ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္စာေစာင္ - ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀၁၃


ဘုရားသခင္၏ဘုန္းထင္ရွားေစဖို႔ - ညီအစ္ကိုၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္း
စစ္မွန္ေသာေနာင္တႏွလံုးသားႏွင့္ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ေခၚေတာ္မူျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ - ဦးေအာင္သက္ညြန္႔
သင္ေရြးခ်ယ္သည့္အတိုင္းခံစားရမည္ - ညီအစ္ကိုဦးေယာသပ္
သက္ေသခံခ်က္မ်ား
Download - Click Here
http://www.burmesebible.com/pulpit/Pulpit April 2013 pdf.pdf

ယာဗက္ကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို အစဥ္ေကာင္းႀကီးေပး၍၊ ကြၽႏ္ုပ္ေနရာကို က်ယ္ဝန္းေစ ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေဘးဥပါဒ္အေႏွာက္အရွက္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ပါမည္အေၾကာင္း၊ လက္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုုပ္ဘက္၌ေန၍ ကြယ္ကာေစာင္မ ေတာ္မူပါဟု ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္အား ဆုေတာင္းတတ္၍၊ ေတာင္းေသာဆုကို ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူ၏။ ၁ရာခ်ဳပ္၄း၁၀


ယာဖက္က မိမိအားဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါဟု ဆုေတာင္းပါသည္။ ထိုသို႔ဆုေတာင္းဖူးၾကပါသလား။ ထိုသို႔ေတာင္းျခင္းသည္ အတၱႏွင့္ေတာင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကြ်နၤုပ္တို႔ ေငြေၾကးရသည့္အခါ သူမ်ားကို ျပန္၍ေ၀ငွႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ စာရိတၱေကာင္းျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးပါက ထိုအသက္တာကို အျခားသူတို႔အား ေ၀ငွႏိုင္မည္။ ပညာတတ္ပါက အျခားသူမ်ားကို ပညာေ၀ငွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေကာင္းၾကီးရပါက ထိုေကာင္းၾကီးက သူမ်ားကို စီးဆင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈက သူ႔တပါးကို ကုိယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ဖို႔ သြန္သင္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ကိုယ့္ကိုယ္ကို မွန္ကန္စြာခ်စ္တတ္မွ အျခားသူမ်ားကိုလည္း မွန္ကန္စြာခ်စ္တတ္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို မွန္ကန္စြာမခ်စ္တတ္ပါက သူ႔တပါးကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အရက္မေသာက္၊ ေဆးလိပ္မေသာက္၊ မေကာင္းေသာမိန္းမႏွင့္လည္း မမွားယြင္းပါက အျခားသူမ်ားကိုလည္း ထိုသို႔မေကာင္းမႈျပဳဖို႔ မတိုက္တြန္းေတာ့ပါ။ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ မွန္ကန္စြာခ်စ္တတ္ေသာသူသည္ အျခားသူကိုလည္း မွန္ကန္စြာခ်စ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယာဖက္က ဘုရားသခင္သူ႔ကိုေကာင္းၾကီးေပးဖို႔၊ သူ႔ေနရာကို က်ယ္၀န္းေစဖို႔ ဆုေတာင္းပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေနစရာက်ဥ္းက်ဥ္းေလး ေနစရာရွိလွ်င္ ေက်နပ္ေနတတ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို ဘုရားသခင္ က်ယ္၀န္းစြာ အသံုးျပဳဖို႔လည္း ဆုေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ ယာဖက္က အကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေနရာက်ယ္၀န္းလာသည့္အခါ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဘးအႏၱရယ္မ်ားမွလည္း ကြယ္ကာေပးဖို႔ ဆုေတာင္းပါသည္။ အခ်ိဳေသာသူမ်ားက ၾကြယ္၀လာေသာအခါ စည္းစိမ္၌ ယစ္မူးျပီးလမ္းလႊဲသြားတတ္သည္။ ပ်က္စီးသြားတတ္သည္ ..ဟု ေရွးလူၾကီးမ်ားက ေျပာၾကသည္။ လူသည္ ဆင္းရဲဒဏ္ကိုခံႏိုင္သည္။ ခ်မ္းသာဒဏ္ကို မခံႏိုင္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုစကားသည္ ေလာကသားမ်ားအတြက္ မွန္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားအတြက္ မမွန္ကန္ပါ။

၂၀၀၃ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ၈ႏွစ္ကာလအတြင္ တရုပ္ျပည္မွ ကုေဋၾကြယ္သူေဌး ၇၂ဦးအေၾကာင္း သုေတသနျပဳမွန္တမ္းကို ဂ်ာနယ္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သူေဌးၾကီးမ်ား ဇတ္သိမ္းအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၌ ၁၅ဦး အသတ္ခံရသည္။ ၁၇ဦးက မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသၾကသည္။ ခ်မ္းသာမႈက လူကို စိတ္ခ်မ္းသာမႈမေပးပါ။ ၇ဦးက သကၤာမကင္းဘြယ္ေသဆံုးရသည္။ ၁၄ဦးက ရာဇ၀တ္မႈေၾကာင့္ အဖမ္းခံရကာ ေသဒဏ္ေပးခံလိုက္ရသည္။ ၁၉ဦး ေရာဂါဆိုးႏွင့္ေသၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၾကြယ္၀၍အရက္ေသာက္၊ ေဆးလိပ္ေသာက္၊ မတရားေမထုန္လိုက္စားျပီး ေသၾကရသည္။ ၇၂ဦးစလံုး ဇတ္သိမ္းမလွၾကပါ။ ထိုေငြကို ဘုရားသခင္ ခံစားခြင့္ေပးျခင္းသည္ သူတို႔က အျခားသူမ်ားကို ေ၀ငွေပးဖို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔မသိလိုက္ၾကပါ။

အေမရိကန္ျပည္ရွိ သန္းၾကြယ္သူေဌးမ်ားစြာထဲမွာ တစ္ဦးအေၾကာင္း ဆင္ျခင္လိုပါသည္။ သူသည္ တစ္နာရီလုပ္ရာတြင္ ေလးျပားရသည္။ သူတို႔တိုင္းျပည္၌ တစ္ေန႔ရွစ္နာရီလုပ္ရသည္။ ၃၂ျပားရသည္။ သူက ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ေပးဖို အဆင္မေျပ၍ သူ၏သူေဌးအား ၂နာရီတိုးျပီး လုပ္ရဖိုေျပာသည္။ သူေဌးက သူ႔ကို အိုဗာတိုင္ေၾကးမေပးႏိုင္ဟု ေျပာသည္။ သူက မေပးပါႏွင့္၊ အလုပ္သာေပးလုပ္ပါ..ဟု ဆိုသျဖင့္ သူေဌးက ေပးလုပ္ပါသည္။ ထိုအခါ သူက ၁၀နာရီလုပ္သျဖင့္ လုပ္အားခတြက္ပါက ၄၀ျပားရသင့္၍ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ ၄ျပား လႈပါသည္။ အခ်ိန္ပိုလုဒပ္ရေသာ္လည္း မခိုမကပ္ပဲ ေနပူထဲလုပ္သျဖင့္ အလုပ္ရွင္က သူ႔အားေခၚျပီး ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ၊ ဘုရားဘုန္းရွိေသာသူမ်ားသည္ လူပ်င္းမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ ထိုလူငယ္ကေလးသည္ တနာရီ၄ျပားမွ တစ္ပတ္တြင္ ေဒၚလာ၂၀ရေသာသူ ျဖစ္လာသညပ္။ သူသည္ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ သန္းၾကြယ္သူေဌး လက္ခ်ိဳးေရတြက္ရသည့္ အခ်ိန္ကာလက သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္လာျပီး တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ကမၻာၾကီးကို ေဒၚလာသန္း၇၅၀ လႈႏိုင္သူျဖစ္လာသည္။ ထိုသူေဌးၾကီးသည္ အသက္၉၇ႏွစ္ အသက္ရွည္ျပီး သြားတစ္ေခ်ာင္းမွမက်ိဳးပါ။ ထိုပုဂၢိဳလ္ၾကီးမရွိသည့္ေနာက္ သူ႔သားစဥ္ေျမးဆက္ကလည္း ကမၻာၾကီးကို ဆက္လက္အက်ိဳးျပဳေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ၾကီးကား အေမရိကန္သူေဌးၾကီး ဂြ်န္ဒီေရာက့ကီဖယ္လာ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းထင္ရွားေအာင္ အသက္ရွင္ခဲ့သလို သားစဥ္ေျမးဆက္ကိုလည္း အေမြေပးခဲ့ပါသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ေရွ႔ေနခ်ဳပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူသည္ (တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး-ေနာက္ကြယ္မွၾကီးေလးေသာတာ၀န္ခံတစ္ဦး) သူသည္၊ ဘုရားသခင္ေပၚ၌ယံုၾကည္ခ်က္ ခိုင္မာစြာရပ္တည္ေသာသူျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ယံုၾကည္ခ်က္ ခိုင္မာစြာရပ္တည္ေသာေၾကာင့္ ရာထူးမွမဖယ္ရွားခံရရံုမက သမၼတၾကီးႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲမ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ဆက္လက္တာ၀န္ေပးျခင္းကို ခံရပါသည္။ ယေန႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးသည္ လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးဆီသို႔ ခ်ီတက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထိုလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို အလြဲသံုးၾကဖို႔မဟုတ္ပါ။ သခင္ေယရႈေပးေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းက လုပ္ခ်င္တာလုပ္ဖို႔မဟုတ္ပါ။ ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္ (ေခၚေတာ္မူျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ - ဆရာဦးေအာင္သက္ညြန္႔)
http://www.burmesebible.com/pulpit/Pulpit%20April%202013%20pdf.pdf