ဓမၼပညာအေထာဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္စာေစာင္ - ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀၁၃ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ၾကီးႏွင့္ႏြားစားခြက္ - ညီအစ္ကိုၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္း
သန္႔ရွင္းျခင္းအသက္တာရွိပါ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ကိုယ္ေတာ္၌အသက္တာကိုဆပ္ကပ္အပ္ႏွံ၍ - ညီအစ္ကိုဦးေယာသပ္
သမၼာတရား၏အဆက္ျဖစ္ဖို႔ - ညီအစ္ကိုဦးတင္ေမာင္ၾကည္
ေက်းဇူးေတာ္ကိုသိမွတ္၍ခ်ီးမြမ္းပါ - ညီအစ္ကိုအုတ္မာ
သက္ေသခံခ်က္မ်ား
Download 5MB - Click Here
http://burmesebible.com/pulpit/pulpit.feb.2013.pdf