မုရန္မဂၢဇင္း အမွတ္(၄) ..ေအာက္တိုဘာ၂၀၁၂ ထြက္ျပီ

ေခါင္းစဥ္။  စာမ်က္ႏွာ ၁
မုရန္သမိုင္း  စာမ်က္ႏွာ ၂-၃
မာတိကာ စာမ်က္ႏွာ ၄
ေဒသနာ  ထာ၀ရဘုရားကိုေၾကာက္ရြံျခင္း ...ေစာၾသဂတ္စတပ္စ္ (၅-၇)
ေ၀ငွခ်က္။  ပြဲေတာ္(၇)ပါး ... မ်ိဳးသူ (၈-၁၂)
သက္ေသခံခ်က္။  ဦးေႏွာက္ႏွင့္ႏွလံုးသား.. လွမင္းသူ (၁၃-၂၄)
ေ၀ငွခ်က္။ ကိုကြယ္ျခင္း..လွမင္းသူ (၂၄-၂၆)
သြန္သင္ခ်က္။  ႏွလံုးသားအိမ္မွ ... ေစာၾသဂတ္စတပ္  (၂၇-၂၈)
ေဒသနာ။ ထာ၀ရဘုရား၏အံ့ၾသဘြယ္နာမေတာ္မ်ား .. ေမာင္သာမန္ (၂၈-၂၉)
ေဒသနာ။  ဆရာေဒးဗစ္လား..ဆဲဗင္းေမာင္းတိန္း ...  (၃၀-၃၁)
ေဒသနာ။  ဆရာဦးေက်ာ္၀င္းလစ္တဲျမန္မာ .. (၃၂-၃၄)
ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္။  သင့္အတြက္ဘုရားအၾကံအစည္ရွိသည္ .. မီမီခ်ိဳ (၃၅-၃၆)
ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္။  ေယရႈသည္သင့္ကိုလက္ခံသကဲ့သို႔ သူ႔တပါးကိုလက္ခံပါ..ဇင္ဇင္ႏိုင္ (၃၇-၃၈)
အေတြ႔အၾကံဳ။  က်ေနာ္ႏွင့္ေမ်ာက္သားဟင္းတစ္ခြက္..ကိုေမတၱာ  (၅၁-၅၆)
တိုက္တြန္းခ်က္။  အထက္အရပ္မွရႈျမင္ျခင္း .. ဆရာလတ္ေယရွဲ (၅၆-၆၂)
ဗဟုသုတ။  ဖခင္မ်ားေန႔ေပၚေပါက္လာပံု .. ေကဇင္ (၆၃-၆၄)
သြန္သင္ခ်က္။ ဘုရားသခင္ထံသို႔ဆက္သေသာကြ်ႏ္ုပ္၏လက္ေဆာင္ .. ရဲလင္းထြန္း  (၆၅-၇၈)
သြန္သင္ခ်က္။  ေယရႈသည္အလွ်င္အျမန္ၾကြလာမည္ .. အန္ဒရူး  (၇၉-၈၇)
ဗဟုသုတ ။  ဘုရားသခင္ကိုရိုေသေလးစားျခင္းမရွိသူမ်ား  .. ေလာမဲ (၈၈-၉၅)
ကဗ်ာ။  ႏွစ္ဘ၀ႏွစ္ခ်စ္ .. မင္းထြန္းသက္လြင္ (၉၆)
ကာတြန္း။ မင္းထြန္းသက္လြင္ (၉၇)
ကဗ်ာ။  မလာနဲ႔အံုး..မင္းေအာင္သက္လြင္  ၉၉-၁၀၁
ေဆာင္းပါး။  ေသမဲ့ေန႔ကိုေစာင့္ေနတဲ့သူမ်ား .. မင္းေအာင္သက္လြင္ (၉၉-၁၀၁)
ဘာသာျပန္။  ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၆ .. မင္းေအာင္သက္လြင္  (၁၀၂-၁၀၆)မုရန္(၄) မဂၢဇင္း   Oct-2012 ရန္ကုန္တြင္ထြက္ျပီ
ဆက္သြယ္ရယူရန္  မသီတာ (၆၄၀၅၁၂)
Download - Click Here