ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္ထုတ္စာေစာင္၊ ႏို၀င္ဘာ၂၀၁၂


ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကိုေအာက္ေမ့ၾကဖို႔ရန္ - ညီအစ္ကိုၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္း
(Dr)
ေလာကီပံုသ႑န္မေဆာင္ၾကႏွင့္ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
အသက္တာကိုဆင္ခ်င္ႏိုင္ဖို႔ရန္ - ညီအစ္ကိုဦးတင္ေမာင္ၾကည္
မိမိကိုယ္ကိုျပင္ဆင္ၾကဖို႔ရန္ - ဆရာဦးေအာင္သက္ညြန္႔
အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ - ညီအစ္ကိုဦးေယာသပ္
Download - Click Here
http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit Nov 2012.pdf


ေပးပို႔သူ - မမိေခ်ာ (ရန္ကုန္)၊ ဆရာဦးေဇာ္မင္း (MCA)
All Pulpit to Survey - http://burmesebible.com/pulpit/index.htm