မာန္ငါးပါးကိုေအာင္ျမင္ေသာဘုရား

ေလာကလူ႕သက္တန္းႏွစ္ ၆၀၀၀ အတြင္းလူမ်ိဳးတိုင္း၌ ခ်ီးေျမွာက္ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္႕ဘုရား ေပါင္းမ်ားစြာရွိျပီး ဘယ္ဘုရားကိုကိုးကြယ္ရမလဲ ? ဟုယခုေခတ္တြင္ ေလ႔လာရွာေဖြရင္း ဘုရားစစ္ကိုမေတြ႔ရပဲေသဆံုးသြားေသာ လူ မ်ားစြာရွိသလို   ဘုရားစစ္ကိုရာရင္း စိတ္ရွုပ္ကာ မိရိုးဖလာရိုးရာကိုးကြယ္မွဳထဲ ျပန္လည္သြားသူေတြလည္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။

ဘုရားစစ္၊ဘုရားမွန္ကိုရွာေတြ႕သူ အလြန္နည္းပါးပါသည္။ေလာကတြင္လူတို႕ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားႏွစ္မ်ိုးရွိပါတယ္။အဲဒါကေတာ့ ထာ၀ရဘုရားနဲ႕ သခၤါရဘုရားမ်ား ဟူ ၍ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားဟူသည္ မာန္ငါးပါးကိုေအာင္ျမင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ဘုရားစစ္၊ဘုရားမွန္ျဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္၍ရျပီးလူတို႕ကိုးကြယ္ထိုက္ ေသာဘုရားျဖစ္ပါမည္။ထိုဘုရားမ်ားထဲမွ ထာ၀ရဘုရားဟုေခၚေသာေယရွဳဘုရားတစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ မာန္ငါးပါးကို ေအာင္ျမင္ေသာဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေလ႔လာၾကပါစို႔…

 

၁။ ကိေလသာမာန္

ကိေလသာမာန္ဆိုသည္မွာတဏွာကင္းစင္ျခင္း၊ေမထုန္သံ၀ါသအားျဖင့္ေမြးဖြား

ျခင္း မဟုတ္ပဲ တဏွာကင္းစင္ ၍ေမြးဖြားျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။

သခင္ေယရွဳဘုရားသည္ ကိေလသာမာန္ ေအာင္ျမင္ေသာဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က်မ္းပိုဒ္မ်ားတြင္ သက္ေသေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။  သခင္ေယရွဳသည္လူေယာ

က်္ားႏွင့္ လူမိန္းမႏွစ္ဦး ဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္ ေမြးဖြားလာျခင္းမဟုတ္ပဲဘုရာသခင္ျဖစ္ဘြား

ေစေတာ္မူေသာအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ပဋိိသေႏၶြစြဲယူ၍ ဘြားျမင္ျခင္းကိုခံေတာ္မူေၾကာင္း ေတြရွိရပါသည္။

၁။မႆဲ ၁း၁၈ "  ေယရႈခရစ္သည္ ဘြားျမင္ျခင္းကိုခံေတာ္မူေသာအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ မယ္ေတာ္မာရိသည္ ေယာသပ္ႏွင့္ထိမ္းျမားေဆာင္ႏွင္း၍ မရွက္တင္မီွတြင္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ေၾကာင့္ ပဋိိသေႏၶစြဲေန၏။"

၂။မႆဲ ၁း၂၀ " ဤပဋိိသေႏၶသည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္၏။"

၃။မႆဲ ၁း၂၃ "ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အခ်က္ဟူမူကား ၾကည့္ရႈေလာ့။ သတို႔သမီးကညာသည္ ပဋိိသေႏၶြစြဲယူ၍ သားေယာက္်ားကိုဘြားျမင္လတံ့။"

အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ၾကည္႕ျခင္းအားျဖင့္ သခင္ေယရွဳသည္ လူေယာက်္ားႏွင့္ လူမိန္းမႏွစ္ဦး ဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္ ေမြးဖြားလာျခင္းမဟုတ္ပဲ ဘုရာသခင္ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူ

ေသာအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ပဋိိသေႏၶြစြဲယူ၍ ဘြားျမင္ျခင္းကိုခံေတာ္မူေၾကာင္း ေတြရွိရပါသည္။

 

၂။ ေဒ၀ပုတၱမာန္

ေဒ၀ပုတၱမာန္ဆိုသည္မွာနတ္ဆိုးကိုေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။သခင္ေယရွဳဘုရား

သည္ နတ္ဆိုးကိုေအာင္ျမင္ေသာဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က်မ္းပိုဒ္မ်ားတြင္ သက္ေသေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ သခင္ေယရွဳသည္ ေလာက၌ရွိေသာ စာတန္နတ္ဆိုးအေပါင္းတို႔ကို ေအာင္ႏိုင္ခဲ႔ေသာဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။

၁။မႆဲ ၄း၁-၁၁ "သခင္ေယရွဳသည္ မာရ္နတ္စံုစမ္းေနွာက္ယွက္ျခင္းကို သံုးၾကိမ္တိုင္တိုင္             ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။"

၂။မႆဲ ၅း၉-၁၀ "နတ္ဆိုးမင္းၾကီးကို ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။"

၃။မႆဲ ၁၇း၁၈ "  ေယရႈသည္ သူ႔ကိုဆံုးမေတာ္မူလွ်င္၊ နတ္ဆိုးသည္သူမွထြက္သြားသျဖင့္၊                              ထုိခဏမွ စ၍သူငယ္သည္ က်န္းမာ ပကတိျဖစ္ေလ၏။"

 

၃။ မဥၨဴမာန္

မဥၨဴမာန္ ဆိုသည္မွာ ေသျခင္းတရားကိုေအာင္ျမင္းျခင္းျဖစ္သည္။

သခင္ေယရွဳဘုရားသည္လူသားမ်ားအျပစ္အတြက္လက္၀ါးကားတိုင္၌အေသခံျပီးသံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ေသျခင္းကိုေအာင္ျမင္၍ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေၾကာင္းေအာက္ပါက်မ္းပိုဒ္မ်ားကေဖာ္ျပပါသည္။ သခင္ေယရွုသည္ ရွင္ျပန္ထေျမွာက္ရာ`၌ျပည္႔စံုေသာကိုယ္ခႏၵာႏွင့္

ထေျမာက္ျပီး တပည္႔ေတာ္တို႔ႏွင့္ အခ်ိဳ႔ေသာသူမ်ားအား ကိုယ္ထင္ရွားျပခဲ့ပါသည္။

၁။မႆဲ ၂၈း၅-၆ "ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းမရွိၾကႏွင့္။ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ သတ္ေသာ ေယရႈကို သင္တို႔ရွာၾကသည္ကို ငါသိ၏။ ဤအရပ္၌မရွိ။ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီ။ လာၾက၊ သခင္ေလ်ာင္းေတာ္မူရာအရပ္ကို ၾကည့္ၾကေလာ့။"

၂။လုကာ ၂၄း၃၉ "ငါ့လက္ကို ၾကည့္ၾကေလာ့။ ငါ့ေျခကိုလည္းၾကည့္ၾကေလာ့။ ငါ့ကိုယ္ပင္ျဖစ္၏။ ငါ့ကိုၾကည့္ရႈစမ္းသပ္ၾကေလာ့။ ငါသည္ သင္တို႔ျမင္သည္ အတိုင္း အရိုးအသားႏွင့္ျပည့္စံု၏။ တေစျၧြမည္သည္ကား ဤကဲ့သိုမျပည့္စံုဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်က္၊ ၄ဝလက္ေတာ္ေျခေတာ္တို႔ကို တပည့္ေတာ္တို႔အား ျပေတာ္မူ၏။"

၃။ေယာဟန္၂၀း၂၆ "ထိုေနာက္ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ တဖန္အထဲမွာရွိၾက၍ ေသာမလည္း ပါ၏။ တံခါးမ်ားကိုပိတ္ထားစဥ္အခါ ေယရႈသည္ၾကြလာ၍ အလယ္မွာရပ္ေတာ္မူလ်က္၊ သင္တို႔၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစသတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။"

 

၄။ ခႏၶာမာန္

ခႏၶာမာန္ဆိုသည္မွာစစ္မွန္ေသာဘုရား၏ကိုယ္ခႏၶာသည္ဤကမၻာေျမၾကီးေပၚတြင္မရွိျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ သခင္ေယရွဳသည္ခႏၶမာန္ေအာင္ျမင္ေသာဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္

ပါက်မ္းပိုဒ္မ်ားကေဖာ္ျပပါသည္။ သခင္ေယရွဳသည္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမွာက္ျပီး တပည္႔ေတာ္တို႔အား ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ကိုယ္ထင္ရွားျပခဲ့ျပီး ၀ိညာဏကိုယ္ခႏၶာအျဖစ္သို႔

ေျပာင္းလဲျပီး ပရဒိသုဘံု`၌ ဘုရားအျဖစ္ စံျမန္းလွ်က္ရွိပါသည္။

၁။မာကု၁၆း၁၉ "ထိုသို႔သခင္ဘုရားသည္ တပည့္ေတာ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ ၿပီးမွ၊ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ေဆာင္ယူျခင္း ကိုခံေတာ္မူ၍ ဘုရားသခင္၏လက္်ာေတာ္ဘက္၌ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။ "

၂။လုကာ ၂၄း၅ဝ "ထိုေနာက္ တပည့္ေတာ္တို႔ကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ျပင္၊ ေဗသနိရြာတိုင္ေအာင္ ေဆာင္သြားေတာ္မူၿပီးမွ၊လက္တာ္ကိုခ်ီ၍ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။ထိုသို႔ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူစဥ္တြင္ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္ခြာ၍ ေကာင္း ကင္ဘံုသို႔ ေဆာင္ယူျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။"

 

၅။ အဘိသခၤါရမာန္

အဘိသခၤါရမာန္ဆိုသည္မွာ စစ္မွန္ေသာဘုရားသည္ ဤကမၻာေလာကၾကီးထဲမွ ထြက္သြားျပီးျပန္လာႏိုင္ျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။ သခင္ေယရွဳသည္ ခႏၶာမာန္ေအာင္ျမင္ေသာဘု

ရားျဖစ္ေၾကာင္းေအာက္ပါက်မ္းပိုဒ္မ်ားကေဖာ္ျပပါသည္။ သခင္ေယရွဳသည္၀ိညာဏကိုယ္ခႏၶာ

အျစစ္သို႔ေျပာင္းလဲျပီး ပရဒိသုဘံု၌ဘုရားအျဖစ္စံျမန္းလွ်က္ရွိသလို ေလာကေျမၾကီးေပၚတြင္

လည္း သူ႔ကိုယံုၾကည္ေသာသူမ်ားႏွင့္ အတူရွိေနေၾကာင္းေဖာ္ျပေနပါသည္။

၁။မႆဲ ၂၈း၂၀ "ငါသည္လည္း ကပ္ကမၻာကုန္သည္တိုင္ေအာင္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ ရွိသည္ဟု တပည့္ေတာ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။"

၂။မႆဲ၁း၂၃"ဧမာေႏြလအနက္ကား၊ ငါတို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ဟုဆုိလုိ

သတည္း။"

ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြ သင့္ရဲ႔ဘ၀မွာ စစ္မွန္ေသာဘုရားကိုမေတြ႔ေသးဘူးဆိုရင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရားမ်ားကို ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းျပီး သင့္ရဲ႔စစ္မွန္ေသာဘုရားအျဖစ္ သခင္ေယရွဳဘုရားကို ႏွလံုးသားထဲမွာ ေနရာေပးျပီးေခၚဖိတ္လက္ခံပါ။

 

နာမေတာ္ျမတ္၌

Rev.ရဲလင္းထြဋ္ (Dr)