ေပးလႈျခင္း (သို႔) အလႈဒါနျပဳျခင္း (သို႔) စြန္႔ၾကဲျခင္း - ေန႔စဥ္ခြန္အား ODB


အလွဴခံဖလား  The Offering Plate

ကၽြန္မ၏ ယခင္သင္းအုပ္ဆရာ အက္ဒံေဒါ့ဆန္သည္ အသင္းေတာ္သို႔ ေပးလွဴရန္ တရားေဟာေျပာရသည္ကုိ မႏွစ္သက္ေၾကာင္းေျပာေလ့ရွိသည္။ သူ၏ယခင္အလုပ္က ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြရသည့္အလုပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ားကုိမလိုအပ္ဘဲ ဖိအားေပးရျခင္းကို သူမႀကိဳက္ပါ။ သို႕ေသာ္ ေကာရိ ႏၲဳဩ၀ါဒစာဒုတိယစာေစာင္ကို သင္ၾကားပုိ႔ခ်ရင္း အခန္းႀကီး ၈၊၉ အေရာက္တြင္ ေပးကမ္းျခင္းဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ကို ဘယ္လိုမွေရွာင္ဖယ္၍မရေတာ့ပါ။ သူ႕ေဒသနာ၌ အသံုးျပဳခဲ့ သည့္သာဓကကို ကၽြန္မအျမဲအမွတ္ရေနမိသည္။ ၾကမ္းျပင္ေပၚ၌ အလွဴခံဖလားကုိခ်၍ ဖလားထဲ ၀င္ရပ္ၿပီး မိမိေငြေၾကးထက္ မိမိကိုယ္တကိုယ္လံုး ခရစ္ေတာ္ထံ ေပးဆပ္ျခင္းသည္သာလွ်င္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဘုရားသခင္ထံေပးလွဴရာ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထားရွိ ေဖာ္ျပအပ္သည့္သေဘာထားႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ား ကုိ ရွင္ေပါလုက ေကာရိ ႏၲဳဩ၀ါဒစာဒုတိယစာေစာင္ အခန္းႀကီး(၂)တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။
- ေရွးဦးစြာ မိမိကိုယ္ကို ဘုရားသခင္ထံ ေပးအပ္ပါ။ (၃း၅)
- ခရစ္ေတာ္ သူ႕ကိုယ္သူေပးဆပ္ခဲ့သည့္ စံနမူနာကုိ သတိရလွ်က္ေပးလွဴပါ။ (၈း၉)
- စိတ္ေစတနာရွိသည့္အတိုင္းေပးပါ။ (၃း၁၁-၁၂)
- ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္အားျဖင့္ စိတ္အားႀကီးစြာႏွင့္ေပးလွဴပါ။ (၉း၂)
- ႏွေျမာေသာစိတ္၊ အျပင္ပန္းဖိအားမ်ားေၾကာင့္မလွဴရ၊ ရက္ေရာေသာစိတ္ႏွင့္လွဴရမည္။ (၉း၅-၇)
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ သင့္အနားကို အလွဴခံအိတ္ေရာက္ရွိလာပါက မိမိကိုယ္ကုိ အလွဴခံ အိတ္ထဲ၀င္သြားသည္ဟု ျမင္ေယာင္လိုက္ပါ။ ေပးကမ္းျခင္းဆုေက်းဇူးႏွင့္ ႂကြယ္၀ျပည္စံုသူ ျဖစ္ေအာင္ သင့္ကုိမစကူညီလိမ့္မည္။—Anne Cetas

ကားတိုင္ေပၚမွာ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ ကိုယ္ကုိ ပူေဇာ္ေပးဆပ္ခဲ့၍ ေက်းဇူးပါ။
ကိုယ္ေတာ္ျပေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအတြက္
ကၽြႏု္ပ္မွာရွိသမွ်၊ ႏွလံုးသား၊ အခ်ိန္၊ ေငြေၾကး၊ ဆႏၵမ်ားကုိ
သခင္ထံေပးပါ၏။ သခင့္ကို ခ်စ္ပါ၏။

မိမိကိုယ္ ဘုရားသခင္ထံ လံုး၀ဥႆံုေပးအပ္လိုက္ေသာ္
ေပးကမ္းျခင္းအမႈျပဳရန္ လြယ္ကူလာပါလိမ့္မည္။

July 1, 2012
Read: ၂ ေကာ ၈း၇
ထိုေက်းဇူးႏွင့္လည္း ႂကြယ္၀ျပည့္စံုျခင္းျဖစ္ေစသတည္း။ —၂ေကာ ၈း၇
Bible in a year:
ဆာ ၁၁၂-၁၁၄

The Offering Plate

Ed Dobson, my former pastor, often said that he disliked preaching about financial giving to the church. He said his previous job required fundraising, so he didn’t like putting any unnecessary pressure on people. But when he was teaching through 2 Corinthians, and he came to chapters 8 and 9, he couldn’t avoid the topic of giving. What I remember most about his sermon was the illustration he used. He placed an offering plate on the floor, stepped into it, and stood there as he talked about the importance of giving our whole selves to the Lord, not just our wallets.

Those two chapters in Paul’s second letter to the Corinthians give us a number of attitudes and actions that we are to display in our giving to the Lord:

• Give yourself to the Lord first (8:5).

• Give, remembering the example of the Lord Jesus (8:9).

• Give according to your means (8:11-12).

• Give enthusiastically because of God’s love (9:2).

• Give generously, not grudgingly or because of outside pressure (9:5-7).

Next time the offering plate comes around at church, imagine yourself stepping into it. It will help you to excel in the grace of giving (8:7).

Thank You, Lord Jesus, for giving Yourself for me on
the cross. Because of Your love, I give all of me—
my heart, my time, my funds, my will—to You.
I love You.
When we give ourselves completely to the Lord, all lesser giving becomes easier.
July 1, 2012 — by Anne Cetas
Our Daily Bread Radio is hosted by Les Lamborn
Read: 2 Corinthians 8:1-9
See that you abound in this grace also. —2 Corinthians 8:7
Bible in a Year:
Psalms 112-114

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္း

ေန႔စဥ္ခြန္အား၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ထုတ္ေ၀လွ်က္ရွိျပီး၊ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြက္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြက္ RBC Ministry မွ ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀လွ်က္ရွိသည္။ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား ေန႔စဥ္ခြန္အားစာေစာင္ ရယူလိုပါက RBC Ministry သို႔ ဆက္သြယ္ရယူႏိုင္ပါသည္။


အင္တာနက္၀က္ဆိုက္ကို RBC Ministry မွ  http://myanmar-odb.org/
အေမရိကန္ေန႔စြဲႏွင့္ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကိုသံုးစြဲထားပါသည္။

အေရွ႔ေတာင္အာရွမွ ေန႔စဥ္ခြန္အားကို ယေန႔ေန႔စြဲအတိုင္းၾကည့္ရႈရန္ ၀က္ဆိုဒ္ (PDF format)
http://www.jbcs.org.sg/main/index.php/burmese-our-daily-bread

ယခင္ေဖၚျပခ်က္အခ်ိဳ႔