ေျခာက္သံုးလံုးအသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္အေထြေထြေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ - ေလာမဲ666 Churches and Other Articles by Law Mae


ေလာမဲ

1 666 church
ေျခာက္သံုးလံုးအသင္းေတာ္
2 Comparison of gospel
ေဒသနာမ်ားႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္
3. False Prophecy

မွားယြင္းေသာအယူ၀ါဒမ်ား
4. Health Science and Bible
ေဆးပညာႏွင့္သမၼာက်မ္းစာ
5. Hell
မရဏာႏိုင္ငံ (ငရဲ)
6. Names of God

ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္မ်ား
7. NWT translation 1
အင္ဒဘလ်ဳတီ က်မ္းစာအေၾကာင္း
8. Other Gospel
အျခားေသာၾသ၀ါဒမ်ား
9. Satanic church

စာတန္အသင္းေတာ္
10. Satanic Symbol
စာတန္လကၡာ၊သေကၤတမ်ား
11. Trinity 2
သံုးပါးေသာတစ္ဆူ
12. True cross

စစ္မွန္ေသာလက္၀ါးကပ္တိုင္
13. Watch tower belief 2
ကင္းေမွ်ာ္စင္တို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္

Download Link (3MB)

http://murann.com/documents/
666church.and.others.articles.by.lawmae.pdf