ၾကယ္ကေလးမ်ားမွတဆင့္ အံ့ၾသဖြယ္ရာစၾတာ၀ဠာ

မုုရန္

ကၽြႏ္ုပ္ငယ္စဥ္ကပင္ ရာသီဥတုသာယာေသာ ညအခါတြင္ ေကာင္းကင္ႀကီးကို ေငးေမာ ၾကည့္ေလ့ရွိပါသည္။ ေကာင္းကင္ျပင္တြင္ လြန္စြာမ်ားျပားေသာ ၊ အရြယ္အစားႏွင့္ အေရာင္ ေတာက္ပမွဳမတူညီေသာ ၾကယ္မ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္ရွဳရသည္မွာ စိတ္ၿငိမ္သက္သာယာမွဳကို လည္းေကာင္း ၊ ေအးခ်မ္းမွဳကိုလည္းေကာင္း ၊ ၾကည္ႏူးမွဳကိုလည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚေစေသာ ေၾကာင့္ မၾကာခဏ ေငးမိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ Sunday School တြင္ သခင္ေယရႈ ဖြားျမင္ ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း သင္ရေသာအခါ ထိုအခ်ိန္က ေကာင္းကင္တြင္ ထူးဆန္းေသာ ၾကယ္ႀကီးေပၚထြန္းလာၿပီး ၊ ထိုၾကယ္ႀကီး၏ လမ္းျပမွဳျဖင့္ ပညာရွိႀကီးမ်ား သခင္ေယရႈကိုရွာေဖြ ေတြ႕ရွိကာ ဖူးျမင္ႏိုင္ခဲ႕ေၾကာင္းသိရေသာအခါ ထိုၾကယ္မ်ိဳးကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ျမင္ခ်င္ေသာ စိတ္ကူးႏွင့္ ဆႏၵကလည္း အစဥ္စိုးမိုးေနျပန္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ေကာင္းကင္ႀကီးႏွင့္ ၾကယ္မ်ား ကို ၾကည့္ရင္းႏွင့္ ထိုၾကယ္မ်ား၏ ေနာက္ဘက္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး မွန္းဆ ၾကည့္မိတတ္ပါသည္။ ထိုၾကယ္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ၏ ေနာက္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕မျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသာ မည္မွ်မ်ားျပား သည့္ ၿဂိဳလ္ႏွင့္ၾကယ္မ်ား ထပ္၍ ရွိေနပါသနည္းဟူ၍လည္း ေမးခြန္းထုတ္မိတတ္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ေကာင္းကင္ႀကီးႏွင့္ ၾကယ္မ်ားကို ေငးေမာၾကည့္ရႈေနရင္းျဖင့္ ထိုေကာင္းကင္ႀကီးမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းနီးကပ္လာသည္ဟု ခံစားလာမိသလို ဘုရားသခင္သည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္အနီးသို႕ တေရြ႕ေရြ႕ေရာက္လာသည္ဟု ခံစားလာရပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အနီး၌ ရွိေနေၾကာင္း ခံစားရျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ကို မၾကာခဏ ၾကည့္ျဖစ္ပါ ေတာ့သည္။

ပံု(၁) ။ ။ ၾကယ္အစုအေ၀း

ငယ္စဥ္မွစ၍ ၾကယ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုခံစားခ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ၾကယ္အေၾကာင္းကို သိလို၍ စာအုပ္မ်ား ရွာေဖြဖတ္ရႈပါေတာ့သည္။ ၾကယ္အေၾကာင္းဖတ္ရင္း ၿဂိဳလ္မ်ား အေၾကာင္းပါ ေလ့လာျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ထိုအခါ ၾကယ္ႏွင့္ၿဂိဳလ္၏ ျခားနားခ်က္ကိုလည္း သိရွိ လာရပါေတာ့သည္။

ၿဂိဳလ္မ်ားသည္ တစ္ေနရာထဲတြင္ ရပ္တည္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေနကိုဗဟိုျပဳ၍ အစဥ္ လွည့္ပတ္သြားလာတတ္ပါသည္။ ၿဂိဳလ္ႀကီး (၉)လံုးရွိသည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ႕ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လက ပလူတိုၿဂိဳလ္၏ အရန္ၿဂိဳလ္ကို ထပ္မံ ေတြ႕ရွိျပန္သျဖင့္ စၾကာ၀ဠာအတြင္း ၿဂိဳလ္ႀကီး (၉)လံုးရွိသည္ဟူေသာ အဆိုမွာ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ႕ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တရား၀င္ျပဌာန္းစာအုပ္မထြက္ရွိေသး၍ ယခုၿဂိဳလ္ႀကီး (၉)လံုး အေၾကာင္း အရင္ရွင္းျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဟူးၿဂိဳလ္သည္ ေနကို (၈၈)ရက္လွ်င္တစ္ပတ္ ၊ ေသာၾကာၿဂိဳလ္သည္ (၂၄၃)ရက္လွ်င္တစ္ပတ္ ၊ ကမၻာသည္ (၃၆၅.၂၆)ရက္လွ်င္ တစ္ပတ္ ၊ အဂၤါၿဂိဳလ္သည္ (၆၈၇)ရက္လွ်င္ တစ္ပတ္၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္သည္ (၁၁)ႏွစ္ ႏွင့္ (၁၄၃)ရက္လွ်င္ တစ္ပတ္၊ စေနၿဂိဳလ္သည္ (၈၄)ႏွစ္ (၁၄၆)ရက္လွ်င္ တစ္ပတ္က်စီ ေနကို ၄င္းတို႕၏ ေနပတ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ လက္၀ဲရစ္ လွည့္ပတ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၿဂိဳလ္မ်ားကို ဂရိ ဘာသာစကားအားျဖင့္ ”လွည့္ပတ္သြားလာသူ” ဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ ”Planet” ဟုေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၿဂိဳလ္မ်ားသည္ ေန၏ အလင္းေရာင္ေၾကာင့္ ၾကယ္မ်ားအသြင္ ေတာက္ေနၾက ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္ အလင္းေရာင္မရွိပါ။

ၾကယ္မ်ားမွာ အမွန္တစ္ကယ္တြင္ တစ္ေနရာထဲတြင္ တည္ၿငိမ္စြာရွိေနသည္ဟု ထင္ရ ေသာ္လည္း ၄င္းတို႕မွာ အရပ္မ်က္ႏွာတစ္ဖက္စီကို အရွိန္အဟုန္ျပင္စြာ ေျပးလႊာေနၾကပါ သည္။ သို႕ရာတြင္ ၾကယ္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ႏွင့္ အလြန္ေ၀းကြာေနေသာေၾကာင့္ ထိုသို႕ လွဳပ္ရွားေျပးလႊားေနသည္ကို မသိသာျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ေသာင္းသိန္းသန္း ၾကာမွသာ အနည္းငယ္ေနရာေျပာင္းသည္ကို သိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၾကယ္ဆိုသည္မွာ ေရြ႕လ်ားျခင္းမရွိ ၊ တစ္ေနရာထဲတြင္ရွိသည္ဟု မွတ္ယူၾကၿပီး ၊ ၿဂိဳလ္ဆိုသည္မွာ ေရြ႕လ်ားေနေသာ ၾကယ္အသြင္ရုပ္၀တၱဳဟု မွတ္ယူၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တစ္ေနရာထဲတြင္ ရပ္တည္ေနပါက ၾကယ္ဟုလည္းေကာင္း ၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေနပါက ၿဂိဳလ္ဟုလည္းေကာင္း ခြဲျခား သိႏိုင္ပါသည္။

ထို႕ျပင္ ၾကယ္သည္ မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ျဖင့္ မ်က္ေတာင္ခတ္ပါသည္။ ၿဂိဳလ္မ်ားမွာမူ ေတာက္ပေသာ အလင္းေရာင္ရွိၿပီး ၊ အေရာင္တည္ၿငိမ္ပါသည္။ မ်က္ေတာင္မခတ္ျခင္းမွာ ၿဂိဳလ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္မရွိဘဲ ေန၏ အလင္းေရာင္ ေရာင္ျပန္ဟပ္မွဳသာ ရွိေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ၾကယ္မ်ားသည္ စင္စစ္ … ေနမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ၊ ဟီလီယံ ဓာတ္မ်ားျဖင့္ မီးေလာင္ေနၿပီး ၊ မီးေတာက္မွ အလင္းေရာင္မ်ား ျဖာထြက္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ အလြန္ေ၀းကြာေနေသာ ေနရာတြင္ ရွိေနျခင္း ၊ ကမၻာ့ေလထုႏွင္းျမဴမွဳန္တို႕ တားဆီးေနျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အလင္းေရာင္ကို မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္သာ ျမင္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ၾကယ္မ်ားကို “လမ္းျပသူ” အျဖစ္ ခိုင္းႏွိဳင္းၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၄င္းတို႕ကို ”လမ္းျပၾကယ္” အျဖစ္ တင္စားေခၚၾကပါသည္။ ၾကယ္မ်ားကိုရွာေဖြၿပီး ၊ မိမိလိုရာအရပ္ျဖစ္ သည့္ အေရွ႕ ၊ အေနာက္ ၊ ေတာင္ ၊ ေျမာက္ ခြဲျခားရွာေဖြလို႕ရပါသည္။

ေျမာက္အရပ္ကို သိလိုလွ်င္ ဓူ၀ံၾကယ္ကိုရွာၾကစၿမဲျဖစ္ပါသည္။ ထိုၾကယ္သည္ ေျမာက္၀င္ရိုးစြန္းေပၚ၌ တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ၀င္သည္ဟူ၍မရွိ ၊ အစဥ္သျဖင့္ မူလေနရာ တြင္ပင္ တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ဓူ၀ံၾကယ္ရွိရာအရပ္သည္ ေျမာက္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ၊ ဓူ၀ံၾကယ္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္အရပ္သည္ ေတာင္အရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဓူ၀ံၾကယ္ကို မ်က္ႏွာမူလ်က္ လက္ႏွစ္ဖက္ဆန္႕တန္းလိုက္ပါက လက္ယာဘက္သည္ အေရွ႕အရပ္ ၊ လက္၀ဲဘက္သည္ အေနာက္အရပ္ ၊ ေက်ာဘက္သည္ ေတာင္အရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ၾကယ္မ်ားသည္ မိမိတို႕လိုရာအရပ္ကို ရွာေဖြရန္ လမ္းျပေပးသည့္ ”လမ္းျပၾကယ္မ်ား” ျဖစ္သည့္အျပင္ အခ်ိန္ကိုပါ ညႊန္ျပေပးေသာ ”အခ်ိန္ျပၾကယ္” မ်ားလည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။

ေန၀င္ၿပီး စတင္ထြက္ေပၚလာေသာ ၾကယ္တစ္လံုးလံုး၏ အေနအထားကိုၾကည့္၍ သိႏိုင္ ပါသည္။ ေန၀င္စတြင္ အေရွ႕မိုးကုပ္စက္၀ိုင္းမွ ထြက္လာသည့္ ၾကယ္သည္ မိမိ၏ ဦးေခါင္းထိပ္တည့္တည့္သို႕ ေရာက္လွ်င္ ညသန္းေခါင္ (၁၂)နာရီျဖစ္၍ ထိုၾကယ္သည္ အေရွ႕ မိုးကုပ္စက္၀ိုင္းႏွင့္ ဦးေခါင္းထိပ္ၾကား အလည္တည့္တည့္တြင္ရွိလွ်င္ ည ( ၉ )နာရီျဖစ္ကာ ဦးေခါင္းထိပ္ႏွင့္ အေနာက္မိုးကုပ္စက္၀ိုင္းၾကား အလယ္ေနရာတြင္ ေရာက္လွ်င္ နံနက္ ( ၃ ) နာရီဟု သိႏိုင္ပါသည္။

အလြန္ႀကီးမားထူျခား၍ အလင္းေရာင္လက္ေသာ ၾကယ္ႀကီးမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာမွ တစ္ခါေပၚတတ္ပါသည္။ ၾကယ္တံခြန္မ်ားဟု ေခၚပါသည္။ ေဟလီၾကယ္တံခြန္ႀကီး ေပၚထြန္းခဲ႕ဖူးပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ႏွင့္အနီးဆံုးၾကယ္ကို ေဖာ္ျပပါဆိုလွ်င္ ေနမင္းႀကီးကိုသာ ေဖာ္ျပရပါမည္။ သာမန္မ်က္စိႏွင့္ ေကာင္းကင္ကိုၾကည့္ၿပီး ၾကယ္မ်ားကို ေရတြက္လွ်င္ ၾကယ္အလံုးေပါင္း (၇၀၀၀)ခန္႕ ေရတြက္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္ငယ္စဥ္က ေရတြက္ၾကည့္ရာ ၌ (၁၀၀၀)မျပည့္ခင္မွာပင္ ၾကယ္မ်ား ေရာကုန္ပါေတာ့သည္။ အလြန္အားေကာင္းေသာ အာကာသၾကည့္အဏုၾကည့္မွန္ေျပာင္းႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိ၍ အမည္နာမ ေပးၿပီးေသာ ၾကယ္ေပါင္းမွာ ယခုအခါတြင္ (၁၀)သန္းမက သန္းေထာင္ခ်ီရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ၾကယ္တစ္လံုးစီသည္ ၄င္းတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္ ျဖာသည့္ အလင္းျဖာကြက္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ၾကယ္တစ္လံုးႏွင့္ တစ္လံုးမတူဘဲ သီးျခားဂုဏ္ပုဒ္ႏွင့္ နာမည္တစ္ခုစီေပးထားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၾကယ္မ်ားကိုမ်ိဳးခြဲရာတြင္ ၄င္းတို႕၏ သီးျခားပံုသ႑ာန္ကို ေရးမွတ္ထားရသည့္အျပင္ အလင္းျဖာကြက္ကိုလည္း standard graph ႏွင့္ တိုင္းတာတြက္ခ်က္ရပါသည္။ ၄င္း graph ပံုကို Hertzprung Russel diagram ဟုေခၚပါသည္။

ပံု(၂)။ ။ Hertzprung Russel diagram

ၾကယ္တစ္လံုးစီ၏ အလင္းျဖာကြက္သည္ ထိုၾကယ္၏ ပတ္လည္တြင္ ျဖာထြက္လ်က္ရွိ ပါသည္။ (လထီးေဆာင္းသကဲ႕သို႕ ရွိပါသည္) ထိုအကြက္၏ အလင္းေရာင္ေတာက္ပမွဳ ၊ ေမွးမွိန္မႈအားသည္လည္း ၾကယ္တစ္လံုးႏွင့္တစ္လံုး မတူၾကေပ။ ေမွးမွိန္မူအားသည္လည္း ၾကယ္တစ္လံုးႏွင့္တစ္လံုး မတူၾကေပ။ ထိုအလင္းေရာင္ေတာက္ပမွဳအား အနည္းအမ်ားသည္ လည္း ၾကယ္အမ်ိဳးအစားခြဲရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ၾကယ္မ်ားစတင္ျဖစ္ေပၚလာပံုကို ပညာရွင္မ်ားကို ဤသို႕ဖြင့္ဆိုၾကပါသည္။ လြန္ခဲ႕ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္း (၂၀၀၀၀)က ကနဦးအက္တမ္မ်ား ေပါက္ကြဲၿပီးလွ်င္ ၄င္းတို႕မွ တဆင့္ ေမာ္လီက်ဴးမ်ား ၊ ၾကယ္မ်ား ၊ ဂလက္ဇီမ်ား ၊ ၿဂိဳလ္တုမ်ားအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ယခု ၂၀၀၆ခု ၊ ၾသဂုတ္လတြင္ စၾကာ၀ဠာအတြင္း၌ ေရွးအက်ဆံုးဟု ယူဆရေသာ ၾကာ္တရာမ်ားကို ထပ္မံေတြ႕ရွိျပန္သည္ဟု ၿဗိတိန္ ၊ ကိုလံဘီယာ ႏွင့္ ကေနဒါ ႏိုငင္ံမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါသည္။

၄င္းတို႕ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ၾကယ္တရာမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ ၾကယ္စင္အစုအေ၀း တစ္ခုသဖြယ္ စုစည္းျဖစ္တည္ေနျခင္းမရွိသလို ၊ အေရာင္ေတာက္ပျခင္းလည္း မရွိၾကေၾကာင္း၊ ထိုၾကယ္တာရာမ်ားသည္ လြန္ခဲ႕ေသာ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာကတည္းက ျဖစ္တည္ ခဲ႕ေသာ ၾကယ္တရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုၾကယ္တာရာမ်ားအရြယ္အစားမွာ လက္ရွိအာကာသ ၌ ထြန္းလင္းေတာက္ပေနေသာ ၾကယ္တာရာမ်ား၏ အရြယ္အစားမွ်ရွိေၾကာင္း ၊ အလင္းေရာင္ေတာက္ပမွဳမွာ လြန္စြာအားနည္းကာ ေမွးမွိန္လ်က္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယခုကဲ႕သို႕ ျမင္ရျခင္းမွာ ပထမဆံုး အႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အလင္းေရာင္ေတာက္ပမွဳ ေမွးမွိန္လ်က္ရွိေနၾကေၾကာင္းကို ဆက္လက္သုေတသနျပဳမည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။

စၾတာ၀ဠာ၌ ပထမဆံုးျဖစ္တည္ခဲ႕သည္ဟု ယူဆရေသာ ၾကယ္တရာမ်ားမွာ ေျမျပင္စခန္းမွ ”ဟူဘယ္အာကာသအဏုၾကည့္မွန္ေျပာင္း” ျဖင့္ ၾကည့္ရႈရာ၌ပင္ အလြန္အလင္းေရာင္ ေဖ်ာ့ေသာ ဖေယာင္းတိုင္မီးေရာင္ခန္႕သာ ေတြ႕ရသည္ဟု သုေတသန အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဟာေဗးရစ္ခ်ာက ေျပာသည္ဟု သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထိုသိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ၾကယ္မ်ားမွာ ေကာင္းကင္ျပင္တြင္ မေရအတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေရတြက္၍ကုန္ေလာက္ၿပီဟုထင္ေသာ အခ်ိန္၌ပင္ ထပ္မံေတြ႕ရွိၾကျပန္ပါသည္။ ၄င္းအခ်က္မွာ သမၼာက်မ္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားခ်က္ အတိုင္း ထာ၀ရဘုရားဖန္ဆင္းျပဳလုပ္ထားေသာ ၾကယ္မ်ားသည္ သမုဒၶရာသဲလံုးမ်ား မ်ားသကဲ႕သို႕ျဖစ္၍ ေရတြက္၍ မရႏိုင္ဟု ေဖာ္ျပထားခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ျပဳသည့္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္ပင္ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။

ထာ၀ရဘုရားသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ ႏွင့္ ေကာင္းကင္တန္ဆာ တို႕ကို ကိုယ္တိုင္ ဖန္ဆင္းျပဳလုပ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ကမၻာ့ဦးက်မ္း ၁း၁၄-၁၉ ၌ ဤသို႕ေဖာ္ျပထားပါသည္။

”ထိုသို႕ဘုရားသခင္သည္ အလင္းအိမ္ႀကီးႏွစ္လံုးတည္းဟူေသာ ေန႕ကိုအုပ္စိုးရေသာ အႀကီးတစ္လံုး ၊ ညဥ့္ကိုအုပ္စိုးရေသာ အငယ္တစ္လံုးႏွင့္ တကြ ၾကယ္မ်ားကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ ၿပီးလွ်င္ … ”

ဆာလံ ၃၃း၆ တြင္ ”ထာ၀ရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ တန္ဆာမ်ားကိုလည္းေကာင္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ” လို႕ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထို႕ျပင္ ေဟရွာယ ၄၀း၂၆ ၌လည္း ”အထက္သို႕ေမွ်ာ္ၾကည့္ေလာ့ ၊ ထိုအရာတို႕ကို အဘယ္သူ ဖန္ဆင္းသနည္း၊ ထိုသူသည္ အလံုးအရင္းကို အေရအတြက္အားျဖင့္ ထုတ္ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ အလံုးစံုတို႕ကို နာမေတာ္ျဖင့္ ေခၚေတာ္မူ၏” လို႕ေဖာ္ျပထားသလို…

ေဟရွာယ ၄၅း၇ တြင္လည္း ”ငါသည္ အလင္းကိုလုပ္၏။ အမိုက္ကိုလည္း ဖန္ဆင္း၏။ … ခပ္သိမ္းေသာအမူအရာတို႕ကို ငါထာ၀ရဘုရားျပဳေတာ္မူ၏” လို႕ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မိုဃ္ေကာင္းကင္ၾကယ္တို႕ကို မေရမတြက္ ႏိုင္ေၾကာင္းကို ဤက်မ္းခ်က္မ်ားအရ သိရွိ ရပါသည္။

ေယရမီ ၃၃း၂၂ ၌ ”မိုဃ္းေကာင္းကင္တန္ဆာတို႕ကို မေရတြက္ႏိုင္၊ သမုဒၵရာသဲလံုး တို႕ကို ေတာင္းတင္းႏွင့္မျခင္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားသကဲ႕သို႕” ဟုလည္းေကာင္း၊

ကမၻာဦးက်မ္း ၂၂း၁၇ တြင္ “ငါသည္ သင့္အား အစဥ္အၿမဲ ေကာင္းခ်ီးေပးမည္၊ သင္၏ အမ်ိဳးအႏြယ္ကိုလည္း ေကာင္းကင္ၾကယ္ကဲ႕သို႕၄င္း ၊ သမုဒၵရာသဲလံုးကဲ႕သို႕၄င္း ၊ အစဥ္ပြားမ်ားေစမည္”

ထို႕အျပင္ ၾကယ္တစ္လံုးစီ၌ ၄င္းတို႕၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား ၊ ဂုဏ္အဂၤါမ်ား တစ္မ်ိဳးစီရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအဂၤါရပ္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ၾကယ္မ်ားကို ေရတြက္မွတ္သားေဖာ္ထုတ္နာမည္ ေပးရပံုမွာလည္း သမၼာက်မ္းစာ၌ ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္းပင္ ေနပါသည္။

၁ေကာ ၁၅း၁၄တြင္ ”ေန၏ဂုဏ္သေရတစ္မ်ိဳး ၊ လ၏ ဂုဏ္သေရတစ္မ်ိဳး ၊ ၾကယ္၏ ဂုဏ္အသေရတစ္မ်ိဳး အသီးသီးရွိၾက၏။ ၾကယ္တို႕၏ ဂုဏ္အေသေရသည္လည္း အသီးသီး အျခားျခား ျဖစ္ၾက၏” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

မည္သို႕ပင္ဆိုေစကာမူ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္တိုင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္း ၊ ျပဳလုပ္ေတာ္မူျခင္းကို အတည္ျပဳေပးသည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ျပန္ ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၾကယ္ကေလးမ်ားမွတဆင့္ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ဖန္ဆင္းျခင္းကို ရွင္းရွင္းႀကီး ေတြ႕ျမင္ၾကရပါေတာ့သည္။

၀န္ခံခ်က္ ။ ၂၀၀၆ ၊ ႏို၀င္ဘာ ျမန္မာ့တမန္မွ ထုတ္ႏွဳတ္တင္ျပသည္။


Yourtube "HOW BIG ARE YOU" .. universes presentations
http://www.youtube.com/watch?v=2LUQVzerseI&feature=fvwrel