စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ Christian Literary Talk - in Singapore


သူတို႔စာႏွင့္ သူတို႔ဘ၀
Location: Judaon Baptist Church, Singapore
              45 Thomson Road, 3rd floor Kindergarten building, near United Square, Novena MRT
Date: 10, 12 May 2010  7 to 10pm
Memory of "Mother Day" မိခင္မ်ားေန႔အမွတ္တရ နွင့္
ျမန္မာျပည္မွ ခရစ္ယန္ဓမၼဆရာႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ား စာေပေဟာေျပာပြဲ
Organizer Contacts:  90600834, 81222320, 93360662, 98476265, 90621749

.