ဆံုးျဖက္ - မင္းထြန္းသက္လြင္

 

 ဆံုးျဖက္

မပူလိုလွ်င္
အေအးအသြင္သို႔
ျပင္ဆင္ပါေလ။

မေအးလိုလွ်င္
အပူအသြင္သို႔
ေျပာင္းလဲပါေလ။

ပူခ်င္သလိုလို
ေအးသလိုႏွယ္
ႏွစ္ဘက္ခြ်န္ေလျပီး
မျပတ္မသားနဲ႔
အေပးအေအး
ႏွစ္ေထြၾကားမွာ
ေႏြးေႏြးေနေတာ့
အာခံတြင္းမွ
ေထြးခံထိမယ္။ ။  ....   မင္းထြန္းသက္လြင္

.