မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Monday, Aug 03rd

Last update03:30:37 PM GMT

You are here:: ရယ္ရႊင္ဘြယ္မ်ား ဘာညာကြိကြ၊ အသင္းေတာ္ - ကာတြန္း၊ မင္းေအာင္သက္လြင္

ဘာညာကြိကြ၊ အသင္းေတာ္ - ကာတြန္း၊ မင္းေအာင္သက္လြင္

E-mail Print PDF

Hits: 1854
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

သခင္ေယရႈ အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္ - Jesus is Realဆရာမခင္ေဆြသန္း (နီဗရားစကား၊ USA) 

သက္ေသခံစာအုပ္ - " စစ္မွန္ေသာဘုရားသခင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ "  မုရန္မဂၢဇင္း အဖြဲ႔မွတဆင့္ ဆရာဆိုး ျမန္မာဘာသာျပန္သည္။  ၂၀၁၀ ဇူလိုင္လတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔၌ ထုတ္ေ၀ျပီး ခရစ္ယာန္စာေပႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

စင္ကာပူတြင္ ရလိုသူမ်ားဆက္သြယ္ရန္
ဆရာေအာင္ႏိုင္  +65 8282 2795 gbcandrew@gmail.com
ဆရာစံ၀င္းခ်ိဳ  +65 9231 8043  kochogyi123@gmail.com

 

စာေရးသူ၏ ၀န္ခံခ်က္

ဒီစာအုပ္ျပီးစီးေရးအမႈေတာ္အတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္မွတဆင့္ ကြ်န္မကို ခြန္အားနဲ႔ ဥာဏ္ပညာကို ေပးသနားေတာ္မူတဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ တန္ခုိးေတာ္မပါရင္ ကြ်န္မကိုယ္တိုင္ ဒီစာအုပ္ကို ျပီးစီးမွာမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကြ်န္မဟာ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိခဲ့ျပီး၊ ဒီစာအုပ္အားျဖင့္ ကြ်န္မက ဘုရားတပည့္ေတာ္မ်ား၊ သားသမီးမ်ားကို သခင္ေယရႈဆီကို သယ္ေဆာင္လာႏိုင္ျခင္းအတြက္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Read more... Link  

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ေတာ္ဝင္အမ်ဳိးႏွင့္ ထိမ္းျမားျခင္း - Our Daily Bread

02.10.2013
“To Marry an English Lord” စာအုပ္သည္ ၁၉ရာစုႏွစ္က ၿဗိတိသွ်ေတာ္ဝင္ မင္းညီမင္းသား မ်ားႏွင့္ထိမ္းျမား လက္ထပ္ရန္ ႀကိဳးစားၾကေသာ အေမရိကန္သူေဌးႀကီးမ်ား၏ အေမြဆက္ခံသူ သမီးပ်ိဳမ်ားအေၾကာင္း ရာဇဝင္ကို မွတ္တမ္းတင္ ထားသည္။ သူတို႔သည္ ခ်မ္းသာျပည့္စံုသည့္ လူတန္းစားျဖစ္ျငားလည္း လူမႈအသိုင္းအဝန္း၌ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ ေတာ္ဝင္အဆင့္အတန္း ကို လိုလားသည္။ ဝတၳဳအစ၌ ဗစ္တိုးရီးယား ဘုရင္မႀကီး၏သားေတာ္ မင္းသား အဲလ္ဘတ္ သည္ လူမႈေရးအခမ္းအနားတစ္ခုတက္ေရာက္ ရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုို႔ ခရီးထြက္ခြာ သြားၿပီး၊ သူေဌးသူႂကြယ္မ်ား၏သမီးပ်ဳိမ်ားစြာတို႔သည္ မင္းသား၏ေတာ္ဝင္သတို႔သမီး ျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္ရည္မွန္းလ်က္ မင္းသားအတြက္ အထူးစီစဥ္ေပးေသာ ကပြဲသို႔ ခန္းလံုးျပည့္ တက္ေရာက္လာသည္။

ခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ေကာင္းကင္ဘံု၏ ခမ္းနားေသာ ေတာ္ဝင္ လက္ထပ္ပြဲကို ေမွ်ာ္လင့္႐ံုမဟုတ္၊ ကိုယ္တိုင္ဆင္ႏႊဲရန္အခြင့္ကို အေသအခ်ာရထားသည္။ “ငါတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းၾကကုန္အံ့၊ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္အံ့။ … သိုး သူငယ္၏ မဂၤလာေဆာင္ပြဲကို ခံခ်ိန္ရွိၿပီ။ သူ၏မိန္းမသည္ ကိုယ္ကိုတန္ဆာဆင္ၿပီ။ … ထိုမိန္းမသည္ စင္ၾကယ္ေျပာင္လက္ေသာပိတ္ေခ်ာကို ဝတ္ဆင္ရေသာအခြင့္ကိုရ၏။ ထိုပိတ္ေခ်ာမူကား၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္သတည္း (ဗ်ာ ၁၉း၇-၈)” ဟူ၍ ရွင္ေယာဟန္က ေရးသားထားသည္။ ေယ႐ႈသည္ ထိုက်မ္းခ်က္မွ သိုးသူငယ္သတို႔သား ျဖစ္ၿပီး၊ ယံုၾကည္သူမ်ားမွာ ကိုယ္ေတာ္၏ စင္ၾကယ္ေသာသတို႔သမီးျဖစ္သည္။
ခရစ္ေတာ္၏ျမတ္ေသာသတို႔သမီးအေနႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစ္ေန႔တြင္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ သခင္ႏွင့္အတူေနရေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားရင္း၊ ယခုခ်ိန္၌ သခင္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ အသက္ရွင္ရန္ႀကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ ထိုေန႔အတြက္ မိမိကိုယ္ကိုႀကိဳတင္ ျပင္္ဆင္ရမည္။ ထိုေနရာ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းစြာျဖင့္ ဘုရင္တကာတို႔၏ ဘုရင္၊ အရွင္တကာတို႔၏အရွင္အား ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းၾကရမည္(း၇)။ — Dennis Fisher

သခင္ေယ႐ႈႏွင့္အတူေနရမည့္ ထိုေန႔ရက္ကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ အသင့္ျဖစ္ခ်င္လည္း ကိုယ္ေတာ္ကိန္းဝပ္လ်က္ မ မစလွ်င္ သန္႔ရွင္းအသက္တာ မရွင္ႏို္င္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ျပဳျပင္ျဖည့္ဆည္းေပးမူပါ။

ဘုရင္တကာတို႔၏ဘုရင္အား သိကၽြမ္းရျခင္းအခြင့္ထက္ သာ၍ႀကီးျမတ္ေသာ အခြင့္မရွိ။


ဖတ္ရန္: ဗ်ာ ၁၉း၆-၉

သိုးသူငယ္၏ မဂၤလာေဆာင္ပြဲကို ခံခ်ိန္ရွိၿပီ။ သူ၏မိန္းမသည္ ကိုယ္ကို  တန္ဆာဆင္ၿပီ။            ဗ်ာ ၁၉း၇

သမၼာက်မ္းစာ တစ္ႏွစ္တာ: □ ေဟရွာ ၁၄-၁၆ □ ဧ ၅း၁-၁၆

 

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

(အသင္းေတာ္အမည္၊ေနရာ၊ ဆက္သြယ္ရန္၊  ၀တ္ျပဳခ်ိန္ - ျမန္မာအကၡရာစဥ္ျဖင့္ ေဖၚျပပါသည္)။

ကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စေကာကရင္)
Boy's Brigade HQ  105, Granges Ave
Rev. Fuad Po Ka 98500196
ဆရာအယ္ထူးညိဳ 98539367   http://kbcs.org.sg
9:00am - Women Fellowship
10:30am - Main Service
1:30pm - Youth Fellowship


စင္ကာပူ ကခ်င္ခရစ္ယာန္ မိတ္သဟာရ (ကခ်င္ဘာသာ) SKCF
Bethesda Chapel  27, Lorong Malayu  (5 mins walk from Kambagan MRT)
လစဥ္ေနာက္ဆံုးအပါတ္ တနဂၤေႏြ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ၀တ္ျပဳပါသည္။
ဦးတန္ဂြန္း  Tel: 62868052   Ningbaw: Lanan Hkun Nawng (90234047)
7pm ၀တ္ျပဳစည္းေ၀း
http://burmesebible.com/kachin/kcf_singapore.htm

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

I LEFT MY VOICE


I Lift My voice
In Song Unto Thy Name
I Lift My Hands
You’re Everyday The Same
Come Fill Me Now
Lord Jesus Let It Be Let Now My Lips
Speak New Song Praise To Thee
Singing Alleluia, Alleluia
Praise And Worship To Thy Name
Singing Alleluia, Alleluia
Praise And Worship To Thy Name


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

(လွမင္းသူ)

ျငိမ္သက္ျခင္းတိုု႔ လႊမ္းမိုုးရာ

ဆိတ္ျငိမ္ျခင္းမ်ား တည္ရွိရာ

 

Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Seek Ye First

Seek ye first the Kingdom of God
And His righteousness
And all these things shall be added unto you
Hallelu, Hallelujah!   Man shall not live by bread alone
But by every word
That proceeds from the mouth of God
Hallelu, Hallelujah!   Ask and it shall be given unto you
Seek and ye shall find
Knock and the door shall be opened unto you
Hallelu, Hallelujah!