၀ိညာဥ္ပကတိ၏ အက်ိဳးမူကား.. ခ်စ္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္...


ခရစ္ယာန္ဓမၼပညာရွင္ Thomas Aquinas က ခရစ္ယာန္တို႔၏ ခ်ိဳးျခံျခင္းသေဘာကို အထူးေကာင္းျမတ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရား ဟုေခၚကာ အားေပးခဲ့သည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ခ်ဳပ္တည္းခ်ိဳးျခံျခင္းက ဘ၀အသက္တာ က႑အသီးသီးကို လႊမ္းမိုးသြားသင့္သည္။
   ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ျခိဳးျခံျခင္းသေဘာကို လူစိတ္စြမ္းအားႏွင့္ မထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါ။ မိမိကိုယ္ကို ခ်ဳပ္တည္းျခင္းသေဘာကို ေပးသနားသည့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မွ ရရွိသည္။ ၄င္းသည္ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးတစ္ပါးျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္ပကတိ၏ အက်ိဳးမူကား ... ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္း ေပတည္း ..၊ ကလ ၅း၂၂-၂၃

To address this problem, theologian Thomas Aquinas uplifted the Christian character quality of temperance, calling it “a special virtue.” He saw how self-restraint should extend to all areas of life.

For the believer, temperance, or moderation, does not derive from sheer human willpower. Instead, it comes from the Holy Spirit who gives us self-control: “The fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control” (Gal. 5:22-23).

ေန႔စဥ္ခြန္အား ၉-ႏို၀င္ဘာ-၂၀၁၀
ODB 9-Nov-2010  @ http://odb.org

.