မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Wednesday, Aug 05th

Last update03:30:37 PM GMT

You are here:: ၀ိညာဥ္ေရးရာ ကမၻာေပၚတြင္အၾကီးမားဆံုးေသာဘ၀ ျပိဳင္ပြဲ

ကမၻာေပၚတြင္အၾကီးမားဆံုးေသာဘ၀ ျပိဳင္ပြဲ

E-mail Print PDF


ကမၻာေပၚရွိ လူသားအားလံုးသည္ ေမြးဖြားခ်ိန္မွ ေသဆံုးခ်ိန္ထိ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးစံုကို ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ ၾကရပါသည္။ ဥပမာ တစ္ဦးခ်င္းျပိဳင္ပြဲ၊ အိမ္ေထာင္မိသားစုလိုက္ျပိဳင္ပြဲ၊ အဖြဲ႔အစည္းလိုက္ ျပိဳင္ပြဲ၊ လူမ်ိဳးလိုက္ျပိဳင္ပြဲ၊ စစ္ေရးအရျပိဳင္ပြဲ၊ ပညာေရးအရ ျပိဳင္ပြဲ၊ ဦးေႏွာက္ပိုင္းအရ ျပိဳင္ပြဲ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာအရျပိဳင္ပြဲ၊ ...မွအစ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ ကမၻာေပၚတြင္ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးစံုကို ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ေနၾကရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယခုမူကား ကမၻာေပၚရွိ ျပိဳင္ပြဲေျမာက္မ်ားစြာအနက္ (၄)မ်ိဳးအေၾကာင္း ဆင္ခ်င္ေစလိုပါသည္။

(၁) မူလတန္းမွ ဆယ္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၂) တကၠသိုလ္ေရာက္ေသာ ေန႔မွ ဘြဲ႔ယူေသာေန႔အထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၃) အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ

၁။ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲ
မူလတန္းမွအထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲသည္ စာေတာ္ေသာ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ ခ်မ္းသာေသာ သားသမီးမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ အဆင့္ျမင့္ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားတြင္ ပညာဆည္းပူးႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ဘဝျပိဳင္ပြဲေျမာက္မ်ားစြာအနက္ ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။

(၂) တကၠသိုလ္ေရာက္ေသာ ေန႔မွ ဘြဲ႔ယူေသာေန႔အထိ ျပိဳင္ပြဲ
အခ်ိဳ႔ေသာေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ မည္သို႔ပင္ဗိုလ္စြဲေစကာမူ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ က်ရံႈးပါက မ်က္ႏွာညွိဳးငယ္စြာျဖင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ဂုဏ္ယူဝံ့ၾကြားစြာျဖင့္ တကၠသိုလ္နယ္ေျမသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ထိုနယ္ေျမတြင္လည္း မိမိတို႔၏ ဘာသာရပ္အသီးသီး၌ ျပိဳင္ပြဲဝင္လာၾကပါသည္။ အက်ၤ ီအဝတ္အစားျပိဳင္ၾကသည္။ သမီးရည္းစားထား ျပိဳင္ၾကသည္။ မိမိတို႔ဘဝခရီးတစ္ေလွ်ာက္ အေပ်ာ္ဆံုးေသာသမယ အပူအပင္ကင္းမဲ့ဆံုးေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ဤသို႔တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္ ဘြဲ႔အသီးသီးရသည္အထိ ဘဝတူ၊ ခံစားခ်က္တူစြာျဖင့္ တေပ်ာ္တပါးပညာဆည္းပူးၾကပါသည္။ ဤသည္မွာ ဘဝျပိဳင္ပြဲ(၄)မ်ိဳးအနက္ ဒုတိယျပိဳင္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၃) အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲ
တတိယဘဝျပိဳင္ပြဲမွာ အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။ ပညာအရွိဆံုးျပိဳင္ပြဲမဟုတ္ေတာ့ပဲ အခ်မ္းသာဆံုးတိုက္တာေျမယာ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ကား ဘယ္ႏွစ္စီးရွိ၍ ေရႊေငြဥစၥာမည္မွ် စုေဆာင္းႏိုင္မႈ၊ ႏိုင္ငံျခားတြင္ဇိမ္ခံ၍ ေနႏိုင္မႈ၊ ဟူေသာျပိဳင္ပြဲၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ဘြဲ႔အထပ္ထပ္ရေစကာမူ မခ်မ္းသာပါက လူ႔ေလာကအလယ္တြင္ မ်က္ႏွာသာမရေတာ့ပဲ မ်က္ႏွာညွိဳးငယ္စြာျဖင့္ ျပိဳင္ပြဲရႈံးႏိုမ့္ၾကရပါသည္။ ဤတတိယျပိဳင္ပြဲသည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝျခင္းျပိဳင္ပြဲျဖစ္ရာ မူလတန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္ မ်ားတြက္ ရံႈးခဲ့သူမ်ားပင္လွ်င္ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ ဘဝျပိဳင္ပြဲ(၄)မ်ိဳးအနက္ တတိယျပိဳင္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာဆင္ႏြဲႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ
ကမၻာမိုးေျမ(စၾကၤာဝဌာ)၌ လူသားမ်ား၏ အၾကီးမားဆံုးေသာ ျပိဳင္ပြဲသည္ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးမဟုတ္၊ တကၠသိုလ္ဘဝ၏ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးလည္းမဟုတ္၊ ေလာကတြင္အခ်မ္းသာဆံုး အေအာင္ျမင္ဆံုးျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးလည္းမဟုတ္၊ တမလြန္ဘဝ၏ ျပိဳင္ပြဲသည္ ျပိဳင္ပြဲအားလံုးတြင္ အေရးၾကီးဆံုးေသာ အၾကီးမားဆံုးေသာ ျပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ေလာက၌ အသက္ရွင္စဥ္တြင္ ခရစ္ေတာ္ (ဘုရားရွင္) အတြက္ မည္မွ်အဖိုးအခ ေပးသည္။ ေထာင္တံခါးဝႏွင့္ မည္မွ်နီးကပ္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းသည္။ ေထာင္တြင္း၌ခရစ္ေတာ္ (ဘုရားရွင္)အတြက္ မည္မွ်ညွင္းဆဲခံသည္၊ ခရစ္ေတာ္(ဘုရားရွင္)ကယ္တင္ျခင္းတရားကို မည္မွ်ျပန္႔ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္ ဟူေသာ ျပိဳင္ပြဲၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပါလု (AD50ခန္႔) ကိုယ္တိုင္က "ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ယခုဘ၀တြင္ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိလွ်င္ အျခားေသာသူအေပါင္းတို႔ထက္ သာ၍ ဆင္းရဲေသာသူျဖစ္ၾက၏" (၁ေကာ ၁၅း၁၉) ဟု ဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရမည့္ ဆုလပ္သရဖူကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေသာအခါ ယခုကာလ၌ ခံစားရေသာဆင္းရဲဒုကၡ၊ ညွင္းဆဲျခင္းတို႔သည္ မေျပာပေလာက္ေသာ အရာမ်ားသာျဖစ္သည္ ဟုဆိုပါသည္။ ေပါလုသည္ (၃၉)ခ်က္ (၃)ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ေၾကာင့္ အရိုက္ခံရသည္။ မၾကခဏအဖမ္းခံရသည္။ ေထာင္တံခါးဝႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုး ေလွ်ာက္လွမ္းေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါေရးသားခ်က္မ်ားမွာ စာေရးသူ ဆရာေတာ္ထန္ဇကပ္ BA (Bible), M.Div ၏ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရန္ ေျခလွမ္း(၄)ဆင့္ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၂၁၇-၂၈၉)မွ ကူးယူထားျဖင္းျဖစ္သည္။ စာအုပ္တြင္ ေဟျဗဲ ၁၁ ယံုၾကည္ျခင္းၾကီးမားလွေသာ ဘိုးဘြား၊ ဂိေဂါင္၊ဗာရက္၊ ရွံဆံု၊ ေယဖသ၊ ဒါဝိဒ္၊ ရွေမြလ၊ အာျဗာဟံ စသျဖင့္ ေျပာမကုန္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ခြန္အားယူေရးသားထားပါသည္။  (Contineu to read - Click Here  Book Download - Click Here)

မိမိအတြက္တည္ေဆာက္စရာမ်ား
ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ သြားေသာလမ္းခရီးကို ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ခရစ္ယာန္ဘဝအသက္တာ ဟုေခၚၾကသည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ ေဒါသထြက္ေသာအခါ ခရစ္ယာန္မဟုတ္သူ မိတ္ေဆြက "ဟာ.. မင္းက၊ ခရစ္ယာန္လုပ္ေနျပီး၊ ဘာေၾကာင့္ေဒါသထြက္ေနရသလဲ" ..ဟု ေျပာလာသည္မွာ သင့္အသက္တာသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူရွိျခင္း ပံုသက္ေသျဖစ္သည္။ ထိုသို႔အေျပာခံလိုက္ရျခင္းျဖင့္ မိမိေဒါသကို ျပန္လည္ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္သည္။ ထိုမိတ္ေဆြသည္ ယံုၾကည္သူမဟုတ္ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္သည္။ 

ၾသဂုတ္လသည္ စင္ကာပူယုဒသန္အသင္းေတာ္ သင္းအုပ္ဆရာ၂ဦး ဆရာၾသဂတ္စတတ္ႏွင့္ ဆရာမ်ိဳးသူ (၂)ဦး ေမြးေန႔မ်ားျဖစ္သည္။ အသက္မ်ားၾကီးလာေသာအခါ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေျခလွမ္း(၄)ဆင့္တြင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို လွမ္းေနရသည္။ ဆရာသမား ၂ဦးလည္း ဘဝတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကဲ့သို႔ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ (၄)မ်ိဳးတြင္ ကိုယ္တိုင္ (သို႔မဟုတ္) မိသားစုမ်ား ပါဝင္လႈပ္ရွားေနရသည္။ မပါခ်င္လဲမရ၊ မိမိအိမ္ေထာင္မိသားစု၊ မိတ္ေဆြေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိကိုယ္တိုင္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ စိတ္ပ်က္စြာႏွင့္ ေမ်ာပါေနရသည္။ ေငြသည္ လိုအပ္ေသာအရာျဖစ္ေသာ္လည္း ေငြေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းစရာမ်ားစြာ ေတြ႔ျမင္ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ကို ပိုမိုနားလည္ရသည္။ 


ၾသဂုတ္လ အမွတ္တရမ်ား
(၈)ရက္သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလး၏ အမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလးလည္း အႏွစ္၅၀အတြင္း ကမၻာတြင္ စာဖတ္သူတိုင္း၊ သိေသာႏိုင္ငံ၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ေခတ္စားလွေသာ ယခုေခတ္တြင္ ကမၻာသိ ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ႏိုင္ငံေလးျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ဖူးသူမ်ား စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလးကိုလည္း ေရာက္ဖူးရသည္။ အႏွစ္၅၀အတြင္ လီကြမ္းယူ ဟုေခၚေသာ လူသားတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ျပီး၊ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ပေပ်ာက္ရန္လုပ္ေဆာင္ရင္း၊ လူသားအရင္းအျမစ္ႏိုင္ငံတစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အျခားကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေလာကတြင္ သြားလည္ခ်င္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ျမန္မာျပည္ျဖစ္သည္။ လီကြမ္းယူက အႏွစ္၅၀အတြင္း စင္ကာပူကို ကမၻာေက်ာ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သလို ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားကလည္း ျမန္မာျပည္ကို ကမၻာေက်ာ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးစာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေရးခ်င္ေသာ္လည္း ျဖစ္ရပ္မွန္ကို လစ္လ်ဴျပဳမရေကာင္းပါ။ လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို မ်က္ရည္မ်ားစြာျဖင့္ (အထူးသျဖင့္ အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား) သခၤန္းစာယူႏိုင္မွ၊ ႏိုင္ငံျပဳျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ဳပ္အတြက္မွာ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ နံပါတ္တစ္ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္တြင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ၾကားခံ၊ အျပစ္ဝန္ခ်၊ ၾကိဳးပဲ့ေက်မြစိတ္ႏွလံုးျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္အသက္ရွင္သေရြ႔ မျခားမလပ္ဆုေတာင္းေပးရပါမည္။ 

ၾသဂုတ္လသည္ ေရာမအင္ပါယာဘုရင္ၾကီး ၾသဂတ္စတပ္ (ကဲသာဘုရင္ ၾသဂုတၱဳကို သတိရပါသည္။ သူ႔လက္ထက္တြင္ ဝိညာဥ္ေရးသခင္ ေယရႈဖြားျမင္ျပီး၊ ကားတိုင္တရားကို ေလာကသားမ်ားအား လက္ေတြ႔ျပသသြားခဲ့ပါသည္။ စိန္႔ၾသဂတ္စတင္း St. Augustine of Hippo (AD 354-430) ဆိုေသာ သူေတာ္စင္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးသည္္ အာဖရိကတိုင္၊ အယ္ဂ်ီးရီယားတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ August နာမည္ျဖင့္ ေၾကာ္ၾကားပါသည္။ City of God, Confession မ်ားတြင္ စံနမူနာထားရေသာ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ေအာက္ေမ့ျပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဖေလာရီဒါျပည္နယ္တြင္ စိန္႔ေအာဂတ္စတင္းျမိဳ႔ ကို စပိန္လူမ်ိဳးမ်ားက တည္ေထာင္ထားသည္။ 

စင္ကာပူ၊ ယုဒသန္အသင္းေတာ္တြင္ ရံဖန္ရံခါ ျမန္မာျပည္မွာလာေသာ ဓမၼဆရာမ်ားျဖင့္ က်မ္းစာသင္တန္းမ်ား ၾကိဳၾကား၊ လုပ္ခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သြားေသာေျခလွမ္းအဆင့္(၄)သို႔ ေရာက္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဘုရားထံ လံုး၀ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံေသာ အသက္တာရရန္အတြက္၊ ေန႔စဥ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ သြားလာရန္လုိေၾကာင္း ဆရာဂြယ္ဝါးက လာေရာက္ပို႔ခ်သြားသည္။ လူငယ္မ်ားညအိပ္စခန္းအတြက္လည္း ဆရာဂြယ္ဝါးက ဆက္လက္ပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။ ျပင္ပဓမၼဆရာမ်ား ပို႔ခ်မႈမ်ားတြင္ အႏွစ္သာရမ်ားကို ထုတ္ယူႏိုင္ရန္၊ ပထမဆံုး မိမိကိုယ္တိုင္ ဘုရားရွင္ကို ကိုယ္၊စိတ္၊ဝိညာဥ္ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္းကို ရရွိရန္အတြက္ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိမိဖာသာ မည္မွ်ၾကိဳးစားေစကာမူ မိမိအျပစ္မ်ားကို မိမိသာလွ်င္အသိဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြင့္မလႊတ္တတ္ျခင္း၊ အကိ်ဳးမဲ့စကားမ်ားေျပာျခင္း၊ ညစ္ညူးစကားမ်ား၊ အညြန္႔က်ိဳးေအာင္သူတပါးအားေျပာျခင္းမ်ားကို ေကာင္းေသာစကား၊ သမၼာစကား၊ တည္ေဆာက္စရာမ်ားျဖင့္ အစားထိုးရန္ ခရစ္ေတာ္ထံအပ္ႏွံဆပ္ကပ္ဖို႔သာ ရွိေၾကာင္း။ ယခုေခတ္တြင္ အင္တာနက္ဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ပင္ လမ္းေဘး၊ မိတ္ေဆြမ်ားက MP4 ဇတ္လမ္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးနည္းစြာျဖင့္ တယ္လီဖုန္းထဲတြင္ ထည့္ေပးေနျခင္း၊ ဘယ္သူမွမသိေအာင္ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္ရာ အိပ္ယာ၊အိမ္သာထဲတြင္ပင္ MP4 ရုပ္ရွင္ဇတ္ကားေကာင္း၊ ကိုးရီးယားကားမ်ားစြာထဲတြင္ ညစ္ညမ္းေသာဇတ္ကားမ်ားကိုပါ အလြယ္တကူ ထည့္ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္၊ စာရိတၱပ်က္စီးမႈမ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ ကူးစက္လာေနေၾကာင္း၊ မိမိဘ၀တြင္ မိခင္ျဖစ္သူထံမွ အေမြအျဖစ္ လက္ထပ္ျပီးမွဆက္ဆံမည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ လက္ေတြ႔ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္အားခ်ီးမြမ္း၊ သက္ေသခံေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အေသြးအသား၊ မ်က္စိ ေဖာက္ျပန္စရာ ေခတ္ကာလတြင္ အိမ္ေထာင္ရွင္ဘဝကို သန္႔ရွင္းရန္ ဘုရားရွင္ကို ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံဖုိ႔ အေရးၾကီးသည္သာမက၊ ပိုအေရးၾကီးသည္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရဲဝံ့စြာခ်မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။ 

ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ အျပစ္သံသရာမွ၊ မလြတ္ႏိုင္သူမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ မိဘဘိုးဘြားကိ်န္စာပဲ ဟုခံယူျပီး၊ အျပစ္ထဲတြင္ နစ္မြန္းေနသူမ်ားစြာရွိပါသည္။ ထိုသူမ်ားတြင္ မိမိလည္းပါဝင္ေနပါက မိမိသာလွ်င္ဦးစြာလြတ္ေျမာက္ရန္ ဘုရားရွင္ထံ အျပစ္မ်ားကို ဦးစြာ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရပါမည္။ ေနာက္မလုပ္ေတာ့ရန္ ..ယံုၾကည္သူ မိမိ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း၊ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္လိုပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္လိုပါသည္။ ေခတ္ကာလသည္ ဆိုးဝါးလွပါသည္။

ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံခ်က္
မိမိသားျဖစ္သူ ၂၆ႏွစ္အရြယ္က ဘုရားသခင္မရွိေၾကာင္း၊ သမၼတအိုဘားမားလည္း ယံုၾကည္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရား GOD ရွိေၾကာင္း မိမိေျပာစကားကို သားျဖစ္သူက၊ "ဒါ..သူတို႔အာဏာ၊ ေငြရရွိေရးအတြက္ Sybol သေကၤတတစ္ခုအျဖစ္ GOD ကိုဖန္တီးလုပ္ယူထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း"   ..ေျပာျပပါသည္။ သားျဖစ္သူသည္ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာကို ခံယူျပီးသူျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ကြ်န္ေတာ္ငယ္စဥ္က စိတ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ငယ္စဥ္ကလည္း မက္သဒစ္အသင္းေတာ္တြင္ ၾကီးျပင္းခဲ့ျပီး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ ယခု သားေတာ္ေမာင္ စဥ္းစားသလို ဘုရားမရွိ၀ါဒအား သက္ဝင္ယံုၾကည္ခဲ့ပါသည္။ အသင္းေတာ္တြင္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စည္းရံုမႈေၾကာင့္ ေတးဂီတေခါင္းေဆာင္အျဖစ္၊ ပါဝင္ခဲ့ျပီး၊ ခရစ္စမတ္ပြဲမ်ား၊ အသင္းေတာ္သံစံုအဖြဲ႔မ်ားတြင္ မယံုၾကည္သူအျဖစ္ လူမႈေရးအရ ပါဝင္၊ ကူညီေပးခဲ့သည္။ ေလာကပညာရပ္မ်ားကို ဘုရားလိုဆည္းပူးေသာ ဗုဒၶဝင္ဇတ္လမ္းမွ အင္ဂုလိမာလာကဲ့သို႔ ပညာကို ကိုးကြယ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္ေကာင္းမ်ားရျပီး ဝင္ေငြေကာင္းလာေသာအခါ ေငြကိုတက္မက္ေသာစိတ္ ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္လာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဇနီးသည္ႏွင့္သင္းအုပ္ဆရာအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းတရားကို နားလည္လာခဲ့သည္။ ဒုကၡဆင္းရဲ၊ ေသမတတ္ခံရျပီးမွ ခရစ္ေတာ္ကို တဖန္ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာထန္ဇကပ္၏ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေျခလွမ္း အမွတ္(၄) အဆင့္၊ ယွဥ္ျပိဳင္မႈအဆင့္နံပါတ္(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ သို႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ 

လူငယ္မ်ား၏ ႏိုးၾကားတက္ၾကြမ်ားကို ေတြ႔ရေသာအခါ ဝမ္းေျမာက္သည္။ ေကာာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ သြားရာလမ္းသည္ က်ဥ္းေသာလမ္းျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္သည္ ဆရာဂြမ္ဝါး က်မ္းစာပို႔ခ်ခ်က္အတိုင္း လူေလာကသည္ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သိပၸံပညာထြန္းကားျပီး၊ လူစြမ္းအား အထြဋ္ထိပ္ စၾကာဝဌာ၊ ဘစ္ဘင္သီအိုရီမ်ား၊ အႏုျမဴ၊ ေလယဥ္၊ ဒံုးပ်ံ၊ အင္တာနက္မ်ားျဖင့္ ကမၻာၾကီးျပားလာသလို ၊ တဖက္ကလည္း အႏုစိတ္ ဇီဝပညာတြင္ ကလုန္းဟုေခၚေသာ လူသားအတုမ်ားကို စက္ရံုလိုေမြးထုတ္ရန္၊ လက္ဖမိုးႏွင့္နဖူးတြင္ ေျခာက္သံုးလံုး စာတန္က ခ်စ္ပ္ (SIM Card ကဲ့သို႔ အျပား) Implant လုပ္ျပီး လူမ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္သည့္ အတတ္ပညာလည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ တိုးတက္ေနျပီျဖစ္သည္။ ေခတ္ကာလသည္ လူသားသမိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္ကုိ အံတုေနေသာ ဘုရားမဲ့ဝါဒီ သိပၸံပညာရွင္မ်ားစြာ ဦးေႏွာက္၊ကြန္ျပဴတာမ်ားျဖင့္ အံ့မခန္းျဖစ္ေနသည္။ 

သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ မေကာင္းမႈမ်ိဳးစံု၊ သရဖူေဆာင္းေနေသာ အက်င့္စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ Moral, Ethnic စည္းကမ္းတြင္ ၅ပါးသီလ၊ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါး. စသည္တို႔ကို လစ္လ်ဴျပဳလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပ လူျဖဴမ်ားမွ အဆိုးဝါးဆံုးျဖစ္သည္။ လိင္တူမ်ားကို လက္ထပ္ခြင့္ေပးသည္အထိ မတရားေသာေမထုန္ကို တရားဝင္ေစသည္။ မၾကားဝံ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဖံုးဖိထားရမည့္အစား မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ေၾကာင့္ လိင္မႈ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ Sex and Violence မ်ားမွာ လူငယ္မ်ားအၾကား အလြယ္တကူ အတုယူႏိုင္ေနသည္။ စီးပြားေရးတြင္လည္း မတရားစီးပြားရွာသူ ဝိသမ၊ ေငြေၾကးရွင္မ်ားက ၾကီးစိုးလာသည္။ ေခတ္သစ္ကြ်န္စနစ္တြင္ မိန္းမတို႔ အိေျဒၵသည္ တယ္လီဖုန္းတစ္လံုးေလာက္ပင္ တန္ဖိုးမရွိျဖစ္လာသည္။ 

မည္သုိျဖစ္ေစ ကြ်န္ုပ္တို႔ စိတ္ႏွလံုးတြင္ သိုျမည္းထားရမည့္ သမၼာတရားမွာ၊ လမ္းက်ဥ္းကို ေလွ်ာက္ရန္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေရာက္လိုပါက က်ဥ္းေသာလမ္းကို ေလွ်ာက္ရပါမည္။

ကြ်န္ေတာ့္သားျဖစ္သူ ျပန္လည္အေျပာခံရေသာအခါ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ား ေျပာေနေသာ ကြ်န္ေတာ္သည္၊ ေဟရွာယ ၅၃ ကို ေျပးျမင္မိသည္။ သူ႔ကို အေခ်တင္ေျပာဆိုရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ အေမြးညွပ္ျပီး၊ ယဇ္ပူေဇာ္ခံမည့္ သိုးသငယ္ကဲ့သို႔ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ပဲ ျငိမ္နားေထာင္လိုက္ပါသည္။ စကားနည္းေသာ၊ ေဒါသၾကီးေသာ သားျဖစ္သူက ဖခင္ျဖစ္သူ ျငိမ္က်သြားေသာအခါ ျငင္းခုန္ျခင္းရပ္တံ့သြားျပီျဖစ္သည္။ Win Win ဆိုသည့္အတိုင္း ၂ေယာက္စလံုး အႏိုင္ရပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ သားျဖစ္သူ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စင္ကာပူအမ်ိဳးသားေန႔ ညပိုင္း၊ ေပ်ာ္ပါးစုေဝးရာ သြားဖို႔ အခ်ိန္ေနာက္က်ေသာေၾကာင့္ ဖခင္က ကားေမာင္းျပီးလိုက္ပို႔ရသည္။ သူက ေလာကအေပ်ာ္အပါးတြင္ ေနထိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္မွ လူငယ္မ်ားက ညအိပ္၊ က်မ္းစာသင္တန္း Retreat ျဖင့္၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္း၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ သက္ေသခံ၊ မိတ္သဟာရဖြဲ႔ၾကသည္မွာ ႏိုက္ကလပ္၊ ေပါ့ပ္ဂီတမ်ားမွတဆင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္လိင္၊ ဆြဲေဆာင္၊စြဲလမ္းမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

မိမိသားျဖစ္သူ စိတ္ရႊင္လန္းေနစဥ္တြင္ ကယ္တင္ျခင္းစကားတစ္ခုကို ေျပာျပရန္ျဖစ္လာသည္။

သားရယ္၊ အေဖငယ္တုန္းကလဲ မင္းလိုပဲ ဘုရားသခင္ GOD ဆိုတာမရွိဘူး၊ Symbolic တစ္ခုအျဖစ္ လူေတြက ဖန္တီးထားတယ္လို႔ပဲ ထင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘ၀ရဲ့အသက္ရွင္မႈ Why I am alive ဆိုျပီး၊ အံ့ၾသဘြယ္ရာစၾကၤ၀ဌာနဲ႔၊ မိမိခႏၱာကုိယ္ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ ဦးေနွာက္၊ ႏွလံုးသားမ်ားရဲ့ အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားကို အံ့မခန္းစဥ္းစားခဲ့ပါတယ္။ က်မ္းစာကို ဖတ္ေတာ့လည္း အစဦး၌ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီးကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ ဆိုတာလဲ လက္မခံႏိုင္ပါ။ လူသားေတြ ဒီစၾကၤာဝဌာၾကီးမွာ မ်ိဳးဆက္မတုန္းေအာင္ ၾကိဳးစားရမယ္ဆိုတာ Purpose of Life ဘဝအသက္ရွင္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္လို႔ ခံယူခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္းတာေတြတတ္ႏိုင္သမွ်လုပ္တယ္။ မေကာင္းသူကိုပယ္၊ ေကာင္းသူကိုကယ္ .. ငတက္ျပား၊ လူဆိုးၾကီးဒီလင္ဂ်ာ ...ဝိသမေလာဘ၊ သူေဌးမ်ားထံမွ ေငြဘ႑ာေတြ လုယူျပီး၊ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ခြဲေဝေပးတာ အရမ္းသေဘာက်ခဲ့တယ္။ လူဆိုးေတြကို ပယ္ရွားျပီး၊ လူေကာင္းေတြ အုပ္စိုးေနမွ ငါတို႔လူသားမ်ိဳးဆက္နဲ႔ အံ့ၾသဘြယ္ရာ ကမၻာေလာက Earth ကိုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မယ္။ ဒါဟာ ဘဝအသက္ရွင္မႈရဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ပဲ ..လို႔ ခံယူခဲ့တယ္။ ဘာသာတရားေတြ၊ ဘုရာမဲ့ဝါဒေတြ အားလံုး ဒီလုိ လူသားစိတ္ထားမ်ိဳး ရွိဖို႔ကို ၾကိဳးစားရမယ္ ..လို႔ သံဓိဌာန္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ေငြရွာေနတာလည္း လူသားမ်ိဳးဆက္အတြက္ပဲ၊ ပညာရွာေနတာလည္း လူသားကမၻၾကီး စၾကာဝဌာမွာ ေဘးကင္းစြာေနထိုင္ေရးအတြက္ပဲ..လို႔ ရိုးသားစြာခံယူခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ေတာ့ ... ငယ္စဥ္ကသိပ္ေၾကာက္တဲ့ သူေစၦသရဲေတြ၊ မေကာင္းဆိုးဝါး၊ နာနာဘာဝေတြ၊ ဝိညာဥ္ဆိုး၊ ေသြးဆုတ္ဖုတ္ေကာင္၊ ဗန္ပဲယား စတဲ့ မျမင္ရတဲ့ အရာေတြကိုစဥ္းစားၾကည့့္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိ ဒါေတြကို အေဖနဲ႔သားတို႔ မျမင္ဖူးေသးဖူးမဟုတ္လား။ မေကာင္းဆိုးဝါးကို မျမင္ဖူးေသးတာ Blessing ၾကီးတစ္ခုပါပဲ။ တခ်ိဳ႔ ျမင္ဖူးၾကတယ္။ ျမင္ဖူးေတာ့ ေၾကာက္လန္႔ျပီး ေဗဒင္၊နတ္ဆရာ၊ ဘုရားမ်ားကို အားကိုးၾကတယ္။ ကိုယ္တိုင္ မေကာင္းဆိုးဝါးဘဝ ေရာက္ေနရင္ေတာ့ သန္႔ရွင္ေသာဝိညာဥ္ လာမေျပာမခ်င္း ကိုယ့္ဘဝဆိုး၊ က်ိန္စာသင့္ေနတဲ့ဘဝထဲက ရုန္မထြက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ အေဖလည္း ေသရင္ ဒီလုိ သူေစၦသရဲဘ၀ မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး။ အသက္ရွင္ေနတုန္းမွာလည္း သူေစၦသရဲေတြနဲ႔ အတူမေနရသလို၊ ေသျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းလည္း သူေစၦသရဲဘဝ မေရာက္လိုပါဘူ။

သူေစၦသရဲေတြ ဆိုတာ အင္မတန္သနားစရာေကာင္းပါတယ္။ သူတို႔က လူေတြကို ျမင္ရျပီး၊ လူေတြက သူတို႔ကို မျမင္ရဘူး။ တရုပ္ေတြဆို သူေစၦသရဲေရာက္ေနတဲ့ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးေတြ ဝဋ္ကြ်န္ေတာင္ စကၠဴပိုက္ဆံေတြ မီးရိႈ႔ျပီး၊ သူေစၦသရဲမ်ား သံုးစြဲဖို႔ေပးၾကတယ္။ နတ္တင္ျပီးစားစရာေတြ ေကြ်းၾကတယ္။ ဒီဘဝမွာလည္ ဒီ သူေစၦသရဲမ်ားကို မျမင္လိုဘူး၊ အိပ္မက္ထဲမွာေတာင္ မျမင္လိုပါ။ ေသလြန္ျပီးေနာင္ဘဝမွာဆို သူေစၦသရဲျဖစ္သြားမွာ အေသေၾကာက္ရြံလွပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ သူေစၦသရဲ မ်ားနဲ႔ ယခုဘဝ၊ ေနာင္ဘဝ သံသရာအဆက္ဆက္ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ နည္းလမ္းကို ရွာရတယ္။ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘာသာတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔လည္း ဝိညာဥ္ေလာကကို မယံုတဲ့ ဘုရားမဲ့ဝါဒသမားေတြရွိတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ဘုရားစံုဝါဒသမ်ားေတြမ်ားပါတယ္။ ေကာင္းတာလုပ္ခ်င္ၾကသူခ်ည္းပါပဲ။ သူေစၦသရဲမ်ားနဲ႔ အတူေနခ်င္သူလည္း ရွိေသးတာပဲ။ Same Animal စိတ္တူ၊ကိုယ္တူ အတူေနခ်င္တာ သဘာဝက်ပါတယ္။ အေဖတို႔ကေတာ့ သူေစၦသရဲ နဲ႔ ဝိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို အျပက္အသတ္ အႏုိင္ယူႏိုင္တာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ တစ္ခုပဲရွိတယ္လို႔ ခံယူတယ္။ Holy Spirit ဆိုတဲ့ သန္႔ရွင္းဝိညာဥ္၊ တျခားဘာသာေတြက ေစသသိတ္ (သို႔မဟုတ္) ျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္ လို႔လည္းေခတ္ၾကတယ္။ အေဖကေတာ့ Holy Spirit is only way to escape from Evil  သန္႔ရွင္းဝိညာဥ္ပဲ သူေစၦသရဲမ်ားကို အႏုိင္ယူတယ္လို႔ ခံယူပါတယ္။ 

သားျဖစ္သူသည္ ျငိမ္ျပီးနားေထာင္ေနသည္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အတိုဆံုးေျပာရသည္။ ျငိမ္ေနေသာေၾကာင့္ ဟုတ္ျပီးထင္ျပီး ဖိေျပာလွ်င္ နားညီးသြားႏိုင္သည္။ ေဟရွာယ ၅၃ မွာ သိုးသငယ္ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ပဲ ျငိမ္ေနသလို သားအဖ၊ ႏွစ္ဦး ၾကာျမင့္စြာ ျငိမ္ေနၾကသည္။ မိမိတို႔ အေတြးမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္ေသာဝိညာဥ္ကိုသာ ကြ်န္ဳပ္ဆက္ကပ္အပ္ႏွံထားပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တြင္ ဘာအစြမ္းမွမရွိပါ။ သားျဖစ္သူကို ေျပာင္းလဲလာရန္ လံုးဝမတတ္ႏိုင္ပါ။ကြ်န္ဳပ္အသက္၄၀ေက်ာ္မွာ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ သားျဖစ္သူက ေနာက္၄ႏွစ္ သူအသက္၃၀တြင္ လက္ခံမည္ဟု ယံုၾကည္သည္။  သမီးျဖစ္သူမွာ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားကို အသက္၂၅ႏွစ္အတိုင္မွီခံရေသာေၾကာင္ ေစာစီးစြာခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ မိမိသာလွ်င္ က်ဥး္ေသာလမ္းကို မလြဲမေခ်ာ္ေလွ်ာက္ရန္ ဘုရားရွင္ကိုးစားဖို႔လိုပါသည္။

လြတ္ေျမာက္ျခင္း (က်ဥ္းေသာလမ္းကိုေလွ်ာက္မည္)။
ဤေလာကၾကီးသည္ လူေကာင္းမ်ားကို မ်က္ႏွာသာ ေပးေလ့မရွိပါ။ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားအတြက္ လမ္းက်ဥ္းပါသည္။ သာယာေသာလူေဘာင္ကို တည္ေဆာက္ရန္ၾကိဳးစားသူ၊ ျခစားမႈမ်ား (အက်င္ပ်က္မႈမ်ား)ကို တိုက္ဖ်က္သူမ်ားမွာ အခ်ဳိ႔လုပ္ၾကံခံရျပီး၊ ဘ၀ဆံုးရံႈးရသည္။ သူတို႔ဝိညာဥ္မွာ ကမၻာအဆက္ဆက္ တည္ျမဲ၊မွတ္ေက်ာက္တင္သည္။ လူသားမ်ားက အသိအမွတ္မျပဳလွ်င္လဲ ေကာင္းကင္စာမ်က္ႏွာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ အင္တာနက္သည္ ညစ္ပတ္နံေစာ္ေသာ အပုပ္ထုပ္ၾကီးဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ သံုးတတ္ပါက100 most influential people in history ဟု ဂူဂယ္တြင္ ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြရာတြင္ 1978 book by Michael H. Hart ျပဳစုထားေသာ စာအုပ္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းဆရာၾကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းက ျမန္မာဘာသာျပန္ထားသည္။ ထိုသူ ၁၀၀ဦးကို ၾကည့္ပါက လူသားမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သူမ်ားတြင္ ဝိညာဥ္ေရးလူသားမ်ားက ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ တီထြင္သူမ်ားစြာႏွင့္၊ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ အေတြးေခၚရွင္မ်ားစြာကို ေတြ႔ရသည္။ သူေဌးၾကီးမ်ား၊ အဆိုေတာ္မ်ားကို မေတြ႔ရပါ။ ဤအခ်က္ကို သိရျခင္းသည္ အက်ိဳးအလြန္ရွိလွသည္။ လူ႔ဘဝရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။
မိမိကိုယ္တိုင္ အသက္၄၀ေက်ာ္မွ ေငြ၊ ေလာကစည္းစိမ္၊ သူေစၦသရဲမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ရခဲ့သည္။ ၀ိညာဥ္မဆံုးရံႈးေတာ့၊ ကယ္တင္ျခင္းမဆံုးရံႈးေတာ့ဟု ခံယူသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္မေရြး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခႏၱာကိုယ္သည္ အေသြးအသား၊ မ်က္စိ၊ လွ်ာ လြန္က်ဴးမႈမ်ားေၾကာင့္ စာတန္လက္ေအာက္၊ သူေစၦသရဲမ်ား လက္ေအာက္သို႔ က်ဆံုးသြားႏုိင္ပါေသးသည္။ မတရားေမထုန္၊ မစာၦပေရာဖက္မ်ား၏ ခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ားတြင္ က်ေရာက္သြားႏုိင္ပါေသးသည္။ လူခႏၱာကိုယ္သာ သတ္ျဖတ္၊အက်ဥ္းခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဝိညာဥ္သည္ လြတ္ေျမာက္လွ်က္ရွိသည္။ အခက္ခဲမ်ား၊အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ အသက္၊နာမက်န္း၊ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္၊ လိင္၊မတရားေသာေမထံုအားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံရခ်ိန္တြင္ .... သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္အားျဖင့္သာ ရုန္ထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ရမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ က်ိဳးပဲေၾကမြေသာ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈကို ႏွစ္ျခိဳက္သည္။ မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ဆုေတာင္းသံကို အျမဲနားေျငာင္းပါသည္။ ယံုၾကည္သူအခ်င္းခ်င္း တယ္လီဖုန္းျဖင့္အားျဖင့္ မိတ္သဟာရျပဳျခင္း၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မိတ္သဟာရျပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္သည္ သင့္ထံ အလွ်င္အျမန္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။  ေမာင္သာမန္

ကုိးကားက်မ္းပိုဒ္မ်ား
သန္႔ရွင္းျခင္း ေဟျဗဲ ၁၂း၁၄၊ သု ၂၈း၁၃၊ ဆာလံ ၆၆း၁၈
အက်ိဳးမဲ့စကား  မသဲ၁၂း၂၃၊ သုသန္ ၁၆း၁၊ ဧဖက္ ၄း၂၉ း၃၁ း၃၂
အေသြးသား၊မ်က္စိ  မသဲ၆း၄၊ ၂ကာ၅း၁၀
လက္ဝါးကပ္တိုင္း ေကာ ၂း၁၄-၁၅၊ ေဟျဗဲ ၁၃
က်ိဳးပဲေသာစိတ္ ဆာလံ၅၁း၁၇


Download PDF File
http://murann.com/stories/narrow.road.to.holy.spirit.pdf

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔မွ သက္စမ္းေရမင္းဟသၤာ

ထာ၀ရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ကိုးစားေလာ့။ ကိုယ့္ဥာဏ္ကို အမွီမျပဳႏွင့္၊ သြားေလရာရာ၌ ဘုရားသခင္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ လမ္းခရီးတို႔ကို ျပဳျပင္တာ္မူမည္။ (သု ၃း၅-၆)

ကြ်န္ေတာ္၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထုတ္ သခင္စကားစာေစာင္၌ သက္ေသခံခဲ့ေသာ "စင္ကာပူမွ ငိုရႈိက္ခ်ီးမြမ္းသံ" ၏ တစိတ္တေဒသ ျဖစ္သည္။ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔မွ သက္စမ္းေရအေၾကာင္းကို ဆက္လက္ သက္ေသခံပါရေစ။ ကြ်န္ေတာ္သည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ကာ ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာေပၚတြင္ ေရဒီယိုအရာရွိအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ယံုၾကည္ျခင္းအျပည့္ျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ၁၉၉၄ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထြက္ခြာလာခဲ့ပါသည္။ လက္ထဲမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ပင္ မျပည့္။ ဘန္ေကာက္ေရာက္မွ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ အကူညီေတာင္းမည္ ဟု ဘုရားကို ေျပာၾကားဆုေတာင္းျပီး ထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သင့္တင့္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာမပါပဲ ႏိုင္ငံျခားသို႔ အလုပ္ထြက္ရွာသူမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိကို ကူညီေထာက္ပံမည့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း (သို႔မဟုတ္) ဆရာသမားမိတ္ေဆြမ်ား ႏိုင္ငံျခားတြင္ေရာက္ရွိေနၾကျပီး ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ့မွာ ေဆြမ်ိဳးမရွိ၊ ဘုရားအားကိုးျပီး ထြက္လာရသည္။ (သု ၃း၅-၆)  ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔သို႔ ေရာက္ေရာက္ျခင္း ႏိုင္ငံျခားအလုပ္ရွာသူမ်ား တစ္ေန႔ကို ဘတ္တစ္ရာျဖင့္ ေနထိုင္စားေသာက္စားရိတ္ႏွင့္ အလုပ္ပြဲစားကို ေပးႏိုင္ရန္ အနည္းဆံုး ေဒၚလာတစ္ေထာင္ (US$1000) မွ်လိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘန္ေကာက္ေရာက္ျပီး မၾကာမွီ ဇနီး၏ ျမန္မာလူမ်ိဳး ငယ္သူငယ္ခ်င္းရွိရာ အေမရိကန္သို႔ ဘန္ေကာက္အခ်ိန္ မြန္းလြဲ (၂း၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဖုန္းဆက္ရာ အေမရိကန္မွ သူငယ္ခ်င္းက မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ယခုလို သန္းေကာင္ေက်ာ္ (အေမရိကန္ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ ၁၂နာရီမွ် စံေတာ္ခ်ိန္ကြာဟမႈရွိ) ခ်ိန္တြင္ ဖုန္းသံၾကားရသျဖင့္ အိပ္ယာမွ လူလဲထကာ သူမ်ားအေရးတၾကီး ေသေရးရွင္ေရး ကိစၥ ဖုန္းဆက္ပါလိမ့္ .. ဟု ေတြးေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က ဇနီး၏ နာမည္ကို ေျပာျပကာ ယခု ဘန္ေကာက္သို႔ အလုပ္ရွာေဖြရန္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ေငြမရွိ၍ မယူလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀မွ် ေခတၱေခ်းငွား ကူညီေပးေစလိုေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။ ည သန္းေကာင္အခ်ိန္ႏႈိးျပီး ေငြေခ်းေသာကိစၥကို ေျပာၾကားရာ၌ အမွန္မွာ မည္သူကမွ စိတ္ၾကည္လင္စြာျဖင့္ ေခ်းလိုသည့္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္း သိထားသျဖင့္ ဘုရားကို တေနရပါသည္။ ငယ္သူငယ္ခ်င္းက ေကာင္းျပီ။ ကြ်န္ေတာ၏ ဘန္ေကာက္ ေငြစာရင္းထဲသို႔ ပို႔ေပးမည္ဟု ျပန္ၾကားလာပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့အထင္မွာ ညၾကီး သန္းေကာင္ေက်ာ္အခ်ိန္တြင္ အကူအညီေတာင္းမိသျဖင့္  ျပႆနာ ရင္ေအးရင္ျပီးေရာ သေဘာျဖင့္ ေကာင္းျပီ၊ ေငြပို႔ေပးမည္ ဟု ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ခံခဲ့ရျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး အမွန္တကယ္ ပို႔ေပးမည္ မဟုတ္ဟု ထင္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္အထင္ တက္တက္စင္ လြဲခဲ့ရေလျပီ။ ေနာက္ ၂ရက္အၾကာတြင္ လံုး၀မေမွ်ာ္လင့္ထားပဲ ကြ်န္ေတာ့၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းကို ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔၏ လမ္းေဘးတစ္ေနရာရွိ ေအတီအမ္ စက္တြင္ စစ္ေဆး ၾကည့္ရႈေသာအခါ ေဒၚလာ တစ္ေထာင္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ဘတ္ေငြ (၂၅၀၀၀) ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ေက်ာ္ (၁၉၉၄ခု၌ ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ဘတ္ေငြ ၂၅ မွ်ရွိ) ၀င္လာေၾကာင္း၊ အံ့ၾသထိတ္လန္႔စြာ ေတြ႔ရွိရပါည္။ အမွန္တကယ္၊ ဘုရားေမတၱာ၊ ဘုရားမ်က္ႏွာကို ေထာက္ျပီး မည္သည့္အခ်ိန္မွ ျပန္ေပးဆပ္ႏိုင္မည္မသိေသာ ကြ်န္ေတာ့အား ေဒၚလာ (၁၀၀၀) ေခ်းခဲ့ေလသည္။ ကိုယ္ေတာ္ရယ္ ေက်းဇူးတင္လိုက္တာ။ ကိုယ္ေတာ္ရဲ့ အံ့ၾသဘြယ္ အမႈကို ကိုယ္ေတာ္ရဲ့သား ခ်ီးမြမ္းလို႔ မကုန္ႏိုင္ပါ။  ကြ်န္ေတာ္အသက္ဆက္ႏိုင္ရန္ ကိုယ္ေတာ္ သက္ဆက္ေရ တိုက္ခဲ့ေလျပီ။ ကြ်န္ေတာ္ အလုပ္ရွာေဖြ အသက္ဆက္ရန္ ဤေငြကို ခ်ေပးခဲ့ေလျပီ။ စိတ္ထဲတြင္ ႏႈိင္းယွဥ္ရန္ မသင့္ေသာ ရွမာရိ မိန္းမတစ္ေယာက္ကိုသာ ယာကုပ္၏ ေရတြင္းနားမွ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ "ငါေပးေသာ ေရကို ေသာက္သံုးေသာ သူမူကား ေရငတ္ျခင္းႏွင့္ အစဥ္ ကင္းလြတ္လိမ့္မည္။ ငါေပးေသာေရသည္ ထိုသူ၌ ထာ၀ရ အသက္ရွင္ျခင္း အလို႔ငွာ ထြက္ေသာ စမ္းေရ ျဖစ္လိမ့္မည္" (ေယာ ၄း၁၄) စကားကို သတိရလွ်က္ ကြ်န္ေတာ့ကို ယခုလို မိတ္ေဆြမွတဆင့္ ပို႔ေပးေသာေငြသည္ သက္စမ္းေရလို ေနာင္ မည္သည့္အခါမွ ျပႆနာ အခက္အခဲ မၾကံဳေတြ႔ရပဲ အသက္ရွင္ႏိုင္ေတာ့မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ပါသည္။ ထပ္မံ စံုစမ္းသိရွိရသည္မွာ သေဘၤာ ေရဒီယိုအရာရွိသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀ မွ်သာ လစာရရွိတတ္သျဖင့္ ပြဲစားခလည္း တစ္လခ ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာေငြ အကူအညီရရန္ တခ်ိန္တုန္းက ဆရာသမားလို တစ္မ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြလို တစ္ဖံု၊ အလုပ္ ပေရာဂ်တ္ အတူတူလုပ္ျပီး ရင္းႏွီးခဲ့ေသာ ကေနဒါလူမ်ိဳး ပေရာဂ်က္ မန္ေနဂ်ာေဟာင္းတစ္ေယာက္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ရျပန္သည္။ ၄င္း ေနထိုင္ရာ ကေနဒါႏိုင္ငံသို႔ ဖုန္းဆက္ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ေခ်းလဲွ႔ပါရန္၊ အလုပ္ရလွ်င္ ၆လအတြင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္မည္ဟု ဂတိခံ၀န္ခ်က္ ေပးခဲ့သည္။ အေနာက္တိုင္း လူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့စရိုက္မွာ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားသို႔ ေငြေခ်းျခင္း မရွိပါ။ ဤအေၾကာင္းကို သိေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ့ကို အားကိုးလွ်က္ ဘာမွ မေၾကာက္မရံြ႔ အကူညီ ေတာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေၾကာက္တတ္ေသာစိတ္ကုိ ငါတို႔အား ေပးသည္မဟုတ္။ တန္ခိုးပါေသာစိတ္၊ ခ်စ္တတ္ေသာစိတ္၊ ရွင္းလင္းေသာ စိတ္သေဘာကို ေပးေတာ္မူသည္ (၂တိ ၁း၇)။ ကေနဒါလူမ်ိဳး မန္ေနဂ်ာၾကီမွာလည္း ရိုမင္ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္ျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ဆင္းရဲေသာသူမ်ား၊ လူအိုရံုမ်ား၊ အသက္ၾကီးသူမ်ား၊ လိုအပ္ေသာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ လႈတတ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဖုန္းျဖင့္ အကူအညီေတာင္းရင္ ေနာက္ ၂ရက္အၾကာ္တြင္ ကြ်န္ေတာ္၏ ဘဏ္စာရင္းထဲသို႔ ေဒၚလာ (၁၀၀၀) ပို႔ေပးခဲ့သျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့အတြက္ အခ်ိဳေပၚ သကာေလာင္းသကဲ့သို႔ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္မိုး ဆက္လက္ရြာသြန္းခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ ကြ်န္ေတာ့ ဘဏ္စာရင္းတြင္ ေဒၚလာ (၂၀၀၀) ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ထိုင္းဘတ္ေငြ (၅၀၀၀၀) ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေလျပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရဒီယိုအရာရွိ အလုပ္မ်ားသည္ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ စင္ကာပူတြင္ ရွာေဖြရသည္။ တခါတရံ ကိုးရီးယားႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ျမိဳ႔တို႔တြင္ ရွာေဖြရသည္မွာ လြယ္ကူေၾကာင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားက အၾကံေပးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မထြက္ခြာမွီပင္ ေဟာင္ေကာင္ဗီဇာကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ သက္ဆိုင္ရာသံရံုးထံမွ ရယူထားခဲံသည္။ အကယ္၍ လိုအပ္လွ်င္ ကိုးရီးယား၊ ေဟာင္ေကာင္ျမိဳ႔မ်ားသို႔ ခရီးဆက္ရန္ လိုအပ္သျဖင့္ အရင္းအႏွီးေနာက္ထပ္ ေဒၚလာ ၇၁၇ ရွိလွ်င္ ပိုမိုစိတ္ခ်ရသျဖင့္ တစ္ခါတုန္းက ရန္ကုန္တြင္ ပေရာဂ်က္အလုပ္ အတူတူလုပ္ခဲ့ဘူးသည့္ ေနာက္ထပ္ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး အင္ဂ်င္နီယာထံ ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီရရန္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသို႔ ဖုန္းဆက္ျပန္သည္။ ယင္းအင္ဂ်င္နီယာအား ယခင္ ရန္ကုန္တြင္ ရွိစဥ္ကပင္ အကယ္၍ ကြ်န္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခား အလုပ္ထြက္ရွာပါက အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁၀၀၀) မွ် အကူအညီ ေပးရန္ ေတာင္းခံခဲ့ဖူးရာ ၄င္းက ခ်က္ခ်င္းပင္ ေငြေခ်းငွားျခင္းသည္ မိတ္ေဆြေကာင္း ဆံုးရႈံးေစေသာ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းသည္ မည္သည့္ မိတ္ေဆြကိုမွွ် ေငြမေခ်းငွားပါေၾကာင္း၊ လိုအပ္လွ်င္ ေငြအနည္းအက်ဥ္းေလာက္ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုန္႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ႏိုင္ငံျခားေရာက္ အလုပ္ရွာစဥ္တြင္ ေငြအနည္းအက်ဥ္း ေဒၚလာ ၃၀၀ထက္ မပို ရႏိုင္မည္ထင္သျဖင့္ ေထာက္ပံ့ရန္ ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ရာ သူက ယခင္ ၄င္းတို႔၏ စရိုက္ဓေလ့ကို ပယ္ျပီး ခ်က္ျခင္း ေဒၚလာ (၁၀၀၀) ပို႔ေပးမည္ဟု ေျပာသျဖင့္ အံ့ၾသစိတ္ လႊမ္းမိုးသြားခဲ့သည္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ယခုလို ေပးပို႔မည့္ေငြကို ေရဒီယိုအရာရွိ အလုပ္ရျပီး (၆)လအတြင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (၂-၃)ရက္အတြင္း ကြ်န္ေတာ့ဘဏ္ေငြစာရင္းထဲသို႔ ေဒၚလာ (၁၀၀၀) ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ထိုင္းဘတ္ေငြ (၂၅၀၀၀) ၀င္ေရာက္ခဲ့ျပန္ျပီ။ ယခုဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ့တြင္ ေဒၚလာ (၃၀၀၀) ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ဘတ္ေငြ (၇၅၀၀၀) ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေလျပီ။ ေရဒီယိုအရာရွိသည္ လစာအလြန္ဆံုး (၁၅၀၀ - ၂၀၀၀) မွ်သာ ရွိသျဖင့္ ယခုရင္းႏွီးေငြ (၃၀၀၀) ျဖင့္ ပူပင္စရာမလို စိတ္ခ်စြာ အလုပ္ရွာေဖြႏိုင္ျပီ။

ကြ်န္ေတာ့ကို ယခုလို ေငြေရးေၾကးေရး၊ ရက္ရက္ေရာေရာ ေထာက္ပံ့ၾကသည့္ ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ား၊ ကေနဒါ၊ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေစတနာ၊ ကြ်န္ေတာ့အေပၚ ယံုၾကည္အားထားေပးျခင္းသည္ သူတို႔၏ စိတ္ကို ေစတနာ ယိုဖိတ္လာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္မွာ ကိုယ္ေတာ္၏ ရိုက္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ၄င္းတို႔၏ ပေရာဂ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္စဥ္က အခေၾကးေငြရရင္ျပီးေရာ ဆိုသည့္ စိတ္ထားကို လံုး၀မထားပဲ၊ စိတ္ေစတနာ အျပည့္အ၀ျဖင့္ ေကာ ၃း၂၃ တြင္ ေဖၚျပထားသကဲ့သို႔ "လူ၏ အမႈကိုသာ ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔မဟုတ္၊ သခင္ဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ ျပဳေလသမွ်တို႔၌ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ျပဳၾကေလာ့" ဟု ဆိုသည့္ က်မ္းပိုဒ္အတိုင္း ရိုးသားၾကိဳးစားစြာ၊ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ၊ အားၾကိဳးမာန္တက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အက်ိဳးေၾကာင့္ ယခုလို အေနာက္ႏိုင္ငံသား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားထံမွ ယင္းတို႔၏ ဓေလ့ထံုးစံကို ပယ္ကာ စိတ္ေစတနာ ယိုဖိတ္ေစလွ်က္၊ ေက်ာက္ခဲမွ ေရစိ္မ့္ထြက္လာသကဲသို႔ သက္ဆက္ေရ စီးထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသက္ဆက္ေရသည္ ကြ်န္ေတာ့အတြက္ဆိုလွ်င္ သက္စမ္းေရပမာ ယခုအခ်ိန္ ကိုယ္ခႏၱာ အသက္ဆက္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာင္တခ်ိန္မွာ ၀ိညာဥ္၏ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရိုးသားစြာ ဘ၀ႏွင့္ ရင္ႏွီးခဲ့ရေသာ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္၊ ဂရုနာေတာ္၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို သက္ေသခံ ေ၀မွ်ရင္း ဖတ္ရႈရေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ တေယာက္စီတိုသည္လည္း၊ သက္စမ္းေရကို ဘ၀ တေလွ်ာက္လံုး စဥ္မျပက္ ေသာက္ရပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းလိုက္ရပါသည္ ... . အာမင္။

မွတ္ခ်က္။  မိတ္ေဆြ (၃)ဦးထံမွ ၁၉၉၄ခု ေမလတြင္ ေခ်းယူခဲ့ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၀၀၀) ကို ၁၉၉၅ခု ဇႏၷ၀ါရီလ အလုပ္ရရွိျပီးေနာက္ ယင္းႏွစ္မကုန္မွီ အားလံုးျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚျပလိုက္ရပါသည္။

မင္းဟသၤား - အင္းစိန္

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ဆရာစိုင္းေက်ာ္တင့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားညီလာခံ 3-May-2013 (3rd Day) GMYC Chaing Mai, Thailand


ေနာက္ဆံုးရက္ေရာက္လာပါျပီ၊ အဖဘုရား..မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွရွိေနတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္တယ္။ ျပဳျပင္ေပးေတာ္မူပါ။ ဗိသိတ္ေပးေတာ္မူပါ။ အလာနဲအျပန္မတူပဲ ခႏၱာ၊စိတ္၊၀ိညာဥ္ ခြန္အားေပးေတာ္မူပါ ..အာမင္။ ေကာင္ျမတ္ေသာဘုရားကို လက္ခုတ္တီးျပီးၾကိဳဆိုၾကရေအာင္...

မေန႔ကသင္ျပီးတာနဲ႔ ဆက္ပါမယ္။ မေန႔က Kingdom အတြင္းလူ၊ အျပင္လူ အေၾကာင္းပါ။ အလိုေတာ္ေဆာင္တာနဲ႔ အမႈေတာ္ေဆာင္တာ မတူေၾကာင္း၊ ကယ္တင္းျခင္းဟာ ဘုရားသားမွန္ရင္ ဘယ္ေတာ့မွမဆံုးရံႈးေတာ့ေၾကာင္း ဆရာစံတိုးေျပာသြားတာနဲ႔ လံုေလာက္ေနပါျပီ။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသားဆိုတာ မၾကားဖူးရင္ သည္းခံပါ။ ဘုရားသခင္က ဘုရားသားကို မလိုခ်င္ဘူး။ ဖေအတူသားကိုပဲ လိုခ်င္တယ္။ ေအမင္..။ သင္ၾကားတိုင္း သင္ျဖစ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ၾကားတာနဲ႔ သိသြားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ျပီးသားကေတာ့ ျဖစ္ျပီးသားပါ။ အခ်ိဳ႔အရာမ်ားက သင္သိျပီးသားေတြပါ။ ဘုရားသားျဖစ္သြားျပီး တကယ္မျဖစ္ရင္ စာတန္က ေျပးဆို ေျပးရမဲ့အေျခအေနပါ။ ဒါေတြဟာ ဖေအတူသားရဲ့ ပံုသ႑န္မဟုတ္ပါဘူး။

အဂၤလိပ္လို R ေလးလံုးနဲ႔မွတ္ပါမယ္။

Release လႊတ္ျခင္း
အခုေတာ့သိျပီ၊ ခရစ္ေတာ္မ်က္ေမွာက္မွ ခုန္ျပီး မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာ လႊတ္ျခင္းကို ရတယ္။

Refresh ျပန္လည္လန္းဆန္းျခင္း
အခုမွပဲ လန္းဆန္းသြားၾကတယ္။ သင္တာကို အစပိုင္းမရွင္းေသးေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းရွင္းသြားပါတယ္။ Born Again ျဖစ္သာ ခေလးပဲလို႔ ေျပာရမယ္။ တခ်ိဳ႔ ဒီလိုေျပာတာမၾကိဳက္ေပမဲ့ ထပ္ေျပာဦးပါမယ္။ သားဆိုတာက ပြဲခံျပီးမွ ေၾကညာပါတယ္။ ေကာင္းကင္ဘံုအဖကလည္ ဤသူကား ငါခ်စ္ျမတ္ႏိုးရာ ငါ၏ခ်စ္သားေပတည္း.. လို႔ေၾကျငာမွ သားအျဖစ္ကိုရပါတယ္။

သားမျဖစ္ေသးရင္ ငရဲေတာ့မက်ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အေမြမရပါဘူး။ ဘုရားမွာ စီမံကိန္းရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို သားအရာနဲ႔ ဘုန္းအသေရထင္ရွားျပီး သိမ္းပိုက္ဖို႔ ဘုရားရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါတယ္။

ဘုရားသခင္က ခ်စ္လို႔ ကားတိုင္မွာအေသခံသြားတယ္။ ေလာကသားကို ခ်စ္တယ္။ ေက်းဇူးျပဳတယ္။ Love, Grace, Kingdom အေျခခံမ်ားျဖစ္တယ္။ ခရစ္ယန္အသက္တာက ကားတိုင္ကထြက္ျပီးတာနဲ႔ စမယ္။ ထာ၀ရအသက္ဆိုတာ ရရင္ မဆံုးရံႈးဘူး။ ထာ၀ရအသက္မွာ တန္ခိုးမရွိဘူး။ No Joy, No Peace, No Glogry .. တနည္းအားျဖင့္ ငရဲကလြတ္ျပီး ထာ၀ရအသက္ရွင္ေနမယ္။ တခ်ိဳ႔ ထာ၀ရအသက္ရျပီး ေက်နပ္အသက္ရွင္ေနရင္ .. ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမရွိေသးဘူး။

ပထမေန႔မွာ သိပါ။ သိမွတ္၀န္ခံပါ။ အပ္ႏွံပါ ..ျပီးရင္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္နဲ႔ေလွ်ာက္လွမ္းပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ခြန္အားနဲ႔ ရုန္းထြက္လို႔ မရဘူး။ ဒါဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္မသိတဲ့ အရာ (ဘုရားသခင္)ကို အားကိုးျပီး ေလွ်ာက္ရမယ္။ ခမည္းေတာ္၊သားေတာ္နဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ၃ခု တပူးတေပါင္းထဲ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ အျပည့္အ၀ နာမလည္ေပမဲ့ က်မ္းစာကို ဖတ္၊ ေလ့လာ၊ ျပီးရင္ . ၾကားရမယ္။ ဖတ္ရမယ္။ ေလ့လာရမယ္၊ အလြတ္က်က္မွတ္ရမယ္၊ ျပီးရင္ ဆင္ခ်င္ေအာက္ေမ့ရပါမယ္။

ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ (၃)မ်ိဳးေလာက္ရွိတယ္။
ပုဂၢိဳလ္ Living Word .. အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္ကိုအရင္ေတြ႔ရမယ္။ ျပီေတာ့ Writen Word ေရးသားထားတဲ့အရာ.. မဖတ္ပဲမေနဘူး။ ဖတ္ျပီး ရွင္ေပါလုတို႔ ေရးတာက သူတို႔တသက္တာမွာျဖစ္ျပီးသားကို ေရးထားတာ။ သိပ္နားမလည္လဲ ေျပာရပါတယ္။ က်မ္းစာအုပ္ကို အေဆာင္ေယာင္ သေဘာမထားဖို႔ပါ။ တစ္ခ်ိဳ႔ က်မ္းစာအုပ္ေသးေသးကို အေဆာင္ထားတယ္။ တစ္ခ်ိဳလည္း အဖံုးအေရာင္ကိုေရြးျပီး ေဆာင္ထားတယ္။ အသက္ရွင္တဲ့ဘုရားကိုရျပီး မဖတ္ပဲမေနႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဖတ္တိုင္း မရဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႔က က်မ္းစာအုပ္ကို ဘာေမးေမးအကုန္ရတယ္။ သူမ်ားအတြက္ ဖတ္တယ္။

မေန႔က က်မ္းစာဖတ္တဲ့လူ လက္ေထာင္ဆိုေတာ့ နဲနဲေလးပဲ ေထာင္ၾကတယ္။ ၀ိညာဥ္အစာေရွာင္ေနၾကတယ္။ က်မ္းစာဖတ္လား ေမးေတာ့ တေန႔အခန္းၾကီး၄ခန္း၊ တႏွစ္ဆိုတစ္အုပ္လံုးဖတ္ျပီးတယ္ ဆိုတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မ္းကက သင့္ကိုျပန္ဖတ္သလား ေမးေတာ့ နားမလည္ဘူး။ ဒီေန႔ ၄ခန္းေတာင္ျပီးတယ္ ဆိုျပီး ဖတ္ျပီးေက်နပ္ေနတယ္။ သို႔ေသာ္ က်မ္းစာက ကိုယ့္ကိုျပန္မဖတ္ဘူးျဖစ္ေနတတ္တယ္။

နားလည္ေအာင္ေျပာရရင္ Taxas ကိုေရာက္တဲ့အခါ မေလးရွား Camp ကေနေရာက္လာတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းကို သိပ္ၾကိဳက္ပါတယ္။ သူ႔ေကာင္မေလးအတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါ။ အေမရိကားသြားမယ္ဆိုလို႔ ၀မ္းသာတယ္။ က်န္းမာေရးဂရုစိုက္ပါ။ ခ်စ္တယ္ .. ဆိုတဲ့စာပဲ။ ဟိုလူကေတာ့ တစ္ေန႔ဘယ္ႏွစ္ခါဖတ္သလဲဆိုေတာ့ စာရြက္ကို တိတ္နဲ႔ကပ္ထားရတဲ့အထိပါ။ ..ကြ်န္ေတာ္ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ သူ႔အတြက္ေတာ့ ႏွလံုးသားကိုထိတယ္။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ရထားသူဟာ ဖတ္တိုင္းရင္ခံုပါတယ္။ ေဆာ္လမြန္သီခ်င္းကို ဖတ္ၾကည့္ရင္ က်မသည္ ...ဆိုေတာ့၊ ဘာေၾကာင့္က်မ္းစာထဲ လာထည့္ထားသလဲ၊ ဖတ္ရမွာရွက္တယ္။ ေက်းဇူးေတာ္၊ ဂရုနာေတာ္နဲ႔ ငါ့ႏွမဆိုျပီး ခရစ္ေတာ္ရဲ့ရင္ခြင္မွာ ဆိုတဲ့ ခရစ္ေတာ္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ နားလည္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဆာ္လမြန္သီခ်င္းကို ဖတ္ျပီး၊ ခံစားႏိုင္ပါတယ္။

ေဘးက လူကိုေျပာလိုက္ပါ။ ဒီေလာက္ပဲမဟုတ္ေသးပါဘူး။ အခုမွအစပဲရွိေသးတယ္..။

ထာ၀ရအသက္ရထားျပီးျပီပဲ၊ မနက္မိုးလင္း၊ညမိုးခ်ဳပ္..သူခ်ည္းပဲအႏိုင္ယူေနတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ဇတိပကတိ။  ပုပ္ပ်က္ျခင္း၊ ...နံတာေပါ့။ ပုပ္တာက လူထဲကထြက္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့အရာ လူထဲကထြက္တယ္။ နားထဲက ထြက္ကရင္ နားခ်ီး၊ မ်က္ခ်ီး၊ ဘာတစ္ခုမွမေကာင္းဘူး။ ေကာင္းတဲ့အရာက ၀ိညာဥ္ေတာ္ကလာတယ္။  ဦးေႏွာက္ထဲက လက္သီးတဆုပ္စာပဲရွိတာ အနႏၱကို ဦးေႏွာက္ထဲထည့္လို႔မရဘူး။ ဘုရားေတာင္းတာက စိတ္ႏွလံုး၊ စၾကၤ၀ဌာကို အၾကြင္းမဲ့အစိုးရတယ္တဲ့။ အနႏၱျဖစ္တဲ့ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ျဖည့္မွ ျပည့္မယ္ျဖစ္တယ္။ ဘာရရ မျပည့္ပါ။ ေက်နပ္ေတာ့ ခဏေက်နပ္သြားေပမဲ့ မျပည့္ပါဘူး။ အသက္ရွင္တဲ့ဘုရားက အထဲမွာ အသက္ရွင္ေပးပါတယ္။ အတည္ျပဳျခင္းဟာ က်မ္းစာဖတ္တာနဲ႔ အတည္ျပဳရပါတယ္။

ၾကာလာေတာ့ စကားေျပာေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္လာတယ္။ လူေတြက စာအုပ္လွန္မဖတ္ဘူး၊ ေတြ႔တာနဲ႔ ..နင္နဲ႔ေတြ႔ရတာ ေယရႈနဲ႔ေတြ႔ရသလိုပဲလို႔ ေျပာလာတတ္တယ္။ ေယရႈေတြ႔ခ်င္ရင္ ဒီမွာၾကည့္ဆိုျပီး ကိုယ့္ႏွလံုးသားကို လက္ညိဳးထိုးျပတယ္။ အသက္ရွင္တဲ့ အသက္ေတာ္နဲ႔

ကိုေစာဆိုတဲ့ ကရင္တစ္ေယာက္က အကုန္လံုး မက္ေဒါနားေၾကြးတယ္။ သူက တစ္ရက္ကို ၀က္အေကာင္ရွစ္ရာေလာက္ သတ္တယ္။ မေလးရွားမွာပါ။ ၀က္ကို ၾကည့္လိုက္တာနဲ့ ၀က္အေၾကာင္းသိတယ္။ စားေတာ့လည္း ၀က္သား။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ၀က္အေၾကာင္းပဲ စဥ္းစား၊ လုပ္ကိုင္ေနေတာ့ ၀က္ပံုစံ ထြက္လာတယ္။

ဘာစားသလဲေမးရင္.. အစာေရွာင္ထားတာၾကာျပီလို႔ ေျဖပါ။

သင္ဘာစားသလဲဆိုတာ အေရးၾကီးတယ္။ ပဲပုပ္၊ ဒိန္ညင္းသီးစားရင္ စားတဲ့အနံ႔ထြက္မယ္။ သင့္ရုပ္ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔၊ သင့္အသံနားေထာင္တာနဲ႔ သင္ဘာစားသလဲဆိုတာ သိႏိုင္မယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာရွိတဲ့လူေတြကို ငါအခုျပန္သြားရင္ အရင္လိုမဟုတ္ေတာ့ဘူး..လို႔ ေျပာႏိုင္ရမယ္။

ဆရာစံတိုးေျပာျပတယ္။ သူငယ္၊ လူငယ္၊ အဘ အရြယ္၃မ်ိဳးကို ေျပာသြားတယ္။ ခ်စ္သားတို႔ သခင္ဘုရား၏နာမေတာ္အားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ေသာေၾကာင့္၊  အဖကိုသိေသာေၾကာင့္၊ ၃လေလာက္ၾကာရင္ ကေလးကို လူတကာ ေကာက္ခ်ီလို႔မရေတာ့၊ အေဖအေမကို သိသြားျပီး၊ သူ႔အစာက ႏို႔၊ မ၀ါးရဘူး၊ ျမိဳခ်တယ္။ ေမးျမန္းရင္ ..ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ အားလံုးအဆင္ေျပေနပါတယ္..လို႔ ေျဖေလ့ရွိတယ္။ ေၾကခဲတဲ့အစာ ေၾကြးလို႔မရပါဘူး။

လူပ်ိဳတို႔၊ အဘတို႔ အဆင့္ဆင့္သြားရဦးမယ္။ ဆရာစံတိုး သမီးနဲ႔စကားေျပာျပီး လိုက္စရတယ္။ ကေလးဆိုေတာ့ စလို႔ေကာင္းတယ္။ ၅ႏွစ္အရြယ္လည္း ဒီဟာပဲ။ ၁၀ႏွစ္လည္း ဒီအတိုင္းပဲဆိုရင္ ေရာဂါရေနျပီလို႔ထင္တယ္။

ဒီေန႔မ်ားစြာေသာလူမ်ား ေရာဂါရေနတယ္။ ကုိယ့္ေဘးကိုလူကို ေျပာလိုက္ပါ။ ေရာဂါရေနျပီထင္တယ္လို႔.. ခြင့္လႊတ္ပါ။ စကားလံုးမွားရင္။

ငါသူငယ္ျဖစ္စဥ္က သူငယ္လိုၾကံစည္၏၊ အသက္ၾကီးေသာအခါ သူငယ္၏အရာမ်ားကို ငါပယ္ရွားျပီ ..။ အခုေတာ့ အသင္းေတာ္မွာ သူငယ္ျပန္တယ္။ ဇာတိနဲ႔ပဲ သြားေနတယ္။ ၀ိညာဥ္နဲ႔ ေျပာရပါမယ္။

က်မ္းစာမွာ ၃ေနရာ
အဲဂုတၱဳတိုင္းျပည္မွာကြ်န္ခံေနရခ်ိန္
ကႏၱရထဲမွာ လည္ေနခ်ိန္
ခႏၱာန္ျပည္၀င္တဲ့အခ်ိန္

ေမာေရွရဲ့တဲေတာ္မွာလည္း တဲေတာ္၀င္း၊ သန္႔ရွင္းရာဌာန နဲ႔ အသန္႔ရွင္းဆံုးေသာဌာနလို႔ ရွိပါတယ္။ ေနရာမတူပါဘူး။

ဓမၼသစ္မွာဆိုရင္ အဆ၃၀၊ အဆ၆၀၊ အဆ၁၀၀ ဆိုတာရွိပါတယ္။ ေနရာမတူပါဘူး။

အဲဂုတၱဳတိုင္းျပည္ကေန ကြ်န္ခံေနခ်ိန္ ေခၚေဆာင္ထုတ္လာသူက ေမာေရွ၊ ခႏၱာန္ျပည္ကို ၀င္တဲ့အခါ ေယာရႈက ေခါင္းေဆာင္တယ္။ ဒါ၀ိတ္က အုပ္ခ်ဳပ္သူ။

အသက္တာကို စံစားတဲ့အခါ သခင္ေယရႈကို ဘယ္လိုျမင္မလဲ၊ ေမာေရွေလာက္ပဲျမင္ၾကတယ္။ ကယ္တင္ရွင္ ေခၚထုတ္သြားသေလာက္ပဲ ျမင္ၾကတယ္။ သခင္ေယရႈကို ႏြားစားခြက္နဲ႔ကားတိုင္ေလာက္အဆင့္ပဲ သိၾကတယ္။ အဲဒီေလာက္ေလးနဲ႔ မတင္းတိန္ၾကပါနဲ႔။ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ဆိုတဲ့အရာေလးပဲ ကခုန္ျပီး ျပန္မသြားၾကပါနဲ႔။ ခံစားဖို႔ အမ်ားၾကီးရွိေသးတယ္။ Kingdom Concept ကုိ ျပန္ရဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။ သင့္ကိုၾကည့္တာနဲ႔ သိေစရမယ္။

ေလာကကိုပဲစြဲလမ္းသူက ထာ၀ရဆိုတာကို ေျပာရင္ ရယ္စရာျဖစ္ေနမယ္။ သူတို႔နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မတူပါဘူး။ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလူငယ္ညီလာခံတက္ခဲ့တယ္ ဆိုျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေနတယ္။ ခဏနဲ႔ထာ၀ရလဲလို႔မရဘူး။ အစားအေသာက္ သြားစားၾကတယ္.. တခါတေလ မစားပဲေနလိုက္ပါလား.. ေသသြားမွာလား.. မေသပါဘူး။

ဧဖက္ အခန္းၾကီး၁၊ အငယ္၄
ဤကမၻာ မတည္မရွိမွီ ငါတို႔ကို ခရစ္ေတာ္၌ ေရြးေကာက္ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာတို႔၌ ခပ္သိမ္းေသာ ဓမၼမဂၤလာတို႔ကို ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ငါတို႔အား ေပးသနားေတာ္မူေသာ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္၏ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။ ထိုဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ေတာ္္ မူေသာ သားေတာ္ေၾကာင့္၊ ငါတို႔အား ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္၏ ဘုန္းအသေရကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ ငါတို႔သည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ သားအရာကို ရမည္အေၾကာင္း၊ အလိုေတာ္ရွိေသာ ေစတနာအတိုင္း ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔ မွတ္သားေတာ္မူ၏။

အဲဒီဘုရားသခင္ဟာ အခုလို ကြ်န္ေတာ္တို႔က်မ္းစာသင္မယ္ဆိုတာ ဟိုးေရွးမဆြကတည္းက စီမံျပီးသားပါပဲ။ ေကာင္းကင္၊ေျမၾကီးရဲ့ အေမြမွန္သမွ်ကို သခင္ေယရႈနဲ႔ယူေဆာင္လာျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေပးပါတယ္။ ကနဦးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားက ၀ိညာဥ္နဲ႔ပဲ စကားေျပာပါတယ္။ ၀ိညာဥ္မွာ ၾသသပရွိတယ္။ မိတ္သဟာရ (ကိုးကြယ္ခ်ီးမြမ္းတယ္)၊

စိုင္းခမ္းလိတ္နဲ႔စိုင္းထီးဆိုင္က ဘုရားနဲ႔သိပ္မေ၀းဘူး။ သူတို႔သီခ်င္းေတြကို ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ၀ိညာဥ္နဲ႔ပဲဆိုပါတယ္။ တမ္းတလိုက္တာနဲ႔ ဘုရားပဲ။ ဆရာေဒးဗစ္လားက ..မစေတာ္မူပါ။ အတူရွိေတာ္မူပါ။ ကြယ္ကာေတာ္မူပါ ..လို႔ဆုေတာင္းတယ္။ ၀ိညာဥ္နဲ႔စိတ္ကိုေပါင္းရမယ္။ စိတ္မွာရွိတဲ့ ဆႏၱ၊အသိ၊ခံစားခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ျပည့္၀ိညာဥ္နဲ႔ျဖည့္ခ်င္တယ္။ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ေရွ႔ေရာက္ရင္ ဘုရားအျမဲစကားေျပာခံရပါတယ္။ တခါတေလ လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္း ရုတ္တရက္ရပ္ျပီး ဟာေလလုယ ျဖစ္သြားခ်ိန္မွာ၊ ေဘးကလူေတာင္ တမ်ိဳးျမင္သြားတယ္။ Sorry, I am normal လို႔ျပန္ေျပာရတယ္။ မ်က္ေမွာက္ေတာ္နဲ႔သြားလာရင္ ပတ္၀န္းက်င္ အေျပာခံ၊အဆိုခံရလည္း အဆင္ေျပပါတယ္။ တက္ကစီကားေမးတယ္။ ဘယ္ေလာက္လဲေမးျပီး ကားေပၚတက္တယ္။ ဘာလူမ်ိဳးလဲေမးေတာ့ ရွမ္းလူမ်ိဳး၊ ဓမၼအမႈေဆာင္ပါလို႔ေျဖေတာ့ .. ဟာ..ျမင္တာနဲ႔ထင္ေနတာ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ခရစ္ယာန္ေတြက ဒီလိုပဲျမင္တာနဲ႔၊ သိတယ္လို႔ ျပန္ေျပာခံရတယ္။

ဆုေတာင္းၾကပါစို႔။
ဘုရားသခင္၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ထာ၀ရအသက္ရတယ္ေလာက္နဲ႔ ၊ ေမြးဖြားတယ္ဆိုတာနဲ႔ မတင္းတိန္ပဲ ကိုယ္ေတာ္ေပးထားထားတဲ့ အခြင့္အေရး၊ အရာမ်ားနဲ႔ ကိုယ္ေတာ္ကြ်န္ေတာ္တို႔အထဲမွာ ရွင္သန္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ အသက္၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ့အသက္ကိုရျပီးမွ ႏိုင္ငံသားကဲ့သို႔ ရွင္းျပႏိုင္ဖို႔ ဆက္လက္ျပီး အႏိုင္ထက္ေသြးေဆာင္ေတာ္မူပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဆက္လက္ေကာင္းၾကီေပးပါ။ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ သခင္ေယရႈ ဘုရားရဲ့ နာမေတာ္ျမတ္နဲ႔ ဆက္ကပ္ပါသည္ဘုရား။ အာမင္

The End
Credit to MEDIA 4 CHRIST
Youtube

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

သခင့္စကားဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ (၁၃ႏွစ္ေျမာက္) အမွတ္စဥ္-၁၅၇၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၄

http://www.jbcs.org.sg/NewLordsWord/doc/SEP2014.pdf

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

အဂၤလိပ္-ျမန္မာအဘိဓါန္ (မုရန္) ၊ အဂၤလိပ္စာလံုးေပါင္းမမွန္လွ်င္မရပါ။ စာလံုးေပါင္းအမွန္အတြက္ ဂူဂယ္ Google.com တြင္ရိုက္ႏွိပ္ၾကည့္ျပီး အဂၤလိပ္စာလံုးေပါင္းအမွန္ရွာပါ။ embedded from ornagai.com ....another site is burmese-dictionary.org
 

Error: Embedded data could not be displayed.  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ဘုန္းႀကီးေ႐ြးႏႈတ္႐ွင္ ထာဝရဘုရား
ကြၽႏု္ပ္ရဲတုိက္ ကြၽႏု္ပ္ခုိလံႈရာဘုရား
အႏိႈင္းမဲ့ေယ႐ႈ နာမတစ္ပါးသာ
တန္ခိုးမ်ားအထက္ အစဥ္အုပ္စိုးသူ

ကြ်ႏ္ုပ္အသက္အျမစ္ျဖစ္ရာ
ထာ၀ရေက်ာက္
ကြ်ႏ္ုပ္ဘ၀လႈပ္ရွားရာႏွင့္ကင္းေစ
ႏွလံုးသား၏ အျမဲေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအရွင္
ကြ်ႏ္ုပ္အသက္၏ကယ္တင္ျခင္းသခင္

သခင့္ရဲ႕ဘုန္းႏႈတ္မွာ အစဥ္ခ်ီးမြမ္း
သခင့္ရဲ႕စကားႏွလံုးမွာ ႐ွင္သန္လ်က္
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း ဂုဏ္ေတာ္အသစ္ကို ခ်ီးမြမ္း
ေကာင္းခ်ီးေပး သခင္နာမေတာ္

ကြၽႏု္ပ္ဘဝ ဝမ္းေျမာက္ေစထာဝရအၿမဲ
သခင့္၌ကြၽႏု္ပ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္၍
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း ဂုဏ္ေတာ္အသစ္ကိုခ်ီးမြမ္း
ေကာင္းခ်ီးေပးသခင္နာမ . . .

ခြန္အားမဲ့ေသာအခါ
သခင္ကြၽႏု္ပ္အစြမ္း
ခ်ိဳ႔တဲ့ေသာအခ်ိန္၌ ကြၽႏု္ပ္ခ်မ္းသာ
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႔ ဘုန္းေတာ္နာမျဖင့္
(အရာရာတတ္စြမ္းႏုိင္သည္ . . .)

ခြန္အားမဲ့ေသာအခါ
သခင္ကြၽႏု္ပ္အစြမ္း
ခ်ိဳ႔တဲ့ေသာအခ်ိန္၌ ကြၽႏု္ပ္ခ်မ္းသာ
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႔ ဘုန္းေတာ္နာမျဖင့္
(အရာရာတတ္စြမ္းႏုိင္သည္ . . .)
AYarYarTatSwanNaingThi.ppt

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)ငါတို႔ စား၊၀တ္၊ေနေရးအတြက္ ..
ထမီတို ၀တ္၊ ေခြ်း စိုစြတ္ခဲ့တဲ့ အေမ
ေနေလာင္လို႔ အသားနက္ ၊ လက္ အသားမာ တက္ခဲ့တဲ့ အေမ။
ဆံပင္ေတြ ျဖဴမြဲ ေနလဲ၊ အၾကင္နာေတြ ထူထဲေနဆဲ အေမ
သြားက်ိဳးေနေပမဲ့ သားဆိုးေတြကို ခ်စ္တဲ့ အေမ
မ်က္စိမႈန္ေနေပမဲ့ သတၱိေတြမကုန္ေသးတဲ့အေမ
နားေလးေနေပမဲ့ တရားေအးေတြ ေဟာတဲ့ အေမ
အေမ့ခါးေတြ ကိုင္းေနခဲ့ေပမဲ့ ထင္ရာစိုင္းတဲ့ သားသမီးေတြအတြက္
ထမင္းရည္ငဲွ႔ရင္း ေမတၱာပို႔ေနတဲ့ အေမ၊
လက္ဦးဆရာ အေမက မီးဖိုေခ်ာင္ ထရံေပၚမွာ မီးေသြးခဲနဲ႔ စာသင္ေပးခဲ့တဲ့
ေက်းဇူးေၾကာင့္ အိုင္တီေခတ္ထဲမွာ သားသမီးေတြက အင္တာနက္ထဲ ေရာက္ခဲ့ၾကပါျပီ။

သားၾကီးေတြက ဘီယာတစ္က်ိဳက္နဲ႔ ၾကက္ေၾကာ္ကိုက္ေနခ်ိန္မွာ
အေမက ဗူးသီးျပဳတ္ကို ငပိဖုတ္နဲ႔စားခဲ့တယ္
သားသမီးေတြက ေလေအးစက္တပ္ ဘတ္စ္ကားနဲ႔ ဘုရားေက်ာင္းလာေနခ်ိန္မွာ
အေမက ေနပူက်ဲက်ဲထဲ ရြာဘုရားေက်ာင္းကို ေျခက်င္ေလွ်ာက္ေနရတယ္
သားသမီးေတြက မွန္လံုခန္း ဘုရားေက်ာင္းထဲ ၀တ္ျပဳေနခ်ိန္မွာ
အေမက ထရံက်ဲ ရြာဘုရားေက်ာင္းေလးထဲမွာ ဆုေတာင္းေပးေနခဲ့တယ္
သားသမီးေတြက ဆယ္ထပ္တိုက္အသစ္ေပၚ တက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ
အေမက တဲ့အိုပ်က္မွာ အထီးက်န္ေနခဲ့တယ္
သားသမိးေတြက မိတ္ကပ္လိုင္နာနဲ႔ လွေသြးၾကြယ္ေနခ်ိန္မွာ
အေမက သနပ္ခါးဘဲၾကားနဲ႔ အိမ္တြင္းပုန္းေနရတယ္
သားသမီးေတြက ဒီဂရီဘြဲ႔ေတြေအာင္ျမင္ျခင္းေတာင္ထိပ္ေပၚ
တက္လွမ္းေနခ်ိန္မွာ
အေမက ကင္ဆာ၊ မီးယပ္၊ ေသြးခ်ိဳ ေရာဂါေပါင္းစံုနဲ႔ ေသမင္းခ်ိဳင့္ထဲ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရတယ္။

ေစ်းဖိုးတြက္ရင္း လက္က်န္ေငြကို လက္ပူတိုက္သံုးေနရတဲ့ အေမ
ေသြးတိုးတက္ရင္း ရက္လြန္ေဆးေတြနဲ႔ မ်က္ျဖဴဆိုက္ေနတဲ့ အေမ။

သားသမီးေတြက ၀ျဖိဳးျပီး အလွတိုးေနခ်ိန္မွာ
အေမက ေရာဂါေတြတိုးျပီး ဘ၀ဆိုးေနခဲ့တယ္။
သားသမီးေတြက ပို႔ေပးသေလာက္ေငြနဲ႔ အဆင္ေျပသလို ေက်နပ္ျပီးေနတဲ့အေမ
သားသမီးသံုးေယာက္ေပါင္းျပီး ပို႔ေပးလိုက္တဲ့ ပါတိတ္ထမီတစ္ထည္ကို
အခါခါ မလဲတမ္း၀တ္ရင္း ၾကည္ႏူးေနတတ္တဲ့ အေမ

သာရာမကူးတဲ့ အေမ၊ အႆျပာ မခူးတဲ့ အေမ
ေ၀ဒနာ မပူးတဲ့ အေမ၊ ၀ါသနာ မရူးတဲ့ အေမ
ေစတနာ ထူးတဲ့ အေမ၊ အၾကင္နာဦးတဲ့ အေမ။

ရယူဖို႔ထက္ ေပးေ၀ျခင္းကို ျမတ္ႏိုးတဲ့သူ
အႏိုင္ယူျခင္းထက္ အနာခံျခင္းကို မက္ေမာတဲ့သူ

ကိုယ့္အက်ိဳးထက္ သားသမီးအက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးတဲ့သူ
ခံယူျခင္းထက္ သြန္သင္ျခင္းကို မက္ေမာတဲ့သူ။

ေစတနာမွန္တဲ့ အေမ၊  သဒၵါသန္တဲ့ အေမ
အျပစ္ရွာ ရန္စကားေတြထက္၊ အနစ္နာခံ စကားေတြျမြတ္ ။

သားသမီးေတြက ကားစီးျပီးတိုက္ေဆာက္၊
တို႔အေမကေတာ့ ၀မ္းမီးေတာက္၊ ဗိုက္ေမွာက္။

သားသမီးေတြက ႏိုင္ငံရပ္ျခားသြား၊
တို႔အေမကေတာ့ ေတာျခံဳျမက္ၾကားနား။
အေမ့ဆီမွာ ေဒၚလာမရွိတာ၊ အေမ့ကိုယ္အေမသာ အသိဆံုးပါ။
အိတ္ကပ္မွာ ျခဴးတစ္ျပားမွ မ၀င္လဲ စိတ္ဓါတ္ဟာ ထူးမျခားနား အရင္လိုပါဘဲ

အေမေတြရဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ဟာ
ထုတ္ေဖၚ၍ မကုန္၊ ေဖာ္က်ဴး၍ မေလာက္

ႏွင္းတစ္ေပါက္မွ ဧ၀ရက္ေတာင္အထိ
မိုးထိလဲျမင့္၊ ေျမနက္ထဲ လွ်ိဳး
တန္ဖိုးရတနာ ထိုက္တန္လွပါရဲ့။
လူ႔ဘ၀ေခတ္သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ
အေမဆိုတာ မေပါက္ဖြားလာခဲ့ရင္
ကမၻာဟာ တစ္ျခမ္းပဲ့သြားလိမ့္မယ္ထင္။

အမိမဲ့သား ေရနည္းငါး
သားဆိုးအေမ တေ၀ေ၀
လင္ဆိုးမယား တဖားဖား

သားကိုသခင္၊ လင္ကို ဘုရား
မိသားစုေတြ လူလံုးလွေစဖို႔ သူ႔ဘ၀ကို နင္းျပားအျဖစ္ခံယူလို႔
သားသမီးေတြအတြက္ စေတးခဲ့တဲ့ အေမ့ေသြးေတြ
သားသမီးေတြအတြက္ ပံုေအာခဲ့တဲ့ အေမ့ေခြ်းေတြ
သားသမီးေတြအတြက္ ရင္းႏွီးခဲ့တဲ့ အေမ့မ်က္ရည္ေတြ

အဲဒီ ေမတၱာရည္ေတြ ျမစ္ဖ်ားခံရာ ေဒသဟာ အေမ့ရဲ့ႏွလံုးသားထဲကပါ။
အေမ့ေသြးရည္က ငါတို႔ကို ရွင္သန္ေစခဲ့တယ္။
အေမ့ႏို႔ရည္က ငါတို႔ကို ၾကီးထြားေစခဲ့တယ္။
အေမ့ေခြ်းရည္က ငါတို႔ကို တိုးပြားေစခဲ့တယ္။
အေမ့ရုပ္ရည္က ငါတို႔ကို လိမၼာေစခဲ့တယ္။
အေမ့အသံေတြက ငါတို႔ကို သန္မာေစခဲ့တယ္။
အေမ့ဟန္ေတြက ငါတို႔ကို ခိုင္မာေစခဲ့တယ္။

ဆရာမျပ၊ နည္းမက် တဲ့၊
အေမ ျပခဲ့လို႔ ၊ စည္း၀ါးနဲ႔ ကခဲ့ၾကတဲ့
ဘ၀ ဇတ္ခံုေပၚက အေမ့သားသမီးေတြ။
ဆရာကို အာခံ၊ အာေခါင္လွံစူးတဲ့၊
အေမ့ကို မနာခံလို ျပာလူးတဲ့ သူလို
ေနာင္တနဲ႔ အေမ့သားသမီးေတြ။

အခုခ်ိန္မွာ စုေပါင္းညာညီ လက္အုပ္ခ်ီ၍
ဦးခိုက္ ဂါ၀ရ ျပဳလိုက္ပါသည္
ကမၻာ အဆံုးတိုင္၊ အေမျ႔ပံဳးႏိုင္ပါေစ ။  ။

မင္းေအာင္သက္လြင္
(ကမၻာတစ္လႊားမွ အေမမ်ားအားလံုးကို သားဆိုးကြ်န္ေတာ္ လက္စံုမိုး၍ ဂါရ၀ျပဳလိုက္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ၊ အေမ့ကိုခ်စ္တဲ့ သားသမီးမ်ား အားလံုးကိုလဲ ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Give Thanks

[Give thanks with a grateful heart,
Give thanks to the Holy One.
Give thanks because He’s hiven,
Jesus Christ His Son.]  (repeat)

[And now let the weak say I am strong.
Let the poor say I am rich,
because of what the Lord has done for us. ] (repeat)
Give thanks