မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Tuesday, Sep 02nd

Last update09:34:20 PM GMT

You are here:: ၀ိညာဥ္ေရးရာ ကမၻာေပၚတြင္အၾကီးမားဆံုးေသာဘ၀ ျပိဳင္ပြဲ

ကမၻာေပၚတြင္အၾကီးမားဆံုးေသာဘ၀ ျပိဳင္ပြဲ

E-mail Print PDF


ကမၻာေပၚရွိ လူသားအားလံုးသည္ ေမြးဖြားခ်ိန္မွ ေသဆံုးခ်ိန္ထိ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးစံုကို ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ ၾကရပါသည္။ ဥပမာ တစ္ဦးခ်င္းျပိဳင္ပြဲ၊ အိမ္ေထာင္မိသားစုလိုက္ျပိဳင္ပြဲ၊ အဖြဲ႔အစည္းလိုက္ ျပိဳင္ပြဲ၊ လူမ်ိဳးလိုက္ျပိဳင္ပြဲ၊ စစ္ေရးအရျပိဳင္ပြဲ၊ ပညာေရးအရ ျပိဳင္ပြဲ၊ ဦးေႏွာက္ပိုင္းအရ ျပိဳင္ပြဲ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာအရျပိဳင္ပြဲ၊ ...မွအစ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ ကမၻာေပၚတြင္ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးစံုကို ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ေနၾကရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယခုမူကား ကမၻာေပၚရွိ ျပိဳင္ပြဲေျမာက္မ်ားစြာအနက္ (၄)မ်ိဳးအေၾကာင္း ဆင္ခ်င္ေစလိုပါသည္။

(၁) မူလတန္းမွ ဆယ္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၂) တကၠသိုလ္ေရာက္ေသာ ေန႔မွ ဘြဲ႔ယူေသာေန႔အထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၃) အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ

၁။ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲ
မူလတန္းမွအထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲသည္ စာေတာ္ေသာ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ ခ်မ္းသာေသာ သားသမီးမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ အဆင့္ျမင့္ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားတြင္ ပညာဆည္းပူးႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ဘဝျပိဳင္ပြဲေျမာက္မ်ားစြာအနက္ ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။

(၂) တကၠသိုလ္ေရာက္ေသာ ေန႔မွ ဘြဲ႔ယူေသာေန႔အထိ ျပိဳင္ပြဲ
အခ်ိဳ႔ေသာေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ မည္သို႔ပင္ဗိုလ္စြဲေစကာမူ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ က်ရံႈးပါက မ်က္ႏွာညွိဳးငယ္စြာျဖင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ဂုဏ္ယူဝံ့ၾကြားစြာျဖင့္ တကၠသိုလ္နယ္ေျမသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ထိုနယ္ေျမတြင္လည္း မိမိတို႔၏ ဘာသာရပ္အသီးသီး၌ ျပိဳင္ပြဲဝင္လာၾကပါသည္။ အက်ၤ ီအဝတ္အစားျပိဳင္ၾကသည္။ သမီးရည္းစားထား ျပိဳင္ၾကသည္။ မိမိတို႔ဘဝခရီးတစ္ေလွ်ာက္ အေပ်ာ္ဆံုးေသာသမယ အပူအပင္ကင္းမဲ့ဆံုးေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ဤသို႔တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္ ဘြဲ႔အသီးသီးရသည္အထိ ဘဝတူ၊ ခံစားခ်က္တူစြာျဖင့္ တေပ်ာ္တပါးပညာဆည္းပူးၾကပါသည္။ ဤသည္မွာ ဘဝျပိဳင္ပြဲ(၄)မ်ိဳးအနက္ ဒုတိယျပိဳင္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၃) အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲ
တတိယဘဝျပိဳင္ပြဲမွာ အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။ ပညာအရွိဆံုးျပိဳင္ပြဲမဟုတ္ေတာ့ပဲ အခ်မ္းသာဆံုးတိုက္တာေျမယာ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ကား ဘယ္ႏွစ္စီးရွိ၍ ေရႊေငြဥစၥာမည္မွ် စုေဆာင္းႏိုင္မႈ၊ ႏိုင္ငံျခားတြင္ဇိမ္ခံ၍ ေနႏိုင္မႈ၊ ဟူေသာျပိဳင္ပြဲၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ဘြဲ႔အထပ္ထပ္ရေစကာမူ မခ်မ္းသာပါက လူ႔ေလာကအလယ္တြင္ မ်က္ႏွာသာမရေတာ့ပဲ မ်က္ႏွာညွိဳးငယ္စြာျဖင့္ ျပိဳင္ပြဲရႈံးႏိုမ့္ၾကရပါသည္။ ဤတတိယျပိဳင္ပြဲသည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝျခင္းျပိဳင္ပြဲျဖစ္ရာ မူလတန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္ မ်ားတြက္ ရံႈးခဲ့သူမ်ားပင္လွ်င္ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ ဘဝျပိဳင္ပြဲ(၄)မ်ိဳးအနက္ တတိယျပိဳင္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာဆင္ႏြဲႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ
ကမၻာမိုးေျမ(စၾကၤာဝဌာ)၌ လူသားမ်ား၏ အၾကီးမားဆံုးေသာ ျပိဳင္ပြဲသည္ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးမဟုတ္၊ တကၠသိုလ္ဘဝ၏ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးလည္းမဟုတ္၊ ေလာကတြင္အခ်မ္းသာဆံုး အေအာင္ျမင္ဆံုးျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးလည္းမဟုတ္၊ တမလြန္ဘဝ၏ ျပိဳင္ပြဲသည္ ျပိဳင္ပြဲအားလံုးတြင္ အေရးၾကီးဆံုးေသာ အၾကီးမားဆံုးေသာ ျပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ေလာက၌ အသက္ရွင္စဥ္တြင္ ခရစ္ေတာ္ (ဘုရားရွင္) အတြက္ မည္မွ်အဖိုးအခ ေပးသည္။ ေထာင္တံခါးဝႏွင့္ မည္မွ်နီးကပ္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းသည္။ ေထာင္တြင္း၌ခရစ္ေတာ္ (ဘုရားရွင္)အတြက္ မည္မွ်ညွင္းဆဲခံသည္၊ ခရစ္ေတာ္(ဘုရားရွင္)ကယ္တင္ျခင္းတရားကို မည္မွ်ျပန္႔ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္ ဟူေသာ ျပိဳင္ပြဲၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပါလု (AD50ခန္႔) ကိုယ္တိုင္က "ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ယခုဘ၀တြင္ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိလွ်င္ အျခားေသာသူအေပါင္းတို႔ထက္ သာ၍ ဆင္းရဲေသာသူျဖစ္ၾက၏" (၁ေကာ ၁၅း၁၉) ဟု ဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရမည့္ ဆုလပ္သရဖူကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေသာအခါ ယခုကာလ၌ ခံစားရေသာဆင္းရဲဒုကၡ၊ ညွင္းဆဲျခင္းတို႔သည္ မေျပာပေလာက္ေသာ အရာမ်ားသာျဖစ္သည္ ဟုဆိုပါသည္။ ေပါလုသည္ (၃၉)ခ်က္ (၃)ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ေၾကာင့္ အရိုက္ခံရသည္။ မၾကခဏအဖမ္းခံရသည္။ ေထာင္တံခါးဝႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုး ေလွ်ာက္လွမ္းေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါေရးသားခ်က္မ်ားမွာ စာေရးသူ ဆရာေတာ္ထန္ဇကပ္ BA (Bible), M.Div ၏ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရန္ ေျခလွမ္း(၄)ဆင့္ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၂၁၇-၂၈၉)မွ ကူးယူထားျဖင္းျဖစ္သည္။ စာအုပ္တြင္ ေဟျဗဲ ၁၁ ယံုၾကည္ျခင္းၾကီးမားလွေသာ ဘိုးဘြား၊ ဂိေဂါင္၊ဗာရက္၊ ရွံဆံု၊ ေယဖသ၊ ဒါဝိဒ္၊ ရွေမြလ၊ အာျဗာဟံ စသျဖင့္ ေျပာမကုန္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ခြန္အားယူေရးသားထားပါသည္။  (Contineu to read - Click Here  Book Download - Click Here)

မိမိအတြက္တည္ေဆာက္စရာမ်ား
ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ သြားေသာလမ္းခရီးကို ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ခရစ္ယာန္ဘဝအသက္တာ ဟုေခၚၾကသည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ ေဒါသထြက္ေသာအခါ ခရစ္ယာန္မဟုတ္သူ မိတ္ေဆြက "ဟာ.. မင္းက၊ ခရစ္ယာန္လုပ္ေနျပီး၊ ဘာေၾကာင့္ေဒါသထြက္ေနရသလဲ" ..ဟု ေျပာလာသည္မွာ သင့္အသက္တာသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူရွိျခင္း ပံုသက္ေသျဖစ္သည္။ ထိုသို႔အေျပာခံလိုက္ရျခင္းျဖင့္ မိမိေဒါသကို ျပန္လည္ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္သည္။ ထိုမိတ္ေဆြသည္ ယံုၾကည္သူမဟုတ္ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္သည္။ 

ၾသဂုတ္လသည္ စင္ကာပူယုဒသန္အသင္းေတာ္ သင္းအုပ္ဆရာ၂ဦး ဆရာၾသဂတ္စတတ္ႏွင့္ ဆရာမ်ိဳးသူ (၂)ဦး ေမြးေန႔မ်ားျဖစ္သည္။ အသက္မ်ားၾကီးလာေသာအခါ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေျခလွမ္း(၄)ဆင့္တြင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို လွမ္းေနရသည္။ ဆရာသမား ၂ဦးလည္း ဘဝတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကဲ့သို႔ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ (၄)မ်ိဳးတြင္ ကိုယ္တိုင္ (သို႔မဟုတ္) မိသားစုမ်ား ပါဝင္လႈပ္ရွားေနရသည္။ မပါခ်င္လဲမရ၊ မိမိအိမ္ေထာင္မိသားစု၊ မိတ္ေဆြေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိကိုယ္တိုင္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ စိတ္ပ်က္စြာႏွင့္ ေမ်ာပါေနရသည္။ ေငြသည္ လိုအပ္ေသာအရာျဖစ္ေသာ္လည္း ေငြေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းစရာမ်ားစြာ ေတြ႔ျမင္ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ကို ပိုမိုနားလည္ရသည္။ 


ၾသဂုတ္လ အမွတ္တရမ်ား
(၈)ရက္သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလး၏ အမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလးလည္း အႏွစ္၅၀အတြင္း ကမၻာတြင္ စာဖတ္သူတိုင္း၊ သိေသာႏိုင္ငံ၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ေခတ္စားလွေသာ ယခုေခတ္တြင္ ကမၻာသိ ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ႏိုင္ငံေလးျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ဖူးသူမ်ား စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလးကိုလည္း ေရာက္ဖူးရသည္။ အႏွစ္၅၀အတြင္ လီကြမ္းယူ ဟုေခၚေသာ လူသားတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ျပီး၊ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ပေပ်ာက္ရန္လုပ္ေဆာင္ရင္း၊ လူသားအရင္းအျမစ္ႏိုင္ငံတစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အျခားကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေလာကတြင္ သြားလည္ခ်င္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ျမန္မာျပည္ျဖစ္သည္။ လီကြမ္းယူက အႏွစ္၅၀အတြင္း စင္ကာပူကို ကမၻာေက်ာ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သလို ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားကလည္း ျမန္မာျပည္ကို ကမၻာေက်ာ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးစာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေရးခ်င္ေသာ္လည္း ျဖစ္ရပ္မွန္ကို လစ္လ်ဴျပဳမရေကာင္းပါ။ လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို မ်က္ရည္မ်ားစြာျဖင့္ (အထူးသျဖင့္ အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား) သခၤန္းစာယူႏိုင္မွ၊ ႏိုင္ငံျပဳျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ဳပ္အတြက္မွာ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ နံပါတ္တစ္ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္တြင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ၾကားခံ၊ အျပစ္ဝန္ခ်၊ ၾကိဳးပဲ့ေက်မြစိတ္ႏွလံုးျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္အသက္ရွင္သေရြ႔ မျခားမလပ္ဆုေတာင္းေပးရပါမည္။ 

ၾသဂုတ္လသည္ ေရာမအင္ပါယာဘုရင္ၾကီး ၾသဂတ္စတပ္ (ကဲသာဘုရင္ ၾသဂုတၱဳကို သတိရပါသည္။ သူ႔လက္ထက္တြင္ ဝိညာဥ္ေရးသခင္ ေယရႈဖြားျမင္ျပီး၊ ကားတိုင္တရားကို ေလာကသားမ်ားအား လက္ေတြ႔ျပသသြားခဲ့ပါသည္။ စိန္႔ၾသဂတ္စတင္း St. Augustine of Hippo (AD 354-430) ဆိုေသာ သူေတာ္စင္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးသည္္ အာဖရိကတိုင္၊ အယ္ဂ်ီးရီယားတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ August နာမည္ျဖင့္ ေၾကာ္ၾကားပါသည္။ City of God, Confession မ်ားတြင္ စံနမူနာထားရေသာ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ေအာက္ေမ့ျပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဖေလာရီဒါျပည္နယ္တြင္ စိန္႔ေအာဂတ္စတင္းျမိဳ႔ ကို စပိန္လူမ်ိဳးမ်ားက တည္ေထာင္ထားသည္။ 

စင္ကာပူ၊ ယုဒသန္အသင္းေတာ္တြင္ ရံဖန္ရံခါ ျမန္မာျပည္မွာလာေသာ ဓမၼဆရာမ်ားျဖင့္ က်မ္းစာသင္တန္းမ်ား ၾကိဳၾကား၊ လုပ္ခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သြားေသာေျခလွမ္းအဆင့္(၄)သို႔ ေရာက္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဘုရားထံ လံုး၀ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံေသာ အသက္တာရရန္အတြက္၊ ေန႔စဥ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ သြားလာရန္လုိေၾကာင္း ဆရာဂြယ္ဝါးက လာေရာက္ပို႔ခ်သြားသည္။ လူငယ္မ်ားညအိပ္စခန္းအတြက္လည္း ဆရာဂြယ္ဝါးက ဆက္လက္ပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။ ျပင္ပဓမၼဆရာမ်ား ပို႔ခ်မႈမ်ားတြင္ အႏွစ္သာရမ်ားကို ထုတ္ယူႏိုင္ရန္၊ ပထမဆံုး မိမိကိုယ္တိုင္ ဘုရားရွင္ကို ကိုယ္၊စိတ္၊ဝိညာဥ္ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္းကို ရရွိရန္အတြက္ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိမိဖာသာ မည္မွ်ၾကိဳးစားေစကာမူ မိမိအျပစ္မ်ားကို မိမိသာလွ်င္အသိဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြင့္မလႊတ္တတ္ျခင္း၊ အကိ်ဳးမဲ့စကားမ်ားေျပာျခင္း၊ ညစ္ညူးစကားမ်ား၊ အညြန္႔က်ိဳးေအာင္သူတပါးအားေျပာျခင္းမ်ားကို ေကာင္းေသာစကား၊ သမၼာစကား၊ တည္ေဆာက္စရာမ်ားျဖင့္ အစားထိုးရန္ ခရစ္ေတာ္ထံအပ္ႏွံဆပ္ကပ္ဖို႔သာ ရွိေၾကာင္း။ ယခုေခတ္တြင္ အင္တာနက္ဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ပင္ လမ္းေဘး၊ မိတ္ေဆြမ်ားက MP4 ဇတ္လမ္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးနည္းစြာျဖင့္ တယ္လီဖုန္းထဲတြင္ ထည့္ေပးေနျခင္း၊ ဘယ္သူမွမသိေအာင္ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္ရာ အိပ္ယာ၊အိမ္သာထဲတြင္ပင္ MP4 ရုပ္ရွင္ဇတ္ကားေကာင္း၊ ကိုးရီးယားကားမ်ားစြာထဲတြင္ ညစ္ညမ္းေသာဇတ္ကားမ်ားကိုပါ အလြယ္တကူ ထည့္ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္၊ စာရိတၱပ်က္စီးမႈမ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ ကူးစက္လာေနေၾကာင္း၊ မိမိဘ၀တြင္ မိခင္ျဖစ္သူထံမွ အေမြအျဖစ္ လက္ထပ္ျပီးမွဆက္ဆံမည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ လက္ေတြ႔ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္အားခ်ီးမြမ္း၊ သက္ေသခံေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အေသြးအသား၊ မ်က္စိ ေဖာက္ျပန္စရာ ေခတ္ကာလတြင္ အိမ္ေထာင္ရွင္ဘဝကို သန္႔ရွင္းရန္ ဘုရားရွင္ကို ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံဖုိ႔ အေရးၾကီးသည္သာမက၊ ပိုအေရးၾကီးသည္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရဲဝံ့စြာခ်မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။ 

ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ အျပစ္သံသရာမွ၊ မလြတ္ႏိုင္သူမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ မိဘဘိုးဘြားကိ်န္စာပဲ ဟုခံယူျပီး၊ အျပစ္ထဲတြင္ နစ္မြန္းေနသူမ်ားစြာရွိပါသည္။ ထိုသူမ်ားတြင္ မိမိလည္းပါဝင္ေနပါက မိမိသာလွ်င္ဦးစြာလြတ္ေျမာက္ရန္ ဘုရားရွင္ထံ အျပစ္မ်ားကို ဦးစြာ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရပါမည္။ ေနာက္မလုပ္ေတာ့ရန္ ..ယံုၾကည္သူ မိမိ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း၊ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္လိုပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္လိုပါသည္။ ေခတ္ကာလသည္ ဆိုးဝါးလွပါသည္။

ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံခ်က္
မိမိသားျဖစ္သူ ၂၆ႏွစ္အရြယ္က ဘုရားသခင္မရွိေၾကာင္း၊ သမၼတအိုဘားမားလည္း ယံုၾကည္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရား GOD ရွိေၾကာင္း မိမိေျပာစကားကို သားျဖစ္သူက၊ "ဒါ..သူတို႔အာဏာ၊ ေငြရရွိေရးအတြက္ Sybol သေကၤတတစ္ခုအျဖစ္ GOD ကိုဖန္တီးလုပ္ယူထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း"   ..ေျပာျပပါသည္။ သားျဖစ္သူသည္ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာကို ခံယူျပီးသူျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ကြ်န္ေတာ္ငယ္စဥ္က စိတ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ငယ္စဥ္ကလည္း မက္သဒစ္အသင္းေတာ္တြင္ ၾကီးျပင္းခဲ့ျပီး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ ယခု သားေတာ္ေမာင္ စဥ္းစားသလို ဘုရားမရွိ၀ါဒအား သက္ဝင္ယံုၾကည္ခဲ့ပါသည္။ အသင္းေတာ္တြင္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စည္းရံုမႈေၾကာင့္ ေတးဂီတေခါင္းေဆာင္အျဖစ္၊ ပါဝင္ခဲ့ျပီး၊ ခရစ္စမတ္ပြဲမ်ား၊ အသင္းေတာ္သံစံုအဖြဲ႔မ်ားတြင္ မယံုၾကည္သူအျဖစ္ လူမႈေရးအရ ပါဝင္၊ ကူညီေပးခဲ့သည္။ ေလာကပညာရပ္မ်ားကို ဘုရားလိုဆည္းပူးေသာ ဗုဒၶဝင္ဇတ္လမ္းမွ အင္ဂုလိမာလာကဲ့သို႔ ပညာကို ကိုးကြယ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္ေကာင္းမ်ားရျပီး ဝင္ေငြေကာင္းလာေသာအခါ ေငြကိုတက္မက္ေသာစိတ္ ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္လာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဇနီးသည္ႏွင့္သင္းအုပ္ဆရာအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းတရားကို နားလည္လာခဲ့သည္။ ဒုကၡဆင္းရဲ၊ ေသမတတ္ခံရျပီးမွ ခရစ္ေတာ္ကို တဖန္ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာထန္ဇကပ္၏ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေျခလွမ္း အမွတ္(၄) အဆင့္၊ ယွဥ္ျပိဳင္မႈအဆင့္နံပါတ္(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ သို႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ 

လူငယ္မ်ား၏ ႏိုးၾကားတက္ၾကြမ်ားကို ေတြ႔ရေသာအခါ ဝမ္းေျမာက္သည္။ ေကာာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ သြားရာလမ္းသည္ က်ဥ္းေသာလမ္းျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္သည္ ဆရာဂြမ္ဝါး က်မ္းစာပို႔ခ်ခ်က္အတိုင္း လူေလာကသည္ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သိပၸံပညာထြန္းကားျပီး၊ လူစြမ္းအား အထြဋ္ထိပ္ စၾကာဝဌာ၊ ဘစ္ဘင္သီအိုရီမ်ား၊ အႏုျမဴ၊ ေလယဥ္၊ ဒံုးပ်ံ၊ အင္တာနက္မ်ားျဖင့္ ကမၻာၾကီးျပားလာသလို ၊ တဖက္ကလည္း အႏုစိတ္ ဇီဝပညာတြင္ ကလုန္းဟုေခၚေသာ လူသားအတုမ်ားကို စက္ရံုလိုေမြးထုတ္ရန္၊ လက္ဖမိုးႏွင့္နဖူးတြင္ ေျခာက္သံုးလံုး စာတန္က ခ်စ္ပ္ (SIM Card ကဲ့သို႔ အျပား) Implant လုပ္ျပီး လူမ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္သည့္ အတတ္ပညာလည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ တိုးတက္ေနျပီျဖစ္သည္။ ေခတ္ကာလသည္ လူသားသမိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္ကုိ အံတုေနေသာ ဘုရားမဲ့ဝါဒီ သိပၸံပညာရွင္မ်ားစြာ ဦးေႏွာက္၊ကြန္ျပဴတာမ်ားျဖင့္ အံ့မခန္းျဖစ္ေနသည္။ 

သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ မေကာင္းမႈမ်ိဳးစံု၊ သရဖူေဆာင္းေနေသာ အက်င့္စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ Moral, Ethnic စည္းကမ္းတြင္ ၅ပါးသီလ၊ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါး. စသည္တို႔ကို လစ္လ်ဴျပဳလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပ လူျဖဴမ်ားမွ အဆိုးဝါးဆံုးျဖစ္သည္။ လိင္တူမ်ားကို လက္ထပ္ခြင့္ေပးသည္အထိ မတရားေသာေမထုန္ကို တရားဝင္ေစသည္။ မၾကားဝံ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဖံုးဖိထားရမည့္အစား မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ေၾကာင့္ လိင္မႈ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ Sex and Violence မ်ားမွာ လူငယ္မ်ားအၾကား အလြယ္တကူ အတုယူႏိုင္ေနသည္။ စီးပြားေရးတြင္လည္း မတရားစီးပြားရွာသူ ဝိသမ၊ ေငြေၾကးရွင္မ်ားက ၾကီးစိုးလာသည္။ ေခတ္သစ္ကြ်န္စနစ္တြင္ မိန္းမတို႔ အိေျဒၵသည္ တယ္လီဖုန္းတစ္လံုးေလာက္ပင္ တန္ဖိုးမရွိျဖစ္လာသည္။ 

မည္သုိျဖစ္ေစ ကြ်န္ုပ္တို႔ စိတ္ႏွလံုးတြင္ သိုျမည္းထားရမည့္ သမၼာတရားမွာ၊ လမ္းက်ဥ္းကို ေလွ်ာက္ရန္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေရာက္လိုပါက က်ဥ္းေသာလမ္းကို ေလွ်ာက္ရပါမည္။

ကြ်န္ေတာ့္သားျဖစ္သူ ျပန္လည္အေျပာခံရေသာအခါ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ား ေျပာေနေသာ ကြ်န္ေတာ္သည္၊ ေဟရွာယ ၅၃ ကို ေျပးျမင္မိသည္။ သူ႔ကို အေခ်တင္ေျပာဆိုရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ အေမြးညွပ္ျပီး၊ ယဇ္ပူေဇာ္ခံမည့္ သိုးသငယ္ကဲ့သို႔ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ပဲ ျငိမ္နားေထာင္လိုက္ပါသည္။ စကားနည္းေသာ၊ ေဒါသၾကီးေသာ သားျဖစ္သူက ဖခင္ျဖစ္သူ ျငိမ္က်သြားေသာအခါ ျငင္းခုန္ျခင္းရပ္တံ့သြားျပီျဖစ္သည္။ Win Win ဆိုသည့္အတိုင္း ၂ေယာက္စလံုး အႏိုင္ရပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ သားျဖစ္သူ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စင္ကာပူအမ်ိဳးသားေန႔ ညပိုင္း၊ ေပ်ာ္ပါးစုေဝးရာ သြားဖို႔ အခ်ိန္ေနာက္က်ေသာေၾကာင့္ ဖခင္က ကားေမာင္းျပီးလိုက္ပို႔ရသည္။ သူက ေလာကအေပ်ာ္အပါးတြင္ ေနထိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္မွ လူငယ္မ်ားက ညအိပ္၊ က်မ္းစာသင္တန္း Retreat ျဖင့္၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္း၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ သက္ေသခံ၊ မိတ္သဟာရဖြဲ႔ၾကသည္မွာ ႏိုက္ကလပ္၊ ေပါ့ပ္ဂီတမ်ားမွတဆင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္လိင္၊ ဆြဲေဆာင္၊စြဲလမ္းမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

မိမိသားျဖစ္သူ စိတ္ရႊင္လန္းေနစဥ္တြင္ ကယ္တင္ျခင္းစကားတစ္ခုကို ေျပာျပရန္ျဖစ္လာသည္။

သားရယ္၊ အေဖငယ္တုန္းကလဲ မင္းလိုပဲ ဘုရားသခင္ GOD ဆိုတာမရွိဘူး၊ Symbolic တစ္ခုအျဖစ္ လူေတြက ဖန္တီးထားတယ္လို႔ပဲ ထင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘ၀ရဲ့အသက္ရွင္မႈ Why I am alive ဆိုျပီး၊ အံ့ၾသဘြယ္ရာစၾကၤ၀ဌာနဲ႔၊ မိမိခႏၱာကုိယ္ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ ဦးေနွာက္၊ ႏွလံုးသားမ်ားရဲ့ အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားကို အံ့မခန္းစဥ္းစားခဲ့ပါတယ္။ က်မ္းစာကို ဖတ္ေတာ့လည္း အစဦး၌ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီးကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ ဆိုတာလဲ လက္မခံႏိုင္ပါ။ လူသားေတြ ဒီစၾကၤာဝဌာၾကီးမွာ မ်ိဳးဆက္မတုန္းေအာင္ ၾကိဳးစားရမယ္ဆိုတာ Purpose of Life ဘဝအသက္ရွင္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္လို႔ ခံယူခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္းတာေတြတတ္ႏိုင္သမွ်လုပ္တယ္။ မေကာင္းသူကိုပယ္၊ ေကာင္းသူကိုကယ္ .. ငတက္ျပား၊ လူဆိုးၾကီးဒီလင္ဂ်ာ ...ဝိသမေလာဘ၊ သူေဌးမ်ားထံမွ ေငြဘ႑ာေတြ လုယူျပီး၊ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ခြဲေဝေပးတာ အရမ္းသေဘာက်ခဲ့တယ္။ လူဆိုးေတြကို ပယ္ရွားျပီး၊ လူေကာင္းေတြ အုပ္စိုးေနမွ ငါတို႔လူသားမ်ိဳးဆက္နဲ႔ အံ့ၾသဘြယ္ရာ ကမၻာေလာက Earth ကိုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မယ္။ ဒါဟာ ဘဝအသက္ရွင္မႈရဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ပဲ ..လို႔ ခံယူခဲ့တယ္။ ဘာသာတရားေတြ၊ ဘုရာမဲ့ဝါဒေတြ အားလံုး ဒီလုိ လူသားစိတ္ထားမ်ိဳး ရွိဖို႔ကို ၾကိဳးစားရမယ္ ..လို႔ သံဓိဌာန္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ေငြရွာေနတာလည္း လူသားမ်ိဳးဆက္အတြက္ပဲ၊ ပညာရွာေနတာလည္း လူသားကမၻၾကီး စၾကာဝဌာမွာ ေဘးကင္းစြာေနထိုင္ေရးအတြက္ပဲ..လို႔ ရိုးသားစြာခံယူခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ေတာ့ ... ငယ္စဥ္ကသိပ္ေၾကာက္တဲ့ သူေစၦသရဲေတြ၊ မေကာင္းဆိုးဝါး၊ နာနာဘာဝေတြ၊ ဝိညာဥ္ဆိုး၊ ေသြးဆုတ္ဖုတ္ေကာင္၊ ဗန္ပဲယား စတဲ့ မျမင္ရတဲ့ အရာေတြကိုစဥ္းစားၾကည့့္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိ ဒါေတြကို အေဖနဲ႔သားတို႔ မျမင္ဖူးေသးဖူးမဟုတ္လား။ မေကာင္းဆိုးဝါးကို မျမင္ဖူးေသးတာ Blessing ၾကီးတစ္ခုပါပဲ။ တခ်ိဳ႔ ျမင္ဖူးၾကတယ္။ ျမင္ဖူးေတာ့ ေၾကာက္လန္႔ျပီး ေဗဒင္၊နတ္ဆရာ၊ ဘုရားမ်ားကို အားကိုးၾကတယ္။ ကိုယ္တိုင္ မေကာင္းဆိုးဝါးဘဝ ေရာက္ေနရင္ေတာ့ သန္႔ရွင္ေသာဝိညာဥ္ လာမေျပာမခ်င္း ကိုယ့္ဘဝဆိုး၊ က်ိန္စာသင့္ေနတဲ့ဘဝထဲက ရုန္မထြက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ အေဖလည္း ေသရင္ ဒီလုိ သူေစၦသရဲဘ၀ မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး။ အသက္ရွင္ေနတုန္းမွာလည္း သူေစၦသရဲေတြနဲ႔ အတူမေနရသလို၊ ေသျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းလည္း သူေစၦသရဲဘဝ မေရာက္လိုပါဘူ။

သူေစၦသရဲေတြ ဆိုတာ အင္မတန္သနားစရာေကာင္းပါတယ္။ သူတို႔က လူေတြကို ျမင္ရျပီး၊ လူေတြက သူတို႔ကို မျမင္ရဘူး။ တရုပ္ေတြဆို သူေစၦသရဲေရာက္ေနတဲ့ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးေတြ ဝဋ္ကြ်န္ေတာင္ စကၠဴပိုက္ဆံေတြ မီးရိႈ႔ျပီး၊ သူေစၦသရဲမ်ား သံုးစြဲဖို႔ေပးၾကတယ္။ နတ္တင္ျပီးစားစရာေတြ ေကြ်းၾကတယ္။ ဒီဘဝမွာလည္ ဒီ သူေစၦသရဲမ်ားကို မျမင္လိုဘူး၊ အိပ္မက္ထဲမွာေတာင္ မျမင္လိုပါ။ ေသလြန္ျပီးေနာင္ဘဝမွာဆို သူေစၦသရဲျဖစ္သြားမွာ အေသေၾကာက္ရြံလွပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ သူေစၦသရဲ မ်ားနဲ႔ ယခုဘဝ၊ ေနာင္ဘဝ သံသရာအဆက္ဆက္ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ နည္းလမ္းကို ရွာရတယ္။ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘာသာတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔လည္း ဝိညာဥ္ေလာကကို မယံုတဲ့ ဘုရားမဲ့ဝါဒသမားေတြရွိတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ဘုရားစံုဝါဒသမ်ားေတြမ်ားပါတယ္။ ေကာင္းတာလုပ္ခ်င္ၾကသူခ်ည္းပါပဲ။ သူေစၦသရဲမ်ားနဲ႔ အတူေနခ်င္သူလည္း ရွိေသးတာပဲ။ Same Animal စိတ္တူ၊ကိုယ္တူ အတူေနခ်င္တာ သဘာဝက်ပါတယ္။ အေဖတို႔ကေတာ့ သူေစၦသရဲ နဲ႔ ဝိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို အျပက္အသတ္ အႏုိင္ယူႏိုင္တာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ တစ္ခုပဲရွိတယ္လို႔ ခံယူတယ္။ Holy Spirit ဆိုတဲ့ သန္႔ရွင္းဝိညာဥ္၊ တျခားဘာသာေတြက ေစသသိတ္ (သို႔မဟုတ္) ျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္ လို႔လည္းေခတ္ၾကတယ္။ အေဖကေတာ့ Holy Spirit is only way to escape from Evil  သန္႔ရွင္းဝိညာဥ္ပဲ သူေစၦသရဲမ်ားကို အႏုိင္ယူတယ္လို႔ ခံယူပါတယ္။ 

သားျဖစ္သူသည္ ျငိမ္ျပီးနားေထာင္ေနသည္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အတိုဆံုးေျပာရသည္။ ျငိမ္ေနေသာေၾကာင့္ ဟုတ္ျပီးထင္ျပီး ဖိေျပာလွ်င္ နားညီးသြားႏိုင္သည္။ ေဟရွာယ ၅၃ မွာ သိုးသငယ္ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ပဲ ျငိမ္ေနသလို သားအဖ၊ ႏွစ္ဦး ၾကာျမင့္စြာ ျငိမ္ေနၾကသည္။ မိမိတို႔ အေတြးမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္ေသာဝိညာဥ္ကိုသာ ကြ်န္ဳပ္ဆက္ကပ္အပ္ႏွံထားပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တြင္ ဘာအစြမ္းမွမရွိပါ။ သားျဖစ္သူကို ေျပာင္းလဲလာရန္ လံုးဝမတတ္ႏိုင္ပါ။ကြ်န္ဳပ္အသက္၄၀ေက်ာ္မွာ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ သားျဖစ္သူက ေနာက္၄ႏွစ္ သူအသက္၃၀တြင္ လက္ခံမည္ဟု ယံုၾကည္သည္။  သမီးျဖစ္သူမွာ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားကို အသက္၂၅ႏွစ္အတိုင္မွီခံရေသာေၾကာင္ ေစာစီးစြာခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ မိမိသာလွ်င္ က်ဥး္ေသာလမ္းကို မလြဲမေခ်ာ္ေလွ်ာက္ရန္ ဘုရားရွင္ကိုးစားဖို႔လိုပါသည္။

လြတ္ေျမာက္ျခင္း (က်ဥ္းေသာလမ္းကိုေလွ်ာက္မည္)။
ဤေလာကၾကီးသည္ လူေကာင္းမ်ားကို မ်က္ႏွာသာ ေပးေလ့မရွိပါ။ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားအတြက္ လမ္းက်ဥ္းပါသည္။ သာယာေသာလူေဘာင္ကို တည္ေဆာက္ရန္ၾကိဳးစားသူ၊ ျခစားမႈမ်ား (အက်င္ပ်က္မႈမ်ား)ကို တိုက္ဖ်က္သူမ်ားမွာ အခ်ဳိ႔လုပ္ၾကံခံရျပီး၊ ဘ၀ဆံုးရံႈးရသည္။ သူတို႔ဝိညာဥ္မွာ ကမၻာအဆက္ဆက္ တည္ျမဲ၊မွတ္ေက်ာက္တင္သည္။ လူသားမ်ားက အသိအမွတ္မျပဳလွ်င္လဲ ေကာင္းကင္စာမ်က္ႏွာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ အင္တာနက္သည္ ညစ္ပတ္နံေစာ္ေသာ အပုပ္ထုပ္ၾကီးဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ သံုးတတ္ပါက100 most influential people in history ဟု ဂူဂယ္တြင္ ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြရာတြင္ 1978 book by Michael H. Hart ျပဳစုထားေသာ စာအုပ္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းဆရာၾကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းက ျမန္မာဘာသာျပန္ထားသည္။ ထိုသူ ၁၀၀ဦးကို ၾကည့္ပါက လူသားမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သူမ်ားတြင္ ဝိညာဥ္ေရးလူသားမ်ားက ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ တီထြင္သူမ်ားစြာႏွင့္၊ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ အေတြးေခၚရွင္မ်ားစြာကို ေတြ႔ရသည္။ သူေဌးၾကီးမ်ား၊ အဆိုေတာ္မ်ားကို မေတြ႔ရပါ။ ဤအခ်က္ကို သိရျခင္းသည္ အက်ိဳးအလြန္ရွိလွသည္။ လူ႔ဘဝရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။
မိမိကိုယ္တိုင္ အသက္၄၀ေက်ာ္မွ ေငြ၊ ေလာကစည္းစိမ္၊ သူေစၦသရဲမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ရခဲ့သည္။ ၀ိညာဥ္မဆံုးရံႈးေတာ့၊ ကယ္တင္ျခင္းမဆံုးရံႈးေတာ့ဟု ခံယူသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္မေရြး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခႏၱာကိုယ္သည္ အေသြးအသား၊ မ်က္စိ၊ လွ်ာ လြန္က်ဴးမႈမ်ားေၾကာင့္ စာတန္လက္ေအာက္၊ သူေစၦသရဲမ်ား လက္ေအာက္သို႔ က်ဆံုးသြားႏုိင္ပါေသးသည္။ မတရားေမထုန္၊ မစာၦပေရာဖက္မ်ား၏ ခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ားတြင္ က်ေရာက္သြားႏုိင္ပါေသးသည္။ လူခႏၱာကိုယ္သာ သတ္ျဖတ္၊အက်ဥ္းခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဝိညာဥ္သည္ လြတ္ေျမာက္လွ်က္ရွိသည္။ အခက္ခဲမ်ား၊အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ အသက္၊နာမက်န္း၊ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္၊ လိင္၊မတရားေသာေမထံုအားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံရခ်ိန္တြင္ .... သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္အားျဖင့္သာ ရုန္ထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ရမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ က်ိဳးပဲေၾကမြေသာ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈကို ႏွစ္ျခိဳက္သည္။ မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ဆုေတာင္းသံကို အျမဲနားေျငာင္းပါသည္။ ယံုၾကည္သူအခ်င္းခ်င္း တယ္လီဖုန္းျဖင့္အားျဖင့္ မိတ္သဟာရျပဳျခင္း၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မိတ္သဟာရျပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္သည္ သင့္ထံ အလွ်င္အျမန္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။  ေမာင္သာမန္

ကုိးကားက်မ္းပိုဒ္မ်ား
သန္႔ရွင္းျခင္း ေဟျဗဲ ၁၂း၁၄၊ သု ၂၈း၁၃၊ ဆာလံ ၆၆း၁၈
အက်ိဳးမဲ့စကား  မသဲ၁၂း၂၃၊ သုသန္ ၁၆း၁၊ ဧဖက္ ၄း၂၉ း၃၁ း၃၂
အေသြးသား၊မ်က္စိ  မသဲ၆း၄၊ ၂ကာ၅း၁၀
လက္ဝါးကပ္တိုင္း ေကာ ၂း၁၄-၁၅၊ ေဟျဗဲ ၁၃
က်ိဳးပဲေသာစိတ္ ဆာလံ၅၁း၁၇


Download PDF File
http://murann.com/stories/narrow.road.to.holy.spirit.pdf

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ဦးဂ်ိဳးဇက္မိုးကုတ္ေလာပန္း ေရြလိပ္ျပာဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ (သက္ေသခံခ်က္)ဦးဂ်ိဳးဇက္မိုးကုတ္ေလာပန္း ေရြလိပ္ျပာဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ (သက္ေသခံခ်က္)


ေလာေလာဆယ္ ၂၀၁၄မွာ ရန္ကုန္ ေရႊလိပ္ျပာဟိုတယ္ နဲ႕ မိုးကုတ္ ေရႊလိပ္ျပာဟိုတယ္ ၊ ဟိုတယ္၂ခုနဲ႕၊ ေက်ာက္တြင္းမ်ား၊ ေက်ာက္အေရာင္းဝယ္လုပ္ငန္းေတြ၊ ေျမအေရာင္းအဝယ္ေတြလဲ လုပ္ပါတယ္။ အသက္၃၀မွာ အရမ္းေအာင္ျမင္ျပီလို႕ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ားဆံုး ရေငြကေတာ့ ေက်ာက္တစ္လံုးကို ေဒၚလာ ၅သန္း ၈သိန္း ေက်ာက္ေရာင္းခ်ခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာမိတ္ေဆြ တစ္ဦးဆီက ေစ်းသိပ္မေပးရပဲ ဝယ္ယူရရွိျပီး၊ ျပန္ေရာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အမ်ားဆံုးရတဲ့ ဝင္ေငြပါပဲ။ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြက ေက်ာက္ေတြ ဝယ္၊ ေရာင္းလုပ္ရင္း၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးေတြ လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားၾကီး၊ ဝါသနာလည္းပါလို႕ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အသက္၂၀မွာ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ျပီး၊ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ေလာက္၊ အသက္၃၀မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေအာင္ျမင္တယ္လို႕ သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဇာတိက ျမစ္ၾကီးနာက ျဖစ္ျပီး၊ ေနာက္ပိုင္း မိုးကုတ္ျမိဳ႕ကို ေရႊ႕ေျပာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး စီးပြားေရးေအာင္ျမင္တာ ဘုရားေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႕ လံုးဝခံယူပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ခရစ္ယန္ ယံုၾကည္သူအတြက္ ဆယ္ဘို႕တစ္ဘို႕ (ရေငြအားလံုးရဲ့ ၁၀ပံုတစ္ပံု) ဘုရားအတြက္ ေပးလႈျခင္းကို သစၥာရွိစြာ ခံယူခဲ့ပါတယ္။  ေငြရတာနဲ႕ ခ်က္ခ်င္းဖယ္လိုက္ပါတယ္။ ေဒၚလာ ၅သန္း ၈သိန္းရတံုးကလည္း ခ်က္ျခင္း၊ ၁၀ပံုတစ္ပံု ဖယ္လိုက္ျပီး၊ ဘုရားေက်ာင္း၊ က်မ္စာေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ပါတယ္။ တကယ္ကုန္သြားတာကေတာ့ ဆယ္ပံုတစ္ပံု မကပါဘူး။ ဒါလို ဘုရားေက်ာင္းကို ေပးလိုက္ရမွာ က်ေနာ္လည္း အလုပ္လုပ္ဖို႕ စိတ္ဝိညာဥ္ ရွင္းပါတယ္။ မိုင္းရႈးရတနာေျမ ေပၚလာေတာ့ အလုပ္ကိုင္ေတြ ေပၚလာတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ လူေတြ အလုပ္ကိုင္မရွိျဖစ္ေနစဥ္ ဒါမ်ိဳး ရတနာေျမမ်ားကို လူအမ်ားအလုပ္ရျခင္းမ်ိဳး အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ စီးပြားေရးေပၚလစီ ခ်မွတ္သူမ်ား အလုပ္ကိုင္ဖန္တီးဖို႕ ဒါမ်ိဳး တပိုင္၊ တစ္ႏိုင္လုပ္ငန္းမ်ား မ်ားစြာ လိုပါတယ္။


လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကူညီျခင္း

အလႈအတန္းေတြ လုပ္တယ္ဆိုတာ ဘုရားသခင္ရဲ့ အလိုေတာ္လား၊ က်ေနာ္ရဲ့ ပင္ကိုယ္စိတ္ရင္းေၾကာင့္လား မသိပါဘူး။ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဘယ္ကစလုပ္ရတယ္မသိဘူး။ ျမိဳ႕က ေသးေသးေလးဆိုေတာ့ အခ်ဳပ္ထဲက်ရင္လဲ က်ေနာ္ဆီေရာက္လာတယ္။ ေနမေကာင္းရင္လည္း ထမ္းစင္နဲ႕ အိမ္ကိုေရာက္လာပါတယ္။ တစ္ခါတေလ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္၊ ကိုယ့္မွာလဲ အခက္ခဲရွိလို႕ လႈသင့္ပါရက္နဲ႕ မလႈလိုက္ရတာမ်ိဳးေတြ၊ ျပန္စဥ္းစားရင္း ညေတာင္ မအိပ္ႏိုင္တဲ့ ညေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ အဲဒီလို ေပးသင့္ပါရက္နဲ႕ မကူညီလိုက္ရင္ တအားစိတ္ထိခိုက္တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း လိမ္တဲ့လူေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီေန႕လဲ သူ႕ဇနီး ေနမေကာင္းလို႕ ေဆးရံုတက္မယ္ ေျပာျပီး အကူညီလာေတာင္းပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အရက္ေသာက္ဖို႕ လာေတာင္းတာပါ။ တစ္ခါတေလေတာ့ တပည့္ကိုပဲ ပိုက္ဆံနဲ႕ လိုက္သြားခိုင္းရတယ္။ တကယ္ဟုတ္သလား မွပဲ အကူညီေပးဖို႕ပါ။ ေတာင္ေပၚက လီစူးအမ်ိဳးသားေတြကို ဗ.က.ပ ေခတ္ကတည္းက ကူညီလုပ္ေပးရပါတယ္။ လူမႈေရး၊ ေက်ာင္းေဆာက္ေရး စတဲ့လုပ္ငန္းေတြ၊ က်ေနာ္တို႕လူမ်ိဳးေတြက ဆင္းရဲတဲ့အတြက္ ပိုျပီးလုပ္ေပးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္တိုင္ ပညာေရးက ၇တန္းပဲဆိုေတာ့၊ ပညာေရးကို အထူး အားေပးလိုပါတယ္။ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြနဲ႕ က်ေနာ္တို႕ရဲ့ ပညာေရးေတာ္ေတာ္ ကြာျခားေနတဲ့အတြက္ ပညာေရးကို အမ်ားၾကီး ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးပါတယ္။

ေထာင္အက်ဥ္းသားဘဝေရာက္ခဲ့ရျခင္း

ေထာင္ ၁၂ ႏွစ္၊ ၃လ ၾကာ ေထာင္ခ်ခံရပါတယ္။  အပက(၃) .. သစ္အမႈပါ။ တကယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္၊ လူမ်ိဳးစုအျဖစ္နဲ႕ က်ေနာ္ကို မေက်နပ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္းလူ တခ်ိဳ႕က အမႈလုပ္ခံရတာပါ။ ေထာင္က်ခါစ အရမ္းစိတ္ဆိုးတယ္။ ဒါေလာက္ေတာင္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕အတြက္ ေပးလႈ၊ လုပ္ကိုင္ေပးတာေတာင္ ေထာင္က်ခံရတယ္ဆိုေတာ့ အရမ္းစိတ္ပ်က္၊ စိတ္ထိခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ေထာင္က်တဲ့အတြက္ က်ေနာ့္မွာ အက်ိဳးေက်းဇူးၾကီး ၃ခု ရခဲ့ပါတယ္။

၁။ ဘုရားကို ပိုျပီးသိနားလည္၊ ကိုးစားလာခဲ့ပါတယ္။ ပထမ တစ္လမွာ စိတ္ဆိုးတယ္။ လူၾကီးပိုင္းကို အမ်ားၾကီးလုပ္ေပးခဲ့တယ္။ ဥပမာ မိႈင္းရႈးရတနာေျမ၊ ေပၚလာတယ္။ အရင္က ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ေမွာင္ခို၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္  တာခ်ီလိတ္၊ ေတာင္ၾကီးထိ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းေတြ ေရာ့သြားရတယ္။ မိႈင္းရႈးရတနာေျမ ကို လုပ္ေပးတဲ့အတြက္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းေတြ ေရာ့သြားျပီး၊ လူေတြအမ်ားၾကီး အလုပ္ကိုင္ရရွိ၊ ဘဝအဆင္ေျပလာၾကတယ္။ ဒါကို စဥ္းစားမိျပီး ေက်နပ္မိလာပါတယ္။

၂။ အေရးယူတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို အရမ္းစိတ္ဆိုးတယ္။ သူတို႕ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားၾကီးလုပ္ေပးခဲ့တယ္။ လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရးအတြက္ အႏွစ္၂၀ ေထာင္ခ်ခဲ့တယ္ လို႕ခံစားရတယ္။ အမိန္႕ခ်ျပီး တစ္လေလာက္ ေတာ့ ေလးတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အထုပ္ၾကီးကို ပစ္ခ်လိုက္တယ္။ ေန႕တိုင္း ေစာေစာထ၊ ထမ္းစဥ္နဲ႕လူ ေအာက္မွာေရာက္ေနျပီ။ ကူညီေပးျပိး၊ အဖမ္းခံရသူေတြလဲ ကူ၊ ေနာက္မွ ေက်ာက္အေရာင္းအဝယ္ေတြ လုပ္ရျပီး၊ ည၉နာရီေနာက္ပိုင္း သိပ္ပင္ပမ္းတယ္။ အရက္ပဲ ေသာက္ျပီး တင္းရွင္းေတြေျဖရတယ္။ ေထာင္ထဲ မေရာက္ရင္ အခုေလာက္ဆို အရက္ေၾကာင့္ဆို အရက္ေၾကာင့္ ေသေလာက္ပါျပီ။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥေတြ အမ်ားၾကီးရွိလို႕ အရက္ပဲ အေဖၚျပဳရတာကိုး။

၃။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုက ေရဒီယိုေတာ့ နားေထာင္ေပမဲ့ ၊ စာဖတ္တာ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေထာင္ထဲေရာက္မွ က်မ္းစာကို ၃ခါ၊ ၄ခါ ျပီးသြားတယ္။ သမိုင္းကို အရမ္းၾကိဳက္ေတာ့ အစၥေရး၊ ကၠိဳသေရလ လူမ်ိဳးေတြအေၾကာင္း သိပ္သိလာတယ္။ ယာကုပ္ကေန စျပီး၊ ကၠိဳသေရလလူမ်ိဳးေတြ ဘာလို႕ ရာဇဝင္ေတြ သိလာရသလဲ..ဆိုေတာ့၊ ဥပမာ က်ေနာ္တို႕လူမ်ိဳးေတြ လူမ်ိဳးစုသမိုင္း က်မ္းစာထဲထည့္ထားႏိုင္တာ .. လူအေနနဲ႕မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ဘုရားမႈတ္သြင္းထားလို႕ပဲ ျဖစ္ရမယ္ ..လို႕ သိလာရတယ္။ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး စာအုပ္ေကာင္းေကာင္းေလးေတြ အမ်ားၾကီး ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။ ကမၻာျပား ဖရက္မင္ေရးတဲ့ စာအုပ္ေတြ အမ်ားၾကီးဖတ္ခဲ့ရတယ္။


ေထာင္မွျပန္ထြက္လာျပိး၊ စီးပြားျပန္စျခင္း

တစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္းမွာ ဒါေတြ ျပန္ျဖစ္လာပါတယ္။ ေထာင္က်ျခင္းဟာ အက်ိဳးနဲေစတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ထားေပးတာပါ။ ေထာင္က်ေနစဥ္ စီးပြားေရး ရပ္သြားပါတယ္။ သားေတြလဲ မလုပ္တတ္ပါဘူး။ အခု ၁၂ႏွစ္ ျပန္ထြက္လာမွ အသစ္ျပန္စရပါတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ၂ႏွစ္၊၃ႏွစ္ေလာက္ မိသားစုအခ်ိန္ေပး၊ မိတ္ေဆြမ်ားကို ဂတိေပးခဲ့တာေတြ ေတာ္ေတာ္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ အရာရာ အားလံုးကို ကိုယ္ပဲလုပ္ရေတာ့ ထင္သလို ျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။

ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ကလူ၊ ဓမၼေဒသနာေတြ လိုက္ေဝငွေနတဲ့သူနဲ႕ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ သူကေျပာတယ္။ ဘုရားအတြက္ ဆယ္ဘို႕တစ္ဘို႕၊ လံုးဝမထိရဘူး။ ငါးျပားတစ္ေစ့ ထိတဲ့လူ ဓမၼဆရာေတာင္ သူ႕အိမ္ကို ထိခိုက္တယ္ ..ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို၊ သူ႕ကိုယ္ေတြ႕မ်ားနဲ႕ က်ေနာ့္ကို ေျပာျပပါတယ္။  က်ေနာ္လည္း ဆယ္ဘို႕တစ္ဘို႕၊ သစၥာရွိဖို႕၊ အေၾကြကိုလဲ လဲစရာမလိုဘူး။ လံုးဝမထိနဲ႕၊ လိုလို႕ ယူသံုးတာမ်ိဳး လံုးဝ မထိဖုိ႕၊ အစ္မေတြကို ေထာင္ထဲက မွာရတယ္။ ေနဗုခေနဇာ မင္းၾကီးလက္ထက္၊ ေယရုဆလင္က ဗိမာန္ေတာ္က သိမ္းသြားတဲ့ ေရႊ၊ေငြ ခြက္ေတြနဲ႕ စပ်စ္ရည္ေသာက္တာ ညခ်င္း ဘုရင္ေသဆံုးရတယ္။ ဘုရားဥစၥာကို လံုးဝ မထိရဘူးလို႕ ခံယူပါတယ္။ က်ေနာ္ကိုလဲ ဒီဆယ္ဘို႕ တစ္ဘို႕ေၾကာင့္ ဘုရားက ပိုျပီးေကာင္းၾကီးေပးတယ္လို႕ ခံယူပါတယ္။


လက္ရွိအစိုးရသစ္ အေျခအေနကိုေျပာပါဦး။

အရင္တံုးက အျမင္ကပ္ပုဒ္မ ခါးသီးမႈေတြ အခု မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မေမ့ႏိုင္ပါဘူး။ သားသမီးေတြလဲ ပညာေရးတစ္ပိုင္းတစ္စ ဟိုမေရာက္သည္မေရာက္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကိုယ့္ကို အားကိုးတဲ့ လူေတြလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ..လြင့္ေပ်ာက္ကုန္ရတယ္။ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္းလဲ အဲဒီတံုးက သိန္း၃၀၀ေက်ာ္ ကုန္ခဲ့တယ္။ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားနဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲေနပါတယ္။ ဒါကို ဖ်က္ခိုင္းတယ္။ 

မိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္း ျဖစ္ေပၚလာပံု ေျပာျပပါဦး.. လူစူးလူမ်ိဳးေတြ၊ မိဘမဲ့၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာေတြ လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ မိုးကုတ္က အဆင္ေျပသူပဲ ေျပတယ္။ တျခားလူေတြ ဘာမွလုပ္စားလို႕ မရဘူး။ ကေလးေတြ၊ ဆင္းရဲသူေတြ မ်ားေတာ့ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ ၁၉၉၆ ေလာက္မွာ

လက္ရွိအစိုးရကေတာ့ အရင္ထက္စာရင္ ပိုေကာင္းလာတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နာမလည္ပဲ လုပ္ေနရတဲ့ အစိုးရလူၾကီးမ်ားရွိေနပါေသးတယ္။ ဥပမာ ရန္ကုန္ဟိုတယ္ ေဆာက္တဲ့ကိစၥ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းၾကည္ကို တိုင္ပင္တယ္။ ဦးသန္းေရႊအေၾကာင္း ေမးတယ္။ စိတ္ရင္းမဆိုးပါဘူးတဲ့။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဘလဲ ဒီလိုပဲ ေျပာခဲ့တယ္။ ၁၉၉၄ေလာက္ ဟိုတယ္ကို စတင္ျပီး၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေလာက္ အဆင္ေျပမယ္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အရ၊ က်ေနာ္တို႕၊ သူတို႕ ႏွစ္ေယာက္ ေတြးတာေတြနဲ႕ တျခားဆီျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ က်ေနာ္လဲ ေထာင္ထဲေရာက္သြားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါက အရင္က အျဖစ္ပ်က္ေတြပါ။ အခုလဲ ၅၀း၅၀ ေလာက္ ထားရဦးမွာပဲ။ အခုေတာ့ မဆိုးေပမဲ့ ဥေရာပ၊အေမရိက အၾကီးစားေတြက ထိထိေရာက္ေရာက္ ဝင္မလာေသးပါဘူး။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲျပီး ရလဒ္အရပဲ သူတို႕လာၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။


မိုးကုတ္ လက္ရွိေက်ာက္ေလာကအေျခအေန

အခုေလာေလာဆယ္ ေထာင္ကထြက္လာခ်ိန္ ေက်ာက္ေစ်း အရမ္းေကာင္းတယ္။ ၁၂ႏွစ္တုန္းက သိန္း၂၀ တန္တာ၊ အခု သိန္း၂၀၀၀ ျဖစ္သြားတယ္။ ဟိုတုန္းက အလကားေပးတဲ့ ေက်ာက္ညံ့ေတာင္ အခု သိန္း၄၊ ၅ေထာင္ တန္ေနတယ္။ အခြင့္အလမ္းကေတာ့ ဆင္းရဲသူ၊ ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ ေကာင္းတယ္။ ေရာင္းလို႕ရတယ္။ အရင္က မေရာင္းရပဲ လက္ထဲကပ္ေနရင္ အခက္ခဲ အမ်ားၾကီးျဖစ္တယ္။ အခုေတာ့ မေရာင္းရမရွိ။  အခု ေက်ာက္ထြက္ႏႈန္း အရင္ထက္ ပိုထြက္လာပါတယ္။ ေက်ာက္လုပ္ငန္း မိုးကုတ္မွာ လာလုပ္ခ်င္ရင္ လာလုပ္ၾကပါ။ အက်ိဳးအျမတ္ကို ဒီမွာပဲ ျပန္သံုးေပးၾကဖို႕၊ ဒီျမိဳ႕မွာ ကူညီသင့္တာေတြ လုပ္ေပးၾကဖို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

အခု ျမန္မာျပည္မွာ အခ်မ္းသာ ေတဇ၊ ေအာင္ကိုဝင္း၊ မက္ေဇာ္ေဇာ္ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ ၁၂ႏွစ္ကေတာ့ ဒီေလာက္မဟုတ္ေသးပါဘူး။ လီစူး ဦးေအာင္သိန္းနဲ႕ အဆက္သြယ္ရွိပါတယ္။၊ သူလဲ အိမ္ကိုလာပါတယ္။


မိသားစုႏွင့္ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား

အိမ္ေထာင္ေရး၊ ဒုတိယအိမ္ေထာင္၊ ကေလးထပ္ေမြးမယ္။ အရင္က ၇ေယာက္၊  သမီး၃ေယာက အားလံုးေပါင္း ၁၀ေယာက္ပါပဲ။ မိသားစု အားလံုး အဆင္ေျပပါတယ္။

ကမၻာၾကီးက ေလာပန္႕၊ လူသားေတြကို ဘာမွာခ်င္ပါသလဲ... က်ေနာ့္ႏွလံုးသားမွာ ခရစ္ယန္ဘာသာကလြဲျပီး ဘယ္ဘာသာမွ မသြားဖူး၊ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပ၊ စိတ္ညစ္ျပီး အရက္ေသာက္ျဖစ္တယ္။ ရန္ကုန္ဟိုတယ္ လုပ္ေနရတယ္။ အရာရာ အားလံုး တစ္ေယာက္ထဲ ျဖစ္ေနတယ္။ စိတ္ခ်ရမဲ့သူ မရွိဘူး။ အရက္၃ပက္ေလာက္ ေသာက္ျပီး၊ ကားေမာင္းျပီး သြားအိပ္မယ္၊ မိုးကလဲ ရြာေနတယ္။ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ေၾကးရုပ္ဆီကို ေရာက္သြားတယ္။ ကားေပၚက မီးထိုးထားျပီး ဆင္းလိုက္တယ္။ တခါးပိတ္ျပီး မိုးကုတ္ျမိဳ႕ကို အဲဒီကေန ၾကည့္ရင္ ရွင္းရွင္းျမင္ရတယ္။ အခ်ိန္က ည ၁၁နာရီေလာက္ မိုးစိုလာျပီး၊ ေအာ္ျပီးငိုမိလိုက္တယ္။ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ဟိုတယ္ ပိုက္ဆံအခက္ခဲရွိတယ္။ ဟိုတယ္ ျပီးေျမာက္ခ်င္တယ္။ ေက်ာက္လုပ္ငန္းလည္း အခက္ခဲရွိတယ္။ တစ္မိနစ္ေလာက္ပဲ ဟိုတယ္က ဂုဏ္သိကၡာအရ ို ျပီးေျမာက္ခ်င္တယ္ ဆုေတာင္းလိုက္တယ္။ ကားဆီ ျပန္လာတယ္။ ကိုယ္ကလဲ စိုေနတယ္။ တစ္ရႈးနဲ႕ သုတ္လိုက္ျပီး၊ ဂ်ာကင္ကိုခင္းျပီး ကားထဲဝင္၊ ေတာင္ဆင္းျပီး ေမာင္းျပန္လာခဲ့တယ္။ ေရကန္နားေရာက္ခ်ိန္ ေခါင္းက ေရမစိုဘူး၊ အက်ီကလည္း မစိုဘူး၊ မိုးဒါေလာက္ရြာေနတာ ေခါင္းေရမစိုဘူး။ ေတာ္ေတာ္ အံ့ၾသမိတယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္က ထီးေဆာင္းေပးသလား ..စဥ္းစာခဲ့တယ္။ ဒါလဲမျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ တေစၦသရဲမ်ား ငါ့ကို ေခါင္းေရမစိုေအာင္ လုပ္သလား လို႕ လန္႕လာတယ္။ တစ္ရႈးစကၠဴ ၂ထုပ္ လႊင့္ပစ္တာ သတိျပန္ရျပီး၊ ေတာင္ကုန္းေပၚျပန္တက္တယ္။ က်က္သီးေတြ ထလာျပီး တစ္ရႈးပစ္ထားတဲ့ ၂ထုပ္ကို ေတြ႕တယ္။ မိုးဒါေလာက္ ရြာတာ ေရမစိုျခင္းကို  တေစၦသရဲပဲ စိတ္ကူးမိျပီး၊ အိမ္ျပန္လာတယ္။ အိမ္မွာလဲ အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ဘူး။ အက်ီကလဲ ေျခာက္ေနတယ္။

အဲဒီအျဖစ္ ျဖစ္ပ်က္ျပီးေနာက္ တစ္ပတ္၊ႏွစ္ပတ္ေလာက္မွာ ယူအက္ ၁သန္းေက်ာ္ ၊ ၂သန္းေလာက္ ရလာခဲ့တယ္။ နိမိတ္လကၡဏာ ပဲလို႕ေအာက္ေမ့တယ္။ လိုေနတဲ့ ေငြလဲ အဆင္ေျပသြားပါတယ္။  ဘုရားစစ္၊ ဘုရားမွန္ျဖစ္တယ္လို႕ ဘုရားက ေဖၚျပ၊ သက္ေသျပတယ္လို႕ပဲ ခံယူပါတယ္။ အဲဒီေန႕က တစ္ေယာက္ထဲဆိုေတာ့ အရက္လဲမ်ားမ်ား မေသာက္တတ္လို႕၊ အဲဒီတုန္းက ၾကက္သီးထ ျဖစ္ခဲ့ရတာေတြ မူးလို႕ျဖစ္တာမဟုတ္ဘူး၊ နိမိတ္ျပသလိုပဲ လို႕ ခံယူပါတယ္။

ေထာင္ထဲမေရာက္ခင္ကေတာ့ အိပ္မက္မေကာင္းဘူး။ ဓမၼဆရာနဲ႕ေခၚျပီးဆုေတာင္းပါတယ္။ လုပ္သင့္တာေတာ့ လုပ္ပါမယ္။ ဆံုးျဖတ္လို႕မရတာမ်ိဳး ဆိုရင္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ပဲ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ လူမႈေရးနဲ႕ ဝိညာဥ္ေရး ခြဲျခားထားပါတယ္။ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာမေရြး ကူညီပါတယ္။ ဝိညာဥ္ေရးကေတာ့ ဆယ္ဘို႕တစ္ဘို႕နဲ႕၊ ဘုရားကိုးကြယ္ ဝတ္ျပဳျခင္းေပါ့။ ကုိယ့္ဘဝကိုလဲ ကိုယ္ေက်နပ္ပါတယ္။


နိဂံုး

ကိုယ္ရရွိတဲ့ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ၁၀% ဆယ္ဘို႕တစ္ဘို႕ ဘုရားအလုပ္အတြက္ ၊ ကိုယ့္ပိုက္ဆံမဟုတ္ဘူး ဆိုတာ သစၥာရွိဖို႕၊ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားကို အရမ္း အားကိုးလြန္တာကို မၾကိဳက္ဘူး။ ဘုရားသခင္က မႈတ္သြင္းတဲ့ တန္ခိုးေတြ ရွိပါတယ္။ တခါတေလ မျဖစ္ႏုိင္တာေတြ ေတာင္းတာမ်ိဳးေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ဘုရားကို ဘာလုပ္ေပးမလဲ စဥ္းစားေစခ်င္တယ္။ ဆုေတာင္းပါ။ လိုတာထက္ အားကိုးတဲ့စိတ္ အရမ္းလြန္သြားရင္ ေပါ့ေပါ့ဆဆ နဲ႕ လုပ္တဲ့အခါ၊ အရာရာဘုရားေပးမွာပဲ တဖက္စြန္း၊ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူ။ က်ေနာ္တို႕မွာ ဘုရားေပးတဲ့ ဆုေက်းဇူးေတြကို အသံုးခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု အေမရိကန္ ဒံုးပ်ံ၊ အဂၤါျဂိဳလ္ သြားတာေတြ၊ ဘုရားသခင္က ေပးထားတဲ့ စြမ္းအားေတြ ရွိေနျပီးသားပါ။ က်န္းမာေရးဆိုရင္လဲ ေဆးစားစရာမလိုဘူး.. ဆိုတဲ့၊ ေဆးမစားပဲ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းတာ။ မိတ္ေဆြတစ္ဦး မေသလို႕ေတာ္ေသးတယ္။

အခုလက္ရွိ အစၥလမ္းနဲ႕ဗုဒၶ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပသနာေတြအတြက္၊ ခရစ္ယာန္မ်ား ဆုေတာင္းဖို႕လိုပါတယ္။ ေဒါသေတြ ေရွ႕တန္းမတင္ပဲ ၊ အခုလိုအခ်ိန္မွာ ဘုန္းၾကီးလိုလူမ်ိဳးေတြကို သြားမထိခိုက္ဖို႕ ရွိပါတယ္။ အိမ္ေထာင္က်ရင္ေတာင္ ဗုဒၶဘာသာပဲ ျဖစ္ရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ဖို႕လုပ္ေနတယ္။ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားမွာ လည္း ျမန္မာေတြ၊ ျဖစ္သြားတာေတြ ရွိလို႕ အမ်ားၾကီး သတိထားရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊အတြက္၊ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲေတြမွာ အစိုးရလူၾကီးေတြ ခံစားရသလို၊ က်ေနာ္တို႕တိုင္းရင္းသားေတြပဲ၊ ခံစားရပါတယ္။ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွာလည္း ျပဳျပင္စရာေတြ ရွိပါတယ္။ တပ္မေတာ္မွာလည္း ခရစ္ယန္ဆို ရာထူးမတက္ေတာ့ဘူး။ ဗမာတပ္မေတာ္ ျဖစ္သြားတဲ့အခါ လူမ်ိဳးေရးျဖစ္သြားတယ္။ ကခ်င္မွာလည္း သူ႕ရဲ့ကခ်င္မွ၊ လီစူးေတြလဲ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္ ၆ခုရွိတာကို စည္းရံုးဖို႕လိုပါတယ္။ အဲဒါနဲ႕ပတ္သက္ျပီး တတ္ႏိုင္သမွ လုပ္ေပးဖို႕ပါပဲ။

ကံေကာင္းသလား၊ ဘုရားေကာင္းၾကိးေပးသလား... ခရစ္ယာန္ေတြအတြက္ ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းတယ္ ေျပာလို႕မရပါဘူး။ ကိုယ့္ဖက္ကေန ဘုရားေက်ာင္းကို ဘာျပန္ေပးႏိုင္သလဲ ဆိုတာ၊ ဘာလုပ္ေပးႏိုင္သလဲဆိုတာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ လုပ္ႏိုင္မွ၊ ဘုရားထံမွ ေကာင္းၾကီးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

The End... Sep 10, 2013
by Gospel Interview, MEDIA4CHRIST  sai373@gmail.com

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္ - ၾသဂုတ္၂၀၁၁


ေဒါင္းလုပ္ရန္လင့္
http://burmesebible.com/pulpit/08_August%202011.pdf

ပညာ၏အခ်ဳပ္အခ်ာ - ညီအစ္ကိုၾကီး Dr. တင္ေမာင္ထြန္း
အျပစ္မ်ားလွ်က္ပင္လႊတ္ေစ၍ - ညီအစ္ကို ဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဘုရားသခင္ကိုေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းပညာရဖို႔ - ညီအစ္ကို ဦးတင္ေမာင္ညိဳ
သူရဲလက္၌ရွိေသာမွ်ားကဲ့သို႔ - ညီအစ္ကိုဦးဒယ္နီယယ္
ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖို႔ - ဆရာဦးေအာင္သက္ညြန္႔
http://burmesebible.com/pulpit

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)ဒစၥကို နဲ႔ ခ်ပ္ခ်္ (Disco & Church) - ကာတြန္း မင္းေအာင္သက္လြင္
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ - ဒစၥကို နဲ႔ ခ်ပ္ခ်္ (ဘုရားေက်ာင္း) ကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပထားတာပါ။ ဒစၥကို မွာက မိန္းမငယ္ေလး တစ္ေယာက္တည္းက ရံုအျပည့္ ပရိတ္သတ္ကို ေဖ်ာ္ေျဖတာ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ပ္ခ်္ မွာက တစ္ေယာက္တည္းေသာ ပရိတ္သတ္ကို ကြာယာသံစံု နဲ႔ တရားေဟာဆရာမ်ားက ၀ိုင္း၀န္း ေဖ်ာ္ေျဖ ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒစၥကိုမွာ လူသြားမ်ားျပီး ခ်ပ္ခ်္မွာ ဘာ့ေၾကာင့္ လူလာနည္းရတာလဲ။ ဆင္ခ်င္စရာေလးပါ။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


ယခုျမန္မာျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေနသည္ကို သံသယျဖစ္ေနသူမ်ား၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သြားမည္စိုးရိမ္ေနသူမ်ား၊ ဦးသိန္းစိန္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကိုေတာ့ ယံုၾကည္လာၾကျပီဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ယခုေဆာင္းပါးသည္ စီးပြားေရးစိတ္ဝင္စားသူ လူငယ္၊လူၾကီးမ်ားကို ရည္ရြယ္ပါသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ ေပါ့ရႊတ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ တြင္က်ယ္ေနေသာ ခရိုနီ၊မိုနိဳပိုလီႏွင့္စစ္အာဏာရွင္တျဖစ္လဲ၊ လက္ရွိစီးပြားလုပ္ေနေသာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ယွဥ္ျပိဳင္ရန္နည္းလမ္းမွာ ပညာေရးႏွစ္စီးပြားေရးသာျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ ဝင္ေရာက္မယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေသာ္လည္း စိတ္ပ်က္စရာမလိုပါ။ ကမၻာတြင္ၾကီးက်ယ္ေနေသာ ဂ်ာမဏီ၊ဂ်ပန္၊အေမရိကန္ႏွင့္တရုပ္၊ကိုးရီးယားတို႔လည္း ျပည္ပေရာက္သူတို႔ႏိုင္ငံသားမ်ား အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းမႈသည္ အေရးပါေသာအခန္းက႑တြင္ပါဝင္သည္။

ျပည္တြင္းတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအားထုတ္မႈႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံ့ပိုးမႈတို႔ေၾကာင့္
၁။ ျမန္မာျပည္တြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာမ်ား လြတ္လပ္စြာကိုင္တြယ္၊ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ျခင္း
၂။ က်ပ္ေငြကို ေမွာင္ခိုေစ်းပေပ်ာက္သြားျခင္း၊ ေငြလဲႏႈန္းတည္ျငိမ္လာျခင္း
၃။ ေလဆိပ္အဝင္အထြက္မ်ားတြင္ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ျပသနာမလုပ္ေတာ့ျခင္း (ေၾသာ္..အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ၾကာျပီေပါ့ေနာ္...ဟူေသာ္ နမိတ္ျပ၊ပိုက္ဆံေတာင္းသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမရွိေတာ့ျခင္း)
၄။ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းတြင္လည္း ကုန္အဝင္ထြက္မ်ားလြယ္ကူေခ်ာေမြ႔လာျခင္း
၅။ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားအား 2012 မွစတင္ျပီးအခြန္ေကာက္မႈရပ္စဲလိုက္ျခင္း (Singapore DTSG Double Tax မေပးေရးလႈပ္ရွားမႈအားမွတ္တမ္းတင္ပါသည္)။
၆။ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္မ်ား၊ ကုမဏီမ်ား အေျခခ်လာျခင္း

ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတိုက္ခံ NLD ပါတီအား လႊတ္ေတာ္တြင္ပါဝင္ခြင့္ရေစျခင္း၊ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမားႏွင့္ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔ အျပန္လွန္လည္ပတ္ျပီးစီးျခင္း၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ (ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ပြဲ၂ႏွစ္တာရပ္ဆိုင္းျခင္း)။ သယံဇာတက်ိန္စာမ်ား ျဖစ္သည့္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပုလဲ၊ ေၾကးနီ၊ေရႊႏွင့္သတၱဳမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္၊ လူသားမ်ားျပည္ပထြက္လုပ္ကိုင္မႈအေရး စသည္တို႔မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာ
ျမန္မာမ်ား စစ္အာဏာရွင္ေအာက္တြင္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခံရျပီး၊ မြဲေတေနစဥ္ မည္သူ႔ကိုေက်းဇူးတင္ရမည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းကိုေျဖရလွ်င္ တရုပ္ျပည္မဟုတ္ပါ..ဟု ေျဖလိုပါသည္။ နံပါတ္(၁)မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး၊ နံပါတ္(၂)မွာ မေလးရွားႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အေမရိကန္ကို နံပါတ္(၃)သတ္မွတ္ျပီး တရုပ္ကို နံပါတ္(၄)ဟုသတ္မွတ္လိုသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္တရုပ္ကို နံပါတ္(၁) မသတ္မွတ္ရသနည္း..ဆိုေသာ္ တရုပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သယံဇာတမ်ားကို မတရားေစ်း၊ ေရနစ္ရာဝါးကူထိုး ဆိုသကဲ့သို႔ ကမၻာကအဆက္ျဖတ္ခံထားရေသာ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား ပစၥည္းအေၾကြး ေစ်းၾကီးစြာေရာင္းျပီး၊ အတိုးၾကီးစြာေငြေခ်း၊ ေသာ ခ်စ္တီးကုလားထက္ပင္ဆိုးဝါးသည့္ စီးပြားေရးအျမတ္ထုတ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အလြန္ေစ်းၾကီးလွေသာ တရုပ္စစ္တပ္မွ အေဟာင္းစစ္လက္နက္၊ ေလယဥ္၊ေရယဥ္၊သံခ်ပ္ကာ၊အေျမာက္၊ဒံုးပ်ံမ်ားကို ေစ်းၾကီးေပးဝယ္ျပီး ပိုက္ေဘာမိသြားေသာ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ကိုခ်ဥ္းကပ္ျခင္းရသည္။ ထိုနည္းသာ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးဆက္အတြက္သာမက၊ ႏိုင္ငံအတြက္လည္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု သိရွိသြားျဖင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔သည္ အလုပ္လက္မဲ၊ဆင္းရဲမြဲေတေနေသာ ျမန္မာမ်ား သန္းေပါင္းမ်ားစြား (ထိုင္း - ၆သန္းခန္႔၊ မေလးရွား-၁သန္းခန္႔) အလုပ္ေပးျပီး၊ တရားမဝင္ေနထိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ျခင္း အဆင့္(၁)၊ အဆင့္(၂) သတ္မွတ္ပါသည္။

အေမရိကန္သည္ ၂၀၀၇ သဃာအေရးအခင္းေနာက္ပိုင္း ထိုင္း၊မေလးရွားရွိ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမ်ားမ်ားကို အလြန္ေျမာက္မ်ားစြာ လက္ခံ၊အလုပ္ေပး၊ဘဝသစ္ထူေထာင္ေပးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေငြစကၠဴတြင္ IN GOD WE TRUST ဆိုေသာ စကားလံုးေရးထားသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဆင္းရဲသားႏွင့္မုဆိုးမမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူအား ႏွစ္သက္ပါသည္။ ထိုစိတ္ထားမ်ိဳးရွိေသာ အေမရိကန္အစိုးရက ျမန္မာစစ္အစိုးရကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ကုလသမဂၢအကူအညီျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားစြာလက္ခံေပးသျဖင့္ ေက်းဇူးၾကီးပါသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို အဂၤလိပ္မ်ားတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္လူမ်ိဳး ဆရာၾကီးယုဒသန္ကို ျမန္မာ့အေရးအထူးလုပ္ေဆာင္မႈ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ယုဒသန္ေကာလိပ္ဟု စတင္တည္ေထာင္ေပးခဲ့သည္။ ဆရာၾကီးယုဒသန္ Mr. Judson (ဂ်ပ္ဆန္) ဆိုသူမွာ ၁၈၁၂တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ အေမရိကန္မစ္ရွင္အျဖစ္ စတင္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သူသည္ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္-ပါဠိ (၃)ဘာသာ အဘိဓါတ္ကိုျပဳစုခဲ့သည္။ အလြန္ပ်င္းစရာေကာင္းလွျပီး အခ်ိန္ကုန္လွေသာ အဘိဓါတ္ျပဳစုျခင္းကို ဆရာၾကီးလံုးဝမလုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း တိုက္တြန္းသူမ်ားျခင္း၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အလြန္အက်ိဳးရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိမိမလုပ္ခ်င္ေသာအလုပ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဘိဓါန္ျပဳစုျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့သည္။ ဆရာယုဒသန္ ေဟဗရူႏွင့္ဂရိဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာျပန္ေသာ ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းစာအုပ္သည္ ယခုတိုင္၊ ျမန္မာစာေပလိုက္စားသူမ်ား အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဘာသာျပန္ေရးအတြက္ လက္စြဲစာအုပ္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဘာသာျပန္ေလ့လာလိုသူမ်ား www.burmesebible.com/zawgyi.htm တြင္ေလ့လာႏိုင္သည္။ ထိုအေမရိကန္လူမ်ိဳး မစၥတာဂ်ပ္ဆမ္ အား အဂၤလိပ္-အေမရိကန္စစ္ပြဲေၾကာင့္ အဂၤလိပ္အစိုးရက မႏွစ္သက္ခဲ့ပါ။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲျဖစ္ျပီး ျမန္မာတို႔စစ္ရံႈး၊ ေမာ္လျမိဳင္၊တနသၤာရီမ်ားကို ေပးအပ္ရေသာ စစ္ေျပျငိမ္းစာခ်ဳပ္အား ျမန္မာဘုရင္က ဆရာၾကီးဂ်ပ္ဆမ္ကို ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ စကားျပန္အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ကလည္း ဆရာၾကီးဂ်ပ္ဆမ္ကို ယံုၾကည္သည္။ ၂ဖက္စလံုးယံုၾကည္ေသာ ဆရာၾကီးဂ်ပ္ဆပ္မွာ အံ့ဘြယ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သို႔ ထိုစဥ္ကအလြန္းေစ်းၾကီးေသာ ဂူဒင္းဘတ္ပံုႏွိပ္စက္ကို တင္သြင္းျပီး၊ ျမန္မာစာအုပ္မ်ား စတင္ရိုက္ႏွိပ္သူျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ႏွင့္ျမန္မာမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ပထမဆံုးျမန္မာေကာလိပ္ Judson College ဟု အမည္ေပးခဲ့ျပီး ယခုအခါ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ျဖစ္လာသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ Symbol အမွတ္သညွာအျဖစ္ ကဗ်ာဆရာ၊သီခ်င္းဆရာမ်ားကေရးဖြဲ႔ျခင္း၊ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္းရွိေသာ အင္းယားကန္၊ ဘြဲႏွင္းသဘင္ခမ္းမ၊ သစ္ပုတ္ပင္၊ ဂ်ပ္ဆင္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း...တို႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးပထမဆံုး ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာၾကီးမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ကခ်င္စာေပကို တီထြင္ျပီး၊ အဘိဓါန္ေရးသားခဲ့သူ အိုလာဟယ္ဆင္ ဆိုသူမွာလဲ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျပီး၊ သူ႔အုတ္ဂူမွာ အေမရိကန္၊အိုမဟာျမိဳ႔တြင္ရွိရာ အေမရိကန္ေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသား၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားစြာ အိုမဟာျမိဳ႔တြင္ ႏွစ္စဥ္ေတြ႔ဆံုအမွတ္တရပြဲမ်ားလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ယခုတြင္အေမရိကန္သည္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ဘယ္မွ်အဆက္စပ္ရွိေနပါသနည္း...။ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ ပါေမကၡေဟာင္းဆရာၾကီးတစ္ပါးက ေျပာသည္မွာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ဆရာဝန္မ်ား ျပည္ပထြက္လာၾကရာတြင္ အရမ္းေတာ္သူမ်ားမွာ အေမရိကန္သို႔ေရာက္ရွိလာၾကျပီး၊ အလုပ္ေကာင္း၊ လစာေကာင္းမ်ားရရွိေနၾကသည္။ အတင့္တင့္ေတာ္သူမ်ားမွာ စင္ကာပူတြင္လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္။ ေတာ္ေပမဲ့ ေၾကာက္ရြံစိုးရိမ္တတ္သူ၊ မစြန္႔စားခ်င္သူမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္တြင္က်န္ရစ္သည္...ဟုဆိုသည္။ ပညာတတ္မ်ား၏ သားသမီးမ်ားသာမက စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ သားသမီးမ်ားပါ အေမရိကန္သို႔ ပညာသင္သြားေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးတြင္ အေမရိကန္သည္ ေနာင္အႏွစ္၅၀အထိ တရုပ္ျပည္က မေက်ာ္ႏီုင္ေသးဟု ျမန္မာအစိုးရအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ အစီရင္ခံစာေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၊ အေမရိကန္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ဆိုသည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ အေမရိကန္အလြန္အေရးပါေၾကာင္း မည္သည့္ျမန္မာလူမ်ိဳးမွ မျငင္းႏိုင္ပါ။

တရုပ္ျပည္ႏွင့္ျမန္မာ
လက္ရွိတရုပ္ျပည္ၾကီးတိုးတက္ေနသည္မွာ အံ့မခန္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားစြာ တရုပ္ျပည္သို႔အလည္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးျဖစ္ေစ၊ အစိုးရဝန္ထမ္း၊ စစ္ပစၥည္းဝယ္ျဖစ္ေစ သြားေရာက္ဖူးၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ တရုပ္စီးပြာေရးသည္ အေမရိကန္ကိုမွီျပီး တိုးတက္သြားသည္မွာ ျငင္းမရပါ။ အေမရိကန္သမၼတနစ္ဆင္ တရုပ္ေခါင္းေဆာင္ (ထိုစဥ္က ေမာ္စီတုန္း၊ ခ်ဳအင္လိုင္း) တို႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျပီးေနာက္ တရုပ္စီးပြားေပၚလစီေျပာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ သိပ္မတိုးတက္ေသး။ ႏိုင္ငံေရးကြန္ျမဴနစ္မ်ားက အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္။ ယခုျမန္မာျပည္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းတစ္စုက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမႈကို ေနာက္ျပန္ဆြဲေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၈၈တြင္ ျမန္မာျပည္ ရွစ္ေလးလံုးႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈၾကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ မေအာင္ျမင္ခဲ့။ ၁၉၈၉တြင္ ဆိုဗီယက္ရုရွားအင္ပါယာၾကီးျပိဳကြဲသြားျပီးး ရုရွားႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမ်ားေျပာင္းလဲသြားသည္။ ၁၉၉၀တြင္ တရုပ္ျပည္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈၾကီးျဖစ္လာျပီးေနာက္ တရုပ္ေခါင္းေဆာင္တိန္ေရွာင္ဖိန္႕က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အလြန္လွ်င္ျမန္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္သည္ ၁၉၈၈တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခြင့္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း မေျပာင္လဲခဲ့သျဖင့္ ကမၻာအဆင္းရဲဆံုးဘဝသို႔ ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၁၉၉၀ေနာက္ပို္င္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အမ်ိဳးသားစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ တရုပ္ျပည္ၾကီးသည္ အႏွစ္၂၀အတြင္း အံ့မခန္းျဖစ္လာသည္မွာ မ်က္ျမင္ကုိုယ္ေတြ႔ျဖစ္သည္။ 

တရုပ္အစိုးရ၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈမွာ တရုပ္ေခါင္းေဆာင္မိသားစုမ်ား စီးပြားေရးမလုပ္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ မလုပ္ရဟု မတာျမစ္ထားေသာ္လည္း၊ စီးပြားေရးလုပ္သူ၊ မိသားစုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား လပ္စားမႈျဖင့္ ေသဒဏ္ပင္ေပးျခင္းမ်ားစြာကို အႏွစ္၂၀ တရုပ္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ယခု၂၀၁၃တြင္ ထိပ္တန္းလပ္စားမႈၾကီးမွာ တရုပ္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ XB ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သူက သူ႔မိန္းမႏွင့္အေမရိကန္သို႔ထြက္ေျပးသြားေသာ သူတို႔ျပည္နယ္ရဲမင္းၾကီး Police Head တို႔၂ေယာက္ ေဖါက္ျပားေနျခင္းကို တရားရံုးတြင္ဖြင့္ဆိုသည္။ တရုပ္အစိုးရသည္ လပ္ေပး၊လပ္ယူမႈမ်ားကို အျပင္ထန္အေရးယူေသာ္လည္း ဝိသမေလာဘသမ်ားအခ်ိဳ႔မွာ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေပါင္းျပီးလုပ္စားေနဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တရုပ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ပညာတတ္ျဖစ္ရန္ အားေပးသည္။ ျပည္ပေရာက္တရုပ္အမ်ိဳးသားမ်ားကို PR Permanence Residence အျဖစ္လက္ခံျပီး၊ တရုပ္ျပည္တြင္ အိမ္ေျမဝယ္ခြင့္ေပးသည္။ တရုပ္အစိုးရ၊ ေပၚလစ္ဗ်ဴရိုအဆင့္အထိ ျပည္ပေရာက္တရုပ္လူမ်ိဳးမ်ားကို ေနရာေပးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတမျဖစ္ရန္အတြက္ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ သားသမီးမ်ား အျခားႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနပါက သမၼတမလုပ္ရဟု သတ္မွတ္ထားသျဖင့္၊ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာျပည္ျပန္လာ၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ဖို႔ မလြယ္လွပါ။ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး ပဲလုပ္ရန္ရွိသည္။

လက္ရွိတရုပ္ျပည္ကို ၾကည့္ပါက တရုပ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အပ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမွအစ ဒံုးပ်ံ၊ ျဂိဳလ္တု၊ ကြန္ျပဴတာ၊ တယ္လီဖုန္း၊ နာရီ၊အက်ီအဆံုး တကမၻာလံုးသို႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေနသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ဘံုးေစ်း EU ဖြဲ႔ျပီး၊ တရုပ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားစြာ ေရာက္မလာရန္ၾကိဳးစားသည္။ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ၂၀၀၈ စီးပြားကပ္အျပီးတြင္ တရုပ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားက ေစ်းခ်ိဳ၊ ဒလေဟာဝင္ေနျခင္းကို ကာကြယ္ရန္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအား လစာအလြန္မေပးေတာ့ပဲ၊ ေဆးကု၊ခံစားခြင့္ Benefits မ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခကာ ေခြ်တာစုေဆာင္းေစျခင္း၊ ျပည္တြင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို တရုပ္ျပည္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ယွဥ္ႏိုင္ေအာင္ တရုပ္စက္ရံုမ်ား အေမရိကန္ျပည္သို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းလာေစျခင္းမ်ား အျပင္းအထန္လုပ္ေဆာင္သျဖင့္ အေမရိကန္စီးပြားေရး နလံထလာသည္။ အေမရိကားသည္ အလြန္အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္သည္။ အလြန္မ်ားျပားလွေသာ သယံဇာတမ်ားၾကြယ္ဝလွျပီး၊ ကမၻာထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားရွိသည္။ ကမၻာ့စစ္အင္အားအၾကီးဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကားသည္ စစ္စရိတ္ အလြန္မ်ားျပားေနျခင္းတစ္ခုမွာ အားနည္းခ်က္ရွိသည္။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ..အေမရိကန္သည္ ျမန္မာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ နံပါတ္(၁) အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။


တရုပ္၊အေမရိကန္ႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ရန္
ျမန္မာ့လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ၂ႏွစ္ခြဲခရီးတာတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း၊ ထံုးစံအတိုင္း ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ တတ္သိပညာရွင္မ်ားရွားပါးမႈေၾကာင့္၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားျဖင့္ (အိမ္ေျမေစ်းအလြန္ၾကီးသြားျဖင္းကဲ့သို႔ စီးပြားေရးျပသနာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈမ်ားကလည္း Infra Structure ဟုေခၚေသာ Audit, Insurance မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မလုပ္ႏိုင္ေသး။ ၂၀၁၅ေနာက္ပိုင္းမွာ လုပ္မည္ဆိုသျဖင့္ စာရင္းစစ္မ်ား အာဏာလံုးဝမရွိပါ။ မိမိရင္းႏွီးေသာ စက္ရံုပစၥည္းမ်ားအတြက္ အာမခံ Insurance စနစ္လည္းမရွိေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူမ်ားသည္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္သာ တိုက္ရိုက္စာခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ေဒသအစိုးရကို လံုးဝမယံုသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူ ဥပမာ .. စားေသာက္ကုန္စက္ရံုမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား ... အေသးစား၊ အလတ္စားစက္ရံုရင္းႏွီးမႈမ်ား မလာၾကေသးပါ။ Service Industry ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသာ မ်ားျပားစြာေရာက္လာၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္လာသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါ တရုပ္ျပီးလွ်င္ ဒုတိယအၾကီးဆံုးရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူ ကန္ေဒၚလာ ၃၀ဘီလွ်ံ စာရင္းေပါက္ေနျပီျဖစ္သည္။ စာရင္းေပါက္ေသာ္လည္း တကယ္ ေငြ၊ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္း၊လုပ္ကိုင္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားစြာလဲရွိသည္။ Infra Structure ျမင္သာေသာ လွ်ပ္စစ္၊ ေရ၊ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး၊ အခြန္အေကာက္စနစ္ စသည္တို႔သည္ လပ္စားမႈမ်ား၊ ၾကိဳးနီစနစ္ (အာဏာျပမႈမ်ား) လြမ္းမိုးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ျမန္မာျပည္ တိုက္ရိုက္စီးပြားေရးလုပ္ပါက ေငြ၊ ပစၥည္း ပို႔ေပးေရးတြင္ ယံုၾကည္မႈ Trust Building အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ၂၀၁၀ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဂ်ပန္ကေခၚမည္ဆိုသျဖင့္ အလုပ္ပြဲစားကုမၸဏီအုပ္စုတစ္ခု ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္သြားသည္။ ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားက တစ္ပတ္ၾကာေဆြးေႏြးျပီး၊ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ဂ်ပန္အစိုးရအလုပ္သမား တာဝန္ခံက စကားတခုေျပာသည္။ Sorry, I don't want Myanmar Manpower ဟူေသာစကားကို ယဥ္ေက်းစြာေျပာသည္။ ခင္ဗ်ားတို႔က ျမန္မာအလုပ္သမ်ား ေတာ္ေၾကာင္း။ အမိန္႔နာခံေၾကာင္း၊ ပညာတတ္ေၾကာင္းေတြခ်ည္းေျပာေနတာ ..ငါတို႔မယံုဘူး။ မင္းတို႔က ေလပဲက်ယ္ေနတယ္။ ငါတို႔ယံုတာ မင္းတို႔ႏိုင္ငံမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ေယာက္ပဲ ရွိသလိုပဲ ...ဟု ေျပာသြားပါသည္။ ဘာပဲျဖစ္ပါေစ..ယခုအခါ ဂ်ပန္မ်ားယံုေသာ၊ ေလမက်ယ္ေသာလူမ်ားတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လည္း ပါဝင္သြားျပီျဖစ္သည္။ 

အေမရိကန္ကို္ ျမန္မာ၊တရုပ္တို႔ယံုၾကည္ျခင္း
က်ေနာ္ စင္ကာပူမွာေနသည္။ တရုပ္ျပည္မွ ကေလးအဝတ္အစားမ်ား၊ မိန္မအဝတ္အစားမ်ားကို ကြာလတီေကာင္းေကာင္း၊ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳခ်ိဳျဖင့္ တရုပ္ျပည္သို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ဝယ္ယူသည္။ DHL ျဖင့္ စင္ကာပူသို႔ ျပန္ပို႔ျပီး အျမတ္၃ဆခန္႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်သည္။ မိမိပစၥည္း အရည္ေသြးေကာင္းဖို႔အတြက္ ထုတ္လုပ္သူ တရုပ္စက္ရံုမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရပါသည္။ တရုပ္ျပည္တြင္လည္း လူလည္ၾကီးမ်ားစြာရွိသည္။ အေမရိကန္လူလည္ၾကီး (အျဖဴေကာင္)က တရုပ္ျပည္တြင္ စက္ရံုေထာင္ျပီး တနပ္စား၊ အရည္ေသြးႏွိမ့္ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာလူမ်ိဳးကဲ့သို႔ ဘုမသိ၊ဘမသိ စီးပြားေရးလုပ္သူမ်ားကို လိမ္စားေနသည္။ အေမရိကန္၊ စင္ကာပူမွ လာဝယ္ပါက သိပ္မလိမ္စားရဲၾကပါ။ သူတို႔လည္း ေရရွည္ရပ္တည္ဖို႔ အေမရိကန္၊ ဥေရာပေစ်းကြက္ကို မွီေနရသျဖင့္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသို႔ တင္ပို႔ကုန္မ်ားကို အထူးအရည္ေသြးေကာင္းေအာင္ ISO မ်ားျဖင့္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္သည္။ စင္ကာပူမွလာဝယ္လွ်င္ အသင့္တင့္ေလးစားေသာ္လည္း၊ ျမန္မာျပည္မွ တိုက္ရိုက္လာသာသူမ်ားကို အခ်ဥ္ဖမ္းခ်င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စင္ကာပူမွေငြေပးေခ်ျပီး၊ စင္ကာပူသို႔ တင္ပို႔ေစသည္။ စင္ကာပူတြင္ ေဖါက္ထုတ္စစ္ေဆးျပီးမွ တျခားႏိုင္ငံသို႔ ထပ္မံတင္ပို႔သည္။ ဤပြဲစားနည္းလမ္းျဖင့္ စင္ကာပူသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈရရွိျပီး ေနခ်င္း၊ညခ်င္း အႏွစ္၄၀အတြင္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ 

မိတ္ေဆြ အေမရိကန္ႏွင့္ဥေရာပ၊ ဂ်ပန္၊ကိုးရီးယားမွာ ေနသည္။ ပစၥည္းမ်ား တိုက္ရိုက္ ျမန္မာျပည္သို႔ပို႔ပါက စက္ပစၥည္းမ်ားဆိုလွ်င္ အခြန္လြတ္ျငိမ္းခြင့္ေပးသည္ဟု ျမန္မာအစိုးရက ပစၥည္း၅၂၇မ်ိဳး စာရင္းေက်ျငာထားသည္။ သို႔ေသာ္ .... ဆိပ္ကမ္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ အရိုးစြဲေနေသာနည္းလမ္းမ်ား မေပ်ာက္ႏိုင္ပါ။ ေနာက္၅ႏွစ္ၾကာလည္း ေပ်ာက္ဖို႔မလြယ္ပါ။ မိမိပစၥည္း တင္ပို႔၊တင္သြင္းလိုလွ်င့္ ပြဲစားကုမၸဏီတစ္ခုကို ယံုၾကည္စြာအပ္ႏွံငွားရမ္းလိုက္ခ်င္းနည္းသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ ပစၥည္းတင္ပို႔၊ တင္သြင္း လုပ္ပါက အလြန္စိတ္ညစ္စရာေကာင္းသည္။ ဥပမာ ဂ်ပန္ကားကို US$2000 ျဖင့္ဂ်ပန္တြင္ဝယ္သည္။ သေဘၤာတင္သြင္းခ US$500 ပင္မေပးရ။ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ကားမွတ္ပံုတင္ျခင္းအလုပ္မ်ားတြင္ အခြန္ႏွင့္အေထြေထြစရိတ္ US$5000 ေက်ာ္ကုန္သည္။ ကားေစ်းကြက္တြင္ US$15,000 ျဖင့္ေရာင္း၊ဝယ္ေနၾကသည္။ Inflation ေဖါင္းပြမႈဆိုသည္မွာ ေလာေလာဆယ္ ျမန္မာျပည္တြင္ အလြန္ၾကီးသည္။ အိမ္ေျမေစ်းၾကီးသြားရျခင္းမွာ ေဖါင္းပြမႈျဖစ္သည္။ ရယ္စရာေရးရလွ်င့္ ေဖါင္းပြေအာင္လုပ္သူမ်ား မိမိခႏၱာကိုယ္လည္း ဘီယာ၊ဝက္သားမ်ားျဖင့္ ေဖါင္းပြျပီး ေငြဖိစီးမႈျဖင့္ ေစာေစာေသသြားႏိုင္သည္။ သတိထားရန္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ရွိမိတ္ေဆြ၊ ျမန္မာျပည္သို႔ ဘယ္ပစၥည္း တင္ပို႔မည္နည္း၊ ျမန္မာျပည္ထြက္ပစၥည္ ဘယ္ပစၥည္းအေမရိကန္သို႔ တင္သြင္းမည္နည္း။ စဥ္းစားေနသူမ်ားစြာရွိသည္။ လက္ေတြ႔လုပ္ဖို႔ အၾကံၾကီးၾကံေနသူ လူဦးေရမ်ားသည္။ အခ်ိဳ႔သူမ်ားက ..ဟာ ဘလူးေလဘယ္ အလံုး၂၀ေလာက္၊ ဒန္ဟီးေဆးလိပ္၊ က်ဴးဘားေဆးျပင္းလိတ္၊ အေမရိကန္က အိုင္ဖုန္း၁၀လံုး၊ အမ်ိဳးသမီးအိတ္ ၂၀လံုး ျမန္မာျပည္သယ္သြားလိုက္။ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာအခြန္ေပးလိုက္ျပီး ရန္ကုန္မွာကိုယ့္မိတ္ေဆြေတြကိုပဲ ျပန္ေရာင္း။ အေမရိကန္ကို အျပန္မွာ ငါးဖယ္၊ လဘက္၊ ပုဇြန္၊ သီဟိုေစ့၊ တတ္ႏိုင္ရင္  ေက်ာက္စိမ္း၊ပတၱျမား၊ပုလဲ သယ္ျပန္သြား ... ေပးစရာရွိတာေပးလိုက္၊ အိုေကတယ္ ..ဟုေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဒါမ်ိဳး တရားမဝင္လုပ္သူမ်ားကို က်ႏု္ပ္ အားမေပး။


ျမန္မာျပည္တြင္ လခစားျပန္လုပ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ စင္ကာပူ၊ အေမရိကန္ လစာရရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံ၊ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားထံမွ အလုပ္ရရန္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ Job Fare မ်ားလုပ္ျခင္းျဖင့္ လစာေကာင္းေကာင္း အလုပ္ရႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာလစာေငြျဖင့္ ေပးေလ့ရွိသည္။ စင္ကာပူ၊အေမရိကန္လစာျဖင့္ ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါ။ ၂၀၁၅ေနာက္ပိုင္းမွ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ေလာေလာဆယ္ တႏိုင္လုပ္ရန္ အေကာင္းဆံုးမွာ တရုပ္ျပည္မွ အေမရိကန္၊ဥေရာပသို႔ တင္ပို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူျပီး၊ ျမန္မာျပည္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္ငန္း၊ ေဒၚလာ ေထာင္ဂဏန္းမွ်သာ ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္၊ စမ္းသပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုအလုပ္ကို ျမန္မာျပည္တြင္းမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား မလုပ္ႏိုင္ၾကပါ။ ႏိုင္ငံျခားအေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ ဦးေတဇ၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္တို႔၏ မိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကေတာ့ ျမန္မာ-ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔မွာ စီးပြားေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွယံုၾကည္မႈ ရထားျပီးျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔ိလို အမ်ိဳးလဲမေတာ္၊ ပိုက္ဆံအတင့္သင့္ရွိသူမ်ား၊ အခုမွစျပီး စီးပြားလုပ္သူမ်ားအတြက္ ယံုၾကည္မႈရေအာင္ ၂ႏွစ္ေလာက္ ၾကိဳးစားရပါဦးမည္။ 

ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းကို အလြယ္တကူစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ တရုပ္ဘီလွ်ံနာသူေဌးၾကီး (ယခင္က စက္ဘီးစီးျပီး၊ တိုးရစ္ဂိုက္လုပ္ခဲ့သူ) တီထြင္ဖန္တီးခဲ့ေသာ အလီဘာဘာအင္တာနက္  www.alibaba.com တြင္ ဘာပစၥည္းမဆို ေစ်းႏႈန္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္ Price & Specification အလြယ္တကူၾကည့္ႏိုင္သည္။ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါက ခလုပ္ႏွိပ္ျပီး Quotation & Latest Price, Shipment ေစ်းႏႈန္း၊ တ၇က္တည္းႏွင့္ရသည္။ ေစ်းႏႈန္းၾကိဳက္ပါက အရည္အေသြးစစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။ ေဒၚလာေထာင္ဂဏန္းပစၥည္းမွာယူမႈအတြက္ တရုပ္ျပည္သို႔သြားၾကည့္ရန္ မသင့္ပါ။ ေဒၚလာေသာင္းဂဏန္း ပစၥည္းမွာလိုပါက သြားၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္ရမည္။ ပစၥည္းဝယ္ျပီး သေဘၤာ၊ေလယာဥ္ DHL ေပၚတင္ျပီးသည္အထိ မိမိကိုယ္တိုင္လိုက္ၾကည္ဖို႔လိုသလို၊ ျမန္မာျပည္ေရာက္လွ်င္လည္း ပစၥည္းထုတ္ဖို႔ မိမိကိုယ္တိုင္ (သို႔မဟုတ္-ယံုၾကည္သူတစ္ဦး) လိုအပ္သည္။ လူလိမ္လူညာမ်ားသည္ မိမိဘယ္ေလာက္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္သလဲအေပၚ မူတည္သည္။ မိမိသည္ ေသာက္စား၊ ေပ်ာ္ပါး။ စီးပြားေရးသမားျဖစ္ပါက ေဟးလားဝါးလာ၊ မိတ္ေဆြမ်ားသာရရွိျပီး မိမိစီးပြားလုပ္ငန္းႏွင့္ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသန္းဂဏန္းလည္း တခဏတြင္း ဆံုးရံႈးသြားႏိုင္သည္။  လူလိမ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မိမိမကြ်မ္းက်င္၊ေပ်ာ္ပါးစိတ္ထားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

တရုပ္ျပည္အေၾကာင္း ေအာက္ေဖၚျပပါ ေျမပံုျဖင့္ အစျပဳေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ပစၥည္းသည္ တရုပ္ျပည္ မည္သည့္ျမိဳ႔တြင္ အေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ၾကသနည္း...ဆိုသည္မွာ လုပ္ရင္းကိုင္ရင္း ၾကြမ္းက်င္၊ သိရွိသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ရလွ်င္ အေမရိကန္မွ တပတ္ရစ္စက္ပစၥည္းမ်ား ျမန္မာျပည္သို႔တင္ပို႔ေရး၊ တပတ္ရစ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုငယ္မ်ား၊ စားေသာက္ကုန္စက္ရံုကေလးမ်ား ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာဝယ္ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ျခင္းကို ေရးသားလိုပါသည္။

ေဇာ္ေအာင္(မံုရြာ)

List of provincial-level divisions

GB[5]ISO №[6]ProvinceChinese NameCapitalPopulation¹Density²Area³Abbreviation/Symbol
BJ CN-11 Beijing Municipality 北京市
Běijīng Shì
Beijing 19,612,368 1,167.40 16,800
Jīng
TJ CN-12 Tianjin Municipality 天津市
Tiānjīn Shì
Tianjin 12,938,224 1,144.46 11,305
Jīn
HE CN-13 Hebei Province 河北省
Héběi Shěng
Shijiazhuang 71,854,202 382.81 187,700
SX CN-14 Shanxi Province 山西省
Shānxī Shěng
Taiyuan 35,712,111 228.48 156,300
Jìn
NM CN-15 Inner Mongolia Autonomous Region
Nei Mongol Autonomous Region
內蒙古自治区
Nèi Měnggǔ Zìzhìqū
Hohhot 24,706,321 20.88 1,183,000 蒙(內蒙古)
Měng (Nèi Měnggǔ)
LN CN-21 Liaoning Province 辽宁省
Liáoníng Shěng
Shenyang 43,746,323 299.83 145,900
Liáo
JL CN-22 Jilin Province 吉林省
Jílín Shěng
Changchun 27,462,297 146.54 187,400
HL CN-23 Heilongjiang Province 黑龙江省
Hēilóngjiāg
Harbin 38,312,224 84.38 454,000
Hēi
SH CN-31 Shanghai Municipality 上海市
Shànghǎi Shì
Shanghai 23,019,148 3,630.20 6,341
JS CN-32 Jiangsu Province 江苏省
Jiāngsū Shěng
Nanjing 78,659,903 766.66 102,600
ZJ CN-33 Zhejiang Province 浙江省
Zhèjiāng Shěng
Hangzhou 54,426,891 533.59 102,000
Zhè
AH CN-34 Anhui Province 安徽省
Ānhuī Shěng
Hefei 59,500,510 425.91 139,700
Wǎn
FJ CN-35 Fujian Province 福建省
Fújiàn Shěng
Fuzhou 36,894,216 304.15 121,300
Mǐn
JX CN-36 Jiangxi Province 江西省
Jiāngxī Shěng
Nanchang 44,567,475 266.87 167,000
Gàn
SD CN-37 Shandong Province 山东省
Shāndōng Shěng
Jinan 95,793,065 622.84 153,800 鲁(齐)
Lǔ (Qí)
HA CN-41 Henan Province 河南省
Hénán Shěng
Zhengzhou 94,023,567 563.01 167,000
HB CN-42 Hubei Province 湖北省
Húběi Shěng
Wuhan 57,237,740 307.89 185,900
È
HN CN-43 Hunan Province 湖南省
Húnán Shěng
Changsha 65,683,722 312.77 210,000
Xiāng
GD CN-44 Guangdong Province 广东省
Guǎngdōng Shěng
Guangzhou 104,303,132 579.46 180,000
Yuè
GX CN-45 Guangxi Zhuang Autonomous Region 广西壮族自治区
Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū
Nanning 46,026,629 195.02 236,000
Guì
HI CN-46 Hainan Province 海南省
Hǎinán Shěng
Haikou 8,671,518 255.04 34,000
Qióng
CQ CN-50 Chongqing Municipality 重庆市
Chóngqìng Shì
Chongqing 28,846,170 350.50 82,300
SC CN-51 Sichuan Province 四川省
Sìchuān Shěng
Chengdu 80,418,200 165.81 485,000 川(蜀)
Chuān (Shǔ)
GZ CN-52 Guizhou Province 贵州省
Gùizhōu Shěng
Guiyang 34,746,468 197.42 176,000 贵(黔)
Guì (Qián)
YN CN-53 Yunnan Province 云南省
Yúnnán Shěng
Kunming 45,966,239 116.66 394,000 云(滇)
Yún (Diān)
XZ CN-54 Tibet Autonomous Region
Xizang Autonomous Region
西藏自治区
Xīzàng Zìzhìqū
Lhasa 3,002,166 2.44 1,228,400
Zàng
SN CN-61 Shaanxi Province 陕西省
Shǎnxī Shěng
Xi'an 37,327,378 181.55 205,600 陕(秦)
Shǎn (Qín)
GS CN-62 Gansu Province 甘肃省
Gānsù Shěng
Lanzhou 25,575,254 56.29 454,300 甘(陇)
Gān (Lǒng)
QH CN-63 Qinghai Province 青海省
Qīnghǎi Shěng
Xining 5,626,722 7.80 721,200
Qīng
NX CN-64 Ningxia Hui Autonomous Region 宁夏回族自治区
Níngxià Huízú Zìzhìqū
Yinchuan 6,301,350 94.89 66,400
Níng
XJ CN-65 Xinjiang Uyghur Autonomous Region 新疆维吾尔自治区
Xīnjiāng Wéiwú'ěr Zìzhìqū
Ürümqi 21,813,334 13.13 1,660,400
Xīn
HK CN-91 Hong Kong Special Administrative Region
Xianggang Special Administrative Region
香港特别行政区
Xiānggǎng Tèbié Xíngzhèngqū
Hong Kong 7,061,200 6,396.01 1,104
Gǎng
MC CN-92 Macau Special Administrative Region
Aomen Special Administrative Region
澳门特别行政区
Àomén Tèbié Xíngzhèngqū
Macau 552,300 19,044.82 29
Ào
TW CN-71 Taiwan Province 台湾省
Táiwān Shěng
Taipei 23,140,000 650.34 35,581
Tái

Notes:

¹: as of 2010
²: per km²
³: km²
†: Since its founding in 1949, the People's Republic of China (PRC) has considered Taiwan to be its 23rd province. However, the PRC has never controlled Taiwan. The Republic of China (ROC, "Taiwan") currently administers TaiwanPenghuKinmen and Matsu

Ref
http://en.wikipedia.org/wiki/Provinces_of_the_People's_Republic_of_China


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ဘုန္းႀကီးေ႐ြးႏႈတ္႐ွင္ ထာဝရဘုရား
ကြၽႏု္ပ္ရဲတုိက္ ကြၽႏု္ပ္ခုိလံႈရာဘုရား
အႏိႈင္းမဲ့ေယ႐ႈ နာမတစ္ပါးသာ
တန္ခိုးမ်ားအထက္ အစဥ္အုပ္စိုးသူ

ကြ်ႏ္ုပ္အသက္အျမစ္ျဖစ္ရာ
ထာ၀ရေက်ာက္
ကြ်ႏ္ုပ္ဘ၀လႈပ္ရွားရာႏွင့္ကင္းေစ
ႏွလံုးသား၏ အျမဲေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအရွင္
ကြ်ႏ္ုပ္အသက္၏ကယ္တင္ျခင္းသခင္

သခင့္ရဲ႕ဘုန္းႏႈတ္မွာ အစဥ္ခ်ီးမြမ္း
သခင့္ရဲ႕စကားႏွလံုးမွာ ႐ွင္သန္လ်က္
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း ဂုဏ္ေတာ္အသစ္ကို ခ်ီးမြမ္း
ေကာင္းခ်ီးေပး သခင္နာမေတာ္

ကြၽႏု္ပ္ဘဝ ဝမ္းေျမာက္ေစထာဝရအၿမဲ
သခင့္၌ကြၽႏု္ပ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္၍
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း ဂုဏ္ေတာ္အသစ္ကိုခ်ီးမြမ္း
ေကာင္းခ်ီးေပးသခင္နာမ . . .

ခြန္အားမဲ့ေသာအခါ
သခင္ကြၽႏု္ပ္အစြမ္း
ခ်ိဳ႔တဲ့ေသာအခ်ိန္၌ ကြၽႏု္ပ္ခ်မ္းသာ
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႔ ဘုန္းေတာ္နာမျဖင့္
(အရာရာတတ္စြမ္းႏုိင္သည္ . . .)

ခြန္အားမဲ့ေသာအခါ
သခင္ကြၽႏု္ပ္အစြမ္း
ခ်ိဳ႔တဲ့ေသာအခ်ိန္၌ ကြၽႏု္ပ္ခ်မ္းသာ
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႔ ဘုန္းေတာ္နာမျဖင့္
(အရာရာတတ္စြမ္းႏုိင္သည္ . . .)
AYarYarTatSwanNaingThi.ppt

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

ရွင္မေတာင္ သနပ္ခါး ၊ မိတ္ကပ္ ပါးပါးနဲ႔

အေပၚယံ အသားကို ၊ ေရႊလို ဝင္းသြားေအာင္

ႏွစ္ရွည္ လမ်ား ၊ လိမ္းက်ံ ထားလဲ 

စပါးလံုး တစ္ေထာက္ ၊ အေရျပား ေအာက္မွာ

ပုပ္ပြ ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ ၊

အေသြး နဲ႔ အသားေတြ ရွိေနေသးတယ္ ။

Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Open the eyes of my heart Lord

[Open the eyes of my heart Lord
Open the eyes of my heart
I want to see you,   I want to see you ]  (Repeat)
To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory; Pour out Your power and love As we sing, “Holy, holy, holy.”   (Repeat)
“[Holy, holy, holy]3, I want to see You.”