မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Monday, Aug 31st

Last update03:30:37 PM GMT

You are here:: ၀ိညာဥ္ေရးရာ ကမၻာေပၚတြင္အၾကီးမားဆံုးေသာဘ၀ ျပိဳင္ပြဲ

ကမၻာေပၚတြင္အၾကီးမားဆံုးေသာဘ၀ ျပိဳင္ပြဲ

E-mail Print PDF


ကမၻာေပၚရွိ လူသားအားလံုးသည္ ေမြးဖြားခ်ိန္မွ ေသဆံုးခ်ိန္ထိ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးစံုကို ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ ၾကရပါသည္။ ဥပမာ တစ္ဦးခ်င္းျပိဳင္ပြဲ၊ အိမ္ေထာင္မိသားစုလိုက္ျပိဳင္ပြဲ၊ အဖြဲ႔အစည္းလိုက္ ျပိဳင္ပြဲ၊ လူမ်ိဳးလိုက္ျပိဳင္ပြဲ၊ စစ္ေရးအရျပိဳင္ပြဲ၊ ပညာေရးအရ ျပိဳင္ပြဲ၊ ဦးေႏွာက္ပိုင္းအရ ျပိဳင္ပြဲ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာအရျပိဳင္ပြဲ၊ ...မွအစ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ ကမၻာေပၚတြင္ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးစံုကို ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ေနၾကရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယခုမူကား ကမၻာေပၚရွိ ျပိဳင္ပြဲေျမာက္မ်ားစြာအနက္ (၄)မ်ိဳးအေၾကာင္း ဆင္ခ်င္ေစလိုပါသည္။

(၁) မူလတန္းမွ ဆယ္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၂) တကၠသိုလ္ေရာက္ေသာ ေန႔မွ ဘြဲ႔ယူေသာေန႔အထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၃) အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ

၁။ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲ
မူလတန္းမွအထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲသည္ စာေတာ္ေသာ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ ခ်မ္းသာေသာ သားသမီးမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ အဆင့္ျမင့္ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားတြင္ ပညာဆည္းပူးႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ဘဝျပိဳင္ပြဲေျမာက္မ်ားစြာအနက္ ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။

(၂) တကၠသိုလ္ေရာက္ေသာ ေန႔မွ ဘြဲ႔ယူေသာေန႔အထိ ျပိဳင္ပြဲ
အခ်ိဳ႔ေသာေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ မည္သို႔ပင္ဗိုလ္စြဲေစကာမူ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ က်ရံႈးပါက မ်က္ႏွာညွိဳးငယ္စြာျဖင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ဂုဏ္ယူဝံ့ၾကြားစြာျဖင့္ တကၠသိုလ္နယ္ေျမသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ထိုနယ္ေျမတြင္လည္း မိမိတို႔၏ ဘာသာရပ္အသီးသီး၌ ျပိဳင္ပြဲဝင္လာၾကပါသည္။ အက်ၤ ီအဝတ္အစားျပိဳင္ၾကသည္။ သမီးရည္းစားထား ျပိဳင္ၾကသည္။ မိမိတို႔ဘဝခရီးတစ္ေလွ်ာက္ အေပ်ာ္ဆံုးေသာသမယ အပူအပင္ကင္းမဲ့ဆံုးေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ဤသို႔တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္ ဘြဲ႔အသီးသီးရသည္အထိ ဘဝတူ၊ ခံစားခ်က္တူစြာျဖင့္ တေပ်ာ္တပါးပညာဆည္းပူးၾကပါသည္။ ဤသည္မွာ ဘဝျပိဳင္ပြဲ(၄)မ်ိဳးအနက္ ဒုတိယျပိဳင္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၃) အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲ
တတိယဘဝျပိဳင္ပြဲမွာ အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။ ပညာအရွိဆံုးျပိဳင္ပြဲမဟုတ္ေတာ့ပဲ အခ်မ္းသာဆံုးတိုက္တာေျမယာ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ကား ဘယ္ႏွစ္စီးရွိ၍ ေရႊေငြဥစၥာမည္မွ် စုေဆာင္းႏိုင္မႈ၊ ႏိုင္ငံျခားတြင္ဇိမ္ခံ၍ ေနႏိုင္မႈ၊ ဟူေသာျပိဳင္ပြဲၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ဘြဲ႔အထပ္ထပ္ရေစကာမူ မခ်မ္းသာပါက လူ႔ေလာကအလယ္တြင္ မ်က္ႏွာသာမရေတာ့ပဲ မ်က္ႏွာညွိဳးငယ္စြာျဖင့္ ျပိဳင္ပြဲရႈံးႏိုမ့္ၾကရပါသည္။ ဤတတိယျပိဳင္ပြဲသည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝျခင္းျပိဳင္ပြဲျဖစ္ရာ မူလတန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္ မ်ားတြက္ ရံႈးခဲ့သူမ်ားပင္လွ်င္ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ ဘဝျပိဳင္ပြဲ(၄)မ်ိဳးအနက္ တတိယျပိဳင္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာဆင္ႏြဲႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ
ကမၻာမိုးေျမ(စၾကၤာဝဌာ)၌ လူသားမ်ား၏ အၾကီးမားဆံုးေသာ ျပိဳင္ပြဲသည္ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးမဟုတ္၊ တကၠသိုလ္ဘဝ၏ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးလည္းမဟုတ္၊ ေလာကတြင္အခ်မ္းသာဆံုး အေအာင္ျမင္ဆံုးျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးလည္းမဟုတ္၊ တမလြန္ဘဝ၏ ျပိဳင္ပြဲသည္ ျပိဳင္ပြဲအားလံုးတြင္ အေရးၾကီးဆံုးေသာ အၾကီးမားဆံုးေသာ ျပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ေလာက၌ အသက္ရွင္စဥ္တြင္ ခရစ္ေတာ္ (ဘုရားရွင္) အတြက္ မည္မွ်အဖိုးအခ ေပးသည္။ ေထာင္တံခါးဝႏွင့္ မည္မွ်နီးကပ္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းသည္။ ေထာင္တြင္း၌ခရစ္ေတာ္ (ဘုရားရွင္)အတြက္ မည္မွ်ညွင္းဆဲခံသည္၊ ခရစ္ေတာ္(ဘုရားရွင္)ကယ္တင္ျခင္းတရားကို မည္မွ်ျပန္႔ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္ ဟူေသာ ျပိဳင္ပြဲၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပါလု (AD50ခန္႔) ကိုယ္တိုင္က "ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ယခုဘ၀တြင္ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိလွ်င္ အျခားေသာသူအေပါင္းတို႔ထက္ သာ၍ ဆင္းရဲေသာသူျဖစ္ၾက၏" (၁ေကာ ၁၅း၁၉) ဟု ဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရမည့္ ဆုလပ္သရဖူကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေသာအခါ ယခုကာလ၌ ခံစားရေသာဆင္းရဲဒုကၡ၊ ညွင္းဆဲျခင္းတို႔သည္ မေျပာပေလာက္ေသာ အရာမ်ားသာျဖစ္သည္ ဟုဆိုပါသည္။ ေပါလုသည္ (၃၉)ခ်က္ (၃)ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ေၾကာင့္ အရိုက္ခံရသည္။ မၾကခဏအဖမ္းခံရသည္။ ေထာင္တံခါးဝႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုး ေလွ်ာက္လွမ္းေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါေရးသားခ်က္မ်ားမွာ စာေရးသူ ဆရာေတာ္ထန္ဇကပ္ BA (Bible), M.Div ၏ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရန္ ေျခလွမ္း(၄)ဆင့္ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၂၁၇-၂၈၉)မွ ကူးယူထားျဖင္းျဖစ္သည္။ စာအုပ္တြင္ ေဟျဗဲ ၁၁ ယံုၾကည္ျခင္းၾကီးမားလွေသာ ဘိုးဘြား၊ ဂိေဂါင္၊ဗာရက္၊ ရွံဆံု၊ ေယဖသ၊ ဒါဝိဒ္၊ ရွေမြလ၊ အာျဗာဟံ စသျဖင့္ ေျပာမကုန္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ခြန္အားယူေရးသားထားပါသည္။  (Contineu to read - Click Here  Book Download - Click Here)

မိမိအတြက္တည္ေဆာက္စရာမ်ား
ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ သြားေသာလမ္းခရီးကို ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ခရစ္ယာန္ဘဝအသက္တာ ဟုေခၚၾကသည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ ေဒါသထြက္ေသာအခါ ခရစ္ယာန္မဟုတ္သူ မိတ္ေဆြက "ဟာ.. မင္းက၊ ခရစ္ယာန္လုပ္ေနျပီး၊ ဘာေၾကာင့္ေဒါသထြက္ေနရသလဲ" ..ဟု ေျပာလာသည္မွာ သင့္အသက္တာသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူရွိျခင္း ပံုသက္ေသျဖစ္သည္။ ထိုသို႔အေျပာခံလိုက္ရျခင္းျဖင့္ မိမိေဒါသကို ျပန္လည္ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္သည္။ ထိုမိတ္ေဆြသည္ ယံုၾကည္သူမဟုတ္ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္သည္။ 

ၾသဂုတ္လသည္ စင္ကာပူယုဒသန္အသင္းေတာ္ သင္းအုပ္ဆရာ၂ဦး ဆရာၾသဂတ္စတတ္ႏွင့္ ဆရာမ်ိဳးသူ (၂)ဦး ေမြးေန႔မ်ားျဖစ္သည္။ အသက္မ်ားၾကီးလာေသာအခါ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေျခလွမ္း(၄)ဆင့္တြင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို လွမ္းေနရသည္။ ဆရာသမား ၂ဦးလည္း ဘဝတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကဲ့သို႔ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ (၄)မ်ိဳးတြင္ ကိုယ္တိုင္ (သို႔မဟုတ္) မိသားစုမ်ား ပါဝင္လႈပ္ရွားေနရသည္။ မပါခ်င္လဲမရ၊ မိမိအိမ္ေထာင္မိသားစု၊ မိတ္ေဆြေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိကိုယ္တိုင္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ စိတ္ပ်က္စြာႏွင့္ ေမ်ာပါေနရသည္။ ေငြသည္ လိုအပ္ေသာအရာျဖစ္ေသာ္လည္း ေငြေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းစရာမ်ားစြာ ေတြ႔ျမင္ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ကို ပိုမိုနားလည္ရသည္။ 


ၾသဂုတ္လ အမွတ္တရမ်ား
(၈)ရက္သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလး၏ အမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလးလည္း အႏွစ္၅၀အတြင္း ကမၻာတြင္ စာဖတ္သူတိုင္း၊ သိေသာႏိုင္ငံ၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ေခတ္စားလွေသာ ယခုေခတ္တြင္ ကမၻာသိ ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ႏိုင္ငံေလးျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ဖူးသူမ်ား စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလးကိုလည္း ေရာက္ဖူးရသည္။ အႏွစ္၅၀အတြင္ လီကြမ္းယူ ဟုေခၚေသာ လူသားတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ျပီး၊ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ပေပ်ာက္ရန္လုပ္ေဆာင္ရင္း၊ လူသားအရင္းအျမစ္ႏိုင္ငံတစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အျခားကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေလာကတြင္ သြားလည္ခ်င္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ျမန္မာျပည္ျဖစ္သည္။ လီကြမ္းယူက အႏွစ္၅၀အတြင္း စင္ကာပူကို ကမၻာေက်ာ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သလို ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားကလည္း ျမန္မာျပည္ကို ကမၻာေက်ာ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးစာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေရးခ်င္ေသာ္လည္း ျဖစ္ရပ္မွန္ကို လစ္လ်ဴျပဳမရေကာင္းပါ။ လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို မ်က္ရည္မ်ားစြာျဖင့္ (အထူးသျဖင့္ အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား) သခၤန္းစာယူႏိုင္မွ၊ ႏိုင္ငံျပဳျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ဳပ္အတြက္မွာ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ နံပါတ္တစ္ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္တြင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ၾကားခံ၊ အျပစ္ဝန္ခ်၊ ၾကိဳးပဲ့ေက်မြစိတ္ႏွလံုးျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္အသက္ရွင္သေရြ႔ မျခားမလပ္ဆုေတာင္းေပးရပါမည္။ 

ၾသဂုတ္လသည္ ေရာမအင္ပါယာဘုရင္ၾကီး ၾသဂတ္စတပ္ (ကဲသာဘုရင္ ၾသဂုတၱဳကို သတိရပါသည္။ သူ႔လက္ထက္တြင္ ဝိညာဥ္ေရးသခင္ ေယရႈဖြားျမင္ျပီး၊ ကားတိုင္တရားကို ေလာကသားမ်ားအား လက္ေတြ႔ျပသသြားခဲ့ပါသည္။ စိန္႔ၾသဂတ္စတင္း St. Augustine of Hippo (AD 354-430) ဆိုေသာ သူေတာ္စင္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးသည္္ အာဖရိကတိုင္၊ အယ္ဂ်ီးရီယားတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ August နာမည္ျဖင့္ ေၾကာ္ၾကားပါသည္။ City of God, Confession မ်ားတြင္ စံနမူနာထားရေသာ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ေအာက္ေမ့ျပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဖေလာရီဒါျပည္နယ္တြင္ စိန္႔ေအာဂတ္စတင္းျမိဳ႔ ကို စပိန္လူမ်ိဳးမ်ားက တည္ေထာင္ထားသည္။ 

စင္ကာပူ၊ ယုဒသန္အသင္းေတာ္တြင္ ရံဖန္ရံခါ ျမန္မာျပည္မွာလာေသာ ဓမၼဆရာမ်ားျဖင့္ က်မ္းစာသင္တန္းမ်ား ၾကိဳၾကား၊ လုပ္ခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သြားေသာေျခလွမ္းအဆင့္(၄)သို႔ ေရာက္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဘုရားထံ လံုး၀ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံေသာ အသက္တာရရန္အတြက္၊ ေန႔စဥ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ သြားလာရန္လုိေၾကာင္း ဆရာဂြယ္ဝါးက လာေရာက္ပို႔ခ်သြားသည္။ လူငယ္မ်ားညအိပ္စခန္းအတြက္လည္း ဆရာဂြယ္ဝါးက ဆက္လက္ပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။ ျပင္ပဓမၼဆရာမ်ား ပို႔ခ်မႈမ်ားတြင္ အႏွစ္သာရမ်ားကို ထုတ္ယူႏိုင္ရန္၊ ပထမဆံုး မိမိကိုယ္တိုင္ ဘုရားရွင္ကို ကိုယ္၊စိတ္၊ဝိညာဥ္ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္းကို ရရွိရန္အတြက္ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိမိဖာသာ မည္မွ်ၾကိဳးစားေစကာမူ မိမိအျပစ္မ်ားကို မိမိသာလွ်င္အသိဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြင့္မလႊတ္တတ္ျခင္း၊ အကိ်ဳးမဲ့စကားမ်ားေျပာျခင္း၊ ညစ္ညူးစကားမ်ား၊ အညြန္႔က်ိဳးေအာင္သူတပါးအားေျပာျခင္းမ်ားကို ေကာင္းေသာစကား၊ သမၼာစကား၊ တည္ေဆာက္စရာမ်ားျဖင့္ အစားထိုးရန္ ခရစ္ေတာ္ထံအပ္ႏွံဆပ္ကပ္ဖို႔သာ ရွိေၾကာင္း။ ယခုေခတ္တြင္ အင္တာနက္ဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ပင္ လမ္းေဘး၊ မိတ္ေဆြမ်ားက MP4 ဇတ္လမ္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးနည္းစြာျဖင့္ တယ္လီဖုန္းထဲတြင္ ထည့္ေပးေနျခင္း၊ ဘယ္သူမွမသိေအာင္ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္ရာ အိပ္ယာ၊အိမ္သာထဲတြင္ပင္ MP4 ရုပ္ရွင္ဇတ္ကားေကာင္း၊ ကိုးရီးယားကားမ်ားစြာထဲတြင္ ညစ္ညမ္းေသာဇတ္ကားမ်ားကိုပါ အလြယ္တကူ ထည့္ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္၊ စာရိတၱပ်က္စီးမႈမ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ ကူးစက္လာေနေၾကာင္း၊ မိမိဘ၀တြင္ မိခင္ျဖစ္သူထံမွ အေမြအျဖစ္ လက္ထပ္ျပီးမွဆက္ဆံမည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ လက္ေတြ႔ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္အားခ်ီးမြမ္း၊ သက္ေသခံေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အေသြးအသား၊ မ်က္စိ ေဖာက္ျပန္စရာ ေခတ္ကာလတြင္ အိမ္ေထာင္ရွင္ဘဝကို သန္႔ရွင္းရန္ ဘုရားရွင္ကို ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံဖုိ႔ အေရးၾကီးသည္သာမက၊ ပိုအေရးၾကီးသည္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရဲဝံ့စြာခ်မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။ 

ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ အျပစ္သံသရာမွ၊ မလြတ္ႏိုင္သူမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ မိဘဘိုးဘြားကိ်န္စာပဲ ဟုခံယူျပီး၊ အျပစ္ထဲတြင္ နစ္မြန္းေနသူမ်ားစြာရွိပါသည္။ ထိုသူမ်ားတြင္ မိမိလည္းပါဝင္ေနပါက မိမိသာလွ်င္ဦးစြာလြတ္ေျမာက္ရန္ ဘုရားရွင္ထံ အျပစ္မ်ားကို ဦးစြာ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရပါမည္။ ေနာက္မလုပ္ေတာ့ရန္ ..ယံုၾကည္သူ မိမိ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း၊ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္လိုပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္လိုပါသည္။ ေခတ္ကာလသည္ ဆိုးဝါးလွပါသည္။

ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံခ်က္
မိမိသားျဖစ္သူ ၂၆ႏွစ္အရြယ္က ဘုရားသခင္မရွိေၾကာင္း၊ သမၼတအိုဘားမားလည္း ယံုၾကည္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရား GOD ရွိေၾကာင္း မိမိေျပာစကားကို သားျဖစ္သူက၊ "ဒါ..သူတို႔အာဏာ၊ ေငြရရွိေရးအတြက္ Sybol သေကၤတတစ္ခုအျဖစ္ GOD ကိုဖန္တီးလုပ္ယူထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း"   ..ေျပာျပပါသည္။ သားျဖစ္သူသည္ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာကို ခံယူျပီးသူျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ကြ်န္ေတာ္ငယ္စဥ္က စိတ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ငယ္စဥ္ကလည္း မက္သဒစ္အသင္းေတာ္တြင္ ၾကီးျပင္းခဲ့ျပီး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ ယခု သားေတာ္ေမာင္ စဥ္းစားသလို ဘုရားမရွိ၀ါဒအား သက္ဝင္ယံုၾကည္ခဲ့ပါသည္။ အသင္းေတာ္တြင္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စည္းရံုမႈေၾကာင့္ ေတးဂီတေခါင္းေဆာင္အျဖစ္၊ ပါဝင္ခဲ့ျပီး၊ ခရစ္စမတ္ပြဲမ်ား၊ အသင္းေတာ္သံစံုအဖြဲ႔မ်ားတြင္ မယံုၾကည္သူအျဖစ္ လူမႈေရးအရ ပါဝင္၊ ကူညီေပးခဲ့သည္။ ေလာကပညာရပ္မ်ားကို ဘုရားလိုဆည္းပူးေသာ ဗုဒၶဝင္ဇတ္လမ္းမွ အင္ဂုလိမာလာကဲ့သို႔ ပညာကို ကိုးကြယ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္ေကာင္းမ်ားရျပီး ဝင္ေငြေကာင္းလာေသာအခါ ေငြကိုတက္မက္ေသာစိတ္ ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္လာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဇနီးသည္ႏွင့္သင္းအုပ္ဆရာအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းတရားကို နားလည္လာခဲ့သည္။ ဒုကၡဆင္းရဲ၊ ေသမတတ္ခံရျပီးမွ ခရစ္ေတာ္ကို တဖန္ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာထန္ဇကပ္၏ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေျခလွမ္း အမွတ္(၄) အဆင့္၊ ယွဥ္ျပိဳင္မႈအဆင့္နံပါတ္(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ သို႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ 

လူငယ္မ်ား၏ ႏိုးၾကားတက္ၾကြမ်ားကို ေတြ႔ရေသာအခါ ဝမ္းေျမာက္သည္။ ေကာာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ သြားရာလမ္းသည္ က်ဥ္းေသာလမ္းျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္သည္ ဆရာဂြမ္ဝါး က်မ္းစာပို႔ခ်ခ်က္အတိုင္း လူေလာကသည္ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သိပၸံပညာထြန္းကားျပီး၊ လူစြမ္းအား အထြဋ္ထိပ္ စၾကာဝဌာ၊ ဘစ္ဘင္သီအိုရီမ်ား၊ အႏုျမဴ၊ ေလယဥ္၊ ဒံုးပ်ံ၊ အင္တာနက္မ်ားျဖင့္ ကမၻာၾကီးျပားလာသလို ၊ တဖက္ကလည္း အႏုစိတ္ ဇီဝပညာတြင္ ကလုန္းဟုေခၚေသာ လူသားအတုမ်ားကို စက္ရံုလိုေမြးထုတ္ရန္၊ လက္ဖမိုးႏွင့္နဖူးတြင္ ေျခာက္သံုးလံုး စာတန္က ခ်စ္ပ္ (SIM Card ကဲ့သို႔ အျပား) Implant လုပ္ျပီး လူမ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္သည့္ အတတ္ပညာလည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ တိုးတက္ေနျပီျဖစ္သည္။ ေခတ္ကာလသည္ လူသားသမိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္ကုိ အံတုေနေသာ ဘုရားမဲ့ဝါဒီ သိပၸံပညာရွင္မ်ားစြာ ဦးေႏွာက္၊ကြန္ျပဴတာမ်ားျဖင့္ အံ့မခန္းျဖစ္ေနသည္။ 

သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ မေကာင္းမႈမ်ိဳးစံု၊ သရဖူေဆာင္းေနေသာ အက်င့္စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ Moral, Ethnic စည္းကမ္းတြင္ ၅ပါးသီလ၊ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါး. စသည္တို႔ကို လစ္လ်ဴျပဳလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပ လူျဖဴမ်ားမွ အဆိုးဝါးဆံုးျဖစ္သည္။ လိင္တူမ်ားကို လက္ထပ္ခြင့္ေပးသည္အထိ မတရားေသာေမထုန္ကို တရားဝင္ေစသည္။ မၾကားဝံ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဖံုးဖိထားရမည့္အစား မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ေၾကာင့္ လိင္မႈ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ Sex and Violence မ်ားမွာ လူငယ္မ်ားအၾကား အလြယ္တကူ အတုယူႏိုင္ေနသည္။ စီးပြားေရးတြင္လည္း မတရားစီးပြားရွာသူ ဝိသမ၊ ေငြေၾကးရွင္မ်ားက ၾကီးစိုးလာသည္။ ေခတ္သစ္ကြ်န္စနစ္တြင္ မိန္းမတို႔ အိေျဒၵသည္ တယ္လီဖုန္းတစ္လံုးေလာက္ပင္ တန္ဖိုးမရွိျဖစ္လာသည္။ 

မည္သုိျဖစ္ေစ ကြ်န္ုပ္တို႔ စိတ္ႏွလံုးတြင္ သိုျမည္းထားရမည့္ သမၼာတရားမွာ၊ လမ္းက်ဥ္းကို ေလွ်ာက္ရန္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေရာက္လိုပါက က်ဥ္းေသာလမ္းကို ေလွ်ာက္ရပါမည္။

ကြ်န္ေတာ့္သားျဖစ္သူ ျပန္လည္အေျပာခံရေသာအခါ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ား ေျပာေနေသာ ကြ်န္ေတာ္သည္၊ ေဟရွာယ ၅၃ ကို ေျပးျမင္မိသည္။ သူ႔ကို အေခ်တင္ေျပာဆိုရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ အေမြးညွပ္ျပီး၊ ယဇ္ပူေဇာ္ခံမည့္ သိုးသငယ္ကဲ့သို႔ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ပဲ ျငိမ္နားေထာင္လိုက္ပါသည္။ စကားနည္းေသာ၊ ေဒါသၾကီးေသာ သားျဖစ္သူက ဖခင္ျဖစ္သူ ျငိမ္က်သြားေသာအခါ ျငင္းခုန္ျခင္းရပ္တံ့သြားျပီျဖစ္သည္။ Win Win ဆိုသည့္အတိုင္း ၂ေယာက္စလံုး အႏိုင္ရပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ သားျဖစ္သူ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စင္ကာပူအမ်ိဳးသားေန႔ ညပိုင္း၊ ေပ်ာ္ပါးစုေဝးရာ သြားဖို႔ အခ်ိန္ေနာက္က်ေသာေၾကာင့္ ဖခင္က ကားေမာင္းျပီးလိုက္ပို႔ရသည္။ သူက ေလာကအေပ်ာ္အပါးတြင္ ေနထိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္မွ လူငယ္မ်ားက ညအိပ္၊ က်မ္းစာသင္တန္း Retreat ျဖင့္၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္း၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ သက္ေသခံ၊ မိတ္သဟာရဖြဲ႔ၾကသည္မွာ ႏိုက္ကလပ္၊ ေပါ့ပ္ဂီတမ်ားမွတဆင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္လိင္၊ ဆြဲေဆာင္၊စြဲလမ္းမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

မိမိသားျဖစ္သူ စိတ္ရႊင္လန္းေနစဥ္တြင္ ကယ္တင္ျခင္းစကားတစ္ခုကို ေျပာျပရန္ျဖစ္လာသည္။

သားရယ္၊ အေဖငယ္တုန္းကလဲ မင္းလိုပဲ ဘုရားသခင္ GOD ဆိုတာမရွိဘူး၊ Symbolic တစ္ခုအျဖစ္ လူေတြက ဖန္တီးထားတယ္လို႔ပဲ ထင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘ၀ရဲ့အသက္ရွင္မႈ Why I am alive ဆိုျပီး၊ အံ့ၾသဘြယ္ရာစၾကၤ၀ဌာနဲ႔၊ မိမိခႏၱာကုိယ္ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ ဦးေနွာက္၊ ႏွလံုးသားမ်ားရဲ့ အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားကို အံ့မခန္းစဥ္းစားခဲ့ပါတယ္။ က်မ္းစာကို ဖတ္ေတာ့လည္း အစဦး၌ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီးကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ ဆိုတာလဲ လက္မခံႏိုင္ပါ။ လူသားေတြ ဒီစၾကၤာဝဌာၾကီးမွာ မ်ိဳးဆက္မတုန္းေအာင္ ၾကိဳးစားရမယ္ဆိုတာ Purpose of Life ဘဝအသက္ရွင္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္လို႔ ခံယူခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္းတာေတြတတ္ႏိုင္သမွ်လုပ္တယ္။ မေကာင္းသူကိုပယ္၊ ေကာင္းသူကိုကယ္ .. ငတက္ျပား၊ လူဆိုးၾကီးဒီလင္ဂ်ာ ...ဝိသမေလာဘ၊ သူေဌးမ်ားထံမွ ေငြဘ႑ာေတြ လုယူျပီး၊ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ခြဲေဝေပးတာ အရမ္းသေဘာက်ခဲ့တယ္။ လူဆိုးေတြကို ပယ္ရွားျပီး၊ လူေကာင္းေတြ အုပ္စိုးေနမွ ငါတို႔လူသားမ်ိဳးဆက္နဲ႔ အံ့ၾသဘြယ္ရာ ကမၻာေလာက Earth ကိုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မယ္။ ဒါဟာ ဘဝအသက္ရွင္မႈရဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ပဲ ..လို႔ ခံယူခဲ့တယ္။ ဘာသာတရားေတြ၊ ဘုရာမဲ့ဝါဒေတြ အားလံုး ဒီလုိ လူသားစိတ္ထားမ်ိဳး ရွိဖို႔ကို ၾကိဳးစားရမယ္ ..လို႔ သံဓိဌာန္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ေငြရွာေနတာလည္း လူသားမ်ိဳးဆက္အတြက္ပဲ၊ ပညာရွာေနတာလည္း လူသားကမၻၾကီး စၾကာဝဌာမွာ ေဘးကင္းစြာေနထိုင္ေရးအတြက္ပဲ..လို႔ ရိုးသားစြာခံယူခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ေတာ့ ... ငယ္စဥ္ကသိပ္ေၾကာက္တဲ့ သူေစၦသရဲေတြ၊ မေကာင္းဆိုးဝါး၊ နာနာဘာဝေတြ၊ ဝိညာဥ္ဆိုး၊ ေသြးဆုတ္ဖုတ္ေကာင္၊ ဗန္ပဲယား စတဲ့ မျမင္ရတဲ့ အရာေတြကိုစဥ္းစားၾကည့့္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိ ဒါေတြကို အေဖနဲ႔သားတို႔ မျမင္ဖူးေသးဖူးမဟုတ္လား။ မေကာင္းဆိုးဝါးကို မျမင္ဖူးေသးတာ Blessing ၾကီးတစ္ခုပါပဲ။ တခ်ိဳ႔ ျမင္ဖူးၾကတယ္။ ျမင္ဖူးေတာ့ ေၾကာက္လန္႔ျပီး ေဗဒင္၊နတ္ဆရာ၊ ဘုရားမ်ားကို အားကိုးၾကတယ္။ ကိုယ္တိုင္ မေကာင္းဆိုးဝါးဘဝ ေရာက္ေနရင္ေတာ့ သန္႔ရွင္ေသာဝိညာဥ္ လာမေျပာမခ်င္း ကိုယ့္ဘဝဆိုး၊ က်ိန္စာသင့္ေနတဲ့ဘဝထဲက ရုန္မထြက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ အေဖလည္း ေသရင္ ဒီလုိ သူေစၦသရဲဘ၀ မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး။ အသက္ရွင္ေနတုန္းမွာလည္း သူေစၦသရဲေတြနဲ႔ အတူမေနရသလို၊ ေသျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းလည္း သူေစၦသရဲဘဝ မေရာက္လိုပါဘူ။

သူေစၦသရဲေတြ ဆိုတာ အင္မတန္သနားစရာေကာင္းပါတယ္။ သူတို႔က လူေတြကို ျမင္ရျပီး၊ လူေတြက သူတို႔ကို မျမင္ရဘူး။ တရုပ္ေတြဆို သူေစၦသရဲေရာက္ေနတဲ့ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးေတြ ဝဋ္ကြ်န္ေတာင္ စကၠဴပိုက္ဆံေတြ မီးရိႈ႔ျပီး၊ သူေစၦသရဲမ်ား သံုးစြဲဖို႔ေပးၾကတယ္။ နတ္တင္ျပီးစားစရာေတြ ေကြ်းၾကတယ္။ ဒီဘဝမွာလည္ ဒီ သူေစၦသရဲမ်ားကို မျမင္လိုဘူး၊ အိပ္မက္ထဲမွာေတာင္ မျမင္လိုပါ။ ေသလြန္ျပီးေနာင္ဘဝမွာဆို သူေစၦသရဲျဖစ္သြားမွာ အေသေၾကာက္ရြံလွပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ သူေစၦသရဲ မ်ားနဲ႔ ယခုဘဝ၊ ေနာင္ဘဝ သံသရာအဆက္ဆက္ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ နည္းလမ္းကို ရွာရတယ္။ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘာသာတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔လည္း ဝိညာဥ္ေလာကကို မယံုတဲ့ ဘုရားမဲ့ဝါဒသမားေတြရွိတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ဘုရားစံုဝါဒသမ်ားေတြမ်ားပါတယ္။ ေကာင္းတာလုပ္ခ်င္ၾကသူခ်ည္းပါပဲ။ သူေစၦသရဲမ်ားနဲ႔ အတူေနခ်င္သူလည္း ရွိေသးတာပဲ။ Same Animal စိတ္တူ၊ကိုယ္တူ အတူေနခ်င္တာ သဘာဝက်ပါတယ္။ အေဖတို႔ကေတာ့ သူေစၦသရဲ နဲ႔ ဝိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို အျပက္အသတ္ အႏုိင္ယူႏိုင္တာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ တစ္ခုပဲရွိတယ္လို႔ ခံယူတယ္။ Holy Spirit ဆိုတဲ့ သန္႔ရွင္းဝိညာဥ္၊ တျခားဘာသာေတြက ေစသသိတ္ (သို႔မဟုတ္) ျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္ လို႔လည္းေခတ္ၾကတယ္။ အေဖကေတာ့ Holy Spirit is only way to escape from Evil  သန္႔ရွင္းဝိညာဥ္ပဲ သူေစၦသရဲမ်ားကို အႏုိင္ယူတယ္လို႔ ခံယူပါတယ္။ 

သားျဖစ္သူသည္ ျငိမ္ျပီးနားေထာင္ေနသည္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အတိုဆံုးေျပာရသည္။ ျငိမ္ေနေသာေၾကာင့္ ဟုတ္ျပီးထင္ျပီး ဖိေျပာလွ်င္ နားညီးသြားႏိုင္သည္။ ေဟရွာယ ၅၃ မွာ သိုးသငယ္ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ပဲ ျငိမ္ေနသလို သားအဖ၊ ႏွစ္ဦး ၾကာျမင့္စြာ ျငိမ္ေနၾကသည္။ မိမိတို႔ အေတြးမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္ေသာဝိညာဥ္ကိုသာ ကြ်န္ဳပ္ဆက္ကပ္အပ္ႏွံထားပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တြင္ ဘာအစြမ္းမွမရွိပါ။ သားျဖစ္သူကို ေျပာင္းလဲလာရန္ လံုးဝမတတ္ႏိုင္ပါ။ကြ်န္ဳပ္အသက္၄၀ေက်ာ္မွာ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ သားျဖစ္သူက ေနာက္၄ႏွစ္ သူအသက္၃၀တြင္ လက္ခံမည္ဟု ယံုၾကည္သည္။  သမီးျဖစ္သူမွာ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားကို အသက္၂၅ႏွစ္အတိုင္မွီခံရေသာေၾကာင္ ေစာစီးစြာခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ မိမိသာလွ်င္ က်ဥး္ေသာလမ္းကို မလြဲမေခ်ာ္ေလွ်ာက္ရန္ ဘုရားရွင္ကိုးစားဖို႔လိုပါသည္။

လြတ္ေျမာက္ျခင္း (က်ဥ္းေသာလမ္းကိုေလွ်ာက္မည္)။
ဤေလာကၾကီးသည္ လူေကာင္းမ်ားကို မ်က္ႏွာသာ ေပးေလ့မရွိပါ။ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားအတြက္ လမ္းက်ဥ္းပါသည္။ သာယာေသာလူေဘာင္ကို တည္ေဆာက္ရန္ၾကိဳးစားသူ၊ ျခစားမႈမ်ား (အက်င္ပ်က္မႈမ်ား)ကို တိုက္ဖ်က္သူမ်ားမွာ အခ်ဳိ႔လုပ္ၾကံခံရျပီး၊ ဘ၀ဆံုးရံႈးရသည္။ သူတို႔ဝိညာဥ္မွာ ကမၻာအဆက္ဆက္ တည္ျမဲ၊မွတ္ေက်ာက္တင္သည္။ လူသားမ်ားက အသိအမွတ္မျပဳလွ်င္လဲ ေကာင္းကင္စာမ်က္ႏွာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ အင္တာနက္သည္ ညစ္ပတ္နံေစာ္ေသာ အပုပ္ထုပ္ၾကီးဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ သံုးတတ္ပါက100 most influential people in history ဟု ဂူဂယ္တြင္ ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြရာတြင္ 1978 book by Michael H. Hart ျပဳစုထားေသာ စာအုပ္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းဆရာၾကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းက ျမန္မာဘာသာျပန္ထားသည္။ ထိုသူ ၁၀၀ဦးကို ၾကည့္ပါက လူသားမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သူမ်ားတြင္ ဝိညာဥ္ေရးလူသားမ်ားက ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ တီထြင္သူမ်ားစြာႏွင့္၊ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ အေတြးေခၚရွင္မ်ားစြာကို ေတြ႔ရသည္။ သူေဌးၾကီးမ်ား၊ အဆိုေတာ္မ်ားကို မေတြ႔ရပါ။ ဤအခ်က္ကို သိရျခင္းသည္ အက်ိဳးအလြန္ရွိလွသည္။ လူ႔ဘဝရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။
မိမိကိုယ္တိုင္ အသက္၄၀ေက်ာ္မွ ေငြ၊ ေလာကစည္းစိမ္၊ သူေစၦသရဲမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ရခဲ့သည္။ ၀ိညာဥ္မဆံုးရံႈးေတာ့၊ ကယ္တင္ျခင္းမဆံုးရံႈးေတာ့ဟု ခံယူသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္မေရြး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခႏၱာကိုယ္သည္ အေသြးအသား၊ မ်က္စိ၊ လွ်ာ လြန္က်ဴးမႈမ်ားေၾကာင့္ စာတန္လက္ေအာက္၊ သူေစၦသရဲမ်ား လက္ေအာက္သို႔ က်ဆံုးသြားႏုိင္ပါေသးသည္။ မတရားေမထုန္၊ မစာၦပေရာဖက္မ်ား၏ ခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ားတြင္ က်ေရာက္သြားႏုိင္ပါေသးသည္။ လူခႏၱာကိုယ္သာ သတ္ျဖတ္၊အက်ဥ္းခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဝိညာဥ္သည္ လြတ္ေျမာက္လွ်က္ရွိသည္။ အခက္ခဲမ်ား၊အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ အသက္၊နာမက်န္း၊ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္၊ လိင္၊မတရားေသာေမထံုအားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံရခ်ိန္တြင္ .... သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္အားျဖင့္သာ ရုန္ထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ရမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ က်ိဳးပဲေၾကမြေသာ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈကို ႏွစ္ျခိဳက္သည္။ မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ဆုေတာင္းသံကို အျမဲနားေျငာင္းပါသည္။ ယံုၾကည္သူအခ်င္းခ်င္း တယ္လီဖုန္းျဖင့္အားျဖင့္ မိတ္သဟာရျပဳျခင္း၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မိတ္သဟာရျပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္သည္ သင့္ထံ အလွ်င္အျမန္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။  ေမာင္သာမန္

ကုိးကားက်မ္းပိုဒ္မ်ား
သန္႔ရွင္းျခင္း ေဟျဗဲ ၁၂း၁၄၊ သု ၂၈း၁၃၊ ဆာလံ ၆၆း၁၈
အက်ိဳးမဲ့စကား  မသဲ၁၂း၂၃၊ သုသန္ ၁၆း၁၊ ဧဖက္ ၄း၂၉ း၃၁ း၃၂
အေသြးသား၊မ်က္စိ  မသဲ၆း၄၊ ၂ကာ၅း၁၀
လက္ဝါးကပ္တိုင္း ေကာ ၂း၁၄-၁၅၊ ေဟျဗဲ ၁၃
က်ိဳးပဲေသာစိတ္ ဆာလံ၅၁း၁၇


Download PDF File
http://murann.com/stories/narrow.road.to.holy.spirit.pdf

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ေယရႈႏွင့္တူေသာ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓါတ္ဂ်ပန္ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား ဂ်ပန္ျပည္မွာ မိမိေက်ာင္းအိမ္သာသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေနပံု ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာမေျပာနဲ႔၊ စင္ကာပူေက်ာင္းသားေတြေတာင္ သူတို႔ေက်ာင္းအိမ္သာကို ျပန္မေဆးၾကဘူး။ ဒါဟာႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳးေရး အမ်ိဳးသားစိတ္ဓါတ္ရွိျခင္း စံနမူနာလုပ္ရပ္ပါ။ Attitude of Japan .. ကိုနားမလည္ပဲ ဂ်ပန္ရဲ့တိုးတက္မႈကို ခံစားလိုသူမ်ားအတြက္ သင္ခဏ္းစာ ဓါတ္ပံုတစ္ပံုပါ။ Shared from Ellis San facebook.

(Translated from Arabic.....excuse me for some errors and any corrections are welcome esp from our friends in Japan...)

Read this beautiful Information about Japan and the time has come for us to compare ourselves with the best in the world, even raise our standards as a matter of principle as Muslims.

1 - Did you know that Japanese children clean their schools every day for a quarter of an hour with teachers, which led to the emergence of a Japanese generation who is modest and keen on cleanliness.

2 - Did you know that any Japanese citizen who has a dog must carry bag and special bags to pick up dog droppings. Hygiene and their eagerness to address cleanliness is part of Japanese ethics.

3 - Did you know that hygiene worker in Japan is called "health engineer" and can command salary of USD 5000 to 8000 per month, and a cleaner is subjected to written and oral tests!!

4 - Did you know that Japan does not have any natural resources, and they are exposed to hundreds of earthquakes a year but do not prevent her from becoming the second largest economy in the world? -

5 - Did you know that Hiroshima returned to what it was economically vibrant before the fall of the atomic bomb in just ten years?

6 - Did you know that Japan prevents the use of mobile in trains, restaurants and indoor

7 - Did you know that in Japan students from the first to sixth primary year must learn ethics in dealing with people -

8 - Did you know that the Japanese even though one of the richest people in the world but they do not have servants. The parents are responsible for the house and children -

9 - Did you know that there is no examination from the first to the third primary level; because the goal of education is to instill concepts and character building, not just examination and indoctrination. -

10 - Did you know that if you go to a buffet restaurant in Japan you will notice people only eat as much as they need without any waste. No wasteful food.

11 - Did you know that the rate of delayed trains in Japan is about 7 seconds per year!! They appreciate the value of time, very punctual to minutes and seconds

12 -. Did you know that children in schools brush their teeth (sterile) and clean their teeth after a meal at school; They maintain their health from an early age -

13 - Did you know that students take half an hour to finish their meals to ensure right digestion When asked about this concern, they said: These students are the future of Japan

တကယ္ေတာ့ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ Relationship ျဖစ္ျပီးသူ ယံုၾကည္သူအဖို႔ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ ႏွိမ့္ခ်မႈ၊ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓါတ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ေယရႈ တပည့္ေတာ္ ၁၂ဦးကို ေျခေဆးေပးပါတယ္။ ေယရႈဟာ လူတိုင္းကို ေျခမေဆးေပးပါဘူး။ ကိုယ့္လူေတြပဲ ေျခေဆးေပးရင္း.  ဒီတပည့္ေတာ္ ၁၂ပါး အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ဦးစြာတည္ေဆာက္ပါတယ္။
In God We Trust .. မုရန္

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

သခင့္စကား အမွတ္စဥ္ ၁၂၁ (ဆယ္ႏွစ္ျပည့္)ေဘာ္ဒါေတြ အားလံုး အတြက္
သခင့္စကား အမွတ္စဥ္ ၁၂၁ (ဆယ္ႏွစ္ျပည့္)
စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၁ ကို ေပးပို႕လိုက္ပါတယ္။

သခင့္စကား ကို ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ အေစာင္ေရ ၇ဝ နဲ႕ စတင္ ျဖန္႕ေဝခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ (စက္တင္ဘာ ၂ဝ၁၁ )သခင့္စကား ျဖန္႕ေဝေနတာ ဆယ္ႏွစ္ တင္းတင္း ျပည့္ခဲ့ပါၿပီ။

အေစခံခြင့္ေပးေသာ အဖဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။
က်ေနာ္နဲ႕ အတူတူ သခင့္စကား အားျဖင့္ ဘုရားသခင္အတြက္ အေစခံျခင္းမွာ အဖက္ဖက္က ပါဝင္ ဆက္ကပ္ၾကတဲ့

မိတ္ေဆြ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ စာေစာင္အားျဖင့္ ဂါဝရ ျပဳလိုက္ပါတယ္။

လစဥ္  မိမိတို႕၏ သက္ေသခံခ်က္မ်ား၊ တရားေဟာခ်က္မ်ား။ ဘာသာျပန္စာမူမ်ား။ ကဗ်ာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ပါဝင္ေရးသားေသာ ကေလာင္ရွင္ မိဘ ဆရာ ဆရာမ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား

ျဖန္႕ေဝခြင့္ျပဳေသာ JBCS, KBCS, HAKKA, GRACE, COS, LITTLE MYANMAR စင္ကာပူအသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ အင္းစိန္(မြန္ႏွစ္ျခင္း) ရြာမႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မ်ား

ႏိုင္ငံေပါင္းစံု၊ အသင္းေတာ္ေပါင္းစံုမွ web site (web master, leader & pastor) မ်ား

ေမတၱာျဖင့္ မိတၱဴကူးေပးေသာသူမ်ား - ကိုဇီးရိုး။ CANDID မိသားစု (အန္တီခင္ေႏွာင္း၊ ကိုေဇယ်ာမင္း။ မပန္သုမင္း)

JBCS Media အဖြဲ႕ဝင္မ်ား (ကိုေဇာ္ေအာင္။ ကိုေဇာ္ထူး။ ကိုေအာင္သူ ႏွင့္အဖြဲ႕)

စာစီစာရိုက္ကူညီေပးေသာ သူမ်ား (ရိန္းဘိုး။ ေနာ္ဝင့္မာဦး။ စရဲဝင့္လတ္။ မေဒၚလီ။ အငယ္ေလး။)

အလွဴေငြအားျဖင့္ ပါဝင္ေပးလွဴၾကေသာသူမ်ား အားလံုး (မ်ားလြန္းသျဖင့္ ေနရာမဆန္႕ေတာ့ပါ)

လစဥ္ေထာက္ပံ့ေသာ JBCS အသင္းေတာ္ႏွင့္ EC အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

မိတ္ဆက္စာ ေရးသား အားေပးသူမ်ား

စာေစာင္ကို အီးေမးလ္။ စာတိုက္ပံုးအားျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံ တဆင့္ ပြားေပးသူမ်ား

တယ္လီဖုန္းႏွင့္ အီးေမးလ္ျဖင့္ သက္ေသခံ။ မိတ္ဆက္ အားေပးသူမ်ား

အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လူကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ဆံု မိတ္သဟာယဖြဲ႕သူမ်ား

မိမိတို႕ေမြးေန႕ပြဲတြင္ ဖိတ္ၾကားကာ တရားေဟာခြင့္ေပးေသာသူမ်ားႏွင့္

က်ေနာ္၏ မိသားစုဝင္ မိဘ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ ဇနီး ေဆြမ်ိဳးမ်ား -----

အားလံုးအားလံုးေသာ သူမ်ားအား ေက်းဇူး အထူးပင္ တင္ရွိပါေၾကာင္း ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ကာ

သင္တို႕အားလံုးႏွင့္အတူ ထာဝရဘုရားသခင္ အတူပါရွိၿပီး ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ား ခ်ေပးေတာ္မူပါမည့့္အေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါသည္။


ရိုးရိုး attach file ကေတာ့ black & white ျဖစ္တဲ့အတြက္ printer နဲ႕ ပြားမဲ့သူေတြ အတြက္ ျဖစ္ၿပီး
colour  file ကေတာ့ email နဲ႕ forward ပြားမဲ့ သူေတြ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ရာ file ကို down load ယူလိုက္ၾကပါဗ်ာ။

စိတ္ညစ္စရာေတြအတြက္ ေခါင္းကုတ္မေနဘဲ
သိပ္ခ်စ္စရာေလးကို ေဒါင္းလုတ္ ယူလိုက္ပါ။

အေစခံလမ္းမွ -
မင္းေအာင္သက္လြင္
အယ္ဒီတာ
(သခင့္စကား- ၀ိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္)

စက္တင္ဘာ ၂ဝ၁၁

----------
ကဗ်ာ။ အသိဆံုးပါ (မင္းေအာင္သက္လြင္)၊ အလုပ္အလုပ္၊တကုတ္ကုတ္ F-Penny (mizo) တမူး?
ၾကဲသည့္အတိုင္း (Chit Lin Lay)၊ လြမ္းစရာကိုနာစရာနဲ႔ေျဖ (နန္းရထိုက္)၊
သက္ေသခံခ်က္။  [ကဲကဲ (ေျမာင္းျမ)]၊ (လေခးျပာ)၊  ကြ်န္မနဲ႔စင္ကာပူ - ေကဟိုး(အင္၀ိုင္း)Dolue၊  ဘုရားတကာတို႔ထက္ၾကီးျမတ္ေသာဘုရားသခင္ (ဖိုးေလး-အင္းစိန္)၊ Life၊  ေမရီ(ရန္ကုန္)၊
ေဆာင္းပါး၊  ကြ်ႏ္ုပ္ကိုးကြယ္ကာေတာ္မူေသာဘုရား (မီးမီး-လွညွ္းဆိပ္)၊ သခင္ေပးေသာလိေမၼာ္သီးေလးတစ္လံုး (Polaweh)၊ ဦးစားေပး (Samuel Soe Lwin)၊
မလႈပ္ႏိုင္ေသာအရာမ်ား (ဆရာေစာစံေအာင္)၊ ေဂါ့ဒ္ဘလက္စ္ယူလား၊ ေဂါ့ဒ္၀စ္သ္ယူလား (မင္းေအာင္သက္လြင္)၊

Click Here to Download

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)
သူေတာ္ေကာင္းနတ္မ..တဲ့
အင္း.. အခုေတာ့ ငါ့တို႔ေျမကို ကုမၸဏီက မသြားျပီ..

ေၾကာက္စရာၾကီးေနာ္အိစ္.........ကုိယ္ေဖာ႕ထုိင္ခုံ...တဲ႕...တိန္
ဘုရားဘုရား.... ၿပတ္ထြက္ကုန္မွၿဖင္႔...............
သြားျပီး ေရထဲက် တာမွ လိဳွင္းျမင္ရဦးမယ္


ႀကံႀကံဖန္ဖန္ ေတြးတက္တယ္

တားတားပါဘူးေနာ္
ငါက ဒုတိယ fri


ကမာၻမွာနာမည္ၾကီး. chef ေတြကေယာက်ာ္းေတြေနာ္.. ဟဲဟဲ
အတိုင္ အေပါက္ ညီတဲ. လင္းမယားပဲ
ဟိဟိ.......အန္ကယ္ေတာ့ဒုကၡပဲ


ဘာထပ္ေျပာခ်င္ေသးလဲ ...ဟိဟိ


လူလည္ ေျမးအဖိုး


ဦးေနွာက္ဆိုတာ ေမ.ဖို.။


ဒီေကာင္ေသခ်င္ျပီနဲ႔တူတယ္။


သစၥာဆိုပံုကလည္းတစ္မ်ိဳးႀကီးပဲ...
အဲလိုခပ္ဆင္ဆင္ ဆုေတာင္းဖူးတယ္


ေတာ္တာ္ ေပ်ာ္ေနပံုရတယ္ေနာ္..အလုပ္ရသြားလို႔


လိမ္မာသလုိလိုပဲေနာ္.....
ဟုတ္တာေပါ.


ဆရာမကို ငါးေသာင္းေလာက္ေပးလိုက္


ေခတ္သစ္ေပၚဦးလည္းအေလွ်ာက္ေကာင္း...
ေကာင္းပါတယ္...ဟြန္း..(စိတ္ပ်က္ဖို႕....)


နင္ေတာင္ဘာကိုင္မလို.ဆို

Reference:
http://www.facebook.com/jokeandothers


 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

သကၠရစ္ ၇၁၅ ခန္႕ တြင္ ေမြးဖြားသည္ ဟု ခန္႔ မွန္းသည္။

စတုတၳေၿမာက္ ေမြး သ ၿဖင္႕ Rabia ( အာရဗီဘာသာ ၿဖင့္) ဟု မွည့္ေခၚ သည္။ မိဘ မ်ား သည္ အလြန္ ဆင္းရဲႀက ေသာ္လည္း ကြ်န္ မ်ားေတာ့ မဟုတ္ ႀက။ မ်ဳိးရုိးဂုဏ္ေတာ့ ရွိ ၾကသည္။ ဖခင္ ကြယ္လြန္ ၿပီးခ်ိန္တြင္၊ ဘာဆရာ ၿမိဳ႕ႀကီး အငတ္ေဘး ႀကဳံခဲ႔၏။

ရာဘီယာ လဲ မိသားစုႏွင္႔ ခြဲခြာခဲ့ ရ ၿပီး ကုန္သည္ လွည္းတန္း ေနာက္ လိုက္ခဲ့ ရာ၊ ဓါးၿပ တုိက္ ခံရ ၿပီး ၊ ကြ်န္ အၿဖစ္ ေရာင္း ခ်ခံ ခဲ့ရ သည္။ သခင္ အသစ္ သည္လည္း ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ ခုိင္း ေစသူ ၿဖစ္၏ ။ ရာဘီယာ သည္၊ ေန႔စဥ္ ဥပုသ္ ေစာင့္ ၍ ညဥ့္နက္ သည္ ထိ၊ ဆုေတာင္း ဝတ္ၿပဳ မႈ မ်ားၿဖင့္ ေနထုိင္ ခဲ့၏ ။ တစ္ည တြင္ သူမ၏ ဆုေတာင္း ကို သခင္ ျဖစ္သူ ၾကားသိ လိုက္ရသည္။ ယင္း ဆုေတာင္း မွာ – “အရွင္၊ က်ေနာ္မ်ိဳးမ သည္ – တစ္ရံမလပ္ ဝတ္ၿပဳ လုိ ပါ ေသာ္လည္း သူ တ ပါး ၏ ေက်း ကၽြန္ ဘဝ တြင္ ဤမ်ွသာ ဝတ္ၿပဳ ႏုိင္ပါ၏။ ကြ်န္ အ ၿဖစ္ မွ လြတ္လ်င္မူ ေန႔ ည မ ၿပတ္ ဝတ္ ၿပဳ ေန မည္ သာ ၿဖစ္ ပါ သည္” – ဟူ၏။

ယင္း ဆုေတာင္းကို ၾကား၍ သခင္ ျဖစ္သူက နံ နက္ တြင္ “သူငယ္မ.. သင္ကဲ႕သုိ႕ သူေတာ္စင္ တစ္ ဦး ငါ့ အိမ္ ၌ ရွိ ေန လွ်င္ ပင္ ေကာင္း ၏။ သင္သည္ ဤ အိမ္ ၌ သခင္ အၿဖစ္ ေနလုိ ကလည္း ေန ႏုိင္၏ ၊ မ ေန လုိလ်ွင္လည္း ကြ်န္ အၿဖစ္ မွ လြတ္၍ သြား လုိ ရာ သြား ႏုိင္ ၏” ဆုိ ေသာ္ ၊ သူမလဲ ဘာဝနာ စြဲစြဲ ၿမဲၿမဲ ပြား မ်ား ႏုိင္ ရန္ အ တြက္ ခြင့္ပန္၍ အိမ္ မွ သဲ ကႏာၱရ ဖက္ သုိ႕ထြက္ ခြာ ခဲ့၏။ ေန႔ ည ဘာဝနာ – ပြား မ်ား ခါ ၊ ဉာဏ္ အ လင္း ရ ခဲ့သည္။ သူ မ ၏ တ ရား ေရွ႕ ေဆာင္ ပုဂၢဳိလ္ မွာ Hazrat Hassan of Basra ၿဖစ္သည္။

သူ႔ တြင္ အုိးျခမ္းကြဲ တစ္ ခု ၊ ဖ်ာႀကမ္း တစ္ခ်ပ္ ႏွင့္ ေခါင္းအုံး ေသာ ခဲ လုံး တစ္လုံး သာ ပုိင္ဆုိင္မႈ ဟူ၍ ရွိခဲ႕ သည္။ သူ သည္ မအိပ္မေန တရား ၿပင္း က်င္႕ႀကံ ေနထုိင္သူ ဟု ေက်ာ္ေဇာ ၏။ သူမ ေက်ာ္ေဇာ လာသည္ ႏွင္႕ အ မွ် ဆည္းကပ္သူမ်ား လည္း ေပါမ်ားလွ ၏။ တရားစစ္ သူ၊ တရား ဖလွယ္သူ မ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ လက္ဆက္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈ မ်ား တြင္ ဘာဆရာ ၿမဳိ႕စား ပင္ ပါ ဝင္ခဲ့၏ ။

အရွင္အား အရွင္ အျဖစ္ သူ႕အတိုင္း သူ ခ်စ္ရမည့္ ခ်စ္ျခင္း တြင္ အေၾကာက္ႏွင့္ အေျမွာက္ မပါေစရ ဟူေသာ Concept of Divine Love အေတြးအေခၚကို ဆူဖီေလာက တြင္ ရဘီယာ သခင္မက စတင္ ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့သည္ ဟု ဆူဖီ ေလာကတြင္ အသိ အမွတ္ ျပဳၾက ရသည္။ ဘုရား သခင္ ထံေတာ္တြင္ – အျပစ္ အတြက္ အာပတ္ေျဖ ဝန္ခ် ေတာင္းပန္ ခြင့္သည္ – ဘုရားသခင္ ထံေတာ္ မွ ေကာင္းခ်ီး ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း ေဟာေျပာ ပို႔ခ် ခဲ့၏။ မိမိ ၏ အကုသိုလ္ ကို သိျမင္ ေနာင္တ ရသူ တို႔ အတြက္ အျခားသူတို႔ ထက္ ေကာင္းကင္ ဘံု တံခါး ပြင့္လြယ္သည္ ဟု သင္ၾကား၏။ ဘုရား သခင္၏ တပည့္ေတာ္ ေကာင္း တစ္ဦးသည္ ေကာင္းကင္ ဘံု ကို ေမ်ွာ္ျခင္း လည္းေကာင္း၊ ငရဲ ကို ေၾကာက္ရြံ႕၍ လည္းေကာင္း၊ တစ္ျခား တစ္ပါးေသာ အစြဲ၊ အေမ်ွာ္မ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်ဥ္းကပ္ ေန မႈ မ်ားသည္ ကန္႔လန္႔ကာ ၏ အကြယ္မွ ခ်ဥ္းကပ္မႈ မ်ားသာ ျဖစ္၏ ဟု သင္ ၾကား ေပးခဲ့သည္။

ငရဲ ကို ေၾကာက္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ဆည္းကပ္ မိပါက ကၽြန္မသည္ ငရဲ၌ ခံရပါေစသား။ ဂ်ႏၷသ္သုခဘံု သို႔ အေမ်ွာ္စိတ္ျဖင့္ ဆည္းကပ္ မိပါ က ကၽြန္မအား ဂ်ႏၷသ္သုခ ဘံုမွ ခ်န္လွပ္ထားပါ၊ အရွင့္အား အရွင့္ အတိုင္းသာ ဆည္းကပ္မႈ မွန္ကန္ပါမူ ကၽြန္မအား ျငင္းပယ္ေတာ္ မမူ ပါႏွင့္ အရွင္ – ဟူ၏။

ရာဘီယာ သခင္မသည္ အမ်ိဳးသမီး ဆူဖီမ်ားထဲ တြင္ နာမည္ အေက်ာ္ဆံုး သူ ျဖစ္၏။ သက္ေတာ္ ၈၅ ခန္႔တြင္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ ၌ ကြယ္လြန္ ခဲ့၏။ ကြယ္လြန္ခါ နီး ဆဲဆဲတြင္ တပည့္မ်ားအား – သူမသည္ အရွင့္ထံေတာ္တြင္ အျမဲ ရွိေနမည္ ဟု မိန္႔မွာခဲ့သည္။ သူမ၏ အၾကား အျမင္ ရမႈ၊ စိတ္အင္အား ႀကီးမားမႈ ပါးစပ္ရာဇဝင္ မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း အေတြးအျမင္ႏွင့္ ဘဝ ျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္း ကို သာ ေဖာ္ျပေဝငွ ရန္ သင့္ေတာ္ပါသျဖင့္ ဤမ်ွ အက်ဥ္း ေဝငွ လိုက္ပါသည္။

………………….

ဓမၼနဒီ တြင္ တင္ရွိထားေသာ -
အကို – U Maung Maung Ko ၏ စာ ျဖစ္ျပီး ေဇယ်ာဘေလာက္မွတဆင့္ ေဖၚျပပါသည္။

 


အစၥေရးရာဇ၀င္မွာ ဂ်ဴဒစ္ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီး သူေတာ္စင္၊ သူရဲေကာင္းတစ္ဦး BC 7 ေလာက္က ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အစၥေရးႏိုင္ငံႏိုင္ငံကို Assyria ဆိုတဲ့လူမ်ိဳးရဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဟိုလိုဖန္းနဲ႔ စစ္တပ္ၾကီးက ႏွစ္နဲ႔ခ်ီျပီး ၀န္းရံထားပါတယ္။ ငတ္ျပက္၊ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္သားမ်ားအတြက္ လက္နက္ခ်အရံႈးေပးဖို႔ စီစဥ္ေနခ်ိန္ ဂ်ဴးဒစ္ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးက သူမနဲ႔အတူအေဖၚအမ်ိဳးသမီး၂ေယာက္ ျမိဳ႔ျပင္ထြက္ျပီး၊ ေလ့လာလိုေၾကာင္းေျပာေတာ့ အစၥေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။
ဘယ္သူမွ ျမိဳ႔ျပင္ထြက္ခြင့္မရေပမဲ့ ဂ်ဴးဒစ္တို႔ ထြက္ခြင့္ရျခင္းဟာ သူမရဲ့ ေျဖာင့္မတ္မႈကို ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာခ်မ္းသာတဲ့ ခင္ပြန္းသည္ရဲ့ လွပတဲ့ ဇနီးသည္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ငယ္ရြယ္စဥ္မွာပင္ ခင္ပြန္းကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။ မုဆိုးမဘ၀မွာ အလွအပေတြေဘးခ်ိတ္၊ မုဆိုးမ၀တ္စံု၀တ္ျပီး ေျဖာင့္မတ္စြာေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္အိမ္ေထာင္လဲမျပဳေတာ့သူျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ားေလးစားရသူျဖစ္ပါတယ္။
အစၥေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားခြင့္ျပဳခ်က္ရျပီးေနာက္ ဟိုး .. ခင္ပြန္းသည္ရွိစဥ္က၊ လွပတဲ့ ၀တ္စံုမ်ားကို၀တ္ဆင္ျပီး၊ လွပစြာဖီးလိမ္း၊ အေဖၚ အေစခံအမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ျမိဳ႔ျပင္ထြက္ခ်ိန္၊ Assyria စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးလိုက္ပါတယ္။ လွပလြန္းတဲ့အတြက္ စစ္တပ္တြင္းမွာ သတင္းျပန္႔သြားျပီး၊ ေနာက္ဆံုး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးနဲ႔ပင္ မၾကာခဏ ေတြ႔ဆံုရပါတယ္။ သူက အမွန္အတိုင္းေျပာျပပါတယ္။ အစၥေရးမ်ား ျမိဳ႔တြင္း ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေနျပီး၊ မၾကာခင္လက္နက္ခ် အရႈံးေပးေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ရႈံးမဲ့ မိမိလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ထံ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းရန္ ျမိဳ႔ျပင္ထြက္ခြင့္ေတာင္းျပီး၊ ေန႔စဥ္ဆုေတာင္းရန္ ျဖစ္ပါတယ္ ေျပာျပပါတယ္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဟာ လွပ၊ ဆြဲေဆာင္မႈ အျပည့္ရွိတဲ့ ဂ်ဴးဒစ္နဲ႔ ေျပာစကားမ်ားအတိုင္း ေစာင့္ၾကည့္၊ ဆုေတာင္းခြင့္ေပးပါတယ္။ ၄ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက လွပေခ်ာေမာ၊ ခ်က္ခ်ာလွတဲ့ ဂ်ဴးဒစ္ကို ညစာပြဲနဲ႔ ဖိတ္ေခၚဧည့္ခံရင္း၊ ညအခ်ိန္မွာ ယစ္မူးေနတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဟိုလိုဖန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ေခါင္းျဖက္၊ သတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ညတြင္းျခင္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ့ ေခါင္းျပက္ကို ထုပ္ယူျပီး၊ အစၥေရးႏိုင္ငံ တံတိုင္းအတြင္း ျပန္၀င္သြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဦးေခါင္းကို ေနာက္ေန႔မနက္မွာ အစၥေရးျမိဳ႔တံတိုင္းေပၚခ်ိတ္ျပီး၊ အလြန္အားၾကီးလွတဲ့ Assyria စစ္တပ္ကို အစၥေရးစစ္တပ္မ်ား ျမိဳ႔ျပင္ထြက္တိုက္ခုိက္ပါတယ္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး က်ဆံုးမွန္းမသိေသးတဲ့ အင္အားၾကီးမားတဲ့ Assyria စစ္တပ္ၾကီးက ျမိဳျပင္ထြက္လာတဲ့ အစၥေရးစစ္တပ္ကို ၀မ္းသာအားရစြာ တိုက္ခိုက္ေနခ်ိန္မွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို သတင္းပို႔မဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ေခါင္းမပါတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဟိုလိုဖန္း ခႏၱာကိုယ္ကိုပဲ ေတြ႔ျပီး ထိတ္လန္႔တၾကားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အၾကိတ္အနယ္ စစ္တိုက္ေပမဲ့ စိတ္ဓါတ္က်သြားတဲ့ Assyria စစ္တပ္နဲ႔ အားနည္းေပမဲ့ စိတ္ဓါတ္တတ္ၾကြေနတဲ့ အစၥေရးစစ္တပ္ကို အျပင္အထန္တိုက္ခိုက္ရင္း ေနာက္ဆံုး အစၥေရးတို႔ အႏိုင္ရရွိသြားခဲ့ပါတယ္။

အႏိုင္ရရွိတဲ့ အစၥေရးႏိုင္ငံသားမ်ားဟာ မုဆိုးမ သူေတာ္စင္ ဂ်ဴးဒစ္ကို သူရဲေကာင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ဴးဒစ္ဟာ ငယ္ရြယ္၊ လွပေသးခ်ိန္၊ လက္ထပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းသူမ်ားစြာရွိေပမဲ့ သူမအသက္ရွင္ေနသမွ် ခင္ပြန္း မာနာစဲ ကြယ္လြန္၊ ျမဳတ္ႏွံသျဂၤဳလ္ျပီးအခ်ိန္မွစျပီး မည္သည့္ ေယာကၤ်ားတစ္ဦးကိုမွ မိမိကိုယ္ကို မေပးအပ္ခဲ့ပါ။ အသက္ရြယ္ တစ္ရာ့ငါးႏွစ္တိုင္ေအာင္ ခင္ပြန္း မာနာစဲအိမ္မွာ ေနထိုင္ျပီး သူမရဲ့ အေစခံကိုလဲ ကြ်န္အျဖစ္က လြတ္လပ္ခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူမဟာ ဘက္သုလိယျမိဳ႔မွာ ေသဆံုးျပီး ခင္ပြန္း မာနာစဲရဲ့ သခ်ၤိဳင္းဂူမွာ ျမဳတ္ႏွံသျဂၤဳလ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ သူမပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းအားလံုးကို ေ၀ငွေပးခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ဴးဒစ္အသက္ရွင္စဥ္အခ်ိန္အတြင္းနဲ႔ သူမေသဆံုးျပီး ေနာက္ေနာင္ကာလ ၾကာျမင့္သည့္အခ်ိန္တိုင္ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ားကို မည္သူမွ လာေရာက္ဒုကၡေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

ဂ်ဴးဒစ္၀တၱဳ အတိုခ်ံဳးေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာ၊ ဂ်ဳးဒစ္အခန္း အစအဆံုးကို ေဒါင္းလုပ္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
Link
https://sites.google.com/site/mdycym/-2_Judith.pdf?attredirects=0

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Seek Ye First

Seek ye first the Kingdom of God
And His righteousness
And all these things shall be added unto you
Hallelu, Hallelujah!   Man shall not live by bread alone
But by every word
That proceeds from the mouth of God
Hallelu, Hallelujah!   Ask and it shall be given unto you
Seek and ye shall find
Knock and the door shall be opened unto you
Hallelu, Hallelujah!

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


သူေဌးစိတ္ကူး
 - မင္းေအာင္သက္လြင္

ေငြမက္လို႕ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး

အေျခပ်က္ အေနခက္တဲ့ ေလာက မွာ

ေငြ မရွိတဲ့ ဘဝဆိုတာ ၊ ေန မထိတဲ့ ပန္းလိုပါ

လူ မသိ သူ မသိနဲ႕ ၊ အပူ မိေနခဲ့ သမွ်

မ်က္ႏွာငယ္ခဲ့ရ ၊ ေယာကၡမ မၾကည္ျဖဴတဲ့ ဘဝ

အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ေထာင္မွာ အရိုင္းအစိုင္း တစ္ေကာင္ပါ။

သား မယား အျမင္မွာ ၊ ဖြတ္က်ား လို႕ ထင္လာ။

သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ခနဲ႕တာ ၊ နင္းျပားလို႕ မဲ့ရြဲ႕ကာ

အသံုး မက်တဲ့ သူလိုလို၊ ရိုးအ တဲ့ သူလိုလို

ေသာက္သံုး မက်တဲ့ သူလိုလို ၊ ေမ်ာက္ရံွဳးေအာင္ ကတဲ့ သူလိုလို

လက္ညိဳးေငါက္ေငါက္ ထိုးကာ ၊ မ်က္ရည္ေပါက္ေပါက္ က်ိဳးလာ

ဆန္ကုန္ေျမေလး လူပို လို နဲ႕ ရန္လံုေၾကေအးကာ အၿငိဳအျငင္ ခံရတယ္။

 

ဒီလိုနဲ႔ - - -

မခံႏိုင္တဲ့ တစ္ေန႕မွာ ၊ အႀကံပိုင္နဲ႕ ေတြ႕ကာ

တတ္ထားတဲ့ပညာနဲ႕ မွတ္ထားတဲ့ သညာေတြကို

အရင္းအႏီွးျပဳကာ ေငြေတြရွာ ၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားက ေရႊ ေတြပါ။

 

ရြာျပန္ရင္ သူေဌး ျဖစ္ေတာ့မွာ ၊

စိတ္ကူးကေလးနဲ႕ ရူးခဲ့ရတဲ့ ေန႕ေတြလဲ၊

ရြာျပန္ရင္ အေႂကြးကင္းေတာ့မွာ

ဒီအေတြးေလးနဲ႕ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ အလုပ္ေတြလဲ၊

 

အမ်ား ရွဳပ္မိတဲ့ အခါ တရားတစ္ပုဒ္ ေရာက္လာ စံ ရလဲ ေအာက္ေျခ မလြတ္ပါ။

အမွား လုပ္မိတဲ့အခါ ကုလား တရုတ္ ေဟာက္တာ ခံ ရလဲ စိတ္ မပ်က္ပါ၊

တစ္ခါ မွန္ ရင္ အေတြးေလးထဲမွာ ၊ ရြာျပန္ရင္ သူေဌး ျဖစ္ေတာ့မွာ။    ။

 

မင္းေအာင္သက္လြင္

 (ဝန္ခံခ်က္။     ။ ျပည္ပေရာက္ မိတ္ေဆြ (ေရႊ) မ်ားအားလံုးအတြက္ အမွတ္တရ ေရးဖြဲ႕ပါသည္)

(ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားေတာ္ကို ေရွးဦးစြာရွာၾကေလာ့။ ေနာက္မွ ထိုအရာမ်ားကို ထပ္၍ ေပးေတာ္မူလတၱံ႕။ မသဲ ၆း၃၃)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)


Come, now is the time to worship
Come now is the time to give your heart
Come just as you are to worship
Come just as you are before your God   Come

One day every tongue will confess You are God
One day every knee will bow
Still the greatest treasure remains for those
Who gladly choose you now