မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Thursday, Nov 26th

Last update06:57:16 AM GMT

You are here:: ၀ိညာဥ္ေရးရာ ကမၻာေပၚတြင္အၾကီးမားဆံုးေသာဘ၀ ျပိဳင္ပြဲ

ကမၻာေပၚတြင္အၾကီးမားဆံုးေသာဘ၀ ျပိဳင္ပြဲ

E-mail Print PDF


ကမၻာေပၚရွိ လူသားအားလံုးသည္ ေမြးဖြားခ်ိန္မွ ေသဆံုးခ်ိန္ထိ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးစံုကို ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ ၾကရပါသည္။ ဥပမာ တစ္ဦးခ်င္းျပိဳင္ပြဲ၊ အိမ္ေထာင္မိသားစုလိုက္ျပိဳင္ပြဲ၊ အဖြဲ႔အစည္းလိုက္ ျပိဳင္ပြဲ၊ လူမ်ိဳးလိုက္ျပိဳင္ပြဲ၊ စစ္ေရးအရျပိဳင္ပြဲ၊ ပညာေရးအရ ျပိဳင္ပြဲ၊ ဦးေႏွာက္ပိုင္းအရ ျပိဳင္ပြဲ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာအရျပိဳင္ပြဲ၊ ...မွအစ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ ကမၻာေပၚတြင္ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးစံုကို ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ေနၾကရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယခုမူကား ကမၻာေပၚရွိ ျပိဳင္ပြဲေျမာက္မ်ားစြာအနက္ (၄)မ်ိဳးအေၾကာင္း ဆင္ခ်င္ေစလိုပါသည္။

(၁) မူလတန္းမွ ဆယ္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၂) တကၠသိုလ္ေရာက္ေသာ ေန႔မွ ဘြဲ႔ယူေသာေန႔အထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၃) အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ

၁။ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲ
မူလတန္းမွအထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲသည္ စာေတာ္ေသာ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ ခ်မ္းသာေသာ သားသမီးမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ အဆင့္ျမင့္ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားတြင္ ပညာဆည္းပူးႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ဘဝျပိဳင္ပြဲေျမာက္မ်ားစြာအနက္ ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။

(၂) တကၠသိုလ္ေရာက္ေသာ ေန႔မွ ဘြဲ႔ယူေသာေန႔အထိ ျပိဳင္ပြဲ
အခ်ိဳ႔ေသာေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ မည္သို႔ပင္ဗိုလ္စြဲေစကာမူ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ က်ရံႈးပါက မ်က္ႏွာညွိဳးငယ္စြာျဖင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ဂုဏ္ယူဝံ့ၾကြားစြာျဖင့္ တကၠသိုလ္နယ္ေျမသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ထိုနယ္ေျမတြင္လည္း မိမိတို႔၏ ဘာသာရပ္အသီးသီး၌ ျပိဳင္ပြဲဝင္လာၾကပါသည္။ အက်ၤ ီအဝတ္အစားျပိဳင္ၾကသည္။ သမီးရည္းစားထား ျပိဳင္ၾကသည္။ မိမိတို႔ဘဝခရီးတစ္ေလွ်ာက္ အေပ်ာ္ဆံုးေသာသမယ အပူအပင္ကင္းမဲ့ဆံုးေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ဤသို႔တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္ ဘြဲ႔အသီးသီးရသည္အထိ ဘဝတူ၊ ခံစားခ်က္တူစြာျဖင့္ တေပ်ာ္တပါးပညာဆည္းပူးၾကပါသည္။ ဤသည္မွာ ဘဝျပိဳင္ပြဲ(၄)မ်ိဳးအနက္ ဒုတိယျပိဳင္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၃) အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲ
တတိယဘဝျပိဳင္ပြဲမွာ အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။ ပညာအရွိဆံုးျပိဳင္ပြဲမဟုတ္ေတာ့ပဲ အခ်မ္းသာဆံုးတိုက္တာေျမယာ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ကား ဘယ္ႏွစ္စီးရွိ၍ ေရႊေငြဥစၥာမည္မွ် စုေဆာင္းႏိုင္မႈ၊ ႏိုင္ငံျခားတြင္ဇိမ္ခံ၍ ေနႏိုင္မႈ၊ ဟူေသာျပိဳင္ပြဲၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ဘြဲ႔အထပ္ထပ္ရေစကာမူ မခ်မ္းသာပါက လူ႔ေလာကအလယ္တြင္ မ်က္ႏွာသာမရေတာ့ပဲ မ်က္ႏွာညွိဳးငယ္စြာျဖင့္ ျပိဳင္ပြဲရႈံးႏိုမ့္ၾကရပါသည္။ ဤတတိယျပိဳင္ပြဲသည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝျခင္းျပိဳင္ပြဲျဖစ္ရာ မူလတန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္ မ်ားတြက္ ရံႈးခဲ့သူမ်ားပင္လွ်င္ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ ဘဝျပိဳင္ပြဲ(၄)မ်ိဳးအနက္ တတိယျပိဳင္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာဆင္ႏြဲႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ
ကမၻာမိုးေျမ(စၾကၤာဝဌာ)၌ လူသားမ်ား၏ အၾကီးမားဆံုးေသာ ျပိဳင္ပြဲသည္ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးမဟုတ္၊ တကၠသိုလ္ဘဝ၏ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးလည္းမဟုတ္၊ ေလာကတြင္အခ်မ္းသာဆံုး အေအာင္ျမင္ဆံုးျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးလည္းမဟုတ္၊ တမလြန္ဘဝ၏ ျပိဳင္ပြဲသည္ ျပိဳင္ပြဲအားလံုးတြင္ အေရးၾကီးဆံုးေသာ အၾကီးမားဆံုးေသာ ျပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ေလာက၌ အသက္ရွင္စဥ္တြင္ ခရစ္ေတာ္ (ဘုရားရွင္) အတြက္ မည္မွ်အဖိုးအခ ေပးသည္။ ေထာင္တံခါးဝႏွင့္ မည္မွ်နီးကပ္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းသည္။ ေထာင္တြင္း၌ခရစ္ေတာ္ (ဘုရားရွင္)အတြက္ မည္မွ်ညွင္းဆဲခံသည္၊ ခရစ္ေတာ္(ဘုရားရွင္)ကယ္တင္ျခင္းတရားကို မည္မွ်ျပန္႔ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္ ဟူေသာ ျပိဳင္ပြဲၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပါလု (AD50ခန္႔) ကိုယ္တိုင္က "ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ယခုဘ၀တြင္ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိလွ်င္ အျခားေသာသူအေပါင္းတို႔ထက္ သာ၍ ဆင္းရဲေသာသူျဖစ္ၾက၏" (၁ေကာ ၁၅း၁၉) ဟု ဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရမည့္ ဆုလပ္သရဖူကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေသာအခါ ယခုကာလ၌ ခံစားရေသာဆင္းရဲဒုကၡ၊ ညွင္းဆဲျခင္းတို႔သည္ မေျပာပေလာက္ေသာ အရာမ်ားသာျဖစ္သည္ ဟုဆိုပါသည္။ ေပါလုသည္ (၃၉)ခ်က္ (၃)ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ေၾကာင့္ အရိုက္ခံရသည္။ မၾကခဏအဖမ္းခံရသည္။ ေထာင္တံခါးဝႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုး ေလွ်ာက္လွမ္းေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါေရးသားခ်က္မ်ားမွာ စာေရးသူ ဆရာေတာ္ထန္ဇကပ္ BA (Bible), M.Div ၏ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရန္ ေျခလွမ္း(၄)ဆင့္ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၂၁၇-၂၈၉)မွ ကူးယူထားျဖင္းျဖစ္သည္။ စာအုပ္တြင္ ေဟျဗဲ ၁၁ ယံုၾကည္ျခင္းၾကီးမားလွေသာ ဘိုးဘြား၊ ဂိေဂါင္၊ဗာရက္၊ ရွံဆံု၊ ေယဖသ၊ ဒါဝိဒ္၊ ရွေမြလ၊ အာျဗာဟံ စသျဖင့္ ေျပာမကုန္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ခြန္အားယူေရးသားထားပါသည္။  (Contineu to read - Click Here  Book Download - Click Here)

မိမိအတြက္တည္ေဆာက္စရာမ်ား
ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ သြားေသာလမ္းခရီးကို ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ခရစ္ယာန္ဘဝအသက္တာ ဟုေခၚၾကသည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ ေဒါသထြက္ေသာအခါ ခရစ္ယာန္မဟုတ္သူ မိတ္ေဆြက "ဟာ.. မင္းက၊ ခရစ္ယာန္လုပ္ေနျပီး၊ ဘာေၾကာင့္ေဒါသထြက္ေနရသလဲ" ..ဟု ေျပာလာသည္မွာ သင့္အသက္တာသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူရွိျခင္း ပံုသက္ေသျဖစ္သည္။ ထိုသို႔အေျပာခံလိုက္ရျခင္းျဖင့္ မိမိေဒါသကို ျပန္လည္ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္သည္။ ထိုမိတ္ေဆြသည္ ယံုၾကည္သူမဟုတ္ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္သည္။ 

ၾသဂုတ္လသည္ စင္ကာပူယုဒသန္အသင္းေတာ္ သင္းအုပ္ဆရာ၂ဦး ဆရာၾသဂတ္စတတ္ႏွင့္ ဆရာမ်ိဳးသူ (၂)ဦး ေမြးေန႔မ်ားျဖစ္သည္။ အသက္မ်ားၾကီးလာေသာအခါ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေျခလွမ္း(၄)ဆင့္တြင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို လွမ္းေနရသည္။ ဆရာသမား ၂ဦးလည္း ဘဝတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကဲ့သို႔ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ (၄)မ်ိဳးတြင္ ကိုယ္တိုင္ (သို႔မဟုတ္) မိသားစုမ်ား ပါဝင္လႈပ္ရွားေနရသည္။ မပါခ်င္လဲမရ၊ မိမိအိမ္ေထာင္မိသားစု၊ မိတ္ေဆြေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိကိုယ္တိုင္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ စိတ္ပ်က္စြာႏွင့္ ေမ်ာပါေနရသည္။ ေငြသည္ လိုအပ္ေသာအရာျဖစ္ေသာ္လည္း ေငြေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းစရာမ်ားစြာ ေတြ႔ျမင္ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ကို ပိုမိုနားလည္ရသည္။ 


ၾသဂုတ္လ အမွတ္တရမ်ား
(၈)ရက္သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလး၏ အမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလးလည္း အႏွစ္၅၀အတြင္း ကမၻာတြင္ စာဖတ္သူတိုင္း၊ သိေသာႏိုင္ငံ၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ေခတ္စားလွေသာ ယခုေခတ္တြင္ ကမၻာသိ ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ႏိုင္ငံေလးျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ဖူးသူမ်ား စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလးကိုလည္း ေရာက္ဖူးရသည္။ အႏွစ္၅၀အတြင္ လီကြမ္းယူ ဟုေခၚေသာ လူသားတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ျပီး၊ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ပေပ်ာက္ရန္လုပ္ေဆာင္ရင္း၊ လူသားအရင္းအျမစ္ႏိုင္ငံတစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အျခားကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေလာကတြင္ သြားလည္ခ်င္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ျမန္မာျပည္ျဖစ္သည္။ လီကြမ္းယူက အႏွစ္၅၀အတြင္း စင္ကာပူကို ကမၻာေက်ာ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သလို ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားကလည္း ျမန္မာျပည္ကို ကမၻာေက်ာ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးစာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေရးခ်င္ေသာ္လည္း ျဖစ္ရပ္မွန္ကို လစ္လ်ဴျပဳမရေကာင္းပါ။ လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို မ်က္ရည္မ်ားစြာျဖင့္ (အထူးသျဖင့္ အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား) သခၤန္းစာယူႏိုင္မွ၊ ႏိုင္ငံျပဳျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ဳပ္အတြက္မွာ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ နံပါတ္တစ္ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္တြင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ၾကားခံ၊ အျပစ္ဝန္ခ်၊ ၾကိဳးပဲ့ေက်မြစိတ္ႏွလံုးျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္အသက္ရွင္သေရြ႔ မျခားမလပ္ဆုေတာင္းေပးရပါမည္။ 

ၾသဂုတ္လသည္ ေရာမအင္ပါယာဘုရင္ၾကီး ၾသဂတ္စတပ္ (ကဲသာဘုရင္ ၾသဂုတၱဳကို သတိရပါသည္။ သူ႔လက္ထက္တြင္ ဝိညာဥ္ေရးသခင္ ေယရႈဖြားျမင္ျပီး၊ ကားတိုင္တရားကို ေလာကသားမ်ားအား လက္ေတြ႔ျပသသြားခဲ့ပါသည္။ စိန္႔ၾသဂတ္စတင္း St. Augustine of Hippo (AD 354-430) ဆိုေသာ သူေတာ္စင္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးသည္္ အာဖရိကတိုင္၊ အယ္ဂ်ီးရီယားတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ August နာမည္ျဖင့္ ေၾကာ္ၾကားပါသည္။ City of God, Confession မ်ားတြင္ စံနမူနာထားရေသာ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ေအာက္ေမ့ျပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဖေလာရီဒါျပည္နယ္တြင္ စိန္႔ေအာဂတ္စတင္းျမိဳ႔ ကို စပိန္လူမ်ိဳးမ်ားက တည္ေထာင္ထားသည္။ 

စင္ကာပူ၊ ယုဒသန္အသင္းေတာ္တြင္ ရံဖန္ရံခါ ျမန္မာျပည္မွာလာေသာ ဓမၼဆရာမ်ားျဖင့္ က်မ္းစာသင္တန္းမ်ား ၾကိဳၾကား၊ လုပ္ခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သြားေသာေျခလွမ္းအဆင့္(၄)သို႔ ေရာက္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဘုရားထံ လံုး၀ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံေသာ အသက္တာရရန္အတြက္၊ ေန႔စဥ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ သြားလာရန္လုိေၾကာင္း ဆရာဂြယ္ဝါးက လာေရာက္ပို႔ခ်သြားသည္။ လူငယ္မ်ားညအိပ္စခန္းအတြက္လည္း ဆရာဂြယ္ဝါးက ဆက္လက္ပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။ ျပင္ပဓမၼဆရာမ်ား ပို႔ခ်မႈမ်ားတြင္ အႏွစ္သာရမ်ားကို ထုတ္ယူႏိုင္ရန္၊ ပထမဆံုး မိမိကိုယ္တိုင္ ဘုရားရွင္ကို ကိုယ္၊စိတ္၊ဝိညာဥ္ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္းကို ရရွိရန္အတြက္ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိမိဖာသာ မည္မွ်ၾကိဳးစားေစကာမူ မိမိအျပစ္မ်ားကို မိမိသာလွ်င္အသိဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြင့္မလႊတ္တတ္ျခင္း၊ အကိ်ဳးမဲ့စကားမ်ားေျပာျခင္း၊ ညစ္ညူးစကားမ်ား၊ အညြန္႔က်ိဳးေအာင္သူတပါးအားေျပာျခင္းမ်ားကို ေကာင္းေသာစကား၊ သမၼာစကား၊ တည္ေဆာက္စရာမ်ားျဖင့္ အစားထိုးရန္ ခရစ္ေတာ္ထံအပ္ႏွံဆပ္ကပ္ဖို႔သာ ရွိေၾကာင္း။ ယခုေခတ္တြင္ အင္တာနက္ဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ပင္ လမ္းေဘး၊ မိတ္ေဆြမ်ားက MP4 ဇတ္လမ္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးနည္းစြာျဖင့္ တယ္လီဖုန္းထဲတြင္ ထည့္ေပးေနျခင္း၊ ဘယ္သူမွမသိေအာင္ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္ရာ အိပ္ယာ၊အိမ္သာထဲတြင္ပင္ MP4 ရုပ္ရွင္ဇတ္ကားေကာင္း၊ ကိုးရီးယားကားမ်ားစြာထဲတြင္ ညစ္ညမ္းေသာဇတ္ကားမ်ားကိုပါ အလြယ္တကူ ထည့္ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္၊ စာရိတၱပ်က္စီးမႈမ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ ကူးစက္လာေနေၾကာင္း၊ မိမိဘ၀တြင္ မိခင္ျဖစ္သူထံမွ အေမြအျဖစ္ လက္ထပ္ျပီးမွဆက္ဆံမည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ လက္ေတြ႔ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္အားခ်ီးမြမ္း၊ သက္ေသခံေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အေသြးအသား၊ မ်က္စိ ေဖာက္ျပန္စရာ ေခတ္ကာလတြင္ အိမ္ေထာင္ရွင္ဘဝကို သန္႔ရွင္းရန္ ဘုရားရွင္ကို ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံဖုိ႔ အေရးၾကီးသည္သာမက၊ ပိုအေရးၾကီးသည္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရဲဝံ့စြာခ်မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။ 

ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ အျပစ္သံသရာမွ၊ မလြတ္ႏိုင္သူမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ မိဘဘိုးဘြားကိ်န္စာပဲ ဟုခံယူျပီး၊ အျပစ္ထဲတြင္ နစ္မြန္းေနသူမ်ားစြာရွိပါသည္။ ထိုသူမ်ားတြင္ မိမိလည္းပါဝင္ေနပါက မိမိသာလွ်င္ဦးစြာလြတ္ေျမာက္ရန္ ဘုရားရွင္ထံ အျပစ္မ်ားကို ဦးစြာ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရပါမည္။ ေနာက္မလုပ္ေတာ့ရန္ ..ယံုၾကည္သူ မိမိ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း၊ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္လိုပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္လိုပါသည္။ ေခတ္ကာလသည္ ဆိုးဝါးလွပါသည္။

ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံခ်က္
မိမိသားျဖစ္သူ ၂၆ႏွစ္အရြယ္က ဘုရားသခင္မရွိေၾကာင္း၊ သမၼတအိုဘားမားလည္း ယံုၾကည္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရား GOD ရွိေၾကာင္း မိမိေျပာစကားကို သားျဖစ္သူက၊ "ဒါ..သူတို႔အာဏာ၊ ေငြရရွိေရးအတြက္ Sybol သေကၤတတစ္ခုအျဖစ္ GOD ကိုဖန္တီးလုပ္ယူထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း"   ..ေျပာျပပါသည္။ သားျဖစ္သူသည္ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာကို ခံယူျပီးသူျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ကြ်န္ေတာ္ငယ္စဥ္က စိတ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ငယ္စဥ္ကလည္း မက္သဒစ္အသင္းေတာ္တြင္ ၾကီးျပင္းခဲ့ျပီး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ ယခု သားေတာ္ေမာင္ စဥ္းစားသလို ဘုရားမရွိ၀ါဒအား သက္ဝင္ယံုၾကည္ခဲ့ပါသည္။ အသင္းေတာ္တြင္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စည္းရံုမႈေၾကာင့္ ေတးဂီတေခါင္းေဆာင္အျဖစ္၊ ပါဝင္ခဲ့ျပီး၊ ခရစ္စမတ္ပြဲမ်ား၊ အသင္းေတာ္သံစံုအဖြဲ႔မ်ားတြင္ မယံုၾကည္သူအျဖစ္ လူမႈေရးအရ ပါဝင္၊ ကူညီေပးခဲ့သည္။ ေလာကပညာရပ္မ်ားကို ဘုရားလိုဆည္းပူးေသာ ဗုဒၶဝင္ဇတ္လမ္းမွ အင္ဂုလိမာလာကဲ့သို႔ ပညာကို ကိုးကြယ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္ေကာင္းမ်ားရျပီး ဝင္ေငြေကာင္းလာေသာအခါ ေငြကိုတက္မက္ေသာစိတ္ ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္လာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဇနီးသည္ႏွင့္သင္းအုပ္ဆရာအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းတရားကို နားလည္လာခဲ့သည္။ ဒုကၡဆင္းရဲ၊ ေသမတတ္ခံရျပီးမွ ခရစ္ေတာ္ကို တဖန္ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာထန္ဇကပ္၏ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေျခလွမ္း အမွတ္(၄) အဆင့္၊ ယွဥ္ျပိဳင္မႈအဆင့္နံပါတ္(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ သို႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ 

လူငယ္မ်ား၏ ႏိုးၾကားတက္ၾကြမ်ားကို ေတြ႔ရေသာအခါ ဝမ္းေျမာက္သည္။ ေကာာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ သြားရာလမ္းသည္ က်ဥ္းေသာလမ္းျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္သည္ ဆရာဂြမ္ဝါး က်မ္းစာပို႔ခ်ခ်က္အတိုင္း လူေလာကသည္ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သိပၸံပညာထြန္းကားျပီး၊ လူစြမ္းအား အထြဋ္ထိပ္ စၾကာဝဌာ၊ ဘစ္ဘင္သီအိုရီမ်ား၊ အႏုျမဴ၊ ေလယဥ္၊ ဒံုးပ်ံ၊ အင္တာနက္မ်ားျဖင့္ ကမၻာၾကီးျပားလာသလို ၊ တဖက္ကလည္း အႏုစိတ္ ဇီဝပညာတြင္ ကလုန္းဟုေခၚေသာ လူသားအတုမ်ားကို စက္ရံုလိုေမြးထုတ္ရန္၊ လက္ဖမိုးႏွင့္နဖူးတြင္ ေျခာက္သံုးလံုး စာတန္က ခ်စ္ပ္ (SIM Card ကဲ့သို႔ အျပား) Implant လုပ္ျပီး လူမ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္သည့္ အတတ္ပညာလည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ တိုးတက္ေနျပီျဖစ္သည္။ ေခတ္ကာလသည္ လူသားသမိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္ကုိ အံတုေနေသာ ဘုရားမဲ့ဝါဒီ သိပၸံပညာရွင္မ်ားစြာ ဦးေႏွာက္၊ကြန္ျပဴတာမ်ားျဖင့္ အံ့မခန္းျဖစ္ေနသည္။ 

သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ မေကာင္းမႈမ်ိဳးစံု၊ သရဖူေဆာင္းေနေသာ အက်င့္စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ Moral, Ethnic စည္းကမ္းတြင္ ၅ပါးသီလ၊ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါး. စသည္တို႔ကို လစ္လ်ဴျပဳလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပ လူျဖဴမ်ားမွ အဆိုးဝါးဆံုးျဖစ္သည္။ လိင္တူမ်ားကို လက္ထပ္ခြင့္ေပးသည္အထိ မတရားေသာေမထုန္ကို တရားဝင္ေစသည္။ မၾကားဝံ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဖံုးဖိထားရမည့္အစား မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ေၾကာင့္ လိင္မႈ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ Sex and Violence မ်ားမွာ လူငယ္မ်ားအၾကား အလြယ္တကူ အတုယူႏိုင္ေနသည္။ စီးပြားေရးတြင္လည္း မတရားစီးပြားရွာသူ ဝိသမ၊ ေငြေၾကးရွင္မ်ားက ၾကီးစိုးလာသည္။ ေခတ္သစ္ကြ်န္စနစ္တြင္ မိန္းမတို႔ အိေျဒၵသည္ တယ္လီဖုန္းတစ္လံုးေလာက္ပင္ တန္ဖိုးမရွိျဖစ္လာသည္။ 

မည္သုိျဖစ္ေစ ကြ်န္ုပ္တို႔ စိတ္ႏွလံုးတြင္ သိုျမည္းထားရမည့္ သမၼာတရားမွာ၊ လမ္းက်ဥ္းကို ေလွ်ာက္ရန္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေရာက္လိုပါက က်ဥ္းေသာလမ္းကို ေလွ်ာက္ရပါမည္။

ကြ်န္ေတာ့္သားျဖစ္သူ ျပန္လည္အေျပာခံရေသာအခါ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ား ေျပာေနေသာ ကြ်န္ေတာ္သည္၊ ေဟရွာယ ၅၃ ကို ေျပးျမင္မိသည္။ သူ႔ကို အေခ်တင္ေျပာဆိုရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ အေမြးညွပ္ျပီး၊ ယဇ္ပူေဇာ္ခံမည့္ သိုးသငယ္ကဲ့သို႔ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ပဲ ျငိမ္နားေထာင္လိုက္ပါသည္။ စကားနည္းေသာ၊ ေဒါသၾကီးေသာ သားျဖစ္သူက ဖခင္ျဖစ္သူ ျငိမ္က်သြားေသာအခါ ျငင္းခုန္ျခင္းရပ္တံ့သြားျပီျဖစ္သည္။ Win Win ဆိုသည့္အတိုင္း ၂ေယာက္စလံုး အႏိုင္ရပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ သားျဖစ္သူ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စင္ကာပူအမ်ိဳးသားေန႔ ညပိုင္း၊ ေပ်ာ္ပါးစုေဝးရာ သြားဖို႔ အခ်ိန္ေနာက္က်ေသာေၾကာင့္ ဖခင္က ကားေမာင္းျပီးလိုက္ပို႔ရသည္။ သူက ေလာကအေပ်ာ္အပါးတြင္ ေနထိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္မွ လူငယ္မ်ားက ညအိပ္၊ က်မ္းစာသင္တန္း Retreat ျဖင့္၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္း၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ သက္ေသခံ၊ မိတ္သဟာရဖြဲ႔ၾကသည္မွာ ႏိုက္ကလပ္၊ ေပါ့ပ္ဂီတမ်ားမွတဆင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္လိင္၊ ဆြဲေဆာင္၊စြဲလမ္းမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

မိမိသားျဖစ္သူ စိတ္ရႊင္လန္းေနစဥ္တြင္ ကယ္တင္ျခင္းစကားတစ္ခုကို ေျပာျပရန္ျဖစ္လာသည္။

သားရယ္၊ အေဖငယ္တုန္းကလဲ မင္းလိုပဲ ဘုရားသခင္ GOD ဆိုတာမရွိဘူး၊ Symbolic တစ္ခုအျဖစ္ လူေတြက ဖန္တီးထားတယ္လို႔ပဲ ထင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘ၀ရဲ့အသက္ရွင္မႈ Why I am alive ဆိုျပီး၊ အံ့ၾသဘြယ္ရာစၾကၤ၀ဌာနဲ႔၊ မိမိခႏၱာကုိယ္ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ ဦးေနွာက္၊ ႏွလံုးသားမ်ားရဲ့ အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားကို အံ့မခန္းစဥ္းစားခဲ့ပါတယ္။ က်မ္းစာကို ဖတ္ေတာ့လည္း အစဦး၌ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီးကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ ဆိုတာလဲ လက္မခံႏိုင္ပါ။ လူသားေတြ ဒီစၾကၤာဝဌာၾကီးမွာ မ်ိဳးဆက္မတုန္းေအာင္ ၾကိဳးစားရမယ္ဆိုတာ Purpose of Life ဘဝအသက္ရွင္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္လို႔ ခံယူခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္းတာေတြတတ္ႏိုင္သမွ်လုပ္တယ္။ မေကာင္းသူကိုပယ္၊ ေကာင္းသူကိုကယ္ .. ငတက္ျပား၊ လူဆိုးၾကီးဒီလင္ဂ်ာ ...ဝိသမေလာဘ၊ သူေဌးမ်ားထံမွ ေငြဘ႑ာေတြ လုယူျပီး၊ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ခြဲေဝေပးတာ အရမ္းသေဘာက်ခဲ့တယ္။ လူဆိုးေတြကို ပယ္ရွားျပီး၊ လူေကာင္းေတြ အုပ္စိုးေနမွ ငါတို႔လူသားမ်ိဳးဆက္နဲ႔ အံ့ၾသဘြယ္ရာ ကမၻာေလာက Earth ကိုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မယ္။ ဒါဟာ ဘဝအသက္ရွင္မႈရဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ပဲ ..လို႔ ခံယူခဲ့တယ္။ ဘာသာတရားေတြ၊ ဘုရာမဲ့ဝါဒေတြ အားလံုး ဒီလုိ လူသားစိတ္ထားမ်ိဳး ရွိဖို႔ကို ၾကိဳးစားရမယ္ ..လို႔ သံဓိဌာန္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ေငြရွာေနတာလည္း လူသားမ်ိဳးဆက္အတြက္ပဲ၊ ပညာရွာေနတာလည္း လူသားကမၻၾကီး စၾကာဝဌာမွာ ေဘးကင္းစြာေနထိုင္ေရးအတြက္ပဲ..လို႔ ရိုးသားစြာခံယူခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ေတာ့ ... ငယ္စဥ္ကသိပ္ေၾကာက္တဲ့ သူေစၦသရဲေတြ၊ မေကာင္းဆိုးဝါး၊ နာနာဘာဝေတြ၊ ဝိညာဥ္ဆိုး၊ ေသြးဆုတ္ဖုတ္ေကာင္၊ ဗန္ပဲယား စတဲ့ မျမင္ရတဲ့ အရာေတြကိုစဥ္းစားၾကည့့္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိ ဒါေတြကို အေဖနဲ႔သားတို႔ မျမင္ဖူးေသးဖူးမဟုတ္လား။ မေကာင္းဆိုးဝါးကို မျမင္ဖူးေသးတာ Blessing ၾကီးတစ္ခုပါပဲ။ တခ်ိဳ႔ ျမင္ဖူးၾကတယ္။ ျမင္ဖူးေတာ့ ေၾကာက္လန္႔ျပီး ေဗဒင္၊နတ္ဆရာ၊ ဘုရားမ်ားကို အားကိုးၾကတယ္။ ကိုယ္တိုင္ မေကာင္းဆိုးဝါးဘဝ ေရာက္ေနရင္ေတာ့ သန္႔ရွင္ေသာဝိညာဥ္ လာမေျပာမခ်င္း ကိုယ့္ဘဝဆိုး၊ က်ိန္စာသင့္ေနတဲ့ဘဝထဲက ရုန္မထြက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ အေဖလည္း ေသရင္ ဒီလုိ သူေစၦသရဲဘ၀ မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး။ အသက္ရွင္ေနတုန္းမွာလည္း သူေစၦသရဲေတြနဲ႔ အတူမေနရသလို၊ ေသျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းလည္း သူေစၦသရဲဘဝ မေရာက္လိုပါဘူ။

သူေစၦသရဲေတြ ဆိုတာ အင္မတန္သနားစရာေကာင္းပါတယ္။ သူတို႔က လူေတြကို ျမင္ရျပီး၊ လူေတြက သူတို႔ကို မျမင္ရဘူး။ တရုပ္ေတြဆို သူေစၦသရဲေရာက္ေနတဲ့ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးေတြ ဝဋ္ကြ်န္ေတာင္ စကၠဴပိုက္ဆံေတြ မီးရိႈ႔ျပီး၊ သူေစၦသရဲမ်ား သံုးစြဲဖို႔ေပးၾကတယ္။ နတ္တင္ျပီးစားစရာေတြ ေကြ်းၾကတယ္။ ဒီဘဝမွာလည္ ဒီ သူေစၦသရဲမ်ားကို မျမင္လိုဘူး၊ အိပ္မက္ထဲမွာေတာင္ မျမင္လိုပါ။ ေသလြန္ျပီးေနာင္ဘဝမွာဆို သူေစၦသရဲျဖစ္သြားမွာ အေသေၾကာက္ရြံလွပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ သူေစၦသရဲ မ်ားနဲ႔ ယခုဘဝ၊ ေနာင္ဘဝ သံသရာအဆက္ဆက္ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ နည္းလမ္းကို ရွာရတယ္။ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘာသာတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔လည္း ဝိညာဥ္ေလာကကို မယံုတဲ့ ဘုရားမဲ့ဝါဒသမားေတြရွိတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ဘုရားစံုဝါဒသမ်ားေတြမ်ားပါတယ္။ ေကာင္းတာလုပ္ခ်င္ၾကသူခ်ည္းပါပဲ။ သူေစၦသရဲမ်ားနဲ႔ အတူေနခ်င္သူလည္း ရွိေသးတာပဲ။ Same Animal စိတ္တူ၊ကိုယ္တူ အတူေနခ်င္တာ သဘာဝက်ပါတယ္။ အေဖတို႔ကေတာ့ သူေစၦသရဲ နဲ႔ ဝိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို အျပက္အသတ္ အႏုိင္ယူႏိုင္တာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ တစ္ခုပဲရွိတယ္လို႔ ခံယူတယ္။ Holy Spirit ဆိုတဲ့ သန္႔ရွင္းဝိညာဥ္၊ တျခားဘာသာေတြက ေစသသိတ္ (သို႔မဟုတ္) ျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္ လို႔လည္းေခတ္ၾကတယ္။ အေဖကေတာ့ Holy Spirit is only way to escape from Evil  သန္႔ရွင္းဝိညာဥ္ပဲ သူေစၦသရဲမ်ားကို အႏုိင္ယူတယ္လို႔ ခံယူပါတယ္။ 

သားျဖစ္သူသည္ ျငိမ္ျပီးနားေထာင္ေနသည္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အတိုဆံုးေျပာရသည္။ ျငိမ္ေနေသာေၾကာင့္ ဟုတ္ျပီးထင္ျပီး ဖိေျပာလွ်င္ နားညီးသြားႏိုင္သည္။ ေဟရွာယ ၅၃ မွာ သိုးသငယ္ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ပဲ ျငိမ္ေနသလို သားအဖ၊ ႏွစ္ဦး ၾကာျမင့္စြာ ျငိမ္ေနၾကသည္။ မိမိတို႔ အေတြးမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္ေသာဝိညာဥ္ကိုသာ ကြ်န္ဳပ္ဆက္ကပ္အပ္ႏွံထားပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တြင္ ဘာအစြမ္းမွမရွိပါ။ သားျဖစ္သူကို ေျပာင္းလဲလာရန္ လံုးဝမတတ္ႏိုင္ပါ။ကြ်န္ဳပ္အသက္၄၀ေက်ာ္မွာ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ သားျဖစ္သူက ေနာက္၄ႏွစ္ သူအသက္၃၀တြင္ လက္ခံမည္ဟု ယံုၾကည္သည္။  သမီးျဖစ္သူမွာ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားကို အသက္၂၅ႏွစ္အတိုင္မွီခံရေသာေၾကာင္ ေစာစီးစြာခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ မိမိသာလွ်င္ က်ဥး္ေသာလမ္းကို မလြဲမေခ်ာ္ေလွ်ာက္ရန္ ဘုရားရွင္ကိုးစားဖို႔လိုပါသည္။

လြတ္ေျမာက္ျခင္း (က်ဥ္းေသာလမ္းကိုေလွ်ာက္မည္)။
ဤေလာကၾကီးသည္ လူေကာင္းမ်ားကို မ်က္ႏွာသာ ေပးေလ့မရွိပါ။ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားအတြက္ လမ္းက်ဥ္းပါသည္။ သာယာေသာလူေဘာင္ကို တည္ေဆာက္ရန္ၾကိဳးစားသူ၊ ျခစားမႈမ်ား (အက်င္ပ်က္မႈမ်ား)ကို တိုက္ဖ်က္သူမ်ားမွာ အခ်ဳိ႔လုပ္ၾကံခံရျပီး၊ ဘ၀ဆံုးရံႈးရသည္။ သူတို႔ဝိညာဥ္မွာ ကမၻာအဆက္ဆက္ တည္ျမဲ၊မွတ္ေက်ာက္တင္သည္။ လူသားမ်ားက အသိအမွတ္မျပဳလွ်င္လဲ ေကာင္းကင္စာမ်က္ႏွာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ အင္တာနက္သည္ ညစ္ပတ္နံေစာ္ေသာ အပုပ္ထုပ္ၾကီးဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ သံုးတတ္ပါက100 most influential people in history ဟု ဂူဂယ္တြင္ ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြရာတြင္ 1978 book by Michael H. Hart ျပဳစုထားေသာ စာအုပ္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းဆရာၾကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းက ျမန္မာဘာသာျပန္ထားသည္။ ထိုသူ ၁၀၀ဦးကို ၾကည့္ပါက လူသားမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သူမ်ားတြင္ ဝိညာဥ္ေရးလူသားမ်ားက ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ တီထြင္သူမ်ားစြာႏွင့္၊ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ အေတြးေခၚရွင္မ်ားစြာကို ေတြ႔ရသည္။ သူေဌးၾကီးမ်ား၊ အဆိုေတာ္မ်ားကို မေတြ႔ရပါ။ ဤအခ်က္ကို သိရျခင္းသည္ အက်ိဳးအလြန္ရွိလွသည္။ လူ႔ဘဝရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။
မိမိကိုယ္တိုင္ အသက္၄၀ေက်ာ္မွ ေငြ၊ ေလာကစည္းစိမ္၊ သူေစၦသရဲမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ရခဲ့သည္။ ၀ိညာဥ္မဆံုးရံႈးေတာ့၊ ကယ္တင္ျခင္းမဆံုးရံႈးေတာ့ဟု ခံယူသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္မေရြး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခႏၱာကိုယ္သည္ အေသြးအသား၊ မ်က္စိ၊ လွ်ာ လြန္က်ဴးမႈမ်ားေၾကာင့္ စာတန္လက္ေအာက္၊ သူေစၦသရဲမ်ား လက္ေအာက္သို႔ က်ဆံုးသြားႏုိင္ပါေသးသည္။ မတရားေမထုန္၊ မစာၦပေရာဖက္မ်ား၏ ခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ားတြင္ က်ေရာက္သြားႏုိင္ပါေသးသည္။ လူခႏၱာကိုယ္သာ သတ္ျဖတ္၊အက်ဥ္းခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဝိညာဥ္သည္ လြတ္ေျမာက္လွ်က္ရွိသည္။ အခက္ခဲမ်ား၊အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ အသက္၊နာမက်န္း၊ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္၊ လိင္၊မတရားေသာေမထံုအားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံရခ်ိန္တြင္ .... သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္အားျဖင့္သာ ရုန္ထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ရမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ က်ိဳးပဲေၾကမြေသာ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈကို ႏွစ္ျခိဳက္သည္။ မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ဆုေတာင္းသံကို အျမဲနားေျငာင္းပါသည္။ ယံုၾကည္သူအခ်င္းခ်င္း တယ္လီဖုန္းျဖင့္အားျဖင့္ မိတ္သဟာရျပဳျခင္း၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မိတ္သဟာရျပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္သည္ သင့္ထံ အလွ်င္အျမန္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။  ေမာင္သာမန္

ကုိးကားက်မ္းပိုဒ္မ်ား
သန္႔ရွင္းျခင္း ေဟျဗဲ ၁၂း၁၄၊ သု ၂၈း၁၃၊ ဆာလံ ၆၆း၁၈
အက်ိဳးမဲ့စကား  မသဲ၁၂း၂၃၊ သုသန္ ၁၆း၁၊ ဧဖက္ ၄း၂၉ း၃၁ း၃၂
အေသြးသား၊မ်က္စိ  မသဲ၆း၄၊ ၂ကာ၅း၁၀
လက္ဝါးကပ္တိုင္း ေကာ ၂း၁၄-၁၅၊ ေဟျဗဲ ၁၃
က်ိဳးပဲေသာစိတ္ ဆာလံ၅၁း၁၇


Download PDF File
http://murann.com/stories/narrow.road.to.holy.spirit.pdf

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

DVB - Kachin Bible School , remove drug from youth by Christ6 minutes - Kachin youths, under drug, a Bible School at Tan-phral   interviews.  Why no prison to the trading/selling person, we drug addicts life are damaged.  
https://www.youtube.com/watch?v=tRIEEMRPVC0

 

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ေတာမ်ိဳးေစနဲ႕ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ - ဆရာေဒးဗစ္လား 19June2015, Singapore


ေတာမ်ိဳးေစနဲ႕ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ - ဆရာေဒးဗစ္လား 19June2015, Singapore
ဘုရားနဲ႕ရင္းႏွီးတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ကဘုရားဆီကိုခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အတူေနထိုင္သြားလာေတာ့ ကိုယ္နဲ႕ဘုရား တေယာက္အေၾကာင္းတေယာက္ ေကာင္းေကာင္းသိရပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းေတြ၊ ဘုရားမၾကိဳက္တဲ့အလုပ္ကို ေရွာင္တတ္မယ္၊ ဘုရား ႏွစ္သက္တဲ့အလုပ္ေတြကို လုပ္မယ္။ ရင္းႏွီးထားဖို႕လိုပါတယ္။

ျမန္မာျပည္က ျပသနာအနည္းငယ္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ လွည့္စားျခင္းခံရတဲ့အသက္တာ ဆိုတာရွိပါတယ္။ ကိုယ္က ဘုရားနဲ႕အတူသြားလာ၊ ရင္းႏွီးတယ္ဆိုေပမဲ့ တခ်ိဳ႕အရာမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ လက္ခံဖို႕လိုပါတယ္။

ဝိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းၾကြေတာ္မူပါ .... ဆိုတဲ့အပိုဒ္ပါ။ သီခ်င္းေတြလည္း အရမ္းဆိုလို႕ေကာင္းပါတယ္။

တခ်ိဳ႕က ဒါကိုတမ်ိဳးျမင္တယ္။ တမန္ေတာ္ေခတ္ ေယရႈအထက္အရပ္ကို ၾကြသြားေတာ္မူျပီးတဲ့ေနာက္ ဝိညာဥ္ေတာ္သက္ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ တမန္ေတာ္ ၂ မွာေရးထားပါတယ္။ ျပည့္ဝျပီး လူေတြ မိန္းေမာျခင္းခံစားရတယ္။ အထူးသျဖင့္ အီဗင္ဂ်ယ္လိကယ္ ေတြက လက္မခံၾကပါဘူး။ သူတို႕က သခင္ေယရႈ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္မွာ ႏွစ္ျခင္းခံတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဝိညာဥ္ေတာ္က ဂ်ိဳးငွက္သ႑န္နဲ႕ မိုးေကာင္းကင္ေပၚက က်ဆင္းလာျပီး ေယရႈအေပၚနားလိုက္တယ္။ ဒါဟာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဆင္းၾကြလာျပီးသြားျပီ၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ တံဆိပ္ခပ္ျပီးသြားျပီ။ တစ္ခါပဲ ဆင္းၾကြမယ္၊ ဝိညာဥ္ေတာ္က က်ေနာ္တို႕ ယံုၾကည္သူမ်ားနဲ႕ အတူရွိေနျပီျဖစ္လို႕ ခဏခဏ ၾကြဆင္းလာစရာမလိုေတာ့ဘူး။ တခါၾကြဆင္းလာတာနဲ႕ လံုေလာက္တယ္ လို႕ခံယူၾကပါတယ္။ (ေယာဟန္ ၂၀း၂၁-၂၂)

မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မျပည့္စံုေသးဖူးလို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

 

ေယရႈကိုယံုၾကည္ျခင္း

ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ေယရႈကို ယံုပါသလဲ။ ဟိုး.. ကားေမွာက္တံုးက ငါ့ကို သူမ်ားေတြလိုေသဆံုးမသြားေစပဲ အသက္ကိုကယ္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါ့အသက္ကိုကယ္တဲ့ ေယရႈကို ယံုတယ္ လို႕ေျပာရင္ မွားပါတယ္။ ေယရႈဟာ သင့္ကိုယ္ခႏၱာအသက္ကို ကယ္ရံုနဲ႕ ယံုတယ္ဆိုရင္ မကယ္တင္ႏိုင္ပဲ ေသရေတာ့မယ္ဆို မယံုေတာ့သလို ျဖစ္ေနမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ ေယရႈကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဝိညာဥ္အသက္ ကယ္ျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။ ခႏၱာအသက္၊ အနာေရာဂါကင္းျခင္း၊ တန္ခိုးမ်ားေၾကာင့္ ယံုတယ္ဆိုရင္ မွားေနပါေသးတယ္။ မိမိရဲ့ ဝိညာဥ္ အသက္ရွင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေယရႈကိုယံုရပါမယ္။ ကိုယ္ေတာ္ေၾကာင့္သာ ဝိညာဥ္စိတ္ခ်သြားရတယ္။ ဒီေတာ့ အတြင္းသက္ေသ ရွိသြားပါျပီ။ အတြင္းသက္ေသရသြားသူဟာ ေသရမွာမေၾကာက္ေတာ့ပါဘူး။ ခႏၱာကိုယ္ ေသဆံုးရမွာကို လံုးဝမေၾကာက္ေတာ့တဲ့ အတြင္းသက္ေသျဖစ္ပါတယ္။

ယံုၾကည္သူဓမၼဆရာမ်ား အမႈေဆာင္လုပ္ငန္းလုပ္ၾကတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ရဲ့ တန္ခိုးပါရပါမယ္။ ဘုရားမွာ တန္ခိုးရွိတယ္။ အမႈေဆာင္လုပ္ငန္းမွာ ဘုရားတန္ခိုးပါမွ ျဖစ္မယ္။ မယံုၾကည္သူမ်ားမွာလဲ တန္ခိုးရွိတယ္။ ဥပမာ ေမာေရွ အဲဂုတၱဳျပည္က ဖာေရာဘုရင္မ်ားဆီ သြားျပီး ဘုရားတန္ခိုးျပတယ္။ ဖာေရာဘုရင္ရဲ့ နတ္ဝိဇၹာ ေမွာ္ပညာရွင္မ်ားလည္း တန္ခိိုးရွိတယ္ေနာ္။ ေမာေရွကို ဘုရားေပးထားတဲ့ တန္ခိုးအတိုင္း ေတာင္ေဝွးက ေမြျဖစ္ေအာင္လုပ္ျပေတာ့ နတ္ဝိဇၹာေမွာ္ေတြလည္း လုပ္ျပတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားအမႈေတာ္ေဆာင္ရာမွာ တန္ခိုးပါမွ အမႈေတာ္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္၊ အမႈျပီးျပီ ျဖစ္ပါမယ္။

 

ဧဝံေဂလိ ျပန္႕ႏွံျခင္း

တမန္ေတာ္ေခတ္က ဘုရားတန္ခိုးမ်ားစြာ ျပသခဲ့တယ္။ ဒါေလာက္ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္တာေတာင္ ယံုၾကည္သူမ်ား မယိုင္မလဲၾကပါဘူး။ ေရာမအင္ပါယာလက္ထက္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ညွင္းဆဲျခင္း ၾကီးမားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္လဲ ဆိုေတာ့ ခရစ္ယာန္ေတြကို တံက်င္လ်ိဳသလို တုတ္နဲ႕ထုတ္ျခင္းေပါက္ထိုးတယ္။ ေရနံနဲ႕စိမ္ျပီး မီးရိႈ႕တယ္။ မီးေလာင္ေနတဲ့ ခရစ္ယာန္ ညွင္းပမ္းခံမ်ားၾကားမွာ ေရာမအာဏာပိုင္ေတြက စားပြဲကိုခင္းျပီး ညစာစားေသာက္ၾကတယ္။ ဒါေလာက္ထိေအာင္ ရက္စက္စြာ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ခဲ့ပါတယ္။ ေရာမဘုရင္ၾကီး ကြန္စတန္တင္ လက္ထက္မွာ ေျပာင္းလဲမႈၾကီး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ဘုရင္ၾကီးက အိပ္မက္မက္တယ္။ လက္ဝါးကပ္တိုင္နဲ႕ စစ္ခ်ီရင္ ေအာင္ႏိုင္မယ္လို႕ နမိတ္ဖတ္ျပီး သူ႕စစ္ပြဲေတြမွာ လက္ဝါးကပ္တိုင္ ေရွ႕မွာထားျပီး ခ်ီတက္ေအာင္ျမင္ေစတယ္။ စစ္တကယ္ ေအာင္ႏိုင္ေတာ့ ေရာမႏိုင္ငံသားအားလံုးကို ခရစ္ယာန္ဘာသာ မဝင္မေနရ အတင္းၾကပ္ သြတ္သြင္း၊ ဝင္ေစပါတယ္။ ဒါဟာ မွားယြင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရာမအင္ပါယာၾကီး တစ္ခုလံုး ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္မႈ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွ ျပသနာၾကီးေပၚလာပါေတာ့တယ္။ ဘုရင္က ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာတာ ဧဝံေဂလိတရားေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ၊ ရာထူးအာဏာ က်ယ္ျပန္လိုတဲ့အတြက္ အိပ္မက္အရ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာတာဆိုတာ့ မွားယြင္းေနပါတယ္။

ကြန္စတန္တင္ ဘုရင္လက္ထက္ကစျပီး၊ ဘာသာေရး လုပ္စားတဲ့ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၾကီးစိုးတဲ့ေခတ္ျဖစ္လာတယ္။ က်မ္းစာကို သူတို႕လိုတဲ့အပိုင္းပဲ ထုတ္ႏုတ္ဖတ္ရႈ၊ နားေထာင္ေစျပီး ဘာသာျပန္ခြင့္လဲမေပးဘူး။ လူတိုင္းကိုလဲ မဖတ္ခိုင္းဘူး။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ခရစ္ယာန္ဘာသာကို သူတို႕အာဏာရွိေရးအတြက္ အသံုးခ်သလို လုပ္ၾကပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ျဖစ္လာေတာ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းနဲ႕ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဘုရင္က ဦးစားေပးလာတယ္။

ေနာက္ သခင္ေယရႈေဟာၾကား၊ လက္ေတြ႕ျပခဲ့တဲ့ ကယ္တင္ျခင္းတရားေတြလည္း တေျဖးေျဖး ေပ်ာက္ဆံုးလာျပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာဆိုတာ ကိုယ္က်င့္မွာ ကိုယ္ေကာင္းကင္ေရာက္မယ္ဆိုတဲ့ ကိုယ္က်င့္တရားဘာသာဘက္ကို ဦးတည္လာျပန္တယ္။ က်င့္ၾကတယ္။ က်င့္ၾကတယ္။ ကိုယ္ေကာင္းေအာင္ေနရင္ ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္မယ္ အယူဝါဒ ရိုမင္ကာသိုလစ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းဖို႕ကို အဓိကထားျပီး သြန္သင္လာၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ ေယရႈေျပာခဲ့တဲ့ ခရစ္ယာန္၊ ဝိညာဥ္ကယ္တင္ျခင္းလမ္းေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသလို ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္နဲ႕ခ်ီျပီး အေမွာင္လႊမ္းေသာ ခရစ္ယာန္ေခတ္ကာလ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေခတ္ကာလ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားဟာ တမန္ေတာ္ေခတ္ကလို တန္ခိုးမရၾကပါဘူး။ အာဏာ၊ေငြနဲ႕ ခရစ္ယာန္ဘာသာေခတ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေခတ္ ရွိေနတဲ့ က်မ္းစာအုပ္ကို ပိတ္ပစ္လိုက္တယ္။ သူတို႕စိတ္တိုင္းက် က်မ္းေတြကို ထုတ္ႏုတ္ျပီး က်မ္းစာအုပ္အသစ္ ထုတ္တယ္။ တကယ့္အမွန္ကန္ က်မ္းစာကို ဖတ္သူ၊ ထုတ္ေဝသူမ်ားကို လိုက္လံ သတ္ျဖတ္ပစ္တယ္။ ဘာသာေရး အာဏာရွင္ ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။

 

ရိုးရာအေလ့အထမ်ားႏွင့္ခရစ္ယာန္

မိမိရိုးရာဓေလ့မ်ား၊ နတ္ကိုးကြယ္တဲ့ဓေလ့မ်ားကိုလဲ စြဲကိုင္တဲ့ အက်င့္ခရစ္ယာန္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္အသက္ရွင္လာၾကတယ္။ ဥပမာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ ဖားစည္ သေကၤတအေၾကာင္း ရာဇဝင္ေကာင္းေကာင္းသိထားသူမ်ား ရွိမွာပါ။ ကခ်င္လူမ်ိဳးမွာ မေနာတိုင္၊ ခ်င္းလူမ်ိဳးမွာ ေအာက္ခ်င္းငွက္ ..စသျဖင့္ ဒါေတြဟာ ရိုးရာ နတ္ကိုးကြယ္မႈမ်ားက က်န္ရစ္တဲ့ ဓေလ့ထံုးစံ သေကၤတေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံရင္ ဒါေတြကို နားလည္ရပါမယ္။ နတ္စားအက်င့္ေတြကို ေရာစပ္လုပ္ရင္း . ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြဆို ကေလးေမြးလာရင္ ဂ်င္းနဲ႕အမဲသားေထာင္းျပီ ေကြ်းတဲ့စရိုက္မ်ိဳးေတြ ရွိေနေသးတယ္။ တရုပ္လူမ်ိဳး ယံုၾကည္သူတစ္ဦး သူတို႕မွာ အဖိုးအဖြား အရိုးအိုးေတြ သိမ္းထား၊ ေအာက္ေမ့သတိရတဲ့ အက်င့္ဓေလ့ေတြ ရွိပါတယ္။ ယံုၾကည္သူျဖစ္လာျပီးေနာက္ ဒါေတြအားလံုး ၊ အရိုးအိုးေတြ လႊင့္ပစ္လိုက္တယ္။ အိမ္မွာမထားေတာ့ဘူး။ တခ်ိဳ႕ ဓမၼဆရာျဖစ္ေနေပမဲ့ ဒါမ်ိဳးေတြ မလုပ္သင့္ေၾကာင္း သိတယ္။ မေျပ ာရဲၾကဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အားနာတယ္၊

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ငါလုပ္မွ ငါရမယ္ ဆိုတဲ့ ခရစ္ယာန္ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္သြားၾကျပန္ပါတယ္။

 

ပရိုတက္စတင့္၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမာတင္လူသာ

၁၅ရာစုေလာက္မွာ အရမ္းက်င့္ေလေလ၊ ျငိမ္သက္ျခင္းမရေလေလ ခံစားရတဲ့ ရိုမင္ကာသိုလစ္ မာတင္လူသာ ဆိုတဲ့ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါး ေပၚထြက္လာတယ္။ သူ႕မွာ ျငိမ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္း မခံစားရေတာ့ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ ဘုရားနဲ႕ရင္းႏွီးစြာေနထိုင္ရင္း ဧဖက္ ၂း၈ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရသည္ ဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာသေဘာေပါက္သြားပါတယ္။ ဝိညာဥ္လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ရရွိသြားပါတယ္။ သူက ကယ္တင္ျခင္းတရားမ်ားကို ရဲတင္းစြာေဟာေျပာေတာ့ ရိုမင္ကာသိုလစ္ေတြက ျပန္လာဖို႕ေခၚတယ္။ သူက ျပန္မလာေတာ့ စစ္ေတြျဖစ္တယ္။ အသင္းေတာ္ေတြ ႏိုးၾကားလာၾကတယ္။ ဝိညာဥ္လြတ္ေျမာက္ျခင္း ကယ္တင္ျခင္းတရားဆိုတာ ကိုယ္က်င့္မွ ရတာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေယရႈျပဳခဲ့တဲ့အမႈ၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ရရွိျခင္းကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္သေဘာေပါက္သူမ်ား ေပၚထြက္လာတယ္။ ဒီအုပ္စုကို ရိုမင္ကာသိုလစ္မ်ားက ပုန္ကန္သူမ်ား ပရိုတက္စ္ လုပ္သူမ်ားလို႕ သတ္မွတ္ရင္း ေနာက္ဆံုး ပရိုတက္စတင့္ ဆိုတဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါေတာ့မယ္။

မာတင္လူသာေၾကာင့္ ဝိညာဥ္လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသူမ်ားက လမ္းနည္းနည္းလြဲလာတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းရျပီးရင္ ဘာမဆိုလုပ္လို႕ရတယ္။ ဘုရားသခင္ခြင့္လြတ္တယ္ တလြဲယူဆသူမ်ားကို ေနာက္ထပ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါး ဂြ်န္ဝက္စေလ ဆိုတဲ့ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးတစ္ဦးက လမ္းမွန္ကို ျပန္တည့္ေပးပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဆိုတာ ကယ္တင္ျခင္းရျပီးဆိုျပီး ဘလိုင္းဖိန္႕ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ေနရံု မရွိသင့္ပဲ၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအသက္တာကို လိုက္ေလွ်ာက္မွသာ စစ္မွန္တဲ့ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ ဂြ်န္ဝက္စေလက သြန္သင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ေလာက ပ ိုျပီးသန္႕ရွင္းလာပါတယ္။ ေျဖာင့္မတ္လာပါတယ္။

 

ေယရႈမာနနဲ႕ထြက္ (ရယ္စရာ)

ဓမၼဆရာတစ္ဦးရွိပါတယ္။ ယံုၾကည္ကာစ အခ်ိန္ သူ႕ေနာက္လိုက္တဲ့အခါ နတ္ဆိုးထုတ္တာေတြ ေတာ္ေတာ္လုပ္ပါတယ္။ သူက အသံအက်ယ္ၾကီးနဲ႕ ေယရႈမာနနဲ႕ ထြက္ လို႕ေအာ္ဟစ္ျပီး နတ္ဆိုးဝင္ေနပါတယ္လို႕ ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္သူမ်ား ေခါင္းကို လက္တင္ဆုေတာင္းေပးတယ္။ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးကို ခင္ဗ်ားမွာ နတ္ဆိုးရွိတယ္။ အဲဒီနတ္ဆိုး ေယရႈမာနနဲ႕ထြက္ လို႕ေအာ္ေျပာရင္း တဆင့္တက္တယ္။ နတ္ဆိုး နာမည္ေျပာ လို႕ေမးလိုက္ေတာ့ ... ဆုေတာင္းခံသူက ရုတ္တရက္ ေမာင္ႏိုင္ လို႕ေအာ္ေျပာလိုက္တယ္။ ဓမၼဆရာရဲ့ နာမည္ကလဲ ဦးေမာင္ႏိုင္ ဆိုေတာ့ ဓမၼဆရာ ၾကက္ေသျဖစ္သြားတယ္။ သူ႕နာမည္ကို ေအာ္ျပီး ေယရႈမာနနဲ႕ထြက္လို႕ ဘယ္ေအာ္ရဲေတာ့မလဲ။ ဒါနဲ႕ ဓမၼဆရာလဲ အသံေလ်ာ့သြားတယ္။

အဲဒီဓမၼဆရာေနာက္ လိုက္ေလ့လာေနတဲ့ မယံုၾကည္သူတစ္ဦးက မ်က္ႏွာေလးဇီးရြက္ေလာက္နဲ႕ ဆရာထံ ခ်ဥ္ကပ္ေျပာလာတယ္။ ဆရာေျပာစရာရွိလို႕ ဆိုေတာ့ ဓမၼဆရာဦးေမာင္ႏိုင္က ဘာလဲ ..ေမးတယ္။ ဆရာရယ္.. ဆရာတို႕ကိုးကြယ္တဲ့ဘုရား သခင္ေယရႈကို ေယရႈ ေယရႈ လို႕ အသံက်ယ္ၾကီးနဲ႕ ေအာ္ဟစ္ေျပာေနတာ ၾကားရတာ စိတ္မခ်မ္းသာလို႕ပါ။ ေလ်ာ့ေျပာလို႕မရဘူးလား ဆရာရယ္...တဲ့ (ရယ္သံမ်ား)

 

ေတာ္မ်ိဳးေစ့အေၾကာင္း

မသဲ ၁၃း၂၄ မွာ ေတာမ်ိဳးေစ့အေၾကာင္း ေရးထားပါတယ္။ ေကာင္းေသာစပါးနဲ႕ လကၡဏာတူတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ႏႈတ္ပစ္လိုက္ရမလား ေမးေတာ့ မႏႈတ္ပစ္ပါနဲ႕။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့က အပင္နဲ႕မွားျပီးႏႈတ္မိမွာစိုးလို႕ မႏႈတ္ပစ္ဖို႕ မွာၾကားပါတယ္။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ ဆိုတာ အခ်ိန္တန္ အသီးသီးပါမယ္။ အခ်ိန္တန္လို႕ အသီးမသီးတဲ့အခါက်မွ ဒီအပင္ ေတာမ်ိဳးေစ့က လာတာ ေသခ်ာေပါက္သိတဲ့အခ်ိန္ ဘုရားသခင္က ပယ္ရွင္းေတာ္မူမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသီးမရွိရင္ ခုတ္ပစ္ပါမယ္။

တခါက ဓမၼဆရာတစ္ဦး ဆရာၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္းဆီ ေရာက္လာျပီး၊ သူ႕မိန္းမက သူ႕ရဲ့ သာသနာျပဳခရီးမွာ အျမဲတမ္း ကိုးလိ္ုးကန္႕လန္႕လုပ္တယ္။ မကူညီပဲ ေႏွာက္ယွက္လို႕ အခု ဒီမိန္းမကို စြန္႕ပစ္လိုက္ျပီး ခ်င္းေတာင္တန္းမွာ တစ္ဦးတည္း သာသနာျပဳထြက္ေတာ့မယ္ ေျပာပါတယ္။ ဆရာၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္းက ခင္ဗ်ား ဒီမိန္းမတေယာက္ေတာင္ မေျပာင္းလဲေစပဲနဲ႕ ၊ မိန္းမကို စြန္႕လႊတ္ျပီး ခ်င္းေတာင္မွာ သာသနာျပဳမယ္ဆိုရင္ ခ်င္းေတာင္မွာလဲ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားရဲ့ သာသနာကိုလဲ မယံုၾကည္ႏိုင္ဘူး။ ခင္ဗ်ား သာသနာျပဳသြားမဲ့ခရီးအတြက္လည္း က်ေနာ္ ဆပ္ကပ္မေပးႏိုင္ဘူး လို႕ ျငင္းပယ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သာသနာျပဳ၊ အမႈေတာ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ပထမဆံုး မိမိနဲ႕မိသားစုကို အရင္ေျပာင္းလဲဖို႕ လိုပါတယ္။ (အတူပါလာေသာ ဂီတမႈး ေနာေနာဦးစြာေျပာင္းလဲျပီး သူ႕ဖခင္လဲ ေျပာင္းလဲလာျခင္းကို ဆက္ေျပာပါသည္)။

 

ဆုေက်းဇူးမွာ အသီးသီးဖို႕ျဖစ္သည္

ေတာမ်ိဳးေစ့ ၾကီးထြားတဲ့အရွိန္က ျမန္ပါတယ္။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစထက္ေတာင္ ျမန္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီအသင္းေတာ္ တနဂၤေႏြ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း၊ အခုလို တရားပြဲေတြမွာလဲ ေတာမ်ိဳးေစ႕လဲ လာပါတယ္။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ကေတာ့ ...အန္တီကို ေမးတာေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အန္တီ ဘယ္လမ္းသြားေနတာ အန္တီသိပါတယ္ .. လို႕ အေျဖေပးတယ္။ ေတာမ်ိဳးေစ့ကေတာ့ ဟာေလလုယ အက်ယ္ၾကီးလဲ လုပ္တယ္။ တခါတေလ မသိမသာ မ်က္ရည္က်ျပီး သူထာဝရအသက္ကို ရတဲ့အေၾကာင္း၊ ေကာင္းၾကီးမ်ားစြာရေၾကာင္းကို က်ယ္ေလာက္စြာ ေျပ ာတတ္သူမ်ား ရွိပါတယ္။ ဒီဘုရားေက်ာင္းထဲမွာပဲ ေတာ္မ်ိဳးေစ့နဲ႕၊ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ရွိေနပါတယ္။

ေပါလုက စိုက္ပ်ိဳးေတယ္။ အာေပါလုက ေရေလာင္းတယ္။ ၾကီးထြားေစတာကေတာ့ ဘုရားသခင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ အလုပ္က ေတာမ်ိဳးေစ့ကို ၾကည့္ေနစရာမလိုဘူး။ ကိုယ့္ဖာသာ ၾကီးထြားေနဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ငါ၌တည္လ်င္ မ်ားစြာေသာအသီးသီးမည္ လို႕ ဆိုပါတယ္။ ေခၚထားျခင္း ခံရသူဆိုတာ ဒီအခန္းထဲ ရွိေနသူအားလံုး ေခၚထားခံရသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ခံရသူက နည္းပါတယ္။ ေရြးေကာက္ခံရဖို႕ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစအျဖစ္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ၾကီးထြားေနဖို႕ လိုပါတယ္။

ခြက္၅၀၊ ခြက္၃၀၊ ခြက္၁၀ ဥပမာအတိုင္း ခြက္၅၀ရသူ ၂ဆတိုးပြားေအာင္ လုပ္ျပီး ျပန္အပ္ပါတယ္။ ခြက္၃၀ ရသူလဲ ဒီလိုပဲ ၂ဆ တိုးပြားေစပါတယ္။ ကိုယ္ရထားတဲ့ ကယ္တင္ျခင္းနဲ႕ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ကို တိုးပြားေအာင္လဲ မလုပ္ႏိုင္သူမ်ား အံသြားၾကိတ္ခဲရာအရပ္ကို အပ္ခံရပါတယ္။ ႏႈတ္ျခင္းကို ခံရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆုေၾကးဇူး ဆိုတာ အသီးသီးဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အသီးမသီးရင္ အခ်ိန္မတန္မီ ေခၚေတာ္မူျခင္းကို ခံရပါတယ္။ Untimely Death လို႕အဂၤလိပ္လို ေခၚပါတယ္။

က်ေနာ့္အစ္ကို ရွိပါတယ္။ မႏွစ္က ေသဆံုးသြားပါျပီ။ က်ေနာ္ကို ဆုေတာင္းေပးဖို႕ ေျပာပါတယ္။ သူ အသက္ရွင္လိုပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆုေတာင္းေပးပါ လို႕ေျပာေပမဲ့ က်ေနာ္ သူ႕ကို ျမင္ကတည္းက သူေသေတာ့မယ္။ အသီးမသီးတဲ့အတြက္ ေစာစီးစြာ ေခၚေတာ္မူျခင္း ခံရေတာ့မယ္ ဆိုတာ သိျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၃၈ႏွစ္အရြယ္မွာပဲ ေသဆံုးသြားပါတယ္။ ဘုရားသခင္က သူ႕ို အခ်ိန္ အမ်ားၾကီးေပးခဲ့ပါတယ္။ သူက အသီးမသီးဘူး။ အသက္တာ ဆိုးဝါးစြာ အသက္ရွင္တယ္။ မေသခ်င္ေပမဲ့ အခ်ိန္မတန္ခင္ ရုတ္သိမ္းျခင္းကို ခံလိုက္ရပါတယ္။

Perfect Will ဆိုတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ အလိုေတာ္အေၾကာင္း မနက္ဖန္ သင္ေပးပါမယ္။ တရားစီရင္ျခင္း Judgement အေၾကာင္းပါ။

 

က်ေနာ့္ အသက္တာ ေန႕တိုင္း လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚက ေယရႈကို စဥ္းစားတိုင္း တန္ခိုးရပါတယ္။ ေယရႈလုပ္ခဲ့တဲ့အမႈက က်ေနာ့္ကို တန္ခိုးျဖစ္ေစပါတယ္။ (က်ယ္ေလာင္စြာ ေျပာပါသည္)။ ဒီတန္ခိုးနဲ႕ အမႈေတာ္ေဆာင္ရပါတယ္။ ေယရႈကားတိုင္ေပၚ အေသခံတာကို စဥ္းစားျပီး ဘာခံစားမႈမွ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ Something Wrong တခုခု မွားေနပါျပီ။ ခံစားမႈ ျဖစ္ရပါမယ္။

ေဖာင္းျပား ခရစ္ယာန္ ဆိုတာလည္းရွိပါတယ္။ (ရယ္စရာ)။ တရားေဟာတာ လာနားေထာင္ျပီး ဝိညာဥ္ေတာ္ေတြ ရလို႕၊ ေဖာင္းေနတယ္။ ရက္ေတာ္ေတာ္ၾကာေတာ့ ဝိညာဥ္ေတာ္ ျပားသြားတယ္။ ခြန္အားမရွိေတာ့လို႕ ဘုရားေက်ာင္းေျပးျပီး နားေထာင္လိုက္ရ ျပန္ေဖာင္းလာျပန္တယ္။ ဆရာဆိုလဲ ကိုယ့္ဆရာမွ။ တရားေဟာတာၾကားရင္ ကိုယ့္ကို ေစာင္းေျပာေနတယ္ဆိုျပီး မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတာမ်ိဳး .. ေဖာင္းျပားခရစ္ယန္ျဖစ္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ျပသနာက သူမ်ားကို လက္ညိဳးမထိုးသင့္ပါ။ ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္က ျပသနာျဖစ္ေနတာကို နားလည္ဖို႕လိုိပါတယ္။

ေတာမ်ိဳးေစ့ေတြ က်ေနာ္ ပ ူတာအိုသြားတုန္းက ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ အခ်င္းခ်င္း ျပသနာျဖစ္လို႕ အာဏာပိုင္မ်ားက ခ်ိတ္ပိတ္ထားရတဲ့ အသင္းေတာ္ကို ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ ေတာ္မ်ိဳးေစ့ ဆိုတာ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့နဲ႕ အသြင္သ႑န္တူပါတယ္။

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမတို႕... ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ဆိုတာ ... အခ်ိန္တန္... အသီးသီးမယ္..။ ျမစ္နားမွာစိုက္တဲ့အပင္လို.. အရြက္မညိဳဳးႏြမ္းတတ္ေသာ အပင္ျဖစ္တယ္။ ျပဳေလသမွ်တို႕၌ ေအာင္ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆပ္ကပ္ဆုေတာင္းၾကရေအာင္။

 

ဆရာၾသဂတ္စတပ္မွာ ေကာင္းၾကီးေပး၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္းရင္း ပထမေန႕ အဆံုးသတ္ပါသည္။ စေန႕၊ တနဂၤေႏြ ၂ညဆက္တိုင္ 45 Thomson Road (Novena MRT) Thomson Rod Baptist Church တြင္ ညစဥ္ ၁၀နာရီအထိ ေဟာၾကားေနပါသည္။ မလာတတ္ပါက ဆက္သြယ္ရန္ ...98941045 91098795 90068912

the End...

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


Care-ဂရုစိုက္မႈ၊ Worry-စိုးရိမ္မႈ၊ Problem-ျပသနာ၊ Need-လုိအပ္ခ်က္မ်ား  ထိုအရာမ်ားကို သင္သယ္ေဆာင္ေနရပါသလား။
JESUS-ေယရႈ က သူသယ္ေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းေနပါသည္ မိတ္ေဆြ။

သင္တို႔၌ စိုးရိမ္ျခင္းအမႈရွိသမွ်တို႔ကို ကိုယ္ေတာ္၌ အပ္ႏွံၾကေလာ့။  ၁ေပး၅း၇

 

 


ယံုၾကည္ျခင္း-ေလာင္စာဆီ
ဘုရားသခင္၏ ေလာင္စာဆီ (ဓါတ္ဆီ)ကို ျဖည့္ျပီး ဘုရားစကား-Word of God ႏွင့္အတူ ယံုၾကည္ျခင္း-Faith ကားကုိေမာင္းက ဘ၀ခရီး-Life ကိုသြားမည္။

သို႔ျဖစ္၍၊ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ၾကားနာျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္၏။ ၾကားနာျခင္းသည္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္၏။

 

 


အတြင္းမွအားျဖည့္ေပးျခင္း  ေဟး.. ရွဥ့္ေလးေရ၊ ေဆာင္းရာသီမွာစားဖို႔ အစာေတြျပည့္လို႔ပါလား။ ဘယ္လိုျဖည့္ပါသလဲ... အတြင္းမွအားျဖည့္ေပးပါတယ္..။ 

ငါ့သား၊ ငါ့စကားကို ေစ့ေစ့ နားေထာင္၍၊ ငါ့ပညတ္တို႔ကို သင္၌ သိုထားေလာ့။  သုတၱံ ၇း၁

 


ဘာလို႔ ..သူတို႔ဒီလိုျဖစ္ေနၾကသလဲ ?  .... ဘုရားသခင္ဟာ ေကာင္းျမတ္လွပါတယ္။ ေကာင္ျမတ္ေၾကာင္း..၀မ္းေျမာက္ခ်ီးမြမ္းေနၾကတာပါ...

ဟာေလလုယာ....

The End..

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


CAR Insurance analysis (Singapore) - Click Here Insurance 2007.xls

စင္ကာပူ ပင္နီစူလာျမန္မာဆိုင္မ်ား  - Click Here Peninsula Plaza Address

ျမန္မာမ်ားျပည္ပထြက္ခြာျခင္း - ၂၀၀၇ ေျခအေန - Click Here ,  Burmese Migration

 

အသင္းေတာ္လိပ္စာမ်ား - USA, Singapore, Others

ခရစ္ယန္ဘာသာ၏ သမိုင္း - by Spiegler

ေယရႈခရစ္၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာ

ပထမဆံုးျမန္မာလူမ်ိဳး ခရစ္ယန္

သမၼာက်မ္းစာသမိုင္း

 

 

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

I LEFT MY VOICE


I Lift My voice
In Song Unto Thy Name
I Lift My Hands
You’re Everyday The Same
Come Fill Me Now
Lord Jesus Let It Be Let Now My Lips
Speak New Song Praise To Thee
Singing Alleluia, Alleluia
Praise And Worship To Thy Name
Singing Alleluia, Alleluia
Praise And Worship To Thy Name


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

မာသာထရီဆာ၏ မိဘမဲ့ေဂဟာတစ္ခုတြင္ခ်ိတ္ဆြ ဲထားေသာ ကဗ်ာ

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ

လူေတြဟာမႀကာခဏအက်ိဳးသင့္အေႀကာင္းသင့္

မဟုတ္တာေတြလုပ္တတ္သလုိ

 ယုတၱိမတန္ အတၱဆန္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြကိုလည္းလုပ္တတ္ႀကတယ္

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ……….သူတုိ႔ကိုခြင့္လႊတ္လိုက္ပါ။

  Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)


My Jesus, my Savior, Lord, there is none like You
All of my days, I want to praise the wonders of Your mighty love
My comfort, my shelter, tower of refuge and strengh;
Let ev'ry breath, all that I am, never cease to worship You.

Chorus

Shout to the Lord, all the earth, let us sing
Power and Majesty, praise to the King;
Mountains how down and the seas will roar
At the sound of Your name
I sing for joy at the work of your hands.
Forever I'll love You. forever I'll stand
Nothing compares to the promise I have in You.