မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Thursday, Dec 18th

Last update05:51:11 AM GMT

You are here:: ၀ိညာဥ္ေရးရာ ကမၻာေပၚတြင္အၾကီးမားဆံုးေသာဘ၀ ျပိဳင္ပြဲ

ကမၻာေပၚတြင္အၾကီးမားဆံုးေသာဘ၀ ျပိဳင္ပြဲ

E-mail Print PDF


ကမၻာေပၚရွိ လူသားအားလံုးသည္ ေမြးဖြားခ်ိန္မွ ေသဆံုးခ်ိန္ထိ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးစံုကို ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ ၾကရပါသည္။ ဥပမာ တစ္ဦးခ်င္းျပိဳင္ပြဲ၊ အိမ္ေထာင္မိသားစုလိုက္ျပိဳင္ပြဲ၊ အဖြဲ႔အစည္းလိုက္ ျပိဳင္ပြဲ၊ လူမ်ိဳးလိုက္ျပိဳင္ပြဲ၊ စစ္ေရးအရျပိဳင္ပြဲ၊ ပညာေရးအရ ျပိဳင္ပြဲ၊ ဦးေႏွာက္ပိုင္းအရ ျပိဳင္ပြဲ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာအရျပိဳင္ပြဲ၊ ...မွအစ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ ကမၻာေပၚတြင္ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးစံုကို ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ေနၾကရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယခုမူကား ကမၻာေပၚရွိ ျပိဳင္ပြဲေျမာက္မ်ားစြာအနက္ (၄)မ်ိဳးအေၾကာင္း ဆင္ခ်င္ေစလိုပါသည္။

(၁) မူလတန္းမွ ဆယ္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၂) တကၠသိုလ္ေရာက္ေသာ ေန႔မွ ဘြဲ႔ယူေသာေန႔အထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၃) အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ

၁။ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲ
မူလတန္းမွအထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲသည္ စာေတာ္ေသာ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ ခ်မ္းသာေသာ သားသမီးမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ အဆင့္ျမင့္ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားတြင္ ပညာဆည္းပူးႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ဘဝျပိဳင္ပြဲေျမာက္မ်ားစြာအနက္ ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။

(၂) တကၠသိုလ္ေရာက္ေသာ ေန႔မွ ဘြဲ႔ယူေသာေန႔အထိ ျပိဳင္ပြဲ
အခ်ိဳ႔ေသာေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ မည္သို႔ပင္ဗိုလ္စြဲေစကာမူ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ က်ရံႈးပါက မ်က္ႏွာညွိဳးငယ္စြာျဖင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ဂုဏ္ယူဝံ့ၾကြားစြာျဖင့္ တကၠသိုလ္နယ္ေျမသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ထိုနယ္ေျမတြင္လည္း မိမိတို႔၏ ဘာသာရပ္အသီးသီး၌ ျပိဳင္ပြဲဝင္လာၾကပါသည္။ အက်ၤ ီအဝတ္အစားျပိဳင္ၾကသည္။ သမီးရည္းစားထား ျပိဳင္ၾကသည္။ မိမိတို႔ဘဝခရီးတစ္ေလွ်ာက္ အေပ်ာ္ဆံုးေသာသမယ အပူအပင္ကင္းမဲ့ဆံုးေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ဤသို႔တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္ ဘြဲ႔အသီးသီးရသည္အထိ ဘဝတူ၊ ခံစားခ်က္တူစြာျဖင့္ တေပ်ာ္တပါးပညာဆည္းပူးၾကပါသည္။ ဤသည္မွာ ဘဝျပိဳင္ပြဲ(၄)မ်ိဳးအနက္ ဒုတိယျပိဳင္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၃) အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲ
တတိယဘဝျပိဳင္ပြဲမွာ အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။ ပညာအရွိဆံုးျပိဳင္ပြဲမဟုတ္ေတာ့ပဲ အခ်မ္းသာဆံုးတိုက္တာေျမယာ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ကား ဘယ္ႏွစ္စီးရွိ၍ ေရႊေငြဥစၥာမည္မွ် စုေဆာင္းႏိုင္မႈ၊ ႏိုင္ငံျခားတြင္ဇိမ္ခံ၍ ေနႏိုင္မႈ၊ ဟူေသာျပိဳင္ပြဲၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ဘြဲ႔အထပ္ထပ္ရေစကာမူ မခ်မ္းသာပါက လူ႔ေလာကအလယ္တြင္ မ်က္ႏွာသာမရေတာ့ပဲ မ်က္ႏွာညွိဳးငယ္စြာျဖင့္ ျပိဳင္ပြဲရႈံးႏိုမ့္ၾကရပါသည္။ ဤတတိယျပိဳင္ပြဲသည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝျခင္းျပိဳင္ပြဲျဖစ္ရာ မူလတန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္ မ်ားတြက္ ရံႈးခဲ့သူမ်ားပင္လွ်င္ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ ဘဝျပိဳင္ပြဲ(၄)မ်ိဳးအနက္ တတိယျပိဳင္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာဆင္ႏြဲႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ
ကမၻာမိုးေျမ(စၾကၤာဝဌာ)၌ လူသားမ်ား၏ အၾကီးမားဆံုးေသာ ျပိဳင္ပြဲသည္ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးမဟုတ္၊ တကၠသိုလ္ဘဝ၏ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးလည္းမဟုတ္၊ ေလာကတြင္အခ်မ္းသာဆံုး အေအာင္ျမင္ဆံုးျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးလည္းမဟုတ္၊ တမလြန္ဘဝ၏ ျပိဳင္ပြဲသည္ ျပိဳင္ပြဲအားလံုးတြင္ အေရးၾကီးဆံုးေသာ အၾကီးမားဆံုးေသာ ျပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ေလာက၌ အသက္ရွင္စဥ္တြင္ ခရစ္ေတာ္ (ဘုရားရွင္) အတြက္ မည္မွ်အဖိုးအခ ေပးသည္။ ေထာင္တံခါးဝႏွင့္ မည္မွ်နီးကပ္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းသည္။ ေထာင္တြင္း၌ခရစ္ေတာ္ (ဘုရားရွင္)အတြက္ မည္မွ်ညွင္းဆဲခံသည္၊ ခရစ္ေတာ္(ဘုရားရွင္)ကယ္တင္ျခင္းတရားကို မည္မွ်ျပန္႔ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္ ဟူေသာ ျပိဳင္ပြဲၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပါလု (AD50ခန္႔) ကိုယ္တိုင္က "ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ယခုဘ၀တြင္ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိလွ်င္ အျခားေသာသူအေပါင္းတို႔ထက္ သာ၍ ဆင္းရဲေသာသူျဖစ္ၾက၏" (၁ေကာ ၁၅း၁၉) ဟု ဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရမည့္ ဆုလပ္သရဖူကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေသာအခါ ယခုကာလ၌ ခံစားရေသာဆင္းရဲဒုကၡ၊ ညွင္းဆဲျခင္းတို႔သည္ မေျပာပေလာက္ေသာ အရာမ်ားသာျဖစ္သည္ ဟုဆိုပါသည္။ ေပါလုသည္ (၃၉)ခ်က္ (၃)ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ေၾကာင့္ အရိုက္ခံရသည္။ မၾကခဏအဖမ္းခံရသည္။ ေထာင္တံခါးဝႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုး ေလွ်ာက္လွမ္းေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါေရးသားခ်က္မ်ားမွာ စာေရးသူ ဆရာေတာ္ထန္ဇကပ္ BA (Bible), M.Div ၏ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရန္ ေျခလွမ္း(၄)ဆင့္ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၂၁၇-၂၈၉)မွ ကူးယူထားျဖင္းျဖစ္သည္။ စာအုပ္တြင္ ေဟျဗဲ ၁၁ ယံုၾကည္ျခင္းၾကီးမားလွေသာ ဘိုးဘြား၊ ဂိေဂါင္၊ဗာရက္၊ ရွံဆံု၊ ေယဖသ၊ ဒါဝိဒ္၊ ရွေမြလ၊ အာျဗာဟံ စသျဖင့္ ေျပာမကုန္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ခြန္အားယူေရးသားထားပါသည္။  (Contineu to read - Click Here  Book Download - Click Here)

မိမိအတြက္တည္ေဆာက္စရာမ်ား
ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ သြားေသာလမ္းခရီးကို ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ခရစ္ယာန္ဘဝအသက္တာ ဟုေခၚၾကသည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ ေဒါသထြက္ေသာအခါ ခရစ္ယာန္မဟုတ္သူ မိတ္ေဆြက "ဟာ.. မင္းက၊ ခရစ္ယာန္လုပ္ေနျပီး၊ ဘာေၾကာင့္ေဒါသထြက္ေနရသလဲ" ..ဟု ေျပာလာသည္မွာ သင့္အသက္တာသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူရွိျခင္း ပံုသက္ေသျဖစ္သည္။ ထိုသို႔အေျပာခံလိုက္ရျခင္းျဖင့္ မိမိေဒါသကို ျပန္လည္ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္သည္။ ထိုမိတ္ေဆြသည္ ယံုၾကည္သူမဟုတ္ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္သည္။ 

ၾသဂုတ္လသည္ စင္ကာပူယုဒသန္အသင္းေတာ္ သင္းအုပ္ဆရာ၂ဦး ဆရာၾသဂတ္စတတ္ႏွင့္ ဆရာမ်ိဳးသူ (၂)ဦး ေမြးေန႔မ်ားျဖစ္သည္။ အသက္မ်ားၾကီးလာေသာအခါ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေျခလွမ္း(၄)ဆင့္တြင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို လွမ္းေနရသည္။ ဆရာသမား ၂ဦးလည္း ဘဝတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကဲ့သို႔ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ (၄)မ်ိဳးတြင္ ကိုယ္တိုင္ (သို႔မဟုတ္) မိသားစုမ်ား ပါဝင္လႈပ္ရွားေနရသည္။ မပါခ်င္လဲမရ၊ မိမိအိမ္ေထာင္မိသားစု၊ မိတ္ေဆြေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိကိုယ္တိုင္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ စိတ္ပ်က္စြာႏွင့္ ေမ်ာပါေနရသည္။ ေငြသည္ လိုအပ္ေသာအရာျဖစ္ေသာ္လည္း ေငြေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းစရာမ်ားစြာ ေတြ႔ျမင္ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ကို ပိုမိုနားလည္ရသည္။ 


ၾသဂုတ္လ အမွတ္တရမ်ား
(၈)ရက္သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလး၏ အမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလးလည္း အႏွစ္၅၀အတြင္း ကမၻာတြင္ စာဖတ္သူတိုင္း၊ သိေသာႏိုင္ငံ၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ေခတ္စားလွေသာ ယခုေခတ္တြင္ ကမၻာသိ ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ႏိုင္ငံေလးျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ဖူးသူမ်ား စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလးကိုလည္း ေရာက္ဖူးရသည္။ အႏွစ္၅၀အတြင္ လီကြမ္းယူ ဟုေခၚေသာ လူသားတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ျပီး၊ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ပေပ်ာက္ရန္လုပ္ေဆာင္ရင္း၊ လူသားအရင္းအျမစ္ႏိုင္ငံတစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အျခားကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေလာကတြင္ သြားလည္ခ်င္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ျမန္မာျပည္ျဖစ္သည္။ လီကြမ္းယူက အႏွစ္၅၀အတြင္း စင္ကာပူကို ကမၻာေက်ာ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သလို ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားကလည္း ျမန္မာျပည္ကို ကမၻာေက်ာ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးစာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေရးခ်င္ေသာ္လည္း ျဖစ္ရပ္မွန္ကို လစ္လ်ဴျပဳမရေကာင္းပါ။ လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို မ်က္ရည္မ်ားစြာျဖင့္ (အထူးသျဖင့္ အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား) သခၤန္းစာယူႏိုင္မွ၊ ႏိုင္ငံျပဳျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ဳပ္အတြက္မွာ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ နံပါတ္တစ္ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္တြင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ၾကားခံ၊ အျပစ္ဝန္ခ်၊ ၾကိဳးပဲ့ေက်မြစိတ္ႏွလံုးျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္အသက္ရွင္သေရြ႔ မျခားမလပ္ဆုေတာင္းေပးရပါမည္။ 

ၾသဂုတ္လသည္ ေရာမအင္ပါယာဘုရင္ၾကီး ၾသဂတ္စတပ္ (ကဲသာဘုရင္ ၾသဂုတၱဳကို သတိရပါသည္။ သူ႔လက္ထက္တြင္ ဝိညာဥ္ေရးသခင္ ေယရႈဖြားျမင္ျပီး၊ ကားတိုင္တရားကို ေလာကသားမ်ားအား လက္ေတြ႔ျပသသြားခဲ့ပါသည္။ စိန္႔ၾသဂတ္စတင္း St. Augustine of Hippo (AD 354-430) ဆိုေသာ သူေတာ္စင္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးသည္္ အာဖရိကတိုင္၊ အယ္ဂ်ီးရီယားတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ August နာမည္ျဖင့္ ေၾကာ္ၾကားပါသည္။ City of God, Confession မ်ားတြင္ စံနမူနာထားရေသာ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ေအာက္ေမ့ျပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဖေလာရီဒါျပည္နယ္တြင္ စိန္႔ေအာဂတ္စတင္းျမိဳ႔ ကို စပိန္လူမ်ိဳးမ်ားက တည္ေထာင္ထားသည္။ 

စင္ကာပူ၊ ယုဒသန္အသင္းေတာ္တြင္ ရံဖန္ရံခါ ျမန္မာျပည္မွာလာေသာ ဓမၼဆရာမ်ားျဖင့္ က်မ္းစာသင္တန္းမ်ား ၾကိဳၾကား၊ လုပ္ခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သြားေသာေျခလွမ္းအဆင့္(၄)သို႔ ေရာက္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဘုရားထံ လံုး၀ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံေသာ အသက္တာရရန္အတြက္၊ ေန႔စဥ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ သြားလာရန္လုိေၾကာင္း ဆရာဂြယ္ဝါးက လာေရာက္ပို႔ခ်သြားသည္။ လူငယ္မ်ားညအိပ္စခန္းအတြက္လည္း ဆရာဂြယ္ဝါးက ဆက္လက္ပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။ ျပင္ပဓမၼဆရာမ်ား ပို႔ခ်မႈမ်ားတြင္ အႏွစ္သာရမ်ားကို ထုတ္ယူႏိုင္ရန္၊ ပထမဆံုး မိမိကိုယ္တိုင္ ဘုရားရွင္ကို ကိုယ္၊စိတ္၊ဝိညာဥ္ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္းကို ရရွိရန္အတြက္ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိမိဖာသာ မည္မွ်ၾကိဳးစားေစကာမူ မိမိအျပစ္မ်ားကို မိမိသာလွ်င္အသိဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြင့္မလႊတ္တတ္ျခင္း၊ အကိ်ဳးမဲ့စကားမ်ားေျပာျခင္း၊ ညစ္ညူးစကားမ်ား၊ အညြန္႔က်ိဳးေအာင္သူတပါးအားေျပာျခင္းမ်ားကို ေကာင္းေသာစကား၊ သမၼာစကား၊ တည္ေဆာက္စရာမ်ားျဖင့္ အစားထိုးရန္ ခရစ္ေတာ္ထံအပ္ႏွံဆပ္ကပ္ဖို႔သာ ရွိေၾကာင္း။ ယခုေခတ္တြင္ အင္တာနက္ဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ပင္ လမ္းေဘး၊ မိတ္ေဆြမ်ားက MP4 ဇတ္လမ္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးနည္းစြာျဖင့္ တယ္လီဖုန္းထဲတြင္ ထည့္ေပးေနျခင္း၊ ဘယ္သူမွမသိေအာင္ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္ရာ အိပ္ယာ၊အိမ္သာထဲတြင္ပင္ MP4 ရုပ္ရွင္ဇတ္ကားေကာင္း၊ ကိုးရီးယားကားမ်ားစြာထဲတြင္ ညစ္ညမ္းေသာဇတ္ကားမ်ားကိုပါ အလြယ္တကူ ထည့္ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္၊ စာရိတၱပ်က္စီးမႈမ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ ကူးစက္လာေနေၾကာင္း၊ မိမိဘ၀တြင္ မိခင္ျဖစ္သူထံမွ အေမြအျဖစ္ လက္ထပ္ျပီးမွဆက္ဆံမည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ လက္ေတြ႔ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္အားခ်ီးမြမ္း၊ သက္ေသခံေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အေသြးအသား၊ မ်က္စိ ေဖာက္ျပန္စရာ ေခတ္ကာလတြင္ အိမ္ေထာင္ရွင္ဘဝကို သန္႔ရွင္းရန္ ဘုရားရွင္ကို ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံဖုိ႔ အေရးၾကီးသည္သာမက၊ ပိုအေရးၾကီးသည္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရဲဝံ့စြာခ်မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။ 

ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ အျပစ္သံသရာမွ၊ မလြတ္ႏိုင္သူမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ မိဘဘိုးဘြားကိ်န္စာပဲ ဟုခံယူျပီး၊ အျပစ္ထဲတြင္ နစ္မြန္းေနသူမ်ားစြာရွိပါသည္။ ထိုသူမ်ားတြင္ မိမိလည္းပါဝင္ေနပါက မိမိသာလွ်င္ဦးစြာလြတ္ေျမာက္ရန္ ဘုရားရွင္ထံ အျပစ္မ်ားကို ဦးစြာ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရပါမည္။ ေနာက္မလုပ္ေတာ့ရန္ ..ယံုၾကည္သူ မိမိ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း၊ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္လိုပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္လိုပါသည္။ ေခတ္ကာလသည္ ဆိုးဝါးလွပါသည္။

ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံခ်က္
မိမိသားျဖစ္သူ ၂၆ႏွစ္အရြယ္က ဘုရားသခင္မရွိေၾကာင္း၊ သမၼတအိုဘားမားလည္း ယံုၾကည္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရား GOD ရွိေၾကာင္း မိမိေျပာစကားကို သားျဖစ္သူက၊ "ဒါ..သူတို႔အာဏာ၊ ေငြရရွိေရးအတြက္ Sybol သေကၤတတစ္ခုအျဖစ္ GOD ကိုဖန္တီးလုပ္ယူထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း"   ..ေျပာျပပါသည္။ သားျဖစ္သူသည္ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာကို ခံယူျပီးသူျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ကြ်န္ေတာ္ငယ္စဥ္က စိတ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ငယ္စဥ္ကလည္း မက္သဒစ္အသင္းေတာ္တြင္ ၾကီးျပင္းခဲ့ျပီး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ ယခု သားေတာ္ေမာင္ စဥ္းစားသလို ဘုရားမရွိ၀ါဒအား သက္ဝင္ယံုၾကည္ခဲ့ပါသည္။ အသင္းေတာ္တြင္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စည္းရံုမႈေၾကာင့္ ေတးဂီတေခါင္းေဆာင္အျဖစ္၊ ပါဝင္ခဲ့ျပီး၊ ခရစ္စမတ္ပြဲမ်ား၊ အသင္းေတာ္သံစံုအဖြဲ႔မ်ားတြင္ မယံုၾကည္သူအျဖစ္ လူမႈေရးအရ ပါဝင္၊ ကူညီေပးခဲ့သည္။ ေလာကပညာရပ္မ်ားကို ဘုရားလိုဆည္းပူးေသာ ဗုဒၶဝင္ဇတ္လမ္းမွ အင္ဂုလိမာလာကဲ့သို႔ ပညာကို ကိုးကြယ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္ေကာင္းမ်ားရျပီး ဝင္ေငြေကာင္းလာေသာအခါ ေငြကိုတက္မက္ေသာစိတ္ ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္လာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဇနီးသည္ႏွင့္သင္းအုပ္ဆရာအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းတရားကို နားလည္လာခဲ့သည္။ ဒုကၡဆင္းရဲ၊ ေသမတတ္ခံရျပီးမွ ခရစ္ေတာ္ကို တဖန္ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာထန္ဇကပ္၏ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေျခလွမ္း အမွတ္(၄) အဆင့္၊ ယွဥ္ျပိဳင္မႈအဆင့္နံပါတ္(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ သို႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ 

လူငယ္မ်ား၏ ႏိုးၾကားတက္ၾကြမ်ားကို ေတြ႔ရေသာအခါ ဝမ္းေျမာက္သည္။ ေကာာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ သြားရာလမ္းသည္ က်ဥ္းေသာလမ္းျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္သည္ ဆရာဂြမ္ဝါး က်မ္းစာပို႔ခ်ခ်က္အတိုင္း လူေလာကသည္ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သိပၸံပညာထြန္းကားျပီး၊ လူစြမ္းအား အထြဋ္ထိပ္ စၾကာဝဌာ၊ ဘစ္ဘင္သီအိုရီမ်ား၊ အႏုျမဴ၊ ေလယဥ္၊ ဒံုးပ်ံ၊ အင္တာနက္မ်ားျဖင့္ ကမၻာၾကီးျပားလာသလို ၊ တဖက္ကလည္း အႏုစိတ္ ဇီဝပညာတြင္ ကလုန္းဟုေခၚေသာ လူသားအတုမ်ားကို စက္ရံုလိုေမြးထုတ္ရန္၊ လက္ဖမိုးႏွင့္နဖူးတြင္ ေျခာက္သံုးလံုး စာတန္က ခ်စ္ပ္ (SIM Card ကဲ့သို႔ အျပား) Implant လုပ္ျပီး လူမ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္သည့္ အတတ္ပညာလည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ တိုးတက္ေနျပီျဖစ္သည္။ ေခတ္ကာလသည္ လူသားသမိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္ကုိ အံတုေနေသာ ဘုရားမဲ့ဝါဒီ သိပၸံပညာရွင္မ်ားစြာ ဦးေႏွာက္၊ကြန္ျပဴတာမ်ားျဖင့္ အံ့မခန္းျဖစ္ေနသည္။ 

သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ မေကာင္းမႈမ်ိဳးစံု၊ သရဖူေဆာင္းေနေသာ အက်င့္စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ Moral, Ethnic စည္းကမ္းတြင္ ၅ပါးသီလ၊ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါး. စသည္တို႔ကို လစ္လ်ဴျပဳလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပ လူျဖဴမ်ားမွ အဆိုးဝါးဆံုးျဖစ္သည္။ လိင္တူမ်ားကို လက္ထပ္ခြင့္ေပးသည္အထိ မတရားေသာေမထုန္ကို တရားဝင္ေစသည္။ မၾကားဝံ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဖံုးဖိထားရမည့္အစား မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ေၾကာင့္ လိင္မႈ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ Sex and Violence မ်ားမွာ လူငယ္မ်ားအၾကား အလြယ္တကူ အတုယူႏိုင္ေနသည္။ စီးပြားေရးတြင္လည္း မတရားစီးပြားရွာသူ ဝိသမ၊ ေငြေၾကးရွင္မ်ားက ၾကီးစိုးလာသည္။ ေခတ္သစ္ကြ်န္စနစ္တြင္ မိန္းမတို႔ အိေျဒၵသည္ တယ္လီဖုန္းတစ္လံုးေလာက္ပင္ တန္ဖိုးမရွိျဖစ္လာသည္။ 

မည္သုိျဖစ္ေစ ကြ်န္ုပ္တို႔ စိတ္ႏွလံုးတြင္ သိုျမည္းထားရမည့္ သမၼာတရားမွာ၊ လမ္းက်ဥ္းကို ေလွ်ာက္ရန္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေရာက္လိုပါက က်ဥ္းေသာလမ္းကို ေလွ်ာက္ရပါမည္။

ကြ်န္ေတာ့္သားျဖစ္သူ ျပန္လည္အေျပာခံရေသာအခါ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ား ေျပာေနေသာ ကြ်န္ေတာ္သည္၊ ေဟရွာယ ၅၃ ကို ေျပးျမင္မိသည္။ သူ႔ကို အေခ်တင္ေျပာဆိုရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ အေမြးညွပ္ျပီး၊ ယဇ္ပူေဇာ္ခံမည့္ သိုးသငယ္ကဲ့သို႔ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ပဲ ျငိမ္နားေထာင္လိုက္ပါသည္။ စကားနည္းေသာ၊ ေဒါသၾကီးေသာ သားျဖစ္သူက ဖခင္ျဖစ္သူ ျငိမ္က်သြားေသာအခါ ျငင္းခုန္ျခင္းရပ္တံ့သြားျပီျဖစ္သည္။ Win Win ဆိုသည့္အတိုင္း ၂ေယာက္စလံုး အႏိုင္ရပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ သားျဖစ္သူ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စင္ကာပူအမ်ိဳးသားေန႔ ညပိုင္း၊ ေပ်ာ္ပါးစုေဝးရာ သြားဖို႔ အခ်ိန္ေနာက္က်ေသာေၾကာင့္ ဖခင္က ကားေမာင္းျပီးလိုက္ပို႔ရသည္။ သူက ေလာကအေပ်ာ္အပါးတြင္ ေနထိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္မွ လူငယ္မ်ားက ညအိပ္၊ က်မ္းစာသင္တန္း Retreat ျဖင့္၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္း၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ သက္ေသခံ၊ မိတ္သဟာရဖြဲ႔ၾကသည္မွာ ႏိုက္ကလပ္၊ ေပါ့ပ္ဂီတမ်ားမွတဆင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္လိင္၊ ဆြဲေဆာင္၊စြဲလမ္းမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

မိမိသားျဖစ္သူ စိတ္ရႊင္လန္းေနစဥ္တြင္ ကယ္တင္ျခင္းစကားတစ္ခုကို ေျပာျပရန္ျဖစ္လာသည္။

သားရယ္၊ အေဖငယ္တုန္းကလဲ မင္းလိုပဲ ဘုရားသခင္ GOD ဆိုတာမရွိဘူး၊ Symbolic တစ္ခုအျဖစ္ လူေတြက ဖန္တီးထားတယ္လို႔ပဲ ထင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘ၀ရဲ့အသက္ရွင္မႈ Why I am alive ဆိုျပီး၊ အံ့ၾသဘြယ္ရာစၾကၤ၀ဌာနဲ႔၊ မိမိခႏၱာကုိယ္ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ ဦးေနွာက္၊ ႏွလံုးသားမ်ားရဲ့ အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားကို အံ့မခန္းစဥ္းစားခဲ့ပါတယ္။ က်မ္းစာကို ဖတ္ေတာ့လည္း အစဦး၌ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီးကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ ဆိုတာလဲ လက္မခံႏိုင္ပါ။ လူသားေတြ ဒီစၾကၤာဝဌာၾကီးမွာ မ်ိဳးဆက္မတုန္းေအာင္ ၾကိဳးစားရမယ္ဆိုတာ Purpose of Life ဘဝအသက္ရွင္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္လို႔ ခံယူခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္းတာေတြတတ္ႏိုင္သမွ်လုပ္တယ္။ မေကာင္းသူကိုပယ္၊ ေကာင္းသူကိုကယ္ .. ငတက္ျပား၊ လူဆိုးၾကီးဒီလင္ဂ်ာ ...ဝိသမေလာဘ၊ သူေဌးမ်ားထံမွ ေငြဘ႑ာေတြ လုယူျပီး၊ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ခြဲေဝေပးတာ အရမ္းသေဘာက်ခဲ့တယ္။ လူဆိုးေတြကို ပယ္ရွားျပီး၊ လူေကာင္းေတြ အုပ္စိုးေနမွ ငါတို႔လူသားမ်ိဳးဆက္နဲ႔ အံ့ၾသဘြယ္ရာ ကမၻာေလာက Earth ကိုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မယ္။ ဒါဟာ ဘဝအသက္ရွင္မႈရဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ပဲ ..လို႔ ခံယူခဲ့တယ္။ ဘာသာတရားေတြ၊ ဘုရာမဲ့ဝါဒေတြ အားလံုး ဒီလုိ လူသားစိတ္ထားမ်ိဳး ရွိဖို႔ကို ၾကိဳးစားရမယ္ ..လို႔ သံဓိဌာန္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ေငြရွာေနတာလည္း လူသားမ်ိဳးဆက္အတြက္ပဲ၊ ပညာရွာေနတာလည္း လူသားကမၻၾကီး စၾကာဝဌာမွာ ေဘးကင္းစြာေနထိုင္ေရးအတြက္ပဲ..လို႔ ရိုးသားစြာခံယူခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ေတာ့ ... ငယ္စဥ္ကသိပ္ေၾကာက္တဲ့ သူေစၦသရဲေတြ၊ မေကာင္းဆိုးဝါး၊ နာနာဘာဝေတြ၊ ဝိညာဥ္ဆိုး၊ ေသြးဆုတ္ဖုတ္ေကာင္၊ ဗန္ပဲယား စတဲ့ မျမင္ရတဲ့ အရာေတြကိုစဥ္းစားၾကည့့္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိ ဒါေတြကို အေဖနဲ႔သားတို႔ မျမင္ဖူးေသးဖူးမဟုတ္လား။ မေကာင္းဆိုးဝါးကို မျမင္ဖူးေသးတာ Blessing ၾကီးတစ္ခုပါပဲ။ တခ်ိဳ႔ ျမင္ဖူးၾကတယ္။ ျမင္ဖူးေတာ့ ေၾကာက္လန္႔ျပီး ေဗဒင္၊နတ္ဆရာ၊ ဘုရားမ်ားကို အားကိုးၾကတယ္။ ကိုယ္တိုင္ မေကာင္းဆိုးဝါးဘဝ ေရာက္ေနရင္ေတာ့ သန္႔ရွင္ေသာဝိညာဥ္ လာမေျပာမခ်င္း ကိုယ့္ဘဝဆိုး၊ က်ိန္စာသင့္ေနတဲ့ဘဝထဲက ရုန္မထြက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ အေဖလည္း ေသရင္ ဒီလုိ သူေစၦသရဲဘ၀ မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး။ အသက္ရွင္ေနတုန္းမွာလည္း သူေစၦသရဲေတြနဲ႔ အတူမေနရသလို၊ ေသျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းလည္း သူေစၦသရဲဘဝ မေရာက္လိုပါဘူ။

သူေစၦသရဲေတြ ဆိုတာ အင္မတန္သနားစရာေကာင္းပါတယ္။ သူတို႔က လူေတြကို ျမင္ရျပီး၊ လူေတြက သူတို႔ကို မျမင္ရဘူး။ တရုပ္ေတြဆို သူေစၦသရဲေရာက္ေနတဲ့ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးေတြ ဝဋ္ကြ်န္ေတာင္ စကၠဴပိုက္ဆံေတြ မီးရိႈ႔ျပီး၊ သူေစၦသရဲမ်ား သံုးစြဲဖို႔ေပးၾကတယ္။ နတ္တင္ျပီးစားစရာေတြ ေကြ်းၾကတယ္။ ဒီဘဝမွာလည္ ဒီ သူေစၦသရဲမ်ားကို မျမင္လိုဘူး၊ အိပ္မက္ထဲမွာေတာင္ မျမင္လိုပါ။ ေသလြန္ျပီးေနာင္ဘဝမွာဆို သူေစၦသရဲျဖစ္သြားမွာ အေသေၾကာက္ရြံလွပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ သူေစၦသရဲ မ်ားနဲ႔ ယခုဘဝ၊ ေနာင္ဘဝ သံသရာအဆက္ဆက္ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ နည္းလမ္းကို ရွာရတယ္။ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘာသာတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔လည္း ဝိညာဥ္ေလာကကို မယံုတဲ့ ဘုရားမဲ့ဝါဒသမားေတြရွိတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ဘုရားစံုဝါဒသမ်ားေတြမ်ားပါတယ္။ ေကာင္းတာလုပ္ခ်င္ၾကသူခ်ည္းပါပဲ။ သူေစၦသရဲမ်ားနဲ႔ အတူေနခ်င္သူလည္း ရွိေသးတာပဲ။ Same Animal စိတ္တူ၊ကိုယ္တူ အတူေနခ်င္တာ သဘာဝက်ပါတယ္။ အေဖတို႔ကေတာ့ သူေစၦသရဲ နဲ႔ ဝိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို အျပက္အသတ္ အႏုိင္ယူႏိုင္တာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ တစ္ခုပဲရွိတယ္လို႔ ခံယူတယ္။ Holy Spirit ဆိုတဲ့ သန္႔ရွင္းဝိညာဥ္၊ တျခားဘာသာေတြက ေစသသိတ္ (သို႔မဟုတ္) ျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္ လို႔လည္းေခတ္ၾကတယ္။ အေဖကေတာ့ Holy Spirit is only way to escape from Evil  သန္႔ရွင္းဝိညာဥ္ပဲ သူေစၦသရဲမ်ားကို အႏုိင္ယူတယ္လို႔ ခံယူပါတယ္။ 

သားျဖစ္သူသည္ ျငိမ္ျပီးနားေထာင္ေနသည္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အတိုဆံုးေျပာရသည္။ ျငိမ္ေနေသာေၾကာင့္ ဟုတ္ျပီးထင္ျပီး ဖိေျပာလွ်င္ နားညီးသြားႏိုင္သည္။ ေဟရွာယ ၅၃ မွာ သိုးသငယ္ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ပဲ ျငိမ္ေနသလို သားအဖ၊ ႏွစ္ဦး ၾကာျမင့္စြာ ျငိမ္ေနၾကသည္။ မိမိတို႔ အေတြးမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္ေသာဝိညာဥ္ကိုသာ ကြ်န္ဳပ္ဆက္ကပ္အပ္ႏွံထားပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တြင္ ဘာအစြမ္းမွမရွိပါ။ သားျဖစ္သူကို ေျပာင္းလဲလာရန္ လံုးဝမတတ္ႏိုင္ပါ။ကြ်န္ဳပ္အသက္၄၀ေက်ာ္မွာ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ သားျဖစ္သူက ေနာက္၄ႏွစ္ သူအသက္၃၀တြင္ လက္ခံမည္ဟု ယံုၾကည္သည္။  သမီးျဖစ္သူမွာ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားကို အသက္၂၅ႏွစ္အတိုင္မွီခံရေသာေၾကာင္ ေစာစီးစြာခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ မိမိသာလွ်င္ က်ဥး္ေသာလမ္းကို မလြဲမေခ်ာ္ေလွ်ာက္ရန္ ဘုရားရွင္ကိုးစားဖို႔လိုပါသည္။

လြတ္ေျမာက္ျခင္း (က်ဥ္းေသာလမ္းကိုေလွ်ာက္မည္)။
ဤေလာကၾကီးသည္ လူေကာင္းမ်ားကို မ်က္ႏွာသာ ေပးေလ့မရွိပါ။ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားအတြက္ လမ္းက်ဥ္းပါသည္။ သာယာေသာလူေဘာင္ကို တည္ေဆာက္ရန္ၾကိဳးစားသူ၊ ျခစားမႈမ်ား (အက်င္ပ်က္မႈမ်ား)ကို တိုက္ဖ်က္သူမ်ားမွာ အခ်ဳိ႔လုပ္ၾကံခံရျပီး၊ ဘ၀ဆံုးရံႈးရသည္။ သူတို႔ဝိညာဥ္မွာ ကမၻာအဆက္ဆက္ တည္ျမဲ၊မွတ္ေက်ာက္တင္သည္။ လူသားမ်ားက အသိအမွတ္မျပဳလွ်င္လဲ ေကာင္းကင္စာမ်က္ႏွာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ အင္တာနက္သည္ ညစ္ပတ္နံေစာ္ေသာ အပုပ္ထုပ္ၾကီးဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ သံုးတတ္ပါက100 most influential people in history ဟု ဂူဂယ္တြင္ ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြရာတြင္ 1978 book by Michael H. Hart ျပဳစုထားေသာ စာအုပ္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းဆရာၾကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းက ျမန္မာဘာသာျပန္ထားသည္။ ထိုသူ ၁၀၀ဦးကို ၾကည့္ပါက လူသားမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သူမ်ားတြင္ ဝိညာဥ္ေရးလူသားမ်ားက ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ တီထြင္သူမ်ားစြာႏွင့္၊ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ အေတြးေခၚရွင္မ်ားစြာကို ေတြ႔ရသည္။ သူေဌးၾကီးမ်ား၊ အဆိုေတာ္မ်ားကို မေတြ႔ရပါ။ ဤအခ်က္ကို သိရျခင္းသည္ အက်ိဳးအလြန္ရွိလွသည္။ လူ႔ဘဝရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။
မိမိကိုယ္တိုင္ အသက္၄၀ေက်ာ္မွ ေငြ၊ ေလာကစည္းစိမ္၊ သူေစၦသရဲမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ရခဲ့သည္။ ၀ိညာဥ္မဆံုးရံႈးေတာ့၊ ကယ္တင္ျခင္းမဆံုးရံႈးေတာ့ဟု ခံယူသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္မေရြး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခႏၱာကိုယ္သည္ အေသြးအသား၊ မ်က္စိ၊ လွ်ာ လြန္က်ဴးမႈမ်ားေၾကာင့္ စာတန္လက္ေအာက္၊ သူေစၦသရဲမ်ား လက္ေအာက္သို႔ က်ဆံုးသြားႏုိင္ပါေသးသည္။ မတရားေမထုန္၊ မစာၦပေရာဖက္မ်ား၏ ခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ားတြင္ က်ေရာက္သြားႏုိင္ပါေသးသည္။ လူခႏၱာကိုယ္သာ သတ္ျဖတ္၊အက်ဥ္းခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဝိညာဥ္သည္ လြတ္ေျမာက္လွ်က္ရွိသည္။ အခက္ခဲမ်ား၊အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ အသက္၊နာမက်န္း၊ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္၊ လိင္၊မတရားေသာေမထံုအားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံရခ်ိန္တြင္ .... သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္အားျဖင့္သာ ရုန္ထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ရမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ က်ိဳးပဲေၾကမြေသာ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈကို ႏွစ္ျခိဳက္သည္။ မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ဆုေတာင္းသံကို အျမဲနားေျငာင္းပါသည္။ ယံုၾကည္သူအခ်င္းခ်င္း တယ္လီဖုန္းျဖင့္အားျဖင့္ မိတ္သဟာရျပဳျခင္း၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မိတ္သဟာရျပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္သည္ သင့္ထံ အလွ်င္အျမန္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။  ေမာင္သာမန္

ကုိးကားက်မ္းပိုဒ္မ်ား
သန္႔ရွင္းျခင္း ေဟျဗဲ ၁၂း၁၄၊ သု ၂၈း၁၃၊ ဆာလံ ၆၆း၁၈
အက်ိဳးမဲ့စကား  မသဲ၁၂း၂၃၊ သုသန္ ၁၆း၁၊ ဧဖက္ ၄း၂၉ း၃၁ း၃၂
အေသြးသား၊မ်က္စိ  မသဲ၆း၄၊ ၂ကာ၅း၁၀
လက္ဝါးကပ္တိုင္း ေကာ ၂း၁၄-၁၅၊ ေဟျဗဲ ၁၃
က်ိဳးပဲေသာစိတ္ ဆာလံ၅၁း၁၇


Download PDF File
http://murann.com/stories/narrow.road.to.holy.spirit.pdf

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ဘ၀ခရီးလမ္းၾကမ္းမွ စာမူၾကမ္းမ်ား။ မီနီမဂၢဇင္း ႏွင့္ သခင့္စကား June2010


မင္းေအာင္သက္လြင္ - ဘ၀ခရီးလမ္းၾကမ္းမွ စာမူၾကမ္းမ်ား။ မီနီမဂၢဇင္း
ကာတြန္း၊ ကဗ်ာ၊ ဓမၼဟာသ၊ သက္ေသခံခ်က္၊ ေဆာင္းပါး၊ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္၊ ဘာသာျပန္

ရန္ကုန္တြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာေနရာမ်ား
၁။ Myanmar Bible Society bookshop အမွတ္ ၂၆၂ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊
    ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ဖုန္း ၂၅၀၀၁၄
၂။ C.L.C (Christian Literature Council) အမွတ္ ၁၉၁၊ ၃၉လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း ၂၄၉၁၇၆

စင္ကာပူတြင္ ရႏိုင္ေသာေနရာမ်ား
၁။ ယုုဒႆန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ Thomson Baptist Church, 45 Thomson Rd, Singapore (JBCS)
၂၊ ကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စေကာကရင္) Boy's Brigade HQ 105, Ganges Ave
၃။ Hakka Methodist Church, 1B Evelyn Road (near Novena MRT)

ပင္ရင္းဌာန - ျဖန္႔ခ်ိလိုသူမ်ား ဆက္သြယ္ပါ
၁။ မိျမသက္လြင္ မ-၁၁၄၉ ဟိုက္ပါတ္ ၂လမ္း၊ အင္းစိန္ျမိဳ႔၊ ရန္ကုန္ (ဖုန္း ၆၄၄၅၁၃)
Click Here to view Book Advertising


သခင့္စကား Lord's Word,  2010 June
Click Here to Download

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ဒုကၡလို႔သာမွတ္လိုက္ခ်င္ပါသည္

ကိုေမတၱာ (သင္းအုပ္ဆရာ)
“ရတာမလို၊ လိုတာမရ” “လူ႔အလို၊ နတ္မလိုက္ႏုိင္” ေသာ လူ႔ေဘာင္ေလာကႀကီးသည္ လြယ္မလို လိုႏွင့္ ခက္တတ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေလာကီေလာကနယ္ပယ္တြင္ ဘုရားသခင္ခန္႔ထားျခင္းခံရ ေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား၏ဘ၀ကို အမႈေတာ္ေဆာင္အခ်င္းခ်င္းကသာ အေကာင္းဆံုးနားလည္သေဘာ ေပါက္ႏုိင္ၾကပါေပသည္။ အသင္းသူ/သားမ်ား၏ ေလးစားခ်စ္ခင္မႈ၊ ယံုၾကည္အားကိုးမႈ ခံရလြန္းရွာေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားသည္ တစ္ဖက္ကၾကည့္လွ်င္ အလြန္ေကာင္းမြန္လွေပသည္ဟု မွတ္ယူဖြယ္ရိွေသာ္ လည္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ရွင္းျပ၍မတတ္ေလာက္ေအာင္ပင္ ဒုကၡေရာက္ရသည္မ်ားလည္း ရိွတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ေကာင္းေလစြတကား” ဟု သတ္မွတ္ရမည့္အေနအထားတို႔သည္ “ဒုကၡ…ဟူ၍သာ” မွတ္လိုက္ ရေတာ့မလိုလိုပင္ျဖစ္သည္မွာ မၾကာခဏပင္ျဖစ္ပါသည္။

Read more... Link  

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)   တစ္ခါက (၂၀၁၀) ျပည္ပေရာက္ အသက္၆၀ေက်ာ္ သင္းအုပ္ဆရာၾကီး မ်က္ျပဴး တရားပလင္ေပၚမွာ တရာေဟာေလသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္က ပရိတ္သတ္ေရွ့ထြက္လာျပီး ၀ူး၀ါနဲ႔လာေအာ္သည္။ အေမျဖစ္သူ ေခၚျပီးအျပင္ထုတ္သြားရေလသည္။ တရားေဟာျခင္း ခဏေတာ့ ရပ္သြားရပါသည္။  ဆရာၾကီးက တရားေဟာျခင္း ခဏရပ္လိုက္ျပီး ... ရယ္စရာ တစ္ခုေျပာျပပါသည္။။


    ဟိုး လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုန္းက ကြ်န္ေတာ္လူငယ္အခ်ိန္မွာ တရားပလႅင္ေပၚ ကေလးတက္လာရင္ အရမ္းစိတ္ဆိုးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္နိဳင္တဲ့ အသင္းေတာ္ဆိုရင္  "ေဟ့ .. ဘယ္သူလဲ၊ ကေလးအေမ .. အျပင္ေခၚထုတ္သြား"  ..လို႔ ေျပာပစ္လိုက္တဲ့အထိ စိတ္တိုတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တရားေဟာတာကို အေႏွာက္အရွက္ျဖစ္တယ္ေလ။   ဒီလိုနဲ႔ပဲ ကြ်န္ေတာ့ ေျမးကေလးရျပီး အသက္ ၂ႏွစ္ေလာက္အၾကာမွာ ကေလးက ကြ်န္ေတာ္တရားေဟာေနတဲ့ တရားပလႅင္ေပၚတက္လာျပီး ၀ူး၀ါး လုပ္တယ္။ လူတစ္ေယာက္က ထလာျပီး ကေလးကို ခ်ီမထုတ္သြားမယ္ျပင္တယ္။

    ကြ်န္ေတာ္က ျဖက္တားလိုက္တယ္။   ..."ကေလးပဲကြာ... သူ႔ဖာသာေနပါေစ" ...ဟုေျပာလိုက္ရတယ္။  "ဟုတ္တယ္ ... ကိုယ့္ေျမးက်ေတာ့ တရားပလႅင္ေပၚတက္လာျပီး အသံဗလံလုပ္ရင္ .. အေႏွာက္အရွက္လို႔ မထင္ေတာ့ပဲ၊ သာယာမႈေတာင္ ခံစားရတယ္၊ ရင့္က်က္ေျပာင္းလဲလာတာေပါ့.."   ဟုထပ္မံေျပာေလသည္။


 မေနသာေသာ ကိုေဇာက္ထိုးက အနားက ဦးေဇာ္ေျပာင္ကို တိုးတိုးေျပာလိုက္သည့္စကားကေတာ့ ..

  ဒါေပါ့ ... ငါ..ေျပာသလိုလုပ္၊ ငါလုပ္သလို မလုပ္နဲ႔ဆိုတာ ... ဟူသတည္း။


*******

  ဦးေဇာ္ေျပာင္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ႏွစ္က ဇနီးသည္ေျပာသည့္ သားငယ္အေၾကာင္းသတိရမိသည္။ ဆိုက္ကား၂စီးျဖင့္ ပုသိမ္သေဘၤာဆိပ္တြင္ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူရွိ ဖခင္ထံသြားေနေတာ့မည့္ ၄နွစ္သားငယ္က ဆိုက္ကားတစ္စီး၊ သူ႔ အစ္ကို၀မ္းကြဲ အသက္၆ႏွစ္အရြယ္က ဆိုက္ကားတစ္စီး၊ ၂စီးျပိဳင္ျပီး အိမ္မွထြက္လာၾကခ်ိန္တြင္ ဦးေဇာ္ေျပာင္သားက အသံက်ယ္က်ယ္ႏွင့္ 


   "ငါ့အေဖရွိတဲ့ စင္ကာပူမွာ ေက်ာင္းတက္ျပီး ျပန္လာရင္၊ မင္းတို႔နားမလည္တဲ့ အဂၤလိပ္စကားေတြနဲ႔ ေျပာမွာ ..ကြ"    ဟု ၾကြား၀ါေလသည္။

   ထိုအခါ သေဘၤာဆိပ္လိုက္ပို႔ေသာ အစ္ကို၀မ္းကြဲေလးချမာ တိတ္ဆိတ္သြားျပီး .. မၾကာခင္ ေခ်ပစကားထြက္လာသည္။

   "မင္းအဂၤလိပ္စကားေတြနဲ႔ ငါ့ကိုေျပာလာရင္ေတာ့ ငါ... လက္သီးနဲ႔ ပိတ္ထိုးပစ္လိုက္မယ္ ..."    ဟူသတည္း


   ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ လူဗီဇကို ကေလးသူငယ္မ်ားက ျပသေလ့ရွိပါသည္။

မွတ္ခ်က္။
ဆရာေတာ္ဦးေရႊဒုံးတရားေဒသနာ (JBCS) မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖၚျပပါသည္။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


မ်ဴရီလို,ဗီ၊ အီ
Murillo (ခရစ္ ၁၆၁၇-၁၆၈၂)။ ဗာတိုလိုေမး ေအစေတးဗန္း မ်ဴရီလိုသည္ ထင္ရွားေသာ စပိန္အမ်ိဳးသာ ပန္းခ်ီဆရာတဦးျဖစ္၏။ မေဒါနားရုပ္မ်ား၊ သူေတာ္စင္ရုပ္မ်ား အစရွိသည့္ အယူ၀ါဒဆိုင္ရာ ပန္းခ်ီကားမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ထင္ရွားသူျဖစ္ေသာ္လည္း လမ္းေပၚတြင္ ေလလြင့္ေနေသာ အ၀တ္ဗလာခ်ာႏွင့္ သူငယ္ကေလးမ်ား၏သရုပ္ကိုလည္း ထင္ရွားေလေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေရးျခယ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ ျဖစ္၏။
မ်ဳးရီလိုသည္ ခရစ္ ၁၆၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ဆဲ့ဗီးျမိဳ႔တြင္ ေမြးဖြားသည္။ မိဘမ်ားမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မထင္ရွားသူမ်ားျဖစ္၏။ မ်ဴရီလိုအား သူ၏ ဖခင္က ဟြန္ေသကတ္စတီလို အမည္ရွိ မထင္ရွားေသာ ပန္းခ်ီဆရာတဦးထံ အပ္ႏွံသည္တြင္ လက္ဦးအေျခခံ ပန္းခ်ီပညာကို ရရွိေလသည္။ ၁၆၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ကက္စတီလို အရပ္တပါးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔သြားေသာအခါ မ်ဴရီလိုသည္ မိမိ ကိုယ္စြမ္းကုိယ္စကို အားကိုးျပီးလွ်င္ ပန္းခ်ီကားအၾကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ ၀မ္းေရးအတြက္ရွာၾကံခဲ့ရ၏။ ေရးဆြဲေသာ ပံုၾကမ္းမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ မေဒါနား ေခၚ ခရစ္၏ မယ္ေတာ္ပံုမ်ားျဖစ္လွ်က္ ပန္းခ်ီအဆင့္အတန္း မျမင့္ဟု ဆိုရေသာ္လည္း ထိုစဥ္က ဆဲ့ဗီးျမိဳ႔ရွိ သူ၏ေရာင္းရင္းမ်ား၏ လက္ရာမ်ားထက္ကား အႏုပညာ ဂုဏ္ေျမာက္ေပသည္။
မ်ဴရီလို၏ ေရာင္းရင္း ပန္းခ်ီဆရာ တဦးသည္ ခရီးလွည့္လည္ျခင္းအားျဖင့္ ပန္းခ်ီေရးဆြဲဟန္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္းကို ေတြ႔ျမင္ရေသာအခါ မ်ဴရီလိုသည္ အံ့ၾသလွ်က္ အားက်လာမိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်ဴရီလိုသည္ ၁၆၄၂ ခုႏွစ္တြင္ မိမိကို အားထား၍ေနေသာ ႏွစ္မငယ္ကို မိတ္ေဆြတဦးထံ အပ္ႏွံျပီးသကာလ မဒရစ္ျမိဳ႔ေတာ္သို႔ ေရွးရႈ ထြက္ခြာသြား၏။ မဒရစ္သို႔ ေရာက္လွ်င္ မိမိႏွင့္ တရပ္တည္းေန တေရတည္းေသာက္သူ ျဖစ္ေသာ ပန္းခ်ီေက်ာ္ ေဗလက္ကတ္ထံ ခ်ည္းကပ္ရေလ၏။ ေဗလက္ကတ္သည္ မ်ဴရီလိုအား မိမိအိမ္တြင္ တည္းခိုေနထိုင္ေစျပီးလွ်င္ ျမိဳ႔ေတာ္တြင္းရွိ ေတာ္၀င္ပန္းခ်ီျပခန္း၊ ျပတိုက္မ်းသို႔ ၀င္ခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂ႏွစ္ အေတာအတြင္၀ယ္ မ်ဳရီလိုသည္ ကၠဳတလီႏွင့္ဖလန္းဒါးမွ ပန္းခ်ီေက်ာ္တို႔၏ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ လက္စြမ္းျပ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ကူးယူေရးဆြဲခဲ့၏။ ၁၆၄၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဗလက္ကတ္သည္ မ်ဴရီလို၏ လက္ရာမ်ားကို စပိန္ဘုရင္ထံ ဆက္သေလသည္။
ေဗလက္ကတ္က မ်ဴရီလိုကို ေရာမသို႔ သြားေရာက္ရန္ တိုက္တြန္းပါေသာ္လည္း မ်ဴရီလိုသည္ ဇာတိရပ္ရြာႏွင့္ ႏွစ္မငယ္တို႔ကို သံေယာဇဥ္တြယ္ေနေသာေၾကာင့္ ဆဲ့ဗီျမိဳ႔သို႔ ျပန္သြား၏။ ထိုအေတာအတြင္း ဆဲ့ဗီးျမိဳ႔ရွီ ေက်ာင္းမွ နံရံမ်ားေပၚတြင္ ပန္းခ်ီေရးဆြဲ တန္ဆာဆင္လိုေသာ္လည္း နာမည္ရ ပန္းခ်ီဆရာတဦးအား ငွားရမ္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ဘဲ ရွိေနေသာေၾကာင့္ မ်ဴရီလိုသည္ ေက်ာင္း၏ နံရံတြင္ အလြန္လွပ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ပန္းခ်ီကား၁၁ခ်ပ္ကို လက္ခေၾကးေငြ တျပားတခ်ပ္မွ မယူပဲ ေရးဆြဲေပးေလသည္။ ယင္းပန္းခ်ီကားမ်ားသည္ သူ၏ ေရွးဦးက်ေသာ ပန္းခ်ီဟန္ျဖစ္၍ သူ၏ လက္စြမ္းလက္စကို ထင္ရွားေစခဲ့ေလသည္။
၁၆၄၈ ခုႏွစ္တြင္ မ်ဴရီလိုသည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ အမ်ိဳးသမီးတဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ျပီးလွ်င္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ပန္းခ်ီဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရင္းႏွီးလွ်က္ သူ၏ အိမ္မွာ အဆိုပါ ပုဂို္လ္တို႔ စခန္းခ်ရာ ျဖစ္လာ၏။ မ်ဴရီလို၏ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားသည္လည္း ပိုမို၍ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာ၏။ သူ၏ ပန္းခ်ီရုပ္မ်ားသည္ ပို၍ ေျပျပစ္လာကာ အေရာင္ျခယ္ရာတြင္လည္း ပို၍ ၾကည္လင္လာ၏။ ၁၆၅၅ခုႏွစ္တြင္ မ်ဴရီလိုသည္ သူ၏ ထင္ရွားလွေသာ ပန္းခ်ီကား၂ခ်ပ္ျဖစ္သည့္ ဒန္လီယန္ဒရို ႏွင့္ စန္အီစီဒိုရို တိုကို ေရးဆြဲေလသည္။ ထိုပန္းခ်ီကားမ်ားသည္ ယခုအခါ ဆဲ့ဗီးကသီဒရယ္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းၾကီးတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားလွွ်က္ ရွိ၏။ မ်ဴရီလို၏ ပန္းခ်ီဟန္ ဒုတိယအဆင့္ကို ေဖာ္ျပေသာ ပန္းခ်ီကားလည္း ျဖစ္ေပသည္။
မ်ဴရီလိုသည္ ၁၆၅၈ခုႏွစ္တြင္ အႏုပညာတံခြန္ေက်ာင္း တည္ေထာင္ေရးကို တာ၀န္ယူလွ်က္ ၁၆၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ထိုေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့၏။ မ်ဴရီလိုသည္ ဥကၠဌတဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရေလသည္။
၁၆၆၅ ခုနွစ္တြင္ မ်ဴရီလိုသည္ စန္တာမာရီယာ လာဗလန္ကာ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ တန္ဆာဆင္ရန္ စက္၀ိုင္းျခမ္းၾကီး ၂ခုေပၚတြင္ ပန္းခ်ီကားမ်ားႏွင့္ ထိုေနာက္တြင္ ေရးျခယ္ေသာ ပန္းခ်ီလက္ယာမ်ားသည္ သူ၏ တတိယႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ပန္းခ်ီဟန္ကို ေဖာ္ျပေသာ ပန္းခ်ီကားမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။
မ်ဴရီလိုသည္ ပန္းခ်ီကားေပါင္း အေျမာက္အျမား၊ ေရးဆြဲခဲ့ရာ အမ်ားအျပားမွာ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္မ်ားအတြက္ အယူ၀ါဒဆိုင္ရာ ကားမ်ားသာျဖစ္၏။ ၁၆၈၁ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ ကာဒစ္ျမိဳ႔ရွိ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတခုတြင္ ပန္းခ်ီေရးဆြဲ တန္ဆာဆင္ရန္ ျငမ္းေပၚတက္ရာတြင္ ျငမ္းေပၚမွ လိမ့္က်၍ ရရွိေသာ ဒဏ္ရာမွ နာလွန္မထူႏိုင္ေတာ့ဘဲ ၁၆၈၂ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၃ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္ေလသည္။
မ်ဴရီလို၏ လက္ရာမ်ားကို ေလ့လာလိုသူတို႔သည္ သူ၏ ဇာတိခ်က္ေၾကြရာ ဆဲ့ဗီးျမိဳ႔သို႔ သြားေရာက္၍ ေလ့လာႏိုင္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ မဒရစ္ျမိဳ႔ရွိ ပရာဒိုျပတိုက္တြင္၄င္း၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ လူဗရျပတိုက္တြင္၄င္း၊ လန္ဒန္ျမိဳ႔ရွိ အမ်ိဴးသား ပန္းခ်ီျပတိုက္တြင္၄င္း သူ၏လက္ရာမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပသည္။

မွတ္ခ်က္။
ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ၉ PDF file, foreverspace.com.mm မွတဆင့္ ကူးယူျပီး၊ မူရင္းအတိုင္းေဖၚျပပါသည္။ ခရစ္ယန္မ်ားအတြက္ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာမ်ား အလြန္ရင့္က်က္လွေသာ စိပိန္လူမ်ိဳး၊ ပန္းခ်ီဆရာတဦး၏ အႏုပညာျဖင့္ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၅၀ အခ်ိန္ကာလတြင္ ဥေရာပမွ ဆင္းရဲမြဲေတေသာ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦး သူကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္အတြက္ သူ႔ဘ၀ကို ျမွတ္နွံထားသည့္ အထုတ္ပတၱိ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း အဂၤလိပ္ေခတ္မွ လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့အဆင့္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား ေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။  ဦးဘဥဏ္၊  ဦးဘၾကည္ တို႔သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအထိ ပညာသင္ျပီး၊ ျမန္မာျပည္ျပန္လာသူ နာမည္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ားျဖစ္သည္။  ဦးဘဥဏ္ သင္ၾကားမႈေအာက္တြင္ ပန္းခ်ီဆရာ ၆ဦးတြင္ ဦးဘၾကည္၊ ဦးသိန္းဟန္၊ ဦးေငြၾကိဳင္၊ ဦးေက်ာ္လႈိင္း၊ ဦးေအာင္ခင္၊ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ဦးဆန္း၀င္းသည္လည္း ဦးဘဥာဏ္ လက္ရာမ်ားမွ ေလ့လာခဲ့သူ နာမည္ေက်ာ္ ပန္းခ်ီဆရာတဦးျဖစ္သည္။ အားလံုး ကြယ္လြန္သြားၾကျပီး၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဦးဘရင္ကေလး၊ ဦးလြန္းၾကြယ္၊ ဦး၀င္းေဖ စသည္တို႔သည္ သက္ရွိထင္ရွား၊ အသက္ရြယ္ၾကီးသူမ်ားစြာရွိပါသည္။ စပိန္ပန္းခ်ီဆရာၾကီး မ်ဴရီလိုကဲ့သို႔ ပန္းခ်ီသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျပီး လူငယ္ပန္းခ်ီဆရာမ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္းေပးဖို႔ ၀ါသနာရွင္၊ လူငယ္ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတြင္ အထူးတာ၀န္ရွိပါသည္။ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းရွိ အမ်ိဳးသားျပတိုက္သည္ ျမန္မာ့တန္ဖိုးရွိေသာ အႏုပညာ၊ ပန္းခ်ီ၊ပန္းပုမ်ား စုေဆာင္းထားေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားစြာကို လန္ဒန္ျမိဳ႔တြင္ ရရွိႏိုင္သလို ယခုအခါ စင္ကာပူႏိုင္ငံအစိုးရျပတိုက္က ၀ယ္ယူစုေဆာင္းထားသျဖင့္ လန္ဒန္ထိ မသြားႏိုင္သူမ်ား စင္ကာပူတြင္၊ လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္သည္။ စင္ကာပူရွိ ကမၻာ့အဆင့္မီ ပန္းခ်ီ၊ပန္းပု၊ ဒီဇိုင္းေက်ာင္းမ်ားစြာရွိျပီး ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ စင္ကာပူသည္ အႏုပညာေလ့လာေရးစခန္းျဖစ္ေနပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအဖို႔ လူမသိ၊သူမသိ ခရီးထြက္ရသည္။ ျပန္ေပးဆြဲျပီး အေမရိကန္အစိုးရထံ ေငြညွစ္လိုသူမ်ားကို ေၾကာက္ေနရခ်ိန္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားမွာ ေဘးကင္းျပီး၊ ဘာသာေရး၊လူမႈေရးမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ၊ ေဘးကင္းစြာလုပ္ႏိုင္သည္ ..ဟု စင္ကာပူလူငယ္မ်ားအား ဓမၼဆရာ Rev Kenny Fam တိုက္တြန္းအားေပးျခင္းကို နားေထာင္ခဲ့ဖူးသည္။ စင္ကာပူကို အေျချပဳျပီး၊ ကမၻာသို႔ ေျခဆန္႔ရန္ ျမန္မာမ်ားအား လက္ရွိအေျခအေနေပးေနပါသည္။

ေန႔စဥ္ခြန္အား..စာေစာင္မွ 5-Jul-2013 စာတပိုဒ္ကိုဖတ္မိသည္။ ေရွးေခတ္က ေရာမတုိ႔သည္ ေအာင္ပြဲမွျပန္လာေသာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအား ႀကိဳဆိုၿပီး ၿမိဳ႕ထဲ စီတန္းလွည့္လည္ေလ႔ရွိသည္။ စီတန္း လွည့္လည္ သူမ်ားတြင္ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ သက္ေသအျဖစ္ ဖမ္းဆီးခဲ႔ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား ပါဝင္သည္။ သူရဲေကာင္းတုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈ ကုိ ပရိသတ္လူထုႀကီးက ဝမ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ၾသဘာေပးၾကသည္။ (တစ္ၿမိဳ႕လံုးအႏွံ႔ လွည့္လည္ၿပီး) လူထု၏ ခ်ီးေျမႇာက္မႈကုိ ခံစား ေနရခ်ိန္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိတ္ႀကီးမဝင္ေအာင္ သူ႔ျမင္းရထားေဘးတြင္ ကၽြန္တစ္ဦးလို္က္ပါကာ “မင္းလည္း ေသမ်ိဳးပဲ” ဟူ၍ သူၾကားေအာင္ တီးတိုးေရရြတ္ေပးသည္။

၁၉၄၈ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရျပီး၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏုလက္ထက္ ၁၉၅၂တြင္ ျမန္မာ့ပန္းခ်ီကားမ်ားစုေဆာင္းထားသည့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။  ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းကို စတင္ပံုႏွိပ္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္အစိုးရက လြတ္လပ္ေရးေပးေသာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွထိတ္တန္းႏိုင္ငံဘ၀ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခု ၂၀၁၁ စစ္အစိုးရလက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွတြင္သာမက၊ ကမၻာ့ ဘိတ္ဆံုးအေျခအေနျဖစ္ေနသည္ကို လက္ရွိျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား ညစဥ္အိပ္ယာ၀င္တိုင္း မ်က္ရည္ျဖင့္ စဥ္းစားရင္း၊ သတိအျမဲရရန္ျဖစ္သည္။  မုရန္

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ပြင့္လွစ္ေနတဲ့ေကာင္းကင္
လွမ္း၍ေမွ်ာ္ၾကည္႔ေသာအခါ
သန္႔ရွင္းေသာဘုရားစိုးစံသည္

ကြၽႏု္ပ္၏အလိုအပ္ဆံုးအရွင္
ကြၽႏု္ပ္၏ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသခင္
ကြၽႏု္ပ္၏ အတမ္းတဆံုး

ကိုယ္ေတာ္သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း
သန႔္ရွင္းေသာဘုရား
ကိုယ္ေတာ္သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း
သန႔္ရွင္းေသာဘုရား

ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ ဆင္းၾ<ြကမူပါ
ႏွလံုးသားထဲက ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္
သခင့္ရဲ႔မ်က္ေမွာက္လႊမ္းမိုးေသာ အရပ္
ထိုအရပ္ရပ္တို႔၌ ကြၽႏု္ပ္အၿမဲရွိခ်င္

( သန္႔ရွင္းေသာဘုရား
ကိုယ္ေတာ္ တပါးတည္းသာ
ထာဝရ အၿမဲကိုးကြယ္မည္ . . )


မေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ ေမတၲာ
အၿမဲတမ္းတည္မယ့္ သစၥာ
သခင္ဘုရား၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း

ေကာင္းကင္သားမ်ားႏွင့္အတူ
ျမြတ္္ဆိုခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္
အႏႈိင္းမဲ့ တန္ခိုးရွင္ဘုရား


Htar Wa Ya.ppt

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

ေဟ၊ ၁၃း၁၄၊ ဆာ ၂၄း၃-၅ Higher ground

၁။ ေကာင္းကင္လမ္းကို ကိုးစားတက္မည္
ေန႔စဥ္တိုး၍အထက္ေရာက္သည္
ကုန္းျမင့္ေပၚမွာေျခလွမ္းဖို႔ရာ
ေန႔စဥ္ျပဳမည္ဆုပထၳနာ

ထပ္ဆိုရန္
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ကုန္းျမင့္ေပၚမွာ
ရပ္ေနဖို႔ရာကူေတာ္မူပါ
သာ၍ျမင့္ရာကုန္းျမင့္ေပၚမွာ
ေျခလွမ္းစိမ့္ငွာမေတာ္မူပါ

၂။ ယံုမွားျခင္းႏွင့္ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းမ်ား
ရွိရာရပ္မွာမေနခ်င္ပါ
အျခားသူမ်ားေနခ်င္ေသာ္လည္း
ကုန္းျမင့္မွာသာကြ်ႏ္ုပ္ေနမည္

၃။ မာရ္နတ္ဆိုးသည္တိုက္ခိုက္ေသာ္လည္း
ထက္ရပ္မွာသာေနခ်င္လွသည္
ကုန္းျမင့္ေပၚကသီခ်င္းသံမ်ား
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ကြ်ႏ္ုပ္ၾကားရ။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Seek Ye First

Seek ye first the Kingdom of God
And His righteousness
And all these things shall be added unto you
Hallelu, Hallelujah!   Man shall not live by bread alone
But by every word
That proceeds from the mouth of God
Hallelu, Hallelujah!   Ask and it shall be given unto you
Seek and ye shall find
Knock and the door shall be opened unto you
Hallelu, Hallelujah!