မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Thursday, Oct 30th

Last update07:27:16 PM GMT

You are here:: ၀ိညာဥ္ေရးရာ ကမၻာေပၚတြင္အၾကီးမားဆံုးေသာဘ၀ ျပိဳင္ပြဲ

ကမၻာေပၚတြင္အၾကီးမားဆံုးေသာဘ၀ ျပိဳင္ပြဲ

E-mail Print PDF


ကမၻာေပၚရွိ လူသားအားလံုးသည္ ေမြးဖြားခ်ိန္မွ ေသဆံုးခ်ိန္ထိ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးစံုကို ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ ၾကရပါသည္။ ဥပမာ တစ္ဦးခ်င္းျပိဳင္ပြဲ၊ အိမ္ေထာင္မိသားစုလိုက္ျပိဳင္ပြဲ၊ အဖြဲ႔အစည္းလိုက္ ျပိဳင္ပြဲ၊ လူမ်ိဳးလိုက္ျပိဳင္ပြဲ၊ စစ္ေရးအရျပိဳင္ပြဲ၊ ပညာေရးအရ ျပိဳင္ပြဲ၊ ဦးေႏွာက္ပိုင္းအရ ျပိဳင္ပြဲ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာအရျပိဳင္ပြဲ၊ ...မွအစ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ ကမၻာေပၚတြင္ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးစံုကို ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ေနၾကရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယခုမူကား ကမၻာေပၚရွိ ျပိဳင္ပြဲေျမာက္မ်ားစြာအနက္ (၄)မ်ိဳးအေၾကာင္း ဆင္ခ်င္ေစလိုပါသည္။

(၁) မူလတန္းမွ ဆယ္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၂) တကၠသိုလ္ေရာက္ေသာ ေန႔မွ ဘြဲ႔ယူေသာေန႔အထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၃) အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ

၁။ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲ
မူလတန္းမွအထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲသည္ စာေတာ္ေသာ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ ခ်မ္းသာေသာ သားသမီးမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ အဆင့္ျမင့္ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားတြင္ ပညာဆည္းပူးႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ဘဝျပိဳင္ပြဲေျမာက္မ်ားစြာအနက္ ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။

(၂) တကၠသိုလ္ေရာက္ေသာ ေန႔မွ ဘြဲ႔ယူေသာေန႔အထိ ျပိဳင္ပြဲ
အခ်ိဳ႔ေသာေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ မည္သို႔ပင္ဗိုလ္စြဲေစကာမူ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ က်ရံႈးပါက မ်က္ႏွာညွိဳးငယ္စြာျဖင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ဂုဏ္ယူဝံ့ၾကြားစြာျဖင့္ တကၠသိုလ္နယ္ေျမသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ထိုနယ္ေျမတြင္လည္း မိမိတို႔၏ ဘာသာရပ္အသီးသီး၌ ျပိဳင္ပြဲဝင္လာၾကပါသည္။ အက်ၤ ီအဝတ္အစားျပိဳင္ၾကသည္။ သမီးရည္းစားထား ျပိဳင္ၾကသည္။ မိမိတို႔ဘဝခရီးတစ္ေလွ်ာက္ အေပ်ာ္ဆံုးေသာသမယ အပူအပင္ကင္းမဲ့ဆံုးေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ဤသို႔တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္ ဘြဲ႔အသီးသီးရသည္အထိ ဘဝတူ၊ ခံစားခ်က္တူစြာျဖင့္ တေပ်ာ္တပါးပညာဆည္းပူးၾကပါသည္။ ဤသည္မွာ ဘဝျပိဳင္ပြဲ(၄)မ်ိဳးအနက္ ဒုတိယျပိဳင္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၃) အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲ
တတိယဘဝျပိဳင္ပြဲမွာ အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။ ပညာအရွိဆံုးျပိဳင္ပြဲမဟုတ္ေတာ့ပဲ အခ်မ္းသာဆံုးတိုက္တာေျမယာ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ကား ဘယ္ႏွစ္စီးရွိ၍ ေရႊေငြဥစၥာမည္မွ် စုေဆာင္းႏိုင္မႈ၊ ႏိုင္ငံျခားတြင္ဇိမ္ခံ၍ ေနႏိုင္မႈ၊ ဟူေသာျပိဳင္ပြဲၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ဘြဲ႔အထပ္ထပ္ရေစကာမူ မခ်မ္းသာပါက လူ႔ေလာကအလယ္တြင္ မ်က္ႏွာသာမရေတာ့ပဲ မ်က္ႏွာညွိဳးငယ္စြာျဖင့္ ျပိဳင္ပြဲရႈံးႏိုမ့္ၾကရပါသည္။ ဤတတိယျပိဳင္ပြဲသည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝျခင္းျပိဳင္ပြဲျဖစ္ရာ မူလတန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္ မ်ားတြက္ ရံႈးခဲ့သူမ်ားပင္လွ်င္ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ ဘဝျပိဳင္ပြဲ(၄)မ်ိဳးအနက္ တတိယျပိဳင္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာဆင္ႏြဲႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ
ကမၻာမိုးေျမ(စၾကၤာဝဌာ)၌ လူသားမ်ား၏ အၾကီးမားဆံုးေသာ ျပိဳင္ပြဲသည္ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးမဟုတ္၊ တကၠသိုလ္ဘဝ၏ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးလည္းမဟုတ္၊ ေလာကတြင္အခ်မ္းသာဆံုး အေအာင္ျမင္ဆံုးျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးလည္းမဟုတ္၊ တမလြန္ဘဝ၏ ျပိဳင္ပြဲသည္ ျပိဳင္ပြဲအားလံုးတြင္ အေရးၾကီးဆံုးေသာ အၾကီးမားဆံုးေသာ ျပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ေလာက၌ အသက္ရွင္စဥ္တြင္ ခရစ္ေတာ္ (ဘုရားရွင္) အတြက္ မည္မွ်အဖိုးအခ ေပးသည္။ ေထာင္တံခါးဝႏွင့္ မည္မွ်နီးကပ္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းသည္။ ေထာင္တြင္း၌ခရစ္ေတာ္ (ဘုရားရွင္)အတြက္ မည္မွ်ညွင္းဆဲခံသည္၊ ခရစ္ေတာ္(ဘုရားရွင္)ကယ္တင္ျခင္းတရားကို မည္မွ်ျပန္႔ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္ ဟူေသာ ျပိဳင္ပြဲၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပါလု (AD50ခန္႔) ကိုယ္တိုင္က "ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ယခုဘ၀တြင္ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိလွ်င္ အျခားေသာသူအေပါင္းတို႔ထက္ သာ၍ ဆင္းရဲေသာသူျဖစ္ၾက၏" (၁ေကာ ၁၅း၁၉) ဟု ဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရမည့္ ဆုလပ္သရဖူကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေသာအခါ ယခုကာလ၌ ခံစားရေသာဆင္းရဲဒုကၡ၊ ညွင္းဆဲျခင္းတို႔သည္ မေျပာပေလာက္ေသာ အရာမ်ားသာျဖစ္သည္ ဟုဆိုပါသည္။ ေပါလုသည္ (၃၉)ခ်က္ (၃)ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ေၾကာင့္ အရိုက္ခံရသည္။ မၾကခဏအဖမ္းခံရသည္။ ေထာင္တံခါးဝႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုး ေလွ်ာက္လွမ္းေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါေရးသားခ်က္မ်ားမွာ စာေရးသူ ဆရာေတာ္ထန္ဇကပ္ BA (Bible), M.Div ၏ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရန္ ေျခလွမ္း(၄)ဆင့္ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၂၁၇-၂၈၉)မွ ကူးယူထားျဖင္းျဖစ္သည္။ စာအုပ္တြင္ ေဟျဗဲ ၁၁ ယံုၾကည္ျခင္းၾကီးမားလွေသာ ဘိုးဘြား၊ ဂိေဂါင္၊ဗာရက္၊ ရွံဆံု၊ ေယဖသ၊ ဒါဝိဒ္၊ ရွေမြလ၊ အာျဗာဟံ စသျဖင့္ ေျပာမကုန္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ခြန္အားယူေရးသားထားပါသည္။  (Contineu to read - Click Here  Book Download - Click Here)

မိမိအတြက္တည္ေဆာက္စရာမ်ား
ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ သြားေသာလမ္းခရီးကို ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ခရစ္ယာန္ဘဝအသက္တာ ဟုေခၚၾကသည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ ေဒါသထြက္ေသာအခါ ခရစ္ယာန္မဟုတ္သူ မိတ္ေဆြက "ဟာ.. မင္းက၊ ခရစ္ယာန္လုပ္ေနျပီး၊ ဘာေၾကာင့္ေဒါသထြက္ေနရသလဲ" ..ဟု ေျပာလာသည္မွာ သင့္အသက္တာသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူရွိျခင္း ပံုသက္ေသျဖစ္သည္။ ထိုသို႔အေျပာခံလိုက္ရျခင္းျဖင့္ မိမိေဒါသကို ျပန္လည္ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္သည္။ ထိုမိတ္ေဆြသည္ ယံုၾကည္သူမဟုတ္ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္သည္။ 

ၾသဂုတ္လသည္ စင္ကာပူယုဒသန္အသင္းေတာ္ သင္းအုပ္ဆရာ၂ဦး ဆရာၾသဂတ္စတတ္ႏွင့္ ဆရာမ်ိဳးသူ (၂)ဦး ေမြးေန႔မ်ားျဖစ္သည္။ အသက္မ်ားၾကီးလာေသာအခါ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေျခလွမ္း(၄)ဆင့္တြင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို လွမ္းေနရသည္။ ဆရာသမား ၂ဦးလည္း ဘဝတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကဲ့သို႔ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ (၄)မ်ိဳးတြင္ ကိုယ္တိုင္ (သို႔မဟုတ္) မိသားစုမ်ား ပါဝင္လႈပ္ရွားေနရသည္။ မပါခ်င္လဲမရ၊ မိမိအိမ္ေထာင္မိသားစု၊ မိတ္ေဆြေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိကိုယ္တိုင္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ စိတ္ပ်က္စြာႏွင့္ ေမ်ာပါေနရသည္။ ေငြသည္ လိုအပ္ေသာအရာျဖစ္ေသာ္လည္း ေငြေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းစရာမ်ားစြာ ေတြ႔ျမင္ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ကို ပိုမိုနားလည္ရသည္။ 


ၾသဂုတ္လ အမွတ္တရမ်ား
(၈)ရက္သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလး၏ အမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလးလည္း အႏွစ္၅၀အတြင္း ကမၻာတြင္ စာဖတ္သူတိုင္း၊ သိေသာႏိုင္ငံ၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ေခတ္စားလွေသာ ယခုေခတ္တြင္ ကမၻာသိ ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ႏိုင္ငံေလးျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ဖူးသူမ်ား စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလးကိုလည္း ေရာက္ဖူးရသည္။ အႏွစ္၅၀အတြင္ လီကြမ္းယူ ဟုေခၚေသာ လူသားတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ျပီး၊ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ပေပ်ာက္ရန္လုပ္ေဆာင္ရင္း၊ လူသားအရင္းအျမစ္ႏိုင္ငံတစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အျခားကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေလာကတြင္ သြားလည္ခ်င္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ျမန္မာျပည္ျဖစ္သည္။ လီကြမ္းယူက အႏွစ္၅၀အတြင္း စင္ကာပူကို ကမၻာေက်ာ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သလို ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားကလည္း ျမန္မာျပည္ကို ကမၻာေက်ာ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးစာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေရးခ်င္ေသာ္လည္း ျဖစ္ရပ္မွန္ကို လစ္လ်ဴျပဳမရေကာင္းပါ။ လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို မ်က္ရည္မ်ားစြာျဖင့္ (အထူးသျဖင့္ အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား) သခၤန္းစာယူႏိုင္မွ၊ ႏိုင္ငံျပဳျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ဳပ္အတြက္မွာ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ နံပါတ္တစ္ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္တြင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ၾကားခံ၊ အျပစ္ဝန္ခ်၊ ၾကိဳးပဲ့ေက်မြစိတ္ႏွလံုးျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္အသက္ရွင္သေရြ႔ မျခားမလပ္ဆုေတာင္းေပးရပါမည္။ 

ၾသဂုတ္လသည္ ေရာမအင္ပါယာဘုရင္ၾကီး ၾသဂတ္စတပ္ (ကဲသာဘုရင္ ၾသဂုတၱဳကို သတိရပါသည္။ သူ႔လက္ထက္တြင္ ဝိညာဥ္ေရးသခင္ ေယရႈဖြားျမင္ျပီး၊ ကားတိုင္တရားကို ေလာကသားမ်ားအား လက္ေတြ႔ျပသသြားခဲ့ပါသည္။ စိန္႔ၾသဂတ္စတင္း St. Augustine of Hippo (AD 354-430) ဆိုေသာ သူေတာ္စင္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးသည္္ အာဖရိကတိုင္၊ အယ္ဂ်ီးရီယားတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ August နာမည္ျဖင့္ ေၾကာ္ၾကားပါသည္။ City of God, Confession မ်ားတြင္ စံနမူနာထားရေသာ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ေအာက္ေမ့ျပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဖေလာရီဒါျပည္နယ္တြင္ စိန္႔ေအာဂတ္စတင္းျမိဳ႔ ကို စပိန္လူမ်ိဳးမ်ားက တည္ေထာင္ထားသည္။ 

စင္ကာပူ၊ ယုဒသန္အသင္းေတာ္တြင္ ရံဖန္ရံခါ ျမန္မာျပည္မွာလာေသာ ဓမၼဆရာမ်ားျဖင့္ က်မ္းစာသင္တန္းမ်ား ၾကိဳၾကား၊ လုပ္ခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သြားေသာေျခလွမ္းအဆင့္(၄)သို႔ ေရာက္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဘုရားထံ လံုး၀ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံေသာ အသက္တာရရန္အတြက္၊ ေန႔စဥ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ သြားလာရန္လုိေၾကာင္း ဆရာဂြယ္ဝါးက လာေရာက္ပို႔ခ်သြားသည္။ လူငယ္မ်ားညအိပ္စခန္းအတြက္လည္း ဆရာဂြယ္ဝါးက ဆက္လက္ပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။ ျပင္ပဓမၼဆရာမ်ား ပို႔ခ်မႈမ်ားတြင္ အႏွစ္သာရမ်ားကို ထုတ္ယူႏိုင္ရန္၊ ပထမဆံုး မိမိကိုယ္တိုင္ ဘုရားရွင္ကို ကိုယ္၊စိတ္၊ဝိညာဥ္ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္းကို ရရွိရန္အတြက္ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိမိဖာသာ မည္မွ်ၾကိဳးစားေစကာမူ မိမိအျပစ္မ်ားကို မိမိသာလွ်င္အသိဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြင့္မလႊတ္တတ္ျခင္း၊ အကိ်ဳးမဲ့စကားမ်ားေျပာျခင္း၊ ညစ္ညူးစကားမ်ား၊ အညြန္႔က်ိဳးေအာင္သူတပါးအားေျပာျခင္းမ်ားကို ေကာင္းေသာစကား၊ သမၼာစကား၊ တည္ေဆာက္စရာမ်ားျဖင့္ အစားထိုးရန္ ခရစ္ေတာ္ထံအပ္ႏွံဆပ္ကပ္ဖို႔သာ ရွိေၾကာင္း။ ယခုေခတ္တြင္ အင္တာနက္ဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ပင္ လမ္းေဘး၊ မိတ္ေဆြမ်ားက MP4 ဇတ္လမ္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးနည္းစြာျဖင့္ တယ္လီဖုန္းထဲတြင္ ထည့္ေပးေနျခင္း၊ ဘယ္သူမွမသိေအာင္ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္ရာ အိပ္ယာ၊အိမ္သာထဲတြင္ပင္ MP4 ရုပ္ရွင္ဇတ္ကားေကာင္း၊ ကိုးရီးယားကားမ်ားစြာထဲတြင္ ညစ္ညမ္းေသာဇတ္ကားမ်ားကိုပါ အလြယ္တကူ ထည့္ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္၊ စာရိတၱပ်က္စီးမႈမ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ ကူးစက္လာေနေၾကာင္း၊ မိမိဘ၀တြင္ မိခင္ျဖစ္သူထံမွ အေမြအျဖစ္ လက္ထပ္ျပီးမွဆက္ဆံမည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ လက္ေတြ႔ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္အားခ်ီးမြမ္း၊ သက္ေသခံေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အေသြးအသား၊ မ်က္စိ ေဖာက္ျပန္စရာ ေခတ္ကာလတြင္ အိမ္ေထာင္ရွင္ဘဝကို သန္႔ရွင္းရန္ ဘုရားရွင္ကို ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံဖုိ႔ အေရးၾကီးသည္သာမက၊ ပိုအေရးၾကီးသည္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရဲဝံ့စြာခ်မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။ 

ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ အျပစ္သံသရာမွ၊ မလြတ္ႏိုင္သူမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ မိဘဘိုးဘြားကိ်န္စာပဲ ဟုခံယူျပီး၊ အျပစ္ထဲတြင္ နစ္မြန္းေနသူမ်ားစြာရွိပါသည္။ ထိုသူမ်ားတြင္ မိမိလည္းပါဝင္ေနပါက မိမိသာလွ်င္ဦးစြာလြတ္ေျမာက္ရန္ ဘုရားရွင္ထံ အျပစ္မ်ားကို ဦးစြာ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရပါမည္။ ေနာက္မလုပ္ေတာ့ရန္ ..ယံုၾကည္သူ မိမိ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း၊ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္လိုပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္လိုပါသည္။ ေခတ္ကာလသည္ ဆိုးဝါးလွပါသည္။

ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံခ်က္
မိမိသားျဖစ္သူ ၂၆ႏွစ္အရြယ္က ဘုရားသခင္မရွိေၾကာင္း၊ သမၼတအိုဘားမားလည္း ယံုၾကည္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရား GOD ရွိေၾကာင္း မိမိေျပာစကားကို သားျဖစ္သူက၊ "ဒါ..သူတို႔အာဏာ၊ ေငြရရွိေရးအတြက္ Sybol သေကၤတတစ္ခုအျဖစ္ GOD ကိုဖန္တီးလုပ္ယူထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း"   ..ေျပာျပပါသည္။ သားျဖစ္သူသည္ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာကို ခံယူျပီးသူျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ကြ်န္ေတာ္ငယ္စဥ္က စိတ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ငယ္စဥ္ကလည္း မက္သဒစ္အသင္းေတာ္တြင္ ၾကီးျပင္းခဲ့ျပီး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ ယခု သားေတာ္ေမာင္ စဥ္းစားသလို ဘုရားမရွိ၀ါဒအား သက္ဝင္ယံုၾကည္ခဲ့ပါသည္။ အသင္းေတာ္တြင္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စည္းရံုမႈေၾကာင့္ ေတးဂီတေခါင္းေဆာင္အျဖစ္၊ ပါဝင္ခဲ့ျပီး၊ ခရစ္စမတ္ပြဲမ်ား၊ အသင္းေတာ္သံစံုအဖြဲ႔မ်ားတြင္ မယံုၾကည္သူအျဖစ္ လူမႈေရးအရ ပါဝင္၊ ကူညီေပးခဲ့သည္။ ေလာကပညာရပ္မ်ားကို ဘုရားလိုဆည္းပူးေသာ ဗုဒၶဝင္ဇတ္လမ္းမွ အင္ဂုလိမာလာကဲ့သို႔ ပညာကို ကိုးကြယ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္ေကာင္းမ်ားရျပီး ဝင္ေငြေကာင္းလာေသာအခါ ေငြကိုတက္မက္ေသာစိတ္ ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္လာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဇနီးသည္ႏွင့္သင္းအုပ္ဆရာအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းတရားကို နားလည္လာခဲ့သည္။ ဒုကၡဆင္းရဲ၊ ေသမတတ္ခံရျပီးမွ ခရစ္ေတာ္ကို တဖန္ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာထန္ဇကပ္၏ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေျခလွမ္း အမွတ္(၄) အဆင့္၊ ယွဥ္ျပိဳင္မႈအဆင့္နံပါတ္(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ သို႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ 

လူငယ္မ်ား၏ ႏိုးၾကားတက္ၾကြမ်ားကို ေတြ႔ရေသာအခါ ဝမ္းေျမာက္သည္။ ေကာာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ သြားရာလမ္းသည္ က်ဥ္းေသာလမ္းျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္သည္ ဆရာဂြမ္ဝါး က်မ္းစာပို႔ခ်ခ်က္အတိုင္း လူေလာကသည္ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သိပၸံပညာထြန္းကားျပီး၊ လူစြမ္းအား အထြဋ္ထိပ္ စၾကာဝဌာ၊ ဘစ္ဘင္သီအိုရီမ်ား၊ အႏုျမဴ၊ ေလယဥ္၊ ဒံုးပ်ံ၊ အင္တာနက္မ်ားျဖင့္ ကမၻာၾကီးျပားလာသလို ၊ တဖက္ကလည္း အႏုစိတ္ ဇီဝပညာတြင္ ကလုန္းဟုေခၚေသာ လူသားအတုမ်ားကို စက္ရံုလိုေမြးထုတ္ရန္၊ လက္ဖမိုးႏွင့္နဖူးတြင္ ေျခာက္သံုးလံုး စာတန္က ခ်စ္ပ္ (SIM Card ကဲ့သို႔ အျပား) Implant လုပ္ျပီး လူမ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္သည့္ အတတ္ပညာလည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ တိုးတက္ေနျပီျဖစ္သည္။ ေခတ္ကာလသည္ လူသားသမိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္ကုိ အံတုေနေသာ ဘုရားမဲ့ဝါဒီ သိပၸံပညာရွင္မ်ားစြာ ဦးေႏွာက္၊ကြန္ျပဴတာမ်ားျဖင့္ အံ့မခန္းျဖစ္ေနသည္။ 

သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ မေကာင္းမႈမ်ိဳးစံု၊ သရဖူေဆာင္းေနေသာ အက်င့္စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ Moral, Ethnic စည္းကမ္းတြင္ ၅ပါးသီလ၊ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါး. စသည္တို႔ကို လစ္လ်ဴျပဳလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပ လူျဖဴမ်ားမွ အဆိုးဝါးဆံုးျဖစ္သည္။ လိင္တူမ်ားကို လက္ထပ္ခြင့္ေပးသည္အထိ မတရားေသာေမထုန္ကို တရားဝင္ေစသည္။ မၾကားဝံ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဖံုးဖိထားရမည့္အစား မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ေၾကာင့္ လိင္မႈ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ Sex and Violence မ်ားမွာ လူငယ္မ်ားအၾကား အလြယ္တကူ အတုယူႏိုင္ေနသည္။ စီးပြားေရးတြင္လည္း မတရားစီးပြားရွာသူ ဝိသမ၊ ေငြေၾကးရွင္မ်ားက ၾကီးစိုးလာသည္။ ေခတ္သစ္ကြ်န္စနစ္တြင္ မိန္းမတို႔ အိေျဒၵသည္ တယ္လီဖုန္းတစ္လံုးေလာက္ပင္ တန္ဖိုးမရွိျဖစ္လာသည္။ 

မည္သုိျဖစ္ေစ ကြ်န္ုပ္တို႔ စိတ္ႏွလံုးတြင္ သိုျမည္းထားရမည့္ သမၼာတရားမွာ၊ လမ္းက်ဥ္းကို ေလွ်ာက္ရန္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေရာက္လိုပါက က်ဥ္းေသာလမ္းကို ေလွ်ာက္ရပါမည္။

ကြ်န္ေတာ့္သားျဖစ္သူ ျပန္လည္အေျပာခံရေသာအခါ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ား ေျပာေနေသာ ကြ်န္ေတာ္သည္၊ ေဟရွာယ ၅၃ ကို ေျပးျမင္မိသည္။ သူ႔ကို အေခ်တင္ေျပာဆိုရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ အေမြးညွပ္ျပီး၊ ယဇ္ပူေဇာ္ခံမည့္ သိုးသငယ္ကဲ့သို႔ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ပဲ ျငိမ္နားေထာင္လိုက္ပါသည္။ စကားနည္းေသာ၊ ေဒါသၾကီးေသာ သားျဖစ္သူက ဖခင္ျဖစ္သူ ျငိမ္က်သြားေသာအခါ ျငင္းခုန္ျခင္းရပ္တံ့သြားျပီျဖစ္သည္။ Win Win ဆိုသည့္အတိုင္း ၂ေယာက္စလံုး အႏိုင္ရပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ သားျဖစ္သူ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စင္ကာပူအမ်ိဳးသားေန႔ ညပိုင္း၊ ေပ်ာ္ပါးစုေဝးရာ သြားဖို႔ အခ်ိန္ေနာက္က်ေသာေၾကာင့္ ဖခင္က ကားေမာင္းျပီးလိုက္ပို႔ရသည္။ သူက ေလာကအေပ်ာ္အပါးတြင္ ေနထိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္မွ လူငယ္မ်ားက ညအိပ္၊ က်မ္းစာသင္တန္း Retreat ျဖင့္၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္း၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ သက္ေသခံ၊ မိတ္သဟာရဖြဲ႔ၾကသည္မွာ ႏိုက္ကလပ္၊ ေပါ့ပ္ဂီတမ်ားမွတဆင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္လိင္၊ ဆြဲေဆာင္၊စြဲလမ္းမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

မိမိသားျဖစ္သူ စိတ္ရႊင္လန္းေနစဥ္တြင္ ကယ္တင္ျခင္းစကားတစ္ခုကို ေျပာျပရန္ျဖစ္လာသည္။

သားရယ္၊ အေဖငယ္တုန္းကလဲ မင္းလိုပဲ ဘုရားသခင္ GOD ဆိုတာမရွိဘူး၊ Symbolic တစ္ခုအျဖစ္ လူေတြက ဖန္တီးထားတယ္လို႔ပဲ ထင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘ၀ရဲ့အသက္ရွင္မႈ Why I am alive ဆိုျပီး၊ အံ့ၾသဘြယ္ရာစၾကၤ၀ဌာနဲ႔၊ မိမိခႏၱာကုိယ္ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ ဦးေနွာက္၊ ႏွလံုးသားမ်ားရဲ့ အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားကို အံ့မခန္းစဥ္းစားခဲ့ပါတယ္။ က်မ္းစာကို ဖတ္ေတာ့လည္း အစဦး၌ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီးကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ ဆိုတာလဲ လက္မခံႏိုင္ပါ။ လူသားေတြ ဒီစၾကၤာဝဌာၾကီးမွာ မ်ိဳးဆက္မတုန္းေအာင္ ၾကိဳးစားရမယ္ဆိုတာ Purpose of Life ဘဝအသက္ရွင္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္လို႔ ခံယူခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္းတာေတြတတ္ႏိုင္သမွ်လုပ္တယ္။ မေကာင္းသူကိုပယ္၊ ေကာင္းသူကိုကယ္ .. ငတက္ျပား၊ လူဆိုးၾကီးဒီလင္ဂ်ာ ...ဝိသမေလာဘ၊ သူေဌးမ်ားထံမွ ေငြဘ႑ာေတြ လုယူျပီး၊ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ခြဲေဝေပးတာ အရမ္းသေဘာက်ခဲ့တယ္။ လူဆိုးေတြကို ပယ္ရွားျပီး၊ လူေကာင္းေတြ အုပ္စိုးေနမွ ငါတို႔လူသားမ်ိဳးဆက္နဲ႔ အံ့ၾသဘြယ္ရာ ကမၻာေလာက Earth ကိုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မယ္။ ဒါဟာ ဘဝအသက္ရွင္မႈရဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ပဲ ..လို႔ ခံယူခဲ့တယ္။ ဘာသာတရားေတြ၊ ဘုရာမဲ့ဝါဒေတြ အားလံုး ဒီလုိ လူသားစိတ္ထားမ်ိဳး ရွိဖို႔ကို ၾကိဳးစားရမယ္ ..လို႔ သံဓိဌာန္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ေငြရွာေနတာလည္း လူသားမ်ိဳးဆက္အတြက္ပဲ၊ ပညာရွာေနတာလည္း လူသားကမၻၾကီး စၾကာဝဌာမွာ ေဘးကင္းစြာေနထိုင္ေရးအတြက္ပဲ..လို႔ ရိုးသားစြာခံယူခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ေတာ့ ... ငယ္စဥ္ကသိပ္ေၾကာက္တဲ့ သူေစၦသရဲေတြ၊ မေကာင္းဆိုးဝါး၊ နာနာဘာဝေတြ၊ ဝိညာဥ္ဆိုး၊ ေသြးဆုတ္ဖုတ္ေကာင္၊ ဗန္ပဲယား စတဲ့ မျမင္ရတဲ့ အရာေတြကိုစဥ္းစားၾကည့့္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိ ဒါေတြကို အေဖနဲ႔သားတို႔ မျမင္ဖူးေသးဖူးမဟုတ္လား။ မေကာင္းဆိုးဝါးကို မျမင္ဖူးေသးတာ Blessing ၾကီးတစ္ခုပါပဲ။ တခ်ိဳ႔ ျမင္ဖူးၾကတယ္။ ျမင္ဖူးေတာ့ ေၾကာက္လန္႔ျပီး ေဗဒင္၊နတ္ဆရာ၊ ဘုရားမ်ားကို အားကိုးၾကတယ္။ ကိုယ္တိုင္ မေကာင္းဆိုးဝါးဘဝ ေရာက္ေနရင္ေတာ့ သန္႔ရွင္ေသာဝိညာဥ္ လာမေျပာမခ်င္း ကိုယ့္ဘဝဆိုး၊ က်ိန္စာသင့္ေနတဲ့ဘဝထဲက ရုန္မထြက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ အေဖလည္း ေသရင္ ဒီလုိ သူေစၦသရဲဘ၀ မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး။ အသက္ရွင္ေနတုန္းမွာလည္း သူေစၦသရဲေတြနဲ႔ အတူမေနရသလို၊ ေသျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းလည္း သူေစၦသရဲဘဝ မေရာက္လိုပါဘူ။

သူေစၦသရဲေတြ ဆိုတာ အင္မတန္သနားစရာေကာင္းပါတယ္။ သူတို႔က လူေတြကို ျမင္ရျပီး၊ လူေတြက သူတို႔ကို မျမင္ရဘူး။ တရုပ္ေတြဆို သူေစၦသရဲေရာက္ေနတဲ့ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးေတြ ဝဋ္ကြ်န္ေတာင္ စကၠဴပိုက္ဆံေတြ မီးရိႈ႔ျပီး၊ သူေစၦသရဲမ်ား သံုးစြဲဖို႔ေပးၾကတယ္။ နတ္တင္ျပီးစားစရာေတြ ေကြ်းၾကတယ္။ ဒီဘဝမွာလည္ ဒီ သူေစၦသရဲမ်ားကို မျမင္လိုဘူး၊ အိပ္မက္ထဲမွာေတာင္ မျမင္လိုပါ။ ေသလြန္ျပီးေနာင္ဘဝမွာဆို သူေစၦသရဲျဖစ္သြားမွာ အေသေၾကာက္ရြံလွပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ သူေစၦသရဲ မ်ားနဲ႔ ယခုဘဝ၊ ေနာင္ဘဝ သံသရာအဆက္ဆက္ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ နည္းလမ္းကို ရွာရတယ္။ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘာသာတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔လည္း ဝိညာဥ္ေလာကကို မယံုတဲ့ ဘုရားမဲ့ဝါဒသမားေတြရွိတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ဘုရားစံုဝါဒသမ်ားေတြမ်ားပါတယ္။ ေကာင္းတာလုပ္ခ်င္ၾကသူခ်ည္းပါပဲ။ သူေစၦသရဲမ်ားနဲ႔ အတူေနခ်င္သူလည္း ရွိေသးတာပဲ။ Same Animal စိတ္တူ၊ကိုယ္တူ အတူေနခ်င္တာ သဘာဝက်ပါတယ္။ အေဖတို႔ကေတာ့ သူေစၦသရဲ နဲ႔ ဝိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို အျပက္အသတ္ အႏုိင္ယူႏိုင္တာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ တစ္ခုပဲရွိတယ္လို႔ ခံယူတယ္။ Holy Spirit ဆိုတဲ့ သန္႔ရွင္းဝိညာဥ္၊ တျခားဘာသာေတြက ေစသသိတ္ (သို႔မဟုတ္) ျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္ လို႔လည္းေခတ္ၾကတယ္။ အေဖကေတာ့ Holy Spirit is only way to escape from Evil  သန္႔ရွင္းဝိညာဥ္ပဲ သူေစၦသရဲမ်ားကို အႏုိင္ယူတယ္လို႔ ခံယူပါတယ္။ 

သားျဖစ္သူသည္ ျငိမ္ျပီးနားေထာင္ေနသည္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အတိုဆံုးေျပာရသည္။ ျငိမ္ေနေသာေၾကာင့္ ဟုတ္ျပီးထင္ျပီး ဖိေျပာလွ်င္ နားညီးသြားႏိုင္သည္။ ေဟရွာယ ၅၃ မွာ သိုးသငယ္ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ပဲ ျငိမ္ေနသလို သားအဖ၊ ႏွစ္ဦး ၾကာျမင့္စြာ ျငိမ္ေနၾကသည္။ မိမိတို႔ အေတြးမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္ေသာဝိညာဥ္ကိုသာ ကြ်န္ဳပ္ဆက္ကပ္အပ္ႏွံထားပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တြင္ ဘာအစြမ္းမွမရွိပါ။ သားျဖစ္သူကို ေျပာင္းလဲလာရန္ လံုးဝမတတ္ႏိုင္ပါ။ကြ်န္ဳပ္အသက္၄၀ေက်ာ္မွာ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ သားျဖစ္သူက ေနာက္၄ႏွစ္ သူအသက္၃၀တြင္ လက္ခံမည္ဟု ယံုၾကည္သည္။  သမီးျဖစ္သူမွာ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားကို အသက္၂၅ႏွစ္အတိုင္မွီခံရေသာေၾကာင္ ေစာစီးစြာခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ မိမိသာလွ်င္ က်ဥး္ေသာလမ္းကို မလြဲမေခ်ာ္ေလွ်ာက္ရန္ ဘုရားရွင္ကိုးစားဖို႔လိုပါသည္။

လြတ္ေျမာက္ျခင္း (က်ဥ္းေသာလမ္းကိုေလွ်ာက္မည္)။
ဤေလာကၾကီးသည္ လူေကာင္းမ်ားကို မ်က္ႏွာသာ ေပးေလ့မရွိပါ။ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားအတြက္ လမ္းက်ဥ္းပါသည္။ သာယာေသာလူေဘာင္ကို တည္ေဆာက္ရန္ၾကိဳးစားသူ၊ ျခစားမႈမ်ား (အက်င္ပ်က္မႈမ်ား)ကို တိုက္ဖ်က္သူမ်ားမွာ အခ်ဳိ႔လုပ္ၾကံခံရျပီး၊ ဘ၀ဆံုးရံႈးရသည္။ သူတို႔ဝိညာဥ္မွာ ကမၻာအဆက္ဆက္ တည္ျမဲ၊မွတ္ေက်ာက္တင္သည္။ လူသားမ်ားက အသိအမွတ္မျပဳလွ်င္လဲ ေကာင္းကင္စာမ်က္ႏွာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ အင္တာနက္သည္ ညစ္ပတ္နံေစာ္ေသာ အပုပ္ထုပ္ၾကီးဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ သံုးတတ္ပါက100 most influential people in history ဟု ဂူဂယ္တြင္ ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြရာတြင္ 1978 book by Michael H. Hart ျပဳစုထားေသာ စာအုပ္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းဆရာၾကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းက ျမန္မာဘာသာျပန္ထားသည္။ ထိုသူ ၁၀၀ဦးကို ၾကည့္ပါက လူသားမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သူမ်ားတြင္ ဝိညာဥ္ေရးလူသားမ်ားက ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ တီထြင္သူမ်ားစြာႏွင့္၊ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ အေတြးေခၚရွင္မ်ားစြာကို ေတြ႔ရသည္။ သူေဌးၾကီးမ်ား၊ အဆိုေတာ္မ်ားကို မေတြ႔ရပါ။ ဤအခ်က္ကို သိရျခင္းသည္ အက်ိဳးအလြန္ရွိလွသည္။ လူ႔ဘဝရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။
မိမိကိုယ္တိုင္ အသက္၄၀ေက်ာ္မွ ေငြ၊ ေလာကစည္းစိမ္၊ သူေစၦသရဲမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ရခဲ့သည္။ ၀ိညာဥ္မဆံုးရံႈးေတာ့၊ ကယ္တင္ျခင္းမဆံုးရံႈးေတာ့ဟု ခံယူသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္မေရြး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခႏၱာကိုယ္သည္ အေသြးအသား၊ မ်က္စိ၊ လွ်ာ လြန္က်ဴးမႈမ်ားေၾကာင့္ စာတန္လက္ေအာက္၊ သူေစၦသရဲမ်ား လက္ေအာက္သို႔ က်ဆံုးသြားႏုိင္ပါေသးသည္။ မတရားေမထုန္၊ မစာၦပေရာဖက္မ်ား၏ ခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ားတြင္ က်ေရာက္သြားႏုိင္ပါေသးသည္။ လူခႏၱာကိုယ္သာ သတ္ျဖတ္၊အက်ဥ္းခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဝိညာဥ္သည္ လြတ္ေျမာက္လွ်က္ရွိသည္။ အခက္ခဲမ်ား၊အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ အသက္၊နာမက်န္း၊ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္၊ လိင္၊မတရားေသာေမထံုအားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံရခ်ိန္တြင္ .... သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္အားျဖင့္သာ ရုန္ထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ရမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ က်ိဳးပဲေၾကမြေသာ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈကို ႏွစ္ျခိဳက္သည္။ မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ဆုေတာင္းသံကို အျမဲနားေျငာင္းပါသည္။ ယံုၾကည္သူအခ်င္းခ်င္း တယ္လီဖုန္းျဖင့္အားျဖင့္ မိတ္သဟာရျပဳျခင္း၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မိတ္သဟာရျပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္သည္ သင့္ထံ အလွ်င္အျမန္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။  ေမာင္သာမန္

ကုိးကားက်မ္းပိုဒ္မ်ား
သန္႔ရွင္းျခင္း ေဟျဗဲ ၁၂း၁၄၊ သု ၂၈း၁၃၊ ဆာလံ ၆၆း၁၈
အက်ိဳးမဲ့စကား  မသဲ၁၂း၂၃၊ သုသန္ ၁၆း၁၊ ဧဖက္ ၄း၂၉ း၃၁ း၃၂
အေသြးသား၊မ်က္စိ  မသဲ၆း၄၊ ၂ကာ၅း၁၀
လက္ဝါးကပ္တိုင္း ေကာ ၂း၁၄-၁၅၊ ေဟျဗဲ ၁၃
က်ိဳးပဲေသာစိတ္ ဆာလံ၅၁း၁၇


Download PDF File
http://murann.com/stories/narrow.road.to.holy.spirit.pdf

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ေက်းဇူးေတာ္ ဂရုဏာေတာ္မ်ားႏွင့္ - သက္ေသခံခ်က္၊ ၾကည္ၾကည္ေ႒း (U.S.A)

ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြန္မအနာေရာဂါကို ၿငိမ္ေစ၍ ကၽြႏု္ပ္အသက္ကို ရွင္ေစေတာ္မူ၏ (ေဟရွာယ ၃၈း၁၆)  အကၽြႏု္ပ္ခံရေသာ ေ၀ဒနာသည္ ၿငိမ္းပါၿပီ။   အကၽြႏု္ပ္၏ ၀ိညာဥ္ကို သနား၍ ဖ်က္ဆီး ရာ တြင္းထဲကႏႈတ္ယူေတာ္မူၿပီ။ အကၽြႏု္ပ္အၿပစ္ရွိသမွ်တို႕ကို ေနာက္ေတာ္သို႕ ပစ္လို္ေတာ္မူၿပီ။ (ေဟရွာယ ၃၈း၁၇)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ရက္ေန႔ ည ၂နာရီထိုးမွာ MoreHead (NC) ေဆးရံုကို အေရးေပၚ ကားစီးၿပီး ေရာက္သြားပါတယ္။ အေပၚေသြး ၂၄၀/၁၃၀ နဲ႔ အသက္ရႈၾကပ္ပါတယ္ ကၽြန္မမွာ---

၁။ အက္စမာ ရွိပါတယ္Grace

၂။  အဆုတ္ထဲ (၂ဖက္စလံုး) ေရၿပည့္ေနတဲ႔ေ၀ဒနာ

၃။  ေသြးတိုးေရာဂါ

၄။  ဆီးခ်ိဳေသြးတိုးေရာဂါၿဖစ္တာ (၁၈)ႏွစ္ရွိပါၿပီ

၅။  ေက်ာက္ကပ္ထဲကိုေသြးမစီးဆင္းႏိုင္တဲ႔ေရာဂါ

၆။  ေအာက္ပိုင္း အာရံုေၾကာေသၿပီး ေၿခႏွစ္ဖက္စလံုး ထံုနာ က်င္နာ ပူလိုက္ ေအးလိုက္ (နေရာပါသီ)ေရာဂါၿဖစ္ေနပါတယ္

ရ။  ေသြးခဲေနတဲ႔ေ၀ဒနာရွိလို႔ ဗိုက္ကို ေသြးၾကဲေဆးထိုးေပးေနရပါတယ္

ဂ။  ႏွလံုးေရာဂါ  ( ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ရက္ေန႔ကေန ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလထိိ ႏွလံုးကို ဗိုက္ေအာက္ကေန ေဖာက္ၿပီး (  Stent Implant) Steel  ေတြ ဖါထားတာ ( ၉ )ခုရွိပါတယ္ ႏွလံုးကို ( ၁၀ )ၾကိမ္ ေသြးေၾကာပိတ္ေနတာကိုေဖာက္ၿပီးကုထားရတာပါ။
.

ဒီေတာ့ (၁၀)ႏွစ္ေလာက္ မမာတာမွာ ဒီ ၂၀၁၃ ခုကပိုဆိုးပါတယ္ ႏို၀င္ဘာ (၁၂) လကေန ဧၿပီ၂၀၁၃ ဧၿပီလထိ ေဆးရံုကို ( ၁၂ ) ေခါက္တက္ရပါတယ္။ (၆)လလံုးလံုး အိပ္ရာထဲမွာဘဲ ေနရပါ တယ္ အင္မတန္မွ စိတ္ဆင္းရဲစရာေကာင္းပါတယ္ ဘ၀မွာ နာမက်န္းၿဖစ္ေနတဲ႔အခ်ိန္ေပါ႔။

ဇြန္ ဂ်ဴလိုင္မွာ နဲနဲနလံထူလာလို႔ မ်က္ေစ့ၾကည္႕မေကာင္းဘူး ယားတယ္ မ်က္ရည္က်တယ္ ဒါနဲ႔ မ်က္ေစ႔ဆရာ၀န္ကိုသြားေတြ႕ေတာ့အတြင္းတိမ္ေတြ အမ်ားၾကီးေတြ႔ရပါတယ္မခြဲထုတ္ယင္( ၂ ) ဖက္စလံုး မ်က္ေစ႔ကြယ္ပါလိမ္႔မယ္  ( ၆ )လအတြင္းမခြဲယင္ေပါ႔။

ဒါနဲ႔ မ်က္ေစ႔ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ၾကီးကို ကၽြန္မၾကည့္ေပးတဲ႔ Dr. Brank ကေၿပာၿပေတာ့ ကၽြန္မကို သနားလို႔ သူကုသိုလ္ၿပဳၿပီး  အလကားခြဲေပးပါမယ္ဆိုၿပီး  MoreHead Surgery Center မွာ ၾသဂုတ္လ ( ၅ )ရက္ေန႔ညေန ( ၃ )နာရီမွာခြဲပါတယ္ ေမ႕ေဆးမပါ အိပ္ေဆးမပါ ထံုေဆးနဲ႔ပါ ေတာ္ေတာ္နာက်င္ပါတယ္။

ဒါနဲ႔ ( ၂ )ပါတ္ မ်က္ေစ႔ပိတ္ ညာဘက္မ်က္္လံုးကို မ်က္စဥ္းခပ္ၿပီး ( ၂ ) ပတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေနရမယ္တဲ႔ ။ ေက်းဇူးေတာ္ခံစားရတာက  အိမ္ကအေစာက  အနားကမခြါပ ဲ ၿပဳစုပါတယ္ တဲ႔တာ ခ်က္ေကၽြး  ေၿမး ( ၂ )ဦးကလဲ အခ်ိန္မွန္ မ်က္စဥ္းခပ္နဲ႔ မည္သူကမွွ် မၿငဴစူၾကပါဖူး

သၼီးငယ္အိမ္ကေန သၼီးၾကီးအိမ္မွာ သြားေနၿပီးကုသမႈခံယူေနရပါတယ္   အရာအားလံုး ၿပည္႕စံုေအာင္ ခ်ေပးသနားေတာ္မူတဲ႔ ဘုရားရွင္ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

စားဖို႔လဲမပူရ  ေနဖို႔လဲမပူရ  ေဆးကုသဖို႔လဲမပူရ  လူတန္းေစ႔ U.S.A.မွာ သၼီးငယ္မိသားစု အိမ္မွာေနလဲရပါတယ္  သူတို႔မွာလဲအလုပ္ကိုယ္စီရွိေနလို႔ ၿပည့္စံုပါတယ္။

ပိုလွ်ံၾကြယ္၀မႈမရွိေပမဲ႔  ကၽြန္မရဲ႕ အေမဘ၀က  စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ရပါတယ္ ကၽြန္မဘ၀ ေအးခ်မ္းသာယာစြာေနရမယ္႔အခ်ိန္မွာ အနာေရာဂါေ၀ဒနာကိုေကာင္းေကာင္းခံစားေနတာပါ။

ဒါေပမဲ႔ ကၽြန္မနားလည္ပါတယ္ သမၼက်မ္းစာမွာ  အဘဘုရားရွင္က  ထာ၀ရအရွင္ ဘုရား သခင္သည္ ကမၻာေၿမၾကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ကိုလည္း ၿပဳၿပင္ဖန္တီးခဲ႔ပါသည္။ ပို၍အေရးၾကီးသည္မွာ လူတဦးစီ၏ အသက္တာ၌ရွိေသာ ထူးၿခားေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားၿဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ေမွာင္မိုက္ေသာအခ်ိန္မ်ား၌ေလွ်ာက္လွမ္းသြားေနရေသာ္လဲ ကၽြန္မတို႔၏  အခ်ိန္ သည္ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္၌ရွိေနေၾကာင္းကို ခိုင္ၿမဲစြာ၀န္ခံရပါသည္။
.

ေဒသနာက်မ္း အခန္းၾကီး ( ၃ )တြင္အခ်ိန္ကိုေဖၚၿပထားပါသည္။ အငယ္( ၃ )တြင္ သတ္ရေသာအခ်ိန္ႏွင့္ အနာေပ်ာက္ေစရေသာ အခ်ိန္လည္းရွိ၏ လို႔ ဖတ္ရပါတယ္။

ခုက နာေနရတဲ႔အခ်ိန္မွာ က်မ္းစာမွာပါသလို “ေသနာစြဲ၍ ေသရန္ေစာင့္ေနတဲ႔လူနာ” ၿဖစ္ေနရတဲ႔အခ်ိန္ပါ  စိတ္ဓါတ္က်ၿပီး စိတ္အားငယ္လာပါၿပီ  ဒီေလာက္ခံစားေနရတာ ေန႔စဥ္လဲ ေဆးထိုး ေဆးေတြေသာက္ေနရတာ ဘယ္မွလဲ မသြားရ မလာႏိုင္ Church ေတာင္မသြားႏိုင္ ၿဖစ္ေနရတဲ႔ဘ၀ဆိုးၾကီးပါ ေပ်ာ္စရာမရွိ။

စိတ္သြားရာ ကိုယ္မပါေတာ့တဲ႔အခ်ိန္မွာ  ေယရႈသခင္ကိုသာ မယံုၾကည္ယင္ ကိို္ယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသမိမွာပါ  ဘုရားရွင္ကို ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေနမိပါတယ္ ေန႔စဥ္အိပ္ရာထဲမွာပ ဲေနရတဲ႔ အခ်ိန္မ်ားေပမဲ႔ အိပ္ရာထဲမွာပဲ က်မ္းစာဖတ္ပါတယ္ က်မ္းစာထဲက က်မ္းစာ တခ်က္ကို အခါမ်ားစြာ ရြတ္ဆိုမိပါတယ္ အရမ္းအထီးက်န္ပါတယ္ သင္းအုပ္လဲမလာသလို မည္သူကမွလာမၾကည့္ၾကပါဘူးဘာလို႔လဲဆိုေတာ႔ ကၽြန္မတို႕ေနတဲ႔ Have Lock ၿမိဳ႕နဲ႔ MoreHead City, Capecarteret ၿမိဳ႕က ကရင္လူမ်ိဳးအမ်ားစုေနတဲ႔  New Bern ၿမိဳ႕ ကားေမာင္း ယင္တစ္နာရီၾကာပါတယ္။

သီၼးငယ္ သီၼးၾကီး သားငယ္ သားၾကီးတို႔အိမ္ ေနရာေတြက တသီးတၿခား အၿဖဴ ရပ္ကြက္မွာ သူတို႔မိသားစု တဦးထဲေနတာပါ ကိုယ္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ တဦးမွ မေနၾက မရွိၾကပါဘူး။

စစ္တပ္ဧရိယာမွာပါ ဒါေၾကာင့္ မလာၾကတာပါ ကၽြန္မတို႔က   Church, New Bern ကိုသြားခ်င္ယင္ တနာရီ တနာရီခြဲ ေမာင္းၾကရပါတယ္။

ဒီေတာ့ ကၽြန္မက မိသားစုေတာင္ စံုစံုညီညီေတြ႕ရခဲပါတယ္ ညဆိုယင္ ေဆးရံု ေရာက္ ေရာက္သြားပါတယ္ (၂၀)ၾကိမ္ေၿမာက္ႏွလံုးကို  (၂၈-၁၁-၂၀၁၂)မွာ ခြဲေဖာက္လိုက္ၿပီးေနာက္ နလံမထူေတာ့ပါဘူး။  (Nuclear) အႏုၿမဴေဆးရည္သြင္းထားေတာ့ ဆံပင္ေတြလဲ ကၽြတ္က်ကုန္လို႕ ဆံပင္တိုတိုေလးညွပ္လိုက္ရပါတယ္။

ကၽြန္မရဲ႕ ႏွလံုးက ( ၂.၄၀% ) ပဲ အလုပ္လုပ္ပါေတာ့တယ္ ႏွလံုးေၿခာက္ေနပါၿပီ အလင္းေရာင္ မေတြ႕ရေတာ့ပါဘူး သူတို႕ ႏွလံုးကို Alive ရိုက္ၿပေတာ့ ႏွလံုးထဲမွာ အၿပာေရာင္ အနီေရာင္ေတြ ေတြ႕ရပါတယ္ နဲနဲပဲေတြ႕ရပါတယ္ ႏွလံုးက ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။

ဒီလိုနဲ႕ လူလဲ အသက္ရႈၾကပ္လာလိုက္ ေဆးရံုေရာက္လိုက္ ေနာက္ဆံုး သၼီးေတြက ေဆးရံုနဲ႕ (၃)မိနစ္ပဲ ကားေမာင္းရတဲ႔ Apartmentr မွာ အခန္းတခု ငွါးေပးထားပါတယ္ ဘာလို႕ဆိုေတာ့ ဆရာ၀င္ကၿဖစ္ယင္ ( ၁၅ ) မိနစ္အတြင္း အေရာက္လာခဲ႔ပါဆိုလို႕ပါ။

New Bern ေဆးရံုၾကီးနဲ႕ သၼီးငယ္အိမ္က ( ၄၅ ) မိနစ္ၾကာတယ္ သၼီးၾကီးအိမ္နဲ႕က တနာရီခြဲ ၾကာပါတယ္ Apartment က ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မွာ ဆိုေတာ့ နဲနဲေနေကာင္းတဲ႕ေန႕ဆို ပင္လယ္၀မွာေဆာက္ထားတဲ႕ လူသြားတံတားေပၚမွာ walker နဲ႕လူတြဲနဲ႕ လမ္းေလွ်ာက္ေနရတဲ႕ ဘ၀ပါ ဒုကၡိတၿဖစ္ေနပါၿပီ အထက္မွာ ေရးၿပသလိုပါဘဲ။

U.S.A အစိုးရကလဲ ဒုကၡိတ ( Disability ) အၿဖစ္သတ္မွတ္ထားပါၿပီ တခုကေတာ့ ( Disability Retire ) ပင္စင္ေပးၿပီ ေထာက္ပန္႕ေၾကးေပးေပမဲ႔  $ 365 က်ပ္ကို လစဥ္ၿဖတ္ယူေနပါတယ္ သို႔ရာတြင္ Food Stamp က တလကို $ 200 ကဒ္ထဲထည့္ေပးပါတယ္ ပိုၿပီး ကူညီတာတခုက (Medicaid     ) က ေဆးရံုဘယ္ေလာက္တက္ကုကု  ေဆးကုသစရိတ္ကို  cover  ေပးထားတာပါ သြားနဲ႔ မ်က္ေစ ႔ေတာ ့မပါဘူးေပါ႔။

လစဥ္ ေသာက္ေဆး  ေရာဂါမ်ိဳးစံုတြက  တလကို $ 1600 ဖိုးေလာက္ ထိုးေဆး ( Insulin ) ပါေပးပါတယ္  အိမ္ကို ( Delivery ) လာပို႕ပါတယ္ အေရးေပၚေဆးမွာယင္လဲ Mail နဲ႔ Post Office ကေန ပို႔ေပးပါတယ္ စာတိုက္ခ လာပို႕ခ ေဆး၀ယ္ယင္ တခါ $ 3 ေပးရတဲ႔  ေငြေတြကိုလဲ  Mr. Christ Hill  ဆိုတဲ႔ သူေ႒း တဦးက လွဴပါတယ္

ဘုရားရွင္ သခင္ေယရႈကိုယ္ေတာ္က  ကၽြန္မကို မမာမက်န္း နာတာရွည္လူနာ အၿဖစ္ခံစား ေနရေပမဲ႔ ကူညီမစမႈၿပဳၿခင္းၿဖင့္ သူရွိေနတာ သက္ေသၿပေနလို႔ ခံစားမိပါတယ္ တေန႔က်ယင္ေတာ့ အလိုရွိတဲ႔ေန႔က်ယင္ ၿပန္ေကာင္းမွာပါ။

က်မ္းစာထဲမွာ ေယာဘၾကီးကို ေ၀ဒနာခံစားခိုင္ၿပီးမွ က်န္းမာၿခင္းဆု ၿပန္ေပးခဲ႔ပါတယ္ ပစၥည္းဥစၥာ၏ၿပည့္စံုၿခင္းဆုမဲေပးသနားပါတယ္ ေယာဘ၀တၴဳ ( ၄၂း၁၀ ) မွာ  “ေယာဘသည္ အေဆြခင္ပြန္းတို႔အဘို႔ ဆုေတာင္းၿပီးမွ သူခံရေသာ ဒုကၡအေၾကာင္းကို ထာ၀ရဘုရားသည္ ပယ္ရွင္း၍ အရင္ထက္ ႏွစ္ဆေသာ ဥစၥာကို ေပးေတယ္မူ၏။”    ကၽြန္မယံုၾကည္ပါတယ္ တကယ္႔အၿဖစ္အပ်က္ဆိုတာပါ။
.

ဆာလံက်မ္း ( ၁၃၉း၈ )မွာ  “ေကာင္းကင္သို႔တက္လွ်င္ကိုယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူ၏  အိပ္ရာကိုခင္းလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူ၏။”

ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ႔ဘုရားရွင္ပါ ကၽြန္မတို႔၌ ေနရာတိုင္းရွိေနတာေဖၚၿပတာပါ  ဂရုစိုက္တဲ႔ ဘုရား ကၽြန္မတို႔၌ေနရာတိုင္းရွိေနတာေဖၚၿပတာပါ   ဂရုစိုက္တဲ႔ ဘုရားကၽြန္မတို႕ကို ဘယ္ေသာခါမွ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ စြန္႔ ၿပစ္မထားဘူးလို႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ပါတယ္။

တခါ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္မွာ အခန္းၾကီး  ၁၁း၃၅ မွာ “ေယရႈသည္ မ်က္ရည္က်ေတာ္မူ၏။”  တဲ႔ လာဇရုေသၿခင္းေၾကာင့္ က်တဲ႔မ်က္ရည္ပါ  အဲဒီမ်က္ရည္ဟာ ကၽြန္မနဲ႔လဲဆိုင္ပါတယ္လို႕ ကၽြန္မထင္ပါတယ္ ကၽြန္မဒီေလာက္မမာတာ ခံစားေနရတာလဲ ကိုယ္ေတာ္ကသနားမွာပါ။

ကၽြန္မကိုယ္ကၽြန္မ အားေပးပါတယ္ စဥ္းစားဆင္ၿခင္မိတဲ႔  က်မ္းခ်က္က  ရွင္ေယာဟန္ ၁၁း၄၃ မွာပါ  “လာဇရုထြက္၍လာေလာ့”  ဟုၾကီးေသာအသံႏွင့္ဟစ္ေခၚေတာ္မူ၏ တဲ႔ စဥ္းစားမိတာက ဒီလိုပါ မာသက သခင္ ယၡဳ ၿဖစ္လွ်င္နံလိမ္႔မည္  ေလးရက္ရွိပါၿပီဟု ေလွ်ာက္၏  တဲ႔  အဲဒီမွာMain Piont က ေသတာ ေလးရက္ရွိေနၿပီဆိုေတာ့ ရုပ္ခႏၶာကိုယ္ လာဇရုရဲ႕အေလာင္းက ပုတ္ပြၿပီး အေရထြက္ေနၿပီ အသားနဲ႔အေရခြံလဲ ကြဲထြက္လာေနၿပီေပါ႔ အဓိကၿပႆနာက ရင္ထဲက ဗိုက္ထဲက ကလီစာေတြပါ အသဲ ႏွလံုး ေက်ာက္ကပ္ သရက္ရြက္ အဆုပ္ အစာအိမ္ အူသိမ္ အူမၾကီး  အရာအားလံုး တခုမွ မေကာင္းေတာ႔ပါဘူး အားလံုး ပုပ္ပြၿပီး ပ်က္စီးကုန္မွာေပါ႔။

ကၽြန္မရဲ႕ေၿမးေလး ( ၂ )ဦးက ေၿပာပါတယ္ သူတို႔ခႏၶာေဗဒဘာသာရပ္သင္ေတာ႔ ထူးဆန္းတာေတြ သိရပါတယ္တဲ႔။

လူေသၿပီးသြာယင္ ႏွလံုးကေလမရႈေတာ့လို႕ မာသြားတယ္တဲ႔ အဆုတ္လဲအဲလိုပဲတဲ႔ ေက်ာက္ခဲ လိုပဲမာသြားတယ္တဲ႔ သူတို႕လူေသၿပီး ေဆးရံုမွာ အေလာင္းကိုခြဲစိတ္ေတာ့ ေတြ႕ရတာတဲ႔။

ဒီေတာ့ လာဇရုရဲ႕ အေလာင္းလဲ လံုး၀ပ်က္တဲ႔ အေနအထားေရာက္ရွိေနပါၿပီ ဒါေပမဲ႔ အံၾသစရာ  က ဒီေလာက္ပုပ္ပြပ်က္စီးေနတဲ႔ ရုပ္ခႏၶာအေလာင္းကေနၿပီး သခၤ်ဳိင္းဂူထဲေန”လာဇရု” က ေယရႈဘုရားေခၚေတာ္မူသံ “ တခ်က္” နဲ႔ ၿပန္ထလာခဲ႔တာပါ ဘုရားရွင္က “ အသက္ ၀ိညာဥ္” ကို ပိုင္သတဲ႔ သခင္ၿဖစ္လို႔  လာဇရုရဲ႕၀ိညာဥ္က ရုပ္ခႏၡာ အေလာင္းထဲၿပန္၀င္လာၿပီး အသက္ရွင္ရတဲ႔ အခြင့္ကိုေပးသနားနိင္တာပါ။

အဲဒီ အၿဖစ္အပ်က္ကလဲ အမွန္တကယ္ၿဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အၿဖစ္အပ်က္တခုဆိုတာ ကၽြန္မယံုၾကည္ လက္ခံပါတယ္ ယံုတမ္းစကားမဟုတ္ပါဘူး ပံုၿပင္တပ္ုဒ္လဲ မဟုတ္ပါဘူး အမွန္အကန္ၿဖစ္ခဲ့တာပါ။

အဲဒီ အခ်က္ကို စဥ္းစားဆင္ၿခင္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ကၽြန္မကိုယ္ကၽြန္မအားေပးမိတာက    “ၾကည္ၾကည္ေ႒း ေယရႈသခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အံ့ဖြယ္တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ ေမတၲာ ဂရုဏာေတာ္ ေၾကာင့္ လာဇရုေသတြင္းထဲက ထြက္လာခဲ့ရသလို နင္လဲ ဒီအနာေရာဂါေ၀ဒနာေတြၿပည့္ေနတဲ့ ရုပ္္ခႏၶာကိုယ္ၾကီး ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းၿပီးထေၿမာက္ႏိုင္ရမယ္ေပါ႔” အားေပးေနရတာပါ။
.

အိပ္ရာထဲမွာ အၾကာၾကီး လွဲေနရတာလဲ ၾကာၾကာေတာ့ ေပ်ာ္စရာမေကာင္းေတာ့ပါဘူး စိတ္လဲပ်င္း ကိုယ္လဲပ်င္းတဲ႔ဘ၀ပါ ဒါေပမဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ခြင့္ရေနတဲ႔ဘ၀ပါ။

၂၀၀၂ ခုွွႏွစ္ ေမလ ( ၂၅ )ရက္ေန႔ကပထမဦးဆံုး( first attack ) ရခဲ႔တာပါ လမ္းေပၚမွာလဲ က်ၿပီး သတိေမ႔ အသက္ရႈရပ္သြားခဲ႔ပါၿပီ ခရီးသြားယင္း အသက္ရႈၾကပ္လာတယ္ ေက်ာထဲက တအားနာလာၿပီး  လက္ (၂)ဘက္စလံုး နာက်င္မႈေတြကို မခံစားႏိုင္ေတာ႔ဘဲ Parking Lot မွာပဲ လဲက်လို႕ 911 ေခၚၾကပါတယ္ Mont Avary က အေရးေပၚကားနဲ႔ ေဆးရံုေပၚပို႕ပါတယ္ ေဆးရံုေရာက္ေတာ႔ နယ္ေဆးရံုၿဖစ္လို႕  Wilsion Salim က Wakeforest Baptist Church Heart Hospital ကို Helicopter နဲ႔ ပို႔လိုက္ပါတယ္လို႔ သၼီးငယ္က ေၿပာၿပပါတယ္။

အားလံုးကလဲ ၀ိုင္းၿပီးဆုေတာင္းေပးေနၾကပါတယ္ သၼီးက phone ေခၚၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္း ေၿပာၿပခဲ႔တာပါ  ဒါနဲ႔ Heart ေဆးရံုၾကီးေရာက္ေတာ႔ (၁၂)မိနစ္ေက်ာ္လြန္သြားၿပီ ကုမရေတာ႔ဘူးဆို ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ေရခဲတိုက္ထဲကိုပို႔ခိုင္းပါတယ္။

ကၽြန္မရဲ႕ ၀ိညာဥ္က တၿခားေရာက္ေနၿပီ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မီးငယ္ရယ္ ဆရာ၀န္ရယ္ အၿခားသူနာၿပဳ ေတြကလဲ မ်က္ႏွာကို အ၀တ္ၿဖဴဖံုးအုပ္ၿပီး ေနရာကလွည့္ထြက္သြားၾကပါၿပီ သမီးငယ္ေၿပာ တာက ေတာ႔ သူလွည့္ထြက္ၿပီး ေၿခလွမ္း (၅)လွမ္းေလာက္ေရာက္ေတာ့ အေမကုတင္ဘက္က “ဘုတ္ခနဲ” ၿမည္သံအၾကီးၾကီး ၾကားလိုက္ရလို႔ လွည့္ၾကည့္  လိုက္ေတာ့ အေမရဲ႕ရင္ဘတ္က ဖုတ္လႈိက္ ဖုတ္လႈိက္ နဲ႔ အသက္ၿပန္ရႈလာတာကို ေတြ႕ရတယ္ ဒါနဲ႔သၼီးလဲ ဆရာ၀န္ရဲ႕လက္ကို အတင္းဆြဲၿပီး အေမဆီၿပန္ေၿပးလာေတာ့ အေမပါးစပ္က အသံထြက္ၿပီး အသက္ရႈေနတာ ေတြ႕ရတာပါဘဲ။

အဲဒီမွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ ဆရာမေတြ အလုပ္ရႈပ္ၿပီးခြဲစိတ္ခန္းထဲကို အေမကို ေခၚသြင္းပါတယ္ေနာက္္ (၅)နာရီေလာက္ၾကာေတာ့ အသက္ပံုမွန္ၿပန္ရႈေနတဲ႔အေမ႔ကို ေဆးပုလင္းေတြ ေအာက္စီဂ်င္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ရတာပါပဲတဲ႕။

ကၽြန္မမွတ္မိတာက  “ၿပန္သြား” လို႔ဆိုၿပီး  ေရႊလက္ေတာ္နဲ႔ ကၽြန္မရင္ဘတ္ကို ပုတ္ခပ္လိုက္ တာပဲ မွတ္မိပါတယ္ ေၿပာၿပေတာ့ အားလံုးကအံ့ၾသေနၾကတာေပါ႔။

ပထမေတာ့ အသုဘခ်ဖို႔ ေနာက္ညေနက်ေတာ့ သတိၿပန္ရလာၿပီ အသက္ရွင္ေနတုန္းလို႔ သိရေတာ့ မိတ္ေဆြေတြ သားသၼီးေတြ ၀မ္းသာၾကပါတယ္ ကားေပၚမွာ ေၿမးေလး(၃)ဦးရယ္ ငွက္ေလးတေကာင္ရယ္ က်န္ေနခဲ႔တာေပါ႔။

ေနာက္(၂၉)ရက္ေန႔ ေမလမွာပဲ ေဆးရံုေပၚမွာ(၅)ရက္ေနၿပီးမွ ႏွလံုးၿပန္လည္ေဆးစစ္ၿပီး ခြဲစိတ္ကုသမႈၿပဳလုပ္ၿပီး  steel zipper ကို (၂) ခု ဖါေထးေပးပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ႏွလံုးၿခမ္းကေတာ့ ေၿခာက္သြားပါၿပီတဲ႔ ညာဘက္တၿခမ္းနဲ႔ဘဲ အသက္ေနရတာ ယေန႔ထိ (၁၂)ႏွစ္ရွိေနပါၿပီ။
.

၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ (၂)ခါ  ၂၀၀၅ခုႏွစ္မွာတခါ GreenVille Pitt Hospital မွာၿပန္ၿပီး steel zipper (၃)ခုတပ္ရပါတယ္ ေနာက္ ၂၀၀၆မွာ ၂၀၀၈မွာ  (၃)ခု Boise St.Luke Hospital မွာ (၃)ခု ထပ္တပ္ၿပန္ပါတယ္ ေနာက္ ၂၀၁၂ မွာ (၂)ခုထပ္ထဲ႔တာစုစုေပါင္း (၉) ခု ႏွလံုးရဲ႔ ညာဘက္ၿခမ္းမွာ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။

၂၀၁၂မွာေတာ့ ႏွလံုးေသြးကို ေဖာက္ထုတ္ၿပီးကုသရာမွာ အာရံုေၾကာထိၿပီး ခါးေအာက္ပိုင္းခံစား မႈမရွိေတာ့ပါဘူး ကိုယ္ဘာသာကိုယ္ေၿခအိတ္မစြပ္ႏိုင္ မခၽြတ္ႏိုင္ပါဘူး ေဘာင္းဘီမ၀တ္ႏိုင္ပါဘူးး ေအာက္ပိုင္းကိုကုန္းၿပီးထိလို႔မရေတာ့ပါဘူး။

ေတာ္ပါေသးရဲ႕ အေစာက အလုပ္မလုပ္ရေတာ့လို႕  ၂၄-ရ-အိမ္မွာေနၿပီး အနားမွာၿပဳစု ကူညီ လုပ္ကိုင္ေပးလို႕ေပါ႔  သူကိုခ်စ္လဲခ်စ္ရပါရဲ႕  ေက်းဇူးလဲတင္မိပါတယ္ အသက္ (၇၀)ရွိၿပီ အိမ္ေထာင္သက္(၄၂)ႏွစ္ၿပည့္ခါနီး သား( ၂ )ဦး  သၼီး( ၂ )ဦး ေၿမးထီးက( ၅ )ဦး ေၿမးမက တဦး စုစုေပါင္း ေၿမး ( ၆ )ဦးရဲ႕ အဖူး အဖီးေပါ႔။

ဘုရားရွင္မစကူညီမႈေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕မိသားစုက အသက္မၿပည့္ေသးတဲ႔ ေၿမးေလး(၃)ဦးက လႊဲၿပီး အားလံုးႏွစ္ၿခင္းမဂၤလာခံယူထားၾကတဲ႔ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္စုတခုၿဖစ္ေနလို႔ပါ ေၿမးၾကီး(၃)ဦးလဲ တေန႔ထဲမွာ ႏွစ္ၿခင္းခံယူၿပီး ကၽြန္မတို႔ကို ခရစ္ယာန္ အဖိုးအဖြါးၿဖစ္ေစပါတယ္။ (၂၀၀၇ ခုဇူလိုင္မွာပါ)။

ကၽြန္မ၀မ္းသာမိပါတယ္အေဖ ဘုရားမိန္႔မွာခ်က္အတိုင္း “ငါႏွင့္ငါအိမ္သားၿဖစ္လွွ်င္ထာ၀ရဘုရား ကိုသာ၀တ္ၿပဳကိုးကြယ္ေစ” ဆိုတဲ႔အတိုင္း မိသားစုလိုက္ အိမ္ေထာင္မွာ ဦးထိပ္ထားၿပီး “ခမည္းေတာ္ သားေတာ္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ဘုရား”  ကို ကိုးကြယ္၀တ္ၿပဳခြင့္ရေနလို႔ပါ။

ထိုအၿပင္ မမာတာ ေနမေကာင္းၿဖစ္ေနရတာ U.S.A ေရာက္ကတဲကပါဘဲ  ဒါေပမဲ႔ ကၽြန္မ Bangkok မွာ Sai 2  ကယ္ဗလီ ႏွစ္ၿခင္းဘုရားေက်ာင္းမွာ ၀သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ၾကီးနဲ႔ ဆုေတာင္းၿဖစ္ပါတယ္  ( ၂ ) ဦးထဲဆုေတာင္းေပးခဲ႔တာပါ  ( ၂၀၀၅ ခု) မွာေပါ႔။

ဆရာၾကီးက ဘာဆုေတာင္းေပးရမလဲေမးေတာ့ ကၽြန္မက ခု အိမ္မရွိ ယာမရွိ ခဏတာအလုပ္ ကလုပ္ေနရာေပမဲ႔တရားမ၀င္ေနရတာပါ အေၿခတက်ေနရ မဲ႔ေနရာမွာ ေရာက ္ယင္ဒီလို ဆု ေတာင္းေပး ပါ   ကၽြန္မ ဖိုးဖြား မိဘမ်ားက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚမွာပါ စစ္ကိုင္းဖက္မွာေရာေပါ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ပါ အလွဴအတန္းၿပဳလုပ္တဲ႔ေနရာမွာ ကိုယ္ပိုင္ဘုန္းၾကီေက်ာင္း သီလရွင္ ေက်ာင္းတိုက္ အုတ္တံတိုင္းအလွဴရွင္ ထီးေတာ္လွဴ သိမ္ေဆာက္ ဇရပ္ေဆာက္ ဆြမ္းစားေက်ာင္း ေဆာက္လွဴၾကတယ္ ၿပီးေတာ့ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြရဲ႕ သာသနာ သင္တန္းေက်ာင္းေတြကိုလွဴ ၾကပါတယ္။  ကၽြန္မလဲ အဲဒီလိုပါပဲ ကၽြန္မမိသားစုလဲ ထိုအတူ ခရစ္ယာန္သာသနာရဲ႕ဘုရားအမ ေက်ာင္းအမၿဖစ္ၿပီး သာသနာေတာ္ရဲ႕အက်ိဳးကိုပါ၀င္ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းႏိုင္တဲ႕ မိသားစုၿဖစ္ခ်င္ ပါတယ္ ၿဖစ္ပါရေစေပါ႔လို႕ ေတာင္းဆုေခၽြခဲ႔မိပါတယ္။
.

ဆရာၾကီးက တခါမွ ဒီလိုဆုေတာင္းခိုင္းတာ မၾကာဖူးးပါဘူး  ဒါပထမဆံုး ဆုေတာင္းခ်က္ပဲဆိုၿပီး  ေတာင္းေပးခဲ႔ပါတယ္  ေယရႈဘုရားနာမ၌  အနာဂါတ္တြက္ ဆုေတာင္းၿခင္းစခဲ႔တာပါ။

အေစာက မင္းကေတာ့ လုပ္ခ်လိုက္ၿပန္ၿပီေပါ႔  သူကရွက္တတ္တယ္ ၿပီးေတာ့ သူမ်ားေတြ ကြယ္ ရာမွာေၿပာၿပီးရီမွာကို ပူပန္ပါတယ္ ကၽြန္မက ဒီမွာကိုေရႊေစာ ဒီဘုရားမသိယင္ ဒီကိုေရာက္မလာ ဘူး ဒီလိုမေနရ မစားရဘူး  ကၽြန္မကေတာ့ တေန႔ဟိုအနာဂါတ္မွာ ဒီဆုၿပည့္စံုမဲ႔ ဘုရားဆိုတာကို ကၽြန္မသိလို႕ ေတာင္းတာ။

ကၽြန္မတို႔ အိမ္ေထာင္စက်ကထဲက ဆင္းရဲလိုက္တာ “ကာက၀လိယဇတ္ေတာ္” ထဲကလိုပဲ ဆင္းရဲၿခင္း ဒုကၡေရာက္ခဲ႔ေပမဲ႔ ကၽြန္မတေန႔အဆင္ေၿပယင္ ခ်မ္းသာၾကီးပြါးၿပည့္စံုလာအံုးမွာပါ ဒီေတာ့ ကၽြန္မလွဴလို႔ရမွာေပါ႔လို႔ ေၿပာခဲ႔ပါတယ္။အဲ႔ဒီ ဆုေတာင္းခ်က္လဲ ယေန႔ၿပည့္စံုစြာလွဴရ ကူညီရ မစရနဲ႔ အေၿဖရရွိပါၿပီ။
.

Bangkok မွာ တလကို၀င္ေငြတေသာင္းခြဲ ဘတ္ေငြရလို႔ တလကို ဆယ္ဖို႔တဖို႔တေထာင္႔ငါးရာ လွဴႏိုင္ၿခင္းကေန စလွဴခဲ႔ရတာပါ  ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ကစၿပီးေပါ႔။

ဒီေန႔ေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ပါပဲ  ၾကီးစြာေသာ မက်န္းမာၿခင္းၿဖစ္ရေသာ္ လဲ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆး၀ါးကုသခြင့္ရရွိၿခင္း ၿပည့္စံုစြာေနထိုင္ရၿခင္း စားလို႔မကုန္ ေသာက္လို႔မကုန္ ရတာနာပံုဆိုက္ေနရသလိုပါပဲ  သၼီးငယ္က က  “ေရာ့-အေမ-လို-တ-ရ” ဆိုၿပီး  ဗမာၿပည္ကေဆးမ်ိဳး စံု သနပ္ခါး  နံသာၿဖဴ ကရမက္ အတံုးလိုက္ ဗူးလိုက္မွာေပးပါတယ္  အ၀တ္အစား အသံုးအ ေဆာင္ပစၥည္း ပိုလွ်ံေနပါတယ္ ဒါလဲေက်းဇူးေတာ္ပါဘဲ။

ေနမေကာင္း ၿဖစ္ေနမဲ႔  ေၿခေအာက္ပိုင္း  မသန္မစြမ္းေပမဲ႔ အိပ္ရာထဲမွာ လွဲေနလိုက္ က်မ္းစာ ဖတ္လိုက္ ခုလို သက္ေသခံခ်က္ေလးေတြကို ေ၀ငွေရးႏိုင္တဲ႔အခြင့္ေပးေနလို႕ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီး မြမ္း ရပါတယ္။

အိပ္ရာထဲမွာထိုင္ၿပီး ဒီစာေတြကို ေရးေန ေက်ာနာလိုက္ လွဲအိပ္လိုက္ အသက္ရႈေမာလာလိုက္ နားလိုက္နဲ႔ တေန႔နဲနဲခ်င္းေရးေနမိတာပါ။

ကၽြန္မကို ယၡဳလိုအိပ္ထဲလွဲေနခိုင္းတာလဲ အေဖဘုရားရဲ႕အၾကံအစည္ေတာ္မ်ားထဲက တခုပဲ ေနမွာပါ။   တေန႕ေတာ့ ဆရာမ ရုသရုန္ (ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕)ကလိုပဲကၽြန္မလဲ “ကိုယ္ေတာ္သခင္  အလိုေတာ္ရွိတဲ႔ေန႕”က်ယင္သြားလာလႈပ္ ရွားက်န္းမာၿပီး ဧ၀ံေဂလိ ေဟာေၿပာသက္ေသခံႏိုင္ ရတဲ႕အခြင့္ ၿပန္ရအံုးမွာလို႔ ေမ်ာ္လင့္ေနမိပါတယ္ ၿမန္မာၿပည္ ၿပန္ခ်င္ပါၿပီ။

.

ကၽြန္မကို သတိရဆုေတာင္းေပးၾကပါ  လို႕ေမတၲာရပ္ခံပါတယ္။

ေယရႈဘုရား၏ နာမေတာ္ၿမတ္၌

ၾကည္ၾကည္ေ႒း  (U.S.A)

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ငါ၏ရဲတိုက္ (My High Tower) - by Rev Saw San Aung

ငါ့ကို သနားေသာသူ၊ ငါ၏ၿမိဳ႕႐ိုး ငါ၏ရဲတိုက္ ငါ့ကို ကယ္လႊတ္ေသာသခင္၊ ငါ၏အကြယ္အကာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုဘုရားသခင္ကို ငါကိုးစား၏။ ငါ၏လူမ်ဳိးကို ငါ့ေအာက္သို႔ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။ (ဆာလံ ၁၄၄း၂)။

လူမ်ားစြာတို႔သည္ မတည္ၿမဲေသာရာထူး၊ ဂုဏ္စည္းစိမ္၊ မိမိတို႔၏ ေငြႏွင့္ပညာဥာဏ္အေပၚ အမွီျပဳတတ္ၾကသည္။ ဆာလံဆရာကမူ “ငါတို႔မူကား ငါတို႔ဘုရားသခင္တည္း ဟူေသာ ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၾကလိမ့္မည္” ဟု ေရးသားသီကုံးထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူ႔ေလာက အသက္တာ၌ ေဘးဒုကၡျပႆနာမ်ားရင္ဆိုင္ရသည့္အခါ လူ႔႐ႈေထာင့္မွ စိုးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕စရာမ်ား ျဖစ္လာတတ္ပါ သည္။ ရံဖန္ရံခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထာ၀ရဘုရားကို ကိုးစား ရမည့္အစား လူကို ကိုးစားမိတတ္ၾကပါသည္။ ေဟဇကိမင္း သည္လည္း ရန္သူျဖစ္ေသာ အာ႐ႈရိရွင္ဘုရင္၏ၿခိမ္းေျခာက္ မႈကိုခံရစဥ္ သူေတာင္းေသာေရႊေငြအတြက္ ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္ နန္းေတာ္၌ ရွိသမွ်ေသာ ဘ႑ာမ်ားကို ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ထိုရန္သူ၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ထပ္မံခံခဲ့ရပါသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ထာ၀ရဘုရားကို ကိုးစားဆုေတာင္းသျဖင့္ ထားလက္နက္ သံုးစရာမလိုဘဲ ဘုရားမစသျဖင့္ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါး တည္းက အာ႐ႈရိစစ္သား တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ကို ဒဏ္ခတ္ ခဲ့ပါသည္။

ထာ၀ရဘုရားကို သိရွိယံုၾကည္ထားသူတို႔အေနႏွင့္ ဒုကၡ ျပႆနာရင္ဆိုင္ရစဥ္ ဘုရားအေပၚအမွီျပဳ ခိုလံႈကိုးစားရန္ လိုပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သိုးေက်ာင္းသားဒါ၀ိဒ္ကို ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိက္ေပးခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ဘုရားေရြး ခ်ယ္ထားျခင္းခံရေသာသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရွာလုဘုရင္၏ ရန္ရွာျခင္းကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခံရကာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ေနခဲ့ရပါသည္။ သူသည္ ေဘးအႏၱရာယ္ ရင္ဆိုင္ရစဥ္ မိမိ ယံုၾကည္ကိုးစားေသာ ထာ၀ရဘုရားကို တမ္းတခိုလံႈခဲ့၏။ ဒါ၀ိဒ္သည္ ဆာလံ၊ ၁၈ႏွင့္၁၄၄၌ အတိတ္က ဘုရားသခင္ သူ႔ကိုမစခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ခ်ီးမြမ္းထားသည္။ ထာ၀ရဘုရား သည္ မိမိေက်ာက္၊ မိမိ၏ဒိုင္းလႊား၊ မိမိ၏ရဲတိုက္၊ မိမိ၏ ၿမိဳ႕႐ိုးစသည့္ အနက္တူစကားလံုးမ်ားျဖင့္ မိမိကို ကြယ္ကာ မစေသာအရွင္၏နာမေတာ္ကို ရည္ညႊန္းေဖၚျပထားပါသည္။

သင္သည္ ဆာလံဆရာကဲ့သို႔ ဘုရားနာမေတာ္ကို သတိရလ်က္ ဘုရားသခင္သည္ မိမိေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္အမႈ မ်ားအတြက္မစေပးမည္ဟု စိတ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ျပႆနာ ေတြ႕ရစဥ္ မိမိအသက္တာကို ဆန္းစစ္လ်က္ ၀န္ခ်စရာ အျပစ္မ်ားရွိခဲ့ေသာ္ အျပစ္ကို ၀န္ခ်ရပါမည္။ ဘုရားႏွင့္ မွန္ကန္မႈ အစဥ္ရွိေစပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေငြ၊ အစြမ္းသတၱိတို႔မွာ အကန္႔အသတ္ရွိပါသည္။ ထာ၀ရဘုရားမွာမူ ခပ္သိမ္းေသာ သူ/အရာမ်ားထက္ ႀကီးျမတ္ပါသည္။ ထိုအရွင္ကို သင္ ယံုၾကည္ကိုးစားခိုလံႈပါက သူသည္ သင့္ျပႆနာအလံုးစံုကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

“အို ကၽြႏ္ုပ္၏ျမင့္ေသာရဲတိုက္ တည္းဟူေသာေယ႐ႈ ဘုရား ကၽြႏု္ပ္၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္လက္သို႔ အပ္ႏွံပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္အလိုေတာ္ရွိသည့္အတိုင္း ျပဳျပင္မစ ေပးေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္ထံ ခိုလံႈပါ၏ (အာမင္)။”  ေစာစံေအာင္ (Rev) East Bible School - Singapore

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

Inner enemy

(ရန္သူဆိုတာ အျပင္ရန္သူထက္ အတြင္းရန္သူက ပိုေၾကာက္ဖို႕ေကာင္းတယ္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ေလာကမွာ ကိုယ့္ ဇာတိ အတၱက တစ္ခါတစ္တလမွာ ကိုယ့္ကို ဒုကၡေပးတဲ့ ရန္သူ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။)

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


ေသာင္းႏိုး

Ref: Who’s who and Where’s where in the Bible

၂ ေကာ ၁၀း၁၀ တြင္ တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလု အေၾကာင္းကို ျမန္မာ သမၼာက်မ္းစာ၌ ေအာက္ပါအတိုင္း ဋီကာ ဖြဲ႕ေရးသားထားသည္။ “အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူ၏ စာသည္ ေလးလံေသာစာ၊ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေသာစာျဖစ္၏။ ကိုယ္တိုင္ရွိလွ်င္မူကား၊ သတၱိမရွိေသာသူ၊ အခ်ည္းအႏွီး ေသာစကားကို ေျပာေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုတတ္ေသာသူရွိ၏။” Today’s New International Version တြင္ “For some say, “His letters are weighty and forceful, but in person he is unimpressive and his speaking amounts to nothing.” ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ၾကည့္လွ်င္ အထင္အျမင္ ႀကီးစရာ ရွိသူ မဟုတ္ဘဲ သူေျပာေသာ စကားမ်ားသည္လည္း တန္ဖိုးရွိေသာ အရာမရွိပါ။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုသည္ ထိုသို႔ေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။

ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု ေရးသားေသာ စာကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ရွိရသည္။ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ႏွင့္ အသင္းေတာ္မ်ား ခုိင္မာ ရွင္သန္လာဖို႔ရန္ ခရစ္ေတာ္ ေယရႈ ကအသံုးျပဳခဲ့ေသာသူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေဟာေကာင္းသူ၊ အေျပာေကာင္းသူ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ တမန္ေတာ္ ၂၀း၉ တြင္ ေဖာ္ျပေသာ “ဥတုခု” သည္ တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလု တရားေဟာ မေကာင္းေၾကာင္း သက္ေသသာဓက တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေပါလုသည္ သူတရားေဟာ စဥ္ ျပဳတ္က်၍ ေသေသာ ဥတုခု ကို ျပန္ရွင္ေစၿပီး မနက္ မိုးလင္းသည္ အထိ ဆက္တိုက္ တရားေဟာ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ရွင္ေပါလုသည္ ဤကဲ့သို႔ေသာလူ အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ မိမိေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ လမ္းမွ တစ္ခ်က္မွ် လမ္းလြဲ မခံလိုသူ၊ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္တတ္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္လည္း ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕မွ မိုင္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီ ေ၀းလံေသာ အရပ္ေဒသမ်ား ထိတိုင္ေအာင္ ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းကို ျဖန္႔ ရန္ ရွင္ေပါလု ကဲ့သို႔ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္တတ္သူကို ေရႊးခ်ယ္ ျခင္းျဖစ္ေပမည္။ မိတ္ေဆြ၏ ဘ၀တြင္ အနည္းငယ္ ေနထိုင္ မေကာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္း မသြားဘဲ အိမ္တြင္ အနားယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ဘူးပါသလား?။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို ကမာၻအႏွံ႕ ေ၀ငွဖို႔ရန္ ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ အတြင္းတြင္ -

  1. ပင္လယ္ျပင္အတြင္း သံုးႀကိမ္ သေဘာၤပ်က္ ၿပီးေသေဘး သို႔ ေရာက္ခဲ့ဘူးသည္။
  2. ၃၉ ခ်က္ေသာ ၾကိမ္ဒဏ္ရိုက္ ခ်က္ (၅) ခါ ခံခဲ့ဘူးသည္။
  3. လူထု ႀကီး၏ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ ေသလုနီးပါး အထိ ပစ္ေပါက္ျခင္းခံခဲ့ဘူးသည္။
  4. ၅ ႀကိမ္ထက္မနဲ အက်ဥ္းခ် ျခင္းကို ခံခဲ့ဘူးသည္။

ဤ မွ်ေလာက္ေသာ ဒုကၡ မ်ားကို ႀကံ့ႀက့ံခံ အံတုရင္း ဧ၀ံေဂလိ တရားေတာ္ကို အရံႈးမေပးဘဲ ေ၀ငွ ခဲ့သူျဖစ္သည္။

သခင္ေယရႈသည္ ခ်ီေဆာင္ေတာ္မူျခင္း ခံရၿပီးေနာက္ ဧ၀ံေဂလိ သတင္းေကာင္း ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနဖို႔၊ အေျပာေကာင္း အေဟာေကာင္းသူ ကို မေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါ။ ေနာက္လုိက္ တမန္ေတာ္ ၁၂ ပါးထဲမွ လည္း မေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါ။ အဆံုးတိုင္ေအာင္ မဆုတ္မနစ္ ဇြဲေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ခ်ီတက္ႏိုင္မည့္ သူ႔ကို လိုက္လံ တိုက္ခိုက္ ေနေသာ ဂ်ဴးဘာသာေရးသမား ရွင္ေပါလုကို သာေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

ရွင္ေပါလုသည္ ယေန႔ တူရကီႏိုင္ငံ ၏ ေတာင္ဖက္တြင္ ရွိေသာ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ တာရႈ ၿမိဳ႕ (Tarsus)၌ ေအဒီ (၅) ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ ရွင္ေပါလု မေမြးခင္ ရာစုႏွစ္ အနည္းငယ္ခန္႔တြင္ ဤ တာရႈၿမိဳ႕၌ ေရာမအင္ပါယာျပည့္ရွင္ မင္းႀကီး ဂ်ဴးလိယပ္ဆီဇာ က Mark Antony ႏွင့္ Cleopatra တို႔ကို လြတ္လပ္ေသာ ေရာမႏိုင္ငံ သား မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ဘူးသည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုသည္ ေရာမႏိုင္ငံသား ခံယူေသာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တြင္ သူသည္ ေယရုရွလင္ သို႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ေနထိုင္သည္။ သူ၏ ညီမ ႏွင့္ မိသားစု သည္ ေယရုရွလင္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ေဂ်ရုရွလင္တြင္ သူသည္ ဂ်ဴး ဘာသာေရးကို ေလ့လာသည္။ လူသိမ်ားေသာ ဂ်ဴး ဘာသာေရး ဆရာႀကီး Hillel ၏ ေျမးျဖစ္သူ Gamaliel ထံတြင္ ဂ်ဴးဘာေရး သင္ၾကားေလ့လာခဲ့သည္။ ဖာေရရွဲ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Gamaliel ကဲ့သို႔ပင္ တင္းၾကပ္ေသာ ေမာေရွ၏ ဘာသာေရး စည္းကမ္း စည္းမ်ဥ္း မ်ားၾကားတြင္ က်င္လည္ ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဖာေရရွဲ တို႔သည္ ေမာေရွ၏ ဥပေဒသ မ်ားအျပင္ လိုက္နာရန္ ဥပေဒသ အေျမာက္အမ်ားကို ထပ္ဆင့္ ဖန္တီးခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ. . . ဥပုသ္ ေန႔တြင္ အလုပ္ မလုပ္ရ ဆိုသည့္ ဥပေဒ ကို ေမာေရွ၏ ဥပေဒတြင္ ရိုးစင္းစြာ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း၊ ဖာေရရွဲတို႔က “အလုပ္” ကို ထပ္ဆင့္ အဓိပၸါယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပန္ဆိုၿပီး ဥပုသ္ ေန႔ တြင္ အလုပ္ မလုပ္ရဆိုသည့္ ဥပေဒကို ပိုမိုတင္းၾကပ္သြားေအာင္ ဖန္တီးခဲ့သည္။ ရွင္ေပါလုသည္ ထိုကဲ့သို႔ အေတြးအေခၚရွိသူ ဖာေရရွဲ ဘာသာေရး အုပ္စု၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရွင္ေပါလု က “ဘိုးေဘးတို႔၏လက္မွ ငါခံရေသာ နည္းဥပေဒသဘက္၌ အထူးသျဖင့္ စိတ္အားသန္လ်က္၊ ငါ၏လူမ်ိဳးထဲတြင္ ငါ့ရြယ္တူခ်င္းအမ်ားတို႔ထက္ ယုဒဘာသာကို က်င္လည္ေလ့က်က္ေၾကာင္းကို၄င္း သင္တို႔ၾကားသိရၾကၿပီ။” (ဂလာတိ ၁း၁၄) တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

သခင္ေယရႈႏွင့္ ေတြ႕ျမင္ျခင္း
ေယရုရွလင္ မွ ယေန႔ေခတ္ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ဒမတ္စ္ကတ္ ၿမိဳ႕ သည္ မိုင္ ၁၅၀ ခန္႔ေ၀းၿပီး ထိုေခတ္အခ်ိန္အခါ တြင္ တစ္ပတ္ခန္႔ သြားရသည့္ ခရီးျဖစ္သည္။ ေဂ်ရုရွလင္ မွ ေဂ်ာ္ဒန္ ျမစ္အတိုင္း Jericho သို႔ တက္သြားၿပီး၊ ယေန႔ ေဂ်ာ္ဒန္ ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ Amman ၿမိဳ႕ရွိရာ အေရွ႕ဖက္သို႔ သြားသည့္ လမ္းအတိုင္း ခရီးျပဳလာခဲ့ပံု ရပါသည္။ Amman ၿမိဳ႕မွ ျပန္အထြက္ လမ္း ခုလတ္တေနရာတြင္ အလြန္လင္းလက္ေသာ အလင္းတန္း တစ္ခု အထက္အရပ္မွ က်လာသျဖင့္ ေပါလုသည္ ေျမေပၚသို လဲက်သြားၿပီး အသံတစ္ခုကို ၾကားလိုက္ရသည္။

“ေရွာလု၊ ေရွာလု အဘယ္ေၾကာင့္ငါ့ကိုညွဥ္းဆဲသနည္း”

ေပါလု (ေရွာလု) က ဘယ္သူလည္း လို႔ ျပန္ေမးလိုက္တဲ့အခါ -

“ငါကား သင္ညွင္းဆဲေသာ နာဇရက္ ၿမိဳ႔သား ေယရႈျဖစ္တယ္” လို႔ အေျဖကို ၾကားလိုက္ရတယ္။

ရွင္ေပါလု သည္ သခင္ေယရႈႏွင့္ ဒမတ္စ္ကတ္ သို႔ အသြား လမ္းခုလတ္ တြင္ ေတြ႕ႀကံဳျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဤ အျဖစ္အပ်က္ ေနာက္ပိုင္း သူ၏ ဘ၀တစ္ခုလံုး ေျပာင္းလည္း သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တရားဇရပ္မ်ားတြင္ သခင္ေယရႈသည္ အမွန္တကယ္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း လိုက္လံေဟာေျပာ သက္ေသခံ ခဲ့သည္ (တမန္ ၉း၂၀)။

ဒမတ္စ္ကတ္ မွ ဂ်ဴး မ်ားသည္ ရုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္း ေယရႈခရစ္ေတာ္ ဘက္သို႔ ေျပာင္းသြားေသာ ေပါလုကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ စီစဥ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ယံုၾကည္ မိတ္ေဆြ မ်ားက ျခင္းေတာင္း ႀကီးတစ္ခုကို အသံုးျပဳၿပီး ၿမိဳ႕ရိုးေပၚမွ ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ကာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားခဲ့သည္။

ေအဒီ ၃၅ ရာစုႏွစ္ ခန္႔အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္ ေပါလု သည္ အသက္ (၃၀) ခန္႔ ရွိသည္။ ဒမတ္စ္ကတ္ မွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ သူ၏ ဘ၀ ဇတ္လမ္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ရင္သပ္ေမာစရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ ေနသည္။ သမိုင္းကိုေလ့လာ သည့္ က်မ္းတတ္ ပုဂိၢဳလ္ တို႔က အေရဗ် ကၽြန္းဆြယ္ တစ္ေနရာတြင္ သံုးႏွစ္ ခန္႔ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းစာကို ေစ့ေစ့ေလ့လာသည္ ဟုယံုၾကည္ၾကသည္။ အေရဗ် ကၽြန္းဆြယ္ တ၀ိုက္တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး မဟုတ္သူမ်ားထံတြင္ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ ၏ အေၾကာင္းကို လိုက္လံ တရားေဟာ ခဲ့ၿပီး ဒမတ္စ္ကတ္ ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာေသာေၾကာင့္ က်မ္းတတ္ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက ထိုသို႔ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေနာက္ ဒမတ္စ္ကတ္ မွ ေယရုရွလင္ သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္။ သူမ ညီမ မိသားစုအိမ္တြင္ တည္းခိုခဲ့ပါလိမ့္မည္။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕တြင္ သံုး ေလး ပတ္ခန္႔ ေနခဲ့ၿပီး ေယရုရွလင္ ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႕ ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ရွင္ေပတရုႏွင့္ ရွင္ယာကုပ္ (သခင္ေယရႈ၏ညီငယ္) တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ေမြးဇာတိျဖစ္ေသာ တာရႈ ၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ ခရီးထြက္သြားခဲ့သည္။ တာရႈ ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ေသာအခါ ငယ္စဥ္ေတာင္ေၾကးဘ၀ ကတည္းက တတ္ကၽြမ္းခဲ့သည္ တဲဖ်ဥ္ ျပဳလုပ္သည့္ အတတ္ပညာျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ခဲ့သည္။ ေန႔တိုင္း အလုပ္ခြင္တြင္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ စကားစျမည္ေျပာခြင့္ ရသူတိုင္းအား သခင္ေယရႈ ၏ ကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္း ကိုေျပာေနခဲ့ေပလိမ့္မည္။

ေနာက္ ၆ ႏွစ္ၾကာေသာအခါ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံတြင္ ရွိေသာ အႏၱီအုတ္ ၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး မဟုတ္သူမ်ား ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ယံုၾကည္သူ ဘာသာေရးအဖြဲ႕တြင္ Barnabas ႏွင့္ တြဲဖက္ အမႈေတာ္ေဆာင္ ေပးပါရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရသည္။ အႏီၲအုတ္ ၿမိဳ႕သည္ တာရႈ ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဖက္ မိုင္ ၁၅၀ ခန္႔ ေ၀းေသာအရပ္တြင္ ရွိသည္။ အႏီၲအုတ္ ၿမိဳ႕သည္ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္တပည့္မ်ားကို “ခရစ္ယာန္” ဟု ပထမဦးဆံုး အေခၚခံရေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ကဲ့ရဲ႕ေလွာင္ေျပာင္ သည့္ အေနႏွင့္ “ခရစ္ယာန္” ဟူေသာ အမည္ကိုေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္မ်ားက “ခရစ္ယာန္” ဟု အေခၚခံရျခင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ သြားကာ မိမိကိုယ္ကို “ခရစ္ယာန္” မ်ားဟု ေခၚလာၾကသည္။

သာသနာခရီးစတင္ျခင္း
တစ္ေန႔ ေပါလုႏွင့္ Barnabas တို႔သည္ အတူတကြ ဘုရားရွိခိုးၾကၿပီး အသင္းေတာ္လူႀကီး အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အတူရွိ ေနၾကစဥ္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က“ငါခန္႔ထားေသာအမႈကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းငွါ ဗာနဗႏွင့္ေရွာလုတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခြဲထားၾကေလာ့” ဟု ေဖာ္ျပ၏ (တမန္ ၁၃း၂)။

အခ်ိန္ကား ေအဒီ ၄၃ ခုႏွစ္ ခန္႔ျဖစ္သည္။ ေပါလုသည္ ဤ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔အတြင္း သူ၏ ဘ၀ကို အသင္းေတာ္မ်ားအား တိုက္တြန္းခြန္အားေပးျခင္း၊ အသင္းေတာ္သစ္မ်ားကို တည္ေထာင္ျခင္း မ်ားတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ဆက္ကပ္ျခင္း အားျဖင့္ကုန္လြန္ေစခဲ့သည္။ ေရာမအင္ပါယာ၏ အေရွ႕ဖက္စြန္းျဖစ္ေသာ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ မွသည္ အေနာက္ဖက္စြန္းျဖစ္ေသာ စပိန္ ႏိုင္ငံ အထိသာသနာ လုပ္ငန္းကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ပညာရွင္မ်ား ခန္႔မွန္းထားသည္မွာ အဖမ္းခံရသျဖင့္ သာသနာ ခရီးစဥ္၏ တစ္၀က္ခန္႔ကို ေထာင္အတြင္းတြင္ ကုန္လြန္ခဲ့ရသည္ ဟုဆိုသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ ဂ်ဴးဘာသာ၀င္ တို႔သည္ သူတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို တစ္ေယာက္ေယာက္က ယံုမွားသံသယ ျဖစ္ေအာင္ေျပာဆို၊ ျပဳမူ စြက္ဖက္ျခင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိဘဲ ထိုသို႔ေသာ လူကို ေက်ာက္ခဲ ျဖင့္ အေသ ပစ္ေပါက္ျခင္း၊ ၾကာပြတ္ျဖင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရိုက္ျခင္း ႏွင့္ ၾကမ္းတမ္းစြာ ျပစ္တင္ေျပာဆိုျခင္း တို႔ျဖင့္ တုန္႔ျပန္ေလ့ရွိသည္။

ေပါလုသည္ အက်ဥ္းေထာင္ တြင္ ေနခဲ့ရေသာ အခ်ိန္အခါမ်ားကို အက်ဴိးရွိစြာ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ သူသည္ ဧဖက္၊ ဖိလိပၸိ၊ ေကာေလာသဲ၊ တိေမာေသ ပထမႏွင့္ ဒုတိယ စာေစာင္ ႏွင့္ ဖိေလမုန္ တို႔ကို အက်ဥ္းက်ခံရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူသည္ သာသနာခရီး (Mission trip) ကို အနည္းဆံုး သံုးႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ေလးႀကိမ္ တိုင္တိုင္ သြားခဲ့သည္။ ပထမခရီးစဥ္တြင္ Barnabas ႏွင့္ အတူ သူ၏ ေမြးဇာတိ ရွိရာ ဆိုက္ပရပ္စ္ ကၽြန္းသို႔ ထြက္ခြါလာခဲ့ၾကသည္။ ဤ ပထမခရီးစဥ္ အတြင္း သူ၏ နာမည္ကို သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေပါလု ဟူေသာ ေဟၿဗဲ နာမည္ အစား ေရွာလု ဟူေသာ ဂရိနာမည္ျဖင့္ စတင္ အသံုးျပဳ မွတ္တမ္းတင္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေရွာလု ဆိုသည့္ အမည္ကိုသာ ဆက္လက္ အသံုးျပဳသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တပါး အမ်ဳိးသား တို႔အေပၚ ျပဳလုပ္သည့္ သာသနာ ေၾကာင့္ ေဟၿဗဲဂ်ဴး နာမည္အစား တပါး အမ်ဳိးသားနာမည္ကို အသံုးျပဳလာျခင္းျဖစ္မည္ ဟု ပညာရွင္တို႔က ယူဆသည္။

Click on map to enlarge

တမန္ေတာ္ ၁၃း၄၆-၄၇ တြင္ ေရွာလု သည္ ဂ်ဴးဘာသာ ၀င္တို႔အား ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္းထန္ေသာ အသံုးအႏံႈးမ်ားျဖင့္ ေျပာဆို ခဲ့ဘူးသည္။ “ထိုအခါ ေပါလုႏွင့္ဗာနဗတို႔က ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို သင္တို႔အား ေရွ႔ဦးစြာေဟာေျပာရ၏။ သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ပယ္၍ ထာဝရ အသက္ကို မိမိတို႔မခံထိုက္သည္ဟု မိမိတို႔စီရင္ၾကေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ မွာေတာ္မူသည္အတိုင္း ငါတို႔သည္ မ်က္ႏွာကိုလႊဲ၍ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ဆီသို႔ လွည့္ၾက၏။ မွာေတာ္မူေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္အခ်က္ကား၊ သင္သည္ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ကယ္တင္ျခင္းကိုျပဳစိမ့္ေသာငွါ၊ သင့္ကိုတပါးအမ်ိဳးသားတို႔ လင္းစရာဘို႔ ငါခန္႔ထား၏ဟု ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရွိသည္ဟု ရဲရင့္စြာေျပာဆို၏”။

သူ၏ ဒုတိယ ႏွင့္ တတိယ သာသနာခရီးတြင္ ဗာနဗ အစား အျခားသူ မ်ားႏွင့္ လက္တြဲခဲ့ၿပီး၊ ဤ အႀကိမ္မ်ားတြင္ တူရကီႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္ေဒသမ်ား မွသည္ ဥေရာပတိုက္အတြင္း ဂရိႏိုင္ငံ အထိ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္ေလး မ်ားကို စတင္ခဲ့ၿပီး ထိုအသင္းေတာ္သစ္ အေတာ္မ်ားမ်ား ထံသို႔ ျပန္လည္ သြားေရာက္ ခြန္အားေပးျခင္းကို လည္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရွင္ေပါလု၏ ေနာက္ဆံုး ေနရက္မ်ား
သူ၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ေသာ သာသနာခရီးစဥ္တြင္ ျငင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံေနေသာ ေယရုရွလင္ ရွိ ယံုၾကည္သူမ်ား အတြက္ အလွဴေငြ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ရရွိေသာ ထိုအလွဴေငြကို သြားေရာက္ ေပးပို႔ရန္ သြားစဥ္တြင္ အဖမ္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးဘာသာ ၏ သမားရိုးက် ယံုၾကည္ျခင္း မွေသြေျဖေသာ သူ၏ တရားေဟာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေယရုရွလင္ ဗိမၼန္ေတာ္ အနီးတြင္ သူ႔ကို လူအုပ္ႀကီးက အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ရန္ ႀကိဳးစားစဥ္ အနီးတြင္ တပ္ခ်ေသာ ေရာမစစ္သားမ်ားက သူ႔ကို ကယ္တင္လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရာမဥပေဒ အရ တရားစီရင္ရန္ ပင္လယ္ ကမ္းေျခ ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ Caesarea ၿမိဳ႕ရွိ အက်ဥ္းေထာင္ တစ္ခုကို ပို႔လိုုက္သည္။ Caesarea တရားရံုးတြင္ သူ၏ အမႈအတြက္ အယူခံ ရန္ေစာင့္ဆုိင္းရင္း ေထာင္ထဲတြင္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ၾကာသြားသည္။

ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ေျခာက္လ ခန္႔ အၾကာတြင္ ပင္လယ္ျပင္ တြင္ ခရီးသြားစဥ္ သေဘာၤပ်က္ ကာ၊ ထိုမွတဆင့္္ ေရာမၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ေရာမၿမိဳ႕တြင္ သာသနာလုပ္ငန္းကို လုပ္သည္။ ေပါလု၏ အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာ ၏ တမန္ေတာ္၀ထၳဳ တြင္ ဤေနရာအထိ ေဖာ္ျပေရးသားထားသည္။ တမန္ေတာ္ ၀ထၳဳေရးသားသူ၏ ေရးသားဟန္ကို ၾကည့္လွ်င္ စာဖတ္သူ အားလံုး ေပါလု ၏ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မ်ားသည္ မည္ကဲ့သို႔အဆံုးသတ္ခဲ့ရသည္ ကို သိၿပီးျဖစ္သည္ (သို႔) ေဖာ္ျပစရာ မလိုဆိုသည့္ သ႑န္၊ အရိပ္အျမြက္မ်ားကို ခံစားရသည္။ ေရာမႏိုင္ငံသား မ်ားကို ေသဒဏ္ေပးသည့္ အခါ အလ်င္ျမန္ဆံုး အသက္ထြက္ေစသည့္ နည္းျဖစ္ေသာ ဓါးျဖင့္ လယ္ပင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က္ ျခင္းနည္းျဖင့္ AD 62 ခုႏွစ္တြင္ ကြပ္မ်က္ခံရသည္ဟု အခ်ဳိ႕ေသာ သမိုင္း ပညာရွင္မ်ားက ယံုၾကည္သည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားကမူ ကနဦး ယံုၾကည္သူမ်ား ေရးသားခဲ့သည့္ မထင္မရွား စာတိုစာစ မ်ားကို ကိုးကားၿပီး ေပါလုသည္ ေရာမၿမိဳ႕ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသးသည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ထိုပညာရွင္မ်ားက ေပါလု သည္ ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး သူ၏ စတုတၳ သာသနာ ခရီးအျဖစ္ စပိန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္၊ စပိန္ႏိုင္ငံမွ ေရာမသို႔ျပန္ေရာက္မွ ဒုတိယအႀကိမ္ အဖမ္းခံရၿပီး ကြပ္မ်က္ခံရျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပါလု ကို AD 64 ရာစုႏွစ္၊ အင္ပါယာ နီရိုး ဘုရင္ လက္ထက္တြင္ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္သူတို႔ကို အစုလိုက္အၿပံဳလိုုက္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းသည့္ ေခတ္၊ အခ်ိန္တြင္ အသတ္ခံရသည္ဟု ထိုသူတို႔က ဆိုၾကသည္။

ေရာမ ၁၅း၂၈ တြင္ စပိန္ ႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္မည့္ အေၾကာင္းဤသို႔ ေဖာ္ျပထားသည္။ “ထိုေၾကာင့္၊ ဤအမႈကို ငါေဆာင္ရြက္၍ ဤအလွဴလက္ေဆာင္ကို လံုၿခံဳေစၿပီးလွ်င္၊ သင္တို႔အနားမွာေရွာက္၍ စပါနိျပည္ (စပိန္ျပည္) သို႔ သြားမည္။” ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာျမင့္ေသာအခါ ေပါလုအေၾကာင္းကို ေရးသားေသာ စပိန္ႏိုင္ငံမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Clement ၏စာတြင္ “ေပါလုသည္ အေနာက္ဖက္ စြန္းတိုင္ေအာင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ Paul went to the limit of the West” ဟုေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အေနာက္ဖက္စြန္း ဟုဆိုရာတြင္ စပိန္ ႏိုင္ငံဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေပမည္။

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု စပိန္ႏိုင္ငံ သို႔ေရာက္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ မေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ေသခ်ာေသာ အရာတစ္ခုကေတာ့ သူ၏ သာသနာသည္ စပိန္ႏိုင္ငံထက္မက တစ္ကမာၻ လံုးတိုင္ေအာင္ျပန္႔ႏွံ႕ ေရာက္ရွိသြားသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္။

the End
AROMA မွတဆင့္ေဖၚျပပါသည္။

 


Chronology of Apostle Paul

Reference
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_the_Apostle
http://www.matthewmcgee.org/paultime.html

Born  ေမြးဖြားျခင္း၊

AD 5

Paul at Damascus (Age 32) ဒမတ္စကပ္ျမိဳ႔တြင္ေျပာင္းလဲျခင္း (ထိုအခ်ိန္တြင္ ဂ်ဴးက်မ္းတပ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ခ်ိန္)

37-40 AD
First Journey (Age 40)
ပထမခရီးစဥ္
45-47 AD
Second Journey  (Age 46)
ဒုတိယခရီးစဥ္
51-53 AD
Third Journey (Age 49)
တတိယခရီးစဥ္
54-58 AD
Imprisonment in Judea (Age 53)
ယုဒျပည္ (ယခုအစၥေရးႏိုင္ငံ)တြင္ အက်ဥ္းက်ျခင္း
58-60 AD
Voyage to Rome (Age 55)
ေရာမအင္ပါယာ ေရာမျမိဳ႔သို႔ခရီးစဥ္
60-61 AD
Imprisonment in Rome (Age 56)
ေရာမျမိဳ႔တြင္ အက်ဥ္းက်ျခင္း
61-63 AD
Post-Imprisonment Journeys
(Age 58-68) and died
အက်ဥ္းက်ျပီးေနာက္ပိုင္းခရီးစဥ္
63-67 AD

The table below lists, as acurately as I have been able to determine, the years in which Paul wrote his epistles.

First Thessalonians 52 AD
Second Thessalonians 52 AD
First Corinthians 57 AD
Second Corinthians 57 AD
Galatians 55-57 AD
Romans 57-58 AD
Ephesians 62 AD
Philippians 62 AD
Colossians 62 AD
Philemon 63 AD
Hebrews 64-65 AD
Titus 64-65 AD
First Timothy 64-65 AD
Second Timothy 66-67 AD

Muran မုရန္

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ဂါလိလဲ ေသာင္ယံကမ္းစပ္နားဆီမွာ အိုတံငါ အာရုဏ္ဦးအထိ
၀မ္းစာရွာ ၾကိဳးစားလည္း ငါးမရရွိပါ။  အေမာဆို႔လည္း
ညဘက္အဆံုးမွာ စိတ္ဓါတ္က် ႏြမ္းလ်သည့္အခါ စကားအခြန္းမ်ား
အမိန္႔အျဖစ္ေရာက္လာ ေပတရု ေရနက္ထဲသို႔ ေရႊ႔ပါလား

ငါး …  ေရနက္ထဲက ငါးမ်ားစြာရယ္ 
ငါး .. ကိုယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ဆုလဒ္ရယ္ 
အိုး ..  လူကိုမွ်ားမဲ့ ဘုရားရဲ့ တငါသည္
အိုး .. ေရနက္ထဲသို႔ ထြက္ခြာဆဲ

ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္အား ေပတရု
ရင္ဆိုင္ေတြ႔ေတာ့ အားငယ္ကာ အျပစ္ဒုစရိုက္ ျပည့္ႏွက္လွစြာ
ကြ်ႏိုပ္ဘ၀က ဆိုးညစ္လိုက္တာ ၀မ္းနည္းခိုက္ ႏွစ္သိမ့္လိုက္တာ
ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ခဲ့စမ္းပါ လူကိုမွ်ားမဲ့ တံငါသည္ၾကီးတေယာက ျဖစ္ေစမွာ 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

 

ဘီယာဆိုင္မွာ ဇီဇာေၾကာင္ကာ ေမာင္ မထိုင္ႏိုင္ပါ

အမ်ားသံုးၿပီး ေစ်းေပါတဲ့ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထဲမွာ။

 

ဘာဘီက်ဳကို ပါတီလူစုၿပီး ေမာင္ မကိုင္ႏိုင္ပါ

ထမင္းတစ္ဆုပ္ ဟင္းအပုပ္နဲ႔ စကၠဴစုတ္ထဲမွာ။

 

အေပါင္ဆိုင္မွာ ေယာင္ေတာင္ေပါင္ေတာင္ ေမာင္ မငိုင္ႏိုင္ပါ

လမ္းေဘးက အလုပ္ၾကမ္းတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ။

 

အပ်ိဳတစ္သုတ္နဲ႔ ဘီယာစုပ္ၿပီး ေမာင္ ဘိုလို မမွဳတ္ခ်င္ပါ

တီဗီြ အစုတ္ ပဲေလွာ္တစ္ထုတ္နဲ႔ ေရေႏြး မွဳတ္ေသာက္တတ္သူပါ။

 

4D ထီ ဆိုင္မွာ တန္းစီၿပီးေတာ့ ကံ ကို ေမာင္ မေမွ်ာ္ႏိုင္ပါ

ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ဆို ဘာမဆိုလုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားသူပါ။

 

သူေဌးႀကိဳက္တဲ့ ေခြးမိုက္လို႔ ေမာင္ အေခၚမခံႏိုင္ပါ

အလုပ္ၾကမ္းသမား ေရာင္းရင္းမ်ားနဲ႔ လက္ရည္ တစ္ျပင္တည္းပါ။

 

ဒစၥကို ဘားမွာ ညီအစ္ကို ကုလား နဲ႔ ေမာင္ မကႏိုင္ပါ။

ေျခလွဳပ္လက္လွဳပ္ ေလခၽြန္ျပီးေတာ့ ေမာင္က အပ်င္းေျဖတတ္သူပါ။

 

ေႏြေနပူပူ သူေဌး ဆူတဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ

ေငြလည္ခ်ဴယူ ကညာျဖဴေတြနဲ႔ ေမာင္ မၾကဴႏိုင္အားပါ။

 

ေခၽြးေစးကပ္ေနတဲ့ ေမာင့္ရင္ဘတ္ရဲ ႔ အနီးဆံုး တစ္ေနရာမွာ

အတင္း မတုတ္တတ္တဲ့ ရြာက မိဘုတ္အတြက္ ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ ကပ္ထားမွာ။                   ။

မင္းေအာင္သက္လြင

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ကြၽႏု္ပ္ဘဝရဲ့အသက္ရွင္ရာအေၾကာင္း
ဘဝအဓိပၸာယ္
အၿမဲရွိမယ့္ အသက္ကိုေပးသူ
ေယရႈတစ္ပါးတည္း
ဆံုးရႈံးမယ့္ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္
အသက္စြန္႔ကာကယ္တင္ခဲ့ဲဲၿပီး

ကြၽႏု္ပ္ဘဝရဲ့ အစအလယ္နဲ႔အဆံုး
ကြၽႏု္ပ္ရ့ဲဘုရင္
ကြၽႏု္ပ္ခ်စ္တဲ့ေကာင္းကင္ဖခင္
အစဥ္ေဖးမ လမ္းခရီး အသက္နဲ႔သမၼာတရား
ကြၽႏု္ပ္ဘဝကိုစံုလင္ေစၿပီး

ခိုင္ခံ့တဲ့ရဲတိုက္ျဖစ္၍
ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္ ခိုလႈံျခင္းအေၾကာင္း
ကြၽႏု္ပ္ဘဝ ေၾကာက္ရြ႔ံ ျခင္းကင္းေစ
ထာဝရအၿမဲအလင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္ ေမွာင္မိုက္ျခင္းကင္း
ေနမင္းျဖစ္ေသာ ကြၽႏု္ပ္ရဲ႔ ဘုရင္

ေယ ရႈ . . ေယ ရႈ . .
ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္အစြဲလန္းဆံုးသူ . .

ႏွလံုးသားက တမ္းတျခင္းနဲ႔
ကိုယ္ေတာ္ကိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း
အဆံုးမရွိတဲ့ သခင့္ရဲ့အခ်စ္နဲ႔
ကိုယ္ေတာ္ကိုပဲ ခ်ီးမြမ္းခ်င္

ASwelLanSoneThu.ppt