မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Monday, May 25th

Last update03:34:28 AM GMT

You are here:: ၀ိညာဥ္ေရးရာ ကမၻာေပၚတြင္အၾကီးမားဆံုးေသာဘ၀ ျပိဳင္ပြဲ

ကမၻာေပၚတြင္အၾကီးမားဆံုးေသာဘ၀ ျပိဳင္ပြဲ

E-mail Print PDF


ကမၻာေပၚရွိ လူသားအားလံုးသည္ ေမြးဖြားခ်ိန္မွ ေသဆံုးခ်ိန္ထိ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးစံုကို ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ ၾကရပါသည္။ ဥပမာ တစ္ဦးခ်င္းျပိဳင္ပြဲ၊ အိမ္ေထာင္မိသားစုလိုက္ျပိဳင္ပြဲ၊ အဖြဲ႔အစည္းလိုက္ ျပိဳင္ပြဲ၊ လူမ်ိဳးလိုက္ျပိဳင္ပြဲ၊ စစ္ေရးအရျပိဳင္ပြဲ၊ ပညာေရးအရ ျပိဳင္ပြဲ၊ ဦးေႏွာက္ပိုင္းအရ ျပိဳင္ပြဲ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာအရျပိဳင္ပြဲ၊ ...မွအစ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ ကမၻာေပၚတြင္ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးစံုကို ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ေနၾကရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယခုမူကား ကမၻာေပၚရွိ ျပိဳင္ပြဲေျမာက္မ်ားစြာအနက္ (၄)မ်ိဳးအေၾကာင္း ဆင္ခ်င္ေစလိုပါသည္။

(၁) မူလတန္းမွ ဆယ္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၂) တကၠသိုလ္ေရာက္ေသာ ေန႔မွ ဘြဲ႔ယူေသာေန႔အထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၃) အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲ
(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ

၁။ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲ
မူလတန္းမွအထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲသည္ စာေတာ္ေသာ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ ခ်မ္းသာေသာ သားသမီးမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ အဆင့္ျမင့္ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားတြင္ ပညာဆည္းပူးႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ဗိုလ္စြဲၾကသည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ဘဝျပိဳင္ပြဲေျမာက္မ်ားစြာအနက္ ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။

(၂) တကၠသိုလ္ေရာက္ေသာ ေန႔မွ ဘြဲ႔ယူေသာေန႔အထိ ျပိဳင္ပြဲ
အခ်ိဳ႔ေသာေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ မည္သို႔ပင္ဗိုလ္စြဲေစကာမူ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ က်ရံႈးပါက မ်က္ႏွာညွိဳးငယ္စြာျဖင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ဂုဏ္ယူဝံ့ၾကြားစြာျဖင့္ တကၠသိုလ္နယ္ေျမသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ထိုနယ္ေျမတြင္လည္း မိမိတို႔၏ ဘာသာရပ္အသီးသီး၌ ျပိဳင္ပြဲဝင္လာၾကပါသည္။ အက်ၤ ီအဝတ္အစားျပိဳင္ၾကသည္။ သမီးရည္းစားထား ျပိဳင္ၾကသည္။ မိမိတို႔ဘဝခရီးတစ္ေလွ်ာက္ အေပ်ာ္ဆံုးေသာသမယ အပူအပင္ကင္းမဲ့ဆံုးေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ဤသို႔တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္ ဘြဲ႔အသီးသီးရသည္အထိ ဘဝတူ၊ ခံစားခ်က္တူစြာျဖင့္ တေပ်ာ္တပါးပညာဆည္းပူးၾကပါသည္။ ဤသည္မွာ ဘဝျပိဳင္ပြဲ(၄)မ်ိဳးအနက္ ဒုတိယျပိဳင္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၃) အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲ
တတိယဘဝျပိဳင္ပြဲမွာ အသံုးလံုးအဆင့္မွ ေဒါက္တာအဆင့္အထိ ျပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။ ပညာအရွိဆံုးျပိဳင္ပြဲမဟုတ္ေတာ့ပဲ အခ်မ္းသာဆံုးတိုက္တာေျမယာ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ကား ဘယ္ႏွစ္စီးရွိ၍ ေရႊေငြဥစၥာမည္မွ် စုေဆာင္းႏိုင္မႈ၊ ႏိုင္ငံျခားတြင္ဇိမ္ခံ၍ ေနႏိုင္မႈ၊ ဟူေသာျပိဳင္ပြဲၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ဘြဲ႔အထပ္ထပ္ရေစကာမူ မခ်မ္းသာပါက လူ႔ေလာကအလယ္တြင္ မ်က္ႏွာသာမရေတာ့ပဲ မ်က္ႏွာညွိဳးငယ္စြာျဖင့္ ျပိဳင္ပြဲရႈံးႏိုမ့္ၾကရပါသည္။ ဤတတိယျပိဳင္ပြဲသည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝျခင္းျပိဳင္ပြဲျဖစ္ရာ မူလတန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္ မ်ားတြက္ ရံႈးခဲ့သူမ်ားပင္လွ်င္ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ ဘဝျပိဳင္ပြဲ(၄)မ်ိဳးအနက္ တတိယျပိဳင္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာဆင္ႏြဲႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ
ကမၻာမိုးေျမ(စၾကၤာဝဌာ)၌ လူသားမ်ား၏ အၾကီးမားဆံုးေသာ ျပိဳင္ပြဲသည္ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးမဟုတ္၊ တကၠသိုလ္ဘဝ၏ ျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးလည္းမဟုတ္၊ ေလာကတြင္အခ်မ္းသာဆံုး အေအာင္ျမင္ဆံုးျပိဳင္ပြဲမ်ိဳးလည္းမဟုတ္၊ တမလြန္ဘဝ၏ ျပိဳင္ပြဲသည္ ျပိဳင္ပြဲအားလံုးတြင္ အေရးၾကီးဆံုးေသာ အၾကီးမားဆံုးေသာ ျပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။ ဤျပိဳင္ပြဲသည္ ေလာက၌ အသက္ရွင္စဥ္တြင္ ခရစ္ေတာ္ (ဘုရားရွင္) အတြက္ မည္မွ်အဖိုးအခ ေပးသည္။ ေထာင္တံခါးဝႏွင့္ မည္မွ်နီးကပ္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းသည္။ ေထာင္တြင္း၌ခရစ္ေတာ္ (ဘုရားရွင္)အတြက္ မည္မွ်ညွင္းဆဲခံသည္၊ ခရစ္ေတာ္(ဘုရားရွင္)ကယ္တင္ျခင္းတရားကို မည္မွ်ျပန္႔ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္ ဟူေသာ ျပိဳင္ပြဲၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပါလု (AD50ခန္႔) ကိုယ္တိုင္က "ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ယခုဘ၀တြင္ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိလွ်င္ အျခားေသာသူအေပါင္းတို႔ထက္ သာ၍ ဆင္းရဲေသာသူျဖစ္ၾက၏" (၁ေကာ ၁၅း၁၉) ဟု ဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရမည့္ ဆုလပ္သရဖူကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေသာအခါ ယခုကာလ၌ ခံစားရေသာဆင္းရဲဒုကၡ၊ ညွင္းဆဲျခင္းတို႔သည္ မေျပာပေလာက္ေသာ အရာမ်ားသာျဖစ္သည္ ဟုဆိုပါသည္။ ေပါလုသည္ (၃၉)ခ်က္ (၃)ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ေၾကာင့္ အရိုက္ခံရသည္။ မၾကခဏအဖမ္းခံရသည္။ ေထာင္တံခါးဝႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုး ေလွ်ာက္လွမ္းေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါေရးသားခ်က္မ်ားမွာ စာေရးသူ ဆရာေတာ္ထန္ဇကပ္ BA (Bible), M.Div ၏ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရန္ ေျခလွမ္း(၄)ဆင့္ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၂၁၇-၂၈၉)မွ ကူးယူထားျဖင္းျဖစ္သည္။ စာအုပ္တြင္ ေဟျဗဲ ၁၁ ယံုၾကည္ျခင္းၾကီးမားလွေသာ ဘိုးဘြား၊ ဂိေဂါင္၊ဗာရက္၊ ရွံဆံု၊ ေယဖသ၊ ဒါဝိဒ္၊ ရွေမြလ၊ အာျဗာဟံ စသျဖင့္ ေျပာမကုန္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ခြန္အားယူေရးသားထားပါသည္။  (Contineu to read - Click Here  Book Download - Click Here)

မိမိအတြက္တည္ေဆာက္စရာမ်ား
ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ သြားေသာလမ္းခရီးကို ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ခရစ္ယာန္ဘဝအသက္တာ ဟုေခၚၾကသည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ ေဒါသထြက္ေသာအခါ ခရစ္ယာန္မဟုတ္သူ မိတ္ေဆြက "ဟာ.. မင္းက၊ ခရစ္ယာန္လုပ္ေနျပီး၊ ဘာေၾကာင့္ေဒါသထြက္ေနရသလဲ" ..ဟု ေျပာလာသည္မွာ သင့္အသက္တာသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူရွိျခင္း ပံုသက္ေသျဖစ္သည္။ ထိုသို႔အေျပာခံလိုက္ရျခင္းျဖင့္ မိမိေဒါသကို ျပန္လည္ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္သည္။ ထိုမိတ္ေဆြသည္ ယံုၾကည္သူမဟုတ္ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္သည္။ 

ၾသဂုတ္လသည္ စင္ကာပူယုဒသန္အသင္းေတာ္ သင္းအုပ္ဆရာ၂ဦး ဆရာၾသဂတ္စတတ္ႏွင့္ ဆရာမ်ိဳးသူ (၂)ဦး ေမြးေန႔မ်ားျဖစ္သည္။ အသက္မ်ားၾကီးလာေသာအခါ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေျခလွမ္း(၄)ဆင့္တြင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို လွမ္းေနရသည္။ ဆရာသမား ၂ဦးလည္း ဘဝတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကဲ့သို႔ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ (၄)မ်ိဳးတြင္ ကိုယ္တိုင္ (သို႔မဟုတ္) မိသားစုမ်ား ပါဝင္လႈပ္ရွားေနရသည္။ မပါခ်င္လဲမရ၊ မိမိအိမ္ေထာင္မိသားစု၊ မိတ္ေဆြေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိကိုယ္တိုင္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ စိတ္ပ်က္စြာႏွင့္ ေမ်ာပါေနရသည္။ ေငြသည္ လိုအပ္ေသာအရာျဖစ္ေသာ္လည္း ေငြေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းစရာမ်ားစြာ ေတြ႔ျမင္ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ကို ပိုမိုနားလည္ရသည္။ 


ၾသဂုတ္လ အမွတ္တရမ်ား
(၈)ရက္သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလး၏ အမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလးလည္း အႏွစ္၅၀အတြင္း ကမၻာတြင္ စာဖတ္သူတိုင္း၊ သိေသာႏိုင္ငံ၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ေခတ္စားလွေသာ ယခုေခတ္တြင္ ကမၻာသိ ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ႏိုင္ငံေလးျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ဖူးသူမ်ား စင္ကာပူႏိုင္ငံကေလးကိုလည္း ေရာက္ဖူးရသည္။ အႏွစ္၅၀အတြင္ လီကြမ္းယူ ဟုေခၚေသာ လူသားတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ျပီး၊ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ပေပ်ာက္ရန္လုပ္ေဆာင္ရင္း၊ လူသားအရင္းအျမစ္ႏိုင္ငံတစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အျခားကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေလာကတြင္ သြားလည္ခ်င္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ျမန္မာျပည္ျဖစ္သည္။ လီကြမ္းယူက အႏွစ္၅၀အတြင္း စင္ကာပူကို ကမၻာေက်ာ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သလို ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားကလည္း ျမန္မာျပည္ကို ကမၻာေက်ာ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးစာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေရးခ်င္ေသာ္လည္း ျဖစ္ရပ္မွန္ကို လစ္လ်ဴျပဳမရေကာင္းပါ။ လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို မ်က္ရည္မ်ားစြာျဖင့္ (အထူးသျဖင့္ အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား) သခၤန္းစာယူႏိုင္မွ၊ ႏိုင္ငံျပဳျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ဳပ္အတြက္မွာ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ နံပါတ္တစ္ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္တြင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ၾကားခံ၊ အျပစ္ဝန္ခ်၊ ၾကိဳးပဲ့ေက်မြစိတ္ႏွလံုးျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္အသက္ရွင္သေရြ႔ မျခားမလပ္ဆုေတာင္းေပးရပါမည္။ 

ၾသဂုတ္လသည္ ေရာမအင္ပါယာဘုရင္ၾကီး ၾသဂတ္စတပ္ (ကဲသာဘုရင္ ၾသဂုတၱဳကို သတိရပါသည္။ သူ႔လက္ထက္တြင္ ဝိညာဥ္ေရးသခင္ ေယရႈဖြားျမင္ျပီး၊ ကားတိုင္တရားကို ေလာကသားမ်ားအား လက္ေတြ႔ျပသသြားခဲ့ပါသည္။ စိန္႔ၾသဂတ္စတင္း St. Augustine of Hippo (AD 354-430) ဆိုေသာ သူေတာ္စင္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးသည္္ အာဖရိကတိုင္၊ အယ္ဂ်ီးရီယားတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ August နာမည္ျဖင့္ ေၾကာ္ၾကားပါသည္။ City of God, Confession မ်ားတြင္ စံနမူနာထားရေသာ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ေအာက္ေမ့ျပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဖေလာရီဒါျပည္နယ္တြင္ စိန္႔ေအာဂတ္စတင္းျမိဳ႔ ကို စပိန္လူမ်ိဳးမ်ားက တည္ေထာင္ထားသည္။ 

စင္ကာပူ၊ ယုဒသန္အသင္းေတာ္တြင္ ရံဖန္ရံခါ ျမန္မာျပည္မွာလာေသာ ဓမၼဆရာမ်ားျဖင့္ က်မ္းစာသင္တန္းမ်ား ၾကိဳၾကား၊ လုပ္ခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သြားေသာေျခလွမ္းအဆင့္(၄)သို႔ ေရာက္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဘုရားထံ လံုး၀ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံေသာ အသက္တာရရန္အတြက္၊ ေန႔စဥ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ သြားလာရန္လုိေၾကာင္း ဆရာဂြယ္ဝါးက လာေရာက္ပို႔ခ်သြားသည္။ လူငယ္မ်ားညအိပ္စခန္းအတြက္လည္း ဆရာဂြယ္ဝါးက ဆက္လက္ပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။ ျပင္ပဓမၼဆရာမ်ား ပို႔ခ်မႈမ်ားတြင္ အႏွစ္သာရမ်ားကို ထုတ္ယူႏိုင္ရန္၊ ပထမဆံုး မိမိကိုယ္တိုင္ ဘုရားရွင္ကို ကိုယ္၊စိတ္၊ဝိညာဥ္ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္းကို ရရွိရန္အတြက္ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိမိဖာသာ မည္မွ်ၾကိဳးစားေစကာမူ မိမိအျပစ္မ်ားကို မိမိသာလွ်င္အသိဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြင့္မလႊတ္တတ္ျခင္း၊ အကိ်ဳးမဲ့စကားမ်ားေျပာျခင္း၊ ညစ္ညူးစကားမ်ား၊ အညြန္႔က်ိဳးေအာင္သူတပါးအားေျပာျခင္းမ်ားကို ေကာင္းေသာစကား၊ သမၼာစကား၊ တည္ေဆာက္စရာမ်ားျဖင့္ အစားထိုးရန္ ခရစ္ေတာ္ထံအပ္ႏွံဆပ္ကပ္ဖို႔သာ ရွိေၾကာင္း။ ယခုေခတ္တြင္ အင္တာနက္ဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ပင္ လမ္းေဘး၊ မိတ္ေဆြမ်ားက MP4 ဇတ္လမ္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးနည္းစြာျဖင့္ တယ္လီဖုန္းထဲတြင္ ထည့္ေပးေနျခင္း၊ ဘယ္သူမွမသိေအာင္ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္ရာ အိပ္ယာ၊အိမ္သာထဲတြင္ပင္ MP4 ရုပ္ရွင္ဇတ္ကားေကာင္း၊ ကိုးရီးယားကားမ်ားစြာထဲတြင္ ညစ္ညမ္းေသာဇတ္ကားမ်ားကိုပါ အလြယ္တကူ ထည့္ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္၊ စာရိတၱပ်က္စီးမႈမ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ ကူးစက္လာေနေၾကာင္း၊ မိမိဘ၀တြင္ မိခင္ျဖစ္သူထံမွ အေမြအျဖစ္ လက္ထပ္ျပီးမွဆက္ဆံမည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ လက္ေတြ႔ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္အားခ်ီးမြမ္း၊ သက္ေသခံေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အေသြးအသား၊ မ်က္စိ ေဖာက္ျပန္စရာ ေခတ္ကာလတြင္ အိမ္ေထာင္ရွင္ဘဝကို သန္႔ရွင္းရန္ ဘုရားရွင္ကို ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံဖုိ႔ အေရးၾကီးသည္သာမက၊ ပိုအေရးၾကီးသည္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရဲဝံ့စြာခ်မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။ 

ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ အျပစ္သံသရာမွ၊ မလြတ္ႏိုင္သူမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ မိဘဘိုးဘြားကိ်န္စာပဲ ဟုခံယူျပီး၊ အျပစ္ထဲတြင္ နစ္မြန္းေနသူမ်ားစြာရွိပါသည္။ ထိုသူမ်ားတြင္ မိမိလည္းပါဝင္ေနပါက မိမိသာလွ်င္ဦးစြာလြတ္ေျမာက္ရန္ ဘုရားရွင္ထံ အျပစ္မ်ားကို ဦးစြာ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရပါမည္။ ေနာက္မလုပ္ေတာ့ရန္ ..ယံုၾကည္သူ မိမိ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း၊ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္လိုပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္လိုပါသည္။ ေခတ္ကာလသည္ ဆိုးဝါးလွပါသည္။

ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံခ်က္
မိမိသားျဖစ္သူ ၂၆ႏွစ္အရြယ္က ဘုရားသခင္မရွိေၾကာင္း၊ သမၼတအိုဘားမားလည္း ယံုၾကည္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရား GOD ရွိေၾကာင္း မိမိေျပာစကားကို သားျဖစ္သူက၊ "ဒါ..သူတို႔အာဏာ၊ ေငြရရွိေရးအတြက္ Sybol သေကၤတတစ္ခုအျဖစ္ GOD ကိုဖန္တီးလုပ္ယူထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း"   ..ေျပာျပပါသည္။ သားျဖစ္သူသည္ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာကို ခံယူျပီးသူျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ကြ်န္ေတာ္ငယ္စဥ္က စိတ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ငယ္စဥ္ကလည္း မက္သဒစ္အသင္းေတာ္တြင္ ၾကီးျပင္းခဲ့ျပီး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ ယခု သားေတာ္ေမာင္ စဥ္းစားသလို ဘုရားမရွိ၀ါဒအား သက္ဝင္ယံုၾကည္ခဲ့ပါသည္။ အသင္းေတာ္တြင္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စည္းရံုမႈေၾကာင့္ ေတးဂီတေခါင္းေဆာင္အျဖစ္၊ ပါဝင္ခဲ့ျပီး၊ ခရစ္စမတ္ပြဲမ်ား၊ အသင္းေတာ္သံစံုအဖြဲ႔မ်ားတြင္ မယံုၾကည္သူအျဖစ္ လူမႈေရးအရ ပါဝင္၊ ကူညီေပးခဲ့သည္။ ေလာကပညာရပ္မ်ားကို ဘုရားလိုဆည္းပူးေသာ ဗုဒၶဝင္ဇတ္လမ္းမွ အင္ဂုလိမာလာကဲ့သို႔ ပညာကို ကိုးကြယ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္ေကာင္းမ်ားရျပီး ဝင္ေငြေကာင္းလာေသာအခါ ေငြကိုတက္မက္ေသာစိတ္ ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္လာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဇနီးသည္ႏွင့္သင္းအုပ္ဆရာအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းတရားကို နားလည္လာခဲ့သည္။ ဒုကၡဆင္းရဲ၊ ေသမတတ္ခံရျပီးမွ ခရစ္ေတာ္ကို တဖန္ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာထန္ဇကပ္၏ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေျခလွမ္း အမွတ္(၄) အဆင့္၊ ယွဥ္ျပိဳင္မႈအဆင့္နံပါတ္(၄) တမလြန္ဘ၀၌ ျပိဳင္ပြဲ သို႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ 

လူငယ္မ်ား၏ ႏိုးၾကားတက္ၾကြမ်ားကို ေတြ႔ရေသာအခါ ဝမ္းေျမာက္သည္။ ေကာာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ သြားရာလမ္းသည္ က်ဥ္းေသာလမ္းျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္သည္ ဆရာဂြမ္ဝါး က်မ္းစာပို႔ခ်ခ်က္အတိုင္း လူေလာကသည္ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သိပၸံပညာထြန္းကားျပီး၊ လူစြမ္းအား အထြဋ္ထိပ္ စၾကာဝဌာ၊ ဘစ္ဘင္သီအိုရီမ်ား၊ အႏုျမဴ၊ ေလယဥ္၊ ဒံုးပ်ံ၊ အင္တာနက္မ်ားျဖင့္ ကမၻာၾကီးျပားလာသလို ၊ တဖက္ကလည္း အႏုစိတ္ ဇီဝပညာတြင္ ကလုန္းဟုေခၚေသာ လူသားအတုမ်ားကို စက္ရံုလိုေမြးထုတ္ရန္၊ လက္ဖမိုးႏွင့္နဖူးတြင္ ေျခာက္သံုးလံုး စာတန္က ခ်စ္ပ္ (SIM Card ကဲ့သို႔ အျပား) Implant လုပ္ျပီး လူမ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္သည့္ အတတ္ပညာလည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ တိုးတက္ေနျပီျဖစ္သည္။ ေခတ္ကာလသည္ လူသားသမိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္ကုိ အံတုေနေသာ ဘုရားမဲ့ဝါဒီ သိပၸံပညာရွင္မ်ားစြာ ဦးေႏွာက္၊ကြန္ျပဴတာမ်ားျဖင့္ အံ့မခန္းျဖစ္ေနသည္။ 

သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ မေကာင္းမႈမ်ိဳးစံု၊ သရဖူေဆာင္းေနေသာ အက်င့္စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ Moral, Ethnic စည္းကမ္းတြင္ ၅ပါးသီလ၊ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါး. စသည္တို႔ကို လစ္လ်ဴျပဳလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပ လူျဖဴမ်ားမွ အဆိုးဝါးဆံုးျဖစ္သည္။ လိင္တူမ်ားကို လက္ထပ္ခြင့္ေပးသည္အထိ မတရားေသာေမထုန္ကို တရားဝင္ေစသည္။ မၾကားဝံ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဖံုးဖိထားရမည့္အစား မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ေၾကာင့္ လိင္မႈ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ Sex and Violence မ်ားမွာ လူငယ္မ်ားအၾကား အလြယ္တကူ အတုယူႏိုင္ေနသည္။ စီးပြားေရးတြင္လည္း မတရားစီးပြားရွာသူ ဝိသမ၊ ေငြေၾကးရွင္မ်ားက ၾကီးစိုးလာသည္။ ေခတ္သစ္ကြ်န္စနစ္တြင္ မိန္းမတို႔ အိေျဒၵသည္ တယ္လီဖုန္းတစ္လံုးေလာက္ပင္ တန္ဖိုးမရွိျဖစ္လာသည္။ 

မည္သုိျဖစ္ေစ ကြ်န္ုပ္တို႔ စိတ္ႏွလံုးတြင္ သိုျမည္းထားရမည့္ သမၼာတရားမွာ၊ လမ္းက်ဥ္းကို ေလွ်ာက္ရန္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေရာက္လိုပါက က်ဥ္းေသာလမ္းကို ေလွ်ာက္ရပါမည္။

ကြ်န္ေတာ့္သားျဖစ္သူ ျပန္လည္အေျပာခံရေသာအခါ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ား ေျပာေနေသာ ကြ်န္ေတာ္သည္၊ ေဟရွာယ ၅၃ ကို ေျပးျမင္မိသည္။ သူ႔ကို အေခ်တင္ေျပာဆိုရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ အေမြးညွပ္ျပီး၊ ယဇ္ပူေဇာ္ခံမည့္ သိုးသငယ္ကဲ့သို႔ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ပဲ ျငိမ္နားေထာင္လိုက္ပါသည္။ စကားနည္းေသာ၊ ေဒါသၾကီးေသာ သားျဖစ္သူက ဖခင္ျဖစ္သူ ျငိမ္က်သြားေသာအခါ ျငင္းခုန္ျခင္းရပ္တံ့သြားျပီျဖစ္သည္။ Win Win ဆိုသည့္အတိုင္း ၂ေယာက္စလံုး အႏိုင္ရပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ သားျဖစ္သူ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စင္ကာပူအမ်ိဳးသားေန႔ ညပိုင္း၊ ေပ်ာ္ပါးစုေဝးရာ သြားဖို႔ အခ်ိန္ေနာက္က်ေသာေၾကာင့္ ဖခင္က ကားေမာင္းျပီးလိုက္ပို႔ရသည္။ သူက ေလာကအေပ်ာ္အပါးတြင္ ေနထိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္မွ လူငယ္မ်ားက ညအိပ္၊ က်မ္းစာသင္တန္း Retreat ျဖင့္၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္း၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ သက္ေသခံ၊ မိတ္သဟာရဖြဲ႔ၾကသည္မွာ ႏိုက္ကလပ္၊ ေပါ့ပ္ဂီတမ်ားမွတဆင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္လိင္၊ ဆြဲေဆာင္၊စြဲလမ္းမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

မိမိသားျဖစ္သူ စိတ္ရႊင္လန္းေနစဥ္တြင္ ကယ္တင္ျခင္းစကားတစ္ခုကို ေျပာျပရန္ျဖစ္လာသည္။

သားရယ္၊ အေဖငယ္တုန္းကလဲ မင္းလိုပဲ ဘုရားသခင္ GOD ဆိုတာမရွိဘူး၊ Symbolic တစ္ခုအျဖစ္ လူေတြက ဖန္တီးထားတယ္လို႔ပဲ ထင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘ၀ရဲ့အသက္ရွင္မႈ Why I am alive ဆိုျပီး၊ အံ့ၾသဘြယ္ရာစၾကၤ၀ဌာနဲ႔၊ မိမိခႏၱာကုိယ္ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ ဦးေနွာက္၊ ႏွလံုးသားမ်ားရဲ့ အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားကို အံ့မခန္းစဥ္းစားခဲ့ပါတယ္။ က်မ္းစာကို ဖတ္ေတာ့လည္း အစဦး၌ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီးကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ ဆိုတာလဲ လက္မခံႏိုင္ပါ။ လူသားေတြ ဒီစၾကၤာဝဌာၾကီးမွာ မ်ိဳးဆက္မတုန္းေအာင္ ၾကိဳးစားရမယ္ဆိုတာ Purpose of Life ဘဝအသက္ရွင္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္လို႔ ခံယူခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္းတာေတြတတ္ႏိုင္သမွ်လုပ္တယ္။ မေကာင္းသူကိုပယ္၊ ေကာင္းသူကိုကယ္ .. ငတက္ျပား၊ လူဆိုးၾကီးဒီလင္ဂ်ာ ...ဝိသမေလာဘ၊ သူေဌးမ်ားထံမွ ေငြဘ႑ာေတြ လုယူျပီး၊ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ခြဲေဝေပးတာ အရမ္းသေဘာက်ခဲ့တယ္။ လူဆိုးေတြကို ပယ္ရွားျပီး၊ လူေကာင္းေတြ အုပ္စိုးေနမွ ငါတို႔လူသားမ်ိဳးဆက္နဲ႔ အံ့ၾသဘြယ္ရာ ကမၻာေလာက Earth ကိုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မယ္။ ဒါဟာ ဘဝအသက္ရွင္မႈရဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ပဲ ..လို႔ ခံယူခဲ့တယ္။ ဘာသာတရားေတြ၊ ဘုရာမဲ့ဝါဒေတြ အားလံုး ဒီလုိ လူသားစိတ္ထားမ်ိဳး ရွိဖို႔ကို ၾကိဳးစားရမယ္ ..လို႔ သံဓိဌာန္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ေငြရွာေနတာလည္း လူသားမ်ိဳးဆက္အတြက္ပဲ၊ ပညာရွာေနတာလည္း လူသားကမၻၾကီး စၾကာဝဌာမွာ ေဘးကင္းစြာေနထိုင္ေရးအတြက္ပဲ..လို႔ ရိုးသားစြာခံယူခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ေတာ့ ... ငယ္စဥ္ကသိပ္ေၾကာက္တဲ့ သူေစၦသရဲေတြ၊ မေကာင္းဆိုးဝါး၊ နာနာဘာဝေတြ၊ ဝိညာဥ္ဆိုး၊ ေသြးဆုတ္ဖုတ္ေကာင္၊ ဗန္ပဲယား စတဲ့ မျမင္ရတဲ့ အရာေတြကိုစဥ္းစားၾကည့့္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိ ဒါေတြကို အေဖနဲ႔သားတို႔ မျမင္ဖူးေသးဖူးမဟုတ္လား။ မေကာင္းဆိုးဝါးကို မျမင္ဖူးေသးတာ Blessing ၾကီးတစ္ခုပါပဲ။ တခ်ိဳ႔ ျမင္ဖူးၾကတယ္။ ျမင္ဖူးေတာ့ ေၾကာက္လန္႔ျပီး ေဗဒင္၊နတ္ဆရာ၊ ဘုရားမ်ားကို အားကိုးၾကတယ္။ ကိုယ္တိုင္ မေကာင္းဆိုးဝါးဘဝ ေရာက္ေနရင္ေတာ့ သန္႔ရွင္ေသာဝိညာဥ္ လာမေျပာမခ်င္း ကိုယ့္ဘဝဆိုး၊ က်ိန္စာသင့္ေနတဲ့ဘဝထဲက ရုန္မထြက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ အေဖလည္း ေသရင္ ဒီလုိ သူေစၦသရဲဘ၀ မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး။ အသက္ရွင္ေနတုန္းမွာလည္း သူေစၦသရဲေတြနဲ႔ အတူမေနရသလို၊ ေသျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းလည္း သူေစၦသရဲဘဝ မေရာက္လိုပါဘူ။

သူေစၦသရဲေတြ ဆိုတာ အင္မတန္သနားစရာေကာင္းပါတယ္။ သူတို႔က လူေတြကို ျမင္ရျပီး၊ လူေတြက သူတို႔ကို မျမင္ရဘူး။ တရုပ္ေတြဆို သူေစၦသရဲေရာက္ေနတဲ့ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးေတြ ဝဋ္ကြ်န္ေတာင္ စကၠဴပိုက္ဆံေတြ မီးရိႈ႔ျပီး၊ သူေစၦသရဲမ်ား သံုးစြဲဖို႔ေပးၾကတယ္။ နတ္တင္ျပီးစားစရာေတြ ေကြ်းၾကတယ္။ ဒီဘဝမွာလည္ ဒီ သူေစၦသရဲမ်ားကို မျမင္လိုဘူး၊ အိပ္မက္ထဲမွာေတာင္ မျမင္လိုပါ။ ေသလြန္ျပီးေနာင္ဘဝမွာဆို သူေစၦသရဲျဖစ္သြားမွာ အေသေၾကာက္ရြံလွပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ သူေစၦသရဲ မ်ားနဲ႔ ယခုဘဝ၊ ေနာင္ဘဝ သံသရာအဆက္ဆက္ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ နည္းလမ္းကို ရွာရတယ္။ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘာသာတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔လည္း ဝိညာဥ္ေလာကကို မယံုတဲ့ ဘုရားမဲ့ဝါဒသမားေတြရွိတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ဘုရားစံုဝါဒသမ်ားေတြမ်ားပါတယ္။ ေကာင္းတာလုပ္ခ်င္ၾကသူခ်ည္းပါပဲ။ သူေစၦသရဲမ်ားနဲ႔ အတူေနခ်င္သူလည္း ရွိေသးတာပဲ။ Same Animal စိတ္တူ၊ကိုယ္တူ အတူေနခ်င္တာ သဘာဝက်ပါတယ္။ အေဖတို႔ကေတာ့ သူေစၦသရဲ နဲ႔ ဝိညာဥ္ဆိုးမ်ားကို အျပက္အသတ္ အႏုိင္ယူႏိုင္တာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ တစ္ခုပဲရွိတယ္လို႔ ခံယူတယ္။ Holy Spirit ဆိုတဲ့ သန္႔ရွင္းဝိညာဥ္၊ တျခားဘာသာေတြက ေစသသိတ္ (သို႔မဟုတ္) ျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္ လို႔လည္းေခတ္ၾကတယ္။ အေဖကေတာ့ Holy Spirit is only way to escape from Evil  သန္႔ရွင္းဝိညာဥ္ပဲ သူေစၦသရဲမ်ားကို အႏုိင္ယူတယ္လို႔ ခံယူပါတယ္။ 

သားျဖစ္သူသည္ ျငိမ္ျပီးနားေထာင္ေနသည္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အတိုဆံုးေျပာရသည္။ ျငိမ္ေနေသာေၾကာင့္ ဟုတ္ျပီးထင္ျပီး ဖိေျပာလွ်င္ နားညီးသြားႏိုင္သည္။ ေဟရွာယ ၅၃ မွာ သိုးသငယ္ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ပဲ ျငိမ္ေနသလို သားအဖ၊ ႏွစ္ဦး ၾကာျမင့္စြာ ျငိမ္ေနၾကသည္။ မိမိတို႔ အေတြးမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္ေသာဝိညာဥ္ကိုသာ ကြ်န္ဳပ္ဆက္ကပ္အပ္ႏွံထားပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တြင္ ဘာအစြမ္းမွမရွိပါ။ သားျဖစ္သူကို ေျပာင္းလဲလာရန္ လံုးဝမတတ္ႏိုင္ပါ။ကြ်န္ဳပ္အသက္၄၀ေက်ာ္မွာ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ သားျဖစ္သူက ေနာက္၄ႏွစ္ သူအသက္၃၀တြင္ လက္ခံမည္ဟု ယံုၾကည္သည္။  သမီးျဖစ္သူမွာ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားကို အသက္၂၅ႏွစ္အတိုင္မွီခံရေသာေၾကာင္ ေစာစီးစြာခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ မိမိသာလွ်င္ က်ဥး္ေသာလမ္းကို မလြဲမေခ်ာ္ေလွ်ာက္ရန္ ဘုရားရွင္ကိုးစားဖို႔လိုပါသည္။

လြတ္ေျမာက္ျခင္း (က်ဥ္းေသာလမ္းကိုေလွ်ာက္မည္)။
ဤေလာကၾကီးသည္ လူေကာင္းမ်ားကို မ်က္ႏွာသာ ေပးေလ့မရွိပါ။ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားအတြက္ လမ္းက်ဥ္းပါသည္။ သာယာေသာလူေဘာင္ကို တည္ေဆာက္ရန္ၾကိဳးစားသူ၊ ျခစားမႈမ်ား (အက်င္ပ်က္မႈမ်ား)ကို တိုက္ဖ်က္သူမ်ားမွာ အခ်ဳိ႔လုပ္ၾကံခံရျပီး၊ ဘ၀ဆံုးရံႈးရသည္။ သူတို႔ဝိညာဥ္မွာ ကမၻာအဆက္ဆက္ တည္ျမဲ၊မွတ္ေက်ာက္တင္သည္။ လူသားမ်ားက အသိအမွတ္မျပဳလွ်င္လဲ ေကာင္းကင္စာမ်က္ႏွာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ အင္တာနက္သည္ ညစ္ပတ္နံေစာ္ေသာ အပုပ္ထုပ္ၾကီးဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ သံုးတတ္ပါက100 most influential people in history ဟု ဂူဂယ္တြင္ ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြရာတြင္ 1978 book by Michael H. Hart ျပဳစုထားေသာ စာအုပ္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းဆရာၾကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းက ျမန္မာဘာသာျပန္ထားသည္။ ထိုသူ ၁၀၀ဦးကို ၾကည့္ပါက လူသားမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သူမ်ားတြင္ ဝိညာဥ္ေရးလူသားမ်ားက ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ တီထြင္သူမ်ားစြာႏွင့္၊ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ အေတြးေခၚရွင္မ်ားစြာကို ေတြ႔ရသည္။ သူေဌးၾကီးမ်ား၊ အဆိုေတာ္မ်ားကို မေတြ႔ရပါ။ ဤအခ်က္ကို သိရျခင္းသည္ အက်ိဳးအလြန္ရွိလွသည္။ လူ႔ဘဝရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။
မိမိကိုယ္တိုင္ အသက္၄၀ေက်ာ္မွ ေငြ၊ ေလာကစည္းစိမ္၊ သူေစၦသရဲမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ရခဲ့သည္။ ၀ိညာဥ္မဆံုးရံႈးေတာ့၊ ကယ္တင္ျခင္းမဆံုးရံႈးေတာ့ဟု ခံယူသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္မေရြး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခႏၱာကိုယ္သည္ အေသြးအသား၊ မ်က္စိ၊ လွ်ာ လြန္က်ဴးမႈမ်ားေၾကာင့္ စာတန္လက္ေအာက္၊ သူေစၦသရဲမ်ား လက္ေအာက္သို႔ က်ဆံုးသြားႏုိင္ပါေသးသည္။ မတရားေမထုန္၊ မစာၦပေရာဖက္မ်ား၏ ခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ားတြင္ က်ေရာက္သြားႏုိင္ပါေသးသည္။ လူခႏၱာကိုယ္သာ သတ္ျဖတ္၊အက်ဥ္းခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဝိညာဥ္သည္ လြတ္ေျမာက္လွ်က္ရွိသည္။ အခက္ခဲမ်ား၊အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ အသက္၊နာမက်န္း၊ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္၊ လိင္၊မတရားေသာေမထံုအားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံရခ်ိန္တြင္ .... သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္အားျဖင့္သာ ရုန္ထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ရမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ က်ိဳးပဲေၾကမြေသာ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈကို ႏွစ္ျခိဳက္သည္။ မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ဆုေတာင္းသံကို အျမဲနားေျငာင္းပါသည္။ ယံုၾကည္သူအခ်င္းခ်င္း တယ္လီဖုန္းျဖင့္အားျဖင့္ မိတ္သဟာရျပဳျခင္း၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မိတ္သဟာရျပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္သည္ သင့္ထံ အလွ်င္အျမန္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။  ေမာင္သာမန္

ကုိးကားက်မ္းပိုဒ္မ်ား
သန္႔ရွင္းျခင္း ေဟျဗဲ ၁၂း၁၄၊ သု ၂၈း၁၃၊ ဆာလံ ၆၆း၁၈
အက်ိဳးမဲ့စကား  မသဲ၁၂း၂၃၊ သုသန္ ၁၆း၁၊ ဧဖက္ ၄း၂၉ း၃၁ း၃၂
အေသြးသား၊မ်က္စိ  မသဲ၆း၄၊ ၂ကာ၅း၁၀
လက္ဝါးကပ္တိုင္း ေကာ ၂း၁၄-၁၅၊ ေဟျဗဲ ၁၃
က်ိဳးပဲေသာစိတ္ ဆာလံ၅၁း၁၇


Download PDF File
http://murann.com/stories/narrow.road.to.holy.spirit.pdf

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ရယ္စရာလား၊ တီထြင္မႈအား၊ ရုန္းကန္မႈလား - တိုးတက္တဲ့တရုပ္ျပည္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မစၥတာဘင္း Mr. Beam ေတာ့ ျမန္မာမ်ားသိၾကမွာပါ။ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဟာသဗြီဒီယိုစီးရီးက သရုပ္ေဆာင္ပါ။ လူေတြရယ္ရေအာင္ သူက ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္နဲ႔ ဒုကၡေရာက္ျပတယ္။ သူတပါးကို လိုက္ျပီးဒုကၡေပးတယ္။ ဒီလိုပဲ အခုရုပ္ပံုက သရုပ္ေဆာင္သူမ်ားလည္း ေပါက္ေဖၚပဲျပားေတြလို႔ ရယ္စရာတစ္ခုေပါ့။

This is finding a living. It they can do this in a more comfortable way, they would. So, Chinese people are for survival.These pictures were taken by a French photographer, Alain Delorme in Shanghai throughout 2009 & 2010. He called the series, Totems. These couriers - mostly migrant workers from other parts of China - not only need strong legs but also acrobatic skills to balance these massive loads on their tricycles & bicycles while on the move. A lot of you must be wondering where the centre of gravity is in each case.

တရုပ္ျပည္ဟာ လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး တလင္မယားမွာ ကေလးတစ္ေယာက္ပဲယူခြင့္ေပးတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။  သားသမီး တစ္ေယာက္၊ ၂ေယာက္ပဲ ယူႏိုင္ေတာ့တဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေခတ္မွာ ဒီေလာက္ေတာင္ ဘ၀ကို ရုန္းကန္ေနရသူမ်ားကို ျမင္ရတာ
၁။ ရယ္စရာ၊ သနားစရာ၊ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ယူစရာ ထူးဆန္းတဲ့ျမင္ကြင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း
၂။ တိုးတက္ေနတဲ့ ေနာက္ခံ တိုက္တာ၊ အလုပ္ရံုေတြနဲ႔ တအားရုန္းကန္ၾကိဳးစားေနရတဲ့လူေတြၾကည့္ျပီး ဘ၀ရွင္သန္ဖို႔ ေငြရဖို႔ကို ဒါေလာက္ျဖစ္ညွစ္လုပ္ေနရတဲ့ ျမင္ကြင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း
၃။ တရုပ္ျပည္ၾကီးရဲ့ တိုးတက္တဲ့ အထူးစီးပြားေနေရးနယ္ေျမရဲ့ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ (စက္ဘီး၊ ေဟာ့ေရွာ့မိန္မမ်ား၊ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသားေလး၊ ေခြးပိုင္ရွင္လူတစ္ဦး၊ လက္တြန္းလွဲေပၚထိုင္သြားလာရတဲ့လူရဲ့ဘ၀၊ .. လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ရဲ့ ျမင္ကြင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း... ေတြ႔ရပါတယ္။

ဘုရားသခင္ဟာ လူကိုဖန္ဆင္းပါတယ္။ လူဟာ အသိဥာဏ္ရွိျပီး စၾကၤာ၀ဌာမွာ အင္မတန္ထူးဆန္းတဲ့သတၱ၀ါျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြက ေငြစကၠဴကို ဖန္ဆင္းပါတယ္။ ဒီေတာ့ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ေငြဆိုတာ လူဖန္ဆင္းတဲ့အရာျဖစ္ျပီး၊ လူဆိုတာ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းတဲ့လူျဖစ္ပါတယ္။ ေငြအတြက္ စိုးရိမ္ေသာကေရာက္ရပါတယ္။ ေငြရဲ့ေက်းကြ်န္အျဖစ္ မေရာက္ရွိေရးအတြက္ကေတာ့ ဖန္ဆင္းရွင္ကို အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကယ္ အပ္ႏွံလိုက္ျခင္းပါ။

မိတ္ေဆြလည္း ေငြေၾကးကြ်န္ျဖစ္ေနပါသလား....။

Received from rosiechou@gmail.com, masanyee@gmail.com, soewinwfg@gmail.com
The End..

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္ထုတ္စာေစာင္ (April2012)


April 2012
ဘုရားရွင္ျပဳခဲ့ေသာေက်းဇူးမ်ားကိုခ်ီးမြမ္းဖို႔  - ညီအစ္ကိုႀကီးတင္ေမာင္ထြန္း
ၾကြလာခ်ိန္နီးၿပီျဖစ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖို႔ - ဆရာဦးေအာင္သက္ၫြန္႔
အလင္းေတာ္သို႔ေခၚသြင္းျခင္းခံရသူမ်ား  - ဆရာဦးၫြန္႕လွ
သိလ်က္ႏွင့္ဝန္မခံျခင္း၏အက်ိဳး - ညီအစ္ကိုေဇန
သက္ေသခံခ်က္မ်ား
http://burmesebible.com/pulpit/April 2012 pulpit.pdf

 

ဘုရားရွင္ျပဳခဲ့ေသာေက်းဇူးမ်ားကိုခ်ီးမြမ္းဖို႔

ယေန႔ စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၏ေလးနက္မႈကို ေဝငွလိုပါသည္။ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ဟူေသာစကားသည္ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ မစိမ္းပါ။ရင္းႏွီးေသာ ေဝါဟာရျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ေလးနက္မႈကို အခ်ိဳ႕က မသိၾကပါ။ ရံဖန္ရံခါ အမွတ္တမဲ့ ေပါ့ဆစြာ ျပဳမိတတ္ၾကသည္။ထုိသို႔ျပဳမိ ေနပါက အေလးဂ႐ုျပဳၿပီး ျပန္လွည့္ လာႏိုင္ၾကဖို႔ရန္ သတိေပးလိုပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယုံၾကည္သူတိုင္း စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၏မဂၤလာကို ခံစားေစဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၏ေလးနက္မႈကို သိ၍ ဝတ္ျပဳေနေသာသူက ခံစားရေသာ အက်ိဳးကို ထုတ္၍ မေျပာျပတတ္လွ်င္ပင္ ႏွလံုး၌ ခံစားၿပီး ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္ေနပါသည္။ စစ္မွန္ေသာဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္းျဖင့္ ဝတ္ျပဳေနၾကေသာသူအစုထဲသို႔ မယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ ေရာက္လာလွ်င္ပင္ ထုိသူသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ ္စကားကိုၾကားၿပီး၊ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ေသြးေဆာင္မႈအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကို အသက္တာ၌ ရရွိသြားႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူတိုင္းကို စကားေျပာလိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူတိုင္းကိုစကားေျပာ၍မရပါ။ အေၾကာင္းမွာႏွလံုးသားမတူၾက၍ ျဖစ္ပါသည္။ေမာေရွသည္ ႏွလံုးမွန္၍ ဘုရားသခင္ကစကားေျပာပါသည္။ ဘုရားရွင္သည္ ေမာေရွႏွင့္ စကားေျပာၿပီး၊ ေမာေရွမွတဆင့္ အျခားလူမ်ားကို ဆက္သြယ္မႈျပဳပါသည္။

ၿငိမ္ဝပ္စ္စြာေန၍ ခ်ီးမြမ္္းစရာဆင္ျခင္ပါ
''တဖန္ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ သင္တို႔သည္စီရင္ ရေသာဓမၼစည္းေဝးျခင္းတည္း ဟူေသာငါထာဝရဘုရား၏ပြဲေတာ္မ်ား ဟူမူကား၊ ေျခာက္ရက္ပတ္လံုံုး အလုပ္လုပ္ရမည္။ သတၱမေန႔ရက္သည္ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေနရေသာ ဥပုသ္ေန႔၊ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကို ျပဳရေသာေန႔ျဖစ္၏။''
(ဝတ္၊ ၂၃း၁-၃)


ဘုရားသခင္သည္ ေမာေရွအား ဦးစြာ စကားေျပာၿပီး၊ ေမာေရွမွတဆင့္ ဣသေရလလူတို႔အား စကားေျပာပါသည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးသည္ ေလာကႀကီးထဲ၌ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစဖို႔၊ ေဖာ္ျပဖို႔ရန္ ေလာကလူမ်ားၾကားမွ ပဋိညာဥ္ႏွင့္ ေခၚေတာ္မူျခင္းခံရေသာလူစု ျဖစ္ပါသည္။ အစအဦး၌ အာျဗဟံကိုေခၚေတာ္မူ၍ ထုိမွတဆင့္ ဣဇက္၊ယာကုပ္၊ ယာကုပ္သား တစ္ဆယ့္ႏွစ္ဦးမွ ဣသေရလလူမ်ိဳးသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္လူစုျဖစ္ပါသည္။ဘုရားသခင္သည္ မ်က္ႏွာလိုက္၍ လူကိုစကားေျပာျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိလူမ်ိဳးေတာ္အား ေျခာက္ရက္ အလုပ္လုပ္ေစၿပီးမွသတၱေန႔ရက္၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေနေစပါသည္။ ထုိေန႔သည္ ထာဝရဘုရားကို ဝတ္ျပဳဖို႔ရန္ျဖစ္သည္။ ဝတ္ျပဳရာေန႔၌ အဘယ္ေၾကာင့္ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူရပါသနည္း။ အတိတ္အခ်ိန္က ဘုရားရွင္ မစခဲ့သည္မ်ားကိုျပန္၍ ဆင္ျခင္ၿပီး ခ်ီးမြမ္းႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ အညီကြၽႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္ျပည့္ေစေသာအရာမ်ား ရွိပါသည္။ ပထမတစ္ခုက ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီအသက္ရွင္ခဲ့ၾကပါက ေကာင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနၿပီး၊ ဒုတိယက အလိုေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး အခြင့္ေတာ္ လမ္း၌လိုက္ပါက သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနပါသည္။ ထုိအရာမ်ားကို ဆင္ျခင္ၿပီး အလိုေတာ္လမ္း၌ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ အားယူသင့္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အလုပ္မ်ားၿပီး အာ႐ံုျဖာေနပါက ဘုရားသခင္ျပဳခဲ့ေသာေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို မဆင္ျခင္ႏိုင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ၿငိမ္ဝပ္စြာေနဖို႔ရန္ မိန္႔ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနၿပီး ဆင္ျခင္ပါက ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားရာမွ ျပန္၍ က်န္းမာလာျခင္း၊ အေၾကြးမ်ားတက္ေနရာမ ွအေၾကြးေၾကသြားျခင္း၊ ေသေဘးႏွင့္ႀကဳံေနရာမွ လြတ္သြားျခင္းစသည္သို႔ေသာ ခ်ီးမြမ္းစရာမ်ားကို ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေနပါက သတိရၿပီး ခ်ီးမြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း အမႈျပဳဖို႔ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနခ်ိန္၌ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ရမည့္ဖုန္း သတင္းဝင္ေရာက္လာပါက စိတ္ၿငိမ္သက္ေနရာမွ အက်ိဳးအျမတ္ရမည့္
အလားအလာအေပၚ စိတ္ႏွလံုးအာ႐ံုေရာက္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေနေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းစိတ္က ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္ရက္လံုးလံုး ကိုယ္ေတာ္ျပဳေပးခဲ့ေသာ အရာမ်ားကို ျပန္၍ ဆင္ျခင္ၿပီး ခ်ီးမြမ္းႏိုင္ဖို႔ရန္ သတၱမေန႔ရက္၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ၿငိမ္ဝပ္စြာေန၍ေျခာက္ရက္လံုးလံုး ကိုယ္ေတာ္ျပဳခဲ့ေသာအမႈမ်ားကို ဆင္ျခင္သည့္အခါ မ်ားမ်ားမွတ္မိပါက စိတ္ႏွလံုးက ယိုဖိတ္ၿပီး ဝမ္းေျမာက္လ်က္ ခ်ီးမြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနၿပီး ခ်ီးမြမ္းစရာမ်ားကို ျပန္၍ ဆင္ျခင္ဖို႔ရန္ ကိုယ္ေတာ္ မိန္႔ေတာ္မူပါလ်က္ႏွင့္ ေလာကအရာမ်ား၌ အလုပ္မ်ားေနၿပီး အာ႐ံုျဖာေနပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ႐ႈံးၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။

''တႏွစ္တြင္ သံုံုးုးႀကိမ္ ငါ့အဘိုို႔ု႔ ပြဲြဲခဲခံရမည္။္။ ငါမွာထားခဲ့ဲ့ၿ့ပီးသည့္အတိုင္း၊အဗိဗလခ်ိန္းခ်က္ေသာေန႔ရ႔ရက္အခ်ိန္၌ အဇုမုမပြဲြဲကဲကိုိုခံ၍၊ ခုႏွစ္ရက္ပတ္လံုး တေဆးမဲ့ေသာမုန္႔ကို စားရမည္။ အေၾကာင္း္းမူကူကား၊ ထုိုိလိလတြငြင္ သင္သည္ အဲဂုတုဳၱဳျပည္က ထြက္လာသတည္း။ ထုိုိပိပြဲြဲကဲကိုိုခုခံစံစဥ္ ငါ့ထံသိုို႔ု႔အဘယ္သူမွ် လက္ခ်ည္းမေပၚလာရ။''
(ထြ၊ ၂၃း၁၄-၁၅)


ဘုရားသခင္သည္ တစ္ပတ္တြင္ ျပဳခဲ့ေသာေက်းဇူးမ်ားကို ေရတြက္ ခ်ီးမြမ္းႏိုင္ဖို႔ရန္ ေျခာက္ရက္လုပ္ၿပီး သတၱမေန႔ရက္၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာေန၍ျပန္လည္ဆင္ျခင္ခ်ီးမြမ္းဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ တႏွစ္တာ ခံစားရေသာ ေကာင္းႀကီးမ်ားကို ျပန္၍ဆင္ျခင္သိမွတ္ၿပီး ခ်ီးမြမ္းႏိုင္ဖို႔ရန္ တစ္ႏွစ္တြင္ သံုးႀကိမ္ဘုရားသခင္အဘို႔ပြဲခံရမည္အေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ကာလက သိပၸံပညာတိုးတက္ထြန္းကား၍ အဘက္ဘက္၌ခံစားစရာေလာကအရာမ်ားကလူကိုဘုရားေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းမစဥ္းစားႏိုင္ေအာင္ အာ႐ံုကို ေလာကဘက္သို႔ ဆြဲလ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္က ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေနပါဟု ေျပာသည္ကို ပညတ္အေနႏွင့္ ထုိင္ေနေသာ္လည္း ေလာကအရာကို အာ႐ံုေရာက္ေနပါက စိတ္က မၿငိမ္ႏိုင္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စိတ္ႏွလံုး ဘုရားသခင္အေပၚ၌မရွိဘဲ ေလာကအေပၚ၌ အာ႐ံုျဖာေနပါက ဘုရားသခင္ထံမွ ခံစားရမည့္ဝမ္းေျမာက္ျခင္း႐ႈံးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ႐ႈံးလွ်င္ယံုၾကည္ျခင္းလည္း ႐ႈံးၾကမည္။ ယံုၾကည္ျခင္း႐ႈံးၾကပါက ေကာင္းႀကီး႐ႈံးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္သို႔ တစ္ႏွစ္တြင္ သံုးႀကိမ္ေပၚလာၿပီး ဘုရား ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူရာ၌ ေလးလတစ္ခါ ဘုရားျပဳခဲ့ေသာ ေက်းဇူးမ်ားကို ျပန္၍ဆင္ျခင္ေရတြက္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။

တိုးပြားလာေသာ အစီးအပြားကို ေရတြက္

''သံုးႏွစ္တြင္ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ေပးရေသာ တတိယႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ၊ အစီးအပြားရွိသမွ် တို႔ကို ဆယ္ဘို႔တစ္ဘို႔ေကာက္ယူ၍''
(တရား၊ ၂၆း၁၂)


ယခုတဖန္ ဘုရားသခင္က သံုးႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ခံစားခဲ့ရေသာေက်းဇူးမ်ားကို ျပန္၍ဆင္ျခင္ၿပီး ေရတြက္ခ်ီးမြမ္းဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ရေသာေကာင္းႀကီးမွ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ ေပးၿပီးမွ ယခုသံုးႏွစ္တြင္ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ကိုလည္း ေပးဖို႔ေျပာသည္ဟုဆိုကာ ေလးသည္ဟု မမွတ္ယူၾကဖို႔လိုပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာသံုးႏွစ္က သိန္း၄ဝတန္ကားစီးေနၿပီးမွ ယခုသံုးႏွစ္အၾကာတြင္ သိန္းေထာင္ေက်ာ္တန္ကား စီးေနပါက သံုးႏွစ္တြင္ တိုးပြားလာေသာအစီးအပြားကအဘယ္မွ်ရွိလာသည္ကို ဆင္ျခင္သိမွတ္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကားအစုတ္ကေလးစီးေနရာမွ ကားအေကာင္းစီးရေသာဘဝသို႔ ဘုရားသခင္ပို႔ေဆာင္ေပးသည္ကို ဆင္ျခင္၍ခ်ီးမြမ္းၿပီး ဝမ္းေျမာက္ႏုိင္ၾကဖို႔ ျဖစ္သည္။ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔က ဘုရားေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ေသာအရာကို ျပန္၍ေရတြက္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္က အရင္မေပးဘဲ ေပးပါဟုေျပာေနသည္မဟုတ္၊ ေပးၿပီးေသာအရာကိုစဥ္းစားၿပီးမွ သံုးႏွစ္တြင္ တုိးပြားလာေသာအစီးအပြား၏ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ကို အျခားသူမ်ား အားလည္းမွ်ေဝခံစားႏိုင္ဖို႔ ေျပာေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာကို အိမ္ထဲ၌ထားမိပါက အမဂၤလာျဖစ္ေပမည္။ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာျဖစ္သည္။ ေရွ႕ေတာ္သို႔ ယူလာၾက၍ ေပးၾကဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားေပးထားသည္ကို ျပန္၍မဆင္ျခင္မိ၊ သတိလစ္၍ေနမိသျဖင့္ ေပးသင့္ေသာအရာကို မေပးမိပါက ေကာင္းႀကီး႐ႈံးယံုမွ်မက ဝမ္းေျမာက္ျခင္းလည္း႐ႈံးေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား တစ္ပတ္တစ္ခါ စဥ္းစားခိုင္းသည္။ တစ္ႏွစ္တြင္ သံုးႀကိမ္စဥ္းစားခိုင္းသည္။ ေနာက္ဆံုးႏွစ္သံုးႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္စဥ္းစားပါဟုမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဘုရားသခင္ကကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ေမတၱာႏွင့္ မစခဲ့သည့္အရာမ်ားကို သတိလစ္ၿပီး မဆင္ျခင္မိပါက ဘုရားသခင္အား မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာ၊ ေစာ္ကားရာေရာက္ပါသည္။ထုိသို႔မျဖစ္ဖို႔ရန္ ေရွ႕ေတာ္သို႔လာ၍ၿငိမ္ဝပ္စြာေနလ်က္ကိုယ္ေတာ္မစခဲ့ေသာအရာမ်ားကို ဆင္ျခင္ၾကဖို႔ အေလးဂ႐ုျပဳရန္ အားေပးလိုပါသည္။ေနာက္ဆံုး၌ ဘုရားသခင္သည္ ခုႏွစ္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္နားဖို႔ရန္ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။

ေျခာက္ႏွစ္ပတ္လံုံုးလယ္လုပ္လ်က္၊စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကိုသုတ္သင္၍အသီးကိုို သိမ္္းလ်က္ေနရမည္။ သတၱမႏွစ္သည္ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ဥပုသ္ႏွစ္၊ တျပည္လံုးၿငိမ္ဝပ္စြာေန၍..လယ္မလုပ္ရ၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကို မသုတ္သင္ရ။''
(ဝတ္၊ ၂၅း၃-၄)


ေျခာက္ႏွစ္လံုးလံုး လယ္လုပ္ၿပီးမွ သတၱမႏွစ္တြင္ လယ္မလုပ္ဖို႔၊ တစ္ႏွစ္လံုးၿငိမ္ဝပ္စြာ ေန၍ေျခာက္ႏွစ္ဘုရားေပးခဲ့ေသာေကာင္းႀကီးမ်ားကို ျပန္၍ဆင္ျခင္ေရတြက္ဖို႔မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ေက်းဇူးခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ကို ပူေဇာ္ေသာသူသည္ ငါ၏ဘုန္းကို ထင္ရွားေစေသာသူျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ (ဆာ၊ ၅ဝး၂၃)။

ဘုရားသခင္၏ဘုန္း မထင္ရွားေစေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းက ခ်ီးမြမ္းျခင္းမမည္ပါ။ ယေန႔ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ဘုရားသခင္ဘုန္းထင္ရွားေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းျပဳ၍ ဝမ္းေျမာက္ေနေသာ၊ ေကာင္းႀကီးျဖစ္ေနေသာ သူမ်ားစြာရွိေနၾကပါသည္။ ဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာ သက္ေသမ်ားရွိပါလွ်က္ အေလးဂ႐ုမျပဳပါက ကိုယ္သာ႐ႈံးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ရတတ္ေသာသူကို ထပ္၍ေပးမည္။ ဆင္းရဲေသာသူထံမွ ႏႈတ္မည္ဟု သတိေပးပါသည္။ မ်က္ေစ့ရွိပါလွ်က္ အာ႐ံုမျပဳဘဲ မွိတ္ထားပါကႏႈတ္ျခင္းခံၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ငါ့စကားကို နားေထာင္ၿပီးလိုက္ေလွ်ာက္ေသာသူကို လူမ်ိဳးတကာတို႔ထက္ ခ်ီးေျမႇာက္မည္ဟု ဂတိထားပါသည္။ လူမ်ားၾကား၌ အလုပ္လုပ္ေနရေသာ္လည္း မတူပါ။ ဘုရားရွင္၏ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း သက္ေသခံစားေနရပါသလား။ ဘုရားရွင္၏စကားကို နားေထာင္၍ လိုက္ေလွ်ာက္ေနပါက အမွန္ပင္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အာ႐ံုျပဳၾကည့္ပါက ထုိသို႔ ခ်ီးေျမႇာက္ခံေနရေသာသူမ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။


ႏွလံုံုးမမွန္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ

''ညစ္္ညဴးေသာ အစာကိုို
ငါ့ယ့ယဇ္ပ္ပလႅငႅင္သ္သိုို႔ု႔ေ႔ေဆာင္ခ္ခဲ့ဲ့ၾ့ၾကသည္
တကား''
(မာ၊ ၁း၇)


ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းဖို႔ ေပးေသာယဇ္က အဘယ့္ေၾကာင့္ညစ္ညဴးပါသနည္း။ မတရားစီးပြားျဖင့္ ရေသာေငြျဖင့္ ပူေဇာ္၍လား၊ မွန္ပါ
သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုထက္သာ၍ ဆိုးသည္က မိမိေပးလိုက္လွ်င္ ဘာျပန္ရမလဲဆိုသည့္ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္က ရၿပီးမွ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ရၿပီး၍ ေက်းဇူးတင္ေသာစိတ္ႏွင့္ေပးေသာသူကို ဘုရားသခင္က ထပ္၍ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေပးျခင္းက ရခ်င္လို႔ေပးတာမျဖစ္ရပါ။ (ကမၻာ၊ ၄)တြင္ ပထမဦးဆံုးေသာကိုးကြယ္ျခင္းကို ေတြ႔ရသည္။ ကာဣနႏွင့္ အာေဗလညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ယဇ္ပူေဇာ္ၾကသည္။ ကိုးကြယ္မႈျခင္းတူေသာ္လည္း ႏွလံုးမတူၾကပါ။ ႏွလံုးမတူသျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္က သစၥာႏွင့္ႏွလံုးမွန္ေသာသူ၏ပူေဇာ္သကၠာကိုပမာဏျပဳပါသည္။ ႏွလံုးမမွန္ေသာသူ၏ပူေဇာ္သကၠာကို ပမာဏမျပဳပါ။ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ပူေဇာ္သကၠာကိုပမာဏမျပဳပါက စိတ္မဆုိးပါႏွင့္။စိတ္ဆိုးပါက ေနာက္ထပ္သာ၍ ဆိုးေသာအေျခသို႔ ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ကာဣနသည္ မိမိပူေဇာ္သကၠာကို ဘုရားသခင္ပမာဏမျပဳ၍ေဒါသထြက္သျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ကသတိေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္၊ ကာဣနသည္ မိမိအမွားကို မျပင္ပါ။ ပို၍အရြဲ႕တိုက္ၿပီး ေနပါသည္။ ယေန႔ ဘုရားသခင္ကို စိတ္ေကာက္ၿပီး ဘုရားေက်ာင္းမလာၾက၊ ဘုရားေက်ာင္းလာၿပီး ေဘးက လူၾကည့္မရပါကဘာမွအက်ိဳးမရွိပါ။ ဘုရားေက်ာင္းလာသည္မွာ ေဘးကလူကို ၾကည့္ဖို႔မဟုတ္ပါ။ ႏွလံုးသားက ဘုရားကိုအာ႐ံုျပဳၿပီး ခ်ီးမြမ္းဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္မသာညည္းတြားေသာသူတို႔
သည္ မဂၤလာရွိၾက၏ဟု(မႆဲ၊၅း၄) ၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကားအစုတ္စီးေနရ၍ ညည္းတြားျခင္းသည္ဝိညာဥ္ထဲ၌ ညည္းတြားျခင္း မဟုတ္ပါ။ က်မသားေလး ကိုယ္ေတာ္အေပၚ၌ အာ႐ံုနည္းေနပါသည္။ ေခြၽးမေလး ကိုယ္ေတာ္ကို မရေသးပါဘူးဟူေသာ ညည္းတြားျခင္းသည္ အလိုေတာ္ႏွင့္ညီေသာ ညည္းတြားျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ (မာ၊ ၁း၇)တြင္ ဆက္၍

''အကြၽႏ္ု္ုတိုို႔ု႔သည္ကိုိုယ္ေတာ္ကိုို အဘယ္သိုို႔ု႔ ရႈတ္ခ်ပါသနည္းဟုေမးရာတြင္္၊ထာဝရဘုရား၏စားပြဲသည္ ယုတ္မာ၏ဟုဆိုေသာေၾကာင့့္္ ငါ့ကိုို ႐ႈတ္ခ်ၾကျပီီ'' ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယေန႔ ခရစ္ယာန္မ်ား အ႐ႈပ္ခ်ဆံုးဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ထာဝရဘုရား၏စားပြဲ
သည္ ယုတ္မာ၏ဟုဆိုသည္မွာ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနဖို႔၊ ျပဳခဲ့ေသာေက်းဇူးမ်ားကိုခ်ီးမြမ္းပါဟု ေျပာသည္ကို ႐ႈပ္လုိက္တာဟု သေဘာထားေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ပူေဇာ္သကၠာျပဳရာ၌လည္း ဝတ္ေက်တန္းေက်သာ လုပ္ၾကသည္။ ယဇ္ေကာင္ကိုၾကည့္ပါက အနာအဆာႏွင့္ဆြံ႕အေနေသာအေကာင္ကို ေပးၾကသည္။ ယေန႔ခရစ္ယာန္မ်ားအလွဴေငြေပးသည့္အခါ ေဟာင္းေပ့၊ စုတ္ေပ့ဆိုေသာပိုက္ဆံကို ေပးၾကသည္။ ေကာင္းေသာအရာ၊ သစ္လြင္ေသာအရာေပးဖို႔ မစဥ္းစားၾက။ ထုိသို႔ျပဳေနၾကျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာကိုးကြယ္ျခင္း မျမည္ပါ။ စစ္မွန္ေသာကိုးကြယ္ျခင္းက ေက်းဇူးတင္ေသာႏွလံုးမွ လာပါသည္။ ယေန႔အမ်ားေသာယံုၾကည္သူမ်ားက ဘုရားအေပၚ၌ အာ႐ံုနည္းေနၾကသည္။ ေငြေၾကးၾကြယ္ဝခ်မ္းသာ၍ မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားကို အိမ္တစ္လံုးစီ အေမြေပးခဲ့
ေသာ္လည္း မိဘမ်ားဆံုးၿပီး မၾကာမွီ ထုိအေမြကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္၍ ဘာမွ မက်န္ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ဘာမွ်အေမြမေပးလွ်င္ေသာ္မွ မိမိသားသမီးမ်ားအား ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ဖို႔၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္မွန္ကန္ျခင္းကို အေလးထားဖို႔ သင္ေပးခဲ့ပါက ေကာင္းႀကီးအေမြ ရသြားမည္ျဖစ္သည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ပညာရွိေသာသူမ်ားျဖစ္ဖို႔ ကိုယ္ေတာ္အလိုေတာ္ရွိပါသည္။ပညာ၏အခ်ဳပ္အျခာက ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။ထိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းက ဘုရားသခင္စကားကို နားမေထာင္မိ၍ ဘုရားသခင္ဝမ္းနည္းသြားမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကို အမွန္ခ်စ္၍ ေက်းဇူးကို သိမွတ္ပါကဘုရားသခင္ဝမ္းနည္းသြားမည့္အမႈ႔ကို မျပဳလိုပါ။ စစ္မွန္ေသာဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းက ဘုရားေက်ာင္း၌သာရွိသည္မဟုတ္ပါ။ အိမ္၌လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဂိုဏ္းဂနမတူေသာသူမ်ား တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ခ်စ္ၾကၿပီး အိမ္၌စုေဝးၾကသည့္အခါစစ္မွန္ေသာဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (မႆဲ၊၂၆း၆-၃)တြင္ ဖာရိရွဲတစ္ေယာက္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေခၚဖိတ္၍ေကြၽးေမြးလ်က္ ဧည့္ဝတ္ျပဳပါသည္။ ဤသည္ ကားဖာရွိရွဲ၏ဝတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဆိုးခဲ့ဘူးေသာမိန္းမသည္လာ၍ အဘိုးမ်ားစြာထုိက္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴခြက္ကို ခြဲၿပီး ဆီေမႊးကို ကိုယ္ေတာ္ေပၚ၌ေလာင္းခ်ပါသည္။ထုိမိန္းမက ေက်းဇူးတင္ေသာစိတ္ႏွင့္ရွိသည့္အရာကိုအကုန္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳသည္ကို တပည့္ေတာ္မ်ားက ေဒါသထြက္ၾကပါသည္။ ထုိဆီေမႊးကိုေရာင္းၿပီး ဆင္းရဲေသာသူတို႔အားေပးစရာေကာင္းသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ထုိသို႔ဆိုသည္ကို သခင္ေယ႐ႈသိေတာ္မူလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္က ထုိမိန္းမကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ေႏွာက္ယွက္ၾကသနည္း။ သူသည္ ငါ၌ေကာင္းေသာအမႈကိုျပဳၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘုရားေက်ာင္းလာျခင္းသည္ေကာင္းေသာအမႈျပဳရာေရာက္ဖို႔ လိုပါသည္။ေကာင္းေသာအမႈျပဳျခင္းတိုင္း၌သက္ေသရွိပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္က
ဤဆီေမႊးကို ငါ့ကိုယ္ေပၚ၌ သြန္းေလာင္းျခင္းသည္ ငါ့အေလာင္းကိုသၿဂႋဳလ္မည္ဟု ျပင္ဆင္ျခင္းငွာ ျပဳသည္ဟုေျပာဆိုပါသည္။ ထုိမိန္းမကကိုယ္ေတာ္ကိုခ်စ္၍ ေမတၱာႏွင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လိုေနသည့္အရာကို လုပ္မိသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားပါသည္။ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်စ္ပါ။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ခ်စ္ၿပီးေပးပါ။ ကုသိုလ္လိုခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္၊ အက်ိဳးျပန္၍ရခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္မေပးပါႏွင့္။ အျခားသူဘာလိုေနသည္ကိုသိဖို႔ မလိုပါ။ ႏွလံုးမွန္ဖို႔သာလိုပါသည္။ ႏွလံုးမွန္ပါက လိုေသာအရာကို သိၿပီး ေပးမိမည္ျဖစ္သည္။သခင္ေယ႐ႈက အၾကင္အရပ္၌ လူႏွစ္ဦးသံုးဦးတို႔သည္ ငါ၏နာမကိုေထာက္၍စည္းေဝးၾက၏။ ထုိအရပ္၌ သူတို႔အလယ္မွာ ငါရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္တြင္ စုေဝးတိုင္း ကိုယ္ေတာ္ရွိသည္မဟုတ္ပါ။ ႏွလံုးသားအာ႐ံုက ကိုယ္ေတာ္အေပၚ၌ ထားၾကမွသာရွိမွာျဖစ္သည္။လူငါးေထာင္စုၿပီး ဟာေလလုယာ ေအာ္လွ်င္ အသံသာမည္ပါသည္။ ႏွလံုးသားပါၿပီးစိတ္သေဘာညီၫြတ္မွ ခ်ီးမြမ္းျခင္းက ေကာင္းကင္သို႔ ေရာက္ပါသည္။အာေဗလသည္ေသလြန္ေသာ္လည္းတရားေဟာေသး၏ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အသက္ရွင္ေနဖို႔ မလိုပါ။ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏အသက္က ထုိသို႔ သက္ေသဆက္ပါသည္။ ကာဣနမူကား ဘာလုပ္လုပ္မေအာင္ျမင္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘာလုပ္လုပ္မေအာင္ျမင္ပါက ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္ ဝတ္ျပဳမႈမွား ေန၍ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ႏွလံုးသားက ခံစားၿပီးမွ ေမတၱာႏွင့္ေက်းဇူးတရားကို သိမွတ္ၿပီး ပူေဇာ္သကၠာကို တင္လွဴ၍မွန္ကန္ေသာဝတ္ျပဳျခင္းကို ျပဳႏိုင္ၾကဖို႔ရန္ ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။

နာမေတာ္ျမတ္၌
ညီအစ္ကိုႀကီးတင္ေမာင္ထြန္း

Ref: 
Monthly Pulpit is available to download @
http://burmesebible.com/pulpit/

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


  မိန္မတဦး သူရဲ့ သားေရပိုက္ဆံအိတ္ကေလး ေရစီးသန္တဲ့ျမစ္ေရထဲက်ျပီး စံုးစံုးျမဳတ္သြားလို႔ ထုိင္ငိုေနတယ္။ ေကာင္းကင္တမန္ေရာက္လာျပီး ေရထဲက ေရႊပိုက္ဆံအိတ္ထုတ္ေပးျပီးေပးတယ္။ အဲဒီမိန္မက ဒါကြ်န္မဟာ မဟုတ္ဘူး လို႔ေျဖပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေကာင္းကင္တမန္က စိန္စီထားတဲ့ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ေရထဲကဆြဲထုတ္ျပျပီး ဒါလား .. လုိ႔ေမးျပန္တယ္။ ဒါလည္းမဟုတ္ပါဘူး .. လို႔ေျဖျပန္တယ္။   ေနာက္ဆံုးမွာ သားေရပိုက္ဆံအိတ္ကေလးကို ေရထဲက ဆြဲထုတ္ျပျပီး ေမးတယ္။ အဲဒီ မိန္းမက ၀မ္းသာအားရနဲ႔ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါကြ်န္မ ပိုက္ဆံအိတ္ပါလို႔ ေျပာရွာပါတယ္။ ေကာင္းကင္တမန္က ရိုးသားတဲ့ ဒီမိန္မကို ေရႊ၊ စိန္၊ သားေရ ပိုက္ဆံအိတ္ (၃)ခုစလံုး ယူသြားပါ .. လို႔ .. ဆုခ်လိုက္ပါတယ္။ 

   တေန႔ေတာ့ ဒီမိန္မပဲ သူ႔ေယာကၤ်ားနဲ႔ အဲဒီျမစ္ကမ္းေဘးမွာ လမ္းေလွ်ာက္ေနပါတယ္။ ရုတ္တရက္ သူေယာကၤ်ားချမာ ေရစီးသန္တဲ့ ျမစ္ေရထဲျပဳတ္က်ျပီး စံုးစံုးျမဳတ္သြားလို႔၊ ထုိင္ငိုေနရျပန္ပါတယ္။

   မိတ္ေဆြတို႔ .. ဘာဆက္ျဖစ္လာမလဲ ဆက္စဥ္းစားေပးပါ ...

   Aye Nyein ထံမွ ရရွိပါသည္။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

"သူငယ္ခ်င္း အေတာ္ ၀ လာတယ္ေနာ္ ” လုိ. ေၿပာတိုင္း ကုိယ့္ကုိယ္ ကုိယ္ လွတာက ခ်က္စားလို. မရဘူး ၊ ၀တာက ဖက္ထားလို. ရတယ္ ဆိုၿပီး တဖက္သတ္ မာန္တက္ေနတဲ့ ကြ်န္မ၊ စားလို.ရတာ အကုန္စားသည္ ဆိုတဲ့ အတိုင္း အစားအေသာက္ဆို နည္းနည္း ေလးမွ အေလ်ာ့ မေပးတတ္။ တကယ္ေတာ့ အသက္ (၃၅-၄၀ ) ဆိုတဲ့ အသက္အရြယ္ ပိုင္း ဆိုတာ လူလတ္ပုိင္း လို.ေၿပာၾကတဲ့ အရြယ္ေပါ့။ ဟိုးငယ္ငယ္က ခင္ခဲ့ဖူးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြက အခုခ်ိန္ ၿပန္ေတြ.ရင္ ကြ်န္မ ခႏၶာကုိယ္ ကုိ ၀တယ္ လို. ေၿပာၾကတာ မဆန္းပါဘူးေလ။

ကြ်န္မ သူငယ္ခ်င္း ၿမတ္ဆိုသူ ကေတာ့ ကြ်န္မကုိ ေတြ.တိုင္း ၀တယ္လို. သတိေပးၿမဲ ။ သူကေတာ့ ဘယ္ေလာက္စားစား မ၀တဲ့ သူကုိး။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မက သူ.ကုိ ကုိယ္သူခိုး လို. ေခၚတာေပါ့။ ၿမတ္ကေတာ့ သူ့ body weight ကုိ အၿမဲ ထိန္းႏိုင္သူ တစ္ေယာက္မို.လို. အခ်ိဳးအဆစ္ ေၿပၿပစ္ သြယ္လွ်တဲ့ ခႏၶာ ကုိယ္ေလးဟာ ဘယ္လို ၀တ္စားထားထား ၾကည့္လွေနေလရဲ့။

ကြ်န္မ သူငယ္ခ်င္း ၿမတ္ရဲ့ ခံယူခ်က္က မိန္းမေတြမွာ ေခတ္နဲ့ အညီျပဳမွူ ေနထိုင္ တတ္္ရမယ္ေပါ့။ ဒါမွလဲ ကိုယ့္ေယာက်ၤားနဲ့ လိုက္ဖက္မဲ့ အိမ္ေထာင္ ရွင္မိန္းမ သာမက ပြဲတက္ မယား လို.ေခၚတဲ့ မိဖုရားေရာ၊ ၾကင္ယာေတာ္ ေရာ ျဖစ္မတဲ့ေလ။

(ဟုိးယခင္ ေခတ္က ဘုရင္ေတြမွာ ပြဲတက္ မိဖုရား ဆိုတာလည္း ရွိ္သလုိ၊ သူတို. မွာ သိပ္ခ်စ္ စရာေကာင္းတဲ့ ၾကင္ယာေတာ္ ဆိုတာလည္း ရွိသတဲ့။ ဘာေၾကာင့္မ်ား မိန္းမေတြကုိ ဒီလုိ ေခါင္းစဥ္ ခဲြျပီး သတ္မွတ္ ရတယ္ ဆုိတာကုိ ကြ်န္မ ေသခ်ာ နားမလည္ တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ကဲ ဒါ ထားလိုက္ ပါေတာ့ေလ။ ) ငါေယာက်ၤား ရိွသြားျပီပဲ (အိမ္ေထာင္ရွင္မ) ပဲ ဆိုၿပီး လွစရာ၊ ၿပဳၿပင္ စရာ မလိုေတာ့ ဘူးလို့ မေတြးမိပဲနဲ့ အရင္က ထက္ ပိုလွေအာင္ ၿပင္ဆင္ေန ထိုင္ရမယ္တဲ့ေလ။ သူ. အေတြး ကေတာ့ ေယာက်္ား အမ်ားစု ဟာ ေခ်ာေမာျပီး ဆြဲေဆာင္မႈ.ရွိေသာ မိန္းမ၊ ငယ္ရြယ္ ႏုပ်ဳိေသာ မိန္းမတို႕ကိုသာ ႏွစ္သက္ စြဲလန္း တတ္တယ္။ လိုခ်င္ၾကတယ္။ မက္ေမာ တန္ဖိုးထား ၾကတယ္ေပါ့့။

ကြ်န္မကေတာ့ ၿမတ္နဲ့ ခံယူခ်က္ၿခင္း ေတာ့ အနည္းငယ္ ကြဲၿပားပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔က သူတို႕ေတြရဲ့ အေရြးခ်ယ္ခံ ဘ၀ကိုေရာက္ဖို႕ ဆြဲေဆာင္မႈ. ရွိေအာင္၊ လွပေအာင္၊ ႏုပ်ဳိေအာင္ ၾကိဳးစားၾကရမွာ တဲ့လား။ ေနပါေစေတာ့။ အခုေတာ့ အရြယ္က လြန္ျပီး အိမ္္ရွင္မ လည္း ၿဖစ္ေနေလေတာ့ ဒီစကားမ်ိဳး ေၿပာၿပီေပါ့ လို.ေတာ့ မၿပံဳးမရီ ေစခ်င္ပါဘူး။ အလွအပ ဆိုတာကလည္း မိန္းကေလးတိုင္း အတြက္ မရွိမျဖစ္ကို လိုအပ္ပါတယ္။

ကြ်န္မတို. မိန္းကေလးေတြ အတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ အလွေဗဒ ဆိုတာ သိပ္အေရးပါတဲ့ ဘာသာရပ္ တစ္ခုပဲေလ။ လွခ်င္၊ ပခ်င္တဲ့ လူရဲ႕စိတ္အာဟာရကို အလွၿပင္ ပစၥည္း ေတြနဲ့ ထပ္ေပါင္း ျဖည့္ေပးၿပီး လွသည္ထက္ လွေအာင္ ပ်ိဳေမ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မိမိကုိယ္ မိမိ ႏုပ်ဳိေအာင္၊ ဆြဲေဆာင္မႈ.ရွိေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ ၾကရပါ ေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိန္းကေလး အလွကုနု္ ပစၥည္း တံဆိပ္ ေတြကလည္း ရာေထာင္ ေသာင္းမကပါပဲ ၊ ဒီ အလွအပ အတြက္ကေတာ ့ ကုန္လိုက္တဲ့ ပုိက္ဆံ။

ကြ်န္မလို လူမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ အလွကုန္ ပစၥည္း ေတြေရာင္းရမွာ မဟုတ္ေပ။ ေအာက္ခံ မိတ္ကပ္နဲ့ သနပ္ခါး ေရၾကဲ ပါးပါး လိမ္းၿပီး ခရင္ပတ္ ေလး နည္းနည္း တုိ. ၿဖစ္ရံု အၿပင္ ကြ်န္မ ပိုမလိမ္းၿခယ္ ၿဖစ္ခဲ့ပါ။ အလွကုန္ ပစၥည္း ေတြ အစြမ္းကုန္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး လိမ္းၿခယ္ ပါေသာ္လည္း ထို အေရျပားေပၚက ထိုအလွ ဘယ္ေလာက္ ၾကာၾကာမ်ား ခံမွာ မို.လို.လဲ လို. ယူဆထားသူ၊ ခုေတာ့ ကြ်န္မ ကုိ သူငယ္ခ်င္း ၿမတ္က နားခ်ေလၿပီ၊ အေၾကာင္းအရင္းက ကြ်န္မ အသက္ ၄၀ နားနီးလာၿပီး တုတ္တုတ္ ခိုင္ခိုင္ ၿဖစ္လာတဲ့ ကြ်န္မ လက္ေမာင္း၊ ေဖာင္းဖုေနတဲ့ ကြ်န္မရဲ့ ဂုတ္ၿပင္ေတြ၊ ကုိယ္၀န္ အနည္းဆံုး ႏွစ္လေလာက္ ရွိမယ္လို. ထင္ရေလာက္တဲ့ ကြ်န္မရဲ့ ၀မ္း ဗိုက္နဲ့၊ ရုပ္ဆိုးစ ၿပဳလာတဲ့ ကြ်န္မရဲ့ ခႏၶာကုိယ္ အခ်ိဳးအစားနဲ့ ဟိုးငယ္ငယ္ကနဲ့ မတူေတာ့တဲ့ ကြ်န္မကုိ သူငယ္ခ်င္းက ဆိုလာပါတယ္။
သူငယ္ခ်င္းရယ္ ငယ္ငယ္ကေတာ့ ဘာမွ မလိမ္းမၿခယ္ ပဲေနတာ ငယ္ဂုဏ္ေလး ရွိေတာ့ လွေပတာေပါ့။ အိိမ္ေထာင္က်ျပီး သြားၾကတဲ့ တစ္ခ်ိဳ.ေသာ အမိ်ဳးသမီး ေတြဟာ “ငါ့ ဘ၀ရဲ. အေရးၾကီးတဲ့ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခု ျပီးဆုံးသြားျပီ ထင္ျပီး၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မၿပဳမၿပင္ပဲ ေနေတာ့ ကုိယ့္ ေယာက်ာ္းက စိတ္ကုန္ၿပီး သိပ္ခ်စ္ဖို.ေကာင္းတဲ့ ငယ္ငယ္ေခ်ာေခ်ာ ၾကင္ယာေတာ္ ေလးေတြ ရွာတတ္ၾက တယ္တဲ့။ ခု တို.တစ္ေတြ အသက္ ၄၀ အရြယ္နား ေရာက္လာၿပီ ဆုိေတာ့ စတုိင္က်က် တင့္တယ္ေစဖုိ႔ ၾကည့္ေကာင္းဖို. အတြက္ Skin Care လုပ္ဖို.လိုလာၿပီ ေလတဲ့။

ၿမတ္ရယ္ နင္ေၿပာတာေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ခုေခတ္ၾကီးကလည္း အလွၿပင္ ပစၥည္းေတြ၊ တံဆိပ္ေတြက မိုလို ေပါက္ေနတာ။ ၿပီးေတာ့ နင္ေၿပာတဲ့ skin care လုပ္ဖို. ဆိုတာက Set လိုက္ အမ်ားၾကီး ၀ယ္သံုးရတယ္။ အသံုးျပဳပံု အဆင့္ဆင့္ ကလည္း အမ်ားၾကီးရယ္။ အထူးသျဖင့္ စူပါမားကက္ေတြမွာ အလွကုန္နဲ့ ေကာ့စ္မက္တစ္ ပစၥည္း ေရာင္းခ်တဲ့ ေကာင္တာေတြ နားကုိ ၾကည့္ရူ ေငးေမာ ခ်င္တဲ့ စိတ္နဲ့ သြားၿပီ ဆုိရင္ပဲ၊ အလြန္ေခ်ာေမာ သြက္လက္တဲ့ မိန္းမပ်ိဳေလး ေတြက အနားကေနၿပီး အမ အသက္အရြယ္ ဆို အသား အရည္ကုိ ထိန္းသိမ္းခ်င္ရင္ ဒီ Skin Care ေလးသံုးပါ။ အသားအရည္က အဆီျပန္တတ္ သလား။ ေျခာက္ေသြ႔သလား ဆိုတာေတြ ေပၚမွာမူ တည္ၿပီး Dry, Oily and normal ဆိုၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတယ္ေပါ့။

ဒီ အလွကုန္ ပစၥည္းေတြ ဘယ္လို သံုးရမယ္ ၊ ဘယ္လို ေကာင္းတယ္ ဆိုတာေတြ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေျပာျပ ေနေတာ့လည္း အားနာ တတ္တဲ့ ကြ်န္မ နားေထာင္ ေပးလိုက္ရံုပဲေပါ့။ ၿပီးတာနဲ့ ကြၽန္မ အၿပံဳးနဲ့ ႏုတ္ ဆက္ၿပီး မ၀ယ္ၿဖစ္ခဲ့တာက မ်ားပါတယ္။ ဘာလို.လဲ ဆို သံုးစြဲပံု သံုးစြဲနည္းက အဆင့္ဆင့္ မို. ကြ်န္မ အတြက္ စိတ္မရွည္ ခ်င္သလို၊ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားကာ အခ်ိန္လည္း ကုန္ေစ တယ္ လို. စိတ္ထဲမွာ ထင္မိလို့ပါပဲ။

သူမေၿပာၿပတဲ့ Skin Care ကို လိမ္းပံု လိမ္းနည္း ကေတာ့ မနက္ ေရခ်ဳိးစဥ္မွာ မ်က္ႏွာကို Facial Foam (သုိ႔မဟုတ္) Cleanser နဲ႔ သစ္ရပါမယ္။ မ်က္ႏွာျပင္ ေပၚ မွာရွိ တဲ့ဆဲလ္ အေသႏွင့္ အညစ္အေၾကး မ်ားကုိ Cleanser က ထိေရာက္စြာ ဖယ္ရွားေပး႐ုံ သာမကဘဲ ဆဲလ္ အသစ္မ်ားကုိ ထပ္မံ တုိးပြား ေစတယ္ေပါ့။

ၿပီးရင္ အရင္ဆံုး ေဟာဒီ Toner ကို သုတ္လိမ္းပါ။ Toner ဆုိတာကေတာ့ အသားအေရကို ၾကည္လင္ေစ တဲ့အၿပင္ မ်က္ႏွာေပၚမွာ ရွိတဲ့ အညစ္ အေၾကးေတြကို ဖယ္ရွားၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ေခြၽးေပါက္ေတြကိုလည္း က်ဥ္း ေစပါတယ္တဲ့။

ေနာက္တစ္ဆင့္ အေနနဲ႔ အေရျပားရဲ႕ အစိုဓာတ္ကို ထိန္းသိမ္း ေပးႏုိင္တဲ့ “မိြဳင္ခ်ာ႐ိုင္ဇာ” (Moisturizer) တစ္မ်ဳိး လိမ္းေပး ရဦးမယ္တဲ့။

ေန႔ခင္းဘက္မွာ လိမ္းဖို႔ကေတာ့ ေနေရာင္ကာ ဓာတ္ပါတဲ့ Dry Cream အမ်ဳိးအစား လိမ္းသင့္ၿပီး၊အမည္းစက္မ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းမွ ကာကြယ္ ေပးႏုိင္တဲ့ UV ပါ၀င္တဲ့ Day Cream ကုိ ေန႔စဥ္ Cleaning ျပဳလုပ္ၿပီးတုိင္း သုံးစြဲ သင့္ပါတယ္ေပါ့။

ေနာက္ၿပီး အမတို.လို အရြယ္ ဆို မ်က္၀န္းတစ္၀ိုက္ မ်က္သားမ်ား ဇရာေၾကာင့္ ေဖာင္းအိ က်မလာ ေစဖို.ရာအတြက္ အသက္ ၄၀ ေလာက္ အရြယ္မွ စတင္၍ မ်က္၀န္း အတြက္ သီးသန္႔ ေဖာ္စပ္ထားတဲ့ မ်က္၀န္းေဆး Eye Cream ကို စတင္ လိမ္းသင့္ပါတယ္ဆို တာေတြေပါ့။

လည္ပင္း အတြက္ Neck Creamကို လိမ္းေပးၿပီး ေျခလက္တုိ႔ကိုေတာ့ Body Lotion ကို မွန္မွန္ လိမ္းသင့္ပါတယ္ေပါ့။

ညေနဘက္မွာေတာ့ တစ္ေန႔လံုး လိမ္းျခယ္ ထားတာေတြကို ဖယ္ရွား သန္႔စင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ Cleansing Cream လိမ္းၿပီး ဖ်က္ေစ ခ်င္ၿပန္ပါသတဲ့။ မ်က္၀န္း၊ ႏႈတ္ခမ္းနီ အတြက္ေတာ့ Eye & Lip Remover ကို အသံုးျပဳရပါမယ္။

ညအိပ္ရာ ၀င္ခါနီး အခ်ိန္၌ ေရခ်ဳိး သန္႔စင္ၿပီးတဲ့အခါ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း မျပဳမီ Night Cream ကုိ ညစဥ္ မွန္မွန္ လိမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ တဲ့ေလ....

ဒီလို သံုးစြဲပံု အဆင့္ဆင့္ကုိ ေန႔စဥ္ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ သြားမွ ပိုေကာင္းတယ္တဲ့။

Skin Care လုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ကလည္း လိမ္းလိုက္ ၊ၿခယ္လိုက္၊ ဖ်က္လိုက္နဲ့ တင္ပဲ တစ္ေန.တာ ေတာ္ေတာ္ အလုပ္လိုက္ ရူပ္ပံုမ်ား မေၿပာပါနဲ့ေတာ့။

ခုေခတ္ကလည္း တံဆိပ္ေတြကို ေစ်းၾကီးေပးျပီး ၀ယ္ၿပီး သံုးၾကတဲ့ ေခတ္ ၾကီး မဟုတ္လား။ သို.ေပမဲ့ ဒီပစၥည္းေတြမွာက ဓာတု ပစၥည္းေတြ ဘယ္လို အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစသလဲဆုိတဲ့ အႏၱရာယ္ ဆိုးက်ဳိးကို ေတာ့ မည္သူမွ် မရွင္းၿပခဲ့ၾကပါဘူး၊ ကြ်န္မ ကုိယ္တိုင္လည္း မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မ သံုးစြဲရမွာကုိ စိုးရြံ.ေန မိတာေတာ့ အမွန္ပါ။

ကြ်န္မ သူငယ္ခ်င္း ၿမတ္ကေတာ့ အလွအပ ၀ါသနာလည္း ပါ ၊ သူ.စိတ္ကူးက သူ.ဘ၀ လက္တြဲေဖာ္ အတြက္ မိဖုရား ေရာ၊ ၾကင္ရာေတာ္ ၿဖစ္ခ်င္တဲ့ သူ။ ဆိုေတာ့ လည္း သူသံုးေန တဲ့ အလွကုန္ေတြ ကုိ ကြ်န္မ ၾကည့္ၿပီး အလွအပ အတြက္ ကုန္လိုက္တဲ့ ပိုက္ဆံ၊ ရူပ္လိုက္တဲ့ အလုပ္ ၊လို.ေတာ့ ေၿပာမိတယ္။ ၿမတ္ကေတာ့ ဒီလိုမွ မသံုးရင္ အသားအရည္ကို ဘယ္လို ထိန္းသိမ္း မလဲေပါ့ေလ။ ကြ်န္မ ရဲ့ အရိုးဆင္းဆံုး အယူအဆေလး ကုိေတာ့ သူမကုိ ေၿပာၿပမိပါတယ္။

ပ်ိဳေမတို. အတြက္ အသားအရည္ ထိန္းသိမ္း ဖို.အတြက္ ကေတာ့ အနည္းဆံုး မနက္တစ္ၾကိမ္ ၊ ညတစ္ၾကိမ္ မ်က္နွာသန္႔စင္ ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါလည္း ကြ်န္မ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ေလးပါပဲ။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အိပ္ေရး ၀၀ မအိပ္ျခင္းဟာလည္း အသားအေရ ျပသနာေတြကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ႏွစ္ ၿခ်ိက္ၿခိဳက္ အိပ္ သင့္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခုကေတာ့ ကြ်န္မ အတြက္ အလြယ္ဆံုးအလုပ္ပါ။ သို.ေသာ္ ေနစဥ္ အလုပ္လုပ္ ေနရသူဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ stress ေတြ တစ္ခါ တစ္ရံ၀င္ေတာ့ မ်က္ႏွာမွာ ႏြမ္းလ်တဲ႔သြင္ျပင္ ကုိ ေပၚေစပါတယ္။ အိပ္ခ်ိန္ (ရ)နာရီ ဒါမွမဟုတ္ (၉)နာရီ ရွိျခင္းက စိတ္ကို ၾကည္လင္ လန္းဆန္း ေစနိုင္ျပီး အသားအေရ အတြက္ေရာ က်န္းမာေရး အတြက္ပါ အက်ိဳး ရွိေစပါတယ္။

ကြ်န္မ ေမေမ ေၿပတဲ့ ၾကည္လင္တဲ႔အသားအေရ ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ အတြက္ကေတာ့ သစ္သီး၀လံ ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ Omega-3 ၊ ဗီတာမင္နဲ႔ Antioxidant ၾကြယ္၀ တဲ႔ အစားအစာေတြကို စားေပးရပါမယ္။ နို္႔ထြက္ပစၥည္း ၊ သၾကားနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ႔ ထုတ္ကုန္ေတြကို မစားသံုးဘဲ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ သံလြင္ဆီ ၊တို႔ကို စားသံုးမယ္ဆိုရင္ ေနေရာင္ေၾကာင့္ အသားအေရ အေရးေၾကာင္းျဖစ္ေပၚျခင္းကို အထူး ကာကြယ္ ေပးနိုင္ပါသတဲ့။

ၿပီးေတာ့ ကြ်န္မက လူပ္လူပ္ရွားရွားေန ဖို.ကုိ အရမ္း ပ်င္းတဲ့ သူမို. ပို၀လြန္းတာေပါ့။ ကြ်န္မ အေနနဲ့ ေန.စဥ္လူပ္ရွားမူ. ကေတာ့ ကြန္ၿပဴတာေရွ. မွာ လက္(၁၀) ေခ်ာင္း ပဲရွိမယ္အထင္။ တကယ္ေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းက ေသြးလည္ပတ္မွု႔ကို တိုးျမွင့္ေပးျပီး အေရျပားမ်က္နွာျပင္ေတြကို ေသြးေရာင္လႊမ္း ေစပါ တယ္။ အေရျပား အေပၚယံလႊာမွာ ရွိတဲ႔ အဆိပ္အေတာက္ ေတြကို ေခြ်းေတြနဲ႔အတူ ဖယ္ရွား သန္႔စင္ေပးပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ Foundation သံုးတဲ့အခါ မွာ ကုိယ့္ အသားအေရာင္နဲ႔ မကိုက္ညီတဲ႔ Foundation က လူကို ၾကည့္ရ ဆိုးေစပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႔ အသားအေရ အမ်ိဳးအစားနဲ႔ သင့္ေတာ္ မယ့္ Foundation ကိုေရြးခ်ယ္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ Sunscreen ပါတဲ့ Foundation ေလးဆို ပို အဆင္ေၿပပါတယ္။ မိတ္ကပ္ အတြက္ ကေတာ့ မ်ားမ်ား စားစား ကြ်န္မ မသံုးခဲ့ေတာ့ မသိေတာ့ဘူးေပါ့။ ကြ်န္မက ဒီေလာက္ေလး သိယံုနဲ့ လံုေလာက္ ေနတဲ့သူ။

အလွ အပဆိုတာ ကလည္း လူ.သတ္မွတ္ ခ်က္မဟုတ္လား၊ လူ သတ္မွတ္ ခ်က္ဆိုတာကလည္း ေခတ္နဲ့ အညီေၿပာင္းလဲ ေနတာ ေလ။ ဒီ ေၿပာင္းလဲ ေနတဲ့အရာ ၾကီးကုိ ကုိယ္က ေခတ္နဲ့ ညီေအာင္ ဆိုၿပီး လုိက္လုပ္ ေနလို. မၿဖစ္ၿပန္ဘူးေလ။ ကြ်န္မတို.ဟာ သဘာ၀ တရားအရ အိုမင္း ၿခင္း ဇရာ ဆိုတာကုိ ဘယ္မိတ္ကပ္ေတြ ဘယ္ေကာ့စမက္တစ္ေတြ နဲ့မွ ဖံုးဖိ မထားႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မက ငယ္ရြယ္ ႏုပ်ဳိေသာ မိန္းမတို႕ကိုသာ ႏွစ္သက္ မက္ေမာ စြဲလန္း တတ္တယ္ ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသား ေတြ ကုိေတာ့ ေၿပာၿပခ်င္တယ္။ အေမာင္တို. ၊အကိုတို.ေတြ တက္မက္ စြဲလန္းတဲ့ ငယ္ရြယ္ ႏုပ်ဳိေသာ မိန္းမ ဆိုတာလည္း တစ္ခ်ိန္က် အိုသြားမွာပါပဲ။ အရင္ အသက္ၾကီး ၿပီး အိုသြားတာနဲ့ ေနာက္မွ အသက္ၾကီးၿပီး အိုသြားတာ ပဲ ကြာတာမို. ဘာမွ မဆန္းၾကယ္ လွပါဘူး။ အေမာင္တို. အကိုတို. ေတြလည္း တစ္ၿဖည္းၿဖည္း အိုသြားၾက မွာ ပဲမဟုတ္လား။ လူဆိုတာ အရြယ္က စကား ေၿပာတယ္ ဆိုတာ ရွိေလေတာ့ သူ့အရြယ္နဲ့ သူ၊ အသိဥာဏ္ ပညာရင္.က်က္ လာၿပီး သူ့အလွေလးနဲ့သူ တင့္တန္း လန္းဆန္း က်န္းမာ ေနဖို.ရာ အဓိကပါပဲ။ အရြယ္ၾကီး လာတာနဲ့ အမွ် အသိဥာဏ္၊ ပညာလည္း ၾကီးလာမွ တန္ဖိုးရွိိတဲ့ သူ ၿဖစ္မွာ မဟုတ္ပါလား။

ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မ သူငယ္ခ်င္း ၿမတ္ေၿပာခဲ့တဲ့ အိမ္ေထာင္ရွင္မေတြ ဟာ ေယာက်ာ္းေတြ အတြက္ ပြဲတက္မယား ေကာ၊ ၾကင္ယာေတာ္ ေကာ တစ္ဦးတည္း ၿဖစ္ခ်င္တာ၊ ေတြထက္ ကြ်န္မကေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ့္ ကုိယ္ ဘုရင္မပဲ ၿဖစ္ခ်င္ပါတယ္ လို. ၿပန္ေၿပာ မိပါေတာ့တယ္။

ေလာကႀကီးကို သဘာ၀ က်က်နဲ႔ သစၥာရွိရွိ ျဖတ္သန္းၾကမယ္ ဆုိရင္ ဘာစိတ္ဆင္းရဲမႈ.မွ ႀကံဳလာစရာ အေၾကာင္း မရွိလို. အၿမဲ လွပေနမွာပါပဲ။
ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ၿပဳၿပင္ ဖန္တီး႐ံုက လဲြၿပီး အေပၚယံ ဘာနဲ့မွ ျပဳျပင္ ဖန္တီးလုိ႔ မရပါဘူး ဆိုတဲ့ ကြ်န္မ အၿမင္ေလးကုိ စာဖတ္သူနဲ့ ကြ်န္မ သူငယ္ခ်င္း ၿမတ္ သို. ဒီစာေလးနဲ့ ၿပည္လည္ ေၿပာၿပလိုက္ ပါတယ္။
ေရးသားသူ- ေမစိုး (Shwe Mandalay)

Ref:
http://www.myshwemandalay.com

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ဟာေလလုယာ . .
ကိုယ္ေတာ္အႀကီးျမတ္ဆံုး
ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္း၍မကုန္
ကိုယ္ေတာ္အနႏၵ

ဟာေလလုယာ . . လူသားတိုင္းေၾကြးေၾကာ္ကာ
သခင့္ရဲ့နာမ ဘုန္းၾကီးထာဝရအျမဲ
ဟာေလလုယာ

ေျမမိုးေကာင္းကင္ အလံုးစံုဖန္ဆင္း အႏႈိင္းမဲ့တန္ခိုးရွင္ဘုရား
အသက္ရွိသူအေပါင္းကိုးကြယ္ရာ
တစ္ပါးတည္းေသာဘုရား

ေကာင္းကင္သားမ်ားၿမြက္ဆို
ေျမႀကီးသားမ်ားဝမ္းေျမာက္လ်က္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးျမတ္ထာဝရ
အျမဲတမ္းေၾကြးေၾကာ္ အျမဲတမ္းခ်ီးမြမ္း

အရာခပ္သိမ္း ကိုယ္ေတာ္သာဖန္ဆင္း
ဘုရင္တကာတို႔၏ဘုရင္
အသက္စြန္႔ကာေရြးႏႈတ္ခဲ့ေသာ
သခင္တကာတို႔၏သခင္

မရဏတံခါးတို႔ပိတ္ဆို႔
ထာဝရအသက္ဖို႔လမ္းဖြင့္ေပး
တန္ခိုးေတာ္ႀကီးျမတ္အစဥ္အျမဲ
အျမဲတမ္းျမြက္ဆိုအျမဲတမ္းဂုဏ္ျပဳHallelujah_Burmese.ppt

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


အခြံ ၅ (သို  ့မဟုတ္) ပူေဖာင္းနဲ ့လူေဟာင္း 

(မင္းေအာင္သက္လြင္)

ငယ္ငယ္က ငါ လိုခ်င္ခဲ့တာ ‘ပူေဖာင္း’ ၊ ေရာ္ဘာ ေပ်ာ့ေပ်ာ့၊ အေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့နဲ႔
ေလ အေသာ့မွာ ေဆာ့ကစား လို႔ရတဲ့ ‘ပူေဖာင္း’၊၊ သူ႔ကိုယ္ထဲမွာ ၾ
ပါးစပ္ တစ္မၿတ္၊  လက္တစ္ဆုပ္စာ‘ေလ’ေတြကို ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ထုပ္ထားတယ္၊၊
မဂၤလာ မ႑ပ္၊ အလွဴ ၊ ကလပ္ နဲ႔ ေမြးေန႔ ပြဲေတြတိုင္းမွာ သူ မပါရင္ မႈပီးခဲ့ပါ၊၊

‘ပူေဖာင္း’ရဲ႔ အသက္ၾတစ္မနက္လား၊ ခုႏွစ္ရက္လား၊ ဘာမွ မေရရာ
ဆူး စူးမိရင္ ေပါက္သြားမယ္၊၊ ေရာ္ဘာသား ပါး ရင္ေပါက္သြားမယ္၊၊
ပူေဖာင္းထဲက ေလ ‘ရွဴးကနဲ’ ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ‘ေဘာင္းကနဲ’ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
ေပါက္ကြဲသြားခ်ိန္မွာေတာ့ ရႊံ႔ထူတဲ့ လမ္းေပၚမွာ လူတကာရဲ႔ ေျခနင္းဖတ္ ျဖစ္သြားမယ္၊၊သြားမယ္ ၊၊
 
 ငယ္ငယ္က ငါရွင္သန္ခဲ့တာ ‘လူေဟာင္း’ ၊ စစ္မွန္တဲ့ လူမ်ိဳး၊
   ပညာကို အေရာင္ဆိုးႈပီး လူကံုထံေတြ-ကားမွာ လူတန္းေစ့ ေနႏိုင္ေအာင္
   တိုက္ ေျမ ႈခံ ကား၊ သမီး မယားနဲ႔ မနဲ က်ားကန္ ထားရတယ္၊၊
   ဘုရားေက်ာင္းပလႅင္ေပၚမွာ၊ အိမ္ဦးခန္းမွာ၊ ကုမၸဏီရံုးခန္းမွာ မိန္႔မိန္႔ႀကီး ထိုင္ေနခဲ့ေပမဲ့၊

   ‘လူေဟာင္း’ရဲ႔ အသက္  တစ္မနက္လား၊ ခုႏွစ္ရက္လား၊ ဘာမွ မေသခ်ာ ၾ
   ေရာဂါဘယ ေ-ကာင့္ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူသတ္ လက္ေ-ကာင့္ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္
   မေတာ္တဆေ-ကာင့္ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ “ျဖဳတ္ကနဲ” အသက္ထြက္သြားခ်ိန္မွာေတာ့
   သုႆန္ တစျပင္မွာ လူတကာရဲ႔ ေျခနင္းဖတ္ ျဖစ္သြားမယ္၊၊ ၊၊

- - - - -

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Give Thanks

[Give thanks with a grateful heart,
Give thanks to the Holy One.
Give thanks because He’s hiven,
Jesus Christ His Son.]  (repeat)

[And now let the weak say I am strong.
Let the poor say I am rich,
because of what the Lord has done for us. ] (repeat)
Give thanks