မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Wednesday, Nov 26th

Last update12:33:18 PM GMT

You are here:: ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

E-mail Print PDF


ီDownload Link

http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit%20July%202012.pmd.pdf

မာတိကာ
ေကာင္းကင္၌ဆုလဒ္မ်ားခံစားဖို႔ - ညီအစ္ကိုႀကီးီဦးတင္ေမာင္ထြန္း
အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဇာတိသေဘာကို ျငင္းပယ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးထန္က်င့္လန္
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္တိုးဝင္ပါ - ဆရာဦးၫြန္႔လွ
ယခုဘဝေနာင္ဘဝႏွင့္ဆိုင္ေသာအာမခံခ်က္ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးတင္ေမာင္ၫို
သမၼာက်မ္းစာကိုအေလးဂ႐ုျပဳ၍ - ဆရာဦးေအာင္သက္ၫြန္႕
သက္ေသခံခ်က္

ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း

လူ၌ ခႏၶာႏွင့္ ဝိညာဥ္ ႏွစ္ျဖာ တြဲဖက္ေနပါသည္။ ခႏၶာက အနားယူဖို႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္က အေရးမႀကီးေသာ္လည္း ဝိညာဥ္အိပ္ေပ်ာ္ေနပါက ယံုၾကည္သူတို႔အတြက္စိတ္ပူစရာျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းကာလက ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားအား ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္၍ သက္ေသခံဖို႔
မေျပာပါ။ ေလာကလူသားမ်ားအားငါ့နာမႏွင့္ သမုတ္ေသာငါ့လူမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ ငါ၏သက္ေသကို ေတြ႔ရမည္ဟု ဘုရားသခင္က မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသည္ကို ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္၌ လကၡဏာရွိပါသည္။ ထုိလကၡဏာက ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ရွိေသာလူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားမွ ေပါက္ဖြားရပါသည္။ အာျဗဟံမွ အစျပဳပါသည္။ ဤသည္မွာယေန႔ ဓမၼသစ္ကာလရွင္သန္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္တည္းဟူေသာအသင္းေတာ္၏အရိပ္ျဖစ္ပါသည္။ အရိပ္ဟူသည္ ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႔ရပါ။ (ကမၻာ၊ ၅း၂၄)တြင္ဧေနာက္အားျဖင့္ အစျပဳေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က လူသည္ အျပစ္၌ ၿပိဳလဲသြားၿပီးခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။လူအမ်ားက မိမိတို႔လုပ္ခ်င္ရာကိုလုပ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးသား၌ ဘုရားသခင္ကို အာ႐ံုျပဳ၍အသက္ရွင္ေနသူ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္မတိုင္မွီ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္ခြင့္မရေသာ္လည္း အသက္ရသြားေသာသူတစ္ေယာက္ကို(ကမၻာ ၄)တြင္ ေတြ႔ရသည္။ သူကအာေဗလ ျဖစ္ပါသည္။ အာေဗလႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာ၌ အာေဗလသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္းတရားေဟာေသး၏ဟု (ေဟျဗဲ၊ ၁၁း၄)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။အာေဗလပူေဇာ္ေသာယဇ္ကို ဘုရားသခင္က လက္ခံၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျဖစ္သြားပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ကမၻာေလာကႀကီးထဲ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္သြားၿပီးမွသူ႔အား ကိုယ္ေတာ္က သိမ္းယူေတာ္မူပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ေသျခင္းႏွင့္ မေတြ႔ရဘဲ ေကာင္းကင္ဝင္သြားပါသည္။

ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ြ႔ေ႔ေသာသူ
(ကမၻာ၊ ၆း)တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေနာဧကို ေတြ႔ရသည္။ ေနာဧသည္ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာသူျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။(ကမၻာ၊ ၆း၈) ထုိအခ်ိန္ကာလကဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာ သူရွိခဲ့လွ်င္ ယေန႔သာ၍ ရွိႏိုင္ပါသည္။ထုိအခ်ိန္က လူသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၾသတၱပၸအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ၾကသည္။ ထုိမွတဆင့္ ပညတ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီးယေန႔မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ၾကရပါသည္။ ၾသတၱပၸႏွင့္ဆက္ျခင္းက ေရဒီယို ဖြင့္၍ နားေထာင္သက့ဲသို႔ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူအား ထုိအခ်ိန္ကာလက ၾသတၱပၸ၌ အသိေပးေဖာ္ျပပါသည္။ ယေန႔တြင္မူ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကဲ့သို႔ ထင္ထင္ရွားရွားသိျမင္ႏိုင္သည္။ေနာဧႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္မွာ

''ေနာဧသည္ ေျဖာင့့္္မတ္ေသာသူ၊ူ၊ မိမိမိအိအမ်ိဳိဳး၌ စံုံုလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာ၏'(ကမၻာ၊ ၆း၉)''

ထုိအခါ ေျမႀကီးသည္ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ပုပ္စပ္လ်က္ရွိ၏''(ကမၻာ၊ ၆း၁၁)

ကမၻာႀကီးေပၚရွိလူမ်ားအလြန္ဆိုးေနၾကခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္
သြားလာေသာသူရွိပါသည္။ ဆိုးေနေသာသူမ်ားၾကား၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာေသာေနာဧကို ဘုရားသခင္စကားေျပာပါသည္။ ေနာဧသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔ သာမညလူသာျဖစ္ပါသည္။ ေနာဧအား ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္တကြ လူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးမည္ဟု အသိေပးပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ကမၻာႀကီးထဲ၌ေနာဧအသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ သေဘၤာေဆာက္ဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ လူတို႔ကိုလည္း ကမၻာႀကီးကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း သတိေပးေစပါသည္။ လူတို႔က မယံုၾကည္ၾကပါ။ ေနာဧအား အ႐ူးဟုဆိုၾကသည္။သူတို႔ မ်က္ေစ့ႏွင့္ၾကည့္၍ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ စဥ္းစားပါက ေတာင္ေပၚ၌သေဘၤာေဆာက္ျခင္းသည္ ဘုရားေစခိုင္းျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ေရလႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာဧႏွင့္ဇနီး သားသံုးေယာက္ႏွင့္ ေခြၽးမသံုးေယာက္တို႔သာ သေဘၤာထဲသို႔ဝင္ၾကသျဖင့္ အသက္ရွင္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ေနာဧအခ်ိန္ကာလၿပီးေနာက္ (ကမၻာ၊ ၁၂)တြင္ ဘုရားသခင္က ေလာကႀကီးထဲမွ အာျဗံကို နာမည္ႏွင့္ေခၚ၍ ဆက္သြယ္မႈျပဳပါသည္။ ထုိသို႔ေခၚျခင္းမွာသူ၏ျပည္၊ သူ၏အမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားထဲမွ ထြက္ၿပီး ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျပလတၱံ႔ေသာျပည္သို႔ သြားေစဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူယေန႔အသင္းေတာ္ကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လမ္းျပေနပါသည္။ၿပီးမွ သင့္အား လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေစမည္ဟု အာျဗံအား ဘုရားသခင္က ကတိ
ေပးပါသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ အာျဗံ၌ကေလး မရွိပါ။ ထုိသို႔ကေလးမရွိဘဲၾကာျမင့္စြာ ခရီးသြားေနရင္းႏွင့္ သားမရွိဘဲ သြားေနရ၍ အာျဗံစိတ္ပ်က္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီးေပၚ၌လူမ်ိဳးႀကီး ျဖစ္ဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္တိုင္း
ကိုယ္ေတာ္က စကားေျပာပါသည္။မည္သို႔စကားေျပာပါသနည္း။ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုအားျဖင့္၄င္း၊ အသံေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ အလင္းေတာ္အားျဖင့္၄င္း စကားေျပာပါသည္။ (ကမၻာ၊၂၈)တြင္ ယာကုပ္သည္ အစ္ကို၏ရန္ကို ေၾကာက္၍ ဦးရီးေတာ္လာဗန္ထံသို႔ ေျပးရာတြင္ လမ္း၌ တစ္ညအိပ္စဥ္ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ရပါသည္။ ေျမႀကီးေပၚ၌ ေလွခါးေထာင္လ်က္ရွိၿပီး မိုဃ္းေကာင္းကင္တိုင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေလွခါး၌ေကာင္းကင္တမန္တို႔က တက္ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ထာဝရဘုရားသည္ ေလွခါးထိပ္၌ ရပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ယာကုပ္အား ငါသည္ သင္၏အဘအာျဗဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇက္၏ဘုရားတည္းဟူေသာထာဝရဘုရားျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသို႔ဘုရားသခင္ဆက္သြယ္ျခင္းခံရသူသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ဧေသာသည္ လူမ်ိဳးႀကီး မဝင္ပါ။ ဘုရားေပးေသာသားဦးအရာကို အေရးမထား၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳၿပီး ဆာေလာင္မႈေၾကာင့္ သားဦးအရာကို ပဲဟင္းတစ္ခြက္ႏွင့္ေရာင္းစားပါသည္။ ယေန႔ ဘုရားသခင္ကို ဥေပကၡာျပဳလိုေသာသူမ်ားလည္း ရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလုိက္လိုေသာသူလည္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလိုက္သူက သက္ေသေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အာျဗံအား ဘုရားသခင္ကစကားေျပာပါသည္။ အာျဗံက ကေလးမရွိသျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္အိမ္၌ ဘြားေသာကြၽန္သည္ ကြၽႏ္ုပ္အေမြခံျဖစ္ရပါမည္လားဟု ေမးလွ်င္ ဤသူသည္
သင္၏အေမြခံမျဖစ္ရ၊ သင္၏ကိုယ္ထဲက ထြက္ေသာသူသည္ သင္၏အေမြခံျဖစ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ထုိသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း ၾကာျမင့္စြာ ကေလးမရသျဖင့္ ဇနီးအႀကံေပးသည့္အတိုင္း ကြၽန္မကို သိမ္းယူပါသည္။ ထုိသို႔သိမ္းယူသျဖင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးလာၿပီး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ပဋိညာဥ္ႏွင့္ရေသာသား မဟုတ္ပါ။ဘုရားသခင္၏အခြင့္ေတာ္အားျဖင့္ရေသာသားျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ေသာသူမူမ်ား

ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရေသာသားက အံ့ၾသဘြယ္လကၡဏာသက္ေသပါရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာျဗဟံသည္အသက္တစ္ရာျပည့္မွ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာသားကို ရပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ အာျဗဟံ၏ဇနီးစာရာသည္ အသက္ႀကီး၍ေသြးဆံုးၿပီး လူ႔အေနႏွင့္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခ်ိန္ေရာက္မွဣဇက္ကို ရပါသည္။ အာျဗဟံ၌ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သက္ေသက ေပၚလာပါသည္။ ထုိသို႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သက္ေသႏွင့္တကြ ေပၚလာေသာလူမ်ားထဲမွဆင္းသက္လာေသာသူမ်ားတြင္ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူ
က အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ အဘိမလက္အမည္ရွိတစ္ပါးအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္လည္း ပါလာပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ အားလံုးကို မေဖာ္ျပေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူအားလံုးသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ ဣသေရလလူမဟုတ္ၾကေသာ္လည္း လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကသည္။ ယေန႔၌လည္း ခရစ္ယာန္မျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားႏွင့္ဆက္သြားေသာသူမ်ားရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ေသာသူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ေသာသူမ်ား၏အသက္တာ၌ အံ့ၾသဘြယ္
ျဖစ္ပါသည္။ (ကမၻာ၊ ၁၇)တြင္ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံအား ဂတိေတာ္ႏွင့္အညီ ရေသာသားကို ေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေတာ္ေပးပါသည္။ထုိသားသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဣရွေမလကိုလည္း ဘုရားသခင္ကေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသားသည္လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ မျဖစ္ပါ။ (ထြ၊ ၁၂)ေရာက္လာသည့္အခါ ေမာေရွႏွင့္ဘုရားသခင္စကားေျပာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေမာေရွအား ဘုရားသခင္က သင့္အား အဲဂုတၱဳျပည္မွ ဣသေရလလူတို႔ကို ႏႈတ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဖာေရာဘုရင္ထံသို႔ ေစလႊတ္မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိအခါ ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဣသေရလလူတို႔ရွိရာသို႔ေရာက္၍ သင္တို႔ဘိုးေဘးမ်ား၏ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကို သင္တို႔ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္ၿပီဟုဆိုလွ်င္ သူတို႔က ထုိဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကား အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးလွ်င္အကြၽႏ္ုပ္အဘယ္သို႔ ျပန္ေျပာရမည္နည္းဟု ဘုရားသခင္အား ေမးေလွ်ာက္ပါသည္။ ေမာေရွသည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ လူသတ္မႈႏွင့္ ထြက္ေျပးလာေသာသူျဖစ္၍ သူတို႔ႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနပါသည္။တဖန္ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ စကားအေသာသူျဖစ္သည္ဟု ဆိုျပန္လွ်င္သင္၏အစ္ကိုအာ႐ုန္ကို သင္၏ကိုယ္စားစကားေျပာေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေမာေရွႏွင့္ အာ႐ုန္ၿပီးေနာက္ ေယာ႐ႈ၊ ကာလက္တို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္သည္။ က်န္လူအမ်ားက အေရအတြက္အားျဖင့္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း လူအမ်ားႀကီးဝင္သာျဖစ္ၾကသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္သူမ်ားကိုဘုရားသခင္က တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါသည္။ က်န္လူမ်ားကို ဘုရားသခင္က မဆက္၍လား။ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွလံုးသားက ဘုရားသခင္ႏွင့္ မဆက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူသည္ ဦးေႏွာက္အသိႏွင့္ သြားေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ထုိသူႏွင့္ ဘုရားသခင္ဆက္၍ မရပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ထုိအတိုင္း သက္ေသေဖာ္ျပပါသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးက ထုိသို႔ေသာသူမ်ားသည္ မ်က္ေစ့ႏွင့္မျမင္၊နားျဖင့္မၾကား၊ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ မခံစားတတ္ေသးေသာသူမ်ားဟု ဆိုပါသည္။ (၁ေကာ၊ ၂း၉-၁ဝ)

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ သြားလာေသာသူမ်ားသည္ သင္ထားေသာအရာကို နားလည္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ထားေသာနက္နဲမႈကိုနားမလည္ပါ။ ဘုရားကိုခ်စ္၍ ႏွလံုးႏွင့္သြားလာေသာသူကို ဘုရားသခင္က ေဖာ္ျပပါသည္။တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုသည္လည္းဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပမႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တမန္ေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္အတူပါရွိွိ၍

ထုိမွတဆင့္ ပင္ေတကုေတၱေန႔ ေရာက္လာေသာအခါ အ့ံၾသဘြယ္ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ႏွင့္ျပဳေသာအမႈကို ေတြ႔ရသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို ခံရေသာလူစုက အသက္တာမ်ား ေျပာင္းလဲဖို႔ရန္ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကိုအစျပဳေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္လည္း မိမိတပည့္ေတာ္မ်ားအား သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ သြား၍ ငါ၏ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာသည့္အတြက္ ဧဝံေဂလိဆရာမ်ားသည္ ေလာကုတၱရာ၌ ေရႊတည္းဟူေသာထာဝရတည္ေသာအက်ိဳးကို ရမည္ျဖစ္သည္။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာသူမ်ားသည္ ထာဝရကာလ၌ ဧဝံေဂလိဆရာတို႔အတြက္ ေရႊျဖစ္ပါသည္။

''တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ထြက္သြား၍ ဘုရားသခင္သည္မစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊သူတို႔၌ျဖစ္ေသာနိမိတ္လကၡဏာအားျဖင့့္္ ႏႈတႈတ္က္ကပတ္တ္တရားေတာ္ကို တည္ေစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌တရားေဟာၾက၏''(မာ၊ ၁၆း၂ဝ)

တပည့္ေတာ္တို႔ထြက္သြားၿပီး ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာသည့္အခါ သခင္ဘုရား၏မစျခင္းသက္ေသပါေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ဧဝံေဂလိတရားကို သင္ေပးၿပီးပါဝင္၍ လႊတ္လိုက္ပါက ေငြျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘ႑ာ၌ ေရႊ၊ ေငြႏွင့္ေက်ာက္ေကာင္းဟူ၍ ရွိပါသည္။ ေငြသည္လည္း မီးမေလာင္ပါ။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအမႈ၌ ဘုရားသခင္အတူပါရွိသည့္အခါ နိမိလကၡဏာျဖစ္၍ အ့ံၾသဘြယ္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းသက္ေသကို ေတြ႔ရပါသည္။ (တမန္၊၁၁း၁၉-၂၁)တြင္ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သေတဖန္၏အမႈေၾကာင့္ ညဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရသျဖင့္ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားသြားၾကၿပီးကုပ႐ု၊ အႏိၱအုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္သြားကာဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကပါသည္။ ေရႊျဖစ္ဖို႔မလုပ္ဘဲ တစ္ေနရာတည္း၌ ေနၾကသျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို ဖိအားေပး၍ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲလြင့္သြားေစပါသည္။

''ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္သည္ ထုိသူတို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္၍ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲၾက၏''(တ၊ ၁၁း၂၁)

ဧဝံေဂလိလုပ္ေသာသူတို႔၏အေပၚ၌ အၿမဲတေစဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္ရွိပါသည္။ အခစားလုပ္ေသာသူတို႔၌ မရွိပါ။ ေစတနာႏွင့္လုပ္ေသာသူ၊ ေမတၱာႏွင့္လုပ္ေသာသူတို႔အေပၚ၌ သခင္ဘုရား၏လက္ေတာ္အစဥ္ရွိပါသည္။ ထုိသို႔ရွိသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယုံၾကည္၍ ေျပာင္းလဲလာၾကပါသည္။ ယေန႔ဧဝံေဂလိေဟာဖို႔ရန္ ကမၻာ့သာသနာျပဳအဖြဲ႕မ်ားက ရက္သတ္မွတ္၍ တြန္းအားေပးၾကသည္။ ဘုရားသခင္ ကမူ ေန႔တိုင္း ဧဝံေဂလိေဟာၾကဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔က လူမ်ိဳးႀကီးဝင္လား၊ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔ လူအမ်ားႀကီးဝင္လား၊ ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔လူအမ်ားႀကီးဝင္ျဖစ္ပါက အခမဲ့ရေသာဘုရားသားသမီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကေပမည္။ ဘုရားသခင္သားသမီးျဖစ္ရျခင္းက အခမဲ့ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာအားျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔ေရႊေရာက္ပါသလား၊ ေငြ ေရာက္ေနပါသလား။ ေကာင္းကင္သို႔ ေငြေရာက္လုိပါက ဧဝံေဂလိအတြက္ပ့ံပိုးၾကပါ။ ဆုေတာင္းၾကပါ။ ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊပို႔လိုပါက ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံၾကပါ။ သက္ေသခံခိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာေျပာခိုင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာဧဝံေဂလိသည္ စာကိုဖတ္ၿပီး၊ က်က္ၿပီးေဟာခိုင္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ အသက္တာ၌ ကိုယ္ေတြ႔ခံစားရေသာသက္ေသ၊ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို တဆင့္ျပန္၍ေျပာျပျခင္း၊သက္ေသခံျခင္းသည္သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားက အျပစ္သားတိုင္းအတြက္ ေကာင္းေသာသတင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္ရွိေနေသာသူသည္ ေသလွ်င္ ငရဲက်မွာေသျခာပါသည္။ ဘာသာတိုင္းကိုေလ့လာဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ မေကာင္းမႈျပဳေသာသူဘယ္တစ္ေယာက္မွ်ေကာင္းေသာေနရာသို႔မေရာက္ႏိုင္ပါ။

မိမိတို႔မေကာင္းတာ မလုပ္ပါဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုေနၾကေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုးက အပါယ္ေၾကာက္ေနပါကမေကာင္းတာလုပ္ထား၍ျဖစ္သည္။အျပစ္ရွိေန၍ျဖစ္ပါသည္။ အေၾ<ြကးမရွိပါက အေၾကြးရွင္ကို ေၾကာက္စရာမရွိပါ။ အေၾကြးရွိပါက အေၾကြးရွင္၏အသံကို ၾကားယံုႏွင့္ပင္ ပုန္းေနရပါသည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းကို ေၾကာက္ေနၾကရပါသည္။ ထုိအေျခမွ လြတ္ႏိုင္မည့္သတင္းက သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုမခံရ၊ သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးျဖစ္သည္။ (ေယာ၊၃း၁၈)(ဂလာ၊၃း၂၆) ဣသေရလလူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သက္ေသကိုထူဖို႔ ဘုရားသခင္၏လူျဖစ္ခြင့္သာရၾကသည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾကရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္သို႔ ဝင္ခြင့္ရၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေကာင္းကင္သို႔ မည္သည့္အရာပို႔ၾကမည္နည္းး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေလာက၌ ပိုင္ဆိုင္သမွ်တိုက္၊ အ္ိမ္၊ ကား၊ေရႊ၊ ေငြပစၥည္းဥစၥာအားလံုးတို႔သည္တစ္ေန႔ ေလာကမွ ထြက္ခြာသြားေသာအခါ က်န္ရစ္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။

ဧဝံေဂလိအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ပါဝင္ခဲ့သမွ်မက်န္ခဲ့ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာေျပာင္းလဲၿပီး ခင္ပြန္း၊ ဇနီးမေျပာင္းလဲေသးပါက၊ သူတို႔ငရဲသြားရမည့္အေရးစဥ္းစားၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ၾကပါရဲ႕လား၊ အမွန္ခ်စ္ပါက အိပ္ေပ်ာ္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ မခ်စ္ပါက ဒီေလာက္ဆိုးေသာသူ ငရဲသြားတာေတာင္နည္းေသးတယ္ဟု ဆိုၾကေပမည္။ သတင္းေကာင္းက လူတိုင္းၾကား၍ ခံစားဖို႔ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ေဝစာေဝျခင္းအားျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ယေန႔ မေျပာင္းလဲလွ်င္လည္း တစ္ေန႔ေျပာင္းလဲလာဖို႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲတိုင္း ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊမႈန္ကေလးမ်ားပို႔ထားျခင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းကင္သို႔ ေရာက္သြားသည့္အခါ မ်ားစြာေသာဆုလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္ကို ဆင္ျခင္၍ အားထုတ္လ်က္ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ရန္ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။


နာမေတာ္ျမတ္၌
ညီအစ္ကိုၾကီး Dr. တင္ေမာင္ထြန္း (Rev)

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ေၿမၿပန္ ့သာသနာ - ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပုသိမ္

ၿမန္မာၿပည္၌ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ဘုရားအမွုေတာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ သူမ်ားအားလံုး ေအာင္ၿမင္ေသာ အခြင့္ရၾကမည္မွာ မလြဲေပ။ ထိုသာသနာ မ်ားထဲမွ တစ္ခုေသာ သာသနာလုပ္ငန္း တစ္ခုကို တင္ၿပအပ္ပါသည္။

I  စတင္ေပၚေပါက္လာပံု

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားထံသို႕ ဧ၀ံေဂလိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ေျမျပန္႕သာသနာဟု အမည္ရခဲ႕ပါသည္။ Rev.Dr. Honor Nyo ၏ တိုက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္မႈေၾကာင့္ ဆရာေစာလားသည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ၊ ပန္းတင္ကုန္းရပ္ကြက္တြင္ စတင္ၿပီး ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ခဲ႕ပါသည္။ ၂ႏွစ္နီးပါးၾကာသည့္အခါ ေစာ၀ါရွင္တန္ႏွင့္ ထပ္မေတြ႕ျပန္၍ တိုက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္ျပန္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ အႀကံစည္ေတာ္ ကတိေတာ္ကို နားမလည္ပါ။ တေန႕ ဆရာဦးေအာင္ျမင့္ခိုင္ႏွင့္အတူ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ၊ ရ.ယ.က (၁) ေရႊ၀ါထြန္း ၊ မေနာ္ဟရီ (၆)လမ္းေန ဆင္ပိုင္ေစာလဲေစးတို႕၏ အိမ္သို႕ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပြဲကို (14-9-2001) တြင္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ၾကသည့္အခါ သူတို႕မိသားစုႏွင့္ ရင္းႏွီးခင္မင္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ေရာက္လာၾကပါသည္။ သူတို႕ကိုလည္း ဧ၀ံေဂလိ ေဟာၾကားခဲ႕ရပါသည္။ ၄င္းေနာက္ တနဂၤေႏြေန႕ ညေန ၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ပတ္စဥ္တိုင္း လာေရာက္ မိႆဟာရျပဳၾကပါသည္။ ၂၀၀၁ခုႏွစ္ September လ (၃၀)ရက္ေန႕တြင္ ေျပာင္းလဲလာသူ (၁၄)ဦး ေရနစ္ျခင္းခံၾကပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ေယရႈကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံလာၾကပါသည္။

ေျပာင္းလဲလာသူ တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာသည့္အခါ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ၊ May လ ၂၀ရက္ေန႕တြင္ (၄၀’ x ၆၀’) ေျမတစ္ကြက္၀ယ္ယူၿပီး ၊ ဆုေတာင္း အိမ္ကေလးတစ္လံုး ေဆာက္လုပ္ကာ အတူတကြ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ခဲ႕ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ဧ၀ံေဂလိခ်စ္ေသာၿမိဳ႕ေပၚရွိ ၿမိဳ႕မၿမိဳ႕ဖမ်ားရဲ႕ ကူညီေပးမႈ ေၾကာင့္ (၄၀’ x ၆၀’)အကြက္ ၅ ကြက္ကို ထပ္မံ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး ၊ ၄င္းေျမရွိရာ မေနာ္ဟရီ (၁)လမ္း တြင္ Dr.Thein Shwe (ကိုသာျဖဴက်မ္းစာေက်ာင္း) ေက်ာင္းအုပ္၏ ဦးေဆာင္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၀၀ခန္႕ဆန္႕တဲ႕ ဆုေတာင္းအိမ္တစ္လံုးကို ထပ္မံ ေဆာက္လုပ္ ႏိုင္ပါသည္။ ယံုၾကည္သူ အသင္းသူ/သားမ်ား သာမက အျခားေသာ ဧည့္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ား၊ ေက်းရြာမွ ၿမိဳ႕ေပၚသို႕ ေက်ာင္းလာေနသူမ်ား စသည္တို႕လည္း လာေရာက္ မိႆဟာရပြဲ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ၾကပါသည္။

(ပန္းတင္ကုန္း) အသင္းစုကို ၁၉၉၉ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ (၉)ရက္ေန႕တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ႏိုင္ၿပီး ၊ ဦးေဆာင္သူ ဆရာေစာလားႏွင့္အတူ ဆရာေအအမ္ ၊ ဆရာမ Grace တို႕ ပါ၀င္ၾကပါသည္။ (ေရႊ၀ါထြန္း) အသင္းေတာ္စုကို 2001 ခုႏွစ္ ၊ September 14 ရက္ ေန႕တြင္ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ဦးေဆာင္သူ ဆရာေစာ၀ါရွင္တန္ ႏွင့္အတူ ဆရာေစာေဘြထူး ၊ ဆရာအာၿဗဟံ ၊ ဆရာမတီးနာတို႕ ပါ၀င္ဆက္ကပ္ၾကပါသည္။ (ရာမည) အသင္းေတာ္စုမွာ ဆရာမေမၾကည္ ၊ ဆရာစံမင္းတို႕ ဦးေဆာင္ ဆက္ကပ္ၾကပါသည္။ ၄င္းေနာက္ အျခားေသာ အသင္းစု (၇)စုသည္လည္း ဧ၀ံေဂလိဆက္လက္ျပန္႕ႏွံ႕မႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

II. ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

ေျမျပန္႕သာသနာေရႊ၀ါထြန္းအသင္းေတာ္စုမွ ယေန႕စီမံကိန္းစခန္းမ်ားသို႕လွမ္းကာ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေရႊ ၀ါထြန္းေက်းဇူးေတာ္အသင္းေတာ္စုေလးသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လယ္ယာ ၊ ဥယ်ာဥ္ေျမ (၃၃)ဧက ကို ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ လယ္ယာ (၁၈)ဧက ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ေျမ (၁၅)ဧက ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကို ေက်ာက္စရစ္ကန္ဟု အမည္ရလ်က္ ၊ ပုသိမ္အေနာက္ သလပ္ခြါေက်းရြာ အုပ္စုမွာ တည္ရွိပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္၌ မယံုၾကည္သူ နတ္စားကရင္မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိပါသည္။ ေက်ာက္စရစ္ကန္ႏွင့္ မနီးမေ၀းတြင္ ေရသိုးႀကီးစီမံကိန္းစခန္းရွိၿပီး ၊ ၄င္းမွ ၂နာရီခရီးအကြာတြင္ ေရသိုးေလး စီမံကိန္းစခန္းရွိပါသည္။ ၄င္းေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္ရွည္ပင္ (ရာဘာ)မ်ားကို မ်ားစြာ စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အနီးအနားရွိ ေက်းရြာ ၃-၄ ရြာမွ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ၾကၿပီး ၊ ဦးေဆာင္သူမ်ားမွာ မယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေဒသခံ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ ေက်းရြာ ၊ အသင္းေတာ္သို႕ တနဂၤေႏြ အပတ္တိုင္း ျပန္လည္၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း မလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ သူတိုႏွင့္အနီးစပ္ဆံုးတြင္ ရွိေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ဖိတ္ေခၚရာ ၊ သြားေရာက္ၿပီး မိႆဟာရဖြဲ႕၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရာမွ ဧ၀ံေဂလိတရားကို မယံုၾကည္သူမ်ားအား ေ၀မွ်သက္ေသခံခြင့္ရခဲ႕ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ ဥယ်ာဥ္ကေလးမွာ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္ထားရွိေသာေၾကာင့္ ယခုစုေပါင္းမိႆဟာရဖြဲ႕ႏိုင္ရန္ အေဆာက္အဦးတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။ သစ္ ၊ ၀ါးမ်ားျဖင့္သာ ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။ ေက်ာက္စရစ္ကန္ သည္ ကုန္းေျမေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းကုန္းေျမ၏ နံေဘးကို လိုဏ္ေခါင္းေဖါက္ၿပီး ၊ ဆုေတာင္းခန္းကေလး ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။ ယခုလက္ရွိ ေဖာက္ထားေသာ အခန္း (၃)ခန္းရွိေသာ္လည္း (၁)ခန္းတည္းသာ ေၾကြသားမ်ားျဖင့္ ခင္းက်င္းေဆာက္လုပ္ၿပီးခဲ႕ ပါသည္။ တစ္ခန္းလံုး ေၾကြသားျဖင့္ ခင္းထားေသာေၾကာင့္ (၂)သိန္းေက်ာ္ ကုန္က်ပါသျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိေသာေၾကာင့္ ခဏရပ္ဆိုင္းထားရပါသည္။ သို႕ေသာ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ အားလံုးၿပီးစီးသြားသည္အထိ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္မည္ဟု အၾကြင္းမဲ႕ ယံုၾကည္ပါသည္။ ဆုေတာင္းခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ - လာေရာက္လည္ပတ္ သူတိုင္း တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္စြာ ဆုေတာင္း ဆက္ကပ္ ႏိုင္ရန္ ၊ - ယံုၾကည္သူတိုင္း ဆုေတာင္းသူရဲေကာင္းျဖစ္ရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ေဆာက္လုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ ေရႊ၀ါထြန္းေက်းဇူးေတာ္အသင္းေတာ္စုသည္ အသင္းစုမွသည္ အသင္းေတာ္တည္ေထာင္ဘို႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားသည့္အတိုင္း ယခုလဲဘဲ အသင္းေတာ္ သ႑ာန္ႏွင့္အညီ ဆက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။

 

III. ဧ၀ံေဂလိ အသီးအပြင့္မ်ား

ေျမျပန္႕သာသနာတြင္ အဦးဆံုးစတင္ဆက္ကပ္ေသာ အသင္းစုမွာ ပန္းတင္ကုန္း ၊ ေရႊ၀ါထြန္း ႏွင့္ ရာမညျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းမွတဆင့္ ဧ၀ံေဂလိ ျပန္႕ႏွံ႕သြားၿပီး ၊ အျခားေသာ အသင္းစုကေလး (၇)ခု ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အသင္းစုတိုင္းတြင္ ဦးေဆာင္ ဆက္ကပ္သူတိုင္း အခက္အခဲကိုယ္စီ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရပါသည္။ ေျပာင္းလဲစလူမ်ား သည္လည္း ယံုၾကည္ျခင္း မခိုင္မာေသးေသာေၾကာင့္ သူတို႕ႏွင့္အတူ ရပ္ကြက္ထဲတြင္ ဆင္းေနရၿပီး ၊ ေန႕စဥ္၀ိညာဥ္အစားေကၽြးရပါသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းအရာ၌ ပို၍လုပ္ေဆာင္ ရပါသည္။ (More Prayer more Power, Less Prayer less power , No Prayer no power) ဆိုသည့္အတိုင္း မ်ားမ်ား ဆုေတာင္းရပါသည္။ အသင္းေတာ္သ႑ာႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ဆက္ကပ္ေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္လာသူ ၊ ေျပာင္းလဲလာသူ မ်ားျပာလာရံုသာမက ယံုၾကည္ျခင္းအရာ၌ ပို၍ခိုင္မာလာၾကပါသည္။ ယခုယံုၾကည္သူ အသင္းသူ/သား တခ်ိဳ႕သည္ အစာေရွာင္ ဆုေတာင္းဆက္ကပ္တတ္လာသည္။ အသင္းေတာ္စု၌ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္တတ္လာသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေ၀မွ်သက္ေသခံ တတ္လာသည္။ မယံုၾကည္သူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚတတ္လာသည္။ ရိုင္းပင္းကူညီလိုေသာ စိတ္မ်ား ပြားမ်ားလာသည္။ အတၱစိတ္ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေမတၱာထား တတ္လာသည္။

ဤကဲ႕သို႕ စိတ္ထားမ်ားေျပာင္းလဲလာျခင္း ၊ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ လာျခင္းသည္ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္သည္ကို အၾကြင္းမဲ႕ယံုၾကည္ပါသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လမ္းညႊန္မွဳ ၊ ကူညီမစမႈ ၊ ျပဳျပင္မႈေၾကာင့္ လမ္းလႊဲလမ္းမွားသို႕ ေရာက္ေနေသာ သူမ်ားပင္ ရံဖန္ရံခါ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ခ်ိန္၌ ေပၚလာတတ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးရလိုက္သည့္ အေျဖတစ္ခုမွာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အလုပ္လုပ္ဖို႕အတြက္ အမႈေတာ္ ေဆာင္မ်ား ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ရံုႏွင့္မရဘဲ အသင္းသူ/သူမ်ားပါ ပါ၀င္ဆက္ကပ္ရန္ လိုေၾကာင္း သိရွိလာရပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ စည္းရံုးမႈမ်ားစြာလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ အသင္းေတာ္တစ္ပါးအျဖစ္ ရပ္တည္လိုျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ဧ၀ံေဂလိ သတင္းေကာင္းေ၀မွ်ရံုႏွင့္ မလံုေလာက္ ၊ ရိုင္းပင္းကူညီေစတနာေမတၱာျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လည္း မ်ားစြာလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ အသင္းေတာ္တစ္ပါးအျဖစ္ရပ္တည္လိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါ သည္။ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္း ေ၀မွ်ရံုႏွင့္ မလံုေလာက္ ၊ ရိုင္းပင္းကူညီေစတနာ ေမတၱာ ျပႏိုင္ရန္အတြက္လည္း မ်ားစြာလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အမွဳေတာ္ေဆာင္မ်ား ပ်င္းရိျခင္းမရွိဘဲ က်ရာက႑တြင္ အေကာင္းဆံုးဆက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ အသီးအပြင့္မ်ား ၊ မ်ားစြာေ၀ဆာသီးပြင့္သကဲ႕သို႕ ၫွိဳးႏြမ္းေျခာက္ေသြ႕သြားေသာ အသီးအပြင့္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ စား၀တ္ေနေရးအဆင္မေျပမႈေၾကာင့္ လြယ္ကူေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္တတ္လာၾကသျဖင့္ အသင္းေတာ္စု၏ ဆုေတာင္းရာ အိမ္ေတာ္တြင္ သူတို႕အတြက္ မ၀ံ့မရဲ ျဖစ္မိၾကပါသည္။ သူတို႕ကို တဖန္ျပန္လည္ၿပီး စည္းရံုးရပါသည္။ (ခရစ္ေတာ္က အျပစ္သားကို ခ်စ္တယ္ ၊ ခြင့္လႊတ္တယ္ ၊ အျပစ္ကိုေတာ့ ရြံ႕မုန္းတယ္ဆိုတဲ႕အေၾကာင္း ေဟာေျပာသြန္သင္ရျပန္ပါတယ္။) တခ်ိဳ႕ေသာ အသင္းသား/သူမ်ားသည္ AIDS ေရာဂါေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူသက္တမ္း (၃)ႏွစ္ရွိၿပီး၊ ေသဆံုးသြားၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အသင္းေတာ္စုသည္ ယခင္က အရက္သမား ဖဲသမား ၊ ဖာမ်ား ၊ သူခိုးမ်ား ၊ ဓားျပမ်ား ၊ ေလာင္းကစားသမားမ်ား ၊ ေလလြင့္ေနသူ ကေလးသူငယ္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ ယခု (၈)ႏွစ္ (၉)ႏွစ္ အခ်ိန္အတြင္း မ်ားစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာပါသည္။

 

IV. ေျမၿပန္ ့သာသနာကြင္း    အမည္ ၊ အမွဳေတာ္ေဆာင္မ်ားဦးေရအမည္ ႏွင့္ အသင္းသား/ သူမ်ား ဦးေရ

စဥ္       ေနရာ       အသင္းစုအမည္ အမႈေတာ္ေဆာင္အေရအတြက္                       အသင္းသားဦးေရ ႏွင့္ အမည္စာရင္း

၁။ ပန္းတင္ကုန္း       ခရစ္ေတာ္       ၁။ ဆရာေစာလား                                                 ၃၁၃ ဦး

၂။ ဆရာေစာအယ္

၃။ ဆရာမ Grace

၂။ ေရႊ၀ါထြန္း          ေက်းဇူးေတာ္    ၁။ ဆရာ၀ါရွင္တန္                                                 ၂၈၇ ဦး

၂။ ဆရာေဘြထူး

၃။ ဆရာအာၿဗဲဟံ

၄။ ဆရာမထီးနာ

၅။ ဆရာမန္းအံုးသြင္

၃။ ရာမည              ေမရွိယ          ၁။ ဆရာမ ေမၾကည္                                                 ၅၂၃ ဦး

၂။ ဆရာစံမင္း

၄။ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္း          ဗက္လင္ၾကယ္  ၁။ ဆရာေဂ်ာရွဳး၀ါး                                                   ၃၅ ဦး

၅။ ထံုးဘို              ရွာလံု             ၁။ဆရာကလူေသး                                                   ၄၂ ဦး

၆။ ေရၾကည္ဥးီ        ေမသလ          ၁။ ဆရာဦးထြန္းလင္း                                                 ၆၆ ဦး

၇။ ကင္မလင္းကၽြန္း ဧမာေႏြလ         ၁။ ဆရာေရာဂ်ယ္ဂ်ယ္                                                ၄၂ ဦး

၈။ ေပါက္ကုန္း        တိေဗရိ            ၁။ ဆရာမယဥ္ယဥ္ေခ်ာ                                              ၃၃ ဦး

၉။ ေရၾကည္          သက္စမ္းေရ      ၁။ ဆရာမတင္ဇာျဖဴ                                                  ၂၇ ဦး

၁၀။ငွက္ေပ်ာေတာ ကန္ႀကီးေဒါင့္       ၁။ ဆရာမေရာဂ်ယ္ဂ်ယ္                                             ၂၀ ဦး

စုစုေပါင္း                                  အမွဳေတာ္ေဆာင္ ၁၇ဦး ၊                    အသင္းသားစုစုေပါင္း ၁၃၈၈ ဦး

 

 

V ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

၁။ မိမိေျခေထာက္အေပၚ မိမိရပ္တည္လ်က္ အသင္းေတာ္တစ္ပါးစီ အျဖစ္ တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္။

၂။ ေျမျပန္႕သာသနာတစ္ခုအျဖစ္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ။

VI မယံုၾကည္သူျမန္မာ(ဗမာ)လူမ်ိဳးမ်ားထံသို႕ ဧ၀ံေဂလိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း (ေျမျပန္႕သာသနာ)

 

ေျမျပန္႕သာသနာ၏ အဦးဆံုးေသာ အသင္းစုမွာ (၁) ပန္းတင္ကုန္း (၂) ေရႊ၀ါထြန္း (၃) ရာမည တို႕ျဖစ္ပါသည္။ အသင္းေတာ္တစ္ပါးအျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ ဖြဲ႕စည္းေနေသာ ေၾကာင့္ လစဥ္အသံုးစရိတ္မ်ား ပိုမ်ားလ်က္ေနပါသည္။ စား၀တ္ေနေရး ၊ သာေရး ၊ နာေရး ၊ (၃)လတစ္ခါ ကိုသာျဖဴေက်ာင္းသို႕ လာေရာက္ႏွစ္ျခင္းခံရသည့္အခ်ိန္ ကားခအသြားအျပန္ စသည္ျဖင့္ ကုန္က်မႈမ်ားစြာရွိပါသည္။ ေရႊ၀ါထြန္းအသင္းစုကေလးသည္ ေဘာ္ဒါေဆာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ႕သည္မွာ (၈)ႏွစ္ ရွိပါၿပီ။ မူႀကိဳေက်ာင္းက (၃)ႏွစ္ရွိပါသည္။ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္တြင္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း ၊ အျခားေသာ သီးပင္စားပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ၊ မွီခိုသူမ်ား ၊ အလုပ္သမားမ်ား ၊ စားစရိတ္ လစဥ္ (၅)သိန္း မက ကုန္က်ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အရွက္တကြဲ မျဖစ္ခဲ႕ပါ။ အခမဲ႕စာဖတ္၀ိုင္း ရွိပါသည္။ (၁၀)တန္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားလည္း Tuition ပို႕ေပးရပါသည္။ သူတို႕မွာ ဆင္းရဲၾကေသာေၾကာင့္ သားသမီးကေလးမ်ား ေက်ာင္းမပို႕ႏိုင္သျဖင့္ ကူညီပို႕ေပးၿပီး ေဘာ္ဒါမွာ ထားျခင္းအားျဖင့္ လိမၼာေရးျခားရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာမွာလည္း ပို၍ရင့္က်က္ ေစလိုေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ကြဲဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားလည္း အလုပ္ခင္း ေပးရပါသည္။ ေခါင္းရြက္ဗ်က္ထိုး ေစ်းသည္မ်ားကို အရင္းအႏွီး ထုတ္ေပးရပါသည္။ (၄)ဦး (၅)ဦး အရင္းအႏွီးထုတ္ေပးလွ်င္ က်န္ေသာသူမ်ားလည္း လိုခ်င္လာၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က အရစ္က်ႏွင့္ ျပန္ဆပ္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ လံုး၀ ျပန္မဆပ္ႏိုင္ေသာ သူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္ေပးေသာ ခြန္အားျဖင့္သာ အမွဳေတာ္ျမတ္၍ စိတ္မပ်က္ဘဲ ယေန႕ထိတိုင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

အမွဳေတာ္ျမတ္၌

(ေၿမၿပန္ ့သာသနာ)  ၂၀၀၉ ဝိညာဥ္သစ္မဂၢဇင္းတြင္ ေဖၚျပခဲ့သည္။ မုရန္

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

မဂၤလာတရားေတာ္၊ ရန္ျငိမ္းေစျခင္း၊ စိတ္ႏွလံုးႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္ျခင္း

မဂၤလာတရားေတာ္ (၁)

သူတပါးခ်င္း ခိုက္ရန္ျပဳျခင္းကို ၿငိမ္းေစတတ္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ဘုရား သခင္၏ သားေတာ္ဟု ေခၚေဝၚျခင္းကို ခံရၾကလတံ့။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေၾကာင့္ ေႏွာင့္ရွက္ညွင္းဆဲျခင္းကို ခံရေသာသူ တို႔သည္မဂၤလာ ရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုသူတို႔၏ႏိုင္ငံျဖစ္၏။

မႆဲ ၅း၉-၁၀

မဟတၱမ ဂႏၵီ (Mahatma Gandhi)

ဂႏၵီသည္ ငယ္စဥ္က ေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား၌ ထူးခြ်န္သူတစ္ဦး မဟုတ္ေခ်။ သူသည္ အေျခခံပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ျပီးေနာက္ လန္ဒန္ျမိဳ ႔သို႔ သြားေရာက္ကာ၊ ေရွ ႔ေနတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ဥပေဒပညာရပ္ကို သင္ၾကားသည္။ ထိုသို႔ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္း ဂႏၵီသည္ ဘာသာေရးကို စိတ္၀င္စားလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို အလြန္အမင္း ႏွစ္ျခိဳက္ခဲ့သည္။ ဓမၶေဟာင္းက်မ္းကို ေလ့လာစဥ္အခါက ”ဖတ္ရတာ အရမ္းခက္ခဲတာပဲ” ဟုဆိုခဲ့သည္။ ဓမၼသစ္ကို ဖတ္ေသာအခါ ဂႏၵီသည္ အထူးစိတ္လွဳပ္ရွားလာသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလွေသာ ေတာင္ေပၚေဒသနာသည္ သူ၏ ႏွလံုးသားထဲသို႔ စူးနစ္၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုးကို အဆိုးအားျဖင့္ မတုန္႔ျပန္ပဲ အေကာင္းအားျဖင့္တုန္႔ျပန္ရန္၊ မိမိပါးတစ္ဖက္ကို ရုိက္လ်င္ အျခားပါးတစ္ဖက္ကိုပါ အရုိက္ခံရန္၊ အက်ၤ ီကို ေတာင္းလ်င္ မိမိ ၀တ္ရုံကို ပါေပးရန္ စသည့္ ၾသ၀ါဒမ်ားသည္ ဂႏၵီ၏စိတ္ထဲတြင္ စြဲျမဲေနခဲ့သည္။

”ခရစ္ေတာ္ဟာ အရမ္းကို ႏူးည့ံတယ္။ သိမ္ေမြ႔တယ္။ စိတ္ရွည္တယ္။ သည္းခံတယ္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္း အျပည့္ရွိတယ္။ ျပီးေတာ့ ”လံုး၀ ျပီးျပည့္စံုျပီး ျပည့္၀တဲ့လူဆိုတာ သူတစ္ပါးက ပါးတစ္ဖက္က ရုိက္လို႔ရွိရင္ ေနာက္ပါးတစ္ဖက္ကိုပါ ေပးဖို႔ အသင့္ျဖစ္တဲ့လူ” ျဖစ္ရမယ္လို႔ သင္ၾကားခဲ့တာ တကယ့္ကို လွပတဲ့ ဥပမာေလးပါပဲ။”

ဟု ဂႏၵီဆိုခဲ့သည္။

ဂႏၵီသည္ အိႏၵိယျပည္သို႔ ျပန္ေရာက္လာျပီး ကုမၸဏီ တစ္ခု၌ အလုပ္ရခဲ့သည္။ ထို ကုမၸဏီ၏ ေစခိုင္းခ်က္အရ ေတာင္အာဖရိရွိ ျဗိတိသွ်ကိုလိုနီ ႏိုင္ငံေလးတစ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္အမွဳထမ္းရသည္။ ထိုသို႔ အမွဳထမ္းေနစဥ္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမွဳမ်ား၊ မတရားမွဳမ်ားကို ၾကံဳေတြ ႔ခဲ့ရသည္။

ဂႏၵီသည္ ခရီးတစ္ခုျပဳရန္ ရထားျဖင့္ ပထမတန္းစားတြဲမွ လိုက္ပါလာခဲ့သည္။ ျမိဳ ႔တစ္ျမိဳ ႔သို႔ အေရာက္တြင္ မ်က္ႏွာျဖဴတစ္ဦးသည္ ဂႏၵီစီးနင္လာေသာ တြဲေပၚသို႔ တက္ေရာက္လာျပီး အိႏၵိယသားျဖစ္သူ ဂႏၵီအား ေတြ ႔ျမင္သြားသည္။ ထိုမ်က္ႏွာျဖဴသည္ အလြန္အမင္းစိတ္ဆိုးေဒါသထြက္လ်က္ ဂႏၵီ ႔အား တြဲေပၚမွ ေမာင္းထုတ္ေပးရန္ မီးရထားအရာရွိကို ေတာင္းဆိုသည္။ ထိုမီးရထားအရာရွိက ဂႏၵီအား အျခား တတိယတန္းစားတြဲသို႔ ေျပာင္းေရႊ ႔ေပးရန္ ေျပာဆိုေသာအခါ ဂႏၵီက ျငင္းဆန္လိုက္သည္။ ဂႏၵီက တြဲမွ ဆင္းမေပးေသာအခါ ပုလိပ္အရာရွိတစ္ဦး ေရာက္ရွိလာျပီး ဂႏၵီ၏ အထုပ္အပိုးမ်ားကို မီးရထားေပၚမွ ပစ္ခ်လိုက္သည္။ ဂႏၵီ ႔ကိုပါ အတင္းအဓမၼ တြန္းထုတ္လိုက္သည္။ ဂႏၵီခမ်ာ ရထားေပၚမွ ဆင္းေနခဲ့ရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အျဖစ္မ်ိဳးသာမက ေဟာ္တယ္မ်ား၌ အိႏၵိယသားမ်ားကို အတည္းမခံျခင္း၊ အိႏၵိယ ရုိးရာေခါင္းေပါင္းကို မ၀တ္ရန္ တားျမစ္ျခင္း စသည္တို႔သည္ ဂႏၵီ၏ ဘ၀ကို တဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ ဂႏၵီသည္ လွဳမွဳေရးဆိုင္ရာ မတရားမွဳမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမွဳမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္လွဳပ္ရွားလာသည္။ ထိုသို႔ လွဳပ္ရွားသည့္အခါ အၾကမ္းမဖက္ေရး မူကို သံုးခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားကို မည္သို႔မွ် မတုန္ျပန္ပဲ ရဲ၀ံ့စြာ ေခါင္းငံု႔ခံသည္။ သူ၏ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္မွဳေၾကာင့္ ဂႏၵီသည္ မၾကာခဏ အညွင္းဆဲခံရသည္။ ေထာင္ၾကခံရသည္။ သို႔ေသာ္ ဂႏၵီသည္ အၾကမ္းမဖက္ေရးမူကို မစြန္႔လႊတ္ပဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာပင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သူ၏ အၾကမ္းမဖက္ပဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မွဳမ်ားသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ လြပ္လပ္ေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆြတ္ခူးရန္ ခိုင္မာေသာ အုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ေခါင္းငံုခံျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ ရန္ကို ျငိမ္းေစျခင္းတို႔သည္ ေပ်ာ့ညံ့ျခင္း မဟုတ္ပဲ မျမင္ရသည့္ အားတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂႏၵီလက္ေတြ ႔ျပခဲ့သည္။

တစ္ခါက ေတာင္အာဖရိက၌ ရွိေနစဥ္ ဂႏၵီသည္ သာသနာျပဳဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ Charles Andrew ႏွင့္ အတူ တစ္ညေနခင္း၌ အတူတကြ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေလွ်ာက္ေနစဥ္ ရုတ္တရက္ လူတစ္စုထြက္ေပၚလာျပီး သူတို႔ ေရွ ႔မွ ပိတ္ရပ္လိုက္သည္။ သာသနာျပဳဆရာက ထိုလူစုသည္ မိမိတို႔ကို ရန္ျပဳမည့္သူမ်ားဟု အကဲခတ္သိရွိလိုက္ျပီး ထြက္ေျပးရန္ ျပင္လိုက္သည္။ ဂႏၵီက မေျပးရန္တားလိုက္သည္။

” ဓမၼသစ္က်မ္းမွာ ကိုယ့္ရဲ့ ညာဘက္ပါးကို ရုိက္ရင္ ဘယ္ဘက္ပါးကို ပါ ေပးရမယ္လို႔ ေျပာထားတယ္ မဟုတ္လား”

”အဲဒါက တင္စားျပီး ေျပာထားတာ” ဟု သာသနာျပဳဆရာက ဆိုသည္။

”က်ဳပ္ေတာ့ အဲဒီလိုမထင္ဘူး။ က်ဳပ္ထင္တဲ့ဆိုလိုခ်က္က က်ဳပ္တို႔ဟာ သတၱိရွိရမယ္။ သူတစ္ပါး ရုိက္ႏွက္တာကို တစ္ခ်က္မကဘူး။ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံမယ္။ ဒီလိုခံေပမယ့္လို႔ တစ္ခ်က္မွ ျပန္ျပီး မတုန္႔ျပန္ဘူး။ ထြက္လည္းမေျပးဘူး။ အဲဒီလိုဆိုရင္ က်ဳပ္တို႔ကို ရန္ျပဳတဲ့လူရဲ့ စိတ္ဟာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သြားတယ္။ တဖက္လူရဲ့ ေဒါသဟာ ေျပေလွ်ာ့သြားမယ္၊ ျပီးေတာ့ ေဒါသစိတ္အစား ရုိေသတဲ့စိတ္က ၀င္လာမယ္။ ခရစ္ေတာ္က ဒီသေဘာတရားကို ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ဒီနည္းအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္တာ က်ဳပ္ဘ၀ လက္ေတြ႔ပဲ။”

ဟု ဂႏၵီရွင္းျပခဲ့သည္။

လူမည္းေခါင္း ေဆာင္ မာတင္လူသာကင္းေဂ်အာရ္ (Martin Luther King Jr.)

မ်ားမၾကာမွီ ႏွစ္မ်ား၌ အေမရိကန္မွ လူမည္းေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာမာတင္လူသာကင္းသည္ ဂႏီၵ၏ နည္းကို ေသခ်ာစြာေလ့လာျပီး လက္ေတြ ႔အသံုးခ်ခဲ့သည္။ အၾကမ္းမဖက္နည္းကို စတင္က်င့္သံုးေသာ ေဒါက္တာကင္းကို လူမည္းမ်ားစြာတို႔က ေက်ာခိုင္းခဲ့ၾကျပီး ”လူမည္းတို႔၏ စြမ္းအား” ေဆာင္ပုဒ္ကိုသာ လိုက္နာခဲ့သည္။ ပုလိပ္မ်ား၏ နံပါတ္တုတ္ျဖင့္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရုိက္ႏွက္ခံရသူမ်ား၊ ေထာင္မွဴးမ်ား၏ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မွဳမ်ားကို ခံရေသာ လူမည္းမ်ားအဖို႔ ေဒါက္တာကင္း၏ အၾကမ္းမဖက္နည္းလမ္းကို အဘယ္ကဲ့သို႔ လက္ခံႏိုင္ပါမည္နည္း။ သို႔ေသာ္ ေဒါက္တာကင္းသည္ သူ၏ အၾကမ္းမဖက္နည္းလမ္းကို ျမဲျမံစြာ ကိုင္ဆြဲထားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတ၀ွမ္း ျမိဳ ႔ၾကီးမ်ား၌ လူမည္းမ်ား ဆႏၵျပခဲ့စဥ္ ေဒါက္တာကင္းသည္ တစ္ျမိဳ ႔၀င္ တျမိဳ ႔ထြက္  လူမည္းမ်ားအား ေဒါသမ်ားကို ေျပျငိမ္းရန္ လို္က္လံအားေပးခဲ့သည္။ ”အေကာင္းကို လိုခ်င္ရင္ အဆိုးအားျဖင့္ ဘယ္ေတာ့မွ ရႏိုင္မွ မဟုတ္ဘူး” ဟု ရဲရဲေတာက္ မိန္႔ခြန္းေျခြသည္။ ေဒါက္တာကင္းသည္ ထိုသေဘာတရားမ်ားကို ေတာင္ေပၚေဒသနာ ႏွင့္ ဂႏၵီတို႔ထံမွ နားလည္သေဘာေပါက္ချဲ့ခင္း ျဖစ္သည္။ သူ၏မိန္႔ ခြန္းတိုင္းတြင္ ထိုသေဘာတရားသည္ အျမဲထင္ဟပ္ေနေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။

”က်ဳပ္တို႔ခရစ္ယာန္မွာ ကားတိုင္ဟာ သရဖူထက္ ပိုျမင့္ျမတ္တယ္။ သရဖူထက္ ေရွ ႔ကလာရမယ္လို႔ ဆိုထားတယ္ မဟုတ္လား။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ဟာ ကုိယ္ရဲ ႔ကားတိုင္ကို ရဲရဲၾကီး ထမ္းႏိုင္ရမယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ခက္ခဲပါေစ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲနာက်င္ပါေစ၊ဘယ္ေလာက္ပဲတင္းက်ပ္ပါေစ ရဲရဲၾကီးကိုထမ္းရမယ္။ က်ဳပ္တို႔ရဲ ႔ခႏၶာမွာ ကားတိုင္ရာဟာ အမာရြတ္က်န္တဲ့အထိ ထမ္းရမယ္။ ဒါမွလည္း ေကာင္းက်ိဳး သရဖူကို လွလွၾကီး ခံစားရမွာ။ ဒီသရဖူၾကီးကို ရရွိဖို႔ က်ဳပ္တို႔ ဆင္းရဲျခင္းေတာ့ ခံရမယ္”

ဟု ေဒါက္တာကင္းက ဆိုသည္။

ေဒါက္တာကင္း၏ အၾကမ္းမဖက္ေရးမူသည္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားၾကီး မွန္ခဲ့သည္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ယထာဘူတမက်ပါေစ၊ လူသားမ်ား၏ ကိုယ့္ကိုကို ကာကြယ္လိုေသာသေဘာကို ဆန္႔က်င္ေနပါေစ၊ ေဒါက္တာကင္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမူကို မစြန္႔လႊတ္ခဲ့။ လူမည္းမ်ားက လက္စားေခ်ရန္ တိုက္တြန္းဆႏၵျပဳေသာ္လည္း ေဒါက္တာကင္းက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထားရန္သာ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

Alabama ျပည္နယ္ရွိ Salma ျမိဳ ႔အနီး တံတားတစ္ခုအနီးတြင္ ျဖစ္သည္။ နံပါတ္တုတ္မ်ား၊ မီးသတ္ပိုက္မ်ား၊ ဂ်ာမန္ ရဲေခြးမ်ားျဖင့္ အင္အားအျပည့္အစံုရွိေသာ နယ္ေျမထိမ္းသိမ္းေရးရဲမ်ား ေရွ ႔တြင္ လူမည္းအခြင့္အေရးေတာင္းဆိုသူမ်ားသည္ စီတန္းကာ မားမားရပ္ေနၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ရဲခ်ဳပ္ၾကီး Jim Clark သည္ အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။ လံုျခံဳေရးရဲမ်ား အကာအကြယ္မဲ့၊ လက္နက္မဲ့ လူမည္းမ်ားကို ရက္စက္စြာတိုက္ခိုက္ၾကသည္။ လူမည္းမ်ား၏ ေသြးတို႔ျဖင့္ လမ္းတို႔မွာ စြန္းထင္းသြားသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ျမင္လိုက္ရေသာ အေမရိကန္ျပည္သူလူထုသည္ ရဲမ်ား၏ မတရားအၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားကို ရြံရွာစက္ဆုပ္သြားျပီး လူမည္းမ်ားေတာင္းဆိုေသာ လူတန္းစား တူညီမွဳအခြင့္အေရးကို ေပးရန္ တစ္ခဲနက္ဆႏၵျပဳလိုက္သည္။

အျခားေသာျဖစ္ရပ္မ်ား

အေရွ ႔ေတာင္အာရွတြင္လည္း ဖီလီပိုင္ ႏိုင္ငံတြင္ အကြီႏို၏ ဦးေဆာင္မွဳျဖင့္ ဖိႏွိပ္မွဳမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္အခါက သာမာန္အရပ္သားမ်ားသည္ လမ္းမမ်ားေပၚ၌ စုေ၀းကာ ဆုေတာင္းေနခဲ့သည္။ စစ္သံခ်ပ္ကာကားမ်ားသည္ ဒူးေထာက္ကာ ဆုေတာင္းေနၾကသူ အရပ္သားမ်ားေရွ ႔အေရာက္တြင္ မျမင္ရသည့္ အားတစ္ရပ္က ပိတ္ဆို႔ေနသည့္ပမာ တုံ႔ကနဲရပ္သြားခဲ့ရသည္။

ထို႔ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ပိုလန္၊ ဟန္ေဂရီ၊ ခ်က္ကိုစလိုဗားကီယား၊ အေရွ ႔ဂ်ာမဏီ၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ ယူဂိုဆလားဗီးယား၊ ရူေမးနီးယား၊ မြန္ဂိုးလီးယား၊ အယ္ဘားနီးယား၊ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၊ နီေပါ၊ ခ်ီလီ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တြန္းလွန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အေရွ ႔ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုတြန္းလွန္မွဳမ်ားကို ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုသူမ်ားသည္ ဖေယာင္းတိုင္မ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ ဆုေတာင္းလ်က္၊ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ ခ်ီတက္ၾကသည္။ ေယာရွဳလက္ထက္ကအတိုင္း ၾကီးမားေသာ တံတိုင္းၾကီးမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆိုသူမ်ားအားျဖင့္ ျပိဳၾကခဲ့ရသည္။

တဖန္ဆိုပါဦးမည္။

ရန္ျငိမ္းေစတတ္ေသာသူမ်ားသည္ မဂၤလာရွိၾကသည္။ အေၾကာင္းမူကား သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေၾကာင့္ ေႏွာင့္ရွက္ညွင္းဆဲျခင္းကို ခံရေသာသူ တို႔သည္မဂၤလာ ရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုသူတို႔၏ႏိုင္ငံျဖစ္၏။

မွန္လြန္းလွစြ ပါတကား။


 

မဂၤလာတရားေတာ္(၂)

စိတ္ႏွလံုးႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႔သည္မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုသူတို႔၏ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္၏။ စိတ္မသာညည္းတြားေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူ တို႔သည္သက္သာျခင္းသို႔ေရာက္ၾကလတံ့၊

မႆဲ ၅း ၃-၄

ဘုရားသခင္သည္ ဤေလာကၾကီးအား လူသားမ်ားအျမင္ႏွင့္ မတူသည့္ အျမင္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ၾကည့္ျမင္သည္။ ခ်မ္းသာေသာသူမ်ားထက္ ဆင္းရဲေသာ သူမ်ားကို ဘုရားသခင္မွ အထူးအေလးထား ဦးစားေပးတတ္ေၾကာင္းကို ခရစ္၀င္ က်မ္းမ်ား၌ ေတြ႔ရတတ္သည္။ အသျပာ ႏွစ္ျပားလံုး လွဴဒါန္းေသာ မုဆိုးမ၊ မ်က္မျမင္ သူေတာင္းစား၊ ေဖာက္ျပားေသာ မိန္းမငယ္၊ နဴနာစြဲေသာသူ တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္အား အထူးဂရုဏာသက္ေစျပီး ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ အေလးထားကုသေပးသူမ်ား၊ ကယ္တင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ထိုသို႔ေသာ ဆင္းရဲသည့္သူမ်ားကို မဂၤလာရွိသူ မ်ားအျဖစ္လည္း ရွဳျမင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤကမာၻလူသားတို႔၏ အျမင္သည္ ထိုကဲ့သို႔ ဟုတ္ပါ၏ေလာ။

အေတြ႔အၾကံဳေလးတစ္ခု

“ဟဲ့ .. ေကာင္ေလး။ အိမ္ေရွ ႔မွာ ရစ္သီရစ္သီ လုပ္မေနနဲ႔။ တျခားတစ္ေနရာမွာ သြားစမ္း။”

အိမ္နီးခ်င္း အန္တီၾကီး အသံေၾကာင့္ စာေရးသူသည္ စာဖတ္ေနရာမွ ေခါင္းေထာင္ထကာ ၾကည့္လိုက္သည္။ စာေရးသူ ဖခင္သည္ ၀န္ထမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ တန္းလ်ားမွာ ေနရသည္။ တန္းလ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အိမ္မ်ားမွာ နီးကပ္စြာ တည္ရွိေနျပီး မိသားစုတစ္စုႏွင့္ တစ္စု ရင္းနီးခင္မင္ၾကသည္။ တအိမ္မွ ေျပာဆိုသံမ်ားကိုလည္း အျခားတစ္အိမ္မွ အတိုင္းသားၾကားရတတ္သည္။ အန္တီၾကီး၏ အသံကို ၾကားေနၾက ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုတစ္ေခါက္တြင္ မည္သူ႔ကို ေျပာဆိုသည္ကို ၾကည့္ရွဳ လိုေသာေၾကာင့္ မတ္တပ္ရပ္ကာ ၾကည့္လိုက္မိျခင္းျဖစ္သည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္သည္ အန္တီၾကီး၏ အိမ္ေရွမွာ အရိပ္ခိုကာ အနားယူေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အတန္ပင္ ႏြမ္းပါးေသာ အ၀တ္ႏွင့္ ေဘာင္းဘီတိုကို ၀တ္ဆင္ကာ ပုဆိုးစုတ္ကေလး တစ္ထည္ကို စလြယ္သိုင္းကာ ၀တ္ဆင္ထားသည္။ ပလပ္စတစ္ ေကာက္ေသာ တုတ္တစ္ေခ်ာင္းကို ကိုင္ထားျပီး ငိုက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အန္တီၾကီး၏ ေအာ္ေငါက္သံေၾကာင့္ အနားယူေနရာမွ ရုတ္တရက္ထကာ အေ၀းတစ္ေနရာရွိ အရိပ္အာ၀ါသေကာင္းေသာ ပင္ရိပ္တစ္ခုဆီသို႔ ေျဖးညွင္းေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ေလ်ာက္သြားသည္ကို စာေရးသူ မ်က္စိတစ္ဆံုးထိ လိုက္ၾကည့္လိုက္သည္။

” ဒီေကာင္ေလးေတြက မလြယ္ဘူး။ လစ္ရင္လစ္သလို တိုတတ္တယ္။ အိမ္လည္း က်က္သေရ ယုတ္တယ္။”

စာေရးသူအား တိုင္တည္ကာ ေျပာသလိုလို၊ မိမိဖာသာ ေရေရြတ္သလိုမ်ိဳး ေျပာဆိုကာ အန္တီၾကီး အိမ္ထဲသို႔ ျပန္၀င္သြားသည္။ ”မရွိခိုးႏိုး” ထင္မွတ္ကာ ေမာင္းထုတ္ျခင္းလည္း ျဖစ္သလို၊ ဘယ္လိုၾကည့္ၾကည့္ တင့္တယ္လွပျခင္းမရွိေလေသာ ဤဆင္းရဲသားေလးကို က်က္သေရ မရွိေလျခင္း ဟု သတ္မွတ္ကာ အန္တီၾကီးမွ ေမာင္းထုတ္ျခင္းဟု ယူဆရေပသည္။ မ်က္ႏွာငယ္ရေသာ၊ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ဘ၀သည္ အဘယ္ကဲ့သို႔ မဂၤလာရွိႏိုင္ပါမည္နည္း။

မဂၤလာေဆာင္အခန္းအနားတစ္ခု

”ဟယ္ .. သတို႔သားနဲ႔ သတို႔သမီးက လိုက္ဖက္လိုက္တာ။ ေနနဲ႔လ ေရႊနဲ႔ျမ လိုပဲ။ က်က္သေရရွိလိုက္တာ။”

စာေရးသူ၏ ဘၾကီးျဖစ္သူသည္ မဂၤလာေဆာင္မ်ား၌ ၾသဘာစာဖတ္ရေသာ နာမည္ၾကီး ၾသဘာေပးသူျဖစ္သည္။ ဘၾကီးျဖစ္သူ ကမကထျပဳေဆာင္ရြက္ေသာ မဂၤလာေဆာင္ အခ်ိဳ ႔ကို စာေရးသူလိုက္ပါတတ္သည္။ တစ္ခုေသာမဂၤလာေဆာင္၌ တက္ေရာက္ေနစဥ္ အနီး၀န္းက်င္မွ ပ်ိဳပ်ိဳေမတစ္သိုက္ ေ၀ဖန္လိုက္သံေၾကာင့္ သူတို႔သားႏွင့္ သူတို႔သမီးကို ၾကည့္လိုက္မိသည္။ သူတို႔သားသည္ ၾကိၾကိတက္ ခ်မ္းသာေသာ လူကုံထံ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ျဖစ္ေပသည္။ ခ်မ္းသာျခင္း ဆုေက်းဇူးအျပင္ ရုပ္ရည္ပါရမီအားျဖင့္လည္း ျပည့္စံုသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ သူတို႔သား၏ ရုပ္ရည္သည္ ခန္႔ျငားသည္သာမက ဆြဲေဆာင္ျခင္းအျပည့္ရွိေသာ သံလိုက္ဓါတ္ ပါသည္ ရုပ္ရည္မ်ိဳးျဖစ္ေပသည္။

သူတို႔သမီး ျဖစ္သူမွာလည္း ေၾကးရတတ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ျဖစ္ကာ ရုပ္ရူပကာမွာ နတ္သမီးတမွ် လွပေပသည္။ ေကာ့ရႊန္းေသာ မ်က္ေတာင္၊ ၾကည္လဲ့ေသာ မ်က္၀န္း၊ သြယ္လွေသာ မ်က္ႏွာ က်ဟန္တို႔သည္ မင္းသမီးမ်ား ရွဳံးေလာက္ေအာင္ပင္ လွပေပသည္။ သူတို႔သားႏွင့္ သူတို႔သမီး တို႔ကို ျမင္သူေလတိုင္း ေငးေမာကာ လူတိုင္းအားက်ၾကသည္။ မဂၤလာတီး၀ိုင္းမွ မဂၤလာ စည္ေတာ္သံ၊ မဂၤလာ သီခ်င္း၊ မဂၤလာလက္ဖြဲ႔ မ်ားျဖင့္ မဂၤလာ အေပါင္း ခေညွာင္းလွသည္ ေၾကးရတတ္ လူကံုထံ တို႔၏ မဂၤေဆာင္ေလးတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ ဤမဂၤလာေဆာင္ေလးမွ မဂၤလာ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွင့္ ပလပ္စတစ္ေကာက္သည့္ ဆင္းရဲသားေလးအား ႏွိဳင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာ္ မဂၤလာ ဘယ္သူရွိသည္ကို လူတိုင္း ေတြးေတာစရာမလိုပဲ သိၾကကုန္သည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အဘယ္သူသည္ အမွန္တစ္ကယ္ မဂၤလာ ရွိသည္ကိုမူ ခေရေစ့တြင္းက် ေတြးေတာကာ စဥ္းစားဆင္ျခင္မိၾကပါ၏ေလာ။

ဟာသပံုျပင္ေလးတစ္ပုဒ္

တစ္ရံေရာအခါက အသင္းေတာ္တစ္ခု၌ အလြန္ၾကြယ္၀ေသာ သူေ႒းၾကီးတစ္ဦးသည္ သူ၏ငယ္စဥ္ဘ၀ ျဖစ္စဥ္ကို သက္ေသခံေျပာၾကားသည္။

”ကြ်န္ေတာ္ငယ္ငယ္တုန္းက ဒီအသင္းေတာ္မွာ အျမဲတမ္း ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္းတက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ကြ်န္ေတာ္ဟာ ကုန္းေကာက္စရာ မရွိေအာင္ကို ဆင္းရဲတယ္။ တစ္ေန႔မွာ အသင္းေတာ္က အလွဴေငြ ေကာက္ခံပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အိပ္ထဲမွာ မွတ္မွတ္ရရ ေငြဆိုလို႔ ႏွစ္က်ပ္ပဲရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေနာက္ေန႔စားစရာအတြက္ ဒီေငြႏွစ္က်ပ္ကလြဲလို႔ ဘာမွ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ဘာမွ စဥ္းစားမေနေတာ့ပဲ ကြ်န္ေတာ့္ထက္ ပိုျပီးလိုအပ္မဲ့ သူေတြအတြက္ အဲ့ဒီ ေငြႏွစ္က်ပ္လံုးကို အိပ္သြန္ဖာေမွာက္ လွဴဒါန္းခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ ဘုရားသခင္ဆီက ေကာင္းၾကီးမဂၤလာကို အမ်ားၾကီး ခံစားရပါတယ္။”

သူေ႒းၾကီးက ထိုသို႔ သက္ေသခံေျပာၾကားအျပီး အသင္းေတာ္ တစ္ခုလံုးက သူေ႒းၾကီးအား အားက်ေသာမ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ လက္ခုပ္တီးကာ ခ်ီးမြမ္းၾကသည္။ သူေ႒းၾကီးလည္း ခ်ီးက်ဴးေထာပနာ ျပဳမွဳကို ခံယူအျပီး ၾကည္းႏူးမွဳအျပည့္ျဖင့္ ထိုင္ခ်လိုက္သည္္။ သူေ႒းၾကီးထိုင္ခ်ျပီးသည္ႏွင့္ ကပ္လ်က္ခံု၌ ထိုင္လ်က္ေနေသာ အဖြားအို တစ္ဦးက ေျပာလိုက္ေသာ စကားေၾကာင့္ သူေ႒းၾကီးမွာ အၾကီးအက်ယ္ မ်က္ႏွာပ်က္သြားခဲ့ရသည္ ဟူ၏။

”ဟင္း.. ဟင္း.. ဟင္း...။ သူေ႒းမင္း အခုတစ္ခါ အဲဒီလို ထပ္ျပီး အိပ္သြန္ဖာေမွာက္ လွဴႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို ေလာင္းရဲတယ္။” ဟု

အဖြားအိုက ဆိုသတတ္။

ဟာသပံုျပင္ေလးတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်က္ကေလး တစ္ခုကို ေသခ်ာစြာ ေတြးေတာၾကည့္လ်င္ ျမင္ႏိုင္သည္။ ဆင္းရဲစဥ္ ဘ၀တုန္းက သူေ႒းၾကီး၌ ရွိခဲ့ေသာ အရည္အခ်င္း တစ္ခုသည္ ခ်မ္းသာလာေသာအခါ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။ ထိုအရည္အခ်င္းသည္ မည္သည့္အရည္အခ်င္း ျဖစ္ပါသနည္း။

က်မ္းစာထဲမွ ခ်မ္းသာေသာ လူငယ္တစ္ဦး

က်မ္းစာထဲ၌ ခ်မ္းသာေသာ လူငယ္တစ္ဦးသည္ ခရစ္ေတာ္ကို ခ်ဥ္းကပ္ျပီး ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳရမည္ကို ေမးေလွ်ာက္ေလေသာ္ ခရစ္ေတာ္က

”ကိုယ္ရွိသမွ်တို႔ကို ေရာင္း၍ ဆင္းရဲေသာ သူတို႔အား ေပးေလာ့။ ထိုသို႔ ျပဳလ်င္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ဘ႑ာကို ရလိမ့္မည္။” ဆိုေလသည္။

ထိုသူသည္ မ်ားစြာေသာ ဥစၥာကို ရတတ္ေသာသူ ျဖစ္၍ ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္ မ်က္ႏွာပ်က္၍ စိတ္မသာသည္ႏွင့္ အပါးမွ ခြာ၍ သြားေလသည္။ ဤလူငယ္သည္လည္း မည္သည့္အရည္အခ်င္းတစ္ခု ေပ်ာက္ဆံုးေနပါသနည္း။

သူဆင္းရဲတို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ား

ဟာသပံုျပင္ထဲမွ သူေ႒းမင္းႏွင့္ က်မ္းစာထဲမွ ဥစၥာရတတ္ေသာ လူငယ္တို႔သည္ အရည္အခ်င္း တစ္ခု ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္။ ထိုအရည္အခ်င္းကား-

သူဆင္းရဲတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ ဘ၀ကို ဘုရားေပၚ၌ ”၀”ကြက္ ပံုအပ္ထားျပီး သူခ်မ္းသာတို႔ကမူ သူတို႔၏ ဘ၀ကို ဘုရားေပၚမွာထက္ ေငြေၾကးဥစၥာပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ ”၀”ကြက္ ပံုအပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအရည္အခ်င္းအျပင္ သူဆင္းရဲတို႔တြင္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းတို႔သည္ ပိုမိုထင္ရွားစြာ ေပၚလြင္ေလ့ရွိသည္။

၁။ သူဆင္းရဲတို႔သည္ ဘ၀၌ ဆင္းရဲၾကမ္းတမ္းမွဳေၾကာင့္ သူတို႔အတြက္ ကယ္တင္ျခင္းသည္ အေရးတၾကီးလိုအပ္ေၾကာင္းကို သိျမင္သည္။

၂။ သူဆင္းရဲတို႔သည္ ဘုရားအေပၚ၌ မွီခိုေနသည္သာမက အခ်င္းခ်င္းအေပၚ၌လည္း ”ကိုင္းကြ်န္းမွီ၊ကြ်န္းကိုင္းမွီ” ဆိုသကဲ့သို အျပန္အလွန္ မွီခိုၾကသည္။

၃။ သူဆင္းရဲတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ ဘ၀လုံျခံဳမွဳကို ဥစၥာပစၥည္းမ်ား အေပၚမွာထက္ လူသားမ်ားေပၚတြင္ မွီခိုၾကရသည္။

၄။ သူဆင္းရဲတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို အေရးပါအရာေရာက္သူဟု ဘယ္ေသာအခါမွ် ထင္မွတ္ေလ့မရွိ။

၅။ သူဆင္းရဲတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းယွဥ္ျပိဳင္ေနျခင္းထက္ အခ်င္းခ်င္းရုိင္းပင္း ကူညီျခင္းက ပို၍ အက်ိဳးရွိသည္ကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ၾကသည္။

၆။ သူဆင္းရဲတို႔သည္ သံုးျခင္းႏွင့္ ျဖဳန္းျခင္းကို ေကာင္းစြာ ခြဲျခားသိျမင္သည္။

ရ။ သူဆင္းရဲတို႔သည္ စိတ္ရွည္သီးခံျပီး ေစာင့္ဆိုင္းႏိုင္ၾကသည္။ အျမဲတစ္ေစ သူတစ္ပါးကို မွီခိုေနရေသာ ဆင္းရဲျခင္းသဘာ၀က ၄င္းတို႔ကို သင္ၾကားေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၈။ သူဆင္းရဲတို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မွဳသည္ အမွန္တစ္ကယ္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူဆင္းရဲတို႔သည္ ေတာ္ရုံတန္ရုံ ဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ား၏ ဒဏ္ကို မညည္းမညဴပဲ ခံႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (သူေ႒းျဖစ္သူ သေဘာၤေမွာက္၍ ပူပန္ေနျခင္းထက္ သူေတာင္းစားျဖစ္သူ ေတာင္းစားစရာ ခြက္ေပ်ာက္ေန၍ ပူပန္ေနျခင္းက ပို၍ သဘာ၀ က်ေပသည္။)

၉။ သူဆင္းရဲတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ သတင္းေကာင္းကို ၾကားရလ်င္ အမွန္တစ္ကယ္ ၀မ္းေျမာက္စြာ ခံယူတတ္ၾကျပီး ျခိမ္းေျခာက္မွဳတစ္ခုလို၊ ဆူပူျပစ္တင္ျခင္း တစ္ခုလို ဘယ္ေသာအခါမွ် မခံယူတတ္ၾကေပ။

၁၀။ သူဆင္းရဲတို႔သည္ သတင္းေကာင္းကို ခံယူျပီး ဘုရားသခင္၏ ေခၚသံေနာက္ကို လိုက္ေလွ်ာက္ရာ၌ ရွိသမွ်ကို စြန္႔ပစ္ကာ လိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူဆင္းရဲတို႔၌ ဆံုးရွဳံးစရာဆို၍ မ်ားမ်ားစားစား မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သူဆင္းရဲတို႔သည္ ”မွတစ္ပါးအျခားမရွိ” ဆိုသလို ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို လက္ခံရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၾကသည္။ သူဆင္းရဲတို႔သည္ အျမဲတစ္ေစ လိုအပ္ေနသည္။ အျမဲတစ္ေစ မွီခိုေနရသည္။ အျမဲတစ္ေစ ဘ၀ကို ၾကမ္းတမ္းစြာ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေမတၱာ လက္ေဆာင္ကို ၀မ္းေျမာက္စြာ ၾကိဳဆိုလက္ခံႏိုင္ ၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။

အထက္ပါ အခ်က္ဆယ္ခ်က္မ်ား၌ သူဆင္းရဲမ်ားအစား သူခ်မ္းသာမ်ားအား အစားထိုးၾကည့္ပါ။ အားလံုးဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေပလိမ့္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ အခ်က္(၁) ကို ၾကည့္လွ်င္ ”သူခ်မ္းသာတို႔သည္ သူတို႔ဘ၀၌ ကယ္တင္ျခင္းကို အေရးတၾကီးမလိုအပ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔၏ ဘ၀သည္ ခ်မ္းသာကာ ျပည့္စံုေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။”

အခ်က္(၄) ကို ၾကည့္လ်င္လည္း ”သူခ်မ္းသာသည္ မိမိကိုယ္ကို အေရးပါအရာေရာက္သူဟု ထင္မွတ္ေလ့ရွိၾကသည္။”

စာေရးသူသည္ အထက္ပါအခ်က္မ်ား၌ မိမိကိုယ္ကို အစားထိုးကာ ၾကည့္မိသည္။ ခ်မ္းသာသူတစ္ေယာက္ မဟုတ္သလို ဆင္းရဲသူ တစ္ေယာက္မဟုတ္ေသာ အလယ္အလတ္တန္းစား၀င္ စာေရးသူသည္ အထက္ပါအခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ား၌ ခ်မ္းသာသူမ်ားႏွင့္ တန္းတူကိုက္ညီ ေနသည္ကို အံ့ၾသစြာ ေတြ႔ရသည္။ စာဖတ္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္လည္း အထက္ပါအခ်က္မ်ား၌ မိမိကိုယ္တိုင္ အစားထိုးၾကည့္ပါ။ မည္ကဲ့သို႔ အေျဖထြက္လာပါမည္လဲ။

အထက္ပါအခ်က္ေကာင္းမ်ားသည္ သူဆင္းရဲတို႔၏ အားသာခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားေကာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သူခ်မ္းသာတို႔သည္ ဤအခ်က္မ်ားကို လံုးလံုးပိုင္ဆိုင္ၾကျခင္း မရွိၾကေပ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ သူခ်မ္းသာတို႔ ေကာင္းေကာင္ႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ရန္ခက္ခဲလွေၾကာင္းကို ခရစ္ေတာ္က ”ကုလားအုပ္သည္ အပ္နဖားထဲသို ၀င္လ်င္ လြယ္ကူေပဦးမည္။ သူခ်မ္းသာတို႔ကား ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ရန္ မလြယ္ကူ” ဟု ဆိုခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။

အမွန္တစ္ကယ္ပင္ သူဆင္းရဲတို႔သည္ မဂၤလာ ရွိၾကေပသည္။ ဆင္းရဲမွဳကိုယ္တိုင္သည္ မဂၤလာတစ္ပါးေတာ့ မဟုတ္သည္က ေသခ်ာေပသည္။ ထိုဆင္းရဲမွဳသည္ မဂၤလာ မရွိသည့္အတြက္လည္း ခရစ္ေတာ္သည္ ဤကမာၻေျမ၌ လူသားဘ၀ခံယူစဥ္ကပင္ နဴနာမ်ားကိုကုသျခင္း၊မ်က္မျမင္မ်ားကိုကုသျခင္း စသည့္ ေလာကဆင္းရဲမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေျပျငိမ္းေစခဲ့သည္။ သူဆင္းရဲတို႔၏ မဂၤလာ အမွန္မွာ ဆင္းရဲမွဳမဟုတ္ေပ။ ဆင္းရဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တည္လာေသာ မည္သည့္ သူခ်မ္းသာမွာ မပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္ ေကာင္းျမတ္သည့္ စိတ္ထား၊ အရည္အခ်င္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပေတာ့သည္။


 

မဂၤလာတရားေတာ္(၃)

စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္ ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုျမင္ရၾကလတံ့။ မႆဲ ၅း၈

ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဘုရားကို အရမ္းျမင္ခ်င္ပါတယ္။ ခုခ်ိန္ထက္ထိေတာ့ ဘုရားကို ကြ်န္ေတာ္ မျမင္ဘူးေသးပါဘူး။ မျမင္ရေလ ပိုျပီးေတြ႔ခ်င္ေလပါပဲ။ အခုမျမင္ရလဲ ေနာင္တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ျမင္ခ်င္ပါတယ္။ ဘုရားဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးပါလိမ့္လို႔လည္း မၾကာခဏ ေရာ္ရမ္းမွန္းဆ တမ္းတၾကည့္တတ္ပါတယ္။ ညညမ်ားဆို ၾကယ္ေတြေတာက္ပ ေနတဲ့ မိုးေကာင္းကင္ ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း ဘုရားရွင္ဘယ္မွာမ်ားရွိေနပါလိမ့္ဆိုတာမ်ိဳး ေတြးျပီးအၾကိမ္ၾကိမ္ ေငးေမာလြမ္းဆြတ္တာမ်ိဳးလည္း မနည္းေတာ့ပါဘူး။ စိတ္ခ်င္းဆက္သြယ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေပမယ့္ ဆက္သြယ္ရျခင္းမ်ား အမွန္တစ္ကယ္ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ပဲ မိမိဆုေတာင္းသံကို နားေညာင္းမယ္လို႔ စိတ္ကူးျပီး ထားရျခင္းမ်ားလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။

ဘုရားရဲ့ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ား ျဖစ္တဲ့ ေနရာတိုင္းမွာရွိေနျခင္း၊ စၾကာ၀ဠာထက္မက ၾကီးမားျခင္းမ်ား စတဲ့ အစြမ္းတန္ခိုးမ်ားကိုလည္း ၾကိဳးစားျပီးနားလည္ေအာင္ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ခဲ့ေပမဲ့ လည္း ဥာဏ္ရည္ မမွီတာေၾကာင့္ လက္ေလ်ာ့ခဲ့ရတာေတြလည္း မနည္းေတာ့ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ဘုရားရွင္ဟာ ေနရာတိုင္းမွာ တျပိဳင္တည္း၊တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ ရွိျပီး ဆက္သြယ္လွဳပ္ရွား ႏိုင္တာကို ဘယ္လိုမွ နားမလည္ ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီေလာက္ၾကီးမားလွတဲ့ စၾကာ၀ဠာၾကီးမွာ ဘယ္လိုမ်ား ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနပါလိမ့္ ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ိဳးက ၀င္ေရာက္ခဲ့ေပါင္းလည္း မနည္းေတာ့ပါဘူး။ ကြမ္တမ္ညိွဳ ႔ျခင္း (Quantum Entanglement) ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္ၾကီးမားေပမဲ့လည္း ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနႏိုင္ျခင္း သေဘာတရားကိုေတာ့ ေရးေရးေလးျမင္တတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုသေဘာတရားကို နားလည္ခဲ့ေပမဲ့လို႔ ကြ်န္ေတာ္မေက်နပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဘုရားကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ခ်င္ပါေသးတယ္။

တခါတရံ ေလာကရဲ့ ျငီးေငြ႔မွဳေတြၾကား စိတ္ပ်က္တတ္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္ဟာ၊ မီးေလာင္ခ်ဳံပုတ္အေနနဲ႔ ဘုရားကို မထင္မွတ္ပဲ ျမင္ခဲ့တဲ့ ေမာေရွလိုျဖစ္ခ်င္ပါေသးတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္ ေတာအရပ္မွာ သိုးေတြကို ေက်ာင္းရင္းနဲ႔ အခ်ိန္ျဖဳန္းခဲ့တဲ့ ေမာေရွဟာ ထူးဆန္းစြာ ေတာက္ေလာင္ေနတဲ့ ခ်ဳံပုတ္တစ္ခုကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့တယ္။ မီးေလာင္ေနေပမဲ့ မီးမကြ်မ္းတဲ့ ဒီခ်ံဳပုတ္ေလးနားကို စူးစမ္းလိုစိတ္နဲ႔ ခ်ဥ္းအကပ္၊ ”ေမာေရွ” လို႔ ေခၚသံအၾကားမွာ ဘုရားရွင္မွန္း သိသြားတဲ့ ေမာေရွဟာ သန္႔ရွင္းတဲ့ ေျမျဖစ္တာေၾကာင့္ ေျခနင္းကို ခြ်တ္၊ အနီးကိုေတာင္ မကပ္၀ံ့ပဲ၊ မ်က္လႊာကိုခ် ပ်ပ္၀ပ္ရုိက်ိဳးကာ ေရွ ႔ေတာ္ေမွာက္မွာ ခစားခဲ့တယ္။ ဘုရားကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ခံစားရလို႔ အံၾသေနတဲ့ ေမာေရွ ၊ ေၾကာက္ရြံ ႔တုန္လွဳပ္သြားေပမယ့္ ၀မ္းေျမာက္ေနတဲ့ေမာေရွ၊ ဘုရားရဲ့ ခန္းနားၾကီးက်ယ္ျပီး သန္႔ရွင္းမွဳကို ခံစားမိတဲ့ ေမာေရွ။ အဲဒီလိုေမာရွလိုမ်ိဳး ကြ်န္ေတာ္ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ သူရဲ့ေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္ျဖစ္လိုက္ရင္လဲ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလိုက္ေလမလဲ။

တခါတရံ ေလာကရဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡေတြ ၾကံဳရတတ္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္ဟာ၊ မုိးသက္မုန္းတုိင္းအေနနဲ႔ ဘုရားကို ျမင္ခဲ့ရတဲ့ ေယာဘလို ျဖစ္ခ်င္ပါေသးတယ္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျပီး ျပည့္စံုကံုလံုခဲ့တဲ့ ေယာဘဟာ တခဏခ်င္းမွာပဲ သူ႔ရဲ့ပိုင္ဆိုင္မွဳေတြ ဆံုးရွဳံးကုန္တယ္။ သားသမီးမ်ားလည္း ဆံုးရွဳံးရတယ္။ သူကိုယ္တိုင္လည္း ေရာဂါဗရပြ ခံစားရျပီး ျမိဳ ႔စြန္တစ္ေနရာမွာ ေနခဲ့ရတယ္။ ”ငါ့အသားေတြမွာ ေလာက္ေတြတြယ္ေနတယ္။ ငါ့အသားေတြ ကြဲအက္ဖူးေရာင္ျပီး ျပည္ေတြနဲ႔ တစ္စိုစို ျဖစ္ေနတယ္။ ” လို႔ ေယာဘ ညီးတြားရွာတယ္။ ”အိပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ မိုးလင္းခ်ိန္ကို ငါေတာင့္တမိတယ္။ မိုးလင္းျပန္ေတာ့ မိုးခ်ဳပ္ခ်ိန္ကို ငါေတာင့္တမိျပန္တယ္။ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ဒီဒုကၡေတြကို မခ်ိတင္ကဲ ငါခံစားရတယ္။ ဒီဒုကၡေန႔ေတြ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ ကုန္ဆံုးပါ့မလဲ။” လို႔ ေယာဘ ညည္းညူရွာတယ္။ အဲဒီလို ဒုကၡၾကီးစြာ ခံစားေနရတုန္းမွာပဲ မိုးသက္မုန္တိုင္းအေနနဲ႔ ဘုရားရွင္ကို ျမင္လိုက္ရလို႔ စိတ္သက္သာရာ ရသြားတဲ့ ေယာဘ၊ ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္သြားရတဲ့ ေယာဘ၊ ယံုၾကည္မွဳပိုျပီး ခိုင္မာသြားရတဲ့ ေယာဘ။ အဲဒီလို ေယာဘလိုမ်ိဳး ကြ်န္ေတာ္ျဖစ္ခ်င္ပါေသးတယ္။

အျမဲလိုလို ဆုေတာင္းျခင္း ယဇ္အားျဖင့္သာ ဘုရားရွင္ကို ပူေဇာ္ခဲ့ရတဲ့ ကြ်န္ေတာ္ဟာ၊ သူငယ္ေတာ္ေယရွဳကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပူေဇာ္ခဲ့ရတဲ့ မာဂုပညာရွိေတြလို ျဖစ္ခ်င္ပါေသးတယ္။ မာဂုပညာရွင္မ်ားဟာ ကယ္တင္ရွင္ေပၚထြန္းမဲ့ နိမိတ္ျဖစ္တဲ့ ၾကယ္ကို ေကာင္းကင္မွာ ထင္ရွားစြာ ျမင္ရကတည္းက အေရွ ႔ဘက္အရပ္ကေန ေယရုဆလင္ျမိဳ ႔ကို ခရီးျပင္းႏွင္လာခဲ့ပါတယ္။ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ကႏာၱရခရီးၾကမ္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရေပမယ့္လည္း သူငယ္ေတာ္ကို ဖူးျမင္လိုတဲ့ စိတ္ေဇာက ၾကီးမားလြန္းတာေၾကာင့္ ေမာပန္းရေကာင္းမွန္း သိခ့ဲဟန္ မတူပါဘူး။ ၾကယ္ရဲ့ လမ္းညႊန္မွဳနဲ႔ ဗက္သလင္ျမိဳ ႔မွာ သူငယ္ေတာ္ေယရွဳကို မိခင္ ျဖစ္သူ မာရိနဲ႔ အတူတကြ ေတြ ႔လိုက္ရေတာ့ မာဂုပညာရွင္မ်ားရဲ့ ၀မ္းေျမာက္မွဳဟာျဖင့္ အတိုင္းမသိပါပဲ။ မာဂုပညာရွင္မ်ားဟာ ပါလာတဲ့ ဘ႑ာေသတၱာကို ဖြင့္ျပီး ေရႊ၊ေလာဗန္၊မုရန္ စတဲ့ တန္ဖိုးၾကီး နံ႔သာပစၥည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကတယ္။ ခရီးလမ္းေၾကာင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းႏြယ္ရေပမဲ့ သူငယ္ေတာ္ေယရွဳကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ဖူးေတြ႔လိုက္ရလို႔ အေမာေျပၾကည္ႏူးသြားၾကတဲ့ မာဂုပညာရွိေတြ၊ ပူေဇာ္သကၠာေတြနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် တင္လွဴဆပ္ကပ္ လိုက္ရလို႔ ေက်နပ္သြားၾကတဲ့ မာဂုပညာရွိေတြ၊လူသားေတြကို ကယ္တင္ေတာ့မယ္ သူငယ္ဟာ တစ္ကယ္ေပၚထြန္းေနတာ ေတြ႔လိုက္ရလို႔ ၀မ္းေျမာက္သြားၾကတဲ့ မာဂုပညာရွိေတြ။ သူတို႔ေတြလို ကြ်န္ေတာ္ ျဖစ္ခ်င္ပါေသးတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ က်မ္းစာထဲက ဘုရားကို ျမင္ခြင့္ရတဲ့ သူမ်ားလို ဘုရားကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ခ်င္ပါေသးတယ္။ အားလံုးေသာ ခရစ္ယာန္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားလည္း ျမင္ခ်င္ၾကမွာ ေျမၾကီးလက္ခတ္ မလြဲဘူးလို႔ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာရဲပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္မွ ဘုရားကို ျမင္ရမယ္ဆိုေတာ့ အျပစ္သား ျဖစ္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ဘုရားကို ျမင္ႏိုင္ပါ့မလား။ အျပစ္သားျဖစ္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုး စိတ္ႏွလံုး ျဖဴစင္ေအာင္ က်င့္ၾကံႏိုင္ပါ့မလား။

ဟန္ေဆာင္ေနသူလား အျပစ္သားလား

ဒီေနရာမွာ အလ်ဥ္းသင့္လို႔ ဟန္ေဆာင္သူ နဲ႔ အျပစ္သား ကို ခြဲခြဲျခားျခား သိဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ေရးသားလိုက္ပါတယ္။ ဟန္ေဆာင္သူလို႔ ကြ်န္ေတာ္ သံုးႏူန္းလိုက္ေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ရည္ညြန္းတဲ့ အဂၤလိပ္ စကားလံုးကေတာ့ hypocrite ပါ။ ဆရာၾကီး ယုဒႆန္ရဲ့ က်မ္းစာမွာေတာ့ လွဴိ ႔၀ွက္ေသာသူ လို႔ ျပန္ဆိုထားသည္ကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီ hypocrite ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ ဂရိကေန ဆင္းသက္လာျပီးေတာ့ ေရွးေခတ္ဂရိျပဇတ္ေတြမွာ မ်က္ႏွာဖံုးတပ္ သရုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ဆိုလိုပါတယ္။ တစ္ေယာက္တည္းကေန မ်က္ႏွာဖံုးအမ်ိဳးမ်ိဳး တပ္ျပီး ဇတ္ေကာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ့ သရုပ္ကို ေဆာင္ရတဲ့ သူျဖစ္ပါတယ္။

ဓမၼသစ္က်မ္းမ်ားမွာလည္း ဒီလုိဟန္ေဆာင္တတ္သူမ်ားကို ေတြ႔ရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ နာမည္ေက်ာ္တဲ့ ဖာရိရွဲမ်ားဟာ hypocrite အၾကီးစားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔တစ္ေတြဟာ အစပိုင္းကေတာ့ ”ဘုရားခ်မွတ္ထားတဲ့ ပညတ္ခ်က္ေတြကို လုိက္နာမယ္။ ဘုရားလိုခ်င္တဲ့ သန္႔ရွင္းျခင္းေတြကို ရေအာင္ ေစာင့္ထိန္းမယ္” ဆိုျပီး စခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီလို အစျပဳျပီး ျဖဴစင္ေအာင္ က်င့္ၾကံၾကိဳးစားေပမဲ့လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ မေအာင္ျမင္မွန္း သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ သိေပမဲ့လည္း ၀န္မခံခ်င္တာေၾကာင့္ အမ်ားလူေတြေရွ ႔မွာ ေျဖာင့္မတ္ျဖဴစင္သူမ်ားသေယာင္ေယာင္ ဟန္ေဆာင္လာၾကပါတယ္။ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္ေယာင္ေဆာင္ၾကေပမဲ့လည္း အတြင္းအားျဖင့္ေတာ့ ပုပ္သိုးေနၾကတဲ့ သူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဘုရားျဖစ္တဲ့ ခရစ္ေတာ္ဟာ အျမင္စူးရွတာေၾကာင့္ ဖာရိရွဲေတြရဲ့ အေပါယံ ေရႊမွဳန္ၾကဲ ထားတာကို ျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းပဲ သူတို႔ေတြကို အျပင္သာျဖဴျပီး အထဲမွာ ပုပ္ေနတဲ့ သခ်ိဳင္းဂူမ်ားလို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။

”လွ်ိဳ႔ဝွက္ေသာက်မ္းျပဳဆရာ၊ ဖာရိရွဲတို႔၊ သင္တို႔သည္ အ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ အျဖဴသုတ္ေသာ သခ်ႋဳင္းတြင္းႏွင့္တူၾက၏။ ထိုတြင္းသည္ အျပင္၌တင့္တယ္စြတကား။ အတြင္း၌ကား လူေသအရိုး၊ အညစ္အေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္လ်က္ရွိ၏။ ”

ကြ်န္ေတာ္တို႔တစ္ေတြလည္း ျဖဴစင္ေအာင္ၾကိဳးစားရာမွာ ေအာင္ျမင္မွဳ ရခ်င္မွရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုမေအာင္ျမင္ပဲနဲ႔ ျဖဴစင္သေယာင္ဆက္ေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ျဖင့္ ဟန္ေဆာင္မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားတဲ့ hypocrite နဲ႔ ဘာမွ မျခားၾကပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔တစ္ေတြဟာ ဟန္ေဆာင္တတ္တဲ့ သူမ်ားျဖစ္လာျပီဆိုရင္ျဖင့္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းလာပါျပီ။ အဲဒီလိုျဖစ္လာရင္ ဆက္ျပီးဟန္ေဆာင္ေနျခင္းကိုရပ္တန္းကရပ္ျပီး၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အစစ္အမွန္ရွိတဲ့ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ကားတိုင္ဆီကို အျမန္ဆံုးနည္းနဲ႔ ေျပးျပီး ခ်ဥ္းကပ္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဇာတိအမွန္ကို ဖံုးအုပ္ထားတဲ့ မ်က္ႏွာဖံုးကို ဖယ္ခြာျပီး၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ၀တ္ရုံကို ခရစ္ေတာ္ထံမွာ ေတာင္းခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ေျဖာင္မတ္ျခင္း၀တ္ရုံကို ၀တ္ထားျခင္းဟာ hypocrite လို ဖံုးကြယ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါဟာ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ခရစ္ေတာ္ထံမွ ရရွိခံစားရျပီး ျဖဴစင္သြားေစျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အျပစ္သားမ်ားနဲ႔  ျဖဴစင္တဲ့ႏွလံုးသား

ဟန္ေဆာင္သူဘ၀ကို ေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္ေသးေပမဲ့လည္း အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ေနေသးတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္ေတြဟာ လံုး၀ျဖဴစင္တဲ့ ႏွလံုးသားကိုေကာ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ ၾကပါ့မလား။

ကြ်န္ေတာ္တို႔တစ္ေတြဟာ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္လို႔ မိမိကိုယ္တိုင္ ျဖဴစင္ေအာင္ျပဳလုပ္ဖို႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို အဲသေယာပိ(Ethiopian) လူဟာ သူ႔ရဲ့အဆင္းကို ေျပာင္းရန္မျဖစ္ ႏိုင္ပံု၊ က်ားသစ္မ်ားဟာလည္း သူတို႔ရဲ့ အကြက္ကို ဘယ္လိုမွ မေျပာင္းႏိုင္ပံုမ်ားနဲ႔ ဥပမာ ေပးေျပာဆိုသြားတာကိုလည္း ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္းမွာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မလုပ္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘူးလား လို႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘုရားရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျဖဴစင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ လူမတတ္ႏိုင္တဲ့ အရာကို ဘုရားတတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျဖဴစင္တဲ့ႏွလံုးသားဆိုတာ ဘုရားကေန ေပးတဲ့လက္ေဆာင္ျဖစ္ျပီးေတာ့ အသစ္တစ္ဖန္ေမြးဖြားအားျဖင့္၊ လူသစ္ျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ထဲမွာ ကိန္း၀ပ္ျခင္းအားျဖင့္ အဲဒီႏွလံုးသားကို ရယူႏိုင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဘုရားသခင္နဲ႔ အျမဲတစ္ေစ မိႆဟာရ ျပဳျခင္းအားျဖင့္လည္း ျဖဴစင္တဲ့ႏွလံုးသားကို ရႏိုင္ပါေသးတယ္။ ”တစ္ေယာက္အားျဖင့္ ယူေသာ္မရ၊တစ္ေသာင္းအားျဖင့္ ယူေသာ္ရ၏” ဆိုသလို ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္ေယာက္တည္း ၾကိဳးစားလို႔မရေပမဲ့လည္း၊ တစ္ေသာင္းအားနဲ႔ ညီတဲ့ ဘုရားရဲ့ အားအကူအညီကို မိႆဟာရ ျပဳျခင္းတိုင္းမွာ ရယူႏိုင္ၾကပါတယ္။ ျပီးေတာ့လည္း ဘုရားရဲ့ အမွဳေတာ္ျမတ္ကို ေဆာင္ရြက္ရင္းနဲ႔လည္း ျဖဴစင္တဲ့ႏွလံုးသားကို ရဖို႔ က်င့္ၾကံႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဘုရားအမွဳေတာ္ထမ္းတဲ့အခါမွာ ဘုရားကကြ်န္ေတာ္တို႔ကို တစ္ပါးသူမ်ား ေကာင္းခ်ီးရဖို႔ အသံုးျပဳပါတယ္။ အဲဒီလို အသံုးျပဳတဲ့အခါမွာ ဘုရားကိုသာ ပိုမိုအာရုံစိုက္ျပီး ဘုရားနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အက်င့္စာရိတၱမ်ား တျဖည္းျဖည္းေကာင္းမြန္လာျပီး ျဖဴစင္လာႏိုင္ပါတယ္။

စစခ်င္းေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလံုးျဖဴစင္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အျပစ္မ်ားကို လုပ္မိၾကဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အထက္ကေျပာခဲ့သလို ဘုရားထံခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္ကို စိတ္ႏွလံုး၌ သြင္းထားျခင္း၊ အျပစ္ျပဳမိတဲ့အခါ ဘုရားထံ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းအားျဖင့္ လုပ္မိတဲ့ အျပစ္မ်ားဟာ တျဖည္းျဖည္းနည္းသြားျပီးေတာ့ အဆံုးမွာ ျဖဴစင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဘုရားဖူးခရီးသည္လိုပါပဲ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဘုရားရွိရာ အရပ္ဆီကို ခ်ီတက္ရင္း ေနာက္ဆံုးမွာ ဘုရားကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖဴစင္လာေလ မဂၤလာနဲ႔ ပိုမိုျပည္စံုလာေလ ျဖစ္ျပီး ကတိေတာ္ထားခဲ့တဲ့အတိုင္း အဆံုးမွာ ဘုရားကို ျမင္ႏိုင္ၾကမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးေသာ စာဖတ္သူ ခရစ္ယာန္ ညီအစ္ကိုမ်ားလည္း အဆံုးမွာ ျဖဴစင္ေသာ ႏွလံုးသားနဲ႔ ဘုရားရွင္ကို ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ေနာက္တစ္ဖန္ ေျပာပါရေစ။

စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္ ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုျမင္ရၾကလတံ့။ မႆဲ ၅း၈

နာမေတာ္ျမတ္၌

လွမင္းသူ

 

မွီျငမ္းခ်က္မ်ား။

1."The Jesus I Never Knew" by Philip Yancey

2."The Beatitudes" from internet resources

 

3။ Wikipedia

4၊ Gandhi and Christianity edited by Robert Ellsberg

5။ The Jesus I Never Knew by Philip Yancey

6။ The Comforting Whirlwind: God, Job, and the Scale of Creation by Bill McKibben

7။ The Beatitudes From Various Internet resources

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

(မင္းေအာင္သက္လြင္)

ေနာက္တစ္ပါတ္မွာ မဂၤလာေဆာင္ေတာ့မဲ့ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကို သင္းအုပ္ဆရာက မဂၤလာမေဆာင္ခင္မွာ အိမ္ေထာင္သည္ေလာင္းမ်ားအတြက္ သိေကာင္းစရာ မ်ားကို ရွင္းလင္း သင္ၾကားဖို႔ ရက္တို္သင္တန္းေပးဖို႔ ခ်ိန္းဆိုတဲ့အခါမွာ မဂၤလာေဆာင္မဲ့ ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္စလံုးက မလိုအပ္ေၾကာင္း တူးတူးခါးခါး ျငင္းဆိုၾကပါ တယ္။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

ေဇာ္ေအာင္(မံုရြာ)၊ ၾသဂုုတ္ ၁၁၊ ၂၀၁၂ Moemaka
ဂရိတ္ျဗိတိန္ဆိုတာ ေနမ၀င္အင္ပါယာဆိုျပီး ကမၻာ့သမိုင္း၀င္ကိုလိုနီ ေနာက္ဆံုးဘိတ္ အင္ပါယာၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ (လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္၆၀ေက်ာ္) အခ်ိန္ကစျပီး က်ဆံုးသြားရတာပါ။ သူ႔အင္ပါယာ ဘယ္ေလာက္ၾကီးသလဲဆိုရင္ ဟိုး..ေရာမအင္ပါယာ ဆိုတဲ့ (ယခု-အီတလီ) အလြန္အံ့ၾသဘြယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္နဲ႔ခ်ီ ၾကီးစိုးခဲ့တဲ့ အင္ပါယာထက္ေတာင္ နယ္ေျမက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ကမၻာ့ ဘာသာၾကီးအားလံုး မူဆလင္၊ ဟိႏၵဴ၊ ဗုဒၶဘာာသာ၊ ဆစ္၊ ဂ်ဴး အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံအားလံုးကို သိမ္းက်ံဳးျပီး ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ကြ်န္းႏိုင္ငံေလးတခုပါ။ အခုခ်ိန္အထိ သူတို႔ရဲ့ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေၾကာင့္ အင္ပါယာက်ဆံုးသြားေပမဲ့၊ အဂၤလိပ္စကားေျပာလူမ်ိဳးနဲ႔ႏိုင္ငံမ်ားဟာ ကမၻာကိုလႊမ္းမိုးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ အေမရိကန္အင္ပါယာၾကီး ေပၚထြန္းလာခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကားေျပာတဲ့ အာရွက ေဟာင္ေကာင္၊ စင္ကာပူ၊ အိႏၷိယ နဲ႔၊ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားစြာ၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊နယူးဇီလန္၊ကေနဒါ စတဲ့ႏိုင္ငံမ်ား တိုးတက္ၾကီးပြားလာပါတယ္။

အိုလံပစ္မွာ လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ အဂၤလန္၊ ေျမာက္အိုင္ယာလန္၊ စေကာ့တလန္၊ ေ၀းႏိုင္ငံ တို႔ေပါင္းျပီး ဂရိတ္ျဗိတိန္ Great Britain အမည္နဲ႔ စုေပါင္းျပီး တခုတည္းကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ အခု လန္ဒန္အိုလံပစ္မွာ ထိပ္ဆံုးေရာက္လာတဲ့ တရုပ္ႏိုင္ငံဆိုရင္ အဂၤလိပ္စကားကိုပဲ အဓိကထားျပီး ကမၻာကို ထိုးေဖါက္၊ ထိပ္ေရာက္လာတဲ့ မဟာအင္အားၾကီးႏိုင္ငံျဖစ္ေနပါျပီ။ အေမရိကန္၊ ရုရွား အင္ပါယာမ်ားကို ေက်ာ္ျပီး တရုပ္စီးပြားေရးအင္ပါယာၾကီးဟာ အံဘြယ္တပါးျဖစ္လာခ်ိန္၊ အိုလံပစ္ အားကစားေလာကကိုပါ ထိပ္ဆံုးေနရာေရာက္ေနပါတယ္။ က်ဳပ္တို႔ အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားလည္း အဂၤလိပ္စကားကို နံပါတ္(၁) ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရးလမ္းအျဖစ္ သံုးျပီး စီးပြားေရးနည္းနဲ႔ ဥေရာပ၊ အေမရိကန္၊ တရုပ္တို႔လႊမ္းမိုးမႈကို ၾကံ့ၾက့ံခံေနရပါတယ္။

 


လန္ဒန္အိုလံပစ္အေၾကာင္းေရးရင္း အဂၤလိပ္မ်ားဟာ ေခသူမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္က ျမန္မာျပည္ကိုသိမ္းပိုက္ ျပီး ၁၈၅-၁၉၄၈ (၆၄ႏွစ္) အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းတဲ့ဖက္ကၾကည့္ရင္ အက်ိဳးပိုရွိတယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။ အဂၤလိပ္အားကို ပုဆိန္ရိုးလို႔ စာရင္းသြင္းခံရလဲ မတတ္ႏိုင္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာခဲ့တဲ့စကားက အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးကို မမုန္းပါဘူး။ အဂၤလိပ္ရဲ့ နယ္ခ်ဲ႔စနစ္ကို မၾကိဳက္တာပါ ..ဆိုတဲ့အတိုင္း၊ ဒီေဆာင္းပါးမွာ အဂၤလိပ္ဆီက ေကာင္းတဲ့အခ်က္မ်ားကို နမူနာအျဖစ္ ေဖၚျပပါတယ္။
အေရွ႔ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားဟာ၊ ေပၚတူဂီ၊ နယ္သာလန္၊ ျပင္သစ္၊ စပိန္၊ အေမရိကန္ စတဲ့ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံမ်ားက သိမ္းပိုက္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ တခုပဲ အေပးအယူလုပ္ျပီး ဘုရင္စနစ္ကို အသိမ္းပိုက္မခံခဲ့ရပါဘူး။ က်ဳပ္အျမင္ကေတာ့ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ျဖစ္ရတာကို တျခားလူမ်ိဳးရဲ့ ကိုလိုနီျဖစ္တာထက္ ေတာ္ပါေသးလို႔ ခံယူပါတယ္။  အခု ျမန္မာျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ဥပေဒအားလံုး (အေျခခံဥပေဒကအစ) အဂၤလိပ္လို ကမၻာလက္ခံႏိုင္တဲ့ နည္းဥပေဒမ်ားစြာ ရွိေနတုန္းပဲဆိုေတာ့ ဗီယက္နမ္၊တရုပ္၊ ကိုးရီးယားေတြလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္မဲ့ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား လုပ္ရတာ အရမ္းလြယ္ပါတယ္။ လုပ္ခြင့္ေပးဖို႔ပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။


အိုလံပစ္ဆုတဆိပ္ရွင္မ်ား (South East Asia)
အေရွ႔ေတာင္အာရွမွာ ပထမဆံုး အိုလံပစ္ေျခစစ္ပြဲေအာင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာေဘာ္လံုးအသင္း ျမဴးနစ္ အိုလံပစ္ (1972) မွာ ထိပ္တန္းအသင္းမ်ားကို အၾကိတ္အနယ္ကစားျပီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အာဖရိက ဆူဒန္အသင္းကို ၂ဂိုး၊ သုညနဲ႔ အႏိုင္ရျပီး အုပ္စုတတိယနဲ႔ ထြက္ခဲ့ေပမဲ့ အာရွဂုဏ္တင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာအေလးမသမား၊ ကမၻာ့စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ျပီး၊ ပထမဆံုး တတိယဆုတဆိပ္ကို လက္ေ၀ွ႔သမားက ရရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာမ်ား အစစအရာရာမွာ ၀မ္းနည္းစြာနဲ႔ ႏိုမ့္က်ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မ်ိဳးဆက္တခုအတြင္း ဘက္စံု၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္တာကို ကိုးရီးယား၊ တရုပ္ ႏိုင္ငံမ်ားက သက္ေသ ျပသခဲ့ျပီးပါျပီ။ ၁၉၉၀ေနာက္ပိုင္း ေျပာင္းလဲလာတဲ့ တရုပ္ျပည္ကေတာ့ အလြန္ေအာင္ျမင္ေနျပီး၊ ေနာက္ကလိုက္ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ ဗီယက္နမ္ကေတာ့ အေ၀းၾကီးလိုပါေသးတယ္။ အိုလံပစ္မွာေတာင္ ဗီယက္နမ္၊ ျမန္မာမ်ား ဆုတဆိပ္မရႏိုင္ ျဖစ္ေနဆဲပါ။

အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဘက္စံုမွာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ေနတဲ့ႏိုင္ငံကေတာ့ မျငင္းဘဲ၊ လက္ခံရမယ္ဆိုရင္ က်ဳပ္တို႔ျမန္မာမ်ားရဲ့ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ့ စီးပြားေရးဟာ တဟုန္ထိုး တိုးတက္ေနပါတယ္။ အၾကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေမာ္ေတာ္ကား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားကိုပါ ျပည္ပပို႔ကုန္ျဖစ္ေနပါျပီ။ အိုလံပစ္အားကစားပြဲမွာ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ထိုင္းအားကစားသမားမ်ားဟာ ေရႊတံဆိပ္မ်ားပင္ ရထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံမ်ားလည္း သူတို႔အားေပးတဲ့ ၾကက္ေတာင္ကစားနည္းမွာ အိုလံပစ္ေရႊတံဆိပ္ရၾကေပမဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ အားကစားသမားမ်ားကေတာ့ ဘက္စံုမွာ ထူးခြ်န္၊ အိုလံပစ္ ဆုတဆိပ္ရၾကပါတယ္။(ထိုုင္း ေငြတံဆိပ္ဆုုရွင္၊ ဘုုရင္၏ဓာတ္ပုုံကိုု ထုုတ္ျပျခင္းသည္ ႏိုုင္ငံေရးဆႏၵျပျခင္းျဖစ္၍ အိုုလံပစ္မူႏွင့္ညိျပီး ဆုုမွ ျဖဳတ္ျပီး အေရးယူခံရႏိုုင္သည္ဟုု သတင္းထြက္)

ယခုႏွစ္အိုလံပစ္တံဆိပ္ရွင္ အေရွ႔ေတာင္အာရွသားမ်ား
ေရႊတံဆိပ္ရွင္ (မရွိပါ)
ေငြတံဆိပ္ရွင္
အင္ဒိုနီးရွား၊ အမ်ိုးသားအေလးမ ေငြ၁ခု၊
စင္ကာပူ အမ်ိဳးသမီးစားပြဲတင္တင္းနစ္ ေငြ၂ခု (ျပင္ဆင္ခ်က္ - ေၾကး၂ခု)
မေလးရွား အမ်ိဳးသားၾကက္ေတာင္ ေငြ၁ခု
ထိုင္း အမ်ိဳးသမီးအေလးမ ေငြ၁ခု
ေၾကးတံဆိပ္ရွင္
အင္ဒိုနီးရွား၊ အမ်ိုးသားအေလးမ ေငြ၁ခု၊


ကမၻာအိုလံပစ္ပြဲမွာ ေၾကးတဆိပ္ကေလးတခုရဖို႔ အင္မတန္မလြယ္ပါဘူး။ စင္ကာပူအစိုးရက ေရႊတဆိပ္ရရင္ ေဒၚလာတစ္သိန္း (၁သန္း) ဆုခ်မယ္ေၾကျငာထားတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာပါျပီ။ ဟိုးအရင္တုန္းက ထိုင္း၊ဖိလစ္ပိုင္ လက္ေ၀ွ႔သမားမ်ား ေရႊတံဆိပ္ရျပီးျပန္လာခ်ိန္ မင္းသားသဖြယ္ တတိုင္းျပည္လံုးက ၾကိဳဆိုခဲ့ပါတယ္။ အခုလည္း အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားက စုစုေပါင္း ၄ႏိုင္ငံပဲ ေငြ၄ခု၊ ေၾကး၁ခု သာရပါတယ္။

 


အားကစား၀ါသနာရွင္ျမန္မာမ်ား
က်ဳပ္ဟာ အားကစားကို အင္မတန္၀ါသနာပါပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မံုရြာျမိဳ႔မွာ ငယ္စဥ္အခါက ေဘာ္လံုး၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ေျပးခံုပစ္ ကစားနည္းမ်ားကို ႏွစ္ျခိဳက္စြာကစားခဲ့ပါတယ္။ မံုရြာျမိဳ႔က ၁၉၈၀ေလာက္မွာ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ျမန္မာလက္ေရြးစင္အထိ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဆိုတဲ့ လူငယ္ေဘာ္လီေဘာသမား၊ စိန္မင္း၊ ကိုႏိုင္၊ ခင္ေအး၊ ခင္လွ ဆိုတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆူးေလကုန္းရပ္က စစ္ကိုင္းတုိင္းကိုယ္စားျပဳ ေဘာ္လီေဘာေမာင္မယ္မ်ားဟာ က်ဳပ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ကိုႏိုင္ကေတာ့ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ဘ၀ထိ တက္လွမ္းခဲ့ပါတယ္။

၁၉၈၀-၈၅ ေလာက္မွာေတာ့ က်ဳပ္တို႔ အာအိုင္တီကိုယ္စားျပဳျပီး တကၠသိုလ္ေပါင္းစံု ေျပးခံုပစ္၊ အေလးမကစားနည္းေတြမွာ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။ အာအိုင္တီ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသားဘ၀က အားကစားမႈးဦးေမာင္ေမာင္၊ အားကစားအုပ္ခ်ဳပ္သူ ဆရာဦး၀င္းေမာင္၊ ဆရာဦးဘျမင့္ စသျဖင့္ ဆရာမ်ားနဲ႔ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေပါင္းစံု ေျပးခုန္ပစ္ျပိဳင္ပြဲျပိဳင္ခဲ့ရတာ သတိရပါတယ္။

အာအိုင္တီ မီတာ ၁၀၀ အေျပးသမား ေအာင္ေက်ာ္မိုး ဆိုတဲ့လူ တင္ထားတဲ့ ျမန္မာျပည္၊ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေပါင္းစံု၊ မီတာ၁၀၀စံခ်ိန္ဟာ 1968 – 1985 ႏွစ္ေပါင္မ်ားစြာ သူ႔စံခ်ိန္ဘယ္သူမွ မခ်ိဳးႏိုင္ခဲ့ပါဘူ။ အခုအခ်ိန္ ၂၀၁၂ အထိလည္း ျမန္မာတကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေပါင္းစံု စံခ်ိန္အျဖစ္ရွိေနျခင္းဟာ ျမန္မာျပည္အားကစားေလာကရဲ့ ႏိုမ့္က်မႈကို ျပသေနပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္က မီတာ၈၀၀၊ မီတာ၁၅၀၀ တာလတ္အေျပးသမားျဖစ္ခဲ့ေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္ ၁၉၈၀ ပတ္၀န္းက်င္က ကမၻာ့တမိုင္ေျပးပြဲ Golden Mile မွာ ထိပ္တန္းအေျပးသမ်ား အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဆီဘက္စယန္-ကိုး  နဲ႔ မိုက္ကယ္အို၀င္ တို႔ အိုလံပစ္ေရႊတံဆိပ္ရွင္မ်ားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တာလတ္ေရႊတဆိပ္ပြဲအတြက္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္အိုလံပစ္မွာ ထိပ္တန္းေျပးေနတဲ့ ေျခဗလာနဲ႔ေျပးသူ ေတာင္အာဖရိကက အမ်ိဳးသမီးငယ္ ဇိုလာဘတ္နဲ႔ အေမရိကန္က နာမည္ေက်ာ္ ေမရီဒက္ကားတို႔ အိုလံပစ္တာလတ္အေျပးပြဲမွ ႏွစ္ေယာက္တိုက္မိလဲက်ျပီး၊ ၂ေယာက္စလံုးထြက္ခြာရံႈးႏိုမ့္သြားျခင္း။ အိုလံပစ္မ်ား ၃ၾကိမ္စလံုး ေရႊတံဆိပ္ခ်ည္းဆက္တိုက္ရခဲ့တဲ့ အံ့ၾသဘြယ္ မီတာ၁၀၀အေျပးသမား ကားလ္လူး၀စ္စ္ နဲ႔ အေမရိကန္အေျပးသမ်ားမ်ား ..စတဲ့အေၾကာင္းမ်ားကို သတိရပါတယ္။ ၁၉၈၀ ပတ္၀န္က်င္က ျမန္မာျပည္ထုတ္ တံခြန္အားကစားစာေစာင္ကို အျမဲတမ္း အားကိုးတၾကီးနဲ႔ ဖတ္ရပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္း က်ဳပ္ အသက္၄၀ေက်ာ္တဲ့အထိ ကမၻာ့အားကစားပြဲမ်ားကို တီဗြီကပဲ မလြတ္တမ္းၾကည့္ပါတယ္။ ကမၻာ့ဖလားေဘာ္လံုးပြဲမ်ားဆို တရုပ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး တိန္ေရွာင္ဖိန္႔ (ကြယ္လြန္) ၾကည့္သလိုပဲ က်ဳပ္လည္း တပြဲမွမလြတ္ေအာင္ၾကည့္တယ္၊ ၂ပြဲထပ္ေနရင္ တီဗြီ၂လံုးနဲ႔ၾကည့္တယ္။ ရုပ္သံသြင္းယူထားျပီး ညပိုင္းမွာ မိနစ္၉၀လံုး ျပန္ဖြင့္ၾကည့္တယ္။ က်ဳပ္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ဗီယက္နမ္၊ ဟိုခ်ီမင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ ဗီယက္နမ္အလုပ္သမား ၃၀၀ေက်ာ္ရွိတာ ဇူလိုင္၂၀၁၂ ဥေရာပဖလား EURO2012 ဗိုလ္လုပြဲ စပိန္က အီတလီကို အႏိုင္ယူသြားတဲ့ ပြဲျပီး၊ ေနာက္ေန႔ အလုပ္သမား ၁၀၀ေတာင္မရွိေတာ့ဘူး။ အားလံုး ေဘာ္လံုးပြဲ တိုက္ရိုက္ရုပ္သံကို အလုပ္ထုတ္ခံရမွာ မေၾကာက္ပဲ ၾကည့္ၾကတယ္။ စင္ကာပူမွာလည္း ေကာ္ဖီဆိုင္ ၂၄နာရီဖြင့္တဲ့ တီဗြီေတြမွာ ေဘာ္လံုးပြဲျပရင္ ညသန္းေကာင္းေက်ာ္ခ်ိန္ ျမန္မာမ်ားပဲ အျပည့္နဲ႔ ေအာ္ဟစ္အားေပး၊ၾကည့္ရႈၾကပါတယ္။

ျမန္မာမ်ား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မက အားကစား၀ါသနာပါၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆို အဂၤလိပ္ပထမတန္း ေဘာ္လံုးသမားနံမည္ေတြေတာင္ အလြတ္ရတဲ့အထိ ေဘာ္လံုပြဲၾကည့္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေဘာ္လံုးေလာင္းကစားမ်ားေခတ္စားစဥ္တုန္းကပါ။

 


လက္ရွိ လန္ဒန္အိုလံပစ္ေရႊတံဆိပ္ရွင္မ်ား
အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ မီတာ၁၀၀၊ ၂၀၀ အမ်ိဳးသား၊ ကမၻာ့စံခ်ိန္သစ္ရွင္ ဂ်ေမကာႏိုင္ငံသား Usain Bolt၊   ေရႊတံဆိပ္မ်ားစြာစံခ်ိန္တင္ရရွိသြားတဲ့ ေရကူးသမား Michael Phelps၊ တင္းနစ္ျပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲတဲ့ အဂၤလန္က Andy Murray ရဲ့ ၀မ္နည္းမ်က္ရည္၊ အမ်ိဳးသမီးတင္းနစ္ေရႊတံဆိပ္ဆုရင္ ၀ီလီယံညီအစ္မမ်ား၊ အဂၤလိပ္ေျပးခုန္ပစ္ ၇မ်ိဳးစံုး ဘုရင္မ Jessica Ennis၊  မကၠဆီကိုနဲ႔ ဘရားဇီးေဘာလံုးအသင္ေရႊတံဆိပ္လုပြဲ ဖိုင္နယ္။ မာရသြန္နဲ႔ တာေ၀း အေျပးေမာင္၊ မယ္ အာဖရိကက တန္ဇန္နီးယား၊ ကင္ညာမ်ားကို ယွဥ္တုတဲ့ ရုရွား၊ တရုပ္၊ ဂ်ပန္ အေျပးသမားမ်ား ..စသျဖင့္ လက္ရွိ ေအာင္လံတလူလူလႊင့္ထူေနသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ေယဘူယျခံဳၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စီးပြားေရးတိုးတက္လာရင္၊ အားကစားလည္း တိုးတက္လာတယ္လို႔ ေျပာရပါမယ္။ အားကစား တိုးတက္မႈကို အိုလံပစ္ ဆုတံဆိပ္ရမႈနဲ႔ပဲ ဆံုးျဖက္လို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ အခု အိုလံပစ္ကို ဆုတံဆိပ္ဇယားကို ၾကည့္ပါ။ အဆင့္ ၁၀ အထိ ေရတြက္ၾကည့္ရင္ … (ေဆာင္းပါးေရးတဲ့ေန႔က စာရင္းအရ)

တရုပ္  ေရႊ၃၄၊ ေငြ၂၁၊ ေၾကး၁၈၊ ေပါင္း ၇၃ခု
အေမရိကန္  ေရႊ၃၀၊ ေငြ၁၉၊ ေၾကး၂၁၊ ေပါင္း ၇၀ခု

အဂၤလိပ္   ေရႊ၂၂၊ ေငြ၁၃၊ ေၾကး၁၃  ေပါင္း၄၈ခု
ရုရွား   ေရႊ၁၀၊ ေငြ၁၈၊ ေၾကး၂၀၊  ေပါင္း၄၈ခု
ဂ်ပန္   ေရႊ၂၊ ေငြ၁၃၊ ေၾကး၁၄၊  ေပါင္း၂၉ခု

ျပင္သစ္  ေရႊ၈၊ ေငြ၉၊ ေၾကး၁၁၊  ေပါင္း၂၈ခု
ဂ်ာမဏီ  ေရႊ၆၊ ေငြ၁၄၊ ေၾကး၇၊  ေပါင္း၂၇ခု
ၾသစေၾတးလ်ား  ေရႊ၄၊ ေငြ၁၂၊ ေၾကး၉၊  ေပါင္း၂၅ခု
ေတာင္ကိုးရီးယား   ေရႊ၁၂၊ ေငြ၅၊ ေၾကး၆၊  ေပါင္း၂၃ခု
အီတလီ   ေရႊ၇၊ ေငြ၆၊ ေၾကး၄၊  ေပါင္း၁၇ခု    .. ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲျပီးဖို႔ ၂ရက္ေလာက္ပဲလိုခ်ိန္မွာ ရလဒ္မ်ား သိပ္ေျပာင္းလဲဖို႔ မရွိေတာ့ပါ။  (Update: USA become top medals No.1 & China No.2)

ေျမာက္ကိုးရီးယား ေရႊ၄၊ ေၾကး၁၊   ေပါင္း၅ခု နဲ႔ ႏိုင္ငံအလိုက္ အမွတ္စဥ္၂၆မွာ ေရာက္ေနျပီး၊ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွာ တရုပ္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ဂ်ပန္တို႔ေနာက္မွာ စတၱဳထလိုက္ေနတာကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ စီးပြားေရးခြ်တ္ျခံဳက်ေနတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ကိုးရီးယာ အံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့ အားကစားေအာင္ျမင္မႈကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ျခြင္းခ်က္ပါပဲ။

ေျမာက္ကိုးရီးယားဟာ အိုလံပစ္ထိပ္ဆံုးအဆင့္တင္မကဘူး၊ တကမၻာလံုးစိတ္၀င္စားတဲ့ ကမၻာ့ဖလားေဘာ္လံုးဗိုလ္လုပဲြအထိ တက္ေရာက္ေျခစြမ္းျပႏိုင္ျခင္းကို မွတ္တမ္းတင္ရပါမယ္။ အရိုးေတြ အရမ္းသန္ေနရေအာင္ ဘယ္လိုစိတ္ဓါတ္ရိုက္သြင္းထားသလဲဆိုတာကို အံ့ၾသမိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အားကစားစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ႏိုင္ငံဂုဏ္

ဥေရာပမွာ ဂ်ာမဏီ၂ႏိုင္ငံ ျပန္လည္ပူးေပါင္းျပီး၊ မဟာအင္အားၾကီးႏိုင္ငံအျဖစ္ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။

အာရွတိုက္ အေရွ႔ဖ်ားမွာေတာ့ ကိုးရီးယား၂ႏိုင္ငံ ျပန္လည္းပူးေပါင္းမိရင္၊ မဟာအင္အားၾကီး အာရွႏိုင္ငံအျဖစ္ ဂ်ပန္၊တရုပ္တို႔ရဲ့ အဓိကျပိဳင္ဖက္ျဖစ္လာမွာပါ။

အာရွတိုက္ အလယ္ပိုင္းမွာေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ ထူးျခားတဲ့ စီးပြားတိုးတက္မႈနဲ႔၊ အေရွ႔ေတာင္အာရွမွာ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံျဖစ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ မလြဲမေသြ ပါ၀င္ရင္းႏွီးေနျပီျဖစ္ျပီး၊ အတိတ္ကနာက်ည္းခ်က္ေတြကို ခဏေမ့၊ ၂ႏိုင္ငံပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လာရင္ ၁၀စုႏွစ္အတြင္ ျမန္မာ-ထိုင္း ၂ႏိုင္ငံေပါင္း စီးပြားေရးဟာ အာရွတင္မက၊ ကိုးရီးယားမ်ားလို ကမၻာ့ထိပ္တန္းေရာက္လာႏိုင္ပါတယ္။

အဓိကေတာ့ အိုလံပစ္အားကစားပြဲျဖစ္ေစ၊ စစ္တိုက္ပြဲျဖစ္ေစ .. စီးပြားေရးအင္အားဟာ အဓိကေနရာမွာ ရွိေနေပမဲ့၊ စိတ္ဓါတ္ Attitude က ပိုျပီး အဓိကက်ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ကိုယ့္လူမ်ိဴးကပဲ လုပ္မွရပါမယ္။ ျပည္တြင္းက ျမန္မာမ်ားသာမက ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အေမရိကား၊ ဥေရာပ၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယား၊ တိုင္၀မ္း၊ ၾသေၾတးလွ်ား စတဲ့ တိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွာ လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား ျပန္လာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ အေျခအေနလိုအပ္ေနပါတယ္။ တရုပ္၊ ကိုးရီးယားမ်ားထံမွ လူသားအရင္းအျမစ္ အသံုးခ်မႈကို နည္းနာယူရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဟိုး လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ဂရိျမိဳ႔ျပႏိုင္ငံမ်ား စစ္ပြဲမ်ား ရပ္ဆိုင္းျပီး၊ ၄ႏွစ္တခါ အိုလံပစ္ပြဲကို အားကစားစိတ္ဓါတ္ (Good Attitude) နဲ႔ လာေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကပါတယ္။ အားကစားစိတ္ဓါက္ဟာ ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေျခခံလိ္ုအပ္ခ်က္ပါပဲ။

အေမရိကန္အေျပးမယ္က ေရႊတံဆိပ္ယူျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံစင္ဘက္ အားလံုးမ်က္ႏွာျပဳျပီး အေလးျပဳရပါတယ္။ ပထမေရႊတံဆိပ္ရ ျမန္မာအလံ (ေဆာရီး) အေမရိကန္အလံ တေျဖးေျဖးတက္လာခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသံ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ၁မိနစ္တာ ျငိမ္သက္စြာ လူအားလံုး အေမရိကန္အလံကို အေလးျပဳေနခ်ိန္ တီဗြီဖန္သားျပင္မွာ အေမရိကန္ေရႊတံဆိပ္ရွင္ရဲ့ မ်က္ရည္ တသြင္သြင္စီးက်ေနတာကို ၾကည့္ရင္း က်ဳပ္ပါ ၀မ္းနည္း၊၀မ္းသာ မ်က္ရည္က်ခ်င္သလိုျဖစ္မိပါတယ္။

ေနာက္ ၁၀ႏွစ္အတြင္းမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳး ပထမဆံုး အိုလံပစ္ေရႊတံဆိပ္ရွင္ကို ေတြ႔ႏိုင္မယ္၊ ျမန္မာ ကမၻာမေၾကသီခ်င္းကို အိုလံပစ္ေရႊတံဆိပ္ဆုပြဲမွာ ၾကားရမယ္၊ ေရႊတံဆိပ္ရွင္ေပၚလာရင္ ျမန္မာမ်ားအားသန္တဲ့ လက္ေ၀ွ႔၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ အေလးမ အားကစားနည္မ်ားမွာ ေတြ႔ရမယ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ။
၉-ၾသဂုတ္-၂၀၁၂ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား။

စလံုးက အိုလံပစ္ဆုရွင္ေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုေၾကး သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
ေရႊတံဆိပ္ဆုရွင္ S$1, 000, 000 ( တစ္သိန္း မဟုတ္ပါ)
ေငြတံဆိပ္ဆုရွင္ S$ 500, 000
ေၾကးတံဆိပ္ဆုရွင္ S$ 250, 000
ဆုရတဲ့သူက ဆုေငြရဲ႕ ၂၅% ကို အားကစား ေလ့က်င့္ေရးအတြက္ ျပန္လည္ ထည့္ေပးရပါတယ္။
စိုးထြန္း

Singapore government give $100,000 to gold medalist is wrong. Gold = $1,000,000 (one million), Silver = $500,000 and Bronze = $250,000

အကိုေရ ယခုႏွစ္ အုိလံပစ္ပြဲမွာ စင္ကာပူ စားပြဲတင္တင္းနစ္အသင္းက တစ္ေယာက္ခ်င္းနဲ.အဖြဲ.လိုက္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးမွာ ေၾကးတံဆိပ္ရတာပါ၊ ေငြတံဆိပ္မဟုတ္ပါဘူးအကို။
RSS
Singapore got 2 silver medals is wrong. two bronze medals got from Table Tennis.

 

အိုလံပစ္ေနာက္ဆံုး Updated Medal List (coming soon)
ျမန္မာအစိုးရက အားကစားသမား (၆)ေယာက္ နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို အားေပးေစလႊတ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပါသလဲေတာ့ မသိရပါဘူ။ အဲဒီေျခာက္ေယာက္မွာ ၃ေယာက္နဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္သူတေယာက္၊ အိုလံပစ္ေကာ္မတီစပြန္စာနဲ႔ေခၚပါတယ္။ အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ အားကစားသမားေစလႊတ္မႈကိုၾကည့္ရင္  ထိုင္း(၃၇ဦး)၊ မေလးရွား(၃၀ဦး)၊ အင္ဒိုနီးရွား(၂၂ဦး)၊ စင္ကာပူ(၂၀ဦး)၊ ဗီယက္နမ္(၁၈ဦး)၊ ဖိလစ္ပင္း(၁၁)ဦး တို႔ျဖစ္ျပီး၊ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ(၆ဦး)၊ ကေမၻာဒီယား(၆ဦး)၊ လာအို(၃)ဦးတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်မ္းသာေပမဲ့အားကစား အားမေပးတဲ့ ေရနံသူေဌး ဘရူႏိုင္းကေတာ့ အခမဲ့ရတဲ့ (၃ဦး) ပဲ ေစလႊတ္ပါတယ္။ ဆုတဆိပ္မွာေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံက ေငြ(၂)၊ေၾကး(၁) နဲ႔ ပထမစြဲပါတယ္။ မေလးရွားနဲ႔အင္ဒိုနီးရွားက ေငြ(၁)၊ေၾကး(၁) စီရရွိျပီး၊ စင္ကာပူက ေၾကး(၂) ရရွိသြားပါတယ္။ က်န္ႏိုင္ငံမ်ား မရရွိၾကပါ။ျမန္မာအားကစားသမားမ်ားမွာ ဂ်ဴဒိုအားကစားမယ္ ေအးေအးေအာင္(မ-ဂ်ဴဒို)၊ ေမာင္ၾကဴ (က်ား-ေသနပ္ပစ္)၊ ေနမ်ိဳးေအာင္ (က်ား-မွ်ားပစ္)၊ နီလာေအာင္(မ-မာရသြန္)၊ ေဇာ္၀င္းသက္(ေျပးခံုပစ္-မီတာ၄၀၀)၊ ေရႊဇင္လတ္ (မ-Sculls) တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္ ၅ေပ၈လက္မ ဂ်ဴဒို အားကစားမယ္ မေအးေအးေအာင္ အရပ္အရွည္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။  

Name ,  Event, Gender, Height, Weight kg/lbs, Age , DOB: - PLACE
Aye Aye Aung, Judo Women's -78kg, F, 173cm/5'8", 75kg/165 lbs, Age 27, DOB: 02/12/1984 - YANGON(MYA)
Maung Kyu, Shooting Men's 10m Air Pistol, M, 165cm/5'5", 60kg/132 lbs, Age 42, DOB:11/08/1970 - MYAUNGMYA(MYA)
Nay Myo Aung, Archery Men's Individual, M, 178cm/5'10", 71kg/157 lbs, Age 26, DOB: 19/07/1986-YANGON
Ni Lar San, Athletics Women's Marathon, F, 173cm/5'8", 50kg/110 lbs, Age 27, DOB: 07/10/1984-YANGON(MYA)
Zaw Win Thet , Athletics Men's 400m, M, 162cm/5'4" ,  55kg/121 lbs, Age 21, DOB: 01/03/1991 - KYONPYAW(MYA)
Shwe Zin Latt, Rowing Women's Single Sculls, F, 168cm/5'6", 55 kg / 121 lbs, Age 26, DOB:  01/09/1985-(MYA)

Reference: http://www.london2012.com & images-မိုးမခ
The End.. (12-Aug-2012)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ဂါလိလဲ ေသာင္ယံကမ္းစပ္နားဆီမွာ အိုတံငါ အာရုဏ္ဦးအထိ
၀မ္းစာရွာ ၾကိဳးစားလည္း ငါးမရရွိပါ။  အေမာဆို႔လည္း
ညဘက္အဆံုးမွာ စိတ္ဓါတ္က် ႏြမ္းလ်သည့္အခါ စကားအခြန္းမ်ား
အမိန္႔အျဖစ္ေရာက္လာ ေပတရု ေရနက္ထဲသို႔ ေရႊ႔ပါလား

ငါး …  ေရနက္ထဲက ငါးမ်ားစြာရယ္ 
ငါး .. ကိုယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ဆုလဒ္ရယ္ 
အိုး ..  လူကိုမွ်ားမဲ့ ဘုရားရဲ့ တငါသည္
အိုး .. ေရနက္ထဲသို႔ ထြက္ခြာဆဲ

ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္အား ေပတရု
ရင္ဆိုင္ေတြ႔ေတာ့ အားငယ္ကာ အျပစ္ဒုစရိုက္ ျပည့္ႏွက္လွစြာ
ကြ်ႏိုပ္ဘ၀က ဆိုးညစ္လိုက္တာ ၀မ္းနည္းခိုက္ ႏွစ္သိမ့္လိုက္တာ
ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ခဲ့စမ္းပါ လူကိုမွ်ားမဲ့ တံငါသည္ၾကီးတေယာက ျဖစ္ေစမွာ 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ေယရွုကြၽႏု္ပ္လာသည္က်ဴး။ ၁၈ဝ ဆာ၊ ၇၁း၄ Jesus I come 263

၁ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ ဝမ္းနည္းျခင္းထဲက၊
ကုိယ္ေတာ္ထံသို႔ကြၽႏု္ပ္လာသည္၊
လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္၊ ဝမ္းသာျခင္းထဲသို႔၊
ေယရွု၊ ကြၽႏု္ပ္လာၿပီ။
ဤေရာဂါက၊ က်န္းမာျခင္းျမတ္သုိ႔၊
ဆင္းရဲျခင္းမွ၊ ဝေျပာျခင္းရဘုိ႔၊
ဒုစရိုက္မ်ားက၊ ကုိယ္ေတာ္ထံသုိ႔၊
ေယရွု၊ ကြၽႏု္ပ္လာၿပီ။

၂ အလြန္ရွက္ေၾကာက္ဖြယ္ဆံုးရွုံးျခင္းက၊
ကုိယ္ေတာ္ထံသုိ႔ကြၽႏု္ပ္လာသည္။
တိုင္ေတာ္ျဖင့္ရေသာေအာင္ျမင္ျခင္းသို႔၊
ေယရွု၊ ကြၽႏု္ပ္လာၿပီ။
ခံရေသာဒုကၡေဝဒနာမွ၊
ကိုယ္ေတာ္၏ၿငိမ္သက္ဝမ္းေသာျခင္းသုိ႔။
ငိုေºကြးျခင္းမွ သီခ်င္းဆိုဘို႔ရာ။
ေယရွု၊ ကြၽႏု္ပ္လာၿပီ။ Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ဟာေလလုယာ . .
ကိုယ္ေတာ္အႀကီးျမတ္ဆံုး
ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္း၍မကုန္
ကိုယ္ေတာ္အနႏၵ

ဟာေလလုယာ . . လူသားတိုင္းေၾကြးေၾကာ္ကာ
သခင့္ရဲ့နာမ ဘုန္းၾကီးထာဝရအျမဲ
ဟာေလလုယာ

ေျမမိုးေကာင္းကင္ အလံုးစံုဖန္ဆင္း အႏႈိင္းမဲ့တန္ခိုးရွင္ဘုရား
အသက္ရွိသူအေပါင္းကိုးကြယ္ရာ
တစ္ပါးတည္းေသာဘုရား

ေကာင္းကင္သားမ်ားၿမြက္ဆို
ေျမႀကီးသားမ်ားဝမ္းေျမာက္လ်က္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးျမတ္ထာဝရ
အျမဲတမ္းေၾကြးေၾကာ္ အျမဲတမ္းခ်ီးမြမ္း

အရာခပ္သိမ္း ကိုယ္ေတာ္သာဖန္ဆင္း
ဘုရင္တကာတို႔၏ဘုရင္
အသက္စြန္႔ကာေရြးႏႈတ္ခဲ့ေသာ
သခင္တကာတို႔၏သခင္

မရဏတံခါးတို႔ပိတ္ဆို႔
ထာဝရအသက္ဖို႔လမ္းဖြင့္ေပး
တန္ခိုးေတာ္ႀကီးျမတ္အစဥ္အျမဲ
အျမဲတမ္းျမြက္ဆိုအျမဲတမ္းဂုဏ္ျပဳHallelujah_Burmese.ppt