မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, Oct 31st

Last update07:27:16 PM GMT

You are here:: ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

E-mail Print PDF


ီDownload Link

http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit%20July%202012.pmd.pdf

မာတိကာ
ေကာင္းကင္၌ဆုလဒ္မ်ားခံစားဖို႔ - ညီအစ္ကိုႀကီးီဦးတင္ေမာင္ထြန္း
အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဇာတိသေဘာကို ျငင္းပယ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးထန္က်င့္လန္
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္တိုးဝင္ပါ - ဆရာဦးၫြန္႔လွ
ယခုဘဝေနာင္ဘဝႏွင့္ဆိုင္ေသာအာမခံခ်က္ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးတင္ေမာင္ၫို
သမၼာက်မ္းစာကိုအေလးဂ႐ုျပဳ၍ - ဆရာဦးေအာင္သက္ၫြန္႕
သက္ေသခံခ်က္

ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း

လူ၌ ခႏၶာႏွင့္ ဝိညာဥ္ ႏွစ္ျဖာ တြဲဖက္ေနပါသည္။ ခႏၶာက အနားယူဖို႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္က အေရးမႀကီးေသာ္လည္း ဝိညာဥ္အိပ္ေပ်ာ္ေနပါက ယံုၾကည္သူတို႔အတြက္စိတ္ပူစရာျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းကာလက ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားအား ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္၍ သက္ေသခံဖို႔
မေျပာပါ။ ေလာကလူသားမ်ားအားငါ့နာမႏွင့္ သမုတ္ေသာငါ့လူမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ ငါ၏သက္ေသကို ေတြ႔ရမည္ဟု ဘုရားသခင္က မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသည္ကို ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္၌ လကၡဏာရွိပါသည္။ ထုိလကၡဏာက ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ရွိေသာလူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားမွ ေပါက္ဖြားရပါသည္။ အာျဗဟံမွ အစျပဳပါသည္။ ဤသည္မွာယေန႔ ဓမၼသစ္ကာလရွင္သန္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္တည္းဟူေသာအသင္းေတာ္၏အရိပ္ျဖစ္ပါသည္။ အရိပ္ဟူသည္ ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႔ရပါ။ (ကမၻာ၊ ၅း၂၄)တြင္ဧေနာက္အားျဖင့္ အစျပဳေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က လူသည္ အျပစ္၌ ၿပိဳလဲသြားၿပီးခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။လူအမ်ားက မိမိတို႔လုပ္ခ်င္ရာကိုလုပ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးသား၌ ဘုရားသခင္ကို အာ႐ံုျပဳ၍အသက္ရွင္ေနသူ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္မတိုင္မွီ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္ခြင့္မရေသာ္လည္း အသက္ရသြားေသာသူတစ္ေယာက္ကို(ကမၻာ ၄)တြင္ ေတြ႔ရသည္။ သူကအာေဗလ ျဖစ္ပါသည္။ အာေဗလႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာ၌ အာေဗလသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္းတရားေဟာေသး၏ဟု (ေဟျဗဲ၊ ၁၁း၄)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။အာေဗလပူေဇာ္ေသာယဇ္ကို ဘုရားသခင္က လက္ခံၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျဖစ္သြားပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ကမၻာေလာကႀကီးထဲ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္သြားၿပီးမွသူ႔အား ကိုယ္ေတာ္က သိမ္းယူေတာ္မူပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ေသျခင္းႏွင့္ မေတြ႔ရဘဲ ေကာင္းကင္ဝင္သြားပါသည္။

ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ြ႔ေ႔ေသာသူ
(ကမၻာ၊ ၆း)တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေနာဧကို ေတြ႔ရသည္။ ေနာဧသည္ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာသူျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။(ကမၻာ၊ ၆း၈) ထုိအခ်ိန္ကာလကဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာ သူရွိခဲ့လွ်င္ ယေန႔သာ၍ ရွိႏိုင္ပါသည္။ထုိအခ်ိန္က လူသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၾသတၱပၸအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ၾကသည္။ ထုိမွတဆင့္ ပညတ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီးယေန႔မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ၾကရပါသည္။ ၾသတၱပၸႏွင့္ဆက္ျခင္းက ေရဒီယို ဖြင့္၍ နားေထာင္သက့ဲသို႔ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူအား ထုိအခ်ိန္ကာလက ၾသတၱပၸ၌ အသိေပးေဖာ္ျပပါသည္။ ယေန႔တြင္မူ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကဲ့သို႔ ထင္ထင္ရွားရွားသိျမင္ႏိုင္သည္။ေနာဧႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္မွာ

''ေနာဧသည္ ေျဖာင့့္္မတ္ေသာသူ၊ူ၊ မိမိမိအိအမ်ိဳိဳး၌ စံုံုလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာ၏'(ကမၻာ၊ ၆း၉)''

ထုိအခါ ေျမႀကီးသည္ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ပုပ္စပ္လ်က္ရွိ၏''(ကမၻာ၊ ၆း၁၁)

ကမၻာႀကီးေပၚရွိလူမ်ားအလြန္ဆိုးေနၾကခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္
သြားလာေသာသူရွိပါသည္။ ဆိုးေနေသာသူမ်ားၾကား၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာေသာေနာဧကို ဘုရားသခင္စကားေျပာပါသည္။ ေနာဧသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔ သာမညလူသာျဖစ္ပါသည္။ ေနာဧအား ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္တကြ လူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးမည္ဟု အသိေပးပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ကမၻာႀကီးထဲ၌ေနာဧအသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ သေဘၤာေဆာက္ဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ လူတို႔ကိုလည္း ကမၻာႀကီးကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း သတိေပးေစပါသည္။ လူတို႔က မယံုၾကည္ၾကပါ။ ေနာဧအား အ႐ူးဟုဆိုၾကသည္။သူတို႔ မ်က္ေစ့ႏွင့္ၾကည့္၍ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ စဥ္းစားပါက ေတာင္ေပၚ၌သေဘၤာေဆာက္ျခင္းသည္ ဘုရားေစခိုင္းျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ေရလႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာဧႏွင့္ဇနီး သားသံုးေယာက္ႏွင့္ ေခြၽးမသံုးေယာက္တို႔သာ သေဘၤာထဲသို႔ဝင္ၾကသျဖင့္ အသက္ရွင္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ေနာဧအခ်ိန္ကာလၿပီးေနာက္ (ကမၻာ၊ ၁၂)တြင္ ဘုရားသခင္က ေလာကႀကီးထဲမွ အာျဗံကို နာမည္ႏွင့္ေခၚ၍ ဆက္သြယ္မႈျပဳပါသည္။ ထုိသို႔ေခၚျခင္းမွာသူ၏ျပည္၊ သူ၏အမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားထဲမွ ထြက္ၿပီး ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျပလတၱံ႔ေသာျပည္သို႔ သြားေစဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူယေန႔အသင္းေတာ္ကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လမ္းျပေနပါသည္။ၿပီးမွ သင့္အား လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေစမည္ဟု အာျဗံအား ဘုရားသခင္က ကတိ
ေပးပါသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ အာျဗံ၌ကေလး မရွိပါ။ ထုိသို႔ကေလးမရွိဘဲၾကာျမင့္စြာ ခရီးသြားေနရင္းႏွင့္ သားမရွိဘဲ သြားေနရ၍ အာျဗံစိတ္ပ်က္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီးေပၚ၌လူမ်ိဳးႀကီး ျဖစ္ဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္တိုင္း
ကိုယ္ေတာ္က စကားေျပာပါသည္။မည္သို႔စကားေျပာပါသနည္း။ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုအားျဖင့္၄င္း၊ အသံေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ အလင္းေတာ္အားျဖင့္၄င္း စကားေျပာပါသည္။ (ကမၻာ၊၂၈)တြင္ ယာကုပ္သည္ အစ္ကို၏ရန္ကို ေၾကာက္၍ ဦးရီးေတာ္လာဗန္ထံသို႔ ေျပးရာတြင္ လမ္း၌ တစ္ညအိပ္စဥ္ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ရပါသည္။ ေျမႀကီးေပၚ၌ ေလွခါးေထာင္လ်က္ရွိၿပီး မိုဃ္းေကာင္းကင္တိုင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေလွခါး၌ေကာင္းကင္တမန္တို႔က တက္ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ထာဝရဘုရားသည္ ေလွခါးထိပ္၌ ရပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ယာကုပ္အား ငါသည္ သင္၏အဘအာျဗဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇက္၏ဘုရားတည္းဟူေသာထာဝရဘုရားျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသို႔ဘုရားသခင္ဆက္သြယ္ျခင္းခံရသူသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ဧေသာသည္ လူမ်ိဳးႀကီး မဝင္ပါ။ ဘုရားေပးေသာသားဦးအရာကို အေရးမထား၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳၿပီး ဆာေလာင္မႈေၾကာင့္ သားဦးအရာကို ပဲဟင္းတစ္ခြက္ႏွင့္ေရာင္းစားပါသည္။ ယေန႔ ဘုရားသခင္ကို ဥေပကၡာျပဳလိုေသာသူမ်ားလည္း ရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလုိက္လိုေသာသူလည္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလိုက္သူက သက္ေသေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အာျဗံအား ဘုရားသခင္ကစကားေျပာပါသည္။ အာျဗံက ကေလးမရွိသျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္အိမ္၌ ဘြားေသာကြၽန္သည္ ကြၽႏ္ုပ္အေမြခံျဖစ္ရပါမည္လားဟု ေမးလွ်င္ ဤသူသည္
သင္၏အေမြခံမျဖစ္ရ၊ သင္၏ကိုယ္ထဲက ထြက္ေသာသူသည္ သင္၏အေမြခံျဖစ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ထုိသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း ၾကာျမင့္စြာ ကေလးမရသျဖင့္ ဇနီးအႀကံေပးသည့္အတိုင္း ကြၽန္မကို သိမ္းယူပါသည္။ ထုိသို႔သိမ္းယူသျဖင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးလာၿပီး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ပဋိညာဥ္ႏွင့္ရေသာသား မဟုတ္ပါ။ဘုရားသခင္၏အခြင့္ေတာ္အားျဖင့္ရေသာသားျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ေသာသူမူမ်ား

ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရေသာသားက အံ့ၾသဘြယ္လကၡဏာသက္ေသပါရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာျဗဟံသည္အသက္တစ္ရာျပည့္မွ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာသားကို ရပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ အာျဗဟံ၏ဇနီးစာရာသည္ အသက္ႀကီး၍ေသြးဆံုးၿပီး လူ႔အေနႏွင့္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခ်ိန္ေရာက္မွဣဇက္ကို ရပါသည္။ အာျဗဟံ၌ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သက္ေသက ေပၚလာပါသည္။ ထုိသို႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သက္ေသႏွင့္တကြ ေပၚလာေသာလူမ်ားထဲမွဆင္းသက္လာေသာသူမ်ားတြင္ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူ
က အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ အဘိမလက္အမည္ရွိတစ္ပါးအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္လည္း ပါလာပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ အားလံုးကို မေဖာ္ျပေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူအားလံုးသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ ဣသေရလလူမဟုတ္ၾကေသာ္လည္း လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကသည္။ ယေန႔၌လည္း ခရစ္ယာန္မျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားႏွင့္ဆက္သြားေသာသူမ်ားရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ေသာသူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ေသာသူမ်ား၏အသက္တာ၌ အံ့ၾသဘြယ္
ျဖစ္ပါသည္။ (ကမၻာ၊ ၁၇)တြင္ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံအား ဂတိေတာ္ႏွင့္အညီ ရေသာသားကို ေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေတာ္ေပးပါသည္။ထုိသားသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဣရွေမလကိုလည္း ဘုရားသခင္ကေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသားသည္လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ မျဖစ္ပါ။ (ထြ၊ ၁၂)ေရာက္လာသည့္အခါ ေမာေရွႏွင့္ဘုရားသခင္စကားေျပာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေမာေရွအား ဘုရားသခင္က သင့္အား အဲဂုတၱဳျပည္မွ ဣသေရလလူတို႔ကို ႏႈတ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဖာေရာဘုရင္ထံသို႔ ေစလႊတ္မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိအခါ ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဣသေရလလူတို႔ရွိရာသို႔ေရာက္၍ သင္တို႔ဘိုးေဘးမ်ား၏ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကို သင္တို႔ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္ၿပီဟုဆိုလွ်င္ သူတို႔က ထုိဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကား အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးလွ်င္အကြၽႏ္ုပ္အဘယ္သို႔ ျပန္ေျပာရမည္နည္းဟု ဘုရားသခင္အား ေမးေလွ်ာက္ပါသည္။ ေမာေရွသည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ လူသတ္မႈႏွင့္ ထြက္ေျပးလာေသာသူျဖစ္၍ သူတို႔ႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနပါသည္။တဖန္ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ စကားအေသာသူျဖစ္သည္ဟု ဆိုျပန္လွ်င္သင္၏အစ္ကိုအာ႐ုန္ကို သင္၏ကိုယ္စားစကားေျပာေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေမာေရွႏွင့္ အာ႐ုန္ၿပီးေနာက္ ေယာ႐ႈ၊ ကာလက္တို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္သည္။ က်န္လူအမ်ားက အေရအတြက္အားျဖင့္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း လူအမ်ားႀကီးဝင္သာျဖစ္ၾကသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္သူမ်ားကိုဘုရားသခင္က တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါသည္။ က်န္လူမ်ားကို ဘုရားသခင္က မဆက္၍လား။ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွလံုးသားက ဘုရားသခင္ႏွင့္ မဆက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူသည္ ဦးေႏွာက္အသိႏွင့္ သြားေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ထုိသူႏွင့္ ဘုရားသခင္ဆက္၍ မရပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ထုိအတိုင္း သက္ေသေဖာ္ျပပါသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးက ထုိသို႔ေသာသူမ်ားသည္ မ်က္ေစ့ႏွင့္မျမင္၊နားျဖင့္မၾကား၊ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ မခံစားတတ္ေသးေသာသူမ်ားဟု ဆိုပါသည္။ (၁ေကာ၊ ၂း၉-၁ဝ)

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ သြားလာေသာသူမ်ားသည္ သင္ထားေသာအရာကို နားလည္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ထားေသာနက္နဲမႈကိုနားမလည္ပါ။ ဘုရားကိုခ်စ္၍ ႏွလံုးႏွင့္သြားလာေသာသူကို ဘုရားသခင္က ေဖာ္ျပပါသည္။တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုသည္လည္းဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပမႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တမန္ေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္အတူပါရွိွိ၍

ထုိမွတဆင့္ ပင္ေတကုေတၱေန႔ ေရာက္လာေသာအခါ အ့ံၾသဘြယ္ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ႏွင့္ျပဳေသာအမႈကို ေတြ႔ရသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို ခံရေသာလူစုက အသက္တာမ်ား ေျပာင္းလဲဖို႔ရန္ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကိုအစျပဳေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္လည္း မိမိတပည့္ေတာ္မ်ားအား သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ သြား၍ ငါ၏ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာသည့္အတြက္ ဧဝံေဂလိဆရာမ်ားသည္ ေလာကုတၱရာ၌ ေရႊတည္းဟူေသာထာဝရတည္ေသာအက်ိဳးကို ရမည္ျဖစ္သည္။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာသူမ်ားသည္ ထာဝရကာလ၌ ဧဝံေဂလိဆရာတို႔အတြက္ ေရႊျဖစ္ပါသည္။

''တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ထြက္သြား၍ ဘုရားသခင္သည္မစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊သူတို႔၌ျဖစ္ေသာနိမိတ္လကၡဏာအားျဖင့့္္ ႏႈတႈတ္က္ကပတ္တ္တရားေတာ္ကို တည္ေစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌တရားေဟာၾက၏''(မာ၊ ၁၆း၂ဝ)

တပည့္ေတာ္တို႔ထြက္သြားၿပီး ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာသည့္အခါ သခင္ဘုရား၏မစျခင္းသက္ေသပါေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ဧဝံေဂလိတရားကို သင္ေပးၿပီးပါဝင္၍ လႊတ္လိုက္ပါက ေငြျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘ႑ာ၌ ေရႊ၊ ေငြႏွင့္ေက်ာက္ေကာင္းဟူ၍ ရွိပါသည္။ ေငြသည္လည္း မီးမေလာင္ပါ။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအမႈ၌ ဘုရားသခင္အတူပါရွိသည့္အခါ နိမိလကၡဏာျဖစ္၍ အ့ံၾသဘြယ္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းသက္ေသကို ေတြ႔ရပါသည္။ (တမန္၊၁၁း၁၉-၂၁)တြင္ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သေတဖန္၏အမႈေၾကာင့္ ညဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရသျဖင့္ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားသြားၾကၿပီးကုပ႐ု၊ အႏိၱအုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္သြားကာဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကပါသည္။ ေရႊျဖစ္ဖို႔မလုပ္ဘဲ တစ္ေနရာတည္း၌ ေနၾကသျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို ဖိအားေပး၍ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲလြင့္သြားေစပါသည္။

''ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္သည္ ထုိသူတို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္၍ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲၾက၏''(တ၊ ၁၁း၂၁)

ဧဝံေဂလိလုပ္ေသာသူတို႔၏အေပၚ၌ အၿမဲတေစဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္ရွိပါသည္။ အခစားလုပ္ေသာသူတို႔၌ မရွိပါ။ ေစတနာႏွင့္လုပ္ေသာသူ၊ ေမတၱာႏွင့္လုပ္ေသာသူတို႔အေပၚ၌ သခင္ဘုရား၏လက္ေတာ္အစဥ္ရွိပါသည္။ ထုိသို႔ရွိသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယုံၾကည္၍ ေျပာင္းလဲလာၾကပါသည္။ ယေန႔ဧဝံေဂလိေဟာဖို႔ရန္ ကမၻာ့သာသနာျပဳအဖြဲ႕မ်ားက ရက္သတ္မွတ္၍ တြန္းအားေပးၾကသည္။ ဘုရားသခင္ ကမူ ေန႔တိုင္း ဧဝံေဂလိေဟာၾကဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔က လူမ်ိဳးႀကီးဝင္လား၊ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔ လူအမ်ားႀကီးဝင္လား၊ ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔လူအမ်ားႀကီးဝင္ျဖစ္ပါက အခမဲ့ရေသာဘုရားသားသမီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကေပမည္။ ဘုရားသခင္သားသမီးျဖစ္ရျခင္းက အခမဲ့ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာအားျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔ေရႊေရာက္ပါသလား၊ ေငြ ေရာက္ေနပါသလား။ ေကာင္းကင္သို႔ ေငြေရာက္လုိပါက ဧဝံေဂလိအတြက္ပ့ံပိုးၾကပါ။ ဆုေတာင္းၾကပါ။ ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊပို႔လိုပါက ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံၾကပါ။ သက္ေသခံခိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာေျပာခိုင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာဧဝံေဂလိသည္ စာကိုဖတ္ၿပီး၊ က်က္ၿပီးေဟာခိုင္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ အသက္တာ၌ ကိုယ္ေတြ႔ခံစားရေသာသက္ေသ၊ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို တဆင့္ျပန္၍ေျပာျပျခင္း၊သက္ေသခံျခင္းသည္သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားက အျပစ္သားတိုင္းအတြက္ ေကာင္းေသာသတင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္ရွိေနေသာသူသည္ ေသလွ်င္ ငရဲက်မွာေသျခာပါသည္။ ဘာသာတိုင္းကိုေလ့လာဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ မေကာင္းမႈျပဳေသာသူဘယ္တစ္ေယာက္မွ်ေကာင္းေသာေနရာသို႔မေရာက္ႏိုင္ပါ။

မိမိတို႔မေကာင္းတာ မလုပ္ပါဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုေနၾကေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုးက အပါယ္ေၾကာက္ေနပါကမေကာင္းတာလုပ္ထား၍ျဖစ္သည္။အျပစ္ရွိေန၍ျဖစ္ပါသည္။ အေၾ<ြကးမရွိပါက အေၾကြးရွင္ကို ေၾကာက္စရာမရွိပါ။ အေၾကြးရွိပါက အေၾကြးရွင္၏အသံကို ၾကားယံုႏွင့္ပင္ ပုန္းေနရပါသည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းကို ေၾကာက္ေနၾကရပါသည္။ ထုိအေျခမွ လြတ္ႏိုင္မည့္သတင္းက သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုမခံရ၊ သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးျဖစ္သည္။ (ေယာ၊၃း၁၈)(ဂလာ၊၃း၂၆) ဣသေရလလူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သက္ေသကိုထူဖို႔ ဘုရားသခင္၏လူျဖစ္ခြင့္သာရၾကသည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾကရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္သို႔ ဝင္ခြင့္ရၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေကာင္းကင္သို႔ မည္သည့္အရာပို႔ၾကမည္နည္းး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေလာက၌ ပိုင္ဆိုင္သမွ်တိုက္၊ အ္ိမ္၊ ကား၊ေရႊ၊ ေငြပစၥည္းဥစၥာအားလံုးတို႔သည္တစ္ေန႔ ေလာကမွ ထြက္ခြာသြားေသာအခါ က်န္ရစ္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။

ဧဝံေဂလိအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ပါဝင္ခဲ့သမွ်မက်န္ခဲ့ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာေျပာင္းလဲၿပီး ခင္ပြန္း၊ ဇနီးမေျပာင္းလဲေသးပါက၊ သူတို႔ငရဲသြားရမည့္အေရးစဥ္းစားၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ၾကပါရဲ႕လား၊ အမွန္ခ်စ္ပါက အိပ္ေပ်ာ္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ မခ်စ္ပါက ဒီေလာက္ဆိုးေသာသူ ငရဲသြားတာေတာင္နည္းေသးတယ္ဟု ဆိုၾကေပမည္။ သတင္းေကာင္းက လူတိုင္းၾကား၍ ခံစားဖို႔ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ေဝစာေဝျခင္းအားျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ယေန႔ မေျပာင္းလဲလွ်င္လည္း တစ္ေန႔ေျပာင္းလဲလာဖို႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲတိုင္း ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊမႈန္ကေလးမ်ားပို႔ထားျခင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းကင္သို႔ ေရာက္သြားသည့္အခါ မ်ားစြာေသာဆုလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္ကို ဆင္ျခင္၍ အားထုတ္လ်က္ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ရန္ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။


နာမေတာ္ျမတ္၌
ညီအစ္ကိုၾကီး Dr. တင္ေမာင္ထြန္း (Rev)

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

မညီေသာထမ္းဘိုးကိုထမ္းခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ မိဘ အေၾကာင္း (Win Hlaing-သက္ေသခံသည္)

သိပ္ကိုမွန္တယ္ က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ကိုေတြ႕ခံစားရတယ္။ က်ြန္ေတာ့္ရဲ႕မိသားစုထဲမွာဆို က်ြန္ေတာ့အေမ အေမကခရစ္ယန္ ေဖက ကြန္ျမဴနွစ္ ဘုရားမဲ့ဝါဒီ အဲ႔ဒီေတာ့ အကိ်ိဳးဆက္က က်ြန္ေတာ္လူမွန္းသိစကတည္းက ကြဲေနျီပီ အေဖကအရင္အိမ္ေထာင္ရွိတယ္ေလ စရိတ္ေတာ့ေထာက္ပံ႔တယ္ အေဖ့ရဲ႕ ေထာက္ပ႔ံမႈ အားနည္းလာတဲ႕အခါႀကေတာ့ အေမ့မွာမိန္းမသားဒဏိမဲ႕ အလုပ္ကိုပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ လုပ္ရတယ္ အဲ႕ ဒီလိုနဲ႔ဘုရာေက်ာင္းလည္းမတက္ျဖစ္ ဘုရားနဲ႕လဲေဝးခဲ႔တယ္ က်ြန္ေတာ္ဆို sunday school ဆိုတာ ငယ္ငယ္က ဘာမွန္းေတာင္မသိရပါ က်ြန္ေတာအရြယ္ေရာက္လာေတာ့ အေမကနွစ္ျခင္းခံဆိုလို႔ ခံလိုက္တယ္ ဘာမွနးညာမွန္းမသိဘူး အဆိုးဆံုံးကေတာ့ အရက္ရဲႈေက်းက်ြန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ႕တယ္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ေႀကင့္ မေလးရွားကိုက်ြန္ေတာ္ေရာက္တယ္ ၂၀၀၅ေလာက္မွာ ၂၀၀၇မွာ အသက္တာေျပာင္းလဲတယ္ ခရစ္ေတာ္အားျဖစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးအားလံုးကိုျဖတ္ေတာက္နိုင္ခဲ႕တယ္ ၂၀၀၆မွာအေဖးဆံုးတယ္ ။ကြန္ေတာ္ထင္တယ္ အေမ့ထမ္းဘိုးျပန္တည့္သြားတယ္ထင္တယ္ ။ ေျပာျခင္တာက မညီထမ္းဘိုးကိုထမ္းမိခဲ႔ တဲ႕ က်ြန္ေတာ့္အေမ ေပးဆပ္မႈ႕ ေတြက အရမ္းကိုမ်ားလွပါတယ္အခုဆို က်ြန္ေတာ့ဦးေလးနဲ႕ အမလည္းထိုနည္းလည္းေကာင္းပဲ မညီတဲ႕ထမ္းဖိုးကိုထမ္းတယ္ေလ ဦးေလးဆိုရင္ လင္မယား က တကြဲတျပား ။ အမဆိုရင္လည္း ကိုယ့္ေသြးသားရင္းခ်ာကို ေမြးစားဖို႔ဆိုျပီး သူမ်ားကိုေပးလိုက္ရ ႀကားရတာစိတ္မေကာင္းစရာေတြပါ။ ဒီရလဒ္ကိုႀကည့္ရင္ ဘုရားရဲ႕စကားကိုနားမေထာင္လို႕ ပဲ ။ ဘုရားသခင္ကညီတဲ႕ထမ္းဘိုးကိုထမ္းဖို႔အလိုရွိတာကိုအထက္ပါအေႀကာင္းအရာေတြက က်ြန္ေတာ့္ရဲ႕ ကိုေတြ႔ ေလးကို သက္ေသခံေဝငွျခင္းျဖစ္ပါတယ္အိမ္ေထာင္ဖက္ရွာေနေသာ ယံုႀကည္သူသားသမီးအေယာက္စီတိုင္း ညီတဲ႕ထမ္းဘိုး ထမ္းေသာသူမ်ားျဖစ္ပါေစလို႕ ခရစ္ေတာ္နာမ၌ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။အာမင္း။ ။ July 13, 2013 at 5:23pm

 

**********

ခရစ္ယာန္ေတြ.. ခရစ္ယာန္ေတြ .. အခု ၾကားေနရတာ မညီေသာ ထမ္းပိုးေတြနဲ့ လက္ထပ္ၾကတဲ့သတင္းေတြ။မညီေသာ ထမ္းပိုးေတြနဲ့ လက္ထပ္ၾကတဲ့ရလဒ္ေတြကို အနည္းငယ္ေတာ့ ေၿပာခ်င္တယ္။

 

၁. မိမိ တို ့နွစ္ေယာက္ စိတ္ခ်မ္းသာမယ္။၂. မိမိ တို ့ ရဲ့ မိဘနွစ္ေယာက္ စိတ္ဆင္းရဲေစမယ္. (ဘာလို့လည္းဆိုေတာ့ ဘာသာမွမတူတာကိုး။)၃. မိဘ နွစ္ပါးက သေဘာတူသည္ဘဲထားအံုး သားသမီးေတြ စိတ္ဆင္းရဲမယ္. (ဘာလို့လည္းဆိုေတာ့ သားသမီးေတြ ဘုရားေက်ာင္းသြားရင္ မိဘ မပါလို ့စိတ္ဆင္းရဲရမယ္။ သူတို့ေလးေတြ တစ္ဘ၀လံုး နာက်င္ရမယ္။ မိဘ က ကိုးကြယ္ေစခ်င္တဲ့ဘာသာက တစ္မ်ုိး သားသမီးက တစ္မ်ိုး)၄. အိမ္ေထာင္မွာ ဘုရားသခင္ ကို ဦးထိပ္မထားမိတဲ့ အိမ္ေထာင္ေယာက်ာ္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးအဆင္မေၿပၿဖစ္လာမယ္။၅. စီးပြားေရး အဆင္မေၿပၿဖစ္လာတဲ့အခါ မေကာင္းတဲ့ ဒုစရိုက္ေတြ မိဘေတြ လုပ္လာေတာ့တယ္။၆. အဲ့ဒီမွာ သားသမီးေတြ ကို ဒုကၡေရာက္ေစေတာ့တာဘဲ။၇. ပညာေရးလည္းမရ။ သားသမီးေတြမွာဘ၀ ရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မွုေတြ မခံစားရေတာ့ဘဲ ေလာကၾကီးထဲမွာ အလုပ္လုပ္ရၿခင္းကို ဘ၀ရဲ့ ၀မ္းေရးအတြက္ စသင္ယူေနၾကရတယ္။၈. စီးပြားေရးမေကာင္းေတာ့ အေဖ ေနာက္မိန္းမရွာ။ အေပ်ာ္ရွာ။ အိမ္မၿပန္။ အရက္ေသာက္။ ဖဲရိုက္။ အိမ္ၿပန္ေရာက္တဲ့အခါ မိန္းမလုပ္သူနဲ့ စကားမ်ား။ ရန္ၿဖစ္။ ဒုုကၡမ်ိုးစံု.....xxxxxx၉. ေနာက္ဆံုးေတာ ့ အိမ္ေထာင္ကြဲ။ သားသမီးေတြ လူပံုအလယ္မွာ မ်က္နွာငယ္ရ။

 

ကဲ... ၉ ခ်က္ထဲေပမယ့္ အရမ္း အနွစ္အကာ ရွိတယ္။ ခံစားရမယ့္ ဒုကၡေတြကေတာ့ တစ္ပံုခ်ည္းပဲ။ မယံုရင္ အဆိုေတာ္ေတြ ၇ဲ ့အၿဖစ္သနစ္ကို ေသခ်ာစမ္းစစ္ၾကည့္ၾက။ဒါမွ မဟုတ္လည္း မယံုၾကည္သူနဲ့ဘဲ မခြဲနိုင္ မခြာနိုင္ၿဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္လည္း သင္ ဒုကၡေတြ ကို ခံေပေတာ့။ ဒါဟာ အက်ဥ္းခ်ုဥ္းထားတာၿဖစ္ပါတယ္။

 

မယံုၾကည္သူနဲ့ ခြဲဖို့ခက္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လြယ္လြယ္ေလးဘဲ။နည္းေကာင္းေပးလိုက္မယ္။ ဘုရားသခင္ကိုေၿပာၿပ။ ဘုရားသခင္ က်ြနု္ပ္ ေကာင္းၾကီးလိုခ်င္တယ္..ဒါေပမယ့္ က်ြနု္ပ္ ဒီခ်စ္သူ ကို ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ။ ကိုယ္ေတာ္ က်ြနု္ပ္ကိုလမ္းၿပပါ။ ကိုယ္ေတာ္ အလိုေတာ္အတိုင္းသာၿဖစ္ေစပါ။ က်ြန္ုပ္ကို ကိုယ္ေတာ့္စကားနားေထာင္တဲ့သူ ၿဖစ္ေစပါလို ့ခရစ္ေတာ္နာမနဲ့ ဆုေတာင္း။ က်န္တာ ဘုရားသခင္ လမ္းၿပလိမ့္မယ္။ ဒီခ်စ္သူနဲ့ မၿပတ္နိုင္လို့ ဘုရားသခင္ဆီမွာ ငိုယိုၿပီးခြင့္လႊတ္ဖို့ေတာင္းေလ်ွာက္သံကို ဘုရားသခင္ ဘယ္ေတာ့မွ အလိုမရွိဘုူး။

 

အလိုေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ၿပည့္စံုသကဲ့သို ့ေၿမၾကီးေပၚ၌လည္း ၿပည့္စံုပါေစေသာ္..

ခရစ္ေတာ္ နာမ၌† Murann Ezine


 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

အခန္းလြတ္ တစ္ေနရာ

(လွမင္းသူ)

ၾကားခဲ့ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္ကေလး တစ္ခုေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္အလြန္ေၾကကြဲခဲ့ရပါသည္။ သူငယ္ေလး ေဒးဗစ္သည္ ခရစ္စမတ္ျပဇတ္တြင္ တည္းခိုခန္းပိုင္ရွင္ အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေပးျခင္းခံရသည္။
ထိုတာ၀န္သည္ ေဒးဗစ္အဖို႔ အလြန္လြယ္ကူသည္။ တည္းခိုခန္းပိုင္ရွင္အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေယာသပ္၊မာရိ အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ရျခင္းေလာက္ မခက္ခဲ။ ေယာသပ္၊ ကိုယ္၀န္ လြယ္ထားသည့္ မာရိတို႔ လင္မယား တည္းခိုခန္းသို႔ လာျပီး " အခန္းလြတ္ ရွိပါသလား " ဟု ေမးျမန္းလာလွ်င္ " အခန္းေတြျပည့္ေနပါျပီ။  အခန္းလြတ္မရွိပါဘူးဗ်ာ" ဟု ေျပာဆိုရုံသာ ျဖစ္သည္။ ေဒးဗစ္က ေျပာရမည့္ စာေၾကာင္းေလးကို အၾကိမ္အနည္းငယ္ေလ့က်င့္လိုက္ျပီး၊ ျပဇတ္ကရမည့္ ေနကိုသာေစာင့္ေနလိုက္သည္။ ျပဇတ္ကရမည့္ ေန႔ ေရာက္လာသည္။ ျပဇတ္ကသည့္ သူမ်ား က်ရာက႑မ်ားကို တခန္း ျပီး တခန္း ေက်ပြန္စြာ သရုပ္ေဆာင္သြားသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ သူသရုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလွည့္ေရာက္လာသည္။ ေယာသပ္ႏွင့္ မာရိတို႔ လင္မယား တည္းခိုခန္း တံခါးေခါက္လိုက္သည္။ ေဒးဗစ္က တံခါးကို ဖြင့္ေပးလုိက္သည္။ မာရိတို႕လင္မယားက " အခန္းလြတ္ရွိပါသလား " ဟု ေမးလိုက္သည္။ ေဒးဗစ္က " အခန္းေတြျပည့္ေနပါျပီ။  အခန္းလြတ္မရွိပါဘူးဗ်ာ" လို႔ ေျပာလိုက္သည္။ မာရိတို႔လင္မယား ေက်ာဘက္လွည့္ကာ တည္းခိုခန္းမွ ထြက္ရန္ ျပင္သည္။ ေက်ာခိုင္း၍ ထြက္ခြာသြားေသာ ေယာသပ္မာရိလင္မယားကို ၾကည့္ျပီး ေဒဗစ္ကေလး စိတ္ထိခိုက္စြာ ေျပာလိုက္သည္။

" ေန... ေနပါဦးခင္ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အခန္းလြတ္ တစ္ေနရာ ရွိပါတယ္။ လာတည္းခိုလွည့္ပါ။ "

ထိုအျဖစ္အပ်က္ေလးကိုၾကားေတာ့ ကြ်န္ေတာ္အလြန္ခံစားရသည္။ သိပ္မၾကာေသးမီ အခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ့္တြင္ ျဖစ္ပ်က္မွဳ မ်ားစြာၾကံဳသည္။ အလုပ္အကိုင္ အေျပာင္းအလဲ၊ မိသားစု အခက္အခဲ၊ မိဘေမာင္ႏွမႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔ၾကားက ဆက္ဆံေရး ျပႆနာ၊ ေငြေရးေၾကးေရး ပူပန္မွဳ၊ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္း စသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ား စုျပဳံက်ေရာက္လာသည့္ ကြ်န္ေတာ္သည္ စိတ္ပူပန္မွဳမ်ား၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား၊ စိတ္မခ်မ္းသာမွဳမ်ား ဖိစီးလာကာ ဘုရားႏွင့္ ေ၀းကြာမွန္းမသိ ေ၀းကြာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားအတြက္ အခ်ိန္ေပးမွဳ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္။ ဘုရားႏွင့္ မိႆဟာရျပဳမွဳ ေလ်ာ့ရဲလာခဲ့သည္။ နဴတ္ကပတ္ေတာ္မ်ား ေလ့လာမွဳက်ဲလာခဲ့သည္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ဘုရားအတြက္ေနရာ တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ပါသည္။ " ထိုအရာ " ဟု ဆိုသည့္ ေလာကီေရးရာမ်ားျဖင့္သာ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ရွိေနသည့္ အခန္းေတြ ျပည့္က်ပ္ေနခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္က " အခန္းလြတ္ရွိပါသလား" လို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ကို " အခန္းေတြ ျပည့္ေနျပီ။ အခန္းလြတ္မရွိေတာ့ဘူး " ဟု ကြ်န္ေတာ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္ေနာင္တရ၍ မဆံုးပါ။ ဘုရားသခင္ထံ ကြ်န္ေတာ္၀န္ခ်ေတာင္းပန္ခဲ့ပါသည္။

" ကြ်န္ေတာ့္မွာ အခန္းလြတ္ တစ္ေနရာ ရွိပါတယ္။ လာျပီး တည္ခိုလွည့္ပါ။ " ဟူ၍

အခ်ိန္တိုင္း၌ ဘုရားသခင္အတြက္ အခန္း တေနရာစာ အျမဲေပးႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္

နာမေတာ္အားျဖင့္

လွမင္းသူ

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

  ဆရာေရႊ ဆိုတဲ့ လူေျဖာင့္၊စိတ္တို သင္းအုပ္ဆရာ တစ္ပါးေရွ့မွာ သူ႔အေၾကာင္းမသိတဲ့ ဧည့္သည္ ဧ၀ံေဂလိ ဆရာတစ္ဦး တရားေဟာတဲ့ပါတယ္။  ပံုျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ ထည့္ေျပာတယ္။

   တစ္ခါက .. တဲ့ .....   ရြာတစ္ရြာကို လူငယ္ သင္းအုပ္ဆရာအသစ္အေနနဲ႔၀င္လာတယ္။ ရြာအျပင္ ရြာအ၀င္ တဲေလးတစ္ခုမွာ အသက္၆၀ေက်ာ္ အဖြားၾကီးတစ္ေယာက္ထဲေနလို႔ စကားေျပာၾကည့္ေတာ့ .. သူကို အမွန္တရားေျပာလြန္းအားၾကီးလို႔ ရြာအျပင္ထုတ္ထားေၾကာင္း .. သိရတယ္။ အင္း ..ရြာကလူေတြ သက္ၾကီးရြယ္အိုကို ဒီလိုမလုပ္သင့္ေၾကာင္းလည္း တရားေဟာရဥိးမယ္ဆိုျပီး ဆက္ထြက္သြားခ်ိန္မွာ ေနာက္က အဖြားအိုက  "ဟဲ့  မ်က္ေစ့တဖက္ေစြေနတဲ့ သူငယ္၊ မင္းရဲ့ ေဘာပင္ေမ့က်န္ေနတယ္ကြဲ႔"  ... လို႔ေအာ္ေျပာလိုက္ေတာ့ .. တရားေဟာဆရာလူငယ္ စိတ္ဆိုးသြားျပီး ... ရြာျပင္ထုတ္ထားတာ နဲေတာင္နဲေသးတယ္လို႔ ေတြးမိလိုက္တယ္ .. တဲ့။  ဧ၀ံေဂလိ စကားေျပာရင္ လည္း မွန္ကန္ေပမဲ့ သတိထားေျပာဆိုဖို႔ တရားေဒသနာတိုက္ေၾကြးသြားပါတယ္ ... 

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

Written by  ေအာင္ေသာ္ၿဖိဳး  http://thevoicemyanmar.com/

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ပရိသတ္ခ်စ္ခင္မႈ အမ်ားဆုံး ရရွိခဲ့ေသာ ေဘာလုံးသမားကို ျပပါဆိုလွ်င္ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပဳိင္ပြဲ အမ်ဳိးသမီး ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲမ်ားတြင္ တတိယေနရာျဖင့္ ေက်နပ္ ခဲ့ရေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား ေပးအပ္ေသာ ခ်စ္ခင္မႈ ေ႐ႊတံဆိပ္ဆုကို ရရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး အသင္း၏ နံပါတ္ (၇) အက်ႌဝတ္ဆင္သူ ကြင္းလယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးအသင္း၏ ပရိသတ္ အားေပးမႈ အမ်ားဆုံး ကစားသမား၊ သူမ၏အမည္ကို ကိုယ္ေပၚတြင္ ေဆးမင္ေၾကာင္ (Tattoo) ထိုးၿပီး ဂုဏ္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရေသာ ပထမဆုံး အမ်ဳိးသမီးအား ကစားသမား၊ ျပည္သူမ်ား၏ ခ်စ္ခင္မႈမ်ားျဖင့္ ေထြးေပြ႕ျခင္း ခံခဲ့ရသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ခ်စ္ေထြးေလးဟု ပရိသတ္မ်ားကေခၚသူ  သန္းသန္းေထြးကိုပင္ ေ႐ြးခ်ယ္ျပသမိမည္ ျဖစ္သည္။

သူမ၏ ေဘာလုံး အားကစားနည္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဝါသနာစိတ္သည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေလးနက္ခဲ့သည္။ မိခင္က ႐ြာနီးခ်ဳပ္စပ္ႏွင့္ ႐ြာတြင္း ေစ်းဝယ္ခိုင္းလိုက္သည့္ လမ္းတြင္ ေဘာလုံးပြဲရွိလွ်င္ သူမအခ်ိန္မီ အိမ္ျပန္မေရာက္ေတာ့။ ေဘာလုံးပြဲ ရပ္ၾကည့္ေနၿပီး ပြဲၿပီးမွသာ အလုပ္ကို ဆက္လုပ္သည္။

အသက္ ၁၁ ႏွစ္ခန္႔တြင္ ၎၏ေမြးရပ္ ဧရာဝတီတိုင္း ေညာင္တုန္းၿမဳိ႕နယ္ ေဗာဓိေက်း႐ြာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးပြဲမ်ားတြင္ ေျခစြမ္းျပ ကစားေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီး ကစားေဖာ္ ရွားပါးေသာေၾကာင့္ ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းကာ တြန္းတိုက္ကစားခဲ့သည္။

အထက္တန္း ေက်ာင္းသူဘဝ ေက်ာင္းတြင္း ၿပဳိင္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ေနၿပီး ၁၂ ႏွစ္၊ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ ႐ြယ္တူ မိန္းကေလးမ်ား အလွျပင္ ေက်ာ့ေမာ့ေနေသာ ေက်ာင္းမုန္႔စားဆင္းခ်ိန္မ်ားတြင္ သူမကေတာ့ ႐ြယ္တူေကာင္ေလးမ်ားႏွင့္ ေခြၽးသံရႊဲရႊဲ အလုအယက္ ေဘာလုံးကစားေနခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

ေက်ာင္းပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ေညာင္တုန္းၿမဳိ႕နယ္ လက္ေ႐ြးစင္အျဖစ္ ကစားခဲ့ၿပီး ၿပဳိင္ပြဲတစ္ခု က်င္းပတိုင္း ပြဲစဥ္ေတာက္ေလွ်ာက္ အေကာင္းဆုံးဆု၊ အေကာင္းဆုံး ကြင္းလယ္ ကစားသမားဆု အနည္းဆုံး ဆုတံဆိပ္ ႏွစ္ဆုခန္႔ ရတတ္ေၾကာင္း သူမက ေျပာျပသည္။

ၿမဳိ႕နယ္လက္ေ႐ြးစင္၊ ခ႐ိုင္လက္ေ႐ြးစင္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း လက္ေ႐ြးစင္မ်ားအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ အားကစားသမား သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဆရာငါးဦးခန္႔ျဖင့္ ႀကံဳခဲ့ဖူးၿပီး ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးခဲ့သူ လက္ဦးဆရာမွာ ေညာင္တုန္းၿမဳိ႕နယ္ ငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ  ဆရာဦးျမင့္စိုးျဖစ္ကာ မိမိေဘာလုံးပြဲ အေတြ႕အႀကံဳ ရရွိေစရန္ ၿပဳိင္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးသည္အထိ မိမိကို ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာျပခဲ့သည္။

“ဆရာက ကြၽန္မကို လက္ေ႐ြးစင္ အသင္းႀကီးအထိ ေရာက္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အမ်ဳိးသမီး ပြဲေတြဆိုတာ သိပ္မရွိေသးဘူးေလ။ အဲဒီအတြက္ ကန္ခ်င္ရင္ေတာင္ ေစာင့္ခဲ့ရတာ။ ဆရာဦးျမင့္စိုးက ၿပဳိင္ပြဲေတြ မၾကာမၾကာ က်င္းပေပးခဲ့တယ္။ ကြၽန္မ အားကစားသမားျဖစ္ဖို႔ ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးတဲ့ ဆရာတစ္ေယာက္ပါ” ဟု ၎က ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ 
“မိန္းကေလးျဖစ္ၿပီး ေဘာလုံးကန္တာကို အိမ္ကမႀကဳိက္ပါဘူး၊ တားျမစ္တယ္။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ေဘာလုံးမွ ေဘာလုံးျဖစ္ေနေတာ့ အိမ္က ခြင့္ျပဳတယ္လည္း မဟုတ္ဘူး၊ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ မႏိုင္ေတာ့ လႊတ္ေပးလိုက္တာေပါ့” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အိမ္က အားမေပးခဲ့ေသာ္လည္း မိမိစိတ္အား ထက္သန္ေသာ ေဘာလုံးကစားျခင္းကို ႀကဳိးစားလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ SEA Games ၿပဳိင္ပြဲအတြက္ လက္ေ႐ြးစင္အသင္းတြင္ ပဏာမ လူစာရင္းအတြက္ ပါခဲ့ေသာ္လည္း အသက္ငယ္႐ြယ္မႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ၿပဳိင္ပြဲတြင္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ဆက္လက္ႀကဳိးစားခဲ့ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဗီယက္နမ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ SEA Games ၿပဳိင္ပြဲတြင္ စတင္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အိမ္ရွင္ျမန္မာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ SEA Games ၿပဳိင္ပြဲအထိ လက္ေ႐ြးစင္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ သူမလက္ေ႐ြးစင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ ရင္းႏွီးခဲ့ရ၊ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားမွာ မနည္းလွ။ အဓိက စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္ကား ပညာေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထက္တန္း ပညာေရး၏ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေသာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကုိ သူမ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ 
“ကိုယ္ဝါသနာပါတဲ့ အရာတစ္ခုကို ေအာင္ျမင္ဖို႔ အာ႐ုံစူးစိုက္ဖို႔အတြက္ ေက်ာင္းစာကို လႊတ္ခဲ့ရတယ္။ ပညာေရးဆိုရင္ ၁၀ တန္းေတာင္ မေအာင္ခဲ့ပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားေသာ သူမအသံသည္ အနည္းငယ္ တိုးသြားသည္။ 

သူမသည္ ျပည္သူ႔ ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးဌာနတြင္ အႀကီးတန္းစာေရးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ SEA Games ၿပဳိင္ပြဲၿပီးဆုံးလွ်င္ ဌာနဆိုင္ရာ အလုပ္ႏွင့္ ေဘာလုံးကန္ျခင္း တစ္ခုခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ဌာနက ညြန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သူမကဆိုသည္။ 

သူမ ကစားသမားသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေပ်ာ္႐ႊင္ခဲ့ဆုံး ၿပဳိင္ပြဲမွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အာဆီယံ ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပဳိင္ပြဲပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ မိမိႏိုင္ငံ ပရိသတ္မ်ားေရွ႕ေမွာက္ ထိုင္းအသင္းကို ပင္နယ္တီအထိ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ ေ႐ႊတံဆိပ္ဆုႀကီးကို ရယူေပးႏိုင္ေသာ ပြဲျဖစ္၍ ေမ့မရဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

သူမဘဝတြင္ အေပ်ာ္႐ႊင္ဆုံး အမွတ္တရပြဲမွာ ထိုင္းအသင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေသာပြဲ ျဖစ္ခဲ့သလို ဝမ္းနည္းစရာ အေကာင္းဆုံးပြဲမွာလည္း ထိုင္းအသင္းႏွင့္ ပြဲပင္ျဖစ္သည္။ ေျခာက္ႏွစ္အၾကာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ေသာ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ SEA Games ၿပဳိင္ပြဲ အမ်ဳိးသမီးေဘာလုံး ဆီမီးဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္တြင္ ထိုင္းအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ျပန္လည္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံး ပင္နယ္တီ အဆုံးအျဖတ္ ၁၀ ဂိုးအထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာအသင္း ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည့္ပြဲတြင္ သူမ ငိုေကြၽးခဲ့ရသည္။
“ကိုယ့္ဘက္က ပင္နယ္တီ လြဲခဲ့တဲ့အထိ ႐ႈံးမယ္လို႔ မေမွ်ာ္လင့္ထားဘူး။ ဒီလို ပင္နယ္တီကို ဆယ္လုံးေလာက္ အထိလည္း မေရာက္ဖူးဘူးေလ။ ႏိုင္မယ္လို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ထားတာ။ ႐ႈံးခဲ့ေတာ့ ဘာမွမေျပာႏိုင္ေအာင္ စိတ္ဓာတ္က် အားပ်က္ခဲ့တယ္၊ တာဝန္မေက်ခဲ့ဘူးေလ” ဟု သူက ေျပာသည္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး အသင္းအေနႏွင့္ ဗိုလ္လုပြဲသို႔ မတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း တတိယေနရာ လုပြဲတြင္ မေလးရွားကုိ ေျခာက္ဂိုးအထိ သြင္းယူခဲ့ၿပီး သန္း ၆၀ ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ခ်စ္ခင္မႈျဖင့္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ေ႐ႊတံဆိပ္ဆုကို ရရွိခဲ့သည္။ 

သန္းသန္းေထြးအေနႏွင့္ ၂၀၁၃ SEA Games ၿပဳိင္ပြဲတစ္ေလွ်ာက္ ပြဲစဥ္ေလးပြဲခန္႔ ပြဲခ်ိန္ျပည့္ ကစားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဂိုးသြင္းယူ ေပးႏိုင္ခဲ့ကာ အသင္းေဖာ္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး ဖန္တီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ၿပဳိင္ပြဲ စတင္သည္ႏွင့္ အားႀကဳိးမာန္တက္ ကစားေသာ သူမ၏ ပုံစံေၾကာင့္ ပရိသတ္မ်ား၏ အားေပးမႈကို ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

က်ားက်ားလ်ားလ်ားရွိေသာ အသင္းေဖာ္မ်ား၏ၾကားတြင္ အသားျဖဴျဖဴ မိန္းမဆန္ဆန္ျဖင့္ မ်က္ႏွာတြင္ သနပ္ခါးေရက်ဲျဖင့္ ေျပးလႊားကစားေနေသာ သူမ၏ပုံစံမွာ ပရိသတ္မ်ား၏ ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ သန္းသန္းေထြးဟု ေအာ္ဟစ္အားေပးႏိုင္စြမ္း ရွိေစသည္။

သူမ၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ထိုမွ်ေလာက္ျဖင့္ ရပ္တန္႔မသြားေသး။ သူမ၏ အမည္ျဖစ္ေသာ သန္းသန္းေထြးႏွင့္ ေက်ာနံပါတ္ျဖစ္ေသာ နံပါတ္ (၇)ကို ပရိသတ္တစ္ေယာက္က ေဆးမင္ေၾကာင္ထိုးကာ ဂုဏ္ျပဳလိုက္သည္။ ျမန္မာအားကစား သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကစားသမား အမည္ကို ေဆးမင္ထိုးျခင္းမွာ ပထမဆုံး ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

ယင္းအျပင္ အျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခု ရွိေသးသည္၊ မေလးရွားအသင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပဳိင္သည့္ တတိယေနရာလု ပြဲစဥ္ မိနစ္ကိုးဆယ္ + အခ်ိန္ပို ၂ မိနစ္တြင္ သန္းသန္းေထြး ျဖတ္တင္ေပးလိုက္ကာ ျမင့္ျမင့္ေအး ပိတ္သြင္းၿပီး ေအာင္ပြဲခံစဥ္တြင္ ပြဲၾကည့္စင္မွ ပရိသတ္တစ္ဦးက သန္းသန္းေထြးကို လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ရန္ ပြဲၾကည့္စင္မွ ခုန္ဆင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘယ္ဘက္ေျခေထာက္႐ိုး ႏွစ္ေခ်ာင္း က်ဳိးသြားခဲ့သည္။
ယခုဆိုလွ်င္ သူမအား သန္း ၆၀ ၏ ခ်စ္ခင္မႈမ်ားျဖင့္ ေထြးေပြ႕ျခင္း ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ခ်စ္ေထြးေလးဟု အမ်ားက ေခၚေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

သူမဘဝတြင္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ျပည္တြင္း ေဘာလုံးသမားမ်ားတြင္ ဦးသန္းတိုးေအာင္၊ ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ေက်ာ္ကိုကိုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေပၚတူဂီ ေတာင္ပံတိုက္စစ္မွဴး စီေရာ္နယ္ဒိုကို ႀကဳိက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း သူမက ေျပာဆိုသည္။
ေပၚတူဂီ ကစားသမား ခရစ္စတီရာႏို ေရာ္နယ္ဒိုသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေနၿပီး သူ၏ အမွတ္အသားအျဖစ္ CR7 ဟု ပရိသတ္မ်ားက ေခၚဆိုၾကကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း သန္းသန္းေထြးကုိ ပရိသတ္မ်ားက TT 7 ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။

သူမႏွင့္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးအသင္းအေပၚ ပရိသတ္မ်ား၏ အားေပးမႈမွာ ေျပာစရာပင္ မရွိေအာင္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ႀကဳိးစားမႈမွာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္လွ်င္ ပရိသတ္၏ အားေပးမႈမွာ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေၾကာင္းႏွင့္ ပရိသတ္က မိမိတို႔ အားမငယ္ရန္ ႏွစ္သိမ့္ၿပီး ပထမဆုေပးသည္ ဆိုေသာ္လည္း မိမိတို႔ ရရွိခဲ့ေသာဆုမွာ တတိယ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ပရိသတ္မ်ားအေပၚ တာဝန္မေက်ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

မိမိအားကစားသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ ေအာ္ဟစ္ အားေပးျခင္းမ်ား၊ စာေပးျခင္းမ်ားသာ ႀကံဳဖူးၿပီး မိမိအသားအနာခံကာ ေဆးမင္ထိုးကာ ဂုဏ္ျပဳေသာ ပရိသတ္မ်ဳိးရွိသျဖင့္ အံ့ၾသရေၾကာင္း၊ ပရိသတ္မ်ားက ယခုကဲ့သို႔ အားေပးေလ မိမိတို႔ ပိုမိုသိမ္ငယ္ေလ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဖြင့္ဟသည္။ 

သူမအေနႏွင့္ SEA Games ၿပဳိင္ပြဲ ငါးႀကိမ္ခန္႔ ႀကံဳခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ေ႐ႊတံဆိပ္ဆု တစ္ႀကိမ္မွ မရဖူးခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိဘဝတြင္ အလိုခ်င္ဆုံး ဆုတံဆိပ္မွာ SEA Games ၿပဳိင္ပြဲမွ ေ႐ႊတံဆိပ္ဆုပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူမက ေျပာသည္။
“ကြၽန္မ SEA Games ကို ငါးႀကိမ္ ႀကံဳဖူးတယ္။ ေ႐ႊတစ္ခါမွ မရဖူးဘူး။ အေၾကာင္းတစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုေၾကာင့္ အၿမဲတမ္းလြဲတယ္။ SER Games က ၂ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ဆိုေတာ့ ဆယ္ႏွစ္ရွိၿပီ အခ်ိန္ေတြ ႏွေျမာဖို႔ ေကာင္းတယ္၊ ေနာက္အႀကိမ္ေတြမွာေတာ့ ရမလား မခန္႔မွန္းရဲပါဘူး” ဟု ဆိုသည္။

သူမ၏ ေဘာလုံးကန္ျခင္းအျပင္ ဒုတိယဝါသနာကို ျပပါဆိုလွ်င္ ဆရာမ ျဖစ္ခ်င္သည္ဟု သူမဆိုသည္။ 
“ေနာက္တက္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေလးေတြကို ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးရတာ ကြၽန္မဝါသနာပါတယ္။ ေဘာလုံးေလာကက အနားယူျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္လည္း နည္းျပအေနနဲ႔ ကြၽန္မဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

သူမအေနႏွင့္ ေဘာလုံးအားကစားကို ကစားႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္အထိ ကစားသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး SEA Games ၿပဳိင္ပြဲ ေ႐ႊတံဆိပ္ဆုကို သူမရယူႏိုင္ေအာင္ အေကာင္းဆုံး ေလ့က်င့္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ 

မိမိအေနႏွင့္ ခ်စ္သူတစ္ဦး ထားခဲ့ဖူးေသာ္လည္း လတ္တေလာတြင္ ခ်စ္သူတစ္ဦးမွ မရွိေသးေၾကာင္း၊ ႏွလုံးသားေရးရာအတြက္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ေသးဘဲ ေဘာလုံးတြင္သာ အာ႐ုံစူးစိုက္ထားၿပီး ပရိသတ္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေပးဆပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
“လတ္တေလာေတာ့ ေျခစြမ္း အေကာင္းဆုံးရေအာင္ပဲ ႀကဳိးပမ္းေနပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ကြင္းအတြင္း အားႀကဳိးမာန္တက္ လိုက္လံေဆာ့ ကစားသူတစ္ေယာက္သာမက ေလ့က်င့္ေရးခ်ိန္ မ်ားတြင္လည္း အျပင္းအထန္ ေလ့က်င့္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈကို ဆာေလာင္သူတစ္ဦး၊ ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံတတ္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူမက ျပည္သူမ်ားအတြက္ သူမ ရယူေပးခ်င္ေသာ SEA Games ခ်န္ပီယံဆုႀကီးကို ရယူႏိုင္ေအာင္ အေကာင္းဆုံး ႀကဳိးစားမည္ဟု ကတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

**************************

 Sea Game 2013 သံုးသပ္ခ်က္
ဆီးဂိမ္း ၂၀၁၃ ျပီးေတာ့မဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာမ်ားအတြက္ အလြန္ၾကီးမားတဲ့ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ သင္ခန္းစာမ်ားစြာ ရရွိသြားမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကမၻာ့အဆင့္ကို တက္လွမ္းဖို႔ထက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအဆင့္ကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ေက်ာ္ျဖတ္ရမယ္ဆိုတာာ ေလ့လာသံုးသပ္ပါမယ္။ 

အားသားေသာအခ်က္ေကာင္းမ်ား
ခ်ီးမြမ္းျခင္းနဲ႔ပဲ စတင္ရရင္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို တစ္ခါမွမျမင္ခဲ့ဖူးတဲ့ လူပေဒသာ၊ ကြန္ျပဴတာနည္းပညာမ်ားနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနဲ႕တန္းတူျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕ရာဇဝင္ကိုလည္း ကမၻာကိုတင္ျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ မရွိမျဖစ္တဲ့ ေခတ္မီအားကစားကြင္းၾကီးမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္မွာ ေဒၚလာသန္းေပါင္း၄၀၀ အကုန္ခံတည္ေဆာက္ျခင္းကလည္း အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ အားကစားအသင္းနဲ႕၊ အားကစားသမားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ပံ့ပိုးမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေပးသလို၊ ပုဂၢလိက စပြန္စာမ်ားစြာလည္း ရရွိေအာင္ ပံ့ပိုးႏိုင္ပါတယ္။ ေရႊ၊ေငြ၊ေၾကးရသူမ်ားကိုလည္း ဆုေၾကးသင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ေပးခဲ့ပါတယ္။ 

ႏိုင္ငံအတြက္ ယခု အားကစားပြဲျပီးခါနီး ၂ရက္အလိုမွာ အဆင့္(၂)ကို ေရာက္ရွိေနျခင္းကလည္း ထူးျခားလွပါတယ္။ စုစုေပါင္းေရႊ၊ေငြ၊ေၾကး အေရအတြက္မွာ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႔က သာလြန္ပါတယ္။ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕ရဲ့ ေရႊ၁၀၀ခု မွန္းထားခ်က္မေရာက္ေပမဲ့ ၈၀%ေလာက္ေတာ့ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာမ်ား ေရႊမ်ားမ်ားရေအာင္ ျမန္မာ့ျခင္း၊ ျမန္မာ့ေလွေလွာ္၊ ျမန္မာ့စစ္တုရင္၊ ျမန္မာ့လက္ေဝွ႕ စတဲ့အားကစားနည္းေတြမွာ ၾကိဳးစားေပမဲ့ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ေခသူမဟုတ္ေတာ့၊ အဲဒီ ျမန္မာအားသာတဲ့ ျပိဳင္ပြဲေတြမွာ ျပိဳင္သမွ် ေရႊတံဆိပ္မရဘူး ျဖစ္ရပါတယ္။ 

အထူးသျဖင့္ အားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား မိမိတို႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သလို ေငြသံုးႏိုင္ျခင္း၊ စပြန္စာရွာႏိုင္ျခင္း၊ အားကစာသမား ေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ျခင္း  ..စတဲ့ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ေပးထားတာဟာ အလြန္အားရစရာေကာင္းပါတယ္။ အစိုးရက အရာရာဝင္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္အက်င့္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းပါ။ လူငယ္အားကစားသမားမ်ားကို တကယ္အလားအလာ ရွိသူမ်ားပဲ ေရြးခ်ယ္ယွဥ္ျပိဳင္ေစျခင္းဟာ ျမန္မာ့အားကစားအဆင့္ကို တိုးတက္ေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အရည္အခ်င္းအလြန္တိုးတက္လာပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူေကာင္းမွ အားကစားသမားမ်ား အရည္အခ်င္းတိုးတက္လာမယ္။ ျခံဳၾကည့္လိုက္ရင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔ကစားသမား ပဋိပကၡဆိုတာ ရွိျမဲျဖစ္ေပမဲ့ ျမင့္ျမတ္စိတ္ထားရွိသူ အုပ္ခ်ုပ္သူမ်ားက အရာရာကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားသမားၾကီးမ်ား ၇၀ေက်ာ္ကို ဖြင့္ပြဲအလံကိုင္ခြင့္ေပးျပီး ဂုဏ္ျပဳ၊အသိအမွတ္ျပဳ၊ ေနရာေပးခဲ့ပါတယ္။ 

လူ႕ေတြကို လုပ္ကိုင္ခ်င္လာေအာင္ အားေပးတဲ့ Motivation လုပ္နည္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဆုေငြမ်ားေပးျခင္းဟာ အေရးၾကီးေသာ္လည္း၊ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းဟာ ပိုျပီးအေရးၾကီးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သူဟာ စံျပ Role Model ျဖစ္ရပါမယ္။


အားနည္းေသာအခ်က္အခ်ိဳ႕
အင္တာနက္အခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပမႈျဖစ္ပါတယ္။ ဝက္ဆိုဒ္
http://www.27seagames2013.com/ ရွိပါတယ္။ ေဖ့စ္ဘုတ္မွာလည္ အဆက္မျပက္ တင္ျပထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း Frontiir ရဲ့ http://seagamesmm.com/ ဝက္ဆိုဒ္ကပဲ အခ်က္အလက္ေတြကိုရပါတယ္။  ျမန္မာအစိုးရဟာ ဒီပြဲကိုေငြအကုန္ခံျပီး ျမန္မာသန္း၆၀ေသာ လူထုၾကီးကို စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြလာေအာင္ လုပ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ျမန္မာကိုကမၻာသိလာေအာင္ လုပ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းအားသည္ အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရႊတံဆိပ္မ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ားရဖို႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ပါတယ္။ ယခင္တံုးက ႏိုင္ငံအလိုက္ ေရႊ၊ေငြ၊ေၾကးတဆိပ္ရရွိမႈမွာ အဆင့္(၇)၊ အဆင့္(၈)ေလာက္ပဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ဆီးဂိမ္းမွာ ေရႊ ၁၆ခုပဲ ရပါတယ္။ အခုေတာ့ ေရႊ ၇၀ခု ရရွိျပီး၊ နိုင္ငံအလိုက္မွာလည္း ဒုတိယေနရာထိ ေရာက္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရႊေငြေၾကး ရရွိသြားတဲ့ ျမန္မာမ်ားနဲ႕ အားကစားသမားမ်ားအေၾကာင္းကို အင္တာနက္ ဝက္ဆိုဒ္မွာ မနည္းရွာရပါတယ္။ သူတို႔စြမ္းေဆာင္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာလို႕မေတြ႕ႏိုင္တာ စိတ္မေကာင္းပါ။ အင္တာနက္ အခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပ၊စုေဆာင္းမႈမွာ အျခားဆီးဂိမ္းမ်ားရဲ့ ဝက္ဆိုဒ္မ်ားထက္ အလြန္ႏိုမ့္က်တဲ့ Data Procession ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့အိုလံပစ္ပြဲ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွကစားပြဲေတြမွာ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မဲ့ အားကစာသမားမ်ားရဲ့၊ ဓါတ္ပံု၊ အသက္၊ ျပိဳင္မဲ့ပြဲစဥ္မ်ား၊ သူတို႕ရရွိတဲ့ ဆုတံဆိပ္နဲ႕စံခ်ိန္မ်ားကို ရွာလို႔မရတဲ့ ဝက္ဆိုဒ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ Wikipedia လုပ္အားေပးမ်ားကပဲ ျပိဳင္ပြဲရလဒ္မ်ားကို စုေဆာင္းတင္ျပပါတယ္။ ဥပမာ - ေျပးခုန္ပစ္ ထုိုင္း(ေရႊ၁၇ခု)၊ ဗီယက္နမ္-ေရႊ၁၀ခု ဒုတိယ၊ ျမန္မာ-ေရႊ၂ခု ဆဌမ...။ ေျပးခုန္ပစ္ ေရႊတံဆိပ္ရရင္ သိန္း၃၀၀ဆုခ်မယ္လို႔ သူေဌးဦးေတဇက ေက်ျငာခဲ့ေပမဲ့ အမ်ိဳးသမီး မီတာ၅၀၀၀ မျဖဴဝါသက္၊ အမ်ိဳးသမီ ၂၀ကီလိုမီတာလမ္းေလွ်ာက္ မေစာမာလာႏြဲ႕ တို႔ပဲ ေရႊတံဆိပ္ရခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးတည္း သူရဲေကာင္းကေတာ့ ေသာင္းဦး-မာရသြန္ေျပးပြဲ ေငြတံဆိပ္ျဖစ္ပါတယ္။ https://en.wikipedia.org/wiki/Athletics_at_the_2013_Southeast_Asian_Games

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဒိုင္လူၾကီးေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔၊ ဒိုင္လူၾကီးမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ..အထူးသျဖင့္ ျမန္မာမ်ား အသဲစြဲေဘာ္လံုးပြဲဒိုင္လူၾကီးမ်ားကို အျပစ္တင္ေနၾကတာမ်ားပါတယ္။ ဒိုင္လူၾကီးမ်ားအဆံုးအျဖတ္ဟာ ေျခရည္တူတဲ့ အသင္း(၂)သင္း ျပိဳင္တဲ့ေနရာမွာ အလြန္အေရးပါလွပါတယ္။ ဥပမာ ျမန္မာနဲ႔ထိုင္း၊ ျမန္မာနဲ႔အင္ဒိုနီးရွား အေရးၾကီးတဲ့အုပ္စုပြဲမွာ ဒိုင္လူၾကီးအဆံုးအျဖတ္မွားတယ္။ ဝင္သြားတဲ့ဂိုးမေပးဖူး၊ ပင္နယ္တီအေပးခံရတယ္ ..စသျဖင့္ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒိုင္လူၾကီးဟာ အရင္ကလို ကြင္းလယ္ဒိုင္တစ္ခုတည္း ဆံုးျဖတ္တဲ့ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒိုင္လူၾကီးအဖြဲ႕တစ္ခုလံုးက ဆံုးျဖတ္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာမ်ား ေဘာ္လံုးဒိုင္လူၾကီးမ်ားကို စား၊ဝတ္၊ေနထိုင္ေရး၊ သူတို႔လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အခက္ခဲမရွိေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ရဲ့လား ဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ပါတယ္။ လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူ ထူေျပာလွတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒိုင္လူၾကီးမ်ားကို လက္ေဆာင္၊ ေငြ လာဘ္ထိုးျခင္းကို လံုးဝဆန္႕က်င္ပါတယ္။ ေဘာ္လံုးဒိုင္မ်ားကို လာဘ္ေပးတာထက္၊ စားဝတ္ေနေရး Service ကို မလုပ္ေပးႏိုင္ရင္ ဒီဒိုင္အဖဲြ႕က အိမ္ရွင္ျမန္မာကို ဆြဲခ်သြားႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေဘာလံုး? အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုး ဒိုင္လူၾကီးမ်ားဟာ လက္ေတြ႕ျမင္လိုက္ရပါတယ္။ ဆြဲခ်သြားျပီးပါျပီ။ အိမ္ရွင္ျဖစ္ျပီး၊ အေခ်ာက္တိုက္ၾကီးက်ယ္တဲ့ အိမ္ရွင္ပရိတ္သတ္၊ အိမ္ရွင္အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ အိမ္ရွင္ေဘာ္လံုးသမားမ်ားရဲ့ အျပဳအမူေတြကလည္း ဒိုင္လူၾကီးမ်ားရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒိုင္လူၾကီးနဲ႕အိမ္ရွင္အသင္း အေၾကာင္းေရးရရင္ မကုန္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလွပါတယ္။

နိဂံုးသံုးသပ္၊ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

မိမိဘဝကို တိုးတက္ဖို႕ ကမၻာ့အဆင့္ကို တက္လွမ္းဖို႔ မိမိကိုယ္တိုင္ၾကိဳးစားေနရံုနဲ႕ မရပါဘူး။ ပံပိုးမႈမ်ား၊ စစ္မွန္တဲ့အားေပးမ်ား လိုအပ္ပါတယ္။ မိမိအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္သူမ်ား (အုပ္ခ်ဳပ္သူ) အေရးပါမႈဟာ နံပါတ္(၁)အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနသူ (အုပ္ခ်ဳပ္သူ) ဟာ ေငြ၊ အာဏာ မျဖစ္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ အားကစားစိတ္ဓါတ္နဲ႔ အုပ္ခ်ုဳပ္သူမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့အားကစား အဆင့္တန္းအနည္းငယ္ ျမင့္လာပါတယ္။ ေနာက္က ပံ့ပိုးမႈေပးတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဒိုင္လူၾကီးမ်ား ..မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ ျပီးေတာ့အိမ္ရွင္ျဖစ္သူဟာ တပြဲထိုး၊ တနပ္စားနည္းလမ္းနဲ႔ အဆင့္(၁)ကို ရေအာင္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၂၀၀၅ မနီလာ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွပြဲမွာ အိမ္ရွင္ဖိလစ္ပိုင္ လုပ္ျပသြားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေကာက္ရိုးမီး၊ တစ္ပြဲတိုး ဖိလစ္ပိုင္ဟာ အဆင့္(၅)၊ (၆) ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒီႏွစ္ဆီးဂိမ္းမွာ အဆင့္(၇)ထိ က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈကို မထိမ္းႏိုင္ပါဘူး။ စံနမူနာယူရမဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးက သိပ္မဟုတ္ပါဘူး။  ျမန္မာမ်ား ဘယ္အဆင့္မွာရွိေနသလဲဆိုတာ ယခုအားကစားပြဲ အိမ္ရွင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေရရွည္အသံုးခ်ဖို႔၊ အနိဳင္ရသြားတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံအသင္းဟာ စံျပနမူနာျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း လက္ခံရပါမယ္။ ထိုင္းကို အရာရာတပည့္ခံဖို႔မဟုတ္ပဲ သူတို႔ရဲ့ ေကာင္းေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုေတာ့ လိုက္နာရပါမယ္။ ထိုင္းအသင္းဟာ ႏိုင္ငံအလိုက္ျပိဳင္ပြဲေတြမွာ အဆင့္(၁)၊ အဆင့္(၂) ေနရာေတြမွာ အျမဲရွိေနပါတယ္။  ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ က်ယ္ေလာင္စြာေျပာေနၾကတဲ့ "အိမ္ကြင္း၊အေဝးကြင္း" ဆိုတာရွိပါတယ္။ ဒီအားကစားပြဲကို ေလ့လာသံုးသပ္ျပီးတဲ့ေနာက္မွာ ျမန္မာ့ဝန္ၾကီးဌာန၃၆ခုက ဝန္ၾကီးမ်ားနဲ႔ ၊ မိမိတစ္ဦးခ်င္းအိမ္ေထာင္မ်ားမွာ  "အိမ္ကြင္း၊အေဝးကြင္း"က သင္ခန္းစားမ်ားနဲ႔ မိမိဘဝတိုးတက္ဖို႔ နားရွိေသာသူသည္ၾကားပါေစ လို႔ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေရးလိုက္ပါတယ္။  ေဇာ္ေအာင္(မံုရြာ)Dec 21 14:43 ႐ိုးရာေလွ တက္၂၀၊ မီတာ ၂၀၀၀ အမ်ဳိးသမီးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္ရရွိေသာ ျမန္မာအသင္းအား သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဆုခ်ီးျမွင့္ 
ေနျပည္ေတာ္ ငလုိက္ဆည္တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့သည့္ ႐ိုးရာေလွ တက္၂၀၊ မီတာ ၂၀၀၀ အမ်ဳိးသမီးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္ရရွိေသာ ျမန္မာအသင္းအား သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဆုခ်ီးျမွင့္ေနစဥ္။ (ဓါတ္ပံု-ဟိန္းထက္)
http://seagamesmm.com/news

 

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားကစားပြဲသို႔လာေရာက္အားေပးသည္။

 


အမိျမန္မာျပည္မွအမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးသမာမ်ား အစြမ္းကုန္ၾကိဳးစားကစားသြားၾကသည္။ တျပည္လံုးမွလည္း ေမတၱာႏွင့္မ်က္ရည္မ်ားစြာျဖင့္ အားေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးအသင္းအား ဆီးမီးဖိုင္နယ္တြင္ အခ်ိန္ပိုကစားျပီး၂ဂိုးစီ သေရျဖစ္ေနသျဖင့္ ပင္နယ္တီကန္ျပီးေနာက္ ရံႈးသြားရေသာျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေလးမ်ား၏ ဝမ္းနည္းမ်က္ရည္။ အမ်ိဳးသမီးေဘာ္လံုးအသင္းသည္ တတိယလုပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး ဧရာဝတီတိုင္း၊ ေညာင္တုန္းသူ သန္းသန္းေထြး (အလယ္တန္းလူ) သည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ အားေပး၊ ေမတၱာကို ရရွိသည့္ ထူးခြ်န္ေသာ ဂိုးသြင္းသူရဲေကာင္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူမ၏ ကြင္းလည္မွာ ကန္သြင္းသြားေသာဂိုးသည္ အလြန္လွပသည္။ Best of the Sea Game picture for Myanmar Unity.


Frontiir Co. Ltd (ဝက္ဆိုဒ္စပြန္စာ)

Dr. Allen Miu is a Co-Founder and Chief Technology Officer of Frontiir Co Ltd. Before founding Frontiir, Allen served seven years as the chief architect and lead developer of Ruckus SmartMesh, a WiFi-based self-healing multi-hop wireless networking system. SmartMesh has been deployed worldwide, including Tikona, the largest mesh deployment in the world with over 40,000 nodes operating in 26 cities across India. Allen is excited to be in Yangon to help fulfill the company’s mission of delivering affordable and innovative digital solutions to local schools, businesses and the residents of Myanmar. Dr. Allen Miu holds a B.Sc. in EECS with Highest Honors from University of California at Berkeley, and S.M. and PhD degrees in CS from Massachusetts Institute of Technology. He has published over 10 conference papers and articles and author of five US patents. His area of interest includes Wireless Networks, Embedded Devices and Linux Programming.
Website: http://www.frontiir.com/

Title and Abstract

SEA Games Verification and Information System

The talk will present an overview of the South East Asia Games Verification and Information System (SVIS) and the private networking system used to connect the remote SVIS terminals across 26 Games venue. Design considerations to ensure secure, reliable network operation will be discussed. Brief examples of using Python, Shell, and Linux tools for system troubleshooting and network management will be covered.


Other Reading
1. 27seagame.opening.htm
2. football.lose.2013.htm
3. lesson2013a.htm (this article)
4. kms.the.voice.seagame2013.htm

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

(ေယရႈခရစ္ေတာ္ ကြ်ဳႏိုပ္ကိုခ်စ္သည္
ထို႔အတူပဲ သင့္ကိုခ်စ္ပါတယ္
ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးနဲ႔
ထာရ၀အသက္ကိုေပးတယ္
မိတ္ေဆြ ျမည္းစမ္းၾကည္႔ပါလား . . ) ၂

ေယရႈခရစ္ေတာ္ သင့္အတြက္အေသခံ
အျပစ္အားလံုး ယူေဆာင္လို႔ရယ္
ေသျခင္းက ထေျမာက္လို႔ ရွင္ျပန္ခဲ့တာ
ရိုးရိုးေလး ယံုၾကည္ပါ
ထူးျခားမႈရွိလာမယ္ . အဲဒါ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပါ . . 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

ဒို႔ျမန္မာျပည္ကိုခ်စ္ပါ။ CMF ခရစ္ယာန္ျမဴဇစ္ရွင္မ်ားစုေပါင္းဒို႔ျမန္မာျပည္ကိုခ်စ္ပါ။ CMF ခရစ္ယာန္ျမဴဇစ္ရွင္မ်ားစုေပါင္းသီဆိုျခင္း ၂၀၁၀၊
http://www.youtube.com/watch?v=AWn4Zgknv08&feature=player_embedded#!
Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)


ဘုရားသခင္၏ . . လူ . . သင္သည္ျပဳေလရာ
မွန္ကန္ေသာ အရာ . . သမၼာတရားလမ္းမွာ
ဘုရားသခင္၏ လူ . . သင္သည္ျပဳခဲ့သမွ်
ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေတာ့ . . သိရမယ္ေလ

သခင့္နာမေတာ္ . . သခင္ရဲ့တရားေတာ္သည္
ယံုၾကည္ေသာသူကို . . အစဥ္ေဖးမမည္
ဘုရားသခင္၏လူ သင့္ရဲ့ႏွလံုးသားေလး
ျဖဴစင္ခဲ့ပါေစ . . သစၥာလမ္းမွာ

ဘုရားခ်စ္သူတိုင္း ... (သမၼာတရားကို..)
ေျဖာင့္မတ္စြာနဲ႔ ... (ျဖဴစင္စိတ္ထားေတြ...)
သင္သည္ေမြ႔ေလ်ာ္ပါ .. (ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္းတည္ ..)
သခင့္ရဲ့ အေစခံပါ ...
ဘုရားခ်စ္သူတိုင္း ... (ယံုၾကည္ခ်က္ျပည့္ျပီ ..)
ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔  (အရာရာမွာ သည္းခံ..)
ယံုၾကည္ျခင္းဆိုင္ရာ ... (ဘုရားအလိုတိုင္း လိုက္ျခင္း..)
ျပဳၾကစို႔ေလ..