မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Saturday, Aug 29th

Last update03:30:37 PM GMT

You are here:: ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

E-mail Print PDF


ီDownload Link

http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit%20July%202012.pmd.pdf

မာတိကာ
ေကာင္းကင္၌ဆုလဒ္မ်ားခံစားဖို႔ - ညီအစ္ကိုႀကီးီဦးတင္ေမာင္ထြန္း
အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဇာတိသေဘာကို ျငင္းပယ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးထန္က်င့္လန္
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္တိုးဝင္ပါ - ဆရာဦးၫြန္႔လွ
ယခုဘဝေနာင္ဘဝႏွင့္ဆိုင္ေသာအာမခံခ်က္ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးတင္ေမာင္ၫို
သမၼာက်မ္းစာကိုအေလးဂ႐ုျပဳ၍ - ဆရာဦးေအာင္သက္ၫြန္႕
သက္ေသခံခ်က္

ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း

လူ၌ ခႏၶာႏွင့္ ဝိညာဥ္ ႏွစ္ျဖာ တြဲဖက္ေနပါသည္။ ခႏၶာက အနားယူဖို႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္က အေရးမႀကီးေသာ္လည္း ဝိညာဥ္အိပ္ေပ်ာ္ေနပါက ယံုၾကည္သူတို႔အတြက္စိတ္ပူစရာျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းကာလက ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားအား ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္၍ သက္ေသခံဖို႔
မေျပာပါ။ ေလာကလူသားမ်ားအားငါ့နာမႏွင့္ သမုတ္ေသာငါ့လူမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ ငါ၏သက္ေသကို ေတြ႔ရမည္ဟု ဘုရားသခင္က မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသည္ကို ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္၌ လကၡဏာရွိပါသည္။ ထုိလကၡဏာက ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ရွိေသာလူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားမွ ေပါက္ဖြားရပါသည္။ အာျဗဟံမွ အစျပဳပါသည္။ ဤသည္မွာယေန႔ ဓမၼသစ္ကာလရွင္သန္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္တည္းဟူေသာအသင္းေတာ္၏အရိပ္ျဖစ္ပါသည္။ အရိပ္ဟူသည္ ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႔ရပါ။ (ကမၻာ၊ ၅း၂၄)တြင္ဧေနာက္အားျဖင့္ အစျပဳေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က လူသည္ အျပစ္၌ ၿပိဳလဲသြားၿပီးခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။လူအမ်ားက မိမိတို႔လုပ္ခ်င္ရာကိုလုပ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးသား၌ ဘုရားသခင္ကို အာ႐ံုျပဳ၍အသက္ရွင္ေနသူ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္မတိုင္မွီ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္ခြင့္မရေသာ္လည္း အသက္ရသြားေသာသူတစ္ေယာက္ကို(ကမၻာ ၄)တြင္ ေတြ႔ရသည္။ သူကအာေဗလ ျဖစ္ပါသည္။ အာေဗလႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာ၌ အာေဗလသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္းတရားေဟာေသး၏ဟု (ေဟျဗဲ၊ ၁၁း၄)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။အာေဗလပူေဇာ္ေသာယဇ္ကို ဘုရားသခင္က လက္ခံၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျဖစ္သြားပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ကမၻာေလာကႀကီးထဲ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္သြားၿပီးမွသူ႔အား ကိုယ္ေတာ္က သိမ္းယူေတာ္မူပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ေသျခင္းႏွင့္ မေတြ႔ရဘဲ ေကာင္းကင္ဝင္သြားပါသည္။

ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ြ႔ေ႔ေသာသူ
(ကမၻာ၊ ၆း)တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေနာဧကို ေတြ႔ရသည္။ ေနာဧသည္ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာသူျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။(ကမၻာ၊ ၆း၈) ထုိအခ်ိန္ကာလကဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာ သူရွိခဲ့လွ်င္ ယေန႔သာ၍ ရွိႏိုင္ပါသည္။ထုိအခ်ိန္က လူသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၾသတၱပၸအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ၾကသည္။ ထုိမွတဆင့္ ပညတ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီးယေန႔မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ၾကရပါသည္။ ၾသတၱပၸႏွင့္ဆက္ျခင္းက ေရဒီယို ဖြင့္၍ နားေထာင္သက့ဲသို႔ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူအား ထုိအခ်ိန္ကာလက ၾသတၱပၸ၌ အသိေပးေဖာ္ျပပါသည္။ ယေန႔တြင္မူ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကဲ့သို႔ ထင္ထင္ရွားရွားသိျမင္ႏိုင္သည္။ေနာဧႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္မွာ

''ေနာဧသည္ ေျဖာင့့္္မတ္ေသာသူ၊ူ၊ မိမိမိအိအမ်ိဳိဳး၌ စံုံုလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာ၏'(ကမၻာ၊ ၆း၉)''

ထုိအခါ ေျမႀကီးသည္ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ပုပ္စပ္လ်က္ရွိ၏''(ကမၻာ၊ ၆း၁၁)

ကမၻာႀကီးေပၚရွိလူမ်ားအလြန္ဆိုးေနၾကခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္
သြားလာေသာသူရွိပါသည္။ ဆိုးေနေသာသူမ်ားၾကား၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာေသာေနာဧကို ဘုရားသခင္စကားေျပာပါသည္။ ေနာဧသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔ သာမညလူသာျဖစ္ပါသည္။ ေနာဧအား ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္တကြ လူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးမည္ဟု အသိေပးပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ကမၻာႀကီးထဲ၌ေနာဧအသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ သေဘၤာေဆာက္ဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ လူတို႔ကိုလည္း ကမၻာႀကီးကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း သတိေပးေစပါသည္။ လူတို႔က မယံုၾကည္ၾကပါ။ ေနာဧအား အ႐ူးဟုဆိုၾကသည္။သူတို႔ မ်က္ေစ့ႏွင့္ၾကည့္၍ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ စဥ္းစားပါက ေတာင္ေပၚ၌သေဘၤာေဆာက္ျခင္းသည္ ဘုရားေစခိုင္းျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ေရလႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာဧႏွင့္ဇနီး သားသံုးေယာက္ႏွင့္ ေခြၽးမသံုးေယာက္တို႔သာ သေဘၤာထဲသို႔ဝင္ၾကသျဖင့္ အသက္ရွင္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ေနာဧအခ်ိန္ကာလၿပီးေနာက္ (ကမၻာ၊ ၁၂)တြင္ ဘုရားသခင္က ေလာကႀကီးထဲမွ အာျဗံကို နာမည္ႏွင့္ေခၚ၍ ဆက္သြယ္မႈျပဳပါသည္။ ထုိသို႔ေခၚျခင္းမွာသူ၏ျပည္၊ သူ၏အမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားထဲမွ ထြက္ၿပီး ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျပလတၱံ႔ေသာျပည္သို႔ သြားေစဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူယေန႔အသင္းေတာ္ကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လမ္းျပေနပါသည္။ၿပီးမွ သင့္အား လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေစမည္ဟု အာျဗံအား ဘုရားသခင္က ကတိ
ေပးပါသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ အာျဗံ၌ကေလး မရွိပါ။ ထုိသို႔ကေလးမရွိဘဲၾကာျမင့္စြာ ခရီးသြားေနရင္းႏွင့္ သားမရွိဘဲ သြားေနရ၍ အာျဗံစိတ္ပ်က္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီးေပၚ၌လူမ်ိဳးႀကီး ျဖစ္ဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္တိုင္း
ကိုယ္ေတာ္က စကားေျပာပါသည္။မည္သို႔စကားေျပာပါသနည္း။ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုအားျဖင့္၄င္း၊ အသံေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ အလင္းေတာ္အားျဖင့္၄င္း စကားေျပာပါသည္။ (ကမၻာ၊၂၈)တြင္ ယာကုပ္သည္ အစ္ကို၏ရန္ကို ေၾကာက္၍ ဦးရီးေတာ္လာဗန္ထံသို႔ ေျပးရာတြင္ လမ္း၌ တစ္ညအိပ္စဥ္ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ရပါသည္။ ေျမႀကီးေပၚ၌ ေလွခါးေထာင္လ်က္ရွိၿပီး မိုဃ္းေကာင္းကင္တိုင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေလွခါး၌ေကာင္းကင္တမန္တို႔က တက္ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ထာဝရဘုရားသည္ ေလွခါးထိပ္၌ ရပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ယာကုပ္အား ငါသည္ သင္၏အဘအာျဗဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇက္၏ဘုရားတည္းဟူေသာထာဝရဘုရားျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသို႔ဘုရားသခင္ဆက္သြယ္ျခင္းခံရသူသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ဧေသာသည္ လူမ်ိဳးႀကီး မဝင္ပါ။ ဘုရားေပးေသာသားဦးအရာကို အေရးမထား၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳၿပီး ဆာေလာင္မႈေၾကာင့္ သားဦးအရာကို ပဲဟင္းတစ္ခြက္ႏွင့္ေရာင္းစားပါသည္။ ယေန႔ ဘုရားသခင္ကို ဥေပကၡာျပဳလိုေသာသူမ်ားလည္း ရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလုိက္လိုေသာသူလည္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလိုက္သူက သက္ေသေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အာျဗံအား ဘုရားသခင္ကစကားေျပာပါသည္။ အာျဗံက ကေလးမရွိသျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္အိမ္၌ ဘြားေသာကြၽန္သည္ ကြၽႏ္ုပ္အေမြခံျဖစ္ရပါမည္လားဟု ေမးလွ်င္ ဤသူသည္
သင္၏အေမြခံမျဖစ္ရ၊ သင္၏ကိုယ္ထဲက ထြက္ေသာသူသည္ သင္၏အေမြခံျဖစ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ထုိသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း ၾကာျမင့္စြာ ကေလးမရသျဖင့္ ဇနီးအႀကံေပးသည့္အတိုင္း ကြၽန္မကို သိမ္းယူပါသည္။ ထုိသို႔သိမ္းယူသျဖင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးလာၿပီး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ပဋိညာဥ္ႏွင့္ရေသာသား မဟုတ္ပါ။ဘုရားသခင္၏အခြင့္ေတာ္အားျဖင့္ရေသာသားျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ေသာသူမူမ်ား

ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရေသာသားက အံ့ၾသဘြယ္လကၡဏာသက္ေသပါရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာျဗဟံသည္အသက္တစ္ရာျပည့္မွ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာသားကို ရပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ အာျဗဟံ၏ဇနီးစာရာသည္ အသက္ႀကီး၍ေသြးဆံုးၿပီး လူ႔အေနႏွင့္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခ်ိန္ေရာက္မွဣဇက္ကို ရပါသည္။ အာျဗဟံ၌ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သက္ေသက ေပၚလာပါသည္။ ထုိသို႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သက္ေသႏွင့္တကြ ေပၚလာေသာလူမ်ားထဲမွဆင္းသက္လာေသာသူမ်ားတြင္ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူ
က အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ အဘိမလက္အမည္ရွိတစ္ပါးအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္လည္း ပါလာပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ အားလံုးကို မေဖာ္ျပေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူအားလံုးသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ ဣသေရလလူမဟုတ္ၾကေသာ္လည္း လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကသည္။ ယေန႔၌လည္း ခရစ္ယာန္မျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားႏွင့္ဆက္သြားေသာသူမ်ားရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ေသာသူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ေသာသူမ်ား၏အသက္တာ၌ အံ့ၾသဘြယ္
ျဖစ္ပါသည္။ (ကမၻာ၊ ၁၇)တြင္ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံအား ဂတိေတာ္ႏွင့္အညီ ရေသာသားကို ေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေတာ္ေပးပါသည္။ထုိသားသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဣရွေမလကိုလည္း ဘုရားသခင္ကေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသားသည္လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ မျဖစ္ပါ။ (ထြ၊ ၁၂)ေရာက္လာသည့္အခါ ေမာေရွႏွင့္ဘုရားသခင္စကားေျပာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေမာေရွအား ဘုရားသခင္က သင့္အား အဲဂုတၱဳျပည္မွ ဣသေရလလူတို႔ကို ႏႈတ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဖာေရာဘုရင္ထံသို႔ ေစလႊတ္မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိအခါ ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဣသေရလလူတို႔ရွိရာသို႔ေရာက္၍ သင္တို႔ဘိုးေဘးမ်ား၏ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကို သင္တို႔ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္ၿပီဟုဆိုလွ်င္ သူတို႔က ထုိဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကား အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးလွ်င္အကြၽႏ္ုပ္အဘယ္သို႔ ျပန္ေျပာရမည္နည္းဟု ဘုရားသခင္အား ေမးေလွ်ာက္ပါသည္။ ေမာေရွသည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ လူသတ္မႈႏွင့္ ထြက္ေျပးလာေသာသူျဖစ္၍ သူတို႔ႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနပါသည္။တဖန္ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ စကားအေသာသူျဖစ္သည္ဟု ဆိုျပန္လွ်င္သင္၏အစ္ကိုအာ႐ုန္ကို သင္၏ကိုယ္စားစကားေျပာေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေမာေရွႏွင့္ အာ႐ုန္ၿပီးေနာက္ ေယာ႐ႈ၊ ကာလက္တို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္သည္။ က်န္လူအမ်ားက အေရအတြက္အားျဖင့္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း လူအမ်ားႀကီးဝင္သာျဖစ္ၾကသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္သူမ်ားကိုဘုရားသခင္က တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါသည္။ က်န္လူမ်ားကို ဘုရားသခင္က မဆက္၍လား။ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွလံုးသားက ဘုရားသခင္ႏွင့္ မဆက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူသည္ ဦးေႏွာက္အသိႏွင့္ သြားေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ထုိသူႏွင့္ ဘုရားသခင္ဆက္၍ မရပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ထုိအတိုင္း သက္ေသေဖာ္ျပပါသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးက ထုိသို႔ေသာသူမ်ားသည္ မ်က္ေစ့ႏွင့္မျမင္၊နားျဖင့္မၾကား၊ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ မခံစားတတ္ေသးေသာသူမ်ားဟု ဆိုပါသည္။ (၁ေကာ၊ ၂း၉-၁ဝ)

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ သြားလာေသာသူမ်ားသည္ သင္ထားေသာအရာကို နားလည္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ထားေသာနက္နဲမႈကိုနားမလည္ပါ။ ဘုရားကိုခ်စ္၍ ႏွလံုးႏွင့္သြားလာေသာသူကို ဘုရားသခင္က ေဖာ္ျပပါသည္။တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုသည္လည္းဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပမႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တမန္ေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္အတူပါရွိွိ၍

ထုိမွတဆင့္ ပင္ေတကုေတၱေန႔ ေရာက္လာေသာအခါ အ့ံၾသဘြယ္ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ႏွင့္ျပဳေသာအမႈကို ေတြ႔ရသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို ခံရေသာလူစုက အသက္တာမ်ား ေျပာင္းလဲဖို႔ရန္ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကိုအစျပဳေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္လည္း မိမိတပည့္ေတာ္မ်ားအား သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ သြား၍ ငါ၏ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာသည့္အတြက္ ဧဝံေဂလိဆရာမ်ားသည္ ေလာကုတၱရာ၌ ေရႊတည္းဟူေသာထာဝရတည္ေသာအက်ိဳးကို ရမည္ျဖစ္သည္။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာသူမ်ားသည္ ထာဝရကာလ၌ ဧဝံေဂလိဆရာတို႔အတြက္ ေရႊျဖစ္ပါသည္။

''တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ထြက္သြား၍ ဘုရားသခင္သည္မစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊သူတို႔၌ျဖစ္ေသာနိမိတ္လကၡဏာအားျဖင့့္္ ႏႈတႈတ္က္ကပတ္တ္တရားေတာ္ကို တည္ေစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌တရားေဟာၾက၏''(မာ၊ ၁၆း၂ဝ)

တပည့္ေတာ္တို႔ထြက္သြားၿပီး ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာသည့္အခါ သခင္ဘုရား၏မစျခင္းသက္ေသပါေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ဧဝံေဂလိတရားကို သင္ေပးၿပီးပါဝင္၍ လႊတ္လိုက္ပါက ေငြျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘ႑ာ၌ ေရႊ၊ ေငြႏွင့္ေက်ာက္ေကာင္းဟူ၍ ရွိပါသည္။ ေငြသည္လည္း မီးမေလာင္ပါ။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအမႈ၌ ဘုရားသခင္အတူပါရွိသည့္အခါ နိမိလကၡဏာျဖစ္၍ အ့ံၾသဘြယ္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းသက္ေသကို ေတြ႔ရပါသည္။ (တမန္၊၁၁း၁၉-၂၁)တြင္ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သေတဖန္၏အမႈေၾကာင့္ ညဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရသျဖင့္ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားသြားၾကၿပီးကုပ႐ု၊ အႏိၱအုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္သြားကာဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကပါသည္။ ေရႊျဖစ္ဖို႔မလုပ္ဘဲ တစ္ေနရာတည္း၌ ေနၾကသျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို ဖိအားေပး၍ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲလြင့္သြားေစပါသည္။

''ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္သည္ ထုိသူတို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္၍ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲၾက၏''(တ၊ ၁၁း၂၁)

ဧဝံေဂလိလုပ္ေသာသူတို႔၏အေပၚ၌ အၿမဲတေစဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္ရွိပါသည္။ အခစားလုပ္ေသာသူတို႔၌ မရွိပါ။ ေစတနာႏွင့္လုပ္ေသာသူ၊ ေမတၱာႏွင့္လုပ္ေသာသူတို႔အေပၚ၌ သခင္ဘုရား၏လက္ေတာ္အစဥ္ရွိပါသည္။ ထုိသို႔ရွိသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယုံၾကည္၍ ေျပာင္းလဲလာၾကပါသည္။ ယေန႔ဧဝံေဂလိေဟာဖို႔ရန္ ကမၻာ့သာသနာျပဳအဖြဲ႕မ်ားက ရက္သတ္မွတ္၍ တြန္းအားေပးၾကသည္။ ဘုရားသခင္ ကမူ ေန႔တိုင္း ဧဝံေဂလိေဟာၾကဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔က လူမ်ိဳးႀကီးဝင္လား၊ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔ လူအမ်ားႀကီးဝင္လား၊ ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔လူအမ်ားႀကီးဝင္ျဖစ္ပါက အခမဲ့ရေသာဘုရားသားသမီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကေပမည္။ ဘုရားသခင္သားသမီးျဖစ္ရျခင္းက အခမဲ့ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာအားျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔ေရႊေရာက္ပါသလား၊ ေငြ ေရာက္ေနပါသလား။ ေကာင္းကင္သို႔ ေငြေရာက္လုိပါက ဧဝံေဂလိအတြက္ပ့ံပိုးၾကပါ။ ဆုေတာင္းၾကပါ။ ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊပို႔လိုပါက ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံၾကပါ။ သက္ေသခံခိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာေျပာခိုင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာဧဝံေဂလိသည္ စာကိုဖတ္ၿပီး၊ က်က္ၿပီးေဟာခိုင္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ အသက္တာ၌ ကိုယ္ေတြ႔ခံစားရေသာသက္ေသ၊ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို တဆင့္ျပန္၍ေျပာျပျခင္း၊သက္ေသခံျခင္းသည္သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားက အျပစ္သားတိုင္းအတြက္ ေကာင္းေသာသတင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္ရွိေနေသာသူသည္ ေသလွ်င္ ငရဲက်မွာေသျခာပါသည္။ ဘာသာတိုင္းကိုေလ့လာဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ မေကာင္းမႈျပဳေသာသူဘယ္တစ္ေယာက္မွ်ေကာင္းေသာေနရာသို႔မေရာက္ႏိုင္ပါ။

မိမိတို႔မေကာင္းတာ မလုပ္ပါဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုေနၾကေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုးက အပါယ္ေၾကာက္ေနပါကမေကာင္းတာလုပ္ထား၍ျဖစ္သည္။အျပစ္ရွိေန၍ျဖစ္ပါသည္။ အေၾ<ြကးမရွိပါက အေၾကြးရွင္ကို ေၾကာက္စရာမရွိပါ။ အေၾကြးရွိပါက အေၾကြးရွင္၏အသံကို ၾကားယံုႏွင့္ပင္ ပုန္းေနရပါသည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းကို ေၾကာက္ေနၾကရပါသည္။ ထုိအေျခမွ လြတ္ႏိုင္မည့္သတင္းက သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုမခံရ၊ သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးျဖစ္သည္။ (ေယာ၊၃း၁၈)(ဂလာ၊၃း၂၆) ဣသေရလလူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သက္ေသကိုထူဖို႔ ဘုရားသခင္၏လူျဖစ္ခြင့္သာရၾကသည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾကရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္သို႔ ဝင္ခြင့္ရၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေကာင္းကင္သို႔ မည္သည့္အရာပို႔ၾကမည္နည္းး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေလာက၌ ပိုင္ဆိုင္သမွ်တိုက္၊ အ္ိမ္၊ ကား၊ေရႊ၊ ေငြပစၥည္းဥစၥာအားလံုးတို႔သည္တစ္ေန႔ ေလာကမွ ထြက္ခြာသြားေသာအခါ က်န္ရစ္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။

ဧဝံေဂလိအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ပါဝင္ခဲ့သမွ်မက်န္ခဲ့ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာေျပာင္းလဲၿပီး ခင္ပြန္း၊ ဇနီးမေျပာင္းလဲေသးပါက၊ သူတို႔ငရဲသြားရမည့္အေရးစဥ္းစားၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ၾကပါရဲ႕လား၊ အမွန္ခ်စ္ပါက အိပ္ေပ်ာ္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ မခ်စ္ပါက ဒီေလာက္ဆိုးေသာသူ ငရဲသြားတာေတာင္နည္းေသးတယ္ဟု ဆိုၾကေပမည္။ သတင္းေကာင္းက လူတိုင္းၾကား၍ ခံစားဖို႔ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ေဝစာေဝျခင္းအားျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ယေန႔ မေျပာင္းလဲလွ်င္လည္း တစ္ေန႔ေျပာင္းလဲလာဖို႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲတိုင္း ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊမႈန္ကေလးမ်ားပို႔ထားျခင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းကင္သို႔ ေရာက္သြားသည့္အခါ မ်ားစြာေသာဆုလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္ကို ဆင္ျခင္၍ အားထုတ္လ်က္ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ရန္ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။


နာမေတာ္ျမတ္၌
ညီအစ္ကိုၾကီး Dr. တင္ေမာင္ထြန္း (Rev)

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

နားလည္ရခက္ေသာ နားလည္မႈ - ကိုၾကီးသုန္


နားလည္ရခက္ေသာ နားလည္မႈ

အတိတ္ဆုိတာ ကုန္လြန္ေလၿပီးခဲ့ေသာ အရာမ်ားဟု လူတုိင္း သိရွိၾကေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ မ်က္ေမွာက္ဆုိေသာ ပစၥဳပၸန္တြင္ ၿမဲၿမံစြာ၊ တင္းက်ပ္စြာ ႀကိဳးစားေနထုိင္ေနၾကသည္မွာလည္း လူေတြပဲ ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေပမဲ့ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္တုိ႔ ဆုိသည္မွာလည္း တစ္ခ်ိန္တြင္ ၾကာရွည္ေသာ သမုိင္းမွတ္တုိင္ (အတိတ္)သာ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ အဆုိျပဳပါရေစ။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အတိတ္ဆုိသည္က ေရွ႔ဆက္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနႏုိင္သည့္ အတားအဆီးတစ္ခုလုိ႔မထင္။ ဒီ အတိတ္ေတြထဲက သင္ခန္းစာေတြယူၿပီး ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ကုိ ဆင္ျခင္ႏုိင္သည္လုိ႔ အထင္ရွိသည္။ သေဘာထားျခင္း မတူလုိ႔၊ စကားအေျခအတင္ ျဖစ္ပါေစေတာ့ရယ္လုိ႔ ရည္ရြယ္၍ ဒီစာကုိ ေရးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ လူတုိင္းကေတာ့ အတိတ္ကုိ ေမ့ျဖစ္ထားခဲ့သည္က မ်ားပါသည္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အကုန္လုံးမဟုတ္ရင္ေတာင္ ျဖစ္ပ်က္ၿပီးသား အတိတ္ေတြကုိ ျပန္ေတြးေတာေလ့ရွိသည္။

ငယ္ငယ္က ကၽြန္ေတာ္က ဆုိးသြမ္းမုိက္မဲတဲ့သူ တစ္ေယာက္မျဖစ္ခဲ့ေပမဲ့ ဆုံးမျခင္းႏွင့္ေတာ့ မလြတ္ကင္းခဲ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္က ျဖတ္ထုိးဥာဏ္ ေကာင္းသူတစ္ေယာက္လုိ႔ေတာ့ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ထင္မွတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္ ၃တန္းေက်ာင္းသားဘ၀က စာေမးပြဲအနီးအနားတြင္ ကုိယ့္ဘာသာ တင္းတိမ္ေသာစိတ္ျဖင့္ စာက်က္ပ်င္းခဲ့သည္။ ဤသည္ကုိ အားမရေသာ အေမက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ စာျပရင္း ခဲတံခၽြန္ျဖင့္ ေပါင္ကုိ ၃/၄ခ်က္ထုိးကာ သြန္သင္ဆုံးမဖူးသည္။ ကၽြန္ေတာ္ မ်က္ရည္ေပါက္ ႀကီးငယ္က်ခဲ့သည္ကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္းစြာ မွတ္မိေနသည္။ ၉ တန္းေက်ာင္းသား ဘ၀တုန္းကလည္း ေက်ာင္းစာအုပ္ၾကားထဲ ကာတြန္းစာအုပ္ညွပ္၍ စာက်က္ေနသေယာင္ ေဆာင္ေနသည္ကုိ အေမမိသြားေသာအခါတြင္လည္း သံေခ်းတက္ အသြားတုံးေနေသာ ဓါးျဖင့္ ေပါင္ကုိ ခုတ္၍တစ္နည္း ရုိက္၍တစ္ဖုံ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ အညိဳအမဲ စြဲေနေအာင္ ဆုံးမခံခဲ့ရဖူးသည္။ ဒီလုိေျပာေနလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ အေမ့ကုိ မုန္းေနသည္လုိ႔ေတာ့ မထင္လုိက္ပါႏွင့္၊ ကၽြန္ေတာ္ အေမ့ကုိ အရမ္းခ်စ္တဲ့ သားတစ္ေယာက္ပါ။ တျခား ေမြးခ်င္းေတြထက္ ကၽြန္ေတာ္ အေမ့ကုိ ပုိခ်စ္သည္လုိ႔ေတာ့ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ထင္မိပါသည္။ အေမ့ရဲ႕ ေစတနာ ေဒါေသာျဖင့္ ရုိက္ပုတ္ဆုံးမျခင္းေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ခဲဆိပ္ မတက္ခဲ့သလုိ၊ ေမးခုိင္ပုိးလည္း မ၀င္ခဲ့ပါ။ ေသလုေမ်ာပါး ဆုံးမခံခဲ့ရသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေတာ္ေလး အီစလံေ၀ေအာင္ေတာ့ ဆုံးမခံခဲ့ရပါသည္။ အဆုိပါ ဆုံးမခံခဲ့ရမႈေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ပညာေရးမွာ အထူးအခၽြန္ဆုံး မျဖစ္ခဲ့ေတာင္မွ တစ္ႏွစ္တစ္တန္း ႏွစ္ခ်င္းေပါက္ တကၠသုိလ္ထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆုံးမျခင္းဆုိသည္က ရုိက္ခံရတုန္းခဏ နာက်င္စရာျဖစ္ေပမဲ့ ေနာင္အက်ိဳးကေတာ့ ကုိယ့္အတြက္သာျဖစ္တယ္လုိ႔ ထပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ အဆုိျပဳပါရေစ။

အသက္အရြယ္ေရာက္လာေတာ့ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ကုိယ္ပုိင္အယူအဆေတြနဲ႔ ေလာကလမ္းကုိ ေလွ်ာက္ခ်ိန္တြင္လည္း မိဘမ်ားထံမွ မဟုတ္ပဲ ႀကီးက်ယ္ေသာ ဆုံးမခံရမႈတစ္မ်ိဳးကုိ ကၽြန္ေတာ္ ထပ္မံရရွိခဲ့ျပန္ပါသည္။ အေမရုိက္ဖူးလုိ႔ ငိုခဲ့ရသည့္ မ်က္ရည္ေတြထက္ ကၽြန္ေတာ္ ပုိက်ခဲ့ရသည္၊ ပုိ၍ ၀မ္းနည္းခဲ့ရပါသည္။ ၾကားဖူးေနက် စကားတစ္ခုလုိေပါ့…  ``ဘုရား ရုိက္တယ္… ဘုရားရုိက္တယ္´´ ဆုိသည့္အတုိင္းပါပဲ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဘုရား အႀကီးအက်ယ္ ဆုံးမခဲ့ပါသည္။ မ်က္ရည္လည္ရႊဲဆုိသည့္အတုိင္း တစ္ရက္မ်ားမက ငုိေၾကြးခဲ့ရဖူးသည္။ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္တူကုိယ္တူ ဘ၀ေဖာ္တစ္ဦးကုိ ဘုရားထံမွ ရရွိဖူးခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ထုိဘ၀ေဖာ္ကုိ ခ်စ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ပုိခ်စ္သည္။ ထုိထက္ဆုိးသည္က ဘုရားထက္ ပုိခ်စ္မိသြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိဆုလာဘ္ကုိ ဘုရားျပန္႐ုတ္သိမ္းသြားခဲ့သည္လား မသိ။ ဘုရားထက္ ဦးစားေပးမိသြားျခင္းေၾကာင့္ႏွင့္တူသည္ ထုိဘ၀ေဖာ္သည္လည္း သစၥာမဲ့ကာ ကၽြန္ေတာ့္အား အေၾကာင္းမဲ့ စြန္႔ခြာသြားခဲ့သည္မွာ အေတာ္ပင္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ဤသည္ကုိကား ဘုရား ကၽြန္ေတာ့အား ဆုံးမခဲ့သည္လုိ႔ မထင္ခဲ့ပါ။ ထုိအခ်ိန္တြင္း ေဖာ္မျပႏုိင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ ၀မ္းနည္းခဲ့ရပါသည္။ ထုိအသိျဖင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဘုရားထက္ အေရးႀကီးတာမရွိလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္က်ဳံးႏုိင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆုံးမျခင္းဆုိသည္က အေၾကာင္းမဲ့ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ျပစ္မႈတစ္ခုခုအတြက္ ျပစ္ဒဏ္တစ္ခုသာျဖစ္ေတာ့သည္။ ျပစ္ဒဏ္က်ခံျခင္းရဲ႔ အက်ိဳးဆက္မွာလည္း ကုိယ္ေကာင္းက်ိဳးအတြက္လုိ႔ မွတ္ယူႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဆုံးမခံေနရစဥ္အတြင္း၌လည္း မိမိ ဘာေတြမွားေနလည္းဆုိတာ ဆင္ျခင္ႏုိင္လွ်င္ သာ၍ေကာင္းေပသည္။ သုိ႔ေပမဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က မိမိကုိ ဆုံးမေနစဥ္အတြင္း ကုိယ္အက်ိဳးနည္းေစရန္ ရည္ရြယ္ျပဳမူေနသည္ဟု လူတုိင္းထင္တတ္က်ပါသည္။ မိဘ၏ ဆုံးမျခင္းကုိ သားသမီးျဖစ္ဘူးေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသားတုိင္း ခံဖူးခဲ့ၾကသလုိ၊ ဘုရားရဲ႔ သားသမီးျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယုံၾကည္သူေတြသည္လည္း ဘုရားႏွင့္ဆန္႔က်င္လာလွ်င္၊ ဘုရားထက္သာ၍ အျခားေသာအရာေတြကုိ ဦးစားေပးမိလာလွ်င္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းျဖင့္  ဘုရား၏ ဆုံးမမႈကုိ ခံရႏုိင္ၾကေပမည္။ ဘုရားရဲ႔ ဆုံးမမႈကုိ ခံခဲ့ဖူးတဲ့ သူေတြအတြက္နဲ႔ ဘုရားရဲ႔ ဆုံးမျခင္းကုိ မခံရေသးပါဘူးဆုိတဲ့ သူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဆင္ျခင္ခ်ိန္ဆႏုိင္ေအာင္ ဒီစာစုေလးကုိ လက္ေညာင္းခံ ေရးသားလုိက္ရျခင္းပါ။ ဒါေၾကာင့္ ငသုန္၏ အေရးအသား အေတြးအေခၚမ်ား အာေဘာ္မ်ားကုိ ေဘးခ်ိတ္ကာ ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ ေလးမ်ားျဖင့္ ဒီစာစုေလးကုိ အဆုံးသတ္ခ်င္ပါသည္။ ဆုံးမျခင္းဆုိတာ ``နားလည္ရခက္ေသာ နားလည္မႈ´´ လုိ႔ေတာ့ ထပ္မံကာ ေျပာခဲ့ပါရေစ။ ကဲပါ စကားမရွည္ေတာ့ဘူး နားလည္ရခက္သြားရင္ သက္ျပင္းရွည္ခ် ေအာက္က က်မ္းပိုဒ္ေလးေတြကုိ ဖတ္ကာ ႏွလုံးသြင္း ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေရးတဲ့ ဒီစာစုေလးအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိ သိကၽြမ္းျခင္း၌ တုိးပြား ႏုိင္ၾကပါေစ…။

``ထာ၀ရဘုရားသည္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာသူကုိ ဆုံးမေတာ္မူတတ္၏။ လက္ခံေတာ္မူသမွ်ေသာ သားတုိ႔ကုိ ဒဏ္ခတ္ေတာ္ မူတတ္၏ဟု သူငယ္တုိ႔ကုိ ဆုိသကဲ့သုိ႔၊ သင္တုိ႔ကုိ ေျပာဆုိေသာ ၾသ၀ါဒစကားကုိ ေမ့ေလ်ာ့ၾကသေလာ။´´ (ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒစာ ၁၂း၆)

``ငါခ်စ္သမွ်ေသာ သူတုိ႔၏ အျပစ္ကုိ ငါစစ္ေဆး၍ သူတုိ႔ကုိ ဆုံးမတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ္စိတ္ကုိ ကုိယ္ ႏႈိးေဆာ္ေလာ့။ ေနာင္တရေလာ့။´´ (ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၃း၁၉)

``ဆုံးမျခင္းမည္သည္ကား၊ ခံရစဥ္အခါ ၀မ္းေျမာက္စရာမထင္၊ ၀မ္းနည္းစရာထင္တတ္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ဆုံးမျခင္းကုိ ခံရေသာ သူတုိ႔သည္၊ ေနာက္မွ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အက်ိဳးကုိ ခံရၾက၏။´´ (ေဟၿဗဲ ၁၂း၁၁)


``မ်က္စိအေညာင္းခံ ဖတ္ၿပီး အသိတစ္ခု တုိးပြားသြားတယ္ဆုိရင္ပဲ လက္ေညာင္းခံ ရုိက္ရက်ိဳးနပ္သြားပါၿပီ။´´

ကၽြန္ေတာ့္စာ႐ႈသူေတြကုိ အစဥ္အၿမဲ ေလးစားလွ်က္....

- ကုိႀကီးသုန္ (၂၀-၃-၂၀၁၃)


by Myat Thu Morris (Notes) and မခင္သစၥာ Facebooks.

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ေလာဒိကိျမိဳ႔မွေငြေၾကးၾကြယ္၀ျခင္းႏွင့္ဘုရားသခင္အားကိုးကြယ္ျခင္း - ဆရာမ်ိဳးသူ


ဆရာမ်ိဳးသူ


ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းမွာရွိတဲ့ အသင္းေတာ္(၇)ပါးကို ေလ့လာတာ ဒီကေန႔ဆိုရင္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ေလာဒိကိ Laodicea ဆိုတဲ့ အသင္းေတာ္ကို ေရာက္ပါျပီ။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတာက အဲဒီ (၇)ျမိဳ႔ကို ဘုရားသခင္က တမန္ေတာ္ၾကီးေယာဟန္ကို ေဖၚျပတယ္။ အဲဒီျမိဳ႔မ်ားဟာ တဆက္တည္းပဲ၊ တျမိဳ႔ျပီးတျမိဳ႔ သြားရတယ္။ ေနာက္ဆံုးျမိဳ႔ကေတာ့ ေလာဒိကိျမိဳ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေလာဒိကိျမိဳ႔ကို ေျပာတဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ့စကား ထဲမွာ ၊ အသင္းေတာ္အတြက္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ ဘာသခၤန္းစာ၊ ဘာပံုသက္ေသရမယ္ဆိုတာ အတူတကြ ဆင္ျခင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

က်မ္းစာအတူဖတ္ၾကရေအာင္။  (1) ဗ်ာ ၃း ၁၄-၂၂ ျဖစ္ပါတယ္။


ဆုေတာင္းၾကပါစို႔
အဖဘုရား၊ ေလာဒိကိအသင္းေတာ္အားျဖင့္ သားသမီးတို႔ တေယာက္စီကို ကိုယ္ေတာ္စကားေျပာေတာ္မူပါ။  ကိုယ္ေတာ္ေျပာေသာစကားဟာ တကယ္ပဲ ေကာင္းေသာေျမေပၚမွာ ခ်တဲ့ မ်ိဳးေစ့ျဖစ္ေစေတာ္မူပါ။ သားသမီးတို႔ အသက္တာကို ေျပာင္းလဲျခင္းကို ေပးေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ျဖစ္ေစေတာ္မူပါ။ မစေတာ္မူပါ။ ေယရႈနာမ၌ ဆုေတာင္းအပ္ႏွံပါတယ္ အဖ။ေလာဒိကိအသင္းေတာ္
ဖတ္လိုက္တဲ့အခါ အမွန္တကယ္ေတာ့ ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ ဒီလိုစကားမ်ား ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသင္းေတာ္ကို ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မလြယ္ဘူးဗ်။ မင္းတို႔အသင္းေတာ္က အက်င့္ကို ငါသိတယ္ ..တဲ့။ မင္းတို႔ဟာ အပူလည္းမဟုတ္ဘူး။ အေအးလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဟိုလိုလို သည္လိုလိုေပါ့။ ၾကည့္လိုက္ရင္ ယံုၾကည္သူဟုတ္သလိုလို၊ တကယ္ေသခ်ာၾကည့္လိုက္ရင္ မဟုတ္သလို၊ ေယာကၤ်ားလိုလို၊ မိန္းမလိုလို၊ မေသခ်ာဘူး။ အခုေခတ္ အရမ္းေခတ္စားတယ္ .. ပိုက္ဆံအိတ္၊ ဖိနပ္တို႔ ကလည္း ေယာကၤ်ားပိုက္ဆံအိတ္လိုလို၊ မိန္းမပိုက္ဆံအိတ္လိုလို။ အမ်ိဳးစံုပါ။

ဒီမွာလည္း ေယရႈခရစ္ေတာ္က အသင္းေတာ္ကို ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ အေအးလည္းမဟုတ္၊ အပူလည္းမဟုတ္ဆိုေတာ့ မင္းကိုငါ ေထြးပစ္ေတာ့မယ္ ..တဲ့။ Very Serous ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုစကားမ်ိဳး ကြ်န္ေတာ္တို႔အသင္းေတာ္ကို ေ၀းပါေစ..လို႔။

ဥစၥာခ်မ္းသာျခင္း
ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလူေတြက အပူလည္းမဟုတ္၊ အေအးလည္းမဟုတ္ ျဇစ္ရတာလဲ။  သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ ၾကည့္တဲ့အခါ သူတို႔က ဥစၥာရတတ္တဲ့လူ တဲ့။ Their own view သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ ျမင္တဲ့အရာျဖစ္တယ္။ ဘ႑ာမ်ားကို ဆည္းပူးတယ္ ..တဲ့။ တစံုတခုမွ် မလို..တဲ့။ တခါတခါက်ေတာ့ ဘာဆုေတာင္းေပးရမလဲ ဆိုရင္ .. ဟာ..ဆရာ၊ ဘာမွမလိုပါဘူးဆရာ ... လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာတတ္တယ္ေနာ္။ ဘုရားကိုေတာင္ ဆုေတာင္းရမွာ အားနာတယ္။ တခုမွ မလိုဘူးတဲ့။ ေလာဒိကိျမိဳ႔မွာရွိတဲ့ လူေတြက တကယ္ပဲ ခ်မ္းသာပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ အဲဒီျမိဳ႔မွာ ဘဏ္ ရွိတယ္။ အဲဒီေခတ္တံုးက ျမိဳ႔တိုင္းမွာ ဘဏ္ မရွိဘူး။ ျပီးေတာ့ အဲဒီျမိဳ႔မွာ ျမိဳ႔တိုင္းမွာမရွိတဲ့ ေဆးရံုလည္း ရွိတယ္။ စီးပြားေရးက အရမ္းေကာင္းတဲ့ ျမိဳ႔ျဖစ္တယ္။ တိုးရစ္လည္း ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္တဲ့လူေတြနဲ႔ အရမ္းေကာင္းတယ္။ ေဆးလာကုတဲ့လူနဲ႔ စီးပြားေရးလည္း အရမ္းေကာင္းတဲ့ျမိဳ႔ျဖစ္တယ္။ အသင္းေတာ္က လူ႔အေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ ဆင္းရဲတဲ့ အသင္းေတာ္ မဟုတ္ဘူး။ ခ်မ္းသာတဲ့ အသင္းေတာ္ျဖစ္တယ္။ လူတိုင္း စိန္နားကပ္ ပန္ႏိုင္တယ္။ ေရႊဆြဲၾကိဳး ၀တ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီေခတ္က အိုင္ဖုန္းရွိရင္ အိုင္ဖုန္းသံုးႏိုင္တယ္ ..ေပါ့။ သူတို႔ ထင္တာက သူတို႔အေျခအေနဟာ ဥစၥာ၊ ဘ႑ာ ရတတ္တယ္။ တခုမွ မလိုဘူးလို႔ ျမင္တယ္။

၀ိညာဥ္ဆင္းရဲျခင္း
ဒါေပမဲ့ ေယရႈက သူတို႔ကို ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ မင္းတို႔ေတြက ပင္ပန္းေနၾကတယ္..တဲ့။ You look all tired ..သနားဖြယ္ျဖစ္တယ္ ..တဲ့။ မင္းတို႔ေတြက သနားစရာ..တဲ့။ ျပီးေတာ့ ..ဆင္းရဲေနတယ္ ..တဲ့။  သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ေတာ့ ခ်မ္းသာတယ္ျမင္ေပမဲ့ ေယရႈက ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဆင္းရဲေနတာ ျမင္တယ္။ မ်က္စိကန္းေနတယ္ ..တဲ့။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ မျပီးေသးဘူး.. ေနာက္ထပ္ ..အ၀တ္အခ်ည္းစည္း ရွိတယ္ ..တဲ့။ အားလံုးက တံုးလံုးျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ကေတာ့ ခ်မ္းသာတယ္။ အ၀တ္အေကာင္းေတြ၊ အဲဒီေခတ္ကေတာ့ ကတီပါအက်ၤ ီေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ေယရႈခရစ္ေတာ္က ပင္ပမ္းေနတယ္၊ သနားစရာ၊ ဆင္းရဲေနတယ္၊ မ်က္စိကန္းေနတယ္၊ အ၀တ္အခ်ည္းစည္းရွိတယ္ ..လို႔  ျမင္ေနတယ္။ ဟာ.. တကယ္ေၾကာက္ဖို႔ ေကာင္းတယ္ေနာ္။ ကိုယ့္ကုိယ္ကို ျမင္တာက တမ်ိဳး၊ ေယရႈခရစ္ေတာ္က ျမင္တဲ့အခါ အဲဒီလို မဟုတ္ဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။

အ၀တ္အခ်ည္းစည္း ျဖစ္သည္ကို မသိပါတကားတဲ့။ ပိုဆိုးတာက အဲဒါ၊ ကိုယ့္ရဲ့အေျခအေနကို ကိုယ္မသိတာ အဆိုးဆံုးပဲ။

ပံုျပင္ေလးတပုဒ္လိုေပါ့ ..အ၀တ္အစားမရွိတဲ့ ဘုရင္ၾကီးကို သိပ္လွတယ္လို႔ ေျပာေတာ့ အဟုတ္ထင္ျပီး၊ ဆင္စီး၊ တႏိုင္ငံလံုးကို လွည့္လည္ျပတယ္။ လွပါသလား ..ေမးေတာ့ .. ေၾကာက္လို႔..လွပါတယ္ဘုရား..ေျဖၾကရတယ္။ တေနရာေရာက္ေတာ့ တံုးလံုးနဲ႔ ကေလးငယ္တေယာက္က ဘုရင္ၾကီးလဲ ငါ့လိုပါလား..လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။

ေလာဒကိမွာရွိတဲ့ အသင္းသူ၊ အသင္းသားေတြ။ သူတို႔ရဲ့ အေျခအေနကို မသိဘူး။ သူတို႔ထင္တာက သူတို႔ဟာ ခ်မ္းသာတယ္၊ ၾကြယ္၀တယ္။ ဘာမွမလိုဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေယရႈခရစ္ေတာ္က ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ သူတို႔က ဘာမွေကာင္းတာကို မရွိဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ေလာဒကိအသင္းေတာ္မွာရွိတဲ့ လူေတြက ဒီလိုျဖစ္ေနတာလဲ။ What is wrong with them? Same thing will not happen to us.  သူတို႔ရဲ့ ျပသနာက ဘာလဲ။ ..ကြ်န္ေတာ္ေျပာျပပါမယ္။

မွားယြင္းေသာခံယူခ်က္
သူတို႔က ေလာဒကိျမိဳ႔မွာရွိတဲ့ အသင္းသူ၊ အသင္းသာေတြက Physical Prosperity is equal to Spiritual Prosperity  လို႔ ထင္ၾကတယ္။ ေလာကအရာမ်ားနဲ႔ ခ်မ္းသာေနတာ၊ ငါတို႔က ၀ိညာဥ္ေရးရာမွာ ရင့္က်က္လို႔ ျဖစ္တယ္ ထင္ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ့ ျပသနာက အဲဒါပဲျဖစ္တယ္။ ငါတို႔ ခ်မ္းသာေနတာပဲ။ ဘုရားသခင္ေကာင္ၾကီးေပးလို႔ ငါတို႔က ခ်မ္းသာေနတာ။ ငါတို႔ရဲ့ အက်င့္စာရိတၱေတြက ေကာင္းလို႔ ခ်မ္းသာေနတာ။ ငါတို႔ ခ်မ္းသာေနတာ ငါတို႔ရဲ့ ၀ိညာဥ္အသက္တာ ရင့္က်က္လို႔။ သူတို႔က အဲဒီလို မွားတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ အသက္ရွင္တာ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သူတို႔အျမင္မွာ အရမ္းခ်မ္းသာတယ္ ျမင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေယရႈက ျမင္တဲ့အခါ တံုးလံုးျဖစ္ေနတယ္။ အ၀တ္အခ်ည္းစည္းျဖစ္ေနတယ္။ မ်က္စိကန္းေနတယ္။ ဆင္းရဲေနတယ္။ သနားဖြယ္ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သတိထားရမဲ့ အရာျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ Physical Prosperity is equal to Spiritual Prosperity  လို႔ ေျပာေနတဲ့လူေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာသမားေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သတိထားရမယ္။ သတိမထားရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေလာဒကိအသင္းေတာ္မွာရွိတဲ့ အသင္းသူ၊ အသင္းသားေတြလို ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ဒါေလးေတြ နားလည္ပါ။

ေလာကမွာ ခ်မ္းသာေနလို ့၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင္က်က္ေနမယ္လို႔ လံုး၀ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ အဲဒီလုိေျပာလို႔ ခ်မ္းသာတဲ့လူေတြအားလံုး မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဲဒီလို အီေကြးရွင္း မလုပ္ဖို႔ သတိေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေယရႈခရစ္ေတာ္ ေလာကကို လာတဲ့အခါ၊ အထူးသျဖင့္ ဖာရိရွဲေတြကလည္း အဲဒီ ခံယူခ်က္ ရွိတယ္။ ကၠဳသေရလလူမ်ိဳးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အဲဒီလိုပဲ နားလည္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေယရႈခရစ္ေတာ္က သူတို႔ရဲ့ မွားယြင္းတဲ့ ခံယူခ်က္ကို အျမဲတမ္း ျပင္ေပးတယ္။ ေယရႈက ဥပမာ တခုသံုးတယ္။ သူေဌးၾကီးတေယာက္တဲ့။ ျပီးေတာ့ ဆင္းရဲသား လာဇရု တဲ့။ အဲဒီ ပံုမမာေလး ေျပာျပတယ္။ သူေဌးၾကီးက မရဏာႏိုင္ငံသြားတယ္။ ဆင္းရဲသား လာဇရုကေတာ့ အာျဗာဟံရဲ့ ရင္ခြင္ကို သြားတယ္။ အဲဒါကို ၾကားတဲ့လူေတြအဖို႔ ဘယ္လိုမွ လက္မခံႏိုင္တဲ့အရာ။ သူေဌးက ေကာင္းကင္သြားမွာေပါ့။ သူက ဘုရားေကာင္းၾကီးကို ခံစားရတာပဲ။ ဆင္းရဲသားက ဘာမွ အက်င့္မေကာင္းတာ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဆင္းရဲေနတာ ..။ ဒါေပမဲ့ ေယရႈက အဲဒီလို မဟုတ္ဘူး။

သူေဌးၾကီးပံုပမာမ်ား
ေနာက္တခု ဘာေျပာသလဲဆိုေတာ့ သူေဌးၾကီးတေယာက္တဲ့။ ပစၥည္းေတြ အမ်ားၾကိးရတယ္..တဲ့။ ရတဲ့အခါ သူစဥ္းစားတယ္။ ရတဲ့ဥစၥာပစၥည္းေတြ ဂိုေထာင္အသစ္ေတြေဆာက္မယ္။ ထည့္မယ္။ သံုးမယ္။ ျဖဳန္းမယ္။ ငါ့၀ိညာဥ္ကိုလည္း ေျပာမယ္။ ေပ်ာ္စမ္းပါ။ တသက္စားလို႔ မကုန္ဘူး ..။ အဲဒီအခါမွ ေယရႈက ဘာေျပာသလဲဆိုေတာ့ မင္းရဲ့၀ိညာဥ္ကို ငါ..ဒီည လိုခ်င္တယ္ ..လိုဆိုရင္၊ လုကာ ၁၂း ၂၁ မွာ ေယရႈက သူေဌးၾကီးကို  ဘုရားသခင္ေရွ႔မွာ ဆင္းရဲေသာသူ မည္သည္ကား ထိုသူေဌးႏွင့္ တူသည္။ ေလာကမွာေတာ့ သူေဌးပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ေရွ႔မွာေတာ့ အဲဒီသူေဌးက ဆင္းရဲေနတယ္။ Not how rich you are, you much you enrich other ..သူမ်ားကို ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္သူကိုမွ ဘုရားသခင္ေရွ႔မွာ ခ်မ္းသာတယ္လို႔ ဆိုလိုတယ္။ ကိုယ့္အတြက္ပဲ ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီလူဟာ ဘုရားသခင္ေရွ႔မွာ ဆင္းရဲေသာသူပဲ။

သူေဌးတေယာက္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဆီလာတယ္။ ထာ၀ရအသက္ရဖို႔ ဘာလုပ္ရမလဲ ..ေမးတယ္။ အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ..ကဲ၊ ငါ့ေနာက္လိုက္၊ ရွိသမွ်ဟာ အကုန္ေရာင္း၊ ဆိုေတာ့ အဲဒီ သူေဌးက မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ သူ႔မွာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားတယ္။ ၀မ္းနည္းျပီး ျပန္သြားတယ္။ အဓိပၸါယ္က သူ႔ရဲ့ ဥစၥာပစၥည္းကို ထာ၀ရအသက္ထက္ တန္ဖိုးထားတယ္။ ျပန္သြားတဲ့အခါ ေယရႈက ဘာေျပာသလဲဆိုေတာ့ Is easier for the camel to go through eye of the needle, for the rich man to enter the Kingdom of Lord တဲ့။ ကုလားအုပ္က အပ္နဖါးထဲ ၀င္ဖို႔က ပိုျပီးလြယ္တယ္ ..တဲ့။ ခ်မ္းသာတဲ့လူက ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္ဖို႔ ခက္တယ္။

အဲဒီစကားကို တပည္ေတာ္ေတြ၊ ေပတရုတို႔က ၾကားတဲ့အခါ .. ဟာ..ကိုယ္ေတာ္၊ ဒါဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေကာ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ..ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့၊ သူတို႔နားလည္ထားတာက ေကာင္းကင္တက္ရမဲ့လမ္းမွာ ေရွ႔ဆံုးက ေနရာယူထားတာက သူေဌးေတြလို႔ ခံယူထားတာ။  ဟာ.. သူေဌးေတာင္မွ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ ၀င္ဖို႔ ခက္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆင္းရဲသားေတြ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ ..တဲ့။ တငါသည္ေတြ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ..တဲ့။ ဒါေပမဲ့ ေယရႈကေျပာတယ္။ In God, all things is possible. ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း မွားယြင္းတဲ့ အရာ၊ We have to change our concept.  မေျပာင္းလဲဘူးဆိုရင္ ေလာဒကိျမိဳ႔မွာ ရွိတဲ့ အသင္းသူ၊ အသင္းသား ေတြလို ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။


ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လိုျခင္း
ကြ်န္ေတာ္ ဒီထဲမွာ ေမးမယ္၊ မခ်မ္းသာခ်င္တဲ့လူရွိရင္ လက္ေထာင္ပါ။ မခ်မ္းသာခ်င္၊ ေငြမရတတ္ခ်င္ဘူးဗ်ာ..။
#@!+ .. ဟာ.. ေကာင္းလွခ်ည္လား။

ခ်မ္းသာခ်င္တာ မေကာင္းဘူးလား။ ခ်မ္းသာခ်င္တယ္ေလ။ ေကာင္းတယ္ ..ဟုတ္လား။

(1) ေငြရတတ္ျခင္းငွါ အလိုရွိေသာသူတို႔သည္ အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ဘမ္းမိျခင္း၊ မိုက္မဲဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ တပ္မက္ျခင္းမ်ားထဲသို႔ က်ေရာက္တတ္၏။ ထိုသို႔ ေသာအားျဖင့္ လူတို႔သည္ အက်ိဳးနည္းျခင္း၊ ပ်က္ဆီးျခင္း၌ နစ္မြမ္းတတ္ၾက၏။  အေၾကာင္းမူကား၊ ေငြကိုတပ္မက္ ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာအမႈအေပါင္းတို႔တြင္ မူလအျမစ္ျဖစ္သတည္း။

အဂၤလိပ္လိုက The Love of Money is root of all evils တဲ့။ သူက Evil ထက္ေတာင္ဆိုးတယ္။ Evil ကုိေမြးေပးတာ။ အဲဒီ ေငြရတတ္ခ်င္ေသာ စိတ္၊ ခ်မ္းသာခ်င္ေသာ စိတ္။


ခ်စ္ေသာညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားတို႔၊
မခ်မ္းသာခ်င္ပါနဲ႔။ အဲဒီလိုေျပာလို႔ မၾကိဳးစားနဲ႔ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေငြကို မဏာမ မထားနဲ႔။ ဒါ ရွင္ေပါလုက တိေမာေတကို ေျပာေနတဲ့ စကား၊ မခ်မ္းသာခ်င္နဲ႔။ ခ်မ္းသာခ်င္တဲ့ စိတ္က အျပစ္ေတြ အားလံုးရဲ့ မူလအျဖစ္ ျဖစ္တယ္ ..တဲ့။

လူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ေငြကို တပ္မက္၍ ယံုၾကည္ျခင္း တရားလမ္းမွ လြဲသြား၍ ပူပန္ျခင္းေ၀ဒနာမ်ားႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ထုတ္ျခင္းခတ္ေအာင္ ထိုးၾကသည္။ ဘယ္ေလာက္ထိဆိုးသလဲ ..ဆိုေတာ့၊ တခ်ိဳ႔ေတြ ယံုၾကည္ျခင္းကေနေတာင္ တျခားကို လြဲသြားၾကတယ္ ..တဲ့။


ဘုရားကို ပိုေပးလႈလိုျခင္း
တခ်ိဳ႔က ေျပာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ခ်မ္းသာခ်င္တာ ဘုရားကို ပိုေပးခ်င္လို႔ ..တဲ့။ ဟုတ္တယ္ေနာ္ ..။ တခ်ိဳ႔ေတြကေလ ကြ်န္ေတာ္ Businessman ျဖစ္ျပီး၊ ပိုက္ဆံမ်ားမ်ားရရင္ ဘုရားသခင္ကို ပိုက္ဆံမ်ားမ်ား လႈခ်င္တယ္ ..ေျပာတယ္။ ရွိသလား .. ရွိပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ ေျပာျပမယ္။ လူတေယာက္က လခ ၃၀၀ ရတယ္။ သူ ၃၀ ဘုရားသခင္အတြက္ ပါ၀င္တယ္။ သူအလုပ္ၾကိဳစားလုပ္ရင္း သူ ၃၀၀၀ ရလာတယ္။ သံုးေထာင္ရလာတဲ့အခါ သူ သံုးရာ လႈႏိုင္တယ္။ သူ အရင္ေပးခဲ့တဲ့ သံုးဆယ္နဲ႔ အခုေပးတဲ့ သံုးရာ၊ ဘယ္ဟာက ပိုမ်ားသလဲ။ .. အတူတူပဲ .. သံုးရာကပိုမ်ားတယ္.. (ေျဖသံမ်ား)။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘုရားသခင္ ရဲ့ သေဘာသဘာ၀ေလး တခု ကြ်န္ေတာ္ ေျပာျပမယ္။ ဘုရားသခင္က သင္ဘယ္ေလာက္ေပးသလဲ ဆိုတာ ၾကည့္တာမဟုတ္ဘူး။ သင္ဘယ္ေလာက္ထဲက ဘယ္ေလာက္ေပးသလဲ ဆိုတာ ၾကည္တယ္။ အဲဒါေလး ေသခ်ာနားလည္ရမယ္။ မုဆိုးမ ဒဂၤါး ၂ျပားအေၾကာင္း။ ခ်မ္းသာတဲ့လူေတြက အမ်ားၾကီးေပးတယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က အမ်ားၾကီးထဲက အမ်ားၾကီးေပးတာ။ ဒါေပမဲ့ ..ဟို မုဆိုးမက သူရွိသမွ် အကုန္ေပးလိုက္တာ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္က Percentage နဲ႔ ၾကည့္တယ္။ သူေဌးေတြက ေပးတာ 10%, 20%.  မုဆိုးမက 100% ေပးတာ။ 


၀င္ေငြ သံုးရာနဲ႔သံုးေထာင္
တလကို သံုးေထာင္ရတယ္၊ သံုးရာေပးတယ္။ ေနာက္တေယာက္က သံုးရာရတယ္။ သံုးဆယ္ေပးတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ေရွ႔မွာ သံုးရာနဲ႔ သံုးဆယ္က အတူတူပဲ။ အဲဒီလူက ဘုရားသခင္ကို တျပားမွ ပိုမေပးေသးဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ၂ခုစလံုးက 10%. ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဲဒါေလးေတြ နားလည္ဖို႔ လိုတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ခ်မ္းသာလာျပီး ေပးတာက 10% ပဲဆိုရင္ေတာ့ ဘုရားသခင္ေရွ႔မွာ ဘာမွ မထူးဘူး။

ခုန သံုးေထာင္ရတဲ့လူက ေငြတေသာင္းရတယ္။ ခုန တစ္ေထာင္ေပးႏိုင္တယ္။ ဘာထူးသလဲ။ ဘုရားသခင္ေရွ႔မွာ ဘာမွမထူးဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဲဒါေလးေတြ သေဘာေပါက္ရမယ္။

တခ်ိဳ႔ေတြက က်မ၊ ပိုေပးခ်င္တယ္။ ပိုေပးခ်င္ရင္ အခုကတည္းက ေပးလို႔ရတယ္။ လခ တိုးမွ ပိုေပးလို႔ ရတာမဟုတ္ဘူး။ လူႏွစ္ေယာက္၊ တေယာက္က သံုးရာရတယ္။ သူက သံုးဆယ္ေပးတယ္။ ေနာက္တေယာက္ သံုးေထာင္ရျပီး သံုးရာေပးတယ္။ အတူတူပဲလို႔ ေျပာခဲ့ျပီးျပီ။ ဒါေပမဲ့ သံုးရာပဲရတဲ့သူက ေစတနာယိုဖိတ္ျပီး သံုးဆယ္ငါးက်ပ္ ေပးလိုက္တယ္။ ဘုရားသခင္ေရွ႔မွာ ဒီ သံုးဆယ့္ငါးက်ပ္က တန္ဖိုး ပိုၾကီးသြားျပီ။ အဲဒီ သံုးဆယ့္ငါးက်ပ္က သံုးရာထက္ လူ႔အျမင္မွာ နည္းေပမဲ့၊ ဘုရားသခင္အျမင္မွာ သံုးဆယ့္ငါးက်ပ္က ပိုၾကီးသြားျပီ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဲဒီအခ်က္ကေလးကို ေသခ်ာ သေဘာေပါက္ရမယ္။ ျပီးေတာ့ ေငြရတတ္ျခင္း ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို သတိထားရမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ရွင္ေပါလုက တိေမာေတကို သတိေပးတယ္။ မင္းတို႔ထဲမွာ ..မွားယြင္းတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ လာလိမ့္မယ္။ သူတို႔က ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ရင္ အက်ိဳးစီးပြားရွိမယ္လို႔ သူတို႔က သင္လိမ့္မယ္ ..တဲ့။ ဘုရားကို ဘာေၾကာင့္မို႔ ကိုးကြယ္သလဲ။ သူတို႔အတြက္ အဆင္ေျပဖို႔။ ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္တာ အက်ိဳးစီးပြား ရွိတယ္လို႔ သူတို႔က ထင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း သတိထားရမယ္ေနာ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္တာ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္လို႔လား။ အဲဒါေလးေတာ့ သတိထားရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။


ကိုးကြယ္ထိုက္ေသာဘုရား
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘုရားကို ကိုးကြယ္တာ၊ ကိုးကြယ္ထိုက္လို႔ ကိုးကြယ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားကို ၀တ္ျပဳထိုက္လို႔ ၀တ္ျပဳေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ က်န္လို႔မဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အဆင္ေျပလို႔မဟုတ္ဘူး။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေယာဘ အသက္တာကို ၾကည့္ရင္။ ေယာဘက ဘုရားကို ကိုးကြယ္တာ၊ သူ႔အတြက္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ စာတန္ကေတာ့ အဲဒီလိုပဲ ေျပာတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ကို ေယာဘ ကိုးကြယ္ေနတာ သူ႔အတြက္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္လို႔ေပ့ါ..တဲ့။ ဘုရားသခင္က ကဲ၊ သြားျပီး စံုစမ္းတဲ့။ ရွိသမွ်ေတြကို စာတန္က ယူသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေယာဘက ဘုရားကို ကိုးကြယ္ဆဲျဖစ္တယ္။ သူ ဘုရားကို ကိုးကြယ္တာ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ ကိုးကြယ္ထိုက္လို႔ ကိုးကြယ္တာ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ေယာဘကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါေစ။ ဘုရားကို ကိုးကြယ္တာ ကိုယ့္အတြက္ က်န္လို႔မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္အတြက္ အဆင္ေျပလို႔ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းခ်င္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြား ေအာင္ျမင္လို႔ လာရွိခိုးေနတာ မဟုတ္ဘူး။ စာေမးပြဲ ေအာင္ခ်င္လို႔ ဘုရားလာ ရွိခိုးေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ဘုရားသခင္ေရွ႔မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏွလံုးသားေတြ သန္႔ရွင္းပါေစ။

ဘုရားကို ကိုးကြယ္တာ ကိုးကြယ္ထိုက္လို႔၊ ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုး
ကြ်န္ေတာ္တို႔၊ ဒီေနရာမွာ ေလာဒကိျမိဳ႔ကလူေတြ  Physical Prosperity  နဲ႔  Spiritual Prosperity တို႔ကို အီေကြးရွင္းထုတ္လိုက္တဲ့အခါ သူတို႔ဟာ ဒုကၡေရာက္ သြားၾကတယ္။ ခ်မ္းသာလာတယ္ .. သူတို႔ထင္ကာက သူတို႔ အသက္တာလည္း ရင့္က်က္လာတယ္ ထင္ၾကတယ္။

မဟုတ္ဘူး။

သူတို႔ကို ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္က ပင္ပမ္း၊ သနားဖြယ္၊ ဆင္းရဲ၊ မ်က္စိကန္း၊ အ၀တ္ခ်ည္းစည္း ရွိတဲ့လူအျဖစ္ ျမင္ေနတယ္။ ဒီအရာေလးကို စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ထားပါ။ ဘုရားကို ကိုးကြယ္တဲ့လူ ဘုရားက ခ်ီးေျမွာက္မွာ အမွန္ဧကန္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းကို ခံခ်င္လို႔ ဘုရားကို ကိုးကြယ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားကို ကိုးကြယ္ထိုက္လို႔ ကိုးကြယ္ေနတယ္။ အဲဒါေလးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ နားလည္ သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုတယ္။

ျပီးေတာ့.. ေငြရခ်င္တဲ့ စိတ္ကေလး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသက္တာမွာ မရွိပါေစနဲ႔ ..တဲ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီစိတ္ကေလးက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အျခားအျပစ္ေတြလုပ္ဖို႔ ေသြးေဆာင္လိမ့္မယ္ ..တဲ့။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ အလုပ္ၾကိဳးစားရမယ္။ စာၾကိဳးစားရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေငြကို ပမာဏ မထားပါနဲ႔။ ဘုရားသခင္ကို ပဲ ပမာဏ ထားပါ။ အသက္တာ ရင့္က်က္ျခင္းဟာ ေငြရတတ္ျခင္းနဲ႔ ဘာမွ မဆိုင္ဘူးဆိုတာ နားလည္ပါ ..လို႔ ခြန္အားေပးလိုပါတယ္။

အေယာက္စီတိုင္း ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

ဆုေတာင္းၾကပါစို႔။
ေလာဒိကိျမိဳ႔မွာရွိတဲ့ ယံုၾကည္သူမ်ား၊ မွားယြင္တဲ့ခံယူခ်က္၊ အဖ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ကယ္မေတာ္မူပါ။ ဤကဲ့သို႔ မွားယြင္းေသာ ခံယူခ်က္မ်ိဳး မရွိဖို႔၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို မစေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္.. ကိုယ္ေတာ္ကို ကိုးကြယ္ျခင္းဟာ၊ ကိုးကြယ္ထိုက္ေသာေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သားသမီးမ်ားရဲ့ ႏွလံုးသားမ်ားကို သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူပါ။ လမ္းျပေတာ္မူပါ။ ေကာင္းၾကီးေပးပါ။ ကိုယ္ေတာ္.. ေယရႈနာမနဲ႔ ဆုေတာင္း အပ္ႏွံပါတယ္ အဖ။   အာမင္..။

ဆရာမ်ိဳးသူ
03-03-2012 ယုဒသန္အသင္းေတာ္၊ လက္ေတာက္သင္းအုပ္ဆရာ၊ စင္ကာပူ
လူငယ္အစီအစဥ္တြင္ ေဟာၾကားေသာ ေဒသနာျဇစ္ပါသည္။

 


က်မ္းပိုဒ္မ်ား
(1) ဗ်ာဒိတ္ ၃း ၁၄-၂၂
ေလာဒိကိၿမိဳ႔၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္၏ တမန္ကုိဤသို႔ေရး၍ မွာလုိက္ေလာ့။ ဘုရားသခင္၏ ေဝေနယ် သတၱဝါတို႔အထြဋိ္၊ သစၥာရွိ၍ဟုတ္မွန္ေသာသက္ေသခံ၊ အာမင္၏ အမိန္႔ေတာ္ကား၊ သင္၏အက်င့္ကုိငါသိ၏။ သင္သည္အဧမဟုတ္၊ အပူမဟုတ္သည္ကို ငါသိ၏။ ဧျခင္းျဖစ္ေစ၊ ပူျခင္းျဖစ္ေစ၊ တခုခုကိုငါအလိုရွိ၏။ ထိုသို႔ အဧမဟုတ္၊ အပူမဟုတ္၊ ေႏြးရံုရွိေသာေၾကာင့္ ငါ၏ခံတြင္းသည္ သင့္ကိုေထြးလုၿပီ။ သင္ကလည္း၊ ငါသည္ ဥစၥာရတတ္၏။ ဘ႑ာမ်ားကိုဆည္းဖူးၿပီ။ တစံုတခုကိုမွ်မလိုဟု ေျပာဆို၍၊ ကိုယ္တိုင္ပင္ပန္းျခင္း၊ သနားဘြယ္ျဖစ္ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ မ်က္စိကန္းျခင္း၊ အဝတ္အခ်ည္း စည္းရွိျခင္း ျဖစ္သည္ကို မသိပါတကား။ သင္သည္ ဥစၥာရတတ္ ျခင္းငွါ၊ မီးႏွင့္ခြၽတ္ၿပီးေသာ ေရႊကို၄င္း၊ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိ၍၊ သူတပါးေရွ႔တြင္ မရွက္ေစျခင္းငွါ ၿခံဳစရာဘုိ႔၊ ျဖဴေသာ အဝတ္ကို၄င္း ငါ့ထံမွာဝယ္ေလာ့။ သင္၏မ်က္စိျမင္ေစျခင္းငွါ၊ မ်က္စိ၌ မ်က္စဥ္းခတ္ေလာ့ဟု သင့္အား ငါသည္ အၾကံေပး၏။ ငါခ်စ္သမွ်ေသာသူတို႔၏ အျပစ္ကို ငါစစ္ေဆး၍ သူတို႔ကို ဆံုးမတတ္၏။ ထိုေၾကာင့္ ကိုယ္စိတ္ကို ကိုယ္ႏႈိးေဆာ္ေလာ့။ ေနာင္တရေလာ့။ ငါသည္ တံခါးေရွ႔မွာရပ္၍ ေခါက္လ်က္ေန၏။ အၾကင္သူသည္ ငါ၏အသံ ကိုၾကား၍ တံခါးကိုဖြင့္အံ့၊ ထိုသူရွိရာသို႔ ငါဝင္၍သူႏွင့္အတူစားေသာက္မည္။ သူသည္လည္း ငါႏွင့္အတူစား ေသာက္ရလိမ့္မည္။ ငါသည္ေအာက္ျမင္၍၊ ငါ့ခည္းေတာ္၏ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ခမည္းေတာ္ႏွင့္အတူ ထိုင္ေနသကဲ့ သို႔၊ ေအာင္ျမင္ေသာသူသည္ ငါ၏ပလႅင္ေပၚမွာ ငါႏွင့္အတူထိုင္ေနရေသာ အခြင့္ကိုငါေပးမည္။ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္တို႔အား အဘယ္သို႔မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို နားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

(2) တိေမာေသ ၆း၉

ေငြရတတျခင္းငွါ အလိုရွိေသာသူတို႔သည္ အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ဘမ္းမိျခင္း၊ မိုက္မဲဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ တပ္မက္ျခင္းမ်ားထဲသို႔ က်ေရာက္တတ္၏။ ထိုသို႔ ေသာအားျဖင့္ လူတို႔သည္ အက်ိဳးနည္းျခင္း၊ ပ်က္ဆီးျခင္း၌ နစ္မြမ္းတတ္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူ ကား၊ ငါတို႔သည္ ေလာကီသားမ်ားႏွင့္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား မ်က္ေမွာက္၌ ပြဲဝင္ေသာသူျဖစ္ၾက၏။
 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)ဆရာမ်က္ျပဴး ငယ္စဥ္ အသက္၃၀အရြယ္ျဖစ္သည္။

ခရစ္ယာန္ ခရစ္ေတာ္၌ အိပ္ေပ်ာ္သြားေသာ လူၾကီးတစ္ဦး၏ အသုဘတြင္ ညိဳးငယ္စြာလာေရာက္သူမ်ားကို ကယ္တင္ျခင္းတရား အားရပါးရေဟာသည္။

"  ေသရင္ဘာျဖစ္မလဲ။ ေျမမႈန္႔က လာတဲ့ လူသား၊ ေျမမႈန္႔ဆီပဲ ျပန္သြားတယ္။ ေဟာဒီ ၀ိညာဥ္မရွိတဲ့ ခႏၱာကိုယ္ၾကီး၊ ဘာမွယူမသြားႏိုင္ဘူး၊ သူရွာခဲ့တဲ့ ပစၥည္းေတြလဲ မသယ္ႏိုင္ဘူး။ ေအး .. သယ္ႏိုင္တာကေတာ့ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ယံုၾကည္ျခင္းပဲ။ ေသေပမဲ့ ေယရႈကို ယံုၾကည္သူျဖစ္တဲ့အတြက္ ထာ၀ရ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ စံရမယ္။ (ပရိတ္သတ္ကိုၾကည့္ရင္း) အဲ .. ခရစ္ေတာ္ကို မယံုေသးရင္ေတာ့ ေနာင္ဘ၀စိတ္မခ်ရဘူးေနာ္....။ ေလာက ငရဲအျပင္ ထာ၀ရငရဲကို ေရာက္သြားႏိုင္တယ္...."    စသျဖင့္ အားရပါးရ ေဟာလိုက္တယ္။ ေနာက္ ဆရာမ်က္ျပဴးလည္း ပရိတ္သတ္ၾကား ၀င္ေနရာယူရင္း၊  အသုဘအခမ္းအနား သျဂိဳလ္တဲ့အဖြဲ႔က ဆက္လက္ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ တရားနာ ပရိတ္သတ္ထဲမွာ ဘာသာမရွိသူ တရားေဟာဆရာမ်က္ျပဴးနဲ႔ အသက္မတိမ္းမယိမ္း လူငယ္တစ္ဦး ကိုထူးဆန္းက တရားေဟာစကားကို ၾကားျပီး အလြန္မေၾကမနပ္ျဖစ္ေနသည္။ ထျပီး ေမးလိုက္ခ်င္ေသာ္လည္း ေသဆံုးသူ လူၾကီးမိသားစုကို အားနာေသာေၾကာင့္၊ ျပီးမွ တစ္ဦးခ်င္း ခ်ဲလင့္လုပ္မယ္  ေတးထားသည္။ ဆရာမ်က္ျပဴးေဘးနားမွ မေယာင္မလည္ မ်က္ခ်ည္မပ်က္ မတ္တပ္ရပ္ရင္း စကားေျပာခြင့္ ေခ်ာင္းေနသည္။ ဆရာမ်က္ျပဴးက မသိ။

ထိုစဥ္ ဆရာကိုမ်က္ျပဴးနားတြင္ မိန္းမ ေအာ္ငိုသံ တစ္ခု ၾကားလိုက္သည္။  ".. အမယ္ေလး .. သမီးေလးရယ္၊ ေမေမတို႔ကို ဒီအတိုင္းပစ္ထားေတာ့မွာလာ....ဟီး..ဟီ.. ရႊတ္၊ ၾကည့္စမ္း၊ ၾကည့္စမ္း၊ ေသတာေတာင္ သမီးေလးက ၾကည့္လို႔မ၀ေအာင္၊ ေခ်ာေခ်ာလွလွ မိန္းကေလးျဖစ္ေနတုန္းပဲ။ ေမေမကို ထၾကည့္ပါဦး သမီးေခ်ာေလးရယ္...."  ဟူသတည္း။ ဆရာမ်က္ျပဴးသည္ လူငယ္လည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ "
ေခ်ာေခ်ာလွလွ မိန္းကေလး " ဆိုတဲ့စကားလံုးကို အရမ္းႏွစ္သက္ေလသည္။ ထိုေခ်ာေခ်ာလွလွ ဆိုေသာ ေသဆံုးသူ မိန္ကေလးကို သြားၾကည့္ခ်င္စိတ္ အရမ္းေပါက္လာေသာ္လည္း မိမိအသုဘ အခမ္းအနားက မျပီးေသးပါ။ အမ်ိဳးသမီးၾကီးက အသက္၄၀ခန္႔ ဆိုေတာ့ ေသသူမိန္းကေလးက ၂၀ေလာက္ပဲ ရွိဦးမည္ဟု ေတြးမိသည္။ အသုဘ ၂ခုကလည္း သိပ္မေ၀းလွေသာေၾကာင့္ မေယာင္မလည္ ေနာက္သို႔ တစ္ေျဖးေျဖးဆုတ္ကာ မိန္းကေလး အသုဘ အနားေရာက္ေအာင္သြားျပီး၊ အေခါင္းမပိတ္ခ်င္ ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ ၾကည့္လိုက္သည္။

ဆရာကိုမ်က္ျပဳး ေတာ္ေတာ္ စိတ္ပ်က္သြားသည္။ ေအာ္ငိုေနသူ မိန္မမွာ အသားမဲမဲ၊ အိႏၷိယမ်ိဳးႏြယ္၊ အရုပ္ဆိုးဆိုး ျဖစ္ျပီး.. ေသဆံုးသူမိန္ကေလးမွာလည္း ပန္းမ်ားပန္ေပးထားေသာ အသားမည္းမည္း၊ ပါးစပ္ပင္ မပိတ္ပဲ၊ သြားမ်ားပင္ျမင္ေနရေသာ မလွမပ ကုလားမေလးျဖစ္ေနသည္။ မိမိထင္ေသာ ျဖဴျဖဴေခ်ာေခ်ာ မိန္းကေလး၊ ေသရေလျခင္း ဆိုျပီး သြားၾကည့္မိသည္ပင္ ေနာင္တရမိသည္။ မေယာင္မလည္ ႏွင့္ မိမိအသုဘရွိရာသို႔ ျပန္လွည့္လိုက္ရသည္။

ရုတ္တရက္ မိမိအက်ၤ ီကို လွမ္းအဆြဲခံလိုက္ရျပီး ေမးခြန္းတစ္ခုကိို ထိတ္လွန္႔စြာ ၾကားလိုက္ရသည္။  လွမ္းဆြဲသူကေတာ့ သူေနာက္ မေယာင္မလည္ လိုက္ေနသူ ကိုထူးဆန္းပင္တည္း။

" ေဟ့...မေျပးနဲ႔။. ကြ်န္ေတာ္လည္း ခင္ဗ်ားလိုပဲ .. ေခ်ာေခ်ာလွလွမိန္းကေလးဆို အသုဘေတာင္ ခ်မ္းသာမေပးပဲ ငမ္းတဲ့လူပဲ။ အတူတူပဲ... ၊ ငရဲ နဲ႔ ေကာင္းကင္ဘံုအေၾကာင္း ေမးခ်င္လို႔ပါ .."

ဆရာကိုမ်က္ျပဴး အခက္ေတြ႔ေလျပီ။  .... 

ဤၽၽမွ်သာ

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


ျမန္မာ၏”ေပးကမ္းျခင္းသည္ေအာင္ျမင္သည္” ႏွင့္
ကမာၻ၏ ”ခ်မ္းသာသူမ်ား၏ေလာဘေဇာမသတ္ႏိုင္ျခင္း” ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ)။ ေအာက္တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၁

ခ်မ္းသာသူမ်ား၏ ေလာဘေဇာမသတ္ႏိုင္ျခင္းကို လူထုဆႏၵျပလာျခင္း ေတာမီးေလာင္ ေတာေၾကာင္လက္ခေမာင္းခတ္ဆိုေသာ စကားပံုရွိပါသည္။ လူလူျခင္းေခါင္းပံုျဖက္ျပီး မတရားစီးပြားသမားမ်ားေခတ္ပ်က္ၾကီးတြင္ အလြန္ခ်မ္းသာလာသည္။ တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ လူလတ္တန္းစားကအမ်ားစုျဖစ္ေနရသည္။ စီးပြားေရးလုပ္သူမ်ားတြင္လည္း Small Median Enterprisesလုပ္ငန္းငယ္မ်ားစြာရွိေနမွ တိုင္းျပည္တိုးတက္လာေလ့ရွိသည္။ အာဏာရွိသူမ်ားသည္၀ိသမစီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ေပးကမ္းမႈတြင္ လိုက္ပါသြားျပီး၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သားမ်ားအေပၚအႏိုင္က်င့္စီးပြားေရး၊ လက္၀ါးၾကီးအုပ္စနစ္မ်ားေပၚလာရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသာမက ယခု အေမရိကန္၊ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားပင္ခ်မ္းသာသူမိသားစုမ်ားက လူလတ္တန္းစား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုသိမ္းၾကံဳးယူလိုက္ျခင္းျပသနာအား မည္သုိ႔ အေရးယူေျဖရွင္းမည္နည္း။ နယူးေယာက္တြင္ စီးပြားကပ္အရိပ္အေယာင္မ်ားအတြက္မေက်နပ္မႈမ်ားကို ဆႏၵျပျခင္း အရွိန္ဟုန္ျမင့္လာပါသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ျပန္႔ႏွံ႔သြားသည္။ Occupy Wall Street ဟုအမည္ေပးထားၾကသည္။ အျငင္းပြားဘြယ္ အထက္ပါပိုစတာမွာ စေတာ့ေစ်းကြက္ႏြားရိုင္းၾကီးေပၚမွမိန္မငယ္ေလး၏ဘ၀၊ ေငြမစုဘဲ ရွယ္ယာစုေဆာင္းၾကေသာ အေမရိကန္မ်ား၏ ဘ၀မတည္ျငိမ္မႈကိုျပေနပါသည္။ ၂၀၀၈မွာ အေမရိကန္ စေတာ့ေစ်းကြက္ၾကီးကိုလႈပ္သြားေသာ္လည္း၊ ၁၉၃၀ ကဲ့သို႔ ျပဳိလဲမသြားခဲ့ပါ။ ဘဏ္မ်ား၊ အိမ္ေျမမ်ားသာလဲျပိဳက်ကုန္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္သူလူထုက လူမည္းသမၼတ အိုဘားမားကိုေရြးခ်ယ္ျပိး၊ဘက္မလိုက္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားလည္း အေမရိကန္ကဲ့သို႔အေၾကြးမ်ားစြာျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အီးယူဟုေခၚေသာ ဥေရာပဘံုေစ်းကြက္ျဖင့္ကာကြယ္ထားရသည္မွာ ေတာ္ေတာ္ၾကာျပီျဖစ္သည္။ သူေဌးႏို္င္ငံတခုျဖစ္ေသာ ဂရိႏိုင္ငံ၏အစိုးရႏွင့္ျပည္သူမ်ား၊ အခြန္ေရွာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ကိုေဒ၀ါလီခံလိုက္ရသည္။ ဥေရာပဘံုေစ်းမွ ကယ္တင္ေပးရသည္။

ျမန္မာျပည္လည္း ၁၉၈၇က ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ေက်ညာျပီး၊ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့ယူခဲ့ရပါသည္။ သို႔မွသာ အေၾကြးရွင္မ်ားႏွစ္စဥ္ အရစ္က်ေပးဆပ္ေငြေပးရန္ ပူစရာမလိုသည္မွာ ၾကာျပီျဖစ္သည္။(သူမ်ားအေၾကြးမေပးေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ေခ်းမည့္ႏိုင္ငံလဲမရွိ၊ ၂၅ႏွစ္မွ်ၾကာေလျပီ။) ကြ်န္ေတာ္သည္ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိႏိုင္ငံအတြက္သာ စဥ္းစားပါသည္။ သို႔ေသာ္ကမၻာ့အေရးအခင္းမ်ားႏွင့္လည္း World Is Flat ဆိုသည့္အတိုင္းတေျပးတည္းၾကည့္ရန္ျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားစင္ကာပူတြင္အလုပ္လုပ္ျပီး၊ ၀င္ေငြခြန္ တစ္လ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၅၀၊ အႏွစ္၂၀အတြက္ ေဒၚလာ၃၇၀၀၀ ေပးခဲ့ပါသည္။ အသက္အာမခံအျဖစ္ တလ ၁၅၀ စုေဆာင္းပါက ၅% ႏွစ္တိုးျဖင့္ ၂၀ႏွစ္ ၾကာလွ်င္၆၇,၁၅၁ ေဒၚလာ စုေဆာင္းမိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုတာ၀န္ေက်မႈအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔မိသားစုကိုပတ္စပို႔သက္တမ္းတိုးေပးပါသည္။ ယခုအခါ ၂% ေဒၚလာ ၃၀ သာ ေပးရေတာ့မည္ဟုအမိန္႔ထြက္လာေသာအခါ ၀မ္းသာမိပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ သာမန္လူတန္းစားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေလာဘေဇာမသတ္ႏိုင္ဘဲ၊ ကားပါမစ္ရရွိေရးအတြက္ ၀ိသမေလာဘသမားမ်ားႏွင့္ အျပိဳင္လုိက္ ေတာင္းေနစရာမလိုပါ။ပါမစ္ဆိုသည္မွာ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူလုပ္သည့္ စာရြက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဆရာတိုးစက္ (East Bible School) ပို႔ခ်ေသာယုဒသန္အသင္းေတာ္ (စင္ကာပူ)မွ လူငယ္ဘာသာေရးသင္တန္း ေအာက္တိုဘာ ၁၄ရက္ တြင္တရားမ၀င္ေဆာ့၀ဲအေၾကာင္း ေခတၱေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာက စင္ကာပူမွာေကာ္ပီရိုက္ဥပေဒရွိေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ေဒါင္းလုပ္ျခင္းမ်ားကိုအေရးယူမႈမ်ားရွိတဲ့အတြက္ သတိထားေစလိုေၾကာင္း။ မိမိ ပါစင္နယ္သေဘာအရတရားမ၀င္ေဒါင္းလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကြန္ျပဴတာေဆာ့၀ဲမ်ားသံုးျခင္းကိုျမန္မာျပည္တြင္ လုပ္ေနျခင္းကို မေျပာလိုပါ။ သို႔ေသာ္ အစိုးရဥပေဒျဖင့္တားျမစ္အျပစ္ေပးႏိုင္ေသာ စင္ကာပူလိုႏိုင္ငံတြင္ မလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းပါတယ္။  Corruption ျခစားမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီးမိမိအျမင္အားျဖင့္ ၂မ်ိဳးရွိေၾကာင္း၊ တစ္မ်ိဳးမွာ ျမန္မာျပည္ေလဆိပ္တြင္ ၁၀ ေဒၚလာပတ္စပို႔ၾကားညွပ္ေပးျခင္းကို မိမိအဖို႔ လုပ္ရန္၀န္မေလးေၾကာင္း၊  တန္ဖိုး မၾကီးေသာလက္ေဆာင္သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း။ေနာက္တမ်ိဳးမွာ သူမ်ားနစ္နာသြားမည့္၊စီးပြားကိစၥကဲ့သို႔ အရာတစ္ခုကို လပ္ေပး၊မတရားရယူျခင္းမ်ိဳးကို မိမိလံုး၀မလုပ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ားမွာတစ္ေယာက္မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္ၾကည့္ကာ ေမးျမန္း၊ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။
- မိမိတို႔ iPhone မ်ားမွာ ေဂ်းဘရိတ္လုပ္ထားသူမ်ားခ်ည္း ျဖစ္ေနမႈ -ကုမၸဏီမ်ားကလည္း တဦးခ်င္းသံုးစြဲမႈမ်ားကို တရားလံုး၀မစြဲျခင္း -ျမန္မာျပည္ျပန္တိုင္း ဘယ္ေသာခါမွ ေဒၚလာၾကားညွပ္မေပးေသာ္လည္း၊ အိုေကေၾကာင္း၊ မိမိၾသတၱပစိတ္ရွင္းလင္းဖို႔သာလိုျခင္း -ျမန္မာျပည္သည္ Transparency International ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံ၁၇၈ႏိုင္ငံတြင္လဘ္စားမႈအရွိဆံုး အဆင့္ ၁၇၇ရွိေၾကာင္း၊ တတ္ႏိုင္လွ်င္ တဦးခ်င္းကစျပီးမလိုလားအပ္ေသာ လက္ေဆာင္ေပးမႈ အေသးအမႊားသည္၊ ၾကီးမားေသာ လပ္ေပးမႈၾကီးမ်ား ေပၚလာရန္အက်င့္ဖ်က္သလို ျဖစ္ေနျခင္း၊  ထို႔ေၾကာင့္တရားမ၀င္နည္းပညာေဒါင္းလုပ္ျခင္း၊ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းကို ေျပာရလွ်င္ အစိုးရ၊ႏွင့္ တဦးခ်င္းႏိုင္ငံသား အေျခအေနႏွင့္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ ရႈပ္ေထြး၊က်ယ္ျပန္ေၾကာင္း.. စသျဖင့္ေျပာဆို၊ ေဆြးေႏြးလာၾကပါသည္။ ေနာက္ဆံုး က်မ္းစာသင္တန္းဆရာကရပ္လိုက္ျပီး၊ ဘာသာေရးပို႔ခ်မႈဖက္ ေျပာင္းလိုက္ရပါသည္။

မရိုးသာေသာလက္ေဆာင္ (Corruption)ႏွင့္ တရားေသာလက္ေဆာင္ အေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္ ေလ့လာလိုပါေသးသည္။


ေပးကမ္းျခင္းသည္ေအာင္ျမင္သည္ ျမန္မာျပည္မွမိတ္ေဆြတစ္ဦးစင္ကာပူေရာက္လာပါသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေလာက္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ေပးကမ္းျခင္းသည္ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆိုသည္။   “ဘာလုပ္ခ်င္သလဲ။ ပတ္စပို႔၊ကားေမာင္းလိုင္စင္၊ ေမြးစာရင္း၊ မွတ္ပံုတင္ စတဲ့ႏိုင္ငံျခားေရာက္ျမန္မာမ်ား လိုတဲ့အရာမ်ား၊ျပည္တြင္းျမန္မာမ်ားရဲ့ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ စီးပြားေရး၊  ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး အစံုပဲ .. တခုေတာ့ရွိတယ္။ လူမွန္ကိုေပးတတ္ဖို႔ အေရးၾကီးတယ္ ..” ဟု ေျပာသည္။  ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံတကာ လာဘ္စားမႈအညႊန္းတြင္ေနာက္က်က်န္ခဲ့ပါသည္။ Transparency International (TI) အဖြဲ႔ၾကီးရဲ့ Corruption Perceptions Index (CPI) ကိုၾကည့္ပါ။ သို႔ေသာ္ အားငယ္စရာမရွိပါ။

လာဘ္စားမႈမွာ ႏိုင္ငံတိုင္းရွိသည္ဆိုျပီးမသိက်ိဳးကြ်န္ မလုပ္သင့္ပါ။ ျမန္မာသမၼတစီးပြားေရးအၾကံေပး Dr. ဦးျမင့္က စာမ်က္ႏွာ၂၀ Corruption စာတမ္းထုတ္ျပီး၊ အစိုးရနဲ႔တိုင္းျပည္ကို ပြင့္လင္းစြာတင္ျပခဲ့ပါသည္္။ အထက္ပါ ၀ီကီပီဒီယာစြယ္စံုက်မ္းအရအေရွ႔ေတာင္အာရွ ထိပ္ဆံုး၄ႏိုင္ငံ (စင္ကာပူ၊ ဘရူႏိုင္း၊ မေလးရွား၊ ထိုင္း) ျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း ၂၀ႏွစ္အတြင္း ကိုးရီးယား၊ ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံလူေနမႈအဆင့္ေရာက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္္။ တရုတ္လူေနမႈ အဆင့္ႏိုမ့္ေသာေၾကာင့္သာတရုတ္မ်ား၊ ျမန္မာျပည္လာအလုပ္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာမ်ား တရုတ္ျပည္ သြားအလုပ္မလုပ္ၾကပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကိုအာစီယံႏိုင္ငံမ်ားအကူအညီ၊ ေဒသအေတြ႔အၾကံဳ နွင့္သာ လုပ္ရပါမည္။ Investment အတြက္ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံရန္ ျဖစ္သည္။ တရုပ္၊ အိႏိၵယ ကုမၸၸဏီမ်ားအားကိုး ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထိုအလုပ္မွာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအလုပ္ျဖစ္ပါသည္။


ႏိုင္ငံသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း လာဘ္မစားၾကရန္

ျမန္မာမ်ားစြာ စင္ကာပူမွာအလုပ္လုပ္ၾကပါသည္္။ ျမန္မာမ်ားစြာရွိေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံ လာဘ္စားမႈအနည္းဆံုးကမၻာ့နံပါတ္(၁) ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္၏။ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာျမန္မာမ်ား ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္၊ ပတ္စပို႔လုပ္ရန္ ေပးကမ္းဖို႔မလိုပါ။စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္း၊မေလးရွားတို႔တြင္ပင္ ေပးကမ္းစရာမလိုပါ။ မေပးလွ်င္အဆင္မေျပမွာ ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ ေပးကမ္းေနရေသာ အက်င့္မ်ားကို တဦးစီျပဳျပင္ေျပာင္လဲျခင္း လုပ္ရန္လိုပါသည္။ ေတာင္းတိုင္းလဲ မေပးရန္။ ေၾကာက္ျပီးလဲ မေပးရန္။ေပးေလ .. ဆိုးေလ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးမွကိုယ့္မိသားစုစီးပြားေရးသို႔ ဘတ္ဂ်က္ဆိုသည္မွာ လူတိုင္းသိပါသည္။စနစ္တက်သံုးစြဲျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔၊ စနစ္တက် ၀င္ေငြရွာျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ကြ်ႏု္ပ္ ေငြေၾကးပညာရွင္တစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ ေငြေၾကးမခ်မ္းသာ၊အဆင္မေျပေသာ္လည္း၊ မိမိစား၀တ္ေနေရးအတြက္ေတာ့ မပူပင္ရပါ။  မိမိဘ၀ႏွင့္ယွဥ္ျပီးဘတ္ဂ်က္အေၾကာင္းအနည္းငယ္ေရးပါမည္။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ တရုတ္၊ အေမရိကားဘတ္ဂ်တ္ ကာတြန္းပံုမ်ားကိုၾကည့္ပါ။

တရုတ္သမၼတၾကီးအေမရိကန္သို႔၂၀၁၁ လာေရာက္လည္ပတ္စဥ္၊ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အေမရိကန္ကတရုပ္ထံမွ ေငြေခ်း (အေမရိကန္အစိုးရပိုင္ ဘြန္း (ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္) မ်ားကိုေရာင္းခ်ျခင္း) နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေငြအခက္အခဲေျဖရွင္းရန္၊ သို႔မဟုတ္ပါက(စစ္အင္အားျပျပီး) နယ္ေျမလံုျခံဳေရးအတြက္ ခက္ခဲလာမည္ ဟု သံတမန္နည္းျဖင့္ေျပာဆိုေနရပါသည္။ တရုတ္နိုင္ငံတခါးဖြင့္၀ါဒက်င့္သံုးျပီးေနာက္ အေမရိကန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ခဲ့ရာ၊ ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္တို႔ကုန္သြယ္လိုေငြ ျပခဲ့သည္။ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ေငြရင္းႏွီးျဖင့္ တရုတ္ထုတ္ကုန္မ်ားစြာအေမရိကန္ သို႔ ပို႔ခဲ့သည္။ တရုပ္ျပည္က ကုန္သြယ္မႈ အသာစီးရခဲ့သည္။ ယခုအခါ အစိုးရ၂ခုႏိႈင္းယွဥ္ပါက အေမရိကန္အစိုးရမွာ လိုေငြ ၁၃ ထရီလီယံရွိေနပါသည္။ တရုပ္မွာေငြအမ်ားျပား ပိုလွ်ံေနပါသည္။

ဘတ္ဂ်တ္

အေမရိကန္ ၂၀၁၀ ဘတ္ဂ်တ္အရ အေမရိကန္သည္၀င္ေငြ 2.162 Trillion, သံုးေေငြ 3.456 Trillion ႏွင့္ အေၾကြး (Gross ExternalDebt) 14.390 Trillion ရွိေနပါသည္။ တရုပ္ႏိုင္ငံ သည္ ၀င္ေငြ 1.149 Trillion,သံုးေငြ 1.270 Trillion ႏွင့္ အေၾကြး 0.406 Trillion သာ ရွိပါသည္။တရုပ္အရံေငြေၾကးသည္ 3.05 Trillion ရွိျပီး ကမၻာ့တြင္ နံပါတ္(၁)ျဖစ္သည္။ http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_usa http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_People%27s_Republic_of_China အေမရိကန္ အေၾကြးစာရင္းကိုၾကည့္ပါကလြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၄၀မွ ၁၉၈၅အထိ ပံုမွန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အစိုးရ၀င္ေငြ၏ ၂၀ရာႏႈန္းခန္႔အတြင္းထိန္းထားႏိုင္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေၾကြးထူလာခဲ့ရာ ၂၀၁၀ တြင္ အေမရိကန္ GDPတစ္ႏိုင္ငံလံုးထုတ္ကုန္၏ ၉၉% (အစုိးရဘတ္ဂ်တ္၀င္ေငြ၏ ၇၀၀%) အထိ ဆိုး၀ါးလာခဲ့သည္။ဥေရာပ ဂ်ာမဏီ၊အဂၤလိပ္၊ျပင္သစ္၊အီတလီ မ်ားလည္း အေၾကြး % အေမရိကန္ထက္ပိုေသာ္လည္း၊သူတို႔သည္ စုေပါင္းကာကြယ္ေသာစနစ္ EU System ေၾကာင့္မဆိုးရြားလွေသးေပ။ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_external_debt


အေၾကြးျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ႏိုင္ငံဆင္းရဲလြန္းေသာေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပေၾကြးမ်ားကို မေပးႏိုင္ေတာ့ပါဟု ၁၉၈၇ LDC Least DevelopedCountry အျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့ရသည္။ အေၾကြးရွင္ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း အရစ္က်ဆပ္ေငြ မေတာင္းပဲေနခဲ့ သည္မွာ ၾကာျပီျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာေသာ ဂရိႏုိင္ငံသည္ လည္း အေၾကြးမေပးႏိုင္ေတာ့ဟု(ေဒ၀ါလီ Bankrupt) ေၾကျငာခဲ့ရပါသည္။ ဂရိႏိုင္ငံကို ေလ့လာၾကည့္ပါက လူ၊ ကုမ႑ီမ်ားေငြရွိလွ်က္ အခြန္မေပးဘဲေနၾကရာမွ၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ လက္က်န္ မရွိသေလာက္ 7 Billionsonly left, ျဖစ္သြားျပီး  ေငြေခ်းမည့္ႏိုင္ငံလည္း မရွိေတာ့ ေသာေၾကာင့္ႏိုင္ငံတကာမွကူညီခဲ့ရသည္။ သမၼတစီးပြားေရးအၾကံေပး Dr. ဦးျမင့္စာတမ္းအရ ဒက္ခ်္ေရာဂါ ျမန္မာျပည္တြင္ ရႏိုင္သည္။ ဓါတ္ေငြ ့တစ္ခုတည္း၊၀င္ေငြတဖက္သက္ရရွိျပီး၊ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လစ္ဟင္း သြားျခင္း ကိုေထာက္ျပထားပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်တ္ကို တရုတ္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ထုတ္ေဖၚေဆြးေႏြးခြင့္မျပဳပါ။ ယခုအခါ အစိုးရသစ္လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ေဆြးေႏြးခြင့္ ပိတ္ပင္ပါသည္။ မည္ကဲ့သို႔ အဆင္းရဲဆံုးအစိုးရအဆင့္မွ တရုတ္ကဲ့သို႔လြတ္ေျမာက္၊ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္နည္း…။ (တရုတ္ဗဟိုအစိုးရခ်မ္းသာေသာ္လည္း တရုတ္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွာဆင္းရဲလွသည္။) တစ္နည္းသာရွိပါသည္။  တရုတ္၊ကိုးရီးယားကဲ့သို႔ လာဘ္စားေသာအစိုးရအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဦးစြာလုပ္ေဆာင္ ရပါမည္။ ျပီးမွ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံ လာျပီး အစိုးရကိုယ္တိုင္ေခြ်တာ စုေဆာင္းရပါမည္။ အေမရိကန္ႏွင့္အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ရပါမည္။ Dr.ဦးျမင့္ကလည္း Corruption စာတမ္းကို အဓိကေရးသား၊ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးPersonal Finance

ငြေၾကးဆိုင္ရာ အဆင္မေျပမႈသည္မိသားစုျပသနာမ်ားတြင္ရာႏႈန္းအျမင့္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ဘဏ္မ်ားမွျပည္သူလူထုထံသုိ႔ ေငြေခြ်တာစုေဆာင္းနည္း အျမဲပို႔ခ်ပါသည္။ လူမ်ားလည္း ရလွ်င္၊ရသလို သံုးစြဲၾကပါသည္။ ၉၀ရာႏႈန္းသည္ မိမိအျငိမ္းစားယူခ်ိန္၊ အိမ္တစ္လံုးေတာ့စုေဆာင္းမိေအာင္ မနည္း လုပ္ရပါသည္။ ၁ ရာႏႈန္းေသာသူမ်ားသာ ေခြ်တာစုေဆာင္းတတ္ျပီးသူေဌးျဖစ္လာေလ့ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားစား၀တ္ေနေရးမွာ အစိုးရတာ၀န္သာျဖစ္ပါသည္။ သူေဌးအမ်ားစုမွာ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္၊ စိတ္ရွည္သူမ်ားျဖစ္သည္ ဟု Forbesမဂၢဇင္းကဆိုသည္။


မိမိအတြက္ေငြေၾကးေျဖရွင္းနည္း

အမ်ားစုမွာ ကံဇာတာပါမွ သူေဌးျဖစ္မယ္၊ငယ္တုန္းသံုးရတာပဲ ဆိုကာ အသံုးၾကီးၾကသည္။ စင္ကာပူတြင္ အစိုးရက အတင္းအၾကပ္ CPFျဖင့္စုေဆာင္းေစေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ အစိုးရေရာင္းခ်ေသာ HDBအိမ္ပိုင္ျဖစ္ရသည္။ ျမန္မာမ်ားအဖို႔ အိမ္ပိုင္ဖို႔ေနေနသာသာ၊ အခန္းခပင္ေစ်းၾကီးလွသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိ၀င္ေငြကို စုေဆာင္းႏိုင္မွ၊ ေငြေၾကးျပသနာကင္းရွင္းႏိုင္မည္။ ၁ႏွစ္မွ် လစာ၏ ၁၀ရာႏႈန္းကို မထိ၊မပြန္းေစပဲ သံႏၷိဌာန္ျဖင့္စုေဆာင္းၾကည့္ပါ။ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္က ေငြသံုးျဖဳန္းတတ္လွ်င္ အိမ္ေထာင္ဖက္ကိုပင္ အသိမေပးဘဲစုေဆာင္းရန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ႏွစ္တြင္လည္း ထိုစုေဆာင္းေငြကိုမထိမပြန္းေစပါႏွင့္။ ၃ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါမွ ေရာင့္ရဲတင္းတိန္၊ စိတ္ရွည္မႈ အက်ိဳးကိုခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ အစိုးရေငြကိုင္တြယ္ျခင္းတြင္ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး၊ ဘတ္ဂ်တ္၊ သံုးစြဲေငြ၊ အေၾကြး ၊ စုေဆာင္းေငြ (Reserved Money)စသျဖင့္ ရွိပါသည္။ ကုမ႑ီမ်ားလည္း အစိုးရကဲ့သို႔ ဘတ္ဂ်တ္ႏွင့္ သြားရပါသည္။လူတစ္ေယာက္၏ မိသားစု၊ ေငြေၾကးအဆင္ေျပျခင္းမွာ (၁) ႏွစ္ျဖင့္ မရပါ။ အနည္းဆံုး (၃)ႏွစ္ ဘတ္ဂ်တ္ျဖင့္ က်င့္သံုးရပါသည္။ ၃ႏွစ္ဆိုသည္မွာ ခဏပင္ျဖစ္သည္။ ၀င္ေငြ၊ သံုးေငြ၊အေၾကြး၊ စုေဆာင္းေငြ (Reserved Money) စသျဖင့္ ရွိပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္မလိုအပ္ေသာအသံုးစရိတ္ (ဇိမ္ခံ ေနထိုင္၊ စားေသာက္၊ ၀ယ္ခ်မ္း၊ ေပးကမ္း၊ခရီးသြားလာျခင္း) မ်ားကို က်ပ္တည္းျခင္းမ်ားကို ေက်နပ္ေနရပါမည္။


နိဂံုး

ကြ်ႏ္ုပ္၏ အႏွစ္၂၀ၾကာျပီျဖစ္ေသာ၊ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ားကို မူတည္ျပီး၊ ေရးသားပါသည္။ ၂၁ရာစု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္စစ္တိုက္၊အၾကမ္းဖက္ျခင္းမဟုတ္ေတာ့ပါ။ မွန္ကန္ေသာေခြ်တာသံုးစြဲမႈျဖင့္အမ်ိဳးသားေရး (မိသားစုအေရး) စိတ္ဓါတ္ (ATTITUDE) ျဖင့္လုပ္ေဆာင္လွ်င္၊မိမိပါစင္နယ္အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တရားေသာေပးကမ္း၊ ကူညီျခင္းမ်ားျဖင့္ကိုယ္၊စိတ္၊၀ိညာဥ္ ရြင္လမ္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ။

ေမာင္သာမန္ @ 15-Oct-2011

Ref: Moemaka.com

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Give Thanks

[Give thanks with a grateful heart,
Give thanks to the Holy One.
Give thanks because He’s hiven,
Jesus Christ His Son.]  (repeat)

[And now let the weak say I am strong.
Let the poor say I am rich,
because of what the Lord has done for us. ] (repeat)
Give thanks

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ဆရာဦးညြန္႔လွ

ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ၊ ယခုၾကားရတဲ့ ဓမၼေတးသီခ်င္းေလးကေတာ့ ဘုရားသခင္နဲ႔ မွန္ကန္စြာ အသက္ရွင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ရဲ့ အသက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ လူေတြေျပာတတ္တဲ့ စကားကေတာ့၊ ပိုက္ဆံမခ်မ္းသာရင္ေနပါေစ၊ စိတ္ခ်မ္းသာရင္ေက်နပ္ျပီ ဆိုတဲ့စကားျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းဆိုတာ

Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Key A
Beat: Slow Go Go
Intro: [A Gbm, D, Bm E)2

- ကိုယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းေလာကသစၥာ
စိတ္လွဳပ္ရွား အံ့ၾသဖြယ္လက္ရာ
ေရာင္စံုတိမ္တိုက္ ေကာင္းကင္မိုးၾကိဳးသံ
တန္ခိုးနွင့္ သက္ေသတည္ျမဲျခင္း

- သာယာရႈခင္း ေက်းငွက္ေတးသံ
ခီ်းမြမ္းျခင္းမ်ားနွင့္ သီခ်င္းဆို
ေလျပည္ေလညင္းေလးေတြ ေျပးေဆာ့ကာ
စမ္းေခ်ာင္းေလးေတြ လွုပ္ရွားသြား

Cho;  အိုငါ့၀ိညာဥ္ ကိုယ္ေတာ္အားခီ်းမြမ္း
ၾကီးျမတ္လွသည့္ အေၾကာင္းကို
အို ငါ့၀ိညာဥ္ ဘုရားရွင္ျမတ္ကို ခီ်းမြမ္းပါ
(ၾကီးျမတ္လွသည့္ အေၾကာင္းကို)

- ကိုယ္ေတာ္ဘုရား ေလာကသားကို
ခ်စ္ေသာေၾကာင့္အသက္ကို စြန္ ့ကာ
တိုင္ေတာ္တြင္ အျပစ္ရဲ့ ဒဏ္ေပးဆပ္ကာ
ေသြးနွင့္ ေဆးကာ ေျဖလႊတ္သြား

- ကိုယ္စိတ္နွလံုး သံုးပါျပည့္စံု
ဘုန္းတန္းခိုးနွင့္ ၾကြလာေသာအခါ
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္နွုး နိွမ့္ခ်ေသာစိတ္နွင့္
ခီ်းမြမ္းၾက ဟာေလလုယ။
(Cho)၂
အေျချပဳက်မ္း (ဆာ ၁၀၄း၁)