မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Tuesday, Mar 31st

Last update04:02:54 AM GMT

You are here:: ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

E-mail Print PDF


ီDownload Link

http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit%20July%202012.pmd.pdf

မာတိကာ
ေကာင္းကင္၌ဆုလဒ္မ်ားခံစားဖို႔ - ညီအစ္ကိုႀကီးီဦးတင္ေမာင္ထြန္း
အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဇာတိသေဘာကို ျငင္းပယ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးထန္က်င့္လန္
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္တိုးဝင္ပါ - ဆရာဦးၫြန္႔လွ
ယခုဘဝေနာင္ဘဝႏွင့္ဆိုင္ေသာအာမခံခ်က္ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးတင္ေမာင္ၫို
သမၼာက်မ္းစာကိုအေလးဂ႐ုျပဳ၍ - ဆရာဦးေအာင္သက္ၫြန္႕
သက္ေသခံခ်က္

ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း

လူ၌ ခႏၶာႏွင့္ ဝိညာဥ္ ႏွစ္ျဖာ တြဲဖက္ေနပါသည္။ ခႏၶာက အနားယူဖို႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္က အေရးမႀကီးေသာ္လည္း ဝိညာဥ္အိပ္ေပ်ာ္ေနပါက ယံုၾကည္သူတို႔အတြက္စိတ္ပူစရာျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းကာလက ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားအား ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္၍ သက္ေသခံဖို႔
မေျပာပါ။ ေလာကလူသားမ်ားအားငါ့နာမႏွင့္ သမုတ္ေသာငါ့လူမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ ငါ၏သက္ေသကို ေတြ႔ရမည္ဟု ဘုရားသခင္က မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသည္ကို ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္၌ လကၡဏာရွိပါသည္။ ထုိလကၡဏာက ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ရွိေသာလူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားမွ ေပါက္ဖြားရပါသည္။ အာျဗဟံမွ အစျပဳပါသည္။ ဤသည္မွာယေန႔ ဓမၼသစ္ကာလရွင္သန္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္တည္းဟူေသာအသင္းေတာ္၏အရိပ္ျဖစ္ပါသည္။ အရိပ္ဟူသည္ ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႔ရပါ။ (ကမၻာ၊ ၅း၂၄)တြင္ဧေနာက္အားျဖင့္ အစျပဳေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က လူသည္ အျပစ္၌ ၿပိဳလဲသြားၿပီးခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။လူအမ်ားက မိမိတို႔လုပ္ခ်င္ရာကိုလုပ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးသား၌ ဘုရားသခင္ကို အာ႐ံုျပဳ၍အသက္ရွင္ေနသူ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္မတိုင္မွီ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္ခြင့္မရေသာ္လည္း အသက္ရသြားေသာသူတစ္ေယာက္ကို(ကမၻာ ၄)တြင္ ေတြ႔ရသည္။ သူကအာေဗလ ျဖစ္ပါသည္။ အာေဗလႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာ၌ အာေဗလသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္းတရားေဟာေသး၏ဟု (ေဟျဗဲ၊ ၁၁း၄)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။အာေဗလပူေဇာ္ေသာယဇ္ကို ဘုရားသခင္က လက္ခံၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျဖစ္သြားပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ကမၻာေလာကႀကီးထဲ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္သြားၿပီးမွသူ႔အား ကိုယ္ေတာ္က သိမ္းယူေတာ္မူပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ေသျခင္းႏွင့္ မေတြ႔ရဘဲ ေကာင္းကင္ဝင္သြားပါသည္။

ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ြ႔ေ႔ေသာသူ
(ကမၻာ၊ ၆း)တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေနာဧကို ေတြ႔ရသည္။ ေနာဧသည္ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာသူျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။(ကမၻာ၊ ၆း၈) ထုိအခ်ိန္ကာလကဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာ သူရွိခဲ့လွ်င္ ယေန႔သာ၍ ရွိႏိုင္ပါသည္။ထုိအခ်ိန္က လူသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၾသတၱပၸအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ၾကသည္။ ထုိမွတဆင့္ ပညတ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီးယေန႔မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ၾကရပါသည္။ ၾသတၱပၸႏွင့္ဆက္ျခင္းက ေရဒီယို ဖြင့္၍ နားေထာင္သက့ဲသို႔ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူအား ထုိအခ်ိန္ကာလက ၾသတၱပၸ၌ အသိေပးေဖာ္ျပပါသည္။ ယေန႔တြင္မူ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကဲ့သို႔ ထင္ထင္ရွားရွားသိျမင္ႏိုင္သည္။ေနာဧႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္မွာ

''ေနာဧသည္ ေျဖာင့့္္မတ္ေသာသူ၊ူ၊ မိမိမိအိအမ်ိဳိဳး၌ စံုံုလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာ၏'(ကမၻာ၊ ၆း၉)''

ထုိအခါ ေျမႀကီးသည္ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ပုပ္စပ္လ်က္ရွိ၏''(ကမၻာ၊ ၆း၁၁)

ကမၻာႀကီးေပၚရွိလူမ်ားအလြန္ဆိုးေနၾကခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္
သြားလာေသာသူရွိပါသည္။ ဆိုးေနေသာသူမ်ားၾကား၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာေသာေနာဧကို ဘုရားသခင္စကားေျပာပါသည္။ ေနာဧသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔ သာမညလူသာျဖစ္ပါသည္။ ေနာဧအား ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္တကြ လူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးမည္ဟု အသိေပးပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ကမၻာႀကီးထဲ၌ေနာဧအသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ သေဘၤာေဆာက္ဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ လူတို႔ကိုလည္း ကမၻာႀကီးကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း သတိေပးေစပါသည္။ လူတို႔က မယံုၾကည္ၾကပါ။ ေနာဧအား အ႐ူးဟုဆိုၾကသည္။သူတို႔ မ်က္ေစ့ႏွင့္ၾကည့္၍ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ စဥ္းစားပါက ေတာင္ေပၚ၌သေဘၤာေဆာက္ျခင္းသည္ ဘုရားေစခိုင္းျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ေရလႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာဧႏွင့္ဇနီး သားသံုးေယာက္ႏွင့္ ေခြၽးမသံုးေယာက္တို႔သာ သေဘၤာထဲသို႔ဝင္ၾကသျဖင့္ အသက္ရွင္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ေနာဧအခ်ိန္ကာလၿပီးေနာက္ (ကမၻာ၊ ၁၂)တြင္ ဘုရားသခင္က ေလာကႀကီးထဲမွ အာျဗံကို နာမည္ႏွင့္ေခၚ၍ ဆက္သြယ္မႈျပဳပါသည္။ ထုိသို႔ေခၚျခင္းမွာသူ၏ျပည္၊ သူ၏အမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားထဲမွ ထြက္ၿပီး ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျပလတၱံ႔ေသာျပည္သို႔ သြားေစဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူယေန႔အသင္းေတာ္ကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လမ္းျပေနပါသည္။ၿပီးမွ သင့္အား လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေစမည္ဟု အာျဗံအား ဘုရားသခင္က ကတိ
ေပးပါသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ အာျဗံ၌ကေလး မရွိပါ။ ထုိသို႔ကေလးမရွိဘဲၾကာျမင့္စြာ ခရီးသြားေနရင္းႏွင့္ သားမရွိဘဲ သြားေနရ၍ အာျဗံစိတ္ပ်က္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီးေပၚ၌လူမ်ိဳးႀကီး ျဖစ္ဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္တိုင္း
ကိုယ္ေတာ္က စကားေျပာပါသည္။မည္သို႔စကားေျပာပါသနည္း။ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုအားျဖင့္၄င္း၊ အသံေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ အလင္းေတာ္အားျဖင့္၄င္း စကားေျပာပါသည္။ (ကမၻာ၊၂၈)တြင္ ယာကုပ္သည္ အစ္ကို၏ရန္ကို ေၾကာက္၍ ဦးရီးေတာ္လာဗန္ထံသို႔ ေျပးရာတြင္ လမ္း၌ တစ္ညအိပ္စဥ္ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ရပါသည္။ ေျမႀကီးေပၚ၌ ေလွခါးေထာင္လ်က္ရွိၿပီး မိုဃ္းေကာင္းကင္တိုင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေလွခါး၌ေကာင္းကင္တမန္တို႔က တက္ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ထာဝရဘုရားသည္ ေလွခါးထိပ္၌ ရပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ယာကုပ္အား ငါသည္ သင္၏အဘအာျဗဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇက္၏ဘုရားတည္းဟူေသာထာဝရဘုရားျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသို႔ဘုရားသခင္ဆက္သြယ္ျခင္းခံရသူသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ဧေသာသည္ လူမ်ိဳးႀကီး မဝင္ပါ။ ဘုရားေပးေသာသားဦးအရာကို အေရးမထား၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳၿပီး ဆာေလာင္မႈေၾကာင့္ သားဦးအရာကို ပဲဟင္းတစ္ခြက္ႏွင့္ေရာင္းစားပါသည္။ ယေန႔ ဘုရားသခင္ကို ဥေပကၡာျပဳလိုေသာသူမ်ားလည္း ရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလုိက္လိုေသာသူလည္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလိုက္သူက သက္ေသေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အာျဗံအား ဘုရားသခင္ကစကားေျပာပါသည္။ အာျဗံက ကေလးမရွိသျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္အိမ္၌ ဘြားေသာကြၽန္သည္ ကြၽႏ္ုပ္အေမြခံျဖစ္ရပါမည္လားဟု ေမးလွ်င္ ဤသူသည္
သင္၏အေမြခံမျဖစ္ရ၊ သင္၏ကိုယ္ထဲက ထြက္ေသာသူသည္ သင္၏အေမြခံျဖစ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ထုိသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း ၾကာျမင့္စြာ ကေလးမရသျဖင့္ ဇနီးအႀကံေပးသည့္အတိုင္း ကြၽန္မကို သိမ္းယူပါသည္။ ထုိသို႔သိမ္းယူသျဖင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးလာၿပီး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ပဋိညာဥ္ႏွင့္ရေသာသား မဟုတ္ပါ။ဘုရားသခင္၏အခြင့္ေတာ္အားျဖင့္ရေသာသားျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ေသာသူမူမ်ား

ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရေသာသားက အံ့ၾသဘြယ္လကၡဏာသက္ေသပါရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာျဗဟံသည္အသက္တစ္ရာျပည့္မွ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာသားကို ရပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ အာျဗဟံ၏ဇနီးစာရာသည္ အသက္ႀကီး၍ေသြးဆံုးၿပီး လူ႔အေနႏွင့္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခ်ိန္ေရာက္မွဣဇက္ကို ရပါသည္။ အာျဗဟံ၌ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သက္ေသက ေပၚလာပါသည္။ ထုိသို႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သက္ေသႏွင့္တကြ ေပၚလာေသာလူမ်ားထဲမွဆင္းသက္လာေသာသူမ်ားတြင္ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူ
က အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ အဘိမလက္အမည္ရွိတစ္ပါးအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္လည္း ပါလာပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ အားလံုးကို မေဖာ္ျပေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူအားလံုးသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ ဣသေရလလူမဟုတ္ၾကေသာ္လည္း လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကသည္။ ယေန႔၌လည္း ခရစ္ယာန္မျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားႏွင့္ဆက္သြားေသာသူမ်ားရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ေသာသူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ေသာသူမ်ား၏အသက္တာ၌ အံ့ၾသဘြယ္
ျဖစ္ပါသည္။ (ကမၻာ၊ ၁၇)တြင္ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံအား ဂတိေတာ္ႏွင့္အညီ ရေသာသားကို ေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေတာ္ေပးပါသည္။ထုိသားသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဣရွေမလကိုလည္း ဘုရားသခင္ကေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသားသည္လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ မျဖစ္ပါ။ (ထြ၊ ၁၂)ေရာက္လာသည့္အခါ ေမာေရွႏွင့္ဘုရားသခင္စကားေျပာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေမာေရွအား ဘုရားသခင္က သင့္အား အဲဂုတၱဳျပည္မွ ဣသေရလလူတို႔ကို ႏႈတ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဖာေရာဘုရင္ထံသို႔ ေစလႊတ္မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိအခါ ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဣသေရလလူတို႔ရွိရာသို႔ေရာက္၍ သင္တို႔ဘိုးေဘးမ်ား၏ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကို သင္တို႔ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္ၿပီဟုဆိုလွ်င္ သူတို႔က ထုိဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကား အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးလွ်င္အကြၽႏ္ုပ္အဘယ္သို႔ ျပန္ေျပာရမည္နည္းဟု ဘုရားသခင္အား ေမးေလွ်ာက္ပါသည္။ ေမာေရွသည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ လူသတ္မႈႏွင့္ ထြက္ေျပးလာေသာသူျဖစ္၍ သူတို႔ႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနပါသည္။တဖန္ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ စကားအေသာသူျဖစ္သည္ဟု ဆိုျပန္လွ်င္သင္၏အစ္ကိုအာ႐ုန္ကို သင္၏ကိုယ္စားစကားေျပာေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေမာေရွႏွင့္ အာ႐ုန္ၿပီးေနာက္ ေယာ႐ႈ၊ ကာလက္တို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္သည္။ က်န္လူအမ်ားက အေရအတြက္အားျဖင့္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း လူအမ်ားႀကီးဝင္သာျဖစ္ၾကသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္သူမ်ားကိုဘုရားသခင္က တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါသည္။ က်န္လူမ်ားကို ဘုရားသခင္က မဆက္၍လား။ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွလံုးသားက ဘုရားသခင္ႏွင့္ မဆက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူသည္ ဦးေႏွာက္အသိႏွင့္ သြားေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ထုိသူႏွင့္ ဘုရားသခင္ဆက္၍ မရပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ထုိအတိုင္း သက္ေသေဖာ္ျပပါသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးက ထုိသို႔ေသာသူမ်ားသည္ မ်က္ေစ့ႏွင့္မျမင္၊နားျဖင့္မၾကား၊ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ မခံစားတတ္ေသးေသာသူမ်ားဟု ဆိုပါသည္။ (၁ေကာ၊ ၂း၉-၁ဝ)

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ သြားလာေသာသူမ်ားသည္ သင္ထားေသာအရာကို နားလည္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ထားေသာနက္နဲမႈကိုနားမလည္ပါ။ ဘုရားကိုခ်စ္၍ ႏွလံုးႏွင့္သြားလာေသာသူကို ဘုရားသခင္က ေဖာ္ျပပါသည္။တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုသည္လည္းဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပမႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တမန္ေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္အတူပါရွိွိ၍

ထုိမွတဆင့္ ပင္ေတကုေတၱေန႔ ေရာက္လာေသာအခါ အ့ံၾသဘြယ္ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ႏွင့္ျပဳေသာအမႈကို ေတြ႔ရသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို ခံရေသာလူစုက အသက္တာမ်ား ေျပာင္းလဲဖို႔ရန္ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကိုအစျပဳေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္လည္း မိမိတပည့္ေတာ္မ်ားအား သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ သြား၍ ငါ၏ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာသည့္အတြက္ ဧဝံေဂလိဆရာမ်ားသည္ ေလာကုတၱရာ၌ ေရႊတည္းဟူေသာထာဝရတည္ေသာအက်ိဳးကို ရမည္ျဖစ္သည္။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာသူမ်ားသည္ ထာဝရကာလ၌ ဧဝံေဂလိဆရာတို႔အတြက္ ေရႊျဖစ္ပါသည္။

''တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ထြက္သြား၍ ဘုရားသခင္သည္မစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊သူတို႔၌ျဖစ္ေသာနိမိတ္လကၡဏာအားျဖင့့္္ ႏႈတႈတ္က္ကပတ္တ္တရားေတာ္ကို တည္ေစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌တရားေဟာၾက၏''(မာ၊ ၁၆း၂ဝ)

တပည့္ေတာ္တို႔ထြက္သြားၿပီး ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာသည့္အခါ သခင္ဘုရား၏မစျခင္းသက္ေသပါေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ဧဝံေဂလိတရားကို သင္ေပးၿပီးပါဝင္၍ လႊတ္လိုက္ပါက ေငြျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘ႑ာ၌ ေရႊ၊ ေငြႏွင့္ေက်ာက္ေကာင္းဟူ၍ ရွိပါသည္။ ေငြသည္လည္း မီးမေလာင္ပါ။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအမႈ၌ ဘုရားသခင္အတူပါရွိသည့္အခါ နိမိလကၡဏာျဖစ္၍ အ့ံၾသဘြယ္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းသက္ေသကို ေတြ႔ရပါသည္။ (တမန္၊၁၁း၁၉-၂၁)တြင္ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သေတဖန္၏အမႈေၾကာင့္ ညဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရသျဖင့္ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားသြားၾကၿပီးကုပ႐ု၊ အႏိၱအုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္သြားကာဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကပါသည္။ ေရႊျဖစ္ဖို႔မလုပ္ဘဲ တစ္ေနရာတည္း၌ ေနၾကသျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို ဖိအားေပး၍ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲလြင့္သြားေစပါသည္။

''ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္သည္ ထုိသူတို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္၍ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲၾက၏''(တ၊ ၁၁း၂၁)

ဧဝံေဂလိလုပ္ေသာသူတို႔၏အေပၚ၌ အၿမဲတေစဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္ရွိပါသည္။ အခစားလုပ္ေသာသူတို႔၌ မရွိပါ။ ေစတနာႏွင့္လုပ္ေသာသူ၊ ေမတၱာႏွင့္လုပ္ေသာသူတို႔အေပၚ၌ သခင္ဘုရား၏လက္ေတာ္အစဥ္ရွိပါသည္။ ထုိသို႔ရွိသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယုံၾကည္၍ ေျပာင္းလဲလာၾကပါသည္။ ယေန႔ဧဝံေဂလိေဟာဖို႔ရန္ ကမၻာ့သာသနာျပဳအဖြဲ႕မ်ားက ရက္သတ္မွတ္၍ တြန္းအားေပးၾကသည္။ ဘုရားသခင္ ကမူ ေန႔တိုင္း ဧဝံေဂလိေဟာၾကဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔က လူမ်ိဳးႀကီးဝင္လား၊ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔ လူအမ်ားႀကီးဝင္လား၊ ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔လူအမ်ားႀကီးဝင္ျဖစ္ပါက အခမဲ့ရေသာဘုရားသားသမီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကေပမည္။ ဘုရားသခင္သားသမီးျဖစ္ရျခင္းက အခမဲ့ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာအားျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔ေရႊေရာက္ပါသလား၊ ေငြ ေရာက္ေနပါသလား။ ေကာင္းကင္သို႔ ေငြေရာက္လုိပါက ဧဝံေဂလိအတြက္ပ့ံပိုးၾကပါ။ ဆုေတာင္းၾကပါ။ ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊပို႔လိုပါက ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံၾကပါ။ သက္ေသခံခိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာေျပာခိုင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာဧဝံေဂလိသည္ စာကိုဖတ္ၿပီး၊ က်က္ၿပီးေဟာခိုင္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ အသက္တာ၌ ကိုယ္ေတြ႔ခံစားရေသာသက္ေသ၊ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို တဆင့္ျပန္၍ေျပာျပျခင္း၊သက္ေသခံျခင္းသည္သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားက အျပစ္သားတိုင္းအတြက္ ေကာင္းေသာသတင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္ရွိေနေသာသူသည္ ေသလွ်င္ ငရဲက်မွာေသျခာပါသည္။ ဘာသာတိုင္းကိုေလ့လာဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ မေကာင္းမႈျပဳေသာသူဘယ္တစ္ေယာက္မွ်ေကာင္းေသာေနရာသို႔မေရာက္ႏိုင္ပါ။

မိမိတို႔မေကာင္းတာ မလုပ္ပါဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုေနၾကေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုးက အပါယ္ေၾကာက္ေနပါကမေကာင္းတာလုပ္ထား၍ျဖစ္သည္။အျပစ္ရွိေန၍ျဖစ္ပါသည္။ အေၾ<ြကးမရွိပါက အေၾကြးရွင္ကို ေၾကာက္စရာမရွိပါ။ အေၾကြးရွိပါက အေၾကြးရွင္၏အသံကို ၾကားယံုႏွင့္ပင္ ပုန္းေနရပါသည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းကို ေၾကာက္ေနၾကရပါသည္။ ထုိအေျခမွ လြတ္ႏိုင္မည့္သတင္းက သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုမခံရ၊ သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးျဖစ္သည္။ (ေယာ၊၃း၁၈)(ဂလာ၊၃း၂၆) ဣသေရလလူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သက္ေသကိုထူဖို႔ ဘုရားသခင္၏လူျဖစ္ခြင့္သာရၾကသည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾကရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္သို႔ ဝင္ခြင့္ရၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေကာင္းကင္သို႔ မည္သည့္အရာပို႔ၾကမည္နည္းး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေလာက၌ ပိုင္ဆိုင္သမွ်တိုက္၊ အ္ိမ္၊ ကား၊ေရႊ၊ ေငြပစၥည္းဥစၥာအားလံုးတို႔သည္တစ္ေန႔ ေလာကမွ ထြက္ခြာသြားေသာအခါ က်န္ရစ္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။

ဧဝံေဂလိအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ပါဝင္ခဲ့သမွ်မက်န္ခဲ့ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာေျပာင္းလဲၿပီး ခင္ပြန္း၊ ဇနီးမေျပာင္းလဲေသးပါက၊ သူတို႔ငရဲသြားရမည့္အေရးစဥ္းစားၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ၾကပါရဲ႕လား၊ အမွန္ခ်စ္ပါက အိပ္ေပ်ာ္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ မခ်စ္ပါက ဒီေလာက္ဆိုးေသာသူ ငရဲသြားတာေတာင္နည္းေသးတယ္ဟု ဆိုၾကေပမည္။ သတင္းေကာင္းက လူတိုင္းၾကား၍ ခံစားဖို႔ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ေဝစာေဝျခင္းအားျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ယေန႔ မေျပာင္းလဲလွ်င္လည္း တစ္ေန႔ေျပာင္းလဲလာဖို႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲတိုင္း ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊမႈန္ကေလးမ်ားပို႔ထားျခင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းကင္သို႔ ေရာက္သြားသည့္အခါ မ်ားစြာေသာဆုလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္ကို ဆင္ျခင္၍ အားထုတ္လ်က္ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ရန္ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။


နာမေတာ္ျမတ္၌
ညီအစ္ကိုၾကီး Dr. တင္ေမာင္ထြန္း (Rev)

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ဆရာေနာေနာ (ဒလအသင္းေတာ္)၊ ဆရာခင္ (Little Myanmar, Singapore), HIV Mission - Feb2014


စင္ကာပူပင္နီစူလာပလာစာ အနီးတြင္ရွိေသာ လစ္တဲျမန္ရာမိတ္သဟာရမွ ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ၊ ရန္ကုန္၊ဒလအသင္းေတာ္မွ ဆရာေတာ္ဦးေနာေနာကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။


ဆရာေနာေနာရဲ့ မစ္ရွင္အေၾကာင္းကို ေျပာျပေစလိုပါတယ္။

အသင္းေတာ္အေနနဲ႕ကေတာ့ ဒလျမိဳ႕မွာရွိပါတယ္။ တဖက္ကလည္း အိတ္အိုင္ဗြီေရာဂါရွိတဲ့ ကေလးမ်ားအတြက္ ဝိညာဥ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးတို႕အတြက္ တစ္ေဒါင့္တစ္ေနရာမွ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္ရႈပါရံုကေတာ့ စင္တာတစ္ခုအေနနဲ႕ဖြင္လိုပါတယ္။ အဲဒီ စင္တာမွာ စုရပ္အေနနဲ႕ထားျပီး၊ သူတို႕ရဲ့မိဘ၊ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားနဲ႕ ဘုရားကိုသိလာဖို႕၊ ဧဝံေဂလိတရားၾကားသိျပီး ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံလာဖို႕ ရည္ရြယ္ျပီး ဒီလုပ္ငန္းကို လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ တတ္ႏိုင္လို႕ လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။  လုပ္ခ်င္တယ္လို႕ ဆုေတာင္းျပီးတဲ့အခါ ဘုရားက လမ္းဖြင့္ေပးပါတယ္။ အစပိုင္းေတာ့ အခက္အခဲမ်ားရွိပါတယ္။ အသင္းေတာ္အေနနဲ႔ ေငြေၾကးမျပည္စံုေပမဲ့ တစ္ခါတစ္ရံ အခက္ခဲမ်ားရွိလာတဲ့အခါ ဆုေတာင္းျပီး ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႕ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းထားေပးျခင္း၊ စားဝတ္ေနေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီျခင္းအနည္းငယ္ ပါဝင္ခြင့္ရျခင္းဟာ က်မ္းသေဘာနဲ႕ညီတယ္လို႕ ခံယူပါတယ္။

က်မ္းစာမွာလည္း သခင္ေယရႈက၊ မရွိဆင္းရဲသားေတြ၊ မုဆိုးမ၊ကေလးမ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဆိုတာကို ခံယူထားတဲ့အတြက္၊ ဒါကို သိသိနဲ႕၊ လုပ္ခဲ့ရင္ မဂၤလာရွိတယ္လို႕ခံယူျပီး လုပ္ကိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္သေလာက္ က႑မွ လုပ္ကိုင္ေပးပါတယ္။ အမ်ားၾကီးလိုအပ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းပညာဆိုလဲ အကုန္မေပးႏိုင္ေပမဲ့၊ ရွိသမွ်နဲ႕လုပ္ကိုင္ေပးပါတယ္။ မိတ္ေဆြမ်ားကလည္း လိုအပ္ခ်ိန္မ်ားမွာ အနည္းငယ္ဆီ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါတယ္။ တကယ္လို႕ ဘုရားကခြင့္ျပဳရင္ Gospel Center တစ္ခုအေနနဲ႕ သူတို႕ကို ထားျပီး၊ ျပဳစုမယ္။ ပညာေရး၊ လူမႈေရးမ်ားကို သူတို႕ကတဆင့္ သူတို႕မိဘမ်ားအထိ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

 

ဆရာ ဒလျမိဳ႕ကို စတင္ေရာက္ခဲ့ပံု ေျပာျပေပးပါဦး

ကြ်န္ေတာ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၄ႏွစ္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေလာက္က စတင္ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ စေရာက္ျပီး အသင္းေတာ္တစ္ပါး စတင္ခဲ့ပါတယ္။ အသင္းေတာ္က အေဆာက္အဦးမရွိေသးေပမဲ့ ဘုရားသခင္ေပးတဲ့ ေနရာေလးမွာပဲ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းမိတ္သဟာရ ျပဳလွ်က္ရွိပါတယ္။ ေနာက္ ၂၀၀၃မွာ NGO အဖြဲ႕တစ္ခုက စာရင္းေကာက္၊ ေဆးပံ့ပိုးေနတဲ့ အိတ္အိုင္ဗြီ ေဝဒနာရွိသူမ်ားကို စတင္မိတ္သဟာရ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ မိဘမ်ားထံမွ ကူးစက္ျပီး ဒီကေလးမ်ားဟာ ေအအိုင္ဒီအက္၊ အိတ္အိုင္ဗြီေရာဂါ ရရွိလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးမ်ားဟာ အျပစ္ကင္းစင္ျပီး မိဘမ်ားရဲ့ထံမွတဆင့္ ေရာဂါရခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕မိဘမ်ားဟာ ေရာဂါဒဏ္ေၾကာင့္ အလုပ္ မလုပ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ စားဝတ္ေနေရး အခက္ခဲမ်ား ရွိပါတယ္။ အင္ဂ်ီအို အဖြဲ႕ကလည္း ေဆးဝါးေပးရံုပဲ လုပ္ေပးႏိုင္ျပီး၊ လူမႈေရး၊ ဝိညာဥ္ေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မေပးပါဘူး။

မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ား ပညာေရးကို ဂရုမစိုက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ တစ္ခ်ိဳ႕ဆို ၇ႏွစ္ေက်ာ္မွ သူငယ္တန္း စတက္ရတာမ်ိဳး ရွီပါတယ္။ ဒါေတြကို ျမင္တဲ့အခါ ႏွလံုးသားထဲမွာ ကိုယ့္သားသမီးလို ခံစားရပါတယ္။ ကိုယ့္သားသမီးကေတာ့ ေကာင္းေကာင္းေန၊ ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း ထားႏိုင္ေပမဲ့ သူတို႕ကေတာ့ ျမိဳ႕နယ္ေက်ာင္းကေလးကိုေတာင္မွ မတတ္ႏိုင္ဘူး ဆိုတာမျဖစ္ေစလိုပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းကေလးေတာ့ တက္ႏိုင္ေအာင္၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာင္းအပ္ခ ေငြေလးေတာ့ ေပးႏိုင္ေအာင္း၊ ေက်ာင္းဝတ္စံု တစ္စံုျဖစ္ျဖစ္ ေပးႏိုင္ေအာင္ ကူညီဖို႕ ဒီလုပ္ငန္းကို စတင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကပညာေရး၊ စာရိတၱပညာေရး၊ အထူးသျဖင့္ ဝိညာဥ္ေရးရာအတြက္ အခုဆို ဒလျမိဳ႕ကို တစ္လတစ္ၾကိမ္ေလာက္ ေခၚျပီး ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းေျပာျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါတယ္။ သူတို႕လိုအပ္ခ်က္ အနည္းငယ္ကိုလည္း ေပးပါတယ္။ ဒီလို ေသးငယ္တဲ့အမႈမ်ားကိုလည္း ဘုရားက သံုးတယ္လို႕ ခံယူပါတယ္။

လုပ္ငန္းကို ၾကီးမားလာေစခ်င္တာကလည္း ဘုရားဘုန္းေတာ္ ၾကီးမားလာေစဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖုိ႕ပဲ အလုပ္လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

 

ဆရာေနာေနာ ရန္ကုန္မွာ အသင္းေတာ္မ်ားနဲ႕ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ဆရာရဲ့က်မ္စာေက်ာင္းတက္ခဲ့ျခင္းမ်ားကို ေျပာျပေစလိုပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္က အသင္းေတာ္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုနဲ႕ ဆက္သြယ္၊လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္ ခံယူထားတဲ့အတြက္၊ ရန္ကုန္က ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္နဲ႕ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တက္ခဲ့တဲ့ က်မ္းစာေက်ာင္းမ်ားကေတာ့ ပထမဘြဲ႕ကို ဂိေဒါင္က်မ္းစာေက်ာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း မာစတာနဲ႕ေဒါက္တာဘြဲ႕ DD ေတြကိုေတာ့ အေဝးသင္နဲ႕ ရခဲ့ပါတယ္။ မာစတာကို အိႏၷိယႏိုင္ငံက်မ္းစာေက်ာင္း၊ ေဒါက္တာဘြဲ႕ကို  ျမန္မာႏိုင္ငံအေဝးသင္က်မ္းစာေက်ာင္းမ်ားက ရခဲ့ပါတယ္။ ဒီဘြဲ႕မ်ားဟာ ေမးျမန္းတဲ့အတြက္ ေျပာျပရ၊ ေျဖၾကားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္နာမည္မွာ ဒီဘြဲ႕မ်ားကို မသံုးပါဘူး။ Rev. ဆိုတဲ့ ဘြဲ႕ကိုလည္း ကြ်န္ေတာ့္နာမည္ေရွ႕မွာ မသံုးခ်င္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သိခ်င္တဲ့အတြက္သာ ဒီ Rev ကို သံုးထားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

********

 

ဆရာေနာေနာ ဒုတိယအၾကိမ္ စင္ကာပူေရာက္တယ္ဆိုေတာ့၊ ဆရာခင္ကိုေမးခ်င္ပါတယ္။ ပထမအၾကိၽမ္က မႏွစ္လားခင္ဗ်..။

ဆရာခင္ေျဖၾကားပါသည္။
စင္ကာပူကို ဆရာေနာေနာ ေရာက္ရွိလာျပီးေနာက္ ဆရာထန္ခင္က ကြ်န္ေတာ့္ထံ ဆက္သြယ္ေပးတဲ့အတြက္ ဆရာေနာေနာနဲ႕ ေတြ႕ဆံုလာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းစာနဲ႕ပတ္သက္လို႕လဲ အင္မတန္မွ တိက်ခိုင္မာတဲ့ ဆရာျဖစ္ျပီး၊ ဆရာကိုသေဘာက်ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕Little Myanmar Ministry အတြက္ ဆရာကို အကူညီေတာင္းပါတယ္။ ေျမာက္ဒဂံုမွာရွိတဲ့ ကူညီေပးဖို႕ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ရင္း၊ ေျမျပန္႕ခ်င္းမ်ားကို ဆက္ျပီး မစ္ရွင္လုပ္ကိုင္ဖို႕ အကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာမွာလည္း တိက်ပါတယ္။ ဘုရားကို ခ်စ္ျပီး၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ ကိုက္ညီတယ္။ ဘုရားသခင္အတြက္ဆို အခ်ိန္မေရြး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမန္မာျပည္မေရာက္ႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ ဆရာကလုပ္ေပးပါတယ္။ ဥပမာ ေညာင္ပင္သာရြာမွာ ကယ္တင္ျခင္းအဖြဲ႕တစ္ခု ေရာက္ရွိခ်ိန္ လႈဒါန္းတဲ့ ေသာက္သံုးေရအတြက္၊ အဝိစီေရတြင္း၂ခုကို ဆရာကတဆင့္ လႈဒါန္းရာမွာ တိက်စြာ လုပ္ကိုင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဆရာဒုတိယအၾကိမ္ လာတဲ့အခါမွာလည္း ဆရာရဲ့ ဆႏၵနဲ႕ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို ႏို႕ဆီတစ္ဗူး လႈခ်င္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ ေငြေၾကးမျပည့္စံုေပမဲ့ ဆုေတာင္းၾကပါတယ္။ ပိုက္ဆံရတဲ့အခါ ဆရာေျပာတဲ့ ကေလး၆၀ အတြက္ ၃လစာ၊ ဆန္အိတ္၃၀၊ Little Myanmar မိသားစုမွ လႈဒါန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီး ဆရာကိုေထာက္ပံ့ဖို႕ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

 

အခု ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၄၊ ေနာက္ပိုင္း အစီအစဥ္မ်ား ဆုေတာင္းဖို႕ေျပာျပေစခ်င္ပါတယ္။

မစ္ရွင္ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ခ၇စ္ေတာ္အေၾကာင္းသိဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ မစ္ရွင္ ပထမအဆင့္မွာ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းသိဖို႕၊ ဒုတိယ အဆင့္ကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ရွိဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္မ်ားကို ရြာမ်ားကတဆင့္ စတင္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ၂၀၁၄ ဧျပီလ ၁၂ရက္ေန႕မွာ ကြ်န္ေတာ္နဲ႕ အဖြဲ႕သားမ်ား ရန္ကုန္ကို ၃ရက္ မစ္ရွင္ခရီးသြားဖို႕ရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္းေပးေစလိုပါတယ္။ ေျမာက္ဒဂံုမွ ကြ်န္ေတာ့္ညီရဲ့ တည္းခိုခန္းမွာ အေျခခ်ျပီး၊ ဒလမွာ တစ္ရက္၊ အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္တစ္ရက္ သြားပါမယ္။ အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္မွာ ဝ လူမ်ိဳးဆရာ ေက်ာ္ျမင့္ဦးရွိပါတယ္။ ျမန္မာမ်ားအတြက္ ဘုန္းေတာ္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္အျဖစ္ မစ္ရွင္လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ပါတယ္။

 

ဆရာခင္က စင္ကာပူ NTU တကၠသိုလ္တြင္ Lecturer လုပ္ခဲ့ျပီး၊ အျငိမ္းစားယူျပီးေနာက္ Little Myanmar Fellowship, Singapore လုပ္ကိုင္ေနျပီး၊ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအတြက္ မစ္ရွင္မ်ားရွိပါသလား၊

ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္ Khin M. မွာလည္း တင္ထားပါတယ္။ မယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ မစ္ရွင္မ်ားမွာ ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့တဲ့ အရမ္းၾကိဳးစား၊လုပ္ကိုင္မေနသင့္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ေၾကာင္း၊  ေနာက္မွပြင့္မဲ့ သန္ရွင္ေသာ၊ ဘုရားရွိေၾကာင္း၊ လာမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းမ်ားကို တင္ျပေနပါတယ္။ ဘေလာက္ဆိုဒ္ကို ညႊန္းထားပါတယ္။ www.hrskhin.blog.com/ မွာလည္း တင္ျပခ်က္မ်ား ရွိပါတယ္။

ဆရာမ်ား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစရန္ မုရန္မွ ဆုေတာင္းလိုက္ပါသည္။ ခက္ခဲလွေသာဘဝခရီးတေရွာက္တြင္ ပို႕ေဆာင္ေတာ္မူေသာ ေယရႈသခင္။ မုရန္

15 minutes Audio Link (CLICK HERE)
http://mingalaronline.biz/sermons/mp3/saya.nawnaw.saya.khin.in.singapore.mp3

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ဘုရားသခင္ထံတြင္အေျဖရွိသည္ - ဆရာဦးတင္ေမာင္ထြန္း

ေလာကလူ႕ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ နားစြင့္၍ ဆင္ခ်င္ၾကည့္ပါလွ်င္ လူတန္းစားအလႊာ အသီးသီးမွ လူတို႕၏ ျငီးတြားျမည္တမ္းသံမ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ မိသားစုမ်ားတြင္ အေၾကြးဝန္ထုပ္ ဖိစီးမႈဒဏ္ ခံရသလို၊ အခ်ိဳ႕ေသာ မိသားစုမ်ား၌လည္း မိမိပိုင္ေသာ အိမ္ေျမကြက္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ မရၾကပဲ၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အျခားသူမ်ား လက္ထဲ၌ ေပးထားရသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားမွာလည္း ေရာဂါေဝဒနာ ဖိစီးမႈဒဏ္ ခံေနရျပီး၊ ျငီးတြားျမည္တမ္း ေနၾကရသည္။ ထိုသို႕ ခါးသီးစရာ ေကာင္းလွသည့္ အေတြ႕အၾကံဳ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၾကံဳေတြ႕ခံစား ေနရသူမ်ားအတြက္ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းႏွင့္ အာမခံခ်က္ကို ဘုရားသခင္က ျပင္ဆင္ေပးထားပါသည္။ ဤသည္ကား သတင္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထိုခါးသည္းစရာ ေကာင္းလွေသာ အေတြ႕အၾကံဳ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လြတ္ေျမာက္၍ ေအာင္ျမင္ေသာ အသက္တာကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ ခံစားဖို႕ရန္ အလိုေတာ္ရွိပါသည္။

 

ျပႆနာမ်ား၏ အေျဖ

ေလာကၾကီးတြင္ အနာသိလွ်င္ ေဆးရွိသည္ဟူေသာ ဆိုစကား ရွိေနပါသည္။ ယေန႕ အနာေရာဂါ သိပါလ်က္ႏွင့္ ေဆးမရွိေသာေရာဂါ။ ကုသမရႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား ရွိသလို၊ ေဆးရွိေနပါလ်က္ မည္သည့္ေရာဂါဟု အမည္တပ္မရ၍ မကုသႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ AIDS ေရာဂါ။ အသဲေရာင္ ဘီေရာဂါမ်ားသည္၊ အမည္တပ္၍ ရေသာ္လည္း ယေန႕ကုသ၍ မရႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားအျဖစ္ လူသိမ်ားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ မည္သည့္ ေရာဂါဟု အမည္တပ္ရမည္ မသိ၍ မည္သည့္ေဆးႏွင့္ ကုသရမည္ မသိေသာ အျဖစ္ဆိုးမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါသည္။

မၾကာမီကာလ၌ ခရစၥမတ္အခ်ိန္ ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ဘုရား ေလာကသို႕ ၾကြဆင္းလာျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကား အဘယ္နည္း။ လူသားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခံစားရသည့္ ဒုကၡအဖံုဖံုမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႕ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံစားေနရသူမ်ား အေျဖကို ရရွိ၍ ဝမ္းေျမာက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္လည္းေကာင္း၊ ၾကြလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းေသာ အျခားအမႈ တစ္ခုမွာ ေက်းဇူးကန္းမိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယေန႕ လူတို႕သည္ ဤသို႕ေသာ သေဘာႏွင့္ အသက္ရွင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ၾကိဳတင္၍ သတိေပးထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ျပႆနာအားလံုး၏ အေျဖျဖစ္ပါသည္။ ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနရသည္ျဖစ္ေစ၊ အေၾကြးဝန္ထုပ္ ပိေလးေနသည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိက ေက်းဇူးျပဳခဲ့ပါလ်က္ႏွင့္ ျပန္၍ ေက်းဇူးမတံု႕ျပန္ပဲ၊ ေက်းဇူးကန္းၾကသူမ်ားေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္ရသည္ ျဖစ္ေစ၊ မိမိေသျပီးေနာက္ မည္သည့္ အေျခအေနသို႕ ေရာက္မည္ကို မသိပဲ၊ တမလြန္ေရးအတြက္ ေတြး၍ စိတ္ေအးေနသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ ခပ္သိမ္းေသာအမႈကိစၥ၊ အလံုးစံုတို႕အတြက္ ဘုရားသခင္တြင္ အေျဖရွိပါသည္။ လူသားမ်ားကို အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ကယ္တင္ဖို႕ရန္ႏွင့္၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ဧဝံေဂလိ သတင္းစကားကို လူသားမ်ား ၾကားသိခံစားႏိုင္ၾကဖို႕ရန္ ခရစ္ေတာ္ ၾကြလာျခင္းျဖစ္သည္။

 

ဆင္ျခင္တံုတရားအေျခခံထား၍

လူတို႕သည္ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျဖရွင္းရန္၊ လူ႕နည္းလူ႕ဟန္ျဖင့္ ၾကိဳးစားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က လတ္တေလာ အေၾကြးေျပလည္ဖို႕ မိမိ၌ရွိသည့္ အိမ္ေျမကြက္တို႕ကို အေပါင္ထား၍ လစဥ္ အတိုးေပးျပီး၊ ၾကိဳးစား ေျဖရွင္းၾကသည္။ ဤသည္ကား အေျဖမဟုတ္ပါ။ မိမိကိုယ္ကို မိမိလွည့္စားျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ တဒဂၤ ခဏ ေျပလည္သေယာင္ ရွိေသာ္လည္း၊ မၾကာမီ အတိုးဖိစီးမႈေၾကာင့္ ဒုကၡပို၍ ၾကီးေလးလာသည္သာ မက၊ မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမအိမ္မ်ား ဆံုးရံႈးသြားႏိုင္ပါသည္။ ယေန႕ ထိုကဲ့သို႕ နည္းျဖင့္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေနၾကေသာ သူမ်ားစြာကို ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ေတြ႕ၾကသလို၊ ၾကားသိေနၾကရပါသည္။ လူသည္ ျပႆာ ၾကံဳလာသည့္အခါ ဘုရားထံသို႕ သြားရမည့္အစား၊ လူထံသို႕ သြားျဖင္းသည္ လြဲမွားေသာ ကိုးစားျခင္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႕ျပဳမူျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ ျပႆနာ ေျဖရွင္းနည္း မဟုတ္ပါ။ လူအမ်ားစုသည္ ျပႆနာ ျဖစ္သည့္အခါ ဘုရားရွင္ထံ အဘယ့္ေၾကာင့္ မလာခ်င္ရပါသနည္း။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ကူညီမစႏိုင္ေသာ ဘုရားရွင္ထံသို႕ လာသည့္အခါ စကားေတာ္ကို နာခံ၍၊ တံု႕ျပန္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အမႈကို မျပဳလို၍လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္ကို မေစာင့္ႏိုင္ၾက၍ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ကိုယ့္နည္း၊ ကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းၾကသည္။ ထိုသို႕ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ရွင္းေလ၊ ရႈပ္ေလ ဆိုသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး ခံစားၾကရသည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွေပသည္။

 

ဒုကၡသစၥာတရား

ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ လူသားမ်ား ဒုကၡျပႆနာ ၾကံဳရျခင္းသည္ ဘုရားကို သိဖို႕၊ ဘုရားကို ကိုးစားႏိုင္ဖို႕၊ အခြင့္ထူးကို ဘုရားရွင္က ျပင္ဆင္ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို တရားသေဘာအရ၊ ဆင္ျခင္ပါေသာ္ ဒုကၡသစၥတရား ဟု ဆိုရေပမည္။ ဒုကၡမ်ားစြာ ၾကံဳရျခင္းသည္ အတိတ္က ဝဋ္ေၾကြး၏ ဖိစီးမႈေၾကာင့္ အမဂၤလာသဖြယ္ ထင္ရေသာ္လည္း ထိုဝဋ္ေၾကြးဒုကၡကို ဖယ္ေပးႏိုင္ေသာ သစၥာေတာ္ရွင္ ဘုရားသခင္ ရွိေၾကာင္းကို သိ၍၊ ထိုဖိစီးမႈမွ ကယ္လႊတ္ဖို႕ရန္၊ ဆုေတာင္းပါက ကိုယ္ေတာ္သည္ ၾကား၍၊ ကူညီကယ္တင္သည့္အခါ၊ ျပႆနာ၏ ဖိစီးမႈမွ လြတ္ကင္းလ်က္ ဒုကၡသစၥာတရား၏ အက်ိဳးထူးကို ခံစားၾကရေပမည္။

ဤအက်ိဳးထူးကို ခံစားဖို႕ရန္ အလို႕ငွာ၊ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ခန္႕က ေလာကသို႕ ၾကြလာခဲ့ပါသည္။ အျပစ္ေၾကာင့္ အက်ိဳးကြင္းဆက္အျဖစ္ ဒုကၡျပႆနာ ဖိစီးမႈ၊ အဖံုဖံု၊ ၾကံဳေနရေသာသူမ်ားကို အျပစ္တရား၏ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းေအာက္မွ လြတ္ဖို႕ရန္၊ တရားက ေတာင္းဆိုသည့္ အျပစ္တရား အခကား၊ ေသျခင္းေပတည္း ဟူေသာ အဖိုးအခကို ကိုယ္ေတာ္က ကားတိုင္ေပၚမွာ အေသခံေပးဆပ္ျပီးမွ မိမိကို ယံုၾကည္သူတိုင္း အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ႏိုင္ေသာ အာမခ့ခ်က္ကို တရားမွ်တစြာ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါသည္။ အျပစ္ဒဏ္ စီရင္ျခင္းခံရမည့္ အေျခမွ၊ ကယ္လႊတ္ျခင္းခံစားရသလို၊ ယခုေလာက၌ ေခတၱ အသက္ရွင္ရစဥ္ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ အေၾကြးပိေလးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ျပႆနာဖိစီးမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွလည္း ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္ ေက်ာ္လႊား၊ လြတ္ေျမာက္ရေသာ အခြင့္ကို ရရွိႏိုင္ၾကပါသည္။

ကမၻာဦးအစ ဖန္ဆင္းစဥ္က ဧဒင္ဥယ်ာဥ္တြင္၌ လူကိုထား၍ ေကာင္းမေကာင္း၊ သိကြမ္းရာအပင္၏ အသီးကို မစားဖို႕ တားျမစ္ထားပါသည္။ လူသည္ ဘုရားစကားကို နားမေထာင္ပဲ၊ ေကာင္းမေကာင္း သိကြ်မ္းရာ အပင္အသီးကို ယူ၍ စားမိသျဖင့္ အျပစ္၏ အက်ိဳးကြင္းဆက္ကို ယေန႕တိုင္ လူသားမ်ား ခံစားရလွ်က္ရွိပါသည္။ ယေန႕လည္း ထိုနည္းတူပင္ျဖစ္၍ ရံုးဌာနမ်ားတြင္ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈ မျပဳပဲ၊ ျပည္သူတို႕အတြက္ တိက်ျမန္ဆန္စြာ လုပ္ရန္ သတိေပးေနပါလ်က္ႏွင့္ မလိုက္နာ၊ မနာခံၾကသူမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ ထိုသူမ်ားကို ၄င္းတို႕၏ အထက္အာဏာပိုင္ လူၾကီးမ်ားက မသိေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္က သိျမင္ပါသည္။ သိေသာ အမႈမ်ားအတြက္ ေလာကီတရားအရ၊ အေရးယူႏိုင္ေသာ္လည္း၊ မသိေသာ အမႈမ်ားအတြက္ လြတ္ျပီဟု မယူဆသင့္ပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏ အသက္ရွင္မႈမ်ားကို ေစ့ေစ့ၾကည့္၍ ျမင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္ ေရွ႕ေတာ္၌ မလြတ္ပါ။ မိမိျပဳေသာ အမႈ၏ အက်ိဳး၊ အျပစ္ကို ခံစားရမည္သာ ျဖစ္သည္။ (ဂလာ ၆း၇)

 

သန္႕ရွင္းျခင္းအခြင့္

(ဆာ ၈၆)တြင္ ဆာလံဆရာၾကီးက ထာဝရဘုရားသခင္အား၊ နားေတာ္ကို လွည့္၍ မိမိစကားကို နားေထာင္ေတာ္မူပါရန္ ေတာင္းပန္ပါသည္။ ယေန႕ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အစီအစဥ္မွ ပရိတ္သတ္ေရွ႕သို႕ ထြက္၍ ဆုေတာင္းခံၾကသူ မ်ားစြာတို႕သည္၊ ဘုရားသခင္၏ သက္ေသကို ခံစားလ်က္ရွိၾကပါသည္။ ထိုသို႕ သက္ေသရျခင္းမွာ ဘုရားရွင္ အသက္ရွင္ေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။  (ေယာ ၁၄း၁၃) တြင္ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသည္၊ သားေတာ္အားျဖင့္ ဘုန္းထင္ရွားျခင္း ရွိမည့္အေၾကာင္း သခင္ေယရႈ၏ နာမကို အမွီျပဳ၍ ဆုေတာင္းရန္ မိန္႕ေတာ္မူပါသည္။

ထို႕အျပင္ ေရွ႕ေတာ္သို႕ တိုးဝင္သည့္အခါ၊ ကြ်ႏု္တို႕၏ အသက္တာ သန္႕ရွင္းျခင္း ရွိဖို႕၊ ကိုယ္ေတာ္အလိုရွိပါသည္။ လူသားတိုင္း ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ အျပစ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အျပစ္ေၾကာင့္ ညစ္ညဴးေနေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕အား သန္႕ရွင္းျခင္း ရရန္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါသည္။ အျပစ္၌ ညစ္ညဴးေနေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္ ကုိယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အေသြးေတာ္၏ ေဆးေၾကာမႈ ခံရကာ၊ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ သန္႕ရွင္းသူမ်ား ျဖစ္လာၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပး၍ ရရွိလာသည့္ သန္႕ရွင္းျခင္းအခြင့္ကို တန္ဖိုးထား၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ အသက္ရွင္ရေပမည္။ ဆာလံဆရာၾကီးက မိမိသည္ သန္႕ရွင္းသူတို႕ အဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ခံေျပာဆိုသလို၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္လည္း ဝန္ခံေျပာဆိုႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ဖို႕ လိုပါသည္။

 

လူမ်ိဳးၾကီးအဝင္ျဖစ္ေစရန္

(က ၁၂)တြင္ ဘုရားရွင္က အာျဗာဟံကို သင့္အား လူမ်ိဳးၾကီးျဖစ္ေစမည္ ဟု မိန္႕ေတာ္မူပါသည္။ ဤနက္နဲမႈကို အာျဗဟံ နားမလည္ပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နီးကပ္ျပီး ကြ်မ္း ဝင္မွသာ လူမ်ိဳးၾကီးဝင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႕ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္လည္း ဘုရားရွင္က ေကာင္းၾကီးေပးမည္ ဟု ဆိုျပိးမွ၊ အိမ္မရွိ၊ ကားမရွိ၊ ျမင္ႏိုင္ေသာ စည္းစိမ္ၾကြယ္ဝမႈ မရွိသည့္အခါ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ၾကသည္။ ဝတၱဳပစၥည္းႏွင့္ ျမင္ႏိုင္ေသာအရာသည္ ကိုယ္ေတာ့္ေရွ႕တြင္ ေကာင္းၾကီးမဟုတ္ပါ။ တဲႏွင့္ေနရေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာသူသည္ စိတ္ႏွလံုး၌ ဝမ္းေျမာက္လ်က္၊ စားရန္၊ ေသာက္ရန္၊ ဖူလံုစြာရွိျပီး၊ ထိုသို႕ေသာသူကို လူမ်ိဳးၾကီးဝင္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ျမင္ႏိုင္ေသာ ဥစၥာဘ႑ာ၊ လူအေရအတြက္၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လူမ်ိဳးၾကီးဝင္ေသာ သက္ေသမ်ား မဟုတ္ပါ။ ယေန႕ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္လည္း လူမ်ိဳးၾကီးဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္၊ မျဖစ္ၾကသည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ လူမ်ိဳးၾကီးဝင္ ျဖစ္မွသာ ဘုရားရွင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ (ေဟ ၆၁း၁-၃)တြင္ ဆင္းရဲျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္စရာ သတင္းေကာင္း ရွိေနပါသည္။ ထိုသတင္းေကာင္းကို ယူေဆာင္လာသူမွာ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ လူမ်ိဳးၾကီးဝင္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အခြင့္ထူး ရွိေနပါလ်က္ႏွင့္ အခြင့္အေရးရံႈးေသာသူမ်ား မျဖစ္ၾကရန္ ယေန႕ပင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ အသက္တာကို သတိႏွင့္ ျပင္ဆင္ၾကဖို႕၊ ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။

ဦးတင္ေမာင္ထြန္း Rev, ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္၊ ရန္ကုန္ 8-10-1999

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

၀ပိုး၀ါးလံုးၾကီးေပၚ မတ္တပ္ရပ္၊ ဘယ္ညာခ်ိန္ခြင္ညီေအာင္ ၀ါလံုးရွည္ကိုကိုင္ျပီး ေရေပၚ ၀ါလံုးေဖါင္စီးတဲ့ အားကစားနည္း တရုပ္ေတြတီထြင္ထားၾကတယ္။ ေပ်ာ္စရာေကာင္းမဲ့ ေငြကုန္သက္သာစြာ အားကစားနည္းတစ္ခုပါပဲ...။ 

A new water sport in which contestants row a boat made of a single bamboo cane has been invented in China.

Villagers from Chishui, near Zuiyi city, came up with the idea.

They make the boats out of locally grown bamboo and hold races on the Pinzhou River.

"Participants can sit or stand on the piece of bamboo, and with a thin bamboo oar, they race and compete at other tasks," explained one villager.

Villagers say the races have become a popular local attraction and hope the sport will spread across the region.

 

 

 


Reference:

http://www.hyd-masti.com/2009/05/new-sport-single-bamboo-cane-water-race.html

 

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)အခုေရးမဲ့ အာရပ္နဲ႔အစၥေရး အေရးအခင္းဆိုတာ လူမ်ိဳးေရးပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘုရားတစ္ခုတည္းကို လူမ်ိဳး၂ခုက သူတို႔ခံယူခ်က္ေတြနဲ႔ဆက္စပ္ျပီး ဂ်ဴးနဲ႔ခရစ္ယာန္မ်ားက တဖက္၊ မူဆလင္မ်ားကတဖက္ ရာဇ၀င္တြင္ေအာင္ ျပသနာျဖစ္ေနခဲ့တာ အခုမွမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာျပည္ဟာ နတ္ကိုးကြယ္တဲ့လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ခဲ့ရက ခရစ္သကၠရာဇ္ ၉၀၀ေလာက္မွာ ဗုဒၶဘာသာေရာက္ရွိလာတဲံႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး၊ AD1500 ေလာက္မွာ မူဆလင္၊ ခရစ္ယန္၊ဂ်ဴးမ်ား ဘာသာ၀င္မ်ား လာေရာက္အေျခခ်ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မူလဘာသာမရွိတဲ့ ဘာသာမဲ့သူမ်ား၊ ေတာင္ေပၚသားမ်ား၊ နတ္ကိုးကြယ္သူမ်ားဟာ ဗုဒၶ၊ခရစ္ယန္၊မူဆလင္ စတဲ့ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္လာပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ Free Thinker ဆိုတဲ့ ဘာသာမဲ့ (သိုမဟုတ္) ဘာသာစံု လူတန္းစားတစ္ခုလည္း အဟုန္ျပင္းစြာနဲ႔ ေပၚထြက္ေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ားနဲ႔ သဟာဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္တတ္ဖို႔ အာရပ္၊အစၥေရး စာတန္းတခုဖတ္မိရင္း စကားခ်ပ္၊ ျမန္မာျပည္ေၾကာင္းအနည္းငယ္ေဖၚျပျခင္းလိုပါတယ္။  2012, 2013 ေတြမွာ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔မူဆလင္ အဓိကရုန္းေတြ၊ လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ဘာသာေရး ၂ခုရႈပ္ေထြးျဖစ္ပ်က္ေနေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာမ်ားျဖစ္ရပါတယ္။ အျပစ္မဲ့သူမ်ားစြာ အသက္၊အိုးအိမ္၊စည္းစိမ္ ပ်က္စီးရပါတယ္။ ဆုေတာင္းေပးဖို႔ အမ်ားၾကီးလိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွာတံုးကို အစာေရွာင္ဆုေတာင္းတာမ်ိဳးေတြ အဆက္မျပက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ရဖို႔လြယ္ပါတယ္။ ဆက္ထိန္းထားဖို႔ အဆက္မျပက္ဆုေတာင္းေပးသူမ်ား လိုေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ လူမ်ိဳးစုအခ်င္းခ်င္း ကူညီယိုင္းပင္းမႈကေန၊ သာယာ၀ေျပာတဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္ကို ေနဟမိက်မ္းစာ အတိုင္း နမူနာျပဳ၊ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း အာရပ္၊အစၥေရး ၂ခုနဲ႔ႏြယ္တဲ့ မူဆလင္၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာကိုးကြယ္သူ လူနည္းစုရွိပါတယ္။

DENMISION FORUM မွာ Why Israel Matter ဆိုတဲ့စာတန္းတခုကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးပါမယ္။ စာမ်က္ႏွာ ၁၉ခုပဲရွိပါတယ္။ ျပဳစုသူ Jame C. Denison ျဖစ္ျပီး၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား အေမရိကန္မ်ားဂ်ဴးကို ဘာေၾကာင့္ေထာက္ခံရသလဲ ဆိုတဲ့အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့လူဦးေရရဲ့ ၁%ေတာင္မရွိတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၁၃.၇၅ သန္းမွာ ၅.၄၆သန္ဟာ အေမရိကန္မွာေနထိုင္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္က ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၃.၁ ဘီလွ်ံ အစၥေရးကို ကူညီေပးေနေၾကာင္း၊ သမိုင္းကိုၾကည့္ရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္၅၀၀၀ေလာက္ကတည္းက ေအဗရာဟမ္ ရဲ့သား၂ေယာက္၊ Isacc and Ishmael ကေန ဂ်ဴးလူမ်ိဳးနဲ႔အာရပ္လူမ်ိဳးတို႔ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ခရစ္ယန္က်မ္းစာအုပ္မွာ ေအဗရာဟမ္ရဲ့ ဇနီး Sarai ေမြးတဲ့ Isacc ရဲ့အမ်ိဳးေတြကို ဘုရားရဲ့လူမ်ိဳး အစၥေရးလို႔ေခၚေၾကာင္း၊ ေအဗရာဟမ္ရဲ့ဇနီးငယ္(Maid - Haga) ေမြးတဲ့ Ishmael ရဲ့အမ်ိဳးေတြ အာရပ္လူမ်ိဳးျဖစ္လာေၾကာင္း၊ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း လူမ်ိဳးၾကီးျဖစ္ေစမယ္လို႔ အာရပ္ေတြရဲ့ ကိုရမ္က်မ္းစာမွာ Ishmeal ရဲ့အမ်ိဳး အာရပ္ေတြဟာ ဘုရားရဲ့အမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ ရာဇ၀င္ကို စာတန္းမွာ ဘုရင္အဆက္ဆက္၊ ဒါ၀ိပ္၊ေဆာ္လမြန္၊ ေယရုဆလင္ဗိမာန္ေတာ္နဲ႔အတူ အစၥေရးေတြရဲ့ဘူမိနက္သန္ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔နယ္ေျမကို အင္ပါယာမ်ားစြာ သိမ္းပိုက္ခံခဲ့ရပံု၊ Assyrian (now Syria BC722), Babylonian (now Iraq BC586), Persian (Iran), Greek, Roman (Italian) တို ့ျဖစ္ျပီး ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ေရာမအင္ပါယာ Roman လက္ထက္ ပုန္ကန္မႈေၾကာင့္ ၃ၾကိမ္ AD66, AD70, AD132 မွာ အျပီးႏွိမ္နင္းခံရျပီး ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ကမၻာအရပ္ရပ္ကို လြင့္ေျပး၊ထြက္ခြာသြားရပါတယ္။ သူတို႔ေနရာကို ပါလစတိုင္းလူမ်ိဳးမ်ား ေနရာယူခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ဂ်ဴးလူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ေယရႈ Jesus ကို ကားတိုင္တင္သတ္ျဖတ္ျပီး၊ ေယရႈဟာ လူသားအျဖစ္ ၾကြလာတယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာအစျပဳခဲ့တယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲ AD1059-1291 ေနာက္ပိုင္း၊ အီဂ်စ္လူမ်ိဳးမ်ားက ေယရုဆလင္နယ္ေျမကို သိမ္းပိုက္ခဲ့တယ္။ AD1517 မွာ တူရကီေအာတိုမန္အင္ပါယာက သိမ္းပိုက္ခဲ့ျပီး၊ AD1917 မွာ အဂၤလိပ္အင္ပါယာမွ ေနာက္ဆံုးသိမ္းပိုက္ခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလိပ္မ်ားဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီး အစၥေရးႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ေပးခဲ့တယ္။ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ကို ၂ပိုင္းခြဲျပီး ပါလစတိုင္းနဲ႔အစၥေရး နယ္ေျမသတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကုလသမဂၢရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ အစၥေရး၊ ပါလက္စတိုင္း ၂ႏိုင္ငံထူေထာင္ေပးခဲ့ေပမဲ့ မေၾကနပ္မႈမ်ားေၾကာင္း အာရပ္-အစၥေရး စစ္ပြဲၾကီး၄ခုျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ 1948, 1956, 1967, 1973 စစ္ပြဲမ်ားအားလံုးမွာ အစၥေရးႏိုင္ငံပဲအႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုး ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ကို အျပီးပိုင္သိမ္းပိုက္လိုက္ပါတယ္။ ပါလစတိုင္းလူမ်ိဳးမ်ား ႏိုင္ငံေပ်ာက္ခဲ့ျပီး၊ အိမ္နီျခင္း လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ 1973 အာရပ္-အစၥေရးစစ္ပြဲၾကီးအျပီးမွာ အစၥေရးဟာ အင္အားအၾကီးဆံုး အီဂ်စ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကားဟာ အစၥေရးကို ေထာက္ခံတဲ့အတြက္ အာရပ္စစ္ေသြးၾကြသူမ်ားက စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခခံအေဆာက္အဦး (၃)ခုကို 9/11 ေလယာဥ္အပိုင္စီးတိုက္ခိုက္ခဲ့တာ စီးပြားေရးအေဆာက္အဦး World Trade Center ၂ခု ျပိဳလဲပ်က္စီးျပီး၊ လူ၅ေထာင္ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ အျခားအေဆာက္အဦး၂ခု စစ္ေရး(ပင္တဂြန္) နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး (အိမ္ျဖဴေတာ္)ကို တိုက္ခိုက္တဲ့ အပိုင္စီးေလယာဥ္မ်ားကို ပစ္ခ်ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားစြာ အထူးသျဖင့္ အေသခံဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားစြာ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ကလည္း အင္အားသံုးေျခမႈန္းတဲ့ အာဖကန္၊ အီရက္စစ္ပြဲမ်ား ဆင္ႏြဲျပီး ႏိုင္ငံ စီးပြာကပ္မ်ားျဖစ္ေနပါတယ္။ မုန္တိုင္း၊ ဟာရီကိန္း၊ ငလွ်င္၊ ဆူနာမီး၊ အစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း၊ စီးပြားကပ္ၾကီးမ်ား ၁၉၊ ၂၀ ရာစုမ်ားမွာ မၾကံဳစဖူး လူမ်ား သန္းေပါင္း ရာနဲ႔ခ်ီျပီး ေသဆံုးပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ ေယရႈကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအတြက္ အေသသတ္ခံရသူမ်ားလည္း ဒီရာစုႏွစ္၂ခုမွာ လူသန္းေပါင္း ၇၀ေလာက္ရွိပါတယ္။ အခု ၂၁ရာစုဟာ ေနာက္ဆံုးေသာကာလမ်ားလား..လို႔ ပုစာၦ ျဖစ္လာပါတယ္။

လက္ရွိအေရွ႔အလယ္ပိုင္းေဒသအေျခအေနၾကည့္ရင္ အီဂ်စ္အေျခအေန Eqypt "Brotherhood Party", Palestinian Fatah & Hamas, Lebanon Hezbollah, Iran Nuclear power? မ်ားကို သံုးသပ္ထားျပီး ေနာက္ဆံုး သမၼာက်မ္းမ်ားနဲ႔ဗ်ာဒိတ္က်မ္း Revelation ကိုမွီးျငိမ္းျပီး ေနာက္ဆံုးေသာကာလ Israel ..end time? ကိုေကာက္ခ်က္ခ်ထားပါတယ္။ အစၥေရးလူမ်ိဳးကို ေထာက္ခံရျခင္းအခ်က္ၾကီး (၇)ခ်က္တင္ျပထားပါတယ္
၁။ သမိုင္း၀င္အခြင့္ေရး
၂။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ႏိုင္ငံတစ္ခုရပိုင္ခြင္ရွိျခင္း
၃။ တစ္ခုတည္းေသာ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ
၄။ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းမွာ လူသားျခင္းညွာတာမႈအရွိဆံုးႏိုင္ငံ
၅။ သိပၸံ၊လူမႈပညာ၊ ေဆးပညာ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ကမၻာၾကီးတိုးတက္ေစတဲ့ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားစြာ (ဥပမာ-အိုင္စတိုင္း..etc)
၆။ ခရစ္ယာန္ဘာသာအစျပဳခဲ့ျခင္း
၇။ ဘုရာသခင္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့လူမ်ိဳးျဖစ္ျခင္း..

ေနာက္ဆံုး စာတမ္းနိဂံုးခ်ဳပ္မႈမွာ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔အတြက္ဆုေတာင္းေပးဖို႔ ေရးထားပါတယ္။ Mark Twain (1899) ရဲ့ ဘာေၾကာင့္ဒီလူမ်ိဳး ဒါေလာက္သက္တမ္းရွည္၊ ေအာင္ျမင္ေနရသလဲလို႔ စာသားမ်ားနဲ႔ အဆံုးသပ္ထာပါတယ္။

End of Paper "Why Israel Matter"

***********************


ယခု 20-24 Mar 2013, အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား အေရွ႔အလယ္ပိုင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္ (တနည္း-အစၥေရးကိုဆက္လက္ေထာက္ခံေၾကာင္းျပဖို႔၊ ခရီးထြက္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္သမၼတဂ်င္မီကာတာ စတင္ျပီး အီဂ်စ္နဲ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ Camp David မွာစတင္ခဲ့ေပမဲ့ အျခား မူဆလင္အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ စစ္ေရးျပသနာမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။

အိုဘားမားဟာ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ဳိ႔က လူမဲျဖစ္သူ အိုဘားမားကို၊ မူဆလင္ဘက္လိုက္သူ လို႔ စြတ္စြဲၾကပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အေမရိကန္ဟာ ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး ေငြစကၠဴမွာ IN GOD WE TRUST ဆိုတဲ့စာလံုးရွိပါတယ္။ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈကို ဘုရားေပးထားတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ မူဆလင္မ်ားစြာ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ဘာသာမဲ့ Free Thinker, Atheist မ်ားစြာက ခရစ္ယာန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေနၾကပါတယ္။ အေမရိကန္မွာရွိတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၅သန္းေက်ာ္ကို အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား ေထာက္ခံေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ့ ပထမဆံုး ခရစ္ယာန္မစ္ရွင္ခရီးဟာ  ျမန္မာျပည္ျဖစ္ျပီး၊ အေမရိကန္လူမ်ိဳး ယုဒသန္ (ဂ်ပ္ဆင္ Judson) ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟုသုတအျဖစ္ သိထားဖို႔က ဂ်ပ္ဆင္ ျမန္မာျပည္သာသနာျပဳေရာက္ခ်ိန္ အႏွစ္၂၀၀ျပည့္ ၂၀၁၃ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပ္ဆင္ျမန္မာဘာသာျပန္တဲ့ ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းစာဟာ အခုခ်ိန္ထိ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေနဆဲပါ။ BurmeseBible.com , iPhone, Antroid Sumsung Phone ေတြမွာလည္း "myanmar bible" လို႔ရိုက္ႏွိပ္ျပီး Free App Installation ရေနပါျပီ။ (Thanks to JBCS Media & KingOfMyHeart). အေမရိကန္လူမ်ိဳး ဂ်ပ္ဆင္ျပဳစုခဲ့တဲ့ ပထမဆံုး ဂ်ပ္ဆင္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ-ပါဠိ အဘိဓါန္ ဆိုတာ အခုခ်ိန္ထိ အလြန္အသံုးက်ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ့ မစ္ရွင္အဖြဲ႔မ်ားစြာ ျမန္မာျပည္ကိုေရာက္ခဲ့သလို၊ အေမရိကန္ စီးပြားေရးအကူညီကို ျမန္မာမ်ား မလြဲမေသြယူရပါမယ္။ ျမန္မာဒုကၡသည္ သိန္နဲ႔ခ်ီျပီး လက္ခံေပးတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေၾကာင္းပါ။

သမၼတအိုဘားမားသြားတဲ့ေနရာမ်ားကို ၾကည့္ရင္ သမိုင္း၀င္ ခရစ္ယာန္၊ မူဆလင္၊ ဂ်ဴး ရာဇ၀င္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

Trip Schedule

20 Mar 2013, WEDNESDAY

 • President Obama arrived in Tel Aviv, Israel, marking the President's first trip to Israel as President of the United States.
 • President Obama viewed an *Iron Dome Battery in Tel Aviv, Israel.
 • Later, President Obama attended a bilateral meeting with Israeli President Peres in Jerusalem.
 • In the afternoon, President Obama attended a bilateral meeting with Israeli Prime Minister Netanyahu, followed by a press conference.
 • In the evening, President Obama attended a working dinner hosted by Israeli Prime Minister Netanyahu.
* Iron Dome is a short range rocket and mortar defense system, which was developed by Israel and produced with U.S. assistance. The Iron Dome system has saved countless Israeli lives, most recently during the November 2012 Gaza conflict.

21 Mar 2013, THURSDAY

 • President Obama visited the Israel Museum, where he viewed the Dead Sea Scrolls and attended a technology expo.
 • President Obama traveled to Ramallah, West Bank where he was greeted with an official arrival ceremony.
 • In the afternoon, President Obama had a bilateral meeting with Palestinian Authority President Abbas.
 • President Obama participated in a working lunch with Palestinian Authority President Abbas followed by a press conference.
 • Later, President Obama attended a cultural event at Al-Bireh Youth Center and met with Palestinian Authority Prime Minister Fayyad.
 • President Obama gave a speech at the Jerusalem Convention Center.
 • In the evening, President Obama attended a dinner hosted by Israeli President Peres and received the Presidential Medal of Distinction.

22 Mar 2013, FRIDAY

 • The President attended wreath laying ceremonies at Mount Herzl at the grave sites of Theodor Herzl and Yitzhak Rabin.
 • President Obama visited the Yad Vashem Holocaust Museum and participate in a wreath laying ceremony in the Hall of Remembrance.
 • In the afternoon, President Obama traveled to Bethlehem where he will tour the Church of the Nativity.
 • President Obama traveled to Amman, Jordan where he will be greeted by an official arrival ceremony.
 • President Obama had a bilateral meeting with King Abdullah II of Jordan followed by a press conference.
 • In the evening, the President had dinner with King Abdullah II of Jordan.

23 Mar 2013, SATURDAY

 • President Obama traveled to Petra.
 • President Obama returned to the United States.

နိဂံုးခ်ဳပ္
ဒီေဆာင္းပါးဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္။ ဘက္မလိုက္ပဲေရးရရင္ ..အာရပ္လူမ်ိဳးဟာ သမၼာက်မ္းစာအရ လူမ်ိဳးၾကီးတခု ျဖစ္ပါတယ္။ အာရပ္တိုင္းက မူဆလင္မဟုတ္ပါ။ အာရပ္လူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္၊ ဂ်ဴး အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ အမ်ားစု အာရပ္မ်ားဟာ မူဆလင္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ AD132 မွာ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ က်ဆံုးျပီးတဲ့ေနာက္ အခုအႏွစ္၂၀၀၀ ျပည့္ေတာ့မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည့္ခါနီးမွာ အစၥေရးႏိုင္ငံဆိုတာ တဖန္ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ခရစ္ယန္ဘာသာဟာ အေနာက္တိုင္းဘာသာအျဖစ္က အထူးသျဖင့္ အေရွ႔တိုင္းကိုးရီးယား၊ တရုပ္ျပည္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အေရးေပးလာၾကပါတယ္။ ကမၻာ့စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး (၃)မ်ိဳးခ်ိန္ခြင္လွ်ာဟာ အာရွတိုက္ဖက္ကို ယိမ္းယိုင္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ အာရပ္၊အစၥေရး လူမ်ိဳးတစ္ခုကြယ္ေပ်ာက္သြားတဲ့ေန႔ဟာ ကမၻာၾကီးရဲ့ ေနာက္ဆံုးေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေသာကာလ ဘယ္အခ်ိန္လဲဆိုတာ မသိႏိုင္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေခတ္နဲ႔ၾကံဳခဲ့ရင္ လူသားနဲ႔ကမၻာၾကီး ကြယ္ေပ်ာက္သြားေပမဲ့၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၀ိညာဥ္မ်ားကေတာ့ ဘုရားရွင္ကို ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ ထာ၀ရအသက္၊ ထာ၀ရရွင္သန္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဇာ္ေအာင္

Ref:

http://murann.com/stories/why_israel_matters.pdf

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)


ဘုရားသခင္၏ . . လူ . . သင္သည္ျပဳေလရာ
မွန္ကန္ေသာ အရာ . . သမၼာတရားလမ္းမွာ
ဘုရားသခင္၏ လူ . . သင္သည္ျပဳခဲ့သမွ်
ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေတာ့ . . သိရမယ္ေလ

သခင့္နာမေတာ္ . . သခင္ရဲ့တရားေတာ္သည္
ယံုၾကည္ေသာသူကို . . အစဥ္ေဖးမမည္
ဘုရားသခင္၏လူ သင့္ရဲ့ႏွလံုးသားေလး
ျဖဴစင္ခဲ့ပါေစ . . သစၥာလမ္းမွာ

ဘုရားခ်စ္သူတိုင္း ... (သမၼာတရားကို..)
ေျဖာင့္မတ္စြာနဲ႔ ... (ျဖဴစင္စိတ္ထားေတြ...)
သင္သည္ေမြ႔ေလ်ာ္ပါ .. (ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္းတည္ ..)
သခင့္ရဲ့ အေစခံပါ ...
ဘုရားခ်စ္သူတိုင္း ... (ယံုၾကည္ခ်က္ျပည့္ျပီ ..)
ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔  (အရာရာမွာ သည္းခံ..)
ယံုၾကည္ျခင္းဆိုင္ရာ ... (ဘုရားအလိုတိုင္း လိုက္ျခင္း..)
ျပဳၾကစို႔ေလ..


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

 


I WOULD BE TRUE

ကြ်ႏ္ုပ္ကို ယံုေသာသူမ်ားေၾကာင့္ ေျဖာင့္မတ္မည္ ..
I would be true, for there are those who trust me;
ဂရုစိုက္ေသာသူမ်ားေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းမည္..
I would be pure, for there are those who care;
ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားေသာေၾကာင့္ ခြန္အားႏွင့္ျပည့္မည္ ..
I would be strong, for there is much to suffer;
(ပင္ပန္းခံရန္ မ်ားေသာေၾကာင့္ ရဲရင့္မည္) ၂ ..
I would be brave, for there is much to dare;
Words: Howard A. Walter, 1906 Music: Joseph Y. Peek, 1911

ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္သာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရသည္......ေရာမ ၄း၁၃
Ref: Hymn
http://burmesebible.com/hymn/313.htm

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

အေတာင္ေအာက္မွာ..
၀ွက္ထားမူပါ
ေစာင့္ထိန္းပါ...
တန္ခိုးၾကီးလက္ေတာ္၀ယ္

CHO..
ပင္လယ္လိႈင္းလံုးရယ္
မိုးၾကိဳးထန္ခ်ိန္ ေလဟုန္စီးအဖႏွင့္
မုန္တိုင္းမ်ားအထက္
ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးရွင္
လိႈင္းလံုးေတြေပၚ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ
ျငိမ္၀ပ္လွ်က္..ေနမည္။


ကိုယ္ေတာ္႔ သာ
ခိုနားေစပါ
ခက္ခဲခ်ိန္
ကိုယ္ေတာ္တန္ခိုး..ယံုၾကည္

CHO..
ပင္လယ္လိႈင္းလံုးရယ္
မိုးၾကိဳးထန္ခ်ိန္ ေလဟုန္စီးအဖႏွင့္
မုန္တိုင္းမ်ားအထက္
ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးရွင္
လိႈင္းလံုးေတြေပၚ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ
ျငိမ္၀ပ္လွ်က္..ေနမည္။