မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Sunday, Sep 21st

Last update07:15:45 PM GMT

You are here:: ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

E-mail Print PDF


ီDownload Link

http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit%20July%202012.pmd.pdf

မာတိကာ
ေကာင္းကင္၌ဆုလဒ္မ်ားခံစားဖို႔ - ညီအစ္ကိုႀကီးီဦးတင္ေမာင္ထြန္း
အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဇာတိသေဘာကို ျငင္းပယ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးထန္က်င့္လန္
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္တိုးဝင္ပါ - ဆရာဦးၫြန္႔လွ
ယခုဘဝေနာင္ဘဝႏွင့္ဆိုင္ေသာအာမခံခ်က္ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးတင္ေမာင္ၫို
သမၼာက်မ္းစာကိုအေလးဂ႐ုျပဳ၍ - ဆရာဦးေအာင္သက္ၫြန္႕
သက္ေသခံခ်က္

ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း

လူ၌ ခႏၶာႏွင့္ ဝိညာဥ္ ႏွစ္ျဖာ တြဲဖက္ေနပါသည္။ ခႏၶာက အနားယူဖို႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္က အေရးမႀကီးေသာ္လည္း ဝိညာဥ္အိပ္ေပ်ာ္ေနပါက ယံုၾကည္သူတို႔အတြက္စိတ္ပူစရာျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းကာလက ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားအား ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္၍ သက္ေသခံဖို႔
မေျပာပါ။ ေလာကလူသားမ်ားအားငါ့နာမႏွင့္ သမုတ္ေသာငါ့လူမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ ငါ၏သက္ေသကို ေတြ႔ရမည္ဟု ဘုရားသခင္က မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသည္ကို ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္၌ လကၡဏာရွိပါသည္။ ထုိလကၡဏာက ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ရွိေသာလူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားမွ ေပါက္ဖြားရပါသည္။ အာျဗဟံမွ အစျပဳပါသည္။ ဤသည္မွာယေန႔ ဓမၼသစ္ကာလရွင္သန္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္တည္းဟူေသာအသင္းေတာ္၏အရိပ္ျဖစ္ပါသည္။ အရိပ္ဟူသည္ ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႔ရပါ။ (ကမၻာ၊ ၅း၂၄)တြင္ဧေနာက္အားျဖင့္ အစျပဳေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က လူသည္ အျပစ္၌ ၿပိဳလဲသြားၿပီးခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။လူအမ်ားက မိမိတို႔လုပ္ခ်င္ရာကိုလုပ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးသား၌ ဘုရားသခင္ကို အာ႐ံုျပဳ၍အသက္ရွင္ေနသူ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္မတိုင္မွီ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္ခြင့္မရေသာ္လည္း အသက္ရသြားေသာသူတစ္ေယာက္ကို(ကမၻာ ၄)တြင္ ေတြ႔ရသည္။ သူကအာေဗလ ျဖစ္ပါသည္။ အာေဗလႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာ၌ အာေဗလသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္းတရားေဟာေသး၏ဟု (ေဟျဗဲ၊ ၁၁း၄)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။အာေဗလပူေဇာ္ေသာယဇ္ကို ဘုရားသခင္က လက္ခံၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျဖစ္သြားပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ကမၻာေလာကႀကီးထဲ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္သြားၿပီးမွသူ႔အား ကိုယ္ေတာ္က သိမ္းယူေတာ္မူပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ေသျခင္းႏွင့္ မေတြ႔ရဘဲ ေကာင္းကင္ဝင္သြားပါသည္။

ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ြ႔ေ႔ေသာသူ
(ကမၻာ၊ ၆း)တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေနာဧကို ေတြ႔ရသည္။ ေနာဧသည္ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာသူျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။(ကမၻာ၊ ၆း၈) ထုိအခ်ိန္ကာလကဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာ သူရွိခဲ့လွ်င္ ယေန႔သာ၍ ရွိႏိုင္ပါသည္။ထုိအခ်ိန္က လူသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၾသတၱပၸအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ၾကသည္။ ထုိမွတဆင့္ ပညတ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီးယေန႔မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ၾကရပါသည္။ ၾသတၱပၸႏွင့္ဆက္ျခင္းက ေရဒီယို ဖြင့္၍ နားေထာင္သက့ဲသို႔ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူအား ထုိအခ်ိန္ကာလက ၾသတၱပၸ၌ အသိေပးေဖာ္ျပပါသည္။ ယေန႔တြင္မူ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကဲ့သို႔ ထင္ထင္ရွားရွားသိျမင္ႏိုင္သည္။ေနာဧႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္မွာ

''ေနာဧသည္ ေျဖာင့့္္မတ္ေသာသူ၊ူ၊ မိမိမိအိအမ်ိဳိဳး၌ စံုံုလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာ၏'(ကမၻာ၊ ၆း၉)''

ထုိအခါ ေျမႀကီးသည္ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ပုပ္စပ္လ်က္ရွိ၏''(ကမၻာ၊ ၆း၁၁)

ကမၻာႀကီးေပၚရွိလူမ်ားအလြန္ဆိုးေနၾကခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္
သြားလာေသာသူရွိပါသည္။ ဆိုးေနေသာသူမ်ားၾကား၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာေသာေနာဧကို ဘုရားသခင္စကားေျပာပါသည္။ ေနာဧသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔ သာမညလူသာျဖစ္ပါသည္။ ေနာဧအား ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္တကြ လူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးမည္ဟု အသိေပးပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ကမၻာႀကီးထဲ၌ေနာဧအသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ သေဘၤာေဆာက္ဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ လူတို႔ကိုလည္း ကမၻာႀကီးကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း သတိေပးေစပါသည္။ လူတို႔က မယံုၾကည္ၾကပါ။ ေနာဧအား အ႐ူးဟုဆိုၾကသည္။သူတို႔ မ်က္ေစ့ႏွင့္ၾကည့္၍ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ စဥ္းစားပါက ေတာင္ေပၚ၌သေဘၤာေဆာက္ျခင္းသည္ ဘုရားေစခိုင္းျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ေရလႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာဧႏွင့္ဇနီး သားသံုးေယာက္ႏွင့္ ေခြၽးမသံုးေယာက္တို႔သာ သေဘၤာထဲသို႔ဝင္ၾကသျဖင့္ အသက္ရွင္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ေနာဧအခ်ိန္ကာလၿပီးေနာက္ (ကမၻာ၊ ၁၂)တြင္ ဘုရားသခင္က ေလာကႀကီးထဲမွ အာျဗံကို နာမည္ႏွင့္ေခၚ၍ ဆက္သြယ္မႈျပဳပါသည္။ ထုိသို႔ေခၚျခင္းမွာသူ၏ျပည္၊ သူ၏အမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားထဲမွ ထြက္ၿပီး ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျပလတၱံ႔ေသာျပည္သို႔ သြားေစဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူယေန႔အသင္းေတာ္ကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လမ္းျပေနပါသည္။ၿပီးမွ သင့္အား လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေစမည္ဟု အာျဗံအား ဘုရားသခင္က ကတိ
ေပးပါသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ အာျဗံ၌ကေလး မရွိပါ။ ထုိသို႔ကေလးမရွိဘဲၾကာျမင့္စြာ ခရီးသြားေနရင္းႏွင့္ သားမရွိဘဲ သြားေနရ၍ အာျဗံစိတ္ပ်က္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီးေပၚ၌လူမ်ိဳးႀကီး ျဖစ္ဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္တိုင္း
ကိုယ္ေတာ္က စကားေျပာပါသည္။မည္သို႔စကားေျပာပါသနည္း။ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုအားျဖင့္၄င္း၊ အသံေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ အလင္းေတာ္အားျဖင့္၄င္း စကားေျပာပါသည္။ (ကမၻာ၊၂၈)တြင္ ယာကုပ္သည္ အစ္ကို၏ရန္ကို ေၾကာက္၍ ဦးရီးေတာ္လာဗန္ထံသို႔ ေျပးရာတြင္ လမ္း၌ တစ္ညအိပ္စဥ္ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ရပါသည္။ ေျမႀကီးေပၚ၌ ေလွခါးေထာင္လ်က္ရွိၿပီး မိုဃ္းေကာင္းကင္တိုင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေလွခါး၌ေကာင္းကင္တမန္တို႔က တက္ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ထာဝရဘုရားသည္ ေလွခါးထိပ္၌ ရပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ယာကုပ္အား ငါသည္ သင္၏အဘအာျဗဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇက္၏ဘုရားတည္းဟူေသာထာဝရဘုရားျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသို႔ဘုရားသခင္ဆက္သြယ္ျခင္းခံရသူသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ဧေသာသည္ လူမ်ိဳးႀကီး မဝင္ပါ။ ဘုရားေပးေသာသားဦးအရာကို အေရးမထား၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳၿပီး ဆာေလာင္မႈေၾကာင့္ သားဦးအရာကို ပဲဟင္းတစ္ခြက္ႏွင့္ေရာင္းစားပါသည္။ ယေန႔ ဘုရားသခင္ကို ဥေပကၡာျပဳလိုေသာသူမ်ားလည္း ရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလုိက္လိုေသာသူလည္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလိုက္သူက သက္ေသေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အာျဗံအား ဘုရားသခင္ကစကားေျပာပါသည္။ အာျဗံက ကေလးမရွိသျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္အိမ္၌ ဘြားေသာကြၽန္သည္ ကြၽႏ္ုပ္အေမြခံျဖစ္ရပါမည္လားဟု ေမးလွ်င္ ဤသူသည္
သင္၏အေမြခံမျဖစ္ရ၊ သင္၏ကိုယ္ထဲက ထြက္ေသာသူသည္ သင္၏အေမြခံျဖစ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ထုိသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း ၾကာျမင့္စြာ ကေလးမရသျဖင့္ ဇနီးအႀကံေပးသည့္အတိုင္း ကြၽန္မကို သိမ္းယူပါသည္။ ထုိသို႔သိမ္းယူသျဖင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးလာၿပီး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ပဋိညာဥ္ႏွင့္ရေသာသား မဟုတ္ပါ။ဘုရားသခင္၏အခြင့္ေတာ္အားျဖင့္ရေသာသားျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ေသာသူမူမ်ား

ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရေသာသားက အံ့ၾသဘြယ္လကၡဏာသက္ေသပါရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာျဗဟံသည္အသက္တစ္ရာျပည့္မွ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာသားကို ရပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ အာျဗဟံ၏ဇနီးစာရာသည္ အသက္ႀကီး၍ေသြးဆံုးၿပီး လူ႔အေနႏွင့္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခ်ိန္ေရာက္မွဣဇက္ကို ရပါသည္။ အာျဗဟံ၌ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သက္ေသက ေပၚလာပါသည္။ ထုိသို႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သက္ေသႏွင့္တကြ ေပၚလာေသာလူမ်ားထဲမွဆင္းသက္လာေသာသူမ်ားတြင္ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူ
က အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ အဘိမလက္အမည္ရွိတစ္ပါးအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္လည္း ပါလာပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ အားလံုးကို မေဖာ္ျပေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူအားလံုးသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ ဣသေရလလူမဟုတ္ၾကေသာ္လည္း လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကသည္။ ယေန႔၌လည္း ခရစ္ယာန္မျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားႏွင့္ဆက္သြားေသာသူမ်ားရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ေသာသူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ေသာသူမ်ား၏အသက္တာ၌ အံ့ၾသဘြယ္
ျဖစ္ပါသည္။ (ကမၻာ၊ ၁၇)တြင္ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံအား ဂတိေတာ္ႏွင့္အညီ ရေသာသားကို ေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေတာ္ေပးပါသည္။ထုိသားသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဣရွေမလကိုလည္း ဘုရားသခင္ကေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသားသည္လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ မျဖစ္ပါ။ (ထြ၊ ၁၂)ေရာက္လာသည့္အခါ ေမာေရွႏွင့္ဘုရားသခင္စကားေျပာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေမာေရွအား ဘုရားသခင္က သင့္အား အဲဂုတၱဳျပည္မွ ဣသေရလလူတို႔ကို ႏႈတ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဖာေရာဘုရင္ထံသို႔ ေစလႊတ္မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိအခါ ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဣသေရလလူတို႔ရွိရာသို႔ေရာက္၍ သင္တို႔ဘိုးေဘးမ်ား၏ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကို သင္တို႔ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္ၿပီဟုဆိုလွ်င္ သူတို႔က ထုိဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကား အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးလွ်င္အကြၽႏ္ုပ္အဘယ္သို႔ ျပန္ေျပာရမည္နည္းဟု ဘုရားသခင္အား ေမးေလွ်ာက္ပါသည္။ ေမာေရွသည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ လူသတ္မႈႏွင့္ ထြက္ေျပးလာေသာသူျဖစ္၍ သူတို႔ႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနပါသည္။တဖန္ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ စကားအေသာသူျဖစ္သည္ဟု ဆိုျပန္လွ်င္သင္၏အစ္ကိုအာ႐ုန္ကို သင္၏ကိုယ္စားစကားေျပာေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေမာေရွႏွင့္ အာ႐ုန္ၿပီးေနာက္ ေယာ႐ႈ၊ ကာလက္တို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္သည္။ က်န္လူအမ်ားက အေရအတြက္အားျဖင့္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း လူအမ်ားႀကီးဝင္သာျဖစ္ၾကသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္သူမ်ားကိုဘုရားသခင္က တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါသည္။ က်န္လူမ်ားကို ဘုရားသခင္က မဆက္၍လား။ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွလံုးသားက ဘုရားသခင္ႏွင့္ မဆက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူသည္ ဦးေႏွာက္အသိႏွင့္ သြားေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ထုိသူႏွင့္ ဘုရားသခင္ဆက္၍ မရပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ထုိအတိုင္း သက္ေသေဖာ္ျပပါသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးက ထုိသို႔ေသာသူမ်ားသည္ မ်က္ေစ့ႏွင့္မျမင္၊နားျဖင့္မၾကား၊ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ မခံစားတတ္ေသးေသာသူမ်ားဟု ဆိုပါသည္။ (၁ေကာ၊ ၂း၉-၁ဝ)

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ သြားလာေသာသူမ်ားသည္ သင္ထားေသာအရာကို နားလည္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ထားေသာနက္နဲမႈကိုနားမလည္ပါ။ ဘုရားကိုခ်စ္၍ ႏွလံုးႏွင့္သြားလာေသာသူကို ဘုရားသခင္က ေဖာ္ျပပါသည္။တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုသည္လည္းဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပမႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တမန္ေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္အတူပါရွိွိ၍

ထုိမွတဆင့္ ပင္ေတကုေတၱေန႔ ေရာက္လာေသာအခါ အ့ံၾသဘြယ္ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ႏွင့္ျပဳေသာအမႈကို ေတြ႔ရသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို ခံရေသာလူစုက အသက္တာမ်ား ေျပာင္းလဲဖို႔ရန္ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကိုအစျပဳေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္လည္း မိမိတပည့္ေတာ္မ်ားအား သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ သြား၍ ငါ၏ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာသည့္အတြက္ ဧဝံေဂလိဆရာမ်ားသည္ ေလာကုတၱရာ၌ ေရႊတည္းဟူေသာထာဝရတည္ေသာအက်ိဳးကို ရမည္ျဖစ္သည္။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာသူမ်ားသည္ ထာဝရကာလ၌ ဧဝံေဂလိဆရာတို႔အတြက္ ေရႊျဖစ္ပါသည္။

''တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ထြက္သြား၍ ဘုရားသခင္သည္မစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊သူတို႔၌ျဖစ္ေသာနိမိတ္လကၡဏာအားျဖင့့္္ ႏႈတႈတ္က္ကပတ္တ္တရားေတာ္ကို တည္ေစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌တရားေဟာၾက၏''(မာ၊ ၁၆း၂ဝ)

တပည့္ေတာ္တို႔ထြက္သြားၿပီး ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာသည့္အခါ သခင္ဘုရား၏မစျခင္းသက္ေသပါေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ဧဝံေဂလိတရားကို သင္ေပးၿပီးပါဝင္၍ လႊတ္လိုက္ပါက ေငြျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘ႑ာ၌ ေရႊ၊ ေငြႏွင့္ေက်ာက္ေကာင္းဟူ၍ ရွိပါသည္။ ေငြသည္လည္း မီးမေလာင္ပါ။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအမႈ၌ ဘုရားသခင္အတူပါရွိသည့္အခါ နိမိလကၡဏာျဖစ္၍ အ့ံၾသဘြယ္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းသက္ေသကို ေတြ႔ရပါသည္။ (တမန္၊၁၁း၁၉-၂၁)တြင္ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သေတဖန္၏အမႈေၾကာင့္ ညဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရသျဖင့္ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားသြားၾကၿပီးကုပ႐ု၊ အႏိၱအုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္သြားကာဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကပါသည္။ ေရႊျဖစ္ဖို႔မလုပ္ဘဲ တစ္ေနရာတည္း၌ ေနၾကသျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို ဖိအားေပး၍ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲလြင့္သြားေစပါသည္။

''ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္သည္ ထုိသူတို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္၍ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲၾက၏''(တ၊ ၁၁း၂၁)

ဧဝံေဂလိလုပ္ေသာသူတို႔၏အေပၚ၌ အၿမဲတေစဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္ရွိပါသည္။ အခစားလုပ္ေသာသူတို႔၌ မရွိပါ။ ေစတနာႏွင့္လုပ္ေသာသူ၊ ေမတၱာႏွင့္လုပ္ေသာသူတို႔အေပၚ၌ သခင္ဘုရား၏လက္ေတာ္အစဥ္ရွိပါသည္။ ထုိသို႔ရွိသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယုံၾကည္၍ ေျပာင္းလဲလာၾကပါသည္။ ယေန႔ဧဝံေဂလိေဟာဖို႔ရန္ ကမၻာ့သာသနာျပဳအဖြဲ႕မ်ားက ရက္သတ္မွတ္၍ တြန္းအားေပးၾကသည္။ ဘုရားသခင္ ကမူ ေန႔တိုင္း ဧဝံေဂလိေဟာၾကဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔က လူမ်ိဳးႀကီးဝင္လား၊ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔ လူအမ်ားႀကီးဝင္လား၊ ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔လူအမ်ားႀကီးဝင္ျဖစ္ပါက အခမဲ့ရေသာဘုရားသားသမီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကေပမည္။ ဘုရားသခင္သားသမီးျဖစ္ရျခင္းက အခမဲ့ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာအားျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔ေရႊေရာက္ပါသလား၊ ေငြ ေရာက္ေနပါသလား။ ေကာင္းကင္သို႔ ေငြေရာက္လုိပါက ဧဝံေဂလိအတြက္ပ့ံပိုးၾကပါ။ ဆုေတာင္းၾကပါ။ ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊပို႔လိုပါက ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံၾကပါ။ သက္ေသခံခိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာေျပာခိုင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာဧဝံေဂလိသည္ စာကိုဖတ္ၿပီး၊ က်က္ၿပီးေဟာခိုင္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ အသက္တာ၌ ကိုယ္ေတြ႔ခံစားရေသာသက္ေသ၊ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို တဆင့္ျပန္၍ေျပာျပျခင္း၊သက္ေသခံျခင္းသည္သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားက အျပစ္သားတိုင္းအတြက္ ေကာင္းေသာသတင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္ရွိေနေသာသူသည္ ေသလွ်င္ ငရဲက်မွာေသျခာပါသည္။ ဘာသာတိုင္းကိုေလ့လာဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ မေကာင္းမႈျပဳေသာသူဘယ္တစ္ေယာက္မွ်ေကာင္းေသာေနရာသို႔မေရာက္ႏိုင္ပါ။

မိမိတို႔မေကာင္းတာ မလုပ္ပါဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုေနၾကေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုးက အပါယ္ေၾကာက္ေနပါကမေကာင္းတာလုပ္ထား၍ျဖစ္သည္။အျပစ္ရွိေန၍ျဖစ္ပါသည္။ အေၾ<ြကးမရွိပါက အေၾကြးရွင္ကို ေၾကာက္စရာမရွိပါ။ အေၾကြးရွိပါက အေၾကြးရွင္၏အသံကို ၾကားယံုႏွင့္ပင္ ပုန္းေနရပါသည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းကို ေၾကာက္ေနၾကရပါသည္။ ထုိအေျခမွ လြတ္ႏိုင္မည့္သတင္းက သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုမခံရ၊ သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးျဖစ္သည္။ (ေယာ၊၃း၁၈)(ဂလာ၊၃း၂၆) ဣသေရလလူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သက္ေသကိုထူဖို႔ ဘုရားသခင္၏လူျဖစ္ခြင့္သာရၾကသည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾကရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္သို႔ ဝင္ခြင့္ရၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေကာင္းကင္သို႔ မည္သည့္အရာပို႔ၾကမည္နည္းး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေလာက၌ ပိုင္ဆိုင္သမွ်တိုက္၊ အ္ိမ္၊ ကား၊ေရႊ၊ ေငြပစၥည္းဥစၥာအားလံုးတို႔သည္တစ္ေန႔ ေလာကမွ ထြက္ခြာသြားေသာအခါ က်န္ရစ္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။

ဧဝံေဂလိအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ပါဝင္ခဲ့သမွ်မက်န္ခဲ့ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာေျပာင္းလဲၿပီး ခင္ပြန္း၊ ဇနီးမေျပာင္းလဲေသးပါက၊ သူတို႔ငရဲသြားရမည့္အေရးစဥ္းစားၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ၾကပါရဲ႕လား၊ အမွန္ခ်စ္ပါက အိပ္ေပ်ာ္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ မခ်စ္ပါက ဒီေလာက္ဆိုးေသာသူ ငရဲသြားတာေတာင္နည္းေသးတယ္ဟု ဆိုၾကေပမည္။ သတင္းေကာင္းက လူတိုင္းၾကား၍ ခံစားဖို႔ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ေဝစာေဝျခင္းအားျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ယေန႔ မေျပာင္းလဲလွ်င္လည္း တစ္ေန႔ေျပာင္းလဲလာဖို႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲတိုင္း ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊမႈန္ကေလးမ်ားပို႔ထားျခင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းကင္သို႔ ေရာက္သြားသည့္အခါ မ်ားစြာေသာဆုလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္ကို ဆင္ျခင္၍ အားထုတ္လ်က္ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ရန္ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။


နာမေတာ္ျမတ္၌
ညီအစ္ကိုၾကီး Dr. တင္ေမာင္ထြန္း (Rev)

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေၾကာင္ကေလးနဲ႔ ေၾကာင္ေမေမ


နားေထာင္တက္ျခင္းမွေလ့လာျခင္းသို႔ 
ေနသူရိန္
ေၾကာင္ကေလး တစ္ေကာင္ဟာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ၾကီးျပင္းလာခဲ့တယ္။ တစ္ေန႔မွာ ေၾကာင္ေမေမက ေၾကာင္ကေလးကို ေခၚျပီး “သား ၾကီးျပင္းလာျပီေနာ္.. ေနာက္ ၃ ရက္ၾကာရင္ ေမေမရဲ႕ႏို႔ကို သားမစို႔ရေတာ့ဘူး။ ကိုယ္တိုင္ အစာသြားရွာရမယ္” လို႔ မွာတယ္။

ေၾကာင္ေမေမ စကားၾကားေတာ့ ေၾကာင္ကေလးက အထိတ္တလန္႔ ” ေမေမ ဘယ္လိုအစာမ်ဳိးကို သားရွာရမလဲ?” လို႔ ေမးတယ္။

“ဘယ္လိုအစာမ်ဳိးကို စားရမလဲဆိုတာ ခ်က္ခ်င္းၾကီး ေမေမလည္း ေျပာမျပတတ္ဘူး။ ေမေမတို႔ ဘိုးေဘးေတြ ထားခဲ့တဲ့နည္းကိုပဲ အရင္အသံုးျပဳၾကတာေပါ့။ ပထမဦးဆံုး ညေရာက္ရင္ လူေနအိမ္ ေခါင္မုိးေပၚမွာ သားသြားပုန္းေနပါ။ ေနာက္ ထပ္ခုိးေပၚမွာ၊ ေသတၱာေဘးမွာ၊ အိုးေဘးေတြမွာ သားသြားပုန္းေနျပီး လူေတြေျပာတဲ့ စကားကို ေသခ်ာနားေထာင္ပါ။ သားအလိုလိုေနရင္း အစာရွာတတ္သြားပါလိမ့္မယ္” လို႔ ေၾကာင္ေမေမက မွာတယ္။

ပထမညမွာ ေၾကာင္ကေလးဟာ ထပ္ခိုးမွာ သြားပုန္းေနျပီး ကေလးေလးကို မွာေနတဲ့ လူၾကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ စကားေတြကို နားေထာင္ခဲ့တယ္။ “သား.. ငါးနဲ႔ႏြားႏို႔ကုိ ေရခဲေသတၱာထဲ ေသခ်ာသိမ္းထားေနာ္၊ ေၾကာင္ေတြက ငါးနဲ႔ႏြားႏို႔ကို အရမ္းၾကိဳက္တယ္”

ဒုတိယညမွာ ေၾကာင္ကေလးဟာ အိုးေဘးကေန မိန္းမၾကီးတစ္ဦးရဲ႕ စကားကို နားေထာင္ခဲ့တယ္။ “အသားေျခာက္နဲ႔ ဝက္အူေခ်ာင္းေတြကို ေသခ်ာသိမ္းေနာ္။ ၾကက္ကိုလည္း ေသခ်ာေလွာင္ထားဦး.. ေၾကာင္ခုိးစားလိုက္မယ္”

တတိယညမွာ ေၾကာင္ကေလးဟာ ေခါင္မိုးေပၚကေန သမီးကို ဆူေနတဲ့ ေဘးအိမ္က မိန္းမၾကီးစကားကို နားေထာင္ခဲ့တယ္။ “ငါးနဲ႔ ႏို႔ေျခာက္ေတြ ေၾကာင္စားလို႔ကုန္ျပီ မဟုတ္လား? ေသခ်ာသိမ္းထားပါလို႔ မွာထားရက္နဲ႔.. ေၾကာင္ေတြက အနံ႔ခံေကာင္းၾကတယ္။ မုန္႔ေတြကိုလည္း ေသခ်ာသိမ္းထားဦး။ မနက္က်ရင္ စားဖို႔ မက်န္ဘဲေနဦးမယ္”

ဒီလိုနဲ႔ ၃ရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာ ေၾကာင္ကေလးဟာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ ေၾကာင္ေမေမကို လာေတြ႔ခဲ့တယ္။ ျပီးေတာ့ ” ေမေမ.. ေမေမစကားအတိုင္းပဲ လူေတြေျပာတာကိုပဲ သား ေသခ်ာနားေထာင္ခဲ့တယ္။ သား ဘာစားသင့္သလဲဆိုတာကို လူေတြက ေန႔တိုင္းသားကို သင္ေပးတယ္” လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။
နားေထာင္ျခင္းပညာနဲ႔ လူေတြေျပာတာကို အရင္နားေထာင္ျပီး ဘဝမွာ ကြ်မ္းက်င္ဖို႔အတြက္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့တယ္။ ေၾကာင္ကေလးဟာ တေျဖးေျဖး ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ အစားအစာကို ရွာယူႏိုင္ခဲ့တယ္။

“တစ္ျခားလူေျပာတဲ့ စကားကို ေသေသခ်ာခ်ာ အရင္နားေထာင္ပါ။ သူတို႔ရဲ႕စကားက ကိုယ့္ကို တေျဖးေျဖး သင္ယူသြားလိမ့္မယ္”

လူ႔ဘဝမွာလည္း ဒီလိုပါပဲ။ တစ္ခ်ဳိ႕အခ်ိန္ေတြမွာ တစ္ျခားလူေတြက ကိုယ့္ကို တကူးတက လာသင္ေပး၊ ျပေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္သင္ခ်င္၊ တတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ လူမ်ားေျပာတာကို မ်ားမ်ားနားေထာင္၊ လူမ်ားလုပ္တာကို မ်ားမ်ားၾကည့္ျပီး သင္ယူတတ္ရမယ္။

ေနသူရိန္
 

သို႔ျဖစ္၍၊ ငါခ်စ္ေသာညီအစ္ကိုတို႔၊ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔သည္နားၾကားျခင္းငွါလ်င္ျမန္ၾကေစ။ စကားေျပာ ျခင္းငွါ၄င္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္းငွါ၄င္းေႏွးၾကေစ။  ယာကုပ္ ၁း၁၉
 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ကိုယ္ေတြ႔ (ေစာပက္ထရစ္၊ Maranatha Fellowship)ဆရာေစာပက္ထရစ္

ေလာကၾကီးတြင္ ရွင္ျပမရသည့္အရာမ်ားစြာရွိသည္။
ဥပမာ ..သူရဲရွိသည္၊ မရွိဘူး ဆိုသည္မွာ အေခ်တင္ေျပာမကုန္ေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ မျမင္ဘူးေသာသူ အမ်ားစုက မရွိဟု ဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမင္ဘူးေသာသူမ်ားက ရွိသည္ဟု အခိုင္အမာဆိုသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ကိုယ္တိုင္သရဲေျခာက္ခံဂရသူမ်ားက တကယ့္ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရွိသည္ဟု ခိုင္ခိုင္မာမာယံုျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ ကိုယ္တိုင္မၾကံဳေတြ႔လည္း သရဲရွိသည္ကို ယံုၾကသည္။

ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ဘုရားရွိ၊ မရွိ ၀ါဒမ်ား ျပိဳင္ေနၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႔ကလည္း ၾကားေန၀ါဒ ခံယူသည္။

မိမိသည္ ဘာေၾကာင့္ ဘုရားကိုးကြယ္၊ ယံုၾကည္၊ ခ်ီးမြမ္း၊ နာခံၾကပါသနည္း။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သူမ်ားေျပာျပေသာေၾကာင့္ သိရျခင္းျဖစ္သည္။ ျခြင္းခ်က္အျဖစ္ ေျပာျပမဲ့လူမရွိပဲ ဘုရားျပသေသာေၾကာင့္ သိရသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ တစ္သက္လံုး ခရစ္ယာန္လုပ္လာျပီး ကိုယ္ေတြ႔ရွိဖို႔ လိုပါသည္။ ဘုရားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ အတိမ္းေစာင္းမခံႏိုင္ပါ။

အီဂ်စ္ျပည္မွ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ားကို ကယ္ထုတ္စဥ္ အံ့ၾသဘြယ္ (၁၀)ခုကို ေမာေရွ ျပသခဲ့ျပီး၊ ပင္လယ္ျပင္ကို ၂ျခမ္းခြဲျခင္း၊ ေကာင္းကင္မွ မုန္႔က်လာျပီးေကြ်းျခင္း၊ ေနာက္ဆံုး ႏွစ္၄၀ၾကာ ခါနန္ျပည္သို႔ ေရာက္ျခင္းအထိ မ်ားစြာျပသခဲ့သည္။ အစၥေရး ဘိုးေဘးမ်ား ကိုယ္ေတြ႔ကို ေဟျဗဲ ၁၁ တြင္လည္း ထပ္မံေဖၚျပသည္။ အေတြ႔အၾကံဳရွိျပီး ဘုရားကို ယံုၾကည္ျခင္း ရွိၾကသည္။ က်မ္းစာတြင္ပါေသာ အာဒံ၊ ေမာေရွ၊ ေယာရႈ၊ ဧလိယ၊ ဒါ၀ိပ္ .. စသည္တို႔သည္ ဘုရားကို ကိုယ္ေတြ႔ ျမင္ခဲ့ၾသည္။ က်မ္းစာသည္ ကိုယ္ေတြ႔မ်ားကို ေရးထားပါသည္။

အသက္တစ္ရာ မေနရေသာ္လည္း အမႈတစ္ရာ ေတြ႔ရသည္။ တစ္ခါက ဘုရားသခင္ ကယ္မခဲ့ေသာ အေတြ႔အၾကံဳရွိလွ်င္၊ ျပန္လည္မွတ္ျပီး ေနာက္ အခက္အခဲမ်ားကို ဘုရားသခင္အား အားကိုးႏိုင္သည္။ မိမိအေတြ႔အၾကံဳျဖင့္ သမၼာတရားကို လက္ကိုင္ထားရမည္။

တစ္ၾကိမ္က ဘုရားမရွိေၾကာင္း လူေဟာေျပာပြဲတစ္ခုမွာ လူတစ္ဦး၊ ေရေရလည္လည္ ေျပာသြားသည္။ ဘုရားဆိုသည္မွာမရွိေၾကာင္း သက္ေသမ်ားျဖင့္ ေျပာသြားျပီးေနာက္ သူကပရိသတ္ကိုဖိတ္ေခၚ ေမးျမန္းေစသည္။ ပရိသတ္ထဲမွ တစ္ဦးထြက္လာျပီး လိေမၼာ္သီးထုတ္ကာ အခြံခြာျပီးစားေသာက္ျပေနသည္။ ေျပာစရာရွိတာ ေျပာပါ .. ဟုဆိုေသာအခါ "ကြ်န္ေတာ္စားတဲ့ လိေမၼာ္သီး ခ်ိဳသလား၊ ခ်ဥ္သလား" ဟု ျပန္ေမးလာသည္။ "ဟ .. မင္းစားတဲ့လိေမၼာ္သီး ငါဘယ္သိပါ့မလဲကြ" ဟု ေျပာေသာအခါ "ေအး .. ဘုရားဆိုတာလည္း ဒီလိုပဲ၊ ကိုယ္တိုင္ မျမည္းမစမ္းၾကည့္ပဲ၊ ဘုရားမရွိဘူးလုိ႔ ေျပာရွင္ ခင္ဗ်ားမွားသြားမေပါ့။ ဘုရားဆိုတာလည္း လိေမၼာ္သီးအရသာလိုပဲ ကိုယ္တိုင္ျမည္းစမ္းၾကည့္ျပီးမွ ရွိမရွိေျပာႏိုင္မွာေပါ့"  ဟုေျပာကာ ဆင္းသြားပါသည္။

ကိုယ္ေတြ႔တစ္ခုတည္းႏွင့္ ဘ၀ကိုခရီးဆက္ရန္မလြယ္ပါ။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ရသည္။

ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္တြင္ ရွင္မာရိမိန္းမသည္  သခင္ေယရႈကို ေမရွိယအျဖစ္ ေတြ႔ျပီး၊ သူမေျပာျပ၍ ရွင္မာရိျမိဳ႔သားမ်ားၾကားသိရသည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုယ္ေတြ႔ သြားေတြ႔ျပီး ယံုၾကည္ၾကသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ရွိျပီး ယံုရန္လိုသည္။

သခင္ခရစ္ေတာ္ ကာတိုင္၌ သတ္ခံရျပီး တပည့္ေတာ္အားလံုး၊ ကစင့္ကလ်ား ေျပးသြားသည္။ ေနာက္ပိုင္း ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျပီးေနာက္ ကိုယ္ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ကားတိုင္မတက္ခင္ကလည္း သခင္ေယရႈႏွင့္ အတူေနထိုင္၊ သြားလာသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္မ်ား အသက္ရွင္ေသာခရစ္ေတာ္ႏွင့္ထိေတြ႔ျပီး လက္ဆင့္ကမ္းေသာ ကနဦးခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သက္ေသမွာ ကိုယ္ေတြ႔ကို ေ၀ငွျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔လည္း ကနဦးခရစ္ယာန္မ်ားကဲ့သို႔ ကိုုယ္ေတြ႔မ်ားကို ၂၀၁၀ မ်ိဳးဆက္မ်ားအျဖစ္ ေျပာရန္ျဖစ္သည္။ သေဘာတရားမဟုတ္ပါ .. ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ၾကံဳရေသာ အေတြ႔အၾကံဳျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႔ ခရစ္ယာန္လုပ္လာရေသာအခါ ျငီးေငြ႔လာလွ်င္ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္။ ထိုအခါ ေရြ႔ေလွ်ာ့ေဖါက္ျပန္ျခင္း၊ ဘုရားကိုပင္ အျပစ္တင္ျခင္း ျဖစ္လာတတ္သည္။

အေတြ႔အၾကံဳမ်ားလာေသာအခါ ပိုမိုစိတ္လႈပ္ရွားေသာ ဘ၀သို႔ ေခၚေဆာင္သြာခံရသည္။ သခင္ဘုရားႏွင့္ အတူ အသက္ရွင္ျခင္း၊ သြားလာရျခင္းမွာ ပ်င္းစရာမရွိ၊ ေရြ႔ေလ်ာ့ေဖါက္ျပန္ျခင္းမရွိပဲ၊ စိတ္လႈပ္ရွားစရာမ်ားစြာကိုသာ ေတြ႔ရပါသည္။

ေဟျဗဲ၁၂ း ၁
ထိုေၾကာင့္၊ ဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာ သက္ေသအေပါင္းတို႔သည္ ငါတို႔ကို ဝိုင္းရံလ်က္ရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔သည္ ခပ္သိမ္းေသာဝန္တို႔ကို၄င္း၊ ေႏွာက္ရွက္တတ္ေသာ ဒုစရိုက္ကို၄င္း ပယ္ရွား၍၊ ငါတို႔မ်က္ေမွာက္၌ ထားေသာပန္းတံုးတိုင္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ၊ အားမေလ်ာ့ဘဲေျပးၾကကုန္အံ့   ဆိုသည့္အတိုင္း ကုိယ္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ပန္းတံုးတိုင္သို႔ေရာက္ေအာင္ သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းသြားပါသည္။

ဆရာေစာပက္ထရစ္
MARANATHA FELLOWSHIP, (အေရွ႔ၾကိဳကုန္း) တရားေဒသနာ
http://www.sawpatrick.net/experience


ေဒသနာစုစုေပါင္း
၈၉ စာရင္း  (Salvation 6, Christian life 74, Bible Study 3, Christmas 2, Revelation 4)
Link:   http://murann.com/ebooks/sawpatrick.net.pdf

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


  မိန္မတဦး သူရဲ့ သားေရပိုက္ဆံအိတ္ကေလး ေရစီးသန္တဲ့ျမစ္ေရထဲက်ျပီး စံုးစံုးျမဳတ္သြားလို႔ ထုိင္ငိုေနတယ္။ ေကာင္းကင္တမန္ေရာက္လာျပီး ေရထဲက ေရႊပိုက္ဆံအိတ္ထုတ္ေပးျပီးေပးတယ္။ အဲဒီမိန္မက ဒါကြ်န္မဟာ မဟုတ္ဘူး လို႔ေျဖပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေကာင္းကင္တမန္က စိန္စီထားတဲ့ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ေရထဲကဆြဲထုတ္ျပျပီး ဒါလား .. လုိ႔ေမးျပန္တယ္။ ဒါလည္းမဟုတ္ပါဘူး .. လို႔ေျဖျပန္တယ္။   ေနာက္ဆံုးမွာ သားေရပိုက္ဆံအိတ္ကေလးကို ေရထဲက ဆြဲထုတ္ျပျပီး ေမးတယ္။ အဲဒီ မိန္းမက ၀မ္းသာအားရနဲ႔ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါကြ်န္မ ပိုက္ဆံအိတ္ပါလို႔ ေျပာရွာပါတယ္။ ေကာင္းကင္တမန္က ရိုးသားတဲ့ ဒီမိန္မကို ေရႊ၊ စိန္၊ သားေရ ပိုက္ဆံအိတ္ (၃)ခုစလံုး ယူသြားပါ .. လို႔ .. ဆုခ်လိုက္ပါတယ္။ 

   တေန႔ေတာ့ ဒီမိန္မပဲ သူ႔ေယာကၤ်ားနဲ႔ အဲဒီျမစ္ကမ္းေဘးမွာ လမ္းေလွ်ာက္ေနပါတယ္။ ရုတ္တရက္ သူေယာကၤ်ားချမာ ေရစီးသန္တဲ့ ျမစ္ေရထဲျပဳတ္က်ျပီး စံုးစံုးျမဳတ္သြားလို႔၊ ထုိင္ငိုေနရျပန္ပါတယ္။

   မိတ္ေဆြတို႔ .. ဘာဆက္ျဖစ္လာမလဲ ဆက္စဥ္းစားေပးပါ ...

   Aye Nyein ထံမွ ရရွိပါသည္။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

ျမန္မာျပည္ အလည္ျဖစ္ေစ၊ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံ၊ စီးပြားလုပ္တာျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာလူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံတကာလူမ်ိဳးေတြ အေမရိကန္ေဒၚလာပဲ သယ္သြားၾကတယ္။ စင္ကာပူမွာ ၂၀ႏွစ္ေလာက္ ေနလာခဲ့တဲ့ လူအေနနဲ႔ မေလးရွား၊ ထိုင္း ေလာက္ပဲ ေရာက္ဖူးေတာ့ စင္ကာပူေဒၚလာကို အထင္ၾကီးမိတယ္။ Money Changer ေငြလဲလွယ္ဆိုင္ေတြမွာ စင္ကာပူေဒၚလာေငြက အလြယ္တကူလဲလွယ္ႏိုင္ေတာ့ စင္ကာပူမွာေနထိုင္၊ အလုပ္လုပ္တဲ့ လူအဖို႔ အဆင္ေျပပါတယ္။

အေၾကာင္းသင့္လို႔ က်ဳပ္ ဂ်ပန္၊အေမရိကားကို ခရီးထြက္တဲ့အခ်ိန္  အေမရိကားေလဆိပ္ေရာက္ေတာ့ ေငြလဲမလုိ႔ စင္ကာပူေဒၚလာကို ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္းမွာ မထည့္ထားဘူး။ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ နဲ႔ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၂မ်ိဳးကိုပဲ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ေငြေၾကးစာရင္းမွာ ေတြ႔ရတယ္။ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္ေတြမွာလည္း စင္ကာပူေဒၚလာကိုင္သြားရင္ လဲလွယ္ရ အလြန္ခက္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ျပန္သြားရင္လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာပဲ ကိုင္သြားရတယ္။ စင္ကာပူေဒၚလာကိုင္သြားလို႔ အေရးေပၚ က်ပ္ေငြအျဖစ္လဲရရင္ အလြန္နစ္နာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ေလာကမွာေတာ့ ေငြစကၠဴဆို ကန္ေဒၚလာ၊ စကားေျပာဆိုရင္ အဂၤလိပ္စကား … ဒ ီ၂ မ်ိဳးကိုအေျခခံရပါတယ္။

အႏွစ္ ၄၀ အတြင္း စင္ကာပူကြ်န္းစုႏိုင္ငံေလးကို လီကြမ္းယူ ဆိုသူက ကမၻာ့ထိပ္တန္း စီးပြားေရးႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ေရာက္ရွိေစခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုးလူမ်ိဳး အစၥေရး (ဂ်ဴးလူမ်ိဳး) မ်ားထံက စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး မ်ားကို ေလ့လာ၊အကူညီယူရင္း Nationalists လို႔ေခၚတဲ့ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား ေပါက္ေဖၚမ်ားနဲ႔ တိုင္းျပည္ကိုထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ၇၅ရာႏႈန္းကို လာဘ္၊ ေလာင္း၊ လိင္ ကိစၥမ်ားနဲ႔ ကင္းရွင္းေစျပီး၊ နာခံ၊ ရိုးေျဖာင့္၊ စိတ္ဓါတ္မွန္ကန္တဲ့ မ်ိဳးခ်စ္မ်ား (Good Attitude People) မ်ားနဲ႔ ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာသမား အစၥေရးလို ကမၻာထိပ္တန္းစစ္တပ္ၾကီးကို မထူေထာင္ႏိုင္ေပမဲ့၊ စီးပြားေရးမွာေတာ့ သူ႔ဆရာၾကီး အစၥေရးႏိုင္ငံထက္ သာလြန္ေနပါျပီ။  Nominal GDP per capital မွာေတာ့ IMF, World. Bank, CIA အခ်က္အလက္မ်ားအရ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ တဦးခ်င္းႏိုမီနယ္၀င္ေငြမွာ အစၥေရးက အဆင့္ ၂၆ မွာရွိေနျပီး၊ စင္ကာပူကေတာ့ ထိပ္တန္းအဆင့္ ၅ ေနရာေရာက္ေနပါျပီ။ စင္ကာပူအစိုးရဟာ ေငြရွိေနေပမဲ့ စင္ကာပူလူမ်ိဳးအမ်ားစုရဲ့ Attitude စိတ္ေနစိတ္ထားမွာေတာ့ ဂ်ပန္၊အေမရိကန္၊အစၥေရးကို မွီဖို႔ အေ၀းၾကီးလိုပါေသးတယ္။

အေမရိကန္၊ဂ်ပန္ စံေတာ္ခ်ိန္

ဒီတိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံၾကီး ၂ ခုမွာ ေနထိုင္တဲ့လူေတြ အခ်ိန္ေလးစားၾကပံုကေတာ့ ေျပာစရာမလိုပါဘူး။ မနက္ ၈ နာရီ ခ်ိန္းထားရင္း နာရီ၀က္ေလာက္ ေစာလာျပီး၊ အနီးနားဆိုင္တခုမွာ ထိုင္ျပီး၊အလုပ္လုပ္တယ္၊ ျပင္ဆင္တယ္။ ကိုယ့္ကားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တယ္။ ၈နာရီ ေဒါင္ကနဲမည္မွ အခ်ိန္အတိအက်၊ ၀င္ေရာက္ေတြ႔ဆံုေတာ့ ၂ဖက္စလံုး အိုေကပါတယ္။

တိုက်ိဳက ရထားဘူတာမွ ခ်ိန္းရင္ မနက္ ၉း၃၈မိနစ္မွာ ေတြ႔မယ္ ခ်ိန္းရင္ ရယ္စရာျဖစ္မယ္။ တိုက်ိဳရထားေတြက တမိနစ္ေလာက္ပဲ အခ်ိန္အတိမ္းေစာင္းရွိတယ္။ လမ္းေလွ်ာက္တာ ၂မိနစ္ေလာက္ဆို အလြန္ဆံုးလြဲရင္ ၃မိနစ္ေလာက္ပဲ ေနာက္က်မယ္။ ဆန္ဖရန္စစၥကိုက ဘတ္စ္ကားေတြလည္း Bus Guide စာရြက္အတိုင္း တမိနစ္ေလာက္ပဲ လြဲတယ္။ တခါတေလ တနာရီ တစ္စီးပဲ လာတဲ့ ဘတ္စကားကို ေစာင့္ရင္ေတာင္ တမိနစ္ေနာက္က်ျပီး မွတ္တိုင္ကိုေရာက္ရင္ ဘတ္စကားေနာက္ေက်ာပဲ ျမင္လိုက္ရတယ္။ ေနာက္က်သြားျပီေလ။

ဒါေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေမရိကား၊ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားအတြက္ စံနမူနာေတြျဖစ္ေပမဲ့၊ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္သားမ်ားအဖို႔ Ideal Role Model ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ အတုယူ၊က်င့္သံုးလိုက္ရင္ စံေတာ္ခ်ိန္ အခက္ခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

စင္ကာပူစံေတာ္ခ်ိန္

အတုယူသင့္တာကေတာ့ စင္ကာပူကုမၸဏီမ်ားရဲ့  စံေတာ္ခ်ိန္မ်ားပါပဲ။ စင္ကာပူကြ်န္းေလးကို ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၊ အာရပ္၊ ကိုးရီးယား၊ တရုပ္ စတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားစြာက လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံၾကပါတယ္။ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာက အာရွတိုက္သား၊ တရုပ္၊မေလး၊အိႏၷိယ အႏြယ္ဖြားေတြ လက္ထဲမွာရွိတယ္။ အစိုးရ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ ပညာမသင္ၾကားဖူးရင္ေတာင္၊ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေလ့လာ၊သြားေရာက္ဖူးသူေတြပါ။ ႏိုင္ငံၾကီးသားမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံရင္၊ အခ်ိန္ကို ေလးစားလွပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေတာ့ စင္ကာပူစံေတာ္ခ်ိန္ဆိုတာ၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္၊ ထိုင္း၊ မေလး၊ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒို စံေတာ္ခ်ိန္ အတိုင္းပါပဲ။  ေနာက္က်မွ လာလဲ၊ ခပ္တည္တည္ပါပဲ။

ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားရဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ ေရရွည္စီမံကိန္းပါပဲ။ ေခါင္းေဆာင္ဟာ သန္႔ရွင္း၊ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ျပီး၊ လူမ်ိဳးေရး (ျမန္မာ့အေရး)ကေတာ့ နံပါတ္(၁)မွာ ထားေပမဲ့၊ ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳေအာင္ ကမၻာ့စံေတာ္ခ်ိန္မ်ားကို ေလးစား၊အတုယူရပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကုိယ့္လူမ်ိဳးရဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထား Attitude ကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ေရရွည္စီမံကိန္းေတြ လုပ္ရပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္ကို အတုယူျခင္း

စင္ကာပူလြတ္လပ္ေရးရျပီး၊ မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံကိုထူေထာင္ရာမွာ အစၥေရးဆီက အကူညီမ်ားရယူသလို၊ ေဟာင္ေကာင္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို အတုယူရျပန္ပါတယ္။ ကမၻာမွာ ေဟာင္ေကာင္ေငြေၾကးဟာ အင္မတန္ခိုင္မာေတာ့ စင္ကာပူလည္း ကမၻာ့ေစ်းကြက္နဲ႔အတူ လိုက္ႏိုင္ဖို႔ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ စံေတာ္ခ်ိန္ဟာ ေဟာင္ေကာင္လိုပဲ +8 GMT ကိုေျပာင္းလိုက္ပါတယ္။ ကမၻာ့စေတာ့ရွယ္ယာ၊ ေစ်းကြက္ၾကီးမွာ ဂ်ပန္ကိုယွဥ္ႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ေပမဲ့ ေဟာင္ေကာင္ကို လိုက္မွီဖို႔ကေတာ့ ေငြေၾကး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေဟာင္ေကာင္နဲ႔တန္းတူျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စဖြင့္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ တျပိဳင္တည္းျဖစ္ရပါတယ္။ တိုင္၀မ္၊ေဟာင္ေကာင္ စံေတာ္ခ်ိိန္ကို အတုယူျပီး စင္ကာပူ၊မေလးရွားနဲ႔ အခုေခတ္ တရုပ္ျပည္ၾကီးအပါ၀င္ စေတာ့မတ္ကက္အားလံုး +8 GMT မွာ ဖြင့္ပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း စေတာ့မတ္ကက္ေတြကေတာ့ တစ္နာရီ ေနာက္က်ဖြင့္ ပါတယ္။

ဗီယက္နမ္အၾကီးဆံုး စေတာ့မတ္ကက္ ကို ၂၀၀၀ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့ျပီး၊ ၆ႏွစ္အၾကာ အနည္းဆံုး 2.7US$ million ကုမၸဏီေပါင္း ၁၃ခုရွိလာပါတယ္။ ၂၀၁၂ မွာေတာ့ ကုမၸဏီေပါင္း ၂၅၀ေက်ာ္လာျပီး တန္ဖိုး  27,000 US$ million ရွိပါတယ္။ ထိုင္း၊မေလးရွား၊စင္ကာပူ၊တရုပ္ျပည္မၾကီး တို႔လို တိုးတက္ဖို႔ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတာကေတာ့ ေတာ့ ဗီယက္နမ္စံေတာ္ခ်ိန္ (Attitude) ျဖစ္ပါတယ္။

ေအးေဆးစြာေနတတ္တဲ့ ဗီယက္နမ္မ်ားက ေဟာင္ေကာင္စံေတာ္ခ်ိန္ကို မယူပဲ ထိုင္းစံေတာ္ခ်ိန္ကို ယူထားတဲ့အတြက္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ (၃)ခုဟာ ေဟာင္ေကာင္၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား တို႔ထက္ တနာရီ ေနာက္က်ေနပါတယ္။  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_market_opening_times

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ျမန္မာျပည္လည္း ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔ အခ်ိန္တန္ေနပါျပီ။ ခ်ိန္းလိုက္ရင္ ေစာေစာမေရာက္တတ္တဲ့ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ Attitude ကိုေျပာင္းဖို႔ မလြယ္ေပမဲ့၊  ဒါေပမဲ့ စံေတာ္ခ်ိန္ကို +6:30 GMT ကေန ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔တန္းတူ +7 GMT ကိုေျပာင္းဖို႔ လက္ရွိအစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား စဥ္းစားေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာရီ၀က္ ေစာေစာထ၊ အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ စင္ကာပ့ူမွာ မနက္၈နာရီ ျမန္မာမ်ား အလုပ္ခြင္ စတင္တဲ့အခ်ိန္ ျမန္မာျပည္ကလူေတြ အိပ္ေကာင္းတုန္း၊ ဇိမ္ယူမွိန္းေနတံုး အေျခအေနကေန Attitude ေျပာင္းေနၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။ ေစာေစာထႏိုင္တဲ့ျမန္မာမ်ား  ေသခ်ာေပါက္ ေအာင္ျမင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုးတက္ၾကီးပြားလိုသူ ျမန္မာမ်ား The Early Bird catches the worm စကားပံုဟာ အလြန္မွန္ကန္ေပမဲ့ လိုက္နာႏိုင္သူ ျမန္မာလူငယ္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈကို ျမန္ျမန္ရရွိမွာပါ။  ျမန္မာမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံကို ငယ္ႏိုင္လိုသေဘာထားတဲ့ Attitude မ်ားကို ေခတၱေဘးခ်ိတ္ထားျပီး၊ အတူပူေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ့အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၂ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ၊ထိုင္း ၂ႏိုင္ငံေပါင္း စီးပြားေရးဟာ အေရွ႔ေတာင္အာရွမွာ အင္အားၾကီးအၾကီးဆံုး မၾကာခင္ ျဖစ္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ေကာင္းတဲ့အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေကာင္းတဲ့စံေတာ္ခ်ိန္မ်ားကို ျမန္မာျပည္ထက္ ပိုမိုတိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံသားမ်ားထံက လက္ေတြအတုယူႏိုင္သူမ်ား ေအာင္ျမင္ပါေစလို႔ ေရးရင္း အဆံုးသတ္ပါရေစ..။

ေဇာ္ေအာင္  (မုံရြာ)
၂၈-ေအာက္တိုဘာ-၂၀၁၂


Reference:  GDP IMF , World Bank, CIA Facts, South East Stock Exchange , World Clock (Standard Time)
Re-posted from Moemaka.com

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)


ဘုရားသခင္၏ . . လူ . . သင္သည္ျပဳေလရာ
မွန္ကန္ေသာ အရာ . . သမၼာတရားလမ္းမွာ
ဘုရားသခင္၏ လူ . . သင္သည္ျပဳခဲ့သမွ်
ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေတာ့ . . သိရမယ္ေလ

သခင့္နာမေတာ္ . . သခင္ရဲ့တရားေတာ္သည္
ယံုၾကည္ေသာသူကို . . အစဥ္ေဖးမမည္
ဘုရားသခင္၏လူ သင့္ရဲ့ႏွလံုးသားေလး
ျဖဴစင္ခဲ့ပါေစ . . သစၥာလမ္းမွာ

ဘုရားခ်စ္သူတိုင္း ... (သမၼာတရားကို..)
ေျဖာင့္မတ္စြာနဲ႔ ... (ျဖဴစင္စိတ္ထားေတြ...)
သင္သည္ေမြ႔ေလ်ာ္ပါ .. (ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္းတည္ ..)
သခင့္ရဲ့ အေစခံပါ ...
ဘုရားခ်စ္သူတိုင္း ... (ယံုၾကည္ခ်က္ျပည့္ျပီ ..)
ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔  (အရာရာမွာ သည္းခံ..)
ယံုၾကည္ျခင္းဆိုင္ရာ ... (ဘုရားအလိုတိုင္း လိုက္ျခင္း..)
ျပဳၾကစို႔ေလ..


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

၁၅၄ ဗ်ာ၊ ၃း၂ဝ Have you any room for jesus? 351

၁ သင့္ျပစ္ဝန္ထုပ္ခံေသာအရွင္၊
ေနရန္အရပ္ရွိသလား။
ေခါက္လ်က္ဝင္ရန္ခြင့္ေတာင္းေနစဥ္၊
ျပစ္ရွိသူလက္ခံမည္လား။

ထပ္ဆိုရန္။
ဘုန္းႀကီးဘုရင္ေယရွုရွင္ဘုိ႔
ေနရန္အခန္းခုျပင္ေလ။
စိတ္ႏွလံုးတံခါးက်ယ္စြာဖြင့္၊
ခ်ိန္ရွိစဥ္ဝင္ရန္ေတာင္းပန္။

၂ ေပ်ာ္ပါးျခင္းႏွင့္ စီးပြါးေရးသာ၊
သင့္စိတ္တြင္ေနရာရွိေပ။
သင့္တြက္ေသခံရွင္သခင္အား၊
ေနရာသင္သည္ဖြင့္မေပး။

၃ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ေခၚဘိတ္စဥ္ခါ၊
ေယရွုဘို႔ခ်ိန္ရွိသလား။
ယေန႔လက္ခံရာေန႔ျဖစ္ပါ။
နက္ျဖန္တိုင္ေအာင္မဆိုင္းရာ။

၄ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔လြန္မသြားခင္၊
ေနရား၊ အခ်ိန္ကိုဆက္သ။
မၾကာခင္သင့္စိတ္ခုိင္မာလွ်င္
ေတာင္းပန္သံကုိသင္မၾကား။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ပြင့္လွစ္ေနတဲ့ေကာင္းကင္
လွမ္း၍ေမွ်ာ္ၾကည္႔ေသာအခါ
သန္႔ရွင္းေသာဘုရားစိုးစံသည္

ကြၽႏု္ပ္၏အလိုအပ္ဆံုးအရွင္
ကြၽႏု္ပ္၏ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသခင္
ကြၽႏု္ပ္၏ အတမ္းတဆံုး

ကိုယ္ေတာ္သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း
သန႔္ရွင္းေသာဘုရား
ကိုယ္ေတာ္သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း
သန႔္ရွင္းေသာဘုရား

ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ ဆင္းၾ<ြကမူပါ
ႏွလံုးသားထဲက ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္
သခင့္ရဲ႔မ်က္ေမွာက္လႊမ္းမိုးေသာ အရပ္
ထိုအရပ္ရပ္တို႔၌ ကြၽႏု္ပ္အၿမဲရွိခ်င္

( သန္႔ရွင္းေသာဘုရား
ကိုယ္ေတာ္ တပါးတည္းသာ
ထာဝရ အၿမဲကိုးကြယ္မည္ . . )


မေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ ေမတၲာ
အၿမဲတမ္းတည္မယ့္ သစၥာ
သခင္ဘုရား၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း

ေကာင္းကင္သားမ်ားႏွင့္အတူ
ျမြတ္္ဆိုခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္
အႏႈိင္းမဲ့ တန္ခိုးရွင္ဘုရား


Htar Wa Ya.ppt