မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Thursday, Jul 02nd

Last update10:37:50 AM GMT

You are here:: ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

E-mail Print PDF


ီDownload Link

http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit%20July%202012.pmd.pdf

မာတိကာ
ေကာင္းကင္၌ဆုလဒ္မ်ားခံစားဖို႔ - ညီအစ္ကိုႀကီးီဦးတင္ေမာင္ထြန္း
အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဇာတိသေဘာကို ျငင္းပယ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးထန္က်င့္လန္
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္တိုးဝင္ပါ - ဆရာဦးၫြန္႔လွ
ယခုဘဝေနာင္ဘဝႏွင့္ဆိုင္ေသာအာမခံခ်က္ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးတင္ေမာင္ၫို
သမၼာက်မ္းစာကိုအေလးဂ႐ုျပဳ၍ - ဆရာဦးေအာင္သက္ၫြန္႕
သက္ေသခံခ်က္

ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း

လူ၌ ခႏၶာႏွင့္ ဝိညာဥ္ ႏွစ္ျဖာ တြဲဖက္ေနပါသည္။ ခႏၶာက အနားယူဖို႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္က အေရးမႀကီးေသာ္လည္း ဝိညာဥ္အိပ္ေပ်ာ္ေနပါက ယံုၾကည္သူတို႔အတြက္စိတ္ပူစရာျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းကာလက ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားအား ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္၍ သက္ေသခံဖို႔
မေျပာပါ။ ေလာကလူသားမ်ားအားငါ့နာမႏွင့္ သမုတ္ေသာငါ့လူမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ ငါ၏သက္ေသကို ေတြ႔ရမည္ဟု ဘုရားသခင္က မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသည္ကို ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္၌ လကၡဏာရွိပါသည္။ ထုိလကၡဏာက ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ရွိေသာလူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားမွ ေပါက္ဖြားရပါသည္။ အာျဗဟံမွ အစျပဳပါသည္။ ဤသည္မွာယေန႔ ဓမၼသစ္ကာလရွင္သန္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္တည္းဟူေသာအသင္းေတာ္၏အရိပ္ျဖစ္ပါသည္။ အရိပ္ဟူသည္ ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႔ရပါ။ (ကမၻာ၊ ၅း၂၄)တြင္ဧေနာက္အားျဖင့္ အစျပဳေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က လူသည္ အျပစ္၌ ၿပိဳလဲသြားၿပီးခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။လူအမ်ားက မိမိတို႔လုပ္ခ်င္ရာကိုလုပ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးသား၌ ဘုရားသခင္ကို အာ႐ံုျပဳ၍အသက္ရွင္ေနသူ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္မတိုင္မွီ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္ခြင့္မရေသာ္လည္း အသက္ရသြားေသာသူတစ္ေယာက္ကို(ကမၻာ ၄)တြင္ ေတြ႔ရသည္။ သူကအာေဗလ ျဖစ္ပါသည္။ အာေဗလႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာ၌ အာေဗလသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္းတရားေဟာေသး၏ဟု (ေဟျဗဲ၊ ၁၁း၄)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။အာေဗလပူေဇာ္ေသာယဇ္ကို ဘုရားသခင္က လက္ခံၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျဖစ္သြားပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ကမၻာေလာကႀကီးထဲ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္သြားၿပီးမွသူ႔အား ကိုယ္ေတာ္က သိမ္းယူေတာ္မူပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ေသျခင္းႏွင့္ မေတြ႔ရဘဲ ေကာင္းကင္ဝင္သြားပါသည္။

ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ြ႔ေ႔ေသာသူ
(ကမၻာ၊ ၆း)တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေနာဧကို ေတြ႔ရသည္။ ေနာဧသည္ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာသူျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။(ကမၻာ၊ ၆း၈) ထုိအခ်ိန္ကာလကဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာ သူရွိခဲ့လွ်င္ ယေန႔သာ၍ ရွိႏိုင္ပါသည္။ထုိအခ်ိန္က လူသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၾသတၱပၸအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ၾကသည္။ ထုိမွတဆင့္ ပညတ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီးယေန႔မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ၾကရပါသည္။ ၾသတၱပၸႏွင့္ဆက္ျခင္းက ေရဒီယို ဖြင့္၍ နားေထာင္သက့ဲသို႔ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူအား ထုိအခ်ိန္ကာလက ၾသတၱပၸ၌ အသိေပးေဖာ္ျပပါသည္။ ယေန႔တြင္မူ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကဲ့သို႔ ထင္ထင္ရွားရွားသိျမင္ႏိုင္သည္။ေနာဧႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္မွာ

''ေနာဧသည္ ေျဖာင့့္္မတ္ေသာသူ၊ူ၊ မိမိမိအိအမ်ိဳိဳး၌ စံုံုလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာ၏'(ကမၻာ၊ ၆း၉)''

ထုိအခါ ေျမႀကီးသည္ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ပုပ္စပ္လ်က္ရွိ၏''(ကမၻာ၊ ၆း၁၁)

ကမၻာႀကီးေပၚရွိလူမ်ားအလြန္ဆိုးေနၾကခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္
သြားလာေသာသူရွိပါသည္။ ဆိုးေနေသာသူမ်ားၾကား၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာေသာေနာဧကို ဘုရားသခင္စကားေျပာပါသည္။ ေနာဧသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔ သာမညလူသာျဖစ္ပါသည္။ ေနာဧအား ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္တကြ လူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးမည္ဟု အသိေပးပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ကမၻာႀကီးထဲ၌ေနာဧအသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ သေဘၤာေဆာက္ဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ လူတို႔ကိုလည္း ကမၻာႀကီးကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း သတိေပးေစပါသည္။ လူတို႔က မယံုၾကည္ၾကပါ။ ေနာဧအား အ႐ူးဟုဆိုၾကသည္။သူတို႔ မ်က္ေစ့ႏွင့္ၾကည့္၍ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ စဥ္းစားပါက ေတာင္ေပၚ၌သေဘၤာေဆာက္ျခင္းသည္ ဘုရားေစခိုင္းျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ေရလႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာဧႏွင့္ဇနီး သားသံုးေယာက္ႏွင့္ ေခြၽးမသံုးေယာက္တို႔သာ သေဘၤာထဲသို႔ဝင္ၾကသျဖင့္ အသက္ရွင္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ေနာဧအခ်ိန္ကာလၿပီးေနာက္ (ကမၻာ၊ ၁၂)တြင္ ဘုရားသခင္က ေလာကႀကီးထဲမွ အာျဗံကို နာမည္ႏွင့္ေခၚ၍ ဆက္သြယ္မႈျပဳပါသည္။ ထုိသို႔ေခၚျခင္းမွာသူ၏ျပည္၊ သူ၏အမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားထဲမွ ထြက္ၿပီး ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျပလတၱံ႔ေသာျပည္သို႔ သြားေစဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူယေန႔အသင္းေတာ္ကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လမ္းျပေနပါသည္။ၿပီးမွ သင့္အား လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေစမည္ဟု အာျဗံအား ဘုရားသခင္က ကတိ
ေပးပါသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ အာျဗံ၌ကေလး မရွိပါ။ ထုိသို႔ကေလးမရွိဘဲၾကာျမင့္စြာ ခရီးသြားေနရင္းႏွင့္ သားမရွိဘဲ သြားေနရ၍ အာျဗံစိတ္ပ်က္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီးေပၚ၌လူမ်ိဳးႀကီး ျဖစ္ဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္တိုင္း
ကိုယ္ေတာ္က စကားေျပာပါသည္။မည္သို႔စကားေျပာပါသနည္း။ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုအားျဖင့္၄င္း၊ အသံေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ အလင္းေတာ္အားျဖင့္၄င္း စကားေျပာပါသည္။ (ကမၻာ၊၂၈)တြင္ ယာကုပ္သည္ အစ္ကို၏ရန္ကို ေၾကာက္၍ ဦးရီးေတာ္လာဗန္ထံသို႔ ေျပးရာတြင္ လမ္း၌ တစ္ညအိပ္စဥ္ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ရပါသည္။ ေျမႀကီးေပၚ၌ ေလွခါးေထာင္လ်က္ရွိၿပီး မိုဃ္းေကာင္းကင္တိုင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေလွခါး၌ေကာင္းကင္တမန္တို႔က တက္ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ထာဝရဘုရားသည္ ေလွခါးထိပ္၌ ရပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ယာကုပ္အား ငါသည္ သင္၏အဘအာျဗဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇက္၏ဘုရားတည္းဟူေသာထာဝရဘုရားျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသို႔ဘုရားသခင္ဆက္သြယ္ျခင္းခံရသူသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ဧေသာသည္ လူမ်ိဳးႀကီး မဝင္ပါ။ ဘုရားေပးေသာသားဦးအရာကို အေရးမထား၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳၿပီး ဆာေလာင္မႈေၾကာင့္ သားဦးအရာကို ပဲဟင္းတစ္ခြက္ႏွင့္ေရာင္းစားပါသည္။ ယေန႔ ဘုရားသခင္ကို ဥေပကၡာျပဳလိုေသာသူမ်ားလည္း ရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလုိက္လိုေသာသူလည္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလိုက္သူက သက္ေသေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အာျဗံအား ဘုရားသခင္ကစကားေျပာပါသည္။ အာျဗံက ကေလးမရွိသျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္အိမ္၌ ဘြားေသာကြၽန္သည္ ကြၽႏ္ုပ္အေမြခံျဖစ္ရပါမည္လားဟု ေမးလွ်င္ ဤသူသည္
သင္၏အေမြခံမျဖစ္ရ၊ သင္၏ကိုယ္ထဲက ထြက္ေသာသူသည္ သင္၏အေမြခံျဖစ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ထုိသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း ၾကာျမင့္စြာ ကေလးမရသျဖင့္ ဇနီးအႀကံေပးသည့္အတိုင္း ကြၽန္မကို သိမ္းယူပါသည္။ ထုိသို႔သိမ္းယူသျဖင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးလာၿပီး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ပဋိညာဥ္ႏွင့္ရေသာသား မဟုတ္ပါ။ဘုရားသခင္၏အခြင့္ေတာ္အားျဖင့္ရေသာသားျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ေသာသူမူမ်ား

ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရေသာသားက အံ့ၾသဘြယ္လကၡဏာသက္ေသပါရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာျဗဟံသည္အသက္တစ္ရာျပည့္မွ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာသားကို ရပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ အာျဗဟံ၏ဇနီးစာရာသည္ အသက္ႀကီး၍ေသြးဆံုးၿပီး လူ႔အေနႏွင့္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခ်ိန္ေရာက္မွဣဇက္ကို ရပါသည္။ အာျဗဟံ၌ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သက္ေသက ေပၚလာပါသည္။ ထုိသို႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သက္ေသႏွင့္တကြ ေပၚလာေသာလူမ်ားထဲမွဆင္းသက္လာေသာသူမ်ားတြင္ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူ
က အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ အဘိမလက္အမည္ရွိတစ္ပါးအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္လည္း ပါလာပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ အားလံုးကို မေဖာ္ျပေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူအားလံုးသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ ဣသေရလလူမဟုတ္ၾကေသာ္လည္း လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကသည္။ ယေန႔၌လည္း ခရစ္ယာန္မျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားႏွင့္ဆက္သြားေသာသူမ်ားရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ေသာသူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ေသာသူမ်ား၏အသက္တာ၌ အံ့ၾသဘြယ္
ျဖစ္ပါသည္။ (ကမၻာ၊ ၁၇)တြင္ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံအား ဂတိေတာ္ႏွင့္အညီ ရေသာသားကို ေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေတာ္ေပးပါသည္။ထုိသားသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဣရွေမလကိုလည္း ဘုရားသခင္ကေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသားသည္လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ မျဖစ္ပါ။ (ထြ၊ ၁၂)ေရာက္လာသည့္အခါ ေမာေရွႏွင့္ဘုရားသခင္စကားေျပာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေမာေရွအား ဘုရားသခင္က သင့္အား အဲဂုတၱဳျပည္မွ ဣသေရလလူတို႔ကို ႏႈတ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဖာေရာဘုရင္ထံသို႔ ေစလႊတ္မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိအခါ ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဣသေရလလူတို႔ရွိရာသို႔ေရာက္၍ သင္တို႔ဘိုးေဘးမ်ား၏ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကို သင္တို႔ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္ၿပီဟုဆိုလွ်င္ သူတို႔က ထုိဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကား အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးလွ်င္အကြၽႏ္ုပ္အဘယ္သို႔ ျပန္ေျပာရမည္နည္းဟု ဘုရားသခင္အား ေမးေလွ်ာက္ပါသည္။ ေမာေရွသည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ လူသတ္မႈႏွင့္ ထြက္ေျပးလာေသာသူျဖစ္၍ သူတို႔ႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနပါသည္။တဖန္ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ စကားအေသာသူျဖစ္သည္ဟု ဆိုျပန္လွ်င္သင္၏အစ္ကိုအာ႐ုန္ကို သင္၏ကိုယ္စားစကားေျပာေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေမာေရွႏွင့္ အာ႐ုန္ၿပီးေနာက္ ေယာ႐ႈ၊ ကာလက္တို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္သည္။ က်န္လူအမ်ားက အေရအတြက္အားျဖင့္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း လူအမ်ားႀကီးဝင္သာျဖစ္ၾကသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္သူမ်ားကိုဘုရားသခင္က တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါသည္။ က်န္လူမ်ားကို ဘုရားသခင္က မဆက္၍လား။ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွလံုးသားက ဘုရားသခင္ႏွင့္ မဆက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူသည္ ဦးေႏွာက္အသိႏွင့္ သြားေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ထုိသူႏွင့္ ဘုရားသခင္ဆက္၍ မရပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ထုိအတိုင္း သက္ေသေဖာ္ျပပါသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးက ထုိသို႔ေသာသူမ်ားသည္ မ်က္ေစ့ႏွင့္မျမင္၊နားျဖင့္မၾကား၊ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ မခံစားတတ္ေသးေသာသူမ်ားဟု ဆိုပါသည္။ (၁ေကာ၊ ၂း၉-၁ဝ)

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ သြားလာေသာသူမ်ားသည္ သင္ထားေသာအရာကို နားလည္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ထားေသာနက္နဲမႈကိုနားမလည္ပါ။ ဘုရားကိုခ်စ္၍ ႏွလံုးႏွင့္သြားလာေသာသူကို ဘုရားသခင္က ေဖာ္ျပပါသည္။တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုသည္လည္းဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပမႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တမန္ေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္အတူပါရွိွိ၍

ထုိမွတဆင့္ ပင္ေတကုေတၱေန႔ ေရာက္လာေသာအခါ အ့ံၾသဘြယ္ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ႏွင့္ျပဳေသာအမႈကို ေတြ႔ရသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို ခံရေသာလူစုက အသက္တာမ်ား ေျပာင္းလဲဖို႔ရန္ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကိုအစျပဳေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္လည္း မိမိတပည့္ေတာ္မ်ားအား သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ သြား၍ ငါ၏ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာသည့္အတြက္ ဧဝံေဂလိဆရာမ်ားသည္ ေလာကုတၱရာ၌ ေရႊတည္းဟူေသာထာဝရတည္ေသာအက်ိဳးကို ရမည္ျဖစ္သည္။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာသူမ်ားသည္ ထာဝရကာလ၌ ဧဝံေဂလိဆရာတို႔အတြက္ ေရႊျဖစ္ပါသည္။

''တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ထြက္သြား၍ ဘုရားသခင္သည္မစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊သူတို႔၌ျဖစ္ေသာနိမိတ္လကၡဏာအားျဖင့့္္ ႏႈတႈတ္က္ကပတ္တ္တရားေတာ္ကို တည္ေစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌တရားေဟာၾက၏''(မာ၊ ၁၆း၂ဝ)

တပည့္ေတာ္တို႔ထြက္သြားၿပီး ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာသည့္အခါ သခင္ဘုရား၏မစျခင္းသက္ေသပါေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ဧဝံေဂလိတရားကို သင္ေပးၿပီးပါဝင္၍ လႊတ္လိုက္ပါက ေငြျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘ႑ာ၌ ေရႊ၊ ေငြႏွင့္ေက်ာက္ေကာင္းဟူ၍ ရွိပါသည္။ ေငြသည္လည္း မီးမေလာင္ပါ။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအမႈ၌ ဘုရားသခင္အတူပါရွိသည့္အခါ နိမိလကၡဏာျဖစ္၍ အ့ံၾသဘြယ္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းသက္ေသကို ေတြ႔ရပါသည္။ (တမန္၊၁၁း၁၉-၂၁)တြင္ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သေတဖန္၏အမႈေၾကာင့္ ညဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရသျဖင့္ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားသြားၾကၿပီးကုပ႐ု၊ အႏိၱအုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္သြားကာဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကပါသည္။ ေရႊျဖစ္ဖို႔မလုပ္ဘဲ တစ္ေနရာတည္း၌ ေနၾကသျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို ဖိအားေပး၍ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲလြင့္သြားေစပါသည္။

''ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္သည္ ထုိသူတို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္၍ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲၾက၏''(တ၊ ၁၁း၂၁)

ဧဝံေဂလိလုပ္ေသာသူတို႔၏အေပၚ၌ အၿမဲတေစဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္ရွိပါသည္။ အခစားလုပ္ေသာသူတို႔၌ မရွိပါ။ ေစတနာႏွင့္လုပ္ေသာသူ၊ ေမတၱာႏွင့္လုပ္ေသာသူတို႔အေပၚ၌ သခင္ဘုရား၏လက္ေတာ္အစဥ္ရွိပါသည္။ ထုိသို႔ရွိသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယုံၾကည္၍ ေျပာင္းလဲလာၾကပါသည္။ ယေန႔ဧဝံေဂလိေဟာဖို႔ရန္ ကမၻာ့သာသနာျပဳအဖြဲ႕မ်ားက ရက္သတ္မွတ္၍ တြန္းအားေပးၾကသည္။ ဘုရားသခင္ ကမူ ေန႔တိုင္း ဧဝံေဂလိေဟာၾကဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔က လူမ်ိဳးႀကီးဝင္လား၊ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔ လူအမ်ားႀကီးဝင္လား၊ ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔လူအမ်ားႀကီးဝင္ျဖစ္ပါက အခမဲ့ရေသာဘုရားသားသမီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကေပမည္။ ဘုရားသခင္သားသမီးျဖစ္ရျခင္းက အခမဲ့ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာအားျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔ေရႊေရာက္ပါသလား၊ ေငြ ေရာက္ေနပါသလား။ ေကာင္းကင္သို႔ ေငြေရာက္လုိပါက ဧဝံေဂလိအတြက္ပ့ံပိုးၾကပါ။ ဆုေတာင္းၾကပါ။ ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊပို႔လိုပါက ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံၾကပါ။ သက္ေသခံခိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာေျပာခိုင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာဧဝံေဂလိသည္ စာကိုဖတ္ၿပီး၊ က်က္ၿပီးေဟာခိုင္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ အသက္တာ၌ ကိုယ္ေတြ႔ခံစားရေသာသက္ေသ၊ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို တဆင့္ျပန္၍ေျပာျပျခင္း၊သက္ေသခံျခင္းသည္သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားက အျပစ္သားတိုင္းအတြက္ ေကာင္းေသာသတင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္ရွိေနေသာသူသည္ ေသလွ်င္ ငရဲက်မွာေသျခာပါသည္။ ဘာသာတိုင္းကိုေလ့လာဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ မေကာင္းမႈျပဳေသာသူဘယ္တစ္ေယာက္မွ်ေကာင္းေသာေနရာသို႔မေရာက္ႏိုင္ပါ။

မိမိတို႔မေကာင္းတာ မလုပ္ပါဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုေနၾကေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုးက အပါယ္ေၾကာက္ေနပါကမေကာင္းတာလုပ္ထား၍ျဖစ္သည္။အျပစ္ရွိေန၍ျဖစ္ပါသည္။ အေၾ<ြကးမရွိပါက အေၾကြးရွင္ကို ေၾကာက္စရာမရွိပါ။ အေၾကြးရွိပါက အေၾကြးရွင္၏အသံကို ၾကားယံုႏွင့္ပင္ ပုန္းေနရပါသည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းကို ေၾကာက္ေနၾကရပါသည္။ ထုိအေျခမွ လြတ္ႏိုင္မည့္သတင္းက သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုမခံရ၊ သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးျဖစ္သည္။ (ေယာ၊၃း၁၈)(ဂလာ၊၃း၂၆) ဣသေရလလူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သက္ေသကိုထူဖို႔ ဘုရားသခင္၏လူျဖစ္ခြင့္သာရၾကသည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾကရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္သို႔ ဝင္ခြင့္ရၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေကာင္းကင္သို႔ မည္သည့္အရာပို႔ၾကမည္နည္းး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေလာက၌ ပိုင္ဆိုင္သမွ်တိုက္၊ အ္ိမ္၊ ကား၊ေရႊ၊ ေငြပစၥည္းဥစၥာအားလံုးတို႔သည္တစ္ေန႔ ေလာကမွ ထြက္ခြာသြားေသာအခါ က်န္ရစ္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။

ဧဝံေဂလိအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ပါဝင္ခဲ့သမွ်မက်န္ခဲ့ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာေျပာင္းလဲၿပီး ခင္ပြန္း၊ ဇနီးမေျပာင္းလဲေသးပါက၊ သူတို႔ငရဲသြားရမည့္အေရးစဥ္းစားၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ၾကပါရဲ႕လား၊ အမွန္ခ်စ္ပါက အိပ္ေပ်ာ္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ မခ်စ္ပါက ဒီေလာက္ဆိုးေသာသူ ငရဲသြားတာေတာင္နည္းေသးတယ္ဟု ဆိုၾကေပမည္။ သတင္းေကာင္းက လူတိုင္းၾကား၍ ခံစားဖို႔ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ေဝစာေဝျခင္းအားျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ယေန႔ မေျပာင္းလဲလွ်င္လည္း တစ္ေန႔ေျပာင္းလဲလာဖို႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲတိုင္း ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊမႈန္ကေလးမ်ားပို႔ထားျခင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းကင္သို႔ ေရာက္သြားသည့္အခါ မ်ားစြာေသာဆုလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္ကို ဆင္ျခင္၍ အားထုတ္လ်က္ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ရန္ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။


နာမေတာ္ျမတ္၌
ညီအစ္ကိုၾကီး Dr. တင္ေမာင္ထြန္း (Rev)

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

လီဆူဦးေအာင္သိန္းႏွင့္ဇနီးသည္တို႕ စင္ကာပူ ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳပြဲ 10 Mar 2014


10 Mar 2014 ညေနပိုင္းတြင္၊ တရားေဒသနာႏွင့္သက္ေသခံသြားပါသည္။ ယုဒသန္အသင္းေတာ္မွ ဆရာေတာ္မ်ိဳးသူ Matthew မွ ၾသဝါဒစကားေျပာရန္အခ်ိန္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကိုသာ နံပါတ္(၁)ထားရန္ ဘဝအသက္တာကို သားသမီး၊ေျမး (၁၈)ဦး၊ ျမစ္ တစ္ဦး အဘိုးအဖြားျဖစ္သူ၏ ၾသဝါဒ၊သက္ေသခံခ်က္ျဖစ္သည္။

Click Here to listen mp3
http://mingalaronline.biz/sermons/mp3/lesu.u.aung.thein2.mp3

9-Mar-2014 တြင္ စင္ကာပူသို႕ ေဆးစစ္ရန္ေရာက္ရွိေနေသာ ဆရာဦးေအာင္သိန္း၊ ဇနီးေဒၚခင္တင္တို႕ Grace Baptist Church ႏွင့္ Little Myanmar Fellowship (City Hall) သို႕လာေရာက္မိတ္သဟာရျပဳပါသည္။ လီဆူဆရာ ဦးေအာင္သိန္းက ကိုကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းအစ Praise Worship အဖြဲ႕ကို ဆုေတာင္းေပးျခင္းျဖင့္ စတင္ပါသည္။ တရားေဒသနာႏွင့္သက္ေသခံျခင္းျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

ဆရာတို႕ဇနီးေမာင္ႏွံကို ရန္ကုန္ဒလျမိဳ႕အသင္းေတာ္မွ ဆရာေနာေနာက က်န္းမာေရး၊ ဘု၇ားရွင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေရးအတြက္ ဆုေတာင္းေပးရာ၊ ဇနီးေမာင္ႏွံ၂ဦးတို႕ အသင္းေတာ္ေရွ႕တြင္ဒူးေထာက္ဆုေတာင္းခံသြားခဲ့ပါသည္။ အသက္ၾကီးေသာ္လည္း မိမိအျပစ္မ်ားကို လူေရွ႕မေျပာႏွင့္ ဘုရားေရွ႕မွာပင္ မိမိအျပစ္ရွိသည္ဟု မထင္ေသာ မာန္မာနႏွင့္မိမိကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္သူ၊ ေယာဘကဲ့သို႕သူဟု လူေရွ႕သူေရွ႕တြင္ သူမ်ားေခါင္းေပၚ အတင္းလက္တင္ျပီး၊ ဆုေတာင္းေပးခ်င္ေနေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာရွိပါသည္။ စာေရးသူ ျပည္ပအသင္းေတာ္တစ္ခု ေရာက္စဥ္ကာလ ျမန္မာျပည္တြင္အလြန္နာမည္ၾကီးလွေသာ သင္းအုပ္ဆရာၾကီးတစ္ပါးကို ကားျဖင့္ ၾကိဳပို႕ လုပ္ေပးခြင့္ရခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုဆရာၾကီးသည္ ျပည္ပအသင္းေတာ္ေလး တစ္ခုသို႕ လာေရာက္ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳေသာအခါ အသင္းေတာ္သင္းအုပ္ဆရာက တရားေဟာ၊ ဆုေတာင္းခြင့္အခ်ိန္မေပးႏိုင္ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စဥ္ေပၚတြင္ထိုင္ေစျပီး ဝတ္ျပဳျခင္းအဆံုးတြင္ ပရိတ္သတ္အား ေကာင္းၾကီးေပးျခင္းသာ လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးအျပီးတြင္ ထိုဆရာၾကီးသည္ စာေရးသူတို႕ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ့္ လူေရွ႕၊ သူေရွ႕တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဇနီးေမာင္ႏွံ၂ဦးကို ေကာင္းၾကီးေပးပါဟု ခြင့္မေတာင္းပဲ၊ ဖမ္းခ်ဳပ္သလို ဆြဲကိုင္ ေခါင္းေပၚလက္တင္ ေကာင္းၾကီးမ်ားအတင္းေပး၊ ဆုေတာင္းေပးပါသည္။ ထိုဆရာၾကီသည္ ရန္ကုန္တြင္ လူသိ၊ နာမည္ၾကီးဆရာၾကီးးျဖစ္ေသာ္လည္း ကံအားေလ််ာ္စြာ ႏိုင္ငံျခားရွိ စာေရးသူတို႕အသင္းေတာ္မွာ ရန္ကုန္သားနည္းပါးလွေသာေၾကာင့္ ထိုဆရာၾကီးကို သိသူနည္းေနသည္။  ထိုဆရာၾကီးကို မသိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံျမိဳ႕မ်ားစြာမွ ႏိုင္ငံျခားေရာက္လာသူ ပရိတ္သတ္လူမ်ားစြာတို႕က ၾကည့္ရႈေနၾကသည္။

ဆရာတို႕ ဇနီးေမာင္ႏွံ Little Myanmar အသင္းေတာ္ လူငယ္မ်ားေရွ႕တြင္ တစ္ခါမွ မသိဖူးေသာ ဓမၼဆရာဦးေနာေနာ ေကာင္းၾကီးေပးသည္ကို ဇနီးေမာင္ႏွံ၂ေယာက္စလံုး ေရွ႕ဆံုးထြက္ျပီး၊ ဒူးေထာက္ဆုေတာင္းခံျခင္းမွာ လူငယ္မ်ားအတြက္ အတုယူစရာျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕အားလံုးသည္ ဘုရားသားမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အျပစ္မ်ား မကင္းႏိုင္ပါ။ အနည္းဆံုး ဗီဇအျပစ္မ်ားရွိပါသည္။ သူေဌးၾကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားမွာ အသက္ၾကီးေလ ပိုျပီးအျပစ္မ်ားလွပါသည္။ ကမၻာဦးက်မ္း ၃၈ တြင္ အသက္ၾကီးေသာယုဒက ျပည့္တဆာအဝတ္စား ဆင္ယင္ထားေသာ ေသဆံုးသြားသည့္ မိမိသား၏ဇနီး (ေခြ်းမ) တာမကို က်ဳးလြန္ခဲ့သည္။ ေနာင္အခါတြင္ အသက္ၾကီးေသာ ယုဒက "သူ၏အျပစ္ထက္၊ ငါ့အျပစ္ကသာ၍ၾကီးေပသည္"  ဟု  လူေရွ႕၊ ဘုရားေရွ႕တြင္ အျပစ္ဝန္ခ် ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ျခင္းသာမက လူမ်ား၏ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုလည္း ရေပသည္။ အလားတူ က်မ္းစာတြင္ ဒါဝိပ္မင္းၾကီးႏွင့္ဗသေရွဗ တို႕က်ဴးလြန္မႈမ်ား ..စသျဖင့္ မ်ားစြာရွိပါသည္။ ေနမဟိက်မ္းစာတြင္ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ေနဟမိကိုယ္တိုင္ကစျပီး အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပြဲမ်ား လုပ္ျပီး ကၠဳသေရလႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ထူးေထာင္ရေပသည္။

ျမန္မာျပည္ သာသနာအတြက္လည္း အသက္ၾကီးသူ၊ ဦးေဆာင္သူမ်ားက လီစူးဦးေအာင္သိန္းကဲ့သို႕ ဆုေတာင္းခံဖို႕လိုပါသည္။ တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္လည္း ေနဟမိက်မ္းစာကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ားကို ရုပ္သိမ္းျပီး လူၾကီးမ်ား ဝန္ခံ၊ ဆုေတာင္းခံႏိုင္ပါက မည္မွ်ေကာင္းေပမည္နည္း။

ဆရာ လီစူးဦးေအာင္သိန္းတို႕ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ ဘုရားေရွ႕၊ လူေရွ႕တြင္ ဒူးေထာက္အျပစ္ဝန္ခံ၊ ဆုေတာင္းခံျခင္းျဖင့္ သူတို႕၏ က်မ္းမာေရးေဆးစစ္မႈ၊ သူတို႕မိသားစုသားသမီး၊ ေျမးျမစ္မ်ားကို ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားစြာ ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေရႊေငြ၊ဥစၥာ၊အိမ္ေျမယာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ အကင္းမွ်သာရွိပါသည္။ ၾကြယ္ဝေသာ ဝိညာဥ္အသီးမ်ား ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္း ..စသည္တို႕ကို ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

Little Myanmar မွညီငယ္၊ ညီမငယ္မ်ားက ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူရွိျခင္းျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားမႈ၊ လူေရွ႕ဘုရားေရွ႕မ်က္ႏွာရေစမႈမ်ားကို သက္ေသခံေျပာၾကားၾကပါသည္။ ဆရာေနာေနာမွ ေကာင္းၾကီးေပးျပီး ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းကို အဆံုးသတ္ပါသည္။
ဆရာခင္ ၊ ဆရာေအာင္ႏိုင္ +65 8282 2798, +65 92318043 မုရန္...။

 

Lion Home, Toa Payoh - biweekly worship on March 2014

 

Little Myanmar Fellowship, Saya Aung Naing, Saya U Aung Thein & wife, grandchild, Saya Khin

 

Little Myanmar Praise & Worship Team - paryer, Lesu U Aung Thein


Reference:

1. Murann Audio:
http://mingalaronline.biz/sermons/mp3/lesu.u.aung.thein2.mp3

2. Saya Sai Aye Gospelinterview 2014 Published on Sep 9, 2014
http://mingalaronline.biz/sermons/mp3/aungthein.lesu.htm

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ေတာမ်ိဳးေစနဲ႕ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ - ဆရာေဒးဗစ္လား 19June2015, Singapore


ေတာမ်ိဳးေစနဲ႕ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ - ဆရာေဒးဗစ္လား 19June2015, Singapore
ဘုရားနဲ႕ရင္းႏွီးတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ကဘုရားဆီကိုခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အတူေနထိုင္သြားလာေတာ့ ကိုယ္နဲ႕ဘုရား တေယာက္အေၾကာင္းတေယာက္ ေကာင္းေကာင္းသိရပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းေတြ၊ ဘုရားမၾကိဳက္တဲ့အလုပ္ကို ေရွာင္တတ္မယ္၊ ဘုရား ႏွစ္သက္တဲ့အလုပ္ေတြကို လုပ္မယ္။ ရင္းႏွီးထားဖို႕လိုပါတယ္။

ျမန္မာျပည္က ျပသနာအနည္းငယ္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ လွည့္စားျခင္းခံရတဲ့အသက္တာ ဆိုတာရွိပါတယ္။ ကိုယ္က ဘုရားနဲ႕အတူသြားလာ၊ ရင္းႏွီးတယ္ဆိုေပမဲ့ တခ်ိဳ႕အရာမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ လက္ခံဖို႕လိုပါတယ္။

ဝိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းၾကြေတာ္မူပါ .... ဆိုတဲ့အပိုဒ္ပါ။ သီခ်င္းေတြလည္း အရမ္းဆိုလို႕ေကာင္းပါတယ္။

တခ်ိဳ႕က ဒါကိုတမ်ိဳးျမင္တယ္။ တမန္ေတာ္ေခတ္ ေယရႈအထက္အရပ္ကို ၾကြသြားေတာ္မူျပီးတဲ့ေနာက္ ဝိညာဥ္ေတာ္သက္ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ တမန္ေတာ္ ၂ မွာေရးထားပါတယ္။ ျပည့္ဝျပီး လူေတြ မိန္းေမာျခင္းခံစားရတယ္။ အထူးသျဖင့္ အီဗင္ဂ်ယ္လိကယ္ ေတြက လက္မခံၾကပါဘူး။ သူတို႕က သခင္ေယရႈ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္မွာ ႏွစ္ျခင္းခံတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဝိညာဥ္ေတာ္က ဂ်ိဳးငွက္သ႑န္နဲ႕ မိုးေကာင္းကင္ေပၚက က်ဆင္းလာျပီး ေယရႈအေပၚနားလိုက္တယ္။ ဒါဟာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဆင္းၾကြလာျပီးသြားျပီ၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ တံဆိပ္ခပ္ျပီးသြားျပီ။ တစ္ခါပဲ ဆင္းၾကြမယ္၊ ဝိညာဥ္ေတာ္က က်ေနာ္တို႕ ယံုၾကည္သူမ်ားနဲ႕ အတူရွိေနျပီျဖစ္လို႕ ခဏခဏ ၾကြဆင္းလာစရာမလိုေတာ့ဘူး။ တခါၾကြဆင္းလာတာနဲ႕ လံုေလာက္တယ္ လို႕ခံယူၾကပါတယ္။ (ေယာဟန္ ၂၀း၂၁-၂၂)

မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မျပည့္စံုေသးဖူးလို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

 

ေယရႈကိုယံုၾကည္ျခင္း

ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ေယရႈကို ယံုပါသလဲ။ ဟိုး.. ကားေမွာက္တံုးက ငါ့ကို သူမ်ားေတြလိုေသဆံုးမသြားေစပဲ အသက္ကိုကယ္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါ့အသက္ကိုကယ္တဲ့ ေယရႈကို ယံုတယ္ လို႕ေျပာရင္ မွားပါတယ္။ ေယရႈဟာ သင့္ကိုယ္ခႏၱာအသက္ကို ကယ္ရံုနဲ႕ ယံုတယ္ဆိုရင္ မကယ္တင္ႏိုင္ပဲ ေသရေတာ့မယ္ဆို မယံုေတာ့သလို ျဖစ္ေနမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ ေယရႈကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဝိညာဥ္အသက္ ကယ္ျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။ ခႏၱာအသက္၊ အနာေရာဂါကင္းျခင္း၊ တန္ခိုးမ်ားေၾကာင့္ ယံုတယ္ဆိုရင္ မွားေနပါေသးတယ္။ မိမိရဲ့ ဝိညာဥ္ အသက္ရွင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေယရႈကိုယံုရပါမယ္။ ကိုယ္ေတာ္ေၾကာင့္သာ ဝိညာဥ္စိတ္ခ်သြားရတယ္။ ဒီေတာ့ အတြင္းသက္ေသ ရွိသြားပါျပီ။ အတြင္းသက္ေသရသြားသူဟာ ေသရမွာမေၾကာက္ေတာ့ပါဘူး။ ခႏၱာကိုယ္ ေသဆံုးရမွာကို လံုးဝမေၾကာက္ေတာ့တဲ့ အတြင္းသက္ေသျဖစ္ပါတယ္။

ယံုၾကည္သူဓမၼဆရာမ်ား အမႈေဆာင္လုပ္ငန္းလုပ္ၾကတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ရဲ့ တန္ခိုးပါရပါမယ္။ ဘုရားမွာ တန္ခိုးရွိတယ္။ အမႈေဆာင္လုပ္ငန္းမွာ ဘုရားတန္ခိုးပါမွ ျဖစ္မယ္။ မယံုၾကည္သူမ်ားမွာလဲ တန္ခိုးရွိတယ္။ ဥပမာ ေမာေရွ အဲဂုတၱဳျပည္က ဖာေရာဘုရင္မ်ားဆီ သြားျပီး ဘုရားတန္ခိုးျပတယ္။ ဖာေရာဘုရင္ရဲ့ နတ္ဝိဇၹာ ေမွာ္ပညာရွင္မ်ားလည္း တန္ခိိုးရွိတယ္ေနာ္။ ေမာေရွကို ဘုရားေပးထားတဲ့ တန္ခိုးအတိုင္း ေတာင္ေဝွးက ေမြျဖစ္ေအာင္လုပ္ျပေတာ့ နတ္ဝိဇၹာေမွာ္ေတြလည္း လုပ္ျပတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားအမႈေတာ္ေဆာင္ရာမွာ တန္ခိုးပါမွ အမႈေတာ္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္၊ အမႈျပီးျပီ ျဖစ္ပါမယ္။

 

ဧဝံေဂလိ ျပန္႕ႏွံျခင္း

တမန္ေတာ္ေခတ္က ဘုရားတန္ခိုးမ်ားစြာ ျပသခဲ့တယ္။ ဒါေလာက္ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္တာေတာင္ ယံုၾကည္သူမ်ား မယိုင္မလဲၾကပါဘူး။ ေရာမအင္ပါယာလက္ထက္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ညွင္းဆဲျခင္း ၾကီးမားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္လဲ ဆိုေတာ့ ခရစ္ယာန္ေတြကို တံက်င္လ်ိဳသလို တုတ္နဲ႕ထုတ္ျခင္းေပါက္ထိုးတယ္။ ေရနံနဲ႕စိမ္ျပီး မီးရိႈ႕တယ္။ မီးေလာင္ေနတဲ့ ခရစ္ယာန္ ညွင္းပမ္းခံမ်ားၾကားမွာ ေရာမအာဏာပိုင္ေတြက စားပြဲကိုခင္းျပီး ညစာစားေသာက္ၾကတယ္။ ဒါေလာက္ထိေအာင္ ရက္စက္စြာ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ခဲ့ပါတယ္။ ေရာမဘုရင္ၾကီး ကြန္စတန္တင္ လက္ထက္မွာ ေျပာင္းလဲမႈၾကီး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ဘုရင္ၾကီးက အိပ္မက္မက္တယ္။ လက္ဝါးကပ္တိုင္နဲ႕ စစ္ခ်ီရင္ ေအာင္ႏိုင္မယ္လို႕ နမိတ္ဖတ္ျပီး သူ႕စစ္ပြဲေတြမွာ လက္ဝါးကပ္တိုင္ ေရွ႕မွာထားျပီး ခ်ီတက္ေအာင္ျမင္ေစတယ္။ စစ္တကယ္ ေအာင္ႏိုင္ေတာ့ ေရာမႏိုင္ငံသားအားလံုးကို ခရစ္ယာန္ဘာသာ မဝင္မေနရ အတင္းၾကပ္ သြတ္သြင္း၊ ဝင္ေစပါတယ္။ ဒါဟာ မွားယြင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရာမအင္ပါယာၾကီး တစ္ခုလံုး ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္မႈ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွ ျပသနာၾကီးေပၚလာပါေတာ့တယ္။ ဘုရင္က ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာတာ ဧဝံေဂလိတရားေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ၊ ရာထူးအာဏာ က်ယ္ျပန္လိုတဲ့အတြက္ အိပ္မက္အရ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာတာဆိုတာ့ မွားယြင္းေနပါတယ္။

ကြန္စတန္တင္ ဘုရင္လက္ထက္ကစျပီး၊ ဘာသာေရး လုပ္စားတဲ့ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၾကီးစိုးတဲ့ေခတ္ျဖစ္လာတယ္။ က်မ္းစာကို သူတို႕လိုတဲ့အပိုင္းပဲ ထုတ္ႏုတ္ဖတ္ရႈ၊ နားေထာင္ေစျပီး ဘာသာျပန္ခြင့္လဲမေပးဘူး။ လူတိုင္းကိုလဲ မဖတ္ခိုင္းဘူး။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ခရစ္ယာန္ဘာသာကို သူတို႕အာဏာရွိေရးအတြက္ အသံုးခ်သလို လုပ္ၾကပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ျဖစ္လာေတာ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းနဲ႕ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဘုရင္က ဦးစားေပးလာတယ္။

ေနာက္ သခင္ေယရႈေဟာၾကား၊ လက္ေတြ႕ျပခဲ့တဲ့ ကယ္တင္ျခင္းတရားေတြလည္း တေျဖးေျဖး ေပ်ာက္ဆံုးလာျပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာဆိုတာ ကိုယ္က်င့္မွာ ကိုယ္ေကာင္းကင္ေရာက္မယ္ဆိုတဲ့ ကိုယ္က်င့္တရားဘာသာဘက္ကို ဦးတည္လာျပန္တယ္။ က်င့္ၾကတယ္။ က်င့္ၾကတယ္။ ကိုယ္ေကာင္းေအာင္ေနရင္ ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္မယ္ အယူဝါဒ ရိုမင္ကာသိုလစ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းဖို႕ကို အဓိကထားျပီး သြန္သင္လာၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ ေယရႈေျပာခဲ့တဲ့ ခရစ္ယာန္၊ ဝိညာဥ္ကယ္တင္ျခင္းလမ္းေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသလို ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္နဲ႕ခ်ီျပီး အေမွာင္လႊမ္းေသာ ခရစ္ယာန္ေခတ္ကာလ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေခတ္ကာလ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားဟာ တမန္ေတာ္ေခတ္ကလို တန္ခိုးမရၾကပါဘူး။ အာဏာ၊ေငြနဲ႕ ခရစ္ယာန္ဘာသာေခတ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေခတ္ ရွိေနတဲ့ က်မ္းစာအုပ္ကို ပိတ္ပစ္လိုက္တယ္။ သူတို႕စိတ္တိုင္းက် က်မ္းေတြကို ထုတ္ႏုတ္ျပီး က်မ္းစာအုပ္အသစ္ ထုတ္တယ္။ တကယ့္အမွန္ကန္ က်မ္းစာကို ဖတ္သူ၊ ထုတ္ေဝသူမ်ားကို လိုက္လံ သတ္ျဖတ္ပစ္တယ္။ ဘာသာေရး အာဏာရွင္ ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။

 

ရိုးရာအေလ့အထမ်ားႏွင့္ခရစ္ယာန္

မိမိရိုးရာဓေလ့မ်ား၊ နတ္ကိုးကြယ္တဲ့ဓေလ့မ်ားကိုလဲ စြဲကိုင္တဲ့ အက်င့္ခရစ္ယာန္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္အသက္ရွင္လာၾကတယ္။ ဥပမာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ ဖားစည္ သေကၤတအေၾကာင္း ရာဇဝင္ေကာင္းေကာင္းသိထားသူမ်ား ရွိမွာပါ။ ကခ်င္လူမ်ိဳးမွာ မေနာတိုင္၊ ခ်င္းလူမ်ိဳးမွာ ေအာက္ခ်င္းငွက္ ..စသျဖင့္ ဒါေတြဟာ ရိုးရာ နတ္ကိုးကြယ္မႈမ်ားက က်န္ရစ္တဲ့ ဓေလ့ထံုးစံ သေကၤတေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံရင္ ဒါေတြကို နားလည္ရပါမယ္။ နတ္စားအက်င့္ေတြကို ေရာစပ္လုပ္ရင္း . ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြဆို ကေလးေမြးလာရင္ ဂ်င္းနဲ႕အမဲသားေထာင္းျပီ ေကြ်းတဲ့စရိုက္မ်ိဳးေတြ ရွိေနေသးတယ္။ တရုပ္လူမ်ိဳး ယံုၾကည္သူတစ္ဦး သူတို႕မွာ အဖိုးအဖြား အရိုးအိုးေတြ သိမ္းထား၊ ေအာက္ေမ့သတိရတဲ့ အက်င့္ဓေလ့ေတြ ရွိပါတယ္။ ယံုၾကည္သူျဖစ္လာျပီးေနာက္ ဒါေတြအားလံုး ၊ အရိုးအိုးေတြ လႊင့္ပစ္လိုက္တယ္။ အိမ္မွာမထားေတာ့ဘူး။ တခ်ိဳ႕ ဓမၼဆရာျဖစ္ေနေပမဲ့ ဒါမ်ိဳးေတြ မလုပ္သင့္ေၾကာင္း သိတယ္။ မေျပ ာရဲၾကဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အားနာတယ္၊

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ငါလုပ္မွ ငါရမယ္ ဆိုတဲ့ ခရစ္ယာန္ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္သြားၾကျပန္ပါတယ္။

 

ပရိုတက္စတင့္၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမာတင္လူသာ

၁၅ရာစုေလာက္မွာ အရမ္းက်င့္ေလေလ၊ ျငိမ္သက္ျခင္းမရေလေလ ခံစားရတဲ့ ရိုမင္ကာသိုလစ္ မာတင္လူသာ ဆိုတဲ့ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါး ေပၚထြက္လာတယ္။ သူ႕မွာ ျငိမ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္း မခံစားရေတာ့ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ ဘုရားနဲ႕ရင္းႏွီးစြာေနထိုင္ရင္း ဧဖက္ ၂း၈ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရသည္ ဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာသေဘာေပါက္သြားပါတယ္။ ဝိညာဥ္လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ရရွိသြားပါတယ္။ သူက ကယ္တင္ျခင္းတရားမ်ားကို ရဲတင္းစြာေဟာေျပာေတာ့ ရိုမင္ကာသိုလစ္ေတြက ျပန္လာဖို႕ေခၚတယ္။ သူက ျပန္မလာေတာ့ စစ္ေတြျဖစ္တယ္။ အသင္းေတာ္ေတြ ႏိုးၾကားလာၾကတယ္။ ဝိညာဥ္လြတ္ေျမာက္ျခင္း ကယ္တင္ျခင္းတရားဆိုတာ ကိုယ္က်င့္မွ ရတာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေယရႈျပဳခဲ့တဲ့အမႈ၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ရရွိျခင္းကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္သေဘာေပါက္သူမ်ား ေပၚထြက္လာတယ္။ ဒီအုပ္စုကို ရိုမင္ကာသိုလစ္မ်ားက ပုန္ကန္သူမ်ား ပရိုတက္စ္ လုပ္သူမ်ားလို႕ သတ္မွတ္ရင္း ေနာက္ဆံုး ပရိုတက္စတင့္ ဆိုတဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါေတာ့မယ္။

မာတင္လူသာေၾကာင့္ ဝိညာဥ္လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသူမ်ားက လမ္းနည္းနည္းလြဲလာတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းရျပီးရင္ ဘာမဆိုလုပ္လို႕ရတယ္။ ဘုရားသခင္ခြင့္လြတ္တယ္ တလြဲယူဆသူမ်ားကို ေနာက္ထပ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါး ဂြ်န္ဝက္စေလ ဆိုတဲ့ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးတစ္ဦးက လမ္းမွန္ကို ျပန္တည့္ေပးပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဆိုတာ ကယ္တင္ျခင္းရျပီးဆိုျပီး ဘလိုင္းဖိန္႕ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ေနရံု မရွိသင့္ပဲ၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအသက္တာကို လိုက္ေလွ်ာက္မွသာ စစ္မွန္တဲ့ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ ဂြ်န္ဝက္စေလက သြန္သင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ေလာက ပ ိုျပီးသန္႕ရွင္းလာပါတယ္။ ေျဖာင့္မတ္လာပါတယ္။

 

ေယရႈမာနနဲ႕ထြက္ (ရယ္စရာ)

ဓမၼဆရာတစ္ဦးရွိပါတယ္။ ယံုၾကည္ကာစ အခ်ိန္ သူ႕ေနာက္လိုက္တဲ့အခါ နတ္ဆိုးထုတ္တာေတြ ေတာ္ေတာ္လုပ္ပါတယ္။ သူက အသံအက်ယ္ၾကီးနဲ႕ ေယရႈမာနနဲ႕ ထြက္ လို႕ေအာ္ဟစ္ျပီး နတ္ဆိုးဝင္ေနပါတယ္လို႕ ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္သူမ်ား ေခါင္းကို လက္တင္ဆုေတာင္းေပးတယ္။ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးကို ခင္ဗ်ားမွာ နတ္ဆိုးရွိတယ္။ အဲဒီနတ္ဆိုး ေယရႈမာနနဲ႕ထြက္ လို႕ေအာ္ေျပာရင္း တဆင့္တက္တယ္။ နတ္ဆိုး နာမည္ေျပာ လို႕ေမးလိုက္ေတာ့ ... ဆုေတာင္းခံသူက ရုတ္တရက္ ေမာင္ႏိုင္ လို႕ေအာ္ေျပာလိုက္တယ္။ ဓမၼဆရာရဲ့ နာမည္ကလဲ ဦးေမာင္ႏိုင္ ဆိုေတာ့ ဓမၼဆရာ ၾကက္ေသျဖစ္သြားတယ္။ သူ႕နာမည္ကို ေအာ္ျပီး ေယရႈမာနနဲ႕ထြက္လို႕ ဘယ္ေအာ္ရဲေတာ့မလဲ။ ဒါနဲ႕ ဓမၼဆရာလဲ အသံေလ်ာ့သြားတယ္။

အဲဒီဓမၼဆရာေနာက္ လိုက္ေလ့လာေနတဲ့ မယံုၾကည္သူတစ္ဦးက မ်က္ႏွာေလးဇီးရြက္ေလာက္နဲ႕ ဆရာထံ ခ်ဥ္ကပ္ေျပာလာတယ္။ ဆရာေျပာစရာရွိလို႕ ဆိုေတာ့ ဓမၼဆရာဦးေမာင္ႏိုင္က ဘာလဲ ..ေမးတယ္။ ဆရာရယ္.. ဆရာတို႕ကိုးကြယ္တဲ့ဘုရား သခင္ေယရႈကို ေယရႈ ေယရႈ လို႕ အသံက်ယ္ၾကီးနဲ႕ ေအာ္ဟစ္ေျပာေနတာ ၾကားရတာ စိတ္မခ်မ္းသာလို႕ပါ။ ေလ်ာ့ေျပာလို႕မရဘူးလား ဆရာရယ္...တဲ့ (ရယ္သံမ်ား)

 

ေတာ္မ်ိဳးေစ့အေၾကာင္း

မသဲ ၁၃း၂၄ မွာ ေတာမ်ိဳးေစ့အေၾကာင္း ေရးထားပါတယ္။ ေကာင္းေသာစပါးနဲ႕ လကၡဏာတူတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ႏႈတ္ပစ္လိုက္ရမလား ေမးေတာ့ မႏႈတ္ပစ္ပါနဲ႕။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့က အပင္နဲ႕မွားျပီးႏႈတ္မိမွာစိုးလို႕ မႏႈတ္ပစ္ဖို႕ မွာၾကားပါတယ္။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ ဆိုတာ အခ်ိန္တန္ အသီးသီးပါမယ္။ အခ်ိန္တန္လို႕ အသီးမသီးတဲ့အခါက်မွ ဒီအပင္ ေတာမ်ိဳးေစ့က လာတာ ေသခ်ာေပါက္သိတဲ့အခ်ိန္ ဘုရားသခင္က ပယ္ရွင္းေတာ္မူမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသီးမရွိရင္ ခုတ္ပစ္ပါမယ္။

တခါက ဓမၼဆရာတစ္ဦး ဆရာၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္းဆီ ေရာက္လာျပီး၊ သူ႕မိန္းမက သူ႕ရဲ့ သာသနာျပဳခရီးမွာ အျမဲတမ္း ကိုးလိ္ုးကန္႕လန္႕လုပ္တယ္။ မကူညီပဲ ေႏွာက္ယွက္လို႕ အခု ဒီမိန္းမကို စြန္႕ပစ္လိုက္ျပီး ခ်င္းေတာင္တန္းမွာ တစ္ဦးတည္း သာသနာျပဳထြက္ေတာ့မယ္ ေျပာပါတယ္။ ဆရာၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္းက ခင္ဗ်ား ဒီမိန္းမတေယာက္ေတာင္ မေျပာင္းလဲေစပဲနဲ႕ ၊ မိန္းမကို စြန္႕လႊတ္ျပီး ခ်င္းေတာင္မွာ သာသနာျပဳမယ္ဆိုရင္ ခ်င္းေတာင္မွာလဲ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားရဲ့ သာသနာကိုလဲ မယံုၾကည္ႏိုင္ဘူး။ ခင္ဗ်ား သာသနာျပဳသြားမဲ့ခရီးအတြက္လည္း က်ေနာ္ ဆပ္ကပ္မေပးႏိုင္ဘူး လို႕ ျငင္းပယ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သာသနာျပဳ၊ အမႈေတာ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ပထမဆံုး မိမိနဲ႕မိသားစုကို အရင္ေျပာင္းလဲဖို႕ လိုပါတယ္။ (အတူပါလာေသာ ဂီတမႈး ေနာေနာဦးစြာေျပာင္းလဲျပီး သူ႕ဖခင္လဲ ေျပာင္းလဲလာျခင္းကို ဆက္ေျပာပါသည္)။

 

ဆုေက်းဇူးမွာ အသီးသီးဖို႕ျဖစ္သည္

ေတာမ်ိဳးေစ့ ၾကီးထြားတဲ့အရွိန္က ျမန္ပါတယ္။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစထက္ေတာင္ ျမန္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီအသင္းေတာ္ တနဂၤေႏြ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း၊ အခုလို တရားပြဲေတြမွာလဲ ေတာမ်ိဳးေစ႕လဲ လာပါတယ္။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ကေတာ့ ...အန္တီကို ေမးတာေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အန္တီ ဘယ္လမ္းသြားေနတာ အန္တီသိပါတယ္ .. လို႕ အေျဖေပးတယ္။ ေတာမ်ိဳးေစ့ကေတာ့ ဟာေလလုယ အက်ယ္ၾကီးလဲ လုပ္တယ္။ တခါတေလ မသိမသာ မ်က္ရည္က်ျပီး သူထာဝရအသက္ကို ရတဲ့အေၾကာင္း၊ ေကာင္းၾကီးမ်ားစြာရေၾကာင္းကို က်ယ္ေလာက္စြာ ေျပ ာတတ္သူမ်ား ရွိပါတယ္။ ဒီဘုရားေက်ာင္းထဲမွာပဲ ေတာ္မ်ိဳးေစ့နဲ႕၊ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ရွိေနပါတယ္။

ေပါလုက စိုက္ပ်ိဳးေတယ္။ အာေပါလုက ေရေလာင္းတယ္။ ၾကီးထြားေစတာကေတာ့ ဘုရားသခင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ အလုပ္က ေတာမ်ိဳးေစ့ကို ၾကည့္ေနစရာမလိုဘူး။ ကိုယ့္ဖာသာ ၾကီးထြားေနဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ငါ၌တည္လ်င္ မ်ားစြာေသာအသီးသီးမည္ လို႕ ဆိုပါတယ္။ ေခၚထားျခင္း ခံရသူဆိုတာ ဒီအခန္းထဲ ရွိေနသူအားလံုး ေခၚထားခံရသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ခံရသူက နည္းပါတယ္။ ေရြးေကာက္ခံရဖို႕ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစအျဖစ္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ၾကီးထြားေနဖို႕ လိုပါတယ္။

ခြက္၅၀၊ ခြက္၃၀၊ ခြက္၁၀ ဥပမာအတိုင္း ခြက္၅၀ရသူ ၂ဆတိုးပြားေအာင္ လုပ္ျပီး ျပန္အပ္ပါတယ္။ ခြက္၃၀ ရသူလဲ ဒီလိုပဲ ၂ဆ တိုးပြားေစပါတယ္။ ကိုယ္ရထားတဲ့ ကယ္တင္ျခင္းနဲ႕ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ကို တိုးပြားေအာင္လဲ မလုပ္ႏိုင္သူမ်ား အံသြားၾကိတ္ခဲရာအရပ္ကို အပ္ခံရပါတယ္။ ႏႈတ္ျခင္းကို ခံရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆုေၾကးဇူး ဆိုတာ အသီးသီးဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အသီးမသီးရင္ အခ်ိန္မတန္မီ ေခၚေတာ္မူျခင္းကို ခံရပါတယ္။ Untimely Death လို႕အဂၤလိပ္လို ေခၚပါတယ္။

က်ေနာ့္အစ္ကို ရွိပါတယ္။ မႏွစ္က ေသဆံုးသြားပါျပီ။ က်ေနာ္ကို ဆုေတာင္းေပးဖို႕ ေျပာပါတယ္။ သူ အသက္ရွင္လိုပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆုေတာင္းေပးပါ လို႕ေျပာေပမဲ့ က်ေနာ္ သူ႕ကို ျမင္ကတည္းက သူေသေတာ့မယ္။ အသီးမသီးတဲ့အတြက္ ေစာစီးစြာ ေခၚေတာ္မူျခင္း ခံရေတာ့မယ္ ဆိုတာ သိျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၃၈ႏွစ္အရြယ္မွာပဲ ေသဆံုးသြားပါတယ္။ ဘုရားသခင္က သူ႕ို အခ်ိန္ အမ်ားၾကီးေပးခဲ့ပါတယ္။ သူက အသီးမသီးဘူး။ အသက္တာ ဆိုးဝါးစြာ အသက္ရွင္တယ္။ မေသခ်င္ေပမဲ့ အခ်ိန္မတန္ခင္ ရုတ္သိမ္းျခင္းကို ခံလိုက္ရပါတယ္။

Perfect Will ဆိုတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ အလိုေတာ္အေၾကာင္း မနက္ဖန္ သင္ေပးပါမယ္။ တရားစီရင္ျခင္း Judgement အေၾကာင္းပါ။

 

က်ေနာ့္ အသက္တာ ေန႕တိုင္း လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚက ေယရႈကို စဥ္းစားတိုင္း တန္ခိုးရပါတယ္။ ေယရႈလုပ္ခဲ့တဲ့အမႈက က်ေနာ့္ကို တန္ခိုးျဖစ္ေစပါတယ္။ (က်ယ္ေလာင္စြာ ေျပာပါသည္)။ ဒီတန္ခိုးနဲ႕ အမႈေတာ္ေဆာင္ရပါတယ္။ ေယရႈကားတိုင္ေပၚ အေသခံတာကို စဥ္းစားျပီး ဘာခံစားမႈမွ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ Something Wrong တခုခု မွားေနပါျပီ။ ခံစားမႈ ျဖစ္ရပါမယ္။

ေဖာင္းျပား ခရစ္ယာန္ ဆိုတာလည္းရွိပါတယ္။ (ရယ္စရာ)။ တရားေဟာတာ လာနားေထာင္ျပီး ဝိညာဥ္ေတာ္ေတြ ရလို႕၊ ေဖာင္းေနတယ္။ ရက္ေတာ္ေတာ္ၾကာေတာ့ ဝိညာဥ္ေတာ္ ျပားသြားတယ္။ ခြန္အားမရွိေတာ့လို႕ ဘုရားေက်ာင္းေျပးျပီး နားေထာင္လိုက္ရ ျပန္ေဖာင္းလာျပန္တယ္။ ဆရာဆိုလဲ ကိုယ့္ဆရာမွ။ တရားေဟာတာၾကားရင္ ကိုယ့္ကို ေစာင္းေျပာေနတယ္ဆိုျပီး မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတာမ်ိဳး .. ေဖာင္းျပားခရစ္ယန္ျဖစ္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ျပသနာက သူမ်ားကို လက္ညိဳးမထိုးသင့္ပါ။ ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္က ျပသနာျဖစ္ေနတာကို နားလည္ဖို႕လိုိပါတယ္။

ေတာမ်ိဳးေစ့ေတြ က်ေနာ္ ပ ူတာအိုသြားတုန္းက ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ အခ်င္းခ်င္း ျပသနာျဖစ္လို႕ အာဏာပိုင္မ်ားက ခ်ိတ္ပိတ္ထားရတဲ့ အသင္းေတာ္ကို ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ ေတာ္မ်ိဳးေစ့ ဆိုတာ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့နဲ႕ အသြင္သ႑န္တူပါတယ္။

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမတို႕... ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ဆိုတာ ... အခ်ိန္တန္... အသီးသီးမယ္..။ ျမစ္နားမွာစိုက္တဲ့အပင္လို.. အရြက္မညိဳဳးႏြမ္းတတ္ေသာ အပင္ျဖစ္တယ္။ ျပဳေလသမွ်တို႕၌ ေအာင္ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆပ္ကပ္ဆုေတာင္းၾကရေအာင္။

 

ဆရာၾသဂတ္စတပ္မွာ ေကာင္းၾကီးေပး၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္းရင္း ပထမေန႕ အဆံုးသတ္ပါသည္။ စေန႕၊ တနဂၤေႏြ ၂ညဆက္တိုင္ 45 Thomson Road (Novena MRT) Thomson Rod Baptist Church တြင္ ညစဥ္ ၁၀နာရီအထိ ေဟာၾကားေနပါသည္။ မလာတတ္ပါက ဆက္သြယ္ရန္ ...98941045 91098795 90068912

the End...

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

စိတ္ရွည္ျခင္း ႏွင့္ အခ်ိန္ေပးမႈ

ရြာတစ္ရြာက ခရစ္ယာန္တရားေဟာဆရာ - ဆရာမ်က္ျပဴးရဲ့ ရံုးခန္းမွာ ဆိုင္းဘုတ္တစ္ခုရွိတယ္။   "မိမိျပႆနာကို မေျပာခင္ ၅မိနစ္ ထိုင္ေစာင့္ပါ"   လို႔ေရးထားပါတယ္။ အသင္းသားမ်ားကို စိတ္ရွည္မႈ နဲ႔ အခ်ိန္ေပးမႈ ေလ့က်င့္ေရးေပါ့..

တပည့္တစ္ေယာက္ ၀ုန္းဒိုင္းေျပး၀င္လာျပီး  ဆရာၾကီး၊ဆရာၾကီး .. လို႔ေအာ္ခ်ိန္မွာ ဆရာၾကီးကေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆး စိတ္ရွည္စြာလွည့္ၾကည့္ျပီး ဆိုင္းဘုတ္ကို လက္ညိဳးထိုးျပျပီး ထိုင္းခိုင္းပါတယ္။ .. တပည့္ကလည္း ဆရာကို ေၾကာက္ေတာ့ ၅မိနစ္ေစာင့္ပါဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ကို ဖတ္လိုက္မိျပီး ထိုင္ခ်လိုက္တယ္။ သူ႔အတြက္ အလြန္အေရးၾကီးေနတဲ့အခ်ိန္ ၅မိနစ္ေစာင့္ျပီးမွ ေျပာရမယ္ဆိုေတာ့ ... ေစာင့္ရတာ အခ်ိန္ေတြကုန္ခဲလြန္းလွျပီး .. ဂဏာမျငိမ္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ေနတာ လူအမ်ားျမင္ေနရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ၅မိနစ္ျပည့္ျပီးမွ ထလာျပီးေျပာလိုက္တာကေတာ့  ...

ဆရာ၊ ဆရာ .. ရြာထဲမွာ ဆရာ့အိမ္ မီးေလာင္ေနလို႔ လာေျပာတာပါ ... ဆိုပဲ...

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

ငါးအမည္ ျမန္မာလို မသိသူမ်ား၊ အဂၤလိပ္လို မသိသူမ်ား အတြက္ ေစ်းဝယ္ရ လြယ္ကူေအာင္ ျမန္မာငါး အခ်ိဳ႕ကို ပံုႏွင့္တကြ ရွာေဖြ ျပဳစု ထားပါတယ္….ေအာင္သူ...

ငါးၾကင္း - soldier river BARB, red cheek BARB, common CARP
 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)


Come, now is the time to worship
Come now is the time to give your heart
Come just as you are to worship
Come just as you are before your God   Come

One day every tongue will confess You are God
One day every knee will bow
Still the greatest treasure remains for those
Who gladly choose you now

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတာ္ေပၚတြင္၊
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း အေသြးသြန္းေလာင္းျခင္းျဖင့္ အပယ္ခံငရဲထဲမွေရြးႏႈတ္ခဲ့ျပီ။
သင္ေပးဆပ္ရမဲ့အျပစ္ေၾကြးမ်ားအတြက္၊ သူအေသခံခဲ့ျပီ။

ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုခ်စ္ေတာ္မူသည္
သားေတာ္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္သည္၊ သင့္ကိုခ်စ္သည္။
ျမည္းစမ္းပါခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား၊


ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုခ်စ္သည္
သင့္ႏွလံုးသားထဲမွာခံစားရတဲ့အရာ ရင္ဖြင့္လ်က္ဘုရားကိုေျပာပါ
ေကာင္းျမတ္ေသာဘုရားသခင္ အသက္ရွင္ေၾကာင္းသိရမည္အမွန္

ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုခ်စ္ေတာ္မူသည္
သားေတာ္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္သည္၊ သင့္ကိုခ်စ္သည္။
ျမည္းစမ္းပါခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား၊သင့္ျပစ္ဝန္ထုပ္ခံေသာအရွင္၊
ေယရွုဘုိ႔သင္၌ေနရာအခန္းရွိသလားက်ဴး။ ၁၅၄ ဗ်ာ၊ ၃း၂ဝ
Have you any room for jesus? 351

၁ သင့္ျပစ္ဝန္ထုပ္ခံေသာအရွင္၊
ေနရန္အရပ္ရွိသလား။
ေခါက္လ်က္ဝင္ရန္ခြင့္ေတာင္းေနစဥ္၊
ျပစ္ရွိသူလက္ခံမည္လား။

ထပ္ဆိုရန္။
ဘုန္းႀကီးဘုရင္ေယရွုရွင္ဘုိ႔
ေနရန္အခန္းခုျပင္ေလ။
စိတ္ႏွလံုးတံခါးက်ယ္စြာဖြင့္၊
ခ်ိန္ရွိစဥ္ဝင္ရန္ေတာင္းပန္။


၂ ေပ်ာ္ပါးျခင္းႏွင့္ စီးပြါးေရးသာ၊
သင့္စိတ္တြင္ေနရာရွိေပ။
သင့္တြက္ေသခံရွင္သခင္အား၊
ေနရာသင္သည္ဖြင့္မေပး။

ထပ္ဆိုရန္။

၃ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ေခၚဘိတ္စဥ္ခါ၊
ေယရွုဘို႔ခ်ိန္ရွိသလား။
ယေန႔လက္ခံရာေန႔ျဖစ္ပါ။
နက္ျဖန္တိုင္ေအာင္မဆိုင္းရာ။

ထပ္ဆိုရန္။

၄ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔လြန္မသြားခင္၊
ေနရား၊ အခ်ိန္ကိုဆက္သ။
မၾကာခင္သင့္စိတ္ခုိင္မာလွ်င္
ေတာင္းပန္သံကုိသင္မၾကား။

ထပ္ဆိုရန္။ 
ဘုန္းႀကီးဘုရင္ေယရွုရွင္ဘုိ႔
ေနရန္အခန္းခုျပင္ေလ။
စိတ္ႏွလံုးတံခါးက်ယ္စြာဖြင့္၊
ခ်ိန္ရွိစဥ္ဝင္ရန္ေတာင္းပန္။

Have you any room for Jesus,
He who bore your load of sin?
As He knocks and asks admission,
Sinners, will you let Him in?

Refrain
Room for Jesus, King of Glory!
Hasten now His Word obey;
Swing the heart’s door widely open,
Bid Him enter while you may.

Room for pleasure, room for business,
But for Christ the Crucified,
Not a place that He can enter,
In the heart for which He died?

Refrain

Have you any room for Jesus,
As in grace He calls again?
O today is time accepted,
Tomorrow you may call in vain.

Refrain

Room and time now give to Jesus,
Soon will pass God’s day of grace;
Soon thy heart left cold and silent,
And thy Savior’s pleading cease.

Refrain

Room for Jesus, King of Glory!
Hasten now His Word obey;
Swing the heart’s door widely open,
Bid Him enter while you may.


Ref:  MCA Praise & Worship
http://www.youtube.com/watch?v=Meg_5AAPlp4&feature=em-uploademail-new

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

All in All
You are my strength when I am weak
You are the treasure that I seek
You are my all in all
Seeking You as a precious jewel
Lord to give up, I’d be a fool
You are my all in all

Jesus, Lamb of God, worthy is Your name

Jesus, Lamb of God, worthy is Your name
Taking my sin, my cross, my shame
Rising again, I bless Your name
Your are my all in all
When I fall down, You pick me up
When I am dry, You fill my cup
You are my all in all