မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Monday, Sep 01st

Last update09:34:20 PM GMT

You are here:: ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

E-mail Print PDF


ီDownload Link

http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit%20July%202012.pmd.pdf

မာတိကာ
ေကာင္းကင္၌ဆုလဒ္မ်ားခံစားဖို႔ - ညီအစ္ကိုႀကီးီဦးတင္ေမာင္ထြန္း
အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဇာတိသေဘာကို ျငင္းပယ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးထန္က်င့္လန္
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္တိုးဝင္ပါ - ဆရာဦးၫြန္႔လွ
ယခုဘဝေနာင္ဘဝႏွင့္ဆိုင္ေသာအာမခံခ်က္ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးတင္ေမာင္ၫို
သမၼာက်မ္းစာကိုအေလးဂ႐ုျပဳ၍ - ဆရာဦးေအာင္သက္ၫြန္႕
သက္ေသခံခ်က္

ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း

လူ၌ ခႏၶာႏွင့္ ဝိညာဥ္ ႏွစ္ျဖာ တြဲဖက္ေနပါသည္။ ခႏၶာက အနားယူဖို႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္က အေရးမႀကီးေသာ္လည္း ဝိညာဥ္အိပ္ေပ်ာ္ေနပါက ယံုၾကည္သူတို႔အတြက္စိတ္ပူစရာျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းကာလက ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားအား ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္၍ သက္ေသခံဖို႔
မေျပာပါ။ ေလာကလူသားမ်ားအားငါ့နာမႏွင့္ သမုတ္ေသာငါ့လူမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ ငါ၏သက္ေသကို ေတြ႔ရမည္ဟု ဘုရားသခင္က မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသည္ကို ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္၌ လကၡဏာရွိပါသည္။ ထုိလကၡဏာက ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ရွိေသာလူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားမွ ေပါက္ဖြားရပါသည္။ အာျဗဟံမွ အစျပဳပါသည္။ ဤသည္မွာယေန႔ ဓမၼသစ္ကာလရွင္သန္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္တည္းဟူေသာအသင္းေတာ္၏အရိပ္ျဖစ္ပါသည္။ အရိပ္ဟူသည္ ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႔ရပါ။ (ကမၻာ၊ ၅း၂၄)တြင္ဧေနာက္အားျဖင့္ အစျပဳေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က လူသည္ အျပစ္၌ ၿပိဳလဲသြားၿပီးခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။လူအမ်ားက မိမိတို႔လုပ္ခ်င္ရာကိုလုပ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးသား၌ ဘုရားသခင္ကို အာ႐ံုျပဳ၍အသက္ရွင္ေနသူ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္မတိုင္မွီ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္ခြင့္မရေသာ္လည္း အသက္ရသြားေသာသူတစ္ေယာက္ကို(ကမၻာ ၄)တြင္ ေတြ႔ရသည္။ သူကအာေဗလ ျဖစ္ပါသည္။ အာေဗလႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာ၌ အာေဗလသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္းတရားေဟာေသး၏ဟု (ေဟျဗဲ၊ ၁၁း၄)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။အာေဗလပူေဇာ္ေသာယဇ္ကို ဘုရားသခင္က လက္ခံၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျဖစ္သြားပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ကမၻာေလာကႀကီးထဲ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္သြားၿပီးမွသူ႔အား ကိုယ္ေတာ္က သိမ္းယူေတာ္မူပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ေသျခင္းႏွင့္ မေတြ႔ရဘဲ ေကာင္းကင္ဝင္သြားပါသည္။

ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ြ႔ေ႔ေသာသူ
(ကမၻာ၊ ၆း)တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေနာဧကို ေတြ႔ရသည္။ ေနာဧသည္ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာသူျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။(ကမၻာ၊ ၆း၈) ထုိအခ်ိန္ကာလကဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာ သူရွိခဲ့လွ်င္ ယေန႔သာ၍ ရွိႏိုင္ပါသည္။ထုိအခ်ိန္က လူသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၾသတၱပၸအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ၾကသည္။ ထုိမွတဆင့္ ပညတ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီးယေန႔မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ၾကရပါသည္။ ၾသတၱပၸႏွင့္ဆက္ျခင္းက ေရဒီယို ဖြင့္၍ နားေထာင္သက့ဲသို႔ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူအား ထုိအခ်ိန္ကာလက ၾသတၱပၸ၌ အသိေပးေဖာ္ျပပါသည္။ ယေန႔တြင္မူ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကဲ့သို႔ ထင္ထင္ရွားရွားသိျမင္ႏိုင္သည္။ေနာဧႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္မွာ

''ေနာဧသည္ ေျဖာင့့္္မတ္ေသာသူ၊ူ၊ မိမိမိအိအမ်ိဳိဳး၌ စံုံုလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာ၏'(ကမၻာ၊ ၆း၉)''

ထုိအခါ ေျမႀကီးသည္ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ပုပ္စပ္လ်က္ရွိ၏''(ကမၻာ၊ ၆း၁၁)

ကမၻာႀကီးေပၚရွိလူမ်ားအလြန္ဆိုးေနၾကခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္
သြားလာေသာသူရွိပါသည္။ ဆိုးေနေသာသူမ်ားၾကား၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာေသာေနာဧကို ဘုရားသခင္စကားေျပာပါသည္။ ေနာဧသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔ သာမညလူသာျဖစ္ပါသည္။ ေနာဧအား ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္တကြ လူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးမည္ဟု အသိေပးပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ကမၻာႀကီးထဲ၌ေနာဧအသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ သေဘၤာေဆာက္ဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ လူတို႔ကိုလည္း ကမၻာႀကီးကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း သတိေပးေစပါသည္။ လူတို႔က မယံုၾကည္ၾကပါ။ ေနာဧအား အ႐ူးဟုဆိုၾကသည္။သူတို႔ မ်က္ေစ့ႏွင့္ၾကည့္၍ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ စဥ္းစားပါက ေတာင္ေပၚ၌သေဘၤာေဆာက္ျခင္းသည္ ဘုရားေစခိုင္းျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ေရလႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာဧႏွင့္ဇနီး သားသံုးေယာက္ႏွင့္ ေခြၽးမသံုးေယာက္တို႔သာ သေဘၤာထဲသို႔ဝင္ၾကသျဖင့္ အသက္ရွင္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ေနာဧအခ်ိန္ကာလၿပီးေနာက္ (ကမၻာ၊ ၁၂)တြင္ ဘုရားသခင္က ေလာကႀကီးထဲမွ အာျဗံကို နာမည္ႏွင့္ေခၚ၍ ဆက္သြယ္မႈျပဳပါသည္။ ထုိသို႔ေခၚျခင္းမွာသူ၏ျပည္၊ သူ၏အမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားထဲမွ ထြက္ၿပီး ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျပလတၱံ႔ေသာျပည္သို႔ သြားေစဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူယေန႔အသင္းေတာ္ကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လမ္းျပေနပါသည္။ၿပီးမွ သင့္အား လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေစမည္ဟု အာျဗံအား ဘုရားသခင္က ကတိ
ေပးပါသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ အာျဗံ၌ကေလး မရွိပါ။ ထုိသို႔ကေလးမရွိဘဲၾကာျမင့္စြာ ခရီးသြားေနရင္းႏွင့္ သားမရွိဘဲ သြားေနရ၍ အာျဗံစိတ္ပ်က္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီးေပၚ၌လူမ်ိဳးႀကီး ျဖစ္ဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္တိုင္း
ကိုယ္ေတာ္က စကားေျပာပါသည္။မည္သို႔စကားေျပာပါသနည္း။ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုအားျဖင့္၄င္း၊ အသံေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ အလင္းေတာ္အားျဖင့္၄င္း စကားေျပာပါသည္။ (ကမၻာ၊၂၈)တြင္ ယာကုပ္သည္ အစ္ကို၏ရန္ကို ေၾကာက္၍ ဦးရီးေတာ္လာဗန္ထံသို႔ ေျပးရာတြင္ လမ္း၌ တစ္ညအိပ္စဥ္ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ရပါသည္။ ေျမႀကီးေပၚ၌ ေလွခါးေထာင္လ်က္ရွိၿပီး မိုဃ္းေကာင္းကင္တိုင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေလွခါး၌ေကာင္းကင္တမန္တို႔က တက္ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ထာဝရဘုရားသည္ ေလွခါးထိပ္၌ ရပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ယာကုပ္အား ငါသည္ သင္၏အဘအာျဗဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇက္၏ဘုရားတည္းဟူေသာထာဝရဘုရားျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသို႔ဘုရားသခင္ဆက္သြယ္ျခင္းခံရသူသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ဧေသာသည္ လူမ်ိဳးႀကီး မဝင္ပါ။ ဘုရားေပးေသာသားဦးအရာကို အေရးမထား၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳၿပီး ဆာေလာင္မႈေၾကာင့္ သားဦးအရာကို ပဲဟင္းတစ္ခြက္ႏွင့္ေရာင္းစားပါသည္။ ယေန႔ ဘုရားသခင္ကို ဥေပကၡာျပဳလိုေသာသူမ်ားလည္း ရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလုိက္လိုေသာသူလည္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလိုက္သူက သက္ေသေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အာျဗံအား ဘုရားသခင္ကစကားေျပာပါသည္။ အာျဗံက ကေလးမရွိသျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္အိမ္၌ ဘြားေသာကြၽန္သည္ ကြၽႏ္ုပ္အေမြခံျဖစ္ရပါမည္လားဟု ေမးလွ်င္ ဤသူသည္
သင္၏အေမြခံမျဖစ္ရ၊ သင္၏ကိုယ္ထဲက ထြက္ေသာသူသည္ သင္၏အေမြခံျဖစ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ထုိသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း ၾကာျမင့္စြာ ကေလးမရသျဖင့္ ဇနီးအႀကံေပးသည့္အတိုင္း ကြၽန္မကို သိမ္းယူပါသည္။ ထုိသို႔သိမ္းယူသျဖင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးလာၿပီး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ပဋိညာဥ္ႏွင့္ရေသာသား မဟုတ္ပါ။ဘုရားသခင္၏အခြင့္ေတာ္အားျဖင့္ရေသာသားျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ေသာသူမူမ်ား

ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရေသာသားက အံ့ၾသဘြယ္လကၡဏာသက္ေသပါရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာျဗဟံသည္အသက္တစ္ရာျပည့္မွ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာသားကို ရပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ အာျဗဟံ၏ဇနီးစာရာသည္ အသက္ႀကီး၍ေသြးဆံုးၿပီး လူ႔အေနႏွင့္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခ်ိန္ေရာက္မွဣဇက္ကို ရပါသည္။ အာျဗဟံ၌ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သက္ေသက ေပၚလာပါသည္။ ထုိသို႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သက္ေသႏွင့္တကြ ေပၚလာေသာလူမ်ားထဲမွဆင္းသက္လာေသာသူမ်ားတြင္ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူ
က အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ အဘိမလက္အမည္ရွိတစ္ပါးအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္လည္း ပါလာပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ အားလံုးကို မေဖာ္ျပေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူအားလံုးသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ ဣသေရလလူမဟုတ္ၾကေသာ္လည္း လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကသည္။ ယေန႔၌လည္း ခရစ္ယာန္မျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားႏွင့္ဆက္သြားေသာသူမ်ားရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ေသာသူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ေသာသူမ်ား၏အသက္တာ၌ အံ့ၾသဘြယ္
ျဖစ္ပါသည္။ (ကမၻာ၊ ၁၇)တြင္ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံအား ဂတိေတာ္ႏွင့္အညီ ရေသာသားကို ေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေတာ္ေပးပါသည္။ထုိသားသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဣရွေမလကိုလည္း ဘုရားသခင္ကေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသားသည္လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ မျဖစ္ပါ။ (ထြ၊ ၁၂)ေရာက္လာသည့္အခါ ေမာေရွႏွင့္ဘုရားသခင္စကားေျပာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေမာေရွအား ဘုရားသခင္က သင့္အား အဲဂုတၱဳျပည္မွ ဣသေရလလူတို႔ကို ႏႈတ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဖာေရာဘုရင္ထံသို႔ ေစလႊတ္မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိအခါ ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဣသေရလလူတို႔ရွိရာသို႔ေရာက္၍ သင္တို႔ဘိုးေဘးမ်ား၏ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကို သင္တို႔ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္ၿပီဟုဆိုလွ်င္ သူတို႔က ထုိဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကား အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးလွ်င္အကြၽႏ္ုပ္အဘယ္သို႔ ျပန္ေျပာရမည္နည္းဟု ဘုရားသခင္အား ေမးေလွ်ာက္ပါသည္။ ေမာေရွသည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ လူသတ္မႈႏွင့္ ထြက္ေျပးလာေသာသူျဖစ္၍ သူတို႔ႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနပါသည္။တဖန္ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ စကားအေသာသူျဖစ္သည္ဟု ဆိုျပန္လွ်င္သင္၏အစ္ကိုအာ႐ုန္ကို သင္၏ကိုယ္စားစကားေျပာေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေမာေရွႏွင့္ အာ႐ုန္ၿပီးေနာက္ ေယာ႐ႈ၊ ကာလက္တို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္သည္။ က်န္လူအမ်ားက အေရအတြက္အားျဖင့္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း လူအမ်ားႀကီးဝင္သာျဖစ္ၾကသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္သူမ်ားကိုဘုရားသခင္က တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါသည္။ က်န္လူမ်ားကို ဘုရားသခင္က မဆက္၍လား။ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွလံုးသားက ဘုရားသခင္ႏွင့္ မဆက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူသည္ ဦးေႏွာက္အသိႏွင့္ သြားေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ထုိသူႏွင့္ ဘုရားသခင္ဆက္၍ မရပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ထုိအတိုင္း သက္ေသေဖာ္ျပပါသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးက ထုိသို႔ေသာသူမ်ားသည္ မ်က္ေစ့ႏွင့္မျမင္၊နားျဖင့္မၾကား၊ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ မခံစားတတ္ေသးေသာသူမ်ားဟု ဆိုပါသည္။ (၁ေကာ၊ ၂း၉-၁ဝ)

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ သြားလာေသာသူမ်ားသည္ သင္ထားေသာအရာကို နားလည္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ထားေသာနက္နဲမႈကိုနားမလည္ပါ။ ဘုရားကိုခ်စ္၍ ႏွလံုးႏွင့္သြားလာေသာသူကို ဘုရားသခင္က ေဖာ္ျပပါသည္။တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုသည္လည္းဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပမႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တမန္ေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္အတူပါရွိွိ၍

ထုိမွတဆင့္ ပင္ေတကုေတၱေန႔ ေရာက္လာေသာအခါ အ့ံၾသဘြယ္ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ႏွင့္ျပဳေသာအမႈကို ေတြ႔ရသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို ခံရေသာလူစုက အသက္တာမ်ား ေျပာင္းလဲဖို႔ရန္ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကိုအစျပဳေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္လည္း မိမိတပည့္ေတာ္မ်ားအား သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ သြား၍ ငါ၏ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာသည့္အတြက္ ဧဝံေဂလိဆရာမ်ားသည္ ေလာကုတၱရာ၌ ေရႊတည္းဟူေသာထာဝရတည္ေသာအက်ိဳးကို ရမည္ျဖစ္သည္။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာသူမ်ားသည္ ထာဝရကာလ၌ ဧဝံေဂလိဆရာတို႔အတြက္ ေရႊျဖစ္ပါသည္။

''တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ထြက္သြား၍ ဘုရားသခင္သည္မစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊သူတို႔၌ျဖစ္ေသာနိမိတ္လကၡဏာအားျဖင့့္္ ႏႈတႈတ္က္ကပတ္တ္တရားေတာ္ကို တည္ေစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌တရားေဟာၾက၏''(မာ၊ ၁၆း၂ဝ)

တပည့္ေတာ္တို႔ထြက္သြားၿပီး ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာသည့္အခါ သခင္ဘုရား၏မစျခင္းသက္ေသပါေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ဧဝံေဂလိတရားကို သင္ေပးၿပီးပါဝင္၍ လႊတ္လိုက္ပါက ေငြျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘ႑ာ၌ ေရႊ၊ ေငြႏွင့္ေက်ာက္ေကာင္းဟူ၍ ရွိပါသည္။ ေငြသည္လည္း မီးမေလာင္ပါ။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအမႈ၌ ဘုရားသခင္အတူပါရွိသည့္အခါ နိမိလကၡဏာျဖစ္၍ အ့ံၾသဘြယ္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းသက္ေသကို ေတြ႔ရပါသည္။ (တမန္၊၁၁း၁၉-၂၁)တြင္ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သေတဖန္၏အမႈေၾကာင့္ ညဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရသျဖင့္ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားသြားၾကၿပီးကုပ႐ု၊ အႏိၱအုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္သြားကာဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကပါသည္။ ေရႊျဖစ္ဖို႔မလုပ္ဘဲ တစ္ေနရာတည္း၌ ေနၾကသျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို ဖိအားေပး၍ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲလြင့္သြားေစပါသည္။

''ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္သည္ ထုိသူတို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္၍ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲၾက၏''(တ၊ ၁၁း၂၁)

ဧဝံေဂလိလုပ္ေသာသူတို႔၏အေပၚ၌ အၿမဲတေစဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္ရွိပါသည္။ အခစားလုပ္ေသာသူတို႔၌ မရွိပါ။ ေစတနာႏွင့္လုပ္ေသာသူ၊ ေမတၱာႏွင့္လုပ္ေသာသူတို႔အေပၚ၌ သခင္ဘုရား၏လက္ေတာ္အစဥ္ရွိပါသည္။ ထုိသို႔ရွိသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယုံၾကည္၍ ေျပာင္းလဲလာၾကပါသည္။ ယေန႔ဧဝံေဂလိေဟာဖို႔ရန္ ကမၻာ့သာသနာျပဳအဖြဲ႕မ်ားက ရက္သတ္မွတ္၍ တြန္းအားေပးၾကသည္။ ဘုရားသခင္ ကမူ ေန႔တိုင္း ဧဝံေဂလိေဟာၾကဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔က လူမ်ိဳးႀကီးဝင္လား၊ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔ လူအမ်ားႀကီးဝင္လား၊ ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔လူအမ်ားႀကီးဝင္ျဖစ္ပါက အခမဲ့ရေသာဘုရားသားသမီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကေပမည္။ ဘုရားသခင္သားသမီးျဖစ္ရျခင္းက အခမဲ့ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာအားျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔ေရႊေရာက္ပါသလား၊ ေငြ ေရာက္ေနပါသလား။ ေကာင္းကင္သို႔ ေငြေရာက္လုိပါက ဧဝံေဂလိအတြက္ပ့ံပိုးၾကပါ။ ဆုေတာင္းၾကပါ။ ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊပို႔လိုပါက ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံၾကပါ။ သက္ေသခံခိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာေျပာခိုင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာဧဝံေဂလိသည္ စာကိုဖတ္ၿပီး၊ က်က္ၿပီးေဟာခိုင္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ အသက္တာ၌ ကိုယ္ေတြ႔ခံစားရေသာသက္ေသ၊ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို တဆင့္ျပန္၍ေျပာျပျခင္း၊သက္ေသခံျခင္းသည္သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားက အျပစ္သားတိုင္းအတြက္ ေကာင္းေသာသတင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္ရွိေနေသာသူသည္ ေသလွ်င္ ငရဲက်မွာေသျခာပါသည္။ ဘာသာတိုင္းကိုေလ့လာဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ မေကာင္းမႈျပဳေသာသူဘယ္တစ္ေယာက္မွ်ေကာင္းေသာေနရာသို႔မေရာက္ႏိုင္ပါ။

မိမိတို႔မေကာင္းတာ မလုပ္ပါဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုေနၾကေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုးက အပါယ္ေၾကာက္ေနပါကမေကာင္းတာလုပ္ထား၍ျဖစ္သည္။အျပစ္ရွိေန၍ျဖစ္ပါသည္။ အေၾ<ြကးမရွိပါက အေၾကြးရွင္ကို ေၾကာက္စရာမရွိပါ။ အေၾကြးရွိပါက အေၾကြးရွင္၏အသံကို ၾကားယံုႏွင့္ပင္ ပုန္းေနရပါသည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းကို ေၾကာက္ေနၾကရပါသည္။ ထုိအေျခမွ လြတ္ႏိုင္မည့္သတင္းက သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုမခံရ၊ သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးျဖစ္သည္။ (ေယာ၊၃း၁၈)(ဂလာ၊၃း၂၆) ဣသေရလလူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သက္ေသကိုထူဖို႔ ဘုရားသခင္၏လူျဖစ္ခြင့္သာရၾကသည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾကရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္သို႔ ဝင္ခြင့္ရၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေကာင္းကင္သို႔ မည္သည့္အရာပို႔ၾကမည္နည္းး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေလာက၌ ပိုင္ဆိုင္သမွ်တိုက္၊ အ္ိမ္၊ ကား၊ေရႊ၊ ေငြပစၥည္းဥစၥာအားလံုးတို႔သည္တစ္ေန႔ ေလာကမွ ထြက္ခြာသြားေသာအခါ က်န္ရစ္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။

ဧဝံေဂလိအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ပါဝင္ခဲ့သမွ်မက်န္ခဲ့ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာေျပာင္းလဲၿပီး ခင္ပြန္း၊ ဇနီးမေျပာင္းလဲေသးပါက၊ သူတို႔ငရဲသြားရမည့္အေရးစဥ္းစားၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ၾကပါရဲ႕လား၊ အမွန္ခ်စ္ပါက အိပ္ေပ်ာ္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ မခ်စ္ပါက ဒီေလာက္ဆိုးေသာသူ ငရဲသြားတာေတာင္နည္းေသးတယ္ဟု ဆိုၾကေပမည္။ သတင္းေကာင္းက လူတိုင္းၾကား၍ ခံစားဖို႔ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ေဝစာေဝျခင္းအားျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ယေန႔ မေျပာင္းလဲလွ်င္လည္း တစ္ေန႔ေျပာင္းလဲလာဖို႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲတိုင္း ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊမႈန္ကေလးမ်ားပို႔ထားျခင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းကင္သို႔ ေရာက္သြားသည့္အခါ မ်ားစြာေသာဆုလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္ကို ဆင္ျခင္၍ အားထုတ္လ်က္ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ရန္ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။


နာမေတာ္ျမတ္၌
ညီအစ္ကိုၾကီး Dr. တင္ေမာင္ထြန္း (Rev)

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

အမႈေတာ္ေဆာင္လူငယ္မ်ား

 
ဆင္ျမဴရယ္စိုးလြင္

ေအးျမေသာ ေလျပည္ေလညွင္းေလးေတြက က်ီစားသည့္ႏွယ္ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ေႏြဦးရဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ကို တိုးေ၀ွ႕ကာ လာေရာက္ လႈပ္ႏိုးေနေသာေၾကာင့္ မ်က္စိကိုဖြင့္ၾကည့္လိုက္သည္။ မနက္ေနေရာင္ျခည္က အခန္းတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္လွ်က္ရွိသည္။ တိုင္ကပ္နာရီက ကိုးနာရီခြဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပကာ အသံတိတ္ျဖင့္ စကားဆိုေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အင္တာနက္ဆိုင္သို႕ သြားရန္ အိပ္ရာမွထကာ ကိုယ္လက္သန္႕စင္လိုက္သည္။ နံနက္စာ ဘာမွ မစားေတာ့ဘဲ အိမ္မွ ထြက္လာကာ အင္တာနက္ဆိုင္အေရာက္ ကပ်ာကယာ လွမ္းအ၀င္။


“ အို႕.. အေမ့”

“ဟာ… ”

“ဘုတ္..”

“ ေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ… ကၽြန္ေတာ္လည္း စိတ္ကေလာေနေတာ့ သတိမထားမိဘူး” ဟု
အမွတ္မထင္ တိုက္မသူအားေတာင္းပန္စကား ဆိုကာ လြင့္က်သြားေသာ သူမ၏ လက္ကိုင္အိတ္ကေလးႏွင့္အတူ ဓမၼသစ္ အဂၤလိပ္ က်မ္းစာေလးအား ေကာက္ကာေပးလိုက္သည္။

“မဟုတ္ပါဘူး၊ အဲ့ဒါ သဲသဲ အမွားပါ၊ မွန္က အျပင္ကေန မျမင္ရေပမဲ့ အတြင္းကေန ျမင္ရတာပဲ၊ ဟိုေလ သဲသဲလည္း ကိစၥေလးေတြေၾကာင့္ အေတြးလြန္ၿပီး သည္လိုျဖစ္သြားရတာပါ”

 မြန္းစတား အင္တာနက္ဆိုက္ လာေနက်ေပမဲ့ သူမေျပာမွပင္ မွန္ကို သတိထားမိသည္။ ေနာက္.. သူမကိုသူမ သဲသဲ ဆိုၿပီး ေတာင္းပန္စကားဆိုသြားတ့ဲ ခ်စ္စဖြယ္ မ်က္ႏွာပိုင္ရွင္ေလးကို ၾကည့္ေတာ့ သူ႕အသက္ႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္းပင္။ အလြန္ဆံုးကြာလွမွ သူ႕ထက္ ႏွစ္ႏွစ္အျပင္ သူမမငယ္ႏိုင္ပါ။ သူသတိထားမိတာကေတာ့ တမူထူးျခား ယဥ္ေက်းသိမ္ေမႊ႕တဲ့ သူမရဲ့ ဟန္ပန္အမူအရာကေလးေတြကေတာ့ သူ႕ရဲ့ မ်က္၀န္းထဲမွာသာမက ရင္တြင္းရဲ့ အတြင္းက်ဆံုးတစ္ေနရာမွာပါ ထာ၀ရ စြဲထင္ေနခဲ့မည္မွန္း သူကိုယ္တိုင္ပင္ သိလိုက္ခ်ိန္မရ။ ညာဘက္အေပါက္မွ ၀င္၀င္ခ်င္း လြတ္ေနေသာ နံပါတ ( ၃ ) မွာ ၀င္ထိုင္ၿပီး အဖြ႕ဲ၀င္အမည္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စာကို ရိုက္ထည့္ကာ Gtalk ကိုဖြင့္ေတာ့ အမည္ေနရာမွာ Maitete ဆိုတဲ့ အမည္ကေလးက ရွိေနဆဲမို႕ ရုတ္တရက္ပင္ အျဖစ္အပ်က္အား ျပန္သတိရကာ သူမ၏ မ်က္ႏွာကို ျပန္ျမင္ေယာင္လာၿပီး သူၿပံဳးမိသည္။ စကၤာပူေရာက္ေနသည့္ အကို ႏွင့္ အင္တာနက္မွာ ခ်ိန္းထားသည္မို႕ ႏွေျမာတသစြာ သူမ၏ အမည္ေလးအား စိတ္တြင္မွတ္ကာ အလ်င္အျမန္ သူမ၏ နာမည္အားဖ်က္၍ အီးေမးလ္ကို ဖြင့္သည္။ ဖြင့္ဖြင့္ခ်င္းပင္ လိုင္းေပၚမွာ အစ္ကိုက ရွိေနၿပီမို႕ Gtalk မွ ဖုန္းျဖင့္ေခၚလိုက္သည္။
“ညီညီ မင္းၾကာလွခ်ည္လားကြာ၊ ငါအခုပဲ ထြက္ေတာ့မလားလို႕၊ ဘာေၾကာင့္ေနာက္က်ရတာလဲ”
“ညီ ေတာင္းပန္ပါတယ္ ကိုကိုရာ၊ စကၤာပူ ႏွင့္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ကြာတာကို ေမ့သြားလို႕ပါ။ အခုေတာင္္ သြားရည္စာ မစားဘဲ ထြက္လာတာ၊ ကိုကိုေစာင့္ေနမွာကို သိလို႕လာတာ ဆိုင္က အ၀င္ေပါက္မွာေတာင္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တိုက္လုိက္ေသးတယ္ ကိုကိုရ”
“ထားပါေတာ့ သည္မွာ ငါလုပ္ရကိုင္ရတာ အဆင္ေျပတယ္၊ အိမ္အတြက္ေတာ့ ငါအားလံုး တာ၀န္ယူမယ္ဆိုေတာ့ မင္းဓမၼပညာ ဆည္းပူးၿပီး အမႈေတာ္ေဆာင္ဖို႕ ငါေျပာခ်င္တယ္”

 ကိုကို႕ရဲ့ စကားေၾကာင့္ သူေတြေ၀သြားသည္။ ေမေမႏွင့္ ေမေမက သူငယ္ငယ္ကတည္းက အမႈေတာင္ေဆာင္ျဖစ္လာရန္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ကာ အပ္ႏွံဆုေတာင္းခဲ့ၾကေပမဲ့။ သူ႕အေနနဲ႕ အမႈေတာ္ေဆာင္ေတြကို လံုး၀ အထင္ႀကီးလို႕မရႏိုင္ပါ။ မေကာင္းေက်ာင္းပို႕ဆိုသလို ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဟိုအေရး၊ သည္အေရးေတြ ထင္သလို ျဖစ္မလာလို႕ ရေသ့စိတ္ေျဖ အမႈေတာ္ေဆာင္ေနၾကတာ မဟုတ္လား။ ကိုကိုလည္း သူမႀကိဳက္မွန္း သိသိႏွင့္ အၿမဲတမ္း တို္က္တြန္းေနခဲ့သူပဲ။“ေဟ့.. ညီ.. ငါေျပာတာ ၾကားရဲ့လား”

“ဟုတ္….ဟုတ္..ၾကားပါတယ္ ကိုကို”

အေတြးစကို ျဖတ္ေတာက္လိုက္ၿပီး သူျပန္ေျဖလိုက္သည္။

“ဒါေပမဲ့ ကိုကိုရာ ညီ လံုး၀ အမႈေတာ္ေဆာင္ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ ကိုကိုသိတဲ့အတိုင္းပဲ သည္ေန႕ သည္အခ်ိန္အခါမွာ အမႈေတာ္ေဆာင္ေတြဆိုတာ ဘုရားအတြက္ မဟုတ္ဘဲ၊ ဗိုက္ကားဖို႕အတြက္ လုပ္ေနၾကတာ၊ ဘုရားအတြက္ ဆိုတဲ့ လူက အနည္းစုကေလး ..၊ ညီညီ လက္ခ်ိဳးၿပီး ေရတြက္ျပလို႕ရတယ္”

ကိုကိုက ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးေနာက္ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားရုန္းကန္သည္။ အိမ္အတြက္ ကိုကိုက တာ၀န္ယူထားသည့္နည္းတူ ေႏြဦးအတြက္ ပညာေရး ( ၁၀ ) ကေန B.Sc ဘြဲ႕ရသည္အထိ လိုေလေသးမရွိ လုပ္ေပးခဲ့သူ။ ေဖေဖႏွင့္ ေမေမတို႕အတြက္ အားကိုးရသလို သူ႕အတြက္က်ေတာ့လည္း အစ္ကိုအရာမွာသာမက မိတ္ေဆြကဲ့သို႕၊ ဖခင္တစ္ဦးကဲ့သို႕ ေရွ႕ေရးကို ေမွ်ာ္ေတြးကာ လမ္းျပတတ္သူ။

“အခုလို စစ္မွန္တ့ဲ အမႈေတာ္ေဆာင္ နည္းပါးခ်ိန္မွာ ငါမင္းကို အမႈေတာ္ျမတ္မွာ ပိုၿပီးျမင္ခ်င္တယ္ ညီညီ၊ ဒါမွလည္း သာသနာက က်ယ္ေျပာလာမွာေလ၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေဖႏွင့္ အေမ့ကိလည္း ငါေျပာၿပီးၿပီ၊ ညီ့အေနႏွင့္ ဓမၼပညာကို ရန္ကုန္မွာ သင္ခ်င္သလား၊ ကေလးမွာပဲ သင္မလားဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ပါ”
“ကိုကိုရာ ညီ ဘယ္လို ေျပာရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ဘူး”

“ငါအခု အလုပ္၀င္ရေတာ့မယ္ လူႀကီးေတြရဲ့ စကးကို နားေထာင္ပါ ညီညီ”

စစ္မွန္တဲ့ အမႈေတာ္ေဆာင္ နည္းတာကို မႀကိဳက္ေပမဲ့၊ သူကိုယ္တိုင္ေတာ့ မပါ၀င္လိုခဲ့ပါ။ ကိုကိုေျပာတာလည္း မွန္ေပသည္။ သူကပဲ အခ်ိန္ကို မေလးမစားခဲ့သူမို႕ ျပန္ေျပာရန္ အခ်ိန္မရွိ၊ ကိုကိုက ေျပာခ်င္ရာကိုေျပာၿပီး

“ဒါပဲေနာ္” ဟုဆိုကာ သူျပန္မေျပာလိုက္မွီမွာ ကိုကိုက မရွိေတာ့ Offline ျပသြားၿပီးျဖစ္သည္။


ဧည့္ခန္းမွာ ထိုင္ကာ စကားေဖာင္ဖြဲ႕ေနၾကတဲ့ ေဖေဖႏွင့္ ေမေမဟာ သူ႕ကိုျမင္ေတာ့ စကားကို ရပ္ၿပီး တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ၾကည့္ကာ ေမးေငါ့ေနၾကသည္။ ေနာက္ သူ႕ကိုၾကည့္ေနၾကျပန္သည္။

“ဘာေတြလည္း မသိပါဘူးကြာ”
ဟု စိတ္ရႈပ္ရႈပ္ျဖင့္ လက္ကို ေခါင္းတြင္ ထိုးသြင္းကာ သူအခန္းတြင္း ၀င္ရန္ ဦးလွည့္လိုက္သည္။“သား ”

“သားေလး” ဆိုတဲ့ ေဖေဖႏွင့္ ေမေမရဲ့ ေခၚသံေၾကာင့္ သူေျခလွမ္းရပ္တန္႕သြားသည္။

“သား…ခန… သား ခနေလးလာပါဦးကြာ သားကို ေဖေဖတို႕ ေျပာစရာရွိလို႕”

 “ဟုတ္ကဲ့ ေဖေဖ”
ဟုဆိုကာ သူအသာအယာပင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ ၀င္ထိုက္လိုက္ၿပီး၊ စားပြဲခံုေပၚမွ ပန္းအိုးအား ဘယ္ရယ္မဟုတ္ သူစိုက္ၾကည့္ေနမိသည္။ ေဖေဖက စာရြက္ႏွစ္စံုအား ဖိုင္လ္တြဲထဲမွ ထုတ္ကာ စကားဆိုေလ၏။

“သား.. သည္ ေလွ်ာက္လႊာ ႏွစ္စံုထဲက ႀကိဳက္တဲ့တစ္စံု ျဖည့္ၿပီး ပတ္စ္ပို႕ ဓါတ္ပံုႏွစ္ပံုႏွင့္ ေန႕လည္မွာ အသင့္လုပ္ထားပါသား။ ဘုရားရွင္အတြက္၊ အမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူရမည့္သူအျဖစ္ သားကို ေဖေဖတို႕ ျမင္ခ်င္လွၿပီသား”

“ဟုတ္ပါတယ္ သားရယ္၊ သားပဲ ဆယ္တန္းၿပီးမွ၊ B.Sc ၿပီးမွဆိုလို႕ ေရႊ႕လာတာ အခုေတာ့ ေမေမတို႕ ဆႏၵကို ျဖည့္ပါဦးသားရယ္… …. ရန္ကုန္နဲ႕ ကေလး၊

သားႀကိဳက္တဲ့ ၿမိဳ႕မွာ ဓမၼပညာကို သားသင္ႏိုင္ဖို႕ ေမေမတို႕စီစဥ္ပါ့မယ္သား”

“ေမေမရယ္… သားဆံုးျဖတ္ဖို႕အတြက္ အခ်ိန္ေပးပါဦး”
ဟုဆိုကာ အခန္းတြင္း မိမိကုတင္ေပၚတြင္ ေျခပစ္လက္ပစ္ လွဲအိပ္ရင္း ျခင္ေထာင္မ်က္ႏွာက်က္ေပၚ၀ယ္ သဲသဲဆိုသည့္ မိန္းကေလး၏ မ်က္ႏွာကေလးက ၿပံဳးလွ်က္ေပၚလာသည္။ စိတ္ညစ္ရတဲ့ ၾကားက သူမရဲ့ ပံုရိပ္ကေလးက သူ႕ရဲ့ အပူကို ခ်က္ခ်င္း ၿငိမ္းေစႏိုင္တာ သူလြန္အံ့ၾသမိသည္။ ေဖေဖႏွင့္ ေမေမသည္ ဘာသာေရးတြင္ အလြန္ကိုင္းရႈိင္းကာ သြန္သင္လမ္းျပ၊ လမ္းညႊန္ေပးမႈတို႕ေၾကာင္း သည္အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္ကို သူေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္သည္။

“သားသမီးတို႕သည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ မိဘစကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့” ဆိုတဲ့ က်မ္းစကားအတိုင္း က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ရန္ သူဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ သို႕ေသာ္ ကေလးေျမမွ တစ္ပါး အျခားေသာအရပ္သို႕၊ ယုတ္စြအဆံုး အေမရိကပင္ ကေလးေျမႏွင့္ မလဲႏိုင္ပါ။ သူသည္ ေဒသစြဲအားႀကီးသူ မဟုတ္ျငားလည္း ေမြးရပ္ေျမကိုေတာ့ သာမာကိစၥႏွင့္ လဲ၍ မစြန္႕ခြါလိုပါ။ခ်မိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႕သည္ သဲသဲဆုိသည့္ သူမ၏ ပံုရိပ္ေၾကာင့္လား ဆိုသည္ကိုေတာ့ သူမဆန္းစစ္လိုေတာ့ပါ။ ေႏြဦး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အတိုင္း ဓမၼပညာကို ကေလး သတင္းေကာင္း ဓမၼပညာေက်ာင္းေတာ္တြင္ ဆည္းပူးခဲ့သည္။ ၀တ္ျပဳေဆာင္တြင္ သူအပါအ၀င္ အားလံုးက ၿငိမ္သက္စြာ ရွိေနၾကသည္။ အပ္က်သံ မဆိုထားဘိ၊ တစ္ဦးရင္ခုန္သံကို တစ္ဦးက ၾကားေနရသည္ႏွယ္၊ အားလံုးလည္း သူ႕လို ကိုယ္စီ ရွိေနၾကလိမ့္မည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္၊
“ ေႏြဦး ငါတို႕ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ တို႕ေက်ာင္းကို ဒီေန႕ သာသနာျပဳ တစ္ေယာက္လာၿပီး သူ႕ရဲ့ သာသနာ့ အေတြ႕အႀကံဳကို ေျပာျပမယ္တဲ့ကြ၊ အဲ့သည္ ဆရာမက ရခိုင္ျပည္ဘက္မွာ ရွိတဲ့ ခမီခ်င္းေတြၾကားမွာ သာသနာျပတာ ေလးႏွစ္ရွိၿပီတဲ့”
အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားကို အေကာင္းမျမင္တတ္သူ ေႏြဦးအား ေက်ာ္လႈိင္မွ လက္ေတြ႕သာသနာျပဳ သူရဲေကာင္းမ်ားရွိေၾကာင္း အၿမဲလိုလိုပင္ ေျပာျပေနက်ျဖစ္သည္။

“ေအးကြာ ငါလည္း အရင္ကေတာ့ အမႈေတာ္ေဆာင္ေတြကို လံုး၀ အေကာင္းမျမင္၊ အထင္မႀကီးႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်မ္းစာေက်ာင္းေရာက္မွ ငါမသိေသးတဲ့ တကယ့္ သာသနာ့ သူရဲေကာင္းေတြ ရွိေနေသးတယ္၊ လိုအပ္ေနေသးတယ္ဆိုတာကို ငါပိုၿပီး နားလည္လာတယ္။ ဒါေတြလည္း မင္းရဲ့ ေက်းဇူးေၾကာင့္ေပါ့ကြာ”

ေက်ာ္လႈိင္က မွန္သည္၊ မွားသည္မဆို၊ သူ႕အားၿပံဳး၍သာ ၾကည့္ေနသည္။ သူ႕အေၾကင္းကို ေက်ာ္လႈိင္က အသိဆံုးမို႕ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သလို၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာမွာလည္း စိတ္အားထက္သန္တဲ့အတြက္ သူ႕အတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုမွ်မက အမွားကိုလည္း Back to the Bible ဆိုသလို က်မ္းစာအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္အသက္ရွင္ခဲ့သူမို႕ သူ႕စကား နားေထာင္ေနတဲ့ ေက်ာ္လႈိင္ရဲ့ဟန္က ပန္းမ်ားပြင့္လန္းေနသည္ကို ၾကည့္ကာ ပီတိျဖစ္ေနတဲ့ ဥယ်ာဥ္မူးႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ မျခားနားပါေလ။“အားလံုး မဂၤလာပါ”

“မဂၤလာပါ”

“မဂၤလ…မဂၤလာ…လာ..ပါ” ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာဆြီးမန္းႏွင့္ ဆရာမေထာင္းသဲ၊ ဆရာေအာင္တို႕ႏွင့္ အတူပါလာသည့္ ဧည့္သည္ဆရာမ၏ ႏႈတ္ဆက္စကားကို ၾကားေတာ့ အားလံုးက “မဂၤလာပါ” ဆိုတဲ့စကားကို တုန္႕ျပန္ၾကေတာ့၊ သူက အမ်ားနည္းတူ “မဂၤလာပါ” ဆိုတဲ့စကားကို အဆံုးအထိ ေရာက္မသြားဘဲ
“မဂၤလ…. လာ..ပါ ” ဟု ထစ္ေငါ့မႈျဖစ္ကာ အနည္းငယ္ အသံက ၾကာေနသည့္အတြက္ ဘယ္ဘက္မွာရွိေနတဲ့ ေက်ာ္လႈိင္က ၾကားသြားကာ သူ႕အား တံေတာင္ႏွင့္တို႕သည္ကိုပင္ သူက ဂရုမျပဳအားပါ။ ဆံႏြယ္ကို ေသသပ္စြာ ေနာက္တြင္ ထံုးထားၿပီး ၀ိုင္းစက္အျပစ္အနာအဆာကင္းသည့္ မ်က္ႏွာ၀ယ္ ထင္ရွားေပၚလြင္ေနသည့္ ႏွာတံ၊ ပိရိျပတ္သားစြာ ဆံုးျဖတ္တတ္သည့္ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ပါတိတ္အျပာေရာင္ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေလးကို ၀တ္ဆင္ထားတဲ့ ဧည့္သည္ဆရာမက သူ႕ရင္ကို တိတ္တခိုး စိုးမိုးၿပီး ေပ်ာက္ခ်င္းမလွ ေပ်ာက္ေနခဲ့တဲ့ သဲသဲမို႕ သူအံ့ၾသမင္သက္ကာ သူမကိုသာ ေငးၾကည့္ေနမိသည္။

“အို.. . . . . . ခ်စ္စဖြယ္ မ်က္ႏွာပိုင္ရွင္ေလးရယ္ …. . . ေလးႏွစ္တာ ဆိုတဲ့ ႏွစ္ေတြကြာျခားသြားေပမဲ့ ေမာင့္ရင္ကိုေတာ့ စိုးမိုးႏိုင္ဆဲပါ၊ ပိုၿပီး တည္ၾကည္လာတဲ့ ဣေျႏၵမွတစ္ပါး အားလံုးက မေျပာင္းလဲေသးပါေစနဲ႕လို႕ သူတိတ္ဆိတ္စြာ ဆုေတာင္းေနမိသည္။
“ခရစ္ေတာ္အတြက္ တပည့္ေတာ္ ၁၂ ပါးက ရဲ၀ံ့စြာ သာသနာျပဳခဲ့တယ္၊ ဆရာႀကီး ယုဒႆန္ကလည္း ကၽြန္မတို႕ ျမန္မာျပည္အတြက္ သာသနာမ်ိဳးေစ့သာမက စာေပမွာလည္း သမၼာက်မ္းစာ၊ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္၊ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓါန္ေတြ.. . . . . . . . ”

အားရပါးရ ရွင္းျပေနတဲ့ ဆရာမရဲ့စကားေတြဟာ အေရးႀကီးမွန္းသိေပမဲ့ သူ႕နားထဲ မၾကားတစ္ခ်က္ ၾကားတစ္ခ်က္ႏွင့္ပါ။ ဆရာမကို ေငးၾကည့္ေနရင္း တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ၾကားမိတာက

“ ၀င္းမွည့္ေနတဲ့ စပါးရွိေသာ္လည္း ရိတ္သိမ္းသူနည္း၏”
ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကိုေတာ့ သူေကာင္းစြာ သိျမင္ခံစားတတ္လာသည္။ အားလံုးက အစည္းအေ၀းအၿပီး ႏႈတ္ဆက္ၾကခ်ိန္၊ အမ်ားနည္းတူ ထပ္တူထပ္မွ် ႏႈတ္ဆက္ေပမဲ့ ဆရာမ လက္ကို ဆြဲကိုင္ရင္း သူ႕ႏွလံုးသားေတြက ပံုမွန္မျဖစ္ခ်င္ေတာ့။

“ေႏြဦး… သည္ေန႕ လာတဲ့ ဆရာမ ေခ်ာေခ်ာေလးက တို႕ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ၀ိညာဥ္ေရးမွာ ႏိုးၾကားေအာင္ စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ႏွင့္ ခြန္အားေပးသြားရံုမကဘူး၊ မင္းႏွလံုးသားပါ ႏိုးၾကားေအာင္ လုပ္သြားၿပီ ထင္တယ္ေနာ္. . . ဟဲ ..ဟဲ … ဟဲ”
သူ႕အမူအရာပ်က္ယြင္းမႈေၾကာင့္ ေက်ာ္လႈိင္ သူ႕အား စသည္ကို သူဘာမွ မတုန္႕ျပန္မိ။“ဆရာမ ကိုပဲ အသည္းစြဲေအာင္ ခ်စ္ေတာ့မယ္”
ရိသဲ့သဲ့ျဖင့္ ဆိုေနေသာ ေဘြအုပ္သီခ်င္္းဆုိျခင္းကိုလည္း သူဥေပကၡာျပဳလိုက္သည္။ သူမသိ ငါႀကိဳက္ဆိုသလို ျမတ္ႏိုးစြာျဖင့္ ခ်စ္ေနမိခဲ့တဲ့ သဲသဲဟာ အရင္တုန္းက သာမန္ အရပ္သူေလးအျဖစ္ရယ္ပါ။ အခုေတာ့ သူ႕ထက္ပင္ ေရွ႕မွာ ရဲ၀င့္စြာ ရပ္တည္ေနတဲ့ သာသနာ့ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးမဟုတ္ပါလား။
“တိန္..တိန္…တိန္..” လႈပ္ရွားေနတဲ့ ႏွလံုးသားကို ဘုရားရွင္လက္ထဲ အပ္ႏွံၿပီး မီးပိတ္ရန္ အခ်က္ျပေခါင္းေလာင္းသံေၾကာင့္ ေခါင္းရင္းဘက္ရွိ မီးခလုတ္ကို လွမ္းပိတ္လိုက္ရင္း သူ႕မ်က္စီကိုလည္း ဇြတ္မွိတ္ပစ္လိုက္ေတာ့သည္။ မတ္လတြင္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ ရွိမည္မို႕ ယခု ဒုတိယႏွစ္၀က္ၿပီးၿပီးခ်င္း လာမည့္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္သာမက ဒီေန႕ ေဖေဖၚ၀ါရီလရဲ့ ေနာက္ဆံုးပါတ္ ေသာၾကၤာေန႕ ေန႕ခင္း (၂) နာရီတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးက ႏႈတ္ဆက္ပြဲအတြက္ စီမံခန္႕ခြဲေရးတြင္ အားလပ္သူဟူ၍ မရွိ။ သူ႕မွာေတာ့ စိတ္ႏွင့္ကို အိုးစားကြဲေနရၿပီမို႕ မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါ။

“ေႏြဦး.. မင္းၾကည့္ရတာ ဘာျဖစ္ေနတာလည္း၊ နာရီ တၾကည့္ၾကည့္နဲ႕ မင္းေနမေကာင္းဘူးလား”

“မဟုတ္ဘူး ေက်ာ္လႈိင္ရာ၊ ငါသည္ေန႕ ေန႕ခင္း (၂ ) နာရီမွာ သဲသဲနဲ႕ အင္တာနက္မွာ ခ်ိန္းထားတယ္။ အခု ဒီအလုပ္ကို ျဗဳန္းစားႀကီး ဆရာ ၾကာပင္းက လာခိုင္ေတာ့ ငါစိတ္ညစ္ေနၿပီ၊ အခု ႏွစ္နာရီထိုးဖို႕ ရွစ္မီးနစ္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္ ေက်ာ္လႈိင္ရာ………. သူဖိလစ္ပိုင္ကို မျပန္ခင္ ငါ့သေဘာထား သူ႕ကို သိေစခ်င္တယ္”

ပထမ ႏွစ္၀က္ စားေမးပြဲ မတိုင္ခင္မွာ ဆရာမ ဆြီးသဲ ဒါမွမဟုတ္ ခ်စ္တဲ့သူတျဖစ္လဲ သဲသဲကို ျပန္ေတြ႕ၿပီး ဘယ္လိုမွ သူ႕ရဲ့ ႏွလံုသားကို ထိန္းခ်ဳပ္လို႕ မရတဲ့အဆံုး သူမႏွင့္ ပါတ္သက္ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မွတ္စု စာအုပ္ထဲတြင္ ျပန္ဖတ္ရင္း အျပည့္အစံု မရွိတဲ့ Maitete ဆိုတဲ့ အီးေမးလ္ ကေလးကို အမွတ္ရၿပီး၊

maitete@gmail.com,maitete@googlemail.com, maitete@googlemail.com.mm ျဖင့္ ၾကံၾကံဖန္ဖန္လုပ္ၾကည့္ရာ maitete@googlemail.com မွာ သူ႕ရဲ့အခ်စ္သတင္းကို ငါးလတိုင္ ရင္ဖြင့္ရင္း ေနာက္ဆံုး Gtalk မွာ မြန္းစတား အင္တာနက္က စတင္ၿပီး သူ႕ရဲ့ ေ၀ဒနာျဖစ္တည္မူကို ဆုိေတာ့့“ ေၾသာ္. . . . သဲသဲ ေမာင့္ကို သနားလိုက္တာေနာ္”
ဆိုၿပီး ကရုဏာ အခ်စ္ေတြကို သူပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရခဲ့သူပါ။ အျဖစ္မွန္ကို သိေနတဲ့ ေက်ာ္လႈိင္က၊

“ မင္းရဲ့ အလုပ္ကို ငါၿပီးေအာင္ လုပ္ထားလုိက္ပါ့မယ္ကြာ.. မင္းသြားေတာ့ အခ်ိန္လည္း သိပ္မက်န္ေတာ့ဘူး”

“ေက်းဇူးပဲ သူငယ္ခ်င္းရာ၊ ကဲ့ … .. . ငါသြားေတာ့မယ္ေနာ္”
ဟု ေက်ာ္လႈိင္အား ဆိုရင္း တစ္သက္တစ္ကၽြန္းမွ လႊတ္လာသူပမာ သူေပ်ာ္သြားသည္။ အန္ကယ္ ေငြေမာင္းရဲ႕ ဆိုင္ကယ္ကိုယူၿပီး၊ ေတာင္ဖီလာလမ္းမွ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေပၚ ေရာက္ေတာ့ သူ႕နာရီကို သတိျပဳမိလိုက္သည္။

“ဟာ.. . . . . တစ္နာရီ ( ၅၉ ) မီးနစ္”
သူတီးတိုး ေရရြက္လိုက္မိသည္။ မြန္းစတား အင္တာနက္ဆိုင္ကိုသြားပါက အနည္းဆံုး သံုးေလးမီနစ္ လိုအပ္ေပမည္။ ခ်ိန္းထားသည့္ အခ်ိန္ထက္ ေနာက္က်ပါက ခ်စ္ရတဲ့ သဲသဲ စိတ္ညိဳညင္ေပလိမ့္မည္။ ေမတၱာအျပည့္ျဖင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္သူျဖစ္ေပမဲ့ စည္းကမ္း တိက်တဲ့သူ။ ေနာက္ၿပီး သူ႕အေပၚတြင္လည္း သာသနာ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အမ်ားႀကီးထားသူမို႕ သူ႕အတြက္ ႏွင့္ သူမကို စိတ္မညစ္ေစခ်င္ပါ။ မြန္းစတားအင္တာနက္ဆိုင္သို႕ မသြားေတာ့ဘဲ၊ သစၥာဦး အင္တာနက္ဆိုင္သို႕၀င္ကာ Gtalk ကိုဖြင့္လိုက္ေတာ့ အခ်ိန္အတိအက် သာသနာ့ေခါင္းေဆာင္မေလးက "Forget me not" ဆိုတဲ့ အဂၤလိပ္စာတန္းကေလးႏွင့္အသင့္၊ အဲယားဖုန္း မရွိေသာေၾကာင့္ Chatting မွာပင္ စာေရးရိုက္ထည့္လိုက္သည္။“သဲသဲ ေမာင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ကြာ…. ေမာင့္မွာ အဲယားးဖုန္း မရွိဘူး”

 “ကိစၥမရွိပါဘူး.. . . .ဒါနဲ႕ ေမာင္ သာသနာအတြက္ အသင့္ရွိၿပီလား”

“ဒါေတာ့. . . . ေမာင္က အသင့္၊ ပညာလည္းစံု၊ ၾကင္ယာလည္းစံုမွာမို႕၊ အရိုးေၾကေၾက အေရခမ္းခမ္း ေသသည့္တိုင္ေအာင္ပဲ အခ်စ္ရယ္”

 “ မေနာက္နဲ႕ကြာ ေမာင္က ေဒသစြဲသမားဆိုေတာ့ အတည္ေမးတာ”

 “ေသးမႊားတဲ့အရာေတြအတြက္ေတာ့ ေမာင္ မစြန္႕လြတ္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့.. . .”
“စၾကာ၀ဠာထက္ အဖိုးထိုက္တဲ့ ၀ိညာဥ္ေတြအတြက္ ဆိုရင္ေကာ ေမာင္”

“ သာသနာအတြက္.. ခရစ္ေတာ္အတြက္ကေဖးကူမယ္. . . . ေမာင့္ရဲ့အခ်စ္ေတြ အတြက္ေတာ့ သဲသဲက ေမာင့္ရဲ့ အနားမွာ ရွိမယ္ဆိုရင္ . . . . ေမာင္ေလ နာငါးနာနဲ႕ အသင့္ပါ အခ်စ္ရယ္”

“ဘယ္လို နာငါးနာလည္း ေမာင္ရယ္၊ သဲနားမရွင္းဘူး၊ အဲ့ဒါ သီေၾသာ္ေလာ္ဂ်ီ စကားလား”

“မဟုတ္ပါဘူး . . . ေမာင္ဆိုလိုတာက ေမာင့္မွာ ေပ်ာက္ဆံုး၀ိညာဥ္ေတြအတြက္ ေစတနာ၊ ကရုဏာ၊ အနစ္နာနဲ႕ ခရစ္ေတာ္အတြက္ နာခံျခင္း၊ ေမာင္ခ်စ္ရတဲ့ သဲသဲအတြက္က အၾကင္နာ၊ အဲ့ဒါေတြအားလံုးေပါင္းလိုက္ေတာ့ နာငါးနာေပါ့”

“ေမာင္ စကားသိပ္တတ္တာပဲ၊ သဲသဲ အရႈံးေပးပါတယ္ေနာ္၊ ဘိုင္ ”

တစ္ဦးႏွင္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ Chatting မွာ ေျပာလို႕အၿပီး ခ်စ္ရတဲ့ သဲသဲက Offline ျပသြားေပမဲ့ သူထမျပန္ခ်င္ေသးပါ။ သို႕ေသာ္ ျဖစ္သင့္တာထက္ ျဖစ္သင့္တာသည္ အေကာင္းဆံုးေပမို႕ အင္တာနက္ဆိုင္အား ေက်ာခိုင္းလိုက္သည္။ အျပန္လမ္းမွာေတာ့ ခရစ္ေတာ္အတြက္ က်ရာက႑ကေန ပါ၀င္ခြင့္ရဖို႕၊ အေမွာင္နယ္မွာ ရွိတဲ့ ၀ိညာဥ္ေတြ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႕၊ ခ်စ္ရတဲ့ သဲသဲနဲ႕အတူ နီးရဖို႕ကို သူအလြန္ခ်စ္ရတဲ့ ကေလးေျမကို မၾကာမျမင့္မွီ စြန္႕ခြါၿပီး သြားရေတာ့မည္ကို သိေပမယ့္ နာငါးနာအားျဖင့္ေတြးကာ အရင္လို သူစိတ္မေကာင္းမျဖစ္ေတာ့။
"ဓမၼ အေဆြမၽား အေမာေႁပကာ အစၪ္ခိုင္ခန္ ့ေစဖို႔ "

နာမေတာ္ႁမတ္၌
Samuel Soe Lwin
 
မွတ္ခ်က္။ ေမတၱာတမန္မဂၢဇင္းမွ ျပန္လည္ေဖၚျပပါသည္။

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

LET THE RIVER FLOW ျမစ္ေရစီးေၾကာင္းအတိုင္း-စီးဆင္းပါေစ...။ Kenny Fam (Rev)


(pic: flowing river with trees) Ezekiel 47; 1-12

ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ စတင္ျပီး ေယဇေက်လအနာဂတၱိက်မ္း Ezekiel ၄၇း ၁-၁၂ ကို အားလံုးအတူတကြ ဖတ္ၾကပါတယ္။

၁ထုိေနာက္မွ အိမ္ေတာ္တံခါးသို႔ တဖန္ငါ့ကိုေဆာင္ခဲ့၍ တံခါးခံုေအာက္မွ အေရွ႔ဘက္သို႔ထြက္ေသာေရကို ငါျမင္၏၊၊ အိမ္ေတာ္ဦးသည္ အေရွ႔သို႔မ်က္ႏွာျပဳ၍ ေရသည္အိမ္ေတာ္တံခါးခုံ လက္ယာေအာက္ ယဇ္ပလႅင္ေတာ္ ေတာင္ဘက္မွစီသြားေလ၏။ ၂တဖန္ေျမာက္တံခါးလမ္းျဖင့္ ငါ့ကိုထုတ္၍ အျပင္၌ဝိုင္းသြားလ်က္ အေရွ႔သို႔ မ်က္ႏွာျပဳေသာ အျပင္တံခါးလမ္းဝသို႔ ေရာက္ေသာအခါ လက်္ာဘက္မွ စီးေသာေရကိုငါျမင္၏။ ၃ႀကိဳးကိုကိုင္ေသာသူသည္ အေရွ႔သို႔သြားၿပီးလွ်င္ အေတာင္တစ္ေထာင္ ေစ့ေအာင္တုိင္း၍ ငါ့ကိုေရကူးေစ၏၊၊ ေရသည္ ဖမ်က္သို႔မွီေလ၏။ ၄တဖန္အေတာင္တစ္ေတာင္ ေစ့ေအာင္ တုိင္း၍ေရကူးေစျပန္လွ်င္ ေရသည္ ဒူးကိုမွီေလ၏။တဖန္အေတာင္တစ္ေထာင္ေစ့ေအာင္တိုင္း၍ ေရကူးေစျပန္လွ်င္ ေရသည္ခါးကိုမွီ ေလ၏။ ၅တဖန္အေတာင္ တေတာင္ေစ့ေအာင္ တိုင္းေသာအခါ မကူးႏိုင္ေသာျမစ္ျဖစ္ေလ၏။ ေရထေသာေၾကာင့့္ နင္း၍မကူးႏုိင္၊ ေျခေထာက္၍ မမီွဘဲ ကူးရေသာျမစ္ျဖစ္၏။

၆ထုိသူကား အခ်င္းလူသားဤအရာကို ျမင္ၿပီမဟုတ္ေလာဟု ေျပာၿပီးမွတဖန္ ငါ့ကိုေခၚသြား၍ ျမစ္နားသို႔ျပန္ေစ၏။ ၇ျပန္စဥ္အခါ ျမစ္နားႏွစ္ဘက္၌ မ်ားစြာေသာအပင္တို႔ကို ငါျမင္၏။ ၈ထုိသူကလည္း ဤေရသည္ အေရွ႔သို႔စီး၍ ေတာကိုေရွာက္ၿပီးမွ အိုင္ထဲသို႔ဝင္တတ္ေသာအားျဖင့္ အုိင္ေရသည္ ခ်ဳိလိမ့္မည္။၉အသက္ရွင္၍ လႈပ္ရွားတတ္ေသာ သတၱဝါအမ်ဳးိမ်ဳိးတို႔သည္ ထုိျမစ္ေရေရာက္သမွ်ေသာ အရပ္တို႔၌ အသက္ရွင္၍ အလြန္မ်ားစြာေသာငါးတို႔လည္း ရွိၾကလိမ့္မည္။ ထိုျမစ္ေရသည္ ခ်ဳိေသာေၾကာင့္ ေရာက္သမွ် ေသာအရပ္တို႔၌ သတၱဝါအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ အသက္ရွင္ၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝအုိင္နားမွာတံငါတို႔သည္ ရပ္၍အဂၤဒိရြာမွစ၍ ဧေနဂလိမ္ရြာတိုင္ေအာင္ ပိုက္ကြန္ျဖန္႔ခ်ရာ အရပ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ငါးအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ မဟာပင္လယ္ငါး ကဲ့သို႔အလြန္မ်ားျပားၾက လိမ့္မည္။

၁၁ရြံ႕ဘြက္ေရႏွင့္ ရြံ႔အုိင္ေရမူကားမခ်ဳိရ၊ အစဥ္ငန္ရလိမ့္မည္။ ၁၂ျမစ္ကမ္းနား ႏွစ္ဘက္၌ စားစရာေကာင္းေသာအသီး အပင္အမ်ဳးိမ်ဳိးေပါက္ၾကလိမ့္မည္။ အရြက္လည္းမညွိဳးႏြမ္းရ၊ အသီးလည္း မျပတ္ရ၊၊ လတိုင္းအစဥ္ ႏုေသာအသီးကိုသီးလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိေရသည္ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနထဲကထြက္သတည္း။ အသီးသည္စား စရာအဘုိ႔ ျဖစ္သည္။ အရြက္သည္လည္း အနာေရာဂါ ၿငိမ္းေစရာ ဘို႔ျဖစသည္ဟုငါ့အား ေျပာဆုို၏


အိႏၷိယႏိုင္ငံမွာ အလြန္ၾကီးမားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရကာတာၾကီးမွ တာဘိုင္ၾကီးမ်ား မလည္ပတ္ပဲ၊ လွ်ပ္စစ္ပါဝါလဲ မထုတ္ႏိုင္ျဖစ္ေနပါသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဟု ခရီးသြားတစ္ဦးက ေဒသခံကို ေမးေသာအခါ ေရကာတာတြင္ ေရမရွိေသာေၾကာင့္ ဟုေျပာပါသည္။ မိုးက်လာျပီး ေရကာတာတြင္ ေရစီးဆင္းလာေသာအခါ တာဘိုင္လည္ပတ္ႏိုင္ျပီး ျပန္လည္ လွ်ပ္စစ္ပါဝါ ျပန္ထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုဥပမာအတိုင္း ဘုရားသခင္၏ပါဝါ ထြက္လာရန္အတြက္ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ ျမစ္ေရကဲ့သို႕ စီးဆင္းရမည္ျဖစ္သည္။

စီးဆင္းေနေသာ ျမစ္ေရသည္ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ႏွင့္ သ႑န္တူျပီး၊ အဆက္မပ်က္ စီးဆင္းရန္လိုသည္။ သို႕မွသာ ဘုရားသခင္၏ပါဝါကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ခံစားရမည္။ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ စီးဆင္းမႈရပ္တံ့သြားမည့္ အခ်ိန္ခါမ်ားရွိပါသည္။ ႏိုင္ဂါရာေရတံခြန္ၾကီး အသံက်ယ္ေလာင္စြာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာစီးဆင္းေနရာ ၂၉-မတ္-၁၉၄၈တြင္ ေအးလြန္းေသးေၾကာင့္ ေရခဲ့သြားျပီး၊ ေရစီးလံုးဝရပ္သြားသည္။ ျမစ္တြင္ ေရခဲၾကီးတစ္ခုက ပိတ္ဆို႕ထားမႈေၾကာင့္ ေခတၱ မိနစ္၃၀ခန္႕ ေရတံခြန္ၾကီး ရပ္သြားျပီးမွာ ျပန္စီးဆင္းပါသည္။
၁။ မိမိကိုယ္တိုင္၏ ဗီဇအားနည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ စီးဆင္းမႈကို ပတ္ဆို႕သကဲ့သို႕ျဖစ္သြားတတ္သည္။
၂။ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ကို စိတ္နာေအာင္၊ အျပစ္ေၾကာင့္ ရပ္တံ့သြားႏိုင္သည္။
၃။ စာတန္မာနတ္ ကိုယ္တိုင္က သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ ရပ္တံ့ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္။

ယခုႏွစ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ WEFC အသင္းေတာ္တည္ေထာင္ျခင္း အႏွစ္(၅၀)၊ ေရႊရတုသဘင္ ဆင္ႏြဲရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေနာင္အႏွစ္၅၀ ဆိုလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္လည္း မရွိေတာ့ပါ။ ယခု ဘုရာေက်ာင္းတက္သူ အမ်ားစုသည္လည္း ေနာင္ႏွစ္(၅၀)ဆိုလွ်င္ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ျမစ္ေရစီးဆင္းသလို သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ မိမိအေပၚစီးဆင္းျပီးပါက၊ မိမိသည္ ပင္လယ္ေသ၊ ေရအိုင္ၾကီးလို သိုေလွာင္မထားသင့္ပါ။ ျပန္လည္ေဝငွရမည္ျဖစ္သည္။(pic: following under holy spirit control)

ေရအနက္-ေျခမ်က္စိ
ေရျပန္လည္ ရရွိလာရန္အတြက္ ေရစီးမည့္လမ္းေၾကာင္းကိုဖြင့္ထားရပါမည္။ ဘဝခရီးလမ္းသည္ အထက္ပါ ေရဇေက်လ ၁-၂ အတိုင္း ျမစ္ေရစီးဆင္းေနသည္ကို ျမင္ရသည္။ ေရတြင္အေတာင္ တစ္ေထာင္ဆင္းေလွ်ာက္ေသာအခါ ေျခမ်က္ေစျမဳတ္သြားသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမစ္ေရစီးေၾကာင္းကို မခံစားႏိုင္ပါ။ ေရတိမ္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္သြားလာ ေပ်ာ္ပါးေနႏိုင္ပါသည္။ ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ေစ္ႏိုင္ေသာ ေျခမ်က္စိထိ ေရထဲတြင္ ေပ်ာ္ပါးေနသူမ်ားစြာကဲ့သို႕၄င္း၊ ေရကူးကန္တြင္ ကေလးမ်ာေရခ်ိဳးသည့္ ကန္ကဲ့သို႕ ေရတိမ္တြင္ေရကို ေၾကာက္စရာမလိုပါ။ ေလာကသားအမ်ားစုသည္ ထိုကဲ့သို႕ ေရမနစ္ႏိုင္ေသာေနရာတြင္ ေျပးလႊားေဆာ့ကစားေနသည္။ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ဘဝကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

ေရအနက္-ဒူးေလာက္
ေရဇေက်လ ၃-၅ တြင္ ေနာက္ထပ္ အေတာင္တစ္ေထာင္ ဆက္ေလွ်ာက္သြားပါက ဒူးေလာက္နက္ေသာ ျမစ္ေရထဲသို႕ ေရာက္လာပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမစ္ေရစီျခင္းကို ခံစားႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။ ျမစ္ေရစီးေနေသာ္လည္း သင့္ကို ထိုေရစီးတြင္ ပါမသြားႏိုင္ပါ။ ျမစ္ေရစီးသည္ သင့္ကိုလဲက်မသြားႏိုင္ပါ။ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ပါသည္။ လူဘဝတြင္လည္း ဘဝအခက္အခဲ အခ်ိဳ႕ကို ခံစားရေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ကို အားကိုးျပီး၊ လဲမက်ႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

ေရအနက္-ခါးေလာက္
ေနာက္ထပ္ အေတာင္တစ္ေထာင္ ျမစ္ေရထဲ ဆက္ေလွ်ာက္ပါက သင္၏ခါးတိုင္ေအာင္ ျမစ္ေရအနက္သို႕ ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမစ္ေရစီးေၾကာင္းသည္ အလြန္ျပင္းထန္ေၾကာင္းကို သိသိသာသာ ခံစားရပါေတာ့သည္။ ေရစီးႏွင့္ေမ်ာပါသြားႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႕ ေရာက္လာပါမည္။ လူ႕ဘဝတြင္ ထိုကဲ့သို႕ အခက္အခဲ၊ ဒုကၡမ်ားကို ေတြ႕ေသာအခါ လဲက်၊ လြင့္စင္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ ကမ္းဖက္သို႕ လွည့္ျပီး ျပန္ေျပးႏိုင္ပါသည္။ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ရန္ မဝ့ံမရဲ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မည့္အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေရအနက္-ေခါင္းျမဳတ္သည္အထိ
ေနာက္ထပ္ ဆက္ျပီး အေတာင္တစ္ေထာင္ ျမစ္ေရတြင္ ရဲဝံ့စြား ဆက္ေလွ်ာက္သြားပါက သင့္ကိုယ္ခႏၱာကို ျမစ္ေရစီးေၾကာင္းတြင္ေရာက္သြားပါေတာ့သည္။ လံုးဝမထိန္းႏိုင္ေတာ့ပါ။ မိမိဘဝတြင္လည္း မိမိအစြမ္းျဖင့္ လံုးဝမထိန္းႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ အေျခအေနတြင္ ေရာက္ခဲ့ေသာသူမ်ားသည္ မိမ္ဘဝကိုဘယ္သူထိန္းခ်ဳပ္ေနသလဲ ..ဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအဆင့္သို႕ မိမိဘဝ ေရာက္သြားျခင္းသည္ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ၊ ၾကံဳေတာင့္ၾကံဳခဲ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို လံုးဝမကယ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ အဆက္မျပတ္စီးဆင္းေနေသာ ျမစ္ေရၾကီး (သန္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္) က မိမိဘဝႏွင့္အသက္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခံလိုက္ရပါေတာ့သည္။ လူအားျဖင့္ လံုးဝမတတ္ႏိုင္ေသာအခ်ိန္၊ မိမိဘဝႏွင့္အသက္ကို မိမိယံုၾကည္ျခင္းအေပၚသာ အပ္ႏွံထားလိုက္ရေတာ့သည္။ ျမစ္ေရစီးေၾကာင္း သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္က သင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္သြားျပီျဖစ္သည္။ ကမ္းဘက္ဆီသို႕ ျပန္မကူးခပ္ႏိုင္ေတာ့ပါ၊  ထိုအေျခေနသို႕ ေရာက္သြားဖူးသူတိုင္း သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္၏ စီးဆင္းေနမႈကို ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ပါေတာ့သည္။

ထိုအေျခအေနမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႕ရပါက ေဟရွာယ ၆း၈ ကဲ့သို႕ "ထာဝရဘုရားက ငါသည္အဘယ္သူကို ေစလႊတ္ရမည္နည္း..ဟု ေမးေတာ္မူသံကို ငါၾကားလွ်င္ ငါက အကြ်ႏ္ုပ္ရွိပါ၏၊ အကြႏ္ုပ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူပါဟု" ေလွ်ာက္ေလေတာ့သည္။ လံုးဝလက္ေျမွာက္ အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ရျပီး၊ ျမစ္ေရစီးေၾကာင္း သယ္ေဆာင္ရာသို႕ ေမ်ာလိုက္ရံုသာရွိေတာ့သည္။(pic: Big Harvest)

ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ၾကီးေရာက္လာျပီ

သန္ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈသို႕ေရာက္သြားသည့္အခါ ေရဇေက်လ ၆-၁၂ တြင္
"အခ်င္းလူသားဤအရာကို ျမင္ၿပီမဟုတ္ေလာ" ဟု ေျပာဆိုသည္။ ထို႕ေနာက္ မိမိကို ျမစ္ကမ္းနားသို႕ ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္သည္။ ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ႏွစ္ဖက္တြင္ သစ္ပင္မ်ားစြာကိုျမင္မည္။ ျမစ္ေရစီးရာ အိုင္မ်ားတြင္လည္း ေရခ်ိဳျပီး၊ ငါးႏွင့္သတၱဝါမ်ားေပါမ်ားမည္။ သာယာေသာ ဘဝကို ခံစားရမည္။ မိမိကိုယ္ကို မိမိ ဘာမွမထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာဘဝတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ဝိညာဥ္ေတာ္ထံ အပ္ႏွံျပီးသူတိုင္း ထိုေကာင္းၾကီးမဂၤလာကို ခံစားရပါသည္။ ေရခ်ိဳအိုင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဂါလိလဲအိုင္ကဲ့သို႕ ငါး၊သတၱဝါ၊သစ္ပင္မ်ားျဖင့္ စိမ္းလမ္းမည္။

သို႕ေသာ္ အထူးသတိေပးခ်က္ရွိသည္။ ေရဇေက်လ ၁၁-၁၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
"ရြံ႕ဘြက္ေရႏွင့္ ရြံ႔အုိင္ေရမူကားမခ်ဳိရ၊ အစဥ္ငန္ရလိမ့္မည္္"  ဟု ဆိုသည္။ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ မိမိအေပၚစီးဆင္းရရွိျပီးေသာ္လည္း၊ မိမိသည္ ပင္လယ္ေသ၊ ေရအိုင္ၾကီးလို သိုေလွာင္ထားပါျခင္းျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ေသတြင္ အဆံုးသတ္သြားေသာ ျမစ္ေရသည္ အလြန္ငန္ေသာ၊ ငါးႏွင့္သတၱဝါမ်ား လံုးဝအသက္မရွင္ႏိုင္ေသာ Dead Sea ကဲ့သို႕ျဖစ္သြားမည္။ာ သာမန္ပင္လယ္တြင္ ဆားဓါတ္ ၄%ျဖင့္ ငါးမ်ား အသက္ရွင္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ပင္လယ္ေသသည္ ဆားဓါတ္ ၂၅% ပါရွိသျဖင့္ ဘယ္သက္ရွိ၊ ငါးမ်ားမွ မရွင္သန္ႏိုင္ပါ။ မိမိဘဝသည္ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ကို မေဝငွပါက အသံုးမက်ေသာ ပင္လယ္ေသကဲ့သို႕ ျဖစ္သြားပါမည္။

ဘုရားသခင္၏ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္သည္ ျမစ္ေရကဲ့သို႕ အသင္းေတာ္အားျဖတ္စီးဆင္းျပီး အလြန္ၾကီးမားသည့္ ရိတ္သိမ္းျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ စီးဆင္းသျဖင့္  မယား မိခါလသည္ ျပဴတင္းေပါက္က ၾကည့္၍  ဒါဝိတ္မင္းၾကီးသည္ ကလွ်က္တီးမႈတ္လ်က္ လာသည္ကို ျမင္သျဖင့္စိတ္ႏလံုးထဲ၌ မထီမဲ့ျမင္ျပဳ၏။ ေရွာလု၏သမီး မိခါလသည္ တသက္လံုးသားကို မဘြားမျမင္ရ။။ (၂ရာ၆း၂၃) ဘုရားသခင္၏သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ စီးဆင္းျခင္းကို တားဆီးသူမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ သခင္ေယရႈကို တားဆီး၊ သတ္ျဖတ္ေသာသူမ်ားသည္ ဂ်ဴးဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ စီးဆင္းျခင္းကို Let the River Flow ဆိုသည့္အတိုင္း ျမစ္ေရစီးေၾကာင္းအတိုင္း စီးဆင္းပါေစ။ ထို႕ေနာက္၊ မိမိဘဝကို သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္စီးဆင္းရာအတိုင္း အပ္ႏွံဆပ္ကပ္လိုက္ပါ။

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၂၂း၂
အသက္ေရစီးရာ ျမစ္ကို ေကာင္းကင္တမန္သည္ ငါ့အားျပေလသည္။ ျမိဳ႕လမ္းမအလယ္၌၄င္း၊ ထိုျမစ္ႏွစ္ဘက္၌၄င္း၊ အသက္ပင္ရွိ၏။ ထိုအသက္ပင္သည္ အသီးတစ္ဆယ့္ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးတတ္၏။ မိမိအသီးကိုလည္း လတိုင္းေပးတတ္၏။ အရြက္သည္လည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕၏ အနာေရာဂါျငိမ္းစရာဘို႕ ျဖစ္သည္။


ဆုေတာင္းျခင္း၊ သီဆိုခ်ီမြမ္းျခင္း၊ ေကာင္းၾကီးေပးျခင္းျဖင့္ အဆံုးသပ္ပါသည္။
Rev Kenny Fam (Senior Pastor)
www.wefc.org.sg Woodland Evangelical Free Church, Singapore
Sunday Sermon: 4-Jan-2014

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

ဓမၼသစ္က်မ္းထဲမွာ သခင္ေယ႐ႈက ေရကို စပ်စ္ရည္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္တာ အံ့ၾသစရာ နိမိတ္ လကၡဏာဘဲ။ အခုေခတ္ တို႕ဆီကေတာ့ စပ်စ္ရည္ (အရက္) ကို ေရ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ ေတာ္ေတာ္ ေတာ္တယ္ေဟ့။ ေသာက္ေနတာ အလံုး ႏွစ္ဆယ္ ရွိၿပီ ခုထိ မမူးေသးဘူး။ ဖူး - - ခလူး - ခလူး။  မရဏာႏိုင္ငံသို႔သြားရလမ္း စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသည္။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


ေအးျငိမ္း

၁။ ဆီးခ်ိဳက်ျခင္း အႏၱရာယ္

မေန႔က (၁၊ ၆၊ ၂၀၁၀) ညစာစားအၿပီး ပိ်ဳ႔ခ်င္သလိုလို၊ အန္ခ်င္သလိုျဖစ္ကာ တစ္ကိုယ္လံုး ေနမထိ ထိုင္မသာႏွင့္ ရိွေနသျဖင့္ ဘာမ်ားျဖစ္ပါလိမ့္၊ အစားမ်ား မ်ားသြားလို႔လား စသျဖင့္ အေတာ္ေနလို႔ ထိုင္လို႔ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနပါသည္။ ေနာက္ေတာ့ တစ္ကိုယ္လံုး တုန္ရီလာကာ ေခြ်းေစးမ်ားျပန္လာသျဖင့္ ဆီးခ်ိဳက်တာ ျဖစ္မည္ဟု ကမန္းကတန္း ေသြးေဖာက္စစ္လိုက္ေတာ့ ထင္သည့္အတိုင္းပင္ ဆီးခ်ိဳမီတာက 3.6 ဟု ျပေနပါသည္။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ကြၽႏု္ပ္ဘဝရဲ့အသက္ရွင္ရာအေၾကာင္း
ဘဝအဓိပၸာယ္
အၿမဲရွိမယ့္ အသက္ကိုေပးသူ
ေယရႈတစ္ပါးတည္း
ဆံုးရႈံးမယ့္ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္
အသက္စြန္႔ကာကယ္တင္ခဲ့ဲဲၿပီး

ကြၽႏု္ပ္ဘဝရဲ့ အစအလယ္နဲ႔အဆံုး
ကြၽႏု္ပ္ရ့ဲဘုရင္
ကြၽႏု္ပ္ခ်စ္တဲ့ေကာင္းကင္ဖခင္
အစဥ္ေဖးမ လမ္းခရီး အသက္နဲ႔သမၼာတရား
ကြၽႏု္ပ္ဘဝကိုစံုလင္ေစၿပီး

ခိုင္ခံ့တဲ့ရဲတိုက္ျဖစ္၍
ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္ ခိုလႈံျခင္းအေၾကာင္း
ကြၽႏု္ပ္ဘဝ ေၾကာက္ရြ႔ံ ျခင္းကင္းေစ
ထာဝရအၿမဲအလင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္ ေမွာင္မိုက္ျခင္းကင္း
ေနမင္းျဖစ္ေသာ ကြၽႏု္ပ္ရဲ႔ ဘုရင္

ေယ ရႈ . . ေယ ရႈ . .
ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္အစြဲလန္းဆံုးသူ . .

ႏွလံုးသားက တမ္းတျခင္းနဲ႔
ကိုယ္ေတာ္ကိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း
အဆံုးမရွိတဲ့ သခင့္ရဲ့အခ်စ္နဲ႔
ကိုယ္ေတာ္ကိုပဲ ခ်ီးမြမ္းခ်င္

ASwelLanSoneThu.ppt

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


လမ္းျပပါ

၁။
လူတိုင္းကို သက္စြန္႔ရွာသူအေၾကာင္း
အကြ်ႏု္ပ္ေဟာေျပာေသာအခါ
ခိုင္မာေသာႏွလံုး ထက္တဲ့အေတြးအေခၚေတြ
သူတို႔မွာ ရွိတတ္ၾကတဲ့ 

ဆင္ခ်င္ဥာဏ္ အတတ္သိပံၸေတြဟာ
ကိုယ္ေတာ္ဘုရားမွ မႏွစ္သက္ေပ 
မွန္ရာလမ္းမွ  လြဲရမဲ့အျဖစ္ကို 
သူတို႔နားမလည္ရွာဘူး .......

၂။
အိုအဖဘုရားသခင္ ...
ထိုသူတို႔အား လမ္းျပပါ 
မေရယာေသာအေတြး 
အခ်ည္းနွီးေသာအက်င့္ေတြ
ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ မက္ေမာေန ....
 
ႏွိမ့္ခ်ေသာေမတၱာကို 
ထိုသူတို႔မသိမွတ္ေသာခါ 
အကြ်ႏု္ပ္၏ သနား၍အံ့ၾသျခင္း၊ ႏွေမ်ာ၍ ၀မ္းနည္းျခင္းမ်ား....
ကိုယ္ေတာ္ကေတာ့ သိမွာပါ .....


ဂီတာကို..စႏၱယားကဲ့သို႔ အံ့မခန္းတီးျပျခင္း
THE SOUL SURVIVOR

ေရး - ဆလိုင္းသြဲ႔ေအာင္။  ဆို - ခ်စ္စမ္းေမာင္


မွတ္ခ်က္။  ခ်စ္စမ္းေမာင္ရဲ့ ယူၾကဳ ဗီြဒီယို  ဟာ လူေပါင္း ၂သိန္း၃ေသာင္းေက်ာ္ လာေရာက္ဖတ္ရႈ၊နားဆင္သြားပါျပီ။ အဓိပၸါယ္နားလည္သူေတြေတာ့ နည္းေပေသာ္ျငားလည္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို အဖဘုရားသခင္အေၾကာင္း ဂီတပညာနဲ႔ ေျပာသြားပါတယ္။ အံ့ၾသဘြယ္ပါ။ CHIT SAN MAUNG (Young Christian Crusader) နဲ႔ Founder David Yone Mo တို႔ရဲ့ ခ်ီးမြမ္းသီဆို၊တီးမႈတ္ျခင္း Gospel Music ဟာ ျမန္မာျပည္တလႊား အလြန္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစခဲ့ပါတယ္။ အံ့ၾသဘြယ္ပါ။
ျမည္းစမ္းၾကည့္ရန္ လင့္ခ္
http://www.youtube.com/watch?v=Eq_CgvG4Wo8


အေယာက္စီတိုင္းကို ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ ...
ခ်စ္စမ္းေမာင္

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ALIVE, ALIVE
Key G

Alive, Alive, Alive forevermore
My Jesus is alive, alive forevermore,
Alive, Alive, Alive forevermore,
My Jesus is Alive forevermore.

(Sing Hallelujah) 2

My Jesus is alive forevermore.
(Sing Hallelujah) 2
My Jesus is alive forevermore.