မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Monday, Nov 30th

Last update07:35:31 AM GMT

You are here:: ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

E-mail Print PDF


ီDownload Link

http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit%20July%202012.pmd.pdf

မာတိကာ
ေကာင္းကင္၌ဆုလဒ္မ်ားခံစားဖို႔ - ညီအစ္ကိုႀကီးီဦးတင္ေမာင္ထြန္း
အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဇာတိသေဘာကို ျငင္းပယ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးထန္က်င့္လန္
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္တိုးဝင္ပါ - ဆရာဦးၫြန္႔လွ
ယခုဘဝေနာင္ဘဝႏွင့္ဆိုင္ေသာအာမခံခ်က္ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးတင္ေမာင္ၫို
သမၼာက်မ္းစာကိုအေလးဂ႐ုျပဳ၍ - ဆရာဦးေအာင္သက္ၫြန္႕
သက္ေသခံခ်က္

ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း

လူ၌ ခႏၶာႏွင့္ ဝိညာဥ္ ႏွစ္ျဖာ တြဲဖက္ေနပါသည္။ ခႏၶာက အနားယူဖို႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္က အေရးမႀကီးေသာ္လည္း ဝိညာဥ္အိပ္ေပ်ာ္ေနပါက ယံုၾကည္သူတို႔အတြက္စိတ္ပူစရာျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းကာလက ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားအား ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္၍ သက္ေသခံဖို႔
မေျပာပါ။ ေလာကလူသားမ်ားအားငါ့နာမႏွင့္ သမုတ္ေသာငါ့လူမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ ငါ၏သက္ေသကို ေတြ႔ရမည္ဟု ဘုရားသခင္က မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသည္ကို ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္၌ လကၡဏာရွိပါသည္။ ထုိလကၡဏာက ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ရွိေသာလူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားမွ ေပါက္ဖြားရပါသည္။ အာျဗဟံမွ အစျပဳပါသည္။ ဤသည္မွာယေန႔ ဓမၼသစ္ကာလရွင္သန္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္တည္းဟူေသာအသင္းေတာ္၏အရိပ္ျဖစ္ပါသည္။ အရိပ္ဟူသည္ ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႔ရပါ။ (ကမၻာ၊ ၅း၂၄)တြင္ဧေနာက္အားျဖင့္ အစျပဳေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က လူသည္ အျပစ္၌ ၿပိဳလဲသြားၿပီးခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။လူအမ်ားက မိမိတို႔လုပ္ခ်င္ရာကိုလုပ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးသား၌ ဘုရားသခင္ကို အာ႐ံုျပဳ၍အသက္ရွင္ေနသူ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္မတိုင္မွီ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္ခြင့္မရေသာ္လည္း အသက္ရသြားေသာသူတစ္ေယာက္ကို(ကမၻာ ၄)တြင္ ေတြ႔ရသည္။ သူကအာေဗလ ျဖစ္ပါသည္။ အာေဗလႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာ၌ အာေဗလသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္းတရားေဟာေသး၏ဟု (ေဟျဗဲ၊ ၁၁း၄)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။အာေဗလပူေဇာ္ေသာယဇ္ကို ဘုရားသခင္က လက္ခံၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျဖစ္သြားပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ကမၻာေလာကႀကီးထဲ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္သြားၿပီးမွသူ႔အား ကိုယ္ေတာ္က သိမ္းယူေတာ္မူပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ေသျခင္းႏွင့္ မေတြ႔ရဘဲ ေကာင္းကင္ဝင္သြားပါသည္။

ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ြ႔ေ႔ေသာသူ
(ကမၻာ၊ ၆း)တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေနာဧကို ေတြ႔ရသည္။ ေနာဧသည္ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာသူျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။(ကမၻာ၊ ၆း၈) ထုိအခ်ိန္ကာလကဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာ သူရွိခဲ့လွ်င္ ယေန႔သာ၍ ရွိႏိုင္ပါသည္။ထုိအခ်ိန္က လူသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၾသတၱပၸအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ၾကသည္။ ထုိမွတဆင့္ ပညတ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီးယေန႔မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ၾကရပါသည္။ ၾသတၱပၸႏွင့္ဆက္ျခင္းက ေရဒီယို ဖြင့္၍ နားေထာင္သက့ဲသို႔ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူအား ထုိအခ်ိန္ကာလက ၾသတၱပၸ၌ အသိေပးေဖာ္ျပပါသည္။ ယေန႔တြင္မူ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကဲ့သို႔ ထင္ထင္ရွားရွားသိျမင္ႏိုင္သည္။ေနာဧႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္မွာ

''ေနာဧသည္ ေျဖာင့့္္မတ္ေသာသူ၊ူ၊ မိမိမိအိအမ်ိဳိဳး၌ စံုံုလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာ၏'(ကမၻာ၊ ၆း၉)''

ထုိအခါ ေျမႀကီးသည္ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ပုပ္စပ္လ်က္ရွိ၏''(ကမၻာ၊ ၆း၁၁)

ကမၻာႀကီးေပၚရွိလူမ်ားအလြန္ဆိုးေနၾကခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္
သြားလာေသာသူရွိပါသည္။ ဆိုးေနေသာသူမ်ားၾကား၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာေသာေနာဧကို ဘုရားသခင္စကားေျပာပါသည္။ ေနာဧသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔ သာမညလူသာျဖစ္ပါသည္။ ေနာဧအား ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္တကြ လူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးမည္ဟု အသိေပးပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ကမၻာႀကီးထဲ၌ေနာဧအသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ သေဘၤာေဆာက္ဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ လူတို႔ကိုလည္း ကမၻာႀကီးကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း သတိေပးေစပါသည္။ လူတို႔က မယံုၾကည္ၾကပါ။ ေနာဧအား အ႐ူးဟုဆိုၾကသည္။သူတို႔ မ်က္ေစ့ႏွင့္ၾကည့္၍ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ စဥ္းစားပါက ေတာင္ေပၚ၌သေဘၤာေဆာက္ျခင္းသည္ ဘုရားေစခိုင္းျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ေရလႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာဧႏွင့္ဇနီး သားသံုးေယာက္ႏွင့္ ေခြၽးမသံုးေယာက္တို႔သာ သေဘၤာထဲသို႔ဝင္ၾကသျဖင့္ အသက္ရွင္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ေနာဧအခ်ိန္ကာလၿပီးေနာက္ (ကမၻာ၊ ၁၂)တြင္ ဘုရားသခင္က ေလာကႀကီးထဲမွ အာျဗံကို နာမည္ႏွင့္ေခၚ၍ ဆက္သြယ္မႈျပဳပါသည္။ ထုိသို႔ေခၚျခင္းမွာသူ၏ျပည္၊ သူ၏အမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားထဲမွ ထြက္ၿပီး ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျပလတၱံ႔ေသာျပည္သို႔ သြားေစဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူယေန႔အသင္းေတာ္ကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လမ္းျပေနပါသည္။ၿပီးမွ သင့္အား လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေစမည္ဟု အာျဗံအား ဘုရားသခင္က ကတိ
ေပးပါသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ အာျဗံ၌ကေလး မရွိပါ။ ထုိသို႔ကေလးမရွိဘဲၾကာျမင့္စြာ ခရီးသြားေနရင္းႏွင့္ သားမရွိဘဲ သြားေနရ၍ အာျဗံစိတ္ပ်က္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီးေပၚ၌လူမ်ိဳးႀကီး ျဖစ္ဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္တိုင္း
ကိုယ္ေတာ္က စကားေျပာပါသည္။မည္သို႔စကားေျပာပါသနည္း။ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုအားျဖင့္၄င္း၊ အသံေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ အလင္းေတာ္အားျဖင့္၄င္း စကားေျပာပါသည္။ (ကမၻာ၊၂၈)တြင္ ယာကုပ္သည္ အစ္ကို၏ရန္ကို ေၾကာက္၍ ဦးရီးေတာ္လာဗန္ထံသို႔ ေျပးရာတြင္ လမ္း၌ တစ္ညအိပ္စဥ္ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ရပါသည္။ ေျမႀကီးေပၚ၌ ေလွခါးေထာင္လ်က္ရွိၿပီး မိုဃ္းေကာင္းကင္တိုင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေလွခါး၌ေကာင္းကင္တမန္တို႔က တက္ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ထာဝရဘုရားသည္ ေလွခါးထိပ္၌ ရပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ယာကုပ္အား ငါသည္ သင္၏အဘအာျဗဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇက္၏ဘုရားတည္းဟူေသာထာဝရဘုရားျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသို႔ဘုရားသခင္ဆက္သြယ္ျခင္းခံရသူသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ဧေသာသည္ လူမ်ိဳးႀကီး မဝင္ပါ။ ဘုရားေပးေသာသားဦးအရာကို အေရးမထား၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳၿပီး ဆာေလာင္မႈေၾကာင့္ သားဦးအရာကို ပဲဟင္းတစ္ခြက္ႏွင့္ေရာင္းစားပါသည္။ ယေန႔ ဘုရားသခင္ကို ဥေပကၡာျပဳလိုေသာသူမ်ားလည္း ရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလုိက္လိုေသာသူလည္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလိုက္သူက သက္ေသေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အာျဗံအား ဘုရားသခင္ကစကားေျပာပါသည္။ အာျဗံက ကေလးမရွိသျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္အိမ္၌ ဘြားေသာကြၽန္သည္ ကြၽႏ္ုပ္အေမြခံျဖစ္ရပါမည္လားဟု ေမးလွ်င္ ဤသူသည္
သင္၏အေမြခံမျဖစ္ရ၊ သင္၏ကိုယ္ထဲက ထြက္ေသာသူသည္ သင္၏အေမြခံျဖစ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ထုိသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း ၾကာျမင့္စြာ ကေလးမရသျဖင့္ ဇနီးအႀကံေပးသည့္အတိုင္း ကြၽန္မကို သိမ္းယူပါသည္။ ထုိသို႔သိမ္းယူသျဖင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးလာၿပီး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ပဋိညာဥ္ႏွင့္ရေသာသား မဟုတ္ပါ။ဘုရားသခင္၏အခြင့္ေတာ္အားျဖင့္ရေသာသားျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ေသာသူမူမ်ား

ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရေသာသားက အံ့ၾသဘြယ္လကၡဏာသက္ေသပါရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာျဗဟံသည္အသက္တစ္ရာျပည့္မွ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာသားကို ရပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ အာျဗဟံ၏ဇနီးစာရာသည္ အသက္ႀကီး၍ေသြးဆံုးၿပီး လူ႔အေနႏွင့္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခ်ိန္ေရာက္မွဣဇက္ကို ရပါသည္။ အာျဗဟံ၌ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သက္ေသက ေပၚလာပါသည္။ ထုိသို႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သက္ေသႏွင့္တကြ ေပၚလာေသာလူမ်ားထဲမွဆင္းသက္လာေသာသူမ်ားတြင္ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူ
က အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ အဘိမလက္အမည္ရွိတစ္ပါးအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္လည္း ပါလာပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ အားလံုးကို မေဖာ္ျပေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူအားလံုးသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ ဣသေရလလူမဟုတ္ၾကေသာ္လည္း လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကသည္။ ယေန႔၌လည္း ခရစ္ယာန္မျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားႏွင့္ဆက္သြားေသာသူမ်ားရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ေသာသူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ေသာသူမ်ား၏အသက္တာ၌ အံ့ၾသဘြယ္
ျဖစ္ပါသည္။ (ကမၻာ၊ ၁၇)တြင္ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံအား ဂတိေတာ္ႏွင့္အညီ ရေသာသားကို ေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေတာ္ေပးပါသည္။ထုိသားသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဣရွေမလကိုလည္း ဘုရားသခင္ကေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသားသည္လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ မျဖစ္ပါ။ (ထြ၊ ၁၂)ေရာက္လာသည့္အခါ ေမာေရွႏွင့္ဘုရားသခင္စကားေျပာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေမာေရွအား ဘုရားသခင္က သင့္အား အဲဂုတၱဳျပည္မွ ဣသေရလလူတို႔ကို ႏႈတ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဖာေရာဘုရင္ထံသို႔ ေစလႊတ္မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိအခါ ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဣသေရလလူတို႔ရွိရာသို႔ေရာက္၍ သင္တို႔ဘိုးေဘးမ်ား၏ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကို သင္တို႔ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္ၿပီဟုဆိုလွ်င္ သူတို႔က ထုိဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကား အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးလွ်င္အကြၽႏ္ုပ္အဘယ္သို႔ ျပန္ေျပာရမည္နည္းဟု ဘုရားသခင္အား ေမးေလွ်ာက္ပါသည္။ ေမာေရွသည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ လူသတ္မႈႏွင့္ ထြက္ေျပးလာေသာသူျဖစ္၍ သူတို႔ႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနပါသည္။တဖန္ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ စကားအေသာသူျဖစ္သည္ဟု ဆိုျပန္လွ်င္သင္၏အစ္ကိုအာ႐ုန္ကို သင္၏ကိုယ္စားစကားေျပာေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေမာေရွႏွင့္ အာ႐ုန္ၿပီးေနာက္ ေယာ႐ႈ၊ ကာလက္တို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္သည္။ က်န္လူအမ်ားက အေရအတြက္အားျဖင့္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း လူအမ်ားႀကီးဝင္သာျဖစ္ၾကသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္သူမ်ားကိုဘုရားသခင္က တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါသည္။ က်န္လူမ်ားကို ဘုရားသခင္က မဆက္၍လား။ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွလံုးသားက ဘုရားသခင္ႏွင့္ မဆက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူသည္ ဦးေႏွာက္အသိႏွင့္ သြားေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ထုိသူႏွင့္ ဘုရားသခင္ဆက္၍ မရပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ထုိအတိုင္း သက္ေသေဖာ္ျပပါသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးက ထုိသို႔ေသာသူမ်ားသည္ မ်က္ေစ့ႏွင့္မျမင္၊နားျဖင့္မၾကား၊ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ မခံစားတတ္ေသးေသာသူမ်ားဟု ဆိုပါသည္။ (၁ေကာ၊ ၂း၉-၁ဝ)

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ သြားလာေသာသူမ်ားသည္ သင္ထားေသာအရာကို နားလည္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ထားေသာနက္နဲမႈကိုနားမလည္ပါ။ ဘုရားကိုခ်စ္၍ ႏွလံုးႏွင့္သြားလာေသာသူကို ဘုရားသခင္က ေဖာ္ျပပါသည္။တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုသည္လည္းဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပမႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တမန္ေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္အတူပါရွိွိ၍

ထုိမွတဆင့္ ပင္ေတကုေတၱေန႔ ေရာက္လာေသာအခါ အ့ံၾသဘြယ္ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ႏွင့္ျပဳေသာအမႈကို ေတြ႔ရသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို ခံရေသာလူစုက အသက္တာမ်ား ေျပာင္းလဲဖို႔ရန္ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကိုအစျပဳေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္လည္း မိမိတပည့္ေတာ္မ်ားအား သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ သြား၍ ငါ၏ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာသည့္အတြက္ ဧဝံေဂလိဆရာမ်ားသည္ ေလာကုတၱရာ၌ ေရႊတည္းဟူေသာထာဝရတည္ေသာအက်ိဳးကို ရမည္ျဖစ္သည္။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာသူမ်ားသည္ ထာဝရကာလ၌ ဧဝံေဂလိဆရာတို႔အတြက္ ေရႊျဖစ္ပါသည္။

''တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ထြက္သြား၍ ဘုရားသခင္သည္မစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊သူတို႔၌ျဖစ္ေသာနိမိတ္လကၡဏာအားျဖင့့္္ ႏႈတႈတ္က္ကပတ္တ္တရားေတာ္ကို တည္ေစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌တရားေဟာၾက၏''(မာ၊ ၁၆း၂ဝ)

တပည့္ေတာ္တို႔ထြက္သြားၿပီး ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာသည့္အခါ သခင္ဘုရား၏မစျခင္းသက္ေသပါေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ဧဝံေဂလိတရားကို သင္ေပးၿပီးပါဝင္၍ လႊတ္လိုက္ပါက ေငြျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘ႑ာ၌ ေရႊ၊ ေငြႏွင့္ေက်ာက္ေကာင္းဟူ၍ ရွိပါသည္။ ေငြသည္လည္း မီးမေလာင္ပါ။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအမႈ၌ ဘုရားသခင္အတူပါရွိသည့္အခါ နိမိလကၡဏာျဖစ္၍ အ့ံၾသဘြယ္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းသက္ေသကို ေတြ႔ရပါသည္။ (တမန္၊၁၁း၁၉-၂၁)တြင္ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သေတဖန္၏အမႈေၾကာင့္ ညဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရသျဖင့္ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားသြားၾကၿပီးကုပ႐ု၊ အႏိၱအုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္သြားကာဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကပါသည္။ ေရႊျဖစ္ဖို႔မလုပ္ဘဲ တစ္ေနရာတည္း၌ ေနၾကသျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို ဖိအားေပး၍ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲလြင့္သြားေစပါသည္။

''ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္သည္ ထုိသူတို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္၍ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲၾက၏''(တ၊ ၁၁း၂၁)

ဧဝံေဂလိလုပ္ေသာသူတို႔၏အေပၚ၌ အၿမဲတေစဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္ရွိပါသည္။ အခစားလုပ္ေသာသူတို႔၌ မရွိပါ။ ေစတနာႏွင့္လုပ္ေသာသူ၊ ေမတၱာႏွင့္လုပ္ေသာသူတို႔အေပၚ၌ သခင္ဘုရား၏လက္ေတာ္အစဥ္ရွိပါသည္။ ထုိသို႔ရွိသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယုံၾကည္၍ ေျပာင္းလဲလာၾကပါသည္။ ယေန႔ဧဝံေဂလိေဟာဖို႔ရန္ ကမၻာ့သာသနာျပဳအဖြဲ႕မ်ားက ရက္သတ္မွတ္၍ တြန္းအားေပးၾကသည္။ ဘုရားသခင္ ကမူ ေန႔တိုင္း ဧဝံေဂလိေဟာၾကဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔က လူမ်ိဳးႀကီးဝင္လား၊ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔ လူအမ်ားႀကီးဝင္လား၊ ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔လူအမ်ားႀကီးဝင္ျဖစ္ပါက အခမဲ့ရေသာဘုရားသားသမီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကေပမည္။ ဘုရားသခင္သားသမီးျဖစ္ရျခင္းက အခမဲ့ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာအားျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔ေရႊေရာက္ပါသလား၊ ေငြ ေရာက္ေနပါသလား။ ေကာင္းကင္သို႔ ေငြေရာက္လုိပါက ဧဝံေဂလိအတြက္ပ့ံပိုးၾကပါ။ ဆုေတာင္းၾကပါ။ ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊပို႔လိုပါက ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံၾကပါ။ သက္ေသခံခိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာေျပာခိုင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာဧဝံေဂလိသည္ စာကိုဖတ္ၿပီး၊ က်က္ၿပီးေဟာခိုင္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ အသက္တာ၌ ကိုယ္ေတြ႔ခံစားရေသာသက္ေသ၊ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို တဆင့္ျပန္၍ေျပာျပျခင္း၊သက္ေသခံျခင္းသည္သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားက အျပစ္သားတိုင္းအတြက္ ေကာင္းေသာသတင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္ရွိေနေသာသူသည္ ေသလွ်င္ ငရဲက်မွာေသျခာပါသည္။ ဘာသာတိုင္းကိုေလ့လာဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ မေကာင္းမႈျပဳေသာသူဘယ္တစ္ေယာက္မွ်ေကာင္းေသာေနရာသို႔မေရာက္ႏိုင္ပါ။

မိမိတို႔မေကာင္းတာ မလုပ္ပါဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုေနၾကေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုးက အပါယ္ေၾကာက္ေနပါကမေကာင္းတာလုပ္ထား၍ျဖစ္သည္။အျပစ္ရွိေန၍ျဖစ္ပါသည္။ အေၾ<ြကးမရွိပါက အေၾကြးရွင္ကို ေၾကာက္စရာမရွိပါ။ အေၾကြးရွိပါက အေၾကြးရွင္၏အသံကို ၾကားယံုႏွင့္ပင္ ပုန္းေနရပါသည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းကို ေၾကာက္ေနၾကရပါသည္။ ထုိအေျခမွ လြတ္ႏိုင္မည့္သတင္းက သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုမခံရ၊ သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးျဖစ္သည္။ (ေယာ၊၃း၁၈)(ဂလာ၊၃း၂၆) ဣသေရလလူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သက္ေသကိုထူဖို႔ ဘုရားသခင္၏လူျဖစ္ခြင့္သာရၾကသည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾကရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္သို႔ ဝင္ခြင့္ရၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေကာင္းကင္သို႔ မည္သည့္အရာပို႔ၾကမည္နည္းး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေလာက၌ ပိုင္ဆိုင္သမွ်တိုက္၊ အ္ိမ္၊ ကား၊ေရႊ၊ ေငြပစၥည္းဥစၥာအားလံုးတို႔သည္တစ္ေန႔ ေလာကမွ ထြက္ခြာသြားေသာအခါ က်န္ရစ္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။

ဧဝံေဂလိအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ပါဝင္ခဲ့သမွ်မက်န္ခဲ့ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာေျပာင္းလဲၿပီး ခင္ပြန္း၊ ဇနီးမေျပာင္းလဲေသးပါက၊ သူတို႔ငရဲသြားရမည့္အေရးစဥ္းစားၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ၾကပါရဲ႕လား၊ အမွန္ခ်စ္ပါက အိပ္ေပ်ာ္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ မခ်စ္ပါက ဒီေလာက္ဆိုးေသာသူ ငရဲသြားတာေတာင္နည္းေသးတယ္ဟု ဆိုၾကေပမည္။ သတင္းေကာင္းက လူတိုင္းၾကား၍ ခံစားဖို႔ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ေဝစာေဝျခင္းအားျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ယေန႔ မေျပာင္းလဲလွ်င္လည္း တစ္ေန႔ေျပာင္းလဲလာဖို႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲတိုင္း ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊမႈန္ကေလးမ်ားပို႔ထားျခင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းကင္သို႔ ေရာက္သြားသည့္အခါ မ်ားစြာေသာဆုလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္ကို ဆင္ျခင္၍ အားထုတ္လ်က္ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ရန္ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။


နာမေတာ္ျမတ္၌
ညီအစ္ကိုၾကီး Dr. တင္ေမာင္ထြန္း (Rev)

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္မ်ား


Subject: အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္မ်ား - ေနသူရိန္

ခ်စ္ေသာညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲျခင္း၊ ဒုကၡေရာက္ ေနခ်ိန္၊ယံု ၾကည္ျခင္း ႏိုးၾကားေစဖို႔ရန္၊ သတိရဖို႔ အတြက္ အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကုိ ဆက္သြယ္ၾက ပါလို႔ ခရစ္ေတာ္နာမျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား လိုက္ပါသည္။ အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္မ်ားသည္ အခ်ိန္မေရြး ေခၚႏိုင္ပါသည္။ ၾကားခံ ေအာ္ပေရတာ မရွိ၊ ဖုန္းလိုင္းမ်ားသည္(၂၄)နာရီလံုးလံုး ေခၚ၍ရပါသည္။ ဖုန္းလိုင္း မအားပါ ဟူ၍ မရွိပါ။

သင္ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေသာအခါ (ေယာဟန္ ၁၄)
သင့္ကို လူမ်ားက မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာအခါ (ဆာလံ ၂၇)
သင္အသီးသီးေသာ အသက္သာျဖစ္လိုလွ်င္ (ေယာဟန္ ၁၅)
သင္အျပစ္ျပဳမိေသာအခါ (ဆာလံ ၅၁)
သင္စိုးရိမ္ပူပန္ေသာအခါ (မႆဲ၆း၁၉-၃၄)
သင္ေဘးအႏၱရာယ္ထဲက်ေရာက္ေသာအခါ (ဆာလံ ၉၁)
ဘုရားသခင္က သင္ႏွင့္ေဝးေနသည္ဟုခံစားရေသာအခါ (ဆာလံ ၁၃၉)
သင္ယုံၾကည္ျခင္းကို ႏိုးၾကားေစလိုေသာအခါ (ေဟျဗဲ ၁၁)
သင္ အထီးက်န္ဆန္၍ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာအခါ (ဆာလံ ၂၃)
သင့္အိမ္ႏွင့္ခဲြခြာ၍ ခရီးသြားရေသာအခါ(သို႔)အလုပ္လုပ္ရေသာအခါ (ဆာလံ ၁၂၁)
သင္အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေသာအခါ (ေရာမ ၈း၃၁)
သင့္အသက္တာ၌ ခါးသီးနာၾကည္းျခင္းႏွင့္အျပစ္တင္ျခင္းခံရေသာအခါ (၁ေကာ ၁၃)
ရွင္ေပါလု၏ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ကို သိလိုေသာအခါ(ေကာေလာသဲ၃း၁၂-၁၇)
ခရစ္ယာန္ျဖစ္ျခင္း၏ အႏွစ္သာရကို သိရန္ (၂ေကာ ၅း၁၅-၁၉)
ျငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္သက္သာျခင္းလိုအပ္ေသာအခါ (မႆဲ ၁၁း၂၅-၃၀)
ကယ္တင္ျခင္း စိ္တ္ခ်မႈ လိုအပ္ေသာအခါ (ေရာမ ၈း၁-၃၀)
သင့္ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား အတၱဆန္လာေသာအခါ (ဆာလံ ၆၇)
ၾကီးမားေသာအခြင့္အေရး (ေဟရွာယ ၅၅)
သင့္လုပ္ငန္းတာဝန္တရပ္အတြက္ ရဲရင့္မႈလိုအပ္ေသာအခါ (ေယာရႈ ၁)
လူမ်ားႏွင့္ အသင့္အတင့္ ေနႏိုင္ရန္ (ေရာမ ၁၂)
သင္သည္ရယူျခင္းႏွင္ေပးဆပ္ျခင္းမ်ားက္ို စဥ္စားေသာအခါ (မာကု ၁၀)
သင္ဖိစီးမႈခံစားရလွ်င္ (ဆာလံ ၂၇)
သင့္ အိပ္ကပ္ထဲ၌ေငြမရွိေသာအခါ (၁ေကာ ၁၃)
သင္လူမ်ာကို ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့လာေသာအခါ (၁ေကာ ၁၃)
လူမ်ားသည္ သင့္ကိုမခ်စ္၊မၾကင္နာဟု ထင္ရေသာအခါ (ေယာ ၁၅)
သင္အလုပ္ေၾကာင့္စိတ္ဓါတ္က်လွ်င္ (ဆာလံ၁၂၆)
သင္သာလွ်င္အၾကီးဆံုး၊အေတာ္ဆံုးဟု ထင္ရလွ်င္ (ဆာလံ ၁၉)
ေၾကာက္ရြံ႕မႈအတြက္ (ဆာလံ ၃၄း၇)
လံုျခဳံမႈ အတြက္ (ဆာလံ ၁၂၁း၃)
စိတ္ခ်မႈ၊အာမခံခ်က္ (မာကု ၈း၃၅)
စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈေၿဖေဖ်ာက္ေပးျခင္း (ဆာလံ ၁၄၅း၁၈)
ေဒါသအျမက္ထြက္စဥ္ - ဧဖက္ ၄း၂၆
ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္ခ်ိန္ - ဆာလံ ၁၀၀ ႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ား

(က်မ္းခ်က္မ်ား ပို႔ေပးသူ - ေနသူရိန္)

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၏ စကားၾကီး၇ခြန္းသင္းအုပ္ဆရာ-ေခါင္ဟီး

Holy Spirit come on glory and praise of Jesus Christ.
အားလံုး က်မ္းစာအုပ္ကိုယ္စီပါၾကမွာပါ။ က်မ္းပိုဒ္ေတြကို ပိတ္ကားေပၚထိုးျပမွာ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ပိုင္ က်မ္းစာအုပ္နဲ႔ ဖတ္ေစလိုပါတယ္။ က်မ္းစာအုပ္မပါလာသူမ်ားလည္း ေဘးကမိတ္ေဆြေတြနဲ႔ မွွ်ေ၀ဖတ္ရႈၾကပါ။

ေနာက္တစ္ပတ္မွာ စင္ကာပူ Indoor Stadium မွာ ခရစ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းပြဲရွိပါတယ္။ မဟာေသာၾကၤာေန႔ Good Friday ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းသား ၂ေသာင္းေျခာက္ေထာင္အတြက္ အထူးငွားရမ္း ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနက် ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးလည္း Passion of Christ ဆိုတဲ့ ရုပ္ရွင္ကားကို ၾကည့္ျပီးမွာပါ။ ဘုရားသခင္ဟာ လူသားအားလံုးအတြက္ သူ႔အခ်စ္ဆံုးေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔လႊတ္အေသခံေစပါတယ္။  ေဟျဗဲ ၂ း၈  ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို သူ၏ေျခေအာက္၌ ခ်ထား ေတာ္မႈၿပီဟု သက္ေသခံသတည္း။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ခ်ထားေတာ္မူ၏ဟု ဆိုေသာ္၊ မခ်ထားဘဲ က်န္ရစ္ေသာ အရာအစံုတခုမရွိရ။ ယခုမူကား၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ခ်ထားလ်က္ရွိသည္ကို ငါတို႔မျမင္ရၾကေသး။ ... Passion of Christ ရိုက္ကူးတဲ့ ဒါရိုက္တာၾကီးဟာ ရိုမင္ကက္သလစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဇတ္ကားကို စင္ကာပူမွာ အသက္၁၈ႏွစ္ေအာက္မၾကည့္ရလို႔ မသတ္မွတ္သင့္ပါဘူး။ သခင္ေယရႈကို ရိုက္ႏွက္မႈမ်ားဟာ ရက္စက္၊ေသြးထြက္မႈေၾကာင့္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္မၾကည့္ရ သတ္မွတ္ေပမဲ့ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစတဲ့ ေနာက္ဆံုး ၁၂နာရီျဖစ္ရပ္ ရုပ္ရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ အရွက္ခြဲခံ၊ ရက္စက္မႈ၊ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားနဲ႔ ကားတိုင္ေပၚမွာ ကြ်ႏိုပ္တို႔အတြက္ အေသခံသြားပါတယ္။

ဘုရားရွင္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေကြ်းႏိုင္ပါသလား၊ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သင္ဘယ္ေလာက္ ဘုရားရွင္ကို ယံုသလဲ ?  အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ား ရာဇ၀င္ကို ၾကည့္ရင္ ယံုသေလာက္ ေၾကြးေမြး၊ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တာ အထင္အရွားပါ။ ကယ္တင္ျခင္း Salvation ကို လိုက္ဆိုၾကည့္ပါ။ "Salvation" is on going live changing process.  ကယ္တင္ျခင္းဆိုတာ အဆက္မျပက္ မိမိဘ၀ ေျပာင္းလဲထြန္းေျပာင္ေရး ပါပဲ။ သခင္ေယရႈကေတာ့ Perfect ျပီးျပည့္စံုေသာလူသားတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း သခင္ေယရႈနဲ႔ တူလာေအာင္ ကယ္တင္ျခင္း အတြက္ အဆက္မျပက္ ကိုးစား၊၀တ္ျပဳရပါမယ္။ ခ်ီးမြမ္းရပါမယ္။

သခင္ေယရႈ လူ႔ေလာကကို လာျပီး အေသခံျပသြားတယ္။ အဲဒီမွာ စကားၾကီး ၇ခြန္း ကို ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မွာ ေျပာသြားတယ္။ (တစ္ခုစီကို အေသးစိတ္ေျပာသြားပါသည္)

ေနရာ။   ပါလက္စတိုင္းျပည္၊ေယရုစလင္ျမိဳ႕ျပင္ရွိ ေဂါလေဂါသ(Galgotha)
၁။  အိုအဖ သူတို႔အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူပါ၊သူတို႔သည္ ကိုယ္အျပဳေသာ အမႈကို မသိၾကပါ။(လုကာ၂၃း၃၄)
၂။ ငါအမွန္အကန္ဆုိသည္ကား၊ယေန႔တြင္ သင္သည္ငါႏွင့္အတူပါရဒိသုဘံု၌ရွိလိမ့္္မည္။(လုကာ ၂၃း၄၃)
၃။ အခ်င္းမိန္းမသင္၏သားကိုၾကည့္ပါ၊သင္၏အမိကိုၾကည့္ပါ။(ေယာဟန္ ၁၉း၂၄-၂၇)
၄။ အကြ်ႏု္ပါဘုရား၊အကြ်န္ုပ္ဘုရား အဘယ့္ေၾကာင့္အကြ်ႏ္ုပ္ကိုစြန္႔ေတာ္မူသနည္း။(မႆဲ ၂၇း၄၆)
၅။ ေရငတ္သည္။(ေယာဟန္ ၁၉း၂၈)
၆။ အမႈျပီးျပီ။(ေယာဟန္ ၁၉း၃၀)
၇။ အိုအဖ၊အကြ်ႏ္ုပ္စိတ္ဝိညာဥ္ကို ကို္ယ္ေတာ္လက္၌ အကြ်န္ဳပ္အပ္ပါ၏။(လုကာ ၂၃း၄၆)

သခင္ေယရႈဟာ စကားၾကီး ၇ခြန္းကို လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျပသြားပါတယ္။ ေဟရွာယ ကို သမၼာက်မ္းစာရဲ့ အေသးစားက်မ္းစာလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ က်မ္းစာမွာ စုစုေပါင္း ၆၆က်မ္း (ဓမၼေဟာင္း ၃၉က်မ္း၊ ဓမၼသစ္ ၂၇က်မ္း) ပါသလိုပဲ ေဟရွာယက်မ္းမွာ အခန္းၾကီး ၆၆ခုပါ ပါတယ္။ ပထမ ၃၉ခန္းဟာ ဓမၼေဟာငာ္း ၃၉က်မ္းကို ထင္ဟပ္ေစျပီး၊ ေနာက္ပိုင္း အခန္းၾကီး ၂၇ခန္း ကို ဓမၼသစ္ ၂၇က်မ္းကို ထင္ဟပ္ေစတယ္လို႔လဲ ေျပာၾကပါတယ္။ ဓမၼသစ္မွာ ပဋိညာဥ္သစ္ကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ေဟရွာရ ၅၃ မွာ လူတိုင္းအျပစ္ရွိတယ္၊ ဘုရားလမ္္းကို မသြားပဲ လူဟာ တျခားလမ္းကို သြားတဲ့အတြက္ အျပစ္ရဲ့ အဖိုးအခ၊ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းခံရပါတယ္။ ဓမၼေဟာင္းမွာေတာ့ ယဇ္ပူေဇာ္ျပီး အျပစ္လႊတ္ျခင္းကို ေတာင္းခံရေပမဲ့ ၊ ဓမၼသစ္မွာေတာ့ သခင္ေယရႈက ကားတိုင္ေပၚမွာ သံနဲ႔အရိုက္ခံျပီး အၾကီးမားဆံုးယဇ္ေကာင္အျဖစ္ ယံုၾကည္သူ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့အျပစ္ေတြကို ေျဖလႊတ္ျပီးပါျပီ။

အျပစ္လႊတ္ခံရသူမ်ားကို ၾကည့္ျမင္ခ်င္ပါသလား၊ သူတို႔ရဲ့ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ျမင္လိုပါသလား၊  Born Again အသစ္တဖန္ေမြးဖြားေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။ သူတို႔ရဲ့ မ်က္ႏွာ၊ လုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ အျပစ္ေျဖလႊတ္ခံရသူမ်ားရဲ့ ပံုသက္ေသမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ဟာ သူတို႔ရဲ့အျပစ္မ်ားကို ကားတိုင္ေပၚမွာသံနဲ႔ရိုက္ႏွက္ျပီး တင္ထားလိုက္ပါျပီ။

သခင္ေယရႈဟာ အထီးက်န္ဘ၀နဲ႔ ကားတိုင္ေပၚတက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားဆီ ေဂသေရွမာန္ ဥယာဥ္မွာ ေခြ်း၊ေသြးက်တဲ့အထိ ဆုေတာင္းတယ္။ ဤခြက္ကို လြန္သြားႏိုင္လွ်င္ လြန္သြားပါေစ ဆုေတာင္းေပမဲ့ အလိုေတာ္ကို လက္ခံျပီး၊ အေသခံခဲ့တယ္။ သင္တုိ႔လဲ ဒီလို အထီးက်န္မႈကို ခံစားဖူးပါသလား၊ အရွက္ခြဲျခင္းကို ခံဖူးပါသလား၊ အပယ္ခံဘ၀ကို ခံစားဘူးပါသလား၊ မိန္းမမ်ား၊ ကေလးမ်ားဟာ အမ်ားဆံုး အပယ္ခံဘ၀ အားနည္းသူမ်ားျဖစ္တယ္။ သူတို႔မွာ စိတ္ဖိစီးမႈ Depression ျဖစ္ရတယ္။ အေမရိကန္ စိတ္ပညာအဖြဲ႔ၾကီးက ကမၻာမွာ လူ၅ေယာက္ရွိတိုင္း၊ တစ္ေယာက္  18% စိတ္ဖိစီးခံစားေနရတယ္။ ရုပ္ရွင္ထဲမွာ ကားတိုင္ေပၚမွာ " အကြ်ႏု္ပါဘုရား၊အကြ်န္ုပ္ဘုရား အဘယ့္ေၾကာင့္အကြ်ႏ္ုပ္ကိုစြန္႔ေတာ္မူသနည္း"  လို႔ က်ယ္ေသာအသံနဲ႔ ဟစ္ေၾကြးခဲ့ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသင္းေတာ္ (City Harvest - Singapore) က ဦးေႏွာက္ဆရာ၀န္ၾကီးကေျပာတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကားတိုင္ေပၚမွာ အျခားေသာ ဓါးျပ၂ေယာက္အရင္ လွ်င္ျမန္စြာ အသက္ကုန္ဆံုးျခင္းဟာ ႏွလံုးခံု ရပ္တံ့သြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ Massive Heart Attack ျဖစ္ပံုရပါတယ္။ လူသားမ်ားအတြက္ အသဲကြဲျခင္း Broken Heart ျဖစ္ျပီး သင္နဲ႔ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အသက္စြန္႔သြားပါတယ္။ စၾကၤ၀ဌာၾကီးမွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ သခင္ေယရႈ ဆုေတာင္းပါတယ္။ အေျဖမရပါဘူး၊ သင္တို႔လည္း ဒီလို အေျဖမရတဲ့ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ိဳး ၾကံဳဖူးပါသလား?

သခင္ေယရႈ အသက္ကုန္ဆံုးခ်ိန္မွာ ငလွ်င္ၾကီးလႈပ္ပါတယ္။ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ ေမွာင္မိုက္သြားပါတယ္။ ဗိမာန္ေတာ္က ကန္႔လန္႔ကာ ထက္ပိုင္းျပက္သြားတယ္။ ဘုရားနဲ႔လူသားၾကားမွာ အကာရံမရွိတဲ့သေဘာပါ။ God and Sinner ဘုရားရွင္နဲ႔အျပစ္သား ၾကားမွာ ကန္႔လန္႔ကာမရွိေတာ့ပါဘူး၊ လာလိုသူတိုင္း လာနိုင္ပါျပီး။  (လက္ခုပ္သံမ်ား)

သခင္ေယရႈ ယူေဆာင္လာတဲ့အရာမ်ား (အေသးစိတ္ေျပာၾကားပါသည္)။
ခြင့္လႊြတ္ျခင္း Forgiveness
အလိုေတာ္ကို လက္ခံျခင္း Acceptance
အနာေရာဂါကင္းေစျခင္း Healing
(Pastor Khong သည္ သူငယ္စဥ္ ေမြးစကတည္းက ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါျဖင့္၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူးျဖင့္ အသက္ရွင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စင္ကာပူ ထိပ္တန္းဆရာ၀န္ၾကီးမ်ား အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္ အသက္၁၄ႏွစ္အရြယ္ထိ အခ်ိန္မေရြး ေသဆံုးႏိုင္သည့္ Asthma Attack ခံစားရတိုင္း ေဆးရံုးၾကီးသို႔ ေျပးရသည့္ဘ၀မွာ ဘုရားရွင္ထံ ဟစ္ေအာ္ဆုေတာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘုရားရွင္မွာ အသက္မရႈႏိုင္၊ ေဆးပညာအရ မေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ ရပ္ၾကပ္ေရာဂါကို ေန႔စဥ္မွ တစ္ပတ္တစ္ခါ၊ တစ္ပတ္တစ္ခါမွာ တစ္လတစ္ခါ၊ ေနာက္ဆံုး တေျဖးေျဖးႏွင့္ေပ်ာက္ကင္းလာသည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ ၁၅ႏွစ္ၾကာျပီ၊ ေရာဂါ လံုး၀မျဖစ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ Healing is third great word of Jesus Christ ဟု သက္ေသခံ ေျပာၾကားသြားပါသည္။ .. လက္ခုပ္သံမ်ား)

က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း

က်ိန္စာဆိုသည္မွာ အစဥ္မပ်က္ဆံုးရံႈးရျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။ (Never ending continuous circle of failure until  his life was destroyed ဟု ေျပာပါသည္။ အရံႈးသမား အျမဲျဖစ္ေနသူျဖစ္သည္။ ၾကိမ္စာသင့္ျခင္း ၇မ်ိဳးရွိသည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ Depression၊  အစဥ္နာမက်န္းျဖစ္ေနျခင္း၊ အိမ္ေထာင္အျမဲ ပ်က္စီးျခင္း၊ အေၾကြးအျမဲတင္ေနျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းၾကံစည္ျခင္း .. စသည္တို႔ျဖစ္ဟု ေဟာေျပာပါသည္။)
က်ိန္္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ဘုရားရွင္ရဲ့ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ လိုအပ္ပါတယ္။ မစိုးရိမ္ပါနဲ႔။ အခုတရားေဟာခ်က္ကို နားေထာင္ (ဖတ္ရႈ) ရသူဟာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ရပါမယ္။ လက္ေတြ႔ ပံုသက္ေသ လည္းျပႏိုင္ပါမယ္။ Your are blessed.... သင့္မွာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာရေနရင္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ ျဖစ္သြားအံုးေတာ့ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္တည္ေဆာက္၊ လြန္ေျမာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ေကာင္းၾကီးရရွိတဲ့ သင့္ကို အရာရာမွာ ဦးေခါင္းပဲျဖစ္ေစပါတယ္။ အျမီွးမျဖစ္ေစပါဘူး။ (လက္ခုပ္သံမ်ား)

ကြ်န္ေတာ္တို႔ သြားလာ၊လုပ္ကိုင္တဲ့ေနရာမွာ ရႊင္လန္းစြာေနထိုင္၊စိတ္ကူးပါ။ ဘုရားရွင္အလိုေတာ္ကို လက္ခံပါ။ အ၀တ္အစား၀တ္ဆင္တာကအစ သိမ္ငယ္၊ဆင္းရဲပံုစံ နဲ႔ မ၀တ္ဆင္ပါနဲ႔။ မိမိကိုယ္ကို ခ်မ္းသာတဲ့သူလို႔ သေဘာထားပါ။ ဘာခ်မ္းသာသလဲ .. ေငြ၊စည္းစိမ္ခ်မ္းသာျခင္းလား? .. မဟုတ္ပါ။ စိတ္၀ိညာဥ္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျခင္းပါ။ သင္ဘ၀အတြက္ ဘာစိတ္ကူးေနသလဲ။ သူမ်ားေတြ ဆင္းရဲ၊ စိတ္ဒုကၡ၊ ေဆးရံုေရာက္၊ အလုပ္ျပဳတ္ေနခ်ိန္မွာ ..ဒါသူဘ၀ပဲ၊ သူ႔ဖာသာေနပါေစ၊ ငါလည္း ငါ့ဘ၀နဲ႔ေနမယ္ .. လို႔ေျပာျပီး၊ ကိုယ့္ရဲ့ အိမ္ခန္းအေသးေလး၊ ကိုယ္ေမြးေထားတဲ့ ေခြးကေလးနဲ႔ပဲ ဖာသိဖာသာ ေနထိုင္ရင္ေတာ့ သင္ဟာ အလြန္အၾကင္နာကင္းတဲ့ ကိုယ္က်ိဳးရွာ Selfish Christian တစ္ဦးျဖစ္ေနပါျပီ။ ဒီလိုစိတ္ထားနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ျပီး အသင္းေတာ္တည္ေဆာက္မလဲ၊ လူမႈေရး၊ လူေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မလဲ။

ေငြေၾကးအေၾကာင္းေျပာပါမယ္။
ေငြကို လူတိုင္းမုန္ပါတယ္။ အစိုးရ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း မုန္းပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေငြလည္း ရွိဦးမွ ျဖစ္မယ္။ တရားေဟာတဲ့ ဘုရားေက်ာင္းထဲမွာ ေငြအေၾကာင္းေျပာေတာ့ မသင့္ေတာ္ဘူးထင္မယ္။ ေနာက္က လိုက္ဆိုၾကပါ  (Money)....။ သခင္ေယရႈ ကားတိုင္ေပၚတက္သြားတဲ့အခ်ိန္ အ၀တ္အစားမပါပဲ၊ ကိုယ္လံုးခြ်တ္ျပီး အေသခံရပါတယ္။ ဥစၥာပစၥည္း ဘာမွ ယူမသြားတဲ့ ဥပမာပါပဲ။ ၂ေကာ ၉း၈ မွာ ေရးထားတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္သည္ လံုေလာက္၏။ သူမ်ားကို ကူညီႏိုင္ဖို႔ ေငြရွာၾကရမယ္။ ဘုရားေက်ာင္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ေငြရွာၾကရမယ္။ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ မဟုတ္ပါ။ အခုဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသင္းသားေတြ ေဒၚလာ၅၀တန္ ခ်က္လက္မွတ္ေရးျပီး အသင္းေတာ္အတြက္ လႈဒါန္းဖို႔ သိပ္ခက္ခဲေနၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္ခက္ခဲေနသလဲ?  Abandon ဆိုတဲ့ သခင္ေယရႈရဲ့ စြန္႔လႊတ္ျခင္း ကို မခံစားရေသးတဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈရဲ့ စြန္လႊတ္အနစ္နာခံျခင္းကို ေသာ့နဲ႔ဖြင့္ၾကည့္ျပိး၊ လက္ေတြ႔သံုးၾကည့္စမ္းပါ။ ၂ေကာ ၉ ဆိုတဲ့ ေသာ့နဲ႔ ဖြင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ေပးလႈျခင္း Give ဆိုတာ စာလံုး၄လံုးရွိပါတယ္။ မိမိပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားဟာ အားလံုး ဘုရားရွင္ဥစၥာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ေပးလႈျခင္းအတြက္လည္း စိတ္သစ္၊ လူသစ္ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ စိတ္ေဟာင္းလူေဟာင္းနဲ႔ပဲ ေနထိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း Old Khong ျဖစ္ေနမွာပဲ။ လူေဟာင္းကြ်န္ေတာ္ဟာ ေဒါသၾကီးပါတယ္။ စိတ္တိုပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ လူသစ္ျဖစ္လာျပီး အက်င့္ေဟာင္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။


အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုရွိပါတယ္။
လူတစ္ေယာက္ အရက္ေသာက္၊ ေဆးလိပ္မီးခိုးမ်ားနဲ႔၊ လိင္ဗြီဒီယိုမ်ားအျမဲၾကည့္တတ္တယ္။ ဇနီးသည္၊ ကေလးမ်ားကို ႏွိပ္စက္၊ အျပစ္တင္ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ဇနီးသည္ကေတာ့ အိမ္ေထာင္မႈမ်ားကို ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ျပီး၊ တနဂၤေႏြေန႔ဆို ကေလးမ်ား ဘုရားေက်ာင္းကိုသြားေလ့ရွိပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႔တစ္ေန႔ အဲဒီလူဟာ ၀ီစကီနဲ႔၊ ေဆးလိပ္ကို လက္ၾကားညွက္ျပီး လိင္ဗြီဒီယုိကားကို မနက္ပိုင္းေစာေစာအခ်ိန္မွာ ၾကည့္ေနပါတယ္။ ဇနီးသည္နဲ႔ ကေလးမ်ား ဘုရားေက်ာင္းသြားမယ္ဆိုေတာ့ ေလွာင္ေျပာင္ေျပာဆိုေနပါတယ္။ ဇနီးသည္နဲ႔ ကေလးမ်ား အံ့ၾသဘြယ္ တနဂၤေႏြဘုရားေက်ာင္းတက္ျပီး ၀မ္းေျမာက္၊ရႊင္လန္းစြာ ျပန္လာၾကတယ္။ အိမ္နားေရာက္ေတာ့ စိုးရိမ္လာတယ္။ ဒီ ဖခင္ဆိုးၾကီး အေမ့ကို ရိုက္ႏွက္၊ ဆြဲရမ္းဦးမလား၊ သားသမီးေတြကို ႏွိပ္စက္ဦးမလား စိုရိမ္ေပမဲ့ အိမ္ထဲ၀င္လာေတာ့ ဒီလူဘာမွမလုပ္နိုင္ပဲ ျငိမ္ေနတာ အံ့ၾသစဖြယ္ေတြ႔ရပါတယ္။ ၀ီစကီခြက္က စားပြဲေပၚမွာ၊ ေဆးလိပ္မီးက တလူလူ၊ လိင္ဗြီဒီယိုက ျပေနဆဲ။ ဒီလူကေတာ့ ထိုင္လွ်က္ မလႈပ္မရွား အသက္ထြက္ေနျပီ။ သူ ဆက္ျပီး မဆိုးရြားႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ ေသာက္စားရမ္ကား၊ မိသားစုကို မႏွိပ္စက္ႏိုင္ေတာ့ဘူ။ ႏွလံုးခံုရပ္ျပီး ေသသြားရွာျပီး။

ေသတာမွ ရိုးရိုးမဟုတ္၊ ငရဲကို သြားတဲ့ ေသျခင္းပဲ။ ထာ၀ရ ငရဲမွာ ေသသြားရွာပါျပီ။

Eternal Life ထာ၀ရအသက္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေသျခင္းကို ေၾကာက္ပါသလား၊ ေသျခင္းဟာ အလြန္စြမ္းအားၾကီးပါတယ္။ သူ႔မွာ ပါ၀ါရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေသရင္ ငရဲသြားမဲ့သူမ်ားလို အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ငရဲဘံုအဆင့္ဆင့္ကို ျဖက္ျပီး ထာ၀ရငရဲကို ေရာက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေသရင္ မ်က္စိမွိတ္သြားျပီး မ်က္စိျပန္ဖြင့္လိုက္တာနဲ႔ ခရစ္ေတာ္ကို ျမင္ရမယ္။ ထာ၀ရအသက္ကို ရရွိမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖို႔ ေသျခင္းကို ေၾကာက္စရာမလိုပါဘူး၊ ေသျခင္းဟာ ထာ၀ရအသက္ရွိတဲ့ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔သြားရာ တခါး၀ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေသျခင္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖို႔ ခရစ္ေတာ္၌ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေသျခင္းမွာ ဘုရားရဲ့ စြမ္းအင္ေတြ ရွိပါတယ္။ ေသျခင္းမွာ ဘုရားရဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းအျပည္နဲ႔ပါ။ အသက္ရွင္ျခင္းမွ ေသျခင္း၊ ေသျခင္းမွ ထာ၀ရအသက္ရွင္ျခင္းကို ျပန္လည္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယခုေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္အမွတ္ရၾကည့္ရေအာင္။
၁။ ခြင့္လႊြတ္ျခင္း Forgiveness
၂။ အလိုေတာ္သို႔ အပ္ႏွံျခင္း Acceptance
၃။ အနာေရာဂါကင္းေစျခင္း Healing
၄။ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ Blessing
၅။ စြန္႔လႊြတ္ျခင္း Abandon life
၆။ လူသစ္၊စိတ္သစ္  New Life
၇။ ထာ၀ရအသက္
Eternal life

ဟာေလလုယ၊  ဟာေလလုယ၊ ဟာေလလုယ၊ အာမင္..


2007 City Harvest Church, Pastor Kong Hee ၏ အီစတာပြဲေတာ္မတိုင္မီ တနဂၤေႏြတြင္ေဟာေျပာေသာ တရားေဒသနာ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ဘာသာျပန္) ျဖစ္ပါသည္။  တရားေဟာခ်က္ အသံမ်ားကို
http://www.chc.org.sg သို႔မဟုတ္ http://www.konghee.com တို႔မွတဆင့္ နားဆင္ႏိုင္ပါသည္။ City Harvest သည္ Mega Church လူဦးေရေသာင္းခ်ီျပီးပါ၀င္ေသာ စင္ကာပူမွ အသင္းေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားစိတ္၀င္စားေသာ သီဆို၊ခ်ီးမြမ္း၊ ကခုန္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ၀တ္ျပဳျခင္းစတင္ေလ့ရွိသည္။ ယခုတရားေဟာခ်က္ကို (Original English Version) ကို မုရန္မွေဒါင္းလုပ္ယူႏိုင္ပါသည္။ http://burmesebible.com/audio/murann/2011.1.wma ေမာင္သာမန္

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


Care-ဂရုစိုက္မႈ၊ Worry-စိုးရိမ္မႈ၊ Problem-ျပသနာ၊ Need-လုိအပ္ခ်က္မ်ား  ထိုအရာမ်ားကို သင္သယ္ေဆာင္ေနရပါသလား။
JESUS-ေယရႈ က သူသယ္ေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းေနပါသည္ မိတ္ေဆြ။

သင္တို႔၌ စိုးရိမ္ျခင္းအမႈရွိသမွ်တို႔ကို ကိုယ္ေတာ္၌ အပ္ႏွံၾကေလာ့။  ၁ေပး၅း၇

 

 


ယံုၾကည္ျခင္း-ေလာင္စာဆီ
ဘုရားသခင္၏ ေလာင္စာဆီ (ဓါတ္ဆီ)ကို ျဖည့္ျပီး ဘုရားစကား-Word of God ႏွင့္အတူ ယံုၾကည္ျခင္း-Faith ကားကုိေမာင္းက ဘ၀ခရီး-Life ကိုသြားမည္။

သို႔ျဖစ္၍၊ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ၾကားနာျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္၏။ ၾကားနာျခင္းသည္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္၏။

 

 


အတြင္းမွအားျဖည့္ေပးျခင္း  ေဟး.. ရွဥ့္ေလးေရ၊ ေဆာင္းရာသီမွာစားဖို႔ အစာေတြျပည့္လို႔ပါလား။ ဘယ္လိုျဖည့္ပါသလဲ... အတြင္းမွအားျဖည့္ေပးပါတယ္..။ 

ငါ့သား၊ ငါ့စကားကို ေစ့ေစ့ နားေထာင္၍၊ ငါ့ပညတ္တို႔ကို သင္၌ သိုထားေလာ့။  သုတၱံ ၇း၁

 


ဘာလို႔ ..သူတို႔ဒီလိုျဖစ္ေနၾကသလဲ ?  .... ဘုရားသခင္ဟာ ေကာင္းျမတ္လွပါတယ္။ ေကာင္ျမတ္ေၾကာင္း..၀မ္းေျမာက္ခ်ီးမြမ္းေနၾကတာပါ...

ဟာေလလုယာ....

The End..

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

၁၉၅၅ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားဆု (ေရႊဝယ္သီရိ)၊ အေကာင္းဆုံးမင္းသားဆု(ဖုိးပါႀကီး)ႏွင့္ အေကာင္းဆုံးကေလးသ႐ုပ္ေဆာင္ဆု(ဝင္းမာ) တုိ႔ရရွိခဲ့သည့္ ဖုိးၿပဳံးခ်ဳိ ဇာတ္ကားလက္ကမ္းေၾကာ္ျငာ

ေနသူရိန္ - ထပ္မံတင္ျပသည္
၁၈၇၂ ခုႏွစ္က ကမၻာေပၚမွာ ႐ုပ္ရွင္ဆုိတဲ့ အတတ္ပညာ တစ္ခု အစျပဳခဲ့ၿပီး ၁၈၈၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္နဲ႔ ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ား ႐ုိက္ကူးထုတ္လုပ္ျခင္းနဲ႔  ႐ုံတင္ျပသျခင္း လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ထြန္း  ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး  ျဖစ္တယ္လုိ႔  သမုိင္းမွတ္တမ္း  ေတြအရ သိရပါတယ္။
ပထမဆုံးမွတ္တမ္းတင္သတင္းကား

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့  ၁၉၂ဝျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ၂ ရက္ေန႔က ကြယ္လြန္ခဲ့တဲ့၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ  ဦးထြန္းရွိန္ရဲ႕ စ်ာပန မွတ္တမ္းတင္ သတင္းကား ကစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပထမဆုံး ျမန္မာလူမ်ဳိး႐ုိက္တဲ့ ျမန္မာသတင္းကား၊ ပထမဆုံးျပတဲ့ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ သတင္းကားအျဖစ္ သမုိင္း ဝင္ခဲ့ပါတယ္။
ပထမဆုံးျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား

ဇာတ္လမ္းပါဝင္တဲ့ ပထမဆုံး ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ကား ကေတာ့ ‘ေမတၱာႏွင့္သူရာ’ပါ။ ၁၉၂ဝျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ရက္ေန႔က စီနီမာ ဒီပဲရစ္႐ုံမွာ ႐ုံတင္ျပသခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆုံး ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ကား ျဖစ္တာမုိ႔  ႐ုံဝင္လက္မွတ္ေတြ  ေရာင္းမေလာက္ေအာင္ ႐ုံျပည့္႐ုံလွ်ံ အားေပးၾကတယ္လုိ ႔ဆုိပါတယ္။ ထုိင္ခုံမရလုိ႔  ပဲြၿပီးတဲ့အထိ  မတ္တတ္ရပ္ၾကည့္ၾကရတဲ့အထိပါပဲတဲ့။
‘ဘားမားဖလင္းမွ ႐ုိက္ကူးေသာ ေမတၲာ ႏွင့္သူရာ’ ဆုိတဲ့ စာတန္းကုိ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ေရာ’Burma Film Presents, Love and Liquor’  ဆုိတဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ပါ စာတန္း ထုိးျပခဲ့တာပါ။ အသံထြက္ဇာတ္ကား မဟုတ္ေသးေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြ ပါးစပ္လႈပ္လာတဲ့အခါ ေျပာစကားေတြကုိ အဂၤလိပ္-ျမန္မာႏွစ္ဘာသာနဲ႔ စာတန္း ထုိးျပပါတယ္။ ေနာက္ခံေတးဂီတ ကေတာ့ စႏၵရားတစ္လုံးနဲ႔ အပ်ဳိေတာ္၊ ခုနစ္သံခ်ီ၊သံမွန္၊ ေျခာက္ေပါက္၊ ငါးေပါက္စတဲ့ တီးလုံးမ်ား တီးၿပီးေတာ့ ေနာက္ခံေတးဂီတကုိ ဖန္တီးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
႐ုပ္ရွင္ႏွင့္အကယ္ဒမီ

႐ုပ္ရွင္ေပၚလာၿပီး ႏွစ္ေပါင္း၃ဝေက်ာ္ ၾကာတဲ့အခါမွ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားမ်ားကုိ ၁၉၅၂ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး အကယ္ဒမီေပးခဲ့တာ ဆုိေတာ့ အခုႏွစ္ (၂ဝ၁ဝ) အထိဆုိရင္ အႀကိမ္ေပါင္း၅၇ႀကိမ္ ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစုိးရတက္လာၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္ျဖစ္တဲ့ ၁၉၆၃ခုႏွစ္မွအပ က်န္ႏွစ္ေတြမွာ ႏွစ္စဥ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ပထမဆုံး အကယ္ဒမီဆု ရရွိတဲ့  မင္းသားက ‘မာလာရီ’  ဇာတ္ကားမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ မင္းသားေက်ာ္ဝင္း  ျဖစ္ၿပီးေတာ့၊ မင္းသမီးက ခ်စ္သက္ေဝ ဇာတ္ကားမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့  ၾကည္ၾကည္ေဌးတုိ႔  ျဖစ္ပါတယ္။
အကယ္ဒမီဆုရ ရတနာပုံဇာတ္ကား

၁၉၅၃ခုႏွစ္မွာ မင္းသားတင္ေမာင္က ‘ရတနာပုံ’ ဇာတ္ကားနဲ႔ အကယ္ဒမီ ရခဲ့ၿပီး မင္းသမီးေမျမင့္က ‘ပဲြခါေညာင္ေရ’ ဇာတ္ကားနဲ႔ အကယ္ဒမီ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါက အကယ္ဒမီ ေခတ္ဦးကာလ ႐ုပ္ရွင္မ်ား အေၾကာင္းပါ။ ဆက္ေျပာလုိတာက ထူးျခားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္လက္ကမ္း  ေၾကာ္ျငာမ်ား အေၾကာင္းပါ။အဲဒီေခတ္က  ႐ုပ္ရွင္ေၾကာ္ျငာမ်ားမွာ  ထူးျခားတဲ့  ေၾကာ္ျငာစာသားမ်ားကုိ    ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
၁၉၅၃ ခုႏွစ္အတြက္ အကယ္ဒမီ ရခဲ့တဲ့ ‘ရတနာပုံ’ ဇာတ္ကား  လက္ကမ္း ေၾကာ္ျငာမွာ အခုလုိ ေရးခဲ့ပါတယ္။
‘၁၉၅၃ ခုႏွစ္အတြက္ ေရႊစင္႐ုပ္ ပထမ ဆုရရွိေသာ ‘ရတနာပုံ’။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ ၇-ပတ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ ၆-ပတ္မွ် ျပသရသည့္ ရတနာပုံ။ ေန႔စဥ္ ၂ ပဲြ၊ ကား ရွည္လ်ားပါသျဖင့္ အခ်ိန္မွန္ျပပါလိမ့္မည္။  ကားေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္စြာေပးရ၍ ခြင့္မျပဳ၊ အလုိက္သိသင့္လွ၏၊ စီးပြားေရးကုိယ္ခ်င္းစာ တရားထားလ်က္  ေမတၱာလက္မွတ္ျဖင့္  ၾကည့္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း  အထူးေၾကညာအပ္ပါသည္’  လုိ႔ု ေဖာ္ျပထားတာကုိ  ေတြ႕ရပါတယ္။
ပထမဆုံးကေလးဇာတ္ေဆာင္ဆု

ပထမဆုံး ကေလးဇာတ္ေဆာင္ ဆုရရွိခဲ့တဲ့ ဇာတ္ကားက ‘ဖုိးၿပဳံးခ်ိဳ’ ဇာတ္ကားပါ။ ဒီဇာတ္ကားနဲ႔ ေရႊဝယ္သီရိ႐ုပ္ရွင္ ကုမၸဏီက အေကာင္းဆုံးဇာတ္ကားဆု ကုိရရွိခဲ့ၿပီး ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ ဖုိးပါႀကီးက ဒီဇာတ္ကား မွာေတာ့  အလြမ္းမင္းသားႀကီး အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ၿပီး အကယ္ဒမီရခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားမွာ ကေလးသ႐ုပ္ေဆာင္ ‘ဝင္းမာ’က  အေကာင္း ဆုံး သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တာမုိ႔  ပထမဆုံးကေလး သ႐ုပ္ေဆာင္ဆု  ရရွိခဲ့သူအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ပါတယ္။
ထူးျခားေသာေၾကာ္ျငာတစ္ခု

၁၉၅၇ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားဆုကုိ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ဦး ဇာတ္ကား႐ုိက္ကူး ထုတ္လုပ္တဲ့ ၿဗိတိသွ် ဘားမားဖလင္း ႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီက ရရွိ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကား ေၾကာ္ျငာမွာလည္း အခုလုိေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ‘ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ၾကည့္႐ႈအားေပး ျခင္းခံရေသာ တန္းျမင့္ဇာတ္ကားႀကီး။ မယားႏွစ္ေယာက္ၾကား ဗ်ာမ်ားျခင္းခံရသည့္ ဆရာဝန္ႀကီးတစ္ဦး၏ ေၾကကြဲဖြယ္ရာ အျဖစ္အပ်က္၊ ႐ုိးသားေသာ မယားႏွင့္  ေခတ္ဆန္သူ လင္ေယာက်္ား၏ အတြင္းေရး၊ ၿဗိတိသွ်ဘားမား႐ုပ္ရွင္၊ ဒါ႐ုိက္တာေရႊဒုံးဘီေအာင္၏ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ဦး (အသံထြက္) အထက္တန္းစား ဇာတ္ကားႀကီးကုိျဖင့္  ဝင္း စီနီမာ႐ုံမွာ ျပရက္မေဝးေတာ့ပါ’ လုိ႔ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
စာေရးဆရာေတြသ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ဇာတ္ကား

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္သမုိင္းမွာ စာေရးဆရာေတြ  ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့  ႐ုပ္ရွင္ကားတစ္ကား  ကုိလည္းေတြ႕ ရပါတယ္။ အဲဒီဇာတ္ကားအမည္က ‘မာန္’ ပါ။ ဒီဇာတ္ကားက ပခုကၠဴသား  စာေရးဆရာ  ေအာင္လင္းရဲ႕   ဇာတ္ကားျဖစ္ၿပီး ေၾကာ္ျငာပုံကလည္း ခပ္ဆန္းဆန္း ျဖစ္တာမုိ႔ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
ေၾကာ္ျငာရဲ႕ ေရွ႕ စာမ်က္ႏွာမွာ ‘ျပည္သူ႕ သုခုမ ႐ုပ္ရွင္တင္းကုပ္မွ ႐ုပ္ရွင္ဆရာေအာင္လင္း၏  ‘မာန္’   ေခတ္စမ္း အသံထြက္ကား၊ ဘဂ်မ္း၊ စိမ္းညိဳတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ဇာတ္ရံ  မွစ၍ မင္းေအာင္၊ ေအာင္လင္း၊ ေဒါင္းႏြယ္ေဆြ စေသာ နာမည္ႀကီးစာေရးဆရာေတြခ်ည္း  ပါဝင္သည္’လုိ႔   ေဖာ္ျပထားၿပီး ေက်ာဘက္ စာမ်က္ႏွာမွာေတာ့-
‘ျပည္သူ႕သုခုမ ႐ုပ္ရွင္တင္းကုပ္မွထုတ္ေဝ    ျဖန္႔ခ်ိေသာ လူလုိ စကားေျပာသည္။
႐ုပ္ရွင္ဆရာ ေအာင္လင္း၏’မာန္’ ေခတ္စမ္း အသံထြက္ သဘာဝကား ၊မိတ္ကပ္ ေပါင္ဒါမသုံးဘဲ ပင္ကုိသဘာဝ ဇာတ္ဟန္ ျပဇာတ္ဟန္ မပါဘဲ၊ လူ႕သဘာဝဟန္အမူ အရာျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္စစ္စစ္ ႐ုိက္ကူး ထားသည္။
မည္သည့္ကားႏွင့္ ယွဥ္ယွဥ္ထူးျခားေသာ အသြင္အျပင္ အမူအရာမ်ားေတြ႕ရမည္။ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး လုပ္ခ်င္သူမ်ား (မာန္) ကားၾကည့္၍  ေလ့လာပါ။ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး သင္တန္း အျပည့္အစုံပါသည္။ ပါဝင္သူမ်ား၊ဇာတ္ညႊန္း စာေရးဆရာရန္ကုန္ဘေဆြ၊ ႐ုပ္ရွင္ဆရာ စာေရးဆရာ  ေအာင္လင္း၊ မင္းသားစာေရးဆရာ ဘဂ်မ္း၊ မင္းသမီးစာေရးဆရာ ခင္လတ္ႏွင့္ၾကည္ၾကည္ညြန္႔၊ စာေပဗိမာန္၁ဝဝဝဆုရ စာေရးဆရာမင္းေအာင္၊ လွျမင့္ႀကီး၊ ေမာင္ကုိဦး၊ တင္ေအးႀကီး၊ ေမာင္ထြန္းရီ၊ ေဒါင္းႏြယ္ေဆြ၊ ေရႊ႐ုိး၊ ေနမ်ဳိး၊ ေမာင္ကုိေလး၊ တကၠသုိလ္စုိးသန္း ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား စစ္စစ္မ်ားအျပင္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ားပါ ဝင္ၾကသည္’ လုိ႔  ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ေၾကာ္ျငာ

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္သမုိင္းကုိ ျပဳစုမယ္ဆုိရင္ ႐ုပ္ရွင္ေၾကာ္ျငာ အေရးအသားမ်ားကုိလည္း ခ်န္လွပ္ ထားခဲ့လုိ႔ မရပါဘူး။ ငယ္ငယ္က ကေလးဘဝမွာ ေၾကာ္ျငာ ကားေနာက္ ေျပးလုိက္ရင္း  ကားကုိယ္စားလွယ္ ႀကဲခ်တဲ့  ေၾကာ္ျငာ စာရြက္ေလးတစ္ရြက္ရဖုိ႔ လွ်ာထြက္ေအာင္ ေျပးလုိက္ ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာေလးမ်ား ရခဲ့ရင္ အိမ္ကဝါးထရံမွာ ဝါးႏွီးစေလး ခ်ဳိးၿပီး ကပ္ျပထားရတာကုိက အင္မတန္ အရသာရွိခဲ့ရဖူးပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီေၾကာ္ျငာစာေရးသူမ်ားရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ    ႔ေၾကာ္ျငာရဲ႕ထူးျခားတဲ့  အေရးအသားမ်ားကုိ  အခုမွ ေသခ်ာ  ေလ့လာ မိေတာ့ ထူးျခားေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။
ေအာင္လင္းရဲ႕ေၾကာ္ျငာ

ေအာင္လင္းရဲ႕ အ႐ုိင္းစပါယ္  (အ႐ုိင္း စံပယ္)  ဇာတ္ကား  ေၾကာ္ျငာမွာဆုိရင္ -”ပခုကၠဴၿမိဳ႕သား နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာ  ေအာင္လင္း၏ စာေပဗိမာန္ ပထမဆုရ ဝတၴဳႀကီးကုိ အကယ္ဒမီဆုရ ဒါ႐ုိက္တာခ်စ္ခင္က ႐ုိက္ကူးၿပီး အလြန္ေကာင္းတဲ့ အ႐ုိင္းစပါယ္ (အ႐ုိင္းစံပယ္)။ ကုိဘခက္၊ မ၊ မႊန္၊ ေမာ္ တုိ႔ပါဝင္သည္။ ႏုိင္ငံျခားယဥ္ေက်းမႈ အလႊမ္းမုိးခံသူမ်ားႏွင့္ မိ႐ုိးဖလာအမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ ခုံမင္ ျမတ္ႏုိးသူမ်ား မည္သူက လမ္းမွန္ ရပ္တည္   ႏုိင္သည္ကုိ သ႐ုပ္ေဖာ္ ထားသည္။’ ဆုိ ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ပရိသတ္မ်ား  ေၾကာ္ျငာကုိ  ဖတ္႐ုံနဲ႔တင္  ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ ခ်င္ လာေအာင္ ဆဲြေဆာင္စြမ္း ရွိတာကုိ ေတြ႕ရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကားထြက္ေႏွးေနတဲ့႐ုပ္ရွင္

ျမန္မာႏုိင္ငံ ႐ုပ္ရွင္သမုိင္းမွာ ၿဗိတိသွ် ဘားမား႐ုပ္ရွင္ ကုမၸဏီဟာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား အမ်ားဆုံး ႐ုိက္ကူးခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ေငြရတုကာလ အတြင္း ၁၉၂၂ က ၁၉၄၁ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ အတြင္း  အသံတိတ္ဇာတ္ကား ၁၉၃ ကားနဲ႔ အသံထြက္ ဇာတ္ကားေပါင္း ၃၇ ကား ႐ုိက္ကူးခဲ့တာမုိ႔ ဇာတ္ကားေပါင္း ၂၄ဝ ႐ုိက္ ကူးခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ကုိ ပ်မ္းမွ် ဇာတ္ကားေပါင္း ၂ဝ ႐ုိက္ကူးခဲ့တာမုိ႔ အခုေခတ္မွာ ႐ုပ္ရွင္ေလာက တစ္ခုလုံးက ႐ုိက္ကူးတဲ့ ဇာတ္ကားက ၂ဝ ေတာင္ မေက်ာ္ေလေတာ့ ဟုိတုန္းက ၿဗိတိသွ်ဘားမားဖလင္ရဲ႕    ဇာတ္ကား ထုတ္လုပ္တဲ့  စံခ်ိန္ကုိေတာင္  မမီတာကုိ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
႐ုပ္ရွင္ေလာကႀကီး ဒီထက္ လြတ္လပ္ၿပီး ဒီထက္ သဘာဝက်တဲ့ ဇာတ္ကားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ သူမ်ားရဲ႕ ဘဝသ႐ုပ္ေဖာ္ ဇာတ္ကားမ်ား ႐ုိက္ကူး ထုတ္လုပ္ တင္ဆက္ ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔  ဆႏၵျပဳလုိက္ရပါတယ္။
သိန္းေအး

ရည္ညႊန္း

(၁)ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္သမုိင္းစဥ္ ေငြရတုကာလ(၁၉၂ဝ-၁၉၄၅)

(၂)ပခုကၠဴဦးအုံးေဖစာၾကည့္တုိက္မွ ကူးယူခဲ့ေသာ ႐ုပ္ရွင္လက္ကမ္း ေၾကာ္ျငာမ်ား

(၃)Wikipedia (အင္တာနက္)

(၄)ကုိယ္ပုိင္မွတ္တမ္းမ်ား

ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္
 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

I Worship You Almighty God Key D

I worship You Almighty God
There is none like you
I worship You O Prince of Peace  
That is what I want to do 

I give You praise ,
For You are my righteousness 
I worship You Almighty God   
There is none like You

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ခ်စ္သူ႕ရွင္းတမ္း(၃)

(မင္းေအာင္သက္လြင္)


လျပည့္လွဝန္း ျပည့္ၿဖိဳး႐ႊန္းလဲ့

ခ်စ္သူ႕မ်က္ႏွာ ၾကည္သာယာကို တစိမ့္စိမ့္ထိ ၾကည့္ေနခ်င္လဲ - -

လုပ္ခြင္ထဲက ကုလားတရုတ္ ပုပ္သည့္မ်က္ႏွာ နိစၥဓူဝ ျမင္ေနရလို႕

ေအာ့ႏွလံုးနာ ရင္တြင္းမွာ မၾကည္ ခ်စ္္သူကိုသာ ၾကည့္ေနခ်င္သည္။

ႀကိဳးၾကာသံမ်ိဳး နားဝင္ခ်ိဳသည့္ ခ်စ္သူ႕ဆိုသံ နားဆင္ခ်င္လဲ - -

သူေဌး မန္ေနဂ်ာ ဆဲတိုင္းထြာသည့္ ယုတ္ေသာစကား ခါခါၾကားရ

နားဝ မသက္သာ၊ တို႕ဘဝ နာနာကို ခ်စ္သူ ခ်ိဳသာ သိေစခ်င္သည္။

ပန္းေမြ႕ယာခင္း ရနံ႕ထံု သင္းသည္႕၊

ခ်စ္သူ႕ရင္ခြင္ ေမြ႕ယာခြင္မွာ တိုးဝင္ ခိုနား ေမွးစက္လိုက္ခ်င္ေသာ္လဲ - -

လုပ္ခြင္ ဆိုးယုတ္ ဆူးခလုတ္ႏွင့္

ေနပူထဲက တို႕ဘဝနာကို ခ်စ္သူ ၾကည္သာ ျမင္ေစ့ခ်င္သည္။

ပန္းပ်ား ဖေယာင္း ညင္သာေပ်ာင္းသည့္

ခ်စ္သူ႕လက္စံု ဖူးေတြ႕ႀကံဳရင္း ညင္သာလက္တြဲ ဆြဲကိုင္ခ်င္လဲ -

တို႕လက္ထဲမွာ တူသံ လႊသြား အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္

ဘဝတိုက္ပြဲ ဝင္ေနပံုကို ခ်စ္သူ ၾကည္ျပာ ေတြ႕စမ္းခ်င္သည္။

အိုဘယ့္ ခ်စ္သူ တို႕ခ်စ္သူ ငဲ့

ေဝးစဥ္ခန ဖူးေတြ႕ရဖို႕

သခင့္ထံဆုပန္ ႀကိဳးစားေနသည္ကို၊

ခ်စ္သူ ယံုစမ္းေစခ်င္ လြန္းလွပါသည္။ ။

(ဝန္ခံခ်က္။ ခ်စ္ခင္သူ မိသားစုမ်ားအတြက္ ရိုးသား ႀကိဳးစားေနသူ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ေဘာ္ဒါမ်ား

အားလံုး အတြက္ အမွတ္တရ အျဖစ္ ခံစားေရးဖြဲ႕ပါသည္)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Key - G

ကိုယ္ေတာ္ပါယင္ လမ္းတေလွ်ာက္လံုး
ဆူးခင္းလမ္းျဖစ္ပါေစ
အႏၱရယ္ေလျပင္း တိုက္ခတ္ေနလည္း
စိတ္ပ်က္စရာမလိုဘူး

အကာျပင္ မိုးသက္မုန္တိုင္းဂရုမစိုက္ပါဘူး

ကိုယ္ေတာ္သာပါမယ္ဆိုရင္
အားလံုးျငိမ္းခ်မ္းမယ္

ေလာကေမွာင္မိုက္ထဲ .. လမ္းစေပ်ာက္တဲ့အခါ

မီးခြက္ေလးတခုလို .. မေရရာတဲ့အျဖစ္ကို
လမ္းျပကာ အစဥ္ျမဲ .. လက္တြဲသြားလိမ့္မယ္
လမ္းသစ္ေလးတခုလို . . လွမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပါေစ
ပင္လယ္ျပင္ လိႈင္းတံပိုးမ်ား
တိုက္ခတ္ေနလည္း
ကိုယ္ေတာ္သာပါမယ္ဆိုရင္
အားလံုးျငိမ္းခ်မ္းမယ္

ကိုယ္ေတာ္ပါယင္ ဆင္းရဲတြင္းငတ္မြန္ခဲ့ပါရေစ

ၾကင္သူေမာင္ႏွမ မိဘမ်ားနဲ့ ခြဲရေပမဲ့လည္း
ခိုလႈံစရာမရွိေတာ့ေပမဲ့ ၀မ္းမနည္းပါဘူး
ကိုယ္ေတာ္သာပါမယ္ဆိုရင္ အျမဲတမ္း၀မ္းေျမာက္မည္။