မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Monday, Dec 22nd

Last update11:40:21 AM GMT

You are here:: ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

E-mail Print PDF


ီDownload Link

http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit%20July%202012.pmd.pdf

မာတိကာ
ေကာင္းကင္၌ဆုလဒ္မ်ားခံစားဖို႔ - ညီအစ္ကိုႀကီးီဦးတင္ေမာင္ထြန္း
အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဇာတိသေဘာကို ျငင္းပယ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးထန္က်င့္လန္
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္တိုးဝင္ပါ - ဆရာဦးၫြန္႔လွ
ယခုဘဝေနာင္ဘဝႏွင့္ဆိုင္ေသာအာမခံခ်က္ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးတင္ေမာင္ၫို
သမၼာက်မ္းစာကိုအေလးဂ႐ုျပဳ၍ - ဆရာဦးေအာင္သက္ၫြန္႕
သက္ေသခံခ်က္

ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း

လူ၌ ခႏၶာႏွင့္ ဝိညာဥ္ ႏွစ္ျဖာ တြဲဖက္ေနပါသည္။ ခႏၶာက အနားယူဖို႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္က အေရးမႀကီးေသာ္လည္း ဝိညာဥ္အိပ္ေပ်ာ္ေနပါက ယံုၾကည္သူတို႔အတြက္စိတ္ပူစရာျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းကာလက ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားအား ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္၍ သက္ေသခံဖို႔
မေျပာပါ။ ေလာကလူသားမ်ားအားငါ့နာမႏွင့္ သမုတ္ေသာငါ့လူမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ ငါ၏သက္ေသကို ေတြ႔ရမည္ဟု ဘုရားသခင္က မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသည္ကို ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္၌ လကၡဏာရွိပါသည္။ ထုိလကၡဏာက ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ရွိေသာလူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားမွ ေပါက္ဖြားရပါသည္။ အာျဗဟံမွ အစျပဳပါသည္။ ဤသည္မွာယေန႔ ဓမၼသစ္ကာလရွင္သန္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္တည္းဟူေသာအသင္းေတာ္၏အရိပ္ျဖစ္ပါသည္။ အရိပ္ဟူသည္ ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႔ရပါ။ (ကမၻာ၊ ၅း၂၄)တြင္ဧေနာက္အားျဖင့္ အစျပဳေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က လူသည္ အျပစ္၌ ၿပိဳလဲသြားၿပီးခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။လူအမ်ားက မိမိတို႔လုပ္ခ်င္ရာကိုလုပ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးသား၌ ဘုရားသခင္ကို အာ႐ံုျပဳ၍အသက္ရွင္ေနသူ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္မတိုင္မွီ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္ခြင့္မရေသာ္လည္း အသက္ရသြားေသာသူတစ္ေယာက္ကို(ကမၻာ ၄)တြင္ ေတြ႔ရသည္။ သူကအာေဗလ ျဖစ္ပါသည္။ အာေဗလႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာ၌ အာေဗလသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္းတရားေဟာေသး၏ဟု (ေဟျဗဲ၊ ၁၁း၄)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။အာေဗလပူေဇာ္ေသာယဇ္ကို ဘုရားသခင္က လက္ခံၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျဖစ္သြားပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ကမၻာေလာကႀကီးထဲ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္သြားၿပီးမွသူ႔အား ကိုယ္ေတာ္က သိမ္းယူေတာ္မူပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ေသျခင္းႏွင့္ မေတြ႔ရဘဲ ေကာင္းကင္ဝင္သြားပါသည္။

ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ြ႔ေ႔ေသာသူ
(ကမၻာ၊ ၆း)တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေနာဧကို ေတြ႔ရသည္။ ေနာဧသည္ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာသူျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။(ကမၻာ၊ ၆း၈) ထုိအခ်ိန္ကာလကဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာ သူရွိခဲ့လွ်င္ ယေန႔သာ၍ ရွိႏိုင္ပါသည္။ထုိအခ်ိန္က လူသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၾသတၱပၸအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ၾကသည္။ ထုိမွတဆင့္ ပညတ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီးယေန႔မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ၾကရပါသည္။ ၾသတၱပၸႏွင့္ဆက္ျခင္းက ေရဒီယို ဖြင့္၍ နားေထာင္သက့ဲသို႔ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူအား ထုိအခ်ိန္ကာလက ၾသတၱပၸ၌ အသိေပးေဖာ္ျပပါသည္။ ယေန႔တြင္မူ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကဲ့သို႔ ထင္ထင္ရွားရွားသိျမင္ႏိုင္သည္။ေနာဧႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္မွာ

''ေနာဧသည္ ေျဖာင့့္္မတ္ေသာသူ၊ူ၊ မိမိမိအိအမ်ိဳိဳး၌ စံုံုလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာ၏'(ကမၻာ၊ ၆း၉)''

ထုိအခါ ေျမႀကီးသည္ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ပုပ္စပ္လ်က္ရွိ၏''(ကမၻာ၊ ၆း၁၁)

ကမၻာႀကီးေပၚရွိလူမ်ားအလြန္ဆိုးေနၾကခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္
သြားလာေသာသူရွိပါသည္။ ဆိုးေနေသာသူမ်ားၾကား၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာေသာေနာဧကို ဘုရားသခင္စကားေျပာပါသည္။ ေနာဧသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔ သာမညလူသာျဖစ္ပါသည္။ ေနာဧအား ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္တကြ လူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးမည္ဟု အသိေပးပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ကမၻာႀကီးထဲ၌ေနာဧအသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ သေဘၤာေဆာက္ဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ လူတို႔ကိုလည္း ကမၻာႀကီးကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း သတိေပးေစပါသည္။ လူတို႔က မယံုၾကည္ၾကပါ။ ေနာဧအား အ႐ူးဟုဆိုၾကသည္။သူတို႔ မ်က္ေစ့ႏွင့္ၾကည့္၍ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ စဥ္းစားပါက ေတာင္ေပၚ၌သေဘၤာေဆာက္ျခင္းသည္ ဘုရားေစခိုင္းျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ေရလႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာဧႏွင့္ဇနီး သားသံုးေယာက္ႏွင့္ ေခြၽးမသံုးေယာက္တို႔သာ သေဘၤာထဲသို႔ဝင္ၾကသျဖင့္ အသက္ရွင္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ေနာဧအခ်ိန္ကာလၿပီးေနာက္ (ကမၻာ၊ ၁၂)တြင္ ဘုရားသခင္က ေလာကႀကီးထဲမွ အာျဗံကို နာမည္ႏွင့္ေခၚ၍ ဆက္သြယ္မႈျပဳပါသည္။ ထုိသို႔ေခၚျခင္းမွာသူ၏ျပည္၊ သူ၏အမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားထဲမွ ထြက္ၿပီး ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျပလတၱံ႔ေသာျပည္သို႔ သြားေစဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူယေန႔အသင္းေတာ္ကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လမ္းျပေနပါသည္။ၿပီးမွ သင့္အား လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေစမည္ဟု အာျဗံအား ဘုရားသခင္က ကတိ
ေပးပါသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ အာျဗံ၌ကေလး မရွိပါ။ ထုိသို႔ကေလးမရွိဘဲၾကာျမင့္စြာ ခရီးသြားေနရင္းႏွင့္ သားမရွိဘဲ သြားေနရ၍ အာျဗံစိတ္ပ်က္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီးေပၚ၌လူမ်ိဳးႀကီး ျဖစ္ဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္တိုင္း
ကိုယ္ေတာ္က စကားေျပာပါသည္။မည္သို႔စကားေျပာပါသနည္း။ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုအားျဖင့္၄င္း၊ အသံေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ အလင္းေတာ္အားျဖင့္၄င္း စကားေျပာပါသည္။ (ကမၻာ၊၂၈)တြင္ ယာကုပ္သည္ အစ္ကို၏ရန္ကို ေၾကာက္၍ ဦးရီးေတာ္လာဗန္ထံသို႔ ေျပးရာတြင္ လမ္း၌ တစ္ညအိပ္စဥ္ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ရပါသည္။ ေျမႀကီးေပၚ၌ ေလွခါးေထာင္လ်က္ရွိၿပီး မိုဃ္းေကာင္းကင္တိုင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေလွခါး၌ေကာင္းကင္တမန္တို႔က တက္ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ထာဝရဘုရားသည္ ေလွခါးထိပ္၌ ရပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ယာကုပ္အား ငါသည္ သင္၏အဘအာျဗဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇက္၏ဘုရားတည္းဟူေသာထာဝရဘုရားျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသို႔ဘုရားသခင္ဆက္သြယ္ျခင္းခံရသူသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ဧေသာသည္ လူမ်ိဳးႀကီး မဝင္ပါ။ ဘုရားေပးေသာသားဦးအရာကို အေရးမထား၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳၿပီး ဆာေလာင္မႈေၾကာင့္ သားဦးအရာကို ပဲဟင္းတစ္ခြက္ႏွင့္ေရာင္းစားပါသည္။ ယေန႔ ဘုရားသခင္ကို ဥေပကၡာျပဳလိုေသာသူမ်ားလည္း ရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလုိက္လိုေသာသူလည္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလိုက္သူက သက္ေသေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အာျဗံအား ဘုရားသခင္ကစကားေျပာပါသည္။ အာျဗံက ကေလးမရွိသျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္အိမ္၌ ဘြားေသာကြၽန္သည္ ကြၽႏ္ုပ္အေမြခံျဖစ္ရပါမည္လားဟု ေမးလွ်င္ ဤသူသည္
သင္၏အေမြခံမျဖစ္ရ၊ သင္၏ကိုယ္ထဲက ထြက္ေသာသူသည္ သင္၏အေမြခံျဖစ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ထုိသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း ၾကာျမင့္စြာ ကေလးမရသျဖင့္ ဇနီးအႀကံေပးသည့္အတိုင္း ကြၽန္မကို သိမ္းယူပါသည္။ ထုိသို႔သိမ္းယူသျဖင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးလာၿပီး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ပဋိညာဥ္ႏွင့္ရေသာသား မဟုတ္ပါ။ဘုရားသခင္၏အခြင့္ေတာ္အားျဖင့္ရေသာသားျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ေသာသူမူမ်ား

ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရေသာသားက အံ့ၾသဘြယ္လကၡဏာသက္ေသပါရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာျဗဟံသည္အသက္တစ္ရာျပည့္မွ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာသားကို ရပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ အာျဗဟံ၏ဇနီးစာရာသည္ အသက္ႀကီး၍ေသြးဆံုးၿပီး လူ႔အေနႏွင့္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခ်ိန္ေရာက္မွဣဇက္ကို ရပါသည္။ အာျဗဟံ၌ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သက္ေသက ေပၚလာပါသည္။ ထုိသို႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သက္ေသႏွင့္တကြ ေပၚလာေသာလူမ်ားထဲမွဆင္းသက္လာေသာသူမ်ားတြင္ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူ
က အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ အဘိမလက္အမည္ရွိတစ္ပါးအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္လည္း ပါလာပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ အားလံုးကို မေဖာ္ျပေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူအားလံုးသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ ဣသေရလလူမဟုတ္ၾကေသာ္လည္း လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကသည္။ ယေန႔၌လည္း ခရစ္ယာန္မျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားႏွင့္ဆက္သြားေသာသူမ်ားရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ေသာသူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ေသာသူမ်ား၏အသက္တာ၌ အံ့ၾသဘြယ္
ျဖစ္ပါသည္။ (ကမၻာ၊ ၁၇)တြင္ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံအား ဂတိေတာ္ႏွင့္အညီ ရေသာသားကို ေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေတာ္ေပးပါသည္။ထုိသားသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဣရွေမလကိုလည္း ဘုရားသခင္ကေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသားသည္လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ မျဖစ္ပါ။ (ထြ၊ ၁၂)ေရာက္လာသည့္အခါ ေမာေရွႏွင့္ဘုရားသခင္စကားေျပာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေမာေရွအား ဘုရားသခင္က သင့္အား အဲဂုတၱဳျပည္မွ ဣသေရလလူတို႔ကို ႏႈတ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဖာေရာဘုရင္ထံသို႔ ေစလႊတ္မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိအခါ ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဣသေရလလူတို႔ရွိရာသို႔ေရာက္၍ သင္တို႔ဘိုးေဘးမ်ား၏ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကို သင္တို႔ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္ၿပီဟုဆိုလွ်င္ သူတို႔က ထုိဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကား အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးလွ်င္အကြၽႏ္ုပ္အဘယ္သို႔ ျပန္ေျပာရမည္နည္းဟု ဘုရားသခင္အား ေမးေလွ်ာက္ပါသည္။ ေမာေရွသည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ လူသတ္မႈႏွင့္ ထြက္ေျပးလာေသာသူျဖစ္၍ သူတို႔ႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနပါသည္။တဖန္ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ စကားအေသာသူျဖစ္သည္ဟု ဆိုျပန္လွ်င္သင္၏အစ္ကိုအာ႐ုန္ကို သင္၏ကိုယ္စားစကားေျပာေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေမာေရွႏွင့္ အာ႐ုန္ၿပီးေနာက္ ေယာ႐ႈ၊ ကာလက္တို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္သည္။ က်န္လူအမ်ားက အေရအတြက္အားျဖင့္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း လူအမ်ားႀကီးဝင္သာျဖစ္ၾကသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္သူမ်ားကိုဘုရားသခင္က တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါသည္။ က်န္လူမ်ားကို ဘုရားသခင္က မဆက္၍လား။ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွလံုးသားက ဘုရားသခင္ႏွင့္ မဆက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူသည္ ဦးေႏွာက္အသိႏွင့္ သြားေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ထုိသူႏွင့္ ဘုရားသခင္ဆက္၍ မရပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ထုိအတိုင္း သက္ေသေဖာ္ျပပါသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးက ထုိသို႔ေသာသူမ်ားသည္ မ်က္ေစ့ႏွင့္မျမင္၊နားျဖင့္မၾကား၊ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ မခံစားတတ္ေသးေသာသူမ်ားဟု ဆိုပါသည္။ (၁ေကာ၊ ၂း၉-၁ဝ)

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ သြားလာေသာသူမ်ားသည္ သင္ထားေသာအရာကို နားလည္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ထားေသာနက္နဲမႈကိုနားမလည္ပါ။ ဘုရားကိုခ်စ္၍ ႏွလံုးႏွင့္သြားလာေသာသူကို ဘုရားသခင္က ေဖာ္ျပပါသည္။တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုသည္လည္းဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပမႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တမန္ေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္အတူပါရွိွိ၍

ထုိမွတဆင့္ ပင္ေတကုေတၱေန႔ ေရာက္လာေသာအခါ အ့ံၾသဘြယ္ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ႏွင့္ျပဳေသာအမႈကို ေတြ႔ရသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို ခံရေသာလူစုက အသက္တာမ်ား ေျပာင္းလဲဖို႔ရန္ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကိုအစျပဳေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္လည္း မိမိတပည့္ေတာ္မ်ားအား သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ သြား၍ ငါ၏ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာသည့္အတြက္ ဧဝံေဂလိဆရာမ်ားသည္ ေလာကုတၱရာ၌ ေရႊတည္းဟူေသာထာဝရတည္ေသာအက်ိဳးကို ရမည္ျဖစ္သည္။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာသူမ်ားသည္ ထာဝရကာလ၌ ဧဝံေဂလိဆရာတို႔အတြက္ ေရႊျဖစ္ပါသည္။

''တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ထြက္သြား၍ ဘုရားသခင္သည္မစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊သူတို႔၌ျဖစ္ေသာနိမိတ္လကၡဏာအားျဖင့့္္ ႏႈတႈတ္က္ကပတ္တ္တရားေတာ္ကို တည္ေစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌တရားေဟာၾက၏''(မာ၊ ၁၆း၂ဝ)

တပည့္ေတာ္တို႔ထြက္သြားၿပီး ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာသည့္အခါ သခင္ဘုရား၏မစျခင္းသက္ေသပါေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ဧဝံေဂလိတရားကို သင္ေပးၿပီးပါဝင္၍ လႊတ္လိုက္ပါက ေငြျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘ႑ာ၌ ေရႊ၊ ေငြႏွင့္ေက်ာက္ေကာင္းဟူ၍ ရွိပါသည္။ ေငြသည္လည္း မီးမေလာင္ပါ။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအမႈ၌ ဘုရားသခင္အတူပါရွိသည့္အခါ နိမိလကၡဏာျဖစ္၍ အ့ံၾသဘြယ္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းသက္ေသကို ေတြ႔ရပါသည္။ (တမန္၊၁၁း၁၉-၂၁)တြင္ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သေတဖန္၏အမႈေၾကာင့္ ညဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရသျဖင့္ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားသြားၾကၿပီးကုပ႐ု၊ အႏိၱအုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္သြားကာဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကပါသည္။ ေရႊျဖစ္ဖို႔မလုပ္ဘဲ တစ္ေနရာတည္း၌ ေနၾကသျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို ဖိအားေပး၍ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲလြင့္သြားေစပါသည္။

''ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္သည္ ထုိသူတို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္၍ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲၾက၏''(တ၊ ၁၁း၂၁)

ဧဝံေဂလိလုပ္ေသာသူတို႔၏အေပၚ၌ အၿမဲတေစဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္ရွိပါသည္။ အခစားလုပ္ေသာသူတို႔၌ မရွိပါ။ ေစတနာႏွင့္လုပ္ေသာသူ၊ ေမတၱာႏွင့္လုပ္ေသာသူတို႔အေပၚ၌ သခင္ဘုရား၏လက္ေတာ္အစဥ္ရွိပါသည္။ ထုိသို႔ရွိသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယုံၾကည္၍ ေျပာင္းလဲလာၾကပါသည္။ ယေန႔ဧဝံေဂလိေဟာဖို႔ရန္ ကမၻာ့သာသနာျပဳအဖြဲ႕မ်ားက ရက္သတ္မွတ္၍ တြန္းအားေပးၾကသည္။ ဘုရားသခင္ ကမူ ေန႔တိုင္း ဧဝံေဂလိေဟာၾကဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔က လူမ်ိဳးႀကီးဝင္လား၊ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔ လူအမ်ားႀကီးဝင္လား၊ ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔လူအမ်ားႀကီးဝင္ျဖစ္ပါက အခမဲ့ရေသာဘုရားသားသမီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကေပမည္။ ဘုရားသခင္သားသမီးျဖစ္ရျခင္းက အခမဲ့ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာအားျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔ေရႊေရာက္ပါသလား၊ ေငြ ေရာက္ေနပါသလား။ ေကာင္းကင္သို႔ ေငြေရာက္လုိပါက ဧဝံေဂလိအတြက္ပ့ံပိုးၾကပါ။ ဆုေတာင္းၾကပါ။ ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊပို႔လိုပါက ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံၾကပါ။ သက္ေသခံခိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာေျပာခိုင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာဧဝံေဂလိသည္ စာကိုဖတ္ၿပီး၊ က်က္ၿပီးေဟာခိုင္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ အသက္တာ၌ ကိုယ္ေတြ႔ခံစားရေသာသက္ေသ၊ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို တဆင့္ျပန္၍ေျပာျပျခင္း၊သက္ေသခံျခင္းသည္သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားက အျပစ္သားတိုင္းအတြက္ ေကာင္းေသာသတင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္ရွိေနေသာသူသည္ ေသလွ်င္ ငရဲက်မွာေသျခာပါသည္။ ဘာသာတိုင္းကိုေလ့လာဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ မေကာင္းမႈျပဳေသာသူဘယ္တစ္ေယာက္မွ်ေကာင္းေသာေနရာသို႔မေရာက္ႏိုင္ပါ။

မိမိတို႔မေကာင္းတာ မလုပ္ပါဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုေနၾကေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုးက အပါယ္ေၾကာက္ေနပါကမေကာင္းတာလုပ္ထား၍ျဖစ္သည္။အျပစ္ရွိေန၍ျဖစ္ပါသည္။ အေၾ<ြကးမရွိပါက အေၾကြးရွင္ကို ေၾကာက္စရာမရွိပါ။ အေၾကြးရွိပါက အေၾကြးရွင္၏အသံကို ၾကားယံုႏွင့္ပင္ ပုန္းေနရပါသည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းကို ေၾကာက္ေနၾကရပါသည္။ ထုိအေျခမွ လြတ္ႏိုင္မည့္သတင္းက သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုမခံရ၊ သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးျဖစ္သည္။ (ေယာ၊၃း၁၈)(ဂလာ၊၃း၂၆) ဣသေရလလူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သက္ေသကိုထူဖို႔ ဘုရားသခင္၏လူျဖစ္ခြင့္သာရၾကသည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾကရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္သို႔ ဝင္ခြင့္ရၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေကာင္းကင္သို႔ မည္သည့္အရာပို႔ၾကမည္နည္းး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေလာက၌ ပိုင္ဆိုင္သမွ်တိုက္၊ အ္ိမ္၊ ကား၊ေရႊ၊ ေငြပစၥည္းဥစၥာအားလံုးတို႔သည္တစ္ေန႔ ေလာကမွ ထြက္ခြာသြားေသာအခါ က်န္ရစ္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။

ဧဝံေဂလိအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ပါဝင္ခဲ့သမွ်မက်န္ခဲ့ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာေျပာင္းလဲၿပီး ခင္ပြန္း၊ ဇနီးမေျပာင္းလဲေသးပါက၊ သူတို႔ငရဲသြားရမည့္အေရးစဥ္းစားၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ၾကပါရဲ႕လား၊ အမွန္ခ်စ္ပါက အိပ္ေပ်ာ္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ မခ်စ္ပါက ဒီေလာက္ဆိုးေသာသူ ငရဲသြားတာေတာင္နည္းေသးတယ္ဟု ဆိုၾကေပမည္။ သတင္းေကာင္းက လူတိုင္းၾကား၍ ခံစားဖို႔ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ေဝစာေဝျခင္းအားျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ယေန႔ မေျပာင္းလဲလွ်င္လည္း တစ္ေန႔ေျပာင္းလဲလာဖို႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲတိုင္း ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊမႈန္ကေလးမ်ားပို႔ထားျခင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းကင္သို႔ ေရာက္သြားသည့္အခါ မ်ားစြာေသာဆုလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္ကို ဆင္ျခင္၍ အားထုတ္လ်က္ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ရန္ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။


နာမေတာ္ျမတ္၌
ညီအစ္ကိုၾကီး Dr. တင္ေမာင္ထြန္း (Rev)

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ဘန္ေကာက္ အမ္စီေအအသင္းေတာ္ ၁၆ၾကိမ္ေျမာက္ ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာပြဲဘန္ေကာက္ အမ္စီေအ အသင္းေတာ္မွာ ၀ိညာဥ္ခြန္အားယူရင္း၊ လူသစ္၊စိတ္သစ္၊ ၀ိညာဥ္သစ္ နဲ႔ ထာ၀ရအသက္ရရွိသြားသူမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ၁၆ၾကိမ္ေျမာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံပတၱရားမွာ ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာပြဲ ဒီဇင္ဘာ၂၀၁၀မွာျပီးစီးသြားပါတယ္။

ျမန္မာမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အလုပ္ပင္ပန္းစြာလုပ္တဲ့ၾကားက ေန႔စဥ္၊ ဘုရားနဲ႔အခ်ိန္ေပး ဆုေတာင္း၊ က်မ္းစာဖတ္၊ မိတ္သဟာရ၀တ္ျပဳျခင္း လုပ္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာလူငယ္ေလးမ်ားစြာကို ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကိုယ္စိတ္၀ိညာဥ္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာေစပါတယ္။ ေလာကကို ၀မ္းေျမာက္စြာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႏိုင္လာပါတယ္။  ဒီႏွစ္မွာ လူေပါင္း ၁၂၀ေက်ာ္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိျပီး၊ ႏွစ္ျခင္းခံခဲ့ၾကပါတယ္။ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို တိုေတာင္းစြာ ဗြီဒီယို ရိုက္ကူးျပထားပါတယ္။ အခ်ိန္ ၅မိနစ္ေလာက္စီ ျပသခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။


ယေန႔သည္ ကယ္တင္ရာရက္

ဆရာေတာ္ Rev. Dr ဦးေဇာ္မင္း၊ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္


http://www.youtube.com/watch?v=dw8va9dJFlU&feature=related


ဦးကို -  ေခတ္ပညာတတ္ျပီး လူသာပဓါနျဖင့္ အသက္ရွင္ျပီး၊ အရြယ္ေရာက္လာမွ မိမိဘာမွလုပ္မရေတာ့ ဘုရားရွင္ထံေရာက္လာသူ မိသားစုမွ လူငယ္မ်ားအတြက္တိုက္တြန္း သက္ေသခံခ်က္။ (8 minutes Yutube)

http://www.youtube.com/watch?v=vmOTz6ni8R8


ကိုေအာင္လြင္ - ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္လာျပီး၊ မူယစ္ေဆး၀ါးေက်းကြ်န္ဘ၀၊ ေဆးမွင္ထိုးလုပ္ငန္းလုပ္ရင္း ျပႆနာမ်ားမွ ထြက္ေပါက္ရသြားသူ။ (7 minutes Youtube)
 
http://www.youtube.com/watch?v=uvmacfEgx_k&feature=player_embedded


ျမည္းစမ္းၾကည့္သူတစ္ဦး .. အလုပ္မရွိ၊ ေငြမရွိေသာဘ၀မွ ဘုရားရွင္အားျဖင့္ဆုေတာင္းခဲ့သူ (6 minutes Youtube)

http://www.youtube.com/watch?v=5st7-QHWlzo&feature=related


ကိုဖိုးေက်ာ္ - ဘုရားရွင္အားျဖင့္ ရုန္းထြက္လာခဲ့သူ။ ဖခင္ကိုယ္တိုင္ကပင္ ေခြးျမီးေကာက္က်ည္ေထာက္စြတ္ - ဘုရားပင္မခြ်တ္ႏိုင္ဟု ေျပာဆိုခံရသူ၊ အားလံုး လက္ေလွ်ာ့ထားသူဘ၀မွ မိမိကိုယ္ကိုသာ အထင္ၾကီး၊အားကိုးသူ၊ ေယရႈကို အထင္မၾကီးသူ၊ လူေကာင္းျဖစ္ခ်င္ေသာ္လည္း ၾကာေလဆိုးေလဘ၀မွ ယံုၾကည္လာခဲ့သူ။ (6 minutes video)

http://www.youtube.com/watch?v=Uu7y0dkZdQw

 

ဆရာစိုင္းေအးႏွင့္ ခရစ္ေတာ္သက္ေသခံအဖြဲ႔မွ

ရိုက္ကူးတင္ဆက္သည္။ December 2010

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

သခင့္အလိုကိုသိျခင္း -ျပည္ပေရာက္သင္းအုပ္ဆရာ(အိုင္နက္))


သခင့္အလိုကိုသိျခင္း
မေလးရွား၊ KLBC အသင္းေတာ္မွ ေဒသနာ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)


က်မ္းခ်က္။
တမန္ေတာ္၀တၱဳ ၃ း ၆-၉  နာဇရက္ျမိဳ႔သားေယရႈနာမေတာ္ျဖင့္ထ၍လွမ္းသြားေလာ့
ရွင္မသဲ ၉ း ၃၅-၃၉  ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာတရားေဟာလွ်က္ .စပါးရိတ္စရာမ်ားစြာရွိၾကသည္။ ရိတ္ေသာသူနည္းလွသည္။ စပါးရွင္ကိုဆုေတာင္းရန္

ဆရာေတာ္အိုင္နက္
၀လူမ်ိဳးမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ကရင္ဆရာၾကီးမ်ားက ၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။ ကခ်င္၊လားဟူ စသျဖင့္ အမႈေဆာင္မ်ားစြာ

Read more... Link  

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


အေမရိကားတြင္ စတၱဳထပတ္ၾကာသပေတး (ႏို၀င္ဘာလ) ThanksGiven Day၊ ကေနဒါတြင္ ဒုတိယပတ္တနၤလာ (ေအာက္တိုဘာ) တြင္ကိုလံဘတ္ေန႔၊ ျမန္မာျပည္တြင္ သီးႏွံပြဲေတာ္တနဂၤေႏြ က်င္းပျပီး အတူစားေသာက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပြဲ က်င္းပၾကသည္။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


စိုးမင္း

လူဦးေရ သန္းေပါင္းေျခာက္ဆယ္ရွိတဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္မွာ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္း အမ်ဳိးေကာင္းသားစစ္စစ္ႀကီးပါလို

႔ ေျပာႏိုင္တဲ႔သူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္မ်ား ရွိပါ႔မလဲ သိရခက္ပါတယ္။ အကုန္လုံးကေတာ႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ အဲသလိုပဲ ထင္ေနၾကတယ္ မဟုတ္လား။ ကိုယ္႔ဟာကိုယ္ မဟုတ္မွန္းသိေတာင္ သူမ်ားေတြကေတာ႔ အဲသလိုထင္လည္း နည္းသလားဆိုၿပီး လူ႔ေရွ႕သူ႔ေရွ႕က်ရင္ ဟန္ပန္ႀကီးတခြဲသားနဲ႔ ေဟာက္စားလုပ္ခ်င္တဲ႔သူေတြက ပိုမ်ားမလားပဲ။ ခက္တာက တကယ္႔အစစ္ဆိုတာ ရဟႏၱာစ်ာန္ပ်ံသလို ကိုယ္တိုင္ျမင္ဖူးတဲ႔သူ အလြန္ရွားသြားၿပီမို႔ သည္တခါေတာ႔ အရုပ္ေရးျပတာမဟုတ္ပဲ လူပုဂၢိဳလ္ အေကာင္လိုက္ႀကီးနဲ႔  “သည္လိုလူမ်ုိးကိုေခၚသကြ” ဆိုၿပီး ဆြဲထုတ္ျပလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ ျငင္းႏိုင္ရင္ ျငင္းရဲရင္ ျငင္းၾကည့္ၾကပါဦး။ ဆရာႀကီး ဦးေဖေမာင္တင္ လို႔ ေခၚပါသဗ်။

သံသရာမွာ သတၱ၀ါေတြ က်င္လည္ရတဲ႔အခါ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ ဆုံးစမထင္ အတြင္တြင္ မရပ္မနား တသြားတည္းသြားၾကရပါသတဲ႔။ အဲသလိုသြားေနရင္းက ထပ္ကာထပ္ကာ သြားမိတဲ႔ခရီးကိုလိုက္ၿပီး သတၱ၀ါေတြမွာ စရိုက္ရယ္၊ အထုံရယ္၊ ပါရမီရယ္လို႔ ပါလာၾကရပါတယ္။ စရိုက္ဆိုတာကေတာ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ အဖန္ဖန္ ျပဳေနက်အျပဳအမူေၾကာင္႔ ကာယကံရွင္ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားမွာ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာတဲ႔သေဘာကို ေခၚတာေနမွာေပါ႔။ ဆိုက္ကားသမားမွာ ဆိုက္ကားသမားစရိုက္ရွိမယ္။ ဆရာ၀န္မွာ ဆရာ၀န္စရိုက္ရွိမယ္။ စစ္ဗိုလ္စစ္သားမွာ စစ္ဗိုလ္စစ္သားစရိုက္ရွိမယ္။ အက်င္႔ပါေနတာႀကီးတစ္ခု စိတ္ေရာကိုယ္ပါ စြဲလာလို႔ရွိရင္ စရိုက္လို႔ ေခၚလိမ္႔မယ္။ အထုံဆိုတာကေတာ႔ အက်င္႔စရိုက္တစ္ခုခုကို မသိစိတ္ကပါစြဲၿပီး အလိုအေလ်ာက္ လုပ္မိလ်က္သား၊ အားထုတ္မႈမလိုပဲ အသားတက်လုပ္မိလ်က္သား ျဖစ္လာတာကို ေျပာတာပါ။ သတၱ၀ါေတြမွာ သူတို႔က်င္လည္ရာဘ၀ေဟာင္းေတြကို လိုက္လို႔ စရိုက္ေတြ အထုံေတြက ခုဘ၀ ေနာက္ဘ၀တိုင္ေအာင္ အရိပ္ပမာ လိုက္ပါလာတတ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က ေလာဘစရိုက္ရွိမယ္။ တခ်ဳိ႕က ေဒါသစရိုက္ရွိမယ္။ တခ်ဳိ႕က ေမာဟစရိုက္ရွိမယ္။ အဲသလိုမ်ဳိးပါ။ အကုသိုလ္နဲ႔ အထုံပါလာသူမ်ားက်ေတာ႔ မုဆိုးအတတ္ တံငါအတတ္တို႔မွာ တဘက္ကမ္းခတ္ ကၽြမ္းက်င္လာတာမ်ဳိး၊ လက္နက္၊ အဆိပ္၊ ေသရည္ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြနဲ႔ မီလ်ံနာျဖစ္လာတာမ်ဳိးေပါ႔။ ပါရမီဆိုတာကေတာ႔ မိမိသြားလိုတဲ႔ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကိုေရာက္ေအာင္ အစဥ္မျပတ္ ကူးခတ္သြားသလိုမ်ဳိး ဦးတည္ရာတစ္ခုခုအတြက္ လိုအပ္တဲ႔ အက်င္႔ေကာင္း စရိုက္ေကာင္းေတြကို ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ ၀ီရိယစိုက္ထုတ္လို႔ အထုံပါေအာင္ ျဖည့္က်င္႔ရင္း တစတစျပည့္စုံလာေလသမွ်ကို ေခၚတာျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။ ဒါက ကိုယ္ဥာဏ္မီသေလာက္ ေတြးၾကည့္တာေလ။ မဟုတ္ရင္လည္း ဘုန္းဘုန္းတို႔က ၀င္ေဆြးေႏြးေပးၾကပါဦး။

အဲသည္ စရိုက္၊ အထုံ၊ ပါရမီဆိုတာေတြဟာ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္အမႈမ်ားလိုပဲ က်င္လည္ရာဘ၀တိုင္းကို “၀ါသနာဘာဂီ ဆက္တိုင္းမီ” ဆိုသလို စိုက္လိုက္မတ္တတ္ လိုက္ပါလာတတ္ေလေတာ႔  “သူေတာ္ခ်င္းခ်င္း သတင္းေလြ႔ေလြ႔” တို႔၊ “သမေဏန သမေဏာ”တို႔ ေျပာေလ႔ရွိၾကတဲ႔အတိုင္း ကိုယ္နဲ႔တူရာတူရာ ပုဂၢဳိ္လ္သတၱ၀ါကိုသာ အေစးကပ္ကပ္ စုေ၀းနွီးေႏွာ အေဖာ္သဟဲျပဳၾကသလို ေလးစားၾကည္ညဳိ ဆည္းကပ္ရာေတြမွာလည္း စရိုက္တူ၊ သဘာ၀တူ၊ လမ္းစဥ္တူရာကိုသာ အထင္တႀကီး ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ၾကပါလိမ္႔မယ္။ သည္သေဘာေၾကာင္႔မို႔လို႔ ပညာရွင္ဆိုတာ အာဏာရွင္၊ ဓနရွင္ေတြအၾကားမွာ တန္ဖိုးမရွိႏိုင္ပါဘူး။ (ပညာရဲ႕တန္ဖိုးဆိုတာ ပညာတတ္တဲ႔သူေတြသာ သိႏိုင္တာမ်ဳိးလို႔ေတာ႔ မေျပာရဲေၾကာင္းပါ။) “ခင္ဗ်ားပညာရွိႀကီးလုပ္ေနၿပီးေတာ႔ ေရဗူးေပါက္တာ က်ဳပ္လာမေျပာနဲ႔ဗ်ာ။”  လို႔ ငမိုးရိပ္မိေက်ာင္းလို ၾကိမ္စၾကာအရိုက္ခံႏိုင္ပါ႔မလား။ “နင္႔လိုဘြဲ႔နဲ႔အေကာင္မ်ုိး ဆယ္႔ငါးေယာက္ေလာက္ ပိုက္ဆံေပးၿပီး ေျခသလုံး နွိပ္ခိုင္းထားလို႔ရတယ္။” လို႔ေျပာလာရင္ ဆယ္႔ငါးေယာက္ျပည့္သြားမွာစိုးလို႔  အလုအယက္ တုံကင္ယူထားၾကမလား။ ပညာရွိဆိုတာ ပညာရွိေနရုံသက္သက္ေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႕မွာလည္း သူ႔စရိုက္ သူ႔အထုံပါရမီနဲ႔လာတာမဟုတ္လား။ ေကသရာဇာမွန္ရင္ ျမက္မစားဘူးဆိုတဲ႔ စရိုက္သဘာ၀ေတြလည္း ရွိပါလိမ္႔မယ္။ လွ်ာေပၚမွာ ျမက္ေပါက္ေစဦးေတာ႔ဆိုတဲ႔ ပညာမာနေလးေတြလည္းရွိမယ္။ ပညာရွိတို႔မည္သည္ ဘာေတြကို လုပ္ေလ႔မရွိဘူး ဆိုတာေတြနဲ႔ ဘာေတြကို လုပ္ေလ႔ရွိတယ္ ဆိုတဲ႔သေဘာေလးေတြကို သေဘာေပါက္ေစခ်င္တဲ႔အတြက္ ပညာရွိဂုဏ္ရည္ဆိုတာကို ေလ႔လာၾကည့္ၾကရအာင္ေနာ္။

ဆရာႀကီးဦးေဖေမာင္တင္ဟာ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြထဲက ပထမဦးဆုံးပါေမာကၡ ျဖစ္လာခဲ႔ၿပီး အသက္အားျဖင္႔ဆိုရင္ ၂၄ႏွစ္သာ ရွိပါေသးသတဲ႔။ လူမ်ဳိးျခားေတြခ်ည့္ ႀကီးစိုးတဲ႔ ကာလကတၱားတကၠသိုလ္ရဲ႔ လက္ေအာက္ခံ ရန္ကုန္ေကာလိပ္မွာ ဆရာႀကီးအလုပ္လုပ္ရတဲ႔ဌာနကေတာ႔ အခု အေရွ႕တိုင္းပညာဌာနလို႕သိၾကတဲ႔ ပါဠိဘာသာဌာနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလိုေျပာရင္ ဒဏ္တပ္တဲ႔ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ားကေန ေအာင္လာၿပီး “ျမန္မာစကားေတြ ေမ႔ကုန္ပလားကြယ္ ေမ႔ကုန္ပလားကြယ္ ေျပာစမ္းပါေမာင္ရယ္” လို႔ မၾကည္ေအာင္သီခ်င္းထဲမွာပါတဲ႔ အဂၤလိပ္ေခတ္ေကာလိပ္ေက်ာင္းမွာ ပါဠိလိုဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေအာင္ တတ္ကၽြမ္းတဲ႔ဆရာႀကီးဟာ ငယ္ငယ္က ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ “ပဋိသခၤါေယာနိေသာ အပ်ဳိျမင္ရင္ ငါ႔ကိုေျပာ” လို႔ က်က္ခဲ႔မွတ္ခဲ႔ရတဲ႔ ကိုရင္ဘ၀ ေက်ာင္းသားဘ၀မ်ဳိးက လာတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မိဘႏွစ္ပါးက ေပါက္ဖြားလာတဲ႔ ကိုယ္တိုင္လည္း ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ယုံၾကည္ကိုးကြယ္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဘမ်ဳိးဘိုးတူ မ်ဳိးေကာင္းရိုးေကာင္းလို႔ ေျပာႏိုင္တာကေတာ႔ ၀န္ေထာက္မင္းဦးတင္က ေမြးဖြားလာခဲ႔ၿပီး ဦးေလးေတာ္သူက ကုိယ္ေတြ ငယ္ငယ္က ေခါင္းအုံးအိပ္လို႔ရၿပီး အထူဆုံးစာအုပ္လို႔ သိၾကတဲ႔ ဦးထြန္းၿငိမ္း အဂၤလိပ္ျမန္မာ အဘိဓါန္ကို ျပဳစုသြားသူ ၀န္ေထာက္မင္းႀကီးျဖစ္ပါသတဲ႔။ ဒါေတာင္မွ ပါဠိဘာသာကို ျမစ္ဖ်ားခံရာ အိႏၵိယတိုင္းသားမ်ားအလယ္ ကာလကတၱားတကၠသိုလ္မွာ တရားမင္းႀကီးခ်ဳပ္ခ်ီးျမွင္႔တဲ႔ “ဂ်ာဒင္းဆု” ကို ရခဲ႔သလို ရေနာင္းဘုရင္ခံက ခ်ီးျမွင္႔တဲ႔ “ရေနာင္းဆု” ရခဲ႔ပါသတဲ႔။ အဲသည္ရာထူးေနရာကို သူ႔ကိုမွ မခန္႔ရင္ မိုးႀကိဳးႀကီးပစ္သြားလိမ္႔မယ္လို႔ စိတ္ထဲမွာ စြဲေနၾကလို႔သာ ကိုလိုနီေခတ္ႀကီးထဲ ျမန္မာအမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ပါေမာကၡရယ္လို႔ မျဖစ္မေန ခန္႔အပ္သြားရပါသတဲ႔။ (ေျမာက္ကိုရီးယားမွာ ကင္ဂ်ဳံအီေတာ္သလို ေတာ္တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူးလို႔ သိေစခ်င္ပါတယ္) ဒါက သူဘာလဲဆိုတာကို မသိမမီလိုက္သူေတြ သိရေအာင္ မိတ္ဆက္ေပးရုံ သက္သက္ပဲ ရွိေသးတာ။

သူဘာလုပ္ခဲ႔သလဲဆိုတာေတြ သိရင္ေတာ႔ တျခားသူေတြမေျပာပါနဲ႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘိုးေတာ္ဘေတာ္ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ လူခ်င္းေတြ႔ရင္ ထိုင္ကန္ေတာ႔ေလာက္ေအာင္ ၾကည္ညဳိသြားၾကတာ။ ျမန္မာစာေရးဆရာထဲမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာကို မႊတ္ေနေအာင္တတ္ကၽြမ္းလို႔ အသက္ငယ္ငယ္ကေလးနဲ႔ အဂၤလိပ္စေကာလားရွစ္ေတြ အထပ္ထပ္ရခဲ႔ၿပီး ရွားေလာ႔ဟုမ္းေတြကို ဦးစံရွားရယ္လို႔ ဂႏၱ၀င္ေျမာက္ေအာင္ ျမန္မာမႈျပဳခဲ႔သူ ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္းကေတာ႔ ၀ိသုဒၶိမဂ္က်မ္း ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္သြားႏိုင္တဲ႔အတြက္ ၾကည္ညဳိလြန္းလို႔ ရွိခိုးပါသတဲ႔။ ျမန္မာစာေပေလာကမွာ ေခတ္စမ္းစာေပရယ္လို႔ ေခတ္တစ္ေခတ္ဆန္းလာေအာင္ ရွင္းလင္းတိက်ေျပာင္ေျမာက္တဲ႔ အေရးအသားမ်ားနဲ႔ လမ္းသစ္တီထြင္သြားသူ ဆရာႀကီး သိပၸံေမာင္၀ကေတာ႔ နိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ဗုဒၶသာသနာ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္သူ ျမန္မာပုဂၢဳိလ္ထူးႀကီးသုံးဦးရွိတာ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၊ ယစ္မ်ဳိးမင္းႀကီးဦးေရႊဇံေအာင္ နဲ႔ ပါေမာကၡဦးေဖေမာင္တင္ပါတဲ႔။ ေဗဒါလမ္းကဗ်ာရယ္လို႔ ျမန္မာေခတ္စမ္းကဗ်ာေလာကမွာ ၿပဳိင္ဘက္ကင္းေအာင္ ထင္ရွားခဲ႔သူ ဆရာႀကီးေဇာ္ဂ်ီကေတာ႔ သူေတြ႔ဖူးခဲ႔တဲ႔ ေလာဘနည္း၍ တင္းတိမ္ေရာင္႔ရဲတတ္သူႏွစ္ဦးကေတာ႔ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းနဲ႔ ဆရာႀကီးဦးေဖေမာင္တင္ပါတဲ႔။ ပညာတတ္ဆိုတာ ေတာ္ရုံတန္ရုံ ပညာရွင္ကိုျမင္ရုံနဲ႔ ၾကည္ညဳိေျခာက္ျခားရိုးထုံးစံမရွိဘူးဗ်။ ဆရာ႔ဆရာႀကီးမ်ား ကိုယ္တိုင္က ရွာမွရွားပါေပတယ္လို႔ ေလးေလးစားစား ရင္မွာထားၾကတာဟာ ဘယ္႔ေလာက္ပညာျပည့္သလဲ သိႏိုင္ေလာက္ပါတယ္။ “အဲေတာ႔ ဘာျဖစ္သလဲ။ ကားပါမစ္က်မွာလား။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေျမကြက္ေပးမွာလား။ ဘာမွလည္းလုပ္မရပဲနဲ႔” ဆိုတဲ႔သူေတြကေတာ႔ နားလည္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔အတြက္ ပညာဆိုတာ ေရာင္းမရ ၀ယ္မရ၊ အျမတ္မရ၊ ေစ်းကြက္မ၀င္။ ဘယ္နားသြား သုံးစားရမွာတုန္း။

ဆရာႀကီးရဲ႕ေက်းဇူးေတြက ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးတင္ မကေသးပါဘူး။ ျမန္မာစာေပ တိုးတက္တြင္က်ယ္ေရး အတြက္လည္း ဦးေဆာင္လမ္းျပသြားခဲ႔တာ အထင္အရွားပါပဲ။ သင္ရိုးျမန္မာစာမွာ ေ၀ႆႏၱရာဇာတ္ေတာ္ႀကီးကို ျပဌာန္းေပးခဲ႔တဲ႔အခါ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ားက ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႕ ပါရမီေတာ္ခန္းေတြမို႔ ဗုဒၶဘာသာေတြကို မသင္ႏိုင္ပါဘူးလို႔ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ၾကပါတယ္။ ထူးျခားတာက ျပဌာန္းတဲ႔သူကိုယ္တိုင္က ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနၿပီး “ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံမွာ ခရစ္ယာန္ေတြက ဗုဒၶဘာသာကိုသင္ခြင္႔ရတာ ဘာျဖစ္ေသးတုန္း။ ေက်းဇူးေတာင္တင္ရဦးမွာ မဟုတ္လား။” တဲ႔။ အဲဒီစကားဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အျဖစ္ မေျပာင္းပဲေျပာႏိုင္တာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ပညာရပ္နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ဘာသာတရားနဲ႔ေတာင္ ေရာေထြးမသြားဘူးလို႔ သိသာေစပါတယ္။ ကေလးဘ၀ကတည္းကစၿပီး အထက္တန္း၊ တကၠသိုလ္ပညာအထိ သင္ၾကားလာခဲ႔ရတဲ႔ ျမန္မာစာသင္ရိုး စကားေျပ ကဗ်ာမ်ားဟာ ဆရာႀကီးရဲ႕ ျပဌာန္းခ်က္ေတြျဖစ္တဲ႔အတြက္ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရး ဖတ္ ေျပာ သင္ေနတဲ႔ ျမန္မာစာေတြအားလုံးဟာ ဆရာႀကီးပုံသြင္းေပးလိုက္တဲ႔ လက္ရာမြန္စစ္စစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာစာေပသမိုင္းကို ျပဳစုခဲ႔ရုံတင္မကဘူး။ မွန္နန္းရာဇ၀င္ေတာ္ႀကီးကို အဂၤလိပ္လိုျပန္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ေတာင္ လုပ္သြားေသးတာဆိုေတာ႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ ျမန္မာလူမ်ဳိးပါလို႔ ေျပာရင္ ဆရာႀကီးဦးေဖေမာင္တင္ဆိုတာ ဘယ္သူလဲလို႔ေတာ႔ ၾကားဖူးသင္႔တယ္ ထင္ပါတယ္။ (ခုေခတ္ လွယဥ္ေက်းမယ္ကေလးေတြက ေဒၚခင္ၾကည္နံမယ္ မၾကားဖူးသလို စာေရးဆရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ဆရာႀကီးနံမယ္ေျပာျပရင္ ဘူႀကီးတုန္း လို႔ ျပန္ေမးမယ္႔သူ မ်ားပါတယ္။)

ဆရာႀကီးရဲ႕ အံ႔ခ်ီးမကုန္ႏိုင္တဲ႔ အမူအက်င္႔ေတြထဲမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရပ္တည္ျခင္းဆိုတာလည္း ပါပါတယ္။ မင္းေပါက္စိုးေပါက္ဇာတိကေန ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာအထိ ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ ပညာရဲရင္႔ ပြဲလည္တင္႔ခဲ႔ေသာ္ျငား ျမန္မာမူ ျမန္မာစိတ္ကေတာ႔ တစ္ေရြးသားမွ် ေလ်ာ႔မသြားပါဘူး။ ေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္က ဘီလစ္ လို႔ေခၚတဲ႔ က်မ္းျပဳပညာပါရဂူဘြဲ႔ ရလာခဲ႔ေပမယ္႔ ေက်ာင္းမွာ စာသင္ရတဲ႔အခါ သူမ်ားေတြလို အေနာက္တိုင္း၀တ္စုံမ၀တ္ပဲ ရင္ဖုံးတိုက္ပုံ၊ ေတာင္ရွည္ပုဆိုး၊ ေမာင္႔က်က္သေရေခါင္းေပါင္းႀကီးနဲ႔ သင္ပါသတဲ႔။ သူေနတဲ႔ အင္းစိန္ေပါက္ေတာကေန ရန္ကုန္ေကာလိပ္ကို လာတဲ႔အခါ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႀကီးနဲ႔ ေတာင္ရွည္ကို ခါးေတာင္းက်ဳိက္ၿပီးလာတာတဲ႔။ ရြဲ႔႕မ်ားရြဲ႕ေနသလား ေအာင္႔ေမ႔ရတယ္။ အဂၤလိပ္ကခန္႔လို႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ပါေမာကၡျဖစ္ေနေပမယ္႔ အေရးၾကဳံရင္ အၿမဲတမ္း ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြဘက္ကသာ ရပ္တည္ေလ႔ရွိတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ သူ႔မွမခန္႔ရင္ မိုးႀကိဳးပစ္မွာေၾကာက္လို႔ မျဖစ္မေန ခန္႔လိုက္ရတဲ႔အျဖစ္ဟာ ပါေမာကၡရာထူးမွာတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီး ျဖစ္လာတဲ႔အခါမွာ ေက်ာင္းသားထုတစ္ရပ္လုံးကို ေက်နပ္ေစဖို႔ ဆရာႀကီးကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ရာထူးကိုလည္း မျဖစ္မေန ခန္႔အပ္လိုက္ရပါတယ္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠ႒ ကိုႏုတို႔ အိုးေ၀မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာ ကိုေအာင္ဆန္းတို႔လို လူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ားကတဘက္၊ အာဏာလက္ရွိ နယ္ခ်ဲ႔ အဂၤလိပ္အစိုးရကတဘက္အၾကားမွာ ပညာရွင္ပီသစြာ  ဘယ္ဘက္ကိုမွ မယိမ္းပဲ သမာသမတ္က်က် ကိုယ္႔တာ၀န္ကိုယ္ေက်ေအာင္ထမ္းသြားခဲ႔တာ သမိုင္းမွတ္တမ္းတစ္ခုပါပဲ။ “သည္သူငယ္ေတြကို အခါေပးလိုက္ရင္ျဖင္႔ ေနာင္အခါ မင္းဆရာျဖစ္ရေခ်ေသးရဲ႕” ဆိုတဲ႔အစားထဲကမဟုတ္တာ အင္မတန္ အံ႔ၾသခ်ီးက်ဴးစရာပါ။ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္မွန္သလို ျမန္မာလူမ်ဳိးတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔လည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ရပ္တည္ျပန္တာပါပဲ။ တို႔ဗမာအစည္းအရုံးတို႔ တို႔ဗမာသတင္းစဥ္ေတြကို ေထာက္ပံ႔ေလ႔ရွိပါသတဲ႔။ ေလွနံႏွစ္ဘက္နင္းတာမ်ဳိး မဟုတ္ပဲ အလုပ္တာ၀န္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ကိုလည္း ေရာေထြးမပစ္ဘူးဆိုတာ သတိျပဳမိေစခ်င္ပါတယ္။ အလုပ္ထဲက လုပ္ပိုင္ခြင္႔ေတြသုံးၿပီး မဲဆြယ္သူေတြကို ျမင္ဖူးရင္ ဘယ္ေလာက္ၾကည္ညဳိစရာေကာင္းသလဲ သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါလိမ္႔မယ္။

အေစာကေျပာခဲ႔တဲ႔အတိုင္း လူဆိုတာ ကိုယ္နဲ႔တူရာတူရာကိုသာ ၾကည္ညိဳေလးစား အထင္ႀကီးေလ႔ ရွိၾကတယ္ဆိုေတာ႔ သည္ကေန႔ေခတ္အခါမွာေတာ႔ ဆရာႀကီးလို ပညာရွိစစ္စစ္ႀကီးေတြကို လူမိုက္မွ လူမိုက္ လို႔္ပဲ ေထာပနာျပဳၾကပါလိမ္႔မယ္။ ပညာကို ေငြေၾကးနဲ႔ အလဲအလွယ္မျပဳတတ္ေသးပါဘူး။ ဆရာႀကီးရဲ႕ပညာကိုေလးစားလို႔ ယိုးဒယားဘုရင္က ေရႊဒဂၤါးေပါင္တစ္ေထာင္ ခ်ီးျမွင္႔တဲ႔အခါ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္မသုံးပဲ ပါဠိက်မ္းစာအသင္းကို လွဴဒါန္းလိုက္ပါသတဲ႔။ ဘီေအေအာင္လို႔ ၿမဳိ႔အုပ္လုပ္ရေအာင္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ရာထူးခန္႔တာကိုေတာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူးျငင္းၿပီး အထက္တန္းျပဆရာအလုပ္ကိုပဲ ၀င္ပါသတဲ႔။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပါရဂူျဖစ္ေအာင္ က်ားကုတ္က်ားခဲ ႀကိဳးစားလာခဲ႔တာဟာ “သည္လိုဘြဲ႔မ်ဳိးနဲ႔ ဆရာ၀န္ေတြ ႏိုင္ငံျခားမွာသြားလုပ္ရင္ တစ္နာရီ ဘယ္ေလာက္ရသလဲ သိရဲ႕လား” လို႔ ေျပာႏိုင္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ရာထူးမမက္ေသာ္ျငား သူတပါးအစားထိုးလို႔မရတဲ႔ ပညာရွင္ေနရာကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရရွိလာတဲ႔အခါ တိုင္းတပါးသားတို႔က မတရားသျဖင္႔ တင္စီးအႏိုင္ယူလာတဲ႔အခါမွာလည္း ေခါင္းငု႔ံခံေလ႔မရွိပါဘူး။ လန္ဒန္ၿမဳိ႔ ျမန္မာေက်ာင္းသားအသင္းဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ဆာဟာေဗးအင္ဒါဆင္နဲ႔ ယွဥ္ၿပဳိင္အေရြးခံခဲ႔တဲ႔အခါ ဆာဘြဲ႔ရ အဂၤလိပ္သူေကာင္းမ်ဳိးႀကီးက မရွက္မေၾကာက္ မဲလိမ္ၿပီး အႏိုင္ယူလိုက္ပါသတဲ႔။ (ျဖစ္မွျဖစ္ရေလကြယ္။ အဟတ္ အဟတ္) သူ႔ႏိုင္ငံမွာလည္းျဖစ္ျပန္၊ လက္ေအာက္ခံ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္နဲ႔ နန္းေတာ္က သူေကာင္းျပဳထားသူတစ္ဦး အၾကားမွာ ျဖစ္လာတဲ႔ကိစၥျဖစ္ေသာ္ျငား ဆရာႀကီးက အေလွ်ာ႔မေပးပဲ လန္ဒန္တရားရုံးေတာ္ထိ တက္ေရာက္တိုင္ၾကားၿပီး အဆုံးအျဖတ္ခံယူကာ အႏိုင္ရခဲ႔ပါသတဲ႔။ (သည္တခါမွာေတာ႔ အံ႔ၾသမိတာ ဆရာႀကီးတင္မကေတာ႔ဘူး။ လန္ဒန္တရားရုံးေတာ္လည္း ပါသြားၿပီ။ ႏွစ္ဘက္စလုံး ရူးမ်ားေနၾကသလား မသိေနာ္။ ဟိ ဟိ)

ေနာင္လာေနာက္သား ျမန္မာမ်ားအတြက္ ပညာမ်ဳိးေစ႔ေတြခ်ခဲ႔တဲ႔တာ၀န္ကိုလည္း ဆရာႀကိီးက မလစ္ဟင္းခဲ႔ျပန္ဘူးဗ်ား။ ဆရာႀကီးသိပၸံေမာင္၀၊ ဆရာမင္းသု၀ဏ္၊ ဆရာေဇာ္ဂ်ီတို႔ဟာ သူ႔တပည့္ေတြပါတဲ႔။ “မီးေသြးခဲမို႔ မဲသကို ျမန္မာေသြးမို႔ ရဲသကို” လို႔ ဆိုရမေလာက္ ဆရာေကာင္းတပည့္ ပန္းေကာင္းပန္ခဲ႔ၾကတဲ႔သူေတြမွာ ပညာအေမြတင္မကပါဘူး။ ဆရာႀကီးဆီက ပညာရွင္စိတ္ဓါတ္နဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ေတြကိုလည္း ဆက္ခံခဲ႔ၾကပါတယ္။ နယ္ပိုင္၀န္ေထာက္ေမာင္လူေအးဟာ အဂၤလိပ္လက္ပါးေစသက္သက္မဟုတ္ပဲ ေခတ္စမ္းစာေပအေရးအသားနဲ႔ ျမန္မာေတြကို နားမ်က္စိဖြင္႔ေပးခဲ႔ရင္း တာ၀န္ေက်ပြန္သူ၀န္ထမ္းတစ္ဦးပီပိီ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔တဲ႔အတြက္ ေခတ္ပ်က္ခ်ိန္မွာ ဓါးျပသတ္လို႔ဆုံးရွာပါတယ္။ (အျငဳိးနဲ႔သတ္တယ္လို႔ ေျပာၾကတာကိုး။ စာမတတ္တဲ႔သူေတြက ပညာရွိမွန္းလည္း ဘယ္သိမလဲ။ အလိုလိုကို မုန္းေနဦးမလားမသိ) ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရတက္လာတဲ႔အခါမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဦးသာလွအပါအ၀င္ ျမန္မာဘာသာ၊ ျမန္မာစာေပပါေမာကၡေတြျဖစ္ၾကတဲ႔ ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္တို႔ ဆရာႀကီးဦးေအးေမာင္တို႔ အားလုံး အလုပ္ထြက္စာတင္သြားၾကတာဟာ သူတို႔က ကြန္ျမဴနစ္ေတြမို႔လို႔၊ ဦးေန၀င္းအစိုးရကို မယုံၾကည္လို႔ဆိုတာမ်ဳိး ႏိုင္ငံေရးသေဘာမပါပဲ ပညာရွင္ဆိုတာ မလုပ္သင္႔မလုပ္ထိုက္တာကို အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းလာလို႔ရွိရင္ ရာထူးစည္းစိမ္ကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ ၀န္မေလးဘူးဆိုတာ သေဘာေပါက္ေအာင္ ေတြးတတ္ပါ႔မလား မသိပါဘူး။ ဆရာႀကီးကေတာ႔ ဆရာႀကီးပါပဲခင္ဗ်။ ျပည္ထဲအေရး ေပါက္နဲ႔ေက်းမွာ ပဲ႔ျပားေရႊၾကဴ ေလယူရာမယိမ္းပဲ ကိုယ္႔ပညာနဲ႔ကိုယ္ ပညာေရး အမ်ဳိးသားေရးကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔တဲ႔အတြက္ အဂၤလိပ္ေခတ္၊ ဂ်ပန္ေခတ္၊ ဖဆပလေခတ္၊ မဆလေခတ္ ဘယ္ေခတ္မွာမဆို သူ႔ကိုမွမဆည္းကပ္ရင္ မိုးႀကိဳးပစ္ေတာ႔မေလာက္ အစိုးရတိုင္းက တေလးတစားေမတၱာရပ္ခံၿပီး တာ၀န္ေတြေပးယူရတဲ႔အထိ ပညာအရာမွာ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းခဲ႔ပါတယ္။ စာေပစာတမ္း၊ က်မ္းႀကီးက်မ္းခိုင္၊ သမိုင္းအေထာက္အထား သုေတသနလုပ္ငန္းတို႔ကိုလည္း ညႊန္းလို႔ဖြဲ႔လို႔မကုန္ေအာင္ ျပဳစုသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားပါတယ္။ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ သမားစဥ္ သမားဆက္ ဆရာကာျပန္ အာေခါင္လွံစူးပုံျပင္နဲ႔ ဆရာစားတစ္ကြက္ခ်န္တဲ႔ဓေလ႔ဟာ ဆရာႀကီးလက္ထက္မွာ စကားတစ္ခြန္းတည္းနဲ႔ အျမစ္ျပတ္သြားပါတယ္။ “တပည့္ဆိုတာ ဆရာထက္ ေတာ္ရမယ္။ တပည့္က ဆရာ႔ထက္ညံ့ေနရင္ ေလာကႀကီးက တဆင္႔ၿပီးတဆင္႔ က်ဆင္းသြားမွာေပါ႔။ တပည့္က ဆရာ႔ထက္ မေတာ္ရင္ ဆရာညံ႔လို႔ပဲ။” တဲ႔။ ပညာေရးေလာကဆိုတာ ဆရာေတြ တပည့္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ “ပညာသမာ အာဘာနတၳိ ပညာႏွင္႔တူေသာအလင္းေရာင္သည္မရွိ” လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ထားတဲ႔ ပညာ့ရပ္၀န္းထဲမွာ ဆရာႀကီးရဲ႕ အဆုံးအမေတြကို ဆရာေမြးတပည့္ေမြး ေမြးၾကတဲ႔ ေခတ္ဆရာ ေခတ္တပည့္ေတြ သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါ႔မလား။ ဆရာႀကီးရဲ႕တန္ဖိုးကို အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ပါ႔မလား။ သည္တခါ ဆရာစိုးေရးတဲ႔စာက ရယ္လည္းမရယ္ရဘူး။ ဘယ္သူမွမၾကားဖူးတဲ႔ လူႀကီးတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို အမႊန္းတင္ၿပီးေရးထားတယ္။ ပ်င္းစရာႀကီး လို႔ ေအာင္႔ေမ႔ၾကမယ္ထင္တယ္ေနာ္။ ပညာရွင္ဆိုတာ အာဏာရွင္၊ ဓနရွင္ေတြအၾကားမွာ ျပည္တန္ပတၱျမားကို ရက္တက္ရည္နဲ႔ လဲစားၾကမယ္႔သူေတြလား။ တဆိတ္ေလာက္ ဆက္စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ ဘ၀ဘ၀က အထုံပါလာတဲ႔ စရိုက္စိတ္ထားကိုမွီလို႔ သည္ဘ၀မွာ ဓနရွင္ျဖစ္ခ်င္တာလား။ အာဏာရွင္ျဖစ္ခ်င္တာလား။ ပညာရွင္ျဖစ္ခ်င္တာလားဆိုတာ ကိုယ္႔ဘာသာသိေအာင္ အရင္လုပ္ၾကပါဦး။ သီလရွင္ပဲ လုပ္ေတာ႔မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ သေဘာကြယ္။ အဘိတ္ေန႔က် အိမ္ၾကြခဲ႔။ စာမရေသးရင္ ေအာက္ကဟာ က်က္ထား။

“ေဘးဘယာခပင္း ေ၀းကြာရွင္း လြတ္ကင္းၾကပါေစ။

ကိုးဆယ္႔ေျခာက္သြယ္ အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါေစ။

စိန္ေရႊပတၱျမား ဒီေရအလား တိုးပြားၾကပါေစ။

မိမိေကာင္းမႈ အေၾကာင္းျပဳ ေတာင္းဆုျပည့္ပါေစ။” တဲ႔။

(မွတ္ခ်က္။ ဆြမ္းဆန္မရမခ်င္း တစ္လုံးခ်င္း အသံရွည္ရွည္ဆြဲ၍ဆိုကာ ဆြမ္းဆန္ရသည္ႏွင္႔ ေနာက္ကက်ားလိုက္သလို ေဆာင္႔ႀကီးေအာင္႔ႀကီး ၿပီးေအာင္ဆက္ဆိုပါ။)

Pe Maung Tine - for Christian to continue read
ပါေမာကၡ ဦးေဖေမာင္တင္ - ေဒၚခင္ေထြးရီ


http://www.murann.com/ezine/index.php?option=com_content&view=article&id=353:2010-11-16-02-35-25&catid=2:knowledge&Itemid=44

 

 

ပါေမာကၡ ဦးေဖေမာင္တင္

Tuesday, 16 November 2010 10:09 ေဒၚခင္ေထြးရီ

ပါေမာကၡ ဦးေဖေမာင္တင္ ႏွင့္ ခရစ္ယာန္သာသနာ

ေဒၚခင္ေထြးရီ
(ပါေမာကၡ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာဌာန၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္)

ဦးေဖေမာင္တင္သည္ ၁၈၈၈ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၄ရက္ ညေန ၅း၃၀ နာရီတြင္ အင္းစိန္ျမိဳ႔ ေပါက္ေတာရပ္တြင္ ဖြားျမင္သည္။ ဆရာၾကီး၏ ဖခင္ ဦးေဖသည္ အင္းစိန္ျမိဳ႔ တိရစာၦန္ေဆးကုဌာနမွာ ရံုးအုပ္စာေရးၾကီးျဖစ္သည္။ မိခင္မွာ ေဒၚျမိဳင္ျဖစ္သည္။ ေမြးခ်င္း ၆ေယာက္အနက္ ပဥၥမေျမာက္ သားျဖစ္သည္။ ငယ္နာမည္မွာ ေမာင္ဘတင္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္ က်မ္းျပဳ၊ စာေတာ္ျပန္ ၀န္ေတာ္ ဦးထြန္းျငိမ္းသည္ ဖခင္ဘက္မွ ေတာ္ေသာ ဦးေလးျဖစ္သည္။ မိခင္ဘက္မွ ေတာ္ေသာ အဘုိးသည္ ေတာင္ခြင္သာသနာပိုင္ အရွင္ ၀ိသုဒၶသီလာစာရ ျဖစ္သည္။ဦးေဖေမာင္တင္၏ ဖခင္ ဦးေဖသည္ ဘုရား၊ တရား အလြန္ၾကည္ညိဳ၍ ခိုင္ျမဲေသာ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ ဖခင္ ဦးေဖကို၊ ဦးေဖ၏ ဖခင္ ဦးသာဒြန္းေအာင္ ကိုယ္တိုင္ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးသာဒြန္းေအာင္ သည္ကား ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟသၤာတျမိဳ႔မွ ပထမဆံုး တိုင္းရင္းား သိကၡာေတာ္ရ ဆရာ (Pastor) ျဖစ္သည္။ ဦးေဖႏွင့္ မိသားစုအားလံုးတို႔သည္ ေဂ်အန္ဒါဘီ (J.N Derby) ၏ ခရစ္ယာန္တို႔၏ ခံယူခ်က္ စာအုပ္ႏွင့္ ဂြ်န္ဘန္ညန္း (John Bunyen) ေရးသားခဲ့ေသာ ဘုရားဖူးသူ၏ တိုးတက္မႈ (The Pilgrim's progress) စာအုပ္တို႔၏ ၾသဇာလြမ္းမိုးမႈကို ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္၏ ဖခင္ ဦးေဖသည္ စာအုပ္သံုးအုပ္ကို ေရးသားရာ ခရစ္ယာန္ စာေပအသင္းက ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔မွာ (The Pilgrim's Progress) ကိုမွွီး၍ ခရီးသည္ကိုသုခ (Ko Thukha, the Traveller) အမည္ရွိ စာအုပ္၊  သမၼာက်မ္းစာမွ ခရစ္ယာန္မိသားစုမ်ား (Christian Families in the Bible) စာအုပ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ေပါလု၏ ဘ၀အသက္တာ (Life of Apostle Paul) တို႔ျဖစ္သည္။

ဦးေဖမိသားစုသည္ ဟသၤာတျမိဳ႔မွ ရန္ကုန္ျမိဳ႔သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္ျပီးေသာအခါ အာမီးနီးယန္းလူမ်ိဳး ပလိုင္းေမာက္ ညီအစ္ကိုအသင္းေတာ္ (Plymouth Brethren Church) မွ သာသနာျပဳဆရာ မစၥတာဂယ္လ္စတင္ (Mr. Galstin) ႏွင့္ ေတြ႔ရွိျပီး ကိုယ္ပိုင္အသင္း (Brethren Church) ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ မစၥတာဂယ္လ္စတင္ ကြယ္လြန္ေသာအခါ ဆရာၾကီးေဖေမာင္တင္၏ ဦးေလး ဦးထြန္းျငိ္မ္းက ဤအသင္း၏ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ လြႊဲေျပာင္းယူခဲ့သည္။ ဦးထြန္းျငိမ္းသည္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္ ကို ေရးသားျပဳစုခဲ့သူျဖစ္ျပီး က်မ္းစာအသင္းမွ ေရးသားထုတ္ေ၀ေသာ သမၼာက်မ္းစာ စာအုပ္ (Garrad Version) ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာသူလည္း ျဖစ္သည္။

ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၄င္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အံ့မခန္းၾကီးက်ယ္ရံုမက၊ မ်ားလည္း အလြန္မ်ားျပားသည့္အတြက္ ဤစာတန္းတြင္ အက်ယ္မေဖာ္ျပေတာ့ပဲ စာၾကည့္တိုက္မႈးတစ္ဦးျဖစ္သူ ေမာင္ေဇယ်ာေရးသားတင္ျပခဲ့ေသာ ဦးေဖေမာင္တင္၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲမ်ား ေဆာင္းပါးတြင္ အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားသည္မ်ားကို ဖတ္ရႈေစလိုပါသည္။

ဆရာၾကီးသည္ စာေပေလာက၊ တကၠသိုလ္ေလာကတြင္ မတစ္ေထာင္၊ တစ္ေကာင္ဖြား ဆိုသည့္ စကားအတိုင္း အလြန္ရွားမွရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ ပုဂၢိဳလ္ေတာ္ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ အသက္၂၄ႏွစ္ အရြယ္ကပင္ ရေတာင့္ရခဲေသာ ပါေမာကၡ ရာထူးကို ရခဲ့ရံုမွ်မက ပထမဆံုးေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာၾကီးေရးေပးေသာ စာအုပ္စာတန္းမ်ားသည္ အလြန္မ်ားျပားလွသည့္အတြက္ ဆရာၾကီး ဦးေသာ္ေကာင္း ရွာေဖြတင္ျပခဲ့ေသာ ဦးေဖေမာင္တင္၏ စာစုစာရင္းတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ဤစာအုပ္စာရင္းကို ၾကည့္ပါက ဆရာၾကီးသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ျဖစ္လင့္ကစား၊ ၄င္းေရးသားခဲ့ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ သာသနာအေၾကာင္းနွင့္တကြ ခရစ္ယာန္စာေပအတြက္ ေရးသားေသာ စာေပမ်ား ရွိခဲ့မည္ မွန္ေသာ္လည္း မ်ားမ်ားစားစား မေတြ႔ရဘဲ ရွားရွားပါးပါး ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆရာၾကီးဦးေဖေမာင္တင္ ေရးခဲ့ေသာ ခရစ္ယာန္စာေပကို ေဖၚထုတ္ေရးသား ေပးၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါသည္။

ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္သည္ မိရိုးဖလာ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးမဟုတ္ဘဲ၊ အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ျပီး လိုက္နာက်င့္သံုးေသာ ခရစ္ယာန္ (Practicing Christian) ျဖစ္ေၾကာင္းကို သာဓကမ်ားျဖင့္ ေဖၚျပႏိုင္ပါသည္။

ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဦးဘထက္ ဆရာၾကီးထံ ေရာက္လာစဥ္က မုတ္ဆိတ္မ်ားျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီေယာင္ေယာင္၊ ရေသ့ေယာင္ေယာင္ႏွင့္ အျမင္အားျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးအသြင္ မေပၚခဲ့သည့္အတြက္ စစ္ေဆးေမးျမန္းျပီးမွ လက္ခံယံုၾကည္ အရိုေသေပးေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္ သင္ၾကားေပးခဲ့သည့္၊ "ေကာင္းကင္ဘံု၌ .... အစခ်ီေသာ ပဌနာေတာ္ၾကီး" ကို ရသလားဟု ေမး၍ ဆိုျပရသည့္အျပင္၊ တမန္ေတာ္ယံုၾကည္ခ်က္ကိုလည္း ဆိုခိုင္းျပီးမွ ဘုန္ေတာ္ၾကီးအျဖစ္ လက္ခံေၾကာင္း ဆရာမၾကီး ေဒၚခင္ခင္ (မယ္ခေကြး) အဆိုအရ သိရွိရပါသည္။ ဆရာၾကီးအေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ေဆးရံုတက္ရခါနီး အခ်ိန္တြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဆရာထြန္းစိန္ထံမွ (The Last Rites) ဟုေခၚသည့္ ေနာက္ဆံုး စကၠရမင္တမဂၤလာ ခံယူျပီးမွ ေဆးရံုသို႔ လာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ဆရာၾကီးသည္ အဂၤလီကန္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားအားလံုး ျပန္လည္ စုစည္းေရးကိုလည္း ေရွးရႈခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ၾကီး မျဖစ္မွီကတည္းက ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္ဂဏအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ခရစ္ယာန္ စာေပအသင္းၾကီး (Christian Literature Society) ကို ဦးစီးခဲ့သူျဖစ္သည္။ ကြယ္လြန္သူ သာသနာပိုင္ခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးဖရန္စစ္အာျမ ထံမွ ရရွိေသာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္းစီ၏ စည္းေ၀းမွတ္တမ္းအရ ခရစ္ယာန္စာေပ အသင္းၾကီးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

ဒါရုိက္တာ (Director)          - ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္
တြဲဖက္ဒါရိုက္တာ (ျမန္မာ)    - ဆရာမၾကီး ေဒၚခင္ခင္ (မယ္ခေကြး)
တြဲဖက္ဒါရိုက္တာ (ကရင္)    - သရာထူးေစာ

အျခားေကာ္မတီလူၾကီးမ်ားမွာ
၁။ ဦးအက္စ္လင္းစင္း
၂။ ဦးေမာင္ကေလး
၃။ ဦးထြန္းေဖ
၄။ ဦးဖရန္စစ္အာျမ
၅။ သရာသာတိုး
၆။ သရာမူးလာ
၇။ Ven.G. Appletoe
၈။ Rev. R.J Varney
၉။ Rev. C.E. Olmstead
၁၀။ Miss Hunt
၁၁။ Miss Beebe
၁၂။ ေဒၚေစာျမိဳင္
၁၃။ သရာသာလူး
၁၄။ ဦးထြန္းျမတ္
၁၅။ ဦးဘအုန္း
၁၆။ မစၥ ကစ္တီသိန္း တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

စစ္ၾကီးအျပီး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကို ျပန္လည္စည္းရံုးေနခ်ိန္မွာ ဆရာၾကီးသည္ ခရစ္ယာန္စာေပ အသင္းၾကီးကို ကိုယ္တိုင္ ဥကၠဌ ျပဳလုပ္၍ စုစည္းေျမေတာင္ ေျမွာက္ေပးခဲ့သည္ကို ဘသက္ရွည္ စာအုပ္ ၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၈၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။

ဆရာၾကီး၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ျဖစ္ေသာ မက္သဒစ္ ခရစ္ယာန္ သာသနာမွ အနားယူခဲ့သူ ဆရာၾကီး ဦးဘအုန္းအား ဆရာၾကီးေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေမးျမန္းရာတြင္ "ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္သည္ အလြန္ေတာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရစ္ယာန္ စာေပအသင္းၾကီးတြင္လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း"  ေျပာျပပါသည္။

ဆရာၾကီးသည္ အသက္အရြယ္ ၾကီးရင့္သည့္တိုင္ေအာင္ ခရစ္ယာန္စာေပကို အေရးတယူ ထားကာ အက်ိဳးျပဳခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ စာေပအသင္းအတြက္ ဆရာၾကီးအထူးေရးသားခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားမွာ မိန္မေက်ာ္ ခုႏွစ္ဦး၊  ဂ်ီဗလၾကီး (Les Miserable by Victor Hugo) ႏွင့္ ဓားျပစိုးမင္း (Raj the Brigand C့h့ief) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာၾကီးအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ခရစ္ယာန္မ်ားကို သတိေပးေနေသာ အခ်က္မွာ ႏိုင္ငံျခား သာသနာျပဳမ်ား၏ ျမန္မာေ၀ါဟာရကို ျပင္ရန္ ျဖစ္သည္။ Missionary Burmese ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ သုေတသန အသင္းဂ်ာနယ္တြင္ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ အတြဲ ၁၊ အပိုင္း ၁ တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ ဒုတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ တရားေဟာပလႅင္ (Pulpit Burmese) ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ တရားေဟာဆရာမ်ား၏ တရားေဒသနာမ်ားတြင္ သံုးေသာ ျမန္မာေ၀ါဟာရမ်ားကို ျပင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာစကားကို ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ခရစ္ယာန္ေရာ၊ ခရစ္ယာန္မဟုတ္ေသာ အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ားပါ နားလည္ေအာင္ ေျပာပါ၊ ေရးပါ .. ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္း အခ်င္းခ်င္း စာေပအားျဖင့္ ေပါင္းကူး ဖန္တီးေပးသကဲ့သို႔ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ကို ဆရာၾကီး အေနျဖင့္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆရာၾကီး အေနျဖင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ျဖစ္စဥ္ကတည္းကပင္ ပါဠိ အသင္းၾကီး၏ ပန္ၾကားခ်က္အရ အဌာလိနိက်မ္း ႏွင့္ ၀ိသုဒၶိမဂ္က်မ္း မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုခဲ့ဖူးပါသည္။

၄င္းေနာက္ ဆရာၾကီးသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ တို႔၏ တရားတြင္ တူညီေသာ အခ်က္မ်ားကို ၄င္းေရးသားထားေသာ Buddhist-Christian Parallels ) တြင္ ေဖာ္ျပထားရာ အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာေပကို ဖတ္ရႈရျခင္းအားျဖင့္ ဆရာၾကီးသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ အႏွစ္သာရမ်ားကို အကယ္စင္စစ္ နားလည္ သေဘာေပါက္ျပီးမွ ေနာက္ဆံုး ၄င္း၏ ေန၀င္ခ်ိန္ရက္မ်ားတြင္ စစ္မွန္ေသာ အဂၤလိကန္ တစ္ဦးအျဖစ္ လက္ခံက်င့္သံုး ေသဆံုးသြားေၾကာင္း သိရပါသည္။

Buddhist-Christian Parallels ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာၾကီး ဤကဲ့သို႔ ေရးသားခဲ့သည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံ ဦးႏု လက္ထက္ ဆဌသဂၤါယနာ တင္၍ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပဌာန္းစဥ္က ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဗုဒၶသာသနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္စိတ္၀င္စားမႈ ရွိခဲ့သည္။ ဤသို႔ သဂၤါယနာတင္ေနစဥ္ မွာပင္ ရန္ကုန္ရွိ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္အခ်ိဳ႔သည္ Burma Christian Council ၏ ကမကထ လုပ္မႈျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဟာၾကားမႈမ်ားကို စိတ္၀င္တစား တက္ေရာက္ နားေထာင္ေနျပီး ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုး လာေရာက္ေသာ သာသနာျပဳ ဆရာမ်ား လက္ထက္ကပင္ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားကို စိတ္၀င္စားမႈ ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုႏွစ္ဘာသာတို႔၏ ေဟာေျပာသြန္သင္မႈ အခ်ိဳ႔သည္ တူညီေၾကာင္းကို ဗုဒၶ တရားေတာ္ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ဓမၼသစ္ က်မ္းတို႔ကို ယွဥ္ဖတ္သည့္အခါ ေတြ႔ရသည္။ ၄င္းျပင္ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္မွ စ၍ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ျမိဳ႔၌ ပါဠိက်မ္းစာ အသင္းၾကီး (Pali Text Society of London) ၾကီးမႈး ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ဗုဒၶသာသနာ စာအုပ္မ်ား၊ ဓမၼက်မ္းမ်ားကလည္း ဘာသာေရးသမိုင္းကို စိတ္၀င္စားေသာ ေက်ာင္းသာမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားက အထူးေလ့လာ လိုက္စားေနျပီး ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ တရားေတာ္ ႏွစ္ခုကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာရာ၌ အခ်ိဳ႔သည္ ခရစ္ယာန္ အယူအဆ အေတြးအေခၚမ်ားကိ ဗုဒၶတရားေတာ္မွ မွီျငမ္းျပဳ၍ ေရးသားခဲ့သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႔ကမူ ဤကဲ့သို႔ ကူးယူမႈကို ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမ်ား ရွိမရွိ၊ တပ္အပ္မေျပာႏိုင္ဟု ဆိုပါသည္။ အခ်ိဳ႔ကမူ ထိုအဆိုျပဳခ်က္ကို လံုး၀ လက္ခံျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။"

ဗုဒၶက်မ္းစာႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္းစာတို႔မွ ထုတ္ႏႈတ္ ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ အခ်က္မ်ားထဲမွ အထင္ရွားဆံုး တစ္ခုမွာ ဘုရားဖြားေတာ္မူခန္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေျပာစမွတ္ ျပဳသည့္ ဒ႑ာရီတို႔ (Nativity Legends) သည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။ သုတၱနိပါတ္ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ၃၆၃-၃၆၆ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။

"အသိတ မည္ေသာ (ကဏွေဒ၀ီလ) ရွင္ရေသ့သည္ ႏွစ္သက္ ၀မ္းေျမာက္ကုန္၊ စင္ၾကယ္သည့္ အ၀တ္ကို ၀တ္ကုန္ေသာ နတ္ ပုဆိုးမ်ားကို ေျမွာက္လႊင့္ကုန္လွ်က္ အတိုင္းအထက္ အလြန္ကခုန္ ျမဴးတူးကုန္ေသာ တ၀တိသာ နတ္အေပါင္းတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ေနသန္႔စင္ရာ သာ၀တိသာ နတ္ျပည္၌ ျမင္ေလ၏။ "

ဤ နာလကသုတ္ကို ၾကည့္ပါက အပိုဒ္ ၂၀အထိ ရွိျပီး၊ ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းစာ ဓမၼသစ္က်မ္း၊ ရွင္လုကာ အခန္းၾကီး(၂)ခန္း၊ အခန္းငယ္(၈-၁၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ..
"ထုိျပည္မွာသိုးထိန္းတ္ို႔သည္ ညဥ့္အခါေတာအရပ္၌တည္းခိုလ်က္၊ မိမိသိုးစုကို ေစာင့္ေနၾကသည္ ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ သူတို႔အနားမွာေပၚလာ၍၊ ပတ္ဝန္းက်င္၌ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ထြန္း ေတာက္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ အလြန္ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။ ေကာင္းကင္တမန္က လည္း၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း မရွိၾကႏွင့္။ လူအေပါင္းတို႔သည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစရာ သိတင္းကို ငါသည္သင္တို႔အား ၾကားေျပာရ၏။ ယေန႔တြင္ဒါဝိဒ္၏ ၿမိဳ႔၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တို႔အဘို႔အလိုငွါ ဘြားျမင္ျခင္းကိုခံေတာ္မူၿပီ။ သင္တို႔သည္အဘယ္ နိမိတ္ျဖင့္သိရမည္နည္းဟူမူကား၊ သူငယ္သည္အဝတ္ႏွင့္ပတ္ရစ္ ၍ ႏြားစားခြက္၌ သိပ္ထားလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ၾကလိမ့္မည္ဟု ဆုိၿပီးလွ်င္၊ ထုိေကာင္းကင္တမန္ႏွင့္အတူ ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအမ်ားတို႔သည္ ခ်က္ျခင္းထင္ရွား၍၊ ေကာင္းကင္ဘဝဂ္ဝယ္ဘုရားသခင္သည္ ဘုန္းႀကီး ေတာ္မူေစသတည္း။ ေျမႀကီးေပၚ၌ လည္းၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစသတည္း။ လူတို႔အားေမတၱာကရုဏာရွိေစသတည္းဟု ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္း ၍ ျမြက္ဆိုၾက၏။ "

၄င္းေနာက္ ဆက္လက္၍ ရွင္လုကာ ခရစ္၀င္က်မ္း အခန္းၾကီး (၂)၊ အငယ္ (၂၅-၃၅) အထိ ဆက္လက္၍ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ
"ထုိအခါ ရႈေမာင္အမည္ရွိေသာသူတေယာက္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ရွိ၏။ ထိုသူသည္ေျဖာင့္ မတ္ေသာသူ၊ တရားကိုရိုေသေသာသူ၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ သက္သာျခင္းအေၾကာင္းကို ေျမာ္လင့္ေသာ သူျဖစ္၏။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္သူ႔အေပၚ၌တည္သည္ျဖစ္၍၊ သူသည္ထာဝရဘုရား၏ ခရစ္ေတာ္ကိုမျမင္မွီမေသရဟု ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုရ၏။ ထုိအခါသူသည္ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ သြား၍၊ မိဘတို႔သည္ သူငယ္ေယရႈကို ပညတ္တရားထံုးတမ္းအတိုင္းျပဳျခင္းငွါ ေဆာင္သြားစဥ္တြင္၊ ရႈေမာင္သည္ ေယရႈကိုလက္ႏွင့္ခ်ီပိုက္၍၊ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ အစိုးရေတာ္ မူေသာအရွင္၊ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အတုိင္းကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္သည္ၿငိမ္ဝပ္စြာစုေတ့ရေသာအခြင့္ကိုကိုယ္ေတာ္သည္ ယခုတြင္ေပးေတာ္မူ၏။ ကုိယ္ေတာ္၏ လူဣသေရလ အမ်ဳိးကို ခ်ီးေျမာက္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ တပါးအမ်ိဳးသား တို႔ကုိလင္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ေရွ႔ေမွာက္၌ ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာ အလင္းတည္းဟူေသာ  ကယ္တင္ေသာ သခင္ကို အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကုိယ္မ်က္စီႏွင့္ ျမင္ရပါ၏ဟု ျမြက္ဆို၏။ ထုိစကားမ်ားကို ေယာသပ္ႏွင့္ မယ္ေတာ္သည္ၾကားလွ်င္အံ့ၾသျခင္းရွိၾက၏။ ရႈေမာင္သည္လည္း သူတို႔ကိုေကာင္းႀကီး ေပး၍မယ္ေတာ္ မာရိအား၊ ဤသူငယ္ကားဣသေရလလူအမ်ားလဲမည္အေၾကာင္း၊ အမ်ားထမည္ အေၾကာင္း၊ လူအမ်ား တို႔၏ အၾကံအစည္ကို ထင္ရွားေစျခင္းငွါျငင္းခံုစရာျဖစ္မည္အေၾကာင္း ခန္႔ထားေသာ သူျဖစ္၏။ ထုိမွတပါး သန္လ်က္သည္ သင္၏စိတ္ ႏွလံုးကိုခြင္းလိမ့္မည္ဟု ျမြက္ဆို၏။"

ဘာသာေရးသမိုင္းတြင္ ၾကီးက်ယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေမြးဖြားသည္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ အံ့ၾသဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား (Miracles) အစဥ္ ယွဥ္တြဲ ပါလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယခု ဗုဒၶႏွင့္ ခရစ္ေတာ္တို႔ ေမြးဖြားျခင္း အျဖစ္အပ်က္တြင္ အနည္းငယ္စီ ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္ အေနျဖင့္ ဗုဒၶ၊ ခရစ္ေတာ္တို႔၏ အေၾကာင္းႏွင့္ တရားဓမၼတို႔ကို အေသးစိတ္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေလ့လာ၊ ေတြ႔ျမင္ခ်က္ကို ႏိႈက္ႏႈိက္ခြ်တ္ခြ်တ္ သိရွိနားလည္ေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ ႏႈိင္းယွဥ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ခရစ္ယာန္ သာသနာႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ခေရေစ့တြင္းက် သိရွိ၊ ေကာက္ႏုတ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ခ်ီးၾကဴးစရာ အလြန္ေကာင္းပါသည္။

ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္ အေနျဖင့္ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္ ဥပစာတန္း ဒုတိယာႏွစ္ (Senior Intermediate of Arts) စာေမးပြဲ ပထမရ၍ ဂ်ာဒင္းဆု (Jardine Prize) ကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရရံုမက ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ခ်ီးျမွင့္ေသာ ကလကတၱာ တကၠသိုလ္၏ စေကာလားရွစ္ဆုကိုလည္း ဆြတ္ခူးခဲ့ပါသည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ မိမိကိုယ္ကို ခရစ္ယာန္တစ္ဦးဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ထင္ရွားေစခဲ့ပါသည္။

ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္ ပထမဆံုး ဘာသာျပန္ခဲ့ေသာ စာအုပ္မွာ ခရစ္ယာန္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို နားလည္ေအာင္ ဖတ္ရႈနည္း ျဖစ္သည္။ မူရင္း ေရးသားသူမွာ ဘိေရွာ့ရွားဘန္း (Bipshop V.G . Sherbarn) ျဖစ္ျပီး၊ စာအုပ္နာမည္မွာ How to read the Old Testament ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ထုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သုေတသနအသင္းဂ်ာနယ္ (JBRS) ပထမတြဲ၊ ပထမစာအုပ္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားခဲ့ေသာ Missionary Burmese မွာ ပထမဆံုး ကိုယ္တိုင္ေရး ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေရးစဥ္က ေမာင္တင္-ဘီေအ ကေလာင္နာမည္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ယုဒႆန္ (Judson) ေခတ္က အသံုးျပဳေသာ ျမန္မာစာႏွင့္သာ တင္းတိန္ေရာင့္ရဲ့ျခင္း ရွိမေနပဲ ျမန္မာ့လူထုၾကားတြင္ သံုးေသာ လက္ရွိ၊ သက္ရွိ ျမန္မာစာႏွင့္၊ ျမန္မာစကားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာျခင္းကို နက္ရႈိင္းစြာ ျပဳလုပ္ျပီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သာသနာျပဳၾကရန္ အၾကံေပး၍ ႏႈိးေဆာ္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္သည္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ယံုၾကည္မႈကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာထားသည့္ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ဘ၀နာ (Prayer and Meditation) စာအုပ္ငယ္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပဳစုေရးသားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာခရစ္ယာန္ေကာင္စီမွ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၁-၂၆) တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ East Asia Christian Conference ႏွင့္ World Council of Churches တို႔ ပူးေပါင္း၍ ကမကထ ျပဳလုပ္ေသာ စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ ပါေမာကၡ ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္က Certain Factors in the Buddhist-Christian Encounter) ကို ေရးသားတင္သြင္း ဖတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဤစာတန္းတြင္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳမ်ားအား ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲ၍ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားကို နက္နက္နဲနဲ ေလ့လာ လိုက္စားျပီးမွ ေဟာေျပာၾကရန္ အၾကံေပး ႏႈိးေဆာ္ တိုက္တြန္းသြားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဆရာၾကီးသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ဘာသာ၊ သာသနာျခင္း နားလည္မႈရွိေရး၊ ကိစၥမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္အထိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခ်ိကာဂို တကၠသိုလ္၊ ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းစာဌာန (Chicago Bible Department) တြင္ ဗုဒၶဘာသာတရား သင္ၾကားပို႔ခ်ရန္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဆရာၾကီးအား ၄င္း တကၠသိုလ္ကပင္ ၁၉၅၈ခုႏွစ္တြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ကို ခ်ီးျမွင့္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္ကို အခ်ိဳ႔က ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ဟု လက္ခံၾကေသာ္လည္း မိရိုးဖလာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ဟူ၍ ေျပာၾကပါသည္။ စာေရးဆရာမ မေလးလံုကလည္း ဆရာၾကီးအား ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔၊ စေနေန႔အထိ ဆရာၾကီးက အတိအက် မေျဖႏိုင္ဘဲ ရွိခဲ့ပါသည္ (ဘသက္ရွည္ ၂၊ စာ ၄၅၂)။ ဆရာၾကီးအေနျဖင့္ အမွန္အတိုင္း ၀န္ခံရမည္ဆိုလွ်င္ ၄င္း၏ မိဘမ်ား ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘာသာကိုးကြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပါ့ေလ်ာ့ခဲ့မိေၾကာင္း သိရသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေပါ့ေလ်ာ့ခဲ့သည္မွာလည္း သူေတြ႔ျမင္ ခံစားရေသာ ဘာသာကိုးကြယ္မႈကို မျပဳလိုျခင္းႏွင့္ ျမန္မာစာေပၾကီးပြားေရးကို အားသြန္ခြန္စိုက္ လံုးပမ္းေနျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပမည္။

ဆရာၾကီးအေနျဖင့္ ဘာသာေရး ေပါ့ေလ်ာ့မႈ ရွိသည္ မွန္ေသာ္လည္း တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ မိသားစုႏွင့္ အတူ ဘုရား၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ေၾကာင္း ႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာကို အျမဲတမ္းဖတ္ရႈကာ အစဥ္ စဥ္းစားေလ့ ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤကဲ့သို႔ အပါတ္စဥ္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း မွန္မွန္တက္ျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္းတို႔ကို မသိမျမင္ေသာ ခရစ္ယာန္ မဟုတ္သူမ်ားက ၄င္း၏ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ိ၀ါဒ ကြဲျပားေနျခင္းကို ဆရာၾကီး သိခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္း၏ ခံယူခ်က္အတိုင္း မည္သူ႔ကိုမွ် ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

ဆရာၾကီး၏ အသက္ ၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ၁၃၃၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႔၊ ေမြးေန႔ က်င္းပေပးရန္အတြက္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာရက္ မည္သည့္ရက္ ျပဳလုပ္ခ်င္သနည္းဟု ေမးေသာအခါ ျမန္မာပီပီ ျမန္မာရက္ကို ေရြးေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေမြးေန႔ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ အထြဏ္အျမတ္ထားသည့္ ဗုဒၶေန႔၊ အဖိတ္ေန႔ ျဖစ္ရံုမက ျပဳလုပ္မည့္ေနရာမွာလည္း တကၠသိုလ္ ဓမၼာရံု ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာၾကီးသည္ ပထမဆံုး မိမိကိုယ္ကို မိမိေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဘာလဲ။ ခရစ္ေတာ္ကို အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္လက္ခံေသာ ခရစ္ယာန္စစ္စစ္ တစ္ေယာက္ေပလား၊ (အဂၤလိကန္ ဘာသာ၀င္တစ္ဦးလား) သို႔မဟုတ္ မိရိုးဖလာ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးေပလား ဟူ၍ ေမးခြန္းထုတ္ကာ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤေမးခြန္းအတြက္ ဆရာၾကီးသည္ အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ေအာင္ ရွိခဲ့ျပီးမွ အေျဖ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။

နံနက္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ အဂၤလီကန္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဦးထြန္းစိန္ထံသို႔ သြားခဲ့သည္။ မၾကာခင္ ေရာက္လာေတာ့မည့္ Easter Sunday (သခင္ခရစ္ေတာ္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ ဥပုသ္ တနဂၤေႏြေန႔) ေန႔အတြက္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ျပင္ဆင္ထားေသာ တရားေဟာခ်က္တြင္ လက္တင္ဘာသာစကား ႏွစ္လံုးအစား ပါဠိစကား သံုးသည္က ပို၍ ေကာင္းေၾကာင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ျပီးေနာက္၊ ဒီကေန႔ Holy Communion (လူသတၱ၀ါ အေပါင္းတို႔၏ အျပစ္ကို ေသြးႏွင့္ ေဆးေၾကာေပးခဲ့ေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္ အေသခံျခင္းကို ေအာက္ေမ့ေသာ ပြဲေတာ္ ဥပုသ္ေန႔) ရွိမရွိ ေမးေရာ၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ရွိေၾကာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးက ေျဖၾကားလိုက္သျဖင့္ အိမ္သို႔ျပန္လာခဲ့သည္။ အကယ္၍ ပြဲေတာ္ မဂၤလာ ရွိမည္ဆိုလွ်င္ ဆရာၾကီးအေနျဖင့္ သူ၏ ေမြးေန႔အတြက္ ပြဲေတာ္ယူရန္ အၾကံရွိပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေတြေ၀ေသာ စိတ္ျဖင့္ အိမ္သို႔ ျပန္ေရာက္ျပီး အေသအခ်ာ စဥ္းစားျပီးမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးထံ တစ္ေခါက္ျပန္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အတိုင္း၊ သြားေရာက္၍ အသက္ (၈၀) ျပည့္ေျမာက္ေသာ ေမြးေန႔ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ထံမွ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ေတာင္းခံေပးပါရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုအခါ အဂၤလီကန္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တုိ႔၏ ဓေလ့ထံုးစံအတိုင္း ဘုန္းေတာ္ၾကီးက ၄င္း၏ ေရွ႔တြင္ ဒူးေထာက္ေနေသာ ဆရာၾကီး၏ ဦးေခါင္းေပၚတြင္ လက္တင္ကာ ဘုရားသခင္ထံမွ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားကို ေတာင္းခံေပးခဲ့သည္။

ဆရာၾကီးအေနႏွင့္ ဓမၼာရံုတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တပည့္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္မတိုင္မွီ၊ မိမိ၏ ဘာသာရင္းျဖစ္ေသာ အဂၤလီကန္ဘာသာ၀င္ ဓေလ့ထံုးတမ္း အတိုင္း ဦးစြာ ဘုရားသခင္ထံမွ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ခံယူလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ဆရာၾကီးသည္ ထူးထူးျခားျခား ေပါ့ပါး၍ ရႊင္လန္းျခင္း အတိ ျဖစ္သြားေၾကာင္း ခံစားမိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းအတန္ၾကာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ဘာသာယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ခပ္ေပါ့ေပါ့ ေနခဲ့ေသာ ဆရာၾကီး အသက္ (၈၀) ျပည့္ေသာ အခါမွ အေလးအနက္ႏွင့္ ကြဲကြဲျပားျပား ျခားျခားနားနား မိမိဘာသာ သိမွတ္ ခံယူလိုက္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔တြင္လည္း မိမိဇနီးႏွင့္အတူ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ သြားကာ ပြဲေတာ္ယူလိုက္ပါသည္။
.....

ထိုေန႔က ဘုန္းေတာ္ၾကီ ဦးထြန္းစိန္အေနျဖင့္ တရားေဟာအျပီးတြင္ ဆရာၾကီးဦးေဖေမာင္တင္နွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ခ်ီးက်ဴး၍ ေျပာလိုက္ပါသည္။

"ယခု ဤအသင္းေတာ္မွာ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ အၾကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ဆရာၾကီးဦးေဖေမာင္တင္ ဟာဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာသာမက ကမၻာကသိေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္ၾကီးတစ္ေယာက္ပါ။ ဒီလို ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားအတြက္ အသင္းေတာ္က အျမဲတမ္းဂုဏ္ယူရပါတယ္။ ဆရာၾကီးဟာဆိုရင္ က်ဳပ္တို႔လို ဘုန္းၾကီးလုပ္ျပီး တရားေဟာေနစရာမလိုဘဲ တုတ္ေကာက္တစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္ေနတာကို လွမ္းျမင္ယံုနဲ႔ ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္ကို သိၾကသလို၊ ဦးေဖေမာင္တင္ဟာ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ဆိုတာကိုလည္း သိၾကတာမို႔ ဆရာၾကီးဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ နာမကို အခ်ိန္ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳ ထင္ရွား ျပေနပါတယ္။" (အသက္ရွည္ ၂။ စာ ၄၅၇)

ဤကဲ့သို႔ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေျပာၾကားေနစဥ္ ဆရာၾကီးက နံနက္ေစာေစာ ဘုရားေက်ာင္း မလာခင္ အိပ္ယာထစဥ္က သူ ဖတ္ၾကားခဲ့ေသာ ဓမၼသစ္က်မ္း၊ ရွင္လုကာ ခရစ္၀င္က်မ္း (၂၂း၃၁-၃၂) တြင္ပါေသာ "တဖန္ သခင္ဘုရားက ရွိမုန္ရွိ မုန္႔၊ ဂ်ံဳ၊ ဆန္ကို ဆန္ခါႏွင့္ ခ်သကဲ့သုိ႔ စာတန္သည္ သင္တို႔ကို ခ်ရမည့္အေၾကာင္း၊ အခြင့္ေတာင္းသည္ျဖစ္၍ သင္၏ ယံုၾကည္စိတ္ မပ်က္ေစခ်င္းငွာ ငါသည္ သင့္အဖို႔ ဆုေတာင္းေလျပီ" ဆိုေသာ ေရႊက်မ္းခ်က္ကို ေျပး၍ အမွတ္ရလိုက္ ေလသည္။

ဆရာၾကီးသည္ ၄င္းကို စာတန္မာနတ္က ဂ်ံဳဆန္ကို ဆန္ကာႏွင့္ ခ်သကဲ့သို႔ ခ်ပစ္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ လုံးလံုး ၾကိဳးစားအားထုတ္ ေနေၾကာင္း သတိျပဳ ေတြးၾကည့္လိုက္မိသည္။ သို႔ရာတြင္ သခင္ခရစ္ေတာ္က "သင္၏ ယံုၾကည္ျခင္း စိတ္မပ်က္ေစျခင္းငွာ ငါသည္ သင္တို႔အဖို႔ ဆုေတာင္းေလျပီ" ဟု ဂတိေပးခဲ့သည့္ အတိုင္း သခင္ေယရႈ၏ ဆုေတာင္းေပးမႈကို ယံုၾကည္ေသာ ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္သည္ ဆန္ကာေပါက္ၾကားထဲက လိမ့္က်သြားလုဆဲ ျဖစ္ေနရာမွ ယခု အသက္၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စာတန္မာနတ္၏ စံုစမ္းျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေလသည္။

ဤကဲ့သို႔ ၀ိညာဥ္ကယ္တင္ျခင္း ခံရျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳမိေသာ ဆရာၾကီးသည္ ၄င္း၏ ရင္ထဲတြင္ မၾကံဳဖူး ထူးကဲေသာ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ ထူးထူးျခားျခား ထိေတြ႔ ခံစားရသည္ ဟု ဆိုပါည္။

ထို႔ေနာက္ ၄င္း၏ အထုပတၱိေရးေသာ မေလးလံုအား ၀န္ခံခ်က္ တစ္ခု ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ဘာသာယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ခ်ိန္က ေဒါက္တာကာပင္တာ (Dr Carpenter) က ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္လားဟု ေမးစဥ္က မဟုတ္ဘူး ဟု ေျဖခဲ့သည့္အတြက္ ၄င္း၏ သြားမ်ားအားလံုး ႏႈတ္ပယ္ခံရျပီး အသက္၃၀ေက်ာ္ ကေလးမွာပင္ အံပံုအတု တပ္ခဲ့ရျခင္းသည္ ဘုရားရိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္ျခင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ လူသားတို႔၏ အျပစ္ေၾကြးကို အသက္ေသြးႏွင့္ လဲ၍ ေပးဆပ္ ကယ္တင္ခဲ့ေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ေမတၱာ မည္မွ်ၾကီးမ်ားေၾကာင္းကို ဆရာၾကီးသည္ ယံုၾကည္ရင္းစြဲျဖစ္၍ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာ ဂရုဏာေတာ္ကို သံသယ မျဖစ္ေတာ့ဘဲ ဆက္လက္၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ ကိုးစားခဲ့ပါသည္။

ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္သည္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ရံုမက ခရစ္ေတာ္၏ သစၥာရွိေသာ တပည့္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ သာသနာကို မည္မွ်ေလာက္ ၾကည္ညိုေလးစားသည္၊ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့သည္ ဆိုျခင္းကို ခိုင္ခုိင္မာမာ ေျပာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာၾကီး၏ မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာ မ်ားကို စစ္ေဆး ၾကည့္ရႈေသာအခါ အားလံုးသည္ အဂၤလီကန္ ခရစ္ယာန္မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ဦးထြန္းျငိမ္း အဘိဓာန္ ဟူ၍ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ စာအုပ္ကို ျပဳစုခဲ့သူ စာေတာ္ျပန္ ဦးထြန္းျငိမ္းသည္ ဆရာၾကီး၏ ဦးေလးအရင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔အားလံုးသည္ ခရစ္ယာန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း လူတိုင္းသည္ အဂၤလီကန္ ခရစ္ယာန္မ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဆရာၾကီး အဂၤလီကန္ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္လာသနည္း ဆိုသည္မွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၾကီး မတိုင္မီက တကၠသိုလ္မွာ ပါေမကၡမ်ားသည္ အင္လ်ားလမ္းရွိ သန္႔ရွင္းေသာကားတိုင္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၀တ္ျပဳေလ့ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ဤေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္၀တ္ျပဳေသာ သူမ်ားမွာ တကၠသိုလ္ ပေရာဖက္ဆာ ဆရာပီးေကာ့ (Prof. Peacock)၊ ပေရာဖက္ဆာလုစ္ (Prof. Luce)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ မစၥတာဖာနီဗယ္ (Mr. Furnivell) အစရွိေသာ အေက်ာ္ ေဒးယ် ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။ သန္႔ရွင္းေသာကားတိုင္ ဘုရားေက်ာင္းမွာလည္း ဆရာၾကီး အက္ပဲတန္ (Appleton) ၊ ဆရာၾကီးစေတလာ၊ သူ႔ကို (Oxford Don) ဟု ေခၚေၾကာင္း သိရသည္။ ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္သည့္ သူ၏ ႏွမ ေဒၚတီတီ၏ ခင္ပြန္း ပေရာဖက္ဆာ လုစ္ ႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးသည့္အတြက္ သန္႔ရွင္းေသာကားတိုင္ ဘုရားေက်ာင္းမွာပင္ တက္ခဲ့သည္။ ဆရာၾကီးအက္ပဲတန္၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ား၊ တရားဓမၼမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဆရာၾကီးအေနႏွင့္ စဥ္းစားစရာမ်ား ေတြးေတာ ဆင္ျခင္စရာမ်ား ျဖစ္လာကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္၀ အၾကိတ္အနယ္ နက္နက္နဲနဲ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ လက္တင္မဂၤလာ ခံယူခဲ့ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဆရာၾကီးသည္ အဂၤလီကန္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆရာၾကီးသည္ အသက္အရြယ္ေရာက္လာ၍ ေဒၚၾကည္ၾကည္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳေသာအခါတြင္လည္း ခရစ္ယာန္ဘာသာ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ သာယာ၀တီျမိဳ႔တြင္ လက္ထပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (ဘသက္ရွည္ ၂၊ စာ ၉၈၆)။ ဆရာၾကီးသည္ အခ်ိန္ခါမေရြး၊ ေဒသမေရြး၊ ခရစ္ယာန္ သာသနာကို ေလးစားျပီး၊ အေရးထားခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။ စစ္အတြင္း ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္းတြင္ အမႈထမ္းေဆာင္ရေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဦးဘထက္သည္ မည္မွ်ေလာက္ ခရီးေ၀းသည္ျဖစ္ေစ ကုန္ေၾကာင္းတလွည့္၊ ေျခက်င္တမ်ိဳး၊ တပည့္ေတာ္မ်ားရွိရာ ေ၀းလံေခါင္သိေသာ ေနရာမ်ိဳးသို႔ မညည္းမညဴ သြားေရာက္၍၊ ဆုေတာင္းေပးျခင္း အစရွိေသာ စကၠရမင္တ ခုႏွစ္ပါးစလံုးကို စီရင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ ဆရာၾကီးဦးေဖေမာင္တင္ရွိရာ ေနရာကိုပင္ ေရာက္ရွိ၍ ဘုရား၀တ္ျပဳေပးျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဆရာၾကီးသည္ ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကို မပစ္ပယ္ခဲ့ေပ။ ဗုဒၶဘာသာ၏ ၀ိသုဒၵိမဂ္က်မ္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကို ကမၻာကသိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရာ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶတရားေတာ္အေၾကာင္း ေဟာေျပာပို႔ခ်ျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္ အနားယူသည့္အခ်ိန္တြင္မွာပင္ သန္႔ရွင္းေသာကားတိုင္ ဘုရားေက်ာင္းရွိ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္းတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းဆရာအျဖစ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေလာင္းမ်ားအား စာေပပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဦးေဂ်ျမသန္း (ယခု ဂိုဏ္းေထာက္ၾကီး ကသီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္းတာ၀န္ခံ၊ မႏၱေလး) ၏ ေျပာျပခ်က္အရ၊ ၄င္း က်မ္းစာေက်ာင္းတြင္ ရွိေနစဥ္ ၁၉၆၄-၁၉၆၈ အတြင္း ဆရာၾကီးဦးေဖေမာင္တင္သည္ ၄င္းတို႔အား ဗုဒၶစာေပကို ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဘုရားျဖစ္စဥ္သမိုင္း (ဗုဒၶ၀င္) ႏွင့္ ေရႊတိဂံုသမိုင္းကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ေမတၱာတရားႏွင့္ ၀ိပႆနာအေၾကာင္းကို အေလးေပး ပို႔ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ခရစ္ယာန္ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း သဘာပတိ၊ ဥကၠဌ အျမဲတမ္း ျပဳလုပ္ျပီး အျငင္းအခံုျဖစ္သည့္အခါတိုင္းတြင္လည္း အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဤ သာဓကသည္ ဗုဒၶစာေပတြင္သာ ဆရာၾကီးကြ်မ္းက်င္သည္မဟုတ္၊ မိမိ၏ ဘာသာရင္းျဖစ္ေသာ ခရစ္ယာန္၀ါဒကိုလည္း ႏွံ႔စပ္စြာ သိရွိ နားလည္ေၾကာင္း အထင္အရွားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ (တစ္နည္း) ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္ ဗုဒၶ တို႔၏ အေမးအေျဖႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကက်ေသာ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ဆရာၾကီးသေဘာေပါက္ခဲ့သည္။ ဥပမာ - ခရစ္ယာန္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ အယူအဆျဖစ္ေသာ တစ္ကိုယ္ေကာင္းမဆန္ျခင္း၊ (Christian and Buddhist idea of Selflessness)၊ ဗုဒၶ၀ါဒ၏ ဘုရားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အယူအဆ၊ (The Idea of God in Buddhism)၊ ဗုဒၶဘာသာတရား၏ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ သနားျခင္း အယူ၀ါဒ (Faith and Grace in Buddhism)၊ ခရစ္ယာန္တို႔၏ ဆုေတာင္းျခင္းအမႈႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ တရားထိုင္ျခင္း (Christian Prayer and Buddhist Meditation)၊ နိဗၺာန္ႏွင့္ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ (Nirvana and the Kingdom of Heaven)၊ ဗုဒၶဘာသာ၏ ေမတၱာတရားေတာ္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္တို႔၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ သေဘာတရား (Buddhist Metta and Christian Charity)၊  ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္တို႔၏ လူသားတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာထား (Man and Buddhism and Christianity) (Certain factors in the Buddhist-Christian Encounter 1998, P.9) အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို ဆရာၾကီး ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာ၍ ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဤသေဘာတရားမ်ားကို ေလလာဆင္ခ်င္ျပီးေနာက္ ဆရာၾကီးအေနႏွင့္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးေသာ ဘာသာသည္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ အထူးေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကဲ့သို႔ "ကားတိုင္မပါ" ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ ကားတိုင္၏ အဓိပၸါယ္မွာ ကယ္တင္ျခင္း (Salvation of one's soul) ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ဂိုဏ္ေထာက္ၾကီး ေဂ်၊ ျမသန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္)

ထိုေနာက္ ဆရာၾကီးယုသန္ ျမန္မာလိုျပန္ဆိုေသာ (The Holy Bible) သမၼာက်မ္းကိုလည္း ဆရာၾကီးအေနျဖင့္ ႏွစ္ျခိဳက္ သေဘာက် လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆရာၾကီး ယုဒသန္က သန္႔ရွင္းေသာက်မ္းစာအုပ္ဟု ျပန္ရမည့္အစား သမာသမတ္ရွိေသာ က်မ္းျဖစ္၍ သမၼာက်မ္းစာဟု အျမင္က်ယ္စြာ ဘာသာျပန္ျခင္းကို ေက်နပ္ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ၀န္ခံခဲ့ပါသည္။

ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္သည္ စာဖတ္သည့္အခ်ိန္မွ စ၍ အေမရိကန္ သာသနာျပဳ ဆရာယုဒသန္ ျပန္ဆိုခဲ့ေသာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္း ႏွစ္က်မ္းေပါင္းျဖစ္ော သမၼာက်မ္းစာအုပ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ရင္ႏွီးလာခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဖန္ အဂၤလိပ္စာ တတ္ေျမာက္လာေသာအခါ ဆရာယုဒသန္၏ အဂၤလိပ္ျမန္မာ အဘိဓာန္ကို လက္စြဲျပဳကာ ေဟျဗဲဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထားခဲ့ေသာ သမၼာက်မ္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရႈကြ်မ္း၀င္လာျပန္သည္။ မူရင္း အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ဆရာယုဒသန္ ျမန္မာျပန္ဆိုထားေသာ သမၼာက်မ္းစာတို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာ၍လည္း ဖတ္ရႈခဲ့သည္။ ဆရာၾကီးသည္ ၁၈ရာစုေခတ္ အခ်ိန္မ်ိဳး၌ ၾကိဳးစားအားထုတ္ကာ သာသနာျပဳရင္း ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုေရးသားထားေသာ ဆရာၾကီးယုဒသန္၏ သမၼာက်မ္းၾကီးကို လက္ခံခဲ့သည္။ ဆရာၾကီးယုဒသန္၏ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္က်မ္းၾကီးကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ (ဘသက္ရွည္ ၁၊ စာ ၃၁၄)

ဆရာၾကီးဦးေဖေမာင္တင္ သည္ ခရစ္ယာန္ စစ္စစ္ပီသစြာ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည့္ "သူ႔တစ္ပါးကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္ေလာ့"  ဆိုသည့္ အမိန္႔အတိုင္း၊ သူ၏ ဘ၀အသက္တာတြင္ သူ႔တစ္ပါးအား၊ သနားၾကင္နာခဲ့သည္။ အကူအညီေပးခဲ့သည္။ သာဓကအားျဖင့္ ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာစာ ပါေမာကၡ ဆရာၾကီးတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ၊ မိမိတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၌ ပညာသင္ၾကားေနခ်ိန္ ကမၻာႏွင့္အ၀န္း ျမန္မာႏိုင္ငံပါ စီးပြားေရး ကပ္ဆိုးၾကီးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာအခါ ဆက္လက္၍ ပညာသင္ ဆည္းပူးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ထိုအခါ ဆရာၾကီးက မိဘသဖြယ္ ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့သျဖင့္ ဆက္လက္၍ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ခ်ိဳ႔တဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း မိမိနည္းတူ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤသို႔ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိဘဲ ဆိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာၾကီးဦးေဖေမာင္တင္သည္ ခရစ္ေတာ္က ေတာင္ေပၚေဒသနာ ေဟာၾကားစဥ္က အထူးျပဳခဲ့ေသာ မဂၤလာတရား ရွစ္ပါး (မႆဲ ၅း၃-၁၂) အနက္ "သနားစံုမက္တတ္ေသာ သူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား ထိုသူတို႔သည္ သနားစံုမက္ျခင္းကို ခံရလတၱံ႔" ဟူေသာ တရားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီ၍၊ ဘုရားသခင္၏ စံုမက္ျခင္းကို ခံစားရေၾကာင္းကို ဆရာၾကီး ပင္စင္ယူျပီးသည့္ေနာက္ မေတာင့္မတ၊ မေၾကာင့္မၾကဘဲ ေနထိုင္ခဲ့သည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိႏိုင္ပါသည္။

ဆရာၾကီး အသက္ ၈၀ ျပည့္ ေမြးေန႔ အခမ္းအနား၌ ေလာကတြင္ မာန္မာန ေထာင္လႊားျခင္း၊ တက္ၾကြျခင္း၊ မရွိသင့္ေၾကာင္း၊ ႏွိမ့္ခ်စြာ ေနထိုင္ျခင္းသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းကို တပည့္မ်ားအား ဆံုးမၾသ၀ါဒ ေပးခဲ့သည္။ သူ၏ စကားအတိုင္းလည္း ျပဳမူေနထိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဆရာၾကီးသည္ သူ၏ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ သူ႔တစ္ပါး၏ အက်ိဳးမ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တနည္း စာေပပညာအားျဖင့္ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုးကို အလုပ္အေကြ်းျပဳခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ခရစ္ေတာ္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ "လူသားသည္ သူ႔တစ္ပါးကို ေစခ်င္းငွါ မလာ၊ သူ႔တစ္ပါးကို အေစခံျခင္းငွာ လာသည္"  (Not to be served, but to serve) မႆဲ (၂၀း၂၇-၂၈) ဆိုေသာ အဆိုအမိန္႔ႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ အေစစား ခံခဲ့သည္။

နိဂံုခ်ဳပ္အားျဖင့္

ဆရာၾကီးဦးေဖေမာင္တင္၏ အသက္တာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ သာသနာကို စစ္ေဆးေ၀ဖန္ရလွ်င္၊ ၄င္းသည္ ဘိုးဘြားမိဘမ်ားမွ ဆင္းသက္ေမြးဖြားလာခဲ့ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ဘာသာေရးကို အထူးရိုေသ ကိုင္းရႈိင္းကာ ဘုရားတရားကို အထူး ယံုၾကည္ကိုးစားေသာ ခရစ္ယာန္မိဘႏွစ္ပါး၏ သြန္သင္ဆံုးမမႈ အရိပ္အ၀ါသ ေအာက္၌ ၾကီးျပင္းလာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ တကၠသိုလ္သို႔ ေရာက္သည့္အခါတြင္ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းဂမ္မ်ား အေျခခံရာ ပါဠိစာေပကို သင္ယူေလ့လာရေသာအခါ "ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနေသာသူသည္ ပါဠိ ဘာသာကို သင္ၾကားရေသာအခါ ပင္ရင္းဘာသာျဖစ္ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ဆန္႔က်င္ရာမ်ား က်မည္လား ဟူ၍ ေတြေ၀ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္" ( ဘသက္ရွည္ ၁။ စာ ၂၉၃)။ ပါဠိဘာသာကို အေလးအနက္ ေလ့လာလိုက္စားျခင္း ျပဳရေသာအခါ ဘာသာႏွစ္ခု၏ မြန္ျမက္ခ်က္မ်ား၊ မတူ၊ ကြဲျပား၊ ျခားနားခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ဆင္တူရိုးမွား တူညီသည့္အခ်က္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ေလ့လာမိပါသည္။ ဗုဒၶစာေပ က်မ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပါဠိက်မ္းဂန္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာရေသာအခါတြင္ ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္မွ သူႏွစ္သက္လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ တရားဓမၼအခ်ိဳ႔ကို ထုတ္ႏုတ္ က်င့္သံုးသြားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သီလကို သေဘာက် ႏွစ္ျခိဳက္သြားေၾကာင္း သိရပါသည္။

ဆရာၾကီးဦးေဖေမာင္တင္သည္ အသက္၃၀တြင္ သူ႔ကိုယ္သူ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ ဟူ၍ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္းမရွိပဲ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ေဒါက္တာ ကာပင္တာက ထုတ္၍ေမးခဲ့သည္ကို ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ၀န္မခံခဲ့ေပ။ ဆရာၾကီးအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဘာသာႏွစ္ခုကို မည္သည့္ဘာသာကို အေလးေပး၊ အေရးထားရမွန္း မေ၀ခြဲႏိုင္ဘဲ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ခႏၱာကိုယ္ က်န္းမာေရးအတြက္ အဂၤလိပ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္အတူ အစြမ္းထက္ေသာ ျမန္မာေဆး၀ါးေကာင္း အခ်ိဳ႔ကို တြဲဖက္သံုးစြဲသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။

သူ၏ ၀ိညာဥ္ ရွင္သန္ေရးအတြက္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ႏွင့္ သားေတာ သခင္ေယရႈတို႔၏ မိန္႔ၾကားေသာ ပညတ္ခ်က္မ်ားကို ယံုၾကည္စြာ လိုက္နာက်င့္သံုးေနသကဲ့သို႔၊ ထပ္မံေတြ႔ရွိလာေသာ ေဂါတမဗုဒၶ၏ က်င့္စဥ္မ်ားထဲမွ သီလပုဒ္ကို သူ႔အတြက္ ေဆးစြမ္းေကာင္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္က်င့္သံုးျခင္း ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။ (ဘသက္ရွည္ ၁၊ စာ ၂၉၆)။

ဆရာၾကီး၏ ပညာႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အံ့မခန္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ထူး၏ ပညာထူးခြ်န္မႈ ႏွင့္ ေက်ာ္ေဇာျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသာမက အာရွတခြင္၊ အဂၤလန္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ကိုပါ ျပန္႔ႏွ႔႔ံခဲ့ပါသည္။ ဗုဒၶစာေပ၊ ပါဠိက်မ္းဂန္ တို႔တြင္ ဇမၺဴတစ္ခြင္ တုႏိႈင္းမရွိ၊ အေက်ာ္ေဒးယ် ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာၾကီးသည္ အသက္ ၇၆ႏွစ္ ပင္စင္ယူသည့္အခ်ိန္မွ စ၍ ပင္ရင္းဘာသာျဖစ္ေသာ ခရစ္ယာန္စာေပႏွင့္ အသင္းေတာ္အတြက္ ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ဗုဒၶစာေပႏွင့္ ခရစ္ယာန္စာေပ ႏိႈင္းစာလွ်င္ ခရစ္ယာန္စာေပအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ရာႏႈန္းနည္းေၾကာင္း ရိုးသားမွန္ကန္စြာ ေျပာခ်င္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္သာသနာအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ နည္းပါးသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရသည္မွာလည္း အေထာက္အထား မရႏိုင္ေတာ့၍ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ဆရာၾကီး၏ ခရစ္ယာန္ သာသနာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားေပးပါရန္ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

အားလံုးျခံဳ၍ သံုးသပ္ရလွ်င္ ဆရာၾကီးဦးေဖေမာင္တင္ သည္ ပညာၾကီး၏။ ဇြဲသတၱိၾကီး၏။ သေဘာထားၾကီး၏။ (ဤသည္မွာ ခရစ္ယာန္တစ္ဦး၏ သေဘာအမွန္ျဖစ္ပါသည္။)  ဆရာၾကီးသည္ မာနမၾကီး၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမမက္၊ ဂုဏ္ပကာသနကို မမက္၊ အေဆာင္အေယာင္ကို မမက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ ျဖစ္ရံုမက၊ ေလာဘနည္း၍ တင္းတိန္ေရာင့္ရဲ့ေသာစိတ္ (ဤသည္မွာလည္း ခရစ္ေတာ္၏ သေဘာျဖစ္ပါသည္။) ရွိျခင္းကို ဆရာေဇာ္ဂ်ီက ဆရာၾကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းႏွင့္ အလြန္တူေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ဖူးပါသည္။ ဆရာၾကီး၏ အတုကို ယူ၍ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအက်ိဳး သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ပညာတတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေပၚထြန္းႏိုင္ပါေစဟု ဆႏၵျပဳရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

ေဒၚခင္ေထြးရီ
(ပါေမာကၡ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာဌာန၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္)
၁၂-၁၂-၁၉၉၈ေဖေမာင္တင္ ၁၁၁ ႏွစ္ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳစာတမ္းမ်ား
ေမာင္ထင္၊ ေဒါက္တာလွေဖ၊ ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊
ပါေမာကၡေဒၚခင္ေထြးရီ၊ ေမာင္သာႏိုး၊ ေမာင္စြမ္းရည္၊
ေမာင္ေပါက္စီ (မန္းတကၠသိုလ္)၊ ေမာင္ေဇယ်ာ တို႔၏

ဂုဏ္ျပဳစာတမ္းမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား၊ မိန္႔ခြန္းမ်ား

ပါရဂူ၊ ဦးေသာ္ေကာင္း (ႏွင့္အဖြဲ႔)၊
အျငိမ္းစား ပါေမာကၡ ဦးသန္းထြတ္၊ ေက်ာ္ေအာင္
ေရႊဘိုမိမိၾကီး၊ ေဒၚခင္ခင္ (ျပည္)၊ ပန္းတေနာ္ဦးခန္႔၊
ျမင့္သန္း၊ အယ္လင္ေစာဦး တို႔၏

ဂုဏ္ျပဳစာတမ္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္၏ စာတမ္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား
ယင္းတို႔ကို
ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္း..
..


မွတ္ခ်က္။  ပါဠိကို ကြ်မ္းက်င္လွေသာ ဗုဒၶဘာသာဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားစြာရွိေသာလည္း ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဆရာယုဒသန္ (Judson) ႏွင့္ ဆရာေဖေမာင္တင္ တို႔ ႏွစ္ဦးမွာ အလြန္ေလးစားဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာယုဒသန္က ခရစ္ယာန္က်မ္းစာကို ဟီဘရူးဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို႔  ဘာသာျပန္ေပးျခင္း၊ ပထမဆံုး ပါဠိ-ျမန္မာ အဘိဓာန္ျပဳစုျခင္း မ်ားျဖင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ခဲ့သလို၊ ဆရာေဖေမာင္တင္က ဘာသာတရားမဲ့ေနေသာ ဥေရာပတိုက္သားမ်ားအား ဗုဒၶတရားအား ပါဠိဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ေပးခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ေယရႈ၏ ေမတၱာတရားကို ျပသရန္မွာ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာေစေရးမဟုတ္ပဲ၊ သူတို႔ဘာသာတရားကို ဦးစြာနားလည္ေရးမွာ စာနာေရးကို ျပသသြားသည့္ ဆရာေဖေမာင္တင္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ ျဖစ္ပါသည္။  မုရန္အယ္ဒီတာ

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

All in All
You are my strength when I am weak
You are the treasure that I seek
You are my all in all
Seeking You as a precious jewel
Lord to give up, I’d be a fool
You are my all in all

Jesus, Lamb of God, worthy is Your name

Jesus, Lamb of God, worthy is Your name
Taking my sin, my cross, my shame
Rising again, I bless Your name
Your are my all in all
When I fall down, You pick me up
When I am dry, You fill my cup
You are my all in all

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

အေတာင္ေအာက္မွာ..၀ွက္ထားမူပါ
ေစာင့္ထိန္းပါ...တန္ခိုးၾကီးလက္ေတာ္၀ယ္


CHO..ပင္လယ္လိႈင္းလံုးရယ္
မိုးၾကိဳးထန္ခ်ိန္ ေလဟုန္စီးအဖႏွင့္
မုန္တိုင္းမ်ားအထက္
ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးရွင္
လိႈင္းလံုးေတြေပၚ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ
ျငိမ္၀ပ္လွ်က္..ေနမည္။

ကိုယ္ေတာ္႔ သာ  ခိုနားေစပါ
ခက္ခဲခ်ိန္  ကိုယ္ေတာ္တန္ခိုး..ယံုၾကည္

CHO..ပင္လယ္လိႈင္းလံုးရယ္
မိုးၾကိဳးထန္ခ်ိန္ ေလဟုန္စီးအဖႏွင့္
မုန္တိုင္းမ်ားအထက္
ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးရွင္
လိႈင္းလံုးေတြေပၚ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ
ျငိမ္၀ပ္လွ်က္..ေနမည္။

Click Here to listen song
http://mingalaronline.biz/stories/still.under.God.htm

ဆာလံ ၄၆ ၁ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ ခိုလႈံရာျဖစ္၍ ခြန္အားကို ေပးေတာ္မူ၏၊၊ ေဘးေရာက္သည္ ကာလ အထူးသျဖင့္ ကူမေတာ္မူေၾကာင္း ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏၊၊ ၂ထိုေၾကာင့္ ပထဝီေျမႀကီးသည္ေရြ႕သြား၍ ေတာင္မ်ား တုန္လႈပ္လ်က္ သမုဒၵရာသို႔က်ေသာ္လည္းငါတုိ႔သည္ ေၾကာက္လန႔္ျခင္းမရွိ၊၊  ၃သမုဒၵရာေရသည္ဟုန္းဟုန္း ျမည္၍ ေမႊေႏွာက္ပါေလ ေစ၊၊ လိႈင္းတံပိုးထသျဖင့္ ေတာင္မ်ား တုန္လႈပ္ပါေစေလ၊၊ ၄ျမစ္တျမစ္ ရွိေသး၏၊၊ ထိုျမစ္ေရသည္စီး၍ ဘုရားသခင္၏ ၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား က်ိန္းဝပ္္ေတာ္မူရာ သန္႔ရွင္းေသာ ၿမိဳ႔ေတာ္ကို ရႊင္လန္းေစတတ္၏၊၊ ၅ထိုၿမိဳ႔သည္ ဘုရားသခင္က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာျဖစ္၍ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိရာ။ မိုဃ္းေသာက္လင္းစ၌ ဘုရားသခင္ ကူမေတာ္မူလိမ့္မည္။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ဟာေလလုယာ . .
ကိုယ္ေတာ္အႀကီးျမတ္ဆံုး
ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္း၍မကုန္
ကိုယ္ေတာ္အနႏၵ

ဟာေလလုယာ . . လူသားတိုင္းေၾကြးေၾကာ္ကာ
သခင့္ရဲ့နာမ ဘုန္းၾကီးထာဝရအျမဲ
ဟာေလလုယာ

ေျမမိုးေကာင္းကင္ အလံုးစံုဖန္ဆင္း အႏႈိင္းမဲ့တန္ခိုးရွင္ဘုရား
အသက္ရွိသူအေပါင္းကိုးကြယ္ရာ
တစ္ပါးတည္းေသာဘုရား

ေကာင္းကင္သားမ်ားၿမြက္ဆို
ေျမႀကီးသားမ်ားဝမ္းေျမာက္လ်က္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးျမတ္ထာဝရ
အျမဲတမ္းေၾကြးေၾကာ္ အျမဲတမ္းခ်ီးမြမ္း

အရာခပ္သိမ္း ကိုယ္ေတာ္သာဖန္ဆင္း
ဘုရင္တကာတို႔၏ဘုရင္
အသက္စြန္႔ကာေရြးႏႈတ္ခဲ့ေသာ
သခင္တကာတို႔၏သခင္

မရဏတံခါးတို႔ပိတ္ဆို႔
ထာဝရအသက္ဖို႔လမ္းဖြင့္ေပး
တန္ခိုးေတာ္ႀကီးျမတ္အစဥ္အျမဲ
အျမဲတမ္းျမြက္ဆိုအျမဲတမ္းဂုဏ္ျပဳHallelujah_Burmese.ppt