မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Saturday, Oct 25th

Last update12:25:28 AM GMT

You are here:: ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

E-mail Print PDF


ီDownload Link

http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit%20July%202012.pmd.pdf

မာတိကာ
ေကာင္းကင္၌ဆုလဒ္မ်ားခံစားဖို႔ - ညီအစ္ကိုႀကီးီဦးတင္ေမာင္ထြန္း
အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဇာတိသေဘာကို ျငင္းပယ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးထန္က်င့္လန္
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္တိုးဝင္ပါ - ဆရာဦးၫြန္႔လွ
ယခုဘဝေနာင္ဘဝႏွင့္ဆိုင္ေသာအာမခံခ်က္ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးတင္ေမာင္ၫို
သမၼာက်မ္းစာကိုအေလးဂ႐ုျပဳ၍ - ဆရာဦးေအာင္သက္ၫြန္႕
သက္ေသခံခ်က္

ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း

လူ၌ ခႏၶာႏွင့္ ဝိညာဥ္ ႏွစ္ျဖာ တြဲဖက္ေနပါသည္။ ခႏၶာက အနားယူဖို႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္က အေရးမႀကီးေသာ္လည္း ဝိညာဥ္အိပ္ေပ်ာ္ေနပါက ယံုၾကည္သူတို႔အတြက္စိတ္ပူစရာျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းကာလက ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားအား ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္၍ သက္ေသခံဖို႔
မေျပာပါ။ ေလာကလူသားမ်ားအားငါ့နာမႏွင့္ သမုတ္ေသာငါ့လူမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ ငါ၏သက္ေသကို ေတြ႔ရမည္ဟု ဘုရားသခင္က မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသည္ကို ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္၌ လကၡဏာရွိပါသည္။ ထုိလကၡဏာက ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ရွိေသာလူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားမွ ေပါက္ဖြားရပါသည္။ အာျဗဟံမွ အစျပဳပါသည္။ ဤသည္မွာယေန႔ ဓမၼသစ္ကာလရွင္သန္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္တည္းဟူေသာအသင္းေတာ္၏အရိပ္ျဖစ္ပါသည္။ အရိပ္ဟူသည္ ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႔ရပါ။ (ကမၻာ၊ ၅း၂၄)တြင္ဧေနာက္အားျဖင့္ အစျပဳေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က လူသည္ အျပစ္၌ ၿပိဳလဲသြားၿပီးခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။လူအမ်ားက မိမိတို႔လုပ္ခ်င္ရာကိုလုပ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးသား၌ ဘုရားသခင္ကို အာ႐ံုျပဳ၍အသက္ရွင္ေနသူ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္မတိုင္မွီ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္ခြင့္မရေသာ္လည္း အသက္ရသြားေသာသူတစ္ေယာက္ကို(ကမၻာ ၄)တြင္ ေတြ႔ရသည္။ သူကအာေဗလ ျဖစ္ပါသည္။ အာေဗလႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာ၌ အာေဗလသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္းတရားေဟာေသး၏ဟု (ေဟျဗဲ၊ ၁၁း၄)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။အာေဗလပူေဇာ္ေသာယဇ္ကို ဘုရားသခင္က လက္ခံၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျဖစ္သြားပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ကမၻာေလာကႀကီးထဲ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္သြားၿပီးမွသူ႔အား ကိုယ္ေတာ္က သိမ္းယူေတာ္မူပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ေသျခင္းႏွင့္ မေတြ႔ရဘဲ ေကာင္းကင္ဝင္သြားပါသည္။

ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ြ႔ေ႔ေသာသူ
(ကမၻာ၊ ၆း)တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေနာဧကို ေတြ႔ရသည္။ ေနာဧသည္ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာသူျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။(ကမၻာ၊ ၆း၈) ထုိအခ်ိန္ကာလကဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာ သူရွိခဲ့လွ်င္ ယေန႔သာ၍ ရွိႏိုင္ပါသည္။ထုိအခ်ိန္က လူသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၾသတၱပၸအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ၾကသည္။ ထုိမွတဆင့္ ပညတ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီးယေန႔မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ၾကရပါသည္။ ၾသတၱပၸႏွင့္ဆက္ျခင္းက ေရဒီယို ဖြင့္၍ နားေထာင္သက့ဲသို႔ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူအား ထုိအခ်ိန္ကာလက ၾသတၱပၸ၌ အသိေပးေဖာ္ျပပါသည္။ ယေန႔တြင္မူ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကဲ့သို႔ ထင္ထင္ရွားရွားသိျမင္ႏိုင္သည္။ေနာဧႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္မွာ

''ေနာဧသည္ ေျဖာင့့္္မတ္ေသာသူ၊ူ၊ မိမိမိအိအမ်ိဳိဳး၌ စံုံုလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာ၏'(ကမၻာ၊ ၆း၉)''

ထုိအခါ ေျမႀကီးသည္ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ပုပ္စပ္လ်က္ရွိ၏''(ကမၻာ၊ ၆း၁၁)

ကမၻာႀကီးေပၚရွိလူမ်ားအလြန္ဆိုးေနၾကခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္
သြားလာေသာသူရွိပါသည္။ ဆိုးေနေသာသူမ်ားၾကား၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာေသာေနာဧကို ဘုရားသခင္စကားေျပာပါသည္။ ေနာဧသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔ သာမညလူသာျဖစ္ပါသည္။ ေနာဧအား ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္တကြ လူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးမည္ဟု အသိေပးပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ကမၻာႀကီးထဲ၌ေနာဧအသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ သေဘၤာေဆာက္ဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ လူတို႔ကိုလည္း ကမၻာႀကီးကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း သတိေပးေစပါသည္။ လူတို႔က မယံုၾကည္ၾကပါ။ ေနာဧအား အ႐ူးဟုဆိုၾကသည္။သူတို႔ မ်က္ေစ့ႏွင့္ၾကည့္၍ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ စဥ္းစားပါက ေတာင္ေပၚ၌သေဘၤာေဆာက္ျခင္းသည္ ဘုရားေစခိုင္းျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ေရလႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာဧႏွင့္ဇနီး သားသံုးေယာက္ႏွင့္ ေခြၽးမသံုးေယာက္တို႔သာ သေဘၤာထဲသို႔ဝင္ၾကသျဖင့္ အသက္ရွင္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ေနာဧအခ်ိန္ကာလၿပီးေနာက္ (ကမၻာ၊ ၁၂)တြင္ ဘုရားသခင္က ေလာကႀကီးထဲမွ အာျဗံကို နာမည္ႏွင့္ေခၚ၍ ဆက္သြယ္မႈျပဳပါသည္။ ထုိသို႔ေခၚျခင္းမွာသူ၏ျပည္၊ သူ၏အမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားထဲမွ ထြက္ၿပီး ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျပလတၱံ႔ေသာျပည္သို႔ သြားေစဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူယေန႔အသင္းေတာ္ကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လမ္းျပေနပါသည္။ၿပီးမွ သင့္အား လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေစမည္ဟု အာျဗံအား ဘုရားသခင္က ကတိ
ေပးပါသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ အာျဗံ၌ကေလး မရွိပါ။ ထုိသို႔ကေလးမရွိဘဲၾကာျမင့္စြာ ခရီးသြားေနရင္းႏွင့္ သားမရွိဘဲ သြားေနရ၍ အာျဗံစိတ္ပ်က္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီးေပၚ၌လူမ်ိဳးႀကီး ျဖစ္ဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္တိုင္း
ကိုယ္ေတာ္က စကားေျပာပါသည္။မည္သို႔စကားေျပာပါသနည္း။ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုအားျဖင့္၄င္း၊ အသံေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ အလင္းေတာ္အားျဖင့္၄င္း စကားေျပာပါသည္။ (ကမၻာ၊၂၈)တြင္ ယာကုပ္သည္ အစ္ကို၏ရန္ကို ေၾကာက္၍ ဦးရီးေတာ္လာဗန္ထံသို႔ ေျပးရာတြင္ လမ္း၌ တစ္ညအိပ္စဥ္ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ရပါသည္။ ေျမႀကီးေပၚ၌ ေလွခါးေထာင္လ်က္ရွိၿပီး မိုဃ္းေကာင္းကင္တိုင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေလွခါး၌ေကာင္းကင္တမန္တို႔က တက္ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ထာဝရဘုရားသည္ ေလွခါးထိပ္၌ ရပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ယာကုပ္အား ငါသည္ သင္၏အဘအာျဗဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇက္၏ဘုရားတည္းဟူေသာထာဝရဘုရားျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသို႔ဘုရားသခင္ဆက္သြယ္ျခင္းခံရသူသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ဧေသာသည္ လူမ်ိဳးႀကီး မဝင္ပါ။ ဘုရားေပးေသာသားဦးအရာကို အေရးမထား၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳၿပီး ဆာေလာင္မႈေၾကာင့္ သားဦးအရာကို ပဲဟင္းတစ္ခြက္ႏွင့္ေရာင္းစားပါသည္။ ယေန႔ ဘုရားသခင္ကို ဥေပကၡာျပဳလိုေသာသူမ်ားလည္း ရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလုိက္လိုေသာသူလည္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလိုက္သူက သက္ေသေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အာျဗံအား ဘုရားသခင္ကစကားေျပာပါသည္။ အာျဗံက ကေလးမရွိသျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္အိမ္၌ ဘြားေသာကြၽန္သည္ ကြၽႏ္ုပ္အေမြခံျဖစ္ရပါမည္လားဟု ေမးလွ်င္ ဤသူသည္
သင္၏အေမြခံမျဖစ္ရ၊ သင္၏ကိုယ္ထဲက ထြက္ေသာသူသည္ သင္၏အေမြခံျဖစ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ထုိသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း ၾကာျမင့္စြာ ကေလးမရသျဖင့္ ဇနီးအႀကံေပးသည့္အတိုင္း ကြၽန္မကို သိမ္းယူပါသည္။ ထုိသို႔သိမ္းယူသျဖင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးလာၿပီး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ပဋိညာဥ္ႏွင့္ရေသာသား မဟုတ္ပါ။ဘုရားသခင္၏အခြင့္ေတာ္အားျဖင့္ရေသာသားျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ေသာသူမူမ်ား

ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရေသာသားက အံ့ၾသဘြယ္လကၡဏာသက္ေသပါရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာျဗဟံသည္အသက္တစ္ရာျပည့္မွ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာသားကို ရပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ အာျဗဟံ၏ဇနီးစာရာသည္ အသက္ႀကီး၍ေသြးဆံုးၿပီး လူ႔အေနႏွင့္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခ်ိန္ေရာက္မွဣဇက္ကို ရပါသည္။ အာျဗဟံ၌ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သက္ေသက ေပၚလာပါသည္။ ထုိသို႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သက္ေသႏွင့္တကြ ေပၚလာေသာလူမ်ားထဲမွဆင္းသက္လာေသာသူမ်ားတြင္ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူ
က အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ အဘိမလက္အမည္ရွိတစ္ပါးအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္လည္း ပါလာပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ အားလံုးကို မေဖာ္ျပေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူအားလံုးသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ ဣသေရလလူမဟုတ္ၾကေသာ္လည္း လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကသည္။ ယေန႔၌လည္း ခရစ္ယာန္မျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားႏွင့္ဆက္သြားေသာသူမ်ားရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ေသာသူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ေသာသူမ်ား၏အသက္တာ၌ အံ့ၾသဘြယ္
ျဖစ္ပါသည္။ (ကမၻာ၊ ၁၇)တြင္ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံအား ဂတိေတာ္ႏွင့္အညီ ရေသာသားကို ေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေတာ္ေပးပါသည္။ထုိသားသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဣရွေမလကိုလည္း ဘုရားသခင္ကေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသားသည္လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ မျဖစ္ပါ။ (ထြ၊ ၁၂)ေရာက္လာသည့္အခါ ေမာေရွႏွင့္ဘုရားသခင္စကားေျပာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေမာေရွအား ဘုရားသခင္က သင့္အား အဲဂုတၱဳျပည္မွ ဣသေရလလူတို႔ကို ႏႈတ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဖာေရာဘုရင္ထံသို႔ ေစလႊတ္မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိအခါ ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဣသေရလလူတို႔ရွိရာသို႔ေရာက္၍ သင္တို႔ဘိုးေဘးမ်ား၏ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကို သင္တို႔ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္ၿပီဟုဆိုလွ်င္ သူတို႔က ထုိဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကား အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးလွ်င္အကြၽႏ္ုပ္အဘယ္သို႔ ျပန္ေျပာရမည္နည္းဟု ဘုရားသခင္အား ေမးေလွ်ာက္ပါသည္။ ေမာေရွသည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ လူသတ္မႈႏွင့္ ထြက္ေျပးလာေသာသူျဖစ္၍ သူတို႔ႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနပါသည္။တဖန္ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ စကားအေသာသူျဖစ္သည္ဟု ဆိုျပန္လွ်င္သင္၏အစ္ကိုအာ႐ုန္ကို သင္၏ကိုယ္စားစကားေျပာေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေမာေရွႏွင့္ အာ႐ုန္ၿပီးေနာက္ ေယာ႐ႈ၊ ကာလက္တို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္သည္။ က်န္လူအမ်ားက အေရအတြက္အားျဖင့္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း လူအမ်ားႀကီးဝင္သာျဖစ္ၾကသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္သူမ်ားကိုဘုရားသခင္က တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါသည္။ က်န္လူမ်ားကို ဘုရားသခင္က မဆက္၍လား။ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွလံုးသားက ဘုရားသခင္ႏွင့္ မဆက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူသည္ ဦးေႏွာက္အသိႏွင့္ သြားေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ထုိသူႏွင့္ ဘုရားသခင္ဆက္၍ မရပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ထုိအတိုင္း သက္ေသေဖာ္ျပပါသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးက ထုိသို႔ေသာသူမ်ားသည္ မ်က္ေစ့ႏွင့္မျမင္၊နားျဖင့္မၾကား၊ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ မခံစားတတ္ေသးေသာသူမ်ားဟု ဆိုပါသည္။ (၁ေကာ၊ ၂း၉-၁ဝ)

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ သြားလာေသာသူမ်ားသည္ သင္ထားေသာအရာကို နားလည္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ထားေသာနက္နဲမႈကိုနားမလည္ပါ။ ဘုရားကိုခ်စ္၍ ႏွလံုးႏွင့္သြားလာေသာသူကို ဘုရားသခင္က ေဖာ္ျပပါသည္။တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုသည္လည္းဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပမႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တမန္ေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္အတူပါရွိွိ၍

ထုိမွတဆင့္ ပင္ေတကုေတၱေန႔ ေရာက္လာေသာအခါ အ့ံၾသဘြယ္ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ႏွင့္ျပဳေသာအမႈကို ေတြ႔ရသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို ခံရေသာလူစုက အသက္တာမ်ား ေျပာင္းလဲဖို႔ရန္ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကိုအစျပဳေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္လည္း မိမိတပည့္ေတာ္မ်ားအား သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ သြား၍ ငါ၏ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာသည့္အတြက္ ဧဝံေဂလိဆရာမ်ားသည္ ေလာကုတၱရာ၌ ေရႊတည္းဟူေသာထာဝရတည္ေသာအက်ိဳးကို ရမည္ျဖစ္သည္။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာသူမ်ားသည္ ထာဝရကာလ၌ ဧဝံေဂလိဆရာတို႔အတြက္ ေရႊျဖစ္ပါသည္။

''တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ထြက္သြား၍ ဘုရားသခင္သည္မစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊သူတို႔၌ျဖစ္ေသာနိမိတ္လကၡဏာအားျဖင့့္္ ႏႈတႈတ္က္ကပတ္တ္တရားေတာ္ကို တည္ေစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌တရားေဟာၾက၏''(မာ၊ ၁၆း၂ဝ)

တပည့္ေတာ္တို႔ထြက္သြားၿပီး ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာသည့္အခါ သခင္ဘုရား၏မစျခင္းသက္ေသပါေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ဧဝံေဂလိတရားကို သင္ေပးၿပီးပါဝင္၍ လႊတ္လိုက္ပါက ေငြျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘ႑ာ၌ ေရႊ၊ ေငြႏွင့္ေက်ာက္ေကာင္းဟူ၍ ရွိပါသည္။ ေငြသည္လည္း မီးမေလာင္ပါ။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအမႈ၌ ဘုရားသခင္အတူပါရွိသည့္အခါ နိမိလကၡဏာျဖစ္၍ အ့ံၾသဘြယ္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းသက္ေသကို ေတြ႔ရပါသည္။ (တမန္၊၁၁း၁၉-၂၁)တြင္ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သေတဖန္၏အမႈေၾကာင့္ ညဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရသျဖင့္ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားသြားၾကၿပီးကုပ႐ု၊ အႏိၱအုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္သြားကာဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကပါသည္။ ေရႊျဖစ္ဖို႔မလုပ္ဘဲ တစ္ေနရာတည္း၌ ေနၾကသျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို ဖိအားေပး၍ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲလြင့္သြားေစပါသည္။

''ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္သည္ ထုိသူတို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္၍ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲၾက၏''(တ၊ ၁၁း၂၁)

ဧဝံေဂလိလုပ္ေသာသူတို႔၏အေပၚ၌ အၿမဲတေစဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္ရွိပါသည္။ အခစားလုပ္ေသာသူတို႔၌ မရွိပါ။ ေစတနာႏွင့္လုပ္ေသာသူ၊ ေမတၱာႏွင့္လုပ္ေသာသူတို႔အေပၚ၌ သခင္ဘုရား၏လက္ေတာ္အစဥ္ရွိပါသည္။ ထုိသို႔ရွိသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယုံၾကည္၍ ေျပာင္းလဲလာၾကပါသည္။ ယေန႔ဧဝံေဂလိေဟာဖို႔ရန္ ကမၻာ့သာသနာျပဳအဖြဲ႕မ်ားက ရက္သတ္မွတ္၍ တြန္းအားေပးၾကသည္။ ဘုရားသခင္ ကမူ ေန႔တိုင္း ဧဝံေဂလိေဟာၾကဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔က လူမ်ိဳးႀကီးဝင္လား၊ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔ လူအမ်ားႀကီးဝင္လား၊ ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔လူအမ်ားႀကီးဝင္ျဖစ္ပါက အခမဲ့ရေသာဘုရားသားသမီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကေပမည္။ ဘုရားသခင္သားသမီးျဖစ္ရျခင္းက အခမဲ့ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာအားျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔ေရႊေရာက္ပါသလား၊ ေငြ ေရာက္ေနပါသလား။ ေကာင္းကင္သို႔ ေငြေရာက္လုိပါက ဧဝံေဂလိအတြက္ပ့ံပိုးၾကပါ။ ဆုေတာင္းၾကပါ။ ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊပို႔လိုပါက ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံၾကပါ။ သက္ေသခံခိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာေျပာခိုင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာဧဝံေဂလိသည္ စာကိုဖတ္ၿပီး၊ က်က္ၿပီးေဟာခိုင္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ အသက္တာ၌ ကိုယ္ေတြ႔ခံစားရေသာသက္ေသ၊ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို တဆင့္ျပန္၍ေျပာျပျခင္း၊သက္ေသခံျခင္းသည္သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားက အျပစ္သားတိုင္းအတြက္ ေကာင္းေသာသတင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္ရွိေနေသာသူသည္ ေသလွ်င္ ငရဲက်မွာေသျခာပါသည္။ ဘာသာတိုင္းကိုေလ့လာဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ မေကာင္းမႈျပဳေသာသူဘယ္တစ္ေယာက္မွ်ေကာင္းေသာေနရာသို႔မေရာက္ႏိုင္ပါ။

မိမိတို႔မေကာင္းတာ မလုပ္ပါဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုေနၾကေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုးက အပါယ္ေၾကာက္ေနပါကမေကာင္းတာလုပ္ထား၍ျဖစ္သည္။အျပစ္ရွိေန၍ျဖစ္ပါသည္။ အေၾ<ြကးမရွိပါက အေၾကြးရွင္ကို ေၾကာက္စရာမရွိပါ။ အေၾကြးရွိပါက အေၾကြးရွင္၏အသံကို ၾကားယံုႏွင့္ပင္ ပုန္းေနရပါသည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းကို ေၾကာက္ေနၾကရပါသည္။ ထုိအေျခမွ လြတ္ႏိုင္မည့္သတင္းက သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုမခံရ၊ သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးျဖစ္သည္။ (ေယာ၊၃း၁၈)(ဂလာ၊၃း၂၆) ဣသေရလလူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သက္ေသကိုထူဖို႔ ဘုရားသခင္၏လူျဖစ္ခြင့္သာရၾကသည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾကရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္သို႔ ဝင္ခြင့္ရၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေကာင္းကင္သို႔ မည္သည့္အရာပို႔ၾကမည္နည္းး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေလာက၌ ပိုင္ဆိုင္သမွ်တိုက္၊ အ္ိမ္၊ ကား၊ေရႊ၊ ေငြပစၥည္းဥစၥာအားလံုးတို႔သည္တစ္ေန႔ ေလာကမွ ထြက္ခြာသြားေသာအခါ က်န္ရစ္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။

ဧဝံေဂလိအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ပါဝင္ခဲ့သမွ်မက်န္ခဲ့ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာေျပာင္းလဲၿပီး ခင္ပြန္း၊ ဇနီးမေျပာင္းလဲေသးပါက၊ သူတို႔ငရဲသြားရမည့္အေရးစဥ္းစားၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ၾကပါရဲ႕လား၊ အမွန္ခ်စ္ပါက အိပ္ေပ်ာ္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ မခ်စ္ပါက ဒီေလာက္ဆိုးေသာသူ ငရဲသြားတာေတာင္နည္းေသးတယ္ဟု ဆိုၾကေပမည္။ သတင္းေကာင္းက လူတိုင္းၾကား၍ ခံစားဖို႔ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ေဝစာေဝျခင္းအားျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ယေန႔ မေျပာင္းလဲလွ်င္လည္း တစ္ေန႔ေျပာင္းလဲလာဖို႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲတိုင္း ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊမႈန္ကေလးမ်ားပို႔ထားျခင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းကင္သို႔ ေရာက္သြားသည့္အခါ မ်ားစြာေသာဆုလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္ကို ဆင္ျခင္၍ အားထုတ္လ်က္ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ရန္ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။


နာမေတာ္ျမတ္၌
ညီအစ္ကိုၾကီး Dr. တင္ေမာင္ထြန္း (Rev)

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ျမန္မာ HCF - ေဆာင္ပုဒ္၊က်မ္းခ်က္မ်ား

  Healthcare Christian Fellowship, HCF Singapore ဆိုတဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ကို ၁၉၈၅ခုႏွစ္မွာ National University Hospital NUH စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာအဖြဲ႔ကေတာ့ ၁၉၉၅ ေနာက္ပိုင္းမွ ျမန္မာက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားစြာ စင္ကာပူေရာက္လာျပီး ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္မွ တည္တည္တံ့တံ့ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

   ကမၻာ HCF အဖြဲ႔ၾကီးကိုေတာ့ ၁၉၃၆ ခုနွစ္မွာ ေတာင္အာဖရိကမွ ခရစ္ယာန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဖရန္စစ္ ဂ်ရင္း Francis Grim ဆိုသူက စတင္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔၏ဖခင္ ေဆးရံုတက္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္လာေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ ထိုအခါ ေဆးရံုတြင္ သူ႔ဖခင္အတြက္  ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆးကုသမႈ၊ ေဆး၀ါး၊ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ .. စသည္တို႔မွာ လံုေလာက္ပါသည္္။ သို႔ေသာ္ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မွာ လစ္လွ်ဴထားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးရံုမ်ားတြင္ သခင္ေယရႈ၏ ခ်စ္ျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ အနာေရာဂါေပ်ာက္ေစျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ကယ္တင္ျခင္း တို႔ကို လူနာမ်ားအား က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွတဆင့္ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဆုေတာင္း၊ၾကိဳးစား စတင္ခဲ့ပါသည္။

  ယခုအခါတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္တြင္ HCF အဖြဲ႔မ်ားရွိေနျပီး၊ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ရွိေနျပီျဖစ္သည္။  က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္း မိတ္ႆယအဖြဲ႕၏ေဆာင္ပုဒ္၊က်မ္းခ်က္မ်ား၊ သီခ်င္းမ်ား၊ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းမ်ားကို အင္တာနက္၀က္ဆုိဒ္
http://www.hcfsg.co.cc တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။


က်မ္းခ်က္မ်ား .. (က်မ္းအလြတ္ရြတ္ျပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပေပးေလ့ရွိသည္)
၁။ (လု၊၁ဝး၉)
လူနာမ်ားကို ခ်မ္းသာ ေပးၾကေလာ့။ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သင္တို႔၌ တည္ေထာင္ေသာ အခ်ိန္နီးၿပီး ဟုသူတို႔အား ေဟာေျပာၾကေလာ့။(လု၊၁ဝး၉)
1. Heal the sick who are there and tell them, ‘The Kingdom of God is near you.’ (Luke 10:9)

၂။ (မ၊၉း၃၇-၃၈)
ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္က၊ စပါးရိတ္စရာ မ်ားစြာ႐ွိ၏။ ရိတ္ေသာ သူတို႔သည္ နည္းၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ သူတို႔ကို စပါးရိတ္ေစျခင္းငွါ ေစလႊတ္ေတာ္ မူမည္အေၾကာင္း၊ စပါး႐ွင္ကို ဆုေတာင္းၾကေလာ့ ဟုတပည့္ေတာ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။(မ၊၉း၃၇-၃၈)
2. Then he said to his disciples, “The harvest is plentiful but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field.” (Matt 9:37-38)

၃။ (ေကာ၊၃း၂၃)
လူ၏အမႈကိုသာ ေဆာင္႐ြက္သကဲ့သို႔ မဟုတ္၊ သခင္ဘုရား ၏အမႈေတာ္ကို ေဆာင္႐ြက္သကဲ့သို႔၊ ျပဳေလသမွ်တို႔၌ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ျပဳၾကေလာ့။(ေကာ၊၃း၂၃)
3. Whatever you do, work at it all your heart, as working for the Lord, not for men.
   (Col 3:23)


၄။ (ေယာ၊၂ဝး၂၁)
တဖန္ေယ႐ႈက၊ သင္တို႔၌ ၿငိမ္သက္ျခင္း ႐ွိေစသတည္း။ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ နည္းတူ၊ သင္တို႔ကို ငါေစလႊတ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္။ (ေယာ၊၂ဝး၂၁)
4. Again Jesus said, “Peace be with you! As the Father has sent me, I am sending you.”
  (John 20:21)


၅။ (၁ေကာ၊၁ဝး၃၁)
သင္တို႔သည္စားေသာ္၄င္း၊ ေသာက္ေသာ္၄င္း၊ မည္သည့္အမႈကို ျပဳေသာ္၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈကိစၥကို ျပဳၾကေလာ့။(၁ေကာ၊၁ဝး၃၁)
5. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.
   (1Cor 10:31)


၆။ (၁ေယာ၊၅း၁၁-၁၂)
သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ဟူမူကား၊ဘုရားသခင္သည္ငါတို႔အားထာဝရ အသက္ကိုေပးေတာ္မူ၍၊ထိုအသက္သည္ လည္းသားေတာ္၌ပါ၏။ သားေတာ္ကို ရေသာသူသည္ အသက္ကိုရ၏။ ဘုရားသခင္ ၏သားေတာ္ကို မရေသာသူမူကား အသက္ကိုမရ။ (၁ေယာ၊၅း၁၁-၁၂)
6. And this is the testimony; God has given us eternal life, and this life is in his Son. He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life.
  (1Jn 5:11-12)


၇။ (၁ေယာ၊၁း၉)
ကိုယ္အျပစ္တို႔ကိုေဖၚျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ငါတို႔အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္၍ဒုစ႐ိုက္႐ွိသမွ်ႏွင့္ကင္းစင္ေစျခင္းငွါဘုရားသခင္သည္သစၥာတရားႏွင့္၄င္း၊ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားႏွင့္၄င္းျပည့္စံုေတာ္မူ၏။(၁ေယာ၊၁း၉)
7. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.
  (1Jn 1:9)


၈။ (၁ေကာ၊၁ဝး၁၃)
လူ၌ျဖစ္တတ္ေသာစံုစမ္းေႏွာင့္႐ွက္ျခင္းကိုသာသင္တို႔သည္ခံရၾက၏။ ဘုရား သခင္သည္သစၥာႏွင့္ျပည့္စံု ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔ မခံႏိုင္ေသာ စံုစမ္း ေႏွာင့္႐ွက္ျခင္း ကိုသင္တို႔၌ ေရာက္စိမ့္ေသာငွါအခြင့္ေပးေတာ္မမူ။ သင္တို႔သည္ ခံႏိုင္မည္အေၾကာင္း စံုစမ္း ေႏွာင့္႐ွက္ျခင္း အရာႏွင့္တကြ၊ ထြက္ေျမာက္ေသာ လမ္းကိုလည္း စီရင္္ ျပဳျပင္ေတာ္မူ လိမ့္မည္။(၁ေကာ၊၁ဝး၁၃)
8. No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can stand up under it.  (1 Cor 10:13)

၉။ (သု၊၃း၅-၆)
ထာဝရဘုရားကိုစိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းကင္းမဲ့ကိုးစားေလာ့။ကိုယ္ဥာဏ္ကိုအမွီမျပဳႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ ထာဝရဘုရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ သင္၏ လမ္းခရီး တို႔ကို ပဲ့ျပင္ေတာ္ မူမည္။(သု၊၃း၅-၆)
9. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight.  (Proverbs 3:5-6)

၁ဝ (ေယာ၊၁၆း၂၄)
ယခုတိုင္ေအာင္ငါ၏နာမကိုအမွီျပဳ၍ သင္တို႔သည္ အဘယ္ဆုကိုမွ် မေတာင္း ၾကေသး။ သင္တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္စရာ အေၾကာင္း စံုလင္ေစျခင္းငွါ ေတာင္းၾကေလာ့။ ထိုသို႔ ေတာင္းလွ်င္ရၾကလိမ့္မည္။(ေယာ၊၁၆း၂၄)
10. Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.
  (John 16:24)

H.C.F Myanmar Fellowship (၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဆက္သြယ္ရန္)
ဥကၠဌ ဆရာဦးေစာထီအယ္ (၈၁၆ဝ၃၁၃၄)
ဒု ဥကၠဌ ဆရာမေနာ္အယ္ဝါး (၉ဝ၂၁၂၃၆၅)
အတြင္းေရးမွဴး ဆရာမဆဲဘြယ္ (၉၇၅၂၆၈၅၇)
ဘ႑ာေရးမွဳး ဆရာမစန္းစန္းလွ (၈၁၆၁၇၅၁၄)

က်မ္းစာေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္း
(Home-cell)
တြင္ပါဝင္ပါရန္ အားလံုးကို ဖိတ္ေခၚပါသည္။
ဆုေတာင္းေစလိုေသာ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား ႐ွိပါက၊ ဆက္သြယ္ရန္-
၁။ ဆရာမလြင္လြင္ေမာင္(၉၇၅၈၉၆၂၅)။ (Home-cell)

   တနလၤာေန႔ ညေန ၇းဝဝ နာရီ
၂။ ဆရာမေနာ္အယ္ဝါး(၉ဝ၂၁၂၃၆၅)။
(Home-cell)
    ၾကာသာပေတးေန႔ ညေန ၇းဝဝ နာရီ
၃။ ဆရာမေနာ္ဆဲဘြယ္(၉၇၅၂၆၈၅၇)။
(Home-cell)
    ေသာၾကာေန႔ ညေန ၇းဝဝ နာရီ
၄။ ဆရာမေနာ္လားပြဲ (၉၆၇၄၉၅၇၁)။
(Home-cell)
    ဗုဒၶဟူးေန႔ ညေန ၅းဝဝ နာရီ
၅။ ဆရာဦးေစာထီအယ္ (၈၁၆ဝ၃၁၃၄)
၆။ ဆရာဦးစံဝင္းခ်ဳိ (၉၂၃၁၈ဝ၄၃)
၇။ ဦးေစာေအာင္ႏိုင္ (၈၂၈၂၂၇၉၅)
 

အပါတ္စဥ္ Cell Groups မ်ားကို အဖြဲ႔၀င္မ်ား ေနအိမ္တြင္ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းၾကသည္။ လစဥ္ ေနာက္ဆုံးအပတ္အဂၤါေန.တုိင္း  HCF ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းရွိပါသည္။ လိပ္စာ -  Boys' Brigade 105 Ganges Avenue, Singapore 16969


မွီျငမ္းခ်က္မ်ား
http://burmesebible.com/document/hcfmyanmar.pdf
http://hcfsg.co.cc
http://www.jbcs.org.sg/bornagain/index.php/2009-02-08-07-30-25/246-myanmar-hcf-in-singapore

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

" ၀ိညာဥ္သီး " ကိုးလံုး ႏွင့္ " ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး " ကိုးခု

(လွမင္းသူ)

ယခုေခတ္ခရစ္ယာန္ မ်ားစြာတို႔သည္ " ၀ိညာဥ္သီး " မ်ားကို ေရွးဦးစြာ ရယူပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းမရွိပဲ " ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး" မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ရန္သာ ၾကိဳစားတတ္ၾကသည္။ " ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး " မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေပၚ စိတ္ခ်ေစခ်င္လွ်င္၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္ " ၀ိညာဥ္သီး " မ်ား သီးထားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ား  ၀ိညာဥ္သီးမ်ား
၁ ေကာ ၁၂ ဂလာတိ ၅း၂၂-၂၃
၁။ ပညာတရား ၁။ ခ်စ္ျခင္း
၂။ ထိုးထြင္းသိျမင္ျခင္းတရား  ၂။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း
၃။ ယံုၾကည္ျခင္း  ၃။ ျငိမ္သက္ျခင္း
၄။ အနာေရာဂါျငိမ္းေစျခင္း ၄။ စိတ္ရွည္ျခင္း
၅။ တန္ခိုးျပျခင္း  ၅။ ေက်းဇူးျပဳျခင္း 
၆။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္း ၆။ ေကာင္းျမတ္ျခင္း
ရ။ စိတ္၀ိညာဥ္ကို ပိုင္းျခား၍သိျခင္း ရ။ သစၥာေစာင့္ျခင္း
၈။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဘာသာစကား ေျပာႏိုင္ျခင္း ၈။ နဴးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္း 
၉။ ဘာသာစကား အနက္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း  ၉။ ခ်ဳပ္တည္းျခင္း

အေျခအေနတစံုတရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုရား၏ စိတ္သေဘာ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ အလိုေတာ္ကို ထူးဆန္းစြာ သိရွိျခင္းသည္ " ပညာတရားဆုေက်းဇူး " ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္၏ ပညာတရားကို ရရွိထားလ်င္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိဖို႔ရန္ လိုပါသည္။ ပထမ " ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး " ကို ရွာေဖြပါလွ်င္၊ ပထမ " ၀ိညာဥ္သီး " ကို ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ရန္ လိုပါသည္။

တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ လက္ငင္း လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ထိုတစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာဗဟုသုတမ်ားကို ထူးဆန္းစြာ ရရွိျခင္းသည္ " ထိုးထြင္းသိျမင္ျခင္းဆုေက်းဇူး " ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ တမန္ေတာ္မ်ားကို ပညာဗဟုသုတ မ်ားကို ေျပာျပရာ၌ သူ၏ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို သူတို႔ထံသို႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္မ်ားသည္ ပညာဗဟုသုတ တစ္ခုရတိုင္း ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္လည္း " ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ၀ိညာဥ္သီး "
ရွိၾကဖို႔ရန္ လိုပါသည္။

တခုခု ထူးျခားလာမည္ဟု စိတ္ခ်ေနျခင္းသည္ " ယုံၾကည္ျခင္း ဆုေက်းဇူး " ျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္ဘံုရွိ အဖဘုရားသခင္အေပၚ ယံုၾကည္မွဳ အနည္းငယ္ထားလွ်င္ပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဘ၀၌ ျငိမ္သက္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ " အဘယ္သူမွ် ၾကံ၍ မမွီႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ျငိမ္သက္ျခင္း" မ်ိဳး ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္ ရွိလွ်င္ လုိအပ္ခ်က္ေပၚလာတိုင္း " ယံုၾကည္ျခင္း ဆုေက်းဇူး " ကို ရဖို႔ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အသင့္ျဖစ္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ " ျငိမ္သက္ျခင္း ၀ိညာဥ္သီး " ကို အရင္ရွာဖို႔ရန္ လိုပါသည္။

" အနာေရာဂါျငိမ္းေစျခင္း " သည္ အနာေရာဂါမ်ားကို ဘုရားသခင္၏ တန္းခိုးအားျဖင့္ ထူးဆန္းစြာ ေပ်ာက္ကင္းေစျခင္းျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္းရွိလွ်င္၊ မည္သည့္အေျခအေန၌မဆို ရွင္ေပါလုကဲ့သို႔ ေရာင့္ရဲ့တင္းတိမ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ရွင္ေပါလုသည္ သူ၏အားနည္းျခင္း အျဖစ္၌ပင္ ခရစ္ေတာ္၏ စံုလင္ျခင္းရွိေၾကာင္း သေဘာေပါက္နားလည္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အရာရာတိုင္း၌ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္းရွိပါလွ်င္ ဘုရားသခင္ထံမွ တန္ခိုးျဖင့္ အနာေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းေစျခင္းကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။  ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ မည္သည့္အေျခအေန၌မဆို ၀မ္းေျမာက္ႏိုင္ေသာအခါ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အံ့ဘြယ္တန္ခိုးနိမိတ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ " အနာေရာဂါျငိမ္းေစျခင္း ဆုေက်းဇူး" ကို ရွာေဖြၾကရန္ မဟုတ္ပဲ၊ အနာေရာဂါျငိမ္းေစျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သာ မိသဟာရ ျပဳဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

" တန္းခိုးျပျခင္း " ဆိုသည္မွာ သဘာ၀အတိုင္း မလုပ္ႏိုင္သည့္ အရာတခုကို ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးျဖင့္ လုပ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ လူမ်ားစြာတို႔ကို တန္ခိုးနိမိတ္မ်ားစြာ ျပဳခဲ့သည့္အခါ ၾကင္နာသနားစိတ္၊ ေက်းဇူးျပဳလိုေသာစိတ္ျဖင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ " ေက်းဇူးျပဳလိုျခင္း ၀ိညာဥ္သီး " မရွိခဲ့ပါလွ်င္၊ " တန္းခိုးျပျခင္း ဆုေက်းဇူး " ကို ဘုရားသခင္အလိုရွိသည့္အတိုင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

" ပေရာဖက္ျပဳျခင္း" သည္ ထူးျခားစြာ ဖြင့္ဆို ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိဖြင့္ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ တို႔ကို  သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ရုတ္တရက္ နားလည္သိျမင္ျခင္းျဖစ္ျပီး ထိုဖြင့္ဆို ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကိုယ္(အသင္းေတာ္)ကို တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းျမတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ဣေျႏၵေစာင့္ျခင္း၊ရက္ေရာျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တို႔ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကိုယ္(အသင္းေတာ္)ကို တည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ႏိုင္ရန္မွာမူ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ပထမဦးစြာ ေကာင္းျမတ္ျခင္း အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္ ျဖစ္သည္။

" စိတ္၀ိညာဥ္မ်ားကို ပိုင္းျခား၍ သိျခင္း " ဆိုသည္မွာ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား ေနာက္ကြယ္ရွိ ၀ိညာဥ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ သိျမင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုဆုေက်းဇူးအားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္၊ ကယ္တင္ရွင္အား ပိုမို၍ သစၥာေစာင့္သိႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သခင္တဦးတည္းကိုသာ သစၥာရွိျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ သစၥာရွိျခင္းတို႔အတြက္  " သစၥာေစာင့္သိျခင္း ၀ိညာဥ္သီး " သည္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ထိုအေပၚမွ ဆင့္၍၊ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္အမွန္ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို သိျမင္ႏိုင္ေသာ "စိတ္၀ိညာဥ္မ်ားကို ပိုင္းျခားနားလည္ျခင္း" ဆုေက်းဇူးကို လိုလားသင့္လွေပသည္။

" အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဘာသာစကား ေျပာျခင္း " တြင္ အဓိပၸါယ္ရွိသည့္၊ ေကာင္းကင္ဘာသာစကားျဖင့္ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ သီဆိုျခင္းမ်ား အက်ဳံး၀င္ျဖစ္သည္။ ရွင္ယာကုပ္က အထက္အရပ္(ေကာင္းကင္အရပ္)မွ လာေသာ အရာမ်ားသည္ စင္ၾကယ္သည္၊ အသင့္အတင့္ေနသည္၊ နဴးညံ့သိမ့္ေမြ႕သည္ ဟု ဆိုသည္။ " နဴးညံ့သိမ့္ေမြ႕ျခင္း ၀ိညာဥ္သီး " ကို ဦးစြာ မရွာဘဲႏွင့္ " အမ်ိဳးမ်ိဳးဘာသာစကားေျပာျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ဆုေက်းဇူး " ကို မည္ကဲ့သို႔ ရွာ၍ ရပါမည္နည္း။

" ဘာသာစကား အနက္ကို ေဖာ္ျပျခင္း " ဆုိသည္မွာ၊ အထက္မွလာေသာ သတင္းစကားမ်ားကို ေ၀ငွႏိုင္ရန္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ျပန္ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ တစံုတေယာက္က သတင္းစကားမ်ားကို ျပန္ဆိုရာ၌ သူ၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ အယူအဆမ်ားကို ထည့္သြင္း ျပန္ဆို ခဲ့လွ်င္ ထိုသူကို မိမိ စိတ္ခ်ပါမည္လား။ ဣေျႏၵၾကီးျခင္း၊ ခ်ဳပ္တည္းမွဳ ၾကီးျခင္းရွိေသာ သူကိုသာလွ်င္ မွန္ကန္တိက်သည့္ သူအျဖစ္ မိမိလိုလားေပလိမ့္မည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အဖ၊ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည့္ ခ်ဳပ္တည္းေသာ၊ ဣေျႏၵၾကီးေသာ သူမ်ားကိုသာ သူ၏ သန္႔ရွင္းသည့္ သတင္းစကားကို ျပန္ဆိုရန္ လိုလားေပလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါလား။

ယံုၾကည္သူ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ မိမိတို႔ထံ၌ ရွိေၾကာင္း သိရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ရွိေနျခင္းကို စိတ္ခ်ျခင္း မရွိေသာအခါ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာျခင္း ကဲ့သိုေသာ " ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး " မ်ားကို ရွာေဖြ လာတတ္ၾကသည္။ အမွန္မွာ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားအား " ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး " မ်ားကိုပဲ ေပးႏိုင္သည္မဟုတ္ပါ။ " ၀ိညာဥ္သီး " မ်ားကိုလည္း ေပးႏိုင္ပါသည္။  သ႔ိုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိထံတြင္ " ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး" မ်ားမရွိသည့္တိုင္ " ၀ိညာဥ္သီး " မ်ား ရွိေနလ်င္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ရွိေနျခင္းကို စိတ္ခ်သင့္ပါျပီ။ ထုိ  " ၀ိညာဥ္သီးမ်ား " ပိုင္ဆိုင္ျခင္းထားျခင္း အျဖစ္မွ တဆင့္တက္၍ " ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး " မ်ားကို ဆက္လက္လိုလားၾကလွ်င္ မွန္ကန္ေသာ လိုလားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ရွဳျမင္ရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

နာမေတာ္အားျဖင့္

လွမင္းသူ

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

ဘုရားေက်ာင္းျပိးေတာ့ ပလႅင္ေပၚမွာသင္းအုပ္ဆရာရဲ့ ဝတ္ရံုၾကီးတင္ျပီး အေရးေပၚ အေပါ့ပါးသြားေနပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႕ထူး ဆိုေတာ့ အသင္းသားေထာင္နဲ႕ခ်ီလာၾကပါတယ္။ အေပ်ာ္လြန္ေနတဲ့ အသင္းေတာ္လူၾကီးကိုေဇာက္ထိုး သင္းအုပ္ဝတ္ရံုၾကီးေကာက္ျခံဳဳျပီး၊ ပရိတ္သတ္ၾကီးကိုလုိက္ႏႈတ္ဆက္ေနပါေတာ့တယ္။ သိသူမ်ားက ရယ္ေမာ၊  မသိသူ မ်ားက ဟယ္..သင္းအုပ္ဆရာတစ္ပါးဆိုျပီး တရိုတေသ၊ ႏႈတ္ဆက္ေနၾကပါတယ္။

သင္းအုပ္လဲ အေပါ့ပါးသြားျပီး ျပန္လာခ်ိန္ ဝတ္ရံုေပ်ာက္လို႕ ဇေဝဇဝါနဲ႕ေတာင္ၾကည့္ေျမာက္ၾကည့္ လိုက္ရွာေနတယ္။

ေဟာ.. ေတြ႕ျပီ။ သင္းအုပ္ဆရာေဒါသနဲ႕.. ဒီေကာင္ဆိုျပီး ေအာက္ကိုခပ္သုတ္သုတ္ ဆင္းလာတယ္။ ကိုေဇာက္ထိုး ဝတ္ရံုခြ်တ္ေျပးတာ သင္းအုပ္ဝတ္ရံုျပန္ရျပီး လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္သြားတယ္။  ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ ကိုေဇာ္ထိုး။

ငါ..သင္းအုပ္ဆရာကို ပန္းသီတစ္ျခင္းနဲ႕ ဒူးေထာက္ေတာင္းပန္လိုက္ရတယ္ .. လို႕ေျပာျပပါတယ္။

******

တစ္ေန႕ သင္းအုပ္က ဂုဏ္သေရရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အထူးဆုေတာင္းေပး၊ အခ်ိန္ေပးေနလို႕ ကိုေဇာက္ထိုးက သိပ္ၾကည့္မရဘူး။ လမ္းေဘးတယ္လီဖုန္းဆီသြားျပီး သင္းအုပ္မိုဘိုင္းဖုန္းဆီ ဆက္လိုက္တယ္။ ဟဲလို..ဆရာ၊ ..ကြ်န္ေတာ္ ဦးလွဘူးပါ၊ ဝင္ဒါမီယာလမ္း၊ အိမ္အမွတ္ ၁၆(က)မွာ ေနပါတယ္။ အိမ္ေမြးေန႕ပြဲ အေရးတၾကီး ဆုေတာင္းေပးဖို႕၊ ဆရာ အကူညီေပးပါဦး၊.. ဖုန္းဆက္ေခၚတယ္။ ဆရာလဲ ဘုရားေက်ာင္းျပီးျပီိဆိုေတာ့ ခ်က္ျခင္း တကၠစီငွားျပီး ဝင္ဒါမီယာလမ္းကို သြားတယ္။ အိမ္နံပါတ္ ၁၆၊ ၁၇ ပဲရွိျပီး၊ ၁၆(က)ဆိုတာ မရွိပါဘူးေျပာလို႕ ခုနေခၚတဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကို လွမ္းေခၚေမးတယ္။ က်မတို႕က လမ္းေဘးဖုန္းေျပာတဲ့ဆိုင္ပါ ..ေျဖေတာ့ ေဒါသတၾကီးနဲ႕ ျပန္လာတယ္။ ဒီေကာင္ပဲျဖစ္မွာ စံုစမ္းေတာ့ ကိုေဇာ္ထိုးချမာ ဝန္ခံလိုက္ရရွာတယ္။

ငါ ..သင္းအုပ္ဆရာကို တကၠစီအသြားအျပန္ ေငြတစ္ေသာင္းေလ်ာ္ေပးျပီး၊ ေတာင္းပန္လိုက္ရတယ္...တဲ့။

End

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)မုရန္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ `15-Dec-2011 ကုို PDF အျဖစ္ေျပာင္းလဲ တင္ျပပါတယ္။ Print လုပ္ျပီးဖတ္လိုသူမ်ားအတြက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၈မ်က္ႏွာပါ။

ီDownload (3MB PDF file) - Click Here

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ALIVE, ALIVE
Key G

Alive, Alive, Alive forevermore
My Jesus is alive, alive forevermore,
Alive, Alive, Alive forevermore,
My Jesus is Alive forevermore.

(Sing Hallelujah) 2

My Jesus is alive forevermore.
(Sing Hallelujah) 2
My Jesus is alive forevermore.


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

ေဟ၊ ၁၃း၁၄၊ ဆာ ၂၄း၃-၅ Higher ground

၁။ ေကာင္းကင္လမ္းကို ကိုးစားတက္မည္
ေန႔စဥ္တိုး၍အထက္ေရာက္သည္
ကုန္းျမင့္ေပၚမွာေျခလွမ္းဖို႔ရာ
ေန႔စဥ္ျပဳမည္ဆုပထၳနာ

ထပ္ဆိုရန္
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ကုန္းျမင့္ေပၚမွာ
ရပ္ေနဖို႔ရာကူေတာ္မူပါ
သာ၍ျမင့္ရာကုန္းျမင့္ေပၚမွာ
ေျခလွမ္းစိမ့္ငွာမေတာ္မူပါ

၂။ ယံုမွားျခင္းႏွင့္ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းမ်ား
ရွိရာရပ္မွာမေနခ်င္ပါ
အျခားသူမ်ားေနခ်င္ေသာ္လည္း
ကုန္းျမင့္မွာသာကြ်ႏ္ုပ္ေနမည္

၃။ မာရ္နတ္ဆိုးသည္တိုက္ခိုက္ေသာ္လည္း
ထက္ရပ္မွာသာေနခ်င္လွသည္
ကုန္းျမင့္ေပၚကသီခ်င္းသံမ်ား
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ကြ်ႏ္ုပ္ၾကားရ။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

အေတာင္ေအာက္မွာ..
၀ွက္ထားမူပါ
ေစာင့္ထိန္းပါ...
တန္ခိုးၾကီးလက္ေတာ္၀ယ္

CHO..
ပင္လယ္လိႈင္းလံုးရယ္
မိုးၾကိဳးထန္ခ်ိန္ ေလဟုန္စီးအဖႏွင့္
မုန္တိုင္းမ်ားအထက္
ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးရွင္
လိႈင္းလံုးေတြေပၚ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ
ျငိမ္၀ပ္လွ်က္..ေနမည္။


ကိုယ္ေတာ္႔ သာ
ခိုနားေစပါ
ခက္ခဲခ်ိန္
ကိုယ္ေတာ္တန္ခိုး..ယံုၾကည္

CHO..
ပင္လယ္လိႈင္းလံုးရယ္
မိုးၾကိဳးထန္ခ်ိန္ ေလဟုန္စီးအဖႏွင့္
မုန္တိုင္းမ်ားအထက္
ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးရွင္
လိႈင္းလံုးေတြေပၚ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ
ျငိမ္၀ပ္လွ်က္..ေနမည္။