မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Sunday, Mar 01st

Last update11:29:45 PM GMT

You are here:: ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)

E-mail Print PDF


ီDownload Link

http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit%20July%202012.pmd.pdf

မာတိကာ
ေကာင္းကင္၌ဆုလဒ္မ်ားခံစားဖို႔ - ညီအစ္ကိုႀကီးီဦးတင္ေမာင္ထြန္း
အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဇာတိသေဘာကို ျငင္းပယ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးထန္က်င့္လန္
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္တိုးဝင္ပါ - ဆရာဦးၫြန္႔လွ
ယခုဘဝေနာင္ဘဝႏွင့္ဆိုင္ေသာအာမခံခ်က္ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးတင္ေမာင္ၫို
သမၼာက်မ္းစာကိုအေလးဂ႐ုျပဳ၍ - ဆရာဦးေအာင္သက္ၫြန္႕
သက္ေသခံခ်က္

ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း

လူ၌ ခႏၶာႏွင့္ ဝိညာဥ္ ႏွစ္ျဖာ တြဲဖက္ေနပါသည္။ ခႏၶာက အနားယူဖို႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္က အေရးမႀကီးေသာ္လည္း ဝိညာဥ္အိပ္ေပ်ာ္ေနပါက ယံုၾကည္သူတို႔အတြက္စိတ္ပူစရာျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းကာလက ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားအား ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္၍ သက္ေသခံဖို႔
မေျပာပါ။ ေလာကလူသားမ်ားအားငါ့နာမႏွင့္ သမုတ္ေသာငါ့လူမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ ငါ၏သက္ေသကို ေတြ႔ရမည္ဟု ဘုရားသခင္က မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသည္ကို ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္၌ လကၡဏာရွိပါသည္။ ထုိလကၡဏာက ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ရွိေသာလူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားမွ ေပါက္ဖြားရပါသည္။ အာျဗဟံမွ အစျပဳပါသည္။ ဤသည္မွာယေန႔ ဓမၼသစ္ကာလရွင္သန္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္တည္းဟူေသာအသင္းေတာ္၏အရိပ္ျဖစ္ပါသည္။ အရိပ္ဟူသည္ ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႔ရပါ။ (ကမၻာ၊ ၅း၂၄)တြင္ဧေနာက္အားျဖင့္ အစျပဳေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က လူသည္ အျပစ္၌ ၿပိဳလဲသြားၿပီးခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။လူအမ်ားက မိမိတို႔လုပ္ခ်င္ရာကိုလုပ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးသား၌ ဘုရားသခင္ကို အာ႐ံုျပဳ၍အသက္ရွင္ေနသူ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္မတိုင္မွီ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္ခြင့္မရေသာ္လည္း အသက္ရသြားေသာသူတစ္ေယာက္ကို(ကမၻာ ၄)တြင္ ေတြ႔ရသည္။ သူကအာေဗလ ျဖစ္ပါသည္။ အာေဗလႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာ၌ အာေဗလသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္းတရားေဟာေသး၏ဟု (ေဟျဗဲ၊ ၁၁း၄)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။အာေဗလပူေဇာ္ေသာယဇ္ကို ဘုရားသခင္က လက္ခံၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျဖစ္သြားပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ကမၻာေလာကႀကီးထဲ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္သြားၿပီးမွသူ႔အား ကိုယ္ေတာ္က သိမ္းယူေတာ္မူပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ေသျခင္းႏွင့္ မေတြ႔ရဘဲ ေကာင္းကင္ဝင္သြားပါသည္။

ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ြ႔ေ႔ေသာသူ
(ကမၻာ၊ ၆း)တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေနာဧကို ေတြ႔ရသည္။ ေနာဧသည္ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာသူျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။(ကမၻာ၊ ၆း၈) ထုိအခ်ိန္ကာလကဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာ သူရွိခဲ့လွ်င္ ယေန႔သာ၍ ရွိႏိုင္ပါသည္။ထုိအခ်ိန္က လူသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၾသတၱပၸအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ၾကသည္။ ထုိမွတဆင့္ ပညတ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီးယေန႔မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ၾကရပါသည္။ ၾသတၱပၸႏွင့္ဆက္ျခင္းက ေရဒီယို ဖြင့္၍ နားေထာင္သက့ဲသို႔ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူအား ထုိအခ်ိန္ကာလက ၾသတၱပၸ၌ အသိေပးေဖာ္ျပပါသည္။ ယေန႔တြင္မူ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကဲ့သို႔ ထင္ထင္ရွားရွားသိျမင္ႏိုင္သည္။ေနာဧႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္မွာ

''ေနာဧသည္ ေျဖာင့့္္မတ္ေသာသူ၊ူ၊ မိမိမိအိအမ်ိဳိဳး၌ စံုံုလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာ၏'(ကမၻာ၊ ၆း၉)''

ထုိအခါ ေျမႀကီးသည္ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ပုပ္စပ္လ်က္ရွိ၏''(ကမၻာ၊ ၆း၁၁)

ကမၻာႀကီးေပၚရွိလူမ်ားအလြန္ဆိုးေနၾကခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္
သြားလာေသာသူရွိပါသည္။ ဆိုးေနေသာသူမ်ားၾကား၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာေသာေနာဧကို ဘုရားသခင္စကားေျပာပါသည္။ ေနာဧသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔ သာမညလူသာျဖစ္ပါသည္။ ေနာဧအား ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္တကြ လူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးမည္ဟု အသိေပးပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ကမၻာႀကီးထဲ၌ေနာဧအသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ သေဘၤာေဆာက္ဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ လူတို႔ကိုလည္း ကမၻာႀကီးကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း သတိေပးေစပါသည္။ လူတို႔က မယံုၾကည္ၾကပါ။ ေနာဧအား အ႐ူးဟုဆိုၾကသည္။သူတို႔ မ်က္ေစ့ႏွင့္ၾကည့္၍ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ စဥ္းစားပါက ေတာင္ေပၚ၌သေဘၤာေဆာက္ျခင္းသည္ ဘုရားေစခိုင္းျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ေရလႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာဧႏွင့္ဇနီး သားသံုးေယာက္ႏွင့္ ေခြၽးမသံုးေယာက္တို႔သာ သေဘၤာထဲသို႔ဝင္ၾကသျဖင့္ အသက္ရွင္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ေနာဧအခ်ိန္ကာလၿပီးေနာက္ (ကမၻာ၊ ၁၂)တြင္ ဘုရားသခင္က ေလာကႀကီးထဲမွ အာျဗံကို နာမည္ႏွင့္ေခၚ၍ ဆက္သြယ္မႈျပဳပါသည္။ ထုိသို႔ေခၚျခင္းမွာသူ၏ျပည္၊ သူ၏အမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားထဲမွ ထြက္ၿပီး ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျပလတၱံ႔ေသာျပည္သို႔ သြားေစဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူယေန႔အသင္းေတာ္ကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လမ္းျပေနပါသည္။ၿပီးမွ သင့္အား လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေစမည္ဟု အာျဗံအား ဘုရားသခင္က ကတိ
ေပးပါသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ အာျဗံ၌ကေလး မရွိပါ။ ထုိသို႔ကေလးမရွိဘဲၾကာျမင့္စြာ ခရီးသြားေနရင္းႏွင့္ သားမရွိဘဲ သြားေနရ၍ အာျဗံစိတ္ပ်က္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီးေပၚ၌လူမ်ိဳးႀကီး ျဖစ္ဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္တိုင္း
ကိုယ္ေတာ္က စကားေျပာပါသည္။မည္သို႔စကားေျပာပါသနည္း။ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုအားျဖင့္၄င္း၊ အသံေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ အလင္းေတာ္အားျဖင့္၄င္း စကားေျပာပါသည္။ (ကမၻာ၊၂၈)တြင္ ယာကုပ္သည္ အစ္ကို၏ရန္ကို ေၾကာက္၍ ဦးရီးေတာ္လာဗန္ထံသို႔ ေျပးရာတြင္ လမ္း၌ တစ္ညအိပ္စဥ္ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ရပါသည္။ ေျမႀကီးေပၚ၌ ေလွခါးေထာင္လ်က္ရွိၿပီး မိုဃ္းေကာင္းကင္တိုင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေလွခါး၌ေကာင္းကင္တမန္တို႔က တက္ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ထာဝရဘုရားသည္ ေလွခါးထိပ္၌ ရပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ယာကုပ္အား ငါသည္ သင္၏အဘအာျဗဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇက္၏ဘုရားတည္းဟူေသာထာဝရဘုရားျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသို႔ဘုရားသခင္ဆက္သြယ္ျခင္းခံရသူသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ဧေသာသည္ လူမ်ိဳးႀကီး မဝင္ပါ။ ဘုရားေပးေသာသားဦးအရာကို အေရးမထား၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳၿပီး ဆာေလာင္မႈေၾကာင့္ သားဦးအရာကို ပဲဟင္းတစ္ခြက္ႏွင့္ေရာင္းစားပါသည္။ ယေန႔ ဘုရားသခင္ကို ဥေပကၡာျပဳလိုေသာသူမ်ားလည္း ရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလုိက္လိုေသာသူလည္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလိုက္သူက သက္ေသေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အာျဗံအား ဘုရားသခင္ကစကားေျပာပါသည္။ အာျဗံက ကေလးမရွိသျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္အိမ္၌ ဘြားေသာကြၽန္သည္ ကြၽႏ္ုပ္အေမြခံျဖစ္ရပါမည္လားဟု ေမးလွ်င္ ဤသူသည္
သင္၏အေမြခံမျဖစ္ရ၊ သင္၏ကိုယ္ထဲက ထြက္ေသာသူသည္ သင္၏အေမြခံျဖစ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ထုိသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း ၾကာျမင့္စြာ ကေလးမရသျဖင့္ ဇနီးအႀကံေပးသည့္အတိုင္း ကြၽန္မကို သိမ္းယူပါသည္။ ထုိသို႔သိမ္းယူသျဖင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးလာၿပီး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ပဋိညာဥ္ႏွင့္ရေသာသား မဟုတ္ပါ။ဘုရားသခင္၏အခြင့္ေတာ္အားျဖင့္ရေသာသားျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ေသာသူမူမ်ား

ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရေသာသားက အံ့ၾသဘြယ္လကၡဏာသက္ေသပါရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာျဗဟံသည္အသက္တစ္ရာျပည့္မွ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာသားကို ရပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ အာျဗဟံ၏ဇနီးစာရာသည္ အသက္ႀကီး၍ေသြးဆံုးၿပီး လူ႔အေနႏွင့္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခ်ိန္ေရာက္မွဣဇက္ကို ရပါသည္။ အာျဗဟံ၌ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သက္ေသက ေပၚလာပါသည္။ ထုိသို႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သက္ေသႏွင့္တကြ ေပၚလာေသာလူမ်ားထဲမွဆင္းသက္လာေသာသူမ်ားတြင္ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူ
က အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ အဘိမလက္အမည္ရွိတစ္ပါးအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္လည္း ပါလာပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ အားလံုးကို မေဖာ္ျပေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူအားလံုးသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ ဣသေရလလူမဟုတ္ၾကေသာ္လည္း လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကသည္။ ယေန႔၌လည္း ခရစ္ယာန္မျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားႏွင့္ဆက္သြားေသာသူမ်ားရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ေသာသူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ေသာသူမ်ား၏အသက္တာ၌ အံ့ၾသဘြယ္
ျဖစ္ပါသည္။ (ကမၻာ၊ ၁၇)တြင္ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံအား ဂတိေတာ္ႏွင့္အညီ ရေသာသားကို ေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေတာ္ေပးပါသည္။ထုိသားသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဣရွေမလကိုလည္း ဘုရားသခင္ကေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသားသည္လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ မျဖစ္ပါ။ (ထြ၊ ၁၂)ေရာက္လာသည့္အခါ ေမာေရွႏွင့္ဘုရားသခင္စကားေျပာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေမာေရွအား ဘုရားသခင္က သင့္အား အဲဂုတၱဳျပည္မွ ဣသေရလလူတို႔ကို ႏႈတ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဖာေရာဘုရင္ထံသို႔ ေစလႊတ္မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိအခါ ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဣသေရလလူတို႔ရွိရာသို႔ေရာက္၍ သင္တို႔ဘိုးေဘးမ်ား၏ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကို သင္တို႔ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္ၿပီဟုဆိုလွ်င္ သူတို႔က ထုိဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကား အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးလွ်င္အကြၽႏ္ုပ္အဘယ္သို႔ ျပန္ေျပာရမည္နည္းဟု ဘုရားသခင္အား ေမးေလွ်ာက္ပါသည္။ ေမာေရွသည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ လူသတ္မႈႏွင့္ ထြက္ေျပးလာေသာသူျဖစ္၍ သူတို႔ႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနပါသည္။တဖန္ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ စကားအေသာသူျဖစ္သည္ဟု ဆိုျပန္လွ်င္သင္၏အစ္ကိုအာ႐ုန္ကို သင္၏ကိုယ္စားစကားေျပာေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေမာေရွႏွင့္ အာ႐ုန္ၿပီးေနာက္ ေယာ႐ႈ၊ ကာလက္တို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္သည္။ က်န္လူအမ်ားက အေရအတြက္အားျဖင့္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း လူအမ်ားႀကီးဝင္သာျဖစ္ၾကသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္သူမ်ားကိုဘုရားသခင္က တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါသည္။ က်န္လူမ်ားကို ဘုရားသခင္က မဆက္၍လား။ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွလံုးသားက ဘုရားသခင္ႏွင့္ မဆက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူသည္ ဦးေႏွာက္အသိႏွင့္ သြားေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ထုိသူႏွင့္ ဘုရားသခင္ဆက္၍ မရပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ထုိအတိုင္း သက္ေသေဖာ္ျပပါသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးက ထုိသို႔ေသာသူမ်ားသည္ မ်က္ေစ့ႏွင့္မျမင္၊နားျဖင့္မၾကား၊ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ မခံစားတတ္ေသးေသာသူမ်ားဟု ဆိုပါသည္။ (၁ေကာ၊ ၂း၉-၁ဝ)

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ သြားလာေသာသူမ်ားသည္ သင္ထားေသာအရာကို နားလည္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ထားေသာနက္နဲမႈကိုနားမလည္ပါ။ ဘုရားကိုခ်စ္၍ ႏွလံုးႏွင့္သြားလာေသာသူကို ဘုရားသခင္က ေဖာ္ျပပါသည္။တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုသည္လည္းဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပမႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တမန္ေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္အတူပါရွိွိ၍

ထုိမွတဆင့္ ပင္ေတကုေတၱေန႔ ေရာက္လာေသာအခါ အ့ံၾသဘြယ္ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ႏွင့္ျပဳေသာအမႈကို ေတြ႔ရသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို ခံရေသာလူစုက အသက္တာမ်ား ေျပာင္းလဲဖို႔ရန္ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကိုအစျပဳေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္လည္း မိမိတပည့္ေတာ္မ်ားအား သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ သြား၍ ငါ၏ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာသည့္အတြက္ ဧဝံေဂလိဆရာမ်ားသည္ ေလာကုတၱရာ၌ ေရႊတည္းဟူေသာထာဝရတည္ေသာအက်ိဳးကို ရမည္ျဖစ္သည္။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာသူမ်ားသည္ ထာဝရကာလ၌ ဧဝံေဂလိဆရာတို႔အတြက္ ေရႊျဖစ္ပါသည္။

''တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ထြက္သြား၍ ဘုရားသခင္သည္မစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊သူတို႔၌ျဖစ္ေသာနိမိတ္လကၡဏာအားျဖင့့္္ ႏႈတႈတ္က္ကပတ္တ္တရားေတာ္ကို တည္ေစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌တရားေဟာၾက၏''(မာ၊ ၁၆း၂ဝ)

တပည့္ေတာ္တို႔ထြက္သြားၿပီး ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာသည့္အခါ သခင္ဘုရား၏မစျခင္းသက္ေသပါေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ဧဝံေဂလိတရားကို သင္ေပးၿပီးပါဝင္၍ လႊတ္လိုက္ပါက ေငြျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘ႑ာ၌ ေရႊ၊ ေငြႏွင့္ေက်ာက္ေကာင္းဟူ၍ ရွိပါသည္။ ေငြသည္လည္း မီးမေလာင္ပါ။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအမႈ၌ ဘုရားသခင္အတူပါရွိသည့္အခါ နိမိလကၡဏာျဖစ္၍ အ့ံၾသဘြယ္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းသက္ေသကို ေတြ႔ရပါသည္။ (တမန္၊၁၁း၁၉-၂၁)တြင္ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သေတဖန္၏အမႈေၾကာင့္ ညဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရသျဖင့္ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားသြားၾကၿပီးကုပ႐ု၊ အႏိၱအုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္သြားကာဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကပါသည္။ ေရႊျဖစ္ဖို႔မလုပ္ဘဲ တစ္ေနရာတည္း၌ ေနၾကသျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို ဖိအားေပး၍ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲလြင့္သြားေစပါသည္။

''ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္သည္ ထုိသူတို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္၍ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲၾက၏''(တ၊ ၁၁း၂၁)

ဧဝံေဂလိလုပ္ေသာသူတို႔၏အေပၚ၌ အၿမဲတေစဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္ရွိပါသည္။ အခစားလုပ္ေသာသူတို႔၌ မရွိပါ။ ေစတနာႏွင့္လုပ္ေသာသူ၊ ေမတၱာႏွင့္လုပ္ေသာသူတို႔အေပၚ၌ သခင္ဘုရား၏လက္ေတာ္အစဥ္ရွိပါသည္။ ထုိသို႔ရွိသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယုံၾကည္၍ ေျပာင္းလဲလာၾကပါသည္။ ယေန႔ဧဝံေဂလိေဟာဖို႔ရန္ ကမၻာ့သာသနာျပဳအဖြဲ႕မ်ားက ရက္သတ္မွတ္၍ တြန္းအားေပးၾကသည္။ ဘုရားသခင္ ကမူ ေန႔တိုင္း ဧဝံေဂလိေဟာၾကဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔က လူမ်ိဳးႀကီးဝင္လား၊ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔ လူအမ်ားႀကီးဝင္လား၊ ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔လူအမ်ားႀကီးဝင္ျဖစ္ပါက အခမဲ့ရေသာဘုရားသားသမီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကေပမည္။ ဘုရားသခင္သားသမီးျဖစ္ရျခင္းက အခမဲ့ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာအားျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔ေရႊေရာက္ပါသလား၊ ေငြ ေရာက္ေနပါသလား။ ေကာင္းကင္သို႔ ေငြေရာက္လုိပါက ဧဝံေဂလိအတြက္ပ့ံပိုးၾကပါ။ ဆုေတာင္းၾကပါ။ ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊပို႔လိုပါက ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံၾကပါ။ သက္ေသခံခိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာေျပာခိုင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာဧဝံေဂလိသည္ စာကိုဖတ္ၿပီး၊ က်က္ၿပီးေဟာခိုင္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ အသက္တာ၌ ကိုယ္ေတြ႔ခံစားရေသာသက္ေသ၊ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို တဆင့္ျပန္၍ေျပာျပျခင္း၊သက္ေသခံျခင္းသည္သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားက အျပစ္သားတိုင္းအတြက္ ေကာင္းေသာသတင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္ရွိေနေသာသူသည္ ေသလွ်င္ ငရဲက်မွာေသျခာပါသည္။ ဘာသာတိုင္းကိုေလ့လာဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ မေကာင္းမႈျပဳေသာသူဘယ္တစ္ေယာက္မွ်ေကာင္းေသာေနရာသို႔မေရာက္ႏိုင္ပါ။

မိမိတို႔မေကာင္းတာ မလုပ္ပါဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုေနၾကေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုးက အပါယ္ေၾကာက္ေနပါကမေကာင္းတာလုပ္ထား၍ျဖစ္သည္။အျပစ္ရွိေန၍ျဖစ္ပါသည္။ အေၾ<ြကးမရွိပါက အေၾကြးရွင္ကို ေၾကာက္စရာမရွိပါ။ အေၾကြးရွိပါက အေၾကြးရွင္၏အသံကို ၾကားယံုႏွင့္ပင္ ပုန္းေနရပါသည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းကို ေၾကာက္ေနၾကရပါသည္။ ထုိအေျခမွ လြတ္ႏိုင္မည့္သတင္းက သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုမခံရ၊ သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးျဖစ္သည္။ (ေယာ၊၃း၁၈)(ဂလာ၊၃း၂၆) ဣသေရလလူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သက္ေသကိုထူဖို႔ ဘုရားသခင္၏လူျဖစ္ခြင့္သာရၾကသည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾကရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္သို႔ ဝင္ခြင့္ရၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေကာင္းကင္သို႔ မည္သည့္အရာပို႔ၾကမည္နည္းး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေလာက၌ ပိုင္ဆိုင္သမွ်တိုက္၊ အ္ိမ္၊ ကား၊ေရႊ၊ ေငြပစၥည္းဥစၥာအားလံုးတို႔သည္တစ္ေန႔ ေလာကမွ ထြက္ခြာသြားေသာအခါ က်န္ရစ္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။

ဧဝံေဂလိအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ပါဝင္ခဲ့သမွ်မက်န္ခဲ့ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာေျပာင္းလဲၿပီး ခင္ပြန္း၊ ဇနီးမေျပာင္းလဲေသးပါက၊ သူတို႔ငရဲသြားရမည့္အေရးစဥ္းစားၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ၾကပါရဲ႕လား၊ အမွန္ခ်စ္ပါက အိပ္ေပ်ာ္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ မခ်စ္ပါက ဒီေလာက္ဆိုးေသာသူ ငရဲသြားတာေတာင္နည္းေသးတယ္ဟု ဆိုၾကေပမည္။ သတင္းေကာင္းက လူတိုင္းၾကား၍ ခံစားဖို႔ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ေဝစာေဝျခင္းအားျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ယေန႔ မေျပာင္းလဲလွ်င္လည္း တစ္ေန႔ေျပာင္းလဲလာဖို႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲတိုင္း ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊမႈန္ကေလးမ်ားပို႔ထားျခင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းကင္သို႔ ေရာက္သြားသည့္အခါ မ်ားစြာေသာဆုလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္ကို ဆင္ျခင္၍ အားထုတ္လ်က္ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ရန္ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။


နာမေတာ္ျမတ္၌
ညီအစ္ကိုၾကီး Dr. တင္ေမာင္ထြန္း (Rev)

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

မေဟာျဖစ္သည့္တရားတစ္ပုဒ္


ကိုေမတၱာ(သင္းအုပ္ဆရာ)


"ဗူး ....  ပူအိုက္လိုက္တာကလည္း လြန္ေရာကြာ" 
" ေၾသာ္ .. ေမာင္ျပန္လာျပီလား"
ေျပာေျပာဆိုဆိုျဖင့္ ကိုေမတၱာခြ်တ္၍လုပ္ေပးလိုက္ေသာ တိုက္ပံုအကၤ် ီ ကိုယူကာ အကၤ် ီခ်ိတ္တြင္လွမ္းခ်ိတ္လိုက္ရင္း ..
" ေရာ့ .. ေမာင္၊ ေရေလးေသာက္လိုက္ပါဦး၊ ခဏနားလိုက္ေနာ္။ ျပီးရင္ 'ေမာ္' ေထာင္းထားတဲ့ မရမ္းသီးေထာင္း စပ္စပ္ကေလးနဲ႔ ထမင္းစားၾကရေအာင္ေနာ္။ ကန္ဇြန္းရြက္ခ်ဥ္ရည္ ဟင္းေလးနဲ႔ ၾကက္ဥလည္း ေၾကာ္ထားတယ္"
ဇနီးသည္ ေဒၚသင္းသင္းေအာင္၏ ေျပာစကားကို နားေထာင္ရင္း ကိုေမတၱာ ပခံုးတစ္ခ်က္တြန္းလိုက္ကာ...
" ေအးကြာ .. 'ေမာ္' ေထာင္းထားတဲ့ မရမ္းသီးေထာင္း စပ္စပ္ကေလးကေတာ့ စားခ်င္သကြာ။ ဒါေပမဲ့ ဒီမနက္ အသင္းေတာ္အစည္းအေ၀းသြားရင္း သင္းေထာက္ ကိုစတီဗင္က ေက်ာက္ပြင့္လို႔ ဆိုင္မွာ လိုက္ေကြ်းတာနဲ႔ ဗိုက္ကားလာတယ္ကြာ။ လူပ်ိဳသိုးၾကီး ျမန္ျမန္စံြပါေစလို႔ေတာင္ ဟာသေဖာက္ျပီး၊ ေနာက္ခဲ့ရတယ္ကြာ၊ ဟဲ ဟဲ .."
" အင္း ... ဒါဆိုရင္ေတာ့ ညေနထမင္း ေလွ်ာ့ခ်က္ရေတာ့မယ္။ ေမာင္ကေတာ့ေလ၊ အိမ္မွာမိသားစုနဲ႔ ထမင္းလက္ဆံု စားဖို႔ေတာင္ ခ်ိန္းရမလိုပဲေနာ္၊ ဆံုခဲလိုက္တာ .."
" အင္းေလ ... ေမာ္ရာ၊ အမႈေတာ္ေဆာင္ဘ၀က ဒီလိုပါပဲ .."
" ေမာင္ေနာ္ .. အျပင္မွာ သူမ်ားေကြ်းတာလည္း စားေပါ့၊ စားေကာင္းတိုင္းလည္း စြတ္ျပီးမစားနဲ႔။ အသက္ရလာျပီးမဟုတ္လား။ ေမာင့္ဗိုက္က တေျဖးေျဖးနဲ႔ ပိုပို ရႊဲလာတာ သတိျပဳမိရဲ့လား .."
" အဟား .. မိန္းမေျပာမွပဲ သတိထားမိတယ္။ အဟုတ္သားပဲကြ၊ ရပါတယ္ကြာ..။ ႏွစ္ပါတ္ေလာက္ မနက္ေစာေစာ ထေျပးလိုက္ရင္ က်သြားမွာပါ။ ဘာလဲ...ဗိုက္ရႊဲလာတာ မလွေတာ့ရင္ ေမာ္က မခ်စ္ေတာ့ဘူးလား.."
" မဟုတ္ပါဘူး ေမာင္ရာ..။ ေမာင္က ခဏခဏ ေသြးတိုးတက္တတ္တယ္ မဟုတ္လား။ စိတ္ပူလို႔ပါ။ ေတာ္ၾကာ က်န္းမာေရးထိခုိက္ေနမွ ေမာင့္ အသင္းေတာ္ တာ၀န္ေတြ လစ္ဟင္းေနမွာစိုးလို႔ ေျပာတာပါ။ "

" ေၾသာ္.. ဒါနဲ႔ ေမာ္ေရ .... သားေတာ္ေမာင္ ဘယ္သြားလဲကြာ၊ ဒီေန႔ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ မဟုတ္လား.."
" ေျပာ .. မေျပာခ်င္ဘူး ေမာင္ရာ၊ ေမာင့္သားက ဘယ္လို၀ါသနာမွန္းလည္း မသိဘူး၊ အား .. အားတိုင္း  .. ငါးမွ်ားတံ တစ္လက္နဲ႔ ထြက္ေရာ၊ အခုလည္း ဟိုး... အင္းစပ္မွာ ငါးမွ်ားဖို႔ အေဖာ္ေတြနဲ႔ လိုက္သြားေလရဲ့ .."
" ခက္ပါလား ေမာ္ရာ... ေမာ္မေျပာဘူးလား၊ ဒီေလာက္ေနပူျပင္းတာ အေတာ္ၾကား ဖ်ားနာရင္ မခက္ဘူးလား၊  အားလပ္ခ်ိန္မွာ စာေလးဘာေလး က်က္ခိုင္းပါလား၊ ဟိုလပတ္မွာလည္း အဆင့္က်တယ္ဆို..."

ကိုေမတၱာ ျမည္တြန္ ေတာက္တီးမႈေၾကာင့္ ဇနီးသည္ျဖစ္သူ ေမာ္လည္း စိတ္ညစ္လာပံုျဖင့္ ...
" ေျပာပါလား .. ေမာင္ရာ။ ကိုယ္ေတာ္ေလးက ေျပာေနရင္း တန္းလန္း ေမာ္ မီးဖိုေခ်ာင္၀င္ေနတုန္း၊ လွစ္ကနဲ ေပ်ာက္သြားတာ၊ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ငါးမွ်ားတံေတြလည္း မရွိေတာ့တာ ေတြ႔ရတယ္။ ေမာင့္သား ျပန္လာမွ ေမာင္ပဲ ဆံုးမေတာ့။ ေမာ္ေတာ့ စိတ္ကုန္လာျပီ .."
" မိဘစကား နားမေထာင္ခ်င္တဲ့သား၊ ျပန္လာပါေစဦး၊ ျပန္လာမွ ေကာင္းေကာင္း ဆံုးမရမယ္" ဟု စိတ္ထဲမွာ ၾကံဳး၀ါးရင္း ကိုေမတၱာ စိတ္တိုတိုျဖင့္ ပက္လက္ ကုလားထိုင္မွာ လွဲရက္ျဖင့္ ေမွးကနဲ ျဖစ္သြားပါေတာ့သည္။

*     *     *     *

" ေညာင္ .. ေညာင္ .. ေညာင္" ဟူေသာ ပူစီကေလး ေအာ္သံေၾကာင့္ ကိုေမတၱာ အိပ္ေပ်ာ္ရာမွ ႏိုးကာ မ်က္စိဖြင့္လုိက္သည္။
" ေၾသာ္ ... ကိုယ္ေတာ္ေလး ျပန္ေရာက္ေနျပီေကာ"
ကိုေမတၱာ ေမးေငါ့ စကားအဆံုးတြင္ မ်က္လံုးအ၀ိုင္းသားျဖင့္ ထမင္း၀ိုင္းတြင္ ထမင္းစားေနေသာ သားေတာ္ေမာင္ ဖိုးေကာင္းၾကီးတစ္ေယာက္ အေဖ့အား ေၾကာက္စိတ္ျဖင့္ ထမင္းပင္ နင့္သြားရွာပါသည္။ အကၤ် ီႏွင့္ ေဘာင္းဘီတို႔တြင္လည္း ရြ႔ံမ်ား ေပက်ံေနသည္ကို ေတြ႔လိုက္ေတာ့ ကိုေမတၱာ ရင္ထဲ ေထာင္းကနဲ ျဖစ္သြားကာ ..
" ဖိုးခြား .. မင္း ဘယ္ကျပန္လာတာလဲ၊ အပါးကို ေျပာစမ္း"
ခပ္ထန္ထန္ေလး ဟိန္းေဟာက္လိုက္မႈေၾကာင့္ ဖိုးခြားၾကီးတစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာေလး ငယ္သြားသလို၊ သူ႔ထမင္းပန္ကန္ထဲမွ ခ်ေကြ်းထားေသာ ထမင္းပံုကေလးကို မစားပဲ ငံုနမ္းေနေသာ ေၾကာင္ပူစီကေလးေတာင္ အေ၀းကို ထြက္ေျပးသြားရွာပါသည္။
" ဟိုး... ဟိုေလ၊ အင္းထဲမွာ ေလာအယ္တို႔နဲ႔ ငါးမွ်ားလိုက္သြားတာ "
" ေၾသာ္ .. ေတာ္ေတာ္ေလး အလုပ္အကိုင္ၾကီး လုပ္ေနတယ္ေပါ့၊ ဟုတ္လား၊  မင္းအေမက မင္းကို မသြားပါနဲ႔ .. ေနပူတယ္လို႔ ေျပာထားရဲ့နဲ႔ ေပ်ာက္သြားတယ္။ မင္း အခု (၁၀)ႏွစ္ေတာင္ မျပည့္ေသးဘူး၊ မိဘစကား နားမေထာင္ခ်င္ဘူး၊ ၾကီးလာရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ေျပာစမ္း"
" နားေထာင္မွာပါ အပါးရယ္၊ အခုေရျပန္က်သြားခ်ိန္ ငါးေတြ တအားဆြဲတယ္ ဆိုတာနဲ႔ လိုက္သြားတာပါ။ အခုေတာင္ ဆယ္ေကာင္ေလာက္ ရခဲ့တယ္။ ငါးခူ အၾကီးၾကီ ႏွစ္ေကာင္ေတာင္ ပါေသးတယ္"
" တိတ္စမ္း ... ဘာမွ အတြန္႔တက္မေနနဲ႔၊ မင္းကိုေလ ငါရိုက္မိေတာ့မယ္၊ သြားယူစမ္း .. ငါးမွ်ားတံေတြ"

ေၾကာက္ေၾကာက္ရြံ ့ရြံ ့ ျဖင့္ အေဖျဖစ္သူ၏ ဆူပူ မာန္မဲမႈေၾကာင့္ ငါးမွ်ားတံေလး(၂)ေခ်ာင္းကို တုန္တုန္ရီရီျဖင့္ လာေပးရွာသည္။
" ကဲကြာ .. ကဲကြာ .. ေျဖာင္း .. ေျဖာင္း... မိဘစကားနားမေထာင္ခ်င္ဦး"
" အေဖရယ္ ... မလုပ္ပါနဲ႔"

ကိုေမတၱာ စိတ္ဆိုးဆိုးျဖင့္ သားေတာ္ေမာင္အား ရိုက္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ သူ၏ ငါးမွ်ားတံေလး (၂)ေခ်ာင္းကို အားႏွင့္ အင္ႏွင့္ အပိုင္းပိုင္း ခ်ိဳးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဖိုးေကာင္းၾကီးခမ်ာ ဖခင္ျဖစ္သူ ခ်ိဳး၍ လႊြင့္ပစ္လိုက္ေသာ ငါးမွ်ားတံေလးကို ေျပးေကာက္ရင္း မ်က္ရည္မ်ား ျပည့္ေနေသာ မ်က္၀န္းၾကီးျဖင့္ တစ္ခ်က္ေမာ့ၾကည့္ကာ..
" အဟီး .. ရႊတ္ ... အဟင့္ ... ဟင့္..   အေဖက ငါးမမွ်ားရဖူးပဲ ေျပာတာ၊ အေဖက သူမ်ားအိမ္မွာ ဘုရားရွိခိုးသြားတိုင္း၊ အသားဟင္းေတြ အျမဲစားေနတာ၊ သားလည္း စားခ်င္တာေပါ့ .. အဟီး ..ရႊတ္ .. သားကေတာ့ ငါးမွ်ားလို႔ ရတဲ့အခါမွပဲ အေမက အဲဒီငါးေတြကို ေၾကာ္ေပးတာ၊  သား .. ငါးေၾကာ္ စားခ်င္လို႔  ေနပူထဲထြက္ျပီး ငါးသြားမွ်ားတာပါ အေဖရယ္"

တရႈံ ့ရံႈ ႔ ငိုရင္း ဖခင္ျဖစ္သူ သင္းအုပ္ဆရာကိုေမတၱာအား ေျပာလိုက္ေသာ သားျဖစ္သူ၏ စကားအဆံုး၀ယ္၊ ကုိေမတၱာ တစ္ေယာက္ ပါးစပ္ၾကီး အေဟာင္းသားျဖင့္ ေျခပစ္လက္ပစ္ ပက္လက္ကုလားထိုင္ေပၚ ပံုလ်က္ က်သြားပါေတာ့သည္။ တရႈံ ့ရံႈ ႔ ငိုေနေသာ သားငယ္ကို တလွည့္၊ သားႏွင့္ အေဖၾကား အိမ္တြင္းစစ္ပြဲ အေသးစားကေလးတြင္ မပါလိုေသာေၾကာင့္ မီးဖိုေခ်ာင္တြင္ ထိုင္ရင္း ၾကက္သြန္ႏြာေနေသာ ဇနီးသည္ ေမာ္ကို တလွည့္ ၾကည့္ကာ၊ ကိုေမတၱာ တစ္ေယာက္ ဘယ္ေတာ့မွ ေဟာျဖစ္မည္မဟုတ္ေသာ တရားေဟာခ်က္ တစ္ပုဒ္ကို ခ်က္ခ်င္း ရလိုက္ပါေတာ့သည္။ ရြံ ့ေပေနေသာ အကၤ် ီ၊ ေဘာင္းဘီ တို႔ျဖင့္၊ တရႈံ ့ရႈံ ့ ၀မ္းနည္း ငိုေၾကြးေနေသာ သားငယ္ျဖစ္သူကို လွမ္း၍ ေပြ႔လိုက္ရင္း...
"  ျဖစ္မွ ျဖစ္ရေလ .. သားရယ္"

ကိုေမတၱာတစ္ေယာက္ သားကို ေထြးေထြး ေပြ႔ရင္း၊ အမႈေတာ္ေဆာင္မိသားစုကို အသင္းသူ/အသင္းသားမ်ား နားလည္ပါေစေတာ့ ဟုသာ တိုးတိုးေလး ေရရြတ္ေနမိပါေတာ့သည္။

ဒီကေန႔ ညေနစာကိုေတာ့ သားငယ္မွ်ားလာေသာ ငါးဟင္းတစ္ခြက္ကို ၾကင္နာေသာ အျပံဳးမ်ားျဖင့္ မိသားစု အတူစားရန္ မျဖစ္မေန ၾကိဳးစားမည္ဟု ကိုေမတၱာစိတ္ထဲမွ ဆံုးျဖက္လိုက္မိပါေတာ့သည္။ ဇနီးသည္ျဖစ္သူအား ကိုေမတၱာေျပာလိုက္သည္။

"  ေမာ္ေရ.. သားရလာတဲ့ ငါးေတြထဲက ငါးခူၾကီးၾကီး ႏွစ္ေကာင္ကို သားအၾကိဳက္ ကြ်တ္ကြ်တ္ကေလး ေၾကာ္ေပးလိုက္ပါေနာ္"
"  ဟုတ္ကဲ့ေမာင္ .. ဟုတ္ကဲ့"

ေမတၱာျဖင့္

သာသနာ့ခရီးသည္၏ဘ၀ႏွင့္စာေပမွတ္တိုင္မ်ား (၂၀၀၅) စာအုပ္မွေကာက္ႏုတ္ေဖၚျပပါသည္။ (Photo Link)

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၆ ( သားဦး) - မင္းေအာင္သက္လြင္


မင္းေအာင္သက္လြင္

ထိုသားေတာ္သည္ မ်က္ျမင္ မရေသာ ဘုရား သခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ ျဖစ္၏။ ေဝေန ယ် သတၲဝါ အေပါင္းတို႕တြင္လဲ သားဦး ျဖစ္ေတာ္ မူ၏။ ေကာေလာသဲ ၁း၁၅
ေဝေနယ် သတၲဝါ အေပါင္းတို႕၏ သားဦး ဆိုသည့္ ဘြဲ႕နာမ သည္ ဓမၼသစ္က်မ္း စာေစာင္ တြင္ လူအေပါင္းကို ေတာ္ေတာ္ လႈပ္ခတ္ ဂယက္ရိုက္ သြားေစသည့္ နာမ ျဖစ္သည္။ လူအေပါင္းဟု ဆိုရာတြင္ အထူး သျဖင့္ ဘာသာေရး အယူသည္း သူမ်ား။ ဖာရိရွဲမ်ား။ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္မ်ား။ က်မ္းတတ္မ်ားကို အထူးတလည္ ရည္ၫႊန္းပါသည္။ ထိုသူမ်ားက သားဦး ဆိုေသာ ဘြဲ႕နာမသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မဆိုင္ဟု အတိုက္အခံ ျငင္းခ်က္ ထုတ္ေနၾကပါသည္။
တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလုက ေကာေလာသဲ အသင္ေးတာ္သို႕ ေရးသားသည့္ စာထဲတြင္ အမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ စကားကို အခိုင္အမာ ေျပာဆို ေရးသား၍ သားဦး ဆိုသည့္ ခရစ္ေတာ္၏ ဘြဲ႕နာမကို အတိုက္အခံလုပ္၊ အခိုင္အမာ သက္ေသ ထူသြားခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အျခားအျခားေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား။ နတ္သားမ်ား။ ဘုရားမ်ား ၏ အဆင့္မွ်သာ ရွိေသာသူ မဟုတ္ဘဲ။ ေဝေနယ် သတၲဝါ အေပါင္းတို႕၏ သားဦး ျဖစ္သည္ ဟု ေရးသားသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သားဦး ၏ အဓိပၸါယ္မွာ အားလံုးထက္ ႀကီးျမတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အထြတ္ အျမတ္ ျဖစ္ျခင္း ကို ပံုေဆာင္ပါသည္။
ထိုသားဦး ဆိုေသာ စကားစုကို ဗန္းစကား ျဖင့္ေရးျပရပါလွ်င္၊ ̏မင္းတို႕ ငါ့ေနာက္မွ ေမြးတာပါ။ မင္းတို႕ ငါ့ေနာက္ မွ ထမင္းစား တာပါ။ ငါက အစ္ကိုႀကီးပါ။ ငါက သားဦးပါ။ မင္းတို႕ ႏု ပါေသးတယ္ကြာ ̋  ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ရွင္ေပါလု ဆက္လက္ေရးသားထားသည္မွာ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္မွ ခရစ္ေတာ္ ၏ အထူး အေရးအပါဆံုး ရာထူးျဖစ္သည္။
ထိုသားေတာ္သည္ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ျဖစ္၏။ ေဝေနယ်သတၲဝါ အေပါင္းတို႕တြင္လဲ သားဦး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား ထို သားေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚ၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရွိသမွ်ေသာ ရူပ အရာ၊ အရူပ အရာ၊ ရာဇပလႅင္ ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရျခင္းတန္ခိုး ျဖစ္ေစ၊ အထြတ္အျမတ္ ျဖစ္ေစ၊ အာဏာစက္ ျဖစ္ေစ။ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထိုသခင္အားျဖင့္ ၄င္း။ ထိုအသခင္ အဖို႕အလို႕ငွာ၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕သည္ ဖန္ဆင္းလွ်က္ ျဖစ္ၾက၏။ သားေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာ မျဖစ္မွီ ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ခပ္သိမ္းေသာ အရာ တို႕သည္ တန္ခိုးေတာ္ အားျဖင့္သာ တည္ၾက၏။ အသင္းေတာ္တည္းဟူေသာ ကိုယ္၏ ဦးေခါင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အရာရာ၌ ထူးျမတ္ျခင္းငွာ မူလ အရင္းျဖစ္၍ ေသေသာ သူတို႕တြင္ သားဦး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား ခပ္သိမ္းေသာ ျပည့္စံုျခင္းကို သားေတာ္၌ က်ိန္းဝပ္ေစျခင္းငွာ၄င္း၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ သြန္းေသာ အေသြး ေတာ္အားျဖင့္ ရန္ကို ၿငိမ္းေစ၍ ေကာင္းကင္အရာ ျဖစ္ေစ၊ ေျမႀကီးအရာျဖစ္ေစ။ ခပ္သိမ္း ေသာ အရာတို႕ကို သားေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕ေစျခင္းငွာ၄င္း အလိုရွိေတာ္မူ၏။
ေကာေလာသဲ ၁း၁၅
သားဦး ဆိုေသာ စကားလံုးသည္ ဂရိဘာသာအားျဖင့္ ပရိုတိုတိုေကာ့စ္ (prototokos) မွ ဘာသာျပန္ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစကားစုသည္ ရတနာ စိန္ေက်ာက္ ကို ေသြးရာမွ ေပၚလာေသာ ရတနာ အကြက္မ်ားကဲ့သို႕ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေဝေနယ် သတၱဝါအေပါင္း၏ ဦးေခါင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ သားဦးသည္ အသက္အပိုင္းအျခားကို မေဖာ္ျပေသာ္လည္း ေဝေနယ် သတၲဝါ အေပါင္း၏ အေပၚတြင္ စူပါ အာဏာကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူ ျဖစ္သည္။
ထို သားဦး ဆိုေသာ စကားက ခရစ္ေတာ္သည္ ထာဝရ ျဖစ္ျခင္း။ ကနဦး အစကတည္းက ျဖစ္တည္ျခင္း၊ အစ မရွိျခင္း ႏွင့္ အဆံုး မရွိျခင္းကို ေဖာ္ညႊန္းပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အစဥ္အၿမဲ အရာခပ္သိမ္းတို႕၏ အရင္ ရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္၍ အဂၤလိပ္ စကားတြင္ အတိတ္ကာလ (was) ကို သံုးစြဲရပါသည္။ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက ကမၻာ့ သက္တမ္းကို မတြက္ခ်က္ခင္ကတည္းက ခရစ္ေတာ္ ရွိေနၿပီး ျဖစ္သလို၊ ၾကယ္ပတ္လမ္းေၾကာင္းေပၚ ၾကယ္စုမ်ား ေနရာ မယူခင္ ကတည္းက ခရစ္ေတာ္ ရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အခ်ိန္မဲ့ဇုန္ အတြင္း ရွိေနၿပီး အခ်ိန္နာရီမ်ားကို သူ႕ လက္ေတာ္ ထဲတြင္ ကိုင္တြယ္ ခ်ိန္ညိႇသူ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ မျဖစ္ စေလာက္ေသာ ဦးေဏွာက္ အသိဥာဏ္ျဖင့္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ျဖစ္ တည္ျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ ေလ့လာျခင္းသည္ အဟိတ္တိရစၧာန္ျဖစ္ေသာ ယင္ေကာင္ တစ္ ေကာင္၏ ဦးေဏွာက္က ကြန္ပ်ဴတာ တတ္ကၽြမ္းနားလည္ေသာ လူ႕ဥာဏ္ကို နား မလည္ ႏိုင္သကဲ့သို႕ ျဖစ္ပါသည္။
ေသးငယ္ နံုခ်ာေသာ ယင္ေကာင္ တစ္ေကာင္က ေလေအး စက္တပ္ကာ ကြန္ပ်ဴတာ ရိုက္ေနေသာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား လူသားတစ္ဦး၏ ျဖစ္တည္မႈကို နားမလည္ႏိုင္သကဲ့သို႕ လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ သေဘာ သဘာဝကို နားမလည္ႏိုင္ သကဲ့သို႕ ျဖစ္ပါသည္။ လူသားမ်ား မည္ကဲ့သုိ႕ ေမြးဖြား ႀကီးျပင္း လႈပ္ရွား ပညာဆည္းပူးသည္ကို ယင္ေကာင္ တစ္ေကာင္ မသိႏိုင္ရန္ ဦးေဏွာက္ဥာဏ္ မမွီသလို ဘုရားသခင္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ျဖစ္တည္ျခင္းကိုလဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ လူသားမ်ား နားလည္ ႏိုင္ရန္ ဦးေဏွာက္ဥာဏ္ မမွီီပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ လူသားမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ ယင္ေကာင္သာသာ ဦးေဏွာက္ျဖင့္ ဘုရားအား ျပစ္တင္ေဝဖန္။ စစ္ေၾကာ ေနတတ္ ၾကသည္။ အင္တာနက္ အီးေမးလ္မ်ား၊ စာအုပ္ဆိုင္မ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ားမွ သူမ်ား ေရးထားၿပီးသာ စာတမ္းမ်ားကို ဖတ္ကာ သူမ်ားေတြ ငါ့ေလာက္ေတာင္ မသိဘူး ဟုေသာ စိတ္ထင္ျဖင့္ လူေရွ႕တြင္ ဆရာႀကီး လုပ္တတ္ၾကပါသည္။ ရွက္ဖြယ္ ေကာင္းေပစြ။
သမၼတ လင္ကြန္း ကြယ္လြန္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ အက္ဒ္ဝင္အမ္စတန္တန္ က ဒူးေထာက္ လက္မိႈင္ခ်ၿပီး စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္နဲ႕ ̏လင္ကြန္း ရဲ႕ သမိုင္း တစ္ေခတ္ ကုန္သြားၿပီ ̋ လို႕ ညည္းတြား ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ လူ႕ ေလာကတြင္ ေက်ာက္ေခတ္၊ ေၾကးေခတ္၊ သံေခတ္၊ ဟစ္တလာေခတ္၊ နပိုလီယံ ေခတ္၊ ပရက္စေလေခတ္၊ မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ေခတ္ စေသာ လူတို႕ သတ္မွတ္ သည့္ ေခတ္ အဆက္ဆက္ ရွိပါသည္။ ထိုေခတ္မ်ားသည္ ေခတ္ကုန္ ေသာအခါ ေရပန္း မစား။ လူသိ မမ်ားေတာ့ဘဲ၊ ကြယ္ေပ်ာက္သြားစၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ေခတ္ တစ္ေခတ္ကိုဘဲ စိုးစံတဲ့သူ မဟုတ္ပါ။ အသက္ အပိုင္းအျခား။ ေခတ္ကာလ။ သမိုင္း တစ္ေခတ္။ ရာစု တစ္စုမွာသာ ခရစ္ေတာ္ ရွင္သန္ ေပၚထြန္းခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေခတ္ အဆက္ဆက္တိုင္းကို ပိုင္သသူ၊ စိုးစံ ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ ေလာကတြင္ လူသားအျဖစ္ ေခတၱ တည္းခို ေနထိုင္ အသက္ရွင္ခဲ့ျခင္းသည္ သူ႕ထာဝရ သက္တမ္း၏ အခိုက္အတန္႕ကေလး။ မိနစ္အပိုင္းကေလး မွ်သာျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ ေျမ ကမၻာေပၚ ေနထိုင္ခဲ့ရာ ႏွစ္ ၃ဝ မွ်သည္ သူ႕ ထာဝရ သက္တမ္း၏ အပိုင္းအစေလး တစ္ုခု၊ မိနစ္ပိုင္း စကၠန္႕ပိုင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။
ဤေဆာင္းပါး၏ ကနဦးတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဂရိဘာသာစကား ပရိုတိုတို ေကာ့စ္ ဆိုသည္မွာ ဖန္ဆင္းခံ ေဝေနက် သတၱဝါအေပါင္းတို႕ေရွ႕တြင္ တည္ရွိေနေသာ ခရစ္ေတာ္ကုိ ဆိုလိုပါသည္။  ခရစ္ေတာ္ လူ႕ဇာတိ မခံယူခင္က ေရးသား ထားခဲ့ေသာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာတြင္လဲ ခရစ္ေတာ္၏ သားဦး အရိုက္အရာကို ႀကိဳတင္ ေဖာ္ျပ ထားခဲ့ပါသည္။
အကယ္စင္စစ္ သူ႕ကို သားဦး အရာ၌ ခန္႕ထား၍ ေလာကီရွင္ဘုရင္ တို႕ အေပၚမွာ ခ်ီးေျမႇာက္မည္။ ဆာလံ ၈၉း၂၇
ခရစ္ေတာ္ မွန္လွ်င္ အရာခပ္သိမ္းတို႕၏ အထြတ္အျမတ္ ျဖစ္ရမည္ပင္။
စိန္႕ၾသဂက္စတင္း၏ ေရးသားခ်က္တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ တန္ဖိုး မရွိသူ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ေတာင္ အားလံုးထက္ အဖိုးတန္တဲ့သူ ျဖစ္မယ္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို အရွင္သခင္ မဟုတ္ဘူးလို႕ ဆိုခဲ့ရင္ေတာင္ သူဟာ အရာအားလံုးရဲ႕ အရွင္သခင္ ျဖစ္ပါတယ္။
လူတစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘာမွ မဟုတ္ေသာသူ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မည္။ အျခားေသာ သူမ်ားအတြက္ ခရစ္ေတ္ာသည္ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မည္။ သို႕ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ကို ပိုင္ဆိုင္သူအမ်ားအတြက္ အရာခပ္သိမ္းသည္ သူတို႕အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

ေယရႈသခင္ အုပ္စိုးရွင္ ၊ ကၽြႏ္ုပ္ဘဝကို လႊမ္းမိုးလွ်င္
စြမ္းအားျပည့္ၿဖိဳး ခြန္အားတိုး ၊ ခရစ္သခင္ရဲ႕ ျမတ္တန္ခိုး။

မင္းေအာင္သက္လြင္
(ဝန္ခံခ်က္။ - ဟန္နရီ ဂရာဖီ ေရးသားေသာ Firstborn over all creation အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆို ပါသည္။)

 

 

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၁ ( အာလဖ ႏွင့္ ၾသေမဃ)

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၂ (တန္ခိုးၾကီးေသာဘုရားသခင္)

ခရစ္ေတာ္၏ ရုပ္ပံုလႊာ - ၃ (ထာ၀ရအဘ)

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၄ (အသက္ၾကီးေသာသူ)

ခရစ္္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၅  (မ်က္ျမင္မရ)

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၆ ( သားဦး) - မင္းေအာင္သက္လြင္

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၇ (အေမြခံသခင္) - မင္းေအာင္သက္လြင္

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


တခါတရံေလာကၾကီးမွာ ခပ္ေပါေပါေနထိုင္သင့္ခ်ိန္မွာ လြတ္လပ္စြာေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါ။

ခရစ္စမတ္တၾကိမ္ေရာက္လာပါျပီ။
ေလာက၀မ္းေျမာက္ဘုရားၾကြလာ - ေျမၾကီးဘုရင္ခံယူ
ႏွလံုးခပ္သိမ္း - ေနရာယူထား၊ ကမၻာေျမမႈန္ဧက်ဴး ...
http://www.youtube.com/christmas2011


Youtube Mery Christmas

နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္စြာ သခင္ေယရႈကိုၾကိဳဆိုၾကပါတယ္။
ခရစ္ယာန္မ်ားကခ်ီးမြမ္းသီဆိုၾကပါတယ္။
တျခားဘာသာ၀င္မ်ားကလည္း ခရစ္ယန္မ်ားထံအလည္လာေရာက္ခ်င္ပါတယ္
မိတ္ေဆြတို႔ အသင္းေတာ္၊မိတ္သဟာရ၊ မိမိေနအိမ္မ်ားမွာ ခရစ္စမတ္မ်ားဧည့္ခံရင္း
တပါးမိတ္ေဆြမ်ားစြာကို ဖိတ္ေခၚ၊ေၾကြးေမြးျပီး ခရစ္ေတာ္ၾကြလာရျခင္းအေၾကာင္း
ကယ္တင္ရွင္ေယရႈအေၾကာင္း ႏွလံုးသားမွေျပာျပၾကပါစို႔ ....။

မုရန္

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

လစ္ဗ်ားရွိ IS အုပ္စုမ်ားကုိ အီဂ်စ္ စစ္ေလယာဥ္မ်ား လက္တုံ႔ျပန္ ဗုံးႀကဲတုိက္ခုိက္။ ကုိင္႐ုိ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၅ သတင္းျဖစ္ပါတယ္။

ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံသား ဓားစာခံ ၂၁ ဦးကုိ IS အုပ္စုက လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံတြင္း ေခါင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က္လုိက္ၿပီးေနာက္ အီဂ်စ္စစ္တပ္က လစ္ဗ်ား အေရွ႕ပုိင္းေဒသရွိ ယင္းအၾကမ္းဖက္ အုပ္စုမ်ား ေျခကုပ္ယူ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေသာ ပစ္မွတ္မ်ားကုိ ေလေၾကာင္းမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဗုံးႀကဲ တုိက္ခုိက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း CNN သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။


“အီဂ်စ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ကမာၻႀကီး တစ္ခုလုံးဟာ အစြန္းေရာက္ အယူဝါဒေတြကုိ ယုံၾကည္တဲ့ အစြန္းေရာက္ အုပ္စုေတြနဲ႔ ခက္ထန္တဲ့ စစ္ပြဲတစ္ပြဲကုိ တုိက္ခုိက္ေနၾကရပါတယ္” ဟု သမၼတစီစီက ေျပာၾကားသည္။အီဂ်စ္ တုိက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံသား ၂၁ ဦး ေခါင္းျဖတ္ အသတ္ခံခဲ့ရသည့္ လစ္ဗ်ား အေရွ႕ပုိင္းေဒသႏွင့္ IS အုပ္စုတုိ႔၏ ပင္မ စစ္စခန္းတည္ရွိရာ ဒါမာၿမိဳ႕ကုိ ဗုံးႀကဲ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ IS စစ္ေသြးႂကြမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားလည္း ေသဆုံးခဲ့သည္။ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံမွ တုိက္ေလယာဥ္မ်ားလည္း ပူးေပါင္း ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

 

IS ဆိုတာကေတာ့ အစၥလမ္းႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ဖို႕ အီရတ္နဲ႕ဆီးရီးယားမွာ စတင္ခဲ့တာကို  ISIS Islamic State of Iraq and Syria လို႕ေခၚၾကပါတယ္။ ၂၀၁၄ မွာေတာ့ သူတို႕အဖြဲ႕၊ ကမၻာအတိုင္းအတာနဲ႕ အျပင္ထန္ လႈပ္ရွားလာပါတယ္။ အေရွ႕အလည္ပိုင္းသာမက ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအထိ ျပန္ေပးဆြဲ၊ အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီး၊ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ ဓါးစာခံမ်ားကို၊ ေခါင္းျဖတ္သတ္ျခင္း၊ ကားတိုင္တင္သတ္ျခင္း၊ အရွင္လတ္လတ္မီးရိႈ႕သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ စတဲ့ ရက္စက္မႈမ်ားစြာ လုပ္ျပီး အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္ေစပါတယ္။ ကေလးမ်ား၊ မိန္းမမ်ားကိုပင္ ခ်မ္းသာမေပးပဲ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ျပီး၊ အၾကမ္းဖက္ေနတဲ့ လူမဆန္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

အစၥလမ္သာသနာ ကမၻာလူမ်ိဳးမ်ားစြာ ကိုးကြယ္လာျခင္းဟာ၊ စစ္တိုက္ျပီး သာသနာျပဳလို႕ မဟုတ္ပါ။ ေမတၱာတရားနဲ႕အလႅာအရွင္ျမတ္ရဲ့ အစၥလမ္ပညတ္တရားမ်ား ေကာင္ျမတ္လို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္တိုက္မွ အစၥလမ္းႏိုင္ငံထူေထာင္ျပီး၊ ကမၻာၾကီးကို အစၥလမ္ဘာသာ လႊမ္းမိုးရမယ္လို႕ တယူသန္၊ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုေတြက ၾကိဳးစားရင္း၊ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ အိုင္အက္စ္ အဖြဲ႕ကိုေတာ့ အၾကီးဆံုး ၾကမ္းဖက္အုပ္စုလို႕ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ယခင္ကေတာ့ ဆူဆိုက္ဗံုး ဆိုတဲ့ လူအုပ္ထဲဝင္ျပီး အေသခံဗံုးခြဲ၊ သူေသ၊ကိုုယ္ေသ လုပ္ရာကေန၊ အခုေတာ့ ပိုျပီးဆိုးလာပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အထင္ရွားျဖစ္လာခ်ိန္က ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ 9/11 နယူေယာက္အေသခံ တိုက္ခိုက္ျခင္းက လူသိထင္ရွား၊ စတင္ခဲ့တယ္လို႕ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ အစၥေရး၊ အာရပ္ အေရးအခင္းမ်ားက စတင္ခဲ့တာ၊ တံု႕ျပန္တဲ့အေနနဲ႕ အေမရိကန္စစ္တပ္က အာဖကန္နစၥတန္ နဲ႕ အီရက္ႏိုင္ငံတို႕ကို တိုက္ခိုက္ျပီး၊ အၾကမ္းဖက္ေထာက္ခံတဲ့ အစိုးရေတြကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ 9/11 မာစတာမိုင္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ အိုစမာဘင္လာဒင္ကို အေမရိကန္ကြန္မန္ဒိုမ်ားက ၂၀၁၁ မွာ ပါကစၥတန္ထိ သြားေရာက္၊ အေသသတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းမွာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း လူထုအံုၾကြမႈမ်ားက လစ္ဗ်ား၊ အီဂ်စ္၊ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံအစိုးရအေျပာင္းလဲ ျဖစ္ခဲ့ျပီး၊ ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈမွာ အိုင္အက္စ္ ဆိုတဲ့ အၾကမ္းဖက္၊ လက္နက္ကိုင္မ်ား ပိုျပီးအေျခခိုင္လာပါတယ္။ ၂၀၁၄မွာ ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသ၊ ဟာမဆိုတဲ့ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အာဏာရလာျပီး အစၥေရးႏို္င္ငံက စစ္အင္အားနဲ႕တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား လို႕ သတ္မွတ္ျပီး အစၥေရးႏိုင္ငံေပ်က္ကြယ္ႏိုင္တဲ့ လက္နက္၊ဒံုးပ်ံမ်ား အၾကမ္းဖက္သမ်ားလက္ထဲ မေရာက္ဖို႕ အစၥေရးႏိုင္ငံက အျပင္းထန္ေခ်မႈန္းေနရပါတယ္။

အခု အိုင္အက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟာ အာရပ္အစိုးရမ်ားကို ျပစ္မွတ္ထားျပီး၊ အာဏာရယူေရးကို ဦးတည္ေနၾကပါတယ္။ အစၥေရးႏိုင္ငံကို အျပက္ရွင္းဖို႕ ေထာက္ခံမဲ့ ႏိုင္ငံလိုအပ္ေနပါတယ္။ အာရပ္အစိုးရမ်ားကလည္း အစၥေရးႏိုင္ငံနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနဖို႕ပဲ စိတ္အားထက္သန္ေနေတာ့၊ အိုင္အက္စ္ အုပ္စုအတြက္ အာရပ္လက္ရွိႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ အာဏာကိုရဖို႕ အၾကမ္းဖက္နည္းေတြ၊ အေသခံနည္းေတြနဲ႕ အျပင္းထတန္ ၾကိဳးစားေနပါတယ္။ ၂၀၁၅ ႏွစ္အစမွာပဲ ေဂ်ာ္ဒန္ေလယဥ္မႈးကို အရွင္လတ္လတ္ မီးရိႈ႕သတ္ျပီး၊ ဗီဒီယိုကို ျဖန္႕ခ်ိတယ္။ ေဂ်ာ္ဒန္အစိုးရလည္း အိုင္အက္စ္ ေနရာမ်ားကို အျပင္ထန္ တိုက္ခိုက္တယ္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ အစၥေရးႏိုင္ငံအတြင္းထိ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား မဝင္ႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္ထားေပမဲ့၊ တျခားႏိုင္ငံမ်ားမွာ မကာကြယ္ႏိုင္ျဖစ္ေနပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္မ်ား အေသခံတိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားနဲ႕ ဓါးစာခံမ်ားကို ဖမ္းဆီး၊ သတ္ျဖတ္၊ ဗီဒီယိုျဖန္႕ေဝ စသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရင္း၊ အီရက္၊ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားထံမွ အာဏာရယူဖို႕ ၾကိဳးစားေနပါတယ္။ တျခား အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ အခ်ဳပ္ခ်ာအာဏာ ရေအာင္ ႏိုင္ငံေရး၊ အၾကမ္းဖက္စစ္ေရးမ်ားနဲ႕ ဖက္စံုၾကိဳးစားေနပါတယ္။

အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ အာရပ္၊ ၁၀%အထက္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ေအာ္တိုမန္တူရကီ အင္ပါယာၾကီးစိုးစဥ္က ဂရိႏိုင္ငံက ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ျပီး၊ သမၼာက်မ္းစာပါတဲ့ ျမိဳ႕မ်ားစြာ တူရကီ၊ အီရက္ႏိုင္ငံေတြမွာ ရွိေနပါတယ္။ ခရစ္ယန္ဘုရားေက်ာင္းေတြ အမ်ားစုကေတာ့ အစၥလမ္ဗလီမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းသြားၾကပါျပီး၊ ခရစ္ယာန္မ်ား အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ မ်ားစြာက်န္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံရေပမဲ့ ၾကံ့ၾကံ့ခံ အေသခံေနရစ္တဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မွာ အင္တာနက္ဗီဒီယိုမ်ား အလြယ္တကူ ရေနခ်ိန္ တူရကီ၊ အီရက္၊ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံမ်ားက အိုင္အက္စ္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားရဲ့ ျပစ္မွတ္ဟာ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ေနပါတယ္။ ညွင္ပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းမ်ားကို ၾကံ့ၾကံ့ခံေနသူမ်ားကို ေလးစား၊ အံ့ၾသစြာ မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။ အဲဒီေနရာမ်ားကို သြားေရာက္ အမႈေဆာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာက ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားစြာရွိပါတယ္။ သူတို႕ကို ပိုျပီးေလးစားပါတယ္။ ဆုေတာင္းေပးၾကပါ။ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္တဲ့ ဗီဒီယိုမ်ားကို လံုးဝမၾကည့္ၾကပါနဲ႕။ ဘုရားသခင္ ကြယ္ကာေစာင့္ေရွာက္ပါေစ။ မုရန္

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

(ေယရႈခရစ္ေတာ္ ကြ်ဳႏိုပ္ကိုခ်စ္သည္
ထို႔အတူပဲ သင့္ကိုခ်စ္ပါတယ္
ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးနဲ႔
ထာရ၀အသက္ကိုေပးတယ္
မိတ္ေဆြ ျမည္းစမ္းၾကည္႔ပါလား . . ) ၂

ေယရႈခရစ္ေတာ္ သင့္အတြက္အေသခံ
အျပစ္အားလံုး ယူေဆာင္လို႔ရယ္
ေသျခင္းက ထေျမာက္လို႔ ရွင္ျပန္ခဲ့တာ
ရိုးရိုးေလး ယံုၾကည္ပါ
ထူးျခားမႈရွိလာမယ္ . အဲဒါ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပါ . . 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)ေနသူရိန္
ဆရာယုဒႆန္ ျမန္မာသာသနာျပဳ ႏွစ္၂၀၀ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၂ တြင္ ရန္ကုန္၌က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဂ်ပ္ဆင္အႏွစ္၂၀၀သံစံုသီခ်င္း ကို စင္ကာပူ ယုဒႆန္အသင္းေတာ္သို႔ လာေရာက္သင္ၾကားပို႔ခ်သြားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလုံး အသင္းေတာ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သံစံုသီခ်င္းျပိဳင္ပြဲရွိပါသည္။ သီခ်င္းသေကၤတ Notes မ်ားလည္း ျဖန္႔ေ၀ေပးထားသည္ သိရသည္။ နားေထာင္ျပီး ေလ့က်င့္ႏိုင္ရန္ သင္တန္းဆရာႏွင့္သံစံုအဖြဲ႔ သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းဗြီဒီယိုအား အင္တာနက္တြင္ၾကည့္ရႈနားဆင္ႏိုင္ရန္ တင္ျပထားပါသည္။
http://jbcsshowpage.blip.tv/file/4820697/

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Key - G

ကိုယ္ေတာ္ပါယင္ လမ္းတေလွ်ာက္လံုး
ဆူးခင္းလမ္းျဖစ္ပါေစ
အႏၱရယ္ေလျပင္း တိုက္ခတ္ေနလည္း
စိတ္ပ်က္စရာမလိုဘူး

အကာျပင္ မိုးသက္မုန္တိုင္းဂရုမစိုက္ပါဘူး

ကိုယ္ေတာ္သာပါမယ္ဆိုရင္
အားလံုးျငိမ္းခ်မ္းမယ္

ေလာကေမွာင္မိုက္ထဲ .. လမ္းစေပ်ာက္တဲ့အခါ

မီးခြက္ေလးတခုလို .. မေရရာတဲ့အျဖစ္ကို
လမ္းျပကာ အစဥ္ျမဲ .. လက္တြဲသြားလိမ့္မယ္
လမ္းသစ္ေလးတခုလို . . လွမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပါေစ
ပင္လယ္ျပင္ လိႈင္းတံပိုးမ်ား
တိုက္ခတ္ေနလည္း
ကိုယ္ေတာ္သာပါမယ္ဆိုရင္
အားလံုးျငိမ္းခ်မ္းမယ္

ကိုယ္ေတာ္ပါယင္ ဆင္းရဲတြင္းငတ္မြန္ခဲ့ပါရေစ

ၾကင္သူေမာင္ႏွမ မိဘမ်ားနဲ့ ခြဲရေပမဲ့လည္း
ခိုလႈံစရာမရွိေတာ့ေပမဲ့ ၀မ္းမနည္းပါဘူး
ကိုယ္ေတာ္သာပါမယ္ဆိုရင္ အျမဲတမ္း၀မ္းေျမာက္မည္။