မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Sunday, Feb 01st

Last update03:06:16 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ကြ်န္ေတာ္နားလည္ေသာ “ေရွမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားျခင္း (Predestination)” - ေလာမဲ

ကြ်န္ေတာ္နားလည္ေသာ “ေရွမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားျခင္း (Predestination)” - ေလာမဲ

E-mail Print PDF

ဘုရားသခင္မွ ေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္ဆိုေသာအယူ၀ါဒ (Predestination Theology) သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားအၾကားရိွေနခဲ့ၿပီး နက္နဲေသာအယူ၀ါဒတခုျဖစ္ပါသည္။ တဘက္တြင္ လည္းဘုရားသခင္သည္ လူသားတိုင္းကိုခ်စ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပးထားသည္ဆိုေသာ အယူ၀ါဒႏွင့္ထိပ္တုိက္ ရင္ဆိုင္ေနသျဖင့္ သူတဖက္ ကိုယ္တဖက္ အေနထားပံုစံမ်ိဳးမွာရိွေနပါသည္။ ကြ်န္ ေတာ္၏ယံုၾကည္ခ်က္တခုမွာ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ မမွားႏိုင္၊ လူသားမ်ားနားလည္မႈ၊ သမၼာ တရား၏အနက္အဓိပၸါယ္ေဖၚမႈမွလြဲမွားခ်က္မ်ားရိွႏိုင္သလို လူသားမ်ားနားမလည္ေသးေသာ အေျခ အေန မ်ားတြင္လည္းရိွႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ “ကြ်န္ေတာ္နားလည္ေသာေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားထားျခင္း (Predestination)” ကိုေရးသားရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္၏ Predestination ကိုပံုေဖၚျခင္းအား နားမလည္ပါက ကြ်န္ေတာ္၏ အမွားသာျဖစ္ပါမည္၊ သမၼာတရား ႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏အမွားမဟုတ္ပါ။

ဘုရားသခင္ႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္သည္ ဤစၾကၤ၀ဏာရိွအနက္နဲဆံုးေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ဤနက္နဲ ေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တရားအားပံုေဖၚရာတြင္ ငယ္စဥ္ဘ၀က ေက်ာင္းမွာသင္ခဲ့ရေသာ မ်က္မျမင္ ၇ ဦး ဆင္ကိုမေတြ႔ဖူးသျဖင့္ လက္ျဖင့္ထိေတြ႔စမ္းသပ္ၿပီးေဖၚျပေနေသာပံုျပင္ေလးကိုသတိရမိပါသည္။ မိမိတို႔၏အ ထိအေတြ႔ တနည္းအားျဖင့္အေတြ႔အႀကံဳအတိုင္းေဖၚျပေနပံုမွာ တဦးႏွင့္တဦးကြဲလြဲေနၿပီး ညွင္းခံုစရာျဖစ္ေန ပါသည္။ တခ်ိဳ႔မွာ လံုး၀ထိပ္တိုက္ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနပါသည္။ ဆင္အၿမီွးကိုကိုင္တြယ္္ေဖၚျပသူႏွင့္ ဆင္ စြယ္၊ ဆင္ေျခေတာက္ကိုယ္မိသူမ်ား ဆန္႔က်င္ဖက္ေနအထားတြင္ရိွပါသည္။ သူတို႔ကိုယ္ေတြ႕ႏွင့္ေဖၚျပ ခ်က္သည္မမွားသလို အမွန္ကိုလည္းမရပါ။ သို႔ေသာ္တဦးေနရာတြင္တဦးလွဲလွယ္ၿပီး ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္ပါ ကအမွန္တရားႏွင့္နီးစပ္လာႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္၏ယံုၾကည္ခ်က္တခုမွာ သမၼာက်မ္းစာကိုအနက္ဓိပၸါယ္ေဖၚရာတြင္ ေခါင္းစဥ္တခု ေအာက္တြင္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ယူၿပီးပံုေဖၚတတ္ရန္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ ေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ တခုႏွင့္တခုဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနႏိုင္၏။ ၎ဆန္႔က်င္ဖက္ ၂ခုလံုးကိုယူၿပီး ပံုေဖၚႏိုင္ရန္လိုပါသည္။  တခုကိုယူၿပီး တခုကိုမခ်န္ထားသင့္ပါ။

ယံုၾကည္သူအမ်ားစုနားလည္ေနေသာ ဆန္႔က်င္ဖက္အေနအထားတြင္ရိွသည့္က်မ္းပိုဒ္ ၂ပိုဒ္ကိုေလ့လာၾက ပါစို႔။

ငါတို႔ဘုရားသခင္သည္ ေလာင္ေသာမီး ျဖစ္ေတာ္မူ ၏။ ေဟၿဗဲ ၁၂း၂၉

ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁ေယာ ၄း၈

တရား ၄း၂၄၊ ေဟရွာယ ၆၆း၁၅၊ ဒံေယလ ၇း၉

ေယာ ၃း၁၆၊

ဘုရားသခင္သည္ ေလာင္ေသာမီးျဖစ္သည္ ဆိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာ ျပတ္သားေသာ တရားစီရင္ျခင္း ႏွင့္ ႀကီး မားေသာဘုန္းတန္ခိုးအာဏာကို ဆိုလိုပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေသာ္လည္း အျပစ္ကိုမုန္း၏ (ဆာလံ ၅း၅၊ ၄၅း၇၊ ၁၁၉း၁၀၄၊ ၁၁၉း ၁၂၈၊ သုတၱံ ၆း၁၆-၁၉၊ ၈း၁၃၊ ဇာခရိ ၈း၁၇၊ ေဟၿဗဲ ၁း၈-၉)။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ေလာကသားမ်ားကို ခ်စ္ေသာ္လည္း ေနာင္တမရ ေသာအျပစ္သားမ်ားကို ဆံုးမ၊ တရားစီရင္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္ ၂ခုလံုးမွန္ၿပီး လက္ခံႏိုင္ရမည္။

အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္ ၂ခုမွ တခုကိုယူတခုကိုပယ္လွ်င္ ရရိွလာသည့္အယူ၀ါဒတခုမွာ- “ဘုရားသခင္သည္ အတိုင္း ဆမဲ့ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွင္ျဖစ္ၿပီး လူသားအားလံုးကိုခ်စ္၏။ လူသားအားလံုးသည္ အျပစ္သား မ်ား ျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ အျပစ္ရိွေသာလူသားမ်ားကို ရက္စက္စြာမရဏာငရဲမီးထဲသို႔ခ်မွာ မဟုတ္။” သမၼာက်မ္းစာကိုင္လွ်က္ ဤကဲ့သို႔ ျခားနားေသာအယူ၀ါဒကို သင္းၾကားေနေသာ ဂိုဏ္းဂဏမ်ားရိွေနပါၿပီ။

ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားထားျခင္းသီအိုရီ

၎သီအိုရီကို အရင္ဆံုးစတင္ေဟာေျပာခဲ့သူမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးစိန္႔ၾသဂတ္စတင္း ( St Augustine or Augustine of Hippo) ျဖစ္သည္။ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ရက္ ၃၅၄ တြင္ေမြးဖြါးၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ သကၠရာဇ္ ၄၃၀ တြင္ ေသဆံုးခဲ့ ပါသည္။ ၎သီအိုရီကို လက္ဆင့္ကမ္း ေဟာၾကားခဲ့သူမ်ားမွာ ဂ်ာမန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး မာတင္လူသာ (၁၄၈၃-၁၅၄၆)၊ ျပင္သစ္ဓမၼပညာရွင္ ဂြ်န္ကယ္ဗင္ (  France Theologian and Pastor John Calvin)၊ ၁၅၀၉-၁၅၆၄ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။


အေျချပဳက်မ္းပိုဒ္မ်ား

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္ အမ်ားေသာညီတို႔တြင္သားဦးျဖစ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ေ႔ရွမဆြက သိေတာ္မူေသာသူတို႔ကို သားေတာ္၏ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ တညီတည္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ေ႔ရွမဆြက ခဲြခန္႔ မွတ္သားေတာ္မူ၏။ ထုိသို႔ခဲြခန္႔မွတ္သားႏွင့္ေသာသူတို႔ကို ေခၚေတာ္မူ၏။ ေခၚေတာ္မူေသာ သူတို႔ကို လည္း ေျဖာင့္မတ္ရာ ၌တည္ေစေတာ္မူ၏။ ထုိသို႔တည္ေစေတာ္မူ ေသာသူတို႔ကိုလည္း ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူ ၏။  ေရာမ၈း၂၉

ကိုယ္ေတာ္၏ အလိုရွိသည္ အတိုင္း၊ ေရွးမဆြက လက္ေတာ္ျဖင့္ ခြဲခန္႔မွတ္သားေတာ္မူႏွင့္သမွ်တို႔ကို ျပဳျခင္းငွါ ဘိသိက္ေပးေတာ္မူေသာ သားေတာ္ျမတ္ေယရႈကို ဤၿမိဳ႔၌ရန္ဘက္ျပဳ၍ စည္းေဝးၾကၿပီ၊ အမွန္ျဖစ္ပါ၏။ တမန္ေတာ္ ၄း၂၈

ဤကမၻာမတည္မရွိမွီ၊ ငါတို႔၏ဘုန္းအသေရျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူေသာပညာ၊ နက္နဲေသာ အရာ၌ ဝွက္ထားေသာ ဘုရားသခင္၏ ပညာကိုငါတို႔သည္ျပသၾက၏။ ၁ေကာ ၂း၇

ထိုဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ေတာ္္ မူေသာ သားေတာ္ေၾကာင့္၊ ငါတို႔အား ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္၏ ဘုန္းအသေရကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ ငါတို႔သည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ သားအရာကို ရမည္အေၾကာင္း၊ အလို ေတာ္ရွိေသာ ေစတနာအတိုင္း ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔ မွတ္သားေတာ္မူ၏။ ဧဖက္ ၁း၅

မိမိေစတနာ၏ အလိုေတာ္သို႔လိုက္၍ အလံုးစံုတို႔ကို စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္မူတတ္ေသာ သူ၏ႀကံစည္ ျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔မွတ္သား ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ငါတို႔သည္ ထိုခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အေမြခံ ျဖစ္ၾက၏။ ဧဖက္ ၁း၉

သင္တို႔သည္လည္း ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာဧဝံေဂလိတရားတည္း ဟူေသာ သမၼာတရားကို ၾကားနာရ၍ ထိုခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၿပီးမွ၊ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ တံဆိပ္ခပ္ျခင္းကို ခံရၾကၿပီ။ ဧဖက္ ၁း၁၁

ဘုရားသခင္က၊ ငါသည္ေက်းဇူးျပဳလုိေသာသူကိုေက်းဇူးျပဳမည္။ သနားလိုေသာသူကို လည္းသနားမည္ ဟုေမာေရွကိုမိန္႔ေတာ္မူ၏။  ထုိေၾကာင့္၊ လုိခ်င္ေသာသူသည္ တတ္ႏုိင္သည္မဟုတ္။ ေျပးေသာသူ သည္လည္း တတ္ႏိုင္သည္မဟုတ္။ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူေသာဘုရားသခင္သာလွ်င္ တတ္ႏုိင္ ေတာ္မူ၏။ ေရာမ ၉း၁၅-၁၆

အုိးထိန္းသမားသည္အိုးေျမကို ပိုင္သည္မဟုတ္ေလာ။ အုိးေျမတပံုတည္းႏွင့္ အိုးျမတ္၊ အုိးယုတ္ ကိုလုပ္ပိုင္သည္မဟုတ္ေလာ။ ေရာမ ၉း၂၁


ဘုရားသခင္ ေရြးေကာက္ ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာအႀကံေတာ္သည္ အက်င့္အားျဖင့္ မတည္၊ ေခၚေတာ္မူေသာသူ၏ အလုိေတာ္အား ျဖင့္ တည္မည္အေၾကာင္း၊ သားမဘြားမွီ၊ ထုိသားတို႔သည္ ေကာင္းေသာ အက်င့္၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ကိုမက်င့္မွီ၊  သားအႀကီးသည္ သားအငယ္၌ ကြၽန္ ခံရလိမ့္မည္ဟု ထုိမိန္းမအား ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူ၏။  ထုိသို႔ႏွင့္အညီ၊ ယာကုပ္ကို ငါခ်စ္၏။ ဧေသာ ကိုမုန္း၏ဟု က်မ္းစာလာသတည္း။ ေရာမ ၉း၁၁-၁၃

ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊

သင့္ကို အမိဝမ္းထဲ၌ ငါမဖန္ဆင္းမွီ သင့္ကုိငါသိၿပီ။ မဘြားမွီကပင္ သင့္ကိုငါသန္႔ရွင္းေစ၍၊ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အဘို႔၊ ပေရာဖက္အရာ၌ ခန္႔ထားၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယရမိ ၁း ၄-၅


ကမာၻမတည္ရိွမီွ၊ လူသားမ်ားမေမြးဖြါးခင္ကတည္းက ဘုရားသခင္သည္ အေယာက္စီတိုင္းကို ခြဲခန္႔မွတ္ သားထား၏။ ထာ၀ရအသက္ရရိွမည့္ သူမ်ား၏နံမည္စာရင္းကို အသက္စာေစာင္တြင္ ႀကိဳတင္ေရးသြင္းထား ပါသည္။ အသက္စာေစာင္တြင္စာရင္း၀င္သူမ်ားသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူဘုန္းေတာ္၀င္စားရမွာျဖစ္သည္။ ဖန္ဆင္းရွင္ထာ၀ရဘုရားသည္ လူသားမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရိွၿပီး ေပးလိုေသာသူကို ေပးႏိုင္၏။ ေခၚေတာ္ မူေသာသူမ်ားစြာရိွေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ေသာသူအနည္းငယ္သာရိွ၏။ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္ ျခင္းအ တြက္ လူမ်ားကိုေရြးေကာက္ေတာ္မူ၏။

 

လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္

ကြ်န္ေတာ္တို႔လူသားမ်ားတြင္လည္း ဘုရားသခင္မွေပးထားေသာလြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။ သားေတာ္သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္လက္ခံမွသာ ကယ္တင္ျခင္းကိုရရိွမွာျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ သားေတာ္သခင္ေယရႈကိုမလက္ခံ မယံုၾကည္ပါက ကယ္တင္ျခင္းမရႏိုင္။ ခမည္းေတာ္ဆီသို႔ ၎၊ ပရတိသုဘံုသို႔၎ ေရာက္ရိွရန္ သခင္ေယရႈ၏ ကားတိုင္လမ္းတခုသာရိွ၏။ ကားတိုင္လမ္းကိုမေရြး လွ်င္ ခမည္းေတာ္ဆီသို႔၎ ပရတိသုဘံုဆီသို႔၎ ေရာက္ရန္္မရိွပါ။ ပရဒိသုဘံုႏွင့္ မရဏာငရဲ ဆိုေသာ ေရြးခ်ယ္ရန္ လမ္းႏွစ္လမ္းကိုေပးထားသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ သခင္ ၂ဦး၏အေစ ခံ၍မရ၊ တဦးကိုေရြးၿပီး တဦးကိုျငင္းပယ္ရမည္ (မႆဲ ၆း၂၄၊ လုကာ ၁၆း၁၃)။ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူသားမ်ားကို အုပ္စိုးပိုင္ခြင့္ရိွ၏။ ဘုရားသခင္ကိုအုပ္စိုးခြင့္ေပးမေပး အေယာက္စီတိုင္း၏ ေရြးခ်ယ္မႈေပၚမူ တည္ပါသည္။ လူသားမ်ားကို အုပ္စိုးခြင့္ရိွေသာ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားအေပၚ ပညတ္တရားထားရိွ ပိုင္ခြင့္ရိွ၏။ ပညတ္တရားကို လိုက္နာရန္မူ လူသားမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ေပးထား၏။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဧဒင္ဥယာဥ္ထဲမွ ေကာင္းမေကာင္းသိကြ်မ္းရာအပင္မွ အသီးကို မစားရန္ ပညတ္ထားၿပီး စားလွ်င္ဧကန္ အမွန္ေသရမည္ မစားပါက ထာ၀ရအသက္ရွင္ရမည္ဆိုေသာ ေရြးခ်ယ္ရန္လမ္းႏွစ္လမ္းကို ေပးထားပါ သည္။  အာဒံ ႏွင့္ ဧ၀အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရိွပါက နဂိုကတည္းက ၎အပင္ကို ေကာင္းကင္ တမန္ မ်ား သို႔မဟုတ္ မီးစက္လက္ႏွက္ႏွင့္တကြ ေခရုဗိမ္ ( ကမာၻဦးက်မ္း ၃း၂၄) ႏွင့္အေစာင့္ခ် ထားမည္ျဖစ္ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကေနဦးကတည္းက အာဒံႏွင့္ဧ၀ သစ္သီးစားၿပီး အျပစ္သားဘ၀ ေရာက္ရန္ ေရွးမ ဆြကတည္းက ခြဲခန္႔မွတ္သားထားတာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာ၏။

ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ပင္ရိွေၾကာင္း ေယာရႈ ၁၄း၁၅ တြင္ေတြ႔ရပါသည္။

သို႔မဟုတ္ထာဝရဘုရားအား  ဝတ္မျပဳေကာင္းဟု သင္တုိ႔ထင္လွ်င္၊ ျမစ္ႀကီးတဘက္၌ ဘုိးေဘးတုိ႔ ဝတ္ ျပဳေသာ ဘုရား၊ သင္တုိ႔ေနရာ အာေမာရိျပည္သားတုိ႔၏ ဘုရားမ်ားတြင္၊ အဘယ္မည္ေသာ ဘုရားတုိ႔ အား ဝတ္ျပဳမည္အရာ ကို ယေန႔ေရြးၾကေလာ့။ ငါႏွင့္ငါ့အိမ္သား ျဖစ္လွ်င္ ထာဝရဘုရားကိုသာ ဝတ္ျပဳမည္ဟု ဆုိေလေသာ္၊ ေယာရႈ၂၄း၁၅


ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေၾကာင္းေဖၚျပထားသည့္က်မ္းပိုဒ္မ်ား

အသက္ရွင္ျခင္း၊ ေသျခင္း၊ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း၊ က်ိန္ျခင္း တို႔ကိုသင့္ေရွ႔၌ ငါထားသည္ဟု သင့္တဘက္၌ ေကာင္းကင္ေျမႀကီးကို ငါတိုင္တည္၏။ တရားေဟာရာက်မ္း ၃၀း၁၉

အေသခံရ ေသာသူ၏ အေသခံျခင္းအမႈ၌ ငါသည္ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းမရွိ။ ထိုေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲ၍ အသက္ရွင္ၾကေလာ့ဟု အရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယဇေက်လ၁၈း၃၂

ယံုၾကည္၍ ဗတၱိဇံ ကိုခံေသာသူသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ေရာက္လတံ့။ မယံုၾကည္ေသာသူမူကား အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုခံရလတံ့။ မာကု ၁၆း၁၆

ထိုအခါ သူတို႔၏မ်က္စိကို တို႔ေတာ္မူ၍၊ သင္တို႔ယံု ၾကည္ျခင္းရွိသည္အတိုင္း သင္တို႔၌ျဖစ္ေစဟုမိန္႔ေတာ္ မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္ မ်က္စိပြင့္လင္းေလ၏။ မႆဲ ၉း၂၉

လူအခ်ဳိ႔တို႔သည္၊ ေႏွးျခင္းကို မွတ္သည္အတိုင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဂတိေတာ္အရာမွာ ေႏွးေတာ္မမူ။ ငါတို႔တြင္ အဘယ္သူမွ် မပ်က္စီးဘဲ၊ ရွိသမွ်တို႔သည္ ေနာင္တရေစျခင္းငွါ အလုိေတာ္ရွိ၍၊ ငါတုိ႔ကို သည္း ခံေတာ္မူ၏။ ၂ေပ ၃း၉

 

ေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားထားျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပါင္းစည္းသရုပ္ေဖၚျခင္း

ဤအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေပါင္းစည္းရန္ သမၼာက်မ္းမွေဖၚျပထားေသာအမွန္တရားတခ်ိဳ႕ကိုထည့္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ၎က်မ္းပိုဒ္ေဖၚျပခ်က္မ်ားမွာ-

  • ဘုရားသခင္သည္သန္္႔ရွင္းၿပီး ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူ၏၊( ေဟရွာယ ၅း၁၆၊  ေဟရွာယ ၆း၃၊ ထြက္ ၁၅း၁၁၊ ေယာဘ ၃၇း၂၃၊ ဆာလံ ၉း၈၊ ဆာလံ ၃၃း၄-၅၊ ဆာလံ ၃၆း၆)
  • ဘုရားသခင္သည္ တရားသျဖင့္စီရင္ေတာ္မူေသာဘုရားျဖစ္၏၊(ဆာလံ ၅၁း၄၊ ေဒသနာ ၁၂း၁၄၊ ေဟာဟန္ ၅း၂၂-၂၃)
  • ဘုရားသခင္သည္ လူသားတိုင္းကိုခ်စ္ေတာ္မူ၏၊ (ေယာ၃း၁၆၊ ၂ေပ ၃း၉)
  • သခင္ေယရႈသည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူတခ်ိဳ႔အတြက္ အေသခံျခင္းမဟုတ္၊ တေလာကလံုး၏ အျပစ္ကို ကားတိုင္ထက္ယူေဆာင္ၿပီး အေသခံျခင္းျဖစ္။ ( ၂ ေကာ ၅း၁၅၊ ေဟၿဗဲ၂း၉၊ ၁ေယာ ၂း၂၊
  • ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ျဖစ္၏။ (၁တိ ၂း၄၊၆၊ ေယာ ၃း၁၇၊ ေရာမ ၁၀း၉၊ ၁သက္ ၄း၁၄၊

လူသားတခ်ိဳ႔ကို ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးတခ်ိဳ႔ကို မရဏာငရဲအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ တရားသျဖင့္စီရင္ေတာ္မူျခင္း၊ လူသားတိုင္းကို ခ်စ္ေတာ္မူ ေသာ အမွန္တရားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရိွသလို သခင္ေယရႈသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ အေသခံခဲ့ျခင္း၊ ကယ္ တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ျဖစ္သည္ ဆိုေသာသမၼာတရားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရိွ။

လူအေပါင္းတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္၍ သမၼာတရားကို သိေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရွိ၏။ ၁တိ ၂း၄

ဘုရားသခင္သည္ ေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားသည္မွာမွန္ကန္သလို လြတ္လပ္စြာလည္းေရြးခ်ယ္ပိုင္ ခြင့္လည္းေပးထား၏။ ဘုရားသခင္၏အမႈကိုေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိဳ႔ေသာလူမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ေရွးမဆြ ကတည္း က ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္မွာ ထင္ရွား၏။ သာဓကတခုအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္မွ သူ၏ရည္ရြယ္ ခ်က္ Mission အတြက္ ေရွးမဆြကတည္းကသီးသန္႔ခြဲခန္႔မွတ္သားထားေသာသူျဖစ္ေသာ္ လည္း ေရြးခ်ယ္ ပိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ ရွံစုန္ကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ရွံစုန္၏အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္မႀကိဳက္ေသာ အ မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ေဖါက္လြဲေဖါက္ျပန္ အျဖစ္မ်ားကိုေတြ႔ရပါသည္။ ၎ေဖါက္လြဲေဖါက္ျပန္ေသာအသက္တာ သည္ ဘုရားသခင္မွႀကိဳတင္ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္မဟုတ္၊ ရွံစုန္ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ေသာ လမ္းျဖစ္ပါ သည္။ ထိုနည္းတူ ရွင္ဘုရင္ဒါ၀ိတ္ ႏွင့္ သူ႔သား ေရွာလမုန္မင္းႀကီး၏အသက္တာကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါ သည္။


Predestination theology အရ ကယ္တင္ျခင္းထာ၀ရအသက္ႏွင့္ ငရဲက်မည့္သူမ်ားစာရင္း ဘုရားသခင္ တြင္ႀကိဳတင္ရိွေန၏။ ၎စာရင္းသည္ အမွန္ျဖစ္သလို ထပ္ၿပီးေလ့လာလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္နားလည္ရသည္မွာ-

ေနာင္အနာဂတ္ ကမာၻဆံုးမည့္အခ်ိန္ထိ ျဖစ္လာမည့္အရာအေသးစိတ္ ကိုဘုရားသခင္ႀကိဳတင္သိရိွထား၏။ ထို႔ေၾကာင့္လူသားတဦးစီတိုင္း၏ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚတြင္မူတည္ၿပီးမွဘုရားသခင္စာရင္းျပဳစု ထား ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ေရွးမဆြကတည္းကႀကိဳတင္ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသလို ၎အထဲတြင္ ကိုယ္ပိုင္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္းေပးထားပါသည္။ အသက္စာေစာင္စာရင္းတြင္မပါေသာသူတဦးသည္ ႀကိဳးပဲ့ေၾကမြ ေသာစိတ္ျဖင့္ သခင္ေယရႈကို ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံလွ်က္ ကယ္တင္ျခင္းကိုေတာင္းေသာ္ ဘုရား သခင္မည္သို႔တုန္႔ျပန္မည္နည္း။ ေတာင္းလွ်င္ရမည္၊ ရွာလွ်င္ေတြ႔မည္ ဆိုေသာ သမၼာတရား အပါအ၀င္ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ေလာကလံုးအတြက္ျဖစ္သည္ ဆိုေသာ သမၼာတရားသည္ အျမဲတမ္းမွန္ကန္သည့္အ တိုင္းျဖစ္ရမည္။ ေနာက္တနည္းနားလည္ရသည္မွာ အသက္စာေစာင္တြင္ စာရင္းမ၀င္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္မွ သူ႔ကိုသိကြ်မ္းလက္ခံရန္ မည္ကဲ့သို႔ေသြးေဆာင္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း သူ၏ ေလာကအသက္တာကုန္ဆံုးခ်ိန္ထိ ဘုရားသခင္ကို လက္ခံမွာမဟုတ္ဟု ႀကိဳတင္သိေနသျဖင့္ သူ၏နံမည္ ကိုအသက္စာေစာင္ထဲတြင္မေရးသြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မေရးသြင္းျခင္းသည္ ကာယကံရွင္၏ ေရြးခ်ယ္မႈ ေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။

အသက္စာေစာင္စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေသာသူမ်ား၏နံမည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလာကသားမ်ားမသိႏိုင္သလို ႀကိဳတင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားမလုပ္သင့္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ တာ၀န္မွာ ဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဧ၀ံေဂလိတ ရားကို ကမာၻေျမဆံုးသည့္တိုင္ လူတိုင္းကိုေ၀ငွ ရန္သခင္ေယရႈမိန္႔မွာထားပါသည္ (မာကု ၁၆း၁၅)။ ကယ္ တင္ျခင္းတရားႏွင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားကို လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ မလက္ခံသည္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၏အတာမဟုတ္ ကာယကံရွင္ႏွင့္ဘုရားသခင္သာဆိုင္၏။ ဒီလူဟာအသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္ သူမဟုတ္ ဟု လူ႔အျမင္ျဖင့္ သတ္ မွတ္ၿပီးလ်စ္လ်ဴရႈျခင္း မလုပ္သင့္။ ထိုသို႔လုပ္ပါက ဘုရားသခင္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာကို လြန္ၾကဴး ထိ ပါးရာေရာက္မည္။ ၎နည္းတူ တဖက္တြင္လည္း မိမိသည္ ကယ္တင္ျခင္းရထား သူျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမလို၊ အသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘာမွလည္းလုပ္ စရာမလိုေတာ့ဘဲ ေလာကအသက္တာကို စိတ္ႀကိဳက္ ေနထိုင္ႏိုင္ သည္ဆိုေသာအေတြးအေခၚရိွ၍မျဖစ္။ ေရွးမဆြကႀကိဳတင္ ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္ဆုိေသာ သီအိုရီ ကိုနားမလည္တတ္ပါက ထိမိလဲစရာ အမ်ား ႀကီးျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္-

“ ဒီလူဟာ အသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္သူမဟုတ္ပါက ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ႀကိဳးစားၿပီး ဧ၀ံေဂလိ လုပ္လုပ္ ရမွာမဟုတ္၊ လုပ္ရင္အပိုဘဲ။ အသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္သူျဖစ္လွ်င္လည္း ဘာမွေျပာစရာမလို။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူကို ဘာမွဧ၀ံေဂလိမလုပ္လည္းရ၊ လုပ္လည္းဘာမွမထူး၊ ဘုရားသခင္ကႀကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္”


ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ- ဤအယူ၀ါဒ၀ျဖစ္ေပၚလာပါက သခင္ေယရႈေစခိုင္းထားေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား လံုး၀ရပ္ ဆိုင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္းသတိေပးလိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္ဆိုေသာ Predestination Thgeology ကို မွားယြင္းစြာနားမလည္ဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။

သင့္ေတာ္သည့္ သာဓကတခုအေနျဖင့္ မိသားစုဘ၀ကိုေလ့လာႏိုင္ပါ သည္။ ဇနီးခင္ပြန္းမ်ားသည္ အိမ္ ေထာင္ဘ၀မစခင္ကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွ သည္။ သားမီးမရခင္ ကတည္းက ရရိွလာမည့္ရင္ေသြးမ်ားတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ေလ့ရိွသည္။ အ၀တ္အစား၊ ကစားစရာမ်ား၊ အသံုး အေဆာင္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေလ့ရိွပါသည္။ ရင္ေသြးမ်ားရရိွၿပီး ေသာ္ သူတို႔၏လက္ရိွဘ၀ႏွင့္ အနာ ဂတ္ဘ၀အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္မႈမ်ားကို မိဘမ်ားမွ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ေသာ ၎ခေလးသည္ သူ႔ဘ ၀အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ ခြင့္ ရိွစၿမဲပင္။ မိဘဖက္မွ ေရွးမဆြကတည္းက ႀကိဳတင္ၿပီး အေကာင္းဆံုးျပင္ ဆင္ထားေသာ္လည္း ဘ၀အတြက္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ က်ရႈံးျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္းအားလံုးသည္ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ထား ေသာလမ္းေပၚမူတည္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဖခင္တဦးအေနျဖင့္ ေမြးဖြါးလာမည့္ ကြ်န္ေတာ့္သားအ တြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအထဲတြင္ ကစားစရာပစၥည္းမ်ားႀကိဳ၀ယ္ထား၏။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ ေတာ့္သားသည္ ၀ယ္ေပးထားေသာ္ အရုပ္မ်ားအားလံုးကိုမႀကိဳက္။ သူႀကိဳက္ေသာအရုပ္မ်ား ကိုသာေရြးခ်ယ္ကစားေလ့ရိွ ပါသည္။

နိဂံုးအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္မွ ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္မွာ မွန္သလို ၎ထဲတြင္လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။ မိမိတို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈထဲမွ ျမင္ေယာင္ႏိုင္ေသာ ရလဒ္ ၂ခုမွာ သခင္ေယရႈ၏ ေက်နပ္ပီတိအၿပံဳး သို႔မဟုတ္ မ်က္ရည္ပင္ျဖစ္သည္။

မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ မိမိအသက္တာအားဆပ္ကပ္ၾကပါစို႔

ေလာမဲ

Hits: 3890
Comments (1)Add Comment
...
written by Naw Bay Bay, February 07, 2013
Predestination theory ကိုနားလည္ဖို႔အတြက္ ရွင္းျပေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေတြ႕တဲ့သူကိုေ၀မွ်ေ းပါမယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

နာဂေက်ာ္ႏီုင္၏ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းအနက္ဖြင့္၊သက္ေသခံခ်က္ ႏွင့္ ပို႔ခ်ခ်က္ပန္းခ်ီကားမ်ား


နာဂေက်ာ္ႏိုင္ @ ဗ်ာဒိတ္ေက်ာ္ႏိုင္ သက္ေသခံခ်က္

ကြ်န္ေတာ္ဟာ မံုရြာျမိဳ႔က ပရဟိတေက်ာင္းမွာ ၈ႏွစ္ေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ (ပရဟိတေက်ာင္းသည္ ထင္ရွား၊ေက်ာ္ၾကားေသာ ဗုဒၶဘာသာ မိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္းျဖစ္သည္)။ တစ္ေန႔မွာ ဘုန္းၾကီးခိုင္းတဲ့အတိုင္း ထေနာင္းကုန္းရြာ ယကၠန္းသြားခ်ည္ တဲ့အခ်ိန္ ညအိပ္မက္တခု ျမင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့ေခါင္းၾကီးက ျပက္ျပီး၊ ေရထဲက်ေနတာေတြ႔ရတယ္။ ေက်ာက္ဂူၾကီးထဲမွာ ေခါင္းၾကီးကို ငါးၾကီးတစ္ေကာင္က ဆြဲသြားတယ္။ ေၾကာက္စရာေကာင္းလြန္းလို႔ လန္႔ႏိုးလာျပီး၊ ကြ်န္ေတာ့ အသားေတြ တဆတ္ဆတ္တံုေနပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ကြ်န္ေတာ္ေသမယ္၊ ေသျပီးရင္ ငရဲကိုက်မယ္ဆိုတဲ့နမိတ္ပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ့ေခါင္းျပတ္ၾကီးေရထဲက်ေနတဲ့အိမ္မက္ပါ။ ေသဖို႔ အင္မတန္ေၾကာက္လာတယ္။ ေသရင္ ဘယ္သြားမလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ကိုယ္ဖာသာျပန္ေမးရင္း၊ ၇မိုင္ေ၀တဲ့ မံုရြာျမိဳ႔ကို ျပန္လာခဲ့တယ္။ လူစီးဘတ္စ္ကားေတြကို ခါတိုင္းလို တားစီးရမွာလဲ၊ မရဲဘူး၊ ကားေမွာက္ျပီးေသမွာစိုးလို႔၊ ဘတ္စ္ကားၾကီးေတြ တစ္စီးျပီးတစ္စီး၊ မတားျဖစ္ဘူး။ ေနာက္ဆံု ဂ်စ္ကားတစ္စီလာမွ ေနာက္ကခိုျပီးစီးလာခဲ့တယ္။ ကားေမွာက္ရင္လဲ ခုန္ခ်ျပီး၊ အသက္ေဘးလြတ္ေအာင္ သတိနဲ႔လိုက္ခဲံတယ္။ အထဲ၀င္ထိုင္ပါလို႔ ဂ်စ္ကားလက္မွတ္ေရာင္းကေျပာတာလဲ၊ ကားေမွာက္ရင္အထဲမွာ ညွပ္ေသမွာေၾကာက္လို႔ အထဲမ၀င္ထိုင္ရဲဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ မံုရြာျပန္ေရာက္ျပီးေနာက္မွာ ေသရင္ဘယ္သြားမလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို စတင္ေမးျမန္းပါေတာ့တယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ကုသိုလ္တပဲ၊ ငရဲတပိသာ ဆိုစကားအတိုင္းဆိုရင္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အကုသိုလ္ေတြက မ်ားလြန္းလို႔၊ ေသရင္ငရဲကိုဘဲ ေရာက္မ်ာေသခ်ာေနပါတယ္။


အဲဒီအခ်ိန္မွာ မံုရြာကို Campus Crusade က ဆရာတစ္ဦးေရာက္ျပီးူ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပရဟိတေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ လယ္ထဲအထိလိုက္လာပါတယ္။ ဆရာက ခရစ္ေတာ္နာမည္ေတာ့ မသိေတာ့ပါဘူး၊ သူက ခရစ္ေတာ္ကို ယံုပါသလား.. လို႔ ကြ်န္ေတာ့ကိုေမးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ေသရင္ဘယ္သြားမလဲဆိုတဲ့အေျဖကို ခရစ္ေတာ္ဆီကရမယ္ ေမွ်ာ္လင့္ျပီး၊ သူေျပာမဲ့စကားကုိ ၾကားခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယံုပါတယ္ ဆိုျပီး လိမ္ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဒါမွဆရာက ဂယနဏ ေျပာတာကိုၾကားမယ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။


တစ္ညေနမွာ အဲဒီဆရာနဲ႔ခ်ိန္းထားပါတယ္။ အဲဒီညေနမွာ ကြ်န္ေတာ္ ထန္းရည္ေသာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အရက္လည္းပါေတာ့ မူးျပီး၊ ဒီဆရာနဲ႔မေတြ႔ရဲေတာ့ဘူး၊ အရက္နံ႔ေတြနဲ႔ ဆရာကိုေတြ႔ဖို႔ အားနာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်ိန္းထားတာကို လြဲသြားေအာင္ တမင္၊ အၾကာၾကီး ေနာက္က်ျပီးမွ အိမ္ျပန္တယ္။ မူးမူးနဲ႔ ျပန္ေရာက္ခ်ိန္မွာ အဲဒီဆရာက စိတ္ရွည္စြာ၊ ကြ်န္ေတာ့ကို ေစာင့္ေနတာေတြ႔လိုက္ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ့ရဲ့ လူမႈေရး၊ အသိတရားမရွိမႈအတြက္ အရမ္းအားနာမိတယ္။ ဆရာကလဲ ကြ်န္ေတာ္မူးေနတာ သေဘာေပါက္လို႔၊  နဲနဲပါးပါးေျပာ၊ ဆုေတာင္းျပီးျပန္သြားပါတယ္။


အဲဒီေနာက္မွာ သူေပးခဲ့တဲ့ က်မ္းစာကို ဖြင့္ဖတ္မိတယ္။ ေယာဟန္ ၃ း ၁၆
ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ အေပါင္း တို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကို ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ .. ဆိုတာကို ဖတ္မိပါတယ္။ ခ်စ္ေတာ္မူသည္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ႏွလံုးသားတြင္ ေရာက္သြားပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ဟာ အေဖ၊အေမမရွိပါဘူး၊ ေမြးခ်င္းလဲမရွိ၊ ေမတၱာဆိုတာလည္း မခံစားရဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားရဲ့ေမတၱာကိုေတာ့ ခံစားသင့္ပါတယ္လို႔ စဥ္းစားမိတယ္။ ဒီစာကို ေရးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ က်မ္းသေဘာအေနနဲ႔ပဲ ေရးသလား၊
အဲဒီပုဂၢိဳလ္က တကယ္ပဲ အသက္ရွင္ေနတံုးပဲလား၊ ရွိေသးသလား၊ အေျဖသိခ်င္တယ္။  ရွိတယ္ဆိုရင္ တကယ္ပဲ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေပးသလား၊ ရွိတယ္ဆိုရင္ အဲဒီ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ခံစားခြင့္ ေပးပါလို႔ ဆုေတာင္းမိခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္တသက္တာမွာ တခါမွမခံစားဖူးတဲ့ အသက္တာ၊ ပီတိျဖစ္ျပီး၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ခံစားရပါတယ္။  ေနာက္ မနက္အိပ္ယာႏိုးျပီးတဲ့ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္ဟာ အလြန္ပဲ၀မ္းေျမာက္ျပီ၊ ေလဟုန္စီးသလိုခံစားရပါတယ္။ ဆရာသင္ေပးတဲ့
သမင္ဒရယ္သည္ ေရစီးေသာ ေခ်ာင္းကို ေတာင့္တသကဲ့သုို႔ .. ဆိုတဲ့ သီခ်င္းကို ဆိုျပီးရင္းဆို၊ သီဆိုရင္း၊ လယ္ထဲအလုပ္သြားပါတယ္။ အလြန္ပဲ ေက်နပ္၊ ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ က်မ္းစာဖတ္တိုင္း ဖတ္လို႔အလြန္ေကာင္းလာပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ေျပာျပေတာ့ သူတို႔မခံစားတတ္ပါဘူး။

အဲဒီေန႔ကစျပီး မီးခြက္ထြန္း၊ က်မ္းစာကို ရွင္မသဲကေနစျပီး ဖတ္ပါတယ္။ ဖတ္ရင္းနဲ႔ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းေရာက္ေတာ့ တျခားက်မ္းေတြနဲ႔မတူတာကို သတိထားမိတယ္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းမွာ အေကာင္၊ပေလာင္ေတာင္မ်ား အေၾကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ့ကို အေျဖေကာင္းေကာင္း မေပးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး၊

အဲဒီအခ်ိန္ 1983 ေလာက္မွာ မံုရြာျမိဳ႔၊ မက္သဒစ္အသင္းေတာ္ တစ္ခုပဲရွိတယ္။ အဲဒီက သင္းအုပ္ ဆရာမမိုးမိုးအိ ဆီကို ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာေပးဖို႔ေျပာေတာ့၊ မက္သဒစ္က ျဖန္းျပီး ဗတၱိဇံေပးမယ္ေျပာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ေရပဲအႏွစ္ခံခ်င္တယ္။ အပတ္စဥ္တိုင္း သြားျပီး ေတာင္းဆိုမိတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ေအဂ်ီဆရာတစ္ပါး ဆရာေဟာ္လင္ခမ္းအဖြဲ႔ ရန္ကုန္မွ ေရာက္လာျပီး Campus Crusade နဲ႔ ေျပာင္းလဲတဲ့ ၇ေယာက္ကို ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါကို ဘုန္းၾကီးၾကားသြားျပီး၊ ေက်ာ္ႏိုင္၊ မင္းက ငါ့ေက်ာင္းမွာပဲ ေနတယ္၊ ငါ့ေက်ာင္းက ထမင္းကိုစားျပီး၊ ႏွစ္ျခင္းခံတာေကာင္းေသးလား၊ အျပင္မွာပဲေနေပါ့ နဲ႔ ပူညံ၊ပူညံ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ႏွစ္ျခင္းေပးတဲ့ ဆရာကို က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ခ်င္တယ္၊ ကူပါ ေျပာေတာ့၊ က်မ္းစာေက်ာင္းက ၁၀တန္းေအာင္မွ တက္ရတာ၊ မင္းကမေအာင္ေပမဲ့လည္း တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ အစာေရွာင္၊ဆုေတာင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ လုပ္ဖို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္းေတြကို ေနာက္ေန႔ကစျပီး အျပင္းအထန္လုပ္ခဲ့တယ္။ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ခြင့္ရဖို႔ ဆပ္ကပ္ရပါတယ္။

အဲဒီညမွာပဲ ရန္ကုန္က ဧ၀ံေဂလိဆရာတစ္ပါး ေရာက္လာျပီး ေခၚသြားမယ္၊ 1983 တပည့္ေတာ္ျဖစ္သင္တန္း ရန္ကုန္မွာ တက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဆရာမေဒၚျမင့္ျမင့္ဟန္ရဲ့ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းသင္ခန္းစာမ်ားကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဗ်ာဒိတ္က်မ္းကို သိခ်င္လြန္းလို႔၊ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ သူမ်ားကို သင္ဖို႔မဟုတ္ပဲ ကိုယ္နားလည္ဖို႔ ေလ့လာရင္း နားလည္လာပါတယ္။ ၁၉၈၅၊၈၆ မွာ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႔မွာ ၄လေလာက္ ေနခဲ့စဥ္၊ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းပန္းခ်ီကားမ်ားဆြဲခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၆ က်ိဳင္းတံုး၊တာခ်ီလိတ္မွာ ၄လ က်မ္းစာသင္တန္းပို႔ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ပါတီ၊ေကာင္းစီလူၾကီးမ်ား၊ တရားသူၾကီးမ်ားကို ပို႔ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ နာဂေက်ာ္ႏိုင္ အမည္ကေန ဗ်ာဒိတ္ေက်ာ္ႏိုင္အျဖစ္ ေခၚလာၾကပါတယ္။

ဗ်ာဒိတ္က်မ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ခရစ္ယာန္တိုင္း သိရေစမယ္ ဆုေတာင္းခဲ့တာ ရခိုင္ျပည္ကလြဲျပီး၊ ျပည္နယ္၊တိုင္း ျမိဳ႔ရြာအားလံုးကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းကို ေၾကာက္စရာလို႔ ထင္ၾကတယ္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁ း ၃  နဲ႔ ဗ်ာဒိတ္ ၂၂ း ၇ တို႔မ်ာ မဂၤလာရွိ၏ ဆိုျပီးေရးထားပါတယ္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းဟာ မဂၤလာက်မ္းျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကာက္စရာမရွိပါဘူး၊  အပိုင္း၃ပိုင္း ျဖစ္ျပီး၊ ျဖစ္ဆဲ နဲ႔ ျဖစ္လတၱံ တို႔ကို ဘုရားမွာ ေဖၚျပအေသခ်ာေရးထားပါတယ္။

အခန္းၾကီး ၁-၃   အသင္းေတာ္ကာလ
အခန္းၾကီး ၄-၅  အသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္ျခင္းကာလ
အခန္းၾကီး ၆-၁၈ ေဘးဒဏ္ၾကီးကာလ
အခန္းၾကီး ၁၉  အသင္းေတာ္ႏွင့္အတူ၊ ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအၾကိမ္ၾကြလာျခင္း
အခန္းၾကီး ၂၀  ခရစ္ေတာ္ အႏွစ္၁၀၀၀ အုပ္စိုးေသာကာလႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတရားစီရင္ျခင္း
အခန္းၾကီး ၁၂-၂၂  ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမၾကီးသစ္   တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဆရာနာဂေက်ာ္ႏိုင္ရဲ့ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားဗြီဒီယို နဲ႔ အသံမ်ားကို ၾကည့္ရႈ၊နားဆင္ရန္ လင့္ခ္

http://www.mcathailand.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539361020&Ntype=3

မုရန္
၅-စက္တင္ဘာ-၂၀၁၁

ဗ်ာဒိတ္က်မ္းပို႔ခ်ခ်က္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ပံုကားခ်ပ္မ်ား

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆရာနာဂေက်ာ္ႏိုင္ရဲ့ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား (၁၄ၾကိမ္)၊ ဗြီဒီယို၊အသံမ်ားကို ၾကည့္ရႈ၊နားဆင္၊ ေဒါင္းလုပ္ရန္ လင့္ခ္
http://www.mcathailand.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539361020&Ntype=3

 

ခ်ီေဆာင္ၿခင္း/Rapture

Tuesday, 06 September 2011 23:04 ဆရာေက်ာ္ႏိုင္ (နာဂ)
E-mailPrintPDF


ဆရာaက်ာ္ႏိုင္ (နာဂ)

၀တ္ျပဳရာက်မ္း၂၃ ကိုဖတ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘုရားသခင္၏ပြဲေတာ္ ၇မ်ိဳး အေၾကာင္းကို ေတြ႕ရမွာၿဖစ္ပါတယ္. ဒီက်မ္းကို စာေရးသူအရင္ကဖတ္တံုးကဆို ဆိုလိုရင္းအနက္အဓိပၸါယ္ကို နားမလည္တဲ့အတြက္ ဖတ္ေနေပမဲ့ဘာေတြေၿပာေနမွန္းကိုမသိဘူး ပြဲေန႔ေတြကိုဟိုဟာလုပ္ဒီဟာလုပ္ နဲ႔ဘဲ႐ွုပ္ေနတာဘဲ ေနာက္ၿပီးဒီပြဲေန႔ေတြဟာကိုယ္နဲ႔မဆိုင္ဘူး ဓမၼေဟာင္းမွာဂ်ဳးေတြကိုလုပ္ခိုင္းခဲ့တာလို႔ ဘဲထင္ခဲ့တယ္. ဒီပြဲေန႔ေတြကိုဘုရားသခင္ကအလကား သက္သက္လုပ္ခိုင္းေနတာမဟုတ္ဘူး အားလံုးဟာအဓိပၸါယ္႐ွိတယ္ဆိုတာကို သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႔ လမ္းၿပမွုေၾကာင့္နားလည္လာတယ္ ဒါေၾကာင့္ဒီကိုလာၾကတဲ့ယံုၾကည္သူအားလံုးကိုလဲသိေစၿခင္တာနဲ႔ ေရးလိုက္ပါတယ္။

ေကာေလာသဲ ၂: ၁၆- ၁၇  မွာ “ ပြဲေန႔၊ လဆန္းေန႔၊ ဥပုသ္ေန႔တို႔” ဆိုတာ ေနာက္ျဖစ္လတံ့ေသာ အရာတို႔၏အရိပ္ လို႔ေၿပာထားတယ္. ဒီပြဲေန႔ေတြအားလံုးဟာ ခရစ္ေတာ္ေယ႐ွု ကိုရည္ညြန္းေနတာဘဲ ဒီပြဲေန႔ေတြအကုန္လံုးကိုလဲ ခရစ္ေတာ္အားၿဖင့္ဘဲၿပည့္စံုေစမွာဘဲ. ဒါေၾကာင့္ေနာင္အနာဂတ္န ဲ႔ပက္သက္ တဲ့ဒီပြဲေန႔ေတြကို အေၿခခံေလာက္သိဖို႔လိုတယ္. သခင္ခရစ္ေတာ္ၿပန္လာမဲ႔ေန႔ကိုဘယ္သူမွမသိပါဘူး ဒါေပမဲ့ဘုရားသခင္က ယံုၾကည္သူမ်ားကို ၿပန္လာခ်ိန္နီးရင္ၿဖစ္မဲ့ signs ေတြအမ်ားၾကီးကို က်မ္းစာတအုပ္လံုးကေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေရးၿပီး အသင့္ၿပင္ၿပီးေစာင့္ေနဖို႔အလို႐ွိပါတယ္။

ဘုရားသခင္၏ပြဲေတာ္၇မ်ိဳးကေတာ့  1)ပသခါ Passover 2)အဇုမ တေဆးမဲ့မုန္႔ unleavened bread  3)အဦးရိတ္ေသာေကာက္လႈိင္း First Fruits 4)ပင္ေတကုေတၱပြဲ Pentecost   5)တန္ပိုးမႈတ္ပြဲ Trumpets   6)အျပစ္ေျဖရာေန Atonement   7) သေကေနပြဲ tabernacles  ဆိုၿပီးခြဲလို႔ရတယ္.။

နံပါတ္ 1, 2, 3, 4 ကေတာ့ခရစ္ေတာ္အားၿဖင့္ ၿပည္စံုၿပီးသြားၿပီလို႔တြက္လို႔ရ က်န္၃ပြဲကေတာ့ ၿဖစ္ၿပီး, ၿဖစ္ေနဆဲ,ၿဖစ္လာေတာ့မယ္ လို႔ေၿပာလို႔ရတယ္္. ဣသေရလလူမ်ိဳးေတြဟာ ၁နွစ္မွာသံုးခါ ပသခါ,ပင္ေတကု,သေကေနပြဲ ေတြမွာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကိုမလာမေနလာရတယ္.

1)    ပသခါပဲြဆိုတာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွာ ေမာေရွ ဣသေရလလူမ်ိဳး (Jew) ေတြကို အဲဂုတၱဳျပည္ (Egypt) ကမထြက္ခင္မွာ အဲဒီလရက္ 10ရက္ေန႔မွာ အျပစ္မပါ၊ အခါမလည္သိုးကိုေ႐ြးၿပီး 14ရက္ေန႔ညေနေစာင္းေနမဝင္ခင္မွာ ဣသေရလအမ်ဳိးအစည္းအေဝး ပရိသတ္အေပါင္း အေ႐ွ႔မွာသတ္ရတယ္. ဓမၼသစ္ၾကေတာ့ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္၁:၂၉ မွာေယာဟန္က သခင္ေယရုွ ကို ၿမင္ေတာ့ "ဤေလာက၏အျပစ္ကို ေဆာင္သြားေသာဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ကိုၾကည့္ေလာ့" လို႔ေၿပာခဲ့တယ္. အခုေခတ္ေခၚတဲ့ Palm Sunday ဆိုတာ ဓမၼေဟာင္းက 10ရက္ေန႔ဘဲ ဒါေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ထဲကို ၿမည္းကေလးစီးၿပီးဝင္လာေတာ့ လူေတြကဝိုင္းၿပီး Hosanna ဆိုၿပီးေၾကြးေၾကာ္တဲ့အခ်ိန္ဟာ ဗိမာန္ေတာ္ထဲကိုသတ္ဖို႔ရာထားတဲ့သိုးေတြေခၚလာ တဲ့အခ်ိန္ဘဲ ေနာက္ေတာ့သိုးေတြကို 14ရက္ေန႔အထိအျပစ္အနာအစာ႐ွိမ႐ွိ ႐ွာသလိုဘဲ ခရစ္ဝင္က်မ္း 4က်မ္္းစလံုးမွာဖတ္ၾကည့္ရင္ ယဇ္ပေရာဟိတ္ေတြကခရစ္ေတာ္ကိုသတ္ဖို႔ အၿပစ္႐ွာၾကံၾကတာဘဲ ဒါေပမဲ့ပိလတ္မင္းကိုတိုင္က အၿပစ္မ႐ွိလို႔ေၿပာေပမဲ့လဲ 14ရက္ေန႔ညေနေစာင္းမွာ ဗိမာန္ေတာ္ထဲကပလႅင္ေပၚမွာသိုး႐ဲ႔အေသြးသြန္းခဲ့သလိုဘဲ ကားတိုင္ေပၚမွာကိုယ္ေတာ္အသက္ေပးၿပီးအေသြးသြန္းခဲ့တယ္။

2)    အဇုမတေဆးမဲ့မုန္႔ နဲ႔ ပသခါ  ကေတာ့ တစ္ရက္ထဲလို႔ထင္ရတယ္ ဘာေၾကာင့္ဆိုဘုရားသခင္ရဲ႔ နာရီက ေနဝင္တာနဲ႔ေနာက္တစ္ရက္လို႔တြက္တယ္ ကမာၻဦးက်မ္း ၁:၅ “  ညဦးႏွင့္နံနက္သည္ ပဌမေန႔” လို႔႔ေခၚတယ္. ဒါေၾကာင့္၁၄ရက္ေန႔ည ေနဝင္တာနဲ႔ ၁၅ရက္ေန႔စတယ္. 7ရက္ တေဆးမပါတဲ့မုန့္ကိုစားရတယ္ ပထမေန႔ နဲ႔ ေနာက္ဆံုး7ရက္ ေၿမာက္ေန႔ကဥပုသ္ေန႔ၿဖစ္တယ္. က်မ္းစာက “တေဆး” ဆိုရင္ ေကာင္းတဲ့အဓိပၸါယ္လဲရွိတယ္မေကာင္းတဲ့အဓိပၸါယ္လဲရွိတယ္ ဒီေနရာမွာေတာ့ မေကာင္းတဲ့အဓိပၸါယ္ “အၿပစ္” ကိုတင္စားေၿပာတာၿဖစ္တယ္. ခရစ္ေတာ္ဟာ “အၿပစ္မပါတဲ့မုန့္” လို႔ဆိုလိုတယ္ ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္၅:၆-၇ ကိုဖတ္ရင္နားလည္ နိုင္တယ္။

3)    အဦးရိတ္ေသာေကာက္လႈိင္း ဆိုတာ ခရစ္ေတာ္ဟာ ေသေသာသူအားလံုးထဲမွွာ “ပထမဆံုး ေသျခင္းမွ႐ွင္ၿပန္ထေျမာက္ေသာသူၿဖစ္တယ္” ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္နဲ႔လုပ္တဲ့ပြဲေန႔ၿဖစ္တယ္ အခုေခတ္အေခၚ Easter. ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ၁၅ း၂၀-၂၃မွာပါတယ္.။

4)    အဦးရိတ္ေသာေကာက္လႈိင္းက ေန ေနာက္7ပတ္/49ရက္ေန႔ုၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ကို ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔လို႔ေခၚတယ္. ဓမၼေဟာင္းမွာ ဣသေရလလလူမ်ိဳးေတြ အဲဂုတၱဳျပည္က ထြက္ၿပီး ရက္50ေၿမာက္ေန႔မွာ ထာဝရဘုရားသည္ မီး ျဖင့္လႊမ္းလ်က္၊ သိနာေတာင္ေပၚသို႔ ဆင္းသက္ေတာ္မတူတယ္လို႔ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း၁၉ မွာေၿပာတယ္. ပင္ေတကုေတၱအဓိပၸါယ္က ဂရိ(Greek)လို ရက္50ကိုေခၚတာ. ဓမၼသစ္ တမန္ေတာ္ဝတၳဳ၁မွာ ခရစ္ေတာ္ကသန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားကိုေစာင့္ဖို႔မွာခဲ့တယ္ တမန္ေတာ္ဝတၳဳ၂ မွာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား တမန္ေတာ္ေတြအပၚမီးလွ်ာကဲ့သို႔ဆင္းသက္တယ္. ဓမၼေဟာင္းကာလက ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔ေရာက္ရင္ ဒုတိယအၾကိမ္ရိတ္ေသာ အဦးသီးေသာအသီး(wheat/ဂ်ဳံ)နဲ႔ တေဆးျဖင့္ေဖာင္းၾကြေနတဲဲ့မုန္႔ႏွစ္လံုး ကိိုထာဝရဘုရားအဘို႔ ခ်ီလႊဲရတယ္ အဓိပၸါယ္ကေနာင္တခ်ိန္ ၾကရင္ ခရစ္ေေတာ္ရဲ႔အေသြးေၾကာင့္္သာ ေၿဖာင့္မတ္သူလိို႔သတ္မွတ္ခံရတဲဲ့ ဒုစ႐ိုက္အၿပစ္နဲ႔လံုးလံုး မကင္းနိုင္ေသးတဲ့ ယံုၾကည္သူ ဣသေရလလူမ်ိဳးနဲ႔တပါးအမ်ိဳဳးသားမ်ား ကိုဘုရားသခင္ကလက္ခံ တယ္ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ဘဲ.။

5)    အခုေခတ္က်မ္းစာေလ့လာသူမ်ားက တန္ပိုးမွုတ္တဲ့ပြဲေန႔ဟာ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူမ်ားကို “ခ်ီေဆာင္ၿခင္း” (Rapture) ၿဖစ္နိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းလာၾကတယ္.

ထိုပြဲေန႔ဟာ အခုေခတ္ calendar ဆိုရင္ Sep or Oct မွာၾကၿပီး က်မ္းစာကေၿပာတဲ့calendar နဲ႔ဆို "7လ ရဲဲ႔႔ ပထမေန႔” မွာက်င္းပပါတယ္. Rabbi(ဂ်ဳးလူမ်ိဳးက်မ္းတတ္ဆရာ) မ်ားရဲ႔အဆိုအရ ဒီပြဲေန႔ဟာ လဆန္းေန႔(new moon) ၿဖစ္တဲဲ့အတြက္ေ႐ွးက Satellite ေတြမ႐ွိေတာ့့ လဆုတ္ၿပီးေနာက္ဘယ္အခ်ိန္မွာ "လ" စထြက္မလဲဆိုတာ အခ်ိန္အတိအၾကမေၿပာနိုင္တဲ့အတြြက္ လူနွစ္ေယာက္ကိုသက္ေသအၿဖစ္ခန့္ထားရတယ္ ဒီလူနွစ္ေယာက္ဟာ "လ" စထြက္တာကိုၿမင္တာ နဲ႔ ယဇ္ပေရာဟိတ္မင္းကိုေၿပးၿပီးခ်က္ၿခင္းေၿပာရတယ္ အဲဒီအခါၾကမွ တန္ပိုးမွုတ္လိုက္တာနဲ႔ ဥပုသ္ေန႔စတယ္ဆိုတာ ဣသေရလတမ်ိဳးလံုးသိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္.

ဂ်ဳးလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႔ မဂၤလာေဆာင္ရင္လုပ္တတ္တဲ့ အစဥ္အလာတခုက မိန္းကေလးကလက္ခံလိုက္ ၿပီဆို သတို႔သားကသူ႔အိမ္ကိုၿပန္ၿပီး သတို႔႔သမီးေနဖိို႔အိမ္ၿပင္ဆင္ရတယ္ ၿပီးရင္သူ႔အေဖကိုၿပရ တယ္ အေဖကၾကည့္ၿပီးစိတ္္ၾကိဳက္ၿဖစ္မွ သတိုးသမီးကိုသြားေခၚရတယ္.။

ဒါေၾကာင့္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္၁၄:၂- ၃ မွာခရစ္ေတာ္က “ငါ့အဘ၏ အိမ္ေတာ္၌ ေနစရာအခန္း အမ်ားရွိ၏။...သင္တို႔ေနစရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းငွါ ငါသြားရ၏။ ငါသည္သြား၍သင္တို႔ေနစရာ အရပ္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ တဖန္လာျပန္၍၊ ငါရွိရာအရပ္၌ သင္တို႔ရွိေစျခင္းငွါ သင္တို႔ကိုငါ့ထံသို႔ သိမ္းဆည္းမည္။”

(ရွင္မႆဲ၂၄:၃၆) မွာ “ထိုအခ်ိန္နာရီကုိကားအဘယ္သူမွ်မသိ...ငါ့ခမည္းေတာ္တပါးတည္းသာသိေတာ္မူ၏” လို႔ေၿပာခဲ့တယ္. သိုးသငယ္၏ မဂၤလာေဆာင္ပြဲကို ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၁၉:၇-၉  မွာဖတ္ၾကည့္ပါ။

တံပိုးမႈတ္ၿခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိပါတယ္ ဥပမာရန္သူဝိုင္းရန္အသံတမ်ိဳး လူစုရင္အသံတမ်ိဳး စသည္ၿဖင့္ အသံအတိုးအက်ယ္ အသံအတိုအ႐ွည္ဆိုၿပီး ခြဲထားတယ္လို႔ေၿပာၾကတယ္.။

က်မ္းစာထဲကတန္ပိုးမွုတ္ၿခင္း 4မ်ိဳးကိုေဖာ္ၿပလိုက္ပါတယ္.။

1. ဓမၼေဟာင္းမွာ ပရိသတ္စည္းေဝး (ေတာလည္ရာ၁၀) - ဓမၼသစ္ Rapture/ ခ်ီေဆာင္ၿခင္း (ယံုၾကည္သူမ်ား ကို ခရစ္ေတာ္က ေကာင္းကင္မွာလာေတြ႔ၿပီး တတိယေကာင္းကင္(heaven) ကိုေခၚသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္. ရွင္မႆဲ၂၄:၃၁, ေကာရိ ႏၱဳ၁၅:၅၂, သက္သာေလာနိတ္၄:၁၆)

မွတ္ခ်က္: ခ်ီေဆာင္ၿခင္းနဲ႔ဒုတိယအၾကိမ္ၾကြလာၿခင္းက မတူဘူးဆိုတာသတိထားေစၿခင္ပါတယ္

2. ဘုရင္ ေၿမွာက္ရင္/အၿဖစ္ေၾကြးေက်ာ္ (ဓမၼရာဇဝင္ တတိယေစာင္ ၁:၃၄, ဆာလံက်မ္း၉၈:၄-၆) - သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ဘုရင္တကာတို႔ရဲ႔ဘုရင္ သခင္တကာတို႔ရဲ႔သခင္ဆိုတာ က်မ္းစာအုပ္ထဲမွာေနရာအမ်ားၾကီီးမွာေဖာ္ၿပထားပါတယ္ တကယ္ကမာၻကိုအုပ္ခ်ဳပ္မွာကေတာ့ ဒုတိယအၾကိမ္ၿပန္ၾကြလာၿပီီးမွပါ. သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႔ေခါင္းေတာ္ေပၚ၌ သရဖူမ်ားေဆာင္းပြဲ or မင္းေၿမွာက္တင္ပြဲလဲ႐ွိပါတယ္ (ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၁၉:၁၁-၁၂, ၁၆)

3. Jubilee/ယုဘိလ အနွစ္၅၀ၿပည့္ရင္ လြတ္ခြင့္ေပးရတယ္ ကိုယ္မွာဆံုး႐ုံးခဲ့တာေတြၿပန္ရတယ္ (၀တ္ျပဳရာက်မ္း၂၅) - အာဒံနဲ႔ဧဝေၾကာင့္ ဆံုး႐ံွုးခဲ့တဲ့တာေတြလဲ မၾကာေတာ့ေသာအနာဂတ္မွာ သခင္ခရစ္ေတာ္ဘုရင္အၿဖစ္အနွစ္၁၀၀၀အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါၿပန္ရေတာ့မွာပါ။

4. စစ္ခ်ီဖို႔ - ရန္သူေတြ႔ရင္သတိေပးဖို႔ - တရားစီရင္ၿခင္းရဲ႔အစ လူေတြကိုေနာင္တရၾကရန္သတိေပး(ေယာလအနာဂတၱိက်မ္း၂:၁) အနာဂတ္မွာၿဖစ္နိုင္ေၿခက အႏၱိခရစ္, မိစာၦပေရာဖက္ နဲ႔အေပါင္းအပါေတြရဲ႔လက္ထဲ ကဣသေရလတိုင္းၿပည္္ၾကမဲ့အခ်ိန္ၿဖစ္နိုင္တယ္။

6)    အျပစ္ေျဖရာေန႔ကိုတန္ပိုးမွုတ္ပြဲကေန 10ရက္ေၿမာက္ေန႔ မွာက်င္းပတယ္ ဥပုသ္ေန႔ၾကီးၿဖစ္တယ္ လူတိုင္းကိုယ့္အၿပစ္ကိုေနာင္တရရမယ္ တေန႔လံံုးအစာေ႐ွာင္ခ်ိဳးၿခံတယ္. တနွစ္လံုးမွာအဲဒီေန႔ တရက္ဘဲ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းတပါးတည္း အသန္႔ရွင္းဆံံုးအတြင္းခန္းထဲသို႔ဝင္နိုင္တယ္. ဣသေရလတစ္မ်ိဳးလံုးေ႐ွ႔မွာ ဆိတ္ႏွစ္ေကာင္ကို မဲခ်တယ္ တေကာင္ကထာဝရဘုရားအဘို႔ အျပစ္ေျဖရာယဇ္အၿဖစ္ပူေဇာ္ၿပီး  ေနာက္ဆိတ္တေကာင္ရဲ႔ေခါင္းေပၚ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းက လက္ႏွစ္ဘက္ကိုတင္ၿပီး ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၏ ဒုစရိုက္မွစ၍ ျပစ္မွားေသာ အျပစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသမွ်တို႔ကို ေဘာ္ျပၿပီး ေတာထဲလႊတ္လိုက္တယ္။ (ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း၂၉, ၀တ္ျပဳရာက်မ္း၁၆).

ဒီမွာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းက ခရစ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္တယ္ "ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္သည္၊ ငါတို႔အဘုိ႔ထာဝရေရြးႏႈတ္ျခင္း ေက်းဇူးကုိ ခံရ၍ ဆိတ္အေသြး၊ ႏြားကေလးအေသြးႏွင့္ မဟုတ္၊ မိမိအေသြးေတာ္ႏွင့္သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲသို႔ တခါတည္းဝင္ေတာ္မူ၏" (ေဟျဗဲၾသဝါဒစာ၉) ဆိတ္၂ေကာင္လံုးကလဲ ခရစ္ေတာ္ကိုဘဲပံုေဆာင္တာဘဲ တေကာင္ကအေသခံ တယ္ ေနာင္တေကာင္ကအၿပစ္ေတြယူသြားတယ္. ဒါေၾကာင့္ကားတိုင္ေပၚမွာသခင္ခရစ္ေတာ္က "အမႈၿပီးၿပီ" လို႔ေၿပာခဲ့တာ.။

အနာဂတ္မွာၿဖစ္နိုင္ေၿခက အသင္းေတာ္/သတို႔သမီးကို အၿပစ္စစ္ေၾကာတဲ႔ေန႔ (မွတ္ခ်က္:ငရဲၾကမဲ့အၿပစ္လို႔မဆိုလိုပါ ယံုၾကည္သူမ်ားအသက္တာနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဘုရားစကားနားေထာင္္     မေထာင္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ Judgement ကိုဆိုလိုပါသည္)။

မယံုၾကည္သူဣသေရလမ်ားအတြက္အဲဒီေန႔ဟာ ကယ္တင္႐ွင္သခင္ေယ႐ွုကိုၿငင္းပယ္ခဲ့တဲ အမွားအတြက္ေနာင္တရပြဲ ၿဖစ္နိုင္ပါတယ္. ဒီတခါၿဖစ္မဲ့ တတိယကမာၻစစ္ဟာ ဣသေရလတိုင္းၿပည္ကို လုရကေနစမွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ဣသေရလလူမ်ားဟာ အဲဒီအခ်ိန္မွာအေတာ္ကို ဒုကၡေရာက္ေနမွာပါ အဲဒီအခါၾကမွဘဲခရစ္ေတာ္ကို သူတို႔ရဲ႔ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္ သိလာၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ ဇာခရိအနာဂတၱိက်မ္း ၁၂မွာ"သူတို႔သည္ မိမိတို႔ထိုးေဖာက္ေသာငါ့ကို ရႈျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ တေယာက္တည္း ေသာသားအတြက္ အဘသည္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းသကဲ့သို႔၊ ထိုသူအတြက္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းရၾကလိမ့္မည္" သခင္ေယ႐ုွကိုယ္တိုင္ကလဲ ရွင္မႆဲ ၂၃:၃၉ “ငါဆိုသည္ကား၊ ထာဝရဘုရား၏ အခြင့္ႏွင့္ၾကြလာေသာသူသည္ မဂၤလာရွိေစေသာဟု သင္တို႔မေျပာမွီတိုင္ေအာင္ ယခုမွစ၍ သင္တို႔သည္ ငါ့မ်က္ႏွာကိုမျမင္ရၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”

ေနာက္တခုက ေယဇေက်လအနဂတၱိက်မ္း၄၆:၁ မွာဥပုသ္ေန႔ႏွင့္လဆန္းေန႔၌ ဗိမာန္ေတာ္အတြင္း တန္တိုင္းတံခါးဖြင့္ထားရမည္ လို႔ေၿပာပါတယ္ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဘုရားသခင္ဆီတိုးဝင္နိုင္ေသးတယ္ ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔သနားၿခင္းဂ႐ုဏာကို မ႐ုတ္သိမ္းေသးဘူး အသက္စာေစာင္ဖြင့္ထားဆဲဘဲလို႔ ယူဆလို႔ရပါတယ္.  စာေရးသူအထင္ကေတာ့ကမာၻကိုမီးနဲ႔မေဆးခင္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ဘုရားသခင္ကမယံုၾကည္သူမ်ားကို အခြင့္ေပးထားဆဲဘဲလို႔ထင္ပါတယ္.။

7)      သေကေနပြဲ/သိုထားပြဲ ကေတာ့အၿပစ္ေၿဖရာေန႔ ေနာက္ ၅ရက္ေၿမာက္ က်မ္းစာရဲ႔calendarအရ 7လရဲ႔၁၅ရက္ေန႔ေၿမာက္မွာလုပ္ရပါတယ္. 7ရက္ၾကာတယ္ 7ရက္လံုးေပ်ာ္ပြဲခံရတယ္.။

ဘာေၾကာင့္ သိုထားပြဲလို႔ေခၚလဲဆို က်မ္းစာမွာအသီးအနွံရိတ္တာ၃ခါေဖာ္ၿပထားတယ္ ပထမဆံုးရိတ္တာက အဦးရိတ္ေသာေကာက္လႈိင္းပြဲ, ဒုတိယရိတ္တာကပင္ေတကုေတၱပြဲ, တတိယနဲ႔ေနာက္ဆံုးရိတ္တာက သိုထားပြဲ. မႆဲ၁၃:၃၀ မွာစပါးပင္နဲ႔ေတာပင္ ႏွစ္ပင္႐ွင္ေပါက္ေနေပမဲ့ စပါးရိတ္သည္ကာလေရာက္ရင္ ေတာ့ ေတာပင္ကိုအရင္ေ႐ြးၿပီး မီး႐ိုွ႔ဖို႔စည္းထားၿပီး  စပါးကိုေတာ့က်ီ၌စုသိမ္းမယ္. ရွင္မာကု၄:၂၉ အသီးမွည့္၍ ရိတ္ခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ လယ္ရွင္သည္ မဆိုင္းမလင့္၊ တံစဥ္ႏွင့္ ရိတ္ေစတတ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၁၄:၁၄- ၁၉ကိုဖတ္ၾကည့္ရင္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႔လက္ထဲမွာတံစဥ္႐ွိတယ္ဆိုတာေတြ႔ရမယ္.  မႆဲ၃:၁၁-၁၂မွာခရစ္ေတာ္ကို "လက္ေတာ္တြင္စံေကာပါလ်က္၊ မိမိေကာက္နယ္တလင္း ကိုရွင္းလင္းေစသျဖင့္၊ မိမိဂ်ံဳစပါးကို က်ီ၌စုသိမ္းသြင္းထား၍၊ အဖ်င္းကိုကား မၿငိမ္းႏိုင္ေသာမီးႏွင့္ရႈိ႔ ေတာ္မူ လတံ့ဟု ေယာဟန္ေဟာေျပာ၏" လို႔လာတယ္.။

သေကေန ဆိုတာ တဲေတာ္, ဗိမာန္ေတာ္ အတူတူပါဘဲ ထြက္ေျမာက္ရာ၂၉:၄၄-၄၆ မွာ “ဣသေရလ အမ်ိဳးသား တို႔တြင္ ငါေန၍၊ သူတို႔၏ဘုရားျဖစ္မည္။” အဓိပၸါယ္က ဘုရားသခင္လူသားေတြၾကားထဲမွာအတူလာေနတာကိုေၿပာတာ. အနာဂတ္ၾကရင္ ဘုရားနဲ႔လူအတူတူေနၾကမယ္ဆိုတာဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး ၂၀,၂၁,၂၂အၿပင္ က်မ္းစာထဲမွာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႔နိုင္ငံကိုတည္ေထာင္မဲ့အေၾကာင္း အနွစ္၁၀၀၀စိုးစံမဲ့အေၾကာင္း ဒီအၿပင္ထာဝရဘုရားနဲ႔အၿမဲေနရမဲ့အေၾကာင္းေတြကိုလဲ ယံုၾကည္သူတိုင္းဖတ္မိမယ္လို႔ထင္ပါတယ္.။

အခုေရးထားတာေတြဟာအတတ္နိုင္ဆံုး အက်ည္းခ်ံဳးၿပီးေရးထားပါတယ္ အခ်ိန္ရရင္ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေလ့လာၾကည့္ပါလို႔တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္.။
God Bless You All


ဆရာaက်ာ္ႏိုင္ (နာဂ)
MCA အင္တာနက္ (mcathailand.com) မွတဆင့္ေဖၚျပပါသည္။

 

Credit:  King Peter (MCA Bangkok)

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

အားလံုးေကာင္းေပသည္။ (ခရစ္စမတ္ေန႔စဥ္ခြန္အား) ဒီဇင္ဘာ၁၉၊ ခရစ္စမတ္


Text by Cindy Hess Kasper, Image by Ko William

မၾကာေသးမီက ကြ်န္မတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ကေလးဘ၀ကပင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သိကြ်မ္းခဲ့ေသာ မက္သယူးဆိုသည့္ လူရြယ္ႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုစည္းခဲ့ရသည္။ တခ်ိန္က သူသည္ ခရစ္စမတ္အစီအစဥ္တြင္ Kerk-patrick ႏွင့္ Michael W. Smith တို႔ ေရးစပ္သည့္ All is Well သီခ်င္းကို ေယာကၤ်ားေလးတပင္တိုင္သံျဖင့္ အလြန္ေကာင္းမြန္စြာ သီဆိုခဲ့သည္။ ထိုသီခ်င္းကို သာယာျငိမ့္ေညာင္းစြာ သီဆိုထားရာ သတိရေအာက္ေမ့ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အမွတ္တရပင္။

အမႈခပ္သိမ္း ေကာင္းေပ၏။ သင့္အသံျမွင့္၍ သီဆိုပါ။
ဧမာေႏြလ ဘုရားသခင္သည္ ယခုဖြားျမင္ျပီ၊
ငါတို႔၏အရွင္ႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္သည္ ယခုဖြားျမင္ျပီ
ဟာေလလုယ၊ ဟာေလလုယ၊ အမႈခပ္သိမ္းေကာင္းေပ၏။

ထိုသီခ်င္းစာသားမ်ားကို ေမြးေန႔ေတာ္အခါ သမယတြင္ ၾကားရသည္မွာ လူမ်ားအတြက္ ႏွစ္သိမ့္စရာပင္။

သို႔ေသာ္ လူအခ်ိဳ႔မွာ ၄င္းတို႔၏အသက္တာ ဗရုန္းသုန္းကား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ထိုသတင္းေကာင္းကို အာရံုျပဳခံယူႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေပ၊ ထိုသူတို႔သည္ ခ်စ္ခင္ရသူကို ဆံုးရံႈးရျခင္း၊ အစဥ္အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနျခင္း၊ အသည္းအသန္ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ေရာဂါစြဲကပ္ျခင္း၊ တခုမဟုတ္ တခုကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ သူတို႔၏ ႏွလံုးသား၌ ကြ်နိဳပ္တို႔အတြက္ အမႈခပ္သိမ္း ဘာမွမေကာင္း ဟု က်ယ္ေလာင္စြာျမည္ဟီးေနသည္။

သို႔ရာတြင္ကယ္တင္ရွင္၏ ေမြးေန႔ေတာ္ကို ဆင္ႏြဲေနသူမ်ားအဖို႔ စိတ္၀ိညာဥ္ ေမွာင္မိုက္ေနေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အမႈခပ္သိမ္း ေကာင္းေၾကာင္း ခံစားႏိုင္ပါသည္။

ကြ်န္မတို႔ နာက်င္ခံစားရစဥ္ အထီးက်န္မျဖစ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကြ်န္မတို႔ႏွင့္အတူ ရွိေနျပီး၊ မည္သည့္အခါမွ် မစြန္႔ဟု ဂတိရွိထားပါသည္။ (ေဟျဗဲ ၁၃း၅)၊ ငါ့ေက်းဇူးသည္သင့္အဖို႔ေလာက္ေၾကာင္း (၂ေကာ ၁၂း၉) ကိုယ္ေတာ္က ကြ်န္မတို႔လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္အေၾကာင္း ဂတိေတာ္ရွိ၏။ (ဖိ ၄း၁၉)။ ထို႔အျပင္ ကိုယ္ေတာ္က အံ့ၾသဘြယ္ ထာ၀ရအသက္ကိုလက္ေဆာင္ေပးမည္ဟု ကတိေတာ္ထားရွိ၏ (၁၀း၂၇-၂၈)။

ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါက ကဗ်ာဆရာ ဂြ်န္ဂရစ္၀ွစ္တီးယား ေရးသားသည့္ ကြ်ႏ္ုပ္အေရွ႔မွာသာမက၊ အေနာက္မွာလည္း ဘုရားသခင္တည္ရွိေနေတာ္မူေသာ္ေၾကာင့္ အမႈခပ္သိမ္း အားလံုးေကာင္းေပ၏ ဟူေသာ္ ကဗ်ာကို ကြ်န္မတို႔ လက္ခံသေဘာတူျပီ။ - Cindy Hess Kasper


ဘုရားသခင္၏ျငိမ္သက္ျခင္းသည္ ေခါင္းအံုးပမာအမွီျပဳရာျဖစ္ျပီး
ကတိေတာ္မ်ားသည္ ႏွလံုးသားကို ျငိမ္သက္ေစသည္။

ဖတ္ရန္ - ဆာ ၄၆း ၁-၃
ငါသည္သင့္ကို မစြန္႔၊ သင့္ကို အလွ်င္းပစ္၍မထားဟု ကတိေတာ္ရွိ၏။ ေဟျဗဲ ၁၃း၅
သမၼာက်မ္းစာ တႏွစ္တာ  ေယာန ၁-၄၊ ဗ်ာ -၁၀

မုရန္ေန႔စဥ္ခြန္အား
http://murann.com/dailybread.htm


JBCS ေန႔စဥ္ခြန္အား
http://www.jbcs.org.sg/main/index.php/burmese-our-daily-bread

 

Our Daily Bread (Myanmar)
၂၀၁၁မွစတင္ျပီး အင္တာနက္လႊင့္တင္သည္။

ေလးစားအပ္ ပါေသာ ၾကြေရာက္ လာၾကတဲ့ မိဘေဆြမ်ိဳး မိတ္သဂၤဟ အေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ား...
RBC Ministries မွ Our Daily Bread (ေန႔စဥ္ခြန္အားစာေစာင္) ကိုျမန္မာလို ေဖၚျပ ထားပါသည္၊ ဤေနရာ http://myanmar-odb.org သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရွု ႏိုင္ပါသည္။

 

အထက္ပါ ေန႔စဥ္ခြန္အား၀က္ဆိုက္မ်ားအားလံုး အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ခြန္အားသည္ အေမရိကားမွ RBC Ministry မွ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ေလးမွာ ၾကီးထြာလာေသာ၀ိညာဥ္ေရးရာအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာဌာနခ်ဳပ္မွာ စင္ကာပူတြင္ရွိသည္။ ဆက္လက္ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားပါေစ။

မုရန္

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္။ ေကာင္းၾကီးေတာ့၊ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ လွမ္းလို႔မမွီေတာ့ စာတန္ေပးတဲ့ ေကာင္းၾကီးကို၊ ဘုရားသခင္ဆီက လာတာလို႔ ထင္ေနတဲ့၊ သူေတြ ရွိေနတုံးပါပဲ။ စာတန္ဆီက ေကာင္းၾကီးေလာက္နဲ႔ ေက်နပ္ေနသူေတြ အမ်ားၾကိးပါပဲ။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


အမွတ္ရစရာ - နာဂတုိ႔ေျမမွာ” အခန္း (၁-၁၅)

ကိုေမတၱာ(သင္းအုပ္ဆရာ)
ကိုေမတၱာတစ္ေယာက္နာဂေတာင္တန္းမွာ(၇)ႏွစ္(၇)မုိး ဘုးရားသခင္ရဲ႕ေစတမန္အျဖစ္ သြားလာ လႈပ္ရွားခ့ဲတ့ဲအခ်ိန္ေတြမွာႀကံဳေတြ႕ခ့ဲရတ့ဲ အျဖစ္အပ်က္ကေလးေတြကုိ ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္ၿပီးေျပာျပ ခ်င္ပါတယ္။

Download PDF file - Click Here
http://murann.com/ebooks/kometta.narga.stories.pdf

အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ကေလးေတြဟာအမွတ္တမ့ဲၾကည့္လုိက္ရင္ေတာ့ဘာမွထူးမျခားနားသလုိ ဘဲလုိ႔ထင္ရင္ထင္ႏုိင္ေပမ့ဲ … ေသေသခ်ာခ်ာျပန္ေတြးသုံးသပ္မိရင္ေတာ့ ကုိေမတၱာနဲ႔နာဂလူမ်ိဳးေတြၾကား မွာရွိတ့ဲရင္းႏွီးခင္မင္မႈေတြ၊ သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ထားၾကတ့ဲေမတၱာႀကိဳးေလးေတြကုိ ေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိေမတၱာအေနနဲ႔ဒီအျဖစ္အပ်က္ကေလးေတြကုိ “အမွတ္ရစရာ - နာဂတုိ႔ ေျမမွာ” ဆုိတ့ဲေခါင္းစဥ္နဲ႔စာဖတ္ပရိတ္သတ္ကုိျပန္ၿပီး ေဝမွ်လိုက္ပါတယ္ ...


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

(ေယရႈခရစ္ေတာ္ ကြ်ဳႏိုပ္ကိုခ်စ္သည္
ထို႔အတူပဲ သင့္ကိုခ်စ္ပါတယ္
ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးနဲ႔
ထာရ၀အသက္ကိုေပးတယ္
မိတ္ေဆြ ျမည္းစမ္းၾကည္႔ပါလား . . ) ၂

ေယရႈခရစ္ေတာ္ သင့္အတြက္အေသခံ
အျပစ္အားလံုး ယူေဆာင္လို႔ရယ္
ေသျခင္းက ထေျမာက္လို႔ ရွင္ျပန္ခဲ့တာ
ရိုးရိုးေလး ယံုၾကည္ပါ
ထူးျခားမႈရွိလာမယ္ . အဲဒါ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပါ . . 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတာ္ေပၚတြင္၊
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း အေသြးသြန္းေလာင္းျခင္းျဖင့္ အပယ္ခံငရဲထဲမွေရြးႏႈတ္ခဲ့ျပီ။
သင္ေပးဆပ္ရမဲ့အျပစ္ေၾကြးမ်ားအတြက္၊ သူအေသခံခဲ့ျပီ။

ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုခ်စ္ေတာ္မူသည္
သားေတာ္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္သည္၊ သင့္ကိုခ်စ္သည္။
ျမည္းစမ္းပါခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား၊


ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုခ်စ္သည္
သင့္ႏွလံုးသားထဲမွာခံစားရတဲ့အရာ ရင္ဖြင့္လ်က္ဘုရားကိုေျပာပါ
ေကာင္းျမတ္ေသာဘုရားသခင္ အသက္ရွင္ေၾကာင္းသိရမည္အမွန္

ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုခ်စ္ေတာ္မူသည္
သားေတာ္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္သည္၊ သင့္ကိုခ်စ္သည္။
ျမည္းစမ္းပါခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား၊သင့္ျပစ္ဝန္ထုပ္ခံေသာအရွင္၊
ေယရွုဘုိ႔သင္၌ေနရာအခန္းရွိသလားက်ဴး။ ၁၅၄ ဗ်ာ၊ ၃း၂ဝ
Have you any room for jesus? 351

၁ သင့္ျပစ္ဝန္ထုပ္ခံေသာအရွင္၊
ေနရန္အရပ္ရွိသလား။
ေခါက္လ်က္ဝင္ရန္ခြင့္ေတာင္းေနစဥ္၊
ျပစ္ရွိသူလက္ခံမည္လား။

ထပ္ဆိုရန္။
ဘုန္းႀကီးဘုရင္ေယရွုရွင္ဘုိ႔
ေနရန္အခန္းခုျပင္ေလ။
စိတ္ႏွလံုးတံခါးက်ယ္စြာဖြင့္၊
ခ်ိန္ရွိစဥ္ဝင္ရန္ေတာင္းပန္။


၂ ေပ်ာ္ပါးျခင္းႏွင့္ စီးပြါးေရးသာ၊
သင့္စိတ္တြင္ေနရာရွိေပ။
သင့္တြက္ေသခံရွင္သခင္အား၊
ေနရာသင္သည္ဖြင့္မေပး။

ထပ္ဆိုရန္။

၃ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ေခၚဘိတ္စဥ္ခါ၊
ေယရွုဘို႔ခ်ိန္ရွိသလား။
ယေန႔လက္ခံရာေန႔ျဖစ္ပါ။
နက္ျဖန္တိုင္ေအာင္မဆိုင္းရာ။

ထပ္ဆိုရန္။

၄ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔လြန္မသြားခင္၊
ေနရား၊ အခ်ိန္ကိုဆက္သ။
မၾကာခင္သင့္စိတ္ခုိင္မာလွ်င္
ေတာင္းပန္သံကုိသင္မၾကား။

ထပ္ဆိုရန္။ 
ဘုန္းႀကီးဘုရင္ေယရွုရွင္ဘုိ႔
ေနရန္အခန္းခုျပင္ေလ။
စိတ္ႏွလံုးတံခါးက်ယ္စြာဖြင့္၊
ခ်ိန္ရွိစဥ္ဝင္ရန္ေတာင္းပန္။

Have you any room for Jesus,
He who bore your load of sin?
As He knocks and asks admission,
Sinners, will you let Him in?

Refrain
Room for Jesus, King of Glory!
Hasten now His Word obey;
Swing the heart’s door widely open,
Bid Him enter while you may.

Room for pleasure, room for business,
But for Christ the Crucified,
Not a place that He can enter,
In the heart for which He died?

Refrain

Have you any room for Jesus,
As in grace He calls again?
O today is time accepted,
Tomorrow you may call in vain.

Refrain

Room and time now give to Jesus,
Soon will pass God’s day of grace;
Soon thy heart left cold and silent,
And thy Savior’s pleading cease.

Refrain

Room for Jesus, King of Glory!
Hasten now His Word obey;
Swing the heart’s door widely open,
Bid Him enter while you may.


Ref:  MCA Praise & Worship
http://www.youtube.com/watch?v=Meg_5AAPlp4&feature=em-uploademail-new

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ဘုန္းႀကီးေ႐ြးႏႈတ္႐ွင္ ထာဝရဘုရား
ကြၽႏု္ပ္ရဲတုိက္ ကြၽႏု္ပ္ခုိလံႈရာဘုရား
အႏိႈင္းမဲ့ေယ႐ႈ နာမတစ္ပါးသာ
တန္ခိုးမ်ားအထက္ အစဥ္အုပ္စိုးသူ

ကြ်ႏ္ုပ္အသက္အျမစ္ျဖစ္ရာ
ထာ၀ရေက်ာက္
ကြ်ႏ္ုပ္ဘ၀လႈပ္ရွားရာႏွင့္ကင္းေစ
ႏွလံုးသား၏ အျမဲေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအရွင္
ကြ်ႏ္ုပ္အသက္၏ကယ္တင္ျခင္းသခင္

သခင့္ရဲ႕ဘုန္းႏႈတ္မွာ အစဥ္ခ်ီးမြမ္း
သခင့္ရဲ႕စကားႏွလံုးမွာ ႐ွင္သန္လ်က္
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း ဂုဏ္ေတာ္အသစ္ကို ခ်ီးမြမ္း
ေကာင္းခ်ီးေပး သခင္နာမေတာ္

ကြၽႏု္ပ္ဘဝ ဝမ္းေျမာက္ေစထာဝရအၿမဲ
သခင့္၌ကြၽႏု္ပ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္၍
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း ဂုဏ္ေတာ္အသစ္ကိုခ်ီးမြမ္း
ေကာင္းခ်ီးေပးသခင္နာမ . . .

ခြန္အားမဲ့ေသာအခါ
သခင္ကြၽႏု္ပ္အစြမ္း
ခ်ိဳ႔တဲ့ေသာအခ်ိန္၌ ကြၽႏု္ပ္ခ်မ္းသာ
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႔ ဘုန္းေတာ္နာမျဖင့္
(အရာရာတတ္စြမ္းႏုိင္သည္ . . .)

ခြန္အားမဲ့ေသာအခါ
သခင္ကြၽႏု္ပ္အစြမ္း
ခ်ိဳ႔တဲ့ေသာအခ်ိန္၌ ကြၽႏု္ပ္ခ်မ္းသာ
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႔ ဘုန္းေတာ္နာမျဖင့္
(အရာရာတတ္စြမ္းႏုိင္သည္ . . .)
AYarYarTatSwanNaingThi.ppt