မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Monday, Nov 24th

Last update12:33:18 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ကြ်န္ေတာ္နားလည္ေသာ “ေရွမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားျခင္း (Predestination)” - ေလာမဲ

ကြ်န္ေတာ္နားလည္ေသာ “ေရွမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားျခင္း (Predestination)” - ေလာမဲ

E-mail Print PDF

ဘုရားသခင္မွ ေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္ဆိုေသာအယူ၀ါဒ (Predestination Theology) သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားအၾကားရိွေနခဲ့ၿပီး နက္နဲေသာအယူ၀ါဒတခုျဖစ္ပါသည္။ တဘက္တြင္ လည္းဘုရားသခင္သည္ လူသားတိုင္းကိုခ်စ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပးထားသည္ဆိုေသာ အယူ၀ါဒႏွင့္ထိပ္တုိက္ ရင္ဆိုင္ေနသျဖင့္ သူတဖက္ ကိုယ္တဖက္ အေနထားပံုစံမ်ိဳးမွာရိွေနပါသည္။ ကြ်န္ ေတာ္၏ယံုၾကည္ခ်က္တခုမွာ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ မမွားႏိုင္၊ လူသားမ်ားနားလည္မႈ၊ သမၼာ တရား၏အနက္အဓိပၸါယ္ေဖၚမႈမွလြဲမွားခ်က္မ်ားရိွႏိုင္သလို လူသားမ်ားနားမလည္ေသးေသာ အေျခ အေန မ်ားတြင္လည္းရိွႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ “ကြ်န္ေတာ္နားလည္ေသာေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားထားျခင္း (Predestination)” ကိုေရးသားရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္၏ Predestination ကိုပံုေဖၚျခင္းအား နားမလည္ပါက ကြ်န္ေတာ္၏ အမွားသာျဖစ္ပါမည္၊ သမၼာတရား ႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏အမွားမဟုတ္ပါ။

ဘုရားသခင္ႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္သည္ ဤစၾကၤ၀ဏာရိွအနက္နဲဆံုးေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ဤနက္နဲ ေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တရားအားပံုေဖၚရာတြင္ ငယ္စဥ္ဘ၀က ေက်ာင္းမွာသင္ခဲ့ရေသာ မ်က္မျမင္ ၇ ဦး ဆင္ကိုမေတြ႔ဖူးသျဖင့္ လက္ျဖင့္ထိေတြ႔စမ္းသပ္ၿပီးေဖၚျပေနေသာပံုျပင္ေလးကိုသတိရမိပါသည္။ မိမိတို႔၏အ ထိအေတြ႔ တနည္းအားျဖင့္အေတြ႔အႀကံဳအတိုင္းေဖၚျပေနပံုမွာ တဦးႏွင့္တဦးကြဲလြဲေနၿပီး ညွင္းခံုစရာျဖစ္ေန ပါသည္။ တခ်ိဳ႔မွာ လံုး၀ထိပ္တိုက္ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနပါသည္။ ဆင္အၿမီွးကိုကိုင္တြယ္္ေဖၚျပသူႏွင့္ ဆင္ စြယ္၊ ဆင္ေျခေတာက္ကိုယ္မိသူမ်ား ဆန္႔က်င္ဖက္ေနအထားတြင္ရိွပါသည္။ သူတို႔ကိုယ္ေတြ႕ႏွင့္ေဖၚျပ ခ်က္သည္မမွားသလို အမွန္ကိုလည္းမရပါ။ သို႔ေသာ္တဦးေနရာတြင္တဦးလွဲလွယ္ၿပီး ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္ပါ ကအမွန္တရားႏွင့္နီးစပ္လာႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္၏ယံုၾကည္ခ်က္တခုမွာ သမၼာက်မ္းစာကိုအနက္ဓိပၸါယ္ေဖၚရာတြင္ ေခါင္းစဥ္တခု ေအာက္တြင္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ယူၿပီးပံုေဖၚတတ္ရန္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ ေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ တခုႏွင့္တခုဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနႏိုင္၏။ ၎ဆန္႔က်င္ဖက္ ၂ခုလံုးကိုယူၿပီး ပံုေဖၚႏိုင္ရန္လိုပါသည္။  တခုကိုယူၿပီး တခုကိုမခ်န္ထားသင့္ပါ။

ယံုၾကည္သူအမ်ားစုနားလည္ေနေသာ ဆန္႔က်င္ဖက္အေနအထားတြင္ရိွသည့္က်မ္းပိုဒ္ ၂ပိုဒ္ကိုေလ့လာၾက ပါစို႔။

ငါတို႔ဘုရားသခင္သည္ ေလာင္ေသာမီး ျဖစ္ေတာ္မူ ၏။ ေဟၿဗဲ ၁၂း၂၉

ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁ေယာ ၄း၈

တရား ၄း၂၄၊ ေဟရွာယ ၆၆း၁၅၊ ဒံေယလ ၇း၉

ေယာ ၃း၁၆၊

ဘုရားသခင္သည္ ေလာင္ေသာမီးျဖစ္သည္ ဆိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာ ျပတ္သားေသာ တရားစီရင္ျခင္း ႏွင့္ ႀကီး မားေသာဘုန္းတန္ခိုးအာဏာကို ဆိုလိုပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေသာ္လည္း အျပစ္ကိုမုန္း၏ (ဆာလံ ၅း၅၊ ၄၅း၇၊ ၁၁၉း၁၀၄၊ ၁၁၉း ၁၂၈၊ သုတၱံ ၆း၁၆-၁၉၊ ၈း၁၃၊ ဇာခရိ ၈း၁၇၊ ေဟၿဗဲ ၁း၈-၉)။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ေလာကသားမ်ားကို ခ်စ္ေသာ္လည္း ေနာင္တမရ ေသာအျပစ္သားမ်ားကို ဆံုးမ၊ တရားစီရင္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္ ၂ခုလံုးမွန္ၿပီး လက္ခံႏိုင္ရမည္။

အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္ ၂ခုမွ တခုကိုယူတခုကိုပယ္လွ်င္ ရရိွလာသည့္အယူ၀ါဒတခုမွာ- “ဘုရားသခင္သည္ အတိုင္း ဆမဲ့ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွင္ျဖစ္ၿပီး လူသားအားလံုးကိုခ်စ္၏။ လူသားအားလံုးသည္ အျပစ္သား မ်ား ျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ အျပစ္ရိွေသာလူသားမ်ားကို ရက္စက္စြာမရဏာငရဲမီးထဲသို႔ခ်မွာ မဟုတ္။” သမၼာက်မ္းစာကိုင္လွ်က္ ဤကဲ့သို႔ ျခားနားေသာအယူ၀ါဒကို သင္းၾကားေနေသာ ဂိုဏ္းဂဏမ်ားရိွေနပါၿပီ။

ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားထားျခင္းသီအိုရီ

၎သီအိုရီကို အရင္ဆံုးစတင္ေဟာေျပာခဲ့သူမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးစိန္႔ၾသဂတ္စတင္း ( St Augustine or Augustine of Hippo) ျဖစ္သည္။ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ရက္ ၃၅၄ တြင္ေမြးဖြါးၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ သကၠရာဇ္ ၄၃၀ တြင္ ေသဆံုးခဲ့ ပါသည္။ ၎သီအိုရီကို လက္ဆင့္ကမ္း ေဟာၾကားခဲ့သူမ်ားမွာ ဂ်ာမန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး မာတင္လူသာ (၁၄၈၃-၁၅၄၆)၊ ျပင္သစ္ဓမၼပညာရွင္ ဂြ်န္ကယ္ဗင္ (  France Theologian and Pastor John Calvin)၊ ၁၅၀၉-၁၅၆၄ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။


အေျချပဳက်မ္းပိုဒ္မ်ား

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္ အမ်ားေသာညီတို႔တြင္သားဦးျဖစ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ေ႔ရွမဆြက သိေတာ္မူေသာသူတို႔ကို သားေတာ္၏ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ တညီတည္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ေ႔ရွမဆြက ခဲြခန္႔ မွတ္သားေတာ္မူ၏။ ထုိသို႔ခဲြခန္႔မွတ္သားႏွင့္ေသာသူတို႔ကို ေခၚေတာ္မူ၏။ ေခၚေတာ္မူေသာ သူတို႔ကို လည္း ေျဖာင့္မတ္ရာ ၌တည္ေစေတာ္မူ၏။ ထုိသို႔တည္ေစေတာ္မူ ေသာသူတို႔ကိုလည္း ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူ ၏။  ေရာမ၈း၂၉

ကိုယ္ေတာ္၏ အလိုရွိသည္ အတိုင္း၊ ေရွးမဆြက လက္ေတာ္ျဖင့္ ခြဲခန္႔မွတ္သားေတာ္မူႏွင့္သမွ်တို႔ကို ျပဳျခင္းငွါ ဘိသိက္ေပးေတာ္မူေသာ သားေတာ္ျမတ္ေယရႈကို ဤၿမိဳ႔၌ရန္ဘက္ျပဳ၍ စည္းေဝးၾကၿပီ၊ အမွန္ျဖစ္ပါ၏။ တမန္ေတာ္ ၄း၂၈

ဤကမၻာမတည္မရွိမွီ၊ ငါတို႔၏ဘုန္းအသေရျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူေသာပညာ၊ နက္နဲေသာ အရာ၌ ဝွက္ထားေသာ ဘုရားသခင္၏ ပညာကိုငါတို႔သည္ျပသၾက၏။ ၁ေကာ ၂း၇

ထိုဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ေတာ္္ မူေသာ သားေတာ္ေၾကာင့္၊ ငါတို႔အား ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္၏ ဘုန္းအသေရကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ ငါတို႔သည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ သားအရာကို ရမည္အေၾကာင္း၊ အလို ေတာ္ရွိေသာ ေစတနာအတိုင္း ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔ မွတ္သားေတာ္မူ၏။ ဧဖက္ ၁း၅

မိမိေစတနာ၏ အလိုေတာ္သို႔လိုက္၍ အလံုးစံုတို႔ကို စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္မူတတ္ေသာ သူ၏ႀကံစည္ ျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔မွတ္သား ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ငါတို႔သည္ ထိုခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အေမြခံ ျဖစ္ၾက၏။ ဧဖက္ ၁း၉

သင္တို႔သည္လည္း ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာဧဝံေဂလိတရားတည္း ဟူေသာ သမၼာတရားကို ၾကားနာရ၍ ထိုခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၿပီးမွ၊ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ တံဆိပ္ခပ္ျခင္းကို ခံရၾကၿပီ။ ဧဖက္ ၁း၁၁

ဘုရားသခင္က၊ ငါသည္ေက်းဇူးျပဳလုိေသာသူကိုေက်းဇူးျပဳမည္။ သနားလိုေသာသူကို လည္းသနားမည္ ဟုေမာေရွကိုမိန္႔ေတာ္မူ၏။  ထုိေၾကာင့္၊ လုိခ်င္ေသာသူသည္ တတ္ႏုိင္သည္မဟုတ္။ ေျပးေသာသူ သည္လည္း တတ္ႏိုင္သည္မဟုတ္။ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူေသာဘုရားသခင္သာလွ်င္ တတ္ႏုိင္ ေတာ္မူ၏။ ေရာမ ၉း၁၅-၁၆

အုိးထိန္းသမားသည္အိုးေျမကို ပိုင္သည္မဟုတ္ေလာ။ အုိးေျမတပံုတည္းႏွင့္ အိုးျမတ္၊ အုိးယုတ္ ကိုလုပ္ပိုင္သည္မဟုတ္ေလာ။ ေရာမ ၉း၂၁


ဘုရားသခင္ ေရြးေကာက္ ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာအႀကံေတာ္သည္ အက်င့္အားျဖင့္ မတည္၊ ေခၚေတာ္မူေသာသူ၏ အလုိေတာ္အား ျဖင့္ တည္မည္အေၾကာင္း၊ သားမဘြားမွီ၊ ထုိသားတို႔သည္ ေကာင္းေသာ အက်င့္၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ကိုမက်င့္မွီ၊  သားအႀကီးသည္ သားအငယ္၌ ကြၽန္ ခံရလိမ့္မည္ဟု ထုိမိန္းမအား ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူ၏။  ထုိသို႔ႏွင့္အညီ၊ ယာကုပ္ကို ငါခ်စ္၏။ ဧေသာ ကိုမုန္း၏ဟု က်မ္းစာလာသတည္း။ ေရာမ ၉း၁၁-၁၃

ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊

သင့္ကို အမိဝမ္းထဲ၌ ငါမဖန္ဆင္းမွီ သင့္ကုိငါသိၿပီ။ မဘြားမွီကပင္ သင့္ကိုငါသန္႔ရွင္းေစ၍၊ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အဘို႔၊ ပေရာဖက္အရာ၌ ခန္႔ထားၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယရမိ ၁း ၄-၅


ကမာၻမတည္ရိွမီွ၊ လူသားမ်ားမေမြးဖြါးခင္ကတည္းက ဘုရားသခင္သည္ အေယာက္စီတိုင္းကို ခြဲခန္႔မွတ္ သားထား၏။ ထာ၀ရအသက္ရရိွမည့္ သူမ်ား၏နံမည္စာရင္းကို အသက္စာေစာင္တြင္ ႀကိဳတင္ေရးသြင္းထား ပါသည္။ အသက္စာေစာင္တြင္စာရင္း၀င္သူမ်ားသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူဘုန္းေတာ္၀င္စားရမွာျဖစ္သည္။ ဖန္ဆင္းရွင္ထာ၀ရဘုရားသည္ လူသားမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရိွၿပီး ေပးလိုေသာသူကို ေပးႏိုင္၏။ ေခၚေတာ္ မူေသာသူမ်ားစြာရိွေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ေသာသူအနည္းငယ္သာရိွ၏။ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္ ျခင္းအ တြက္ လူမ်ားကိုေရြးေကာက္ေတာ္မူ၏။

 

လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္

ကြ်န္ေတာ္တို႔လူသားမ်ားတြင္လည္း ဘုရားသခင္မွေပးထားေသာလြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။ သားေတာ္သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္လက္ခံမွသာ ကယ္တင္ျခင္းကိုရရိွမွာျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ သားေတာ္သခင္ေယရႈကိုမလက္ခံ မယံုၾကည္ပါက ကယ္တင္ျခင္းမရႏိုင္။ ခမည္းေတာ္ဆီသို႔ ၎၊ ပရတိသုဘံုသို႔၎ ေရာက္ရိွရန္ သခင္ေယရႈ၏ ကားတိုင္လမ္းတခုသာရိွ၏။ ကားတိုင္လမ္းကိုမေရြး လွ်င္ ခမည္းေတာ္ဆီသို႔၎ ပရတိသုဘံုဆီသို႔၎ ေရာက္ရန္္မရိွပါ။ ပရဒိသုဘံုႏွင့္ မရဏာငရဲ ဆိုေသာ ေရြးခ်ယ္ရန္ လမ္းႏွစ္လမ္းကိုေပးထားသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ သခင္ ၂ဦး၏အေစ ခံ၍မရ၊ တဦးကိုေရြးၿပီး တဦးကိုျငင္းပယ္ရမည္ (မႆဲ ၆း၂၄၊ လုကာ ၁၆း၁၃)။ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူသားမ်ားကို အုပ္စိုးပိုင္ခြင့္ရိွ၏။ ဘုရားသခင္ကိုအုပ္စိုးခြင့္ေပးမေပး အေယာက္စီတိုင္း၏ ေရြးခ်ယ္မႈေပၚမူ တည္ပါသည္။ လူသားမ်ားကို အုပ္စိုးခြင့္ရိွေသာ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားအေပၚ ပညတ္တရားထားရိွ ပိုင္ခြင့္ရိွ၏။ ပညတ္တရားကို လိုက္နာရန္မူ လူသားမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ေပးထား၏။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဧဒင္ဥယာဥ္ထဲမွ ေကာင္းမေကာင္းသိကြ်မ္းရာအပင္မွ အသီးကို မစားရန္ ပညတ္ထားၿပီး စားလွ်င္ဧကန္ အမွန္ေသရမည္ မစားပါက ထာ၀ရအသက္ရွင္ရမည္ဆိုေသာ ေရြးခ်ယ္ရန္လမ္းႏွစ္လမ္းကို ေပးထားပါ သည္။  အာဒံ ႏွင့္ ဧ၀အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရိွပါက နဂိုကတည္းက ၎အပင္ကို ေကာင္းကင္ တမန္ မ်ား သို႔မဟုတ္ မီးစက္လက္ႏွက္ႏွင့္တကြ ေခရုဗိမ္ ( ကမာၻဦးက်မ္း ၃း၂၄) ႏွင့္အေစာင့္ခ် ထားမည္ျဖစ္ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကေနဦးကတည္းက အာဒံႏွင့္ဧ၀ သစ္သီးစားၿပီး အျပစ္သားဘ၀ ေရာက္ရန္ ေရွးမ ဆြကတည္းက ခြဲခန္႔မွတ္သားထားတာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာ၏။

ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ပင္ရိွေၾကာင္း ေယာရႈ ၁၄း၁၅ တြင္ေတြ႔ရပါသည္။

သို႔မဟုတ္ထာဝရဘုရားအား  ဝတ္မျပဳေကာင္းဟု သင္တုိ႔ထင္လွ်င္၊ ျမစ္ႀကီးတဘက္၌ ဘုိးေဘးတုိ႔ ဝတ္ ျပဳေသာ ဘုရား၊ သင္တုိ႔ေနရာ အာေမာရိျပည္သားတုိ႔၏ ဘုရားမ်ားတြင္၊ အဘယ္မည္ေသာ ဘုရားတုိ႔ အား ဝတ္ျပဳမည္အရာ ကို ယေန႔ေရြးၾကေလာ့။ ငါႏွင့္ငါ့အိမ္သား ျဖစ္လွ်င္ ထာဝရဘုရားကိုသာ ဝတ္ျပဳမည္ဟု ဆုိေလေသာ္၊ ေယာရႈ၂၄း၁၅


ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေၾကာင္းေဖၚျပထားသည့္က်မ္းပိုဒ္မ်ား

အသက္ရွင္ျခင္း၊ ေသျခင္း၊ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း၊ က်ိန္ျခင္း တို႔ကိုသင့္ေရွ႔၌ ငါထားသည္ဟု သင့္တဘက္၌ ေကာင္းကင္ေျမႀကီးကို ငါတိုင္တည္၏။ တရားေဟာရာက်မ္း ၃၀း၁၉

အေသခံရ ေသာသူ၏ အေသခံျခင္းအမႈ၌ ငါသည္ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းမရွိ။ ထိုေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲ၍ အသက္ရွင္ၾကေလာ့ဟု အရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယဇေက်လ၁၈း၃၂

ယံုၾကည္၍ ဗတၱိဇံ ကိုခံေသာသူသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ေရာက္လတံ့။ မယံုၾကည္ေသာသူမူကား အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုခံရလတံ့။ မာကု ၁၆း၁၆

ထိုအခါ သူတို႔၏မ်က္စိကို တို႔ေတာ္မူ၍၊ သင္တို႔ယံု ၾကည္ျခင္းရွိသည္အတိုင္း သင္တို႔၌ျဖစ္ေစဟုမိန္႔ေတာ္ မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္ မ်က္စိပြင့္လင္းေလ၏။ မႆဲ ၉း၂၉

လူအခ်ဳိ႔တို႔သည္၊ ေႏွးျခင္းကို မွတ္သည္အတိုင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဂတိေတာ္အရာမွာ ေႏွးေတာ္မမူ။ ငါတို႔တြင္ အဘယ္သူမွ် မပ်က္စီးဘဲ၊ ရွိသမွ်တို႔သည္ ေနာင္တရေစျခင္းငွါ အလုိေတာ္ရွိ၍၊ ငါတုိ႔ကို သည္း ခံေတာ္မူ၏။ ၂ေပ ၃း၉

 

ေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားထားျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပါင္းစည္းသရုပ္ေဖၚျခင္း

ဤအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေပါင္းစည္းရန္ သမၼာက်မ္းမွေဖၚျပထားေသာအမွန္တရားတခ်ိဳ႕ကိုထည့္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ၎က်မ္းပိုဒ္ေဖၚျပခ်က္မ်ားမွာ-

  • ဘုရားသခင္သည္သန္္႔ရွင္းၿပီး ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူ၏၊( ေဟရွာယ ၅း၁၆၊  ေဟရွာယ ၆း၃၊ ထြက္ ၁၅း၁၁၊ ေယာဘ ၃၇း၂၃၊ ဆာလံ ၉း၈၊ ဆာလံ ၃၃း၄-၅၊ ဆာလံ ၃၆း၆)
  • ဘုရားသခင္သည္ တရားသျဖင့္စီရင္ေတာ္မူေသာဘုရားျဖစ္၏၊(ဆာလံ ၅၁း၄၊ ေဒသနာ ၁၂း၁၄၊ ေဟာဟန္ ၅း၂၂-၂၃)
  • ဘုရားသခင္သည္ လူသားတိုင္းကိုခ်စ္ေတာ္မူ၏၊ (ေယာ၃း၁၆၊ ၂ေပ ၃း၉)
  • သခင္ေယရႈသည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူတခ်ိဳ႔အတြက္ အေသခံျခင္းမဟုတ္၊ တေလာကလံုး၏ အျပစ္ကို ကားတိုင္ထက္ယူေဆာင္ၿပီး အေသခံျခင္းျဖစ္။ ( ၂ ေကာ ၅း၁၅၊ ေဟၿဗဲ၂း၉၊ ၁ေယာ ၂း၂၊
  • ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ျဖစ္၏။ (၁တိ ၂း၄၊၆၊ ေယာ ၃း၁၇၊ ေရာမ ၁၀း၉၊ ၁သက္ ၄း၁၄၊

လူသားတခ်ိဳ႔ကို ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးတခ်ိဳ႔ကို မရဏာငရဲအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ တရားသျဖင့္စီရင္ေတာ္မူျခင္း၊ လူသားတိုင္းကို ခ်စ္ေတာ္မူ ေသာ အမွန္တရားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရိွသလို သခင္ေယရႈသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ အေသခံခဲ့ျခင္း၊ ကယ္ တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ျဖစ္သည္ ဆိုေသာသမၼာတရားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရိွ။

လူအေပါင္းတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္၍ သမၼာတရားကို သိေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရွိ၏။ ၁တိ ၂း၄

ဘုရားသခင္သည္ ေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားသည္မွာမွန္ကန္သလို လြတ္လပ္စြာလည္းေရြးခ်ယ္ပိုင္ ခြင့္လည္းေပးထား၏။ ဘုရားသခင္၏အမႈကိုေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိဳ႔ေသာလူမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ေရွးမဆြ ကတည္း က ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္မွာ ထင္ရွား၏။ သာဓကတခုအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္မွ သူ၏ရည္ရြယ္ ခ်က္ Mission အတြက္ ေရွးမဆြကတည္းကသီးသန္႔ခြဲခန္႔မွတ္သားထားေသာသူျဖစ္ေသာ္ လည္း ေရြးခ်ယ္ ပိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ ရွံစုန္ကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ရွံစုန္၏အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္မႀကိဳက္ေသာ အ မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ေဖါက္လြဲေဖါက္ျပန္ အျဖစ္မ်ားကိုေတြ႔ရပါသည္။ ၎ေဖါက္လြဲေဖါက္ျပန္ေသာအသက္တာ သည္ ဘုရားသခင္မွႀကိဳတင္ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္မဟုတ္၊ ရွံစုန္ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ေသာ လမ္းျဖစ္ပါ သည္။ ထိုနည္းတူ ရွင္ဘုရင္ဒါ၀ိတ္ ႏွင့္ သူ႔သား ေရွာလမုန္မင္းႀကီး၏အသက္တာကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါ သည္။


Predestination theology အရ ကယ္တင္ျခင္းထာ၀ရအသက္ႏွင့္ ငရဲက်မည့္သူမ်ားစာရင္း ဘုရားသခင္ တြင္ႀကိဳတင္ရိွေန၏။ ၎စာရင္းသည္ အမွန္ျဖစ္သလို ထပ္ၿပီးေလ့လာလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္နားလည္ရသည္မွာ-

ေနာင္အနာဂတ္ ကမာၻဆံုးမည့္အခ်ိန္ထိ ျဖစ္လာမည့္အရာအေသးစိတ္ ကိုဘုရားသခင္ႀကိဳတင္သိရိွထား၏။ ထို႔ေၾကာင့္လူသားတဦးစီတိုင္း၏ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚတြင္မူတည္ၿပီးမွဘုရားသခင္စာရင္းျပဳစု ထား ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ေရွးမဆြကတည္းကႀကိဳတင္ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသလို ၎အထဲတြင္ ကိုယ္ပိုင္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္းေပးထားပါသည္။ အသက္စာေစာင္စာရင္းတြင္မပါေသာသူတဦးသည္ ႀကိဳးပဲ့ေၾကမြ ေသာစိတ္ျဖင့္ သခင္ေယရႈကို ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံလွ်က္ ကယ္တင္ျခင္းကိုေတာင္းေသာ္ ဘုရား သခင္မည္သို႔တုန္႔ျပန္မည္နည္း။ ေတာင္းလွ်င္ရမည္၊ ရွာလွ်င္ေတြ႔မည္ ဆိုေသာ သမၼာတရား အပါအ၀င္ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ေလာကလံုးအတြက္ျဖစ္သည္ ဆိုေသာ သမၼာတရားသည္ အျမဲတမ္းမွန္ကန္သည့္အ တိုင္းျဖစ္ရမည္။ ေနာက္တနည္းနားလည္ရသည္မွာ အသက္စာေစာင္တြင္ စာရင္းမ၀င္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္မွ သူ႔ကိုသိကြ်မ္းလက္ခံရန္ မည္ကဲ့သို႔ေသြးေဆာင္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း သူ၏ ေလာကအသက္တာကုန္ဆံုးခ်ိန္ထိ ဘုရားသခင္ကို လက္ခံမွာမဟုတ္ဟု ႀကိဳတင္သိေနသျဖင့္ သူ၏နံမည္ ကိုအသက္စာေစာင္ထဲတြင္မေရးသြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မေရးသြင္းျခင္းသည္ ကာယကံရွင္၏ ေရြးခ်ယ္မႈ ေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။

အသက္စာေစာင္စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေသာသူမ်ား၏နံမည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလာကသားမ်ားမသိႏိုင္သလို ႀကိဳတင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားမလုပ္သင့္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ တာ၀န္မွာ ဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဧ၀ံေဂလိတ ရားကို ကမာၻေျမဆံုးသည့္တိုင္ လူတိုင္းကိုေ၀ငွ ရန္သခင္ေယရႈမိန္႔မွာထားပါသည္ (မာကု ၁၆း၁၅)။ ကယ္ တင္ျခင္းတရားႏွင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားကို လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ မလက္ခံသည္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၏အတာမဟုတ္ ကာယကံရွင္ႏွင့္ဘုရားသခင္သာဆိုင္၏။ ဒီလူဟာအသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္ သူမဟုတ္ ဟု လူ႔အျမင္ျဖင့္ သတ္ မွတ္ၿပီးလ်စ္လ်ဴရႈျခင္း မလုပ္သင့္။ ထိုသို႔လုပ္ပါက ဘုရားသခင္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာကို လြန္ၾကဴး ထိ ပါးရာေရာက္မည္။ ၎နည္းတူ တဖက္တြင္လည္း မိမိသည္ ကယ္တင္ျခင္းရထား သူျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမလို၊ အသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘာမွလည္းလုပ္ စရာမလိုေတာ့ဘဲ ေလာကအသက္တာကို စိတ္ႀကိဳက္ ေနထိုင္ႏိုင္ သည္ဆိုေသာအေတြးအေခၚရိွ၍မျဖစ္။ ေရွးမဆြကႀကိဳတင္ ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္ဆုိေသာ သီအိုရီ ကိုနားမလည္တတ္ပါက ထိမိလဲစရာ အမ်ား ႀကီးျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္-

“ ဒီလူဟာ အသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္သူမဟုတ္ပါက ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ႀကိဳးစားၿပီး ဧ၀ံေဂလိ လုပ္လုပ္ ရမွာမဟုတ္၊ လုပ္ရင္အပိုဘဲ။ အသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္သူျဖစ္လွ်င္လည္း ဘာမွေျပာစရာမလို။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူကို ဘာမွဧ၀ံေဂလိမလုပ္လည္းရ၊ လုပ္လည္းဘာမွမထူး၊ ဘုရားသခင္ကႀကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္”


ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ- ဤအယူ၀ါဒ၀ျဖစ္ေပၚလာပါက သခင္ေယရႈေစခိုင္းထားေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား လံုး၀ရပ္ ဆိုင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္းသတိေပးလိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္ဆိုေသာ Predestination Thgeology ကို မွားယြင္းစြာနားမလည္ဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။

သင့္ေတာ္သည့္ သာဓကတခုအေနျဖင့္ မိသားစုဘ၀ကိုေလ့လာႏိုင္ပါ သည္။ ဇနီးခင္ပြန္းမ်ားသည္ အိမ္ ေထာင္ဘ၀မစခင္ကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွ သည္။ သားမီးမရခင္ ကတည္းက ရရိွလာမည့္ရင္ေသြးမ်ားတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ေလ့ရိွသည္။ အ၀တ္အစား၊ ကစားစရာမ်ား၊ အသံုး အေဆာင္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေလ့ရိွပါသည္။ ရင္ေသြးမ်ားရရိွၿပီး ေသာ္ သူတို႔၏လက္ရိွဘ၀ႏွင့္ အနာ ဂတ္ဘ၀အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္မႈမ်ားကို မိဘမ်ားမွ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ေသာ ၎ခေလးသည္ သူ႔ဘ ၀အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ ခြင့္ ရိွစၿမဲပင္။ မိဘဖက္မွ ေရွးမဆြကတည္းက ႀကိဳတင္ၿပီး အေကာင္းဆံုးျပင္ ဆင္ထားေသာ္လည္း ဘ၀အတြက္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ က်ရႈံးျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္းအားလံုးသည္ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ထား ေသာလမ္းေပၚမူတည္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဖခင္တဦးအေနျဖင့္ ေမြးဖြါးလာမည့္ ကြ်န္ေတာ့္သားအ တြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအထဲတြင္ ကစားစရာပစၥည္းမ်ားႀကိဳ၀ယ္ထား၏။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ ေတာ့္သားသည္ ၀ယ္ေပးထားေသာ္ အရုပ္မ်ားအားလံုးကိုမႀကိဳက္။ သူႀကိဳက္ေသာအရုပ္မ်ား ကိုသာေရြးခ်ယ္ကစားေလ့ရိွ ပါသည္။

နိဂံုးအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္မွ ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္မွာ မွန္သလို ၎ထဲတြင္လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။ မိမိတို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈထဲမွ ျမင္ေယာင္ႏိုင္ေသာ ရလဒ္ ၂ခုမွာ သခင္ေယရႈ၏ ေက်နပ္ပီတိအၿပံဳး သို႔မဟုတ္ မ်က္ရည္ပင္ျဖစ္သည္။

မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ မိမိအသက္တာအားဆပ္ကပ္ၾကပါစို႔

ေလာမဲ

Hits: 3530
Comments (1)Add Comment
...
written by Naw Bay Bay, February 07, 2013
Predestination theory ကိုနားလည္ဖို႔အတြက္ ရွင္းျပေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေတြ႕တဲ့သူကိုေ၀မွ်ေ းပါမယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

သက္ေသခံခ်က္၊ God’s Blessings ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္မ်ား - ၾကည္ၾကည္ေ႒း

အသက္ရွင္ေသာသူ၊ အသက္ရွင္ေသာသူသာလွ်င္၊ ယေန႔ အကြၽႏုု္ပ္ ျပဳသကဲ့သို႔၊ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရ ပါလိမ့္မည္။”  (ေဟရွာယ  ၃၈း၁၉)

ထိုကာလ၌လည္း  ထာ၀ရဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို  ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့  နာမေတာ္ကို ပဌာနာၿပဳ ၾကေလာ႔ အမႈေတာ္တို႔ကို   လူမ်ားတို႔တြင္ေဘာ္ၿပၾကေလာ့  နာမေတာ္သည္ ၿမင့္ၿမတ္ေသာေၾကာင့္  ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ႔။

ကၽြန္မတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ ၿမဲတည္ေသာအခါ------ ကၽြန္မ--၁၉၈၈ခုႏွစ္ မွာ “ခရစ္ယာန္တဦးရဲ႕ စစ္မွန္ေသာ ဘ၀အသက္တာကို စၿပီးေလ႔လာၿဖစ္ခဲ့တာပါ။” ႏွစ္ၿခင္းမဂၤလာယူၿပီး  ၁၉၇၈ခု ကေန ၁၉၈၈ ထိ (၁၀)ႏွစ္လံုးလံုးမွာ  ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္သူတဦးရဲ႕ ဘ၀ကိုနားမလည္ခဲ့ပါဘူး။ (ေယရမိ အနာဂတၲိက်မ္း ၃၈း၆) မွာလိုပါဘဲ ထိုေၿမတြင္း၌  ေရမရွိ  ရႊံ႕သာရွိ၍   ေယရမိသည္ ရႊံ႕၌ကၽြံလ်က္ေန၏။   ထိုကဲ႕သို႕ ကၽြန္မတို႕ မိသားစု၏ ဘ၀သည္  ဒုကၡဆင္းရဲၿခင္း မ်က္ႏွာငယ္ရၿခင္း  စကားႏွင့္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္း ထို႕၏ ေစာ္ကားေၿပာဆို ၿပဳမႈခံရၿခင္း တို႔ႏွင့္ၿပည္႕ေနေသာတြင္းထဲမွာ  ေယရမိေနသကဲ႔သို႔  ေနခဲ႔ပါ၏။

ကၽြန္မ ဗုတ္ခရစ္ ( ဗုဒၶဘာသာ+ ခရစ္ယာန္) လဲမလုပ္ခ်င္ေတာ႔ပါ။၁၉၈၈ခုႏွစ္မတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔မွာေတာ့ ကၽြန္မႏွင့္အေစာ  ခိုင္မာေသာဆံုးၿဖတ္ခ်က္ တခု  ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ ကယားၿပည္နယ္လႊိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕  ေတာင္ကြဲေစတီေပၚမွာ တက္ၾကည့္ၾကၿပီး၊ “ငါတို႕မိသားစု၊ ယေန႕ကစၿပီး  ဒီထက္ပိုၿပီး ဆင္းရဲဒုကၡၾကံဳ႕ေတြ႕ရသည္ၿဖစ္ေစ ပို၍ ေကာင္းလာသည္ၿဖစ္ေစ သက္ဆံုးတိုင္ မိသားစု  “ေယရႈခရစ္ေတာ္ဘုရား”  ကိုပဲ အိမ္ေထာင္မွာ  ဦးထိပ္ထားၿပီး ကိုးကြယ္ၾကမယ္။ “ငါမွ၊တပါးအၿခားဘုရားမရွိလို႕  ေၿပာတဲ႕ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား” ကိုပဲ၊ ကိုးကြယ္ ၀တ္ၿပဳၾကပါစို႕လို႕ ေၿပာၿဖစ္ၾကပါတယ္”။

ညက်ေတာ့  အရြယ္ေရာက္လါ  အသိဥာဏ္၀င္လာၿပီၿဖစ္တဲ႕ သားသၼီး (၄)ဦးကို ဒီေန႕အေဖ အေမဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကို ေၿပာၿပၿပီး  ညအိပ္ရာ၀င္မွာ  အပါးေပးထားတဲ့ က်မ္းစာကို ဖတ္ၿပီး ဆုေတာင္း ၀တ္ၿပဳခဲ႕ၾကပါတယ္။   အဲဒါ အိမ္ေထာင္မွာ ပထမဦးဆံုးမိသားစု၊ စိတ္တူကိုယ္တူ၊ ၀တ္ၿပဳဆုေတာင္းခဲ႔ ၾက ၿခင္း အစပါ။


၁၉၈၈ခုႏွစ္ဧၿပီလ  အီစတာေန႕မွာ  ဖယ္ခံု  ႏွစ္ၿခင္းအသင္းေတာ္မွာေန႔တ၀က ္အစာေရွာင္ ဆုေတာင္း၀တ္ၿပဳခဲ့ရပါတယ္။ ဘ၀မွာ ပထမဦးဆံုး အစာေရွာင္ဆုေတာင္းမိရၿခင္းပါ  အေစာရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းေတြ  ရွိရာ လြယ္ေကာ္ေၿမမွာ လာေနၾကပါၿပီ။

ဒီလိုနဲ႕  ကယားဖူးအသင္းေတာ္မ်ား   ၿပည္ၾကီးစည္းေ၀းပြဲ  (ဆီဆိုင္ေလးရြာ) ရဲ႕ ဟိုဘက္က ရြားအၾကီးၾကီးမွာ ၿပဳလုပ္က်င္းပတဲ႔ ဆီကို ဖယ္ခံုအသင္းေတာ္ ကား၌လိုက္သြားခဲ့ပါတယ္။ (၅)ရက္လံုးလံုး ၀ါးတဲမ႑ပ္ထဲမွာ တရားနာၾက သီခ်င္းဆိုၾက သူမ်ားခ်က္ေကၽြးတာစားၾကနဲ႕ အေစာေရာ ကၽြန္မေရာ  ေပ်ာ္ၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးရက္မွာေတာ့ ညစာကို ကၽြန္မတို႕ (၂) ဦး ခ်က္ကူပါရေစလို႕  စားဖိုအဖြဲ႕ကို အခြင့္ေတာင္းပါတယ္ ဦးေလး  ဦးရာယ္မိသားစုက  ပြဲတခုလံုးမွာ  ေကၽြးေမြးတဲ႕ အလွဴရွင္ေတြပါ ဆီေပပါပံုးလိုက္  ဆန္ေတြအိတ္လိုက္လိုေလးေသးမရွိ။  အဲ႕ဒါနဲ႕ ကၽြန္မတို႕ (၂) ဦး မီးဖိုေခ်ာင္အဖြဲ႕အကူအညီယူၿပီး  ညစာကို အမဲ၀မ္းတြင္းသား အူစံုအသဲစံုနဲ႔အသားနဲနဲေရာခ်က္ၿပီး အရည္နဲ႔ အညာေက်းေတာခ်က္ခ်က္ပါတယ္ ငရုတ္သီးငပိေၾကာ္ သီးစံုခ်ည္္ရည္ဟင္းနဲ႔ ညစာေကၽြးေတာ့ ဆရာၾကီး  ဧည့္သည္မ်ားက စားေကာင္းတယ္လို႕ေၿပာၾကပါတယ္။

ညဦးက်ေတာ့ ဆရာေတာ္ၾကီး မူးလယ္က တရားေတာ္ေဟာပါတယ္။  (၀)  သာသနာ အစၿပဳတဲ႕  ညတညအေၾကာင္းနဲ႔  (၀) ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ၿခင္းယူၿပီး  ၀သာသနာစဖို႔  စဖို႔ တညလံုး အဖြဲ႔သားမ်ားအားလံုး သီခ်င္းဆိုၿပီး ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းေနရတဲ႔ေၾကာင္းေၿပာပါတယ္။


အေစာနဲ႔ကၽြန္မတို႔ဘ၀မွာ  ပထမဦးဆံုး (၂) ဦးအတူတကြနားေထာင္ဖူးတာပါ။ ေနာက္ေတာ႔ ဆရာေတာ္ မူးလယ္ကေခၚေတြ႕ပါတယ္  အိမ္ရဲ႕ေအာက္ထပ္ဧည့္ခန္းမွာပါ ပထမနဲ႕ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ခဲ့ရၿခင္းပါ   ပိန္ပိန္ပါးပါးအသားၿဖဴၿဖဴ  အရပ္ရွည္ရွည္နဲ႕ ဆရာေတာ္ၾကီးက  သေဘာလဲ ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ (၂) ဦးကလဲ ေတြ႕ၾကံဳခံစားေနရတဲ႕ဘ၀ၿပႆာနာကို ေၿပာၿပေတာ႕ အဖူး ဆရာၾကီးက ဆံုးမစကားေၿပာပါတယ္  ၿပန္ေ၀မွ်ပါရေစ။

“ငွက္ကေလး (၂) ေကာင္   သစ္ကိုင္းတကိုင္းေပၚမွာ အတူတူနားေနၾကတယ္။ တေကာင္က ေအာက္ကို  ငံု႕ၾကည့္ၿပီး  တေကာင္က  အေပၚကိုေမာ့ၾကည့္ေနယင္ အလုပ္မၿဖစ္ဘူး။  (၂) ေကာင္စလံုးအတူတူ  ေကာင္းကင္ဘံုကို  ေမာ့ၾကည့္ပါ အလုပ္ၿဖစ္လာပါလိမ္႕မယ္လို႕” ေၿပာၿပၿပီးဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ေရွ႕ဆက္ရမဲ႕ဘ၀ခရီးမွာ ေယရႈရွင္ဘုရားမစကူည ီ ဖို႕ ကြယ္ကာဖို႕ေပါ႔ ေနာက္ကၽြန္မတို႕(၂) ဦးရဲ႕ ဦးေခါင္းေပၚမွာ  လက္တင္ၿပီး ေကာင္းခ်ီးေတာင္း ခံေပးခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႕မွာ အားေဆးရွိပါၿပီ။  ဒီလိုနဲ႕  ကၽြန္မ  မိတၴိလာၿမိဳ႕ကိုၿပန္ဆင္းသြားပါတယ္ ဒါေပမဲ႕ ခ်ိန္းထားတဲ႕  သူငယ္ခ်င္းက  ၿမစ္ၾကီးနားကို ေလယာဥ္ပ်ံေမာင္းၿပီး တာ၀န္ေၿပာင္းသြားရပါတယ္။

ဒါနဲ႕ ကၽြန္မစိတ္ထဲမွာ မိတၴိလာအသင္းေတာ္ကို  သြားခ်င္စိတ္ေပါက္တာနဲ႕ ၿမင္းလွည္းစီးၿပီး သြားခဲ႕ပါတယ္  အသင္းေတာ္က  ေရကန္ေဘးမွာ ရွိပါတယ္။ ဆရာမခ်ိဳခ်ိဳတို႔ မိသားစု ေနတဲ႕ အေဆာင္မွာဘဲ တည္းေနပါတယ္။ အဲဒီအသင္းေတာ္မွာတဲေနတံုး  ညလယ္ (၁)နာရီေလာက္ က်ေတာ႕ အဖြားတို႔သားအမိ (၂) ဦးေရာက္လာပါတယ္္ ဘယ္သူမွန္းမသိပါဘူး  အဖြားက ေခါင္းမူးတယ္ အေၾကာတက္တယ္ဆိုၿပီးေမ႕သြားလို႕ႏွိပ္နင္းေပးရပါတယ္။

ဒါနဲ႕မနက္က်ေတာ့မွာ အိမ္မဲက်မ္းစာသင္ေက်ာင္းက  ဆရာမၾကီး  ေဒၚနန္႔အံုးခင္လို႔ သိရပါ တယ္။ သူသား S ေထြးနဲ႕ သားၾကီးကိုလာရွာတာပါတဲ႕ ၿမန္မာၿပည္ႏွစ္ၿခင္းသာသနာမွာ ပထမဦးဆံုးပြဲေတာ္ေကၽြးခြင့္ရတဲ႕ သင္းအုပ္ဆရာမၾကီးတဦးပါ။ အားလံုးက ေနပါအံုးဆိုလို႕ ကၽြန္မလဲ တနဂၤေႏြေန႔ ၀တ္ၿပဳခ်င္တာနဲ႕ ေနခဲ႔ပါတယ္။

တနဂၤေႏြေန႔အသင္းေတာ္မွာ  အဖီးက တရားေတာ္ေ၀ငွပါတယ္။ သူမကေၿပာပါတယ္ ဒီေန႕အသင္းေတာ္မွာ ေမွ်ာေနတဲ႔ေလွငယ္ေပၚမွာ  ထိုင္ေနတဲ႔သူတဦး အတြက္  ပလႅင္ေတာ္ တရားကို  ေတာင္းတဲ႔အခါမွာ၊  “ေရနက္ရာ အရပ္သို႔ ေရႊ႕ဦးေလာ့” ဆိုတဲ႕ က်မ္းခ်က္ ရလို႕ ေဟာရပါတယ္ဆိုၿပီး ရွင္လုကာခရစ္၀င္အခန္းၾကီး (၅) ၊ အခန္းငယ္ (၁) မွ (၁၁) ထိ က်မ္းးစာဖတ္ၿပီး ေဟာပါတယ္။  အိမ္ကို္ေရာက္ေတာ့  အဲ႔ဒါ  ငါ႔ေၿမးမအတြက္  ဘုရားေပးတဲ႔ က်မ္းခ်က္ပဲတဲ႔။


“ေရနက္ရာအရပ္သို႔  ေရႊ႕ဦးေလာ႔”  တဲ႔  “ပိုက္ကြန္ကို ခ်၍  ငါးကို အုပ္စမ္းေလာ႔” ဆိုတဲ႔စကား ယေန႔ေတာ ့ၿပည့္စံုမွန္ကန္မႈရွိေနပါၿပီ။     ကၽြန္မတို႔ မိသားစုမွာ  ေငြေတြ၊ သိုမွီထား ရတနာပစၥည္း ဥစၥာေတြ  မ်ားစြာရွိေနခဲ႔ယင္ေတာ႔  သူတကာလိုပါဘဲ ဘာမွအေထြအထူးေၿပာၿပစရာမရွိပါဘူး။

ကၽြန္မတို႔၊ မိသားစုမွ၊ အဲဒီအခ်ိန္က  ဒုကၡဆင္းရဲတြင္းထဲက်ေနတာပါ။ အလုပ္အကိုင္ရွိတဲ႔ ဗုဒၶဘာသာေတြၾကားထဲမွာလဲ  မေနခ်င္ေတာ့လို႔ ထြက္လာခဲ့ပါၿပီ။ မိေ၀း  ဘေ၀း အားကိုးမွီခိုစရာ ညီအကို ေမာင္ႏွမလဲမရွိ  အားလံုးရဲ႕  စြန္႕ပစ္ခံေနရတဲ့အခ်ိန္။  လက္ထဲမွာ ပိုက္ဆန္ (၅) က်ပ္ပဲ ရွိပါတယ္  အိမ္သားနဲ႕ကေလးမ်ားက  ဖယ္ခံုက မိတ္ေဆြအိမ္မွာ ေခတၲေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္မက ေၿခဦးတဲ႕ရာ စိတ္ေနာက္ကိုယ္ပါသြားေနတဲ႔အခ်ိန္ပါ။

ကၽြန္မရဲ႕  အမေတြ  အမ(၃) ဦး  မိသားစုကဗုဒၶဘာသာ၀င္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ၿပည့္စံု ပိုလွ်ံေနတဲ့ မိသားစုေတြပါ  တိုင္းၿပည္နဲ႕  ခ်ီတဲ႔ရာထူးမွာ  ရွိေနၾကတာမို႔  ကၽြန္မရဲ႕ အဆင္မေၿပေသာ ခရစ္ယာန္  ကရင္မိသားစုကို  မဆက္ဆံခ်င္ၾကပါဘူး  သူတို႕ကို အရွက္ရေစတယ္ဆိုၿပီး  ေၿပာၾက ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႕မိသားစုကလဲ ၀င္ေငြနည္းလို႕ ဆင္းရဲတာကလြဲၿပီး  တၿခားမေကာင္းတဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလဲ  မၿပဳလုပ္ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ သိတ္ကြာဟလာေတာ့---မိဘေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔  ေ၀းရာကို ထြက္ေၿပးလာမိၾကပါတယ္။ အားလံုးကိုစြန္႔ပစ္ၿပီး အလုပ္လဲ ထြက္လာၾကၿပီး မိတ္ေဆြေကာင္းေတြရွိေနတဲ႔ အရပ္ကိုလာခဲ႔ပါတယ္။

ကူညီၾကပါတယ္  ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ၾကပါတယ္  ေတာင္ေပၚကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ကယားလူမ်ိဳးမ်ားရွိရာ  ေဒ႔ါတဟဲေက်းရြာမွာ နားခိုေနၾကပါတယ္။ မိသားစု၊ (၆)ဦး ေန႔စဥ္စပါးေထာင္းစားရပါတယ္ အသီးအႏွံ  ခူးဆြတ္ၿပီးစားၾကတယ္ ေပ်ာ္စရာဘ၀ပါ။ ခရစ္ယာန္ညီအကိုေမာင္ႏွမဘ၀မွာ  အားကိုးစရာသူငယ္ခ်င္းဆရာမၾကီး  ေနာ္ဆာေဖါ မိသားစုရဲ႕ အရိပ္မွာ  ေနရပါတယ္။ အိမ္တလံုးသီးသန္႔ေပးထားပါတယ္ ကေလးေတြနဲ႔ ခင္ပြန္းကို ထားခဲ႔ၿပီး ကၽြန္မရန္ကုန္ကိုဆင္းလာခဲ႔ပါတယ္။


စီးလာတဲ႔ကားက သာစည္ပဲေရာက္ေတာ့ သာစည္မွ မိတၴိလာကိုကူးလာၿပီး  မိတၴိလာ အသင္းေတာ္မွာ  တဲေနခဲ့တာပါ  မိတၴိလာမွာရွိတဲ့မိတ္ေဆြေဟာင္းေတြနဲ႔လဲမေတြ႕ခ်င္လို႕ပါ။

နိမ္႕ပါးေနတဲ့အခ်ိန္ ဒုကၡဆင္းရဲတြင္းထဲမွာ က်ေနတဲ႕အခ်ိန္မွာ ေအးၿမတဲ႕စမ္းေရကို တကယ္ တိုက္ေကၽြးခဲ႔ၾကသူေတြကေတာ့ ခရစ္ယာန္ ညီအကို ေမာင္ႏွမ အဖိုး အဖြါး (တစိမ္းေတြ) ပါ။  ကၽြန္မရဲ႕  စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္အစ  ဘ၀အသက္တာကို ေယရႈဘုရားရွင္က  မိတၴိလာက ေန စၿပီး  သြန္သင္ခဲ႔ပါတယ္  တို႔ထိၿပီး  “ခရစ္ယာန္ဘ၀” ဆိုတာကို ၿပသခဲ႔ပါတယ္။

ယေန႔  ဒုကၡဆင္းရဲၿခင္းမ်ားက မိမိ၏ခံနိုင္ရည္  အားထက္ၾကီးၿပီး တုန္လွဳပ္စရာၿဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ပထမဆံုးေတာ့ ကၽြန္မ က်မ္းစာကို စ လယ္ ဆံုး ေဒါတဟဲရြာမွာ  ေန႕စဥ္  ဖတ္ၿဖစ္ပါတယ္။ (၃)ခါတိတိဖတ္ၿပီး က်မ္းစာအုပ္ကို လြယ္အိတ္ထဲ ထဲ႔လြယ္ထားခဲ့ၿပီး ေရာက္တဲ႔ေနရာမွာ ဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

က်မ္းစာထဲက  အရာ အေဖဘုရားက  လက္ေတြ႕ဘ၀နဲ႕တြဲၿပီး သင္ၾကားပို႔ခ်ၿခင္းကိုခံရပါတယ္။ မိတိၴလာ အသင္းေတာ္မွာ  ဆရာမ ခ်ိဳခ်ိဳက  မပိုလွ်ံေသာလဲ ဧခ်မ္းသာယာတဲ့  သူ႕ မိသားစုဘ၀ ေလးကို  ေၿပာၿပ လုပ္ၿပသက္ေသခံခဲ့ပါတယ္ သူ႕အေမကလဲေၿပာၿပပါတယ္။

ေနာက္ေတာ့ ရန္ကုန္က  ဧ၀ံေဂလိတဖြဲ႕ေရာက္လာပါတယ္။ ဆရာေဟး၀ပ္နဲ႕ အတီးအမႈတ္ အဖြဲ႕တဖြဲ႕က   အေဒၚတရုတ္မတို႕အိမ္မွာ  ေနာက္  ကခ်င္မိသားစုရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပြဲပါ ဗိုလ္မႈးၾကီးဒါရွီဂန္ အိမ္ၿခံထဲမွာ။

ဗိုလ္မႈးၾကီး(ပင္စင္စား)က ေၿပာၿပပါတယ္။ သူ႕ၿခံကို  ေဈ းေပါေပါနဲ႕ မိတၴိလာေတာင္ကန္ေၿမ ထဲမွာ  ၀ယ္ခဲ့ရေၾကာင္း  အသင္းေတာ္  ဆရာၾကီးဦးမ်ိဳးခ်စ္ (ဘုန္းေတာ္၀င္စားၿပီးက) ဆက္ကပ္ဆုေတာင္းၿပီး မေကာင္းဆိုး၀ါး၀ိညာဥ္ကို ႏွင္ထုတ္ခဲ့တာကို အားလံုးၿမင္ေတြ႕ခဲ႔ ရေၾကာင္း။ သူက ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို ဦးထိပ္ထားခဲ႔လို႕  ဘ၀အသက္တာ တေလွ်ာက္ စစ္မႈထမ္းခဲ့တာ တပ္ရင္းမွဴးၾကီးၿဖစ္ၿပီး  ယၡဳ ပင္စင္ယူခဲ့တဲ႔အခ်ိန္ထိ  အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ ဘုရားသခင္ ကြယ္ကာေစာင့္ေရွာက္ခဲ႔ေၾကာင္း  ေၿပာၿပခဲ႔ပါတယ္။

သူပင္စင္ယူေတာ့ မိတၴိလာၿမိဳ႕မွာပဲ  အေၿခခ်လို႔  အသင္းေတာ္ရဲ႕အရိပ္မွာ ခိုလႈံေနပါေၾကာင္းနဲ႔ အိမ္ေကာင္းေကာင္းမေဆာက္ပဲ  ၀ါးတဲအၾကီးၾကီးနဲ႔ေနၿပီး  ၿခံထဲမွာပဲ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း၊ ငွက္ေပ်ာပင္စုိက္ေတာ့မယ္ဆိုယင္ က်င္း ( ၁၀၀၀)၊ တေထာင္တူးယင္  ရြာထဲက  ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားကိုေခၚၿပီး  တက်င္း (၅)က်ပ္နဲ႔  ( ၁၉၇၉ခုွစ္) ကငွါးတူးတဲ႔အခါ  သင္းအုပ္ဆရာေခၚၿပီး အပင္မ်ား ပိုးမထိုး  မပ်က္စီးပဲနဲ ၾကီးထြားၿပီး  အသီးေကာင္းရဖို႔ ဆက္ကပ္ဆုေတာင္းခဲ႔တယ္တဲ႔။


အဲလိုပဲ  သံပုရာပင္ (၅၀၀)  ငါးကန္တူးတာ  ၾကက္ၿခံေဆာက္တာ  ၾကက္ထဲ႔တာ ၀က္ေမြးးတာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ သင္းအုပ္ဆရာကိုေခၚၿပီး  ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ၿပီးမွ ၿခံၾကီးတခုလံုး  စိုက္ပ်ိဳးေမြးၿမဴ ေရး   လုပ္သမွ်  ေယရႈရွင္ရဲ႕ ေရႊလက္ေတာ္ထဲမွာ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံမႈေၾကာင့္  ယၡဳ (၁၀) ႏွစ္ ေနေတာ့  လုပ္ငန္းေအာင္ၿမင္တဲ႔အေၾကာင္း  ယၡဳ ဒိုင္နာကား (၂)စီး  ကုန္ကားၾကီး (၂)စီး၀ယ္ ယူႏိုင္လို႕ အားလံုးကို  ေခၚဖိတ္ေကၽြးေမြးၿပီး ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းသံကိုၾကားရတဲ့အခါ  ကၽြန္မ “ငါအသိေနာက္က်ေလၿခင္း”  ဘုရားကို အားကိုးလို႔ရတယ္ဆို္တာ  သိရေတာ့  ၀မ္းနည္းၿပီး ကၽြန္မငိုမိပါတယ္။

ကခ်င္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးနဲ႔  အေဖက  ကၽြန္မေမြးစကတဲက သိလာၾကတာဆိုေတာ့ သူတို႕မိသားစုက ယံုၾကည္သူၿဖစ္လာတာကို  ၾကိဳဆိုေၾကာင္းနဲ႔  မိသားစုအတြက္ ဆုေတာင္းေပးမယ္။ အလုပ္လုပ္ၿခင္ယင္လဲ  ၿခံလုပ္ငန္းမွာ  လာလုပ္ဖို႔  ေၿပာၾကပါတယ္။ ဇီးၿခံ  သနပ္ခါးၿခံ  နာနတ္ၿခံ  ေၿမဧကေပါင္းမ်ားစြာ  စိုက္ထားေပမဲ႔  မာန္ မာန ကင္းၾကသူေတြပါ။

ကၽြန္မမွာ  ဘုရားရွင္ရဲ႕  သင္ၾကားေပးမႈေၾကာင့္  ရပ္တည္မႈ  ခြန္အားၿပန္ရခဲ႔ပါတယ္။ ေနာက္အဲဒီက  စစ္တပ္ထဲမွာလဲ  တပ္ရင္းမွဴး ကေတာ္ ( ခ်င္းအမ်ိဳးသၼီးၾကီး)ကေရာက္ေနတဲ႔ အသင္းေတာ္မွာရွိေနတဲ႔  သူေတြ  အားလံုးကိုဖိတ္ၿပီး  ဘုရားရွစ္ခိုးပါတယ္။ သူရဲ႕မိခင္တပ္ရင္းမွာ ယံုၾကည္သူ ေပါင္း(၃၀၀)ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္လို႕  သိရပါတယ္။

အဲဒီမွာ ဆရာေတြ ေ၀မွ်တဲ႔  တရားနာရတာနဲ႔  ေၿပာၿပတဲ႔သက္ေသခံခ်က္ေတြေၾကာင့္ ပိုၿပီး အားတက္မိပါတယ္။ ဆရာေဒးဗစ္ရံုမိုးရဲ႕သီၼးေလး ခင္ၿမတ္မိုးကလဲ၊ ကၽြန္မနဲ႕အတူတူူ ေနၿပီး သူတို႕ဖေအ႔ရဲ႕  ေၿပာင္းလဲလာတဲ႕အသက္တာ သၡင္ေယရႈရဲ႕တန္ခိုးေတာ္နဲ႔ ကူညီပံုေတြ  ေယရႈရွင္ရဲ႕ ေမတၲာေတာ္အေၾကာင္းေတြ  ေၿပာၿပခဲ႔ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ကၽြန္မ  ခရီးစရိတ္ၿပတ္ေနပါၿပီ  လက္ထဲမွာ  အသံုးမရွိေတာ့ေပမဲ႔ ကၽြန္မ Church ထဲမွာ ၀င္ၿပီး  ဆုေတာင္းပါတယ္။ ကၽြန္မသိပ္ေတြ႕ခ်င္တဲ့  သင္းအုပ္ဆရာၾကီးရွိရာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ကို ေရာက္ေအာင္သြားခ်င္ပါတယ္  ကူညီပို႔ေဆာင္ပါလို႕ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ႔ပါတယ္။

ဘုရားသခင္က  တကယ္လိုအပ္တဲ႔အခ်ိန္မွာ  ကူညီမစခဲ႔ပါတယ္။ ဖီးနန္႔အံုးခင္က ကားစီးၿပီး ရန္ကုန္ကို မၿပန္ခ်င္ေတာ့ပါ  မီးရထားစီးၿပီး  ၿပန္မယ္ဆိုလို႕ အားလံုးၿမိဳ႕ခံေတြက  ၾကိဳးစားၿပီး  ရထားလက္မတ္၀ယ္ေပးၾကပါတယ္။ ၾကိဳတင္လက္မွတ္က  တလစာ ကုန္သြားၿပီတဲ႕ အဖြားကလဲ အသင္းေတာ္လုပ္ငန္းေတြရွိေတာ့  မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေၿပာလို႕  ကၽြန္မက ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ အံုးမယ္  ေၿပာေတာ့  ၿပံဳးေနၾကတယ္  ေဒသခံေတြေတာင္လုပ္မရဖူးေပါ႔။

ဒါနဲ႔ ကၽြန္မလဲ  ကၽြန္မရဲ႕  အကိုၾကီးလို  ခ်စ္ခင္ေနခဲ႔ရတဲ႔  (ဒုတိယအကိုရဲ႕သူငယ္ခ်င္း) ဆီကို ဖုန္းဆက္ေခၚပါတယ္  မိတၴိလာေလတပ္က ေလတပ္ခ်ဳပ္ၾကီး  ကိုၾကီးေရႊ  ကိုေပါ႔ သူကလဲ ေအးငါသာစည္ဘူတာက  တာ၀န္ခံ  ငါ႔တပည့္ဗိုလ္ၾကီးကို  ေမးၾကည့္မယ္ဆိုၿပီး၊ (၂) ရက္ေနမွ လက္မွတ္ရပါမယ္ဆိုေၿပာပါတယ္။

ဒါနဲ႔ပဲ သာစည္ကေနရန္ကုန္ကိုရထားစီးၿပီး အဖြားနန္းလဲၿပန္ႏိုင္သလို  ကၽြန္မကလဲ လက္မွတ္(၃)ေစာင္ (အဖြားက ကၽြန္မကိုလက္မွတ္၀ယ္ေပး) တာနဲ႔ ကၽြန္မလဲအဖြားတို႔သားအမိနဲ႔ ရန္ကုန္ကိုလိုက္ခဲ႔ပါတယ္။

ကၽြန္မရဲ႕ ဆုေတာင္းသံရဲ႕အေၿဖပါဘဲ  ဒါနဲ႕ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ႔  အဖြားတို႕က သေဘၤာဆိပ္ကို ဆင္း  ကၽြန္မက သူငယ္ခ်င္းရွိတဲ႔ အင္းစိန္ကိုသြားခဲ႕ပါတယ္။

ေနာက္ေတာ႔  ယၡဳႏွစ္ၿခင္းအသင္းခ်ဳပ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း မွာ  ဆရာၾကီး ဦးသံလ်င္ေဖသြင္ကို သြားရွာပါတယ္။ ကၽြန္မဆရာၾကီးရဲ႕ (သံသယႏွလံုးသား) စာအုပ္ကို ဖတ္ၿပီး  ဆရာၾကီးနဲ႕ ေတြ႕ ဆံုခ်င္လို႕ပါ။ ဆရာၾကီးက  ေနမေကာင္းလို႕အလုပ္မလာဘူး ေတြ႕ခ်င္ယင္  အိမ္လိုက္သြားပါ။ သံလ်င္ကိုေပါ႔  လိ္ပ္စာမလိုဘူး  ဆိုက္ကားသမားေတြ ေမးၾကည္႔ယင္သိပါတယ္တဲ႔ ရံုးကစာေရးမကေၿပာၿပပါတယ္။


ဒါနဲ႔  သေဘၤာစီးၿပီး  သံလ်င္ေရာက္ေတာ႔  ဆိပ္ကမ္းက  ၿမင္းလွည္းသမား  ဆိုက္ကားသမား ေတြကိုေမးေတာ႔  နီးနီးေလးပါဆို  လမ္းညႊန္ၿပလို႔  လမ္းေလွ်ာက္သြားလိုက္ပါတယ္။ အိမ္ေရာက္ေတာ႔  အေပါက္၀မွာပဲ  ဆရာၾကီးရဲ႕သားတဦးက၊ “ေဖေဖေနမကာင္းလို႔၊ ဧည္႔သည္မေတြ႔ႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္မွလာပါလို႔ေၿပာေတာ႕ ကၽြန္မကလဲဒါပထမဆံုးအၾကိမ္ သံလ်င္ကိုေရာက္ဖူးတာပါ။  ဆရာၾကီးနဲ႔ေတြ႔ခ်င္လို႔  ဟို လြယ္ေကာ္ကေနေတာင္ လာခဲ႔ရတာပါေတြ႔ပါရေစလို႔ေၿပာေတာ႔-

ဒီလိုအခ်ိန္မွာပဲ ဆရာၾကီးရဲ႕သၼီးက  ထြက္လာၿပီး  နံမည္ဘယ္လိုေခၚပါသလဲလို႔ေမးေတာ႔။ ကၽြန္မကလဲ “ၾကည္ၾကည္ေ႒း” လို႔  ေခၚပါတယ္လို႔  ေၿဖလိုက္ေတာ႔  အိမ္ထဲၿပန္၀င္သြားၿပီး ထြက္လာေတာ႔  “ေဖေဖက  ေတြ႕မယ္တဲ႔” ဆိုတဲ႔အေၿဖရပါတယ္။

ဒါနဲ႔ ဆရာၾကီး မိသားစုနဲ႔ေတြ႕ခဲ႔ရပါတယ္  ဆရာၾကီးရဲ႕ ႏွစ္ထပ္ပ်ဥ္အိမ္ကေလးထဲမွာ ဆရာၾကီးက “ကၽြန္ေတာ္  ေစာင့္ေနပါတယ္  ဒီႏွစ ္ “ပင္ေတကုေတၲ”  ပြဲေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္ဆုေတာင္းၿပီးေတာ့ အသံၾကားရပါတယ္။ “ငါ႔သၼီး ၾကည္ၾကည္ေ႒း” ဆိုတာလာလိမ္႔မည္ ဆုေတာင္းေပးပါ” လို႕ေၿပာခဲ႔ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္ေစာင့္ေနပါတယ္ ဆိုၿပီး ကၽြန္မရဲ႕ Life ကိုေမးပါတယ္။ ကၽြန္မကလဲ ယေန႔ခံစား ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ႔ ဘ၀ရဲ႕  စိတ္မ ခ်မ္းေၿမ႕ဖြယ္  ဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ား။  မိသားစုတစုလံုး(၆)ဦး  သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ေတာင္ေပၚရြာမွာ  ခိုလွ ုံေနရပါတယ္။ အလုပ္လဲမရွိ ၀င္ေငြလဲမရွိ ဘ၀ေရွ႕ေရးပိတ္ေနပါတယ္လို႕  ေၿပာၿပေတာ့  ကဲ ေန႕လည္ေရာက္ၿပီ ထၼင္းစားရ ေအာင္ဆိုၿပီး ထမင္းတနပ္ေကၽြးပါတယ္။ ေၿဖးေၿဖးၿပန္ပါဆိုလို႕  ညေန(၃)နာရီမွာ  ေကာ္ဖီနဲ႔ မုန္႕နဲ႕  ေကၽြးေမြးခဲ႔ပါတယ္  ေန႕လည္စာစားၿပီးေတာ႔ ဆရာၾကီးက ကၽြန္ေတာ္ ဆရာမကို ၾကည့္တာ ေတာ္ေတာ္သတၲိရွိတာေတြ႕ရပါတယ္  ဆရာမကို ဘုရားသခင္ အၾကံအစည္ေတာ္ရွိတာ ကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္  ဒီေတာ႔  ဆရာမ ေန႕စဥ္က်မ္းစာဖတ္ပါ ဘုရားသခင္ကို  ပိုၿပီး  အားကိုး ယံုၾကည္ပါ ဘယ္လိုအသံုးၿပဳမလဲေတာ့ မသိဘူး ေရွ႕ဆက္ၿဖစ္လာမဲ႔အရာမွန္သမွ် ကိုယ္ေတာ္ရွင္ သခင္ဘုရားရဲ႕  လက္ေတာ္ထဲမွာ အပ္ထားပါလို႕ အားေပးၿပီး တမိသားစုလံုး ဆရာၾကီးက  ကၽြန္မဦးေခါင္းေပၚမွာ လက္တင္ၿပီး ဆုေတာင္းဆက္ကပ္အပ္ႏွံေပးခဲ႔ပါတယ္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။

ဆရာၾကီး  ဒီေလာက္ရာထူးၾကီးခဲ႔တာ စာေပဘြဲ႕အမ်ားၾကီးရၿပီး စာတတ္ ႏိုင္ငံေက်ာ္စာေရးဆရာ အဘသင္းအုပ္ဆရာၾကီးၿဖစ္ေပမဲ႔ ကၽြန္မ အိမ္မဲ႔ယာမဲ႔ (Homeless) အလုပ္လက္မဲ႔တေယာက္ကို ခင္မင္ေႏြးေထြးစြာ ဆက္ဆံၿပီး ေကၽြးေမြးဧည့္ခံခဲ႔တဲ႔ ဒီထမင္းတနပ္ဟာ  ကၽြန္မဘ၀မွာ  ဘုရားရွင္ ၿပင္ဆင္ဆံုးမေပးလိုက္တဲ႔  မာနမၾကီးနဲ႔ ေဒါသမရွိနဲ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေနထိုင္တတ္ေအာင္ အတုခိုးေနထိုင္ဖို႔ သင္ေပးလိုက္သလိုပါဘဲ။


ကဲဒီေတာ့ ဒီမွာ ခဏ နားပါအံုးမယ္ က်မၼာေရးအေၿခအေနအရပါ မိတ္ေဆြ။

လက္ေဆာင္ပါးပါရေစ  ဆရာၾကီး ဦးသံလ်င္ေဖသြင္ေပးလိုက္တဲ႔ ထာ၀ရလက္ေဆာင္ပါ အဲ႔ဒါက “ငါ႔ကို ခြန္အားႏွင္႔ ၿပည့္စံုေစေတာ္မူေသာ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အားၿဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈတို႔ကို  ငါတတ္စြမ္းႏိုင္၏” (ဖိလိပိၾသ၀ါဒစာ-၄း၁၃)

ဒီက်မ္းခ်က္ကို ေန႔စဥ္ အခ်ိန္ရတိုင္းရြတ္ဖတ္ပါလို႔မွာလိုက္လို႔ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး တကယ္ဘဲ ဘ၀မွာ ခြန္အားေတြ ယေန႔အထိ၊ (၂၆)ႏွစ္လံုးလံုး ရရွိေနပါတယ္ ေတာေတာင္ထဲမွာ ေနရတံုးကလဲ  ေနစဥ္ (၁၀၀) ေခါက္ရြတ္ဖတ္ပါတယ္။   Bangkok မွာ ေနရတုန္းကေရာ Refugee Camp (Thailand) မွာ  ေနရတုန္းကေရာ  ယၡဳ U.S.A.  (NC) မွာ  ေနရေတာ့လဲ ရြတ္ဖတ္ေနဆဲပါ ဆရာၾကီရဲ႕ မွာၾကားခ်က္အတိုင္း---

၁) ဘုရားကို ေသခ်ာစိတ္ခ်စြာယံုၾကည္ပါ။

၂) အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ေယရႈ၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို  ေန႔စဥ္ခ်ီးမြမ္းပါ။

၃) အသက္ရႈရတဲ႔အခြင့္  အသက္ရွင္ရတဲ႔အခြင့္ ေန႔စဥ္ေပးေနတဲ႔ ဘုရားစကားကိုလိုက္နာပါ။

၄) အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ႏႈတ္ကပါတ္ သမၼာစကား က်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ကို  ေန႔စဥ္ဖတ္ပါ။

ေယရႈဘုရားရွင္၏ေရႊလက္ေတာ္ထဲ၌ က်မ္းမာ ခ်မ္းသာ တိုးတတ္ၾကီးပြားၾကပါေစ-


ေယရႈနာမ၌၊

ၾကည္ၾကည္ေ႒း

Received from U Cho

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ယရမိ - အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈ၊ဆုေတာင္းျခင္း၊


JEREMIAH'S PRAYER OF CONFESSION ေယရမိ - အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈ၊ဆုေတာင္းျခင္း၊  Jeremiah 14:7  Rev. Ivan Liew

က်ေနာ္လည္း စက္ဘီးစီးႏွစ္သက္သူ ဆိုေတာ့ တေန႕က ကမၻာပတ္ျပီး၊ စက္ဘီးစီးသူ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယား၊ တရုပ္၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း မေလးရ်ား ေတြကိုျဖတ္ျပီး စင္ကာပူေရာက္လာပါတယ္။ အက်ၤ ီ၂ထည္ပဲ၊ စက္ဘီးစီးလိုက္၊ ေလွ်ာ္ျပီး ညအိပ္တယ္။ ေပါ့ပါးတယ္။ သူျဖစ္စဥ္ေတြကို ေဝငွေျပာၾကားပါတယ္။ လူငယ္မဟုတ္ေပမဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစက္ဘီး ခရီးစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေယရမိ ၁၄း၇ အိုထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔တဘက္၌ သက္ေသခံေသာ္လည္း၊ နာမေတာ္ ကိုေထာက္၍ စီရင္ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေဖာက္ျပန္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္ကိုျပစ္မွားပါၿပီ။

၁။ Admitting Our Sing ပေရာဖက္ၾကီး၊ ေယရမိဟာ ဖခင္လဲ၊ တရားေဟာဆရာၾကီးျဖစ္ျပီး၊ သူကေတာ့ High Preach ကၠိုသေရလလူမ်ိဳးေတြရဲ့ အျမင့္ဆံုးေသာဆရာၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕လူမ်ိဳးေတြရဲ့ ဘုရားကိုေမ့ျခင္း၊ ရုပ္တုကိုးကြယ္လာျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျပားလာျခင္းေတြကို မ်က္ရည္က်ျပီး ဆုေတာင္းပါတယ္။ မိမိအျပစ္ကိုလည္း ျမင္ပါတယ္။ အျပစ္ေတြအားလံုး ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေယ ၁း၆-၁၀

၂။ Confessing to God and to Others ေဖာ္ျပတဲ့အျပစ္ေတြကို ထာဝရဘုရားထံ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ လူအမ်ားထံလဲ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပါတယ္။  ထာဝရဘုရားထံမွ ကယ္တင္ျခင္းကို ရရွိပါတယ္။ ၁ေပ ၁း၉

၃။ Confession on Behalf of Other အျခားသူမ်ားအတြက္ပါ ၾကားခံဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ သူတို႕ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေယရမိၾကီးက သူ႕အျပစ္ေၾကာင့္ပါ ..လို႕ ထာဝရဘုရားထံ ၾကားခံဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ ထိုသူတို႕သည္ မသိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ရပါတယ္။ မိမိကပဲ ၾကားခံ၊ အျပစ္ဝန္က် ေတာင္းပန္၊ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ေယရမိ ငိုေၾကြးဆုေတာင္းပါတယ္။

၄။ Forgiveness and Reconciliation, God always, always, always forgive ထာဝရဘုရားဟာ အျမဲတမ္း၊ အျမဲတမ္း၊ အျမဲတမ္း က်ိဳးပဲ့ေက်မြတဲ့ ႏွလံုးသားနဲ႕ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရင္ ခြင့္လႊတ္ပါတယ္။ ... ငါသည္သူတို႔အျပစ္မ်ားကို သည္းခံမည္။ သူတို႔ျပဳေသာ ဒုစရုိက္မ်ားကို မေအာက္ေမ့ဘဲ ေနမည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ...လို႕ ဆိုပါတယ္။ ေယရမိ ၃၁း ၃၁-၃၄

မိမိဘဝ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္း ျဖစ္လာပါမယ္။ ထာဝရဘုရားထံမွ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ၊ ဝိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားစြာ သာ၍ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

End... (Date: 29-June-2014 Sunday, Wefc.org.sg)

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

ငါးၾကီးျမိဳခ်

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ငါး ၾကီး ေယာ န ကို ျမိဳ တဲ့ အ ေၾကာင္း သူ႔ဆရာမကို ေျပာျပသတဲ့ ..။

ဆရာမ။   "ခႏၱာေဗဒအရ ငါးၾကီး လူကိုျမိဳတယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေ၀လငါးဟာ အၾကီးဆံုး ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါ ျဖစ္ေပမဲ့ သူ႔ရဲ့ လည္ေခ်ာင္းက က်ဥ္းက်ဥ္းေလးရယ္"

ဆရာကလည္း ကေလးမေလး မခံခ်င္ေအာင္ ငါးက လူကို ျမိဳတယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆက္ေျပာေတာ့ ....

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


by ရုပ္ ဆိုး (Notes) on Thursday, April 25, 2013 at 9:47pm


ေႏြမွာထေႏွာင္း၊ ေဆာင္းမွာမန္က်ည္း

 

အရင္တေန႔က ထားဝယ္သား ေနာင္ေတာ္တေယာက္နဲ႔ ဟင္းေတြအေၾကာင္းစကားစပ္မိရင္း အညာက ဟင္းေလးေတြအေၾကာင္းေျပာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အညာေဒသက စားစရာ အသား ၊ ငါး ရယ္လို႔ ေဖာေဖာသီသီ မရွိပါဘူး ။ ရြာဘက္ေတြဆိုရင္ ဝက္သား၊အမဲသား က ေပၚတဲ႔သူ (သတ္တဲ႔သူ) ရွိမွ သြားဝယ္စားၾကရတယ္ ။ အၿမဲတမ္းေရာင္းေနတာမ်ိဳးမရွိဘူး ။ ငါးဆိုလည္း ျမစ္ငါး ၊ ေခ်ာင္းငါး ၊ အင္းငါးေလာက္သာ ရွိတယ္ ၊ အဲဒါေတာင္ေစ်းေတြဘာေတြမွာ တကူးတက သြားဝယ္မွ ကိုယ္စားခ်င္တဲ႔ ခ်ိန္ မွ ထဝယ္စားလို႔ မရဘူး ။ အဲဒီေတာ႔ အသီးအရြက္ကိုပဲ အမ်ားဆံုး စားၾကရတယ္ ။ အညာေဒသ မွာ ေပါက္တဲ႔ အပင္အေတာ္မ်ားမ်ား က စားလို႔ရတယ္။ အပင္ေတြက ပဲ အကုန္စားလို႔ရေနတာလား ၊ လူေတြကပဲ အကုန္လံုးရွာႀကံစားၾကတာလားေတာ႔မေျပာတတ္ဘူး။

 

ခု လို ေႏြဦး ဆိုရင္ အမ်ားဆံုး ရွိတာကေတာ႔ မန္က်ည္းရြက္ပဲ။ မန္က်ည္းဆုိတာကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အညာဘက္မွာေတာ႔ ပဥၥငါးပါး(အေခါက္၊ အရြက္၊ အသီး၊ အပြင့္၊ အျမစ္) မွာ ပစ္သားရယ္လို႔တစ္ခုမွ မရွိဘူးမလား ။ အရြက္ ၊ အပြင္႔ ၊ အသီး တို႔ကို က်ေတာ႔ စားတယ္ ၊ ေဆးသံုးတယ္ ။အေခါက္တို႔ ၊ အျမစ္တို႔က်ေတာ႔ မ်က္ေစ႔ နာတဲ႔ခါ မ်က္ခြံ ေလးေတြ ေပၚမွာ ေသြးလိမ္းတယ္၊ အေစ႔ ကိုက်ေတာ႔ က်င္နီ(ပုရြက္ဆိတ္အႀကီး) ကိုက္ရင္တို႔ ၊ ပ်ား၊ ပိတုန္း တုပ္တာတို႔ဆိုရင္ ေသြးၿပီးလိမ္းၾကတယ္ ။ မန္က်ည္းေစ႔ ကို ေလွာ္ၿပီး ကေလးေတြက အျပင္းေျပသားရည္စာအေနနဲ႔စားၾကတယ္ ။ မန္က်ည္းေစ႔ေလွာ္ၿပီးသားေလးကို မိုးေရ နဲ႔ စိမ္ၿပီးစားရင္ စားလို႔ေကာင္းတယ္။အမ်ားႀကီးစားရင္ေတာ႔ ဆီးေအာင္႔တတ္တယ္ ။ မန္က်ည္း မွာ က အဓိက ၃ မ်ိဳးရွိတယ္ ။ ရိုးရိုးမန္က်ည္းရယ္၊ မန္က်ည္း ဘနီ ရယ္ ၊ ေဆးမန္က်ည္း (ဆူးမန္က်ည္း) ရယ္ဆိုၿပီးေတာ႔ေပါ႔ ။ ရိုးရိုး မန္က်ည္းမွာ မွ မန္က်ည္းခ်ိဳ ၊ မန္က်ည္းခ်ဥ္ ဆိုၿပီးရွိသလို တဆစ္ ၊ ၂ ဆစ္ေလာက္သာ သီးတတ္တဲ႔တဆစ္မန္က်ည္း ဆိုတာလည္းရွိေသးတယ္ ။ 


မန္က်ည္းေစ႔ေလွာ္

 

ရိုးရိုးမန္က်ည္း ကေတာ႔ အဖူး၊အညြန္႔ ေလးေတြက စိမ္းစိမ္းကေလးေတြ ။ စားၾကည့္ရင္လည္း အေတာ္ေလးခ်ဥ္တယ္။ မန္က်ည္း ဘနီ ဆိုတာကေတာ႔ အဖူး ၊ အညြန္႔ ေလးေတြ က နီက်င္က်င္ ေလးေတြ ။ အေခါက္ေလးေတြကိုလက္သည္းနဲ႔ျခစ္ၾကည့္ရင္လည္း နီေစြးေစြး အေရာင္ရွိတယ္ ။ လငပုပ္ဖမ္းတဲ႔ခ်ိန္ (လၾကတ္တဲ႔ခ်ိန္) ဆိုရင္မန္က်ည္း ဘနီ ပင္က ထိပ္ကိုင္းဖ်ားေလးေတြကို အကြင္းေလးေတြ လုပ္ၿပီး ခ်ည္ၾကတယ္ ။ ၿပီးေတာ႔အဲဒါေလးေတြ ကို ျဖတ္ၿပီး သိမ္းထားတတ္ၾကတယ္ ။  အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳး သမီး ေတြ မီးဖြား ခါနီး က်ရင္အဲဒီ မန္က်ည္း ဘနီ ကြင္းေလးေတြကို ဆံထံုး မွာဝတ္ ၊ အဂၤုလိမာလ သုတ္ေလးရြတ္ ရင္ ေလွ်ာေလွ်ာရွဴရွဴ မီးဖြား ႏိုင္ၾကတယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္ ။ သိပၸံ ပညာ အရ ေတာ႔ သက္ေသျပဖို႔ အေတာ္ခက္မွာပါ ။ ဒါေပမဲ႔ ေဆး ရံု ေဆးခန္း နဲ႔ ေဝး လံေခါင္သီ တဲ႔ နယ္ေတြမွာေတြ မွာ “ေရွးထံုးလည္းမပယ္နဲ႔၊ ေစ်းသံုးလည္းမလြယ္နဲ႔” ဆိုတဲ႔ တိုင္း ယံုယံုၾကည္ၾကည္ သံုးစြဲေနၾကတုန္းပါပဲ ။

 

ကၽြန္ေတာ္အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ႔ မန္က်ည္း ရြက္နဲ႔ ပက္သက္တဲ႔ဟင္းေလးေတြပါ ။ အညာေဒ က အစားစားရွားပါးေတာ႔ အသိးရြက္တစ္မ်ိဳးတည္းကုိပဲ မရိုးရေအာင္ ရွာႀကံ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ၾကတာေလး ကိုသတိရမိလို႔ပါ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အညာေဒသမွာ မန္က်ည္းရြက္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ခ်က္စားၾကတယ္။ ပထမဆံုး မန္က်ည္းရြက္ခ်ဥ္ရည္ ေလးနဲ႔ စာတာေပါ႔ဗ်ာ ။

မန္က်ည္းရြက္ခ်ဥ္ရည္မွာအညာခ်က္နဲ႔ ရန္ကုန္ခ်က္ ဆိုၿပီးကြဲတယ္ဗ် ။ (ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေခၚေပါ႔ေလ) ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္းက အေတာ္မ်ားမ်ား မန္က်ည္းရြက္ ခ်က္ရင္ ေျပေျပ ေလး နဲ႔ ေသာက္လို႔ ေကာင္းေအာင္ ဆိုၿပီးကန္စြန္းရြက္တို႔ ၊ တျခား အရြက္ေလးေတြနဲ႔ ေရာခ်က္ေလ႔ရွိတယ္ ။ ထမင္းဆိုင္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း အဲလုိ မ်ိဳး မန္က်ည္းရြက္ခ်ဥ္ရည္ ပဲရတတ္တယ္ ။ အညာဘက္မွာေတာ႔ ဂုဏ္ရြက္ တို႔၊ က်ီးအာရြက္တို႔ ၊ ကင္းပံုရြက္ ၊ ဥသွ်စ္ရြက္ ၊ ရုန္းနတိုရြက္ စတာေတြနဲ႔ ေရာခ်က္ေလ႔ရွိတယ္အဲဒါကိုေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က ရန္ကုန္ခ်က္လို႔ ေခၚတယ္။

 

အညာခ်က္ က က်ေတာ႔ မန္က်ည္းရြက္ခ်ည္းပဲခ်က္တာ ။ အညာခ်က္ခ်က္ရင္ေတာ႔ အိုးကလည္း စကားေျပာေသးတယ္။ ဒန္အိုးတို႔ ၊ ဒယ္အိုးတို႔ ခ်က္တာနဲ႔ ေျမအိုး နဲ႔ ခ်က္တာ စားရတဲ႔ အရသာခ်င္းက အေတာ္ကြာတယ္။ ဒံအိုးေတြ နဲ႔ ခ်က္ရင္ အေတာ္ေလး အခ်ဥ္ကဲတယ္ ၊ ေျမအိုးနဲ႔ ငပိရည္ေလးတည္ ၿပီး ခ်က္ရင္ေတာ႔ေျပေျပ ကေလး နဲ႔ အေတာ္ေသာက္လို႔ေကာင္းတယ္ ။

အဲလိုမန္က်ည္းရြက္ခ်ဥ္ ရည္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ခ်က္ၾကတဲထဲမွာ စားလို႔ အေကာင္းဆံုးကေတာ႔ မန္က်ည္းရြက္နဲ႔ပ်ားသလက္နဲ႔ ခ်က္တာဗ် ။ ၿမိဳ႔ေတြမွာေတာ႔ ရခ်င္မွ ရမယ္ထင္တယ္ ။ ေတာရြာေတြမွာေတာ႔ ပ်ားဖြတ္တဲ႔သူေတြကပ်ားရည္ရတဲ႔ ပ်ားလဘုိ႔ နဲ႔ ပ်ားသလက္ ကို ခြဲေရာင္းတယ္ ။ အဲဒီပ်ားသလက္ေလးေတြဝယ္ၿပီးမန္က်ည္းရြက္ နဲ႔ ခ်က္စားရင္ မန္က်ည္းရြက္ က အခ်ဥ္သက္သာသလို ၊ ပ်ားသလက္က အအီ ၊ အစိမ္႔လည္းသက္သာလို႔စားရတာအင္မတန္အရာသရွိတယ္။ မန္က်ည္းရြက္ပ်ားသလက္ခ်က္ေလးနဲ႔ ၊ ၾကက္ဥရယ္ ၊ ၾကက္သြန္ရယ္၊ ငရုတ္သီးရယ္ေမႊေၾကာ္ထားတာေလးနဲ႔ဆိုရင္ အလိုက္ဖက္ဆံုး ဟင္း ပါပဲ ။ပ်ားသလက္

 

ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ႔မန္က်ည္းရြက္ကို ခ်ဥ္ရည္ကိုပဲ ေခ်ာင္းငါးေလး (ငါးေသးေသးေလး) ေတြနဲ႔ ခ်က္တာ ဗ် ။ အဲဒါကလည္းအင္မတန္စားလို႔ေကာင္းပဲ။

 

ေနာက္မန္က်ည္းရြက္ စပ္ခ်ဥ္ခ်က္ ။ မန္က်ည္းရြက္စပ္ခ်ဥ္ ခ်က္ဆိုတာကေတာ႔ မန္က်ည္းရြက္ကို အရည္ေသာက္လိုမဟုတ္ပဲ အရည္ကေလး နည္းနည္းနဲ႔ လူးစား ရံုေလး ၊ ငရုတ္သီးနဲ႔ ခ်ဥ္ခ်ဥ္စပ္စပ္ ကေလးခ်က္တာ ။ ရိုးရိုး မန္က်ည္းခ်ဥ္ရည္ဟင္း ခ်က္ရင္က်ေတာ႔ စစခ်င္း ငါးပိရည္ အုိးေလးမီးဖိုေပၚတည္၊ ငပိရည္ပြက္ၿပီး အနယ္က်သြားၿပီဆိုမွ ဆားေလး နည္းနည္း ၊ မန္က်ည္းရြက္ေလးခပ္ ၿပီး ခ်က္တာမ်ိဳး။ မန္က်ည္းရြက္စပ္ခ်ဥ္ခ်က္က်ေတာ႔  မန္က်ည္းရြက္ေလးေတြကိုေရေဆးထား။ ၿပီးေတာ႔ ဒယ္အိုးေလ နဲ႔ ၾကက္သြန္ျဖဴဓားျပားရိုက္ေလးရယ္ ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေလးရယ္ကို ဆီပါရံုေလးနဲ႔ဆီသပ္တယ္ ။ ၿပီးေတာ႔ မွ ငါးပိ ၊ ငရုတ္သီးေလးခပ္ ၊ မန္က်ည္းရြက္ေလးထည့္ၿပီးလံုး(ေမႊ)တယ္။ မန္းက်ည္ရြက္ေလး ႏြမ္းသြားၿပီဆိုေတာ႔ ေရေႏြးေလး ကိုယ္ထည့္ခ်င္သေလာက္ေလးထည့္လိုက္တယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ခ်ဥ္ခ်ဥ္ ၊ စပ္စပ္ နဲ႔ မန္က်ည္းရြက္စပ္ခ်ဥ္ခ်က္ေလးရတယ္ ။ ခရမ္းသီး ႏွပ္ေလးနဲ႔တြဲစားရရင္ အလြန္ေကာင္းတယ္ ။

 

ေနာက္မန္က်ည္းရြက္စပ္ခ်ဥ္ေၾကာ္ ။ မန္က်ည္းရြက္စပ္ခ်ဥ္ခ်က္ ဆိုတာကလည္း ခုနက မန္က်ည္းရြက္စပ္ခ်ဥ္ခ်က္လုိပဲလုပ္ရတယ္ ။ ဒါမဲ႔  သူ ကငပိေလးနည္းနည္းပိုထည့္ရတယ္။ မန္က်ည္းရြက္ကိုႏြမ္းေအာင္လံုးၿပီးရင္ ေရေႏြးမလိုက္ရေတာ႔ဘူး ။ အဲဒါဆိုရင္ မန္က်ည္းရြက္ရယ္၊ ငရုတ္သီးရယ္ ၊ ငါးပိရယ္ ခ်ဥ္ငံစပ္အရသာေလးရတယ္ ။ ပဲဟင္းခ်ိဳေလးနဲ႔ တြဲစားရင္ အရမ္းထမင္းၿမိန္တယ္။

ေနာက္မန္က်ည္းရြက္ေထာင္း ။ မန္က်ည္းရြက္ေထာင္း မယ္ဆိုရင္ စစခ်င္း ငါးပိေလးဖုတ္ရတယ္ ။ ၿပီးေတာ႔ၾကက္သြန္ျဖဴေလး ကိုဆံု ထဲထည့္ေထာင္း ၊ မန္က်ည္းရြက္ေလးေတြထည့္ေထာင္း ၊ ၿပိးေတာ႔ ဖုတ္ထားတဲ႔ငါးပိေလးပါထည့္ေထာင္း ။ ေထာင္းလိုက္ ဇြန္းကေလး အထက္ေအာက္လွန္ေပးလိုက္ လုပ္ရင္း အားလံုးကသမသြားတယ္။ စားခါနီးမွ ေထာင္းထားတာေလး ကို ဆံု ထဲက ခပ္ၿပီး ဆီေလးေလာင္းၿပီး စားရံုပဲ ။ မန္က်ည္းရြက္ေထာင္းကက်ေတာ႔ဘူးရြက္ဟင္းခ်ိဳ ၊ ေဂၚရခါးညြန္႔ခ်က္ ၊ ကန္ဇြန္းရြက္ဟင္းခ်ိဳ ၊ ဆူးပုတ္ရြက္ဟင္းခ်ိဳစတဲ႔ အရြက္ဟင္းခ်ိဳ ေတြ နဲ႔ တြဲစားရင္ ပိုလိုက္ဖက္တယ္ ။

 

ေနာက္မန္က်ည္းရြက္ေဖ်ာသုပ္ ။ မိုးတြင္းထဲလည္း လွိဳင္လွိဳင္ေရာက္လာၿပီ ။ မန္က်ည္းညြန္႔ ေတြကလည္းနည္းနည္းဖားလာၿပီဆိုတဲ႔ အခ်ိန္က်ေတာ႔ မန္က်ည္းရြက္ေဖ်ာသုပ္ လုပ္စားၾကတယ္ ။ မန္က်ည္းရြက္ကို ေရေႏြး နဲ႔ေဖ်ာတယ္ (ေရေႏြးနဲ႔ခဏေလးျပဳတ္တာကုိေျပာတာ) ၿပီးေတာ႔ ဆယ္ၿပီး အလံုးေလးေတြ လုပ္ထားတယ္။ ရြက္ေတြဘက္မွာေတာ႔ အဲလုိ အလံုးေလးေတြ ကို တလံုး ၅၀ ၊ ၁၀၀ နဲ႔ လိုက္ေရာင္းတဲ႔သူေတြရွိတယ္။ အဲလိုေဖ်ာ ထားတဲ႔ မန္က်ည္းရြက္ကုိ ကတ္ေၾကးေလးနဲ႔ ညွပ္ ၊ ေျမပဲ နဲ႔ ၾကက္သြန္ျဖဴေရာေထာင္းထားတာေလးရယ္၊ ၾကက္သြန္နီပါးပါးလွီးထားတာေလးရယ္ နဲ႔ ေရာၿပီးသုတ္တယ္ ။ ၿမိဳ႔ ေပၚ က လာတဲ႔ လူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားက အခ်ဥ္သက္သာတဲ႔ မန္က်ည္ ရြက္ေဖ်ာ သုပ္ကိုပိုႀကိဳက္ၾကတယ္ ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔နယ္ေတြမွာေတာ႔ မန္က်ည္းပင္ေတြ ကေပါေတာ႔ တရာသီဆိုရင္စားလို႔ မကုန္ဘူး ။ အဲဒီေတာ႔ မန္က်ည္းရြက္ေလးေတြကိုခ်ဥ္သိပ္ထားၾကတယ္ ။ မန္က်ည္းရြက္လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ေလးေတြကို ဆန္ေဆးရည္ေလးနဲ႔ ေဆး ၊ ဆားေလးနဲ႔နယ္ၿပီး အိုေလးေတြထဲမွာ သိပ္ထားၾကတယ္ ။ မိုးတြင္း ဟင္းခ်က္စရာရွားတဲ႔ခ်ိန္ က်မွ အဲဒီအိုးေလးေတြဖြင္႔ၿပီး မန္က်ည္းခ်ဥ္ လုပ္စားၾကတယ္ ။ပိုအထားခံခ်င္ရင္ေတာ႔မန္က်ည္းရြက္ေလးေတြကို စကာ ထဲထည့္ၿပီး အေျခာက္လွန္းတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ ခု အေမ ထည့္ေပးတဲ႔မန္က်ည္းရြက္ေျခာက္ေလးေတြ ကုိ အလြမ္းေျပထုတ္ထုတ္ ခ်က္စားေနတာ .. :P ။

ေႏြထေႏွာင္း ေဆာင္းမန္က်ည္း ဆိုတဲ႔တိုင္းပဲကၽြန္ေတာ္တို႔ အပူပိုင္းေဒသေတြအတြက္ကေတာ႔ မန္က်ည္းပင္ေတြကသိပ္အသံုးဝင္တာ ။ ေႏြဆိုရင္ထေႏွာင္းရိပ္ကေအးတယ္ ။ ေဆာင္းက်ေတာ႔ မန္းက်ည္ရိပ္က ေႏြးတယ္၊ အရြက္ကေလးေတြက စိပ္ေတာ႔ မန္က်ည္းပင္ေအာက္မွာႏွင္းသိပ္ မက်ဘူး ။ ႏြားေတြ ဘာေတြ ထားခ်င္ရင္မန္က်ည္းပင္ေအာက္ပဲထားၾကရတာ ။ ၿပီးေတာ႔ မန္က်ည္းသား က အေတာ္ေလး ခိုင္တယ္ “မန္က်ည္းတညိဳ ၊ လူတခို” ဆိုသလိုပဲ .. လက္ညွိဳးသာသာေလာက္ကိုင္းေလးတစ္ကိုင္းဆိုရင္လူတစ္ကိုယ္စာခိုစီးလို႔ရတယ္ ။ ငယ္ငယ္တုန္းကတည္းက မန္က်ည္းပင္ အျမင္႔ႀကီးေတြ တက္ခူးဖူးတယ္။ မန္က်ည္းပင္ေပၚ က လိမ္႔က်တယ္ဆိုတဲ႔သူဟာ အေတာ္ႀကီးရွာမွရွားရယ္ ။ ရြာ မွာ ဆုိ မန္က်ည္းပင္ႀကီးေတြ က လူ ၄ ေယာက္ဖက္ ၊ ၅ ေယာက္ဖက္ေလာက္ဟာႀကိးေတြရွိတယ္ ။ ေရွးေရွးတုန္းက လူႀကီးေတြက ဘုရားလွဴ ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းလွဴ ဆိုၿပီး လွဴထားခဲ႔ၾကေတာ႔ ပုိင္ရွင္ရယ္လို႔လည္းမရွိဘူး ။ အသီးစားခ်င္စားခ်င္၊ အရြက္စားခ်င္ စားခ်င္ အိမ္ေထာင္ယူတက္ခူးရံုပဲ ။ ဘုရားလွဴထားခဲ႔ ၾကတာလည္း ခပ္ေကာင္းေကာင္းျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ မေကြးတိုင္းဘက္ဆိုရင္ ခိုင္လွပါတယ္ဆို တဲ႔ မန္က်ည္းပင္ႀကီးေတြ အေမႊးတိုင္ နဲ႔ ၿပိဳင္လွဲၾကတာ .. မန္က်ည္းပင္ႀကီးေတြ ခ်ည္းပဲ ဘံုးဘံုး လဲသတဲ႔။ ေနာက္ႏွစ္ ၅၀ ေလာက္က်ရင္ကၽြန္ေတာ္ ခုေရးတဲ႔ စာေလး က ပံုျပင္ေတြ ျဖစ္မေနရင္ ကံေကာင္းေနမွာ ။ သံအားထက္ ေလအားထက္တယ္၊ ေလအားထက္ ေျမအားထက္ တယ္ ၊ ေျမအားထက္ ေရအားထက္တယ္  တဲ႔ ။ ခုမ်ားေတာ႔ ေရအားထက္ ေငြအားထက္တယ္လို႔ ဆိုရေလမလားပဲ။ ငယ္ငယ္ က ကိုယ္ေတြ႔ဖူး ျမင္ဖူးခဲ႔တဲ႔ ရြာေတြက ဧရာမ မန္က်ည္းပင္ႀကီးေတြ အျမစ္ေတြလိုက္ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိုက္တာမွတျဖဳတ္ျဖဳတ္ပဲ ။အဲလို အပင္ႀကီးေတြျဖစ္ဖို႔ ႏွစ္ေပါင္း ရာခ်ီေစာင္႔ ၾကရတယ္ဆိုတာ ထည့္မတြက္ၾကေတာ႔ဘူး ။

 မန္က်ည္းရြက္ကင္းပံုရြက္ဥသွ်စ္ရြက္

 

(ရုပ္ဆိုး)

 

photo credit to >> https://www.facebook.com/pages/IVU-Plant-Lovers/320402094740313

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ကြၽႏု္ပ္ဘဝရဲ့အသက္ရွင္ရာအေၾကာင္း
ဘဝအဓိပၸာယ္
အၿမဲရွိမယ့္ အသက္ကိုေပးသူ
ေယရႈတစ္ပါးတည္း
ဆံုးရႈံးမယ့္ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္
အသက္စြန္႔ကာကယ္တင္ခဲ့ဲဲၿပီး

ကြၽႏု္ပ္ဘဝရဲ့ အစအလယ္နဲ႔အဆံုး
ကြၽႏု္ပ္ရ့ဲဘုရင္
ကြၽႏု္ပ္ခ်စ္တဲ့ေကာင္းကင္ဖခင္
အစဥ္ေဖးမ လမ္းခရီး အသက္နဲ႔သမၼာတရား
ကြၽႏု္ပ္ဘဝကိုစံုလင္ေစၿပီး

ခိုင္ခံ့တဲ့ရဲတိုက္ျဖစ္၍
ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္ ခိုလႈံျခင္းအေၾကာင္း
ကြၽႏု္ပ္ဘဝ ေၾကာက္ရြ႔ံ ျခင္းကင္းေစ
ထာဝရအၿမဲအလင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္ ေမွာင္မိုက္ျခင္းကင္း
ေနမင္းျဖစ္ေသာ ကြၽႏု္ပ္ရဲ႔ ဘုရင္

ေယ ရႈ . . ေယ ရႈ . .
ကြၽႏု္ပ္ရဲ့ဝိညာဥ္အစြဲလန္းဆံုးသူ . .

ႏွလံုးသားက တမ္းတျခင္းနဲ႔
ကိုယ္ေတာ္ကိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း
အဆံုးမရွိတဲ့ သခင့္ရဲ့အခ်စ္နဲ႔
ကိုယ္ေတာ္ကိုပဲ ခ်ီးမြမ္းခ်င္

ASwelLanSoneThu.ppt

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

ခ်ီးမြမ္းေလာ့၊ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊ ခ်ီးမြမ္းေလာ့၊ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့
ထာဝရဘုရားရွင္၏ ျမတ္နာမေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းေလာ့။
(ထာဝရဘုရာ၏ ျမတ္နာမေတာ္ ထာဝရဘုရား၏ ျမတ္နာမေတာ္ကို အစဥ္အျမဲ ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္ေလာ့)

ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ စိတ္ရႊင္လန္းစြာ ခ်ီးမြမ္းၾက
ကယ္တင္ရွင္ဖဘုရားအား စိတ္ႏွလံုးမွ စီးယိုက်လာ ခ်ီးမြမ္းသံ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္အားပူေဇာ္ၾက ဖဘုရားအားဆက္ကပ္ၾက။

ခ်ီးမြမ္းေလာ့၊ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊ ခ်ီးမြမ္းေလာ့၊ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့
ထာဝရဘုရားရွင္၏ ျမတ္နာမေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းေလာ့။
(ထာဝရဘုရာ၏ ျမတ္နာမေတာ္ ထာဝရဘုရား၏ ျမတ္နာမေတာ္ကို အစဥ္အျမဲ ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္ေလာ့)

ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာ.... ေရာက္ခဲ့ျပီေလ.....
အသင္းေတာ္မ်ားစြာ ..... တည္ခဲ့ျပီေလ....
ဆူးခင္းေသာလမ္း..... ေလွ်ာက္ရေသာ္ျငား.....
ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ .... ျဖတ္ေက်ာ္လ်က္သာ.....

ယုဒႆန္ၾကဲခ်ခဲ့ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ိဳးေစ့ကို
ရွင္သန္ေစရန္ ဆက္လုပ္ၾက
ျမန္ျပည္အဝွမ္း ခရစ္ေတာ္၏ကယ္တင္ျခင္းကို
လက္ခံရရွိဖို႔ရန္ ဆက္ၾကိဳးပမ္းၾက
စာတန္မာရ္နတ္၏လုပ္ေဆာင္ေသာ
စံုစမ္းေႏွာက္ရွက္ျခင္းအစံုးကို တြန္းလွန္ဖယ္ရွား
တလံုးတဝတည္းေသာစိတ္ျဖင့္ ဘုရားရွင္၏ႏိုင္ငံေတာ္
တည္ေထာင္ၾကစို႔


ခ်ီးမြမ္းေလာ့၊ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊
ခ်ီးမြမ္းေလာ့၊ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့
ထာဝရဘုရားရွင္၏ ျမတ္နာမေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းေလာ့။
(ထာဝရဘုရာ၏ ျမတ္နာမေတာ္ ထာဝရဘုရား၏ ျမတ္နာမေတာ္ကို
အစဥ္အျမဲ ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္ေလာ့ ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္ေလာ့)

ခ်ီးမြမ္းေလာ့၊ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊ ခ်ီးမြမ္းေလာ့၊
(နာမေတာ္ျမတ္အား အစဥ္သာခ်ီးမြမ္းပါ
ဘုန္းေတာ္ရွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္ျမတ္အား)

ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။

စပ္ဆိုသူ - ရန္ကုန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္
သီဆိုျခင္း - စင္ကာပူယုဒႆန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္
Download Audio - Click Here
http://murann.com/stories/judson.200.hymn.mp3

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Open the eyes of my heart Lord

[Open the eyes of my heart Lord
Open the eyes of my heart
I want to see you,   I want to see you ]  (Repeat)
To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory; Pour out Your power and love As we sing, “Holy, holy, holy.”   (Repeat)
“[Holy, holy, holy]3, I want to see You.”