မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, May 22nd

Last update03:34:28 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ကြ်န္ေတာ္နားလည္ေသာ “ေရွမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားျခင္း (Predestination)” - ေလာမဲ

ကြ်န္ေတာ္နားလည္ေသာ “ေရွမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားျခင္း (Predestination)” - ေလာမဲ

E-mail Print PDF

ဘုရားသခင္မွ ေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္ဆိုေသာအယူ၀ါဒ (Predestination Theology) သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားအၾကားရိွေနခဲ့ၿပီး နက္နဲေသာအယူ၀ါဒတခုျဖစ္ပါသည္။ တဘက္တြင္ လည္းဘုရားသခင္သည္ လူသားတိုင္းကိုခ်စ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပးထားသည္ဆိုေသာ အယူ၀ါဒႏွင့္ထိပ္တုိက္ ရင္ဆိုင္ေနသျဖင့္ သူတဖက္ ကိုယ္တဖက္ အေနထားပံုစံမ်ိဳးမွာရိွေနပါသည္။ ကြ်န္ ေတာ္၏ယံုၾကည္ခ်က္တခုမွာ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ မမွားႏိုင္၊ လူသားမ်ားနားလည္မႈ၊ သမၼာ တရား၏အနက္အဓိပၸါယ္ေဖၚမႈမွလြဲမွားခ်က္မ်ားရိွႏိုင္သလို လူသားမ်ားနားမလည္ေသးေသာ အေျခ အေန မ်ားတြင္လည္းရိွႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ “ကြ်န္ေတာ္နားလည္ေသာေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားထားျခင္း (Predestination)” ကိုေရးသားရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္၏ Predestination ကိုပံုေဖၚျခင္းအား နားမလည္ပါက ကြ်န္ေတာ္၏ အမွားသာျဖစ္ပါမည္၊ သမၼာတရား ႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏အမွားမဟုတ္ပါ။

ဘုရားသခင္ႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္သည္ ဤစၾကၤ၀ဏာရိွအနက္နဲဆံုးေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ဤနက္နဲ ေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တရားအားပံုေဖၚရာတြင္ ငယ္စဥ္ဘ၀က ေက်ာင္းမွာသင္ခဲ့ရေသာ မ်က္မျမင္ ၇ ဦး ဆင္ကိုမေတြ႔ဖူးသျဖင့္ လက္ျဖင့္ထိေတြ႔စမ္းသပ္ၿပီးေဖၚျပေနေသာပံုျပင္ေလးကိုသတိရမိပါသည္။ မိမိတို႔၏အ ထိအေတြ႔ တနည္းအားျဖင့္အေတြ႔အႀကံဳအတိုင္းေဖၚျပေနပံုမွာ တဦးႏွင့္တဦးကြဲလြဲေနၿပီး ညွင္းခံုစရာျဖစ္ေန ပါသည္။ တခ်ိဳ႔မွာ လံုး၀ထိပ္တိုက္ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနပါသည္။ ဆင္အၿမီွးကိုကိုင္တြယ္္ေဖၚျပသူႏွင့္ ဆင္ စြယ္၊ ဆင္ေျခေတာက္ကိုယ္မိသူမ်ား ဆန္႔က်င္ဖက္ေနအထားတြင္ရိွပါသည္။ သူတို႔ကိုယ္ေတြ႕ႏွင့္ေဖၚျပ ခ်က္သည္မမွားသလို အမွန္ကိုလည္းမရပါ။ သို႔ေသာ္တဦးေနရာတြင္တဦးလွဲလွယ္ၿပီး ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္ပါ ကအမွန္တရားႏွင့္နီးစပ္လာႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္၏ယံုၾကည္ခ်က္တခုမွာ သမၼာက်မ္းစာကိုအနက္ဓိပၸါယ္ေဖၚရာတြင္ ေခါင္းစဥ္တခု ေအာက္တြင္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ယူၿပီးပံုေဖၚတတ္ရန္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ ေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ တခုႏွင့္တခုဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနႏိုင္၏။ ၎ဆန္႔က်င္ဖက္ ၂ခုလံုးကိုယူၿပီး ပံုေဖၚႏိုင္ရန္လိုပါသည္။  တခုကိုယူၿပီး တခုကိုမခ်န္ထားသင့္ပါ။

ယံုၾကည္သူအမ်ားစုနားလည္ေနေသာ ဆန္႔က်င္ဖက္အေနအထားတြင္ရိွသည့္က်မ္းပိုဒ္ ၂ပိုဒ္ကိုေလ့လာၾက ပါစို႔။

ငါတို႔ဘုရားသခင္သည္ ေလာင္ေသာမီး ျဖစ္ေတာ္မူ ၏။ ေဟၿဗဲ ၁၂း၂၉

ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁ေယာ ၄း၈

တရား ၄း၂၄၊ ေဟရွာယ ၆၆း၁၅၊ ဒံေယလ ၇း၉

ေယာ ၃း၁၆၊

ဘုရားသခင္သည္ ေလာင္ေသာမီးျဖစ္သည္ ဆိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာ ျပတ္သားေသာ တရားစီရင္ျခင္း ႏွင့္ ႀကီး မားေသာဘုန္းတန္ခိုးအာဏာကို ဆိုလိုပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေသာ္လည္း အျပစ္ကိုမုန္း၏ (ဆာလံ ၅း၅၊ ၄၅း၇၊ ၁၁၉း၁၀၄၊ ၁၁၉း ၁၂၈၊ သုတၱံ ၆း၁၆-၁၉၊ ၈း၁၃၊ ဇာခရိ ၈း၁၇၊ ေဟၿဗဲ ၁း၈-၉)။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ေလာကသားမ်ားကို ခ်စ္ေသာ္လည္း ေနာင္တမရ ေသာအျပစ္သားမ်ားကို ဆံုးမ၊ တရားစီရင္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္ ၂ခုလံုးမွန္ၿပီး လက္ခံႏိုင္ရမည္။

အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္ ၂ခုမွ တခုကိုယူတခုကိုပယ္လွ်င္ ရရိွလာသည့္အယူ၀ါဒတခုမွာ- “ဘုရားသခင္သည္ အတိုင္း ဆမဲ့ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွင္ျဖစ္ၿပီး လူသားအားလံုးကိုခ်စ္၏။ လူသားအားလံုးသည္ အျပစ္သား မ်ား ျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ အျပစ္ရိွေသာလူသားမ်ားကို ရက္စက္စြာမရဏာငရဲမီးထဲသို႔ခ်မွာ မဟုတ္။” သမၼာက်မ္းစာကိုင္လွ်က္ ဤကဲ့သို႔ ျခားနားေသာအယူ၀ါဒကို သင္းၾကားေနေသာ ဂိုဏ္းဂဏမ်ားရိွေနပါၿပီ။

ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားထားျခင္းသီအိုရီ

၎သီအိုရီကို အရင္ဆံုးစတင္ေဟာေျပာခဲ့သူမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးစိန္႔ၾသဂတ္စတင္း ( St Augustine or Augustine of Hippo) ျဖစ္သည္။ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ရက္ ၃၅၄ တြင္ေမြးဖြါးၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ သကၠရာဇ္ ၄၃၀ တြင္ ေသဆံုးခဲ့ ပါသည္။ ၎သီအိုရီကို လက္ဆင့္ကမ္း ေဟာၾကားခဲ့သူမ်ားမွာ ဂ်ာမန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး မာတင္လူသာ (၁၄၈၃-၁၅၄၆)၊ ျပင္သစ္ဓမၼပညာရွင္ ဂြ်န္ကယ္ဗင္ (  France Theologian and Pastor John Calvin)၊ ၁၅၀၉-၁၅၆၄ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။


အေျချပဳက်မ္းပိုဒ္မ်ား

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္ အမ်ားေသာညီတို႔တြင္သားဦးျဖစ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ေ႔ရွမဆြက သိေတာ္မူေသာသူတို႔ကို သားေတာ္၏ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ တညီတည္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ေ႔ရွမဆြက ခဲြခန္႔ မွတ္သားေတာ္မူ၏။ ထုိသို႔ခဲြခန္႔မွတ္သားႏွင့္ေသာသူတို႔ကို ေခၚေတာ္မူ၏။ ေခၚေတာ္မူေသာ သူတို႔ကို လည္း ေျဖာင့္မတ္ရာ ၌တည္ေစေတာ္မူ၏။ ထုိသို႔တည္ေစေတာ္မူ ေသာသူတို႔ကိုလည္း ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူ ၏။  ေရာမ၈း၂၉

ကိုယ္ေတာ္၏ အလိုရွိသည္ အတိုင္း၊ ေရွးမဆြက လက္ေတာ္ျဖင့္ ခြဲခန္႔မွတ္သားေတာ္မူႏွင့္သမွ်တို႔ကို ျပဳျခင္းငွါ ဘိသိက္ေပးေတာ္မူေသာ သားေတာ္ျမတ္ေယရႈကို ဤၿမိဳ႔၌ရန္ဘက္ျပဳ၍ စည္းေဝးၾကၿပီ၊ အမွန္ျဖစ္ပါ၏။ တမန္ေတာ္ ၄း၂၈

ဤကမၻာမတည္မရွိမွီ၊ ငါတို႔၏ဘုန္းအသေရျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူေသာပညာ၊ နက္နဲေသာ အရာ၌ ဝွက္ထားေသာ ဘုရားသခင္၏ ပညာကိုငါတို႔သည္ျပသၾက၏။ ၁ေကာ ၂း၇

ထိုဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ေတာ္္ မူေသာ သားေတာ္ေၾကာင့္၊ ငါတို႔အား ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္၏ ဘုန္းအသေရကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ ငါတို႔သည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ သားအရာကို ရမည္အေၾကာင္း၊ အလို ေတာ္ရွိေသာ ေစတနာအတိုင္း ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔ မွတ္သားေတာ္မူ၏။ ဧဖက္ ၁း၅

မိမိေစတနာ၏ အလိုေတာ္သို႔လိုက္၍ အလံုးစံုတို႔ကို စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္မူတတ္ေသာ သူ၏ႀကံစည္ ျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔မွတ္သား ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ငါတို႔သည္ ထိုခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အေမြခံ ျဖစ္ၾက၏။ ဧဖက္ ၁း၉

သင္တို႔သည္လည္း ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာဧဝံေဂလိတရားတည္း ဟူေသာ သမၼာတရားကို ၾကားနာရ၍ ထိုခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၿပီးမွ၊ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ တံဆိပ္ခပ္ျခင္းကို ခံရၾကၿပီ။ ဧဖက္ ၁း၁၁

ဘုရားသခင္က၊ ငါသည္ေက်းဇူးျပဳလုိေသာသူကိုေက်းဇူးျပဳမည္။ သနားလိုေသာသူကို လည္းသနားမည္ ဟုေမာေရွကိုမိန္႔ေတာ္မူ၏။  ထုိေၾကာင့္၊ လုိခ်င္ေသာသူသည္ တတ္ႏုိင္သည္မဟုတ္။ ေျပးေသာသူ သည္လည္း တတ္ႏိုင္သည္မဟုတ္။ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူေသာဘုရားသခင္သာလွ်င္ တတ္ႏုိင္ ေတာ္မူ၏။ ေရာမ ၉း၁၅-၁၆

အုိးထိန္းသမားသည္အိုးေျမကို ပိုင္သည္မဟုတ္ေလာ။ အုိးေျမတပံုတည္းႏွင့္ အိုးျမတ္၊ အုိးယုတ္ ကိုလုပ္ပိုင္သည္မဟုတ္ေလာ။ ေရာမ ၉း၂၁


ဘုရားသခင္ ေရြးေကာက္ ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာအႀကံေတာ္သည္ အက်င့္အားျဖင့္ မတည္၊ ေခၚေတာ္မူေသာသူ၏ အလုိေတာ္အား ျဖင့္ တည္မည္အေၾကာင္း၊ သားမဘြားမွီ၊ ထုိသားတို႔သည္ ေကာင္းေသာ အက်င့္၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ကိုမက်င့္မွီ၊  သားအႀကီးသည္ သားအငယ္၌ ကြၽန္ ခံရလိမ့္မည္ဟု ထုိမိန္းမအား ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူ၏။  ထုိသို႔ႏွင့္အညီ၊ ယာကုပ္ကို ငါခ်စ္၏။ ဧေသာ ကိုမုန္း၏ဟု က်မ္းစာလာသတည္း။ ေရာမ ၉း၁၁-၁၃

ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊

သင့္ကို အမိဝမ္းထဲ၌ ငါမဖန္ဆင္းမွီ သင့္ကုိငါသိၿပီ။ မဘြားမွီကပင္ သင့္ကိုငါသန္႔ရွင္းေစ၍၊ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အဘို႔၊ ပေရာဖက္အရာ၌ ခန္႔ထားၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယရမိ ၁း ၄-၅


ကမာၻမတည္ရိွမီွ၊ လူသားမ်ားမေမြးဖြါးခင္ကတည္းက ဘုရားသခင္သည္ အေယာက္စီတိုင္းကို ခြဲခန္႔မွတ္ သားထား၏။ ထာ၀ရအသက္ရရိွမည့္ သူမ်ား၏နံမည္စာရင္းကို အသက္စာေစာင္တြင္ ႀကိဳတင္ေရးသြင္းထား ပါသည္။ အသက္စာေစာင္တြင္စာရင္း၀င္သူမ်ားသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူဘုန္းေတာ္၀င္စားရမွာျဖစ္သည္။ ဖန္ဆင္းရွင္ထာ၀ရဘုရားသည္ လူသားမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရိွၿပီး ေပးလိုေသာသူကို ေပးႏိုင္၏။ ေခၚေတာ္ မူေသာသူမ်ားစြာရိွေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ေသာသူအနည္းငယ္သာရိွ၏။ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္ ျခင္းအ တြက္ လူမ်ားကိုေရြးေကာက္ေတာ္မူ၏။

 

လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္

ကြ်န္ေတာ္တို႔လူသားမ်ားတြင္လည္း ဘုရားသခင္မွေပးထားေသာလြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။ သားေတာ္သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္လက္ခံမွသာ ကယ္တင္ျခင္းကိုရရိွမွာျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ သားေတာ္သခင္ေယရႈကိုမလက္ခံ မယံုၾကည္ပါက ကယ္တင္ျခင္းမရႏိုင္။ ခမည္းေတာ္ဆီသို႔ ၎၊ ပရတိသုဘံုသို႔၎ ေရာက္ရိွရန္ သခင္ေယရႈ၏ ကားတိုင္လမ္းတခုသာရိွ၏။ ကားတိုင္လမ္းကိုမေရြး လွ်င္ ခမည္းေတာ္ဆီသို႔၎ ပရတိသုဘံုဆီသို႔၎ ေရာက္ရန္္မရိွပါ။ ပရဒိသုဘံုႏွင့္ မရဏာငရဲ ဆိုေသာ ေရြးခ်ယ္ရန္ လမ္းႏွစ္လမ္းကိုေပးထားသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ သခင္ ၂ဦး၏အေစ ခံ၍မရ၊ တဦးကိုေရြးၿပီး တဦးကိုျငင္းပယ္ရမည္ (မႆဲ ၆း၂၄၊ လုကာ ၁၆း၁၃)။ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူသားမ်ားကို အုပ္စိုးပိုင္ခြင့္ရိွ၏။ ဘုရားသခင္ကိုအုပ္စိုးခြင့္ေပးမေပး အေယာက္စီတိုင္း၏ ေရြးခ်ယ္မႈေပၚမူ တည္ပါသည္။ လူသားမ်ားကို အုပ္စိုးခြင့္ရိွေသာ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားအေပၚ ပညတ္တရားထားရိွ ပိုင္ခြင့္ရိွ၏။ ပညတ္တရားကို လိုက္နာရန္မူ လူသားမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ေပးထား၏။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဧဒင္ဥယာဥ္ထဲမွ ေကာင္းမေကာင္းသိကြ်မ္းရာအပင္မွ အသီးကို မစားရန္ ပညတ္ထားၿပီး စားလွ်င္ဧကန္ အမွန္ေသရမည္ မစားပါက ထာ၀ရအသက္ရွင္ရမည္ဆိုေသာ ေရြးခ်ယ္ရန္လမ္းႏွစ္လမ္းကို ေပးထားပါ သည္။  အာဒံ ႏွင့္ ဧ၀အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရိွပါက နဂိုကတည္းက ၎အပင္ကို ေကာင္းကင္ တမန္ မ်ား သို႔မဟုတ္ မီးစက္လက္ႏွက္ႏွင့္တကြ ေခရုဗိမ္ ( ကမာၻဦးက်မ္း ၃း၂၄) ႏွင့္အေစာင့္ခ် ထားမည္ျဖစ္ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကေနဦးကတည္းက အာဒံႏွင့္ဧ၀ သစ္သီးစားၿပီး အျပစ္သားဘ၀ ေရာက္ရန္ ေရွးမ ဆြကတည္းက ခြဲခန္႔မွတ္သားထားတာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာ၏။

ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ပင္ရိွေၾကာင္း ေယာရႈ ၁၄း၁၅ တြင္ေတြ႔ရပါသည္။

သို႔မဟုတ္ထာဝရဘုရားအား  ဝတ္မျပဳေကာင္းဟု သင္တုိ႔ထင္လွ်င္၊ ျမစ္ႀကီးတဘက္၌ ဘုိးေဘးတုိ႔ ဝတ္ ျပဳေသာ ဘုရား၊ သင္တုိ႔ေနရာ အာေမာရိျပည္သားတုိ႔၏ ဘုရားမ်ားတြင္၊ အဘယ္မည္ေသာ ဘုရားတုိ႔ အား ဝတ္ျပဳမည္အရာ ကို ယေန႔ေရြးၾကေလာ့။ ငါႏွင့္ငါ့အိမ္သား ျဖစ္လွ်င္ ထာဝရဘုရားကိုသာ ဝတ္ျပဳမည္ဟု ဆုိေလေသာ္၊ ေယာရႈ၂၄း၁၅


ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေၾကာင္းေဖၚျပထားသည့္က်မ္းပိုဒ္မ်ား

အသက္ရွင္ျခင္း၊ ေသျခင္း၊ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း၊ က်ိန္ျခင္း တို႔ကိုသင့္ေရွ႔၌ ငါထားသည္ဟု သင့္တဘက္၌ ေကာင္းကင္ေျမႀကီးကို ငါတိုင္တည္၏။ တရားေဟာရာက်မ္း ၃၀း၁၉

အေသခံရ ေသာသူ၏ အေသခံျခင္းအမႈ၌ ငါသည္ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းမရွိ။ ထိုေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲ၍ အသက္ရွင္ၾကေလာ့ဟု အရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယဇေက်လ၁၈း၃၂

ယံုၾကည္၍ ဗတၱိဇံ ကိုခံေသာသူသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ေရာက္လတံ့။ မယံုၾကည္ေသာသူမူကား အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုခံရလတံ့။ မာကု ၁၆း၁၆

ထိုအခါ သူတို႔၏မ်က္စိကို တို႔ေတာ္မူ၍၊ သင္တို႔ယံု ၾကည္ျခင္းရွိသည္အတိုင္း သင္တို႔၌ျဖစ္ေစဟုမိန္႔ေတာ္ မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္ မ်က္စိပြင့္လင္းေလ၏။ မႆဲ ၉း၂၉

လူအခ်ဳိ႔တို႔သည္၊ ေႏွးျခင္းကို မွတ္သည္အတိုင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဂတိေတာ္အရာမွာ ေႏွးေတာ္မမူ။ ငါတို႔တြင္ အဘယ္သူမွ် မပ်က္စီးဘဲ၊ ရွိသမွ်တို႔သည္ ေနာင္တရေစျခင္းငွါ အလုိေတာ္ရွိ၍၊ ငါတုိ႔ကို သည္း ခံေတာ္မူ၏။ ၂ေပ ၃း၉

 

ေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားထားျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပါင္းစည္းသရုပ္ေဖၚျခင္း

ဤအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေပါင္းစည္းရန္ သမၼာက်မ္းမွေဖၚျပထားေသာအမွန္တရားတခ်ိဳ႕ကိုထည့္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ၎က်မ္းပိုဒ္ေဖၚျပခ်က္မ်ားမွာ-

 • ဘုရားသခင္သည္သန္္႔ရွင္းၿပီး ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူ၏၊( ေဟရွာယ ၅း၁၆၊  ေဟရွာယ ၆း၃၊ ထြက္ ၁၅း၁၁၊ ေယာဘ ၃၇း၂၃၊ ဆာလံ ၉း၈၊ ဆာလံ ၃၃း၄-၅၊ ဆာလံ ၃၆း၆)
 • ဘုရားသခင္သည္ တရားသျဖင့္စီရင္ေတာ္မူေသာဘုရားျဖစ္၏၊(ဆာလံ ၅၁း၄၊ ေဒသနာ ၁၂း၁၄၊ ေဟာဟန္ ၅း၂၂-၂၃)
 • ဘုရားသခင္သည္ လူသားတိုင္းကိုခ်စ္ေတာ္မူ၏၊ (ေယာ၃း၁၆၊ ၂ေပ ၃း၉)
 • သခင္ေယရႈသည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူတခ်ိဳ႔အတြက္ အေသခံျခင္းမဟုတ္၊ တေလာကလံုး၏ အျပစ္ကို ကားတိုင္ထက္ယူေဆာင္ၿပီး အေသခံျခင္းျဖစ္။ ( ၂ ေကာ ၅း၁၅၊ ေဟၿဗဲ၂း၉၊ ၁ေယာ ၂း၂၊
 • ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ျဖစ္၏။ (၁တိ ၂း၄၊၆၊ ေယာ ၃း၁၇၊ ေရာမ ၁၀း၉၊ ၁သက္ ၄း၁၄၊

လူသားတခ်ိဳ႔ကို ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးတခ်ိဳ႔ကို မရဏာငရဲအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ တရားသျဖင့္စီရင္ေတာ္မူျခင္း၊ လူသားတိုင္းကို ခ်စ္ေတာ္မူ ေသာ အမွန္တရားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရိွသလို သခင္ေယရႈသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ အေသခံခဲ့ျခင္း၊ ကယ္ တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ျဖစ္သည္ ဆိုေသာသမၼာတရားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရိွ။

လူအေပါင္းတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္၍ သမၼာတရားကို သိေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရွိ၏။ ၁တိ ၂း၄

ဘုရားသခင္သည္ ေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားသည္မွာမွန္ကန္သလို လြတ္လပ္စြာလည္းေရြးခ်ယ္ပိုင္ ခြင့္လည္းေပးထား၏။ ဘုရားသခင္၏အမႈကိုေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိဳ႔ေသာလူမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ေရွးမဆြ ကတည္း က ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္မွာ ထင္ရွား၏။ သာဓကတခုအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္မွ သူ၏ရည္ရြယ္ ခ်က္ Mission အတြက္ ေရွးမဆြကတည္းကသီးသန္႔ခြဲခန္႔မွတ္သားထားေသာသူျဖစ္ေသာ္ လည္း ေရြးခ်ယ္ ပိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ ရွံစုန္ကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ရွံစုန္၏အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္မႀကိဳက္ေသာ အ မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ေဖါက္လြဲေဖါက္ျပန္ အျဖစ္မ်ားကိုေတြ႔ရပါသည္။ ၎ေဖါက္လြဲေဖါက္ျပန္ေသာအသက္တာ သည္ ဘုရားသခင္မွႀကိဳတင္ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္မဟုတ္၊ ရွံစုန္ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ေသာ လမ္းျဖစ္ပါ သည္။ ထိုနည္းတူ ရွင္ဘုရင္ဒါ၀ိတ္ ႏွင့္ သူ႔သား ေရွာလမုန္မင္းႀကီး၏အသက္တာကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါ သည္။


Predestination theology အရ ကယ္တင္ျခင္းထာ၀ရအသက္ႏွင့္ ငရဲက်မည့္သူမ်ားစာရင္း ဘုရားသခင္ တြင္ႀကိဳတင္ရိွေန၏။ ၎စာရင္းသည္ အမွန္ျဖစ္သလို ထပ္ၿပီးေလ့လာလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္နားလည္ရသည္မွာ-

ေနာင္အနာဂတ္ ကမာၻဆံုးမည့္အခ်ိန္ထိ ျဖစ္လာမည့္အရာအေသးစိတ္ ကိုဘုရားသခင္ႀကိဳတင္သိရိွထား၏။ ထို႔ေၾကာင့္လူသားတဦးစီတိုင္း၏ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚတြင္မူတည္ၿပီးမွဘုရားသခင္စာရင္းျပဳစု ထား ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ေရွးမဆြကတည္းကႀကိဳတင္ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသလို ၎အထဲတြင္ ကိုယ္ပိုင္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္းေပးထားပါသည္။ အသက္စာေစာင္စာရင္းတြင္မပါေသာသူတဦးသည္ ႀကိဳးပဲ့ေၾကမြ ေသာစိတ္ျဖင့္ သခင္ေယရႈကို ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံလွ်က္ ကယ္တင္ျခင္းကိုေတာင္းေသာ္ ဘုရား သခင္မည္သို႔တုန္႔ျပန္မည္နည္း။ ေတာင္းလွ်င္ရမည္၊ ရွာလွ်င္ေတြ႔မည္ ဆိုေသာ သမၼာတရား အပါအ၀င္ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ေလာကလံုးအတြက္ျဖစ္သည္ ဆိုေသာ သမၼာတရားသည္ အျမဲတမ္းမွန္ကန္သည့္အ တိုင္းျဖစ္ရမည္။ ေနာက္တနည္းနားလည္ရသည္မွာ အသက္စာေစာင္တြင္ စာရင္းမ၀င္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္မွ သူ႔ကိုသိကြ်မ္းလက္ခံရန္ မည္ကဲ့သို႔ေသြးေဆာင္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း သူ၏ ေလာကအသက္တာကုန္ဆံုးခ်ိန္ထိ ဘုရားသခင္ကို လက္ခံမွာမဟုတ္ဟု ႀကိဳတင္သိေနသျဖင့္ သူ၏နံမည္ ကိုအသက္စာေစာင္ထဲတြင္မေရးသြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မေရးသြင္းျခင္းသည္ ကာယကံရွင္၏ ေရြးခ်ယ္မႈ ေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။

အသက္စာေစာင္စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေသာသူမ်ား၏နံမည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလာကသားမ်ားမသိႏိုင္သလို ႀကိဳတင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားမလုပ္သင့္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ တာ၀န္မွာ ဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဧ၀ံေဂလိတ ရားကို ကမာၻေျမဆံုးသည့္တိုင္ လူတိုင္းကိုေ၀ငွ ရန္သခင္ေယရႈမိန္႔မွာထားပါသည္ (မာကု ၁၆း၁၅)။ ကယ္ တင္ျခင္းတရားႏွင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားကို လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ မလက္ခံသည္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၏အတာမဟုတ္ ကာယကံရွင္ႏွင့္ဘုရားသခင္သာဆိုင္၏။ ဒီလူဟာအသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္ သူမဟုတ္ ဟု လူ႔အျမင္ျဖင့္ သတ္ မွတ္ၿပီးလ်စ္လ်ဴရႈျခင္း မလုပ္သင့္။ ထိုသို႔လုပ္ပါက ဘုရားသခင္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာကို လြန္ၾကဴး ထိ ပါးရာေရာက္မည္။ ၎နည္းတူ တဖက္တြင္လည္း မိမိသည္ ကယ္တင္ျခင္းရထား သူျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမလို၊ အသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘာမွလည္းလုပ္ စရာမလိုေတာ့ဘဲ ေလာကအသက္တာကို စိတ္ႀကိဳက္ ေနထိုင္ႏိုင္ သည္ဆိုေသာအေတြးအေခၚရိွ၍မျဖစ္။ ေရွးမဆြကႀကိဳတင္ ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္ဆုိေသာ သီအိုရီ ကိုနားမလည္တတ္ပါက ထိမိလဲစရာ အမ်ား ႀကီးျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္-

“ ဒီလူဟာ အသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္သူမဟုတ္ပါက ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ႀကိဳးစားၿပီး ဧ၀ံေဂလိ လုပ္လုပ္ ရမွာမဟုတ္၊ လုပ္ရင္အပိုဘဲ။ အသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္သူျဖစ္လွ်င္လည္း ဘာမွေျပာစရာမလို။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူကို ဘာမွဧ၀ံေဂလိမလုပ္လည္းရ၊ လုပ္လည္းဘာမွမထူး၊ ဘုရားသခင္ကႀကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္”


ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ- ဤအယူ၀ါဒ၀ျဖစ္ေပၚလာပါက သခင္ေယရႈေစခိုင္းထားေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား လံုး၀ရပ္ ဆိုင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္းသတိေပးလိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္ဆိုေသာ Predestination Thgeology ကို မွားယြင္းစြာနားမလည္ဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။

သင့္ေတာ္သည့္ သာဓကတခုအေနျဖင့္ မိသားစုဘ၀ကိုေလ့လာႏိုင္ပါ သည္။ ဇနီးခင္ပြန္းမ်ားသည္ အိမ္ ေထာင္ဘ၀မစခင္ကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွ သည္။ သားမီးမရခင္ ကတည္းက ရရိွလာမည့္ရင္ေသြးမ်ားတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ေလ့ရိွသည္။ အ၀တ္အစား၊ ကစားစရာမ်ား၊ အသံုး အေဆာင္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေလ့ရိွပါသည္။ ရင္ေသြးမ်ားရရိွၿပီး ေသာ္ သူတို႔၏လက္ရိွဘ၀ႏွင့္ အနာ ဂတ္ဘ၀အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္မႈမ်ားကို မိဘမ်ားမွ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ေသာ ၎ခေလးသည္ သူ႔ဘ ၀အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ ခြင့္ ရိွစၿမဲပင္။ မိဘဖက္မွ ေရွးမဆြကတည္းက ႀကိဳတင္ၿပီး အေကာင္းဆံုးျပင္ ဆင္ထားေသာ္လည္း ဘ၀အတြက္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ က်ရႈံးျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္းအားလံုးသည္ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ထား ေသာလမ္းေပၚမူတည္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဖခင္တဦးအေနျဖင့္ ေမြးဖြါးလာမည့္ ကြ်န္ေတာ့္သားအ တြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအထဲတြင္ ကစားစရာပစၥည္းမ်ားႀကိဳ၀ယ္ထား၏။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ ေတာ့္သားသည္ ၀ယ္ေပးထားေသာ္ အရုပ္မ်ားအားလံုးကိုမႀကိဳက္။ သူႀကိဳက္ေသာအရုပ္မ်ား ကိုသာေရြးခ်ယ္ကစားေလ့ရိွ ပါသည္။

နိဂံုးအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္မွ ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္မွာ မွန္သလို ၎ထဲတြင္လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။ မိမိတို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈထဲမွ ျမင္ေယာင္ႏိုင္ေသာ ရလဒ္ ၂ခုမွာ သခင္ေယရႈ၏ ေက်နပ္ပီတိအၿပံဳး သို႔မဟုတ္ မ်က္ရည္ပင္ျဖစ္သည္။

မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ မိမိအသက္တာအားဆပ္ကပ္ၾကပါစို႔

ေလာမဲ

Hits: 4402
Comments (1)Add Comment
...
written by Naw Bay Bay, February 07, 2013
Predestination theory ကိုနားလည္ဖို႔အတြက္ ရွင္းျပေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေတြ႕တဲ့သူကိုေ၀မွ်ေ းပါမယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

မ်က္ႏွာအလွျပင္တဲ့၊ စင္ကာပူကဆရာ၀န္တဦးသက္ေသခံခ်က္..

 

 • မ်က္ႏွာအလွျပဳျပင္ခြဲစိတ္ကုဆရာ၀န္ ေဒါက္တာ ရစ္ခ်တ္ဟာ အသက္ ၄၀အရြယ္၊ သန္းၾကြယ္သူေဌး တဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အဆုပ္ကင္ဆာျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရျပီးေနာက္ သူ႔ရဲ့ဘ၀အေၾကာင္းကို ၁၉.၀၁.၁၂ ေန႔မွာ သြားေဆးတကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ားေရွ႔မွာ ကိုယ္က်ဳိးမငွဲ႔ပဲ လူအမ်ားအတြက္ ေတြ႔ဆံုေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
 • မဂၤလာ နံနက္ခင္းပါ။ ကြ်န္ေတာ့္အသံက နဲနဲၾသေနေတာ့ သည္းခံေပးပါခင္ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ရစ္ခ်တ္ပါ။ ဆရာ၀န္ပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀အေၾကာင္း နဲနဲေ၀မွ်ခ်င္ပါတယ္။ ပါေမာကၡက ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖိတ္လို႔လာရတာ ၀မ္းသာပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔သင္ၾကားေနတဲ့ သြားေဆးကုသေရးဆိုင္ရာမ်ားအျပင္ တျခားအရာေတြရွိေသးတယ္ဆိုတာ ေတြးမိတယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ေျပာျပရက်ဳိးနပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
 • ငယ္ငယ္ကတည္းက ကြ်န္ေတာ္က ဒီေန႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ့ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းစစ္စစ္ပါ။ အထိုက္အေလ်ာက္ေအာင္ျမင္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေပါ့ခင္ဗ်ာ။ ငယ္ငယ္တုန္းကေတာ့ ဆင္းရဲတယ္ခင္ဗ်။ မီဒီယာေတြနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ကလူေတြက ေျပာၾကတာကေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳဆိုတာ ေအာင္ျမင္မွဳပဲတဲ့။ အဲဒီေအာင္ျမင္မွဳဆိုတာလည္း ခ်မ္းသာမွဳပဲတဲ့ခင္ဗ်။ ဒီလို အေတြးအေခၚမ်ဳိးနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ငယ္ငယ္ကတည္းက အင္မတန္ျပိဳင္ဆိုင္လိုစိတ္ မ်ားခဲ့တာကလား။
 • ကြ်န္ေတာ္ဟာ ေက်ာင္းမွာထိပ္ဆံုးျဖစ္ရုံသာမကေသးဘူး နယ္ပယ္အားလံုးမွာကို ေအာင္ျမင္ဖို႔လိုေသးတာ။ ၀တ္စံုဆင္တူ၀တ္တဲ့အဖြဲ႔ေတြ၊ ေျပးပြဲျပိဳင္ပြဲေတြ ေနရာတိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔လိုတယ္ေလ။ အေရာင္မ်ဳိးစံုနဲ႔ ဆုတံဆိပ္မ်ဳိးစံု၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကေပးတဲ့တံဆိပ္ေတြ အားလံုးလိုခ်င္တာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္လည္း ငယ္ငယ္ကတည္းက အျပင္းအထန္ျပိဳင္တတ္ခဲ့တာ။ ေဆးေက်ာင္းတက္ျပီး ဆရာ၀န္ျဖစ္လာတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔သိတဲ့အတိုင္းပဲ မ်က္စိအထူးကုျဖစ္ဖို႔က လူၾကိတ္ၾကိတ္တိုးေနေတာ့ အဲဒါျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္က မ်က္စိကုသေရးမွာ သင္တန္းတက္ခြင့္ရတယ္။ ေလဆာနဲ႔ မ်က္စိကုဖို႔ သုေတသန ပညာသင္ဆုကိုလည္း National University of Singapore ကေပးတယ္ေလ။
 • ပစၥည္းသစ္ထြင္ဖို႔၊ သုေတသနလုပ္ဖို႔ အခြင့္အေရးေတြလည္းရ၊ ေဆးကုသေရးပစၥည္းေတြလည္းကိုင္ရ၊ ေလဆာေတြလည္းကိုင္ရပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔သိတဲ့အတုိင္းပဲ ဒါေတြက ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေအာင္ျမင္မွဳေတြခ်ည္းပဲဗ်။ ခ်မ္းသာမွဳ မဟုတ္ေသးဘူး။ ဒါနဲ႔ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ စာခ်ဳပ္ျပည့္သြားေတာ့ မ်က္စိကုသေရးသင္တန္းဟာ သိပ္ၾကာလြန္းတယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ ပုဂၢလိကေဆးခန္းမွာ ၀င္ေငြေကာင္းတယ္ေလဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားတို႔ သတိထားမိမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အလွအပအတြက္ခြဲစိတ္ကုပညာဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ ေခတ္စားလာတာေပါ့။ ပိုက္ဆံေတြအမ်ားၾကီးကိုရတာေလ။ ဒါနဲ႔ကြ်န္ေတာ္လည္း ေက်ာင္းတက္တာေတာ္ေလာက္ျပီလို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ ေက်ာင္းတ၀က္နဲ႔ ထြက္လိုက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္ပိုင္ အလွျပဳျပင္ေရး ေဆးခန္းနဲ႔ ခြဲစိတ္ကုေဆးခန္းဖြင့္တယ္ဗ်။
 • သိၾကတဲ့အတိုင္း အေထြေထြကုဆရာ၀န္ေတြ၊ မိသားစုဆရာ၀န္ေတြကို လူူေတြကသိပ္အထင္မၾကီးဘူးေလ။ လူေတြက ခ်မ္းသာတာ၊ ေက်ာ္ၾကားတာကိုမွ အထင္ၾကီးတာကလား။ ရုိးရုိးဆရာ၀န္ကို ေဒၚလာ၂၀ မေပးခ်င္ေပမယ့္ အဆီေတြကိုေလ်ာ့သြားေအာင္ခြဲစိတ္ေပးတဲ့ဆရာ၀န္ကိုေတာ့ ေဒၚလာတေသာင္းေပးဖို႔ ၀န္မေလးဘူးေလ။ ရင္သားအလွခြဲစိတ္ျပဳျပင္ဖို႔ ေဒၚလာတေသာင္းခြဲေပးတယ္။ ဘာလို႔အေထြေထြကုဆရာ၀န္လုပ္ေနမလဲဗ်။ ဒါနဲ႔ပဲ အလွအပျပဳျပင္ေရး ခြဲစိတ္ကုဆရာ၀န္ ျဖစ္လာတာေပါ့။  ေနမေကာင္းျပီး ေရာဂါျဖစ္ေနတဲ့လူေတြကို ကုဖို႔ထက္ ကြ်န္ေတာ္ဟာ နာမည္ၾကီးအလွဖန္တီးရွင္ျဖစ္လာတာေပါ့။
 • အလုပ္ကေတာ့ ျဖစ္သလားမေမးနဲ႔။ ပထမေတာ့ လူနာေတြက တပတ္ေစာင့္ရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ၃ ပတ္၊ ေနာက္ တလ၊ ႏွစ္လ၊ ၃ လအထိေတာင္ေစာင့္တယ္ဗ်ဳိ႔။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ လူနာမ်ားလြန္းေတာ့ စိတ္ညစ္ေရာ။ အေတာ္ဘ၀င္ျမင့္စရာ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ဗ်။ ကြ်န္ေတာ္မႏိုင္လြန္းလို႔ ဆရာ၀န္ ၄ ေယာက္ေတာင္ ထပ္ငွားရတယ္။ တႏွစ္အတြင္းမွာကို သန္းနဲ႔ခ်ီရတာဗ်။ တႏွစ္ထဲေနာ္။ ဒါလည္း ေတာ္ေလာက္ျပီလို႔ မထင္ဘူးဗ်။ စြဲေနျပီကိုး။ ဒါနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ေဆးခန္းထပ္ဖြင့္ျပီး အင္ဒိုနီးရွားလူခ်မ္းသာေတြဆီက ေငြရွာတာေပါ့။ ဘ၀ဟာ ေပ်ာ္စရာသိပ္ေကာင္းဗ်ာ။
 • ပိုတဲ့ပိုက္ဆံေတြဘာလုပ္တယ္ထင္တုန္း။ စေန၊ တနဂၤေႏြအားရင္ ဘာလုပ္လဲသိလား။ ကြ်န္ေတာ္က ကားကလပ္မွာ အဖြဲ႔၀င္ဗ်။ အပို၀င္ေငြနဲ႔၀ယ္ထားတဲ့ ထရပ္ကားကိုထုတ္၊ ခ်ိန္းထားတဲ့ဆီကိုသြား၊ မေလးရွားထိေအာင္ ကားေမာင္းျပဳိင္ၾကတာဗ်ဳိ႔။ ဒါဟာကြ်န္ေတာ့္ ဘ၀ပါပဲ။ ေနာက္ထပ္ ဖာရာရီျပိဳင္ကားတစီး၀ယ္ထားေသးတယ္။ အဲဒီတုန္းက ေမာ္ဒယ္ ၄၅၈ မထြက္ေသးလို႔ ပင့္ကူတံဆိပ္ ၄၃၀ ေပါ့ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းဘဏ္သူေဌးကားက အနီေရာင္၊ ကြ်န္ေတာ့္ကားက ေငြေရာင္ဗ်။
 • ကားေတြရျပီးသြားေတာ့ဘာျဖစ္လဲ။ အိမ္၀ယ္တာေပါ့ဗ်။ ကိုယ္ပိုင္ဘန္ဂလိုေတြေဆာက္ဖို႔ ေျမလိုက္ရွာတယ္။ ပိုက္စစ္တိုက္ရွာရတာဗ်။ ကဲ ကြ်န္ေတာ္ဘယ္လိုေနခဲ့လဲ။ ခ်မ္းသာမွဳနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားမွဳၾကားမွာ ေနခဲ့တာပဲ။ မယ္စၾကာ၀ဠာ နဲ႔ေတာင္တြဲခဲ့ေသးတယ္။ လွေပ့ ေခ်ာေပ့ ခ်မ္းသာေပ့ ေက်ာ္ၾကားေပ့ဆိုတဲ့ သူငယ္မေတြနဲ႔ေပါ့ဗ်ာ။ စားေသာက္ဆိုင္ေတြသြား၊ Michelin စားဖိုမွဳးေတြခ်က္ေၾကြးတာကိုစား၊ ေပ်ာ္စရာေပါ့ဗ်ာ။
 • လိုခ်င္တာေတြအကုန္လံုးျပည္စံုတဲ့ အခ်ိန္ကိုေရာက္လာတာေပါ့။ ကိုယ့္လက္ထဲမွာ အားလံုးရွိေနျပီေလ။ လြန္ခဲ့တဲ့တႏွစ္ေလာက္က အားကစားလုပ္ရင္းနဲ႔ ေတြးမိတာက ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀ကို ကြ်န္ေတာ္ေကာင္းေကာင္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ျပီလို႔ ထင္ခဲ့တာ။ ထိပ္ဆံုးက ကြ်န္ေတာ္ေပါ့ဗ်ာ။
 • အင္း - ကြ်န္ေတာ္မွားသြားတာေပါ့ေလ။ အားလံုးကြ်န္ေတာ့္လက္ထဲမွာမွ မဟုတ္တာပဲ။ မႏွစ္က မတ္လတုန္းက ခါးနာလာတယ္ဗ်။ ထိုင္ထလုပ္တာမ်ားလို႔ နာတယ္ထင္ေနတာ။ ဒါနဲ႔ စကၤာပူေဆးရုံၾကီး ကိုသြားတယ္၊ ကြ်န္ေတာ့္အတန္းေဖာ္သူငယ္ခ်င္းက MRI ရုုိက္ေပးတယ္။ ဘာျဖစ္သလဲရွာဖို႔ေပါ့။ ညေနလည္းက်ေရာ သူကကြ်န္ေတာ့္ကို ေခၚေရာ။ သူက ကြ်န္ေတာ့္ခါးရုိးထဲမွာ ကင္ဆာေရာက္ေနတယ္တဲ့။ ကြ်န္ေတာ္မယံုဘူးဗ်။ လက္မခံႏိုင္ဘူး။ တကယ္ေျပာတာလားလို႔ ျပန္ေမးေနေသးတယ္။ အားကစားရုံမွာ ေျပးလို႔ေကာင္းတုန္းရွိေနေသးတာကိုး။ ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ PET scan ထပ္ရုိက္တယ္။ အဆင့္၄ ( ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ) အဆုပ္ကင္ဆာတဲ့ဗ်ာ။ ဘယ္လိုက ဘယ္လိုမ်ားေရာက္လာတာလဲလို႔ အံ့ၾသေနမိတာ။ ဦးေဏွာက္၊ ခါးရုိး၊ အသည္း၊ ေက်ာက္ကပ္အေပၚပိုင္းအထိေတာင္ပ်႔ံေနတာတဲ့။ ကြ်န္ေတာ္က အားလံုးပိုင္ဆိုင္ေနျပီလို႔ ထင္တဲ့အခ်ိန္က်မွ အားလံုးဆံုးရွဴံးရေတာ့တာပဲဗ်။
 • CT scan မွာၾကည့္လိုက္၊ အဆုပ္ေပၚက အစက္အားလံုးဟာ ကင္ဆာဗ်။ ဒါကို Miliaries turmor လို႔ေခၚသဗ်။ တကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္အဆုပ္ထဲမွာ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီျပီးရွိေနျပီ။ ဒါေၾကာင့္ Chemo ေဆးေတြေပးရင္ေတာင္မွ ၃-၄ လပဲခံေတာ့မွာတဲ့။ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀ပ်က္မသြားဘူးလား။ မပ်က္ပဲဘယ္ခံႏိုင္ပါ့မလဲဗ်ာ။ စိတ္ဓါတ္က်တယ္၊ အၾကီးအက်ယ္စိတ္ဓါတ္က်တယ္၊ ကြ်န္ေတာ့္မွာအားလံုးရွိတယ္လို႔ထင္ခဲ့မိတာ။
 • ကဲ သံမဏိၾကီးလို ေအာင္ျမင္မွဳေတြနဲ႔။ အိမ္ရွိတယ္၊ ကားရွိတယ္၊ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းရွိတယ္၊ ဒါေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳကို ၀ယ္ခဲ့တာ။ အခုေတာ့ ဆိုးဆိုးရြားရြားစိတ္ဓါတ္က်ေနရျပီ။ အခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ပိုင္တာေတြကလည္း ကြ်န္ေတာ္ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူးေလ။ ဖာရီရာကားကို ကြ်န္ေတာ္ဖက္ထားရင္းအိပ္လို႔ရမလား။ ဘယ္ရမလဲဗ်။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ လအတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္က အဲဒီဟာေတြအသံုးက်မယ္ထင္ေနတာ။ တကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ရခဲ့တာ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳအစစ္မွ မဟုတ္တာပဲကိုး။ တကယ္တမ္း ျပီးခဲ့တဲ့ ၁၀ လအတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစခဲ့တာက ခ်စ္တဲ့ခင္တဲ့သူေတြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ ကြ်န္ေတာ့္ကိုဂရုစိုက္တဲ့လူေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္နားလည္ျပီး ဆက္ဆံရတာမွ ေပ်ာ္စရာဗ်။ သူတို႔က ကြ်န္ေတာ္နဲ႔အတူ ငိုတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔အတူ ရယ္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္နာက်င္ခံစားရသလို သူတို႔လဲလိုက္ျပီးခံစားနားလည္ေပးတယ္ေလ။ ဒါက ကြ်န္ေတာ့္ကို ၀မ္းသာပီတိျဖစ္ေစတယ္။ ပိုင္ဆိုင္မွဳေတြက ဒီလိုမေပးႏိုင္ပါဘူးဗ်ာ။ ဒီပစၥည္းေတြကသာ လုပ္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္စိတ္ဓါတ္က်ေနတုန္းက သူတို႔အေၾကာင္းစဥ္းစားလိုက္ရင္ ေပ်ာ္လာဖို႔ေကာင္းတာေပါ့။
 • တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးကို ေရာက္ေတာ့မယ္ေနာ္။ အရင္တုန္းက ကြ်န္ေတာ္ဘာလုပ္လဲ။ ကြ်န္ေတာ့္ကားအသစ္ကို တပတ္ျပီး တပတ္ေမာင္း၊ ေဆြမ်ဳိးေတြဆီသြားလည္၊ ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြကို ၾကြား။ ဒါေပ်ာ္စရာလို႔ထင္ခဲ့မိတာ။ ေငြေရးေၾကးေရးသိပ္မေျပလည္တဲ့ ေဆြမ်ဳိးေတြနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြက ကြ်န္ေတာ္ေပ်ာ္သလိုလိုက္ေပ်ာ္မယ္ထင္လား။ ဒီလိုကားသစ္ၾကီးေမာင္းျပီး ၾကြားေနတာကို ကူေပ်ာ္ေပးမလား။ ဘယ္ေပ်ာ္မလဲဗ်။သူတို႔၀င္ေငြနဲ႔သူတို႔ မနည္းေလာက္ေအာင္သံုးျပီး မီးရထားစီးေနရတဲ့ဟာ။ ကြ်န္ေတာ္ထင္တာေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကိုအားက်တာရယ္ မနာလိုျဖစ္တာရယ္ပဲရွိမွာ။ တခါတေလေတာ့ မုန္းေတာင္မုန္းဦးမယ္။
 • ဒါေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ထင္ထားတဲ့ အားက်မွဳမ်ဳိးပါ။ ပိုင္ဆိုင္မွဳကို ၾကြားတယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ့္မာနနဲ႔ အတၱကို ျဖည့္ဆည္းတာပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ထူးဆန္းတဲ့သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ရွိတယ္ဗ်။ သူ႔နာမည္က ဂ်နီဖာတဲ့။ သူငယ္ခ်င္းပါဗ်ာ။ လမ္းအတူေလွ်ာက္သြားလို႔ ခရုတေကာင္ေတြ႔ရင္ သူကေကာက္ျပီးေတာ့ ျမက္ခင္းထဲကိုခ်ေပးတယ္ဗ်။ ဘာလို႔ဒီလိုလုပ္တာလဲလို႔ ေတြးေနတာ။ တက္နင္းလိုက္လို႔ ေသသြားမွာ သူကစိုးရိမ္ေနတာ။ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ခရုက ခရုပဲေလ။ လူေတြလဲဒီလိုပဲ။ လမ္းေၾကာင္းေပၚကေနထြက္မသြားႏိုင္ရင္ နင္းခံရမွာပဲေလ။ ဒါကပဲ ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္ဟုတ္ဘူးလား။ အသဲေတာ္ေတာ္မာတာေနာ္။
 • ဆရာ၀န္တေယာက္အေနနဲ႔ သနားၾကင္နာဖို႔၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ဖို႔ သင္ခဲ့ရသားပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္မတတ္ခဲ့ပါဘူး။ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္ဘ၀တုန္းက National University Hospital က ကင္ဆာဌာနမွာလုပ္ရတယ္ေလ။ ေန႔တုိင္းေန႔တုိင္း ကင္ဆာေရာဂါနဲ႔ ေသတာေတြေတြ႔ေနရပါေရာ။ သူတို႔ဘယ္လိုခံစားရတယ္၊ ဘယ္လိုနာက်င္ဒဏ္ခံရတယ္ ေန႔တုိင္းေတြ႔ေနတာပဲ။ ေအာက္စီဂ်င္ကို ခဲခဲယဥ္းယဥ္း ေနာက္ဆံုးထြက္သက္အထိရွဴေနရတာ။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ အလုပ္တခုသာပါပဲ။ ေန႔တုိင္း ေဆးရုံကိုသြား၊ ေသြးေဖာက္၊ ေဆးေပး လုပ္ေနေပမယ့္ ဒီလူနာေတြကို အစစ္လို႔မထင္ပါဘူး။ ဒါဟာအလုပ္ပဲ။ ကြ်န္ေတာ့္အလုပ္ ကြ်န္ေတာ္လုပ္၊ ျပီးရင္အိမ္ျပန္၊ ဒါပဲ။
 • ဒီလိုနာက်င္ခံစားတာေတြက အစစ္လား။ မဟုတ္ေပါင္။ ေဆးပညာအေခၚအေ၀ၚအားလံုး ကြ်န္ေတာ္ သိသားပဲ။ တကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လူနာမျဖစ္မခ်င္း ဒါေတြကိုမသိခဲ့ပါဘူး။ အခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တကယ္သိလာျပီေလ။ အခုေနမ်ား ခင္ဗ်ားတို႔က ကြ်န္ေတာ္ကို အသစ္ကျပန္စခြင့္ရွိေသးရင္ အခ်ဳိးေျပာင္းမလားလို႔ေမးလာရင္ ေျပာင္းမယ္လို႔ ျပန္ေျဖမွာပဲ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အခုမွပဲ လူနာေတြ ဘယ္လိုခံစားရတယ္ဆိုတာကို နားလည္လာတာကိုး။ တခါတေလေတာ့ ဒီလိုပဲ ခဲရာခဲဆစ္ သင္ယူရတာမ်ဳိးရွိပါတယ္။
 • အခုခင္ဗ်ားတို႔က ပထမႏွစ္ပဲရွိေသးတာ ဆိုေတာ့ ဒီလမ္းၾကီးကို ျဖတ္ရဦးမွာပါပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ကို အခ်က္ ၂ ခ်က္ သတိေပးစရာရွိတယ္။

ခင္ဗ်ားတို႔အားလံုးက ပုဂၢလိကေဆးခန္းပဲလုပ္ၾကရမွာပဲ။ ျပီးရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ခ်မ္းသာလာၾကမယ္ဆိုတာ အာမခံတယ္။ သြားစိုက္တာေလးတင္ အမ်ားၾကီးပိုက္ဆံရတာမို႔လား။ တကယ္ေတာ့ ေအာင္ျမင္တယ္၊ ခ်မ္းသာတယ္၊ ဆိုတာေတြက မွားေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ တကယ့္ျပသနာက ကြ်န္ေတာ္တို႔အမ်ားစုက ဒီဒဏ္ေတြကို မခံႏိုင္တာ။

 • ဒါကိုကြ်န္ေတာ္ဘာလို႔ေျပာႏိုင္လဲဆိုေတာ့ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္တဲ့အခါမွာ ရေလလိုေလျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာေတြ႔လာတယ္ေလ။ ပိုပိုျပီးလိုခ်င္လာေတာ့ မရရင္ မေနႏိုင္ျဖစ္ေရာ။ ေျပာခဲ့ျပီးတဲ့အတိုင္း ကြ်န္ေတာ္က ဒီလူမွဳပတ္၀န္းက်င္က သတ္မွတ္ထားတာအားလံုးရခဲ့သားပဲ။ မရရင္ မေနႏုိင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ လူနာဆိုတာ ေငြ၀င္လမ္းလို႔ပဲ ျမင္ခဲ့တာ။ လူနာဆီက ရသမွ်ပိုက္ဆံညွစ္ယူခဲ့တယ္ေလ။
 • အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တကယ္တမ္းဘယ္သူ႔အတြက္ လုပ္ေပးေနတာလဲဆိုတာ ေမ့ေနၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ဘယ္သူ႔အတြက္မွ မဟုတ္ပဲ ကိုယ့္အတြက္ေတြျဖစ္ကုန္ေရာ။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တကယ္ျဖစ္ခဲ့တာပဲ။ ဒါဟာ ေဆးပညာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သြားေဆးကုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပုဂၢလိကေဆးခန္းမွာ လူနာကို မလိုတဲ့ကုသမွဳေတြ ေပးၾကတယ္။ သိပ္မေသခ်ာတဲ့အခါမ်ဳိးမွာေပါ့။  မလိုအပ္မွန္းသိတာေတာင္မွ ေပးျဖစ္ေအာင္ေပးေသးတာ။ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္သိလာတာက သူငယ္ခ်င္းေတြထဲက တကယ္ဂရုစိုက္တဲ့လူနဲ႔ ပိုက္ဆံလိုခ်င္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးတဲ့လူနဲ႔ကို ခြဲတတ္လာျပီ။ ပိုက္ဆံေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္ေတြ ပ်က္စီးလာတာေပါ့။
 • ပိုဆိုးတာကေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြအေၾကာင္း၊ ျပိဳင္ဘက္ေတြအေၾကာင္းကို ဆိုးဆိုးရြားရြားေျပာခဲ့ၾကတယ္ေလ။ လိပ္ျပာမသန္႔တာေလးေတာင္ မျဖစ္ေပါင္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ သူမ်ားကိုႏွိမ့္ခ်ျပီး အေပၚေရာက္ဖို႔လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါကေနရာအားလံုးမွာကို ျဖစ္ေနတာ။ ခင္ဗ်ားတို႔ကို သတိေပးခ်င္တာက ဒီလိုစိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းေတြ ပ်က္စီးသြားတာမ်ဳိးကိုေတာ့ မျဖစ္ပါေစနဲ႔ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ကဒါကို ခဲရာခဲဆစ္သင္ခဲ့ရတာမို႔ပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔ကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္လို မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။
 • ေနာက္တခုက လုပ္သက္ရွည္လာတာနဲ႔အမွ် ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ လူနာေတြအေပၚမွာ သိပ္အေရးမလုပ္ေတာ့ဘူးေလ။ ထံုေပေပျဖစ္လာတယ္။ အစိုးရေဆးရုံျဖစ္ျဖစ္၊ ပုဂၢၢလိကေဆးခန္းပဲျဖစ္ျဖစ္ လူနာမွတ္တမ္းတထပ္ၾကီး လက္ထဲေရာက္ေနတာနဲ႔ အဲဒီဟာၾကီးျမန္ျမန္ကုန္သြားဖို႔ပဲ အေရးၾကီးေနေတာ့တာပဲေလ။ လူနာေတြမ်ားလြန္းလို႔ အခန္းထဲက ျမန္ျမန္ထြက္သြားဖို႔ပဲ အာရုံရွိေတာ့တာ။ ဒါအမွန္ပဲဗ်။ ဒါက ေန႔တဓူ၀ အလုပ္ျဖစ္လာေတာ့ ျငီးေငြ႔လာတာေပါ့ဗ်ာ။ လူနာေတြဘက္က ဘယ္လိုစိတ္ထဲမွာထင္သြားလဲ ကြ်န္ေတာ္မသိပါဘူး။ ေၾကာက္ရြ႔႔ံတာ၊ စိုးရိမ္တာ အားလံုးေပါ့ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္တကယ္ခံစားရတဲ့အခ်ိန္ေရာက္မွ သိလာတာဗ်။ ဒါဟာကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ အၾကီးဆံုးခြ်တ္ယြင္းခ်က္ပါပဲဗ်ာ။
 • ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားအေနနဲ႔ ေလ့က်င့္ေပးထားခဲ့ေပမယ့္ တကယ္တမ္းလူနာေတြခံစားေနရတာကိုေတာ့ ကိုယ္ခ်င္းမစာႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ စိတ္ဆင္းရဲလိုက္၊ ၀မ္းနည္း ၀မ္းသာလိုက္ျဖစ္ေနဖို႔ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ခံစားမွဳကဲလြန္းရင္ Professional မဆန္ဘူးဗ်။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔တကယ္တမ္း သူတို႔ကိုနားလည္ေအာင္ၾကိဳးစားသလား။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ မၾကိဳးစားဘူးဗ်။ ခင္ဗ်ားတို႔ကို သတိေပးခ်င္တာကေတာ့ လူနာေတြကို ကိုယ္ခ်င္းစာပါဗ်ာ။
 • ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ နာက်င္တာေတြ၊ ေၾကာက္ရြ႔ံတာေတြ၊ စိုးရိမ္တာေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အစစ္မဟုတ္ေပမယ့္ သူတို႔အတြက္ေတာ့ အစစ္ေတြကိုးဗ်။ ကြ်န္ေတာ္က အခုဆိုရင္ Chemotherapy ယူေနတာ ၅ ခါရွိျပီ။ ဒါဟာ သိပ္ခံရခက္တာပဲဗ်ာ။ Chemotherapy ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ့ရန္သူအတြက္ေတာင္ ဆုမေတာင္းသင့္ဘူး။ တကယ့္ကို ခံစားရတာဗ်ာ။ အစာစားမိလား မစားမိလားေတာင္မသိေတာ့ပါဘူး။ သိပ္ကိုဆိုးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္နဲနဲအင္အားရွိတာနဲ႔ တျခားကင္ဆာလူနာေတြဆီကို သြားပါတယ္။ နာက်င္တာေတြကို သိလာျပီကိုး။ ဒါက သိပ္ေနာက္က်ျပီး လုပ္ေပးႏိုင္တာလဲ သိပ္နဲေနပါျပီေလ။
 • ခင္ဗ်ားတို႔မွာက ေတာက္ပတဲ့အနာဂတ္နဲ႔ ခြန္အားအျပည့္နဲ႔။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ခင္ဗ်ားတို႔ လူနာအေၾကာင္းကိုထဲထဲ၀င္၀င္သိေအာင္လုပ္ပါဗ်ာ။ သူတို႔ဟာလူသားစစ္စစ္ေတြ၊ အမွန္တကယ္ကို နာက်င္ခံစားျပီး အခက္ခဲဆံုးအခ်ိန္ေတြကို ေရာက္ေနတယ္ဆိုတာကို သိေအာင္လုပ္ပါ။ ဆင္းရဲတဲ့လူေတြပဲ ခံစားရတယ္လို႔ မထင္ပါနဲ႔ဗ်ာ။ ဆင္းရဲတဲ့လူေတြက အစကထဲကသူတို႔မွာ နဲနဲပဲရွိေတာ့ ေရာင့္ရဲလြယ္တယ္ဗ်။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၊ ခင္ဗ်ားတို႔ထက္လည္း ပိုျပီးေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနႏိုင္ၾကတယ္။ တျခားစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ခံစားခ်က္ျပင္းထန္ေနတာ၊ ေငြေရးေၾကးေရး စတဲ့ျပသနာနဲ႔ လူေတြအမ်ားၾကီး။ ဒါေတြကလည္းတကယ္ရွိတာ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္၊ အသိအမွတ္မျပဳပဲ ေနခဲ့ၾကတာ။
 • ဒါေၾကာင့္မို႔ တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့လူေတြအေပၚမွာ အေလးထားၾကပါဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားနဲနဲေလးလုပ္ေပးလိုက္တာ သူတို႔အတြက္အမ်ားၾကီးကို ထူးျခားသြားတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ေသခါနီးေနျပီဆိုေတာ့ ဘယ္သူကတကယ္ဂရုစိုက္တယ္၊ အားေပးတယ္ဆိုတာကို ခံစားတတ္ေနျပီေလ။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ့္ကို တကယ္ေျပာင္းလဲသြားေစတယ္။ ဒါဟာကုသမွဳေတြယူျပီးတဲ့ေနာက္သိလာတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ေဆးသြင္းထားတာ မၾကာေသးဘူး။ ေနာက္ေန႔မွ ေဆးထပ္သြင္းမယ္ဗ်ာ။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ခင္ဗ်ားတို႔ကို စကားေျပာဖို႔ အားရွိေနေသးတာေပါ့။
 • ေမာရစ္ နဲ႔ အဂၤါေန႔ ဆိုတဲ့စာအုပ္ထဲက စကားလံုးေလးေတြ ေျပာျပခ်င္တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ဖတ္ျပီးသားလဲျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာပါ။ လူတုိင္းေသရမွာသိတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူမွ မယံုၾကဘူး။ တကယ္ယံုတယ္ဆိုရင္ လုပ္ပံုကိုင္ပံုေတြကို ေျပာင္းပစ္ၾကမွာပဲ။ ကြ်န္ေတာ္ေသရေတာ့မယ္ဆိုတာသိေတာ့ က်န္တာအကုန္လံုးေမ့ထားျပီး တကယ္လုိအပ္တာေတြပဲ စဥ္းစားတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေသခါနီးမွပဲ ဘယ္လိုေနရမွန္း သိေတာ့တယ္ ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ။ ဒါမ်ဳိးကို မနက္ေစာေစာစီးစီးၾကားရတာ က်က္သေရေတာ့ မရွိဘူးေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္သိခဲ့တဲ့အမွန္တရားမို႔ ေျပာျပတာပါ။
 • ခင္ဗ်ားတို႔ကို ပတ္၀န္းက်င္က ေျပာတဲ့အတိုင္းမေနၾကပါနဲ႔။ မီဒီယာေျပာတာကိုလည္း လက္မခံနဲ႔။ ကြ်န္ေတာ္ခံခဲ့ရျပီးျပီ။ ေပ်ာ္မယ္ထင္လို႔ သူတို႔ေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္ခဲ့မိျပီ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ေသခ်ာစဥ္းစားျပီး ဘယ္လိုအသက္ရွင္သန္မယ္ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ပါ။ သူမ်ားေျပာတိုင္းလိုက္မလုပ္နဲ႔။ ကိုယ့္တကိုယ္ရည္စာပဲၾကည့္ေနမလား။ တျခားတေယာက္ဘ၀ကို ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ကူညီမလား။ ဆံုးျဖတ္ပါ။ တကယ့္ေပ်ာ္ရႊင္မွဳအစစ္ဆိုတာ ကိုယ့္အတြက္ခ်ည္းပဲၾကည့္ေနလို႔မရပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ရႏိုင္မယ္လို႔ထင္ခဲ့တာ မရခဲ့ပါဘူး။ နားေထာင္ေပးတာေက်းဇူးပါပဲ။ ေမးခ်င္တာရွိရင္ ေမးႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

( ေဒါက္တာရစ္ခ်တ္ဟာ ၁၈.၁၀.၁၂ ေန႔မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။ )

ွSource: http://www.facebook.com/notes/thanda-win/%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%9...

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာကူညီျခင္းသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစသည့္ အသက္ရွင္စဥ္သာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ေဒါက္တာရစ္ခ်က္ ခရစ္ေတာ္ကို သိရွိလက္ခံသြားတယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ မုရန္

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ဘုရားထံအပ္ႏွံဆပ္ကပ္သူ "သိုးမ်ားအေၾကာင္း" ဆရာေဒဗစ္လား - စင္ကာပူယုဒသန္အသင္းေတာ္ Sunday Sermon 10-Feb-2013


က်မ္းပိုဒ္၂ပိုဒ္ - ကိုဂမ္ဆိုင္းဖတ္သြားပါတယ္။ ၁ေကာ ၄း ၁၇-၁၈ ကမၻာဦး ၄း၂၅-၂၆
ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဘာသာတရားထဲပဲ ေနသူမ်ားဟာ ...စာတန္ကို အရႈံေပးရတတ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ အဆက္အသြယ္လုပ္ႏိုင္သူ၊ ခရစ္ေတာ္ေယရႈကို သိုးသငယ္ေလးလို နာခံ၊လိုက္ေလွ်ာက္သူဟာ စာတန္ရဲ့စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းကို ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အႏိုင္ရပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ဟာ က်မ္းစာမွာေရးထားတဲ့ အာဒံ၊ဧ၀ကို ပံုျပင္လိုနားေထာင္ခဲ့တယ္။ အာျဗာဟံ၊ ရွန္ဆုန္၊ ေမာေရွ တို႔ကို ပံုျပင္လို နားေထာင္ခဲ့မိေတာ့  က်မ္းစာမွာပါတဲ့ မနက္ဖန္အတြက္ မစိုးရိမ္နဲ႔ ေရးထားတာကို ပံုျပင္လို ခံယူမိျပီး၊ မယံုႏိုင္ျဖစ္ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ အဆက္အသြယ္မရွိတဲ့ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဘာသာေရးထဲမွာပဲ က်င္လည္ေနျပီး၊ ခရစ္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ က်မ္းစာက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္  မနက္ဖန္အတြက္မစိုးရိမ္နဲ႔ ဆိုတာကိုလည္း မယံုႏိုင္ဘူး။ အျမဲစိုးရိမ္ေနတဲ့ ဘ၀၊  ေနာက္ဆံုး ခရစ္ေတာ္ကို တကယ္ ယံုလာဖို႔ ေတာ္ေတာ္ၾကာတယ္ .... အရမ္းဒုကၡေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

မနက္ဖန္အတြက္မစိုးရိမ္နဲ႔လို႔ ဘယ္သူကေျပာသလဲ..? ဆာလံ ၁၂၁ ငါ့ကိုမစျခင္း အေၾကာင္းသည္ ေပၚထြက္ရေသာေတာင္ရုိးသို႔ ငါေမွ်ာ္ၾကည္၏၊၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီး ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား ထံေတာ္မွ ငါ့ကို မစျခင္းအေၾကာင္းသည္ ေပၚထြက္ရ၏၊ ေရးထားပါတယ္။ ေကာင္းကင္နဲ႔ေျမၾကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ထာ၀ရဘုရား..တဲ့။ ထာ၀ရ..တည္တဲ့ဘုရား၊ ထာ၀ရတည္တဲ့ စကားကို ယံုရပါမယ္။

အျခားဘာသာ၀င္မ်ားဟာ ခရစ္ေတာ္ကို သိပ္ၾကိဳက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြကိုေတာ့ ေၾကာက္တယ္။ အတြင္းထဲ ၀င္ၾကည့္လိုက္ရင္ ခရစ္ယာန္မ်ားရဲ့ ပံုသက္ေသကို ၾကည့္ျပီး၊ အထဲ၀င္မလာခ်င္ဘူး။ အျပင္မွာပဲ ေအးေအးေဆးေဆး သူတို႔ မိရိုးဖလာဘာသာမ်ားနဲ႔ပဲ ေနထိုင္ၾကတယ္။ ဆရာၾကီးတပါးက ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေျပာပစ္တယ္။ နင္တုိ႔ ဒီအရက္ေသရည္ေတြ ေသာက္ေနၾကတာ.. အဲဒါ စာတန္ရဲ့ေသးေတြ ..လို႔ေျပာေတာ့ ေသာက္တဲ့လူေတြက မခံႏိုင္ဘူး။ ေဆးလိပ္ေသာက္သူေတြေကာ.. ကြမ္း၀ါးသူေတြေကာ..လို႔ အတြန္႔တက္ေတာ့ ..ေအးသူတို႔က စာတန္ရဲ့ အီးကိုရႈ၊ အီးကို၀ါးေနသူေတြ လို႔ ေျပာပစ္လိုက္တယ္။ အမႈေတာ္ေဆာင္ဖို႔ ရက္၄၀ အစာေရွာင္ျပ့ီးတဲ့ ေယရႈကို စာတန္က ေက်ာက္ခဲေတြ မုန္႔လုပ္ျပီးစားပါလား..လို႔ ဆြဲေဆာင္တဲ့အခ်ိန္ ေယရႈက လူသည္မုန္႔အားျဖင့္အသက္ရွင္သည္မဟုတ္၊ က်မ္းစာ (ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္)အားျဖင့္ အသက္ကိုရသည္..လို႔ေျပာျပီး စာတန္ခိုင္းတာမလုပ္ပဲ ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို စားတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

တခ်ိဳ႔က ဆာလံ၂၃ကို အထပ္ထပ္ရြတ္ဆိုၾကတယ္။ တခ်ိဳ႔ဆရာမ်ားက နာမက်န္းျဖစ္ေနသူကို စာရြက္ေပၚဆာလံ၂၃ေရး၊မီးရိႈ႔၊ ျပာကိုေရနဲ႔ေဖ်ာ္ျပီးေသာက္၊ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ေသာက္ ..ေပ်ာက္မယ္ေျပာတယ္။ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္။ နာမက်န္းျဖစ္သူ ေသေတာင္သြားႏိုင္တယ္။ ဗိုက္မွာေရဖ်ဥ္းစြဲလို႔ အလြန္နာက်င္ေနသူရဲ႔ ဗိုက္ကို က်မ္းစာအုပ္နဲ႔ရိုက္လို႔ ယံုၾကည္ရင္ေပ်ာက္မယ္ဆိုတာ ေသသြားတဲ့အျဖစ္ပ်က္ ရွိခဲ့တယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို တလႊဲအသံုးျပဳေနသူမ်ား ၀မ္းနည္းစရာပါ။

မ်ိဳးေစ့အေၾကာင္း
သိုး၊ဆိတ္၊ ႏြား၊ကြ်ဲမ်ားအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။
နယူးဇီလန္မွာ သိုးေက်ာင္းသူ ေနာက္လွည့္မၾကည့္၊ သိုးေက်ာင္းသြားတဲ့ေနာက္ သိုးအုပ္က အလိုအေလွ်ာက္လိုက္ၾကတယ္။ သိုး၂အုပ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႔ရင္ ကိုယ့္သိုးထိန္းေနာက္ကိုပဲ အကုန္လံုးလိုက္သြားတယ္။ ဒီဘက္သို႔အုပ္ကသိုး ဟိုဘက္သိုးအုပ္ထဲ ပါမသြားဘူ။ အဲ ႏြားအုပ္ဆိုမလြယ္ဘူး။ ႏြားေက်ာင္းသားက ကုိယ္ႏြားကို မနည္းဆြဲရတယ္။ ကြ်ဲႏြားအခ်င္ခ်င္းလဲ တိုးေ၀ွ႔၊ တိုက္ခိုက္ေနၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က က်မ္းစာအတိုင္း သိုးျဖစ္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လြယ္ကူ၊အဆင္ေျပခ်ိန္မွာ ဘုရားကိုေမ့ေနျပီး၊ ဆုေတာင္း ၀တ္ျပဳျခင္းမရွိဘူး။ ေက်းဇူးေတာ္လည္း ခ်ီးမြမ္းဖို႔ ေမ့ေနတယ္။ အဲ...ဒုကၡေရာက္တဲ့အခါက်မွ ..ဘုရားကိုသတိရ၊ ဆုေတာင္း၊ ကယ္ပါကယ္ပါ ေခၚရင္ အဲဒါ သိုးမဟုတ္ဘူး။ ဆိတ္..လို႔ေခၚတယ္။

နယူးဇီလန္မွာ သိုးကို အေမႊးညွပ္တဲ့အခါ ဒါးလွ်သြားလို႔ ေသြးအစက္စက္ က်သြားရင္လည္း သိုးသငယ္က ျငိမ္...ေနတယ္။ ျငိမ္ခံေနပါတယ္။ သတ္ေတာ့မယ္ ..ဆိုျပီး သတ္ဖို႔ေခၚသြားလဲ ျငိမ္ျငိမ္ေလးေနျပီး .. လွဲခ်လိုက္ေတာ့လဲ ...လယ္စဥ္းျပီးခံရွာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အရမ္း...စိတ္၀ိညာဥ္ ထိေတြ႔ခံစားရပါတယ္။ ေၾသာ္ ေယရႈ ပံုသက္ေသျပခဲ့တဲ့ သိုးသငယ္၊ တပည္ေတာ္ေကာင္းဆိုတာကို လက္ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ သိုးမ်ားဟာ ဘုရားကို Focus အျမဲတမ္းအာရံုျပဳ၊ ေန႔ညမျပက္ ဆင္ခ်င္ေအာက္ေမ့ျပီး၊ ဘုရားထံ အရာရာကို ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံထားေသာသူမ်ားကို သိုး နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ ဆင္ခ်င္ေအာက္ေမ့ရင္၊ က်မ္းပိုဒ္ေတြ အမ်ားၾကီးရစရာမလိုပါဘူး။ ဘုရားနဲ႔အတူသြားလာျခင္း Relationship ရထားျပီးရင္ ဆာလံ၂၃ နဲ႔လည္း လံုေလာက္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဆာလံ၁၁၉ကို ဖတ္ရင္း အဓိပၸါယ္နားမလည္ဘူး။ မဖတ္ခ်င္ဘူး။ သိပ္ရွည္တာကိုး။ တိုတိုက်မ္းပိုဒ္ကေလး သီခ်င္းရွိတယ္... လူသားအေပါင္းတို႔..ထာ၀ရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့ ဆာလံ ၁၁၇ ကို အားလံုးအလြတ္ရတယ္။ တိုလည္း အရမ္းတိုျပီး သီခ်င္းဆိုထားေတာ့ အလြတ္ရတာေပါ့။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ရင္း တေျဖးေျဖး ရွည္တဲ့က်မ္းပိုဒ္ေတြလည္း ဖတ္လာမယ္။ ေယရႈရဲ့ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္နာမည္ေတြကို ရြတ္ဖတ္ရင္း.. ဟာ..ဒါက ငါတို႔သခင္ေယရႈနဲ႔စျပီး၊ သခင္ေယရႈနဲ႔ဘဲဆံုးတဲ့ ဘ၀ခရီးႏွင္ျခင္း ဘုရားရဲ့အၾကံစည္ေတာ္၊ ေျခရာမ်ားကို ျမင္လာမယ္... ေယရႈရဲ့ HISTORY ဟာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ က်မ္းစာျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ တရားေဟာရင္လည္း ကမၻာလွည့္ျပီး ေဟာက္တယ္လို႔ အေျပာခံရတယ္။ ကြ်န္ေတာ့မွာ ဆံုရံႈးမႈ...မ်ားစြာ..ရွိခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ တရားေဟာတဲ့အခ်က္ေတြထဲက တစ္ခ်က္တည္းနဲ႔ မိတ္ေဆြတို႔ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ရသြားရင္ အျမက္ထြက္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဆံုးရံႈးခဲ့သလို ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားကို မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ အျမန္ဆံုး ရသြားေစခ်င္တဲ့ ေစတနာအရင္းခံနဲ႔ တရားေဟာတဲ့အခါ ဆူသလို၊ ေဟာက္သလို ျဖစ္သြားရျခင္းပါ...။ လူေတြကို အားမလိုအားမရ ျဖစ္ျပီး ကြ်န္ေတာ့လို ဆံုးရႈံးမႈမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ့ စကားတစ္လံုးဟာ လူတစ္ေယာက္ကို ခရစ္ေတာ္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ တကယ္ရသြားျပီဆိုရင္ ေက်နပ္လို ဒီလိုေဟာေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာဦးက်မ္း - ၄း၂၅-၂၆ ကိုၾကည့္ပါ။ ထာ၀ရဘုရားရဲ့လူ သိုးသငယ္ဟာ ဘာသာေရး ဘုရားနဲ႔ Relationship ရထာါတယ္။ ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္း၊ ထံုးတမ္းအစဥ္လာမ်ားနဲ႔ သြန္သင္ဆံုးမရင္း ပံုသက္ေသလည္း ေကာင္းပါတယ္။ ထာ၀ရအသက္ကို ေပးတဲ့ ဘုရားလူျဖစ္ပါတယ္။ ...အဲ .. ဘာသာေရးပဲလုပ္တဲ့လူကေတာ့ ဘယ္ဘာသာ၀င္ပဲျဖစ္ေစ၊ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လည္း သူ႔မွာ ဘုရားနဲ႔အဆက္အသြယ္မရွိေတာ့ လူသတ္သမားျဖစ္သြားတယ္။ ဘုရား ၾကိဳက္တဲ့ ပံုစံအတိုင္း မကိုးကြယ္ပဲ သူၾကိဳက္တဲ့ ပံုစံ၊ သူ႔စိတ္ၾကိဳက္ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳလာတယ္။ သူ႔ရဲ့သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားဟာ လူမ်ိဳးေရး၊ နာက်ည္းမႈ၊ မိမိခံစားမႈမ်ားကို ဦးထိပ္ထားျပီး ငါလူ၊ ငါ့အိမ္၊ ငါ့မိသားစု၊ ငါ့အိမ္၊ ငါ့အသင္းေတာ္ ..ငါ၀ါဒ ျဖစ္သြားျပီး လူေတြကို တိုက္ခိုက္၊ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ဖို႔ လုပ္ေနတဲ့ စာတန္ရဲ့လူျဖစ္သြားတတ္တယ္။ လူသတ္သမားျဖစ္ရံုမက ..ေနာက္ဆံုး ၀ိညာဥ္ကိုပါ သတ္ပစ္လိုက္တယ္။

ကမၻာဦးက်မ္းက ကာကၠဳန နဲ႔ အာေဗလ ညီအစ္ကို၂ဦး၊ အာေဗလက ဘုရားကို သိုးသငယ္လို နာခံလိုက္ေလွ်ာက္တဲ့ အသက္တာနဲ႔ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳလို႔ ထာ၀ရဘုရားက လက္ခံတယ္။ ကာကၠဳနကေတာ့ ဘာသာေရးသမား၊ သူၾကိဳက္ႏွစ္သက္သလို ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳေတာ့ ဘုရားက လက္မခံဘူး။ ဒါကို အစ္ကိုျဖစ္သူက ညီျဖစ္သူကို သတ္ပစ္လိုက္တယ္။ အာဒံ၊ဧ၀ အရမ္း ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္ရတယ္။ ေနာက္ေမြးမဲ့ သား၊သမီးမ်ားမွာလည္း က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာမ်ား ဆက္လက္ရွိေနမွာ အရမ္းေၾကာက္သြားတယ္။ ထာ၀ရဘုရားက ႏွစ္သိမ့္ပါတယ္။ သူနဲ႔ စစ္မွန္ေသာဆက္သြယ္မႈ Relationship ရသြားျပီဆိုရင္ အတိတ္က အျဖစ္ဆိုးေတြ၊ ကံဆိုးခဲ့တာေတြ၊ ဆံုးရံႈးခဲ့တာေတြအားလံုး ဘုရားသခင္အားျဖင့္ ပ်က္ပ်ယ္ေစပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ သားတစ္ဦး ေရွသ ကို အာဒံ၊ဧ၀ ထပ္မံရရွိတဲ့အခါ အျဖစ္ဆိုးေတြ မျဖစ္ပဲ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစမဲ့ သားျဖစ္ေစပါတယ္။

ငါတို႔ပစ္ႏွင့္ ၀မ္းနည္းျခင္းမ်ား....သီခ်င္းသံၾကားရင္၊ အရင္က ကြ်န္ေတာ့အဖိုးဆိုတဲ့ သီခ်င္းလို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ...ေလာက၀မ္းေျမာက္ဘုရားၾကြလာ...သီခ်င္းကို ခရစ္စမတ္၊ ဒီလိုပဲ အသုဘသီခ်င္း..စသျဖင့္ ဟိုတုန္းက ေပါ့ေပ့ါပဲ အဓိပၸါယ္မသိ၊ သိဖို႔လည္း မၾကိဳးစားခဲ့ပါ။ အခု ဘုရားနဲ႔ ရီေလးရွင္းရွစ္ပ္ အဆက္အသြယ္ရျပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဆိုရတာ အရမ္း အဓိပၸါယ္ရွိလာတယ္။ စာတပိုဒ္တိုင္းဟာ ခြန္အားမ်ားစြာ ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဘုရားဖက္ကို ျပန္လွည့္လာရင္ ၀မ္းနည္းျခင္းကေန ၀မ္းေျမာက္ေစပါတယ္။ ညရဲ့အေမွာင္ထဲကမ်က္ရည္ေတြၾကားမွ အလင္းနဲ႔မ်က္ရည္ကိုသုတ္ေပးမဲ့သူ ရွိလာပါတယ္။ သူဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲရင့္စြာ တိုး၀င္လိုက္ပါ။ ဘုရားရဲ့ ကတိေတာ္ကို ျပန္လွည့္ၾကည့္ရေအာင္။ အားယူ၍ ရဲရင့္ၾကေလာ့ ..ဆိုတဲ့အတိုင္း ..အမဂၤလာမ်ားကေန မဂၤလာအေပါင္းသို႔ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ကူေျပာင္းၾကရပါမယ္။ ဧမာေႏြလ ..အဂၤလိပ္လို အီ..မင္..ႏ်ဴ..ရယ္ ..တစ္လံုးစီမွာ အဓိပၸါယ္ အျပည္နဲ႔၊ လူတိုင္း ဘုရားဆီ စစ္မွန္ေသာနာခံမႈအသက္တာနဲ႔ ျပန္လွည့္လာရင္ ဘုရားက အခြင့္တၾကိမ္ေတာ့ ေပးပါတယ္။ One more chance for  you... အတိတ္က မလွပခဲ့လည္း အနာဂါတ္က သင့္ကို လွပစြာၾကိဳဆိုပါမယ္။

ဆရာရဲ၀င့္လတ္ .. Because He Love .. I can felt tomorrow .. သီခ်င္းကို ေအာ္ဂင္တီးေပးျပီး၊ အားလံုး စိတ္ႏွလံုးမွ ခရစ္ေတာ္အတြက္ မနက္ဖန္အတြက္ ထာ၀ရဘုရားထံ ျပန္လာသည့္ ၀မ္းေျမာက္၊ ၾကည္ႏူးမႈ သီဆိုခ်ီးမြမ္းရင္း  အားလံုးကို ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးမဂၤလာေပးသနားပါေစ...ဆုေတာင္းကာ .. ေဒသနာျပီးဆံုးပါတယ္။

ဆရာေဒးဗစ္လား ..တရုပ္ႏွစ္သစ္ကူး၊ ရံုးပိတ္ရက္ က်မ္းစာသင္တန္း ဆက္လက္ပို႔ခ်မယ္ျဖစ္ျပီး၊ ဇနီးသားသမီး၃ဦး စင္ကာပူသို႔ ဒုတိယအၾကိမ္ လာေရာက္မိတ္သဟာရျပဳျခင္း၊ တနဂၤေႏြ ေဒသနာကို ဆရာေတာ္ဦးၾကဂတ္စတပ္ ေကာင္းၾကီးေပးျခင္းျဖင့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းကို အဆံုးသတ္ပါသည္။ ... မုရန္ (၁၁-ေဖ-၂၀၁၃)


ဘုရားထံအပ္ႏွံဆပ္ကပ္သူ "သိုးမ်ားအေၾကာင္း"
ဆရာေဒဗစ္လား - စင္ကာပူယုဒသန္အသင္းေတာ္ Sunday Sermon 10-Feb-2013


က်မ္းပိုဒ္မ်ား
၁ေကာ ၄း ၁၇-၁၈ အေၾကာင္းမူကား၊ မ်က္ေမွာက္၌ထင္ရွားေသာ အရာတို႔သည္ ခဏသာ တည္၍၊ မထင္ရွားေသာအရာတို႔သည္ အစဥ္အျမဲတည္ေၾကာင္းကို ငါတို႔သည္ ေထာက္လ်က္၊ ထင္ရွားေသာ အရာတို႔ကိုမၾကည့္မမွတ္ဘဲ၊ မထင္ရွားေသာအရာတုိ႔ကို ၾကည့္မွတ္ၾကစဥ္အခါ၊ ယခုခဏခံရ၍ ေပါ့ပါး ေသာဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡသည္ အတိုင္းထက္အလြန္ႀကီးျမတ္ေလးလံေသာ နိစၥထာဝရဘုန္းအသေရကို ငါတို႔အဘို႔ျဖစ္ေစတတ္၏။

ကမၻာဦး ၄း၂၅-၂၆ အာဒံသည္လည္း မိမိမယားႏွင့္ တဖန္ဆက္ဆံျပန္လွ်င္၊ မယားသည္သားကို ဘြားျမင္၍၊ ေရွသဟူေသာ အမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကာဣနသတ္ေသာ အာေဗလကိုယ္စား၊ တပါးေသာအႏႊယ္ကို၊ အကြၽႏု္ပ္ အဘုိ႔ ဘုရားသခင္ခန္႔ထားေတာ္မူၿပီဟု ဆိုသတည္း။ ေရွသသည္လည္း သားကုိရ၍ ဧႏုတ္ဟူေသာအမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ ထုိကာလ၌၊ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ကိုးကြယ္စျပဳၾကေလ၏။

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ မိမိကြန္ျပဴတာမွသံုးျခင္း


၁။ ေဖာင့္ဖိုင္ ZawgyiOne20071204.ttf  ကို ေဒါင္းလုတ္ ျပီးရင္ c://WINDOWS/Fonts  မွထည့္ပါ။
ေဖာင့္ရယူရန္ ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား
http://www.zawgyi.net/ တြင္ယူပါရန္၂။ ေဇာ္ဂ်ီစာလံုးမ်ား အင္တာနက္မွာ မျမင္ေသးရင္ ေအာက္ပါလင့္ကိုႏွိပ္ျပီး Install လုပ္ပါ။
zerf-
EW installer

၃။ အီးေမး နဲ Internet Explore ေတြမွာမျမင္ရေသးရင္ ေအာက္ကနည္းအတိုင္း စမ္းၾကည့္ါပ။

၄။ စာလံုးရိုက္ရန္
မိမိရိုက္ေသာစာလံုးမ်ား အဂၤလိပ္စာျဖစ္ေနရင္  Ctrl+Shift ႏွိပ္ျပီး ရုိက္ၾကည့္ပါ။ Ctrl+Shift ကိုသံုးျပီး အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ကီးဘုတ္ ၂ခုကုိ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ပိုျပီးအေသးစိတ္သိလိုရင္ေတာ့ ေအာက္ပါလင့္ခ္မွာ ၾကည့္ပါ။ မိဇၹိမသတင္းဌာနမွ Jun 2007 အခ်ိန္မွာ ကူးယူထားပါတယ္။
http://burmesebible.com/monywa/fonts/

အဆင္မေျပေသးရင္ေတာ့ အနီးအနားက ျမန္မာအင္တာနက္ဆိုင္ကိုLaptop ကိုေရာယူသြားပါ။ ဒါေလာက္ေတာ့ (ကြ်န္ေတာ္တို႔ တကယ္မတတ္ႏိုင္ရင္) အခမဲ့ ျဖစ္ေစ၊ ေဒၚလာငါးက်ပ္၊တစ္ဆယ္ေလာက္နဲ႔ျဖစ္ေစ လုပ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။
(သို႔မဟုတ္) ကြန္ျပဴတာမွာ ျမန္မာစာေရးတတ္သူ လူငယ္မ်ားကို အကူအညီေတာင္းၾကည့္ပါ။

၅။ ကေနာင္ ေဖါင့္ကြန္ဘတ္တာ Kanaung Font ConverterDownload  80KB
၆။  သမၼာက်မ္းစာတြင္ က်မ္းပိုဒ္မ်ားရွာျခင္း။
BurmeseBible.com အင္တာနက္မွ ရွာသည့္ကြက္လပ္တြင္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ျဖင့္ ျမန္မာစာရိုက္ႏွိပ္ျပီးအလြယ္တကူရွာႏိုင္ပါသည္။ ဂူဂယ္၊ ရာဟူး စသည့္ ထိပ္တန္း Search Engine တို႔အားျဖင့္ ျမန္မာစာလံုးကို အင္တာနက္တြင္ ရွာႏိုင္ပါသည္။ သင္နာမည္ကို ရိုက္ႏွိပ္ျပီးရွာၾကည့္ပါ။

သင့္နာမည္လည္း အင္တာနက္တြင္ နာမည္ေက်ာ္ေနသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါမည္။


မိန္မပ်ိဳကေလးမ်ားဟာ လွလွပပေနခ်င္ၾကတဲ့ Facebook ပစၥည္းေရာင္းေၾကာ္ျငာတစ္ခုကိုၾကည့္ပါ။

မိတ္ေဆြ ဒီစာကိုဖတ္ေနတာ ဘုရားနဲ႔နီးေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနက္ေလာကဟာ အင္မတန္ Tempatation ဆြဲေဆာင္မႈအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ သာမန္လူငယ္တစ္ဦးအတြက္ Facebook, Twitter, Google, Yahoo စတဲ့ Chatting လိုင္းေတြမွာ အခ်ိန္ကုန္သြားျပီး ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုယူၾကပါတယ္။ ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္ သူငယ္ခ်င္းေဟာင္း၊ မိဘ၊ေမာင္ႏွမ၊ေဆြမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ မိတ္သဟာရျပဳဖို႔ စိတ္ေကာက္ေနတဲ့ မိတ္ေဆြအဖို႔ အင္တာနက္မွာ မိတ္ေဆြသစ္ရွာရတာ ဒီေခတ္ၾကီးရဲ့ လူငယ္အမ်ားစုပါပဲ။ အင္တာနက္ထဲမွာ ေမွာင္မိုက္တန္ခိုး၊ ကာမဂုဏ္၊ စာတန္ ၀က္ဆိုဒ္ေတြ တစ္ပံုၾကီးထဲမွာ အခုလို ဘုရားအေၾကာင္း၀က္ဆိုဒ္ကို ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္သံုးျပီး ၾကည့္ႏိုင္ျခင္းဟာ ေက်းဇူးေတာ္ၾကီးတစ္ခုပါ။

အခုဒီစာေရးခ်ိန္ ၂၀၁၀ မွာေတာ့ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို ရိုက္ရတာလြယ္လို႔ အင္တာနက္ၾကည့္သူေတြ၊ ဘေလာက္လုပ္သူေတြ တြင္က်ယ္စြာသံုးေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ဟာ ယူနီကုတ္အဆင့္မရွိေသးလို႔ ဥပမာ ၀လံုး နဲ႔ သုည (စာလံုး နဲ ့ ဂဏန္း) ေတြ အတူတူသံုးထားတာမ်ိဳးလို .. ယူနီကုတ္နဲ႔ညီေအာင္လုပ္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္မလြယ္ေသးပါဘူး။


ေနာက္ဆက္တြဲ Update

ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္း Wikipedia ၂မ်ိဳးရွိေနသည္။
၁။ ယူနီကုတ္ (ပိေတာက္၊ ပရဗိုက္၊ ျမန္မာ(၃) သံုးေသာ
http://my.wikipedia.org
၂။ ေဇာ္ဂ်ီသံုးေသာ
http://www.wikimyanmar.co.cc/   တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

အမ်ားစုမွာ ေဇာ္ဂ်ီျဖင့္ စာရိုက္ေနက်ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ယူနီကုတ္ (လက္ႏွိပ္စက္နည္း) ကို ကြန္ျပဴတာအမ်ားစုက မသံုးႏိုင္ေသးပါ။ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ယူနီကုတ္ ေဖာင့္၂မ်ိဳးစလံုးကို ရိုက္ရန္ ၂၀၁၁ အထိ မလြယ္ကူေသးပါ။ အခ်ိဳ႔က Web Browser ၂မ်ိဳးသံု ေဖာင့္၂မ်ိဳး စာလံုးရိုက္ၾကသည္ (IE, Mozzila)၊  ယူနီကုတ္ကို MyanmarITpro.com စသည့္၀က္ဆိုက္မ်ားက ၂၀၁၀ မွစျပီး အားေပးလာသည္။ အင္တာနက္၀က္ဆိုက္မ်ားကလည္း တေျဖးေျဖးႏွင့္ ယူနီကုတ္သို႔ ေျပာင္းလာၾကသည္။

Mozzila Browser
NHM Keyboard သံုးျခင္းျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ယူနီကုတ္ ၅.၂ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးရႏိုင္ပါသည္။
Myanmar3 font ေဒါင္းလုပ္ပါ။
Keyboard Install & Use method ...http://www.myanmarlanguage.org/tools/nhm-keyboard-unicode
ေဇာ္ဂ်ီအတြက္ Alt+Shift,   ယူနီကုတ္အတြက္ Shift+1 ျဖင့္ ၂မ်ိဳးစလံုးရိုက္ႏိုင္ပါသည္။


ယူနီကုတ္၀က္ဆိုက္တြင္ (ဥပမာ .. ၀ီကီပီဒီယာ my.wikipedia.org) တြင္ စာရိုက္လိုပါက၊ ေဇာ္ဂ်ီျဖင့္ရိုက္ထားေသာ စာမ်ားကို ေဖာင့္ကြန္ဗတ္တာ ျဖင့္ေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။
Online Coverter:
http://burglish.my-mm.org/latest/trunk/web/testarea.htm

အျခားကြန္ွဗတ္တာ မ်ားမွာ


The End.....

Sep-2011

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ကိုယ္ေတာ္မွတပါး အျဖားအားကိုးရာမရွိပါ
ကိုယ္ေတာ္သာလွ်င္ ကြ်ဳႏိုပ္၏ ခုိလႈံရာ
ကြ်ႏိုပ္၏ ကိုးစားရာ ကြ်ဳႏိုပ္၏ ေမွ်ာ္လင့္ရာ
ကြ်ႏိုပ္၏ အလုိအပ္ဆံုးဟာ ကိုယ္ေတာ္ဟာ

ကိုယ္ေတာ္မွတပါး ကြ်ႏိုပ္၏ ခိုလႈံရာ
ကြ်ႏိုပ္၏လြတ္ေျမာက္ရာ ကြ်ႏိုပ္၏ ခံစားရာ
ကြ်ႏိုပ္၏ အလိုအပ္ဆံုးဟာ ကိုယ္ေတာ္သာ

ကြ်ႏိုပ္အသက္တာခရီးလမ္းခရီးမွာ မရွိမျဖစ္အေရးၾကီးသူဟာ
ကိုယ္ေတာ္တပါးတည္းသာ  ကြ်ႏိုပ္၏ အလံုးစံု အခ်ဳပ္အခ်ာပါ
ကြ်ႏိုပ္၏ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ကြ်ႏိုပ္၏ ၾကြယ္၀ျခင္း
ကြ်ႏုိိပ္၏ လံုျခံဳျခင္း၊ ကြ်ႏိုပ္၏ က်န္းမာျခင္း
ကြ်ႏိုပ္၏ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းဟာ
အသက္ရွင္ေသာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တပါးပါ

ခ်ီးေမွ်ာက္ပါ၏ ကိုယ္ေတာ္၊  ခ်ီးမြမ္းပါ၏ ကိုယ္ေတာ္
ကိုးကြယ္ပါ၏ ထာ၀ရဘုရားကို
ကိုယ္ေတာ္မွတပါး

MCA (Bangkok) .  Saya Tun Mya / Saya Sai Aye
2007 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတာ္ေပၚတြင္၊
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း အေသြးသြန္းေလာင္းျခင္းျဖင့္ အပယ္ခံငရဲထဲမွေရြးႏႈတ္ခဲ့ျပီ။
သင္ေပးဆပ္ရမဲ့အျပစ္ေၾကြးမ်ားအတြက္၊ သူအေသခံခဲ့ျပီ။

ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုခ်စ္ေတာ္မူသည္
သားေတာ္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္သည္၊ သင့္ကိုခ်စ္သည္။
ျမည္းစမ္းပါခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား၊


ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုခ်စ္သည္
သင့္ႏွလံုးသားထဲမွာခံစားရတဲ့အရာ ရင္ဖြင့္လ်က္ဘုရားကိုေျပာပါ
ေကာင္းျမတ္ေသာဘုရားသခင္ အသက္ရွင္ေၾကာင္းသိရမည္အမွန္

ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုခ်စ္ေတာ္မူသည္
သားေတာ္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္သည္၊ သင့္ကိုခ်စ္သည္။
ျမည္းစမ္းပါခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား၊သင့္ျပစ္ဝန္ထုပ္ခံေသာအရွင္၊
ေယရွုဘုိ႔သင္၌ေနရာအခန္းရွိသလားက်ဴး။ ၁၅၄ ဗ်ာ၊ ၃း၂ဝ
Have you any room for jesus? 351

၁ သင့္ျပစ္ဝန္ထုပ္ခံေသာအရွင္၊
ေနရန္အရပ္ရွိသလား။
ေခါက္လ်က္ဝင္ရန္ခြင့္ေတာင္းေနစဥ္၊
ျပစ္ရွိသူလက္ခံမည္လား။

ထပ္ဆိုရန္။
ဘုန္းႀကီးဘုရင္ေယရွုရွင္ဘုိ႔
ေနရန္အခန္းခုျပင္ေလ။
စိတ္ႏွလံုးတံခါးက်ယ္စြာဖြင့္၊
ခ်ိန္ရွိစဥ္ဝင္ရန္ေတာင္းပန္။


၂ ေပ်ာ္ပါးျခင္းႏွင့္ စီးပြါးေရးသာ၊
သင့္စိတ္တြင္ေနရာရွိေပ။
သင့္တြက္ေသခံရွင္သခင္အား၊
ေနရာသင္သည္ဖြင့္မေပး။

ထပ္ဆိုရန္။

၃ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ေခၚဘိတ္စဥ္ခါ၊
ေယရွုဘို႔ခ်ိန္ရွိသလား။
ယေန႔လက္ခံရာေန႔ျဖစ္ပါ။
နက္ျဖန္တိုင္ေအာင္မဆိုင္းရာ။

ထပ္ဆိုရန္။

၄ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔လြန္မသြားခင္၊
ေနရား၊ အခ်ိန္ကိုဆက္သ။
မၾကာခင္သင့္စိတ္ခုိင္မာလွ်င္
ေတာင္းပန္သံကုိသင္မၾကား။

ထပ္ဆိုရန္။ 
ဘုန္းႀကီးဘုရင္ေယရွုရွင္ဘုိ႔
ေနရန္အခန္းခုျပင္ေလ။
စိတ္ႏွလံုးတံခါးက်ယ္စြာဖြင့္၊
ခ်ိန္ရွိစဥ္ဝင္ရန္ေတာင္းပန္။

Have you any room for Jesus,
He who bore your load of sin?
As He knocks and asks admission,
Sinners, will you let Him in?

Refrain
Room for Jesus, King of Glory!
Hasten now His Word obey;
Swing the heart’s door widely open,
Bid Him enter while you may.

Room for pleasure, room for business,
But for Christ the Crucified,
Not a place that He can enter,
In the heart for which He died?

Refrain

Have you any room for Jesus,
As in grace He calls again?
O today is time accepted,
Tomorrow you may call in vain.

Refrain

Room and time now give to Jesus,
Soon will pass God’s day of grace;
Soon thy heart left cold and silent,
And thy Savior’s pleading cease.

Refrain

Room for Jesus, King of Glory!
Hasten now His Word obey;
Swing the heart’s door widely open,
Bid Him enter while you may.


Ref:  MCA Praise & Worship
http://www.youtube.com/watch?v=Meg_5AAPlp4&feature=em-uploademail-new

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Open the eyes of my heart Lord

[Open the eyes of my heart Lord
Open the eyes of my heart
I want to see you,   I want to see you ]  (Repeat)
To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory; Pour out Your power and love As we sing, “Holy, holy, holy.”   (Repeat)
“[Holy, holy, holy]3, I want to see You.”