မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, Dec 19th

Last update05:51:11 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ကြ်န္ေတာ္နားလည္ေသာ “ေရွမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားျခင္း (Predestination)” - ေလာမဲ

ကြ်န္ေတာ္နားလည္ေသာ “ေရွမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားျခင္း (Predestination)” - ေလာမဲ

E-mail Print PDF

ဘုရားသခင္မွ ေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္ဆိုေသာအယူ၀ါဒ (Predestination Theology) သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားအၾကားရိွေနခဲ့ၿပီး နက္နဲေသာအယူ၀ါဒတခုျဖစ္ပါသည္။ တဘက္တြင္ လည္းဘုရားသခင္သည္ လူသားတိုင္းကိုခ်စ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပးထားသည္ဆိုေသာ အယူ၀ါဒႏွင့္ထိပ္တုိက္ ရင္ဆိုင္ေနသျဖင့္ သူတဖက္ ကိုယ္တဖက္ အေနထားပံုစံမ်ိဳးမွာရိွေနပါသည္။ ကြ်န္ ေတာ္၏ယံုၾကည္ခ်က္တခုမွာ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ မမွားႏိုင္၊ လူသားမ်ားနားလည္မႈ၊ သမၼာ တရား၏အနက္အဓိပၸါယ္ေဖၚမႈမွလြဲမွားခ်က္မ်ားရိွႏိုင္သလို လူသားမ်ားနားမလည္ေသးေသာ အေျခ အေန မ်ားတြင္လည္းရိွႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ “ကြ်န္ေတာ္နားလည္ေသာေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားထားျခင္း (Predestination)” ကိုေရးသားရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္၏ Predestination ကိုပံုေဖၚျခင္းအား နားမလည္ပါက ကြ်န္ေတာ္၏ အမွားသာျဖစ္ပါမည္၊ သမၼာတရား ႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏အမွားမဟုတ္ပါ။

ဘုရားသခင္ႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္သည္ ဤစၾကၤ၀ဏာရိွအနက္နဲဆံုးေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ဤနက္နဲ ေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တရားအားပံုေဖၚရာတြင္ ငယ္စဥ္ဘ၀က ေက်ာင္းမွာသင္ခဲ့ရေသာ မ်က္မျမင္ ၇ ဦး ဆင္ကိုမေတြ႔ဖူးသျဖင့္ လက္ျဖင့္ထိေတြ႔စမ္းသပ္ၿပီးေဖၚျပေနေသာပံုျပင္ေလးကိုသတိရမိပါသည္။ မိမိတို႔၏အ ထိအေတြ႔ တနည္းအားျဖင့္အေတြ႔အႀကံဳအတိုင္းေဖၚျပေနပံုမွာ တဦးႏွင့္တဦးကြဲလြဲေနၿပီး ညွင္းခံုစရာျဖစ္ေန ပါသည္။ တခ်ိဳ႔မွာ လံုး၀ထိပ္တိုက္ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနပါသည္။ ဆင္အၿမီွးကိုကိုင္တြယ္္ေဖၚျပသူႏွင့္ ဆင္ စြယ္၊ ဆင္ေျခေတာက္ကိုယ္မိသူမ်ား ဆန္႔က်င္ဖက္ေနအထားတြင္ရိွပါသည္။ သူတို႔ကိုယ္ေတြ႕ႏွင့္ေဖၚျပ ခ်က္သည္မမွားသလို အမွန္ကိုလည္းမရပါ။ သို႔ေသာ္တဦးေနရာတြင္တဦးလွဲလွယ္ၿပီး ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္ပါ ကအမွန္တရားႏွင့္နီးစပ္လာႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္၏ယံုၾကည္ခ်က္တခုမွာ သမၼာက်မ္းစာကိုအနက္ဓိပၸါယ္ေဖၚရာတြင္ ေခါင္းစဥ္တခု ေအာက္တြင္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ယူၿပီးပံုေဖၚတတ္ရန္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ ေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ တခုႏွင့္တခုဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနႏိုင္၏။ ၎ဆန္႔က်င္ဖက္ ၂ခုလံုးကိုယူၿပီး ပံုေဖၚႏိုင္ရန္လိုပါသည္။  တခုကိုယူၿပီး တခုကိုမခ်န္ထားသင့္ပါ။

ယံုၾကည္သူအမ်ားစုနားလည္ေနေသာ ဆန္႔က်င္ဖက္အေနအထားတြင္ရိွသည့္က်မ္းပိုဒ္ ၂ပိုဒ္ကိုေလ့လာၾက ပါစို႔။

ငါတို႔ဘုရားသခင္သည္ ေလာင္ေသာမီး ျဖစ္ေတာ္မူ ၏။ ေဟၿဗဲ ၁၂း၂၉

ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁ေယာ ၄း၈

တရား ၄း၂၄၊ ေဟရွာယ ၆၆း၁၅၊ ဒံေယလ ၇း၉

ေယာ ၃း၁၆၊

ဘုရားသခင္သည္ ေလာင္ေသာမီးျဖစ္သည္ ဆိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာ ျပတ္သားေသာ တရားစီရင္ျခင္း ႏွင့္ ႀကီး မားေသာဘုန္းတန္ခိုးအာဏာကို ဆိုလိုပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေသာ္လည္း အျပစ္ကိုမုန္း၏ (ဆာလံ ၅း၅၊ ၄၅း၇၊ ၁၁၉း၁၀၄၊ ၁၁၉း ၁၂၈၊ သုတၱံ ၆း၁၆-၁၉၊ ၈း၁၃၊ ဇာခရိ ၈း၁၇၊ ေဟၿဗဲ ၁း၈-၉)။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ေလာကသားမ်ားကို ခ်စ္ေသာ္လည္း ေနာင္တမရ ေသာအျပစ္သားမ်ားကို ဆံုးမ၊ တရားစီရင္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္ ၂ခုလံုးမွန္ၿပီး လက္ခံႏိုင္ရမည္။

အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္ ၂ခုမွ တခုကိုယူတခုကိုပယ္လွ်င္ ရရိွလာသည့္အယူ၀ါဒတခုမွာ- “ဘုရားသခင္သည္ အတိုင္း ဆမဲ့ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွင္ျဖစ္ၿပီး လူသားအားလံုးကိုခ်စ္၏။ လူသားအားလံုးသည္ အျပစ္သား မ်ား ျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ အျပစ္ရိွေသာလူသားမ်ားကို ရက္စက္စြာမရဏာငရဲမီးထဲသို႔ခ်မွာ မဟုတ္။” သမၼာက်မ္းစာကိုင္လွ်က္ ဤကဲ့သို႔ ျခားနားေသာအယူ၀ါဒကို သင္းၾကားေနေသာ ဂိုဏ္းဂဏမ်ားရိွေနပါၿပီ။

ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားထားျခင္းသီအိုရီ

၎သီအိုရီကို အရင္ဆံုးစတင္ေဟာေျပာခဲ့သူမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးစိန္႔ၾသဂတ္စတင္း ( St Augustine or Augustine of Hippo) ျဖစ္သည္။ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ရက္ ၃၅၄ တြင္ေမြးဖြါးၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ သကၠရာဇ္ ၄၃၀ တြင္ ေသဆံုးခဲ့ ပါသည္။ ၎သီအိုရီကို လက္ဆင့္ကမ္း ေဟာၾကားခဲ့သူမ်ားမွာ ဂ်ာမန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး မာတင္လူသာ (၁၄၈၃-၁၅၄၆)၊ ျပင္သစ္ဓမၼပညာရွင္ ဂြ်န္ကယ္ဗင္ (  France Theologian and Pastor John Calvin)၊ ၁၅၀၉-၁၅၆၄ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။


အေျချပဳက်မ္းပိုဒ္မ်ား

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္ အမ်ားေသာညီတို႔တြင္သားဦးျဖစ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ေ႔ရွမဆြက သိေတာ္မူေသာသူတို႔ကို သားေတာ္၏ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ တညီတည္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ေ႔ရွမဆြက ခဲြခန္႔ မွတ္သားေတာ္မူ၏။ ထုိသို႔ခဲြခန္႔မွတ္သားႏွင့္ေသာသူတို႔ကို ေခၚေတာ္မူ၏။ ေခၚေတာ္မူေသာ သူတို႔ကို လည္း ေျဖာင့္မတ္ရာ ၌တည္ေစေတာ္မူ၏။ ထုိသို႔တည္ေစေတာ္မူ ေသာသူတို႔ကိုလည္း ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူ ၏။  ေရာမ၈း၂၉

ကိုယ္ေတာ္၏ အလိုရွိသည္ အတိုင္း၊ ေရွးမဆြက လက္ေတာ္ျဖင့္ ခြဲခန္႔မွတ္သားေတာ္မူႏွင့္သမွ်တို႔ကို ျပဳျခင္းငွါ ဘိသိက္ေပးေတာ္မူေသာ သားေတာ္ျမတ္ေယရႈကို ဤၿမိဳ႔၌ရန္ဘက္ျပဳ၍ စည္းေဝးၾကၿပီ၊ အမွန္ျဖစ္ပါ၏။ တမန္ေတာ္ ၄း၂၈

ဤကမၻာမတည္မရွိမွီ၊ ငါတို႔၏ဘုန္းအသေရျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူေသာပညာ၊ နက္နဲေသာ အရာ၌ ဝွက္ထားေသာ ဘုရားသခင္၏ ပညာကိုငါတို႔သည္ျပသၾက၏။ ၁ေကာ ၂း၇

ထိုဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ေတာ္္ မူေသာ သားေတာ္ေၾကာင့္၊ ငါတို႔အား ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္၏ ဘုန္းအသေရကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ ငါတို႔သည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ သားအရာကို ရမည္အေၾကာင္း၊ အလို ေတာ္ရွိေသာ ေစတနာအတိုင္း ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔ မွတ္သားေတာ္မူ၏။ ဧဖက္ ၁း၅

မိမိေစတနာ၏ အလိုေတာ္သို႔လိုက္၍ အလံုးစံုတို႔ကို စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္မူတတ္ေသာ သူ၏ႀကံစည္ ျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔မွတ္သား ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ငါတို႔သည္ ထိုခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အေမြခံ ျဖစ္ၾက၏။ ဧဖက္ ၁း၉

သင္တို႔သည္လည္း ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာဧဝံေဂလိတရားတည္း ဟူေသာ သမၼာတရားကို ၾကားနာရ၍ ထိုခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၿပီးမွ၊ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ တံဆိပ္ခပ္ျခင္းကို ခံရၾကၿပီ။ ဧဖက္ ၁း၁၁

ဘုရားသခင္က၊ ငါသည္ေက်းဇူးျပဳလုိေသာသူကိုေက်းဇူးျပဳမည္။ သနားလိုေသာသူကို လည္းသနားမည္ ဟုေမာေရွကိုမိန္႔ေတာ္မူ၏။  ထုိေၾကာင့္၊ လုိခ်င္ေသာသူသည္ တတ္ႏုိင္သည္မဟုတ္။ ေျပးေသာသူ သည္လည္း တတ္ႏိုင္သည္မဟုတ္။ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူေသာဘုရားသခင္သာလွ်င္ တတ္ႏုိင္ ေတာ္မူ၏။ ေရာမ ၉း၁၅-၁၆

အုိးထိန္းသမားသည္အိုးေျမကို ပိုင္သည္မဟုတ္ေလာ။ အုိးေျမတပံုတည္းႏွင့္ အိုးျမတ္၊ အုိးယုတ္ ကိုလုပ္ပိုင္သည္မဟုတ္ေလာ။ ေရာမ ၉း၂၁


ဘုရားသခင္ ေရြးေကာက္ ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာအႀကံေတာ္သည္ အက်င့္အားျဖင့္ မတည္၊ ေခၚေတာ္မူေသာသူ၏ အလုိေတာ္အား ျဖင့္ တည္မည္အေၾကာင္း၊ သားမဘြားမွီ၊ ထုိသားတို႔သည္ ေကာင္းေသာ အက်င့္၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ကိုမက်င့္မွီ၊  သားအႀကီးသည္ သားအငယ္၌ ကြၽန္ ခံရလိမ့္မည္ဟု ထုိမိန္းမအား ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူ၏။  ထုိသို႔ႏွင့္အညီ၊ ယာကုပ္ကို ငါခ်စ္၏။ ဧေသာ ကိုမုန္း၏ဟု က်မ္းစာလာသတည္း။ ေရာမ ၉း၁၁-၁၃

ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊

သင့္ကို အမိဝမ္းထဲ၌ ငါမဖန္ဆင္းမွီ သင့္ကုိငါသိၿပီ။ မဘြားမွီကပင္ သင့္ကိုငါသန္႔ရွင္းေစ၍၊ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အဘို႔၊ ပေရာဖက္အရာ၌ ခန္႔ထားၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယရမိ ၁း ၄-၅


ကမာၻမတည္ရိွမီွ၊ လူသားမ်ားမေမြးဖြါးခင္ကတည္းက ဘုရားသခင္သည္ အေယာက္စီတိုင္းကို ခြဲခန္႔မွတ္ သားထား၏။ ထာ၀ရအသက္ရရိွမည့္ သူမ်ား၏နံမည္စာရင္းကို အသက္စာေစာင္တြင္ ႀကိဳတင္ေရးသြင္းထား ပါသည္။ အသက္စာေစာင္တြင္စာရင္း၀င္သူမ်ားသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူဘုန္းေတာ္၀င္စားရမွာျဖစ္သည္။ ဖန္ဆင္းရွင္ထာ၀ရဘုရားသည္ လူသားမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရိွၿပီး ေပးလိုေသာသူကို ေပးႏိုင္၏။ ေခၚေတာ္ မူေသာသူမ်ားစြာရိွေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ေသာသူအနည္းငယ္သာရိွ၏။ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္ ျခင္းအ တြက္ လူမ်ားကိုေရြးေကာက္ေတာ္မူ၏။

 

လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္

ကြ်န္ေတာ္တို႔လူသားမ်ားတြင္လည္း ဘုရားသခင္မွေပးထားေသာလြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။ သားေတာ္သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္လက္ခံမွသာ ကယ္တင္ျခင္းကိုရရိွမွာျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ သားေတာ္သခင္ေယရႈကိုမလက္ခံ မယံုၾကည္ပါက ကယ္တင္ျခင္းမရႏိုင္။ ခမည္းေတာ္ဆီသို႔ ၎၊ ပရတိသုဘံုသို႔၎ ေရာက္ရိွရန္ သခင္ေယရႈ၏ ကားတိုင္လမ္းတခုသာရိွ၏။ ကားတိုင္လမ္းကိုမေရြး လွ်င္ ခမည္းေတာ္ဆီသို႔၎ ပရတိသုဘံုဆီသို႔၎ ေရာက္ရန္္မရိွပါ။ ပရဒိသုဘံုႏွင့္ မရဏာငရဲ ဆိုေသာ ေရြးခ်ယ္ရန္ လမ္းႏွစ္လမ္းကိုေပးထားသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ သခင္ ၂ဦး၏အေစ ခံ၍မရ၊ တဦးကိုေရြးၿပီး တဦးကိုျငင္းပယ္ရမည္ (မႆဲ ၆း၂၄၊ လုကာ ၁၆း၁၃)။ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူသားမ်ားကို အုပ္စိုးပိုင္ခြင့္ရိွ၏။ ဘုရားသခင္ကိုအုပ္စိုးခြင့္ေပးမေပး အေယာက္စီတိုင္း၏ ေရြးခ်ယ္မႈေပၚမူ တည္ပါသည္။ လူသားမ်ားကို အုပ္စိုးခြင့္ရိွေသာ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားအေပၚ ပညတ္တရားထားရိွ ပိုင္ခြင့္ရိွ၏။ ပညတ္တရားကို လိုက္နာရန္မူ လူသားမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ေပးထား၏။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဧဒင္ဥယာဥ္ထဲမွ ေကာင္းမေကာင္းသိကြ်မ္းရာအပင္မွ အသီးကို မစားရန္ ပညတ္ထားၿပီး စားလွ်င္ဧကန္ အမွန္ေသရမည္ မစားပါက ထာ၀ရအသက္ရွင္ရမည္ဆိုေသာ ေရြးခ်ယ္ရန္လမ္းႏွစ္လမ္းကို ေပးထားပါ သည္။  အာဒံ ႏွင့္ ဧ၀အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရိွပါက နဂိုကတည္းက ၎အပင္ကို ေကာင္းကင္ တမန္ မ်ား သို႔မဟုတ္ မီးစက္လက္ႏွက္ႏွင့္တကြ ေခရုဗိမ္ ( ကမာၻဦးက်မ္း ၃း၂၄) ႏွင့္အေစာင့္ခ် ထားမည္ျဖစ္ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကေနဦးကတည္းက အာဒံႏွင့္ဧ၀ သစ္သီးစားၿပီး အျပစ္သားဘ၀ ေရာက္ရန္ ေရွးမ ဆြကတည္းက ခြဲခန္႔မွတ္သားထားတာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာ၏။

ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ပင္ရိွေၾကာင္း ေယာရႈ ၁၄း၁၅ တြင္ေတြ႔ရပါသည္။

သို႔မဟုတ္ထာဝရဘုရားအား  ဝတ္မျပဳေကာင္းဟု သင္တုိ႔ထင္လွ်င္၊ ျမစ္ႀကီးတဘက္၌ ဘုိးေဘးတုိ႔ ဝတ္ ျပဳေသာ ဘုရား၊ သင္တုိ႔ေနရာ အာေမာရိျပည္သားတုိ႔၏ ဘုရားမ်ားတြင္၊ အဘယ္မည္ေသာ ဘုရားတုိ႔ အား ဝတ္ျပဳမည္အရာ ကို ယေန႔ေရြးၾကေလာ့။ ငါႏွင့္ငါ့အိမ္သား ျဖစ္လွ်င္ ထာဝရဘုရားကိုသာ ဝတ္ျပဳမည္ဟု ဆုိေလေသာ္၊ ေယာရႈ၂၄း၁၅


ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေၾကာင္းေဖၚျပထားသည့္က်မ္းပိုဒ္မ်ား

အသက္ရွင္ျခင္း၊ ေသျခင္း၊ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း၊ က်ိန္ျခင္း တို႔ကိုသင့္ေရွ႔၌ ငါထားသည္ဟု သင့္တဘက္၌ ေကာင္းကင္ေျမႀကီးကို ငါတိုင္တည္၏။ တရားေဟာရာက်မ္း ၃၀း၁၉

အေသခံရ ေသာသူ၏ အေသခံျခင္းအမႈ၌ ငါသည္ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းမရွိ။ ထိုေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲ၍ အသက္ရွင္ၾကေလာ့ဟု အရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယဇေက်လ၁၈း၃၂

ယံုၾကည္၍ ဗတၱိဇံ ကိုခံေသာသူသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ေရာက္လတံ့။ မယံုၾကည္ေသာသူမူကား အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုခံရလတံ့။ မာကု ၁၆း၁၆

ထိုအခါ သူတို႔၏မ်က္စိကို တို႔ေတာ္မူ၍၊ သင္တို႔ယံု ၾကည္ျခင္းရွိသည္အတိုင္း သင္တို႔၌ျဖစ္ေစဟုမိန္႔ေတာ္ မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္ မ်က္စိပြင့္လင္းေလ၏။ မႆဲ ၉း၂၉

လူအခ်ဳိ႔တို႔သည္၊ ေႏွးျခင္းကို မွတ္သည္အတိုင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဂတိေတာ္အရာမွာ ေႏွးေတာ္မမူ။ ငါတို႔တြင္ အဘယ္သူမွ် မပ်က္စီးဘဲ၊ ရွိသမွ်တို႔သည္ ေနာင္တရေစျခင္းငွါ အလုိေတာ္ရွိ၍၊ ငါတုိ႔ကို သည္း ခံေတာ္မူ၏။ ၂ေပ ၃း၉

 

ေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားထားျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပါင္းစည္းသရုပ္ေဖၚျခင္း

ဤအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေပါင္းစည္းရန္ သမၼာက်မ္းမွေဖၚျပထားေသာအမွန္တရားတခ်ိဳ႕ကိုထည့္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ၎က်မ္းပိုဒ္ေဖၚျပခ်က္မ်ားမွာ-

  • ဘုရားသခင္သည္သန္္႔ရွင္းၿပီး ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူ၏၊( ေဟရွာယ ၅း၁၆၊  ေဟရွာယ ၆း၃၊ ထြက္ ၁၅း၁၁၊ ေယာဘ ၃၇း၂၃၊ ဆာလံ ၉း၈၊ ဆာလံ ၃၃း၄-၅၊ ဆာလံ ၃၆း၆)
  • ဘုရားသခင္သည္ တရားသျဖင့္စီရင္ေတာ္မူေသာဘုရားျဖစ္၏၊(ဆာလံ ၅၁း၄၊ ေဒသနာ ၁၂း၁၄၊ ေဟာဟန္ ၅း၂၂-၂၃)
  • ဘုရားသခင္သည္ လူသားတိုင္းကိုခ်စ္ေတာ္မူ၏၊ (ေယာ၃း၁၆၊ ၂ေပ ၃း၉)
  • သခင္ေယရႈသည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူတခ်ိဳ႔အတြက္ အေသခံျခင္းမဟုတ္၊ တေလာကလံုး၏ အျပစ္ကို ကားတိုင္ထက္ယူေဆာင္ၿပီး အေသခံျခင္းျဖစ္။ ( ၂ ေကာ ၅း၁၅၊ ေဟၿဗဲ၂း၉၊ ၁ေယာ ၂း၂၊
  • ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ျဖစ္၏။ (၁တိ ၂း၄၊၆၊ ေယာ ၃း၁၇၊ ေရာမ ၁၀း၉၊ ၁သက္ ၄း၁၄၊

လူသားတခ်ိဳ႔ကို ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးတခ်ိဳ႔ကို မရဏာငရဲအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ တရားသျဖင့္စီရင္ေတာ္မူျခင္း၊ လူသားတိုင္းကို ခ်စ္ေတာ္မူ ေသာ အမွန္တရားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရိွသလို သခင္ေယရႈသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ အေသခံခဲ့ျခင္း၊ ကယ္ တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ျဖစ္သည္ ဆိုေသာသမၼာတရားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရိွ။

လူအေပါင္းတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္၍ သမၼာတရားကို သိေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရွိ၏။ ၁တိ ၂း၄

ဘုရားသခင္သည္ ေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားသည္မွာမွန္ကန္သလို လြတ္လပ္စြာလည္းေရြးခ်ယ္ပိုင္ ခြင့္လည္းေပးထား၏။ ဘုရားသခင္၏အမႈကိုေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိဳ႔ေသာလူမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ေရွးမဆြ ကတည္း က ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္မွာ ထင္ရွား၏။ သာဓကတခုအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္မွ သူ၏ရည္ရြယ္ ခ်က္ Mission အတြက္ ေရွးမဆြကတည္းကသီးသန္႔ခြဲခန္႔မွတ္သားထားေသာသူျဖစ္ေသာ္ လည္း ေရြးခ်ယ္ ပိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ ရွံစုန္ကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ရွံစုန္၏အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္မႀကိဳက္ေသာ အ မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ေဖါက္လြဲေဖါက္ျပန္ အျဖစ္မ်ားကိုေတြ႔ရပါသည္။ ၎ေဖါက္လြဲေဖါက္ျပန္ေသာအသက္တာ သည္ ဘုရားသခင္မွႀကိဳတင္ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္မဟုတ္၊ ရွံစုန္ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ေသာ လမ္းျဖစ္ပါ သည္။ ထိုနည္းတူ ရွင္ဘုရင္ဒါ၀ိတ္ ႏွင့္ သူ႔သား ေရွာလမုန္မင္းႀကီး၏အသက္တာကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါ သည္။


Predestination theology အရ ကယ္တင္ျခင္းထာ၀ရအသက္ႏွင့္ ငရဲက်မည့္သူမ်ားစာရင္း ဘုရားသခင္ တြင္ႀကိဳတင္ရိွေန၏။ ၎စာရင္းသည္ အမွန္ျဖစ္သလို ထပ္ၿပီးေလ့လာလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္နားလည္ရသည္မွာ-

ေနာင္အနာဂတ္ ကမာၻဆံုးမည့္အခ်ိန္ထိ ျဖစ္လာမည့္အရာအေသးစိတ္ ကိုဘုရားသခင္ႀကိဳတင္သိရိွထား၏။ ထို႔ေၾကာင့္လူသားတဦးစီတိုင္း၏ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚတြင္မူတည္ၿပီးမွဘုရားသခင္စာရင္းျပဳစု ထား ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ေရွးမဆြကတည္းကႀကိဳတင္ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသလို ၎အထဲတြင္ ကိုယ္ပိုင္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္းေပးထားပါသည္။ အသက္စာေစာင္စာရင္းတြင္မပါေသာသူတဦးသည္ ႀကိဳးပဲ့ေၾကမြ ေသာစိတ္ျဖင့္ သခင္ေယရႈကို ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံလွ်က္ ကယ္တင္ျခင္းကိုေတာင္းေသာ္ ဘုရား သခင္မည္သို႔တုန္႔ျပန္မည္နည္း။ ေတာင္းလွ်င္ရမည္၊ ရွာလွ်င္ေတြ႔မည္ ဆိုေသာ သမၼာတရား အပါအ၀င္ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ေလာကလံုးအတြက္ျဖစ္သည္ ဆိုေသာ သမၼာတရားသည္ အျမဲတမ္းမွန္ကန္သည့္အ တိုင္းျဖစ္ရမည္။ ေနာက္တနည္းနားလည္ရသည္မွာ အသက္စာေစာင္တြင္ စာရင္းမ၀င္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္မွ သူ႔ကိုသိကြ်မ္းလက္ခံရန္ မည္ကဲ့သို႔ေသြးေဆာင္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း သူ၏ ေလာကအသက္တာကုန္ဆံုးခ်ိန္ထိ ဘုရားသခင္ကို လက္ခံမွာမဟုတ္ဟု ႀကိဳတင္သိေနသျဖင့္ သူ၏နံမည္ ကိုအသက္စာေစာင္ထဲတြင္မေရးသြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မေရးသြင္းျခင္းသည္ ကာယကံရွင္၏ ေရြးခ်ယ္မႈ ေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။

အသက္စာေစာင္စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေသာသူမ်ား၏နံမည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလာကသားမ်ားမသိႏိုင္သလို ႀကိဳတင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားမလုပ္သင့္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ တာ၀န္မွာ ဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဧ၀ံေဂလိတ ရားကို ကမာၻေျမဆံုးသည့္တိုင္ လူတိုင္းကိုေ၀ငွ ရန္သခင္ေယရႈမိန္႔မွာထားပါသည္ (မာကု ၁၆း၁၅)။ ကယ္ တင္ျခင္းတရားႏွင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားကို လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ မလက္ခံသည္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၏အတာမဟုတ္ ကာယကံရွင္ႏွင့္ဘုရားသခင္သာဆိုင္၏။ ဒီလူဟာအသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္ သူမဟုတ္ ဟု လူ႔အျမင္ျဖင့္ သတ္ မွတ္ၿပီးလ်စ္လ်ဴရႈျခင္း မလုပ္သင့္။ ထိုသို႔လုပ္ပါက ဘုရားသခင္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာကို လြန္ၾကဴး ထိ ပါးရာေရာက္မည္။ ၎နည္းတူ တဖက္တြင္လည္း မိမိသည္ ကယ္တင္ျခင္းရထား သူျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမလို၊ အသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘာမွလည္းလုပ္ စရာမလိုေတာ့ဘဲ ေလာကအသက္တာကို စိတ္ႀကိဳက္ ေနထိုင္ႏိုင္ သည္ဆိုေသာအေတြးအေခၚရိွ၍မျဖစ္။ ေရွးမဆြကႀကိဳတင္ ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္ဆုိေသာ သီအိုရီ ကိုနားမလည္တတ္ပါက ထိမိလဲစရာ အမ်ား ႀကီးျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္-

“ ဒီလူဟာ အသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္သူမဟုတ္ပါက ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ႀကိဳးစားၿပီး ဧ၀ံေဂလိ လုပ္လုပ္ ရမွာမဟုတ္၊ လုပ္ရင္အပိုဘဲ။ အသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္သူျဖစ္လွ်င္လည္း ဘာမွေျပာစရာမလို။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူကို ဘာမွဧ၀ံေဂလိမလုပ္လည္းရ၊ လုပ္လည္းဘာမွမထူး၊ ဘုရားသခင္ကႀကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္”


ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ- ဤအယူ၀ါဒ၀ျဖစ္ေပၚလာပါက သခင္ေယရႈေစခိုင္းထားေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား လံုး၀ရပ္ ဆိုင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္းသတိေပးလိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္ဆိုေသာ Predestination Thgeology ကို မွားယြင္းစြာနားမလည္ဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။

သင့္ေတာ္သည့္ သာဓကတခုအေနျဖင့္ မိသားစုဘ၀ကိုေလ့လာႏိုင္ပါ သည္။ ဇနီးခင္ပြန္းမ်ားသည္ အိမ္ ေထာင္ဘ၀မစခင္ကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွ သည္။ သားမီးမရခင္ ကတည္းက ရရိွလာမည့္ရင္ေသြးမ်ားတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ေလ့ရိွသည္။ အ၀တ္အစား၊ ကစားစရာမ်ား၊ အသံုး အေဆာင္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေလ့ရိွပါသည္။ ရင္ေသြးမ်ားရရိွၿပီး ေသာ္ သူတို႔၏လက္ရိွဘ၀ႏွင့္ အနာ ဂတ္ဘ၀အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္မႈမ်ားကို မိဘမ်ားမွ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ေသာ ၎ခေလးသည္ သူ႔ဘ ၀အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ ခြင့္ ရိွစၿမဲပင္။ မိဘဖက္မွ ေရွးမဆြကတည္းက ႀကိဳတင္ၿပီး အေကာင္းဆံုးျပင္ ဆင္ထားေသာ္လည္း ဘ၀အတြက္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ က်ရႈံးျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္းအားလံုးသည္ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ထား ေသာလမ္းေပၚမူတည္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဖခင္တဦးအေနျဖင့္ ေမြးဖြါးလာမည့္ ကြ်န္ေတာ့္သားအ တြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအထဲတြင္ ကစားစရာပစၥည္းမ်ားႀကိဳ၀ယ္ထား၏။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ ေတာ့္သားသည္ ၀ယ္ေပးထားေသာ္ အရုပ္မ်ားအားလံုးကိုမႀကိဳက္။ သူႀကိဳက္ေသာအရုပ္မ်ား ကိုသာေရြးခ်ယ္ကစားေလ့ရိွ ပါသည္။

နိဂံုးအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္မွ ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္မွာ မွန္သလို ၎ထဲတြင္လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။ မိမိတို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈထဲမွ ျမင္ေယာင္ႏိုင္ေသာ ရလဒ္ ၂ခုမွာ သခင္ေယရႈ၏ ေက်နပ္ပီတိအၿပံဳး သို႔မဟုတ္ မ်က္ရည္ပင္ျဖစ္သည္။

မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ မိမိအသက္တာအားဆပ္ကပ္ၾကပါစို႔

ေလာမဲ

Hits: 3720
Comments (1)Add Comment
...
written by Naw Bay Bay, February 07, 2013
Predestination theory ကိုနားလည္ဖို႔အတြက္ ရွင္းျပေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေတြ႕တဲ့သူကိုေ၀မွ်ေ းပါမယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား....ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ စင္ကာပူ JBCS Cell Groups

ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ စင္ကာပူ

အသင္းေတာ္ဆုေတာင္း ...
ငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ ငါ့လူတို႔သည္ ကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်သျဖင့္ ငါ့မ်က္ႏွာကို ရွာလွ်က္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍ အဓမၼလမ္းကို လႊဲေရွာင္လွ်င္ ငါသည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ နားေထာင္မည္။ သူတို႔အျပစ္ကိုေျဖ၍ သူတို႔ျပည္ကိုခ်မ္းသာေပးမည္ ။ (၆ ရာ ၇း၁၄)

-JBCS အသင္းသားတိုင္း ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲ၌ သြားလာတတ္ရန္
-JBCS အသငိးသားတိုင္း စစ္မွန္ေသာခ်ီးမြမ္း၊ကိုးကြယ္ျခင္းအသက္တာ ရရွိရန္
- သင္းအုပ္ဆရာမ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားအတြက္
- အသင္းေတာ္ပိုင္ေနရာအေဆာက္အဦး၊ ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္
- အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္၊ အသင္းသားအားလံုးအတြက္
- သာသနာလုပ္ကြင္းမ်ားအတြက္ (ဓနု၊ ရခိုင္၊ ပုဂံေညာင္ဦး၊ ဖာပြန္၊ ေရႊလီရွမ္း၊ ၀၊ ေရႊျပည္ျမန္မာ၊ စစ္ေတြေဘာ္ဒါေဆာင္)
- အသင္းေတာ္၏ Cell Groups မ်ားအတြက္ Worship Team အတြက္၊ Prayers Team, Chor Team အတြက္
- ကေလးမ်ားအားလံုး၏ ၀ိညာဥ္ကယ္တင္ျခင္းနွင့္ ဓမၼပညာအတြက္
- ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ေလးမ်ားအတြက္ အထူးဆုေတာင္း
- ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံ တို႔အတြက္၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ား၊ ေရာဂါဘယဆိုးမ်ား၊ စစ္မက္ေဘးဒဏ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္......Miaaion မစ္ရွင္ခရီးစဥ္မ်ား

22-28 Apr  2013 က်ိဳင္းတံု
1-3 May 2013  ခ်င္မိုင္၊ Chaing Mai
6 May - 7 Jun  စစ္ေတြ (7-10may)၊  ကေလာ(11-14May)၊ ကသာ(15-21May)၊ ပုဂံေညာင္ဦး(22-27May)၊ ျပည္(28-31May)၊
Anglican Youth (3-8June)

JBCS Cell Groups

Bedok (Every 1st Tuesday, 7:30pm)  ေခါင္းေဆာင္ ဦးဆိုင္မြန္၊ တြဲဖက္-စထိုက္ေ၀ဆိုင္
Blk 64, #11-1156, Lift C, New Upper Changi Rd  ဆရာမစန္းစန္းလွ မိသားစု Tel 81617514

Bukit Panjang (Every 2nd Tuesday, 7:30pm) ေခါင္းေဆာင္-ေနာ္ဂ်ဴနီးတာ၊ တြဲဖက္-ေစာခရစ္စတိုဖာ
Blk

Hougang (Every 3rd Tuesday, 7:30pm) ေခါင္းေဆာင္-ကိုမင္းေဇယ်ာထြန္း၊ တြဲဖက္-ဆရာရဲ၀င့္လတ္
Blk 644 Hougang Ave 8, #08-263, Tel 64983894 ကို၀ီလ်ံ မိသားစုေနအိမ္


Taman Jurong ေခါင္းေဆာင္-ဦးစြပ္ဒိုေထာင္၊ တြဲဖက္-ကိုေဇာ္ၾကီး
Blk 368, #05-469 Corporation Drive, Tel 64017130  ဦးမ်ိဳး၀င္း မိသားစုအိမ္Admiralty (Every 2nd Thursday, 7:30pm) ေခါင္းေဆာင္-ဆရာမလားထူးေအာင္၊ တြဲဖက္-ေဒၚေမစီ
Blk 317, #03-174, Woodlands Street 81
မန္းသန္း၀င္း မိသားစုအိမ္
Blk 731, #03-05, Woodlands Circle, ကိုရာဇာ မိသားစုေနအိမ္

Central (Every 3rd Thursday, 7:30pm)  ေခါင္းေဆာင္-မဂ်ာဂ်ာ၊ တဲြဖက္-ေဒၚခင္မြန္မြန္
Blk 27B, #05-134 Jalan Membina ဦးဂ်ဴလီယံ မိသားစုေနအိမ္

Boonlay Place (Every last Friday, 7:30pm)  ေခါင္းေဆာင္-ေနာ္ခင္ခင္ညြန္႔၊ တြဲဖက္-ကိုစန္းေရႊ
Blk 211  #05-149 Boon Lay Place, Tel 62616305  ဦး၀င္းဦး မိသားစုေနအိမ္

East (Every 1st Friday, 7:30pm) ေခါင္းေဆာင္-ကိုလွသိန္း၊ တြဲဖက္-ေစာဘထြန္းညိဳ
Blk 551, #12-97 Pasir Ris St 51, Singapore 510551 ဦးတင္ထြန္းမိသားစု Ph: 96286977
19A Lengkong Enam Tel 91171369 မေဘဘီ မိသားစုေနအိမ္

North (Every Last Thursday, 7:30pm) ေခါင္းေဆာင္-ဆရာမျမတ္စုမြန္
Blk 389  #11-1036 Yishun Ave 6  ဆရာမျမတ္စုမြန္ မိသားစုေနအိမ္

Bukit Batok (Every Thursday, 9:30pm)
ေခါင္းေဆာင္-ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေက်ာ္ဦး၊ Ph 92989769

Blue Star (Every Thursday 9:30pm)
ေခါင္းေဆာင္ - ကိုသန္႔လိႈင္ထြန္း Ph 93861259

Lantor Residence (Every Monday 9:30pm)
ေခါင္းေဆာင္-ဆရာေတာ္ေစာၾသဂတ္စတပ္ Ph 98421323

Leng Kwang Home (Friday Fortnightly, 7:30pm)
ေခါင္းေဆာင္-ဆရာမဇင္မာသြင္ Ph 91009296အသင္းေတာ္
ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းအစီအစဥ္  Bible Study 13:00,  Worship 13:30
နယကသင္းအုပ္ - ဆရာေတာ္ဦးစတီဗင္  62741383  stephen@jbcs.org.sg
သင္းအုပ္ဆရာ-ေစာၾသဂတ္စတပ္ 98311323  sawaugustus@jbcs.org.sg
ဆရာေတာ္မ်ိဳးသူ 90068912  matthewkuku@jbcs.org.sg
ဆရာရဲ၀င့္လတ္  81331526  yewintlatt@jbcs.org.sg
ဆရာမဇင္မာသြင္  91009296   par.poo@gmail.com

ဥကၠဌ   president@jbcs.org.sg
ဒုဥကၠဌ vice.president@jbcs.org.sg
အတြင္းေရးမႈး  secretary@jbcs.org.sg

တနဂၤေႏြေန႔အစီအစဥ္မ်ား
သမၼာက်မ္းစာသင္ၾကားျခင္း 12:30 - 1:30
၀ၽတ္ျပဳစည္းေ၀းၾကီး - 1:30 - 3:30
ကေလးဥပုဒ္စာေျဖ 1:30 - 3:30
လူငယ္မိတ္သဟာရ 4:30 - 6:30
အမ်ိဳးသမီးမိတ္သဟာရ  4:30 - 6:00
အမ်ိဳးသားမိတ္သဟာရ  4:30 - 6:00 (2nd & 4th weeks)

အသင္းေတာ္ ဆုေတာင္းစည္းေ၀း  အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးည ၇း၃၀
လစဥ္ ပထမတနဂၤေႏြ  ၁၂း၀၀-၁း၀၀

သံစံုေလ့က်င့္ျခင္း  အပတ္စဥ္ ေသာၾကၤာည ၇း၀၀

Praise & Worship Practise အပတ္စဥ္ ေသာၾကၤာည ၇း၃၀

Bible Study and Healing Ministry (FOB Festival of Praise)  လစဥ္ ပထမအပတ္ စေနည ၇း၃၀  (ညေနစာ ၆း၀၀)


Judson Baptist Church SINGAPORE  ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ စင္ကာပူ
45 Thomson Road  Singapore 307584
********************************************************

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

သူ႔အမႈအရာကိုအခ်င္းခ်င္းရႈမွတ္ၾကပါ - ညီအစ္ကိုၾကီး ဦးတင္ေမာင္ထြန္း
 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္။           ။ တကယ့္တကယ္ ပုခက္လႊဲရတဲ့ သူေတြက ဖခင္ေတြပါဗ်ာ။ ̏ပုခက္လႊဲ ေသာ လက္သည္ ကမၻာကို လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္ ̋ ဆိုတဲ့ စကားကို ျပန္လည္ ေခ်ပ လိုတဲ့ စကားကေတာ့-- ̏ပုခက္လႊဲေသာ လက္ပိုင္ရွင္ စစ္စစ္ (ဖခင္) သည္ ကမၻာေပၚတြင္ တုန္လႈပ္ ေျခာက္ျခားေနသည္။ ̋ ပါဘဲဗ်ာ။ ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဆိုေတာ့ ကမၻာလံုးလံုးေပၚက ဝင္ေငြဆိုတဲ့ ထိုင္ခံု ေဒါက္တစ္ေခ်ာင္း ေပၚမွာ ရပ္၊ အသံုး စရိတ္ကို ပုခံုးထမ္းရင္းနဲ႕ ပုခက္ေတြ အားလံုုးကို လႊဲေပးေနရလို႕ပါဘဲဗ်ာ။ (မရဏာႏိုင္ငံသို႔သြားရာလမ္းစာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသည္)


 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

သကၠရစ္ ၇၁၅ ခန္႕ တြင္ ေမြးဖြားသည္ ဟု ခန္႔ မွန္းသည္။

စတုတၳေၿမာက္ ေမြး သ ၿဖင္႕ Rabia ( အာရဗီဘာသာ ၿဖင့္) ဟု မွည့္ေခၚ သည္။ မိဘ မ်ား သည္ အလြန္ ဆင္းရဲႀက ေသာ္လည္း ကြ်န္ မ်ားေတာ့ မဟုတ္ ႀက။ မ်ဳိးရုိးဂုဏ္ေတာ့ ရွိ ၾကသည္။ ဖခင္ ကြယ္လြန္ ၿပီးခ်ိန္တြင္၊ ဘာဆရာ ၿမိဳ႕ႀကီး အငတ္ေဘး ႀကဳံခဲ႔၏။

ရာဘီယာ လဲ မိသားစုႏွင္႔ ခြဲခြာခဲ့ ရ ၿပီး ကုန္သည္ လွည္းတန္း ေနာက္ လိုက္ခဲ့ ရာ၊ ဓါးၿပ တုိက္ ခံရ ၿပီး ၊ ကြ်န္ အၿဖစ္ ေရာင္း ခ်ခံ ခဲ့ရ သည္။ သခင္ အသစ္ သည္လည္း ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ ခုိင္း ေစသူ ၿဖစ္၏ ။ ရာဘီယာ သည္၊ ေန႔စဥ္ ဥပုသ္ ေစာင့္ ၍ ညဥ့္နက္ သည္ ထိ၊ ဆုေတာင္း ဝတ္ၿပဳ မႈ မ်ားၿဖင့္ ေနထုိင္ ခဲ့၏ ။ တစ္ည တြင္ သူမ၏ ဆုေတာင္း ကို သခင္ ျဖစ္သူ ၾကားသိ လိုက္ရသည္။ ယင္း ဆုေတာင္း မွာ – “အရွင္၊ က်ေနာ္မ်ိဳးမ သည္ – တစ္ရံမလပ္ ဝတ္ၿပဳ လုိ ပါ ေသာ္လည္း သူ တ ပါး ၏ ေက်း ကၽြန္ ဘဝ တြင္ ဤမ်ွသာ ဝတ္ၿပဳ ႏုိင္ပါ၏။ ကြ်န္ အ ၿဖစ္ မွ လြတ္လ်င္မူ ေန႔ ည မ ၿပတ္ ဝတ္ ၿပဳ ေန မည္ သာ ၿဖစ္ ပါ သည္” – ဟူ၏။

ယင္း ဆုေတာင္းကို ၾကား၍ သခင္ ျဖစ္သူက နံ နက္ တြင္ “သူငယ္မ.. သင္ကဲ႕သုိ႕ သူေတာ္စင္ တစ္ ဦး ငါ့ အိမ္ ၌ ရွိ ေန လွ်င္ ပင္ ေကာင္း ၏။ သင္သည္ ဤ အိမ္ ၌ သခင္ အၿဖစ္ ေနလုိ ကလည္း ေန ႏုိင္၏ ၊ မ ေန လုိလ်ွင္လည္း ကြ်န္ အၿဖစ္ မွ လြတ္၍ သြား လုိ ရာ သြား ႏုိင္ ၏” ဆုိ ေသာ္ ၊ သူမလဲ ဘာဝနာ စြဲစြဲ ၿမဲၿမဲ ပြား မ်ား ႏုိင္ ရန္ အ တြက္ ခြင့္ပန္၍ အိမ္ မွ သဲ ကႏာၱရ ဖက္ သုိ႕ထြက္ ခြာ ခဲ့၏။ ေန႔ ည ဘာဝနာ – ပြား မ်ား ခါ ၊ ဉာဏ္ အ လင္း ရ ခဲ့သည္။ သူ မ ၏ တ ရား ေရွ႕ ေဆာင္ ပုဂၢဳိလ္ မွာ Hazrat Hassan of Basra ၿဖစ္သည္။

သူ႔ တြင္ အုိးျခမ္းကြဲ တစ္ ခု ၊ ဖ်ာႀကမ္း တစ္ခ်ပ္ ႏွင့္ ေခါင္းအုံး ေသာ ခဲ လုံး တစ္လုံး သာ ပုိင္ဆုိင္မႈ ဟူ၍ ရွိခဲ႕ သည္။ သူ သည္ မအိပ္မေန တရား ၿပင္း က်င္႕ႀကံ ေနထုိင္သူ ဟု ေက်ာ္ေဇာ ၏။ သူမ ေက်ာ္ေဇာ လာသည္ ႏွင္႕ အ မွ် ဆည္းကပ္သူမ်ား လည္း ေပါမ်ားလွ ၏။ တရားစစ္ သူ၊ တရား ဖလွယ္သူ မ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ လက္ဆက္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈ မ်ား တြင္ ဘာဆရာ ၿမဳိ႕စား ပင္ ပါ ဝင္ခဲ့၏ ။

အရွင္အား အရွင္ အျဖစ္ သူ႕အတိုင္း သူ ခ်စ္ရမည့္ ခ်စ္ျခင္း တြင္ အေၾကာက္ႏွင့္ အေျမွာက္ မပါေစရ ဟူေသာ Concept of Divine Love အေတြးအေခၚကို ဆူဖီေလာက တြင္ ရဘီယာ သခင္မက စတင္ ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့သည္ ဟု ဆူဖီ ေလာကတြင္ အသိ အမွတ္ ျပဳၾက ရသည္။ ဘုရား သခင္ ထံေတာ္တြင္ – အျပစ္ အတြက္ အာပတ္ေျဖ ဝန္ခ် ေတာင္းပန္ ခြင့္သည္ – ဘုရားသခင္ ထံေတာ္ မွ ေကာင္းခ်ီး ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း ေဟာေျပာ ပို႔ခ် ခဲ့၏။ မိမိ ၏ အကုသိုလ္ ကို သိျမင္ ေနာင္တ ရသူ တို႔ အတြက္ အျခားသူတို႔ ထက္ ေကာင္းကင္ ဘံု တံခါး ပြင့္လြယ္သည္ ဟု သင္ၾကား၏။ ဘုရား သခင္၏ တပည့္ေတာ္ ေကာင္း တစ္ဦးသည္ ေကာင္းကင္ ဘံု ကို ေမ်ွာ္ျခင္း လည္းေကာင္း၊ ငရဲ ကို ေၾကာက္ရြံ႕၍ လည္းေကာင္း၊ တစ္ျခား တစ္ပါးေသာ အစြဲ၊ အေမ်ွာ္မ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်ဥ္းကပ္ ေန မႈ မ်ားသည္ ကန္႔လန္႔ကာ ၏ အကြယ္မွ ခ်ဥ္းကပ္မႈ မ်ားသာ ျဖစ္၏ ဟု သင္ ၾကား ေပးခဲ့သည္။

ငရဲ ကို ေၾကာက္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ဆည္းကပ္ မိပါက ကၽြန္မသည္ ငရဲ၌ ခံရပါေစသား။ ဂ်ႏၷသ္သုခဘံု သို႔ အေမ်ွာ္စိတ္ျဖင့္ ဆည္းကပ္ မိပါ က ကၽြန္မအား ဂ်ႏၷသ္သုခ ဘံုမွ ခ်န္လွပ္ထားပါ၊ အရွင့္အား အရွင့္ အတိုင္းသာ ဆည္းကပ္မႈ မွန္ကန္ပါမူ ကၽြန္မအား ျငင္းပယ္ေတာ္ မမူ ပါႏွင့္ အရွင္ – ဟူ၏။

ရာဘီယာ သခင္မသည္ အမ်ိဳးသမီး ဆူဖီမ်ားထဲ တြင္ နာမည္ အေက်ာ္ဆံုး သူ ျဖစ္၏။ သက္ေတာ္ ၈၅ ခန္႔တြင္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ ၌ ကြယ္လြန္ ခဲ့၏။ ကြယ္လြန္ခါ နီး ဆဲဆဲတြင္ တပည့္မ်ားအား – သူမသည္ အရွင့္ထံေတာ္တြင္ အျမဲ ရွိေနမည္ ဟု မိန္႔မွာခဲ့သည္။ သူမ၏ အၾကား အျမင္ ရမႈ၊ စိတ္အင္အား ႀကီးမားမႈ ပါးစပ္ရာဇဝင္ မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း အေတြးအျမင္ႏွင့္ ဘဝ ျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္း ကို သာ ေဖာ္ျပေဝငွ ရန္ သင့္ေတာ္ပါသျဖင့္ ဤမ်ွ အက်ဥ္း ေဝငွ လိုက္ပါသည္။

………………….

ဓမၼနဒီ တြင္ တင္ရွိထားေသာ -
အကို – U Maung Maung Ko ၏ စာ ျဖစ္ျပီး ေဇယ်ာဘေလာက္မွတဆင့္ ေဖၚျပပါသည္။

 


အစၥေရးရာဇ၀င္မွာ ဂ်ဴဒစ္ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီး သူေတာ္စင္၊ သူရဲေကာင္းတစ္ဦး BC 7 ေလာက္က ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အစၥေရးႏိုင္ငံႏိုင္ငံကို Assyria ဆိုတဲ့လူမ်ိဳးရဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဟိုလိုဖန္းနဲ႔ စစ္တပ္ၾကီးက ႏွစ္နဲ႔ခ်ီျပီး ၀န္းရံထားပါတယ္။ ငတ္ျပက္၊ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္သားမ်ားအတြက္ လက္နက္ခ်အရံႈးေပးဖို႔ စီစဥ္ေနခ်ိန္ ဂ်ဴးဒစ္ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးက သူမနဲ႔အတူအေဖၚအမ်ိဳးသမီး၂ေယာက္ ျမိဳ႔ျပင္ထြက္ျပီး၊ ေလ့လာလိုေၾကာင္းေျပာေတာ့ အစၥေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။
ဘယ္သူမွ ျမိဳ႔ျပင္ထြက္ခြင့္မရေပမဲ့ ဂ်ဴးဒစ္တို႔ ထြက္ခြင့္ရျခင္းဟာ သူမရဲ့ ေျဖာင့္မတ္မႈကို ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာခ်မ္းသာတဲ့ ခင္ပြန္းသည္ရဲ့ လွပတဲ့ ဇနီးသည္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ငယ္ရြယ္စဥ္မွာပင္ ခင္ပြန္းကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။ မုဆိုးမဘ၀မွာ အလွအပေတြေဘးခ်ိတ္၊ မုဆိုးမ၀တ္စံု၀တ္ျပီး ေျဖာင့္မတ္စြာေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္အိမ္ေထာင္လဲမျပဳေတာ့သူျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ားေလးစားရသူျဖစ္ပါတယ္။
အစၥေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားခြင့္ျပဳခ်က္ရျပီးေနာက္ ဟိုး .. ခင္ပြန္းသည္ရွိစဥ္က၊ လွပတဲ့ ၀တ္စံုမ်ားကို၀တ္ဆင္ျပီး၊ လွပစြာဖီးလိမ္း၊ အေဖၚ အေစခံအမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ျမိဳ႔ျပင္ထြက္ခ်ိန္၊ Assyria စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးလိုက္ပါတယ္။ လွပလြန္းတဲ့အတြက္ စစ္တပ္တြင္းမွာ သတင္းျပန္႔သြားျပီး၊ ေနာက္ဆံုး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးနဲ႔ပင္ မၾကာခဏ ေတြ႔ဆံုရပါတယ္။ သူက အမွန္အတိုင္းေျပာျပပါတယ္။ အစၥေရးမ်ား ျမိဳ႔တြင္း ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေနျပီး၊ မၾကာခင္လက္နက္ခ် အရႈံးေပးေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ရႈံးမဲ့ မိမိလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ထံ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းရန္ ျမိဳ႔ျပင္ထြက္ခြင့္ေတာင္းျပီး၊ ေန႔စဥ္ဆုေတာင္းရန္ ျဖစ္ပါတယ္ ေျပာျပပါတယ္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဟာ လွပ၊ ဆြဲေဆာင္မႈ အျပည့္ရွိတဲ့ ဂ်ဴးဒစ္နဲ႔ ေျပာစကားမ်ားအတိုင္း ေစာင့္ၾကည့္၊ ဆုေတာင္းခြင့္ေပးပါတယ္။ ၄ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက လွပေခ်ာေမာ၊ ခ်က္ခ်ာလွတဲ့ ဂ်ဴးဒစ္ကို ညစာပြဲနဲ႔ ဖိတ္ေခၚဧည့္ခံရင္း၊ ညအခ်ိန္မွာ ယစ္မူးေနတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဟိုလိုဖန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ေခါင္းျဖက္၊ သတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ညတြင္းျခင္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ့ ေခါင္းျပက္ကို ထုပ္ယူျပီး၊ အစၥေရးႏိုင္ငံ တံတိုင္းအတြင္း ျပန္၀င္သြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဦးေခါင္းကို ေနာက္ေန႔မနက္မွာ အစၥေရးျမိဳ႔တံတိုင္းေပၚခ်ိတ္ျပီး၊ အလြန္အားၾကီးလွတဲ့ Assyria စစ္တပ္ကို အစၥေရးစစ္တပ္မ်ား ျမိဳ႔ျပင္ထြက္တိုက္ခုိက္ပါတယ္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး က်ဆံုးမွန္းမသိေသးတဲ့ အင္အားၾကီးမားတဲ့ Assyria စစ္တပ္ၾကီးက ျမိဳျပင္ထြက္လာတဲ့ အစၥေရးစစ္တပ္ကို ၀မ္းသာအားရစြာ တိုက္ခိုက္ေနခ်ိန္မွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို သတင္းပို႔မဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ေခါင္းမပါတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဟိုလိုဖန္း ခႏၱာကိုယ္ကိုပဲ ေတြ႔ျပီး ထိတ္လန္႔တၾကားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အၾကိတ္အနယ္ စစ္တိုက္ေပမဲ့ စိတ္ဓါတ္က်သြားတဲ့ Assyria စစ္တပ္နဲ႔ အားနည္းေပမဲ့ စိတ္ဓါတ္တတ္ၾကြေနတဲ့ အစၥေရးစစ္တပ္ကို အျပင္အထန္တိုက္ခိုက္ရင္း ေနာက္ဆံုး အစၥေရးတို႔ အႏိုင္ရရွိသြားခဲ့ပါတယ္။

အႏိုင္ရရွိတဲ့ အစၥေရးႏိုင္ငံသားမ်ားဟာ မုဆိုးမ သူေတာ္စင္ ဂ်ဴးဒစ္ကို သူရဲေကာင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ဴးဒစ္ဟာ ငယ္ရြယ္၊ လွပေသးခ်ိန္၊ လက္ထပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းသူမ်ားစြာရွိေပမဲ့ သူမအသက္ရွင္ေနသမွ် ခင္ပြန္း မာနာစဲ ကြယ္လြန္၊ ျမဳတ္ႏွံသျဂၤဳလ္ျပီးအခ်ိန္မွစျပီး မည္သည့္ ေယာကၤ်ားတစ္ဦးကိုမွ မိမိကိုယ္ကို မေပးအပ္ခဲ့ပါ။ အသက္ရြယ္ တစ္ရာ့ငါးႏွစ္တိုင္ေအာင္ ခင္ပြန္း မာနာစဲအိမ္မွာ ေနထိုင္ျပီး သူမရဲ့ အေစခံကိုလဲ ကြ်န္အျဖစ္က လြတ္လပ္ခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူမဟာ ဘက္သုလိယျမိဳ႔မွာ ေသဆံုးျပီး ခင္ပြန္း မာနာစဲရဲ့ သခ်ၤိဳင္းဂူမွာ ျမဳတ္ႏွံသျဂၤဳလ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ သူမပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းအားလံုးကို ေ၀ငွေပးခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ဴးဒစ္အသက္ရွင္စဥ္အခ်ိန္အတြင္းနဲ႔ သူမေသဆံုးျပီး ေနာက္ေနာင္ကာလ ၾကာျမင့္သည့္အခ်ိန္တိုင္ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ားကို မည္သူမွ လာေရာက္ဒုကၡေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

ဂ်ဴးဒစ္၀တၱဳ အတိုခ်ံဳးေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာ၊ ဂ်ဳးဒစ္အခန္း အစအဆံုးကို ေဒါင္းလုပ္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
Link
https://sites.google.com/site/mdycym/-2_Judith.pdf?attredirects=0

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Because He Lives

God sent His son, they called Him Jesus
He came to love, heal, and forgive.
He lived and died to buy my pardon,
An empty grave is there to prove my Savior lives.
Because He lives, I can face tomorrow.
Because He lives, All fear is gone.
Because I know He holds the future,
And life is worth the living just because He lives.


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

ေန႔ရက္အစဥ္ ဂရုနာ
အသစ္ခံစားရသည္
အသက္တာ၏ လမ္းခရီး
ေန႔ရက္တိုင္းမွာ
ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ပတ္ရစ္မူသည္။

ေကာင္းျမတ္ခဲ့သည္
မေန႔က ေကာင္းျမတ္သည္ ..ယခု
ေကာင္းျမတ္ဦးမည္ ..ေရွ႔အနာဂါတ္မွာ
ခ်ီးမြမ္းမည္ ကိုယ္ေတာ္
ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းကို
ခ်ီးမြမ္းေနမည္ ေန႔ရက္အစဥ္တိုင္း

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)


ခံစားရ ဆုေက်းဇူးေကာင္းၾကီးမဂၤလာ
ေရတြက္လို႔ ခ်ီးမႊမ္းကာ သီဆိုမည္
အသက္ေမြးေလာက္ေသာ အစာကို ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း
ေပးသနားေတာ္ မူေသာေၾကာင့္ေက်းဇူးတင္သည္

Cho:   သာယာေသာျမစ္နားသို႔ လမ္းျပခဲ့ျပီ
စိမ္းလန္းေသာ အရပ္၌အိပ္ေစမူျပီ
ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစျပီ
ေက်းဇူးေတာ္ ကာလ၏ ေန႔ရက္မ်ား