မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, Mar 06th

Last update11:29:45 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ကြ်န္ေတာ္နားလည္ေသာ “ေရွမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားျခင္း (Predestination)” - ေလာမဲ

ကြ်န္ေတာ္နားလည္ေသာ “ေရွမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားျခင္း (Predestination)” - ေလာမဲ

E-mail Print PDF

ဘုရားသခင္မွ ေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္ဆိုေသာအယူ၀ါဒ (Predestination Theology) သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားအၾကားရိွေနခဲ့ၿပီး နက္နဲေသာအယူ၀ါဒတခုျဖစ္ပါသည္။ တဘက္တြင္ လည္းဘုရားသခင္သည္ လူသားတိုင္းကိုခ်စ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပးထားသည္ဆိုေသာ အယူ၀ါဒႏွင့္ထိပ္တုိက္ ရင္ဆိုင္ေနသျဖင့္ သူတဖက္ ကိုယ္တဖက္ အေနထားပံုစံမ်ိဳးမွာရိွေနပါသည္။ ကြ်န္ ေတာ္၏ယံုၾကည္ခ်က္တခုမွာ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ မမွားႏိုင္၊ လူသားမ်ားနားလည္မႈ၊ သမၼာ တရား၏အနက္အဓိပၸါယ္ေဖၚမႈမွလြဲမွားခ်က္မ်ားရိွႏိုင္သလို လူသားမ်ားနားမလည္ေသးေသာ အေျခ အေန မ်ားတြင္လည္းရိွႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ “ကြ်န္ေတာ္နားလည္ေသာေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားထားျခင္း (Predestination)” ကိုေရးသားရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္၏ Predestination ကိုပံုေဖၚျခင္းအား နားမလည္ပါက ကြ်န္ေတာ္၏ အမွားသာျဖစ္ပါမည္၊ သမၼာတရား ႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏အမွားမဟုတ္ပါ။

ဘုရားသခင္ႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္သည္ ဤစၾကၤ၀ဏာရိွအနက္နဲဆံုးေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ဤနက္နဲ ေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တရားအားပံုေဖၚရာတြင္ ငယ္စဥ္ဘ၀က ေက်ာင္းမွာသင္ခဲ့ရေသာ မ်က္မျမင္ ၇ ဦး ဆင္ကိုမေတြ႔ဖူးသျဖင့္ လက္ျဖင့္ထိေတြ႔စမ္းသပ္ၿပီးေဖၚျပေနေသာပံုျပင္ေလးကိုသတိရမိပါသည္။ မိမိတို႔၏အ ထိအေတြ႔ တနည္းအားျဖင့္အေတြ႔အႀကံဳအတိုင္းေဖၚျပေနပံုမွာ တဦးႏွင့္တဦးကြဲလြဲေနၿပီး ညွင္းခံုစရာျဖစ္ေန ပါသည္။ တခ်ိဳ႔မွာ လံုး၀ထိပ္တိုက္ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနပါသည္။ ဆင္အၿမီွးကိုကိုင္တြယ္္ေဖၚျပသူႏွင့္ ဆင္ စြယ္၊ ဆင္ေျခေတာက္ကိုယ္မိသူမ်ား ဆန္႔က်င္ဖက္ေနအထားတြင္ရိွပါသည္။ သူတို႔ကိုယ္ေတြ႕ႏွင့္ေဖၚျပ ခ်က္သည္မမွားသလို အမွန္ကိုလည္းမရပါ။ သို႔ေသာ္တဦးေနရာတြင္တဦးလွဲလွယ္ၿပီး ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္ပါ ကအမွန္တရားႏွင့္နီးစပ္လာႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္၏ယံုၾကည္ခ်က္တခုမွာ သမၼာက်မ္းစာကိုအနက္ဓိပၸါယ္ေဖၚရာတြင္ ေခါင္းစဥ္တခု ေအာက္တြင္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ယူၿပီးပံုေဖၚတတ္ရန္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ ေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ တခုႏွင့္တခုဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနႏိုင္၏။ ၎ဆန္႔က်င္ဖက္ ၂ခုလံုးကိုယူၿပီး ပံုေဖၚႏိုင္ရန္လိုပါသည္။  တခုကိုယူၿပီး တခုကိုမခ်န္ထားသင့္ပါ။

ယံုၾကည္သူအမ်ားစုနားလည္ေနေသာ ဆန္႔က်င္ဖက္အေနအထားတြင္ရိွသည့္က်မ္းပိုဒ္ ၂ပိုဒ္ကိုေလ့လာၾက ပါစို႔။

ငါတို႔ဘုရားသခင္သည္ ေလာင္ေသာမီး ျဖစ္ေတာ္မူ ၏။ ေဟၿဗဲ ၁၂း၂၉

ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁ေယာ ၄း၈

တရား ၄း၂၄၊ ေဟရွာယ ၆၆း၁၅၊ ဒံေယလ ၇း၉

ေယာ ၃း၁၆၊

ဘုရားသခင္သည္ ေလာင္ေသာမီးျဖစ္သည္ ဆိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာ ျပတ္သားေသာ တရားစီရင္ျခင္း ႏွင့္ ႀကီး မားေသာဘုန္းတန္ခိုးအာဏာကို ဆိုလိုပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေသာ္လည္း အျပစ္ကိုမုန္း၏ (ဆာလံ ၅း၅၊ ၄၅း၇၊ ၁၁၉း၁၀၄၊ ၁၁၉း ၁၂၈၊ သုတၱံ ၆း၁၆-၁၉၊ ၈း၁၃၊ ဇာခရိ ၈း၁၇၊ ေဟၿဗဲ ၁း၈-၉)။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ေလာကသားမ်ားကို ခ်စ္ေသာ္လည္း ေနာင္တမရ ေသာအျပစ္သားမ်ားကို ဆံုးမ၊ တရားစီရင္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္ ၂ခုလံုးမွန္ၿပီး လက္ခံႏိုင္ရမည္။

အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္ ၂ခုမွ တခုကိုယူတခုကိုပယ္လွ်င္ ရရိွလာသည့္အယူ၀ါဒတခုမွာ- “ဘုရားသခင္သည္ အတိုင္း ဆမဲ့ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွင္ျဖစ္ၿပီး လူသားအားလံုးကိုခ်စ္၏။ လူသားအားလံုးသည္ အျပစ္သား မ်ား ျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ အျပစ္ရိွေသာလူသားမ်ားကို ရက္စက္စြာမရဏာငရဲမီးထဲသို႔ခ်မွာ မဟုတ္။” သမၼာက်မ္းစာကိုင္လွ်က္ ဤကဲ့သို႔ ျခားနားေသာအယူ၀ါဒကို သင္းၾကားေနေသာ ဂိုဏ္းဂဏမ်ားရိွေနပါၿပီ။

ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားထားျခင္းသီအိုရီ

၎သီအိုရီကို အရင္ဆံုးစတင္ေဟာေျပာခဲ့သူမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးစိန္႔ၾသဂတ္စတင္း ( St Augustine or Augustine of Hippo) ျဖစ္သည္။ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ရက္ ၃၅၄ တြင္ေမြးဖြါးၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ သကၠရာဇ္ ၄၃၀ တြင္ ေသဆံုးခဲ့ ပါသည္။ ၎သီအိုရီကို လက္ဆင့္ကမ္း ေဟာၾကားခဲ့သူမ်ားမွာ ဂ်ာမန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး မာတင္လူသာ (၁၄၈၃-၁၅၄၆)၊ ျပင္သစ္ဓမၼပညာရွင္ ဂြ်န္ကယ္ဗင္ (  France Theologian and Pastor John Calvin)၊ ၁၅၀၉-၁၅၆၄ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။


အေျချပဳက်မ္းပိုဒ္မ်ား

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္ အမ်ားေသာညီတို႔တြင္သားဦးျဖစ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ေ႔ရွမဆြက သိေတာ္မူေသာသူတို႔ကို သားေတာ္၏ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ တညီတည္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ေ႔ရွမဆြက ခဲြခန္႔ မွတ္သားေတာ္မူ၏။ ထုိသို႔ခဲြခန္႔မွတ္သားႏွင့္ေသာသူတို႔ကို ေခၚေတာ္မူ၏။ ေခၚေတာ္မူေသာ သူတို႔ကို လည္း ေျဖာင့္မတ္ရာ ၌တည္ေစေတာ္မူ၏။ ထုိသို႔တည္ေစေတာ္မူ ေသာသူတို႔ကိုလည္း ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူ ၏။  ေရာမ၈း၂၉

ကိုယ္ေတာ္၏ အလိုရွိသည္ အတိုင္း၊ ေရွးမဆြက လက္ေတာ္ျဖင့္ ခြဲခန္႔မွတ္သားေတာ္မူႏွင့္သမွ်တို႔ကို ျပဳျခင္းငွါ ဘိသိက္ေပးေတာ္မူေသာ သားေတာ္ျမတ္ေယရႈကို ဤၿမိဳ႔၌ရန္ဘက္ျပဳ၍ စည္းေဝးၾကၿပီ၊ အမွန္ျဖစ္ပါ၏။ တမန္ေတာ္ ၄း၂၈

ဤကမၻာမတည္မရွိမွီ၊ ငါတို႔၏ဘုန္းအသေရျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူေသာပညာ၊ နက္နဲေသာ အရာ၌ ဝွက္ထားေသာ ဘုရားသခင္၏ ပညာကိုငါတို႔သည္ျပသၾက၏။ ၁ေကာ ၂း၇

ထိုဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ေတာ္္ မူေသာ သားေတာ္ေၾကာင့္၊ ငါတို႔အား ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္၏ ဘုန္းအသေရကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ ငါတို႔သည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ သားအရာကို ရမည္အေၾကာင္း၊ အလို ေတာ္ရွိေသာ ေစတနာအတိုင္း ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔ မွတ္သားေတာ္မူ၏။ ဧဖက္ ၁း၅

မိမိေစတနာ၏ အလိုေတာ္သို႔လိုက္၍ အလံုးစံုတို႔ကို စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္မူတတ္ေသာ သူ၏ႀကံစည္ ျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔မွတ္သား ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ငါတို႔သည္ ထိုခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အေမြခံ ျဖစ္ၾက၏။ ဧဖက္ ၁း၉

သင္တို႔သည္လည္း ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာဧဝံေဂလိတရားတည္း ဟူေသာ သမၼာတရားကို ၾကားနာရ၍ ထိုခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၿပီးမွ၊ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ တံဆိပ္ခပ္ျခင္းကို ခံရၾကၿပီ။ ဧဖက္ ၁း၁၁

ဘုရားသခင္က၊ ငါသည္ေက်းဇူးျပဳလုိေသာသူကိုေက်းဇူးျပဳမည္။ သနားလိုေသာသူကို လည္းသနားမည္ ဟုေမာေရွကိုမိန္႔ေတာ္မူ၏။  ထုိေၾကာင့္၊ လုိခ်င္ေသာသူသည္ တတ္ႏုိင္သည္မဟုတ္။ ေျပးေသာသူ သည္လည္း တတ္ႏိုင္သည္မဟုတ္။ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူေသာဘုရားသခင္သာလွ်င္ တတ္ႏုိင္ ေတာ္မူ၏။ ေရာမ ၉း၁၅-၁၆

အုိးထိန္းသမားသည္အိုးေျမကို ပိုင္သည္မဟုတ္ေလာ။ အုိးေျမတပံုတည္းႏွင့္ အိုးျမတ္၊ အုိးယုတ္ ကိုလုပ္ပိုင္သည္မဟုတ္ေလာ။ ေရာမ ၉း၂၁


ဘုရားသခင္ ေရြးေကာက္ ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာအႀကံေတာ္သည္ အက်င့္အားျဖင့္ မတည္၊ ေခၚေတာ္မူေသာသူ၏ အလုိေတာ္အား ျဖင့္ တည္မည္အေၾကာင္း၊ သားမဘြားမွီ၊ ထုိသားတို႔သည္ ေကာင္းေသာ အက်င့္၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ကိုမက်င့္မွီ၊  သားအႀကီးသည္ သားအငယ္၌ ကြၽန္ ခံရလိမ့္မည္ဟု ထုိမိန္းမအား ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူ၏။  ထုိသို႔ႏွင့္အညီ၊ ယာကုပ္ကို ငါခ်စ္၏။ ဧေသာ ကိုမုန္း၏ဟု က်မ္းစာလာသတည္း။ ေရာမ ၉း၁၁-၁၃

ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊

သင့္ကို အမိဝမ္းထဲ၌ ငါမဖန္ဆင္းမွီ သင့္ကုိငါသိၿပီ။ မဘြားမွီကပင္ သင့္ကိုငါသန္႔ရွင္းေစ၍၊ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အဘို႔၊ ပေရာဖက္အရာ၌ ခန္႔ထားၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယရမိ ၁း ၄-၅


ကမာၻမတည္ရိွမီွ၊ လူသားမ်ားမေမြးဖြါးခင္ကတည္းက ဘုရားသခင္သည္ အေယာက္စီတိုင္းကို ခြဲခန္႔မွတ္ သားထား၏။ ထာ၀ရအသက္ရရိွမည့္ သူမ်ား၏နံမည္စာရင္းကို အသက္စာေစာင္တြင္ ႀကိဳတင္ေရးသြင္းထား ပါသည္။ အသက္စာေစာင္တြင္စာရင္း၀င္သူမ်ားသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူဘုန္းေတာ္၀င္စားရမွာျဖစ္သည္။ ဖန္ဆင္းရွင္ထာ၀ရဘုရားသည္ လူသားမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရိွၿပီး ေပးလိုေသာသူကို ေပးႏိုင္၏။ ေခၚေတာ္ မူေသာသူမ်ားစြာရိွေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ေသာသူအနည္းငယ္သာရိွ၏။ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္ ျခင္းအ တြက္ လူမ်ားကိုေရြးေကာက္ေတာ္မူ၏။

 

လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္

ကြ်န္ေတာ္တို႔လူသားမ်ားတြင္လည္း ဘုရားသခင္မွေပးထားေသာလြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။ သားေတာ္သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္လက္ခံမွသာ ကယ္တင္ျခင္းကိုရရိွမွာျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ သားေတာ္သခင္ေယရႈကိုမလက္ခံ မယံုၾကည္ပါက ကယ္တင္ျခင္းမရႏိုင္။ ခမည္းေတာ္ဆီသို႔ ၎၊ ပရတိသုဘံုသို႔၎ ေရာက္ရိွရန္ သခင္ေယရႈ၏ ကားတိုင္လမ္းတခုသာရိွ၏။ ကားတိုင္လမ္းကိုမေရြး လွ်င္ ခမည္းေတာ္ဆီသို႔၎ ပရတိသုဘံုဆီသို႔၎ ေရာက္ရန္္မရိွပါ။ ပရဒိသုဘံုႏွင့္ မရဏာငရဲ ဆိုေသာ ေရြးခ်ယ္ရန္ လမ္းႏွစ္လမ္းကိုေပးထားသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ သခင္ ၂ဦး၏အေစ ခံ၍မရ၊ တဦးကိုေရြးၿပီး တဦးကိုျငင္းပယ္ရမည္ (မႆဲ ၆း၂၄၊ လုကာ ၁၆း၁၃)။ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူသားမ်ားကို အုပ္စိုးပိုင္ခြင့္ရိွ၏။ ဘုရားသခင္ကိုအုပ္စိုးခြင့္ေပးမေပး အေယာက္စီတိုင္း၏ ေရြးခ်ယ္မႈေပၚမူ တည္ပါသည္။ လူသားမ်ားကို အုပ္စိုးခြင့္ရိွေသာ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားအေပၚ ပညတ္တရားထားရိွ ပိုင္ခြင့္ရိွ၏။ ပညတ္တရားကို လိုက္နာရန္မူ လူသားမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ေပးထား၏။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဧဒင္ဥယာဥ္ထဲမွ ေကာင္းမေကာင္းသိကြ်မ္းရာအပင္မွ အသီးကို မစားရန္ ပညတ္ထားၿပီး စားလွ်င္ဧကန္ အမွန္ေသရမည္ မစားပါက ထာ၀ရအသက္ရွင္ရမည္ဆိုေသာ ေရြးခ်ယ္ရန္လမ္းႏွစ္လမ္းကို ေပးထားပါ သည္။  အာဒံ ႏွင့္ ဧ၀အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရိွပါက နဂိုကတည္းက ၎အပင္ကို ေကာင္းကင္ တမန္ မ်ား သို႔မဟုတ္ မီးစက္လက္ႏွက္ႏွင့္တကြ ေခရုဗိမ္ ( ကမာၻဦးက်မ္း ၃း၂၄) ႏွင့္အေစာင့္ခ် ထားမည္ျဖစ္ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကေနဦးကတည္းက အာဒံႏွင့္ဧ၀ သစ္သီးစားၿပီး အျပစ္သားဘ၀ ေရာက္ရန္ ေရွးမ ဆြကတည္းက ခြဲခန္႔မွတ္သားထားတာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာ၏။

ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ပင္ရိွေၾကာင္း ေယာရႈ ၁၄း၁၅ တြင္ေတြ႔ရပါသည္။

သို႔မဟုတ္ထာဝရဘုရားအား  ဝတ္မျပဳေကာင္းဟု သင္တုိ႔ထင္လွ်င္၊ ျမစ္ႀကီးတဘက္၌ ဘုိးေဘးတုိ႔ ဝတ္ ျပဳေသာ ဘုရား၊ သင္တုိ႔ေနရာ အာေမာရိျပည္သားတုိ႔၏ ဘုရားမ်ားတြင္၊ အဘယ္မည္ေသာ ဘုရားတုိ႔ အား ဝတ္ျပဳမည္အရာ ကို ယေန႔ေရြးၾကေလာ့။ ငါႏွင့္ငါ့အိမ္သား ျဖစ္လွ်င္ ထာဝရဘုရားကိုသာ ဝတ္ျပဳမည္ဟု ဆုိေလေသာ္၊ ေယာရႈ၂၄း၁၅


ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေၾကာင္းေဖၚျပထားသည့္က်မ္းပိုဒ္မ်ား

အသက္ရွင္ျခင္း၊ ေသျခင္း၊ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း၊ က်ိန္ျခင္း တို႔ကိုသင့္ေရွ႔၌ ငါထားသည္ဟု သင့္တဘက္၌ ေကာင္းကင္ေျမႀကီးကို ငါတိုင္တည္၏။ တရားေဟာရာက်မ္း ၃၀း၁၉

အေသခံရ ေသာသူ၏ အေသခံျခင္းအမႈ၌ ငါသည္ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းမရွိ။ ထိုေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲ၍ အသက္ရွင္ၾကေလာ့ဟု အရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယဇေက်လ၁၈း၃၂

ယံုၾကည္၍ ဗတၱိဇံ ကိုခံေသာသူသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ေရာက္လတံ့။ မယံုၾကည္ေသာသူမူကား အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုခံရလတံ့။ မာကု ၁၆း၁၆

ထိုအခါ သူတို႔၏မ်က္စိကို တို႔ေတာ္မူ၍၊ သင္တို႔ယံု ၾကည္ျခင္းရွိသည္အတိုင္း သင္တို႔၌ျဖစ္ေစဟုမိန္႔ေတာ္ မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္ မ်က္စိပြင့္လင္းေလ၏။ မႆဲ ၉း၂၉

လူအခ်ဳိ႔တို႔သည္၊ ေႏွးျခင္းကို မွတ္သည္အတိုင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဂတိေတာ္အရာမွာ ေႏွးေတာ္မမူ။ ငါတို႔တြင္ အဘယ္သူမွ် မပ်က္စီးဘဲ၊ ရွိသမွ်တို႔သည္ ေနာင္တရေစျခင္းငွါ အလုိေတာ္ရွိ၍၊ ငါတုိ႔ကို သည္း ခံေတာ္မူ၏။ ၂ေပ ၃း၉

 

ေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားထားျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပါင္းစည္းသရုပ္ေဖၚျခင္း

ဤအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေပါင္းစည္းရန္ သမၼာက်မ္းမွေဖၚျပထားေသာအမွန္တရားတခ်ိဳ႕ကိုထည့္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ၎က်မ္းပိုဒ္ေဖၚျပခ်က္မ်ားမွာ-

  • ဘုရားသခင္သည္သန္္႔ရွင္းၿပီး ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူ၏၊( ေဟရွာယ ၅း၁၆၊  ေဟရွာယ ၆း၃၊ ထြက္ ၁၅း၁၁၊ ေယာဘ ၃၇း၂၃၊ ဆာလံ ၉း၈၊ ဆာလံ ၃၃း၄-၅၊ ဆာလံ ၃၆း၆)
  • ဘုရားသခင္သည္ တရားသျဖင့္စီရင္ေတာ္မူေသာဘုရားျဖစ္၏၊(ဆာလံ ၅၁း၄၊ ေဒသနာ ၁၂း၁၄၊ ေဟာဟန္ ၅း၂၂-၂၃)
  • ဘုရားသခင္သည္ လူသားတိုင္းကိုခ်စ္ေတာ္မူ၏၊ (ေယာ၃း၁၆၊ ၂ေပ ၃း၉)
  • သခင္ေယရႈသည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူတခ်ိဳ႔အတြက္ အေသခံျခင္းမဟုတ္၊ တေလာကလံုး၏ အျပစ္ကို ကားတိုင္ထက္ယူေဆာင္ၿပီး အေသခံျခင္းျဖစ္။ ( ၂ ေကာ ၅း၁၅၊ ေဟၿဗဲ၂း၉၊ ၁ေယာ ၂း၂၊
  • ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ျဖစ္၏။ (၁တိ ၂း၄၊၆၊ ေယာ ၃း၁၇၊ ေရာမ ၁၀း၉၊ ၁သက္ ၄း၁၄၊

လူသားတခ်ိဳ႔ကို ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးတခ်ိဳ႔ကို မရဏာငရဲအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ တရားသျဖင့္စီရင္ေတာ္မူျခင္း၊ လူသားတိုင္းကို ခ်စ္ေတာ္မူ ေသာ အမွန္တရားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရိွသလို သခင္ေယရႈသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ အေသခံခဲ့ျခင္း၊ ကယ္ တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ျဖစ္သည္ ဆိုေသာသမၼာတရားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရိွ။

လူအေပါင္းတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္၍ သမၼာတရားကို သိေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရွိ၏။ ၁တိ ၂း၄

ဘုရားသခင္သည္ ေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားသည္မွာမွန္ကန္သလို လြတ္လပ္စြာလည္းေရြးခ်ယ္ပိုင္ ခြင့္လည္းေပးထား၏။ ဘုရားသခင္၏အမႈကိုေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိဳ႔ေသာလူမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ေရွးမဆြ ကတည္း က ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္မွာ ထင္ရွား၏။ သာဓကတခုအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္မွ သူ၏ရည္ရြယ္ ခ်က္ Mission အတြက္ ေရွးမဆြကတည္းကသီးသန္႔ခြဲခန္႔မွတ္သားထားေသာသူျဖစ္ေသာ္ လည္း ေရြးခ်ယ္ ပိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ ရွံစုန္ကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ရွံစုန္၏အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္မႀကိဳက္ေသာ အ မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ေဖါက္လြဲေဖါက္ျပန္ အျဖစ္မ်ားကိုေတြ႔ရပါသည္။ ၎ေဖါက္လြဲေဖါက္ျပန္ေသာအသက္တာ သည္ ဘုရားသခင္မွႀကိဳတင္ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္မဟုတ္၊ ရွံစုန္ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ေသာ လမ္းျဖစ္ပါ သည္။ ထိုနည္းတူ ရွင္ဘုရင္ဒါ၀ိတ္ ႏွင့္ သူ႔သား ေရွာလမုန္မင္းႀကီး၏အသက္တာကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါ သည္။


Predestination theology အရ ကယ္တင္ျခင္းထာ၀ရအသက္ႏွင့္ ငရဲက်မည့္သူမ်ားစာရင္း ဘုရားသခင္ တြင္ႀကိဳတင္ရိွေန၏။ ၎စာရင္းသည္ အမွန္ျဖစ္သလို ထပ္ၿပီးေလ့လာလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္နားလည္ရသည္မွာ-

ေနာင္အနာဂတ္ ကမာၻဆံုးမည့္အခ်ိန္ထိ ျဖစ္လာမည့္အရာအေသးစိတ္ ကိုဘုရားသခင္ႀကိဳတင္သိရိွထား၏။ ထို႔ေၾကာင့္လူသားတဦးစီတိုင္း၏ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚတြင္မူတည္ၿပီးမွဘုရားသခင္စာရင္းျပဳစု ထား ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ေရွးမဆြကတည္းကႀကိဳတင္ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသလို ၎အထဲတြင္ ကိုယ္ပိုင္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္းေပးထားပါသည္။ အသက္စာေစာင္စာရင္းတြင္မပါေသာသူတဦးသည္ ႀကိဳးပဲ့ေၾကမြ ေသာစိတ္ျဖင့္ သခင္ေယရႈကို ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံလွ်က္ ကယ္တင္ျခင္းကိုေတာင္းေသာ္ ဘုရား သခင္မည္သို႔တုန္႔ျပန္မည္နည္း။ ေတာင္းလွ်င္ရမည္၊ ရွာလွ်င္ေတြ႔မည္ ဆိုေသာ သမၼာတရား အပါအ၀င္ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ေလာကလံုးအတြက္ျဖစ္သည္ ဆိုေသာ သမၼာတရားသည္ အျမဲတမ္းမွန္ကန္သည့္အ တိုင္းျဖစ္ရမည္။ ေနာက္တနည္းနားလည္ရသည္မွာ အသက္စာေစာင္တြင္ စာရင္းမ၀င္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္မွ သူ႔ကိုသိကြ်မ္းလက္ခံရန္ မည္ကဲ့သို႔ေသြးေဆာင္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း သူ၏ ေလာကအသက္တာကုန္ဆံုးခ်ိန္ထိ ဘုရားသခင္ကို လက္ခံမွာမဟုတ္ဟု ႀကိဳတင္သိေနသျဖင့္ သူ၏နံမည္ ကိုအသက္စာေစာင္ထဲတြင္မေရးသြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မေရးသြင္းျခင္းသည္ ကာယကံရွင္၏ ေရြးခ်ယ္မႈ ေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။

အသက္စာေစာင္စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေသာသူမ်ား၏နံမည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလာကသားမ်ားမသိႏိုင္သလို ႀကိဳတင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားမလုပ္သင့္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ တာ၀န္မွာ ဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဧ၀ံေဂလိတ ရားကို ကမာၻေျမဆံုးသည့္တိုင္ လူတိုင္းကိုေ၀ငွ ရန္သခင္ေယရႈမိန္႔မွာထားပါသည္ (မာကု ၁၆း၁၅)။ ကယ္ တင္ျခင္းတရားႏွင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားကို လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ မလက္ခံသည္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၏အတာမဟုတ္ ကာယကံရွင္ႏွင့္ဘုရားသခင္သာဆိုင္၏။ ဒီလူဟာအသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္ သူမဟုတ္ ဟု လူ႔အျမင္ျဖင့္ သတ္ မွတ္ၿပီးလ်စ္လ်ဴရႈျခင္း မလုပ္သင့္။ ထိုသို႔လုပ္ပါက ဘုရားသခင္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာကို လြန္ၾကဴး ထိ ပါးရာေရာက္မည္။ ၎နည္းတူ တဖက္တြင္လည္း မိမိသည္ ကယ္တင္ျခင္းရထား သူျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမလို၊ အသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘာမွလည္းလုပ္ စရာမလိုေတာ့ဘဲ ေလာကအသက္တာကို စိတ္ႀကိဳက္ ေနထိုင္ႏိုင္ သည္ဆိုေသာအေတြးအေခၚရိွ၍မျဖစ္။ ေရွးမဆြကႀကိဳတင္ ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္ဆုိေသာ သီအိုရီ ကိုနားမလည္တတ္ပါက ထိမိလဲစရာ အမ်ား ႀကီးျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္-

“ ဒီလူဟာ အသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္သူမဟုတ္ပါက ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ႀကိဳးစားၿပီး ဧ၀ံေဂလိ လုပ္လုပ္ ရမွာမဟုတ္၊ လုပ္ရင္အပိုဘဲ။ အသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္သူျဖစ္လွ်င္လည္း ဘာမွေျပာစရာမလို။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူကို ဘာမွဧ၀ံေဂလိမလုပ္လည္းရ၊ လုပ္လည္းဘာမွမထူး၊ ဘုရားသခင္ကႀကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္”


ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ- ဤအယူ၀ါဒ၀ျဖစ္ေပၚလာပါက သခင္ေယရႈေစခိုင္းထားေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား လံုး၀ရပ္ ဆိုင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္းသတိေပးလိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္ဆိုေသာ Predestination Thgeology ကို မွားယြင္းစြာနားမလည္ဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။

သင့္ေတာ္သည့္ သာဓကတခုအေနျဖင့္ မိသားစုဘ၀ကိုေလ့လာႏိုင္ပါ သည္။ ဇနီးခင္ပြန္းမ်ားသည္ အိမ္ ေထာင္ဘ၀မစခင္ကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွ သည္။ သားမီးမရခင္ ကတည္းက ရရိွလာမည့္ရင္ေသြးမ်ားတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ေလ့ရိွသည္။ အ၀တ္အစား၊ ကစားစရာမ်ား၊ အသံုး အေဆာင္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေလ့ရိွပါသည္။ ရင္ေသြးမ်ားရရိွၿပီး ေသာ္ သူတို႔၏လက္ရိွဘ၀ႏွင့္ အနာ ဂတ္ဘ၀အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္မႈမ်ားကို မိဘမ်ားမွ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ေသာ ၎ခေလးသည္ သူ႔ဘ ၀အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ ခြင့္ ရိွစၿမဲပင္။ မိဘဖက္မွ ေရွးမဆြကတည္းက ႀကိဳတင္ၿပီး အေကာင္းဆံုးျပင္ ဆင္ထားေသာ္လည္း ဘ၀အတြက္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ က်ရႈံးျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္းအားလံုးသည္ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ထား ေသာလမ္းေပၚမူတည္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဖခင္တဦးအေနျဖင့္ ေမြးဖြါးလာမည့္ ကြ်န္ေတာ့္သားအ တြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအထဲတြင္ ကစားစရာပစၥည္းမ်ားႀကိဳ၀ယ္ထား၏။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ ေတာ့္သားသည္ ၀ယ္ေပးထားေသာ္ အရုပ္မ်ားအားလံုးကိုမႀကိဳက္။ သူႀကိဳက္ေသာအရုပ္မ်ား ကိုသာေရြးခ်ယ္ကစားေလ့ရိွ ပါသည္။

နိဂံုးအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္မွ ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္မွာ မွန္သလို ၎ထဲတြင္လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။ မိမိတို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈထဲမွ ျမင္ေယာင္ႏိုင္ေသာ ရလဒ္ ၂ခုမွာ သခင္ေယရႈ၏ ေက်နပ္ပီတိအၿပံဳး သို႔မဟုတ္ မ်က္ရည္ပင္ျဖစ္သည္။

မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ မိမိအသက္တာအားဆပ္ကပ္ၾကပါစို႔

ေလာမဲ

Hits: 3947
Comments (1)Add Comment
...
written by Naw Bay Bay, February 07, 2013
Predestination theory ကိုနားလည္ဖို႔အတြက္ ရွင္းျပေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေတြ႕တဲ့သူကိုေ၀မွ်ေ းပါမယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ဖန္ဆင္းျခင္းအခ်ိန္ကာလ


ေလာမဲ

ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းစာသည္ေဟၿဗဲႏွင့္ေဟလသ ဘာသာမ်ားမွ ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ေဖၚျပ ေလ ့ရိွေသာ အခိ်န္ကာလ “တစ္ရက္” ကိုယခုေခတ္အမ်ားစုက “ ၂၄ နာရီ” ဟုနားလည္ထား သူ မ်ား ပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻဦးက်မ္းတြင္ပါေသာ ကမာၻေျမႀကီး ဖန္ဆင္းျခင္းကာလ ကို ၂၄ နာရီ တစ္ရက္ဟု သတ္ မွတ္ပါက သိပၸံ ပညာ အထူးသျဖင့္ ဘူမိေဗဒသီအိုရီ ႏွင့္ မကိုက္္ညီေၾကာင္းေတြ႔ရပါ သည္။

ကနဦးတြင္ စႀကၤာ၀ဏာ၊ ကမာၻေျမႀကီး၊ အပင္သတၱ၀ါ တို႕ကိုဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းခ်ိန္တြင္ သက္ရိွလူသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မရိွသလို မည္သည့္လူသားတစ္ဦးမွ မ်က္ျမင္သက္ေသ မရိွခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္း စာတြင္ေျပာေသာ ဘုရားသခင္၏ “တစ္ရက္” ဆိုေသာအခ်ိန္ကာလ သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လူသားမ်ား နားလည္ ထားသည့္ “၂၄ နာရီ” ဟုေျပာ၍မရပါ။ လူသားတို႔နားလည္ထားသည့္ ၂၄ နာရီ တစ္ရက္အတိုင္း သမၼာက်မ္းစာ တြင္ေဖၚျပေသာ တစ္ရက္ ကို ၂၄ နာရီဟု ေျပာ၍မရပါ။

ေရွ႔ေတာ္၌ အႏွစ္တစ္ေထာင္သည္ လြန္ၿပီေသာ မေန႔ကဲ့သို႔၎၊ ညဥ့္ယံတယံကဲ့ သို႔၎ ျဖစ္ပါ၏။ ဆာလံက်မ္းအခန္းၾကီး ၉၀း၄

ခ်စ္သူတို႔၊ ထာဝရဘုရားမွာ ကာလတရက္သည္၊ အႏွစ္တေထာင္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ အႏွစ္တေထာင္သည္တရက္ ကဲ့သုိ႔ ၄င္း ျဖစ္သည္အရာတခုကို မေမ့ေလ်ာ့ၾကႏွင့္။ ရွင္ေပတရုၾသဝါဒစာဒုတိယေစာင္  ၃း၈

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ ၂ ခုကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ပါရိွသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အသံုးအႏႈံး တစ္ရက္ သည္ ၂၄ နာရီမဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနပါသည္။

ဖန္ဆင္ျခင္းအခ်ိန္ကာလ “တစ္ရက္” သည္ “အႏွစ္တစ္ေထာင္” ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားတစ္ခု ေလာ ဆိုၿပီး ဆက္လက္ေလ့လာၾကပါစို႔။

သမၼာက်မ္းစာ၏ မူလဟီဗရူးဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ က်မ္းစာကိုေလ့လာၾကပါစို႔။ ေဟျဗဴး ဘာသာစကား သည္ စကားလံုးၾကြယ္၀မႈ႕ သိပ္မမ်ားေပ။ (အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရစကားလံုးသည္ ၅ သိန္းေက်ာ္ရိွၿပီး ေဟျဗဴး ေ၀ါဟာရ စကားလံုးသည္ ၈၇၀၀ သာရိွေၾကာင္းသတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။ )

ေန႕/ ရက္ (Day) ကို ဟီျဗဴးဘာသာျဖင့္ ေယာင္ “ YOM” ဟုသံုးထားပါသည္။  “YOM” ကို ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲ တြင္ အခ်ိန္ (Time)၊ ႏွစ္ (Year)၊ အသက္ႀကီးျခင္း (Age)၊ အစဥ္  (Always) ၾကာျမင့္ေသာအခ်ိန္ကာလ (Season) ဟုဘာသာျပန္ထားေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

 

အခ်ိန္ (Time)

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ “YOM” ကို အခ်ိန္ (Time) ဟု ၆၇ ႀကိမ္ဘာသာျပန္ထားပါသည္။  အခ်ိန္ေစ့ေသာအခါ၊ ကာဣနသည္ ထာဝရဘုရားထံပူေဇာ္သကၠာဘုိ႔၊ ေျမအသီးကိုေဆာင္ခဲ့၏။ ကမာၻဦးက်မ္း ၄း၃။

 

ႏွစ္ (Year)

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ “YOM” ကို ႏွစ္ (Year) ဟု ၄ ႀကိမ္ဘာသာျပန္ထားပါသည္။

၃ရာ ၁း၁၊ ၆ရာ ၂၁း၁၉။ အာ ၄း၄။

ရွင္ဘုရင္သည္ တာရွည္စြာ နာ၍၊ ႏွစ္ႏွစ္ေစ့ေသာအခါ၊ အနာျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္၊ အူထြက္၍ အသက္ခ်ဳပ္ေလ၏။ ျပည္သားတို႔သည္ ဘုိးေတာ္ေဘးေတာ္ တို႔အဘုိ႔၊ မီးရႈိ႔ျခင္းကို ျပဳသကဲ့သုိ႔၊ ထုိမင္းအဘုိ႔ မျပဳ။ ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ဒုတိယေစာင္ ၂၁း၁၉

အသက္ႀကီးရင့္ (Age)

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ “YOM” ကို အသက္ႀကီးရင့္ (Age) ဟု ၈ ႀကိမ္ဘာသာျပန္ထားပါသည္။

က ၁၈း၁၁၊ ၂၄း၁၊ ၂၁း၂၊ ၂၁း၇၊ ၄၇း၂၈။  ေယာရႈ ၂၃း၁၊ ၂၃း၂။  ဇာ၈း၄။

ထိုအခါ အာျဗဟံႏွင့္စာရာသည္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လွၿပီ။ စာရာသည္ မိန္းမတို႔၌ ဥတုေရာက္ၿမဲ ရွိသည္အတိုင္း မေရာက္ၿပီ။

 

အစဥ္ (Always)

‘YOM” ကို တရားေဟာရာက်မ္း ႏွင့္ ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ဒုတိယေစာင္တြင္ အစဥ္ (Always) ဟု ၄ ႀကိမ္ ဘာသာျပန္ ထားပါသည္။ တရားေဟာရာက်မ္း ၅း၂၉၊ ၆း၁၂၊ ၁၄း၂၃။ ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ဒုတိယေစာင္ ၁၈း၇

သူတို႔ႏွင့္သားေျမး အစဥ္အဆက္တို႔သည္ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့ကိုေၾကာက႔္ရြံ၍ ငါပညတ္သမွ်တို႔ကို အစဥ္ေစာင့္ ေရွာက္ခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စုံၾကပါေစေသာ။ တရားေဟာရာက်မ္း ၅း၂၉

ကာလအခ်ိန္ (Season)

‘YOM’ ကို ၾကာျမင့္ေသာအခ်ိန္ကာလ ဟု ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ၃ ႀကိမ္ဘာသာျပန္ထားပါသည္။

က ၄၀း၄။ ေယာရႈ ၂၄း၇။ ၆ရာ ၁၅း၁၃

 

ၾကာျမင့္ ေသာကာလပတ္လံုး ဣသေရလအမ်ိဳး၌ မွန္ေသာဘုရားမရွိ။ ၾသဝါဒေပးတတ္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မရွိ။ တရားလဲ မရွိဘဲေန၍၊

ေဘးေရာက္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ ျပန္လာ၍၊  ရွာၾကေသာအခါ အေတြ႔ခံေတာ္မူ၏။  ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ဒုတိယေစာင္ ၁၅း၁၃

 

ဟီျဗဴးဘာသာစကား “YOM” ကို အခ်ိိန္ကာလတစ္ခုျဖင့္ တြင္က်ယ္စြာ သံုးေၾကာင္း ေတြ႔ရသျဖင့္ ၂၄ နာရီ တရက္ဆိုေသာ အတိုင္းတာတခုတည္းယူ ၍မရပါ။ ႏွစ္သန္္းေပါင္းမ်ားစြာၾကာေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းကာလ ကို၄င္းကိန္းဂဏာန္းအတုိင္း ကမာၻဦးက်မ္းထဲေရးထားပါက ကနဦးလူမ်ားမည္သို႕နားလည္ႏိုင္မည္နည္း။ သို႔ေသာ္လည္း လူသားမ်ားနားလည္ရန္ ဘုရားသခင္သည္ ဥပမာေပး၍ ေျပာေလ့ရိွပါသည္။

“  သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ကို ေျမမႈန္႔ကဲ့သို႔ ငါမ်ားျပားေစမည္။ သို႔ျဖစ္၍ လူသည္ ေျမမႈန္ကို ေရတြက္ႏိုင္လွ်င္၊ သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ကို ေရတြက္ႏိုင္ၾက လိမ့္မည္ ကမာၻဦးက်မ္း ၁၃း၁၆”

ဘုရားသခင္သည္ အာၿဗံဟံအား- “ သင္၏အမ်ိဳးႏြယ္ကို သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ငါမ်ားျပားေစမည္” ဟုေျပာလွ်င္ အာၿဗံဟံျပန္ေမးမည့္ေမးခြန္းမွာ- “ အရွင္ဘုရား သန္းေပါင္းမ်ားစြာဆိုတာ ဘယ္ေလာက္လဲ”

ကမာၻဦးက်မ္းထဲမွ ဖန္ဆင္းျခင္းမ်ားကို သိပၸံပညာႏွင့္ ဆက္စပ္ၾကပါစို႔။

 

တတိယေန႕ဖန္ဆင္းျခင္းကိုေလ့လာလွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ အပင္မ်ားကို ဖန္ဆင္းသည့္အခါ မ်ိဳးေစ့မွ ေပါက္ပြားေစျခင္းျဖင့္ အပင္မ်ားကို ပြါေးစပါသည္။

တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ ေျမသည္ ျမက္ပင္ကို၎၊ စပါးသီးကိုျဖစ္ေစေသာ စပါးပင္ကို၎၊ ေျမေပၚမွာ မ်ိဳးေစ့ပါလ်က္၊ သစ္သီးမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစေသာ သစ္ပင္ကို၎၊ ေပါက္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း ျဖစ္ေလ၏။  ေျမသည္ ျမက္ပင္ကို၎၊ စပါးသီးမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစေသာ စပါးပင္ကို၎၊ မိမိ၌ မ်ိဳးေစ့ပါလ်က္ သစ္သီးမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစေသာ သစ္ပင္ကို၎ ေပါက္ေစ၏။ ကမာၻဦးက်မ္း ၁း ၁၁-၁၂

မ်ိဳးေစ့မွအပင္ႀကီး ထိုမွတဆင့္အသီး ထိုမွတဆင့္ တျခားေဒသသို႕ပ်ံႏွ႔ံေပါက္ပြားသည့္အခ်ိန္သည္ ၂၄ နာရီ ဆိုသည့္ တစ္ရက္အတြင္းမဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုၾကာသည္ကို နားလည္ရသလို သိပၸံအေတြးအေခၚ အယူအဆျဖင့္ ဆက္စပ္ ၍ ရႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းသည့္အပင္သည္ အနည္းငယ္မဟုတ္ဘဲ ကမာၻ႔သစ္ေတာအုပ္ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေၾကာင္းသက္ေသျဖစ္ေနပါသည္။

ပဥၥမေန႔ရက္ဖန္ဆင္းျခင္းတြင္ ကုန္း၊ ေရ ႏွင့္ ေလတြင္ပ်ံႏိုင္ေသာဌက္မ်ားကို မ်ိဳးပြါးျခင္းျဖင့္ ဖန္ဆင္းေၾကာင္း ကမာၻဦးက်မ္း ၁း၂၀-၂၃ တြင္ေတြ႕ရပါသည္။ သိပၸံပညာ ေဖၚျပခ်က္ ျဖစ္ေသာ ကမာၻဦးတြင္ရိွခဲ့ေသာ တရိစာၦန္မ်ား၊ ဒိုင္ႏိုေဆာမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းပဥၥမေန႔ ဖန္ဆင္းျခင္း အခ်ိန္ကာလသည္ ႏွစ္သန္းေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီေၾကာင္း နားလည္ႏိုင္ပါသည္။

သိပၸံပညာေတြ႕ရိွခ်က္အတိုင္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ဒိုင္ႏိုေဆာ၊ ဒိုင္ႏိုေဆာ အခ်ိန္ကာလကို သမၼာက်မ္းစာ ျဖင့္ ဆက္စပ္ေလ့လာၾကပါစို႕။

ထိုသို႔ေသာတိရစာၦန္ အေပါင္းတို႔သည္  အခ်ိန္တန္လွ်င္ အစာေကြၽးေတာ္မူေစျခင္းငွာ၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ေနၾကပါ၏။

ကိုယ္ေတာ္ခ်ထား ေတာ္မူသည္အတိုင္း သူတို႔သည္သိမ္းယူၾကပါ၏။ လက္ေတာ္ကို ဖြင့္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ သူတို႔ သည္ေကာင္းေသာအရာႏွင့္ ေရာင့္ရဲၾကပါ၏။

မ်က္ႏွာေတာ္ကို လႊဲေတာ္မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္ပင္ပန္းၾကပါ၏။ သူတို႔ အသက္ကို ရုပ္သိမ္းေတာ္မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္ေသ၍ မိမိတို႔ေျမမႈန္႔ထဲသို႔ ျပန္သြားၾကပါ၏။

တဖန္ဝိညာဥ္ေတာ္ကို လႊတ္္၍ သူတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ ေျမႀကီးမ်က္ႏွာကို အသစ္ျပဳျပင္ေတာ္မူ၏။  ဆာလံက်မ္း ၁၀၄း ၂၇-၃၀

ဆာလံ၁၀၄ ၏ အပိုက္ငယ္ ၂၉ ႏွင့္ ၃၀ ေဖၚျပခ်က္အရ တိရစာၦန္အားလံုးတို႔၏ အသက္ကိုရုပ္သိမ္းၿပီး ကမာၻ႔ေျမမ်က္ႏွာျပင္ကို အသစ္တဖန္ျပန္လည္ျပဳျပင္ေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻဦးေခတ္ တြင္ရိွခဲ့ေသာ တိရစာၦန္ႏွင့္ဒိုင္ႏိုေဆာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာတြင္ရိွသျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာ ၏ေဖၚျပခ်က္သည္ သိပၸံပညာယူဆခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေနပါသည္။

 

ကမာၻဦးက်မ္း ၁း၆-၁၀ တြင္ ဘုရားသခင္သည္ မိုးမ်က္ႏွာက်က္၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာ ႏွင့္ ကုန္းေျမ ကိုဖန္း ဆင္းေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္းဖန္ဆင္းျခင္းမ်ားကို ဆာလံ ၁၀၄း ၂-၉ ႏွင့္ဆက္စပ္ ၍ေလ့လာႏိုင္ပါ သည္။

 

ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျမႀကီးကို အဝတ္ႏွင့္ ဖံုးသကဲ့သို႔၊ ပင္လယ္ႏွင့္ ဖံုးေတာ္မူ၍၊ ေရတို႔သည္ ေတာင္မ်ားအ ေပၚမွာရပ္ေနၾကပါ၏။ ဆာလံ ၁၀၄း၆

ကမာၻႀကီးတစ္ခုလံုးကို ေရျဖင့္ဖံုးလႊမ္းထားၿပီး ေရမ်ားသည္ ေတာင္မ်ားအေပၚမွာရပ္ေနၾက၏ ဆိုေသာက်မ္း စကားသည္ ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားေျပာဆိုေသာ ( Earth ice age) ကမာၻႀကီး၏ေရခဲကာလ ႏွင့္ ကိုက္ညီ ေနပါသည္။

ေတာင္တို႔သည္တက္လ်က္၊ ခ်ိဳင့္တုိ႔သည္ ဆင္းလ်က္၊ သူတို႔ဘို႔ ခြဲေတာ္မူေသာ အရပ္သို႔ေရာက္ ၾကပါ၏။

ေရတို႔သည္ ျပန္လာ၍ ေျမႀကီးကို မလႊမ္းမိုုးေစျခင္းငွာ၊ မေက်ာ္ရေသာနယ္စပ္ကို ပိုင္းျခားေတာ္မူ၏။

ဆာလံ ၁၀၄း ၈-၉

ေတာင္တို႕သည္တက္လွ်က္ ခ်ိဳင့္တို႕သည္ဆင္းလွ်က္ ဆိုသည့္က်မ္းစကားအရ ဖန္းဆင္းျခင္းတြင္ ကမာၻ႔ေျမ လႊာမ်ားလႈပ္ရွားျခင္းျဖင့္ ေတာင္တန္းမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း ထိုမွတဆင့္ ပင္လယ္သမုဒၵ ရာ၊ ျမစ္ေခ်ာင္အင္းအိုင္မ်ား ျဖစ္လာေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ဘူမိေဗဒသီအိုရီအရ ကမာၻ႔ေျမလႊာျပတ္ေရြ႔ခ်ပ္ မ်ား (Tectonic plate) တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တြန္းတိုက္ျခင္းမွ ေတာင္တန္းျဖစ္ေပၚလာၿပီး ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေသာအခါ ၄င္းေတာင္တန္းေျမသားမ်ားသည္ သက္တန္းရင့္ ေက်ာက္ျဖင့္သို႔မာေက်ာသြားပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ယူဆခ်က္သည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႔ရိွၿပီး ကမာၻဦးက်မ္းမွ ဒုတိယေန႔ဖန္ ဆင္းျခင္းသည္ ႏွစ္သန္းေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ ရိွေၾကာင္း နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ပထမဆံုး ဖန္ဆင္းျခင္း ျဖစ္ေသာ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီး၊ အလင္း တနည္းအားျဖင့္ စႀကၤ၀ဏာ၊ ၾကယ္၊ေန ဖန္းဆင္းျခင္းတြင္ ႏွစ္သန္းေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ရိွေၾကာင္း ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါသည္။ ကမာၻဦးက်မ္း ၁း၂ တြင္ပါရိွေသာ- နက္နဲရာအ ရပ္ကိုေမွာင္မိုက္ဖံုးလႊမ္း ၍” ဆိုေသာက်မ္းစကားသည္ စၾကၤာ၀ဏာ ဂယ္လယ္စီ ရိွ တြင္းနက္ႀကီး ( Black hole) ႏွင့္ ကိုက္ညီေနပါသည္။ ဂယ္လယ္စီ (Galaxy)၊ တြင္းနက္ႀကီး (Black hole) ႏွင့္ ေနျဖစ္ေပၚလာပံု ကို ယခုခ်ိန္ထိ ကမာၻေပၚရိွ မည္သည့္သိပၸံပညာရွင္မွ တိတိက်က်မရွင္းျပ ႏိုင္ေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻဦး က်မ္းမွ ပထမဆံုးဖန္ဆင္းျခင္း အခ်ိန္ကာလကို လူ႔ဥာဏ္ျဖင့္ ခန္႔မွန္းရခက္သလို စၾကၤာ၀ဏာတြင္း သိပၸံ ပညာရွင္မ်ား မေတြ႔ရိွေသးေသာ ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္းမ်ားစြာ ရိွေသးေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သိပၸံပညာကို ေလ့လာရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာကိုခ်န္လွပ္ထား ၍မရသလို သမၼာက်မ္းစာ ကို နက္နက္နဲနဲေလ့လာႏွလံုးသြင္းပါက ဘုရားရွင္ထံမွ ဆုေက်းဇူးမ်ားရရိွႏိုင္ေၾကာင္း ေ၀ဌလိုက္ရပါသည္။

ေလာမဲ

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ရင့္က်က္ေသာခရစ္ယာန္ - ROWING TOWARDS MATURITY AS A CHURCH , Rev. Kenny Famသင္းအုပ္ဆရာတစ္ေယာက္ရဲ့ ဘေဘာက္မွာ Immature မရင့္က်က္ေသးျခင္း ဆိုတာကို ဖတ္မိပါတယ္။ လူေတြ ဘုရားေက်ာင္းကို အပတ္စဥ္လာသူမ်ားမွာ ရင့္က်က္တဲ့ခရစ္ယာန္နဲ႕ မရင့္က်က္ေသးတဲ့ခရစ္ယာန္ ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ရင့္က်က္သူမ်ားကေတာ့ သူမ်ားကိုခြန္အားေပးႏိုင္တယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ကုိယ့္အတြက္ပဲခြန္အားယူျပီး ဘုရားေက်ာင္းကျပန္သြားၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အမ်ားစုေသာခရစ္ယာန္မ်ားရဲ့ စရိုက္လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ကယ္တင္ျခင္းဟာ ခရစ္ေတာ္နဲ႕သူတို႕ပဲ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္လုပ္ငန္းကို မလုပ္ေဆာင္တဲ့အတြက္ မရင့္က်က္ဖူးလို႕လဲ ေျပာလို႕မရပါဘူး။ မရင့္က်က္တဲ့ခရစ္ယာန္ဆိုတာ အထူးသျဖင့္ ကြန္ပလိန္းတက္တတ္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ညီမေလးကိုမထိန္းပဲ၊ ညီမေလးဆိုးေၾကာင္းကို မိဘထံ ကြန္ပလိန္း တိုင္ၾကား၊ေျပာၾကားေလ့ရွိတဲ့ ၅ႏွစ္သားကေလးငယ္ေလးပံုစံ ခရစ္ယာန္ေတြကို မရင့္က်က္ဘူးလို႕ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးငယ္ကပဲ စားပြဲေပၚကအရုပ္ကို အေအာက္ပစ္ခ်လိုက္တယ္။ အေမက ျပန္ေကာက္ျပီး စားပြဲေပၚတင္လိုက္၊ ၂ခါလုပ္တယ္။ ၃ခါေျမာက္က်ေတာ့ အေမျဖစ္သူက ကေလးက မိမိကိုေဆာ့ကစားေနတာ ရိပ္မိသြားတယ္။ ဒီလိုပဲ မရင့္က်က္ေသးသူ ခရစ္ယာန္မ်ားရွိပါတယ္။ အသင္းေတာ္မွာ အထူးသျဖင့္ ဓမၼဆရာမ်ား၊ အသင္းလူၾကီးမ်ားဟာ ရင့္က်က္ဖို႕လိုပါတယ္။

၂ခ်က္တင္ျပလိုပါတယ္

၁။ Equipping God's People for the Work of Ministry (Eph 4:7-12)
လူတိုင္းမွာ ဘုရားသခင္ရဲ့ေက်းဇူးေတာ္ ခံစားရပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ လူတိုင္းတစ္မ်ိဳးစီ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားရွိပါတယ္။ အားလံုးေဘးလူမ်ားကိုေျပာေစလိုပါတယ္.. သင္ဟာေက်းဇူးခံစားရသူျဖစ္ပါတယ္..လို႕ ေျပာပါ။ You are gifted person.. ဆုေက်းဇူးမ်ားစြာ က်မ္းစာနဲ႕မဆန္႕ေအာင္ရွိပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္အခ်ိဳ႕(၃)ခုေလာက္ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေရာမအခန္းၾကီး၁၂၊ ၁၂ေျမာ္လင့္လ်က္ဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့။ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေသာအခါ သည္းခံၾကေလာ့။ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳျခင္း အမႈကို အၿမဲျပဳၾကေလာ့။ ၁၃သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ ဆင္းရဲေသာအခါ ေဝငွေပးကမ္း ၾကေလာ့။ .. ဆက္ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ မွ်ေဝႏိုင္တဲ့ ဆုေက်းဇူးမ်ားစြာရွိပါတယ္။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဆိုတဲ့ က်မ္းစာဟာ ခရစ္ယာန္မ်ားရဲ့ အေျခခံလက္စြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္မွတ္ေလ့လာ၊ႏွလံုးသားမွာ သိုျမည္းရပါမယ္။ ေပတရုကိုလည္း သခင္ေယရႈက ငါ့ကိုခ်စ္ရင္၊ ငါ့သိုးတို႕ကိုေကြ်းေမြးေလာ့..လို႕ ၃ၾကိမ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္အမႈေဆာင္ျခင္းဟာ ႏွစ္ျခင္းေပးျခင္းထက္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သင္ၾကားေပးျခင္း အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္္ၾကီးထြားဖို႕၊ သင္းအုပ္ၾကီးထြားဖို႕ထက္စာရင္ ဘုရားသခင္ၾကီးထြားဖို႕ကို နံပါတ္(၁)အျမဲထားဖို႕ လိုပါတယ္။ ရင့္က်က္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားဟာ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖို႕ အေျပာသာမက၊ အလုပ္နဲ႕ပါ သက္ေသျပေလ့ရွိပါတယ္။

2. Establishing God's People in Growth Towards Maturity (Eph 4:13-16)

ဓမၼဆရာနဲ႕အသင္းသားမ်ား ရင့္က်က္လာမွ အသင္းေတာ္လည္း ရင့္က်က္ပါမယ္။ အသင္းေတာ္ရင့္က်က္ဖို႕ ဧဖက္အခန္းၾကီး၄မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းေရးထားပါတယ္။
- Unity (Eph 4:13) အသင္းသားမ်ား ေယရႈခရစ္ရဲ့ေအာက္မွညီညြတ္မႈကိုရရွိျခင္း (သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္တံဆိပ္ခပ္ခံရျခင္း)
- Christ Like (Eph 4:13) အသင္းသားမ်ား ေယရႈခရစ္ႏွင့္တူလာျခင္း (သမၼာတရားကို ၾကားနာရ၍ ထိုခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လာျခင္း)
- Stability (Eph 4:14) အသင္းသားမ်ား (ခရစ္ေတာ္၏အေမြခံျဖစ္ျခင္း၊ တည္ျငိမ္၊ေအးခ်မ္းမႈရွိလာျခင္း)
- Speak Truth in Love (Eph 4:15) အသင္းသားမ်ား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ညီေသာ၊ က်မ္းစာအတိုင္း ေျပာဆို၊ေနထိုင္လာသည္ (ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းကိုရရွိျခင္း)
- Continue Praise and Pray (Eph 4:16) အသင္းသားမ်ား တစ္ဦးစီ၊ အဖြဲလိုက္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာျခင္း.. စသည္တို႕ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာေက်ာ္ ဟာသမင္းသား ဂ်င္မီ ေဖ်ာ္ေျဖေရးပြဲတစ္ခုကို လာေရာက္ေျပာဆိုဖို႕ေခၚေတာ့ သူက၊ အလြန္မအားလပ္လို႕ ၅မိနစ္ပဲ ခဏလာျပီးေျပာေပးႏိုင္ပါတယ္.. လို႕ ဆိုတယ္။ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက လက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ့္ပြဲမွာ လူေတြတဝါးဝါးနဲ႕ မိနစ္၃၀တိုင္ေအာင္ ေျပာသြားပါတယ္။ ျပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာလို႕အခ်ိန္ေတြအမ်ားၾကီးေပးရပါသလဲ ေမးေတာ့၊ တခ်က္သေဘာက်တိုင္း သူမ်ားေတြက ကိုယ့္လက္နဲ႕လက္ခုပ္တီးအားေပးၾကတယ္။ ပရိတ္သတ္ထဲက ညာလက္မရွိသူတစ္ဦး၊ ဘယ္လက္မရွိသူတစ္ဦး ..သူတို႕၂ေယာက္ကေတာ့ ၂ေယာက္ေပါင္း လက္ဝါး၂ခုနဲ႕ အားပါးတရ၊ လက္ခုပ္တီးေပးေနတာေတြ႕ေတာ့ ၅မိနစ္ပဲအခ်ိန္ေပးမယ္ ေျပာခဲ့ေပမဲ့၊ မိနစ္၃၀အထိ ဟာသေျပာေပးဖို႕ ဆံုးျဖတ္လိုက္ရတယ္..လို႕ဆိုပါတယ္။

အသင္းေတာ္မွ ဓမၼဆရာ၊ အသင္းလူၾကီး၊ အသင္းသား အားလံုး ရင့္က်က္ေသာခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္ဖို႕ တိုက္တြန္းအားေပးျပီး၊ ဆုေတာင္းေပးသြားခဲ့ပါတယ္။

ဧဖက္ ၄း ၇-၁၆
၇-၈ခပ္သိမ္းေသာ သတိပညာေတာ္ႏွင့္ေလ်ာ္စြာ ငါတို႔၌ အတိုင္းထက္အလြန္ မ်ားလွစြာေသာ ေက်းဇူးေတာ္ သည္ ၾကြယ္ဝျပည့္စံုသည္ႏွင့္အညီ၊ ထိုသားေတာ္၏ အေသြးအားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္းတည္း ဟူေသာ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကို ငါတို႔သည္ခံရၾက၏။
၉ဘုရားသခင္သည္ ႏွလံုးသြင္ေတာ္မူေသာ ေစတနာေတာ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာအလိုေတာ္၏ နက္နဲေသာအရာကို ငါတို႔အား ျပေတာ္မူ၏။
၁ဝထိုနက္နဲေသာ အရာဟူမူကား၊ ကာလ အခ်ိန္ေစ့စံုျခင္း၏ သာသနာတြင္ ေကာင္ကင္ေပၚ၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရွိရွိသမွ်တို႔ကို ေပါင္း၍ခရစ္ေတာ္၌ ခ်ဳပ္ျခာေစေတာ္ မူလိမ့္သတည္း။
၁၁မိမိေစတနာ၏ အလိုေတာ္သို႔လိုက္၍ အလံုးစံုတို႔ကို စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္မူတတ္ေသာ သူ၏ႀကံစည္ ျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔မွတ္သား ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ငါတို႔သည္ ထိုခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အေမြခံ ျဖစ္ၾက၏။
၁၂အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္ကို ေျမာ္လင့္ႏွင့္ေသာ ငါတို႔အားျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္သတည္း။ ၁၃သင္တို႔သည္လည္း ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာဧဝံေဂလိတရားတည္း ဟူေသာ သမၼာတရားကို ၾကားနာရ၍ ထိုခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၿပီးမွ၊ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ တံဆိပ္ခပ္ျခင္းကို ခံရၾကၿပီ။
၁၄ပိုင္ထိုက္ေတာ္မူေသာသူတို႔သည္ ဘုန္းေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္းသို႔ မေရာက္မီွ ကာလပတ္လံုး ထိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အေမြ၏ စားရန္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
၁၅ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတို႔ကို ခ်စ္ျခင္းအေၾကာင္း ကို ငါသည္ၾကားၿပီးလွ်င္၊
၁၆သင္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကို အစဥ္မျပတ္ခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ သင္တို႔အဘို႔ အလိုငွါ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳလ်က္ေန၏။

Ephesians 4;7-16  Rev Kenny Fam, wefc.org.sg 9-Mar-2014

The End....

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


အပ်ိဳၾကီး ေဒၚဘုတ္ဆံုသည္

အသင္းေတာ္အတြင္း အတင္းအဖ်င္းေျပာသည္ကို အလြန္၀ါသနာပါသည္။ အသင္းေတာ္အတြင္း၌ အက်င့္စာရိတၱေစာင့္ထိန္းသူ အျဖစ္ သူကိုယ္သူ ခန္႔အပ္လုိက္ျပီး လူတကာတို႔၏ အေၾကာင္းကို အျမဲစနည္းနာ စပ္စုေလ့ရွိသည္။ သူ၏ အတင္းအဖ်င္းေျပာတတ္ေသာ အက်င့္မ်ားေၾကာင့္ အသင္းသူအသင္းသားမ်ားက မၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကေသာ္လည္း သူ႔အားေၾကာက္ရြံသျဖင့္ ဖြင့္ဟမေျပာဆိုရဲၾက။
 
တစ္ေန႔တြင္ ေဒၚဘုတ္ဆံုသည္ အသင္းထဲမွ အသင္းသားျဖစ္သူ ဦးစံမတူ၏ ကားကို အရက္ဆိုင္ေရွ ႔တြင္ ရပ္ထားသည္ကို ေတြ႔လိုက္သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ေဒၚဘုတ္ဆံုသည္ အသင္းေတာ္အတြင္း၌ ဦးစံမတူ အေၾကာင္းကို မဲ့ကာရြဲ ႔ကာျဖင့္ အတင္းခ်ေတာ့သည္။
 
” ဒီမွာ ညည္းတို႔  ဦးစံမတူၾကီးကို သိၾကတယ္ မဟုတ္လား။ အဲဒီလူရဲ့ ကားကို အရက္ဆိုင္ ေရွ ႔မွာ ရပ္ထားတာ ငါေတြ ႔ခဲ့တယ္။ ညည္းတို႔ စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့ ။ အရက္ဆိုင္ေရွ ႔မွာ ရပ္ထားတာ အရက္ေသာက္တာက လြဲလို႔ ဘာျဖစ္ႏိုင္အံုးမွာလည္း။ အသင္းထဲမွာေတာ့ လူၾကီးလူေကာင္းလိုလို ဘာလိုလိုနဲ႔။ ပါးစပ္ကေတာ့ ဘုရားဘုရား။ လက္ကေတာ့ ကားယားကားယား ဆိုတာ အဲဒီလို လူစားေပါ့”
 
ထိုသို႔ ေျပာသည္ကို ဦးစံမတူသည္ အသိမ်ားမွတဆင့္ ျပန္လည္ၾကားသိ၏။ သို႔ေသာ္ ဘာမွ ျငင္းဆိုျခင္း၊ခုခံေခ်ပ ေျပာဆိုျခင္းေတာ့ မျပဳ။
 
ေနာက္တစ္ေန႔ညတြင္ ဦးစံမတူသည္ ေဒၚဘုတ္ဆံု၏ အိမ္သို႔ သူ၏ကားကို ေမာင္းသြားျပီး အပ်ိဳၾကီးအိမ္ေရွ ႔၌ တစ္ညလုံးထားခဲ့ေလသည္။

 
(ဟာသာ သက္သက္သာ ျဖစ္၏။ မည္သူမွ မရည္ရြယ္ပါ။ မုရန္၌ တင္လိုက တင္ႏိုင္ပါသည္။)
 
The Church Gossip ကို ျမန္မာမွဳျပဳသည္။

 

အဖိုးကို ဘုရား ကယ္လိမ့္မယ္

အားျပင္းေသာ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ မိုးမ်ားသည္းထန္စြာ ရြာေနျပီး ေရၾကီးလာသည္။ အဘိုးအိုတစ္ဦးသည္ မိမိ၏ ႏွစ္ထပ္အိမ္ ထဲတြင္ ထိုင္လ်က္ ေလျပင္းမုန္တိုင္းက်ေနသည္ကို ေအးေဆးစြာ ၾကည့္ရွဳေနသည္။ မ်ားမၾကာမွီ ေရသည္ အိမ္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည္အထိ တက္လာသည္။ ထိုအခုိက္ အသက္ကယ္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ တစ္စီးသည္ အဘိုးအိုထံသို ေရာက္လာျပီး
 
”အဘုိး။ ေရေတြ တက္လာျပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္နဲ႔ လုိက္ခဲ့ပါ။”
 
”ေနပါ့ေစကြယ္။  အဖိုးကို ဘုရား ကယ္လိမ့္မယ္”
 
အသက္ကယ္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ကေလး ျပန္ထြက္သြားသည္။ ေရမ်ား ပို၍ ပို၍ တက္လာသည္။ အိမ္ေအာက္ထပ္ တစ္ခုလံုး ေရျမဳပ္သြားသည္။ အဘုိးအိုသည္ အိမ္ အေပၚထပ္သို႔ တက္လိုက္သည္။မၾကာခင္မွာပင္ ေနာက္ထပ္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ကေလး တစ္စီးေရာက္လာသည္။
 
”အဘိုး။ အေျခအေနပိုဆိုးလာျပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမာ္ေတာ္နဲ႔ လိုက္ခဲ့ပါ။”
 
”ေနပါ့ေစကြယ္။ အဖိုးကို ဘုရား ကယ္ပါ့မယ္”
 
ေျပာမရသည့္အဆံုး အသက္ကယ္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ကေလး ျပန္ထြက္သြားသည္။ ေရမ်ား ပိုမို ျပည့္လွ်ံလာသည္။ အဖိုးအို မတတ္သာေတာ့ အိမ္ေခါင္မိုး ေပၚ မရမက တက္လိုက္သည္။ အိမ္ေခါင္မိုးေပၚမွ လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေရျပင္ၾကီးကိုသာ ေဖြးေဖြးလွဳပ္ ျမင္ေနရသည္။ ထိုအခိုက္ အေ၀းဆီမွာ အသက္ကယ္ ေမာ္ေတာ္တစ္စီး ေရာက္လာသည္။
 
”အဖိုး။ အိမ္ေခါင္အထိ ေရျမဳပ္ေနျပီ။ မၾကာခင္ ဆံုးဆံုး ျမဳပ္လိမ္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔လိုက္ခဲ့ပါ အဖိုးရာ”
 
”ေနပါေစကြယ္။ အဖိုးကို ဘုရား ကယ္ပါ့မယ္”
 
ဘယ္လိုမွ ေျပာဆို၍ မရေတာ့သည့္အဆံုး အသက္ကယ္ ေမာ္ေတာ္ေလး ျပန္ထြက္သြားသည္။
 
မုန္တိုင္းကမစဲ။ မၾကာမွီ ပင္ အိမ္ေခါင္ပါျမဳပ္၍ အဖိုးအိုလည္း ေရနစ္၍ ေသေလသည္။ ေသျပီးေနာက္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ေရာက္သြားေသာအခါ အဖိုးအိုသည္ ဘုရားသခင္အား ေမးခြန္းထုတ္လိုက္သည္။
 
”ဘုရားရွင္။ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး ယံုၾကည္ျခင္း အျပည့္နဲ႔ ဆုေတာင္း ေပမဲ့လည္း ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးကို ဘာျဖစ္လို႔ မကယ္ပါသလဲ”
 
ဘုရားရွင္က အဖိုးကို ေျပာသည္မွာ
 
” အသက္ကယ္ဖို႔ သံုးၾကိမ္တိုင္တိုင္ လႊတ္လိုက္သားပဲ။ ဘာျဖစ္လိုက္ မလိုက္ရတာလဲ”

 
(ဟာသ သက္သက္သာျဖစ္ပါသည္။ မည္သူ႔မွ မရည္ရြယ္ပါ။)
 
God will save me ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုပါသည္။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

အစဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီးကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားသခင္၏ စီမံခန္႔ခြဲေတာ္မူခ်က္မ်ား ၇ခ်က္ခုကို ရုပ္ျပပံုမ်ားျဖင့္ ေလ့လာရန္ျဖစ္သည္။ မူရင္း ရုပ္ပံုဖိုင္မ်ားတြင္ အေရာင္ထပ္မံျဖည့္ထားပါသည္။

မန္းစည္းဆံု (KL - ပိုးကရင္မိတ္သဟာရ)
Aug 2011

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ခင္တြယ္မႈ ေလးတခုအတြက္ ယေန႔တိုင္ရုန္းကန္ေနဆဲကြယ္
ေက်ာ္လြန္ခဲ့တဲ့ေႏွာင္းရက္ကေလးေတြ အိမ္မက္ပမာ အရာမထင္ခဲ့
တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အျမတ္ႏိုးဆံုး အသက္ရွင္မီးဇာကုန္သြားရင္
တမလြန္မွာ ဘယ္လိုဘ၀မ်ိဳး ေရာက္မွာလဲ

Cho:  တကယ္ေတာ့ လူေလာကရဲ့
တက္မက္စရာပစၥည္းေတြ
နမ္းဆင္ စံႏိုင္မႈဟာ လူအသက္ကို မကယ္ႏိုင္ဘူး
အၾကင္သူအဖို႔ လိုက္ေရွာက္သင့္တဲ့ အသက္လမ္းသာ ရွာခဲ့ေတာ့
ခရစ္ေတာ္တဖန္ မၾကြေရာက္ေသးခင္မွာ

ယံုၾကည္မႈ တခါးဖြင့္စဥ္ တိုး၀င္ခြင့္ေတြ ရွိေသးတယ္
ကိုယ္ေတာ္ဘုရား ေရာက္လာခဲ့ရင္ အခြင့္ရရန္မလြယ္ေတာ့ဘူး
မေရရာတဲ့လူဘ၀ရဲ့ စီးေရအတိုင္းသာ ဆက္ေမ်ာရင္
မဆန္ႏိုင္အဆံုး ဘယ္လိုဘ၀မ်ိဳးေရာက္မွာလဲ 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ပစၥည္းဥစၥာ

ေငြေၾကးနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ဝယ္ယူလို႔ရႏိုင္သလို ရာထူး၊ ေနရာေတြကိုလည္း ဝယ္ယူလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့စားဝတ္ေနေရးဆိုတာကိုေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီးေနာက္သင့္မွာရွိတဲ့ပိုလွ်ံတဲေငြတစ္ျပား တစ္ခ်ပ္တိုင္းရဲ႕အေရးပါမႈဟာေသးသထက္ေသးငယ္သြားပါတယ္။


လိုအင္ဆႏၵ
လိုအင္ဆႏၵကေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းရဲ႕ရန္သူျဖစ္တယ္။ေရာင့္ရဲတင့္တိမ္ႏိုင္သူမွေပ်ာ္ရႊင္တယ္။ဆန္းစစ္ခ်က္အရ တျခားလူနဲ႔အနိမ့္အျမင့္မႏႈိင္းယွဥ္ဘဲရတဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာဝင္ေငြေကာင္းလို႔ရတဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈထက္ ငါးဆလို႔ဆိုပါတယ္။

အသိဉာဏ္
အသိဉာဏ္ရဲ႕ပံ့ပိုးမႈဟာလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဆန္းစစ္ခ်က္အရ ပိုထက္ျမက္တဲ့လူဟာ အလိုဆႏၵပိုမ်ားေၾကာင္းေတြ႔ရတယ္။ပုိျမင့္တဲ့ေအာင္ျမင္မႈကိုမရေလဆႏၵမျပည့္ဝေလမေပ်ာ္ရႊင္ေလျဖစ္တယ္။

ေနာက္ၿပီးအသိဉာဏ္ျမင့္တိုင္းလူလူခ်င္းေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကိုအဆင္ေျပေခ်ာမြတ္ေအာင္

လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္လို႔မဆိုသာပါဘူး။

Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Give Thanks

[Give thanks with a grateful heart,
Give thanks to the Holy One.
Give thanks because He’s hiven,
Jesus Christ His Son.]  (repeat)

[And now let the weak say I am strong.
Let the poor say I am rich,
because of what the Lord has done for us. ] (repeat)
Give thanks