မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, Oct 24th

Last update12:25:28 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ကြ်န္ေတာ္နားလည္ေသာ “ေရွမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားျခင္း (Predestination)” - ေလာမဲ

ကြ်န္ေတာ္နားလည္ေသာ “ေရွမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားျခင္း (Predestination)” - ေလာမဲ

E-mail Print PDF

ဘုရားသခင္မွ ေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္ဆိုေသာအယူ၀ါဒ (Predestination Theology) သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားအၾကားရိွေနခဲ့ၿပီး နက္နဲေသာအယူ၀ါဒတခုျဖစ္ပါသည္။ တဘက္တြင္ လည္းဘုရားသခင္သည္ လူသားတိုင္းကိုခ်စ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပးထားသည္ဆိုေသာ အယူ၀ါဒႏွင့္ထိပ္တုိက္ ရင္ဆိုင္ေနသျဖင့္ သူတဖက္ ကိုယ္တဖက္ အေနထားပံုစံမ်ိဳးမွာရိွေနပါသည္။ ကြ်န္ ေတာ္၏ယံုၾကည္ခ်က္တခုမွာ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ မမွားႏိုင္၊ လူသားမ်ားနားလည္မႈ၊ သမၼာ တရား၏အနက္အဓိပၸါယ္ေဖၚမႈမွလြဲမွားခ်က္မ်ားရိွႏိုင္သလို လူသားမ်ားနားမလည္ေသးေသာ အေျခ အေန မ်ားတြင္လည္းရိွႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ “ကြ်န္ေတာ္နားလည္ေသာေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားထားျခင္း (Predestination)” ကိုေရးသားရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္၏ Predestination ကိုပံုေဖၚျခင္းအား နားမလည္ပါက ကြ်န္ေတာ္၏ အမွားသာျဖစ္ပါမည္၊ သမၼာတရား ႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏အမွားမဟုတ္ပါ။

ဘုရားသခင္ႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္သည္ ဤစၾကၤ၀ဏာရိွအနက္နဲဆံုးေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ဤနက္နဲ ေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တရားအားပံုေဖၚရာတြင္ ငယ္စဥ္ဘ၀က ေက်ာင္းမွာသင္ခဲ့ရေသာ မ်က္မျမင္ ၇ ဦး ဆင္ကိုမေတြ႔ဖူးသျဖင့္ လက္ျဖင့္ထိေတြ႔စမ္းသပ္ၿပီးေဖၚျပေနေသာပံုျပင္ေလးကိုသတိရမိပါသည္။ မိမိတို႔၏အ ထိအေတြ႔ တနည္းအားျဖင့္အေတြ႔အႀကံဳအတိုင္းေဖၚျပေနပံုမွာ တဦးႏွင့္တဦးကြဲလြဲေနၿပီး ညွင္းခံုစရာျဖစ္ေန ပါသည္။ တခ်ိဳ႔မွာ လံုး၀ထိပ္တိုက္ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနပါသည္။ ဆင္အၿမီွးကိုကိုင္တြယ္္ေဖၚျပသူႏွင့္ ဆင္ စြယ္၊ ဆင္ေျခေတာက္ကိုယ္မိသူမ်ား ဆန္႔က်င္ဖက္ေနအထားတြင္ရိွပါသည္။ သူတို႔ကိုယ္ေတြ႕ႏွင့္ေဖၚျပ ခ်က္သည္မမွားသလို အမွန္ကိုလည္းမရပါ။ သို႔ေသာ္တဦးေနရာတြင္တဦးလွဲလွယ္ၿပီး ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္ပါ ကအမွန္တရားႏွင့္နီးစပ္လာႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္၏ယံုၾကည္ခ်က္တခုမွာ သမၼာက်မ္းစာကိုအနက္ဓိပၸါယ္ေဖၚရာတြင္ ေခါင္းစဥ္တခု ေအာက္တြင္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ယူၿပီးပံုေဖၚတတ္ရန္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ ေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ တခုႏွင့္တခုဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနႏိုင္၏။ ၎ဆန္႔က်င္ဖက္ ၂ခုလံုးကိုယူၿပီး ပံုေဖၚႏိုင္ရန္လိုပါသည္။  တခုကိုယူၿပီး တခုကိုမခ်န္ထားသင့္ပါ။

ယံုၾကည္သူအမ်ားစုနားလည္ေနေသာ ဆန္႔က်င္ဖက္အေနအထားတြင္ရိွသည့္က်မ္းပိုဒ္ ၂ပိုဒ္ကိုေလ့လာၾက ပါစို႔။

ငါတို႔ဘုရားသခင္သည္ ေလာင္ေသာမီး ျဖစ္ေတာ္မူ ၏။ ေဟၿဗဲ ၁၂း၂၉

ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁ေယာ ၄း၈

တရား ၄း၂၄၊ ေဟရွာယ ၆၆း၁၅၊ ဒံေယလ ၇း၉

ေယာ ၃း၁၆၊

ဘုရားသခင္သည္ ေလာင္ေသာမီးျဖစ္သည္ ဆိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာ ျပတ္သားေသာ တရားစီရင္ျခင္း ႏွင့္ ႀကီး မားေသာဘုန္းတန္ခိုးအာဏာကို ဆိုလိုပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေသာ္လည္း အျပစ္ကိုမုန္း၏ (ဆာလံ ၅း၅၊ ၄၅း၇၊ ၁၁၉း၁၀၄၊ ၁၁၉း ၁၂၈၊ သုတၱံ ၆း၁၆-၁၉၊ ၈း၁၃၊ ဇာခရိ ၈း၁၇၊ ေဟၿဗဲ ၁း၈-၉)။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ေလာကသားမ်ားကို ခ်စ္ေသာ္လည္း ေနာင္တမရ ေသာအျပစ္သားမ်ားကို ဆံုးမ၊ တရားစီရင္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္ ၂ခုလံုးမွန္ၿပီး လက္ခံႏိုင္ရမည္။

အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္ ၂ခုမွ တခုကိုယူတခုကိုပယ္လွ်င္ ရရိွလာသည့္အယူ၀ါဒတခုမွာ- “ဘုရားသခင္သည္ အတိုင္း ဆမဲ့ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွင္ျဖစ္ၿပီး လူသားအားလံုးကိုခ်စ္၏။ လူသားအားလံုးသည္ အျပစ္သား မ်ား ျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ အျပစ္ရိွေသာလူသားမ်ားကို ရက္စက္စြာမရဏာငရဲမီးထဲသို႔ခ်မွာ မဟုတ္။” သမၼာက်မ္းစာကိုင္လွ်က္ ဤကဲ့သို႔ ျခားနားေသာအယူ၀ါဒကို သင္းၾကားေနေသာ ဂိုဏ္းဂဏမ်ားရိွေနပါၿပီ။

ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားထားျခင္းသီအိုရီ

၎သီအိုရီကို အရင္ဆံုးစတင္ေဟာေျပာခဲ့သူမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးစိန္႔ၾသဂတ္စတင္း ( St Augustine or Augustine of Hippo) ျဖစ္သည္။ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ရက္ ၃၅၄ တြင္ေမြးဖြါးၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ သကၠရာဇ္ ၄၃၀ တြင္ ေသဆံုးခဲ့ ပါသည္။ ၎သီအိုရီကို လက္ဆင့္ကမ္း ေဟာၾကားခဲ့သူမ်ားမွာ ဂ်ာမန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး မာတင္လူသာ (၁၄၈၃-၁၅၄၆)၊ ျပင္သစ္ဓမၼပညာရွင္ ဂြ်န္ကယ္ဗင္ (  France Theologian and Pastor John Calvin)၊ ၁၅၀၉-၁၅၆၄ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။


အေျချပဳက်မ္းပိုဒ္မ်ား

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္ အမ်ားေသာညီတို႔တြင္သားဦးျဖစ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ေ႔ရွမဆြက သိေတာ္မူေသာသူတို႔ကို သားေတာ္၏ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ တညီတည္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ေ႔ရွမဆြက ခဲြခန္႔ မွတ္သားေတာ္မူ၏။ ထုိသို႔ခဲြခန္႔မွတ္သားႏွင့္ေသာသူတို႔ကို ေခၚေတာ္မူ၏။ ေခၚေတာ္မူေသာ သူတို႔ကို လည္း ေျဖာင့္မတ္ရာ ၌တည္ေစေတာ္မူ၏။ ထုိသို႔တည္ေစေတာ္မူ ေသာသူတို႔ကိုလည္း ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူ ၏။  ေရာမ၈း၂၉

ကိုယ္ေတာ္၏ အလိုရွိသည္ အတိုင္း၊ ေရွးမဆြက လက္ေတာ္ျဖင့္ ခြဲခန္႔မွတ္သားေတာ္မူႏွင့္သမွ်တို႔ကို ျပဳျခင္းငွါ ဘိသိက္ေပးေတာ္မူေသာ သားေတာ္ျမတ္ေယရႈကို ဤၿမိဳ႔၌ရန္ဘက္ျပဳ၍ စည္းေဝးၾကၿပီ၊ အမွန္ျဖစ္ပါ၏။ တမန္ေတာ္ ၄း၂၈

ဤကမၻာမတည္မရွိမွီ၊ ငါတို႔၏ဘုန္းအသေရျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူေသာပညာ၊ နက္နဲေသာ အရာ၌ ဝွက္ထားေသာ ဘုရားသခင္၏ ပညာကိုငါတို႔သည္ျပသၾက၏။ ၁ေကာ ၂း၇

ထိုဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ေတာ္္ မူေသာ သားေတာ္ေၾကာင့္၊ ငါတို႔အား ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္၏ ဘုန္းအသေရကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ ငါတို႔သည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ သားအရာကို ရမည္အေၾကာင္း၊ အလို ေတာ္ရွိေသာ ေစတနာအတိုင္း ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔ မွတ္သားေတာ္မူ၏။ ဧဖက္ ၁း၅

မိမိေစတနာ၏ အလိုေတာ္သို႔လိုက္၍ အလံုးစံုတို႔ကို စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္မူတတ္ေသာ သူ၏ႀကံစည္ ျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔မွတ္သား ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ငါတို႔သည္ ထိုခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အေမြခံ ျဖစ္ၾက၏။ ဧဖက္ ၁း၉

သင္တို႔သည္လည္း ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာဧဝံေဂလိတရားတည္း ဟူေသာ သမၼာတရားကို ၾကားနာရ၍ ထိုခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၿပီးမွ၊ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ တံဆိပ္ခပ္ျခင္းကို ခံရၾကၿပီ။ ဧဖက္ ၁း၁၁

ဘုရားသခင္က၊ ငါသည္ေက်းဇူးျပဳလုိေသာသူကိုေက်းဇူးျပဳမည္။ သနားလိုေသာသူကို လည္းသနားမည္ ဟုေမာေရွကိုမိန္႔ေတာ္မူ၏။  ထုိေၾကာင့္၊ လုိခ်င္ေသာသူသည္ တတ္ႏုိင္သည္မဟုတ္။ ေျပးေသာသူ သည္လည္း တတ္ႏိုင္သည္မဟုတ္။ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူေသာဘုရားသခင္သာလွ်င္ တတ္ႏုိင္ ေတာ္မူ၏။ ေရာမ ၉း၁၅-၁၆

အုိးထိန္းသမားသည္အိုးေျမကို ပိုင္သည္မဟုတ္ေလာ။ အုိးေျမတပံုတည္းႏွင့္ အိုးျမတ္၊ အုိးယုတ္ ကိုလုပ္ပိုင္သည္မဟုတ္ေလာ။ ေရာမ ၉း၂၁


ဘုရားသခင္ ေရြးေကာက္ ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာအႀကံေတာ္သည္ အက်င့္အားျဖင့္ မတည္၊ ေခၚေတာ္မူေသာသူ၏ အလုိေတာ္အား ျဖင့္ တည္မည္အေၾကာင္း၊ သားမဘြားမွီ၊ ထုိသားတို႔သည္ ေကာင္းေသာ အက်င့္၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ကိုမက်င့္မွီ၊  သားအႀကီးသည္ သားအငယ္၌ ကြၽန္ ခံရလိမ့္မည္ဟု ထုိမိန္းမအား ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူ၏။  ထုိသို႔ႏွင့္အညီ၊ ယာကုပ္ကို ငါခ်စ္၏။ ဧေသာ ကိုမုန္း၏ဟု က်မ္းစာလာသတည္း။ ေရာမ ၉း၁၁-၁၃

ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊

သင့္ကို အမိဝမ္းထဲ၌ ငါမဖန္ဆင္းမွီ သင့္ကုိငါသိၿပီ။ မဘြားမွီကပင္ သင့္ကိုငါသန္႔ရွင္းေစ၍၊ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အဘို႔၊ ပေရာဖက္အရာ၌ ခန္႔ထားၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယရမိ ၁း ၄-၅


ကမာၻမတည္ရိွမီွ၊ လူသားမ်ားမေမြးဖြါးခင္ကတည္းက ဘုရားသခင္သည္ အေယာက္စီတိုင္းကို ခြဲခန္႔မွတ္ သားထား၏။ ထာ၀ရအသက္ရရိွမည့္ သူမ်ား၏နံမည္စာရင္းကို အသက္စာေစာင္တြင္ ႀကိဳတင္ေရးသြင္းထား ပါသည္။ အသက္စာေစာင္တြင္စာရင္း၀င္သူမ်ားသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူဘုန္းေတာ္၀င္စားရမွာျဖစ္သည္။ ဖန္ဆင္းရွင္ထာ၀ရဘုရားသည္ လူသားမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရိွၿပီး ေပးလိုေသာသူကို ေပးႏိုင္၏။ ေခၚေတာ္ မူေသာသူမ်ားစြာရိွေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ေသာသူအနည္းငယ္သာရိွ၏။ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္ ျခင္းအ တြက္ လူမ်ားကိုေရြးေကာက္ေတာ္မူ၏။

 

လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္

ကြ်န္ေတာ္တို႔လူသားမ်ားတြင္လည္း ဘုရားသခင္မွေပးထားေသာလြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။ သားေတာ္သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္လက္ခံမွသာ ကယ္တင္ျခင္းကိုရရိွမွာျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ သားေတာ္သခင္ေယရႈကိုမလက္ခံ မယံုၾကည္ပါက ကယ္တင္ျခင္းမရႏိုင္။ ခမည္းေတာ္ဆီသို႔ ၎၊ ပရတိသုဘံုသို႔၎ ေရာက္ရိွရန္ သခင္ေယရႈ၏ ကားတိုင္လမ္းတခုသာရိွ၏။ ကားတိုင္လမ္းကိုမေရြး လွ်င္ ခမည္းေတာ္ဆီသို႔၎ ပရတိသုဘံုဆီသို႔၎ ေရာက္ရန္္မရိွပါ။ ပရဒိသုဘံုႏွင့္ မရဏာငရဲ ဆိုေသာ ေရြးခ်ယ္ရန္ လမ္းႏွစ္လမ္းကိုေပးထားသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ သခင္ ၂ဦး၏အေစ ခံ၍မရ၊ တဦးကိုေရြးၿပီး တဦးကိုျငင္းပယ္ရမည္ (မႆဲ ၆း၂၄၊ လုကာ ၁၆း၁၃)။ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူသားမ်ားကို အုပ္စိုးပိုင္ခြင့္ရိွ၏။ ဘုရားသခင္ကိုအုပ္စိုးခြင့္ေပးမေပး အေယာက္စီတိုင္း၏ ေရြးခ်ယ္မႈေပၚမူ တည္ပါသည္။ လူသားမ်ားကို အုပ္စိုးခြင့္ရိွေသာ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားအေပၚ ပညတ္တရားထားရိွ ပိုင္ခြင့္ရိွ၏။ ပညတ္တရားကို လိုက္နာရန္မူ လူသားမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ေပးထား၏။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဧဒင္ဥယာဥ္ထဲမွ ေကာင္းမေကာင္းသိကြ်မ္းရာအပင္မွ အသီးကို မစားရန္ ပညတ္ထားၿပီး စားလွ်င္ဧကန္ အမွန္ေသရမည္ မစားပါက ထာ၀ရအသက္ရွင္ရမည္ဆိုေသာ ေရြးခ်ယ္ရန္လမ္းႏွစ္လမ္းကို ေပးထားပါ သည္။  အာဒံ ႏွင့္ ဧ၀အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရိွပါက နဂိုကတည္းက ၎အပင္ကို ေကာင္းကင္ တမန္ မ်ား သို႔မဟုတ္ မီးစက္လက္ႏွက္ႏွင့္တကြ ေခရုဗိမ္ ( ကမာၻဦးက်မ္း ၃း၂၄) ႏွင့္အေစာင့္ခ် ထားမည္ျဖစ္ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကေနဦးကတည္းက အာဒံႏွင့္ဧ၀ သစ္သီးစားၿပီး အျပစ္သားဘ၀ ေရာက္ရန္ ေရွးမ ဆြကတည္းက ခြဲခန္႔မွတ္သားထားတာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာ၏။

ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ပင္ရိွေၾကာင္း ေယာရႈ ၁၄း၁၅ တြင္ေတြ႔ရပါသည္။

သို႔မဟုတ္ထာဝရဘုရားအား  ဝတ္မျပဳေကာင္းဟု သင္တုိ႔ထင္လွ်င္၊ ျမစ္ႀကီးတဘက္၌ ဘုိးေဘးတုိ႔ ဝတ္ ျပဳေသာ ဘုရား၊ သင္တုိ႔ေနရာ အာေမာရိျပည္သားတုိ႔၏ ဘုရားမ်ားတြင္၊ အဘယ္မည္ေသာ ဘုရားတုိ႔ အား ဝတ္ျပဳမည္အရာ ကို ယေန႔ေရြးၾကေလာ့။ ငါႏွင့္ငါ့အိမ္သား ျဖစ္လွ်င္ ထာဝရဘုရားကိုသာ ဝတ္ျပဳမည္ဟု ဆုိေလေသာ္၊ ေယာရႈ၂၄း၁၅


ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေၾကာင္းေဖၚျပထားသည့္က်မ္းပိုဒ္မ်ား

အသက္ရွင္ျခင္း၊ ေသျခင္း၊ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း၊ က်ိန္ျခင္း တို႔ကိုသင့္ေရွ႔၌ ငါထားသည္ဟု သင့္တဘက္၌ ေကာင္းကင္ေျမႀကီးကို ငါတိုင္တည္၏။ တရားေဟာရာက်မ္း ၃၀း၁၉

အေသခံရ ေသာသူ၏ အေသခံျခင္းအမႈ၌ ငါသည္ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းမရွိ။ ထိုေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲ၍ အသက္ရွင္ၾကေလာ့ဟု အရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယဇေက်လ၁၈း၃၂

ယံုၾကည္၍ ဗတၱိဇံ ကိုခံေသာသူသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ေရာက္လတံ့။ မယံုၾကည္ေသာသူမူကား အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုခံရလတံ့။ မာကု ၁၆း၁၆

ထိုအခါ သူတို႔၏မ်က္စိကို တို႔ေတာ္မူ၍၊ သင္တို႔ယံု ၾကည္ျခင္းရွိသည္အတိုင္း သင္တို႔၌ျဖစ္ေစဟုမိန္႔ေတာ္ မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္ မ်က္စိပြင့္လင္းေလ၏။ မႆဲ ၉း၂၉

လူအခ်ဳိ႔တို႔သည္၊ ေႏွးျခင္းကို မွတ္သည္အတိုင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဂတိေတာ္အရာမွာ ေႏွးေတာ္မမူ။ ငါတို႔တြင္ အဘယ္သူမွ် မပ်က္စီးဘဲ၊ ရွိသမွ်တို႔သည္ ေနာင္တရေစျခင္းငွါ အလုိေတာ္ရွိ၍၊ ငါတုိ႔ကို သည္း ခံေတာ္မူ၏။ ၂ေပ ၃း၉

 

ေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားထားျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပါင္းစည္းသရုပ္ေဖၚျခင္း

ဤအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေပါင္းစည္းရန္ သမၼာက်မ္းမွေဖၚျပထားေသာအမွန္တရားတခ်ိဳ႕ကိုထည့္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ၎က်မ္းပိုဒ္ေဖၚျပခ်က္မ်ားမွာ-

  • ဘုရားသခင္သည္သန္္႔ရွင္းၿပီး ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူ၏၊( ေဟရွာယ ၅း၁၆၊  ေဟရွာယ ၆း၃၊ ထြက္ ၁၅း၁၁၊ ေယာဘ ၃၇း၂၃၊ ဆာလံ ၉း၈၊ ဆာလံ ၃၃း၄-၅၊ ဆာလံ ၃၆း၆)
  • ဘုရားသခင္သည္ တရားသျဖင့္စီရင္ေတာ္မူေသာဘုရားျဖစ္၏၊(ဆာလံ ၅၁း၄၊ ေဒသနာ ၁၂း၁၄၊ ေဟာဟန္ ၅း၂၂-၂၃)
  • ဘုရားသခင္သည္ လူသားတိုင္းကိုခ်စ္ေတာ္မူ၏၊ (ေယာ၃း၁၆၊ ၂ေပ ၃း၉)
  • သခင္ေယရႈသည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူတခ်ိဳ႔အတြက္ အေသခံျခင္းမဟုတ္၊ တေလာကလံုး၏ အျပစ္ကို ကားတိုင္ထက္ယူေဆာင္ၿပီး အေသခံျခင္းျဖစ္။ ( ၂ ေကာ ၅း၁၅၊ ေဟၿဗဲ၂း၉၊ ၁ေယာ ၂း၂၊
  • ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ျဖစ္၏။ (၁တိ ၂း၄၊၆၊ ေယာ ၃း၁၇၊ ေရာမ ၁၀း၉၊ ၁သက္ ၄း၁၄၊

လူသားတခ်ိဳ႔ကို ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးတခ်ိဳ႔ကို မရဏာငရဲအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ တရားသျဖင့္စီရင္ေတာ္မူျခင္း၊ လူသားတိုင္းကို ခ်စ္ေတာ္မူ ေသာ အမွန္တရားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရိွသလို သခင္ေယရႈသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ အေသခံခဲ့ျခင္း၊ ကယ္ တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ျဖစ္သည္ ဆိုေသာသမၼာတရားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရိွ။

လူအေပါင္းတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္၍ သမၼာတရားကို သိေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရွိ၏။ ၁တိ ၂း၄

ဘုရားသခင္သည္ ေရွးမဆြကတည္းကခြဲခန္႔မွတ္သားသည္မွာမွန္ကန္သလို လြတ္လပ္စြာလည္းေရြးခ်ယ္ပိုင္ ခြင့္လည္းေပးထား၏။ ဘုရားသခင္၏အမႈကိုေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိဳ႔ေသာလူမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ေရွးမဆြ ကတည္း က ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္မွာ ထင္ရွား၏။ သာဓကတခုအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္မွ သူ၏ရည္ရြယ္ ခ်က္ Mission အတြက္ ေရွးမဆြကတည္းကသီးသန္႔ခြဲခန္႔မွတ္သားထားေသာသူျဖစ္ေသာ္ လည္း ေရြးခ်ယ္ ပိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ ရွံစုန္ကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ရွံစုန္၏အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္မႀကိဳက္ေသာ အ မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ေဖါက္လြဲေဖါက္ျပန္ အျဖစ္မ်ားကိုေတြ႔ရပါသည္။ ၎ေဖါက္လြဲေဖါက္ျပန္ေသာအသက္တာ သည္ ဘုရားသခင္မွႀကိဳတင္ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္မဟုတ္၊ ရွံစုန္ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ေသာ လမ္းျဖစ္ပါ သည္။ ထိုနည္းတူ ရွင္ဘုရင္ဒါ၀ိတ္ ႏွင့္ သူ႔သား ေရွာလမုန္မင္းႀကီး၏အသက္တာကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါ သည္။


Predestination theology အရ ကယ္တင္ျခင္းထာ၀ရအသက္ႏွင့္ ငရဲက်မည့္သူမ်ားစာရင္း ဘုရားသခင္ တြင္ႀကိဳတင္ရိွေန၏။ ၎စာရင္းသည္ အမွန္ျဖစ္သလို ထပ္ၿပီးေလ့လာလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္နားလည္ရသည္မွာ-

ေနာင္အနာဂတ္ ကမာၻဆံုးမည့္အခ်ိန္ထိ ျဖစ္လာမည့္အရာအေသးစိတ္ ကိုဘုရားသခင္ႀကိဳတင္သိရိွထား၏။ ထို႔ေၾကာင့္လူသားတဦးစီတိုင္း၏ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚတြင္မူတည္ၿပီးမွဘုရားသခင္စာရင္းျပဳစု ထား ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ေရွးမဆြကတည္းကႀကိဳတင္ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသလို ၎အထဲတြင္ ကိုယ္ပိုင္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္းေပးထားပါသည္။ အသက္စာေစာင္စာရင္းတြင္မပါေသာသူတဦးသည္ ႀကိဳးပဲ့ေၾကမြ ေသာစိတ္ျဖင့္ သခင္ေယရႈကို ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံလွ်က္ ကယ္တင္ျခင္းကိုေတာင္းေသာ္ ဘုရား သခင္မည္သို႔တုန္႔ျပန္မည္နည္း။ ေတာင္းလွ်င္ရမည္၊ ရွာလွ်င္ေတြ႔မည္ ဆိုေသာ သမၼာတရား အပါအ၀င္ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ေလာကလံုးအတြက္ျဖစ္သည္ ဆိုေသာ သမၼာတရားသည္ အျမဲတမ္းမွန္ကန္သည့္အ တိုင္းျဖစ္ရမည္။ ေနာက္တနည္းနားလည္ရသည္မွာ အသက္စာေစာင္တြင္ စာရင္းမ၀င္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္မွ သူ႔ကိုသိကြ်မ္းလက္ခံရန္ မည္ကဲ့သို႔ေသြးေဆာင္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း သူ၏ ေလာကအသက္တာကုန္ဆံုးခ်ိန္ထိ ဘုရားသခင္ကို လက္ခံမွာမဟုတ္ဟု ႀကိဳတင္သိေနသျဖင့္ သူ၏နံမည္ ကိုအသက္စာေစာင္ထဲတြင္မေရးသြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မေရးသြင္းျခင္းသည္ ကာယကံရွင္၏ ေရြးခ်ယ္မႈ ေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။

အသက္စာေစာင္စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေသာသူမ်ား၏နံမည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလာကသားမ်ားမသိႏိုင္သလို ႀကိဳတင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားမလုပ္သင့္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ တာ၀န္မွာ ဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဧ၀ံေဂလိတ ရားကို ကမာၻေျမဆံုးသည့္တိုင္ လူတိုင္းကိုေ၀ငွ ရန္သခင္ေယရႈမိန္႔မွာထားပါသည္ (မာကု ၁၆း၁၅)။ ကယ္ တင္ျခင္းတရားႏွင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားကို လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ မလက္ခံသည္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၏အတာမဟုတ္ ကာယကံရွင္ႏွင့္ဘုရားသခင္သာဆိုင္၏။ ဒီလူဟာအသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္ သူမဟုတ္ ဟု လူ႔အျမင္ျဖင့္ သတ္ မွတ္ၿပီးလ်စ္လ်ဴရႈျခင္း မလုပ္သင့္။ ထိုသို႔လုပ္ပါက ဘုရားသခင္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာကို လြန္ၾကဴး ထိ ပါးရာေရာက္မည္။ ၎နည္းတူ တဖက္တြင္လည္း မိမိသည္ ကယ္တင္ျခင္းရထား သူျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမလို၊ အသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘာမွလည္းလုပ္ စရာမလိုေတာ့ဘဲ ေလာကအသက္တာကို စိတ္ႀကိဳက္ ေနထိုင္ႏိုင္ သည္ဆိုေသာအေတြးအေခၚရိွ၍မျဖစ္။ ေရွးမဆြကႀကိဳတင္ ခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္ဆုိေသာ သီအိုရီ ကိုနားမလည္တတ္ပါက ထိမိလဲစရာ အမ်ား ႀကီးျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္-

“ ဒီလူဟာ အသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္သူမဟုတ္ပါက ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ႀကိဳးစားၿပီး ဧ၀ံေဂလိ လုပ္လုပ္ ရမွာမဟုတ္၊ လုပ္ရင္အပိုဘဲ။ အသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္သူျဖစ္လွ်င္လည္း ဘာမွေျပာစရာမလို။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူကို ဘာမွဧ၀ံေဂလိမလုပ္လည္းရ၊ လုပ္လည္းဘာမွမထူး၊ ဘုရားသခင္ကႀကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္”


ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ- ဤအယူ၀ါဒ၀ျဖစ္ေပၚလာပါက သခင္ေယရႈေစခိုင္းထားေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား လံုး၀ရပ္ ဆိုင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္းသတိေပးလိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္ဆိုေသာ Predestination Thgeology ကို မွားယြင္းစြာနားမလည္ဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။

သင့္ေတာ္သည့္ သာဓကတခုအေနျဖင့္ မိသားစုဘ၀ကိုေလ့လာႏိုင္ပါ သည္။ ဇနီးခင္ပြန္းမ်ားသည္ အိမ္ ေထာင္ဘ၀မစခင္ကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွ သည္။ သားမီးမရခင္ ကတည္းက ရရိွလာမည့္ရင္ေသြးမ်ားတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ေလ့ရိွသည္။ အ၀တ္အစား၊ ကစားစရာမ်ား၊ အသံုး အေဆာင္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေလ့ရိွပါသည္။ ရင္ေသြးမ်ားရရိွၿပီး ေသာ္ သူတို႔၏လက္ရိွဘ၀ႏွင့္ အနာ ဂတ္ဘ၀အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္မႈမ်ားကို မိဘမ်ားမွ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ေသာ ၎ခေလးသည္ သူ႔ဘ ၀အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ ခြင့္ ရိွစၿမဲပင္။ မိဘဖက္မွ ေရွးမဆြကတည္းက ႀကိဳတင္ၿပီး အေကာင္းဆံုးျပင္ ဆင္ထားေသာ္လည္း ဘ၀အတြက္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ က်ရႈံးျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္းအားလံုးသည္ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ထား ေသာလမ္းေပၚမူတည္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဖခင္တဦးအေနျဖင့္ ေမြးဖြါးလာမည့္ ကြ်န္ေတာ့္သားအ တြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအထဲတြင္ ကစားစရာပစၥည္းမ်ားႀကိဳ၀ယ္ထား၏။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ ေတာ့္သားသည္ ၀ယ္ေပးထားေသာ္ အရုပ္မ်ားအားလံုးကိုမႀကိဳက္။ သူႀကိဳက္ေသာအရုပ္မ်ား ကိုသာေရြးခ်ယ္ကစားေလ့ရိွ ပါသည္။

နိဂံုးအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္မွ ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားထားသည္မွာ မွန္သလို ၎ထဲတြင္လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။ မိမိတို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈထဲမွ ျမင္ေယာင္ႏိုင္ေသာ ရလဒ္ ၂ခုမွာ သခင္ေယရႈ၏ ေက်နပ္ပီတိအၿပံဳး သို႔မဟုတ္ မ်က္ရည္ပင္ျဖစ္သည္။

မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ မိမိအသက္တာအားဆပ္ကပ္ၾကပါစို႔

ေလာမဲ

Hits: 3385
Comments (1)Add Comment
...
written by Naw Bay Bay, February 07, 2013
Predestination theory ကိုနားလည္ဖို႔အတြက္ ရွင္းျပေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေတြ႕တဲ့သူကိုေ၀မွ်ေ းပါမယ္။
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ဦးဂ်ိဳးဇက္မိုးကုတ္ေလာပန္း ေရြလိပ္ျပာဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ (သက္ေသခံခ်က္)ဦးဂ်ိဳးဇက္မိုးကုတ္ေလာပန္း ေရြလိပ္ျပာဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ (သက္ေသခံခ်က္)


ေလာေလာဆယ္ ၂၀၁၄မွာ ရန္ကုန္ ေရႊလိပ္ျပာဟိုတယ္ နဲ႕ မိုးကုတ္ ေရႊလိပ္ျပာဟိုတယ္ ၊ ဟိုတယ္၂ခုနဲ႕၊ ေက်ာက္တြင္းမ်ား၊ ေက်ာက္အေရာင္းဝယ္လုပ္ငန္းေတြ၊ ေျမအေရာင္းအဝယ္ေတြလဲ လုပ္ပါတယ္။ အသက္၃၀မွာ အရမ္းေအာင္ျမင္ျပီလို႕ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ားဆံုး ရေငြကေတာ့ ေက်ာက္တစ္လံုးကို ေဒၚလာ ၅သန္း ၈သိန္း ေက်ာက္ေရာင္းခ်ခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာမိတ္ေဆြ တစ္ဦးဆီက ေစ်းသိပ္မေပးရပဲ ဝယ္ယူရရွိျပီး၊ ျပန္ေရာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အမ်ားဆံုးရတဲ့ ဝင္ေငြပါပဲ။ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြက ေက်ာက္ေတြ ဝယ္၊ ေရာင္းလုပ္ရင္း၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးေတြ လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားၾကီး၊ ဝါသနာလည္းပါလို႕ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အသက္၂၀မွာ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ျပီး၊ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ေလာက္၊ အသက္၃၀မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေအာင္ျမင္တယ္လို႕ သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဇာတိက ျမစ္ၾကီးနာက ျဖစ္ျပီး၊ ေနာက္ပိုင္း မိုးကုတ္ျမိဳ႕ကို ေရႊ႕ေျပာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး စီးပြားေရးေအာင္ျမင္တာ ဘုရားေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႕ လံုးဝခံယူပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ခရစ္ယန္ ယံုၾကည္သူအတြက္ ဆယ္ဘို႕တစ္ဘို႕ (ရေငြအားလံုးရဲ့ ၁၀ပံုတစ္ပံု) ဘုရားအတြက္ ေပးလႈျခင္းကို သစၥာရွိစြာ ခံယူခဲ့ပါတယ္။  ေငြရတာနဲ႕ ခ်က္ခ်င္းဖယ္လိုက္ပါတယ္။ ေဒၚလာ ၅သန္း ၈သိန္းရတံုးကလည္း ခ်က္ျခင္း၊ ၁၀ပံုတစ္ပံု ဖယ္လိုက္ျပီး၊ ဘုရားေက်ာင္း၊ က်မ္စာေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ပါတယ္။ တကယ္ကုန္သြားတာကေတာ့ ဆယ္ပံုတစ္ပံု မကပါဘူး။ ဒါလို ဘုရားေက်ာင္းကို ေပးလိုက္ရမွာ က်ေနာ္လည္း အလုပ္လုပ္ဖို႕ စိတ္ဝိညာဥ္ ရွင္းပါတယ္။ မိုင္းရႈးရတနာေျမ ေပၚလာေတာ့ အလုပ္ကိုင္ေတြ ေပၚလာတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ လူေတြ အလုပ္ကိုင္မရွိျဖစ္ေနစဥ္ ဒါမ်ိဳး ရတနာေျမမ်ားကို လူအမ်ားအလုပ္ရျခင္းမ်ိဳး အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ စီးပြားေရးေပၚလစီ ခ်မွတ္သူမ်ား အလုပ္ကိုင္ဖန္တီးဖို႕ ဒါမ်ိဳး တပိုင္၊ တစ္ႏိုင္လုပ္ငန္းမ်ား မ်ားစြာ လိုပါတယ္။


လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကူညီျခင္း

အလႈအတန္းေတြ လုပ္တယ္ဆိုတာ ဘုရားသခင္ရဲ့ အလိုေတာ္လား၊ က်ေနာ္ရဲ့ ပင္ကိုယ္စိတ္ရင္းေၾကာင့္လား မသိပါဘူး။ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဘယ္ကစလုပ္ရတယ္မသိဘူး။ ျမိဳ႕က ေသးေသးေလးဆိုေတာ့ အခ်ဳပ္ထဲက်ရင္လဲ က်ေနာ္ဆီေရာက္လာတယ္။ ေနမေကာင္းရင္လည္း ထမ္းစင္နဲ႕ အိမ္ကိုေရာက္လာပါတယ္။ တစ္ခါတေလ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္၊ ကိုယ့္မွာလဲ အခက္ခဲရွိလို႕ လႈသင့္ပါရက္နဲ႕ မလႈလိုက္ရတာမ်ိဳးေတြ၊ ျပန္စဥ္းစားရင္း ညေတာင္ မအိပ္ႏိုင္တဲ့ ညေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ အဲဒီလို ေပးသင့္ပါရက္နဲ႕ မကူညီလိုက္ရင္ တအားစိတ္ထိခိုက္တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း လိမ္တဲ့လူေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီေန႕လဲ သူ႕ဇနီး ေနမေကာင္းလို႕ ေဆးရံုတက္မယ္ ေျပာျပီး အကူညီလာေတာင္းပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အရက္ေသာက္ဖို႕ လာေတာင္းတာပါ။ တစ္ခါတေလေတာ့ တပည့္ကိုပဲ ပိုက္ဆံနဲ႕ လိုက္သြားခိုင္းရတယ္။ တကယ္ဟုတ္သလား မွပဲ အကူညီေပးဖို႕ပါ။ ေတာင္ေပၚက လီစူးအမ်ိဳးသားေတြကို ဗ.က.ပ ေခတ္ကတည္းက ကူညီလုပ္ေပးရပါတယ္။ လူမႈေရး၊ ေက်ာင္းေဆာက္ေရး စတဲ့လုပ္ငန္းေတြ၊ က်ေနာ္တို႕လူမ်ိဳးေတြက ဆင္းရဲတဲ့အတြက္ ပိုျပီးလုပ္ေပးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္တိုင္ ပညာေရးက ၇တန္းပဲဆိုေတာ့၊ ပညာေရးကို အထူး အားေပးလိုပါတယ္။ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြနဲ႕ က်ေနာ္တို႕ရဲ့ ပညာေရးေတာ္ေတာ္ ကြာျခားေနတဲ့အတြက္ ပညာေရးကို အမ်ားၾကီး ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးပါတယ္။

ေထာင္အက်ဥ္းသားဘဝေရာက္ခဲ့ရျခင္း

ေထာင္ ၁၂ ႏွစ္၊ ၃လ ၾကာ ေထာင္ခ်ခံရပါတယ္။  အပက(၃) .. သစ္အမႈပါ။ တကယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္၊ လူမ်ိဳးစုအျဖစ္နဲ႕ က်ေနာ္ကို မေက်နပ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္းလူ တခ်ိဳ႕က အမႈလုပ္ခံရတာပါ။ ေထာင္က်ခါစ အရမ္းစိတ္ဆိုးတယ္။ ဒါေလာက္ေတာင္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕အတြက္ ေပးလႈ၊ လုပ္ကိုင္ေပးတာေတာင္ ေထာင္က်ခံရတယ္ဆိုေတာ့ အရမ္းစိတ္ပ်က္၊ စိတ္ထိခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ေထာင္က်တဲ့အတြက္ က်ေနာ့္မွာ အက်ိဳးေက်းဇူးၾကီး ၃ခု ရခဲ့ပါတယ္။

၁။ ဘုရားကို ပိုျပီးသိနားလည္၊ ကိုးစားလာခဲ့ပါတယ္။ ပထမ တစ္လမွာ စိတ္ဆိုးတယ္။ လူၾကီးပိုင္းကို အမ်ားၾကီးလုပ္ေပးခဲ့တယ္။ ဥပမာ မိႈင္းရႈးရတနာေျမ၊ ေပၚလာတယ္။ အရင္က ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ေမွာင္ခို၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္  တာခ်ီလိတ္၊ ေတာင္ၾကီးထိ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းေတြ ေရာ့သြားရတယ္။ မိႈင္းရႈးရတနာေျမ ကို လုပ္ေပးတဲ့အတြက္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းေတြ ေရာ့သြားျပီး၊ လူေတြအမ်ားၾကီး အလုပ္ကိုင္ရရွိ၊ ဘဝအဆင္ေျပလာၾကတယ္။ ဒါကို စဥ္းစားမိျပီး ေက်နပ္မိလာပါတယ္။

၂။ အေရးယူတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို အရမ္းစိတ္ဆိုးတယ္။ သူတို႕ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားၾကီးလုပ္ေပးခဲ့တယ္။ လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရးအတြက္ အႏွစ္၂၀ ေထာင္ခ်ခဲ့တယ္ လို႕ခံစားရတယ္။ အမိန္႕ခ်ျပီး တစ္လေလာက္ ေတာ့ ေလးတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အထုပ္ၾကီးကို ပစ္ခ်လိုက္တယ္။ ေန႕တိုင္း ေစာေစာထ၊ ထမ္းစဥ္နဲ႕လူ ေအာက္မွာေရာက္ေနျပီ။ ကူညီေပးျပိး၊ အဖမ္းခံရသူေတြလဲ ကူ၊ ေနာက္မွ ေက်ာက္အေရာင္းအဝယ္ေတြ လုပ္ရျပီး၊ ည၉နာရီေနာက္ပိုင္း သိပ္ပင္ပမ္းတယ္။ အရက္ပဲ ေသာက္ျပီး တင္းရွင္းေတြေျဖရတယ္။ ေထာင္ထဲ မေရာက္ရင္ အခုေလာက္ဆို အရက္ေၾကာင့္ဆို အရက္ေၾကာင့္ ေသေလာက္ပါျပီ။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥေတြ အမ်ားၾကီးရွိလို႕ အရက္ပဲ အေဖၚျပဳရတာကိုး။

၃။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုက ေရဒီယိုေတာ့ နားေထာင္ေပမဲ့ ၊ စာဖတ္တာ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေထာင္ထဲေရာက္မွ က်မ္းစာကို ၃ခါ၊ ၄ခါ ျပီးသြားတယ္။ သမိုင္းကို အရမ္းၾကိဳက္ေတာ့ အစၥေရး၊ ကၠိဳသေရလ လူမ်ိဳးေတြအေၾကာင္း သိပ္သိလာတယ္။ ယာကုပ္ကေန စျပီး၊ ကၠိဳသေရလလူမ်ိဳးေတြ ဘာလို႕ ရာဇဝင္ေတြ သိလာရသလဲ..ဆိုေတာ့၊ ဥပမာ က်ေနာ္တို႕လူမ်ိဳးေတြ လူမ်ိဳးစုသမိုင္း က်မ္းစာထဲထည့္ထားႏိုင္တာ .. လူအေနနဲ႕မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ဘုရားမႈတ္သြင္းထားလို႕ပဲ ျဖစ္ရမယ္ ..လို႕ သိလာရတယ္။ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး စာအုပ္ေကာင္းေကာင္းေလးေတြ အမ်ားၾကီး ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။ ကမၻာျပား ဖရက္မင္ေရးတဲ့ စာအုပ္ေတြ အမ်ားၾကီးဖတ္ခဲ့ရတယ္။


ေထာင္မွျပန္ထြက္လာျပိး၊ စီးပြားျပန္စျခင္း

တစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္းမွာ ဒါေတြ ျပန္ျဖစ္လာပါတယ္။ ေထာင္က်ျခင္းဟာ အက်ိဳးနဲေစတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ထားေပးတာပါ။ ေထာင္က်ေနစဥ္ စီးပြားေရး ရပ္သြားပါတယ္။ သားေတြလဲ မလုပ္တတ္ပါဘူး။ အခု ၁၂ႏွစ္ ျပန္ထြက္လာမွ အသစ္ျပန္စရပါတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ၂ႏွစ္၊၃ႏွစ္ေလာက္ မိသားစုအခ်ိန္ေပး၊ မိတ္ေဆြမ်ားကို ဂတိေပးခဲ့တာေတြ ေတာ္ေတာ္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ အရာရာ အားလံုးကို ကိုယ္ပဲလုပ္ရေတာ့ ထင္သလို ျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။

ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ကလူ၊ ဓမၼေဒသနာေတြ လိုက္ေဝငွေနတဲ့သူနဲ႕ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ သူကေျပာတယ္။ ဘုရားအတြက္ ဆယ္ဘို႕တစ္ဘို႕၊ လံုးဝမထိရဘူး။ ငါးျပားတစ္ေစ့ ထိတဲ့လူ ဓမၼဆရာေတာင္ သူ႕အိမ္ကို ထိခိုက္တယ္ ..ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို၊ သူ႕ကိုယ္ေတြ႕မ်ားနဲ႕ က်ေနာ့္ကို ေျပာျပပါတယ္။  က်ေနာ္လည္း ဆယ္ဘို႕တစ္ဘို႕၊ သစၥာရွိဖို႕၊ အေၾကြကိုလဲ လဲစရာမလိုဘူး။ လံုးဝမထိနဲ႕၊ လိုလို႕ ယူသံုးတာမ်ိဳး လံုးဝ မထိဖုိ႕၊ အစ္မေတြကို ေထာင္ထဲက မွာရတယ္။ ေနဗုခေနဇာ မင္းၾကီးလက္ထက္၊ ေယရုဆလင္က ဗိမာန္ေတာ္က သိမ္းသြားတဲ့ ေရႊ၊ေငြ ခြက္ေတြနဲ႕ စပ်စ္ရည္ေသာက္တာ ညခ်င္း ဘုရင္ေသဆံုးရတယ္။ ဘုရားဥစၥာကို လံုးဝ မထိရဘူးလို႕ ခံယူပါတယ္။ က်ေနာ္ကိုလဲ ဒီဆယ္ဘို႕ တစ္ဘို႕ေၾကာင့္ ဘုရားက ပိုျပီးေကာင္းၾကီးေပးတယ္လို႕ ခံယူပါတယ္။


လက္ရွိအစိုးရသစ္ အေျခအေနကိုေျပာပါဦး။

အရင္တံုးက အျမင္ကပ္ပုဒ္မ ခါးသီးမႈေတြ အခု မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မေမ့ႏိုင္ပါဘူး။ သားသမီးေတြလဲ ပညာေရးတစ္ပိုင္းတစ္စ ဟိုမေရာက္သည္မေရာက္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကိုယ့္ကို အားကိုးတဲ့ လူေတြလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ..လြင့္ေပ်ာက္ကုန္ရတယ္။ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္းလဲ အဲဒီတံုးက သိန္း၃၀၀ေက်ာ္ ကုန္ခဲ့တယ္။ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားနဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲေနပါတယ္။ ဒါကို ဖ်က္ခိုင္းတယ္။ 

မိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္း ျဖစ္ေပၚလာပံု ေျပာျပပါဦး.. လူစူးလူမ်ိဳးေတြ၊ မိဘမဲ့၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာေတြ လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ မိုးကုတ္က အဆင္ေျပသူပဲ ေျပတယ္။ တျခားလူေတြ ဘာမွလုပ္စားလို႕ မရဘူး။ ကေလးေတြ၊ ဆင္းရဲသူေတြ မ်ားေတာ့ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ ၁၉၉၆ ေလာက္မွာ

လက္ရွိအစိုးရကေတာ့ အရင္ထက္စာရင္ ပိုေကာင္းလာတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နာမလည္ပဲ လုပ္ေနရတဲ့ အစိုးရလူၾကီးမ်ားရွိေနပါေသးတယ္။ ဥပမာ ရန္ကုန္ဟိုတယ္ ေဆာက္တဲ့ကိစၥ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းၾကည္ကို တိုင္ပင္တယ္။ ဦးသန္းေရႊအေၾကာင္း ေမးတယ္။ စိတ္ရင္းမဆိုးပါဘူးတဲ့။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဘလဲ ဒီလိုပဲ ေျပာခဲ့တယ္။ ၁၉၉၄ေလာက္ ဟိုတယ္ကို စတင္ျပီး၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေလာက္ အဆင္ေျပမယ္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အရ၊ က်ေနာ္တို႕၊ သူတို႕ ႏွစ္ေယာက္ ေတြးတာေတြနဲ႕ တျခားဆီျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ က်ေနာ္လဲ ေထာင္ထဲေရာက္သြားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါက အရင္က အျဖစ္ပ်က္ေတြပါ။ အခုလဲ ၅၀း၅၀ ေလာက္ ထားရဦးမွာပဲ။ အခုေတာ့ မဆိုးေပမဲ့ ဥေရာပ၊အေမရိက အၾကီးစားေတြက ထိထိေရာက္ေရာက္ ဝင္မလာေသးပါဘူး။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲျပီး ရလဒ္အရပဲ သူတို႕လာၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။


မိုးကုတ္ လက္ရွိေက်ာက္ေလာကအေျခအေန

အခုေလာေလာဆယ္ ေထာင္ကထြက္လာခ်ိန္ ေက်ာက္ေစ်း အရမ္းေကာင္းတယ္။ ၁၂ႏွစ္တုန္းက သိန္း၂၀ တန္တာ၊ အခု သိန္း၂၀၀၀ ျဖစ္သြားတယ္။ ဟိုတုန္းက အလကားေပးတဲ့ ေက်ာက္ညံ့ေတာင္ အခု သိန္း၄၊ ၅ေထာင္ တန္ေနတယ္။ အခြင့္အလမ္းကေတာ့ ဆင္းရဲသူ၊ ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ ေကာင္းတယ္။ ေရာင္းလို႕ရတယ္။ အရင္က မေရာင္းရပဲ လက္ထဲကပ္ေနရင္ အခက္ခဲ အမ်ားၾကီးျဖစ္တယ္။ အခုေတာ့ မေရာင္းရမရွိ။  အခု ေက်ာက္ထြက္ႏႈန္း အရင္ထက္ ပိုထြက္လာပါတယ္။ ေက်ာက္လုပ္ငန္း မိုးကုတ္မွာ လာလုပ္ခ်င္ရင္ လာလုပ္ၾကပါ။ အက်ိဳးအျမတ္ကို ဒီမွာပဲ ျပန္သံုးေပးၾကဖို႕၊ ဒီျမိဳ႕မွာ ကူညီသင့္တာေတြ လုပ္ေပးၾကဖို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

အခု ျမန္မာျပည္မွာ အခ်မ္းသာ ေတဇ၊ ေအာင္ကိုဝင္း၊ မက္ေဇာ္ေဇာ္ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ ၁၂ႏွစ္ကေတာ့ ဒီေလာက္မဟုတ္ေသးပါဘူး။ လီစူး ဦးေအာင္သိန္းနဲ႕ အဆက္သြယ္ရွိပါတယ္။၊ သူလဲ အိမ္ကိုလာပါတယ္။


မိသားစုႏွင့္ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား

အိမ္ေထာင္ေရး၊ ဒုတိယအိမ္ေထာင္၊ ကေလးထပ္ေမြးမယ္။ အရင္က ၇ေယာက္၊  သမီး၃ေယာက အားလံုးေပါင္း ၁၀ေယာက္ပါပဲ။ မိသားစု အားလံုး အဆင္ေျပပါတယ္။

ကမၻာၾကီးက ေလာပန္႕၊ လူသားေတြကို ဘာမွာခ်င္ပါသလဲ... က်ေနာ့္ႏွလံုးသားမွာ ခရစ္ယန္ဘာသာကလြဲျပီး ဘယ္ဘာသာမွ မသြားဖူး၊ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပ၊ စိတ္ညစ္ျပီး အရက္ေသာက္ျဖစ္တယ္။ ရန္ကုန္ဟိုတယ္ လုပ္ေနရတယ္။ အရာရာ အားလံုး တစ္ေယာက္ထဲ ျဖစ္ေနတယ္။ စိတ္ခ်ရမဲ့သူ မရွိဘူး။ အရက္၃ပက္ေလာက္ ေသာက္ျပီး၊ ကားေမာင္းျပီး သြားအိပ္မယ္၊ မိုးကလဲ ရြာေနတယ္။ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ေၾကးရုပ္ဆီကို ေရာက္သြားတယ္။ ကားေပၚက မီးထိုးထားျပီး ဆင္းလိုက္တယ္။ တခါးပိတ္ျပီး မိုးကုတ္ျမိဳ႕ကို အဲဒီကေန ၾကည့္ရင္ ရွင္းရွင္းျမင္ရတယ္။ အခ်ိန္က ည ၁၁နာရီေလာက္ မိုးစိုလာျပီး၊ ေအာ္ျပီးငိုမိလိုက္တယ္။ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ဟိုတယ္ ပိုက္ဆံအခက္ခဲရွိတယ္။ ဟိုတယ္ ျပီးေျမာက္ခ်င္တယ္။ ေက်ာက္လုပ္ငန္းလည္း အခက္ခဲရွိတယ္။ တစ္မိနစ္ေလာက္ပဲ ဟိုတယ္က ဂုဏ္သိကၡာအရ ို ျပီးေျမာက္ခ်င္တယ္ ဆုေတာင္းလိုက္တယ္။ ကားဆီ ျပန္လာတယ္။ ကိုယ္ကလဲ စိုေနတယ္။ တစ္ရႈးနဲ႕ သုတ္လိုက္ျပီး၊ ဂ်ာကင္ကိုခင္းျပီး ကားထဲဝင္၊ ေတာင္ဆင္းျပီး ေမာင္းျပန္လာခဲ့တယ္။ ေရကန္နားေရာက္ခ်ိန္ ေခါင္းက ေရမစိုဘူး၊ အက်ီကလည္း မစိုဘူး၊ မိုးဒါေလာက္ရြာေနတာ ေခါင္းေရမစိုဘူး။ ေတာ္ေတာ္ အံ့ၾသမိတယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္က ထီးေဆာင္းေပးသလား ..စဥ္းစာခဲ့တယ္။ ဒါလဲမျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ တေစၦသရဲမ်ား ငါ့ကို ေခါင္းေရမစိုေအာင္ လုပ္သလား လို႕ လန္႕လာတယ္။ တစ္ရႈးစကၠဴ ၂ထုပ္ လႊင့္ပစ္တာ သတိျပန္ရျပီး၊ ေတာင္ကုန္းေပၚျပန္တက္တယ္။ က်က္သီးေတြ ထလာျပီး တစ္ရႈးပစ္ထားတဲ့ ၂ထုပ္ကို ေတြ႕တယ္။ မိုးဒါေလာက္ ရြာတာ ေရမစိုျခင္းကို  တေစၦသရဲပဲ စိတ္ကူးမိျပီး၊ အိမ္ျပန္လာတယ္။ အိမ္မွာလဲ အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ဘူး။ အက်ီကလဲ ေျခာက္ေနတယ္။

အဲဒီအျဖစ္ ျဖစ္ပ်က္ျပီးေနာက္ တစ္ပတ္၊ႏွစ္ပတ္ေလာက္မွာ ယူအက္ ၁သန္းေက်ာ္ ၊ ၂သန္းေလာက္ ရလာခဲ့တယ္။ နိမိတ္လကၡဏာ ပဲလို႕ေအာက္ေမ့တယ္။ လိုေနတဲ့ ေငြလဲ အဆင္ေျပသြားပါတယ္။  ဘုရားစစ္၊ ဘုရားမွန္ျဖစ္တယ္လို႕ ဘုရားက ေဖၚျပ၊ သက္ေသျပတယ္လို႕ပဲ ခံယူပါတယ္။ အဲဒီေန႕က တစ္ေယာက္ထဲဆိုေတာ့ အရက္လဲမ်ားမ်ား မေသာက္တတ္လို႕၊ အဲဒီတုန္းက ၾကက္သီးထ ျဖစ္ခဲ့ရတာေတြ မူးလို႕ျဖစ္တာမဟုတ္ဘူး၊ နိမိတ္ျပသလိုပဲ လို႕ ခံယူပါတယ္။

ေထာင္ထဲမေရာက္ခင္ကေတာ့ အိပ္မက္မေကာင္းဘူး။ ဓမၼဆရာနဲ႕ေခၚျပီးဆုေတာင္းပါတယ္။ လုပ္သင့္တာေတာ့ လုပ္ပါမယ္။ ဆံုးျဖတ္လို႕မရတာမ်ိဳး ဆိုရင္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ပဲ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ လူမႈေရးနဲ႕ ဝိညာဥ္ေရး ခြဲျခားထားပါတယ္။ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာမေရြး ကူညီပါတယ္။ ဝိညာဥ္ေရးကေတာ့ ဆယ္ဘို႕တစ္ဘို႕နဲ႕၊ ဘုရားကိုးကြယ္ ဝတ္ျပဳျခင္းေပါ့။ ကုိယ့္ဘဝကိုလဲ ကိုယ္ေက်နပ္ပါတယ္။


နိဂံုး

ကိုယ္ရရွိတဲ့ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ၁၀% ဆယ္ဘို႕တစ္ဘို႕ ဘုရားအလုပ္အတြက္ ၊ ကိုယ့္ပိုက္ဆံမဟုတ္ဘူး ဆိုတာ သစၥာရွိဖို႕၊ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားကို အရမ္း အားကိုးလြန္တာကို မၾကိဳက္ဘူး။ ဘုရားသခင္က မႈတ္သြင္းတဲ့ တန္ခိုးေတြ ရွိပါတယ္။ တခါတေလ မျဖစ္ႏုိင္တာေတြ ေတာင္းတာမ်ိဳးေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ဘုရားကို ဘာလုပ္ေပးမလဲ စဥ္းစားေစခ်င္တယ္။ ဆုေတာင္းပါ။ လိုတာထက္ အားကိုးတဲ့စိတ္ အရမ္းလြန္သြားရင္ ေပါ့ေပါ့ဆဆ နဲ႕ လုပ္တဲ့အခါ၊ အရာရာဘုရားေပးမွာပဲ တဖက္စြန္း၊ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူ။ က်ေနာ္တို႕မွာ ဘုရားေပးတဲ့ ဆုေက်းဇူးေတြကို အသံုးခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု အေမရိကန္ ဒံုးပ်ံ၊ အဂၤါျဂိဳလ္ သြားတာေတြ၊ ဘုရားသခင္က ေပးထားတဲ့ စြမ္းအားေတြ ရွိေနျပီးသားပါ။ က်န္းမာေရးဆိုရင္လဲ ေဆးစားစရာမလိုဘူး.. ဆိုတဲ့၊ ေဆးမစားပဲ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းတာ။ မိတ္ေဆြတစ္ဦး မေသလို႕ေတာ္ေသးတယ္။

အခုလက္ရွိ အစၥလမ္းနဲ႕ဗုဒၶ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပသနာေတြအတြက္၊ ခရစ္ယာန္မ်ား ဆုေတာင္းဖို႕လိုပါတယ္။ ေဒါသေတြ ေရွ႕တန္းမတင္ပဲ ၊ အခုလိုအခ်ိန္မွာ ဘုန္းၾကီးလိုလူမ်ိဳးေတြကို သြားမထိခိုက္ဖို႕ ရွိပါတယ္။ အိမ္ေထာင္က်ရင္ေတာင္ ဗုဒၶဘာသာပဲ ျဖစ္ရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ဖို႕လုပ္ေနတယ္။ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားမွာ လည္း ျမန္မာေတြ၊ ျဖစ္သြားတာေတြ ရွိလို႕ အမ်ားၾကီး သတိထားရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊အတြက္၊ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲေတြမွာ အစိုးရလူၾကီးေတြ ခံစားရသလို၊ က်ေနာ္တို႕တိုင္းရင္းသားေတြပဲ၊ ခံစားရပါတယ္။ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွာလည္း ျပဳျပင္စရာေတြ ရွိပါတယ္။ တပ္မေတာ္မွာလည္း ခရစ္ယန္ဆို ရာထူးမတက္ေတာ့ဘူး။ ဗမာတပ္မေတာ္ ျဖစ္သြားတဲ့အခါ လူမ်ိဳးေရးျဖစ္သြားတယ္။ ကခ်င္မွာလည္း သူ႕ရဲ့ကခ်င္မွ၊ လီစူးေတြလဲ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္ ၆ခုရွိတာကို စည္းရံုးဖို႕လိုပါတယ္။ အဲဒါနဲ႕ပတ္သက္ျပီး တတ္ႏိုင္သမွ လုပ္ေပးဖို႕ပါပဲ။

ကံေကာင္းသလား၊ ဘုရားေကာင္းၾကိးေပးသလား... ခရစ္ယာန္ေတြအတြက္ ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းတယ္ ေျပာလို႕မရပါဘူး။ ကိုယ့္ဖက္ကေန ဘုရားေက်ာင္းကို ဘာျပန္ေပးႏိုင္သလဲ ဆိုတာ၊ ဘာလုပ္ေပးႏိုင္သလဲဆိုတာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ လုပ္ႏိုင္မွ၊ ဘုရားထံမွ ေကာင္းၾကီးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

The End... Sep 10, 2013
by Gospel Interview, MEDIA4CHRIST  sai373@gmail.com

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ဆရာ အာသာကိုေလး ၂-ၾသဂုတ္-၂၀၀၉ ဂ်ပ္ဆင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စင္ကာပူ)

ထာ၀ရဘုရားကို သစၥာရွိေသာယံုၾကည္ျခင္း (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ စတင္ပါသည္။ အသက္၇၃ႏွစ္ရွိျပီး အမႈေတာ္ကို ၄၂ႏွစ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ အေမရိကန္၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ ၂၀၁၃ ဆရာယုဒသန္ ႏွစ္၂၀၀ အထိမ္းအမွတ္ အတြက္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု၊ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အေမရိကန္ျပည္တြင္တလတာ၊ ယခု စင္ကာပူတြင္လည္း ေျပာၾကားခငြ ့္ရခဲ့ပါသည္။ ယုဒသန္အႏွစ္ ၂၀၀ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္၊ စီမံခ်က္မ်ားကို ဘ႑ာေရးမႈး ဆရာစံသိန္းထြန္းက ေျပာၾကား သြားျပီးျဖစ္ပါသည္။

တရားေဒသနာေဟာၾကားခ်က္မွာ အေမရိကန္ အသင္းေတာ္မ်ားတြင္လည္း ဒီတရားပဲ ေဟာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားကိုသစၥာရွိရန္ အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘုရား၏ အလိုေတာ္ကို လက္ခံရန္ျဖစ္ပါသည္။မိမိငယ္စဥ္က ၂၂ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဘြဲ႔ရရွိခဲ့ျပီး လူၾကိဳက္မ်ားေသာ အသက္ေမြးလုပ္ငန္း ေရွ႔ေနအလုပ္ကိုေရြးခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က ဆရာ၀န္အလုပ္ထက္ ေရွ႔ေနအလုပ္က ၀င္ေငြပိုေကာင္းပါသည္။ ထို႔ေနာက္တရားေဟာဆရာျဖစ္လာျပီး ဓမၼဆရာမ်ားစြာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဓမၼပညာ သင္ၾကားရန္ သြားေရာက္ၾကျပီးျပန္မလာၾကေသာ အခ်ိန္ျဖစ္လာသည္။ ယခုအခါ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာမ်ားစြာ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ထိုအခ်ိန္က ျပန္မလာခဲ့ေသာ ဓမၼဆရာမ်ားကို ဘုရားသခင္က ေကာင္းစြာ အသံုးခ်ေနျပီျဖစ္သည္။ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ ဆရာလတ္ေယရွဲ။ တကၠဆက္မွ ဆရာခြ်န္ဆိုင္ စသည့္ဓမၼဆရာမ်ားစြာ ဘုရားအမႈေတာ္ကိုထိေရာက္စြာ ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။

မိမိငယ္စဥ္က ေဒါက္တာလွဘူး ေျပာၾကားေသာ Search for Truth ဆိုေသာ မွာၾကားခ်က္ကို အမွတ္ရပါသည္။ မိမိေရာက္ေသာေနရာမွာ ကယ္တင္ရွင္ကို လက္ခံရမည္။ ခ်ီးမႊမ္းရမည္။ ေစာေစာက ဆရာၾသဂတ္စတတ္ ေျပာသာြ းေသာ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လာရွာျပီး ေငြကုန္လူပင္ပမ္းျပီး၊ ဘာမွမက်န္ေတာ့ခ်ိန္မွ ျမန္မာျပည္ျပန္သြားေသာ သမီးငယ္တဦး ေန႔စဥ္ လက္တဆုပ္စာ စုေဆာင္းထားေသာ ဆန္အိတ္ကေလးကို ဆရာၾသဂတ္စတတ္အား ေပးေပးပါ ဟုမွာသြားျခင္းကို ေလးစားပါသည္။ မိမိတတ္ႏိုင္သမွ် ဘုရားအတြက္ ေပးအပ္၊ သတိရလႈဒါန္းေသာ ထိုမိန္းမငယ္ေလးမွာ ဘုရားေကာင္းၾကီး ခံစားရမည္ ေသခ်ာေၾကာင္း မိမိ
ေျပာလိုပါသည္။ အာျဗာဟံ ကိုလည္း ဘုရားသခင္က ငါျပလတံ့ေသာျပည္သို႔သြားရန္ Faithful God ေျပာစကားကို အာျဗာဟံ ျပန္မေမးပါ။ သြား၏။ ကၠဳသေရလလူမ်ိဴးမ်ားကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏို႔ႏွင့္ ပ်ားရည္စီးေသာ ခႏၱာျပည္သို႔ ေခၚထုတ္သြားစဥ္ကလည္း ေမာေရွသည္ နားေထာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေယာရႈဆက္လက္ ဦးေဆာင္ျပီး ႏွစ္၂၀၀ ၾကာေသာအခါ လည္ပင္းခိုင္ေသာ Stiffness People ကၠဳသေရလလူမ်ိဳးမ်ားက ဘုရားကို ပုန္ကန္ျပီး တပါးဘုရားမ်ား ဗာလဘုရားကို ကိုးကြယ္လာၾကသည္။ ထာ၀ရဘုရားကို ေက်ာခိုင္းၾကသည္။ ကၠဳသေရလ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပင္လ်င္ ဗာရွႏြားမ ဟုအေခၚခံရေလာက္ေအာင္ ေခါင္းပံုျဖက္ အျမက္ၾကီးစားၾကသည္။ ေ၀ါစီး၊ ဖိနပ္တြင္ပင္ ေရေမႊးထည့္သည္ အထိျဖစ္လာသည္။ ထိုင္ခ်လွ်င္ ျပန္ထမရသည္အထိ ျဖစ္ရသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေရာက္စဥ္တြင္ ထိုကဲ့သို ၀ျဖိဳး၊ခ်ိနဲ႔ေသာ ဗာရွႏြားမ မ်ားစာြ ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ (ရယ္သံမ်ား)။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရားသခင္က ကၠဳသေရလ မ်ားကို ဘာဗုလံုတြင္ အႏွစ္၇၀ အပယ္ခံဘ၀သို႔ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ျပီး သူ႔ကို ဖန္ဆင္းသူမရွိပါ။ အာမခံခ်က္ရွိေသာဘုရား၊ စာငွက္တေကာင္ပင္ အငတ္မထားေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္သို႔ အေျခခ်သြားေသာ သူမ်ားလည္း ယခုအခါ စီးပြားေရးကပ္ႏွင့္ အလုပ္ျပဳတ္ျခင္း Layoff မ်ားစြာျဖစ္ေနပါသည္။ ဂုဏ္သေရရွိမိတ္ေဆြၾကီးတဦး၏ သမီးတဦးႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ေတြ႔ရာ Layoff ျဖစ္သြားေသာ သူ႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါရန္ တိုးတိုး လာေျပာသြားခဲ့သည္။ ငါ့ကိုယံုၾကည္ ေသလြန္မည္ကို မေၾကာက္၊ မိမိရွိရာအရပ္တြင္ ဘုရားရွိသည္။ ရွင္ေပါလု ေျပာသကဲ့သို႔ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လ်ွင္ ကိုယ့္အတြက္အသက္မရွင္ေတာ့ပဲ ဘုရားအတြက္ အသက္ရွင္ေသာသူ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဗ်ာဒိတ္ ၂း၁၀ အတိုင္း ဓမၼသရဖူကိုရရွိမည္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း မ်ားထက္ ဘုရား၏ မေျပာင္းလဲေသာ ေမတၱာ၊ မေျပာင္းလဲေသာ ဂရုနာ၊ မေျပာင္းလဲေသာ ေက်းဇူးေတာ္၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း
စသည္တို႔ရွိပါသည္။

ရွင္ေပတရု၊ ယာကုတ္ ႏွင့္ ရွင္ေယာဟန္ ၃ဦးတို႔ကို သခင္ေယရႈ ကားတိုင္မတက္ခင္ သူ႔အတြက္ဆုေတာင္းေပးရန္ ေျပာခဲ့သည္။ သခင္ေယရႈက ကိုယ္တိုင္ဆုေတာင္းရာတြင္ ေခြ်းမ်ားက်လာေသာအခါ အနီေရာင္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္အထိ ဆုေတာင္းျပီး အလိုေတာ္ကို လက္ခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တပည့္ေတာ္ ၃ဦးကို ျပန္လွည့္ၾကည့္ေသာအခါ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ကို ေတြ႔ျပီး အားမရျဖစ္ရသည္။ "သင္တို႔သည္ စိတ္ဆႏၷရွိေသာ္လည္း ကိုယ္ခႏၱာအားနည္းသည္" ဟု ေျပာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ေမတၱာႏွင့္ ခ်စ္ရာတြင္ ဇနီး၊သားသမီးမ်ားထက္ သာ၍ခ်စ္ရမည္။ ဘုရားအတြက္
အသက္ရွင္ရာတြင္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္တိုင္း ဘုရားမသံုးပါ။ သခင္သခင္ဟုေခၚတိုင္း ငါမထူး ဟုက်မ္းစာတြင္ ေရးထားပါသည္။ မိမိတာ၀န္ယူရေသာ ဂ်ပ္ဆင္ (ရန္ကုန္) အသင္းေတာ္တြင္ တကၠသိုလ္မ်ားလည္း
နယ္ကိုေရႊ႔သြားေသာေၾကာင့္ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳသူ မရွိေတာ့မွာ စိုးရိမ္ရသည္။ ဒူးေထာက္ဆုေတာင္းရပါသည္။ ဘုရားသခင္က အျမဲဘုရားေက်ာင္းျပည့္ေနရန္ ေကာင္းခ်ီးေပးပါသည္။ မိမိအဆင္မေျပ၊ ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္တြင္
ျပာယာခတ္ျပီး ေရွာက္မလုပ္ပါႏွင့္၊ ျငိမ္သက္စြာျဖင့္ ဒုးေထာက္ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ အနားမွာရွိေနျခင္းကို ခံစားရသည္။

ဆရာေရာဘတ္ေထာင္းလွ်ံ ဆိုလွ်င္ လူငယ္မ်ားသိၾကပါမည္။ က်မ္းစာသင္ ေကာင္းသည္။ သူေျပာသြားေသာ စကားမွာ "ေယရႈက ငါ့အတြက္ သက္ေသခံၾက" ဟုဆိုသည္။ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း မငတ္ေသးပါ။ ၀၀
စားရပါသည္။ သက္ေသခံေသာအခါ တမန္ေတာ္၀တၱဳတြင္ ရွင္ေပါလုေရးထားသကဲ့သို႔ သက္ေသခံစကားမ်ားေၾကာင့္ ႏွလံုးသားကို ထားႏွင့္ ထိုးေဖါက္သလို ခံစားရသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

အသင္းသားမ်ား လုိက္ဆိုၾကျခင္း
We are his witnesses
We are fool for Christ
We are begger for Christ

သက္ေသခံျခင္း၊
ခရစ္ေတာ္အတြက္ သူရူးျဖစ္ျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္အတြက္ သူေတာင္းစားျဖစ္ျခင္း (၃) ခ်က္ကိုမွတ္ထားရန္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ မိမိသည္ စက္ဘီးကေလးကို စီးျပီး ေဒၚခင္ၾကည္ မကြယ္လြန္ခင္က သူ႔အိမ္သြားျပီး က်မ္းစာဖတ္၊ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ခဲ့ပါသည္။ မိမိက ဆုေတာင္းျပီးျပန္မည္လုပ္ေသာအခါ မွတ္မွတ္ရရ ေဒၚခင္ၾကည္ကေျပာပါသည္။ "သူ႔ဖခင္က ဓမၼဆရာမ်ား ျပန္ေသာအခါ လက္ခ်ည္းမျပန္ေစရန္ မွာသြားပါသည္" ဟုဆိုလာသည္။ လက္မခံ ခ်င္ေေသာ္လည္း သူေပးလိုက္ေသာ အုန္းသီး ၃လံုးကို ယူျပီးျပန္ရေၾကာင္။ သူ႔သမီးလည္း ရွိပါသည္။ သိပါသည္။ မိမိသည္ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ ေျခေထာက္က်ိဳးသည္အထိ ေပးဆပ္ခဲ့ျခင္းသည္လည္း ငါ့ထံသို႔လာေသာအခါ လက္ခ်ည္းသက္သက္မလာနဲ႔ ဆိုေသာအခ်က္ကို
အမွတ္ရပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အလုပ္ပါရပါသည္။ အလုပ္မပါေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အေသျဖစ္သည္ ဟု
ရွင္ယာကုပ္က ေရးသားထားပါသည္။

မိမိအသင္းေတာ္တြင္လည္း Each one, Bring one ဟုေသာ စာတန္းကို ေရးခ်ိတ္ထားပါသည္။မယံုၾကည္သူမ်ားကို ေခၚလာေရးအတြက္ အားေပး ထားပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ စိမ္ေခၚခ်က္ျဖစ္ပသည္။
ခရစ္ေတာ္ကိုရထားပါက ဘာမွေၾကာက္စရာမလိုပါ။ HIV, ကင္ဆာ ေရာဂါမ်ားလည္း ရမွာမေၾကာက္ပါ။ မိမိကို ဘုရားက မသံုးေတာ့မွာ တခုပဲ ေၾကာက္ပါသည္။

တကယ့္အျဖစ္တခုႏွင့္ အဆံုးသတ္ပါမည္။ ေျမာက္ကိုးရီးယာ၊ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို သခင္ေယရႈ ရုပ္ပံုအား ေျမတြင္ခ်ျပီး တံေထြးေထြးေစခဲ့သည္။ လူၾကီးမ်ားလည္း ေသမွာေၾကာက္ေသာေၾကာင့္
တေယာက္ျပီးတေယာက္ ခိုင္းသည့္အတိုင္းလုပ္ၾကသည္။ ကေလးမတဦး တက္လာေသာအခါ အားလံုးအံ့ၾသသြားေအာင္ တံေထြးမ်ားျပည့္ေနေသာ ေယရႈရုပ္ပံုကို ေကာက္ယူ၍ သူမ၏ ႏွလံုးသား၊ ရင္ဘတ္တြင္ အပ္ထားျပီး ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းေနပါသည္။ ေဒါသျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ရုတ္တရက္ သူမကို ဆြဲယူေခၚသြားျပီး ေသနပ္သံကို ၾကားလိုက္ရပါသည္။

အားလံုး ထာ၀ရဘုရားကို သစၥာရွိေသာယံုၾကည္ျခင္း ရွိၾကပါေစ။
Rev. Dr. Auther Ko Lay

၂-ၾသဂုတ္-၂၀၀၉ ဂ်ပ္ဆင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စင္ကာပူ)

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)ဆရာမ်က္ျပဴး ငယ္စဥ္ အသက္၃၀အရြယ္ျဖစ္သည္။

ခရစ္ယာန္ ခရစ္ေတာ္၌ အိပ္ေပ်ာ္သြားေသာ လူၾကီးတစ္ဦး၏ အသုဘတြင္ ညိဳးငယ္စြာလာေရာက္သူမ်ားကို ကယ္တင္ျခင္းတရား အားရပါးရေဟာသည္။

"  ေသရင္ဘာျဖစ္မလဲ။ ေျမမႈန္႔က လာတဲ့ လူသား၊ ေျမမႈန္႔ဆီပဲ ျပန္သြားတယ္။ ေဟာဒီ ၀ိညာဥ္မရွိတဲ့ ခႏၱာကိုယ္ၾကီး၊ ဘာမွယူမသြားႏိုင္ဘူး၊ သူရွာခဲ့တဲ့ ပစၥည္းေတြလဲ မသယ္ႏိုင္ဘူး။ ေအး .. သယ္ႏိုင္တာကေတာ့ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ယံုၾကည္ျခင္းပဲ။ ေသေပမဲ့ ေယရႈကို ယံုၾကည္သူျဖစ္တဲ့အတြက္ ထာ၀ရ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ စံရမယ္။ (ပရိတ္သတ္ကိုၾကည့္ရင္း) အဲ .. ခရစ္ေတာ္ကို မယံုေသးရင္ေတာ့ ေနာင္ဘ၀စိတ္မခ်ရဘူးေနာ္....။ ေလာက ငရဲအျပင္ ထာ၀ရငရဲကို ေရာက္သြားႏိုင္တယ္...."    စသျဖင့္ အားရပါးရ ေဟာလိုက္တယ္။ ေနာက္ ဆရာမ်က္ျပဴးလည္း ပရိတ္သတ္ၾကား ၀င္ေနရာယူရင္း၊  အသုဘအခမ္းအနား သျဂိဳလ္တဲ့အဖြဲ႔က ဆက္လက္ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ တရားနာ ပရိတ္သတ္ထဲမွာ ဘာသာမရွိသူ တရားေဟာဆရာမ်က္ျပဴးနဲ႔ အသက္မတိမ္းမယိမ္း လူငယ္တစ္ဦး ကိုထူးဆန္းက တရားေဟာစကားကို ၾကားျပီး အလြန္မေၾကမနပ္ျဖစ္ေနသည္။ ထျပီး ေမးလိုက္ခ်င္ေသာ္လည္း ေသဆံုးသူ လူၾကီးမိသားစုကို အားနာေသာေၾကာင့္၊ ျပီးမွ တစ္ဦးခ်င္း ခ်ဲလင့္လုပ္မယ္  ေတးထားသည္။ ဆရာမ်က္ျပဴးေဘးနားမွ မေယာင္မလည္ မ်က္ခ်ည္မပ်က္ မတ္တပ္ရပ္ရင္း စကားေျပာခြင့္ ေခ်ာင္းေနသည္။ ဆရာမ်က္ျပဴးက မသိ။

ထိုစဥ္ ဆရာကိုမ်က္ျပဴးနားတြင္ မိန္းမ ေအာ္ငိုသံ တစ္ခု ၾကားလိုက္သည္။  ".. အမယ္ေလး .. သမီးေလးရယ္၊ ေမေမတို႔ကို ဒီအတိုင္းပစ္ထားေတာ့မွာလာ....ဟီး..ဟီ.. ရႊတ္၊ ၾကည့္စမ္း၊ ၾကည့္စမ္း၊ ေသတာေတာင္ သမီးေလးက ၾကည့္လို႔မ၀ေအာင္၊ ေခ်ာေခ်ာလွလွ မိန္းကေလးျဖစ္ေနတုန္းပဲ။ ေမေမကို ထၾကည့္ပါဦး သမီးေခ်ာေလးရယ္...."  ဟူသတည္း။ ဆရာမ်က္ျပဴးသည္ လူငယ္လည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ "
ေခ်ာေခ်ာလွလွ မိန္းကေလး " ဆိုတဲ့စကားလံုးကို အရမ္းႏွစ္သက္ေလသည္။ ထိုေခ်ာေခ်ာလွလွ ဆိုေသာ ေသဆံုးသူ မိန္ကေလးကို သြားၾကည့္ခ်င္စိတ္ အရမ္းေပါက္လာေသာ္လည္း မိမိအသုဘ အခမ္းအနားက မျပီးေသးပါ။ အမ်ိဳးသမီးၾကီးက အသက္၄၀ခန္႔ ဆိုေတာ့ ေသသူမိန္းကေလးက ၂၀ေလာက္ပဲ ရွိဦးမည္ဟု ေတြးမိသည္။ အသုဘ ၂ခုကလည္း သိပ္မေ၀းလွေသာေၾကာင့္ မေယာင္မလည္ ေနာက္သို႔ တစ္ေျဖးေျဖးဆုတ္ကာ မိန္းကေလး အသုဘ အနားေရာက္ေအာင္သြားျပီး၊ အေခါင္းမပိတ္ခ်င္ ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ ၾကည့္လိုက္သည္။

ဆရာကိုမ်က္ျပဳး ေတာ္ေတာ္ စိတ္ပ်က္သြားသည္။ ေအာ္ငိုေနသူ မိန္မမွာ အသားမဲမဲ၊ အိႏၷိယမ်ိဳးႏြယ္၊ အရုပ္ဆိုးဆိုး ျဖစ္ျပီး.. ေသဆံုးသူမိန္ကေလးမွာလည္း ပန္းမ်ားပန္ေပးထားေသာ အသားမည္းမည္း၊ ပါးစပ္ပင္ မပိတ္ပဲ၊ သြားမ်ားပင္ျမင္ေနရေသာ မလွမပ ကုလားမေလးျဖစ္ေနသည္။ မိမိထင္ေသာ ျဖဴျဖဴေခ်ာေခ်ာ မိန္းကေလး၊ ေသရေလျခင္း ဆိုျပီး သြားၾကည့္မိသည္ပင္ ေနာင္တရမိသည္။ မေယာင္မလည္ ႏွင့္ မိမိအသုဘရွိရာသို႔ ျပန္လွည့္လိုက္ရသည္။

ရုတ္တရက္ မိမိအက်ၤ ီကို လွမ္းအဆြဲခံလိုက္ရျပီး ေမးခြန္းတစ္ခုကိို ထိတ္လွန္႔စြာ ၾကားလိုက္ရသည္။  လွမ္းဆြဲသူကေတာ့ သူေနာက္ မေယာင္မလည္ လိုက္ေနသူ ကိုထူးဆန္းပင္တည္း။

" ေဟ့...မေျပးနဲ႔။. ကြ်န္ေတာ္လည္း ခင္ဗ်ားလိုပဲ .. ေခ်ာေခ်ာလွလွမိန္းကေလးဆို အသုဘေတာင္ ခ်မ္းသာမေပးပဲ ငမ္းတဲ့လူပဲ။ အတူတူပဲ... ၊ ငရဲ နဲ႔ ေကာင္းကင္ဘံုအေၾကာင္း ေမးခ်င္လို႔ပါ .."

ဆရာကိုမ်က္ျပဴး အခက္ေတြ႔ေလျပီ။  .... 

ဤၽၽမွ်သာ

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

အစားအေသာက္မ်ား ေပါမ်ား၊ ေစ်းခ်ိဳျပီး အေမရိကန္မ်ား အားလပ္ခ်ိန္အပမ္းေျဖျခင္းဟာ အစားအေသာက္ ထြက္စားျခင္းပါပဲ။ တပတ္တခါ၊ ႏွစ္ခါ အျပင္ စားေသာက္ဆိုင္ထြက္ မစားႏိုင္ရင္ အေမရိကားမွာ ေနရက်ိဳးမနပ္သလိုပါပဲ။

အစားအေသာက္ေပါမ်ားလြန္းတာကို ဗာရာဏသီျပည္ၾကီးကဲ့သို႔ မွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲက ခႏၶာန္ျပည္ၾကီးလို ၾကြယ္၀ေပါမ်ားလွပါတယ္။ ႏိုင္ငံၾကီးကလည္း အက်ယ္ၾကီးဆိုေတာ့ ရာသီဥတုမ်ိဳးစံုရွိျပီး၊ ကမၻာတ၀ွမ္းက ဘယ္ေဒသက သစ္သီး၀လံ၊ပန္းပင္မ်ား အေမရိကန္ျပည္နယ္မ်ားမွာ ရွင္သန္၊ဖြံ႔ျဖိဳး၊ အသီးသီးႏိုင္ပါတယ္။ အသီးအႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုေတာ့ ကာလီဖိုးနီးယားနဲ႔ဖေလာရီဒါျပည္

နယ္မ်ားမွာ အင္မတန္ျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ သားငါး၊ ႏြား၊ ဆိတ္ ေမြးျမဴ၊ စည္သြတ္ျခင္းမ်ားကိုေတာ့ တက္ကဆက္နဲ႔ အေမရိကားအလယ္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားမွာ အၾကီးအက်ယ္ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားရွိပါတယ္။ ဘီယာ၊ ၀ိုင္မ်ားကိုလည္း စပ်စ္သီးခင္းမ်ားစြာကတဆင့္ အၾကီးအက်ယ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျပီး၊ ဘီယာ၊ ၀ုိင္မ်ားကို ၁၀လီတာ ပုလင္းၾကီးမ်ားနဲ႔ ေရာင္းတဲ့အခါ၊ မင္နရယ္၀ါးတား ေရသန္႔ဗူးထက္ေတာင္ ေစ်းခ်ိဳေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

အစားအေသာက္စရိတ္

စားေသာက္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာအမ်ားစုဟာ အိမ္မွာပဲ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာအစားအစာမ်ားစြာ အေမရိကားမွာပဲ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းအေနနဲ႔၊ လုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္၊ သရက္သီး၊ ေဂြးေတာက္ရြက္၊ ဒန္႔ဒလြန္သီး၊ ဆူးပုတ္ရြက္၊ ဗူး၊ ဖရံု ..စသျဖင့္ အသီးအရြက္မ်ား ျမန္မာမ်ားဘယ္လိုရရွိသလဲမသိ၊ ေစ်းေတြမွာ ၀ယ္လို႔ရေနပါတယ္။ ၂၀၀၇ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ၊ ကရင္မ်ားစြာ အေျခခ်လာတဲ့အခါ ေဖးဖရိတ္အစာကေတာ့ ဒိန္ညင္းသီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒိန္ညင္းသီး ဆားေရစိမ္မ်ား ျမန္မာျပည္က ေလယဥ္နဲ႔သယ္လာျပီးေရာင္း၀ယ္ၾကတယ္။ ေနာင္ဆိုရင္ အေမရိကားမွာ ဒိန္ညင္းပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ငွက္ေပ်ာကေတာ့ နဲနဲရွားပါးပစၥည္းျဖစ္ပါတယ္။ မံုဟင္းခါးခ်က္စားတဲ့အခါ ငွက္ေပ်ာအူကို မနည္းရွာေဖြရတယ္။

အေမရိကားမွာ အနည္းဆံုး လုပ္ခက တနာရီ ေဒၚလာ၁၀ေလာက္ ဆိုေတာ့၊ တေန႔ကို ၈နာရီလုပ္ရင္၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ လံုျခံဳေရးအလုပ္သမားေတာင္ ေဒၚလာ ၈၀ေလာက္ ၀င္ေငြရပါတယ္။ ဒီေတာ့ တေန႔ကို ၁၀ေဒၚလာဖိုးေလာက္ကေတာ့ စားေသာက္စရိတ္၊ မႏွေမ်ာၾကပါဘူး။ သူငယ္ခ်င္း ညီအစ္ကို၂ေယာက္ဆို ဘဲကင္၊ ၾကက္ကင္ေတြ တေန႔ကို တေယာက္တေကာင္၊ စားေသာက္လိုက္ၾကတာ .. ၅ႏွစ္အတြင္းမွာ ေပါင္ခ်ိန္ ၁၂၀ ကေန ၂၂၀ေပါင္အထိ တက္သြားျပီး၊ လူေတြက မကၠဆီကိုေတြကို လယ္ပင္းတုတ္၊ ခႏၱာကိုယ္တုတ္ခိုင္ရံုမကဘူး၊ ၁၀ႏွစ္ေလာက္ၾကာတဲ့အခ်ိန္ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးတိုး၊ အဆီအိမ့္တက္မႈမ်ားနဲ႔ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေနၾကတယ္။ အစားမေတာ္ တလုပ္မဟုတ္ပါ။ စားေကာင္းတိုင္း အရမ္းစားေတာ့ ေဘးဥပါတ္နဲ႔ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္၊ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အစားအစာေပါတိုင္း အရမ္းမစားေသာက္ဖို႔ပါပဲ။


ျမန္မာမ်ားရဲ့ ေစ်းေရာင္းပြဲမ်ား
အားလပ္ခ်ိန္မွာ အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာမ်ား၊ ေတြ႔ဆံုပြဲကေတာ့ ေစ်းေရာင္းပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာစားစရာေပါင္း အမ်ိဳးမ်ားစြာ ဆိုင္မ်ားစုေပါင္းျပီး၊ ခ်က္ျပဳတ္ေရာင္းခ်ၾကပါတယ္။ မိုးမခမွာ ခ်ိဳဇင္ေရးတဲ့ မန္ေလးစားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွာ ေရးထားတဲ့ မႏၱေလးမွာရႏိုင္တဲ့ ျမန္မာအစားအစာ အားလံုး၊ ေစ်းေရာင္းပြဲမွာ လက္စြမ္းျပ၊ ေရာင္းခ်ၾကပါတယ္။ မုန္တီ၊ ျမီးရွည္၊ ရွမ္းေခါက္ဆြဲ၊ ရွမ္းထမင္း၊ ဒါန္ေပါက္၊ အသုတ္စံု၊ ေကာ္ျပန္႔ေက်ာ္၊ ဖက္ထုပ္၊ အာပူလွ်ာပူ၊ လက္ဘက္ရည္၊ ပလာတာ၊ ထပ္တရာ၊ နံျပား၊ ပဲျပဳတ္၊ အေအးစံု၊ ဖြာလူဒါ၊ ေက်ာက္ေက်ာ၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊မုန္႔လုပ္ေဆာင္း၊  ေပါက္စီ၊ ေၾကးအုိး၊ ဆီခ်က္ေခါက္ဆြဲ၊ ေရႊေတာင္ေခါက္ဆြဲ၊ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ .. စသျဖင့္ ျမန္မာအစားအေသာက္မ်ားစြာ အျပန္အလွန္ ၀ယ္ယူ၊ စားေသာက္ၾကပါတယ္။

ဘာသာေရး - ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားမွာလည္း အစားအေသာက္မပါရင္ မျပီးပါ။ ဘာသာေရး၀တ္ျပဳဖို႔လာတဲ့အခါတိုင္း လူတိုင္းက မိမိတို႔ ဒါနနဲ႔ ခ်က္ျပဳတ္ယူလာတဲ့ အစားေကာင္း၊ အေသာက္ေကာင္း မ်ားစြာ ခ်က္ျပဳတ္ေကြ်းေမြးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေငြေၾကးအနည္းငယ္နဲ႔ ေစ်း၀ယ္ျပီး၊ ၾကက္သား၊ ၀က္သား၊ ငါး၊ အသီးအႏွံမ်ား ကိုယ္တိုင္ခ်က္ျပဳတ္၊ ဘုရားေက်ာင္းယူသြားရင္ လူေတြ အမ်ားၾကီး စားေသာက္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကားေရာက္ကာစ ျမန္မာမ်ား သူမ်ားနဲ႔ ကားၾကံဳလိုက္ျပီး၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းေတြမွာ သြားစား၊ ပိုတဲ့ အစားအေသာက္ေတြအိမ္ျပန္ယူလာျပီး၊ အလွ်ံအပယ္ စားေသာက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဗာသွ်ႏြားမၾကီးမ်ားလို ၀ျဖိဳးေနတဲ့ အေမရိကန္၊ လူျဖဴ၊ လူမဲ ၊ လူ၀ါ စသျဖင့္ မိန္းမၾကီး၊ ေယာကၤ်ားၾကီး မ်ားစြာရွိပါတယ္။ အစားအေသာက္နဲ႔ ပတ္သတ္ရင္ေတာ့ အေမရိကန္ အထူးသျဖင့္၊ ဆင္းရဲသားမ်ားဟာ ပိုျပီး ၀ျဖိဳးေနသလိုပါပဲ။စူပါမားကက္မ်ား၊ Shops မ်ား

တေနရာမွာစုျပီး ကားရပ္ရန္ ေနရာကို ဆိုင္မ်ား၀င္း ပတ္ထားတဲ့ပံုစံေလးေတြ အမ်ားအားျဖင့္ေတြ႔ရတယ္။ နာမည္ၾကီးတဲ့ကုန္တုိက္ေတြတစုတေ၀းထဲေတြ႔ရတယ္။ စင္ကာပူက Shopping Center ပုံစံပါပ။ဲ  အေမရိကားမွာေတာ Wal-mart, Wal-green, Home Depot, Office Depot, Ross, Circuit City, Radio
Shark စတဲ့ကုန္တိုက္မ်ားနဲ႔ လူသံုးကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်တဲ့ ဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုက္မ်ား
စုေ၀ေရာင္းခ်ၾကတယ္။  ကိုးရီးယား၊ တရုပ္၊ ဗီယက္နမ္ .ေရွာ့ပင္စင္တာမ်ားလည္း တပံုတပင္ၾကီး ရွိၾကပါတယ္။ အဓိကေတာ့ အစားအေသာက္ေတြပဲ ေရာင္းခ်ၾကပါတယ္။ သားငါး၊ ပုဇြန္၊ ဂဏန္း၊ ေရေမွ်ာ့၊ ၾကက္၊ ၀က္၊ ကင္ထားတဲ့ ၀က္ေပါင္၊ ၾကက္ဆင္အေကာင္လိုက္ကင္၊ ဘဲ၊ ၾကက္၊ အေကာင္လိုက္ကင္ ေတြ အေျမာက္အမ်ား ေရာင္းခ်ၾကပါတယ္။ အသား၊ငါးမ်ားကို အစိမ္းလိုက္၀ယ္ျပီး၊ အေနာက္တိုင္းစတိုင္ ခ်က္ျပဳတ္ေပးတဲ့ ဆားဗစ္ေတြလည္း ရွိတယ္။ အိမ္သယ္သြားျပီး တခါတည္း စားေသာက္ပစ္ယံုပဲေပါ့..။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရအရ ဖိလစ္ပိုင္၊တရုပ္လူမ်ိဳးမ်ားျပီးလွ်င္ အာရွတိုက္မွ ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳး အေျမာက္အမ်ားရွိပါသည္။ ၂သန္းခြဲခန္႔ ရွိပါမည္။ လာေနဆဲ တသဲသဲပင္ျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၊ ႏိုင္ငံအားကစားသမား၊ အဆိုေတာ္၊ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ..စသျဖင့္ မ်ားစြာရွိၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ အေမရိကန္ျမိဳ႔ၾကီးတိုင္းတြင္ ဗီယက္နမ္ စူပါမားကက္ၾကီးမ်ားရွိသည္။ အေမရိကားရွိ အာရွတိုက္သားမ်ား အာရွအစားအစာ၊ ဆန္၊ဆီ၊ဆား၊ငပိ၊မွ်စ္ ၀ယ္လိုပါက ဗီယက္နမ္ေရွာ့ပင္စင္တာဆီ သြား၀ယ္ရသည္။ ဗီယက္နမ္ေခါက္ဆြဲဆိုင္မ်ားမွာလည္း မ်ားျပားစြာရွိသည္။ ဟင္းရြက္မ်ားစြာျဖင့္ ေရာေႏွာစားေသာက္ရေသာ ဗီယက္နမ္၊ အမဲသားေခါက္ဆြဲမွာ အေမရိကန္ေရာက္သူတိုင္း ၾကိဳက္သြားၾကသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီသည့္ ဗီယက္နမ္ေခါက္ဆြဲျပဳတ္ျဖစ္သည္။
Restaurant ဆိုတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား

အေမရိကားက ျမိဳ႔တိုင္းမွာ စားေသာက္ဆိုင္ေပါမ်ားပံုကေတာ့၊ စံတင္ေလာက္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကာလီဖိုးနီးယား နဲ႔ နယူးေယာက္ေတြမွာ လူမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာ၊ ႏိုင္ငံစံုက လာေရာက္ေနထိုင္ၾကတဲ့အတြက္၊ ကမၻာ့စားေသာက္ဖြယ္ရာ အစံုအလင္ရွိတဲ့ ျမိဳ႔ၾကီးပါ။  ေစ်းအသက္သာဆံုး စားေသာက္ဆိုင္ကေတာ့ မက္ေဒါနယ္၊ ဘာဂါကင္း၊ စတဲ့ အျမန္ရတဲ့ စားစရာေတြပါ။ အေမရိကန္လာ ၃ေဒၚလာေလာက္ဆို၊ အဆာေျပစား ၀ယ္စားလို႔ရပါတယ္။ ေနာက္ေစ်းအခ်ိဳဆံုးကေတာ့ တရုပ္ ဗူေဖးစားေသာက္ဆိုင္ေတြပါ။ အ၀စါး .. ၅ေဒၚလာေလာက္ေပးျပီး၊ ထမင္းဟင္း၊ ၾကိဳက္သလို ထည့္စားလို႔ရတယ္။
ေစ်းအၾကီးဆံုး စားေသာက္ဆိုင္ကေတာ့ ျမန္မာစားေသာက္ဆိုင္ပါပဲ။ အထဲမွာ စားေသာက္ေနသူမ်ားကို လွမ္းၾကည့္လိုက္ရင္ ျမန္မာမေတြ႔ရဘူး။ အျဖဴေကာင္ေတြခ်ည္းပဲ။ အထူးဆန္း စားေသာက္ဆိုင္ေတြ လိုက္စားေသာက္ေနသူမ်ား ျမန္မာစားေသာက္ဆိုင္က လက္ဘက္သုတ္ကို ၀ယ္စားၾကတယ္။ လဘက္သုတ္ဆိုေပမဲ့ အေမရိကန္လွ်ာနဲ႔ ကိုက္ေအာင္ အသား၊ အသီးအႏွံေတြ မ်ားမ်ားထည့္ျပီး ခြက္အၾကီးၾကီးနဲ႔ အ၀စားရတဲ့ လဘက္နည္းနည္းပဲပါတဲ့ စားေသာက္ဖြယ္ရပါ။ ထံုးစံအတိုင္း ျမန္မာဆန္ဆန္ အဆင္အျပင္၊ အခင္းက်င္းေတြလုပ္ထားျပီး အေမရိကန္မ်ား ၾကိဳက္တတ္တဲ့ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားလည္း ထည့္ေရာင္းရပါတယ္။

မကၠဆီကိုစားေသာက္ဆိုင္၊ ရုရွားနဲ႔ အေရွ႔ဥေရာပစားေသာက္ဆိုင္၊ တူရကီ၊ အာရပ္၊ အေရွ႔လယ္ပိုင္း၊ အစားအစာမ်ား၊ အာဖရိက၊ ေတာင္အေမရိကာ၊ ဥေရာပ အစာအစာဆိုင္မ်ားစြာ အျပိဳင္အဆိုင္ဖြင့္ထားပါတယ္။ တခါသြားစားရင္ ၁၀ေဒၚလာ အထက္ေပးရပါတယ္။ အေမရိကားေရာက္ လူမ်ိဳးစံု၊ အစားအေသာက္ဖိုး မႏွေမ်ာပဲ ေလွ်ာက္စားေသာက္ေနၾကပါတယ္။ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပင္း၊ ထိုင္း အစားအစာမ်ားဟာ တရုပ္အစားအစာမ်ားလို စားေသာက္ဆိုင္အမ်ားၾကီး ဖြင့္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ထိုင္း စားေသာက္ဆိုင္မ်ားဟာ အထူးေအာင္ျမင္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ထိုင္း.. တံုရမ္းဟင္းခ်ိဳေပါ့။စင္ကာပူကလူေနတိုက္ေအာက္က၊ စားေသာက္ဆိုင္ Food Court

အေမရိကားေရာက္ျမန္မာအမ်ားစုဟာ စင္ကာပူကို ျဖက္ေက်ာ္ျပီး ေရာက္သြားေလ့ရွိပါတယ္။ အခုေခတ္ နယ္စပ္က တိုက္ရိုက္ အေမရိကားေရာက္သူမ်ားက လြဲရင္ေပါ့။ အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာမ်ား စင္ကာပူလို ႏိုင္ငံေသးေသးေလးကို စိတ္ပ်က္ၾကမွာေသခ်ပါတယ္။ အစားအေသာက္ စားမယ္ဆိုရင္၊ တိုက္ေအာက္က ေဟာ့ကာစင္တာဆိုတဲ့ Food Court ေတြမွာ တခါစား ၃ေဒၚလာ၊ ၄ေဒၚလာ နဲ႔ အစားအေသာက္မ်ား ၀ယ္စားၾကပါတယ္။ မေလးအစားအစာ၊ ကုလားအစားအစာ၊ တရုပ္အစားအစာ ..အစံုအလင္ တေနရာထဲမွာ ရပါတယ္။ ခ်စ္ကင္းရိုက္စ္၊ ေကြးတရာင္၊ ၀မ္ထမ္မီး၊ မီးေပါ့၊ ဟုတ္ကင္မီး၊ လာဆာ ဆိုတဲ့ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ၊ ေဟာ္ဖန္၊ မီးဖန္၊ ဆာေတး၊ စသဖဖင့္ အစားအစာမ်ားကို ေကာ္ဖီ၊ လဘက္ရည္၊ အေအးမ်ားနဲ႔ စားေသာက္ၾကတယ္။ အသက္ၾကီးငယ္မေရြး၊ ကမၻာေပၚမွာ ေစ်းအၾကီးဆံုး ဘီယာကို ၀ယ္ေသာက္ၾကတယ္။ ဘီယာငဲ့ေပးတဲ့ တရုပ္ျပည္က အလုပ္လာလုပ္တဲ့ ဘီယာပရိုမုတ္တာ ကေလးမေလးမ်ား အလုပ္လုပ္ၾကပါတယ္။  အသက္ရြယ္ၾကီးၾကီး၊ ၾကီးမိုက္ လူၾကီး ဘီယာ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ား၊ ၂၄နာရီ ဖြင့္တဲ့ဆိုင္မွာ ေဘာ္လံုးပြဲတီဗြီကလာတာ ထိုင္ၾကည့္ေနသူ ျမန္မာလူငယ္ေလးမ်ား .. စသျဖင့္၊ စင္ကာပူ အမ်ားစားေသာက္ဆိုင္ရႈခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Reference Link

http://burmeseamericasingapore.blogspot.com/2012/05/blog-post.html#...
 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Key - G

ကိုယ္ေတာ္ပါယင္ လမ္းတေလွ်ာက္လံုး
ဆူးခင္းလမ္းျဖစ္ပါေစ
အႏၱရယ္ေလျပင္း တိုက္ခတ္ေနလည္း
စိတ္ပ်က္စရာမလိုဘူး

အကာျပင္ မိုးသက္မုန္တိုင္းဂရုမစိုက္ပါဘူး

ကိုယ္ေတာ္သာပါမယ္ဆိုရင္
အားလံုးျငိမ္းခ်မ္းမယ္

ေလာကေမွာင္မိုက္ထဲ .. လမ္းစေပ်ာက္တဲ့အခါ

မီးခြက္ေလးတခုလို .. မေရရာတဲ့အျဖစ္ကို
လမ္းျပကာ အစဥ္ျမဲ .. လက္တြဲသြားလိမ့္မယ္
လမ္းသစ္ေလးတခုလို . . လွမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပါေစ
ပင္လယ္ျပင္ လိႈင္းတံပိုးမ်ား
တိုက္ခတ္ေနလည္း
ကိုယ္ေတာ္သာပါမယ္ဆိုရင္
အားလံုးျငိမ္းခ်မ္းမယ္

ကိုယ္ေတာ္ပါယင္ ဆင္းရဲတြင္းငတ္မြန္ခဲ့ပါရေစ

ၾကင္သူေမာင္ႏွမ မိဘမ်ားနဲ့ ခြဲရေပမဲ့လည္း
ခိုလႈံစရာမရွိေတာ့ေပမဲ့ ၀မ္းမနည္းပါဘူး
ကိုယ္ေတာ္သာပါမယ္ဆိုရင္ အျမဲတမ္း၀မ္းေျမာက္မည္။ 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


သူေဌးစိတ္ကူး
 - မင္းေအာင္သက္လြင္

ေငြမက္လို႕ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး

အေျခပ်က္ အေနခက္တဲ့ ေလာက မွာ

ေငြ မရွိတဲ့ ဘဝဆိုတာ ၊ ေန မထိတဲ့ ပန္းလိုပါ

လူ မသိ သူ မသိနဲ႕ ၊ အပူ မိေနခဲ့ သမွ်

မ်က္ႏွာငယ္ခဲ့ရ ၊ ေယာကၡမ မၾကည္ျဖဴတဲ့ ဘဝ

အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ေထာင္မွာ အရိုင္းအစိုင္း တစ္ေကာင္ပါ။

သား မယား အျမင္မွာ ၊ ဖြတ္က်ား လို႕ ထင္လာ။

သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ခနဲ႕တာ ၊ နင္းျပားလို႕ မဲ့ရြဲ႕ကာ

အသံုး မက်တဲ့ သူလိုလို၊ ရိုးအ တဲ့ သူလိုလို

ေသာက္သံုး မက်တဲ့ သူလိုလို ၊ ေမ်ာက္ရံွဳးေအာင္ ကတဲ့ သူလိုလို

လက္ညိဳးေငါက္ေငါက္ ထိုးကာ ၊ မ်က္ရည္ေပါက္ေပါက္ က်ိဳးလာ

ဆန္ကုန္ေျမေလး လူပို လို နဲ႕ ရန္လံုေၾကေအးကာ အၿငိဳအျငင္ ခံရတယ္။

 

ဒီလိုနဲ႔ - - -

မခံႏိုင္တဲ့ တစ္ေန႕မွာ ၊ အႀကံပိုင္နဲ႕ ေတြ႕ကာ

တတ္ထားတဲ့ပညာနဲ႕ မွတ္ထားတဲ့ သညာေတြကို

အရင္းအႏီွးျပဳကာ ေငြေတြရွာ ၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားက ေရႊ ေတြပါ။

 

ရြာျပန္ရင္ သူေဌး ျဖစ္ေတာ့မွာ ၊

စိတ္ကူးကေလးနဲ႕ ရူးခဲ့ရတဲ့ ေန႕ေတြလဲ၊

ရြာျပန္ရင္ အေႂကြးကင္းေတာ့မွာ

ဒီအေတြးေလးနဲ႕ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ အလုပ္ေတြလဲ၊

 

အမ်ား ရွဳပ္မိတဲ့ အခါ တရားတစ္ပုဒ္ ေရာက္လာ စံ ရလဲ ေအာက္ေျခ မလြတ္ပါ။

အမွား လုပ္မိတဲ့အခါ ကုလား တရုတ္ ေဟာက္တာ ခံ ရလဲ စိတ္ မပ်က္ပါ၊

တစ္ခါ မွန္ ရင္ အေတြးေလးထဲမွာ ၊ ရြာျပန္ရင္ သူေဌး ျဖစ္ေတာ့မွာ။    ။

 

မင္းေအာင္သက္လြင္

 (ဝန္ခံခ်က္။     ။ ျပည္ပေရာက္ မိတ္ေဆြ (ေရႊ) မ်ားအားလံုးအတြက္ အမွတ္တရ ေရးဖြဲ႕ပါသည္)

(ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားေတာ္ကို ေရွးဦးစြာရွာၾကေလာ့။ ေနာက္မွ ထိုအရာမ်ားကို ထပ္၍ ေပးေတာ္မူလတၱံ႕။ မသဲ ၆း၃၃)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ခင္တြယ္မႈ ေလးတခုအတြက္ ယေန႔တိုင္ရုန္းကန္ေနဆဲကြယ္
ေက်ာ္လြန္ခဲ့တဲ့ေႏွာင္းရက္ကေလးေတြ အိမ္မက္ပမာ အရာမထင္ခဲ့
တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အျမတ္ႏိုးဆံုး အသက္ရွင္မီးဇာကုန္သြားရင္
တမလြန္မွာ ဘယ္လိုဘ၀မ်ိဳး ေရာက္မွာလဲ

Cho:  တကယ္ေတာ့ လူေလာကရဲ့
တက္မက္စရာပစၥည္းေတြ
နမ္းဆင္ စံႏိုင္မႈဟာ လူအသက္ကို မကယ္ႏိုင္ဘူး
အၾကင္သူအဖို႔ လိုက္ေရွာက္သင့္တဲ့ အသက္လမ္းသာ ရွာခဲ့ေတာ့
ခရစ္ေတာ္တဖန္ မၾကြေရာက္ေသးခင္မွာ

ယံုၾကည္မႈ တခါးဖြင့္စဥ္ တိုး၀င္ခြင့္ေတြ ရွိေသးတယ္
ကိုယ္ေတာ္ဘုရား ေရာက္လာခဲ့ရင္ အခြင့္ရရန္မလြယ္ေတာ့ဘူး
မေရရာတဲ့လူဘ၀ရဲ့ စီးေရအတိုင္းသာ ဆက္ေမ်ာရင္
မဆန္ႏိုင္အဆံုး ဘယ္လိုဘ၀မ်ိဳးေရာက္မွာလဲ