ကၽြႏု္ပ္ႀကံစည္သကဲ့သို႔မဟုတ္ - ေန႔စဥ္ခြန္အား Our Daily Bread


May 18, 2012
Read: ဆာ ၃၇း၁-၈

ထာ၀ရဘုရားသခင္ ေရွ႕မွာ ၿငိမ္၀ပ္စြာေန...ေလာ့။ —ဆာ ၃၇း၇
Bible in a year:
ေယာဘ ၁၄-၁၇

ဘ၀က ဤသို႔ျဖစ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မထားပါ။ ကၽြန္မ စိတ္ကူးက ၁၉ ႏွစ္အရြယ္၌ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ကေလး ၆ ေယာက္ေမြးကာ ဇနီးသည္အျဖစ္၊ မိခင္အျဖစ္ ဘ၀ကို အေျခခ်ခ်င္ခ့ဲ သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ျဖစ္မလာဘဲ အလုပ္ခြင္၀င္ခဲ့ရၿပီး အသက္ ၄၀ ခန္႔တြင္ အိမ္ေထာင္က်သည္။ ကေလးလည္း မရပါ။ “သုိ႔ျပဳလွ်င္ စိတ္ႏွလံုးအလိုျပည့္စံုရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူမည္” ဟူသည့္ ဆာလံ ၃၇း၄ ရွိ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္အာမခံခ်က္က ကၽြန္မအတြက္ျဖစ္လွ်င္ သိပ္ေကာင္း မွာပဲဟု ႏွစ္အေတာ္ၾကာၾကာ ကၽြန္မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ကို အၿမဲတမ္း “အခြင့္မေပးပါ” (း၅)။ ကိုယ့္အလိုဆႏၵမျပည့္ေသာအခါ မၾကာခဏဆိုသလို ၀မ္းနည္းရသည္။ ကၽြန္မကဲ့သို႔ သင့္ဘ၀သည္လည္း သင္ႀကံစည္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာခ်င္မွျဖစ္လာမည္။ ဆာလံ ၃၇ မွ အေတြးအျမင္အခ်ဳိ႕က သင့္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ ႏိုင္ပါသည္။ ထိုက်မ္းခ်က္က အဓိကအားျဖင့္ မတရားသူမ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပခ်က္ ျဖစ္လင့္ကစား အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

လိုအင္မျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ မိမိအသက္တာ၌ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကင္းမဲ့သြားစရာအေၾကာင္း မရွိပါ (း၄)။ “ကိုယ္အမႈအရာကို ထာ၀ရဘုရား၌ အပ္ေလာ့” (း၅)။ “အပ္ေလာ့” ဆိုသည့္ စကားလံုး ၏အဓိပၸာယ္မွာ “ေျပာင္းလိုက္” ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာသြန္သင္သူ Herbert Lockyear မွ “ကိုယ္ မထမ္းႏိုင္ေသာ၀န္ကို ကိုယ္ထက္သန္မာတဲ့သူရဲ႕ ပုခံုးေပၚ လြဲေျပာင္းေပးလိုက္သလိုမ်ဳိး ထာ၀ရ ဘုရားထံ ေျပာင္းေပးလိုက္”ဟု သြန္သင္ခဲ့သည္။

“ကိုယ္ေတာ္ကိုကိုးစားေလာ့” (း၅)။ ဘုရားသခင္ထံ စိတ္ခ်မႈအျပည့္ျဖင့္ အရာခပ္သိမ္း အပ္ႏွံလိုက္ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္္တို႔သည္ “ထာ၀ရဘုရားေရွ႕မွာ ၿငိမ္၀ပ္စြာ”ေနႏိုင္ေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးကို ကိုယ္ေတာ္ေဆာင္ယူေပးေသာေၾကာင့္တည္း။ —Anne Cetas

 

အသက္တာလမ္းေလွ်ာက္လွမ္းစဥ္ ခရီးလမ္းကို မျမင္ႏိုင္လည္း
ကၽြႏု္ပ္အတြက္ သခင့္အႀကံအစည္ရွိေသာေၾကာင့္
ေျခရာေတာ္အတိုင္း လိုက္မည္ပင္။ —Thiesen

 

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္း

ေန႔စဥ္ခြန္အား၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ထုတ္ေ၀လွ်က္ရွိျပီး၊ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြက္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြက္ RBC Ministry မွ ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀လွ်က္ရွိသည္။ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား ေန႔စဥ္ခြန္အားစာေစာင္ ရယူလိုပါက RBC Ministry သို႔ ဆက္သြယ္ရယူႏိုင္ပါသည္။


အင္တာနက္၀က္ဆိုက္ကို RBC Ministry မွ  http://myanmar-odb.org/
အေမရိကန္ေန႔စြဲႏွင့္ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကိုသံုးစြဲထားပါသည္။

အေရွ႔ေတာင္အာရွမွ ေန႔စဥ္ခြန္အားကို ယေန႔ေန႔စြဲအတိုင္းၾကည့္ရႈရန္ ၀က္ဆိုဒ္ (PDF format)
http://www.jbcs.org.sg/main/index.php/burmese-our-daily-bread