မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Sunday, Feb 01st

Last update10:42:48 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

E-mail Print PDFဘီလီဂေရဟမ္
ျမန္မာဘာသာျပန္၊  တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႔ခ်ိေနပါတယ္။ပထမစာအုပ္

မာတိက (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၉) ရွိပါတယ္။
အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) လက္လွမ္းမွိေသာ ေဟာေျပာခ်က္ (၁၀)ခုကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ အတိက္အျဖစ္ပ်က္မ်ားတမ္းတျခင္းထက္ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ "လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္" ၂ေကာ ၅း၁၇ က်မ္းပိုဒ္၊
၁။ အေဖၚမဲ့ျခင္း Loneliness
၂။ သခင္ေယရႈ-အဆံုးစြန္ဆံုးေသာအေျဖ Jesus; The Ultimate Solution
၃။ မိမိကိုယ္ကို အသံုး၀င္မည့္သူ ျဖစ္လာေစမည့္ ေသာ့သံုးေခ်ာင္း Three Keys to Usefulness
၄။ ႏွလံုးသားကို ေႏြးေထြးေစေသာ ဘုရားသခင္၏မီး God's Heart Warming Fire
၅။ အသက္တာကို အစမွ တဖန္ စတင္ျခင္း Starting Life Over
၆။ လိင္၊ အာဏာ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ ရုပ္၀ါဒ Sex, Power, Riches and Materialism
၇။ ေတာင္ေပၚ၌သြားေျပာပါ Go tell it on the Mountain
၈။ ဤေလာက၏ေမွ်ာ္လင့္ရာေယရႈ Jesus - the hope of the world
၉။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ရေသာတန္ခိုး Power when you prayer
၁၀။ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း The only way

 

ဒုတိယစာအုပ္

မာတိကာ (စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၇) ရွိပါတယ္။
၁။ အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သတင္းစာထဲ ေမြးကင္းစကေလး ၃၄၈ေလာင္း ထုတ္ထားတာေတြ႔တဲ့သတင္း၊ ရင္နင့္စရာေကာင္းသည္မွာ ေမြးဖြားခါစ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ထားမႈ မက်ဴးလြန္ရန္။ ဤစာအုပ္ငယ္အားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ာကို ရင့္က်က္ၾကီးထြားလာေစရန္ "ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာ ဤသူငယ္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အၾကင္သူသည္ မွားယြင္းေစ၏။ ထိုသူသည္ လည္ပင္း၌ ၾကိတ္ဆံုေက်ာက္ကို ဆြဲ၍ နက္နဲေသာပင္လယ္၌ နစ္ျမဳပ္ျခင္းကို ခ့ရလွ်င္ အေနသာ၍ေကာင္း၏" မသဲ ၁၈း၆
၂။ ကယ္တင္ျခင္း
၃။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရမႈ
၄။ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္
၅။ သမၼာက်မ္းစာ
၆။ ဆုေတာင္းျခင္း
၇။ သန႔္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္
၈။ ခရစ္ယာန္သက္ေသခံ
၉။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လုပ္ငန္းေတာ္
၁၀။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္း
၁၁။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း
၁၂။ နာခံျခင္း
၁၃။ အသင္းေတာ္
၁၄။ စာတန္၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္သူ
၁၅။ စံုစမ္းေနာက္ရွက္ျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
၁၆။ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း
၁၇။ ဆုေတာင္းျခင္းကို တားဆီးေသာအရာမ်ား
၁၈။ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း
၁၉။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းျပညြန္ၾကားျခင္း
၂၀။ အခက္အခဲ၊ ေဘးဒုကၡ
၂၁။ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆံုးမပဲျပင္ျခင္း
၂၂။ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း
၂၃။ ရက္ေရာစြာေပးလႈျခင္း
၂၄။ ဘုရားသခင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
၂၅။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
၂၆။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
၂၇။ ရိုးသားျခင္း
၂၈။ စိတ္ႏွလံုး
၂၉။ လွ်ာ
၃၀။ သူ႔တပါးကို ခြင့္လႊတ္ျခင္း
၃၁။ မွန္ကန္ေသာ ရႈျမင္မႈ

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
အမွတ္(၂၀၉) ေအာင္သုခလမ္း (၉)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ဖုန္း - ၆၆၃၀၉၁၊ ၉၀၈၆၁၂၆၉၄
Ph +95 1 663091, Mobile: +95 908612694  BGEA@202010

Hits: 994
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ဘ၀ခရီးလမ္းၾကမ္းမွ စာမူၾကမ္းမ်ား။ မီနီမဂၢဇင္း ႏွင့္ သခင့္စကား June2010


မင္းေအာင္သက္လြင္ - ဘ၀ခရီးလမ္းၾကမ္းမွ စာမူၾကမ္းမ်ား။ မီနီမဂၢဇင္း
ကာတြန္း၊ ကဗ်ာ၊ ဓမၼဟာသ၊ သက္ေသခံခ်က္၊ ေဆာင္းပါး၊ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္၊ ဘာသာျပန္

ရန္ကုန္တြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာေနရာမ်ား
၁။ Myanmar Bible Society bookshop အမွတ္ ၂၆၂ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊
    ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ဖုန္း ၂၅၀၀၁၄
၂။ C.L.C (Christian Literature Council) အမွတ္ ၁၉၁၊ ၃၉လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း ၂၄၉၁၇၆

စင္ကာပူတြင္ ရႏိုင္ေသာေနရာမ်ား
၁။ ယုုဒႆန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ Thomson Baptist Church, 45 Thomson Rd, Singapore (JBCS)
၂၊ ကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စေကာကရင္) Boy's Brigade HQ 105, Ganges Ave
၃။ Hakka Methodist Church, 1B Evelyn Road (near Novena MRT)

ပင္ရင္းဌာန - ျဖန္႔ခ်ိလိုသူမ်ား ဆက္သြယ္ပါ
၁။ မိျမသက္လြင္ မ-၁၁၄၉ ဟိုက္ပါတ္ ၂လမ္း၊ အင္းစိန္ျမိဳ႔၊ ရန္ကုန္ (ဖုန္း ၆၄၄၅၁၃)
Click Here to view Book Advertising


သခင့္စကား Lord's Word,  2010 June
Click Here to Download

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ေကာင္းေပသည္၊ ဝိညာဥ္ဖို႕... - ဆရာရဲဝင့္လတ္

ထိုဓမၼသီခ်င္းေရးသားခဲ့သူ သီခ်င္းေရးဆရာၾကီး၊မွာ အလြန္ခ်မ္းသာလွသည္။ အေမရိကားတြင္ အိမ္ေျမတိုက္တာမ်ာစြာပိုင္ခဲ့ရာ အားလံုးမီးေလာင္ျပီး၊ ဆံုးရံႈးသြားသည္။ ေနာက္ သမီးမ်ားႏွင့္ဇနီးသည္တို႕ သေဘၤာျဖင့္ အဂၤလန္ကိုသြားရာ သေဘၤာနစ္ျပီး၊ သမီး၃ဦး၊ အားလံုးေသဆံုးသြားပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ ဆရာၾကီးက ေကာင္းေပသည္၊ဝိညာဥ္ဘို႕ ..သီခ်င္းကို စပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ 
ယခု ဒံေယလ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါ လူငယ္၃ေယာက္၊ ေရႊရုပ္ထုမကိုးကြယ္ေသာေၾကာင့္ မီးလွ်ံသို႕ထည့္ခံရခ်ိန္ ...အရွင္မင္းၾကီး၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕မွာ ေျပာစရာမရွိပါ..ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ကိုးကြယ္ေသာဘုရားသည္၊ ကယ္ႏိုင္သည့္ဘုရားျဖစ္သည္။ ဘုရင္ၾကီးလက္မွလဲလြတ္ေစႏိုင္ေသာဘုရား၊ ေနာက္ဆံုး ဘုရား မကယ္လွ်င္လဲ ထာဝရဘုရားကိုသာကိုးကြယ္ပါမည္..ဟု ယံုၾကည္မႈအတြက္အသက္အေသခံခဲ့သည္။ မကယ္လွ်င္လဲ ဘုရားအလိုေတာ္ျဖစ္သည္ ဟု အလြန္အံ့ၾသဘြယ္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ခရစ္ယာန္မ်ားရဲ့ ျပသနာမ်ားအေပၚ ..အလုပ္ရဖို႕၊ က်မ္းမာဖို႕၊ Pass ရဖို႕၊ စာေမးပြဲေအာင္ဖို႕..ဆုေတာင္းၾကပါသည္။ မေတာင္းရပါ မဟုတ္ပါ။ ထိုအဆင့္ထက္ပိုျမင့္ျပီး ဆုေတာင္းရန္ျဖစ္သည္။ အခက္အခဲမ်ားၾကားတြင္ ရပ္တည္၊ ေက်ာ္လႊားနိုင္ဖို႕ ၊ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႕ ဆုေတာင္းရပါမည္။ ယခုေခတ္ ေက်ာ္ၾကားေနေသာ က်မ္းမာျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း Prosperity Gospel မ်ားၾကားတြင္ ဆုေတာင္းခ်က္ျမင့္မားရန္ လိုပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕မိသားစု ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အိမ္အသစ္တစ္ခု ရရွိခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္အဆင္မေျပပါ။ ဇနီးေမာင္ႏွံဆုေတာင္းခ်က္တြင္ ထိုအိမ္နီးခ်င္းအား ေယရႈနာမျဖင့္ အျခားသို႕ေမာင္းထုတ္ပါ ..ဟု ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။ ဘယ္ေလာက္ရွက္စရာေကာင္းေသာ ဆုေတာင္းခ်က္ျဖစ္ပါသလဲ။ ေနာက္ပိုင္း ဆုေတာင္းခ်က္ေျပာင္းခဲ့ရပါသည္။

စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ခရစ္ယာန္အသက္တာတို႕သည္ အေၾကြေစမွာ ေခါင္းႏွင့္ပန္းကဲ့သို႕ တြဲလွ်က္လာပါသည္။ ခြဲထားမရပါ။ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူအသက္တာတြင္ ျပသနာမ်ားကြယ္ေပ်ာက္သြားမည္မဟုတ္ပါ။ ျပသနာမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္၊ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစရန္ ဆုေတာင္းဖို႕လုိပါသည္။

အသက္တာမွာ မွားယြင္းခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းၾကပါစို႕။    ဆရာရဲဝင့္လတ္ 22-Feb-2014၊ ယုဒသန္အသင္းေတာ္၊စင္ကာပူ

Audio to download/listen
http://mingalaronline.biz/sermons/mp3/jbcs.2014.02.22.saya.yewint.latt.mp3

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

ကာတြန္းအမွတ္(၁)။  မာန္မာနအေၾကာင္း

  

 

ကာတြန္းအမွတ္(၂)။  ေျပာင္းလဲျခင္းအေၾကာင္း  

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဏာမ စာရင္း၀င္မ်ား

ျမန္မာျပည္တြင္း၌ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား ၎တို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳမည့္ တတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆု (Citizen of Burma Award) အတြက္ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ အမည္စာရင္းမ်ားတင္သြင္းျခင္းကို မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ လက္ခံခဲ့ရာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ၃၃ ဦး အဆုိျပဳခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ၂၀ ဦးကို ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားမ်ား က်င္းပေရး ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီက ပဏာမ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ အမည္မ်ားကို ျမန္မာအကၡရာစဥ္အတိုင္း စီထားပါသည္။


၁။ ဇီ၀ိတဒါန သံဃာ့ေဆးရံု

အမွတ္ ၃၈၊ ကုိယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိေသာ ‘ဇီ၀ိတဒါန သံဃာ့ေဆး႐ံုႀကီး’ကို ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီလက္ထက္ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဆးေပးခန္းကေလးမွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ “လူမ်ိဳး မေ႐ြး၊ ဘာသာ မေ႐ြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ အဆင့္အတန္းမေ႐ြး၊ က်ားမ မေ႐ြး၊ လာလာသမွ် မက်န္းမာသူ ဂိလာန ပုဂၢိဳလ္ဟူသမွ်ကို အခမဲ့စမ္းသပ္ ေဆး၀ါးကုသ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းရန္” ျဖစ္သည္။ ေဆးခန္း စတင္ဖြင့္လွစ္စဥ္က ျပည္သူမ်ား၏ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ ေဆးပညာ႐ွင္မ်ား၊ ေစတနာ႐ွင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လုပ္အားဒါနအေပၚ အေျချပဳခဲ့ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ေစတနာေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏အားေပးမႈေၾကာင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ပန္ေခတ္ကာလတြင္လည္း တည္တံ့ခဲ့သည္။ ရဟန္းသံဃာ သီလရွင္မ်ား ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အားထားကုသရာ ေဆးရံုႀကီးျဖစ္သည္။


၂။ အရွင္ဥာဏိႆရ (သီတဂူဆရာေတာ္)

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းအပါအဝင္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ား ကတည္းက ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ စစ္ကိုင္း အေျချပဳၿပီး  ေသာက္သုံးေရ၊ ေဆးကုသမႈ၊ သံဃာေတာ္မ်ားပညာေရးႏွင့္ လူမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက်၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးျဖစ္သည္။ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းေတာင္ ‘သီတဂူ ေရအလွဴေတာ္စီမံကိန္း’ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၅ တြင္ က်ပ္သိန္း ၅ဝဝ ေက်ာ္ ကုန္က်ေသာ ခုတင္ ၁ဝဝ ဆံ့ ‘သီတဂူ အာယုဒါနေဆးရံုေတာ္’ကို စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအက်ဥ္းေထာင္တုိ႔တြင္ ႏွစ္စဥ္ အစာအာဟာရမ်ား ေကြၽးေမြးလွဴဒါန္းျခင္း၊ တရားဓမၼခ်ီးျမွင့္ျခင္းတုိ႔အျပင္ ဘုိးဘြားရိပ္သာမ်ား၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ မ်က္မျမင္ ဆြံ႔အ နားမၾကား ေဝဒနာရွင္မ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ေငြေၾကး၊ ေဆး အစားအစာမ်ား မၾကာခဏ လွဴဒါန္းေလ့ရွိသည္။


၃။ အရွင္နာယက (မႏၱေလး ေဖာင္ေတာ္ဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္)

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းကို ၁၀ စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အလႉရွင္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေစတနာရွင္လုပ္အားေပးမ်ားျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအေျချပဳ ေန႔ေက်ာင္းႏွင့္ အေဆာင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ဦးေရ ၅ ေထာင္ေက်ာ္ကို ပညာသင္ေပးေနသည္။ ျပည္နယ္ အစြန္အဖ်ား အႏွံ႔မွ ကေလးသူငယ္မ်ားကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္ပ်ဳိးေထာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ားမွတဆင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဆက္ႏိုင္ေအာင္လည္း အားေပးေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္သည္။


၄။ အရွင္ ပညာစာရ

ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာစာရသည္ သက္ေတာ္ ၅၇၊ ဝါေတာ္ ၃၇ ဝါ ရွိၿပီး၊ စစ္ေတြၿမဳိ႕ ကန္ေတာ္ႀကီးရပ္ကြက္တြင္ မဟာမုနိ ဗုဒၶ၀ိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္ကုိ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံေသာ ပရဟိတ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည့္အျပင္ မိဘမဲ့ လူမမယ္ ကေလးမ်ားအက်ဳိးကို ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါသည္။ ရခုိင္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ရွာေဖြ စုေဆာင္းေလ့ရွိသည့္ သမုိင္းသုေတသီတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ဆရာေတာ္ျပဳစုခဲ့သည့္ သမိုင္းစာေပမ်ားကို မွီျငမ္းကိုးကားကာ အမ်ိဳးသားစာေပဆုႏွင့္ Ph.D ေဒါက္တာဘြဲ႔မ်ား ရရိွခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ ဆရာေတာ္အား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္ေန႔က လူဝတ္လဲ ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ ဘာသာ သာသနာ ညိႇဳးႏြမ္းေစမႈ၊ သာသနာ့ေျမကုိ ငွားရမ္း အသံုးျပဳမႈ၊ ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္ေရးကုိ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ လိမ္လည္မႈ၊ စည္ပင္သာယာ အက္ဥပေဒ၊ တရားမဝင္ ႏုိင္ငံျခားေငြ ကုိင္ေဆာင္မႈ၊ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ေရး အက္ဥပေဒ စသည့္ပုဒ္မ ၇ ခုတပ္ တရားစြဲဆုိခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္ႏွင့္ ၃ လအျပင္ ေငြဒဏ္ က်ပ္ေငြတစ္ေသာင္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂  ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ သရက္ေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။


၅။ ဦးဖိုးျဖဴ (ခ) ဦးရန္ႏိုင္ေအာင္

ႏိုင္ငံေရးအမႈအခင္းမ်ားကို အခမဲ့လိုက္ပါ အက်ိဳးေဆာင္ေပးရန္ ဥပေဒေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားကို စည္းရံုး စုစည္းလ်က္ Myanmar Youth Law Firm ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို အမႈလိုက္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ရဲရဲရင့္ရင့္ ခုခံအက်ိဳးေဆာင္ေပးတတ္သူ ျဖစ္သည့္ ဦးဖိုးျဖဴ ကိုယ္တိုင္လည္း တရားရံုးကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး ေရွ႕ေနလိုက္ခြင့္လိုင္စင္လည္း ပိတ္ပင္ခံရသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားနဲ႔အတူ အလုပ္သမား အမႈအခင္းမ်ားကို အခမဲ့ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို သမဂၢဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ လယ္ေျမအမႈအခင္းမ်ားကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။


၆။ ျဗဟၼစိုရ္ လူမႈကူညီေရးအသင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ အသင္းႀကီးျဖစ္ၿပီး လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္၀င္စားအားေပးေတာ္မူၾကသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ၾသ၀ါဒကိုခံယူ၍ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖလူႀကီးမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမႈျဖင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဖြဲ႔စည္းခ်ိန္မွစတင္ကာ လူမ်ိဳးဘာသာ က်ားမ မေရြး အားလံုး၏ နာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းအတြက္ ကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး နာေရးပို႔ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို မွန္လံုကား ၄ စီး ကာဒီလက္ကားႀကီး ၁ စီး စုစုေပါင္း ၅ စီး၊ အေ၀းခရီးမ်ားအတြက္ ဟိုင္းလတ္ယာဥ္ ၃ စီးကို အသံုးျပဳ ပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္႐ႇိသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏႇစ္ ဧၿပီလ မႇစ၍ အစိုးရျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ား၌ တက္ေရာက္ ကုသခံယူၿပီး အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ အတြင္းလူနာမ်ားကို ေဆး၀ါးကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ က်န္းမာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္မွ စတင္ကာ ကုသိုလ္ျဖစ္ ျပင္ပလူနာေဆးေပးခန္း၊ က်န္းမာေရး ကူညီမႈလုပ္ငန္းကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္းေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡႀကံဳေတြ႕ရေသာ ျပည္သူမ်ားကို အသင္းက က်ပ္သိန္း ၁၀၀ မတည္ၿပီး အလွဴေငြ၊ အ၀တ္အထည္၊ ဆန္၊ ဆီ၊ ကုလားပဲ၊ ေဆး၀ါး၊ ေသာက္ေရသန္႔ပါမက်န္ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးကို ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္မ်ားက ေဘးဒုကၡႀကံဳေတြ႕ေနရသူမ်ားထံ သြားေရာက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။


၇။ ေမတၱာမြန္ကုန္ေလွာင္ရံု မီးေလာင္မႈတြင္ အသက္ေပးသြားေသာ မီးသတ္ရဲေဘာ္ ၅ ဦး

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ ကုန္ေလွာင္ရုံ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈအတြင္း မီးၿငိႇမ္းသတ္ရင္း ေသဆံုးခဲ့သည့္ မီးသတ္ရဲေဘာ္မ်ားျဖစ္သည္။ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီး ဌာနမွ ဦးျပည္ေဇာ္ေဌး ( ၅၀ ႏွစ္) ၊ ဦးတင္စိုး (၃၄ ႏွစ္) ၊ ကိုေသာ္ဇင္မ်ဳိးထက္ (၂၁ ႏွစ္)၊ ကိုေအာင္ေအာင္ (၂၈ ႏွစ္)၊ ကိုမ်ဳိးေက်ာ္ေက်ာ္ (၂၀ ႏွစ္) တို႔ ျဖစ္သည္။


၈။ မြတ္စ္လင္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးရုံ

ရန္ကုန္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိၿပီး အေထြေထြေရာဂါႏွင့္ မ်က္စိကု ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးရံုျဖစ္သည္။ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဂိုဏ္းဂဏစြဲ မရိွဘဲ၊ လူသားအက်ဳိးေဆာင္ ေစတနာေဆးရုံ တစ္ရုံအျဖစ္၊ ဆင္းရဲေသာ လူသားတိုင္းအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ မည္သည့္အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္မွ် တြဲဖက္ထားျခင္းမရိွ၊ လြတ္လပ္စြာ ကူညီလည္ပတ္ေနေသာ ေဆးရံုျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ နာဂစ္ေလမုန္တိုင္း ေဘးဒုကၡက်ေရာက္စဥ္ကလည္း မြတ္စ္လင္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးရုံက ဆရာဝန္ႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား ပါဝင္ေသာ အေရးေပၚ ေလေဘးကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းကာ ေလေဘးသင့္ ေဒသမ်ားသို႔ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးပို႔ကူညီခဲ့ၾကသည္။


၉။ ရခိုင္သဟာရအသင္း (ရန္ကုန္)

၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည့္ အသင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္သဘာဝေဘး ဒဏ္ခံေနရေသာ ရခိုင္ေဒသတြင္ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းႀကီး ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ စစ္ေတြ ဆိုင္ကလုန္း ေလေဘးႏွင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေျမပုံ ေလေဘးကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မာလာ ေလေဘးအတြက္ ဂြၿမိဳ႕နယ္ကို က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၀၀ ဖိုး၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧရာဝတီတိုင္း နာဂစ္ေလေဘးအတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၀၀၀ ဖိုး၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဂီရိမုန္တိုင္းသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၇၀၀ ဖိုး ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းျခင္း၊ ေဆးရုံ ေဆးေပးခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းတို႔ကို စီမံကိန္းမ်ားခ်ၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ပညာေရးအတြက္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ တကၠသိုလ္/ေကာလိပ္ ေက်ာင္သား ၃၀၃ ဦးကို ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။


၁၀။ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္

ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က ဦးပီတာလင္းပင္ (ျပင္ဦးလြင္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္) ၏အမႈတြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ထိုအမႈၿပီးစီး၍ ၆ လ အၾကာတြင္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္မွ ၎၏ေရွ႕ေနလိုင္စင္အား ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးယုံၾကည္မႈအတြက္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၆ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ၁၇၊ ၁၂၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ကေလးေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ယေန႔တိုင္ ေရွ႕ေနလိုင္စင္ ျပန္မရေသးေသာ္လည္း တတ္ကၽြမ္းသည့္ ဥပေဒပညာရပ္ျဖင့္ လယ္ေျမအဓမၼသိမ္းယူခံရျခင္း၊ အဓမၼလုပ္အားေပး ေစခိုင္းခံရျခင္း၊ ကေလးစစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းခံရျခင္း စသည့္အမႈကိစၥမ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွသည္။


၁၁။ ေရႊျခေသၤ့ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔

ေရႊဘိုၿမိဳ႕ ေရႊျခေသၤ့ေက်ာင္းတြင္ အေျချပဳဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ HIV/AIDS ေရာဂါ ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ေရး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသတြင္း၌သာမက ႏိုင္ငံအႏွံ႔ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ HIV/AIDS ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ ေ၀ဒနာသည္ႏွင့္ မိသားစုအား ေစာင့္ေရွာက္ကူညီျခင္းမ်ားပါ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ကေလးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ကေလးမ်ားအတြက္ စာေပသင္ၾကားျခင္း၊ ကိုယ္လက္ႀကံ႕ခိုင္က်န္းမာေရး အစရွိသည္မ်ားလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိသည္။ ကေလးအခြင့္အေရး၊ အုပ္ထိန္းမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း မိဘမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရိွသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊျခေသၤ့စာၾကည့္တိုက္ကို ဖြင့္လွစ္ကာ အသိပညာ ျဖန္႔ေ၀သကဲ့သို႔ က်န္းမာေရးအသိပညာ လူထုၾကား ပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ ျပခန္းမ်ား၊ ျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မီးေဘးကဲ့သို႔ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္လည္း သြားေရာက္ကူညီေနေသာ အသင္းျဖစ္သည္။


၁၂။ လဖိုင္ေနာ္မိန္း

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ မန္တံုေက်းရြာကေလးတြင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ လူငယ္မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖိႏွိပ္မႈကို အံတုကာ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ခရစ္ယာန္ ဓမၼဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ မန္တံုေက်းရြာတြင္ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္မႈတြင္ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့မႈအတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္၏႐ုိက္ႏွက္၊ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈကို ခံခ့ဲရသည့္အျပင္ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားအား ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္၍ ကာကြယ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္း စစ္တပ္၏ေစာင့္ၾကည့္ခံရမႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးျခင္း မၾကာခဏ ခံရသူျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ကခ်င္လူငယ္မ်ား၏အနာဂတ္အတြက္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တက္ႂကြစြာဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ Kachinland News သတင္းဌာနကို ပါ၀င္တည္ေထာင္ကာ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ တာဝန္ကိုယူခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ေနသည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ သတင္းယူေနစဥ္ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္မွပစ္ခတ္ေသာ ေသနတ္က်ည္ဆံထိမွန္ကာ လည္ပင္းေအာက္ပိုင္း ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံး မလႈပ္ရွားႏုိင္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး မိသားစု၏ ျပဳစုမႈ ခံေနရသည္။


၁၃။ လူမႈအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားကို လစဥ္ ေထာက္ပံ့ကူညီ အားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး သဒၶါေပါက္သူမ်ား လွဴဒါန္းသည့္ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား တစ္ဦးလွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္း လစဥ္ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၆၀၀ ေက်ာ္အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ ၅၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္း၊ ေဆးရံုတက္ေနရသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၁ ေသာင္းမွ ၅ ေသာင္းအထိ၊ အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ခရီးစရိတ္ ၁ ေသာင္းႏႈန္း ေထာက္ပံ့ကူညီလ်က္ရွိသည္။ သဘာဝေဘးဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အေရးေပၚလိုအပ္တိုင္း ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစု၀င္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းစရိတ္ႏွင့္ ပညာေရး အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၌္ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။


၁၄။ သုခရိပ္ၿမံဳ HIV ကူးစက္ခံမိဘမဲ့ေလးမ်ား ေဂဟာ

မိဘႏွစ္ဦးလံုး AIDS ေရာဂါျဖင့္ ဆံုးပါးသြားသူမ်ား၊ မိဘတစ္ဦး ဆံုးပါးသြားၿပီး က်န္တစ္ဦးမွာလည္း ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားေနရသျဖင့္ ကေလးအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိသူမ်ား၊ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ သိမ္ငယ္စြာ ခံစားေနထိုင္ၾကရသူမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မည့္သူမရွိသည့္ HIV ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ခံ ကေလးငယ္မ်ားအား မိသားစု အခြင့္အေရးမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် အျပည့္အ၀ရရွိခံစားႏိုင္ရန္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ လက္ခံျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ေပးထားသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ အသက္ ၁ ႏွစ္ခြဲမွ ၁၅ ႏွစ္အထိ အရြယ္အသီးသီးရွိေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးအေနျဖင့္ မူႀကိဳအရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ မူႀကိဳေက်ာင္းႏွင့္ သူငယ္တန္းမွ ေလးတန္းအထိ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ၀ိသာခါသီလရွင္ ပညာဒါနေက်ာင္းတြင္ နာမည္စာရင္းေပးသြင္းထားၿပီး သုခရိပ္ၿမံဳ၌ပင္ သင္ရိုးမ်ားအတိုင္း သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။


၁၅။ ဦးသန္းႏိုင္ Community Water Filtration System

Community Engineering Team ၏ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး တပိုင္တႏိုင္ ေရသန္႔ထုတ္နည္းကို လက္ေတြ႔ျပသကာ ျဖန္႔ေ၀ေပးေနသူျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ ပစၥည္းမ်ားမပါဘဲ သဲ၊ ေက်ာက္၊ မီးေသြး အစရွိသည့္ အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေရသန္႔ထုတ္ယူႏိုင္ပံု နည္းစနစ္ကို ပညာေပး ျဖန္႔ေ၀လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၈ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္း၊ ၂၀၁၀ ဂီရိဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းသင့္ရာေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ေဒသမ်ားသို႔သြားေရာက္ကာ အဆိုပါပညာရပ္ကို ျဖန္႔ေ၀ေပျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစသည့္ ေရသန္႔ထုတ္နည္းကို အေျခခံလူထုၾကား ပ်ံ႕ႏွ႔ံေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ နီးစပ္ရာမိတ္ေဆြမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ တပိုင္တႏိုင္ ထည့္၀င္မႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္သည္။ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသမ်ားအထိ အဆိုပါနည္းပညာကို သြားေရာက္ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။


၁၆။ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ ဒုဥကၠ႒ ျဖစ္ၿပီး နာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းအျပင္၊ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ကူးစက္ခံ ကေလးငယ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာျခင္းႏွင့္ လူထုအတြင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္းစိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ တိုက္တြန္းအားထုတ္ေနသူျဖစ္သည္။ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္သည္ စိတ္တူကိုယ္တူ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ေသာ သုခရိပ္ၿမံဳ (HIV ကေလးမ်ား ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးေဂဟာ)၊ ၂၀၁၀ ဧၿပီလ၌ စတင္တည္ေထာင္သည့္ ဆည္းဆာရိပ္ ဘိုးဘြားရိပ္သာတို႔တြင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသူ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ၌ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အနာႀကီးေရာဂါ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ မရမ္းေခ်ာင္ ပညာေရးေထာက္ပံ့မႈအဖြဲ႔၊ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ကာကြယ္ေရး၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စိတ္ေရာဂါအထူးကုေဆးရံုႀကီး၏ စိတ္ကုထံုးသစ္မ်ားႏွင့္ ကုသေရးတို႔တြင္ ပါ၀င္ကူညီလ်က္ရွိသည့္အျပင္ တပိုင္တႏိုင္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။


၁၇။ ဆရာေတာ္ ဦးအာစိဏၰ

ယခင္က လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၅ ရပ္ကြက္ အေနာက္အုတ္က်င္းတြင္ တည္ရိွခဲ့ေသာ ေတဇာရာမ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ မူလတန္းေက်ာင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ျဖစ္သည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စက္ရံုအမ်ားအျပား ရွိၿပီး ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့သည့္ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ား၏ သားသမီးအမ်ားစုမွာ မူလတန္းပညာကိုပင္ ၿပီးဆံုးေအာင္ မသင္ၾကားႏိုင္ၾကဘဲ အရြယ္ေရာက္သည္ႏွင့္ မိဘမ်ားနည္းတူ စက္ရံုမ်ားတြင္ အလုပ္ဝင္ၾကရသည္။ ထိုသံသရာကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ ဆရာေတာ္က ႏြမ္းပါးသူ ကေလးမ်ားအတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းကို ၁၉၆၄ တြင္တည္ေထာင္ကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝမ်ားသို႔ ေရာက္ရိွေစရန္ ပ့ံပိုးေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းအပါအ၀င္ ၎ရပ္ကြက္မ်ားမွ မိသားစုအားလံုး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္သို႔ အစိုးရအမိန္႔ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၄ မွ ၂၀၀၅ အထိ အေနာက္အုတ္က်င္းတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ မူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ ၂၀၀၅ မွ ယေန႔ထက္တိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ အလယ္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ ၁ ႏွစ္လွ်င္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္အား ပညာအေမြမ်ား လက္ဆင့္ကမ္းေပးလ်က္ရွိသည္။


၁၈။ ဦးအုန္း

သစ္ေတာပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာ၀န္ေထာက္၊ သစ္ေတာညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သစ္ေတာပညာ တြဲဖက္ပါေမာကၡ စသျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သုေတသနစာေစာင္ ၁၅ ေစာင္ ျပဳစုခဲ့ၿပီး သစ္ေတာပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာအုပ္တစ္အုပ္ ေရးသားခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္အတြင္း ပုပၸားေတာင္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးအတြက္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ ပုပၸားေတာင္ေဒသ ေတာင္ကတံုး ျဖစ္မည့္အႏၱရာယ္မွ ေရွာင္လြဲႏိုင္ခဲ့သည္။ ဒီေရေရာက္ေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ အင္းေလးကန္ေဒသ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံုအေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပညာရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သစ္ေတာ သယံဇာတ ပတ္၀န္းက်င္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း FREDA (Forest Resource Environment Development and Conservation Association, FREDA) ဒုတိယဥကၠ႒ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ခ်ီးျမၟင့္ေသာ Minamata Environmental Award ဆုကို ရရွိခဲ့ၿပီး ဆုေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၁ သန္း လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ယင္းေငြျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေငြ ထူေထာင္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆုတစ္ခု ႏွစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္သြားရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။


၁၉။ Metta Development Foundation

Metta Development Foundation ကို အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္း (NGO) အျဖစ္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္႐ွိ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး လူမ်ဳိး ဘာသာ မခြဲျခားဘဲ အျခားေဒသမ်ားတြင္ပါ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္သြားရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စုေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ အေလ့အထမ်ား ထြန္းကားလာေစရန္ႏွင့္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေမြးထုတ္ရန္၊ ေဒသခံမ်ားဦးေဆာင္သည့္ လူမႈေရးႏွင့္ ေဒသႏၱရစီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္တို႔ကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိသည္။


၂၀။ Swanyee Development Foundation

‘စြမ္းရည္’ ဖြံၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ NGO တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ ၉၁ ဦးခန္႔ ပါ၀င္သည္။ အေရးေပၚကူညီေထာက္ပံ့ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့က်ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရည္မွန္းကာ ႏိုင္ငံတကာမွအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီတိုင္းရွိ ဘိုကေလး၊ လပြတၱာႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဂြ၊ မင္းျပား၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေက်းလက္ေရရရွိေရး၊ အိမ္သာမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ တံတားမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ ဆန္ႏွင့္ အစားအစာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးခဲ့သည္။ ယခုအခါ အထက္ပါေဒသမ်ားအျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေက်းလက္ေတာရြာအခ်ဳိ႕ရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေက်ာင္းသားမိသားစုမ်ားကိုပါ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။Citizen of Burma Award ကိုႏွစ္စဥ္ ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ခဲ့ရာ ၂၀၁၂တြင္ တတိယအၾကိမ္ျဖစ္သည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ အနာႀကီးေရာဂါျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဆးရုံတြင္ တာ၀န္ယူခ့ဲေသာ ေဒါက္တာေစာ
၀ါးထူးသည္ (25-Oct-2011 ကြယ္လြန္) အား ၂၀၁၁အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီး၊ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ဓမၼဆရာလဖိုင္ေနာ္မိန္း အား ကခ်င္ျပည္၊ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၂၀၀၂မွ ေဆာင္ရြက္သူအား ေရြးခ်ယ္အဆိုျပဳထားပါသည္။

Link

နိဂံုး
ယခု စာေရးခ်ိန္ ေမလ၁၃ရက္မွာ စကာတင္ ၅ဦးကို ေရြးခ်ယ္ျပီးသြားပါျပီ။ မိတ္ေဆြမ်ား CitizenofBurma.org အင္တာနက္မွ မဲေပးႏိုင္ပါတယ္။
http://www.citizenofburma.org/

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုအတြက္ ဆန္ခါတင္ စာရင္း၀င္ ၅ ဦး တို႔မွ မိမိဆႏၵရွိရာ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေရွ႕ဘက္ကမ္းစံေတာ္ခ်ိန္ ေမလ ၁၁ ရက္ (ေသာၾကာေန႔) ည ၁၂ နာရီ မွ ေမလ ၂၅ ရက္ (ေသာၾကာေန႔) ည ၁၂ နာရီအထိ ဆႏၵမဲ ေပးႏိုင္ပါသည္။


U Pho Phyu - ဦးဖိုးျဖဴ (ခ) ဦးရန္ႏိုင္ေအာင္  (တရားဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္)
LaFaiNawMain - လဖိုင္ေနာ္မိန္း (ကခ်င္လူမႈေရး၊ မီဒီယာ.)
Social Support Group, NLD - လူမႈအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
Child Development & Support Group - သုခရိပ္ၿမံဳ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ
Daw Than Myint Aung - ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ (နာေရးအသင္း)The End..

ေမာ္လျမိဳင္ ေဒါက္တာေစာ၀ါးထူး ကြယ္လြန္ – Dr. Saw Wah Htoo passes away

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

I’m giving You’re my heart, and all that is within,
I lay it all down for the sake of You my King
I’m giving You my dreams, I’m laying down my rights,
I’m giving up my pride for the promise of new life….

An I surrender all to you, all to You
And I surrender all to You , all to You

I’m singing You this song, I’m waiting at the cross
And all the world holds dear, I count it all as loss
For the sake of knowing You for the glory of Your name
To know the lasting joy, even sharing in Your pain

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

မာသာထရီဆာ၏ မိဘမဲ့ေဂဟာတစ္ခုတြင္ခ်ိတ္ဆြ ဲထားေသာ ကဗ်ာ

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ

လူေတြဟာမႀကာခဏအက်ိဳးသင့္အေႀကာင္းသင့္

မဟုတ္တာေတြလုပ္တတ္သလုိ

 ယုတၱိမတန္ အတၱဆန္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြကိုလည္းလုပ္တတ္ႀကတယ္

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ……….သူတုိ႔ကိုခြင့္လႊတ္လိုက္ပါ။

  Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ဘုန္းႀကီးေ႐ြးႏႈတ္႐ွင္ ထာဝရဘုရား
ကြၽႏု္ပ္ရဲတုိက္ ကြၽႏု္ပ္ခုိလံႈရာဘုရား
အႏိႈင္းမဲ့ေယ႐ႈ နာမတစ္ပါးသာ
တန္ခိုးမ်ားအထက္ အစဥ္အုပ္စိုးသူ

ကြ်ႏ္ုပ္အသက္အျမစ္ျဖစ္ရာ
ထာ၀ရေက်ာက္
ကြ်ႏ္ုပ္ဘ၀လႈပ္ရွားရာႏွင့္ကင္းေစ
ႏွလံုးသား၏ အျမဲေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအရွင္
ကြ်ႏ္ုပ္အသက္၏ကယ္တင္ျခင္းသခင္

သခင့္ရဲ႕ဘုန္းႏႈတ္မွာ အစဥ္ခ်ီးမြမ္း
သခင့္ရဲ႕စကားႏွလံုးမွာ ႐ွင္သန္လ်က္
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း ဂုဏ္ေတာ္အသစ္ကို ခ်ီးမြမ္း
ေကာင္းခ်ီးေပး သခင္နာမေတာ္

ကြၽႏု္ပ္ဘဝ ဝမ္းေျမာက္ေစထာဝရအၿမဲ
သခင့္၌ကြၽႏု္ပ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္၍
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း ဂုဏ္ေတာ္အသစ္ကိုခ်ီးမြမ္း
ေကာင္းခ်ီးေပးသခင္နာမ . . .

ခြန္အားမဲ့ေသာအခါ
သခင္ကြၽႏု္ပ္အစြမ္း
ခ်ိဳ႔တဲ့ေသာအခ်ိန္၌ ကြၽႏု္ပ္ခ်မ္းသာ
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႔ ဘုန္းေတာ္နာမျဖင့္
(အရာရာတတ္စြမ္းႏုိင္သည္ . . .)

ခြန္အားမဲ့ေသာအခါ
သခင္ကြၽႏု္ပ္အစြမ္း
ခ်ိဳ႔တဲ့ေသာအခ်ိန္၌ ကြၽႏု္ပ္ခ်မ္းသာ
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႔ ဘုန္းေတာ္နာမျဖင့္
(အရာရာတတ္စြမ္းႏုိင္သည္ . . .)
AYarYarTatSwanNaingThi.ppt