မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, Nov 28th

Last update12:33:18 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

E-mail Print PDFဘီလီဂေရဟမ္
ျမန္မာဘာသာျပန္၊  တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႔ခ်ိေနပါတယ္။ပထမစာအုပ္

မာတိက (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၉) ရွိပါတယ္။
အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) လက္လွမ္းမွိေသာ ေဟာေျပာခ်က္ (၁၀)ခုကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ အတိက္အျဖစ္ပ်က္မ်ားတမ္းတျခင္းထက္ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ "လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္" ၂ေကာ ၅း၁၇ က်မ္းပိုဒ္၊
၁။ အေဖၚမဲ့ျခင္း Loneliness
၂။ သခင္ေယရႈ-အဆံုးစြန္ဆံုးေသာအေျဖ Jesus; The Ultimate Solution
၃။ မိမိကိုယ္ကို အသံုး၀င္မည့္သူ ျဖစ္လာေစမည့္ ေသာ့သံုးေခ်ာင္း Three Keys to Usefulness
၄။ ႏွလံုးသားကို ေႏြးေထြးေစေသာ ဘုရားသခင္၏မီး God's Heart Warming Fire
၅။ အသက္တာကို အစမွ တဖန္ စတင္ျခင္း Starting Life Over
၆။ လိင္၊ အာဏာ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ ရုပ္၀ါဒ Sex, Power, Riches and Materialism
၇။ ေတာင္ေပၚ၌သြားေျပာပါ Go tell it on the Mountain
၈။ ဤေလာက၏ေမွ်ာ္လင့္ရာေယရႈ Jesus - the hope of the world
၉။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ရေသာတန္ခိုး Power when you prayer
၁၀။ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း The only way

 

ဒုတိယစာအုပ္

မာတိကာ (စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၇) ရွိပါတယ္။
၁။ အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သတင္းစာထဲ ေမြးကင္းစကေလး ၃၄၈ေလာင္း ထုတ္ထားတာေတြ႔တဲ့သတင္း၊ ရင္နင့္စရာေကာင္းသည္မွာ ေမြးဖြားခါစ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ထားမႈ မက်ဴးလြန္ရန္။ ဤစာအုပ္ငယ္အားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ာကို ရင့္က်က္ၾကီးထြားလာေစရန္ "ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာ ဤသူငယ္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အၾကင္သူသည္ မွားယြင္းေစ၏။ ထိုသူသည္ လည္ပင္း၌ ၾကိတ္ဆံုေက်ာက္ကို ဆြဲ၍ နက္နဲေသာပင္လယ္၌ နစ္ျမဳပ္ျခင္းကို ခ့ရလွ်င္ အေနသာ၍ေကာင္း၏" မသဲ ၁၈း၆
၂။ ကယ္တင္ျခင္း
၃။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရမႈ
၄။ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္
၅။ သမၼာက်မ္းစာ
၆။ ဆုေတာင္းျခင္း
၇။ သန႔္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္
၈။ ခရစ္ယာန္သက္ေသခံ
၉။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လုပ္ငန္းေတာ္
၁၀။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္း
၁၁။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း
၁၂။ နာခံျခင္း
၁၃။ အသင္းေတာ္
၁၄။ စာတန္၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္သူ
၁၅။ စံုစမ္းေနာက္ရွက္ျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
၁၆။ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း
၁၇။ ဆုေတာင္းျခင္းကို တားဆီးေသာအရာမ်ား
၁၈။ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း
၁၉။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းျပညြန္ၾကားျခင္း
၂၀။ အခက္အခဲ၊ ေဘးဒုကၡ
၂၁။ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆံုးမပဲျပင္ျခင္း
၂၂။ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း
၂၃။ ရက္ေရာစြာေပးလႈျခင္း
၂၄။ ဘုရားသခင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
၂၅။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
၂၆။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
၂၇။ ရိုးသားျခင္း
၂၈။ စိတ္ႏွလံုး
၂၉။ လွ်ာ
၃၀။ သူ႔တပါးကို ခြင့္လႊတ္ျခင္း
၃၁။ မွန္ကန္ေသာ ရႈျမင္မႈ

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
အမွတ္(၂၀၉) ေအာင္သုခလမ္း (၉)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ဖုန္း - ၆၆၃၀၉၁၊ ၉၀၈၆၁၂၆၉၄
Ph +95 1 663091, Mobile: +95 908612694  BGEA@202010

Hits: 976
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ရယ္စရာလား၊ တီထြင္မႈအား၊ ရုန္းကန္မႈလား - တိုးတက္တဲ့တရုပ္ျပည္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မစၥတာဘင္း Mr. Beam ေတာ့ ျမန္မာမ်ားသိၾကမွာပါ။ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဟာသဗြီဒီယိုစီးရီးက သရုပ္ေဆာင္ပါ။ လူေတြရယ္ရေအာင္ သူက ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္နဲ႔ ဒုကၡေရာက္ျပတယ္။ သူတပါးကို လိုက္ျပီးဒုကၡေပးတယ္။ ဒီလိုပဲ အခုရုပ္ပံုက သရုပ္ေဆာင္သူမ်ားလည္း ေပါက္ေဖၚပဲျပားေတြလို႔ ရယ္စရာတစ္ခုေပါ့။

This is finding a living. It they can do this in a more comfortable way, they would. So, Chinese people are for survival.These pictures were taken by a French photographer, Alain Delorme in Shanghai throughout 2009 & 2010. He called the series, Totems. These couriers - mostly migrant workers from other parts of China - not only need strong legs but also acrobatic skills to balance these massive loads on their tricycles & bicycles while on the move. A lot of you must be wondering where the centre of gravity is in each case.

တရုပ္ျပည္ဟာ လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး တလင္မယားမွာ ကေလးတစ္ေယာက္ပဲယူခြင့္ေပးတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။  သားသမီး တစ္ေယာက္၊ ၂ေယာက္ပဲ ယူႏိုင္ေတာ့တဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေခတ္မွာ ဒီေလာက္ေတာင္ ဘ၀ကို ရုန္းကန္ေနရသူမ်ားကို ျမင္ရတာ
၁။ ရယ္စရာ၊ သနားစရာ၊ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ယူစရာ ထူးဆန္းတဲ့ျမင္ကြင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း
၂။ တိုးတက္ေနတဲ့ ေနာက္ခံ တိုက္တာ၊ အလုပ္ရံုေတြနဲ႔ တအားရုန္းကန္ၾကိဳးစားေနရတဲ့လူေတြၾကည့္ျပီး ဘ၀ရွင္သန္ဖို႔ ေငြရဖို႔ကို ဒါေလာက္ျဖစ္ညွစ္လုပ္ေနရတဲ့ ျမင္ကြင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း
၃။ တရုပ္ျပည္ၾကီးရဲ့ တိုးတက္တဲ့ အထူးစီးပြားေနေရးနယ္ေျမရဲ့ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ (စက္ဘီး၊ ေဟာ့ေရွာ့မိန္မမ်ား၊ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသားေလး၊ ေခြးပိုင္ရွင္လူတစ္ဦး၊ လက္တြန္းလွဲေပၚထိုင္သြားလာရတဲ့လူရဲ့ဘ၀၊ .. လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ရဲ့ ျမင္ကြင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း... ေတြ႔ရပါတယ္။

ဘုရားသခင္ဟာ လူကိုဖန္ဆင္းပါတယ္။ လူဟာ အသိဥာဏ္ရွိျပီး စၾကၤာ၀ဌာမွာ အင္မတန္ထူးဆန္းတဲ့သတၱ၀ါျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြက ေငြစကၠဴကို ဖန္ဆင္းပါတယ္။ ဒီေတာ့ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ေငြဆိုတာ လူဖန္ဆင္းတဲ့အရာျဖစ္ျပီး၊ လူဆိုတာ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းတဲ့လူျဖစ္ပါတယ္။ ေငြအတြက္ စိုးရိမ္ေသာကေရာက္ရပါတယ္။ ေငြရဲ့ေက်းကြ်န္အျဖစ္ မေရာက္ရွိေရးအတြက္ကေတာ့ ဖန္ဆင္းရွင္ကို အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကယ္ အပ္ႏွံလိုက္ျခင္းပါ။

မိတ္ေဆြလည္း ေငြေၾကးကြ်န္ျဖစ္ေနပါသလား....။

Received from rosiechou@gmail.com, masanyee@gmail.com, soewinwfg@gmail.com
The End..

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ညီအစ္ကိုတို႔ - ဆရာမ်ိဳးသူ


ဆရာမ်ိဳးသူ
ယုဒသန္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စင္ကာပူ) ၁၄ - စက္တင္ဘာ - ၂၀၀၈


ဂလာတိ ၆း ၁ -၂
ညီအစ္ကိုတို႔ လူသည္ သတိလစ္၍တစံုတခုေသာ ဒုစရိုက္ကို ျပဳမိလွ်င္၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးကို ခံရေသာသင္တို႔သည္ အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ကိုယ္တိုင္လြတ္မည့္ အေၾကာင္း ကုိယ့္ကို သတိျပဳလ်က္ သိမ္ေမြ႔ ႏူးညံေသာ သေဘာႏွင့္ထိုသို႔ေသာသူကို မစ၍ သူ၏ ေနရာ၌ တည္ျမဲတည္ေစျပန္ၾကေလာ့။ ထမ္းရြက္ စရာ၀န္ခ်င္း တို႔ကို အခ်င္းခ်င္း ကူညီ၍ ထမ္းရြက္ေသာ အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ တရားကိုက်င့္ၾကေလာ့။အသင္းေတာ္တြင္ ၀ိညာဥ္ခြန္အားနည္းေသာသူမ်ားရွိပါသည္။ အျပစ္မ်ားတြင္ က်င္လည္ေန သူမ်ားကို အခ်င္းခ်င္း ကူညီမစၾကည့္ရႈရန္လိုပါသည္။

ကမၻာဦးက်မ္း အခန္း ၄တြင္ ညီကို သတ္ေသာ ကာကၠဳန ကို ဘုရားသခင္က သူ ့ညီဘယ္မွာလည္း ေမးေသာအခါမသိသလိုေနခဲ့သည္။ ထိုသို႔ မျဖစ္ေစပဲ အာျဗာဟံကဲ့သို႔ သူ ့တူ ေလာတကို မရမက ကယ္တင္ ေခၚလာသည္။ ေသာဒံုျမိဳ ့ကို ဘုရားသခင္ဖ်က္ဆီးေသာအခါလည္း ေလာတကို ကယ္ ထုတ္ ခဲ့သည္။

ယခုလည္း ျမန္မာျပည္မွ အလုပ္ရွာရန္လာသူ မိတ္ေဆြမ်ားစြာရွိပါသည္။ ေငြေၾကး၊အလုပ္ အကိုင္အဆက္အသြယ္ လိုအပ္ေနပါသည္။ စင္ကာပူတြင္လည္း အလုပ္ အကိုင္သိပ္မလြယ္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ေလာက္ေတာ့ မဆိုးေသးပါ။ တတ္ႏိုင္သမွ် ႏွုတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လုိအပ္ေသာအကူအညီမ်ားကို ညီအစ္ကိုမ်ားကဲ့သို႔ ကူညီရန္လိုအပ္ပါသည္။


ဆုေတာင္းျခင္း။
ခရစ္ေတာ္တရားကို က်င့္ေသာအခါ ၀တၱရားမေၾကေသာ၊ ဂရုမစိုက္ေသာ ကာကၠဳနကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစပဲ၊ အာျဗာဟံကဲ့သို႔ ကိုယ့္ညီ၊ညီမ၊အစ္မ မ်ားကို ခ်စ္ေသာ၊ တာ၀န္ေက်ျပြန္ေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ျဖစ္ေစရန္ အဖဘုရားသခင္ မစ ေကာင္းခ်ီးေပးသနား ေတာ္မူ ပါမည့္ အေၾကာင္း ေယရႈနာမျဖင့္ ဆုေတာင္း ေတာင္းေလွ်ာက္ပါသည္အဖဘုရား။

JBCS Media မွ  2011 ထုတ္ေ၀ေသာ ႏွလံုးသားအိမ္မွ စာအုပ္မွထပ္မံတင္ျပပါသည္။

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)


စံတိုး
ေယရႈခရစ္အမည္ဟာ အျပစ္ရွိသူကိုကယ္တင္သူ လို႔အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႔သည္ ဆင္းရဲေသာ္လည္း မိမိကေလးေမြးလာေသာအခါ သိန္းၾကြယ္ ဟုအမည္ေပးသည္။ အျခားတဦးက အျပိဳင္အဆိုင္ သူတို႔ေမြးလာေသာကေလးကို သန္းၾကြယ္ ဟု နာမည္ေပးလိုက္ျပန္သည္။ မိမိကေလးကို နာမည္ေကာင္းေကာင္း ေပးၾကသည္။ မည္သူမွ မိမိကေလးကု ဒုကၡ ..ဟု အမည္မေပးၾကပါ။ ေပးသည့္နာမည္က ျငိမ္းခ်မ္၊ သို႔ေသာ္ ေသာင္းက်န္းသလားမေမးႏွင့္ .. ဒီလိုပါပဲ၊

ခရစ္ယာန္မ်ားလည္း ကိုယ့္သားသမီးကို ပီတာ၊ ယာကုပ္၊ ေပါလု၏ တကယ့္အေကာင္းစားနာမည္မ်ား ေပးသည္။ ျမစ္ၾကီးနားေထာင္သို႔ ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္လုပ္ေပးေသာအခါ ေထာင္က်သူ လူေထာင္ေက်ာ္ရွိသည္။ အမည္ ေပါလု လက္ေထာင္ခိုင္းရာ အမ်ားၾကီးေထာင္ၾကသည္။ အမည္ ေပတရု .. သာ၍မ်ားေသးသည္။ ဘာအမႈလဲ ေမးေသာအခါ နံပါတ္ဖိုး ဘိန္းျဖဴအမႈ။ ထပ္ေမးသည္.. ယုဒရွကာယုတ္ပါလား ဆိုေသာအခါ တေယာက္မွ လက္မေထာင္ပါ။

ဆိုလိုသည္မွာ နာမည္တိုင္း အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။

ေယရႈဆိုေသာနာမည္... တဖက္မွၾကည့္လွ်င္ လူမ်ားကို အျပစ္မွကယ္မည့္သူ ..၀မ္းသာစရာေကာင္းလွသည္။ ဘယ္လူမ်ိဳးမဆို ဘယ္ဘာသာမဆို အျပစ္ရွိသူမ်ားကို သူလာကယ္ပါသည္။  သူ႔ဖက္မွျပန္ၾကည့္လွ်င္ စိတ္ထိခိုက္စရာပင္၊ ေလာကလူမ်ားလုပ္ေသာအျပစ္ကို သူက မဆီမဆိုင္ သူကခံရမည္ျဖစ္သည္။ လူသားအေနႏွင့္ မဆီမဆိုင္မခံႏိုင္ပါ။ ခံသင့္ေသာေၾကာင့္ အျပစ္ဒဏ္ခံရသည္ကိုပင္ မတရားခံရသည္ ဟု ထင္ေသာလူမ်ား၊ မဆီမဆိုင္ကိုယ္စား ခံရမည္ကို စဥ္းစား၍ပင္မရပါ။

နာမည္ပင္ မိခင္ၾကိဳက္တာ မေပးႏိုင္ပါ။ ေယရႈဆိုေသာ စကားအဓိပၸါယ္ကို မိခင္မာရိက သိသည္။ ေလာကလူမ်ား၏ အျပစ္ကို မိမိကေလးက ခံရမည္ဟု သိေသာအခါ ဘယ္မွ်စိတ္ထိခိုက္မည္နည္း။ ထိုေယရႈသည္ ေမြးဖြားျပီး ေျမၾကီးေပၚတြင္ ႏွစ္၃၀ အသက္ရွင္ျပီး လူသားမ်ားအျပစ္အတြက္ အေသခံခဲ့ပါတယ္။

ဘန္ေကာက္အမ္စီေအအသင္းေတာ္တြင္ ၂၉-ေမ-၂၀၁၁ ဆရာ Rev. စံတိုး ေဒသနာမွ ေကာက္ႏုတ္ထားပါသည္။

Click Here to listen 5 minutes
http://murann.com/sermons/5min.Sayar_San_Toe_sermon_29.5.2011_M.C.A_Bangkok1.mp3

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

 စုိး၀င္း (နယူးေယာက္)

IN GOD WE TRUST ဆိုတဲ့စာလံုးကို တိုင္းျပည္ရဲ့ေငြစကၠဴေပၚမွာေရးထားတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊  သယံဇာတအလြန္ေပါမ်ားၾကြယ္၀လွတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ။ လက္ရွိကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး၊ စစ္အင္အားအၾကီးဆံုး၊ ေပ်ာ္ပါးဘြယ္ရာအမ်ားဆံုး၊  ဆင္းရဲ့ဒုကၡသယ္မ်ားကို သူ႔တိုင္းျပည္ထိ ေခၚယူေစာင့္ေရွာက္တဲ့ႏိုင္ငံၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာမွာ သန္းနဲ႔ခ်ီရွိေနတဲ့ စစ္စရိတ္ေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊ တံခါးဖြင့္စီးပြားေရးေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးခရိုက္စစ္ 2008 Financial Crisis ျဖစ္သြားျပီး လူမည္းသမၼတ အိုဘားမားကို ကယ္တင္ရွင္အလား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ဒီမိုကေရစီနဲ႔အေမရိကျပန္လည္နလံထူေရးအတြက္ ၾကိဳးစားေနတာ ၂ႏွစ္ရွိေပမဲ့ အေၾကြး ၁၀ ထီလီရံ ကေန ၁၂ထီလီရံကို တိုးလာပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားလည္း အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ကုန္ျပီး အလုပ္အသစ္မွာ Benefits နည္းသြားပါတယ္။ ခ်မ္းသာသူ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၂သန္း နဲ႔ အထက္တန္းစား အီလိုက္မ်ား Elites ကေတာ့ ခ်မ္းသာျမဲျဖစ္ေပမဲ့ လူလတ္တန္းစားနည္းသြားတယ္။ ဆင္းရဲသားဦးေရလည္း သန္း၅၀ေက်ာ္နဲ႔ ၂၀၀၉ သန္းေကာင္စာရင္းမွာ စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့တယ္။

အေမရိကန္အစိုးရကေတာ့ ျပည္သူမ်ားကို ခ်ိဳးျခံစုေဆာင္းဖို႔ စာသင္ေက်ာင္းကအစ၊ ကေလးမ်ားကို ပညာေပးေနပါတယ္။ ေရရွည္စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္း ေငြစုေဆာင္းမႈ၊ သက္ၾကီးပင္စင္ကို အစိုးရက Social Security နဲ႔မေပးပဲ အစၥေရး၊ စင္ကာပူတို ့ကဲ့သို႔  ကုိယ့္ပိုက္ဆံနဲ႔ကိုယ္ Retirement Plan လုပ္ဖို႔ 401(k) ကိုအားေပးတယ္။ Insurance ကုမၼဏီေတြလည္း ဒီအခြင့္အေရးကိုယူျပီး ျပည္သူမ်ားကို ေငြစုေဆာင္းေပးတဲ့နည္းနဲ႔ ၀င္ေရာက္လာၾကတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္၊ မွန္ကန္စြာေငြစုေဆာင္းတတ္ဖို႔  
www.retiringwithoutrisk.com မွာစာအုပ္ေၾကျငာထားပါတယ္။ ဗီြဒီယိုလင့္ကို ကူးယူေဖၚျပပါတယ္။ စာေရးသူ အၾကံေပးခ်က္ကေတာ့ မိမိနဲ႔နီးတဲ့ အာမခံကုိယ္စားလွယ္ (သို႔မဟုတ္) တတ္ၾကြမ္းနားလည္သူမ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြး ရင္ႏွီးျမဳတ္ႏွံဖို႔ပါ။ ကုိယ့္ဖာသာ ဇြတ္လုပ္လို႔ တသက္စုေဆာင္းထားတာ တခ်က္နဲ႔ေျပာင္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ေငြအရမ္းပိုေနလို႔ စုခ်င္ရင္လဲ ေရရွည္ Life Insurance တစ္လ ေဒၚလာ၂၀၀ထက္မမ်ား၊ Short term saving - 4 years plan ဆိုရင္ ပိုမ်ားမ်ား စုေဆာင္းႏိုင္ပါတယ္။ အသက္အာမခံကုမ႑ီေတြကေတာ့ တသက္လံုးစုတဲ့နည္းကို ဆြဲေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။ 

အသက္အာမခံ ကိုယ္စားလည္ ဆြဲေဆာင္ခ်က္နဲ႔ ကိုယ့္ဖာသာ Life Insurance - Guranttee 7% အတြက္ တစ္လ ေဒၚလာ၅၀၀၊ တစ္ေထာင္ သြားစုေဆာင္းရင္ေတာ့ တခ်ိန္မွာေငြျပန္ထုတ္ခ်င္တဲ့အခါ ဆံုးရံႈးနစ္နာတတ္ပါတယ္။ Insurance Agent ကို လူညာၾကီးလို႔ စြတ္စြဲျပီး ခံရတတ္ပါတယ္။ မည္သူမျပဳမိမိမႈသာျဖစ္ပါတယ္။

 စနစ္တက် ေမးျမန္းရင္၊ အစိုးရ Investment Officers မ်ားကို ေမးျမန္းသင့္ေၾကာင္းပါ။

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ALIVE, ALIVE
Key G

Alive, Alive, Alive forevermore
My Jesus is alive, alive forevermore,
Alive, Alive, Alive forevermore,
My Jesus is Alive forevermore.

(Sing Hallelujah) 2

My Jesus is alive forevermore.
(Sing Hallelujah) 2
My Jesus is alive forevermore.


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)စကားေျပာ။  ။ လူ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ကိုယ္သေဘာနဲကုိယ္အသက္ရွင္တဲ့လူမ်ိဳး နဲ႔ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ကိုယ္သေဘာနဲ႔ကိုယ္အသက္ရွင္လို႔မရေတာ့ဘူး၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိေတာ့တဲ့လူေတြအတြက္ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားရဲ့ေမတၱာကို သတိရလိုက္ပါ။ သူကိုကယ္တင္သြားပါလိမ့္မယ္။ ယံုၾကည္သူ၊ မယံုၾကည္သူအားလံုးအတြက္ပါ....

သီခ်င္း
ေလလြင့္သိုး ဘ၀ရဲ့အေမွာင္လမ္းထဲမွာ
စမ္းတ၀ါးလမ္းေပ်ာက္ေနျပီလား
လမ္းမွားေသာသိုး  ကိုယ္ေတာ္စြန္႔ပစ္မထားပါ
လက္ကမ္းကာ လမ္းျပေနဆဲ
ေနာင္တတရား စိတ္နဲ႔ထံသို႔ တိုး၀င္
ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ တစ္ခုသာလိုေန ကမ္းေပးတဲ့လက္
ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရဲ့ေမတၱာ ရင္ထဲမွာစြဲျမဲမွတ္ထား
အသက္ေသြးစေတးခဲ့တယ္ တကယ္ပါဘဲဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ရဲ့
အတုမဲ့ေစတနာတရား ဘယ္အရာနဲ႔မွႏိႈင္းမရႏိုင္
ျဖဴစင္စိတ္ထားနဲ႔ ကုိယ္ေတာ္ေမတၱာ
ယံုၾကည္ကာအစဥ္အျမဲ လက္ကိုင္ထား
ကိုယ္ေလွ်ာက္လွမ္းမဲ့ဘ၀မွာ
ယံုၾကည္ျခင္းလက္ကမ္းကာ
ခိုလႈံကာအတူအသက္ရွင္သြား....


End...
ေတးေရး/ဆို -  ေစာ၀င္းလြင္

http://www.youtube.com/watch?v=YPUIGFTxsog&feature=related

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ဘုန္းႀကီးေ႐ြးႏႈတ္႐ွင္ ထာဝရဘုရား
ကြၽႏု္ပ္ရဲတုိက္ ကြၽႏု္ပ္ခုိလံႈရာဘုရား
အႏိႈင္းမဲ့ေယ႐ႈ နာမတစ္ပါးသာ
တန္ခိုးမ်ားအထက္ အစဥ္အုပ္စိုးသူ

ကြ်ႏ္ုပ္အသက္အျမစ္ျဖစ္ရာ
ထာ၀ရေက်ာက္
ကြ်ႏ္ုပ္ဘ၀လႈပ္ရွားရာႏွင့္ကင္းေစ
ႏွလံုးသား၏ အျမဲေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအရွင္
ကြ်ႏ္ုပ္အသက္၏ကယ္တင္ျခင္းသခင္

သခင့္ရဲ႕ဘုန္းႏႈတ္မွာ အစဥ္ခ်ီးမြမ္း
သခင့္ရဲ႕စကားႏွလံုးမွာ ႐ွင္သန္လ်က္
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း ဂုဏ္ေတာ္အသစ္ကို ခ်ီးမြမ္း
ေကာင္းခ်ီးေပး သခင္နာမေတာ္

ကြၽႏု္ပ္ဘဝ ဝမ္းေျမာက္ေစထာဝရအၿမဲ
သခင့္၌ကြၽႏု္ပ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္၍
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း ဂုဏ္ေတာ္အသစ္ကိုခ်ီးမြမ္း
ေကာင္းခ်ီးေပးသခင္နာမ . . .

ခြန္အားမဲ့ေသာအခါ
သခင္ကြၽႏု္ပ္အစြမ္း
ခ်ိဳ႔တဲ့ေသာအခ်ိန္၌ ကြၽႏု္ပ္ခ်မ္းသာ
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႔ ဘုန္းေတာ္နာမျဖင့္
(အရာရာတတ္စြမ္းႏုိင္သည္ . . .)

ခြန္အားမဲ့ေသာအခါ
သခင္ကြၽႏု္ပ္အစြမ္း
ခ်ိဳ႔တဲ့ေသာအခ်ိန္၌ ကြၽႏု္ပ္ခ်မ္းသာ
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႔ ဘုန္းေတာ္နာမျဖင့္
(အရာရာတတ္စြမ္းႏုိင္သည္ . . .)
AYarYarTatSwanNaingThi.ppt