မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, Oct 24th

Last update12:25:28 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

E-mail Print PDFဘီလီဂေရဟမ္
ျမန္မာဘာသာျပန္၊  တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႔ခ်ိေနပါတယ္။ပထမစာအုပ္

မာတိက (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၉) ရွိပါတယ္။
အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) လက္လွမ္းမွိေသာ ေဟာေျပာခ်က္ (၁၀)ခုကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ အတိက္အျဖစ္ပ်က္မ်ားတမ္းတျခင္းထက္ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ "လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္" ၂ေကာ ၅း၁၇ က်မ္းပိုဒ္၊
၁။ အေဖၚမဲ့ျခင္း Loneliness
၂။ သခင္ေယရႈ-အဆံုးစြန္ဆံုးေသာအေျဖ Jesus; The Ultimate Solution
၃။ မိမိကိုယ္ကို အသံုး၀င္မည့္သူ ျဖစ္လာေစမည့္ ေသာ့သံုးေခ်ာင္း Three Keys to Usefulness
၄။ ႏွလံုးသားကို ေႏြးေထြးေစေသာ ဘုရားသခင္၏မီး God's Heart Warming Fire
၅။ အသက္တာကို အစမွ တဖန္ စတင္ျခင္း Starting Life Over
၆။ လိင္၊ အာဏာ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ ရုပ္၀ါဒ Sex, Power, Riches and Materialism
၇။ ေတာင္ေပၚ၌သြားေျပာပါ Go tell it on the Mountain
၈။ ဤေလာက၏ေမွ်ာ္လင့္ရာေယရႈ Jesus - the hope of the world
၉။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ရေသာတန္ခိုး Power when you prayer
၁၀။ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း The only way

 

ဒုတိယစာအုပ္

မာတိကာ (စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၇) ရွိပါတယ္။
၁။ အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သတင္းစာထဲ ေမြးကင္းစကေလး ၃၄၈ေလာင္း ထုတ္ထားတာေတြ႔တဲ့သတင္း၊ ရင္နင့္စရာေကာင္းသည္မွာ ေမြးဖြားခါစ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ထားမႈ မက်ဴးလြန္ရန္။ ဤစာအုပ္ငယ္အားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ာကို ရင့္က်က္ၾကီးထြားလာေစရန္ "ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာ ဤသူငယ္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အၾကင္သူသည္ မွားယြင္းေစ၏။ ထိုသူသည္ လည္ပင္း၌ ၾကိတ္ဆံုေက်ာက္ကို ဆြဲ၍ နက္နဲေသာပင္လယ္၌ နစ္ျမဳပ္ျခင္းကို ခ့ရလွ်င္ အေနသာ၍ေကာင္း၏" မသဲ ၁၈း၆
၂။ ကယ္တင္ျခင္း
၃။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရမႈ
၄။ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္
၅။ သမၼာက်မ္းစာ
၆။ ဆုေတာင္းျခင္း
၇။ သန႔္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္
၈။ ခရစ္ယာန္သက္ေသခံ
၉။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လုပ္ငန္းေတာ္
၁၀။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္း
၁၁။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း
၁၂။ နာခံျခင္း
၁၃။ အသင္းေတာ္
၁၄။ စာတန္၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္သူ
၁၅။ စံုစမ္းေနာက္ရွက္ျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
၁၆။ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း
၁၇။ ဆုေတာင္းျခင္းကို တားဆီးေသာအရာမ်ား
၁၈။ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း
၁၉။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းျပညြန္ၾကားျခင္း
၂၀။ အခက္အခဲ၊ ေဘးဒုကၡ
၂၁။ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆံုးမပဲျပင္ျခင္း
၂၂။ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း
၂၃။ ရက္ေရာစြာေပးလႈျခင္း
၂၄။ ဘုရားသခင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
၂၅။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
၂၆။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
၂၇။ ရိုးသားျခင္း
၂၈။ စိတ္ႏွလံုး
၂၉။ လွ်ာ
၃၀။ သူ႔တပါးကို ခြင့္လႊတ္ျခင္း
၃၁။ မွန္ကန္ေသာ ရႈျမင္မႈ

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
အမွတ္(၂၀၉) ေအာင္သုခလမ္း (၉)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ဖုန္း - ၆၆၃၀၉၁၊ ၉၀၈၆၁၂၆၉၄
Ph +95 1 663091, Mobile: +95 908612694  BGEA@202010

Hits: 963
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္-၈မိုင္၊ရန္ကုန္


ဇႏၷ၀ါရီ-၂၀၁၃ မွာ ရန္ကုန္ေရာက္ခ်ိန္၊ တူမျဖစ္သူေနတဲ့ လႈိင္သာယာ၊ န၀ေဒးအိမ္မွ ၈မိုင္၊ ဘုရားေက်ာင္းတက္ဖို႔ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ကို တနဂၤေႏြေန႔၊ ဘုရားရွိခိုးဖို႔ ေရြးခ်ယ္ထားသည္မွာ ဆရာၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္း၊ ေဒသနာၾကားနာဖို႔ႏွင့္ ကခ်င္အသင္းေတာ္၊ စမ္းေခ်ာင္းျမန္မာအစီအစဥ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ နားေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါသည္။ အသင္းေတာ္အ၀င္တြင္ ေ၀ငွေသာ အစီစဥ္စာရြက္တြင္ ယခင္အပတ္က တရားေဒသနာကို ရိုက္ႏွိပ္ေပးထားပါသည္။ ဆရာဦးေယာသပ္မွ ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာပါသည္။

ပထမဆံုးၾကားရတာကေတာ့ သက္ေသခံျခင္း၊ ဖတ္ျပပါတယ္။ ညီအစ္ကိုအသင္းေတာ္ဟာ အသင္းသားမ်ားရဲ့သက္ေသခံလုပ္ငန္းကို အလြန္၊တန္ဖိုးထားတယ္လို႔ သိရသည္။ ၀တ္ျပဳျခင္းအစီအစဥ္မွာ လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း နဲ႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဦးစားေပးတဲ့အတြက္ သက္ေသခံျခင္းမ်ားကို ဖတ္ၾကားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ဓမၼသီခ်င္းသီဆိုျခင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း၊သီဆိုျခင္းမ်ားက ပံုမွန္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျပီးခ်ိန္၊ ဆုေတာင္းျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ထူးျခားမႈကို ေတြ႔ရွိပါသည္။ အသင္းသားမ်ား ထိုင္ခံုမ်ားမွ ထလျပီး၊ လြတ္ေသာ ေျမေနရာမ်ားတြင္ ပလႅင္ကိုဒူးေထာက္၊ ေနရာယူ၊ ဆုေတာင္းခံၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ေနာက္က်မွေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀း၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ေနရာရပါသည္။ ေနရာလည္း အလြန္က်ဥ္းလွပါတယ္။ ပိုမိုေနာက္က်သူမ်ား ခမ္းမျပင္ပတြင္ တီဗြီျဖင့္ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းတက္ေရာက္ေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ 

အထူးဆုေတာင္းျခင္းကို အသင္းသားမ်ား၊ ေရွ႔သို႔လာေရာက္ဒူးေထာက္ ဆုေတာင္းခံျခင္းသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းကို အလြန္အေလးထားေၾကာင္း ေပၚလြင္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာတြင္ စုေပါင္း၊ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း တစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ပင္ မလုပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားေရာက္လာတတ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားႏွင့္မိမိ ႏွစ္ဦးတည္း ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္းျဖင့္ မိတ္သဟာရျပဳရပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာသူမ်ား ..ဥပမာ၊ အာကာသယဥ္မႈးမ်ား၊ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားသည္ က်မ္းစာအုပ္ပင္မရွိေတာ့ပါ။ ထိုအခါမ်ားတြင္ ဆုေတာင္းျခင္းတစ္ခုသာ ရွိပါေတာ့သည္။ 

ဆုေတာင္းျခင္းဦးေဆာင္ေပးျပီးသည့္ေနာက္၊ ဓမၼသီခ်င္းသီဆိုျခင္း၊ ထို႔ေနာက္ တရားေဒသနာေတာ္ ေဟာၾကားပါသည္။ 
ဆရာၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္းမွ ဘုရားရွင္ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္း၊ သက္ေသခံခ်က္မ်ားစြာႏွင့္ ေဒသနာျဖစ္သည္။

ပထမဆံုးအပတ္ တနဂၤေႏြျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပြဲေတာ္ရွိပါသည္။ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းျပီးသည့္ေနာက္ ပြဲေတာ္အစီအစဥ္အတြက္ ခေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ျခင္းမခံရေသးသူမ်ား မပါ၀င္ၾကေသာေၾကာင့္၊ ေရွ႔ပိုင္းေနရာမ်ား လြတ္လပ္သြားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူအမ်ား စုရံုးျပီး၊ ေရွ႔တိုးထိုင္က ပြဲေတာ္၀င္ၾကပါသည္။ ဆရာၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္းက ဦးေဆာင္ျပီး၊ ဆရာဦးေယာသပ္ စသည့္ သင္းေထာက္ဆရာမ်ား၊ အသင္းေတာ္လူၾကီးမ်ားက ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳ၊ ပြဲေတာအစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္တြင္ ပါ၀င္ဆပ္ကပ္ေနသူမ်ားစြာရွိပါသည္။ မိမိတြင္ဘုရားေပးထားေသာ ထူးခြ်န္မႈမ်ားျဖင့္၊ က်မ္းစာသင္တန္းမ်ား၊ လူငယ္အစီအစဥ္မ်ား၊ ကေလးမ်ား ဆန္းေဒးစကူးအစီအစဥ္၊ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္းမ်ား၊ မီဒီယာအဖြဲ႔၊ ဆုေတာင္းျခင္းအဖြဲ႔၊ ေန႔ကေလးထိန္းအဖြဲ႔၊ ခရစ္ေတာ္သက္ေသခံျခင္းအဖြဲ႔မ်ား..စသျဖင့္ ဘုရားအမႈေတာ္ကို၊ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ လိုက္ေလွ်ာက္ေနသူမ်ားအား မိတ္သဟာရဖြဲ႔ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းလွ်က္။ မုရန္မီဒီယာ

ဓါတ္ပံု။ ဆရာေယာသပ္ႏွင့္အေမြခံသား
ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္တြင္အမွတ္တရ


Click Here to get PDF Pulpit      ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္မ်ား

http://burmesebible.com/pulpit/

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ဆုေတာင္းျခင္း၏ေကာင္းက်ဳိးမဂၤလာ - ဆရာဦးတင္ေမာင္ထြန္း

(၄-၁-၉၈)ေန႔ တရားေဒသနာ

သခင္ခရစ္ေတာ္ေလာကသို႔ၾကြလာျခင္းသည္ ဖိစီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔မွကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကိုကယ္ႏႈတ္ဖို႔ရန္ျဖစ္ပါသည္ (လု၊ ၄ း ၁၈ - ၁၉)။ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတြင္ ဖိစီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရမႈမတူညီပါ။ တခ်ဳိ႔ကအေၾကြး၏ဖိစီးမႈကုိခံေနၾကရသည္။ အခ်ဳိ႔က ေလာဘေနာက္လုိက္၍ တပ္မက္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးေအာက္တြင္ အသက္ရွင္ေနၾကရသည္။ အခ်ဳိ႔က ဆင္းရဲျခင္း၏ဖိစီးမႈကုိခံေနရၾကသလို၊ အခ်ဳိ႔ကေရာဂါ ေဝဒနာ၏ဖိစီးမႈကုိခံေနၾကရသည္။ ထုိဖိစီးမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးေအာက္၌ ကြၽန္ခံေနၾကရေသာသူမ်ားကိုကယ္လႊတ္ဖုိ႔ရန္ သခင္ေယရႈ ေလာကသို႔ၾကြလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ုဘုရားရွင္၏အလုိေတာ္

ေန႔စဥ္ကြၽႏု္ပ္တို႔အသက္ရွင္ေသာအခါ ဘုရားဝတ္၌ေမြ႔ေလ်ာ္၍ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနႏုိင္ၾကရန္လည္ေကာင္း၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏တိုင္းႏုိုင္ငံရွိရွင္ဘုရင္မွစ၍ မင္းအာဏာရွိေသာလူအေပါင္းတို႔အတြက္ဆုေတာင္းေပးၾကရန္လည္းေကာင္း၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အေပၚေက်းဇူး ကရုဏာအမ်ဳိးမ်ဳိးျပဳေတာ္မူေသာဘုရားရွင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကုိဆင္ျခင္လ်က္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း ျခင္းျပဳၾကရန္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားရွင္အလုိေတာ္ရွိေတာ္မူ၏ (၁တိ၊ ၂ း ၁ - ၂)။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏တိုင္းႏုိင္ငံ၌ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းကင္းမဲ့ပါက ဘုရားရွင္ကုိကြၽႏု္ပ္တို႔လြတ္လပ္ ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းစြာဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။

ဘုရားရွင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားအား တစ္ပတ္တြင္ေျခာက္ရကအလုပ္လုပ္ေစၿပီး ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ နားေန ကာ ဘုရားရွင္မိမိတို႔အေပၚေျခာက္ရက္လံုးလံုးျပဳခဲ့ေသာ ကရုဏာေက်းဇူးမ်ားကုိဆပ္ျခင္ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္ ဝတ္ျပဳ ကုိးကြယ္ရန္မိန္႔ ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထုိနည္းတူ ကြၽႏု္ပ္တို႔အေပၚျပဳခဲ့ေသာေကာင္းျမတ္ျခင္းကုိ ဆင္ျခင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။

ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္သက္သက္

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တိုင္းတစ္ပါး၏လက္ေအာက္၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခ်ဳပ္ေႏွာင္ကြၽန္ျပဳခံေနရာမွ လြတ္ေျမာက္မႈ ရရွိခဲ့သညမွာ (၅၂)ႏွစ္တုိင္ရွိခဲ့ေပၿပီ။ ဤသည္မွာျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအေပၚ ဘုရားရွင္ျပဳေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးမ်ားစြာ ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ယေန႔ကမၻာႏွင့္အဝွမ္းထူးေထြဆန္းျပားသည့္ ေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ဖိစီးမႈကို ကမၻာ့လူသားမ်ားခံစားေန ၾကရသည္။ ေနမွထြက္ေပၚလာသည့္ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ အေရျပားကင္ဆာေဝဒနာ၏ ဖိစီးမႈကိုမဆို သခင္ေယရႈအားျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ျခင္း အခြင့္ရႏုိင္ေၾကာင့္ သတင္းစကားသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အတြက္ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္သတင္းေကာင္းျဖစ္ေပသည္။

ထုိမွ်မက လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ေျဖရွင္း၍မရႏုိင္ေသာ ပုဂၢလိကျပႆနာ၊ မိသားစုျပႆနာ၊ စီးပြါးေရးျပႆနာ၊ ပညာေရးျပႆနာ - စေသာျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔မွလည္းကိုယ္ေတာ္သည္ကယ္လြတ္ႏုိင္ပါသည္။ မိမိတို႔ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနရေသာ ျပႆနာမွလြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ရန္ ကိုယ္ေတာ္ထံယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ကိုးစားေအာ္ဟစ္ဆုေတာင္း မည္ဆိုပါက ကိုယ္ေတာ္၏ ကယ္လြတ္ျခင္းခ်မ္းသာကုိ ယခုအသက္တာ၌ လက္ေတြ႔ခံစားရေပမည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္နီးပါးက ေလာကသုိ႔ၾကြ ဆင္းလာေတာ္မူေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ ယေန႔အသက္ရွင္လ်က္ရွိေပသည္။

ႀကိဳးစား၍ဆုေတာင္းပါ

မဂၤလာအက်ဳိးခံစားဖုိ႔ရန္ တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုက မိမိတို႔အမႈေဆာင္မ်ားအတြက္ ႀကိဳးစား၍ဆုေတာင္းျခင္း အမႈကို ျပဳရန္ ယံုၾကည္သူမ်ားအားတုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ထားပါသည္ (ေရာ၊ ၁၅ း ၃ဝ)။ ထုိ႔အတူတိုင္းႏုိင္ငံ၌ ဘုရားသခင္ခဲြခန္႔မွတ္သား၍ ခန္႔ထားေတာ္မူေသာေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ားအတြက္ကိုလည္းဆုေတာင္းေပး ရန္ ကိုယ္ေတာ္က မိန္႔ေတာ္မူပါ သည္။ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းသာယာဖုိ႔ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ႏုိင္ငံေတာ္ကုိစီမံခန္႔ခဲြ အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ဘုရားရွင္ဥာဏ္ပညာ ေပးဖုိ႔၊ ကာကြယ္ေစာင့္မဖုိ႔ ဆုေတာင္းေပးရန္ အခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္ကုိ ကြၽႏု္ပ္လက္ ဝယ္ ဘုရားရွင္အပ္ႏွံထားပါသည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ဆုေတာင္းေပးျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းျပည္းေအးခ်မ္းသာယာ၍ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာပါက ထုိမဂၤလာအက်ဳိးကုိ ကြၽႏု္ပ္တို႔လညး အတူအမွ်ဝင္ခံစားကာ ၿငိမ္ဝပ္စြာဘုရားဝတ္ကုိ ျပဳႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိမဂၤလာေကာင္းက်ဳိး ကိုခံစားဖူးလွ်င္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တိုင္းျပည္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအခက္အခဲအား ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္တိုင္ ကူညီမေျဖရွင္းေပးမည္ ဟူေသာစိတ္ခ်မႈအာမခ ံခ်က္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ရရွိခံစားၾကေပမည္။

ျမတ္ေသာပါဝင္မႈ

မိတ္သဟာယအမ်ဳိးမ်ဳိး၌ ပါဝင္ၾကသည္တြင္ ဆုေတာင္းမိတ္သဟာယ၌ပါဝင္ျခင္းသည္ ထူးျမတ္ေသာပါဝင္မႈတစ္ခုျဖစ္ ေပသည္ (ေရာ၊ ၁၅ း၃၁)။ ကြၽႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာသူမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အရာမွ် မေပးႏုိင္ေသာ္လည္းသူတို႔အတြက္ဆုေတာင္းျခင္းအမႈကုိမူ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ၾကပါသည္။

ေငြေၾကးမပါေသာ္လည္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ဆုေတာင္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ထုိသူတို႔အား ဘုရားရွင္အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းခ်ီးေပး၍ အသံုးျပဳျခင္းသက္ေသကုိ ကြၽႏု္ပ္တို႔ျပန္ျမင္ေတြ႔ၾကားသိရသည့္အခါ ထုိသူတို႔ႏွင့္အတူ  ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ စြာခ်ီးမြမ္းၾကရေပမည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအျပန္အလွန္ သစၥာရွိစြာဆုေတာင္းပတၳနာ ျပဳေပးျခင္းသည္ေအာင္ျမင္မႈအက်ဳိးရလဒ္ကိုခံစားေစႏုိင္သည့္အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာပါဝင္မႈျဖစ္ေပသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဆုေတာင္းျခင္း အမႈကိုအေလးထား၍ အထူးႀကိဳးစားျပဳမူသင့္ေပသည္။

ဘုရားေပးေသာဝန္တာ

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအျပန္အလွန္ဆုေတာင္းေပးရန္ေတာင္းေပးခ်င္ေသာဝန္တာစိတ္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔အား ဘုရားသခင္ေပး ေတာ္မူပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အေသြးအသားႏွင့္တည္ေဆာက္ထားေသာသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ စာတန္လွည့္စား၍ လဲၿပိဳျခင္းမွကင္း လြတ္ေစဖုိ႔ရန္ အျပန္အလွန္ဆုေတာင္းေပးသင့္ၾကေပသည္ (ဖိ၊ ၁ း ၁၉ - ၂ဝ)။ ကုိယ္ကာယ၌ က်န္းမာျခင္းရွိဖုိ႔၊ ဝိညာဥ္အရွိန္ တန္ခုိးႏွင့္အမႈေတာ္ျမတ္၌ထိေရာက္စြာပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ရန္ ဆုေတာင္းေပးသင့္သည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားရွင္ထံမွ ကယ္တင္ျခင္းဆု ေက်းဇူးႏွင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားခံစားရသလုိ အျခားေသာ သူမ်ားလည္းခံစားႏုိင္ေစဖို႔ရန္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးစီအတြက္ ႏွင့္တုိင္းျပည့္ေအးခ်မ္း သာယာေစဖို႔ရန္ လည္းေကာင္း၊ အမႈေတာ္ေဆာင္ အသီးသီးအမႈေတာ္ျမတ္၌သာ၍ ထိေရာက္စြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ရန္ ကုိလည္းေကာင္း၊ ႀကိဳးစား၍ ဆုေတာင္းပါဝင္ၾကမည္ဆုိပါက ဆုေတာင္းေပးျခင္း၏ေကာင္းက်ဳိးမဂၤလာအျဖာျဖာကုိ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တုိင္ျမင္ေတြ႔ခံစားရလ်က္ ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းစရာသာ၍ တိုးမြားမ်ားျပား လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမတၱာႏွင့္အသိေပးေဝငွလုိက္ရပါသည္။

Rev Dr. U Tin Maung Tun
Ref: 
http://burmesebible.com/sermons/utmt/zg/index.htm

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

ဒီႏွစ္ ခရစ္စမတ္ေန႔မွာ ေလယဥ္အငယ္ေလးနဲ႔ အေရးေပၚခရီးသည္၃ဦးကိုနဲ႔ ခရီးထြက္ရတယ္။ ကံအားေလွ်ာ္စြာ ေလထဲမွာ ေလယဥ္စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းသြားျပီး ေလယဥ္မႈးက ေလထီး၃ခုကို ထုတ္ေပးတယ္။ ဒီေလယဥ္မွာ ပါတဲ့ ေလထီး၃ခုပဲ ရွိေၾကာင္း၊  ေလယဥ္မႈးျဖစ္လို႔ သူကေတာ့ စက္ပ်က္ေနတဲ့ ဒီေလယဥ္နဲ႔အတူ ေနရစ္မဲ့အေၾကာင္းကို ဝမ္းနည္းစြာနဲ႔ ေျပာလာပါတယ္။

သိပၸံပညာရွင္နဲ႔လူငယ္လဲျဖစ္ျပီး၊ တယ္လီဖုန္းကုမၸဏီပိုင္ရွင္သူေဌးတစ္ဦး ျဖတ္ကနဲ သူက ေလထီးတစ္ခုကို ေကာက္ယူလိုက္ျပီး၊ လူသားမ်ားအက်ိဳးအတြက္ သူအသက္ရွင္မွျဖစ္မဲ့အေၾကာင္း၊ အားလံုး သူ႔အေပၚခြင့္လႊတ္ၾကပါ၊ ေမရီခရစ္စမတ္ Marry Christmas လို႔ေတာင္ ေျပာျပီး ကြ်မ္းက်င္စြာ ခုန္ခ်သြားပါတယ္။ 

ေလထီး ၂ခုပဲက်န္ပါေတာ့တယ္။ ဘုရားနဲ႔ေမြ႕ေလွ်ာ္တဲ့ ခရစ္ယန္လူငယ္ေလးက အသက္၆၀ေက်ာ္တဲ့ ပင္စင္စားလူၾကီးနဲ႕  ေလယဥ္မႈး (၂)ေယာက္ုိ အတင္းထိုးေပးတယ္။ သူက ခရစ္ေတာ္ကိုရထားျပီးျဖစ္လို႔ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံအတြက္ေသခ်ာေနေၾကာင္း၊ ဘာပဲျဖစ္ပေစ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း၊ မိတ္ေဆြ၂ဦးတို႔  အသက္ရွင္ရမဲ့အေၾကာင္း။ ေယရႈဘုရားအေၾကာင္း ဆက္လက္အသက္ရွင္တုန္း ေလ့လာ၊သိရွိေစလိုပါတယ္...လို႔ တည္ျငိမ္စြာေျပာျပပါတယ္။ လူၾကီးနဲ႔ေလယဥ္မႈးတို႔ မယူရက္ပါဘူး၊ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိေတာ့... ေလယဥ္မႈးက ေလယဥ္စက္ကိုဆက္ႏႈိးၾကည့္လိုက္တယ္။ 

ေလယဥ္စက္ျပန္ေကာင္းသြားျပီး ေလယဥ္မႈးက ေဟး..ကနဲေအာ္လိုက္ပါတယ္။

ပင္စင္စားလူၾကီးကလဲ ေဟး..ကနဲ႔ေအာ္လိုက္ျပီး ..." ဟာ... သိပၸံပညာရွင္လူငယ္ ယူသြားတာက  ငါ့ေက်ာ္ပိုးအိတ္ၾကီး."  ... တဲ့။

 

 

ထိုအခါ မာရိသည္ ပဋိိသေႏၶြအရင့္အမာရွိ၏။ ဗက္လင္ၿမိဳ႔၌ ရွိေနစဥ္ ဘြားအံ့ေသာေန႔လေစ့လွ်င္၊ သားဦးကုိဘြားျမင္၍ အဝတ္ႏွင့္ပတ္ရစ္ၿပီးမွ၊ ဧည့္သည္တည္းရာ စရပ္၌သူတို႔ေနစရာမရွိေသာေၾကာင့္၊ သူငယ္ကို ႏြားစားခြက္၌သိပ္ထားေလ၏။   ထုိျပည္မွာသိုးထိန္းတ္ို႔သည္ ညဥ့္အခါေတာအရပ္၌တည္းခိုလ်က္၊ မိမိသိုးစုကို ေစာင့္ေနၾကသည္ ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ သူတို႔အနားမွာေပၚလာ၍၊ ပတ္ဝန္းက်င္၌ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ထြန္း ေတာက္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ အလြန္ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။ ၁ဝေကာင္းကင္တမန္က လည္း၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း မရွိၾကႏွင့္။ လူအေပါင္းတို႔သည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစရာ သိတင္းကို ငါသည္သင္တို႔အား ၾကားေျပာရ၏။ ယေန႔တြင္ဒါဝိဒ္၏ ၿမိဳ႔၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တို႔အဘို႔အလိုငွါ ဘြားျမင္ျခင္းကိုခံေတာ္မူၿပီ။ သင္တို႔သည္အဘယ္ နိမိတ္ျဖင့္သိရမည္နည္းဟူမူကား၊ သူငယ္သည္အဝတ္ႏွင့္ပတ္ရစ္ ၍ ႏြားစားခြက္၌ သိပ္ထားလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ၾကလိမ့္မည္ဟု ဆုိၿပီးလွ်င္၊ ထုိေကာင္းကင္တမန္ႏွင့္အတူ ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအမ်ားတို႔သည္ ခ်က္ျခင္းထင္ရွား၍၊ ေကာင္းကင္ဘဝဂ္ဝယ္ဘုရားသခင္သည္ ဘုန္းႀကီး ေတာ္မူေစသတည္း။ ေျမႀကီးေပၚ၌ လည္းၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစသတည္း။ လူတို႔အားေမတၱာကရုဏာရွိေစသတည္းဟု ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္း ၍ ျမြက္ဆိုၾက၏။  လုကာ ၂

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

The Light of the World (1853-54)
William Holman Hunt ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ပန္းခ်ီကားျဖစ္သည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၃း၂၀ ေဖၚျပသည္။ မူလပန္းခ်ီကားမွာ Keble College, Oxford ဘုရားေက်ာင္းတြင္ရွိသည္။  ထပ္မံဆြဲထားသည့္ ပန္းခ်ီကားၾကီးကို စိန္႔ေပါဘုရားေက်ာင္း၊ လန္ဒန္တြင္ ျပသထားသည္။

ခရစ္ေတာ္ကို ပံုေဖၚရာ၌ ကိုယ္ေတာ့္လက္ေတာ္ တစ္ဖက္တြင္ မီးထြန္းထားသည့္ မီးအိမ္ကိုကိုင္ထားျပီး၊ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ႏွင့္ ဖံုးေနေသာ တစ္ထပ္တိုက္ပုေလး၏ တံခါးကိုေခါက္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤပန္းခ်ီကားကို ဒုတိယအၾကိမ္ထပ္ၾကည့္ေသာ္ ျမက္ပင္ေပါင္းပင္မ်ား အ၀င္တံခါးေရွ႔၌ ေပါက္လွ်က္ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၊ တံခါးမင္းတုံးကို အတြင္းဖက္မွသာ ဖြင့္ႏိုင္သည္ကိုလည္းေကာင္း ျမင္ရသည္။

ုယခုေခတ္ကာလမ်ား၌ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏အသက္တာသည္လည္း The Light of The World မွ တိုက္ပုေလး၏ တံခါးေပါက္ႏွင့္တူေနပါသည္။ ဇိမ္ခံျခင္း၊ အျပစ္ဒုစရိုက္၊ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း ဟူေသာ ေပါင္းပင္မ်ားႏွင့္ ပိတ္ေနပါသည္။

လက္ေတာ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ရွိေနျခင္း ဟူေသာ မီးအိမ္ကို ကိုင္ထားပါသည္။ သင္၏ေမွာင္မိုက္ေသာ ၀ိညာဥ္ကို အလင္းေရာင္ထြန္းေပးမည့္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီးေပၚရွိ တစ္ခုတည္းေသာ မီးေတာက္ျဖစ္ေတာ္မူပါ၏။

သို႔ရာတြင္ သင့္ႏွလံုးတံခါးကို ဖြင့္ေပးႏိုင္ေသာအားသည္ သင္ႏွင့္ သင္တစ္ေယာက္တည္းတြင္သာ ရွိသည္။ တံခါးမင္းတံုးကို အထဲမွ ဖြင့္ေပးရသည္။ တံခါးကို သင္ဖြင့္ေပးမည္ေလာ....။

ဆုေတာင္းခ်က္။
ဘုရားသခင္၊ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေအးစက္ေသာ အျပစ္မ်ားကို ေနာင္တရပါသည္။ သခင္ေယရႈကို ကြ်ႏိုပ္ႏွလံုးသားႏွင့္ အသက္တာတြင္းသို႔ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ မီးျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္ကို ေဆးေၾကာေတာ္မူပါ။ ကတိေတာ္အတိုင္း ကြ်ႏ္ုပ္၏ စိတ္ႏွလံုးတြင္း၌ ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ သခင္ေယရႈ၏ နာမေတာ္၌ ဆုေတာင္းပါသည္။ အာမင္
Ref:  Billy Graham Sermon "God's Heart warming fire"

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)


My Jesus, my Savior, Lord, there is none like You
All of my days, I want to praise the wonders of Your mighty love
My comfort, my shelter, tower of refuge and strengh;
Let ev'ry breath, all that I am, never cease to worship You.

Chorus

Shout to the Lord, all the earth, let us sing
Power and Majesty, praise to the King;
Mountains how down and the seas will roar
At the sound of Your name
I sing for joy at the work of your hands.
Forever I'll love You. forever I'll stand
Nothing compares to the promise I have in You.

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

 

ဆရာဦးသိန္းလြင္

ဒုကၡထဲမ်ာ စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းလွ်င္

ေယရႈရွင္ကို စဥ္သတိရပါ

သင့္ကိုေစာင္မပို႔ေဆာင္ ေကာင္းၾကီးေပမည္

ကိုယ္ေတာ္ကိုသာ ါအားကိုးပါ

** ေလာကမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ေသာအခါ

ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ အနားမွာျမဲစြာ

လက္ကိုဆြဲလွ်က္ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူရွာ

ကိုယ္ေတာ္သာလွ်င္ ခိုလႈံရာ

  Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Key C
- ျမန္မာျပည္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ရမယ္
ျမန္မာျပည္သားတိုင္း ခရစ္ေတာ္သိရမယ္
ယံုၾကည္ခ်က္ ဆံုးျဖက္ခ်က္ ခ်ရင္းေဆာင္ရြက္မယ္
တို ့လက္ေတြ ညီညြတ္စြာ ရိွေနမယ္

- သာသနာအတြက္ အသင့္ရိွထားရမယ္
သာသနာခရီးအတြက္ တို ့တေတြဆက္ကပ္မယ္
သခင္ဘုရား ေပးအပ္တဲ့ ၀တၱရားေက်ဘို ့ကြယ္
တို ့လက္ေတြ ညီညြတ္စြာ ရိွေနမယ္

Cho; လူေတြေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားေနခိ်န္
သခင္ရဲ့ ခ်စ္ျခင္း ကယ္တင္ျခင္းေတြကို
ၾကားရလို ့ရင္မွာ ထာ၀ရတြယ္ညိသြားေအာင္
ၾကိုးစားမယ္ သာသနာခရီးမွာ