မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Friday, Dec 19th

Last update05:51:11 AM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

E-mail Print PDFဘီလီဂေရဟမ္
ျမန္မာဘာသာျပန္၊  တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႔ခ်ိေနပါတယ္။ပထမစာအုပ္

မာတိက (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၉) ရွိပါတယ္။
အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) လက္လွမ္းမွိေသာ ေဟာေျပာခ်က္ (၁၀)ခုကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ အတိက္အျဖစ္ပ်က္မ်ားတမ္းတျခင္းထက္ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ "လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္" ၂ေကာ ၅း၁၇ က်မ္းပိုဒ္၊
၁။ အေဖၚမဲ့ျခင္း Loneliness
၂။ သခင္ေယရႈ-အဆံုးစြန္ဆံုးေသာအေျဖ Jesus; The Ultimate Solution
၃။ မိမိကိုယ္ကို အသံုး၀င္မည့္သူ ျဖစ္လာေစမည့္ ေသာ့သံုးေခ်ာင္း Three Keys to Usefulness
၄။ ႏွလံုးသားကို ေႏြးေထြးေစေသာ ဘုရားသခင္၏မီး God's Heart Warming Fire
၅။ အသက္တာကို အစမွ တဖန္ စတင္ျခင္း Starting Life Over
၆။ လိင္၊ အာဏာ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ ရုပ္၀ါဒ Sex, Power, Riches and Materialism
၇။ ေတာင္ေပၚ၌သြားေျပာပါ Go tell it on the Mountain
၈။ ဤေလာက၏ေမွ်ာ္လင့္ရာေယရႈ Jesus - the hope of the world
၉။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ရေသာတန္ခိုး Power when you prayer
၁၀။ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း The only way

 

ဒုတိယစာအုပ္

မာတိကာ (စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၇) ရွိပါတယ္။
၁။ အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သတင္းစာထဲ ေမြးကင္းစကေလး ၃၄၈ေလာင္း ထုတ္ထားတာေတြ႔တဲ့သတင္း၊ ရင္နင့္စရာေကာင္းသည္မွာ ေမြးဖြားခါစ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ထားမႈ မက်ဴးလြန္ရန္။ ဤစာအုပ္ငယ္အားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ာကို ရင့္က်က္ၾကီးထြားလာေစရန္ "ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာ ဤသူငယ္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အၾကင္သူသည္ မွားယြင္းေစ၏။ ထိုသူသည္ လည္ပင္း၌ ၾကိတ္ဆံုေက်ာက္ကို ဆြဲ၍ နက္နဲေသာပင္လယ္၌ နစ္ျမဳပ္ျခင္းကို ခ့ရလွ်င္ အေနသာ၍ေကာင္း၏" မသဲ ၁၈း၆
၂။ ကယ္တင္ျခင္း
၃။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရမႈ
၄။ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္
၅။ သမၼာက်မ္းစာ
၆။ ဆုေတာင္းျခင္း
၇။ သန႔္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္
၈။ ခရစ္ယာန္သက္ေသခံ
၉။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လုပ္ငန္းေတာ္
၁၀။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္း
၁၁။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း
၁၂။ နာခံျခင္း
၁၃။ အသင္းေတာ္
၁၄။ စာတန္၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္သူ
၁၅။ စံုစမ္းေနာက္ရွက္ျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
၁၆။ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း
၁၇။ ဆုေတာင္းျခင္းကို တားဆီးေသာအရာမ်ား
၁၈။ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း
၁၉။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းျပညြန္ၾကားျခင္း
၂၀။ အခက္အခဲ၊ ေဘးဒုကၡ
၂၁။ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆံုးမပဲျပင္ျခင္း
၂၂။ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း
၂၃။ ရက္ေရာစြာေပးလႈျခင္း
၂၄။ ဘုရားသခင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
၂၅။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
၂၆။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
၂၇။ ရိုးသားျခင္း
၂၈။ စိတ္ႏွလံုး
၂၉။ လွ်ာ
၃၀။ သူ႔တပါးကို ခြင့္လႊတ္ျခင္း
၃၁။ မွန္ကန္ေသာ ရႈျမင္မႈ

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
အမွတ္(၂၀၉) ေအာင္သုခလမ္း (၉)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ဖုန္း - ၆၆၃၀၉၁၊ ၉၀၈၆၁၂၆၉၄
Ph +95 1 663091, Mobile: +95 908612694  BGEA@202010

Hits: 982
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ဆရာေဒဗစ္လား အင္တာဗ်ဴး အပိုင္း(၁) Rev.David Lah Interview Part I


ဘဝျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ကြ်န္ေတာ့္ကို လွည္းကူးျမိဳ႕အနီးက၊ ေဖာင္ၾကီးမွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာၾကီးျပင္းလာျပီး၊ ႏွစ္ျခင္းခံျခင္းမႈ ဧမာေႏြလအသင္းေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဇနီးသည္က ပိုးကရင္အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျပီး သားသမီး၃ေယာက္ရွိပါတယ္။ သားအၾကီး ၁၃ႏွစ္၊ သာအလတ္ ၁၀ႏွစ္၊ သမီးအငယ္ ၄ႏွစ္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အသက္တာေျပာင္လဲျခင္း
၁၆ႏွစ္အရြယ္ကတည္းက ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ ဧဝံေဂလိ၊ တရားေဟာျခင္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး အသက္၃၀မွာ သင္းအုပ္ဆရာ Ordained Pastor ျဖစ္ဖို႔ ရူပါရံုထားခဲ့ပါတယ္။ သခင္ေယရႈ၊  ေယာသပ္၊
ဒါဝိတ္ အသက္၃၀အရြယလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ႏွစ္သက္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တိုရမ္တိုျမန္မာခရစ္ယာန္ Church မွာသင္းအုပ္ဆရာပါ။ သင္းအုပ္ဆရာ မျဖစ္ခင္မွာလည္း Visiting Pastor အျဖစ္ ဧဝံေဂလိတရားေဟာခဲ့ပါတယ္။ ပုသိမ္၊ေျမာင္းျမနဲ႔ ျမိဳ႔မ်ားစြာမွာ ေဟာခဲ့ပါတယ္။ တိုရမ္တိုအမ္စီအက္ဖ္ ဝက္ဆိုဒ္ရွိပါတယ္။

သင္းအုပ္ဆရာမွနယ္လွည့္ဆရာအျဖစ္သို႔
အသင္းေတာ္မွာသင္းအုပ္ဆရာ လုပ္တဲ့အခါ အသင္းေတာ္တြင္းက ျပသနာမ်ားကို ျမင္လာပါတယ္။ အလြန္ခက္ခဲပါတယ္။ အသင္းေတာ္မွာ ၆ႏွစ္ သင္းအုပ္ဆရာလုပ္ရင္း အသင္းေတာ္အေၾကာင္းကို Training Background အျဖစ္ေကာင္းေကာင္း ရရွိပါတယ္။ နယ္လွည့္လိုက္ေဟာတာမ်ားေတာ့ မိခင္အသင္းေတာ္ကို တစ္လတစ္ၾကိမ္ေလာက္ပဲ ေရာက္ေတာ့၊ ဆုေတာင္းပါတယ္။ မိမိအသင္းေတာ္မွာ လႊဲေျပာင္းေပးလို႔ရမဲ့ ဆရာတစ္ပါးကို ရရွိဖို႔၊ ေနာက္ဆံုး လူငယ္ဆရာတစ္ဦး ရရွိျပီး လြဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ သင္းအုပ္ဆရာဘဝကို ေကာင္းေကာင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အသင္းေတာ္မ်ားႏိုးၾကားဖို႔ ေဟာေျပာျဖစ္လာပါတယ္။ စိတ္ဓါတ္က်ေနတဲ့သင္းအုပ္၊ အသင္းေတာ္ဖ်က္သိမ္းရမလိုျဖစ္ေနတဲ့ အသင္းေတာ္ စသျဖင့္ မ်ားစြာသက္ေသျဖစ္ေစပါတယ္။

Dream Ministry လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း

သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ကို လက္လႊတ္ျပီး Dream Ministry ကိုစတင္လုပ္ေဆာင္ရာမွာ၊ ေယရႈကို စံနမူနာထားပါတယ္။ Jesus is my champion .. ေယရႈဘာလုပ္ခဲ့သလဲဆိုေတာ့ ဧဝံေဂလိလုပ္ရင္း Discipleship တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ပါတယ္။
D = Discipleship တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း
R = Revival ႏိုးၾကားမႈမ်ားျဖစ္ေစျခင္း
E = Evangelism ဧဝံေဂလိလုပ္ျခင္း 
A = Assembly အသင္းေတာ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
M = Mission မစ္ရွင္လုပ္ျခင္း ...တို႕ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံမ်ားစြာကိုေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္စံနမူနာပုဂၢိဳလ္
ေရတြက္ၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံ၂၁ခု ရွိသြားပါျပီ။ သြားမဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အစၥေရးႏိုင္ငံကို သြားဖို႔၂ၾကိမ္းၾကိဳးစားခဲ့ေပမဲ့ မေရာက္ခဲ့ေသးပါဘူး။  အာဖရိကတိုက္က ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ အီသီယိုပီးယား ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း သြားဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ Leadership နဲ႔ Discipleship အေနနဲ႔ သခင္ေယရႈကို စံနမူနာယူထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလာကမွာနမူနာယူထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကိို ေျပာရင္ ရိုင္ေဟာက္ေဘာင္ကီ ျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကေတာ့ ဧဝံေဂလိလုပ္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူေပါင္း 1.2 million, 1.3 million လူထုၾကီးကို တရားေဟာႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။

်င္းမိုင္ GMYC 2013
ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕မွာ ဂ်ီအမ္ဝိုင္စီ ႏိုးၾကားထၾကြမႈ လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အမ်ားအျပား၊ ေျပာင္းလဲၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဂီတ၊ရုပ္ရွင္ေလာကက အဆိုေတာ္ကိုမ်ိဳးၾကီး၊ သူက အစကတည္းက လူမ်ိဳးစြဲ၊ ဂိုဏ္ဂနအစြဲ မရွိတဲ့ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေပမဲ့၊ ငါခရစ္ယာန္ဆိုတဲ့ အစြဲရွိပါတယ္။ ဘုရားကိုႏွလံုးသားနဲ႔ သိလာသူအျဖစ္ေျပာင္းလဲျပီး၊ သက္ေသခံစကားေျပာလာပါတယ္။ သူ႕ဇနီး ဆရာမ လံုး လည္း ေျပာင္းလဲလာသူျဖစ္ပါတယ္။ ကဗ်ာဘြဲ႕မႈးလည္း ေျပာင္းလဲျပီး၊ အမ္စီေအမွာ သက္ေသခံေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ Emperor လူသိမ်ားတဲ့ ကိုေဝထြန္းလည္း ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္။ လူငယ္ ဒါရိုက္တာေဇာ္ကိုကို ..စသည္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္အတြက္အားေပးျခင္း
ဘုရားကိုသိပ္ခ်စ္ၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ေဗရိျမိဳ႕သားမ်ားလိုပဲ လာေျပာတဲ့ ဆရာတိုင္းကို ေလးစားစြာ နားေထာင္ၾကတယ္။ သို႔ေသာ္ ေဗရိျမိဳ႕သားမ်ားလို ဆရာမ်ားေျပာစကားေတြဟာ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္နဲ႔ ညီ၊မညီ ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထက္ေတာ့ ဆရာမ်ားကို ပိုျပီးမေလးစားႏိုင္ဘူး.. ဆိုတာသိရပါတယ္။ ေဒါ့ထရိန္းမ်ားေအာက္မွာ ရွိေနေသးတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာထက္ ဘုရားကို တကယ္သိသူေတြ မ်ားလာဖို႔ လိုပါတယ္။ က်မ္းစာနဲ႔ ယွဥ္ေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဟာ က်မ္းစာထဲက သက္သာေလာနိအသင္းသားမ်ားလို ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ တရားေဟာဆရာမ်ား ေဟာတိုင္း ႏိုးၾကားေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီထက္ပိုျပီး ဘုရားကို ရဖို႔ အဓိကမဟုတ္ပါလား။  ကယ္တင္ျခင္းတရာထက္ ကယ္တင္ရွင္က ပိုအေရးၾကီးပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာအေရးၾကီးပါတယ္။ သို႔ေသာ္ က်မ္းစာကို ေရးတဲ့ ဘုရားသခင္က ပိုျပီးအေရးၾကီးပါတယ္။

ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ႏွင့္ ဓမၼဆရာအေရးပါပံု
ဒီဆရာအားျဖင့္ မိမိအသက္တာ ပြင့္ထြက္သြားျပီး၊ ဘုရားကိုသိလာျခင္းဟု ေျပာေနသူမ်ားရွိတယ္။ ဆရာေၾကာင့္မဟုတ္ပါ.. ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဆိုတာ သိရပါမယ္။ ဘုရားနဲ႕မ်ားမ်ား အခ်ိန္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ သူမ်ားေၾကြးတာပဲ စားေနတဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေလ့လာျခင္းမွ မိမိကိုယ္တိုင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေလ့လာတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ လူတိုင္းကို တန္းတူအခြင့္ေပးထားပါတယ္။ Equal Authority ေပးထားေပမဲ့ ဘုရားကို နားလည္သိရွိသြားသူကိုေတာ့ ဘုရားအသံုးခ်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ စိတ္ႏွလံုးအသစ္ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ Renew Your Mind .. လို႕ေျပာရပါမယ္။ မိမိမ်က္လံုးကို လူမ်ိဳးေရးမ်က္လံုး၊  ဂုိဏ္ဂနမ်က္လံုးမ်ားကေန
ေယရႈမ်က္လံုးအျဖစ္ ေျပာင္းျပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေလ့လာဖတ္ရႈရပါတယ္။

အနာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းျခင္း Miracle Healing
မယ္ရီကယ္ဟီးလင္း ဆိုတာကို ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ ေဒးဗစ္လား တရားပြဲေတြမွာ အနာေရာဂါကင္းမႈေတြကို လူေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာၾကပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲက ေမာေရွအေၾကာင္း... သူလုပ္တဲ့ မယ္ရီကယ္မ်ားဟာ ဘုရားလုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ေဝွးကေျမြျဖစ္၊ လက္ေျမွာက္လိုက္တာ ပင္လယ္၂ျခမ္းကြဲ.. ဒါေတြဟာ ေမာေရွလုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္လုပ္ေနတာပါ။ တန္ခိုးၾကီးတဲ့ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ အကန္႔အသတ္ Limit မရွိပါဘူး။ ထာဝရဘုရားဆိုတာ အစ..အဆံုးမရွိပါ။ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ မရွိပါ။ သူလုပ္ခ်င္ရင္ လုပ္မွာပဲ ဆိုတာ နားလည္ရပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ စီကရက္ (လွ်ိဳဝွက္ခ်က္) ကို ေျပာရရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က နဲနဲလည္တယ္။ ဧဝံေဂလိ ေျပာတဲ့အခါတိုင္း တန္ခိုးထြက္တယ္ဆိုတာ သိပါတယ္။ ဝိညာဥ္ေရးမွာ လည္တာကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္ေနာ္...။ ၁၀၇ ဆာလံ အပိုဒ္၂၀ အတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေစလႊတ္ပါတယ္။ တကယ္နမိတ္လကၡဏာမ်ားဟာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွာ ရွိပါတယ္။

ေယာန ဘုရားေျပာခိုင္းတဲ့ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို ေျပာတဲ့အခါ နိနေဝျမိဳ႕လည္းေျပာင္းလဲပါတယ္။

ဒါဏ္ခ်က္ေတာ္အားျဖင့္ အနာေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္းမယ္..ဆိုတာကို တကယ္ယံုၾကည္တဲ့လူမ်ား မယ္ရီကယ္ဟီလင္း သူတို႔အနာေရာဂါမ်ား တကယ္ေပ်ာက္ကင္းၾကပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ I am not the healer.. ကြ်န္ေတာ္ အနာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါ။ မင္းငါ့ကိုယံုရင္ လုပ္လုပ္ရပါတယ္။

Healing မလုပ္ပါဘူး။ Healer ပဲရွာပါတယ္။
Healthy က်မ္းမာျခင္းမလုပ္ပါဘူး .. က်မ္းမာေအာင္လုပ္သူကိုပဲ ရွာပါတယ္။
Blessing ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ..ထက္ Blesser  ေကာင္းၾကီးမဂၤလာေပးတဲ့ဘုရားက ပိုအေရးၾကီးပါတယ္။

တကယ္လုပ္ေနတာ ဘုရားပါ။
သင္တကယ္ယံုရင္ သင္လဲလုပ္ႏိုင္ပါတယ္....။

The End of Part I .........
(18-Sep-2013)


Rev. David Lah in KL in 2013 (Sermon)


CHINTV.ORG
,... http://www.youtube.com/watch?v=Cxo8ugSrnQs (interview)

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ခရစ္ေတာ္၏ ရုပ္ပံုလႊာ - ၃

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ - ၃ မင္းေအာင္သက္လြင္

(ထာ၀ရအဘ)


ထိုသူသည္ အုပ္စိုးျခင္း အာဏာစက္ရွိလိမ့္မည္။ နာမေတာ္မူကား ထာ၀ရအဘဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္ျခင္းကို ခံေတာ္မူလိမ့္မည္။ (ေဟရွာယ ၉း၆)

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္သူအမ်ားစုသည္ ထာ၀ရအဘ ဆိုေသာ အမည္နာမကို ခမည္းေတာ္ဘုရားအား တိုင္တည္ရည္ညြန္း၍ ေခၚဆိုေလ့ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအမည္နာမသည္ ခမည္းေတာ္ တစ္ပါးတည္းအတြက္သာ မဟုတ္ပဲ၊ သားေတာ္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ ဘုရားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေၾကာင္း သိထားသင့္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ၾကီး ရွင္ေပါလုမွ ေယရႈခရစ္၏ ထာ၀ရ တည္ရွိျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာမွ ဖြင့္ထားပါသည္။

Read more... Link  

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ႏွလံုးေရာ ဂါနဲ႔ အသည္းအသန္ျဖစ္လို႔ ေဆး႐ံုတက္ ရတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ထံ ဒီလို ဆုေတာင္းလိုက္ တယ္။

ဘုရားသခင္ သမီးကို အသက္႐ွည္ေသာ ကာလ ေပးပါ။ က်န္းမာျခင္းကို ေပးသနား ေတာ္မူပါ။

ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ထိုမိန္းကေလးေရာဂါကို ဘုရားသခင္ လံုးဝေပးေပ်ာက္ လိုက္ပါတယ္။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

သက္ေသသည္အနည္းဆံုး လူ ၂ဦး၊ သို႔မဟုတ္ တဦးႏွင့္တဦးၾကား တြင္ရိွေသာသေဘာတူညီခ်က္တစံုတ ရာကို တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ သက္ေသခံအရာတခုထားရိွရပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊ လက္စြပ္ ေက်ာက္တိုင္၊ ေက်ာက္တံုးအမွတ္အသားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ထာ၀ရဘုရားႏွင့္ လူသားမ်ားၾကားတြင္ ပဋိိညာဥ္ မ်ားရိွသလို ၎ပဋိိညာဥ္မ်ား၏သက္ေသမ်ားကိုလည္းေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္။

ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူသားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ေနာဧၾကားတြင္ ပဋိိညာဥ္တခုရိွခဲ့ၿပီး ၎ပဋိိညာဥ္၏ သက္ ေသအျဖင့္ ေကာင္းကင္မွ သက္တ့ံကို ဘုရားသခင္ထားရိွပါသည္။

သင္တို႔ႏွင့္ ငါျပဳေသာပဋိိညာဥ္ဟူမူကား၊ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းအားျဖင့္၊ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔ သည္ ေနာက္ တဖန္ မဆံုးရၾက။ ေျမႀကီးကိုဖ်က္ဆီးဘို႔ရာ ေနာက္တဖန္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းမရွိရ။

ထိုမွတပါး၊ ငါတဘက္၊ သင္တို႔ႏွင့္ သင္တို႔ထံမွာ အသက္ရွင္သမွ်ေသာ တိရစာၦန္တို႔တဘက္၌၊ သားေျမး အစဥ္အဆက္ မျပတ္၊ ငါျပဳေသာ ပဋိိညာဥ္၏ လကၡဏာသက္ေသ ဟူမူကား၊ ငါ၏သက္တံ့ကို မိုဃ္းတိမ္၌ ငါထား၏။ ထိုသက္တံ့သည္ ေျမႀကီးႏွင့္ ငါျပဳေသာ ပဋိိညာဥ္၏ သက္ေသျဖစ္လိမ့္မည္။ ကမာၻဦးက်မ္း: ၉း ၁၁-၁၃

ဘုရားသခင္သည္ အာၿဗံဟံ ႏွင့္ထားရိွေသာ ပဋိိညာဥ္၏သက္ေသအျဖင့္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းမဂၤလာကို ထားရိွေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါသည္။

အေရ ဖ်ားလွီးမဂၤလာသည္၊ ငါႏွင့္ သင္တို႔ျပဳေသာပဋိိညာဥ္၏ လကၡဏာ သက္ေသျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး ၁၇း၁၁

 

ဗတိၱိဇံ

သခင္ခရစ္ေတာ္ကို မိမိ၏ကယ္တင္ရွင္သခင္ျဖင့္လက္ခံယံုၾကည္ေသာသူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၌အသစ္တ ဖန္ေမြးဖြါးသည့္သက္ေသအမွတ္အသားျဖင့္ေရႏွစ္ျခင္းမဂၤလာအခမ္းအနားကိုျပဳလုပ္ရပါသည္။ ကယ္တင္ ျခင္းသည္ ဗတၱိဇံေရႏွစ္ျခင္းေၾကာင့္ရသည္မဟုတ္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို အျပစ္ငရဲမွကယ္တင္ႏိုင္သည့္ ကယ္ တင္ရွင္သခင္အျဖစ္ လက္ခံယံုၾကည္ျခင္းမွရရိွသည့္ အက်ိဳးပင္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္သခင္၊ မိ မိကိုးကြယ္သည့္ ဘုရားအျဖင့္ လက္ခံၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရႏွစ္ျခင္း မဂၤလာ မျပဳလုပ္ႏိုင္ဘဲ ေလာကႀကီးမွာ ၀ိညာဥ္ႏွင့္ခႏၶာကြာလွ်က္ အသက္ဆံုးရႈံးသြားေသာသူမ်ားသည္ ကယ္တင္ ျခင္း မဆံုးရႈံးပါ။ သို႔ေသာ္လည္းယံုၾကည္သူ သားသမီးမ်ား သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ျဖစ္ပါကသက္ ေသအထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ေရႏွစ္ျခင္းမဂၤလာဗတၱိဇံ ကိုခံယူရန္ ဘုရားသခင္မွာထား ပါသည္။ ေရႏွစ္ ျခင္းမဂၤလာကို ခံယူေသာအခါတြင္လည္း လူႏွင့္ဘုရားၾကားတြင္ထားရိွေသာ သက္ေသခံ ပဋိညာဥ္သစ္ကို လက္ခံအသိမွတ္ ျပဳရာေရာက္ၿပီး ခံယူသူသားသမီးမ်ား၏စိတ္၀ိညာဥ္ထဲသို႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကိုထည့္ သြင္းၿပီး အသိမွတ္ျပဳတံဆိပ္ခတ္ျခင္းကိုဘုရားသခင္ဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေလာကမွာ အသက္ ရွင္ေနထိုင္ေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကယ္တင္ရွင္သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ရရိွလက္ ခံၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္းတ ရား၀င္အသိမွတ္ျပဳလ်က္ တဆိပ္ခတ္ သည့္အေနျဖင့္ ေရႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ၀တ္ ကိုေဆာင္ ရြက္ရပါသည္။

 

 

ပသခါပြ

ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို အဲဂုတၱဳျပည္ မွထြက္ခြင့္ျပဳရန္ ေနာက္ဆံုးေသာတန္ခိုးလကၡဏာအျဖင့္ အဲဂုတၱဳ ျပည္တြင္ရိွသမွ်ေသာသားဦးမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ဒဏ္ခတ္ရန္ ဘုရားသခင္စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ ဒဏ္ခတ္ မည့္ညတြင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအား အျပစ္အနာဆာမရိွေသာ သိုးသငယ္  သို႔မဟုတ္ ဆိတ္သငယ္ ကို သတ္စားေစပါသည္။ ၎သိုးသငယ္သို႔မဟုတ္ဆိတ္သငယ္၏ ေသြးကိုအိမ္တခါးအျပင္ဖက္တြင္ သုတ္ ထား ရန္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ၿပီး ေသြးသုတ္ထားေသာတခါးကိုေတြ႔ပါက ဒဏ္ခတ္ရန္ေရာက္ရိွလာေသာ ဘုရားသခင္ ႏွင့္ တမန္္ ေတာ္မ်ားသည္ ဒဏ္မခတ္ဘဲေက်ာ္လြန္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို ထပ္မံေလ့လာ ေသာ္ တ ခါးကိုေသြးသုတ္ၿပီး အမွတ္အသားလုပ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္မွ သူ႔လူမ်ိဳးဣသေရလ မ်ား၏ ေန အိမ္ မ်ားကို မသိျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ေပးေသာ ဒဏ္ခတ္ျခင္းမွကင္းလႊတ္ခြင့္ကို မိမိ ဘက္မွလက္ ခံ အသိမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ သက္ေသခံအမွတ္တံဆိပ္ကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ အမွတ္အသားျဖင့္ တခါး ကို ေသြးသုတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က တခါးတြင္ သက္ေသခံအမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ေသြးမသုတ္ထားပါက ဣသေရလူ မ်ိဳးမ်ားပင္ျဖစ္ေနပါေစ ဖ်က္ဆီးျခင္းေဘးဥပဒ္မွ လႊတ္မည္မဟုတ္ပါ။

 

အေၾကာင္းမူကား၊ ယေန႔ညဥ့္တြင္ အဲဂုတၱဳျပည္ကိုငါသည္ ထုတ္ခ်င္း ခပ္သြား၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ရွိေသာ လူတို႔၏ သားဦးမ်ားႏွင့္ တိရစာၦန္တို႔၏ သားဦးမ်ားအေပါင္းတို႔ကို ဒဏ္ခတ္၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္၏ ဘုရားတို႔ကို တရားစီရင္ မည္။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။

သုိးသငယ္၏ အေသြးသည္ သင္တို႔ ေနရာအိမ္၌ သင္တို႔၏ လကၡဏာ သက္ေသျဖစ္၍၊ ထုိအေသြးကို ငါျမင္ေသာအခါ၊ သင္တို႔ကို ငါလြန္သြားမည္။ ထုိသို႔အဲဂုတၱဳျပည္ကို ငါသည္ဒဏ္ခတ္ေသာအခါ၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းေဘးဥပဒ္သည္ သင္တို႔ကို မသင့္မေရာက္ရ။ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး ၁၂း၁၂-၁၃

ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္လူသားၾကားတြင္ ရိွသည့္သေဘာတူညီမႈ၊ အေပးအယူ မ်ားတရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ သက္ေသရိွရန္လိုေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။

 

ခက္ခဲႀကမ္းတမ္းေသာေလာကအသက္တာတြင္ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းအခြင့္ကို သခင္ေယရႈအားျဖင့္ေပးထားပါ သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ဘုရားသခင္သည္ သူခ်စ္ေသာသားသမီးမ်ားအား အနာေဘး၊ ဒုကၡေဘး အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ နစ္မြန္းေနရန္အလိုမရိွဘဲ ေလာကအသက္တာတြင္ေအာင္ႏိုင္ရေသာအသက္တာကို ေပးျခင္ ေသာဘုရားျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ႏိုင္ေသာအသက္တာကိုရရိွရန္္ ဘုရားသခင္၏မူ (Principles) ကို နားလည္ ရန္လိုၿပီး သမၼာတရားလမ္းအတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼာတရား၊ ပညာ၊ ကိုရရိွ ရန္အေရးႀကီးပါသည္။

 

သမၼာတရားကို သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဒသနာတရားမွရရိွႏိုင္ပါသည္။ ၾကားနာရေသာေဒသ နာ တရားမ်ားကိုၾကားရံုမကဘဲ ႏွလံုးသြင္းလိုက္ေလွ်ာက္အသက္ရွင္ႏိုင္မွ အက်ိဳးရိွပါသည္။ မိမိကိုယ္ပိုင္ ကြန္ျပဴတာတြင္ အေကာင္းစား ေဆာ့၀ဲ (Software) မ်ားထည့္ထားေသာ္လည္း ၎ေဆာ့၀ဲမ်ားကို apply မလုပ္ အသံုးမျပဳပါက အခ်ည္းအႏွီးပင္။ ဒိျပင္ ေဆာ့၀ဲမ်ားထည့္သြင္းေသာအခါတြင္လည္း တရား၀င္ျဖစ္ ၿပီးသက္ေသအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း (Registration)၊ သတ္မွတ္တန္ဖိုးအတိုင္း ေငြေပးေခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ရပါသည္။

 

ဘုရားသခင္၏မူတခုမွာ သမၼာတရားႏွင့္ပညာကို၀ယ္ယူရန္ သုတၱံ၂၃း၂၃ တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ မည္ကဲ့ သို႔၀ယ္ယူႏိုင္သနည္း။ ဥပမာအေနျဖင့္ အနာေရာဂါမွ ကင္းလႊတ္လိုသူတဦးသည္ အနာေရာဂါကင္းလႊတ္ ေသာတရားေဒသနာကို နားေထာင္ႏွလံုးသြင္းၿပီးေသာ္ တရားေဒသနာေ၀ငွသူအား နည္းမ်ားမဆိုအဓိက မဟုတ္ေသာ္လည္း ေစတနာစိတ္အျပည့္ျဖင့္ အလႈေငြသြားေပးျခင္းျဖင့္ ၎ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သမၼာတရား သည္မိမိအသက္တာတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း တရား၀င္သက္ေသျဖင့္ တံဆိပ္ခတ္၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အလႈေငြေပးေသာအခါတြင္လည္း ဘုရားသခင္ကို အာရံုျပဳလွ်က္ဤ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သမၼာတရားသည္ မိမိအသက္တာတြက္ျဖစ္ၿပီး မိမိအသက္တာကိုေျပာင္းလဲ ေအာင္ျမင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ ဒုကၡဆင္းရဲမွလႊတ္ ၿငိမ္းခြင့္၊ ေအာင္ျမင္ေသာအသက္တာ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းျဖင့္ျပည့္စံုေသာဘ၀၊ ပညာ၊ ဥာဏ္သတၱိႏွင့္ျပည့္စံု ေသာအသက္တာ၊ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကိုထင္ရွားေသာအသက္တာရရိွႏိုင္ရန္ သမၼာတရားကို ၀ယ္ယူ ႏွလံုးသြင္း လိုက္ေလွ်ာက္ၿပီး စမ္းသပ္ ႏိုင္ၾကပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ကိုးကြယ္ေသာ ထာ၀ရဘုရားသည္ မေန႔၊ ယေန႔ ေနာင္ကာလ အသက္ ရွင္ေသာဘုရားျဖစ္ၿပီး အစမ္းသပ္ခံ ေသာဘုရားလည္းျဖစ္သည္။ စမ္းသပ္ရန္ မိတ္ေဆြ၏ တာ၀န္ျဖစ္ၿပီး သက္ေသခံအျဖင့္ ေကာင္းႀကီးကို ျပန္ေပးရန္ ဘုရားသခင္မွတာ၀န္ယူထားပါ သည္။

 

သမၼာတရားကို ဝယ္ေလာ့၊၊ မေရာင္းႏွင့္။  ပညာကို ၄င္း၊ ဆံုးမၾသဝါဒ ကို၄င္း၊ ဥာဏ္သတၱိကို၄င္း ထိုအတူျပဳ ေလာ့၊၊ သုတၱံက်မ္း အခန္းၾကီး ၂၃း၂၃

ေမတၱာျဖင့္

 

ေလာမဲ

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ဂါလိလဲ ေသာင္ယံကမ္းစပ္နားဆီမွာ အိုတံငါ အာရုဏ္ဦးအထိ
၀မ္းစာရွာ ၾကိဳးစားလည္း ငါးမရရွိပါ။  အေမာဆို႔လည္း
ညဘက္အဆံုးမွာ စိတ္ဓါတ္က် ႏြမ္းလ်သည့္အခါ စကားအခြန္းမ်ား
အမိန္႔အျဖစ္ေရာက္လာ ေပတရု ေရနက္ထဲသို႔ ေရႊ႔ပါလား

ငါး …  ေရနက္ထဲက ငါးမ်ားစြာရယ္ 
ငါး .. ကိုယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ဆုလဒ္ရယ္ 
အိုး ..  လူကိုမွ်ားမဲ့ ဘုရားရဲ့ တငါသည္
အိုး .. ေရနက္ထဲသို႔ ထြက္ခြာဆဲ

ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္အား ေပတရု
ရင္ဆိုင္ေတြ႔ေတာ့ အားငယ္ကာ အျပစ္ဒုစရိုက္ ျပည့္ႏွက္လွစြာ
ကြ်ႏိုပ္ဘ၀က ဆိုးညစ္လိုက္တာ ၀မ္းနည္းခိုက္ ႏွစ္သိမ့္လိုက္တာ
ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ခဲ့စမ္းပါ လူကိုမွ်ားမဲ့ တံငါသည္ၾကီးတေယာက ျဖစ္ေစမွာ 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

ဂါလိလဲ ေသာင္ယံကမ္းစပ္နားဆီမွာ အိုတံငါ အာရုဏ္ဦးအထိ
၀မ္းစာရွာ ၾကိဳးစားလည္း ငါးမရရွိပါ။  အေမာဆို႔လည္း
ညဘက္အဆံုးမွာ စိတ္ဓါတ္က် ႏြမ္းလ်သည့္အခါ စကားအခြန္းမ်ား
အမိန္႔အျဖစ္ေရာက္လာ ေပတရု ေရနက္ထဲသို႔ ေရႊ႔ပါလား

ငါး …  ေရနက္ထဲက ငါးမ်ားစြာရယ္ 
ငါး .. ကိုယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ဆုလဒ္ရယ္ 
အိုး ..  လူကိုမွ်ားမဲ့ ဘုရားရဲ့ တငါသည္
အိုး .. ေရနက္ထဲသို႔ ထြက္ခြာဆဲ

ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္အား ေပတရု
ရင္ဆိုင္ေတြ႔ေတာ့ အားငယ္ကာ အျပစ္ဒုစရိုက္ ျပည့္ႏွက္လွစြာ
ကြ်ႏိုပ္ဘ၀က ဆိုးညစ္လိုက္တာ ၀မ္းနည္းခိုက္ ႏွစ္သိမ့္လိုက္တာ
ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ခဲ့စမ္းပါ လူကိုမွ်ားမဲ့ တံငါသည္ၾကီးတေယာက ျဖစ္ေစမွာ