မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Thursday, Aug 27th

Last update03:30:37 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

E-mail Print PDFဘီလီဂေရဟမ္
ျမန္မာဘာသာျပန္၊  တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႔ခ်ိေနပါတယ္။ပထမစာအုပ္

မာတိက (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၉) ရွိပါတယ္။
အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) လက္လွမ္းမွိေသာ ေဟာေျပာခ်က္ (၁၀)ခုကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ အတိက္အျဖစ္ပ်က္မ်ားတမ္းတျခင္းထက္ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ "လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္" ၂ေကာ ၅း၁၇ က်မ္းပိုဒ္၊
၁။ အေဖၚမဲ့ျခင္း Loneliness
၂။ သခင္ေယရႈ-အဆံုးစြန္ဆံုးေသာအေျဖ Jesus; The Ultimate Solution
၃။ မိမိကိုယ္ကို အသံုး၀င္မည့္သူ ျဖစ္လာေစမည့္ ေသာ့သံုးေခ်ာင္း Three Keys to Usefulness
၄။ ႏွလံုးသားကို ေႏြးေထြးေစေသာ ဘုရားသခင္၏မီး God's Heart Warming Fire
၅။ အသက္တာကို အစမွ တဖန္ စတင္ျခင္း Starting Life Over
၆။ လိင္၊ အာဏာ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ ရုပ္၀ါဒ Sex, Power, Riches and Materialism
၇။ ေတာင္ေပၚ၌သြားေျပာပါ Go tell it on the Mountain
၈။ ဤေလာက၏ေမွ်ာ္လင့္ရာေယရႈ Jesus - the hope of the world
၉။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ရေသာတန္ခိုး Power when you prayer
၁၀။ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း The only way

 

ဒုတိယစာအုပ္

မာတိကာ (စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၇) ရွိပါတယ္။
၁။ အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သတင္းစာထဲ ေမြးကင္းစကေလး ၃၄၈ေလာင္း ထုတ္ထားတာေတြ႔တဲ့သတင္း၊ ရင္နင့္စရာေကာင္းသည္မွာ ေမြးဖြားခါစ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ထားမႈ မက်ဴးလြန္ရန္။ ဤစာအုပ္ငယ္အားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ာကို ရင့္က်က္ၾကီးထြားလာေစရန္ "ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာ ဤသူငယ္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အၾကင္သူသည္ မွားယြင္းေစ၏။ ထိုသူသည္ လည္ပင္း၌ ၾကိတ္ဆံုေက်ာက္ကို ဆြဲ၍ နက္နဲေသာပင္လယ္၌ နစ္ျမဳပ္ျခင္းကို ခ့ရလွ်င္ အေနသာ၍ေကာင္း၏" မသဲ ၁၈း၆
၂။ ကယ္တင္ျခင္း
၃။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရမႈ
၄။ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္
၅။ သမၼာက်မ္းစာ
၆။ ဆုေတာင္းျခင္း
၇။ သန႔္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္
၈။ ခရစ္ယာန္သက္ေသခံ
၉။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လုပ္ငန္းေတာ္
၁၀။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္း
၁၁။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း
၁၂။ နာခံျခင္း
၁၃။ အသင္းေတာ္
၁၄။ စာတန္၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္သူ
၁၅။ စံုစမ္းေနာက္ရွက္ျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
၁၆။ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း
၁၇။ ဆုေတာင္းျခင္းကို တားဆီးေသာအရာမ်ား
၁၈။ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း
၁၉။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းျပညြန္ၾကားျခင္း
၂၀။ အခက္အခဲ၊ ေဘးဒုကၡ
၂၁။ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆံုးမပဲျပင္ျခင္း
၂၂။ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း
၂၃။ ရက္ေရာစြာေပးလႈျခင္း
၂၄။ ဘုရားသခင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
၂၅။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
၂၆။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
၂၇။ ရိုးသားျခင္း
၂၈။ စိတ္ႏွလံုး
၂၉။ လွ်ာ
၃၀။ သူ႔တပါးကို ခြင့္လႊတ္ျခင္း
၃၁။ မွန္ကန္ေသာ ရႈျမင္မႈ

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
အမွတ္(၂၀၉) ေအာင္သုခလမ္း (၉)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ဖုန္း - ၆၆၃၀၉၁၊ ၉၀၈၆၁၂၆၉၄
Ph +95 1 663091, Mobile: +95 908612694  BGEA@202010

Hits: 1051
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ျမဲျမံခိုင္ခံ့ေသာေက်ာက္စူး - ျပည္ပေရာက္သင္းအုပ္ဆရာ (၄)

၂၀၁၀ ဇြန္လ  ျမန္မာသံစံုသီခ်င္း

June 13, 2010
တရားေဒသနာ - ဆရာလတ္ေယရွဲ (FBBC - San Francisco,  ေဒသနာ-အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

ျမဲျမံခိုင္ခံ့ေသာ ေက်ာက္စူး
  
  အေမရိကားသို႔ ပထမလာေရာက္ေသာ သေဘၤာမ်ားကို တူးေဖၚျပသထားသည့္ ျပတိုက္တြင္ ေက်ာက္စူးၾကီးမ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။ သေဘၤာၾကီးတြင္ ေက်ာက္စူး၂ခုကို ေတြ႔ရျပီး၊ သေဘၤာၾကီးမ်ား ေက်ာက္စူးၾကီးမ်ားျဖင့္ တည္ျငိမ္စြာရပ္တည္ႏိုင္ေစပါသည္။   တမန္ေတာ္ ၂၇ တြင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု၏ ေရာမအက်ဥ္းသားအျဖစ္ ပင္လယ္ခရီးစဥ္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သေဘၤာၾကီးဦးတည္ရာမဲ့ ေလတြင္လြင့္ေမ်ာေနစဥ္ ရွိသမွ်ပစၥည္း ေရထဲပစ္ခ်၊ ၀င္လာေသာေရမ်ားကို ထုတ္ပစ္၊ အက်ဥ္းသား ၂၇၆ေယာက္ ႏွင

Read more... Link  

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

၀ိညာဥ္ခြန္အားနည္းခ်ိန္အတြက္ဆာလံက်မ္းပိုဒ္မ်ား


U Myo San (Bangkok)

အမွတ္တရက်မ္းပိုဒ္ေလးမ်ား ေဝငွပါသည္။

(ဆာလံ ၂၂း၉-၁၁) သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို အမိဝမ္းထဲက ဆဲြယူ၍ ၊ႏုိ႔စို႔သည္ကာလ၌ စိုးရိမ္ျခင္း အေၾကာင္း ကို ပယ္ရွင္းေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဘြားကတည္းကပင္ လက္ေတာ္သို႔ ေရာက္ပါ၏၊၊ အမိဝမ္းထဲမွ စ၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူပါၿပီ၊၊ အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ ေဝးေဝးေနေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ေဘးအႏၱ ရာယ္ ေရာက္လုနီးပါၿပီ၊၊ မစေသာသူမရွိိပါ၊၊

(ဆာလံ ၂၅း၁-၃၊၇၊၈) အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကုိ အကြ်ႏု္ပ္တသလ်က္ ေနပါ၏။

Read more... Link  

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)တစ္ခါက ျမန္မာျပည္က ျပည္ေထာင္စုပြဲမွာ လူပရိတ္သတ္မ်ား ေရေသာက္ဖို႔ ေျခေထာက္က ခုလုပ္ကိုနင္းျပီး ေခါင္းေမာ့၊ ပါစပ္ဟထားရင္ အေပၚကေရေတြက်လာတဲ့ ေရေသာက္စက္ေလးတခု လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၃၀ေလာက္မွာ တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာကတက္လာတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူငယ္တစ္ဦး ေမာင္မ်က္ျပဴးတစ္ေယာက္ထဲသြားလာရင္း အဲဒီ ေရေသာက္စက္ကေလးဆီ ေရာက္လာတယ္။ သူလည္း ခပ္တည္တည္နဲ႔ အဲဒီေနရာသြားပီး ေခါင္းေမာ့၊ပါးစပ္ဟတယ္။ ေရထြက္မလာဘူး။ ခပ္ရွက္ရွက္နဲ႔ ေနာက္ကတန္းစီလာတဲ့လူကို ဖယ္ေပးရတယ္။ ခပ္လွမ္းလွမ္းကို သြားျပီး လူေတြဘယ္လိုေသာက္သလဲ .. အကဲခပ္တယ္။ သူတို႔ေျခလွမ္းအတိုင္း အေသအခ်ာမွတ္ထားျပီး ေတာသားေျခလွမ္းနဲ႔ေဆာင့္ျပီး သူမ်ားေတြလုပ္သလို ေရထြက္တဲ့အေပါက္ေအာက္မွ ၀ုန္တိုင္းဆို ေခါင္းေမာ့၊ ပါစပ္ဟျပီး ရပ္လိုက္တယ္။ ေျခေထာက္က ေအာက္ကခလုပ္ကို အဆံုးထိဖိလိုက္တာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာေပၚေရပန္းၾကီးက်လာျပီး စိုရႊဲသြားေတာ့တယ္။

အႏွစ္၃၀ၾကာေလာက္မွာ အဲဒီလူငယ္လည္း လူၾကီးျဖစ္လာျပီး ဓမၼဆရာျဖစ္လာတယ္။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ဓမၼဆရာေတြကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ခရစ္ယာန္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ဖိတ္ေခၚတယ္။ ဟာ၀ိုင္ရီကြ်န္းမွာ စီမီနာတစ္ခု တစ္ပတ္ၾကာသြားေရာက္ခြင့္ရရွိသြားတယ္။ ဒီဓမၼဆရာ ဦးမ်က္ျပဴးက အေမရိကန္ကို ပထမဆံုးအၾကိမ္ေရာက္သြားတယ္။ ကမၻာ့အင္အားၾကီး၊ တိုးတက္ပါတယ္ဆိုတဲ့ အေမရိကန္ကို အရမ္းအထင္ၾကီးခဲ့ေပမဲ့ ဟာ၀ိုင္ရီေရာက္ေတာ့ ထင္သလို အေမရိကန္ေတြ မေတာက္ေျပာင္ၾကတာေတြ႔တယ္။ အေရးထဲ လူေတြေသာက္ဖို႔ Stainless Steel - Water wall mounted dispenser ေတြလည္း အမ်ားၾကီးေတြ႔ေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္၃၀က ျမန္မာေတြတီထြင္ခဲ့တာ ျပန္သတိရတယ္။ အဲဒီ အေမရိကန္ေရေသာက္စက္ကို ၾကည့္ျပီး ေကာက္ခ်က္ခ် ေျပာလိုက္တဲ့စကားကေတာ့..

"ငါ .. အေမရိကန္ေတြကို အထင္ၾကီးခဲ့တာ၊ အခု ဒီ အေမရကန္ေရေသာက္စက္ကိုၾကည့္ .. လူေတြ တိရိစၦာန္လို ပါးစပ္ဟျပီး ေရေသာက္ခိုင္းထားတယ္။ ငါတို႔ျမန္မာျပည္မွာလို ေရအိုးစင္နဲ႔၊ ေရခြက္နဲ႔၊ ေရေသာက္ရတယ္။ ငါေတာ့ အေမရိကန္ေတြကို အထင္မၾကီးေတာ့ဘူးေဟ့" .. ဆိုပဲ။ သူက ေရခြက္နဲ႔ေသာက္မွ ေရေသာက္တယ္ယူဆပံုရတယ္။

နားေထာင္ေနတဲ့ တျခားျမန္မာဓမၼဆရာတစ္ဦးက .. အင္း .. ေရေသာက္စက္ကေလးတစ္ခုနဲ႔ေတာ့ ေကာက္ခ်က္မခ်လိုက္ပါနဲ႔ဦး ဆရာမ်က္ျပဴးရယ္ ... လို႔ျပန္ထိန္းထားရတယ္။

ဟာ၀ိုင္ရီျပန္ ဓမၼဆရာမ်ား အမွတ္တရ
ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၀

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

ေမာင္သာမန္

Stephen R.Covey သည္ Church History စာအုပ္ကို ေရးသူျဖစ္ျပီး၊ 7 Habits စာအုပ္၊သင္တန္းျဖင့္ လူသိမ်ားသူျဖစ္သည္။  လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ေလာက္က ေဒးကာနက္ဂ်ီ ဆိုေသာသူ၏ How to win friends and influence people ဆိုေသာ စာအုပ္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ကမၻာကို ကုိင္လႈပ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုေခတ္ကုန္သြားပါျပီး၊ ယခု အင္တာနက္၊ ကြန္ျပဴတာ၊ အႏုျမဴေခတ္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္တြင္ အေမရိကန္မွ ပါေမကၡ စတီဗင္ကိုေဗး Steven R Covey ၏ က်င့္စဥ္၇ပါး စာအုပ္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားသည္ ကုမ႑ီၾကီးမ်ား၊  ေခတ္သစ္လူ႔ေဘာင္ကို ေတာ္ေတာ္လႈပ္ရွားေစပါသည္။ သာမန္လူအဖို႔ "အက်င့္တရား ၇ ပါး "  အနက္ ပထမ ၃ပါးမွ တက္ဖို႔ မနည္းၾကိဳးစားရပါသည္။

အက်င့္တရား ၇ ပါးမွ
Habit 1:  Be Proactive
Habit 2: Begin with the End in mind
Habit 3: Put First Things First
Habit 4: Think Win Win
Habit 5: Seek Frist to Understand, Then to be understood
Habit 6: Synergize
Habit 7: Sharpen the Saw
 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Open the eyes of my heart Lord

[Open the eyes of my heart Lord
Open the eyes of my heart
I want to see you,   I want to see you ]  (Repeat)
To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory; Pour out Your power and love As we sing, “Holy, holy, holy.”   (Repeat)
“[Holy, holy, holy]3, I want to see You.”

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


လွမ္းလာခဲ့ပါျပည္ျမန္မာ  - ဆို-ေခ်ာစုခင္

ဒီေနရာ၊ ဒီဌာေန သာယာလွပတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုေပ
ေနေရာင္ျခည္ျဖာေႏြးေထြးတဲ့ရာသီ နဲ႔ေလ
ေရႊေရာင္နယ္ေျမ၀င္းပတဲ့ ဒီျမင္ကြင္းေတြ
သယံဇာတမ်ားလည္းေပါၾကြယ္ေန

ကမၻာေပၚမွာျမန္မာဆိုတာ
အစဥ္အလာၾကီးမားဖူးတာအထင္အရွားေပ
ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာေရွးေဟာင္းရိုးရာ အေမြအႏွစ္ေတြ
ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ သားခ်င္းမ်ားစြာဖြဲ႔စည္းေန
ေဖာ္ေရႊပ်ဴငွာ သေဘာေကာင္းၾကတယ္ေလ

(အေရာက္သာလွမ္းလာခဲ့ပါ
ခရီးသြားစို႔ တို႔ရဲ့ျမန္မာျပည္
ၾကိဳဆိုပါတယ္ ဧည့္၀တ္လည္းေက်
ဒို႔ေသြးခ်င္းေတြ)၂
ဗဟုသုတမွတ္သားစရာေတြ
ၾကည့္ရႈမ၀ အလွမ်ားစြာ..ေပ
တသက္မေမ့စရာ
သင့္အတြက္ အမွတ္ရမဲ့ ခရီးေလ

http://www.youtube.com/watch?v=O0aPtJhuaik&feature=related

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

CHANGE MY HEART, O GOD

(Change my heart, O God;
Make it ever true
Change my heart, O God;
May I be like you)  x2

You are the potter, I am the clay
Mold me and make me,
This is what I pray