မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Wednesday, Mar 04th

Last update11:29:45 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

E-mail Print PDFဘီလီဂေရဟမ္
ျမန္မာဘာသာျပန္၊  တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႔ခ်ိေနပါတယ္။ပထမစာအုပ္

မာတိက (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၉) ရွိပါတယ္။
အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) လက္လွမ္းမွိေသာ ေဟာေျပာခ်က္ (၁၀)ခုကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ အတိက္အျဖစ္ပ်က္မ်ားတမ္းတျခင္းထက္ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ "လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္" ၂ေကာ ၅း၁၇ က်မ္းပိုဒ္၊
၁။ အေဖၚမဲ့ျခင္း Loneliness
၂။ သခင္ေယရႈ-အဆံုးစြန္ဆံုးေသာအေျဖ Jesus; The Ultimate Solution
၃။ မိမိကိုယ္ကို အသံုး၀င္မည့္သူ ျဖစ္လာေစမည့္ ေသာ့သံုးေခ်ာင္း Three Keys to Usefulness
၄။ ႏွလံုးသားကို ေႏြးေထြးေစေသာ ဘုရားသခင္၏မီး God's Heart Warming Fire
၅။ အသက္တာကို အစမွ တဖန္ စတင္ျခင္း Starting Life Over
၆။ လိင္၊ အာဏာ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ ရုပ္၀ါဒ Sex, Power, Riches and Materialism
၇။ ေတာင္ေပၚ၌သြားေျပာပါ Go tell it on the Mountain
၈။ ဤေလာက၏ေမွ်ာ္လင့္ရာေယရႈ Jesus - the hope of the world
၉။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ရေသာတန္ခိုး Power when you prayer
၁၀။ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း The only way

 

ဒုတိယစာအုပ္

မာတိကာ (စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၇) ရွိပါတယ္။
၁။ အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သတင္းစာထဲ ေမြးကင္းစကေလး ၃၄၈ေလာင္း ထုတ္ထားတာေတြ႔တဲ့သတင္း၊ ရင္နင့္စရာေကာင္းသည္မွာ ေမြးဖြားခါစ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ထားမႈ မက်ဴးလြန္ရန္။ ဤစာအုပ္ငယ္အားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ာကို ရင့္က်က္ၾကီးထြားလာေစရန္ "ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာ ဤသူငယ္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အၾကင္သူသည္ မွားယြင္းေစ၏။ ထိုသူသည္ လည္ပင္း၌ ၾကိတ္ဆံုေက်ာက္ကို ဆြဲ၍ နက္နဲေသာပင္လယ္၌ နစ္ျမဳပ္ျခင္းကို ခ့ရလွ်င္ အေနသာ၍ေကာင္း၏" မသဲ ၁၈း၆
၂။ ကယ္တင္ျခင္း
၃။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရမႈ
၄။ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္
၅။ သမၼာက်မ္းစာ
၆။ ဆုေတာင္းျခင္း
၇။ သန႔္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္
၈။ ခရစ္ယာန္သက္ေသခံ
၉။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လုပ္ငန္းေတာ္
၁၀။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္း
၁၁။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း
၁၂။ နာခံျခင္း
၁၃။ အသင္းေတာ္
၁၄။ စာတန္၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္သူ
၁၅။ စံုစမ္းေနာက္ရွက္ျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
၁၆။ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း
၁၇။ ဆုေတာင္းျခင္းကို တားဆီးေသာအရာမ်ား
၁၈။ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း
၁၉။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းျပညြန္ၾကားျခင္း
၂၀။ အခက္အခဲ၊ ေဘးဒုကၡ
၂၁။ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆံုးမပဲျပင္ျခင္း
၂၂။ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း
၂၃။ ရက္ေရာစြာေပးလႈျခင္း
၂၄။ ဘုရားသခင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
၂၅။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
၂၆။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
၂၇။ ရိုးသားျခင္း
၂၈။ စိတ္ႏွလံုး
၂၉။ လွ်ာ
၃၀။ သူ႔တပါးကို ခြင့္လႊတ္ျခင္း
၃၁။ မွန္ကန္ေသာ ရႈျမင္မႈ

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
အမွတ္(၂၀၉) ေအာင္သုခလမ္း (၉)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ဖုန္း - ၆၆၃၀၉၁၊ ၉၀၈၆၁၂၆၉၄
Ph +95 1 663091, Mobile: +95 908612694  BGEA@202010

Hits: 1001
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

“က်ားဆုိးႀကီးႏွင့္ကၽြန္ေတာ္” - ကိုေမတၱာ(သင္းအုပ္ဆရာ)


နာဂေတာင္တန္းသည္ ပထဝီသေဘာအရ ဟိမဝႏ ၱာေတာင္တန္းမ်ား၏အဆက္ပင္ ျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ ေတာအထပ္ထပ္ေတာင္အထပ္ထပ္ျဖစ္ပါသည္။ နာဂေတာင္တန္းမ်ားမွ ဆင္းလာေသာ္
ဟူးေကာင္းခ်ိဳင္ဝွမ္းေဒသသုိ႔ေရာက္၍ လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းေသာ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး
ခက္ခဲေသာေဒသျဖစ္၍ ေတာနက္ႀကီးမ်ားအေတာ္အတန္ေတြ႕ရေသးသျဖင့္ သားရဲတိရိစ ၦာန္မ်ား အလြန္
ေပါေသာေဒသတစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ အမဲလုိက္မုဆုိးမ်ားေပ်ာ္ပါးရာ ေနရာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
က်ားသာေရ၊ က်ား႐ုိး၊ ဝက္ဝံသည္းေျခ၊ ဖ်ံသာေရ၊ ေတာဝက္စြယ္၊ ေတာင္ဆိတ္ခ်ိဳ၊ သင္းေခြခ်ပ္
အခြံစသျဖင့္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကုိ စာေရးသူ ကုိေမတၱာတစ္ေယာက္ရွိစဥ္က ေတာထြက္ပစၥည္း
4
ကုန္သည္မ်ားလာေရာက္၍ေရာင္းဝယ္ၾကသည္မ်ားကုိေတြ႕ဖူးပါသည္။ ယခုေျပာျပလုိသည္အေၾကာင္းက
ကုိေမတၱာတစ္ေယာက္နာဂ ေတာင္တန္းေရာက္ခ့ဲစဥ္ကေတြ႕ဆုံခ့ဲရသည့္က်ားမ်ားအေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။
“က်ား”ဟုဆုိလုိက္၍ ယခင္ကတိရစ ၦာန္႐ုံထဲမွာ ေလွာင္အိမ္ႏွင့္ ျပသထားသည့္ က်ားႀကီးမ်ားကုိ
သာေတြ႕ျမင္ဖူး ၍ငယ္ငယ္ကအသံလႊင့္ဇာတ္လမ္းတြင္ “သုိင္းနယ္မွက်ားေသာင္းက်န္း” ဟူေသာ
အသံလႊင့္ဇာတ္လမ္း၌ က်ားဆုိးႀကီးကရြာထဲသုိ႔ဝင္လာ၍ ဝက္၊ ႏြား၊ လူမ်ားကုိ ဆြဲသြားသည့္
အေၾကာင္းႏွင့္ မည္က့ဲသုိ႔က်ားဆုိးႀကီးကုိဝုိင္း၍ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းသည့္အေၾကာင္းမ်ားကုိ ဇာတ္လမ္း
ဇာတ္ကြက္ တီးလုံး၊ အသံမ်ားႏွင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ထား၍ ၾကက္သီးထေၾကာက္လန္႔ကာ နားေထာင္
ခ့ဲရဖူးသည္ကုိအမွတ္ရမိပါသည္။ နာဂေတာင္တန္းေဒသသုိ႔ သာသနာျပဳဆရာဘဝ ေတာနက္
ေတာင္စြယ္မ်ားကုိ ေက်ာပုိးအိပ္ထမ္းၿပီး ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ႀကံဳသည့္ေနရာ ေရာက္သည့္ဘဝ၌ စခန္းခ်၊
တဲထုိးအိပ္စက္ရသည့္အခါ ေဒသခံဆရာမ်ား မိတ္ေဆြမ်ားကေျပာျပ၍ “က်ား”ဆုိေသာ သတၱဝါမ်ား
အေၾကာင္းသိခ့ဲရသည္။ ဗဟုသုတအျဖစ္ေျပာျပလုိသည္မွာ နာဂလူမ်ိဳးမ်ား၏ ႐ုိးရာအကတြင္
က်ားဖမ္းအကဟူ၍ပင္ရွိသည္။ က်ားကုိလူအင္အားသုံး၍ ဝုိင္းဖမ္းသည့္ဓေလ့ရွိသည္။ အေသးစိတ္
ေျပာျပလွ်င္စာရွည္သြားမည္ထင္သည္။ တစ္ခါကေတာစခန္း ေခ်ာင္းစပ္ကေလး၌ စခန္းခ်တဲထုိး
ညအိပ္သည့္အခါ သစ္ရြက္မႈတ္သံလုိလုိ၊ ငွက္ေအာက္သံလုိအသံတစ္သံၾကားရာ၊ အတူပါလာေသာ
ေဒသခံဆရာတစ္ဦးက “ဆရာ... အဲဒီအသံက က်ားမင္းေအာ္သံေလ…” ဟုေျပာရာ ကၽြန္ေတာ္က
အ့ံၾသသြားၿပီး “က်ားမင္းေအာ္သံက အဲ့ဒီလုိလား?”ဟုျပန္ေမးရာ သူက “က်ားမင္းဆုိတာ တကယ့္
က်ားအႀကီးႀကီးမဟုတ္ဘူး ... အေကာင္ငယ္တယ္ ဂ်ီသာသာေလာက္ဘဲရွိတယ္။ အေမႊးကအနီေရာင္၊
ဒါေပမ့ဲသူ႕ကုိက်ားမင္းလု႔ိေခၚၾကတယ္။ သူက ...အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳတတ္တယ္။ တစ္ခါတစ္ခါ လူစကား
ေျပာသံမ်ိဳးလည္းလုပ္တတ္တယ္။ ငွက္ေအာ္သံ၊ ဂ်ီေအာ္သံ၊ သစ္ရြက္မႈတ္သံ၊ အသံအမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္တတ္
တယ္။ မေၾကာက္ပါနဲ႔။ အေကာင္ကေသးေသးဘဲ” ဟုေျပာျပပါသည္။ မေၾကာက္ပါနဲ႔ဆုိ၍ အမွန္တကယ္
ေတာနက္ထဲမွာခရီးသြားသည့္အခါ က်ားမ်ား၊ ဝက္ဝံမ်ား၊ ေျမြေဟာက္ႀကီးမ်ား၊ ဆင္႐ုိင္း အုပ္မ်ားႏွင့္
ပက္ပင္းတုိးတတ္သည့္အေၾကာင္းကုိယ္ေတြ႕ဇာတ္လမ္းမ်ားၾကားရ၍ နည္းနည္းေတာ့လန္႔မိသည္မွာ
အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ကုိေမတၱာတစ္ေယာက္ခရီးသြားလွ်င္ ေရွ႕ကႀကိဳ၍သြားတတ္သျဖင့္ ေျမြေဟာက္ႀကီး
ႏွင့္ႏွစ္ႀကိမ္၊ ဖြတ္ႀကီးႏွင့္တစ္ႀကိမ္ႀကံဳခ့ဲဖူးၿပီးျဖစ္သည္။ ေဒသခံဆရာမ်ားက “ဆရာေရွ႕ကသြားရင္
သတိထားေနာ္” ဟူ၍ စုိးရိမ္စိတ္ႏွင့္သတိေပးတတ္သည္။ နာဂမုဆုိးေက်ာ္မ်ား၏ က်ားဖမ္းပြဲ၊
ဝက္ဝံႏွင့္နဘမ္းလုံးပြဲမ်ားအေၾကာင္းကား ညပုိင္းေရေႏြၾကမ္း(ဖန္ခါး)ေသာက္ရင္း၊ မီးလႈံရင္းျဖင့္
နားေထာင္ရသည့္အခါ သူတုိ႔တေတြကေျပာၾကသည္မွာ… “ဆရာ...က်ားကလူကုိအရမ္းမကိုက္၊
မဆြဲပါဘူး... တကယ့္ကုိုမဟုတ္မဟတ္အျပစ္ႀကီးရွိတ့ဲသူေတြကုိုသာ အကုိက္ခံရတတ္တာပါ” ဟုဆုိ၍
အကယ္၍က်ားကုိက္ခံရပါကအျပစ္ရွိသည္ဟူေသာအယူအဆေၾကာင့္ “အင္း... မေတာ္တဆ… ငါသာ
က်ားကုိက္ခံရရင္ ... ဘာအျပစ္ရွိ္လုိ႔လဲ?ဆုိၿပီး ေနာက္အမႈတစ္မႈနဲ႔အစြတ္စြဲခံရမွာ...မသက္သာပါလား… ”
ဟူ၍ပင္ေတြးေနမိပါသည္။
က်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ... လူကုိက်ားဝင္စားသည့္ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ က်ား၏ဝိညာဥ္ကလူတြင္
လာေရာက္ပူးကပ္ေနသည့္သမန္းက်ား... ဇာတ္လမ္းမ်ားကုိလည္း သူတုိ႔ယုံၾကည္ခ်က္တြင္ ၾကားသိ
ရပါသည္။ ဟုိး ... တုန္းကေပါ့… ဟူ၍ လူႏွင့္က်ားတစ္လွည့္စီျဖစ္၍ က်ားႏွင့္လူပူးေနသည့္ ဇာတ္ေၾကာင္း
မ်ားက အမွန္တကယ္ရွိခ့ဲသည္ဟူ၏။ ထုိ႔ေနာက္က်ားေသသည့္အခါ လူလည္း႐ုတ္တရက္လုိက္၍
ေသခ့ဲရသည္ ဟူ၍လည္းေျပာျပခ့ဲဖူးပါသည္။ မယုံလွ်င္ပုံျပင္သာမွတ္ဟူ၍ပင္ဆုိလုိက္ခ်င္ပါသည္။
5
ကၽြန္ေတာ္ပထမဦးဆုံးက်ားႏွင့္ႀကံဳရသည့္အခ်ိန္ကား (၁၉၉၅) ခုႏွစ္၊ မုိးကုန္ခါနီးေလာက္အခ်ိန္
ျဖစ္မည္။ နယ္ဧဝံေဂလိ (Campaign) ခရီးစဥ္၌ ခၽြမ္းဆာဆုိုေသာရြာကေလးကုိေရာက္ခ်ိန္၌ျဖစ္သည္။
(မွတ္ခ်က္ - ထုိရြာသည္ခႏီ ၱးၿမိဳ႕ရွိ လက္ရွိနာဂႏွစ္ျခင္းက်မ္းစာေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာဗစ္တာစံလုံး
၏ ဇာတိရြာဟုသိရသည္) ... ရြာကအသင္းေထာက္မ်ား၊ ရြာလူႀကီးမ်ားကုိႏႈတ္ဆက္ ပစၥည္းမ်ားေနရာခ်
ၿပီးေနာက္ ညပုိင္းအစီအစဥ္မတုိင္မီ ေရခ်ိဳး၊ အဝတ္ေလွ်ာ္ရန္ ရြာအေရွ႕ဘက္ရွိစမ္းေခ်ာင္းေလးသုိ႔
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕သြားၾကပါသည္။ စမ္းေခ်ာင္းကေလး၌ကာ ဝါးေရသေရာက္(၂)ခုကုိတပ္ဆင္ထားၿပီး
အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးခြဲ၍ ေရခ်ိဳးအဝတ္ေလွ်ာ္ဖြတ္ၾကပါသည္။ မုိးတြင္းကာလျဖစ္၍ လမ္းခရီး၌
ရႊံ႕ဗြက္မ်ားျဖတ္ေက်ာ္လာ၍ ေတာစီးဖိနပ္၊ ေျခစြပ္၊ေဘာင္းဘီ၊အက်ႌမ်ားကုိ အားရပါးရေလွ်ာ္ဖြတ္ၾကၿပီး
ေစာစီးစြာကိစၥၿပီးသူမ်ားက တည္းခုိရာသင္းေထာက္အိမ္သုိ႔ ျပန္သြားႏွင့္ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ စမ္းေခ်ာင္း
ေလးမွာကၽြန္ေတာ္ႏွင့္တပည့္ျဖစ္သူဆရာေယာင္တူသာက်န္ခ့ဲ၍ သူက “ဆရာျပန္ထားႏွင့္ …ကၽြန္ေတာ္
ေနာက္ကေနလုိက္ခ့ဲမယ္” ဟုဆုိေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္လည္း... ေလွ်ာ္ထားေသာ အဝတ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္
ေဆးေလွ်ာ္ထားေသာ ေတာစီးဖိနပ္၊ ေျခစြပ္အစုိမ်ားကုိ လက္တြင္ကုိင္၍ ေလတခၽြန္ခၽြန္ျဖင့္
ရြာဘက္ဆီသုိ႔ျပန္လာခ့ဲပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဝါးႏွစ္ျပန္ေလာက္တြင္ ေနာက္မွဆရာေယာင္တူက
လုိက္လာခ့ဲပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကားရြာအဝင္မေရာက္မီ(၁)ဖါလုံေလာက္ရွိခ်ိန္၌ လူသြားျဖတ္လမ္း
တစ္ခုကိုေက်ာ္လာခ့ဲမိသည္ကုိေတာ့သတိထားမိသည္။ ထုိစဥ္ေနာက္မွ ဆရာေယာင္တူက အေျပးေလး
လုိက္လာၿပီးေနာက္ …..
“ဆရာ... ဆရာ ... ဆရာ့ ... ေနာက္မွာေလ ... ဟုစကားအထစ္ထစ္ေျပာေနသျဖင့္” “ဘာလဲ…
ဘာျဖစ္လဲဟုဆုိရာ” သူက “က်ား... က်ားႀကီးတစ္ေကာင္ခုန္သြားတယ္” ထုိအခါမွ ကၽြန္ေတာ္က …
“ေဟ … ဟုတ္လား ... ဟုတ္ရဲ႕လား” သူက “ ဟုတ္တယ္..ဆရာေရ… ေတာ္ေတာ္ႀကီးတယ္… ခုန္ၿပီး …
ဂၽြန္းပစ္ဝင္သြားတယ္ … ” “ေဟ … ငါလည္းဘာသံမွမၾကား ... မေတြ႕ပါလား ...” ထုိအခါသူက...
“မေတြ႕ဆုိ… ဆရာ့အေနာက္ကကုိး … ဆရာကေရွ႕ကုိဘဲမဲၿပီးသြားေနေတာ့ ေနာက္ကခုန္သြားတာ
ဘယ္သိမလဲ” က်ားဆုိတာခုန္တာ … က်တာ အလြန္မွညႇင္သာတာေလ … သူကဟုိျဖတ္လမ္းက
လာတယ္။ ဆရာကဒီလမ္းအတုိင္းတက္လာတယ္။ ဆရာကနဲနဲဦးေတာ့ … ေရွ႕ေရာက္ေနတယ္… သူက
ဆရာကုိေတြ႕တယ္။ ဆရာကသူ႕ကုိမေတြ႕ဘူး… ေတာ္ေသးတာေပါ့။ ပက္ပင္းမ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္တုိးၾက
ရင္ေတာ့ခက္ေရာ…” ဆရာေယာင္တူက ထုိသုိ႔ေျပာမွကၽြန္ေတာ္က “ဟုိက္” ကနဲ႔ျဖစ္ကာ ၾကက္သီး
ေမႊးညႇင္းပင္ထသြားမိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေျပာဆုိေနၾကၿပီး အိမ္ေရာက္သည့္အခါ က်န္သည့္ဆရာမ်ား
ကုိေျပာျပရာ၌ သူတုိ႔က“ေတာ္ေသးတာေပါ့ … ဘုရားမ လုိ႔ ဆရာနဲ႔က်ားႀကီးပက္ပင္းမတုိးတာ”
ဟုဆုိၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကမူ ေအာင္မေလး... မေတာ္လုိ႔ ပက္ပင္းတုိးကုိက္မိရင္
ဒီဆရာဘာအျပစ္ေတြလုပ္ထားသလဲမွမသိတာဆုိၿပီး ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ေျပာၾကေတာ့မွာဘဲ ဟု
ႀကံႀကံဖန္ဖန္ေတြးၿပီးၿပဳံးမိပါသည္။ အိမ္ရွင္ သင္းေထာက္က ထုိအေၾကာင္းကိုၾကားသိေသာအခါ…
“အင္း… ဒီေကာင္ႀကီး ဒုိ႔ရြာနားေရာက္ေနၿပီးေပါ့” ဟူ၍မွတ္ခ်က္ခ်ေသာေၾကာင့္ ေမးၾကည့္ရာ …
ထုိက်ားသည္ ထုိနယ္တစ္ဝုိက္တြင္လွည့္လည္ေသာင္းက်န္းေနသည့္က်ားဆုိးတစ္ေကာင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ရြာမ်ားရွိ ဝက္မ်ား၊ ႏြားမ်ားကုိဝင္၍ဆြဲတတ္သည္ဟုေျပာျပသျဖင့္ ထုိက်ားဇာတ္လုိက္အေၾကာင္းၾကားရ
ျပန္သည္။ ညပုိင္းႏုိးၾကားေရးအစီအစဥ္ျပဇာတ္မ်ားတင္ဆက္အၿပီး သင္းေထာက္က ရြာသားမ်ားအား
က်ားဆုိးႀကီးရြာနား ေရာက္ေနၿပီးျဖစ္၍ မိမိအိမ္၌ရွိေသာဝက္မ်ား၊ ႏြားမ်ားကုိသတိထားၾကရန္
ေၾကျငာေပးေနေၾကာင္း ထုိရြာ စကားကုိနားလည္ေသာဆရာမ်ားကျပန္လည္ဘာသာျပန္ေျပာျပသျဖင့္
သိလုိက္ရပါသည္။
6
နံနက္လင္း၍ မနက္စာထမင္းစားခ်ိန္တြင္ ညကရြာ၌အိမ္တစ္အိမ္ကဆိတ္ႀကီးတစ္ေကာင္အား
က်ားဆုိးႀကီးဆြဲသြားေၾကာင္းသိရ၍ ဧဝံေဂလိအဖြဲ႕မ်ား ေနာက္ရြာသို႔ခရီးျပဳခ်ိန္ေနာက္မွရြာကလူမ်ားစု၍
က်ားဆုိးႀကီးအားအေဝးေတာသုိ႔ေမာင္းထုတ္ၾကမည္ဟုတုိင္ပင္ထားေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။ က်ားဆုိးႀကီး
ကား ... ဝက္၊ ႏြား၊ ဆိတ္၊ ေခြးစေသာ အိမ္ေမြးတိရစ ၦာန္မ်ားကုိကုိက္ျဖတ္စားေသာက္တတ္ေသာ္လည္း
ထုိအခ်ိန္အခါအထိလူကုိမူတစ္ေယာက္မွ်မကုိက္ေသးေၾကာင္း …….။
“အင္း… သူတုိ႔အေျပာအရ… က်ားက လူကုိအရမ္းမကုိက္ဘူးဆုိတာလည္းမွန္တာဘဲ” ဟု
ေတြးရင္း… အကယ္၍သာ ထုိေန႔ထုိအခ်ိန္က ကုိေမတၱာႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္လမ္းဆုံ၌ခရီးႀကံဳ၍
မတတ္သာဘဲ၊ သေကာင့္သားကုိေရႊက်ားက ကုိေမတၱာကုိမေတာ္တဆ ခရီးသြားဟန္လႊဲ ကုိက္ခ့ဲရသည္
ရွိေသာ္… ကုိေမတၱာတစ္ေယာက္အျပစ္သားဘဝသုိ႔ အမွန္ပင္ဆင္းသက္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း …
ေျပာရင္း ”
ေခတၱနားပါဦးမည္
ကုိေမတၱာ
(သင္းအုပ္ဆရာ)


၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ "အမွတ္ရစရာ နာဂေျမမွာ" စာအုပ္မွ ေဆာင္းပါးအမွတ္(၂)ျဖစ္ပါသည္။ ကိုေမတၱာတစ္ေယာက္နာဂေတာင္တန္းမွာ(၇)ႏွစ္(၇)မုိး ဘုးရားသခင္ရဲ႕ေစတမန္အျဖစ္ သြားလာ လႈပ္ရွားခ့ဲတ့ဲအခ်ိန္ေတြမွာႀကံဳေတြ႕ခ့ဲရတ့ဲ အျဖစ္အပ်က္ကေလးေတြကုိ ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္ၿပီးေျပာျပ ခ်င္ပါတယ္။

Download PDF file - Click Here
http://murann.com/ebooks/kometta.narga.stories.pdf

ဆရာသည္ ကယားျပည္နယ္၊ ဒီေမာဆိုးေဒသတြင္ အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။
Nov-Dec 2012  ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ကရင္နီက်မ္းစာေက်ာင္း အခ်ိန္ပိုင္းပို႔ခ်ရန္ ဆရာကိုေမတၱာ ဘန္ေကာက္တြင္ရွိေနပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္

Email: komitta@gmail.com   Mobile: +95 (092) 400 619

ထိုင္းႏိုင္ငံ (Thailand) +66 85215057
Facebook:
http://www.facebook.com/ko.maitta

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

.ဆရာျမတ္ထြန္း (2012, MCA တရားေဒသနာ)၊ ဘုရားသခင္ကိုေၾကနပ္ေစဖို႕..

က်ေနာ္တို႕အဖြဲ႕ အမ္စီေအကို ေရာက္လာေတာ့ ၊ အားလံုးနီးပါးက ပထမဆံုးေရာက္သူေတြ ျဖစ္မွာပါ။ က်ေနာ္တို႕ကို လာၾကိဳတဲ့ အမ္စီေအ ဆရာမန္းထြန္းျမတ္၊ က်ေနာ့္နာမည္က ျမတ္ထြန္း၊ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္။ က်ေတာ္နဲ႕ဆရာမာရွယ္၊ ဆရာဆိုင္မြန္၊ ဆရာဆူး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ နဲ႕ ေဆးကုသျခင္းမ်ား .. ပါလာတဲ့ဆရာဝန္ေတြက လူငယ္မ်ားဆိုေပမဲ့ အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္တဲ့ ဆရာဝန္ၾကီးမ်ား သြားဆရာဝန္ၾကီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂မွာ ၾသစေၾတးလ်ားအဖြဲ႕၊ ျမန္မာအဖြဲ႕၊ ခ်င္းမုိင္အဖြဲ႕မ်ား ဘန္ေကာက္၊ ရေနာင္းျမိဳ႕ ေတြမွာ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအေလုပ္သမားေတြကို ေဆးကုသေပးၾကပါမယ္။ ေဆးကုျပီးရင္ က်ေနာ္တို႕က ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေဝငွပါတယ္။ ေနာက္ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား လုပ္ၾကပါတယ္။ 
.
က်ေနာ္ကေတာ့ ေလာက္ကိုင္ျမိဳ႕နယ္၊ အခု ကိုးကန္႕ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသမွာ ဇနီးသည္က ဆရာဝန္ျဖစ္ျပီး၊ က်ေနာ္ကေတာ့ သင္းအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဇနီးသည္နဲ႕အတူ ျမန္မာျပည္တလႊား သြားလာရင္း ေလာက္ကိုင္ျမိဳ႕မွာ သားတစ္ဦးနဲ႕ ေနထိုင္ပါတယ္။ ဒါေလာက္ပါပဲ.
.
အခု ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္
ေရာမ ၁၁း ၃၆ ကို အတူဖတ္ၾကပါမယ္။ 
... ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕သည္ ... ကိုယ္ေတာ္အထဲက ၄င္း၊ ... ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ .. ကိုယ္ေတာ္အဘို႕အလို႕ငွာ၄င္း ... ျဖစ္ၾက၏။ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းၾကီးေစေတာ္မူသတည္း..။ 
.အဲဒီ ခပ္သိမ္းေသာ အရာဆိုတာ အဆိုးေတြေရာ၊ အေကာင္းေတြေရာ၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းေတြေရာ၊ ဝမ္းနည္းျခင္းေတြေရာ အားလံုးပါ ပါတယ္။ ဒီမွာ က်ေနာ္တို႕ စုေပါင္းျပီး ေအးျငိမ္းစြာ ကိုးကြယ္ဝပ္ျပဳရျခင္းဟာ က်ေနာ္တို႕ ေကာင္းျမတ္လို႕မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ေကာင္းျမတ္ျခင္းေၾကာင့္သာ က်ေနာ္တို႕ ကိုးကြယ္ဝပ္ျပဳရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
.
ေယရမိျမည္တမ္း ၃း၃၈ 
အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရား၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ရွိသည့္အတိုင္း မဂၤလာႏွင့္အမဂၤလာ ျဖစ္တတ္သည္ မဟုတ္ေလာ...
.
ၾကားနာရတဲ့ က်မ္းပိုဒ္ကို နားလည္ႏိုင္ေစဖို႕၊ ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ...။
.
.
ျဖစ္ပ်က္သမွ် အားလံုးကို ဘုရားကေတာ့ နားလည္ေပမဲ့ ၊ က်ေနာ္တို႕ကေတာ့ နားမလည္ႏိုင္ဘူး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ နားမလည္ႏိုင္ေပမဲ့လည္း ျဖစ္ပ်က္သမွ် အားလံုးကို က်ေနာ္တို႕ ေက်နပ္ရပါမယ္။


.
ဒီကေန႕ က်ေနာ္တို႕ ေက်နပ္ေနတာ ဘာေတြအတြက္လည္း....? 
* ဘြဲ႕ဒီဂရီေတြ အတြက္ ေက်နပ္ေနတာလား။ ပညာတတ္ျဖစ္ရလို႕ ေက်နပ္ေနပါသလား။
* စီးပြားဥစၥာမ်ားအတြက္ ေက်နပ္ေနတာလား။ ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားဟာ တမဟုတ္ျခင္း ေျပာင္းလဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ပါတယ္။
* က်ေနာ္ သင္းအုပ္ဆရာတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႕ မိုးရြာလို႕ လူမေရာက္လာဘူး ဆိုရင္၊ လူမရွိရင္ ရင္ေတြ တဒိန္းဒိန္း ခံုပါတယ္။ လူမလာရင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ ဒုကၡပါပဲ..ဆိုျပီး စိတ္ပူတတ္ပါတယ္။ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လူမလာလဲ တစ္ေယာက္ထဲရွိရင္ အဲဒီတစ္ေယာက္နဲ႕ပဲ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ ေငငွဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ သီဆိုခ်ီးမြမ္းေနၾကတာ ပရိတ္သတ္ကို ေျဖေဖ်ာ္ေနတာလား.. မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားကို ေၾကနပ္ေစတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
.
ျမန္မာစကားပံု ရွိပါတယ္။ အိတ္ေဖါင္းရင္စိတ္ေျပာင္းတယ္... တဲ့။ ေငြ၊လုပ္ငန္း အဆင္ေျပေနရင္ ကိုယ့္စိတ္ေတြ ေၾကနပ္ေနတယ္။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႕ အိတ္ေဖါင္းျခင္း၊ ပိန္ျခင္း အေပၚမွာ ေက်နပ္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားရွင္ ေၾကနပ္ဖို႕က အဓိက ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ဟ ေနာက္ေခ်းပံုထဲကေန နန္းေတာ္ေရာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ 
.
.
က်ေနာ္တို႕ရဲ့ ေက်နပ္ျခင္း
* ငါ့မိန္းမက အေခ်ာလွဆံုးမိန္းမ၊ ဒီမိန္းမေခ်ာကို သူမ်ားလိုက္ျပ၊ လိုက္ၾကြားေနရာျပီး ေက်နပ္ေနရမွာလား။ တကယ္ေတာ့ .. ဒီလို ဇနီးသည္ ေခ်ာေခ်ာ ေပးထားတဲ့ ဘုရားရွင္ကို ေၾကနပ္ဖို႕ ခ်ီးမြမ္းရပါမယ္။ 
* ငါ့ေယာကၤ်ား သူေဌးျဖစ္လို႕ ေက်နပ္ေနပါသလား။ သူေဌးရဲ့ ဇနီးသည္ျဖစ္ေတာ့ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေနမလား။ အခ်ိန္မေရြး ေဖာက္ျပန္မႈျဖစ္ျပီး ဆံုးရံႈးသြားႏိုင္ပါတယ္။ သူေဌး ခင္ပြန္းကို ေပးထားတဲ့ ဘုရားသခင္အေပၚပဲ ေက်နပ္ရမွာ၊ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံမွ လာသည္ ..ဆိုျပီး ဘုရားရွင္ေၾကနပ္ဖို႕ပဲ လိုပါတယ္။ 
.
က်ေနာ္ အိမ္ေထာင္ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးကဆရာဝန္၊ ပ်ဥ္ဦးလြင္ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမႈး ျဖစ္ျပီး ေဆးခန္းမ်ားနဲ႕ ျမိဳ႕နယ္ေတြ ဟိုေျပာင္း၊ သည္ေျပာင္း လုပ္ရပါတယ္။ ကိုယ့္ေဆးခန္းမွာ လူေတြ မ်ားမ်ားလာရင္ ဇနီးသည္က ျပံဳး၊ ေပ်ာ္ပါတယ္။ လူနာမ်ားမ်ား လာရင္ ဝင္ေငြလည္းေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဇနီးသည္ကို လူနားမ်ားတယ္ ဆိုတဲ့အရာေပၚ ေက်နပ္မေနဖို႕၊ ဘုရားသခင္ေက်နပ္ပါသလား..ဆိုတာပဲ ဘုရားအေပၚေက်နပ္ေစဖို႕ ေျပာပါတယ္။ လူနာ တစ္ရာလာရင္လဲ ဘုရားရွင္ေၾကြးမွာပဲ၊ လူနာ တစ္ေယာက္ထဲလာရင္လဲ ဘုရားရွင္ေၾကြးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
.
ရင္ထဲက လိႈက္လွဲစြာနဲ႕ ဘုရားရွင္ကို ေက်နပ္တယ္ဆိုရင္ ၊ မယံုမရွိပါနဲ႕.. ႏွလံုးသားေျပာင္းလဲသူကို ဘုရားရွင္က ခ်ီးေျမွာက္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ အမႈေဆာင္ေတြ သီခ်င္းဆို အသံသိပ္ေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ့္အသံေကာင္းတာကို ေက်နပ္တာထက္ ဘုရားရွင္ကို ေက်နပ္ရပါတယ္။ တီးခတ္တဲ့ သူမ်ားလည္း သူတို႕တတ္ေျမာက္တဲ့ ဂီတတီးခတ္ကြ်မ္းက်င္မႈကို ေက်နပ္မေနပဲ.. ဒီအစြမ္းစကို ေပးသနားေတာ္မူတဲ့ ဘုရားအေပၚကို ေက်နပ္ရပါမယ္။ ကိုယ့္အစြမ္းအစေပၚ ေက်နပ္ေနျပီး ေအာက္ေျခလြတ္ရင္ ျပဳတ္က်ႏိုင္ပါတယ္။


.
////////////
သက္ေသခံလိုပါတယ္။
က်ေနာ္ ဖိလစ္ပိုင္ကို က်မ္းစာသင္တန္း (၃)နွစ္ ေရာက္သြားပါတယ္။ ဘုရားက အဲဒီမွာ သြန္သင္ပါတယ္။ အခက္အခဲမ်ားစြာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အခက္ခဲမ်ားထဲက ၃ခ်က္ပဲ ေျပာပါမယ္။ 
* အဂၤလိပ္စာ ေကာင္းေကာင္းမတတ္ျခင္း၊ မတတ္လို႕ဆိုျပီး အသင္းေတာ္ေတြမွာ ကိုယ္တတ္သလို ေလ််ာက္ေျပာလို႕ မရပါဘူး။ မနည္းေလ့လာဆည္းပူး၊ ေျပာဆိုရပါတယ္။ ခက္ခဲလွပါတယ္။ 
* ေငြေၾကးမျပည့္စံုပါဘူး။ အခုပဲ မနက္စာ အခက္ခဲရွိပါတယ္။ 
* ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ပတ္စပို႕သက္တမ္းကုန္လို႕၊ သက္တမ္းတိုးရပါမယ္၊ တိုးရစ္ဗီဇာ ကေန မစ္ရွင္ဗီဇာ ေျပာင္းဖို႕ အေ၇းတၾကီး လိုေနပါတယ္။ 
.
ျမန္မာျပည္မွာ သင္းအုပ္၊ လူမ်ားနဲ႕မိသားစုနဲ႕ေနထိုင္ႏိုင္ျပီး၊ ဘာလို႕ အခုလို တစ္ေယာက္ထဲ ဆင္းရဲဒုကၡခံေနရပါသလဲ။ ေက်နပ္စရာ ဘာမွာမရွိပါဘူး။ ေသာၾကၤာေန႕မနက္ တစ္ေယာက္ထဲ ဆုေတာင္းပါတယ္။ အသံတစ္ခုကို ၾကားေယာင္ပါတယ္
.. You must be satisfy... ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေၾကနပ္ဖို႕ဆိုေပမဲ့.. အဲဒီတုန္းက လိုအပ္တာကို ဆုေတာင္းရမယ္ဆိုရင္ ... က်မ္းစာေက်ာင္းစရိတ္အတြက္ စပြန္စာလိုခ်င္ေနတယ္။ .. ဗီဇာလုပ္ေပးမဲ့လူ ေပၚလာပါေစ..လို႕ ဆုေတာင္းရမွာပါပဲ။ 
.
ဒါေပမဲ့ ဘာမွမေျပာေတာ့ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ ဒီလိုအေျခအေန ျဖစ္ရတာ ေက်နပ္ပါတယ္..လို႕ ေျပာဖို႕ .. ဘယ္ေျပာထြက္ႏိုင္ပါ့မလဲ၊ ေျပာရင္လဲ ကုိယ္ကမွ မေက်နပ္ျဖစ္ေနတာ ..ေက်ပန္ပါတယ္လို႕ ဘုရားကိုေျပာရင္ လိမ္ေျပာသလိုျဖစ္ေနမွာပါ။ ဘုရားသခင္ကိုပဲ ခ်ီးမြမ္းဆုေတာင္းပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ဒီလိုအေျခအေန ျဖစ္ေနရတာ ဘုရားအလိုေတာ္အျဖစ္ တဲ့အေၾကာင္း .. ဝန္ခံေျပာဆိုႏိုင္ဖို႕... ပထမအၾကိမ္ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ဒုတိယအၾကိမ္း၊ တတိယအၾကိမ္း ၾကိဳးစားျပီး ေက်နပ္ပါတယ္..လို႕ ေျပာဆိုႏိုင္ဖို႕ ဆုေတာင္းရင္း မငိုပဲနဲ႕ မ်က္ရည္မ်ား က်ဆင္းလာပါတယ္။ ..အဲဒိအခ်ိန္မွာ ခြန္အားေတြ ရလာျပီး.. 
.
က်ယ္ေလာင္စြာနဲ႕ LORD ., I SATISFY .. လို႕ ေအာ္ဟစ္လိုက္ပါတယ္။ 
.
အေျခအေနကိုနားမလည္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေအာ္လိုက္ရတဲ့အတြက္ ေက်နပ္မႈနဲနဲ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ေနာက္ဆက္လက္ျပီး ႏႈတ္က အထပ္ထပ္ ဘုရားသခင္ကို ေက်နပ္ပါတယ္လို႕ ဆက္တိုက္ ေျပာႏိုင္လာပါတယ္။ တကယ္လဲ ေက်နပ္ခံစားရျပီး၊ ေစာေစာက ဝမ္းနည္းမေၾကနပ္ျဖစ္မႈေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါတယ္။ 
.
က်ေနာ္ဟာ အရင္က ခရစ္ယန္မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာျပီး သင္းအုပ္ျဖစ္လာခ်ိန္မွာလဲ စကားလံုး လွလွေလးေတြ မေျပာတတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္ မ်က္ရည္က်ေနေပမဲ့ ရင္ထဲမွာ အရမ္းဝမ္းေျမာက္၊ ေက်နပ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ပထမေတာ့ စိတ္မပါပဲ ဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ေနာ့ တကယ္ပဲ ေက်နပ္ခဲ့ပါတယ္။ 
.
ေနာက္ မ်က္ႏွာသစ္ျပီးခ်ိန္မွာ ဝမ္းေျမာက္မႈေတြ ခံစားရေပမဲ့ စားပြဲေပၚမွာ စားစရာ ေရာက္မလာပါဘူး။ 
.
ဖုန္းတစ္ခု ဝင္လာပါတယ္။ ပတ္စတာ သင္းအုပ္လားလို႕ အဂၤလိပ္လို ေမးတပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္ ေျဖေတာ့ .. ပတ္စတာကို လိုအပ္တာေတြ ကူညီဖုိ႕ ဖုန္းဆက္တာပါ။ သူကေတာ့ ဘယ္သူပါ..လို႕ မိတ္ဆက္ရင္း ၊ လိုအပ္တာေတြေျပာပါဆိုေတာ့.. ခုန (၃)ခ်က္ကို ေျပာျပလိုက္ရတာေပါ့။ သူက ေသခ်ာ နားေထာင္ျပီး၊ အခုေတာ့ လုပ္မေပးႏိုင္ေသးဘူး။ လကုန္တဲ့အခါ အေၾကာင္းျပန္ပါမယ္ ..နဲ႕ စကားဆံုးသြားပါတယ္။ 
.
သူက မတတ္ႏုိင္ေပမဲ့ ကိုယ့္အခက္ခဲကို နားေထာင္ေပးမဲ့လူ ေပၚလာတာ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ပါပဲ။ အခက္ခဲျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ေျပာျပခြင့္ရခဲ့ေတာ့ ပိုျပီး ရင္ထဲေပ့ါသြားပါတယ္။ 
.
ေနာက္ထပ္ တယ္လီဖုန္းတစ္ခု ဝင္လာပါတယ္။ သူ႕ကို ဆုေတာင္းေပးဖို႕ ေခၚတဲ့ ျမန္မာမိတ္ေဆြတစ္ဦး၊ ဖိလစ္ပိုင္ေရာက္ျပီး တခါမွမေတြ႕ရေသးသူ၊ အိမ္ထိေရာက္လာျပီး စားေသာက္ဆိုင္မွာ ေခၚ၊ ထမင္းေကာင္းေကာင္း ေကြ်းသြားပါတယ္။ ၾကိဳက္တာ မွာစား သူငယ္ခ်င္း...တဲ့။ 
.
အခု ေျပာရတာ လြယ္ေပမဲ့၊ အဲဒီတုန္းက ေတာ့ အရမ္းခက္ခဲခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ 
//////////
.

.
အားနည္းသူမ်ားအေၾကာင္း၊ ဒါဝိတ္

သိုးေက်ာင္းသား ဒါဝိတ္ကို သံုးသပ္ရရင္၊ သူ႕ရဲ့ အေရးၾကီးဆံုး အခ်က္က ဘုရားကို ေက်နပ္ေအာင္ ေနထိုင္၊ ဝပ္ျပဳကိုးကြယ္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ သိုးေက်ာင္းသားဆိုေတာ့ ပညာအရည္ခ်င္းလဲ ရွိမဲ့ပံုး မေပၚပါဘူး။ ပညာတတ္မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ခႏၱာအင္အားလည္း နည္းမွာပါ။ သူ႕အစ္ကိုမ်ားပဲ စစ္မႈထမ္းအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ကို နံပါတ္တစ္ ထားတဲ့ ဒါဝိတ္ကို သိုးေက်ာင္းသားအျဖစ္ကေန ဘုရင္အျဖစ္ ဘုရားသခင္ ခ်ီးေျမွာက္ပါတယ္။ 
.
က်ေနာ္ ၁၀တန္း ေအာင္လို႕ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းတဲ့ ဆုေတာင္းပြဲမွာ၊ လူငယ္တစ္ေယာက္ ဆုေတာင္းခ်က္ တင္တယ္။ သူ ၁၀တန္း စာေမးပြဲက်နယ္။ သူ႕အတြက္ ခက္ခဲေနလို႕ ဆုေတာင္းေပးပါ ေျပာလာပါတယ္။ လူအမ်ားၾကားမွာ က်ေနာ္ ၁၀တန္းေအာင္လို႕ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းမဲ့အစား ..ဒီလူငယ္ ၁၀တန္းက်တာကို ဘယ္လိုဆုေတာင္းရမွန္းကို မသိႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရပါတယ္။ အိုး ဘုရားသခင္ မစေတာ္မူပါလို႕ ဘာေျပာရမွန္မသိျဖစ္ေနခ်ိန္ .. အမႈေဆာင္တစ္ေယာက္က ထျပီး၊ ... ညီေလး၊ ဘာမွစိတ္မပူနဲ႕.. အစ္ကို သူငယ္တန္း ၇ခါ က်ျပီး အခုလို ျဖစ္လာတာပဲ။ ...ေျပာဆိုအားေပးသူ ေပၚလာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ဝမ္းေျမာက္ခံစားရပါတယ္။ 
.
ဒါဝိတ္ကို ခ်ီးေျမွာက္တဲ့ ဘုရားလဲ ဒီဘုရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
.
က်ေနာ့္ သား ၁၁ႏွစ္အရြယ္၊ ကေနာ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ ေဝငွခ်ိန္၊ ေနာက္လိုက္ပါတယ္။ သူ ဆုေတာင္းတဲ့အခါ ကေနာ္က ေမးပါတယ္။ သားငယ္ .. ဘယ္လိုဆုေတာင္းလဲ ေျပာပါဦး..ဆိုေတာ့ သူက လြယ္ပါတယ္..အေဖရယ္၊ ..အိုဘုရား.. ကိုယ္ေတာ္ က်ေနာ္ကို ေက်နပ္ေတာ္မူပါ...လို႕ပဲ ဆုေတာင္းတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ 
.
ဒီလိူကို ၾကည့္မရဘူး၊ ရန္ကုန္မ်ာ ကားၾကပ္တယ္ ..စသျဖင့္ ျဖစ္ေနတဲ့အေျခေနေတြေပၚ မေၾကနပ္ျဖစ္ေနပါသလား။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ့္အတြင္းထဲက မေၾကနပ္မႈေတြ ျဖစ္လာရျခင္းပါ။ ဘုရားသခင္ေက်နပ္ေအာင္ ေနမယ္ ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္ ႏွလံုးသားထဲ ဝင္လာတဲ့အခါ အံ့ၾသစရာ အရာရာ ခ်စ္စရာေကာင္းလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ 
.
အားလံုးအတြက္ ဆုေတာင္းၾကပါမယ္။ 
.
ခင္ဗ်ားတို႕ ခံစားေနရတာေတါ က်ေနာ္နားမလည္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားကေတာ့ နားလည္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားအနားမွာ ဘုရားကို အာရံုျပဳပါ။ ခက္ခဲမႈ ၊ ျပသနာ၊ ပင္ပမ္းမႈေတြ အားလံုးကို ဘုရားသခင္ သိပါတယ္။ နားလည္ပါတယ္။ အနာဂါတ္ကို လွပေအာင္ ဖန္တီးေပမဲ့ ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွလံုးသားထဲက ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်နပ္ပါတယ္။ ၾကီးမားေသာ အံ့ၾသဘြယ္ ကို ေပးတဲ့ ဘုရား၊ မိမိႏႈတ္နဲ႕ ဘုရားသခင္ကို ေက်နပ္ပါတယ္..လို႕ေျပာျပီး၊ ဘုရားနဲ႕အတူ ရွိေနဖို႕ ဆုေတာင္းပါတယ္။ အာမင္...။

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)   တစ္ခါက (၂၀၁၀) ျပည္ပေရာက္ အသက္၆၀ေက်ာ္ သင္းအုပ္ဆရာၾကီး မ်က္ျပဴး တရားပလင္ေပၚမွာ တရာေဟာေလသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္က ပရိတ္သတ္ေရွ့ထြက္လာျပီး ၀ူး၀ါနဲ႔လာေအာ္သည္။ အေမျဖစ္သူ ေခၚျပီးအျပင္ထုတ္သြားရေလသည္။ တရားေဟာျခင္း ခဏေတာ့ ရပ္သြားရပါသည္။  ဆရာၾကီးက တရားေဟာျခင္း ခဏရပ္လိုက္ျပီး ... ရယ္စရာ တစ္ခုေျပာျပပါသည္။။


    ဟိုး လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုန္းက ကြ်န္ေတာ္လူငယ္အခ်ိန္မွာ တရားပလႅင္ေပၚ ကေလးတက္လာရင္ အရမ္းစိတ္ဆိုးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္နိဳင္တဲ့ အသင္းေတာ္ဆိုရင္  "ေဟ့ .. ဘယ္သူလဲ၊ ကေလးအေမ .. အျပင္ေခၚထုတ္သြား"  ..လို႔ ေျပာပစ္လိုက္တဲ့အထိ စိတ္တိုတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တရားေဟာတာကို အေႏွာက္အရွက္ျဖစ္တယ္ေလ။   ဒီလိုနဲ႔ပဲ ကြ်န္ေတာ့ ေျမးကေလးရျပီး အသက္ ၂ႏွစ္ေလာက္အၾကာမွာ ကေလးက ကြ်န္ေတာ္တရားေဟာေနတဲ့ တရားပလႅင္ေပၚတက္လာျပီး ၀ူး၀ါး လုပ္တယ္။ လူတစ္ေယာက္က ထလာျပီး ကေလးကို ခ်ီမထုတ္သြားမယ္ျပင္တယ္။

    ကြ်န္ေတာ္က ျဖက္တားလိုက္တယ္။   ..."ကေလးပဲကြာ... သူ႔ဖာသာေနပါေစ" ...ဟုေျပာလိုက္ရတယ္။  "ဟုတ္တယ္ ... ကိုယ့္ေျမးက်ေတာ့ တရားပလႅင္ေပၚတက္လာျပီး အသံဗလံလုပ္ရင္ .. အေႏွာက္အရွက္လို႔ မထင္ေတာ့ပဲ၊ သာယာမႈေတာင္ ခံစားရတယ္၊ ရင့္က်က္ေျပာင္းလဲလာတာေပါ့.."   ဟုထပ္မံေျပာေလသည္။


 မေနသာေသာ ကိုေဇာက္ထိုးက အနားက ဦးေဇာ္ေျပာင္ကို တိုးတိုးေျပာလိုက္သည့္စကားကေတာ့ ..

  ဒါေပါ့ ... ငါ..ေျပာသလိုလုပ္၊ ငါလုပ္သလို မလုပ္နဲ႔ဆိုတာ ... ဟူသတည္း။


*******

  ဦးေဇာ္ေျပာင္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ႏွစ္က ဇနီးသည္ေျပာသည့္ သားငယ္အေၾကာင္းသတိရမိသည္။ ဆိုက္ကား၂စီးျဖင့္ ပုသိမ္သေဘၤာဆိပ္တြင္ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူရွိ ဖခင္ထံသြားေနေတာ့မည့္ ၄နွစ္သားငယ္က ဆိုက္ကားတစ္စီး၊ သူ႔ အစ္ကို၀မ္းကြဲ အသက္၆ႏွစ္အရြယ္က ဆိုက္ကားတစ္စီး၊ ၂စီးျပိဳင္ျပီး အိမ္မွထြက္လာၾကခ်ိန္တြင္ ဦးေဇာ္ေျပာင္သားက အသံက်ယ္က်ယ္ႏွင့္ 


   "ငါ့အေဖရွိတဲ့ စင္ကာပူမွာ ေက်ာင္းတက္ျပီး ျပန္လာရင္၊ မင္းတို႔နားမလည္တဲ့ အဂၤလိပ္စကားေတြနဲ႔ ေျပာမွာ ..ကြ"    ဟု ၾကြား၀ါေလသည္။

   ထိုအခါ သေဘၤာဆိပ္လိုက္ပို႔ေသာ အစ္ကို၀မ္းကြဲေလးချမာ တိတ္ဆိတ္သြားျပီး .. မၾကာခင္ ေခ်ပစကားထြက္လာသည္။

   "မင္းအဂၤလိပ္စကားေတြနဲ႔ ငါ့ကိုေျပာလာရင္ေတာ့ ငါ... လက္သီးနဲ႔ ပိတ္ထိုးပစ္လိုက္မယ္ ..."    ဟူသတည္း


   ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ လူဗီဇကို ကေလးသူငယ္မ်ားက ျပသေလ့ရွိပါသည္။

မွတ္ခ်က္။
ဆရာေတာ္ဦးေရႊဒုံးတရားေဒသနာ (JBCS) မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖၚျပပါသည္။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)


၂၀၁၄ တႏွစ္လံုး - ကခ်င္ေကအုိင္ေအ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕နဲ႕ ျမန္မာစစ္တပ္တို႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေန အစပ်ိဳးလာတယ္လို႕ ေျပာနိဳင္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ လြတ္လပ္ေရးေန႕ကို ၁၉၆၀ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး စစ္အင္အားနဲ႕ ဗိုလ္ရႈခံသဘင္ ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္ဖို႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အစိုးရသစ္က ဖိတ္ၾကားပါတယ္။ ကခ်င္ေကအိုင္ေအကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္မထိုးလို႕ ဆိုျပီး မဖိတ္ေခၚတာ ျမန္မာစစ္အစိုးရေဟာင္းရဲ့ ႏိုင္ငံေရးဖိအားေပးခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အခု ေကအိုင္ေအ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာျမိဳ႕အနီး ေတာင္ေပၚမွာ စခန္းခ်ထားတဲ့ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း(၃၈၉) အေျမာက္တစ္ခ်က္ ေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာ၂၀၁၄ မွ ကခ်င္ဗိုလ္ေလာင္း ၂၃ဦး ေသဆံုးခဲ့ျပီး၊ ၁၆ဦး ဒဏ္ရာနဲ႕ေဆးရံုတင္ထားရျခင္းဟာ ၂ဖက္တင္းမာလာျခင္း အေျခအေနကို ျပခဲ့ပါတယ္။
.
ယခင္ကလည္း ခရစ္ယာန္အမ်ားစု ျဖစ္တဲ့ ကခ်င္ေကအိုင္ေအမ်ားကို ခရစ္စမတ္၊ ႏွစ္သစ္ကူးေန႕ေတြမွာ ေလယာဥ္နဲ႔ပင္ ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္ ေခ်မႈန္းခဲ့ေပမဲ့၊ အျပတ္အသတ္ မတိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ လိုင္ဇာျမိဳ႕ေတာ္ကို အခ်ိန္မေရြး သိမ္းႏိုဳင္တဲ့ အေနအထားအထိ တပ္မေတာ္ လက္နက္ၾကီး၊ တပ္ရင္းမ်ား အေျခခ်ခဲ့တဲ့အတြက္ ကခ်င္ေကအိုင္ေအ အဖို႕ ေပ်ာက္က်ားစစ္ပြဲ ဆင္ႏြဲဖို႕ပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။
.
ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေန ေကာင္းလာျပီး၊ ေကအိုင္ေအ စစ္ဦးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ ရန္ကုန္အထိ ေရာက္လာျပီးေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကရင္ ေကအင္ယူအဖြဲ႕မွ အၾကံဥာဏ္မ်ားနဲ႕ စစ္အစိုးရကို တစ္ဦးတည္းၾကံ့ၾက့ံခံ တိုက္တဲ့ကခ်င္ ေကအိုင္ေအမ်ား တရုပ္အစိုးရနဲ႕ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ ၂ခုၾကားမွာ ညွပ္ေနပါတယ္။
.
တရုပ္ျပည္ရဲ့ တဟုန္ထိုးတက္ေနတဲ့ စီးပြားေရးမွာ ၊ တရုပ္ျပည္ဖြံ႕ျဖိဳ႕မႈ အနည္းဆံုး (ျမန္မာနဲ႕အိမ္နီးခ်င္း) ယူနန္ျပည္နယ္ မွာေတာင္ အရမ္းစီးပြားတိုးတက္ေနလို႕ အခုအခါ ျမန္မာျပည္မ ႏိုင္ငံသားမ်ားစြာလည္း ယူနန္ျပည္နယ္မွာ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ အခ်ိန္ကာျဖစ္ေနပါတယ္။
.
ေသခ်ာတာကေတာ့ တရုပ္ႏိုင္ငံအစိုးရ ေပၚလစီမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္သားေတြရဲ့ ေထာက္ခံမႈကို အလြန္လိုလားပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ဟာ ေရေျမေဒသနဲ႕ရာဇဝင္အရ ကခ်င္-ျမန္မာ အတူေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခု တရုပ္ႏိုင္ငံရဲ့ ဘဂၤလားျပည္နယ္ကို ေဖာက္ထြင္းႏိုင္ဖို႕၊ အိႏၷိယနဲ႕အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္သြယ္စီးပြားသာမက ၊ မဟာဗ်ဴးဟာအရ.. ကခ်င္ျပည္နယ္ဟာ အေရးၾကီးတဲ့ ေဒသျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါကို ျမန္မာ-ကခ်င္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား နားလည္ျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ နားလည္ျပီးသားကို လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖၚ ျငိမ္းခ်မ္းဖို႕ ျမန္မာအစိုးရ (အင္အားၾကီးသူ) အေပၚမွာပဲ ၉၀% မူတည္လွ်က္ရွိပါတယ္။
.
စစ္ေဘးေရွာင္တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္သား သိန္းနဲ႕ခ်ီျပီး နယ္စပ္ေတြမွာ ဒုကၡသည္စခန္းအျဖစ္ ၃ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဗန္းေမာ္-ျမစ္ၾကီးနား လမ္းတစ္ေလွ်ာက္က ကခ်င္ျမိဳ႕ရြာၾကီးမ်ားစြာ စစ္ပြဲအတြင္း မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံရျပီး၊ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား အေရးအခင္းက ယခုအခ်ိန္ထိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိတဲ့ အေျခအေနပါပဲ။ အားလံုး ျပန္လာအလုပ္ကိုင္ဖန္တီးေပးႏိုင္မဲ့ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။
.
မူးရစ္ေဆးဝါး ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းဟာ လက္ရွိကခ်င္ျပည္နယ္သားမ်ား သာမက၊ ရွမ္းျပည္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ဖက္အထိ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးမႈေတြေၾကာင့္ ကမၻာ့ ဘိန္းအထြက္ဆံုး အာဖဂန္ျပီးရင္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနျပန္ပါျပီ။ လက္နက္ကိုင္မ်ား (တပ္မေတာ္စစ္တပ္နဲ႕တိုင္းရင္းသားစစ္တပ္မ်ား) ဘိန္းခင္းမ်ားကို မဖ်က္ဆီးၾကပါဘူး။ ဖ်က္ဆီးတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံမႈမရေတာ့ ျဖစ္သြားမယ္။ အမုန္းခံရမဲ့အေရးအတြက္ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ လူေတြလဲ ရိုးရိုးစိုက္ပ်ိဳးေရးထက္ ၁၀ဆ မကေအာင္ ဝင္ေငြရတဲ့ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း လုပ္ေနမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္မ်ားကလဲ ဘိန္းအေရာင္းဝယ္၊ ဘိန္းခင္းမ်ားကေန ဆက္ေၾကးေငြ ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
.
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို မွီတဲ့ ဝင္ေငြကေတာ့၊ စက္မႈလုပ္ငန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေဒသမွာ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ရင္၊ ဥပမာ .. စားေသာက္ကုန္စက္ရံုမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာရင္ ေဒသခံမ်ား ဝင္ေငြပိုေကာင္းလာျပီး၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို စြန္႕လႊတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပထမ ျငိမ္းခ်မ္းေရး (အာဏာ၊စီးပြား ခြဲေဝမႈ) ရျပီးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ဘိန္းနဲ႕မူးရစ္ေဆးဝါးအႏၱရယ္ဆိုးၾကီးက ကခ်င္၊ရွမ္း၊ျမန္မာလူငယ္မ်ားစြာ လြတ္ေျမာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။
.
ပညာေရးကေတာ့ အႏိုမ့္က်ဆံုး ေဒသျဖစ္ေနပါတယ္။ စီးပြားေကာင္းတဲ့ ေဒသ၊ နယ္စပ္အေရာင္းဝယ္၊ ေက်ာက္စိမ္း။ ဘိန္းမူူးရစ္ေဆးဝါး မ်ားေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားဖို႕ အခက္ခဲမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ေငြ၊ အာဏာ၊ မူးရစ္ေဆးေတြရဲ့ ဖိစီးမႈေအာက္မွာ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။
.
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ဗြီအိုေအနဲ႕ ပြင့္လင္းစြာ အင္တာဗ်ဴးး ခဲ့ပါတယ္။ ကခ်င္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေအာင္ ပြင့္လင္းစြာ ျပည္သူနဲ႕မီဒီယာကို ေဆြးေႏြးအင္တာဗ်ဴး ခဲ့သလို ပြင့္လင္းပါတယ္။ ၂ဖက္စလံုးကေတာ့ ေဒါသနဲ႕ တိုက္ခိုက္၊ လက္စားေခ်လိုၾကတာ သဘာဝျဖစ္ေပမဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မၾကာခဏ ေတြ႕ဆံုဖို႕ အလြန္အေ၇းၾကီးပါတယ္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားကို စိတ္ေရွာ့ျပီးလုပ္ဖို႕ ျမန္မာစစ္တပ္၊ ကခ်င္ေကာအုိင္ေအ စစ္တပ္ေတြအတြက္ အေရးၾကီးသလို၊ ျမန္မာ၊ကခ်င္ျပည္သူလူထု ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ... လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးေတြ ေရွ႕တန္းမတင္ပဲ လူၾကီးခ်င္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆံုပြဲ မွန္မွန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
.
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္သစ္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ အာဏာ၊ စီးပြား ခြဲေဝမႈေတြ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်န္လွပ္မထားဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂြန္ဂ်ာဝါ ၂

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Give Thanks

[Give thanks with a grateful heart,
Give thanks to the Holy One.
Give thanks because He’s hiven,
Jesus Christ His Son.]  (repeat)

[And now let the weak say I am strong.
Let the poor say I am rich,
because of what the Lord has done for us. ] (repeat)
Give thanks

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

ဆုေတာင္းရန္အခိ်န္က်ျပီကူ်း။ ၆၇ တ၊ ၃း၁
Tis the Blessed Hour of Prayer 352

၁ ဆုေတာင္းရန္အခိ်န္က်ျပီ၊ စိတ္မ်ားနိွမ့္ခ်လ်က္ရိွ၊
ကယ္တင္ရွင္မိတ္ေဆြနားမွာစည္းေဝးေနျကသည္။
ယံုလ်က္နွင့္ထံေတာ္လာလွ်င္၊ ေဘးမို်းမို်းမွကြယ္ကာ၊
ေမာပန္းသူမ်ားျငိမ္သက္သာ၊ ထိုမွာစိတ္ေပ်ာ္ေမြ့ရာ။

ထပ္ဆိုရန္။
ဆုေတာင္းရန္ခိ်န္သည္မဂၤလာရိွ၏။
ေမာပန္းသူမ်ားျငိမ္သက္သာ၊ ထိုမွာစိတ္ေပ်ာ္ေမြ့ရာ။

၂ ဆုေတာင္းရန္အခိ်န္က်ျပီ၊ ကယ္တင္ရွင္သည္လာမည္။
ျကင္နာျခင္းက±ုဏာရိွ၊ ဆုေတာင္းသံနာမည္။
ဝန္ထုပ္မ်ားေျခေတာ္ရင္းမွာခ်ထားရန္မိန့္ေသာခါ၊
ေမာပန္းသူမ်ားျငိမ္သက္သာ၊ ထိုမွာစိတ္ေပ်ာ္ေမြ့ရာ။

၃ ဆုေတာင္းရန္အခိ်န္၌ပင္ယံုျကည္ျခင္းအားျကီးလွ်င္
ေတာင္းေသာဆုေက်းဇူးကိုပင္ရလိမ့္မည္အစဥ္။
ဝမ္းေျမာက္ျခင္းစံုလင္ေသာခါ၊ စိုးရိမ္ျခင္းမ်ားကင္းကြာ၊
ေမာပန္းသူမ်ားျငိမ္သက္သာ၊ ထိုမွာစိတ္ေပ်ာ္ေမြ့ရာ။
----

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

All in All
You are my strength when I am weak
You are the treasure that I seek
You are my all in all
Seeking You as a precious jewel
Lord to give up, I’d be a fool
You are my all in all

Jesus, Lamb of God, worthy is Your name

Jesus, Lamb of God, worthy is Your name
Taking my sin, my cross, my shame
Rising again, I bless Your name
Your are my all in all
When I fall down, You pick me up
When I am dry, You fill my cup
You are my all in all