မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Tuesday, Sep 30th

Last update05:52:15 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

E-mail Print PDFဘီလီဂေရဟမ္
ျမန္မာဘာသာျပန္၊  တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႔ခ်ိေနပါတယ္။ပထမစာအုပ္

မာတိက (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၉) ရွိပါတယ္။
အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) လက္လွမ္းမွိေသာ ေဟာေျပာခ်က္ (၁၀)ခုကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ အတိက္အျဖစ္ပ်က္မ်ားတမ္းတျခင္းထက္ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ "လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္" ၂ေကာ ၅း၁၇ က်မ္းပိုဒ္၊
၁။ အေဖၚမဲ့ျခင္း Loneliness
၂။ သခင္ေယရႈ-အဆံုးစြန္ဆံုးေသာအေျဖ Jesus; The Ultimate Solution
၃။ မိမိကိုယ္ကို အသံုး၀င္မည့္သူ ျဖစ္လာေစမည့္ ေသာ့သံုးေခ်ာင္း Three Keys to Usefulness
၄။ ႏွလံုးသားကို ေႏြးေထြးေစေသာ ဘုရားသခင္၏မီး God's Heart Warming Fire
၅။ အသက္တာကို အစမွ တဖန္ စတင္ျခင္း Starting Life Over
၆။ လိင္၊ အာဏာ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ ရုပ္၀ါဒ Sex, Power, Riches and Materialism
၇။ ေတာင္ေပၚ၌သြားေျပာပါ Go tell it on the Mountain
၈။ ဤေလာက၏ေမွ်ာ္လင့္ရာေယရႈ Jesus - the hope of the world
၉။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ရေသာတန္ခိုး Power when you prayer
၁၀။ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း The only way

 

ဒုတိယစာအုပ္

မာတိကာ (စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၇) ရွိပါတယ္။
၁။ အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သတင္းစာထဲ ေမြးကင္းစကေလး ၃၄၈ေလာင္း ထုတ္ထားတာေတြ႔တဲ့သတင္း၊ ရင္နင့္စရာေကာင္းသည္မွာ ေမြးဖြားခါစ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ထားမႈ မက်ဴးလြန္ရန္။ ဤစာအုပ္ငယ္အားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ာကို ရင့္က်က္ၾကီးထြားလာေစရန္ "ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာ ဤသူငယ္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အၾကင္သူသည္ မွားယြင္းေစ၏။ ထိုသူသည္ လည္ပင္း၌ ၾကိတ္ဆံုေက်ာက္ကို ဆြဲ၍ နက္နဲေသာပင္လယ္၌ နစ္ျမဳပ္ျခင္းကို ခ့ရလွ်င္ အေနသာ၍ေကာင္း၏" မသဲ ၁၈း၆
၂။ ကယ္တင္ျခင္း
၃။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရမႈ
၄။ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္
၅။ သမၼာက်မ္းစာ
၆။ ဆုေတာင္းျခင္း
၇။ သန႔္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္
၈။ ခရစ္ယာန္သက္ေသခံ
၉။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လုပ္ငန္းေတာ္
၁၀။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္း
၁၁။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း
၁၂။ နာခံျခင္း
၁၃။ အသင္းေတာ္
၁၄။ စာတန္၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္သူ
၁၅။ စံုစမ္းေနာက္ရွက္ျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
၁၆။ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း
၁၇။ ဆုေတာင္းျခင္းကို တားဆီးေသာအရာမ်ား
၁၈။ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း
၁၉။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းျပညြန္ၾကားျခင္း
၂၀။ အခက္အခဲ၊ ေဘးဒုကၡ
၂၁။ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆံုးမပဲျပင္ျခင္း
၂၂။ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း
၂၃။ ရက္ေရာစြာေပးလႈျခင္း
၂၄။ ဘုရားသခင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
၂၅။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
၂၆။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
၂၇။ ရိုးသားျခင္း
၂၈။ စိတ္ႏွလံုး
၂၉။ လွ်ာ
၃၀။ သူ႔တပါးကို ခြင့္လႊတ္ျခင္း
၃၁။ မွန္ကန္ေသာ ရႈျမင္မႈ

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
အမွတ္(၂၀၉) ေအာင္သုခလမ္း (၉)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ဖုန္း - ၆၆၃၀၉၁၊ ၉၀၈၆၁၂၆၉၄
Ph +95 1 663091, Mobile: +95 908612694  BGEA@202010

Hits: 952
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

နားေထာာင္ျခင္းျဖင့္ .. ခရစ္ေတာ္၏တပည့္ေတာ္ျဖစ္သင္တန္း - ဆရာစံတိုး


ဆရာစံတိုး
ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း နားလည္ဖို႔ ၾကိဳးစားေလေလ ခက္ေလေလပဲ။ ကိုယ့္အစြမ္းအစနဲ႔ ၾကိဳးစားရင္ မရပါဘူး။ နားေထာင္ေပးရပါတယ္။ နားမလည္ေပမဲ့၊ နားေထာင္ေပးရတယ္။ နာက်င္မႈမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈ၊ ျပသနာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနရင္ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း နားေထာင္ေပးရပါတယ္။ နားေထာင္ရင္း နာက်င္မႈ၊အခက္အခဲ၊ ျပသနာ၊ အဆင္မေျပမႈမ်ားဟာ ေျပလည္သြားေလ့ရွိပါတယ္။ နားေထာင္ပါ။ နားလည္လာပါလိမ့္မယ္..။

ဆရာစံတိုးတို႔ ၁၉၉၅ေလာက္က ခရစ္ေတာ္၏တပည့္ေတာ္ျဖစ္မိတ္သဟာရ (Fellowship) ရဲ့ ၃လသင္တန္းကို ျမစ္ၾကီးနားမွာလုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာ ေဒါက္တာသိန္းေဌး၊ ဆရာဆယ္ျမဴရယ္ တို႔ကို ဖိတ္ေခၚျပီး သင္တန္းက်င္းပေတာ့ ညတိုင္း လူေတြအမ်ားၾကီးလာေရာက္ နားေထာင္၊ အားေပးၾကတယ္။ လူေတြတစုတရံုးနဲ႔ဆိုေတာ့ ေဘးက တိုင္ေတာမႈေတြေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာက လာျပီး ပိတ္ဖို႔ေျပာတယ္။ ငါးေယာက္ထက္ ပိုမစုရ ဆိုတဲ့ ဥပေဒကလည္း ရွိေနတယ္ေလ။ ဟုတ္ကဲ့ပါ ..ေျပာျပီး ညမွာဆက္လုပ္ျဇစ္ေတယ္။ ေနာက္ေန႔ လာေျပာျပန္တယ္။ ဟုတ္ကဲ့ပါ ..ေျပာျပီး ဆက္လုပ္ျဖစ္ျပန္တယ္။ ေနာက္ဆံုး အၾကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္ၾကီးကုိယ္တိုင္ေရာက္လာေတာ့ ပိတ္လိုက္ရတယ္။


အဲဒီအၾကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ လာတဲ့အခ်ိန္မွာ (၃)လသင္တန္းအတြက္ ညစဥ္ မီးစက္ငွားစရိတ္၊ ဆီစရိတ္၊ ဆရာမ်ားကို ဖိတ္ေခၚရတယ္။ စားစရိတ္မရွိ၊ ဆရာမ်ားကို အလႈေငြေပးဖို႔လဲ မရွိဆိုေတာ့ ဒီစားရိတ္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေနတုန္းမွာပဲ လူၾကီးေရာက္လာျပီး၊ ပိတ္လိုက္ရတယ္။


ရံုးေခၚဖိတ္ခံရျပီး ဘာေၾကာင့္ ပါမစ္မပါပဲလုပ္ရသလဲ ေမးတာကို ေျဖရတယ္။ ဘုရားတရားပဲျဖစ္ေစ ပါမစ္မရွိရင္ မလုပ္ရဘူးဆိုတာ မသိဘူးလား ေမးရင္း၊ လူၾကီးရဲ့စာနာမႈေၾကာင့္ ပါမစ္ေလွ်ာက္ပါလား ..လို႔ ေျပာတယ္။ ဘယ္လိုေလွ်ာက္ရမွာလဲ ..ဆိုေတာ့ အသင္းေတာ္တခုအမည္နဲ႔ဆို ရပါတယ္..ေျပာတယ္။ ဟာ... ကြ်န္ေတာ္တို႔က အသင္းေတာ္လဲမလုပ္ခ်င္ဘူး။ တနဂၤေနြေန႔တိုင္းလဲ မလုပ္ႏိုင္ဘူး..ဆိုေတာ့ လူၾကီးက ေမးတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔အဖြဲ႔အမည္က ဘာလဲေမးလို႔ ခရစ္ေတာ္၏တပည့္ေတာ္ျဖစ္မိတ္သဟာရ (Fellowship) ပါလို႔ေျဖတယ္။ Fellowship အစား အသင္းေတာ္ Church လို႔ လုပ္လိုက္ပါ။ (၃)ျပည္ျပီး သင္တန္းျပီးသြားရင္ အသင္းေတာ္ဖ်က္လိုက္တာေပါ့ ..လို႔ အၾကံေပးျပီး၊ ပါမစ္ေလွ်ာက္ေပးလိုက္တယ္။ ပါမစ္ရျပီး သင္တန္းဆက္လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။


သင္တန္းလာနားေထာင္တဲ့ လူတဦးက ခင္ဗ်ားတို႔ ဒီလို တိုင္းမႈးရဲ့ ပါမစ္ရထားတယ္ဆိုရင္ ဆီပါမစ္ေလွ်ာက္လႊြာတင္ပါ။ ဆီထုတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္ ဆိုလာလို႔ မေလွ်ာက္တတ္ဘူးေျပာရတယ္။ ဘယ္လိုေလွ်ာက္ရတယ္..ေျပာျပေတာ့ ဘယ္သူ႔ဆီကိုေလ်ွာက္ရမလဲ ေမးတယ္။ ငါ့ဆီကိုပဲ လာေလွ်ာက္ေပါ့..ဆိုလို႔ ခင္ဗ်ားပဲ ေရးျပီးေလွ်ာက္ေပးပါေတာ့ဗ်ာ.. ဆိုတာေၾကာင့္ ေနာက္ေန႔ ဆီပါမစ္ ရလာတယ္။ ဆီတစ္ေပပါ ရေပမဲ့ ဆီထုတ္ဖို႔ ပီပါ မရွိဘူး။ ပလတ္စတစ္ ဂါလံပံုးနဲ႔ လွီျပီး ထုတ္သံုးရတယ္။


သင္တန္းမွာ ေနာက္က်မွ ေရာက္လာ နားေထာင္တဲ့ အစ္မၾကီးတေယာက္က သင္တန္းေနာက္ဖက္က မီးစက္အသံ ဆူလို႔ ေကာင္းေကာင္းမၾကားရဘူး ..ဆိုေတာ့ ေရွ႔မွာေနရာရေအာင္ ေစာေစာလာ၊ ေနရာယူဖို႔ ေျပာရတယ္။ ငါ့ဖို႔ ေနရာဦးထားေပးပါလား..ဆိုေတာ့ ဦး မေပးႏိုင္ဘူး။ ဦးရာလူ ေရွ႔မွာေနရာရေတာ့ ေစာေစာလာ..လို႔ ေျပာရတယ္။ ငါတို႔က နင္တို႔လို အားတာမဟုတ္ဘူး။ အလုပ္လုပ္ရေသးတယ္ ..ဆိုလာတယ္။ ျပီးေတာ့ အၾကံေပးလိုက္ျပန္တယ္။ နင္တို႔ ..သင္တန္းက ညမွာပဲလုပ္တယ္ဆိုေတာ့ ပါမစ္လည္းရထားျပီးျပီဆိုေတာ့ လမ္းမီးတိုင္က ခ်ိတ္သံုးရေအာင္ ေလွ်ာက္ရင္ရတယ္ ..ဆိုလာတယ္။ ဘယ္လိုေလွ်ာက္ရမလဲ ..ဆိုေတာ့ ဒီလိုဒီလို ေလွ်ာက္ရတယ္ ေျပာတယ္။ အစ္မၾကီးဌာနက ဆိုေတာ့ အစ္မၾကီးပဲ ေလွ်ာက္ေပးပါေတာ့ဗ်ာ  ..ဆိုျပီး စာရြက္အလြတ္မွာ လက္မွတ္ထိုးေပးလိုက္တယ္။ ေနာက္ေန႔ လမ္းမီးတိုင္က မီးလာခ်ိတ္ေပးသြားေတာ့ ဆီထုတ္၊ မီးစက္ေမာင္းစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ (၃)သင္တန္းျပီးေတာ့ ခ်ိတ္ထားတာ ျဖဳတ္ဖို႔ ေမ့သြားတာေၾကာင့္ (၉)လၾကာေတာင္ ၾကာသြားတယ္။ (ရယ္သံမ်ား)..။


ဒါနဲ႔ ဆီထုတ္ေပးတဲ့ ဌာနက ဘာလို႔ ဆီလာမထုတ္တာလဲ ေမးေတာ့၊ လမ္းမီးခ်ိတ္သံုးခြင့္ရလို႔ ထုတ္စရာမလိုေတာ့တဲ့အတြက္ မထုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာျပလိုက္တယ္။ ပါမစ္ရထားျပီးသားဆိုေတာ့ မထုတ္လို႔ကို မရဘူး။ ေျပာလာတယ္။ ဒါနဲ႔ သူကပဲ ေရာင္းစားပါလားေျပာျပီး .. ေနာက္ေန႔ ကုလားကိုေခၚျပီး ပါမစ္ရတဲ့ဆီေတြကို ထုတ္ေရာင္းေပးလိုက္တယ္။


ေနာက္ဆံုးေတာ့ စရိတ္ေတြ။  ဆရာအလႈေငြေတြ အားလံုး အဆင္ေျပသြားပါတယ္။


အဆံုးသပ္အေနနဲ ထပ္ေျပာရရင္....

ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း နားလည္ဖို႔ ၾကိဳးစားေလေလ ခက္ေလေလပဲ။ ကိုယ့္အစြမ္းအစနဲ႔ ၾကိဳးစားရင္ မရပါဘူး။ နားေထာင္ေပးရပါတယ္။ နားမလည္ေပမဲ့၊ နားေထာင္ေပးရတယ္။ နာက်င္မႈမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈ၊ ျပသနာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနရင္ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း နားေထာင္ေပးရပါတယ္။ နားေထာင္ရင္း နာက်င္မႈ၊အခက္အခဲ၊ ျပသနာ၊ အဆင္မေျပမႈမ်ားဟာ ေျပလည္သြားေလ့ရွိပါတယ္။ နားေထာင္ပါ။ နားလည္လာပါလိမ့္မယ္..။

MCA Bangkok အသင္းေတာ္ 26.Oct.2011 တြင္ ဆရာစံတိုး၏ ေဒသနာ။
အဆံုးသတ္ေဒသနာ..သက္ေသခံျခင္းျဖစ္သည္။ မုရန္

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္၊(Jul 2012) ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev, Dr)


ီDownload Link

http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit%20July%202012.pmd.pdf

မာတိကာ
ေကာင္းကင္၌ဆုလဒ္မ်ားခံစားဖို႔ - ညီအစ္ကိုႀကီးီဦးတင္ေမာင္ထြန္း
အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဇာတိသေဘာကို ျငင္းပယ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးထန္က်င့္လန္
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္တိုးဝင္ပါ - ဆရာဦးၫြန္႔လွ
ယခုဘဝေနာင္ဘဝႏွင့္ဆိုင္ေသာအာမခံခ်က္ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးတင္ေမာင္ၫို
သမၼာက်မ္းစာကိုအေလးဂ႐ုျပဳ၍ - ဆရာဦးေအာင္သက္ၫြန္႕
သက္ေသခံခ်က္

ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔ - ဦးတင္ေမာင္ထြန္း

လူ၌ ခႏၶာႏွင့္ ဝိညာဥ္ ႏွစ္ျဖာ တြဲဖက္ေနပါသည္။ ခႏၶာက အနားယူဖို႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္က အေရးမႀကီးေသာ္လည္း ဝိညာဥ္အိပ္ေပ်ာ္ေနပါက ယံုၾကည္သူတို႔အတြက္စိတ္ပူစရာျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းကာလက ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားအား ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္၍ သက္ေသခံဖို႔
မေျပာပါ။ ေလာကလူသားမ်ားအားငါ့နာမႏွင့္ သမုတ္ေသာငါ့လူမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ ငါ၏သက္ေသကို ေတြ႔ရမည္ဟု ဘုရားသခင္က မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသည္ကို ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းအသင္းေတာ္၌ လကၡဏာရွိပါသည္။ ထုိလကၡဏာက ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ရွိေသာလူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားမွ ေပါက္ဖြားရပါသည္။ အာျဗဟံမွ အစျပဳပါသည္။ ဤသည္မွာယေန႔ ဓမၼသစ္ကာလရွင္သန္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္တည္းဟူေသာအသင္းေတာ္၏အရိပ္ျဖစ္ပါသည္။ အရိပ္ဟူသည္ ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႔ရပါ။ (ကမၻာ၊ ၅း၂၄)တြင္ဧေနာက္အားျဖင့္ အစျပဳေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က လူသည္ အျပစ္၌ ၿပိဳလဲသြားၿပီးခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။လူအမ်ားက မိမိတို႔လုပ္ခ်င္ရာကိုလုပ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးသား၌ ဘုရားသခင္ကို အာ႐ံုျပဳ၍အသက္ရွင္ေနသူ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဧေနာက္မတိုင္မွီ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္ခြင့္မရေသာ္လည္း အသက္ရသြားေသာသူတစ္ေယာက္ကို(ကမၻာ ၄)တြင္ ေတြ႔ရသည္။ သူကအာေဗလ ျဖစ္ပါသည္။ အာေဗလႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာ၌ အာေဗလသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္းတရားေဟာေသး၏ဟု (ေဟျဗဲ၊ ၁၁း၄)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။အာေဗလပူေဇာ္ေသာယဇ္ကို ဘုရားသခင္က လက္ခံၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျဖစ္သြားပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ကမၻာေလာကႀကီးထဲ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္သြားၿပီးမွသူ႔အား ကိုယ္ေတာ္က သိမ္းယူေတာ္မူပါသည္။ ဧေနာက္သည္ ေသျခင္းႏွင့္ မေတြ႔ရဘဲ ေကာင္းကင္ဝင္သြားပါသည္။

ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ြ႔ေ႔ေသာသူ
(ကမၻာ၊ ၆း)တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေနာဧကို ေတြ႔ရသည္။ ေနာဧသည္ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာသူျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။(ကမၻာ၊ ၆း၈) ထုိအခ်ိန္ကာလကဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာ သူရွိခဲ့လွ်င္ ယေန႔သာ၍ ရွိႏိုင္ပါသည္။ထုိအခ်ိန္က လူသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၾသတၱပၸအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ၾကသည္။ ထုိမွတဆင့္ ပညတ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီးယေန႔မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ၾကရပါသည္။ ၾသတၱပၸႏွင့္ဆက္ျခင္းက ေရဒီယို ဖြင့္၍ နားေထာင္သက့ဲသို႔ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူအား ထုိအခ်ိန္ကာလက ၾသတၱပၸ၌ အသိေပးေဖာ္ျပပါသည္။ ယေန႔တြင္မူ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကဲ့သို႔ ထင္ထင္ရွားရွားသိျမင္ႏိုင္သည္။ေနာဧႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္မွာ

''ေနာဧသည္ ေျဖာင့့္္မတ္ေသာသူ၊ူ၊ မိမိမိအိအမ်ိဳိဳး၌ စံုံုလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာ၏'(ကမၻာ၊ ၆း၉)''

ထုိအခါ ေျမႀကီးသည္ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ပုပ္စပ္လ်က္ရွိ၏''(ကမၻာ၊ ၆း၁၁)

ကမၻာႀကီးေပၚရွိလူမ်ားအလြန္ဆိုးေနၾကခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္
သြားလာေသာသူရွိပါသည္။ ဆိုးေနေသာသူမ်ားၾကား၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာေသာေနာဧကို ဘုရားသခင္စကားေျပာပါသည္။ ေနာဧသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔ သာမညလူသာျဖစ္ပါသည္။ ေနာဧအား ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္တကြ လူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးမည္ဟု အသိေပးပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ကမၻာႀကီးထဲ၌ေနာဧအသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ သေဘၤာေဆာက္ဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ လူတို႔ကိုလည္း ကမၻာႀကီးကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း သတိေပးေစပါသည္။ လူတို႔က မယံုၾကည္ၾကပါ။ ေနာဧအား အ႐ူးဟုဆိုၾကသည္။သူတို႔ မ်က္ေစ့ႏွင့္ၾကည့္၍ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ စဥ္းစားပါက ေတာင္ေပၚ၌သေဘၤာေဆာက္ျခင္းသည္ ဘုရားေစခိုင္းျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ေရလႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာဧႏွင့္ဇနီး သားသံုးေယာက္ႏွင့္ ေခြၽးမသံုးေယာက္တို႔သာ သေဘၤာထဲသို႔ဝင္ၾကသျဖင့္ အသက္ရွင္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ေနာဧအခ်ိန္ကာလၿပီးေနာက္ (ကမၻာ၊ ၁၂)တြင္ ဘုရားသခင္က ေလာကႀကီးထဲမွ အာျဗံကို နာမည္ႏွင့္ေခၚ၍ ဆက္သြယ္မႈျပဳပါသည္။ ထုိသို႔ေခၚျခင္းမွာသူ၏ျပည္၊ သူ၏အမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားထဲမွ ထြက္ၿပီး ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျပလတၱံ႔ေသာျပည္သို႔ သြားေစဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူယေန႔အသင္းေတာ္ကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လမ္းျပေနပါသည္။ၿပီးမွ သင့္အား လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေစမည္ဟု အာျဗံအား ဘုရားသခင္က ကတိ
ေပးပါသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ အာျဗံ၌ကေလး မရွိပါ။ ထုိသို႔ကေလးမရွိဘဲၾကာျမင့္စြာ ခရီးသြားေနရင္းႏွင့္ သားမရွိဘဲ သြားေနရ၍ အာျဗံစိတ္ပ်က္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီးေပၚ၌လူမ်ိဳးႀကီး ျဖစ္ဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္တိုင္း
ကိုယ္ေတာ္က စကားေျပာပါသည္။မည္သို႔စကားေျပာပါသနည္း။ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုအားျဖင့္၄င္း၊ အသံေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ အလင္းေတာ္အားျဖင့္၄င္း စကားေျပာပါသည္။ (ကမၻာ၊၂၈)တြင္ ယာကုပ္သည္ အစ္ကို၏ရန္ကို ေၾကာက္၍ ဦးရီးေတာ္လာဗန္ထံသို႔ ေျပးရာတြင္ လမ္း၌ တစ္ညအိပ္စဥ္ အိပ္မက္႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ရပါသည္။ ေျမႀကီးေပၚ၌ ေလွခါးေထာင္လ်က္ရွိၿပီး မိုဃ္းေကာင္းကင္တိုင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေလွခါး၌ေကာင္းကင္တမန္တို႔က တက္ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ထာဝရဘုရားသည္ ေလွခါးထိပ္၌ ရပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ယာကုပ္အား ငါသည္ သင္၏အဘအာျဗဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇက္၏ဘုရားတည္းဟူေသာထာဝရဘုရားျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤသို႔ဘုရားသခင္ဆက္သြယ္ျခင္းခံရသူသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ဧေသာသည္ လူမ်ိဳးႀကီး မဝင္ပါ။ ဘုရားေပးေသာသားဦးအရာကို အေရးမထား၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳၿပီး ဆာေလာင္မႈေၾကာင့္ သားဦးအရာကို ပဲဟင္းတစ္ခြက္ႏွင့္ေရာင္းစားပါသည္။ ယေန႔ ဘုရားသခင္ကို ဥေပကၡာျပဳလိုေသာသူမ်ားလည္း ရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလုိက္လိုေသာသူလည္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလိုက္သူက သက္ေသေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အာျဗံအား ဘုရားသခင္ကစကားေျပာပါသည္။ အာျဗံက ကေလးမရွိသျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္အိမ္၌ ဘြားေသာကြၽန္သည္ ကြၽႏ္ုပ္အေမြခံျဖစ္ရပါမည္လားဟု ေမးလွ်င္ ဤသူသည္
သင္၏အေမြခံမျဖစ္ရ၊ သင္၏ကိုယ္ထဲက ထြက္ေသာသူသည္ သင္၏အေမြခံျဖစ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ထုိသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း ၾကာျမင့္စြာ ကေလးမရသျဖင့္ ဇနီးအႀကံေပးသည့္အတိုင္း ကြၽန္မကို သိမ္းယူပါသည္။ ထုိသို႔သိမ္းယူသျဖင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးလာၿပီး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ပဋိညာဥ္ႏွင့္ရေသာသား မဟုတ္ပါ။ဘုရားသခင္၏အခြင့္ေတာ္အားျဖင့္ရေသာသားျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ေသာသူမူမ်ား

ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရေသာသားက အံ့ၾသဘြယ္လကၡဏာသက္ေသပါရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာျဗဟံသည္အသက္တစ္ရာျပည့္မွ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာသားကို ရပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ အာျဗဟံ၏ဇနီးစာရာသည္ အသက္ႀကီး၍ေသြးဆံုးၿပီး လူ႔အေနႏွင့္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခ်ိန္ေရာက္မွဣဇက္ကို ရပါသည္။ အာျဗဟံ၌ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သက္ေသက ေပၚလာပါသည္။ ထုိသို႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သက္ေသႏွင့္တကြ ေပၚလာေသာလူမ်ားထဲမွဆင္းသက္လာေသာသူမ်ားတြင္ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူ
က အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ အဘိမလက္အမည္ရွိတစ္ပါးအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္လည္း ပါလာပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ အားလံုးကို မေဖာ္ျပေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူအားလံုးသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ ဣသေရလလူမဟုတ္ၾကေသာ္လည္း လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ၾကသည္။ ယေန႔၌လည္း ခရစ္ယာန္မျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားႏွင့္ဆက္သြားေသာသူမ်ားရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ျဖစ္ေသာသူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ေသာသူမ်ား၏အသက္တာ၌ အံ့ၾသဘြယ္
ျဖစ္ပါသည္။ (ကမၻာ၊ ၁၇)တြင္ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံအား ဂတိေတာ္ႏွင့္အညီ ရေသာသားကို ေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေတာ္ေပးပါသည္။ထုိသားသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဣရွေမလကိုလည္း ဘုရားသခင္ကေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဂတိေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသားသည္လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ မျဖစ္ပါ။ (ထြ၊ ၁၂)ေရာက္လာသည့္အခါ ေမာေရွႏွင့္ဘုရားသခင္စကားေျပာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေမာေရွအား ဘုရားသခင္က သင့္အား အဲဂုတၱဳျပည္မွ ဣသေရလလူတို႔ကို ႏႈတ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဖာေရာဘုရင္ထံသို႔ ေစလႊတ္မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိအခါ ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဣသေရလလူတို႔ရွိရာသို႔ေရာက္၍ သင္တို႔ဘိုးေဘးမ်ား၏ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကို သင္တို႔ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္ၿပီဟုဆိုလွ်င္ သူတို႔က ထုိဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကား အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးလွ်င္အကြၽႏ္ုပ္အဘယ္သို႔ ျပန္ေျပာရမည္နည္းဟု ဘုရားသခင္အား ေမးေလွ်ာက္ပါသည္။ ေမာေရွသည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ လူသတ္မႈႏွင့္ ထြက္ေျပးလာေသာသူျဖစ္၍ သူတို႔ႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနပါသည္။တဖန္ေမာေရွက ကြၽႏ္ုပ္သည္ စကားအေသာသူျဖစ္သည္ဟု ဆိုျပန္လွ်င္သင္၏အစ္ကိုအာ႐ုန္ကို သင္၏ကိုယ္စားစကားေျပာေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိသူတို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေမာေရွႏွင့္ အာ႐ုန္ၿပီးေနာက္ ေယာ႐ႈ၊ ကာလက္တို႔သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္ ျဖစ္သည္။ က်န္လူအမ်ားက အေရအတြက္အားျဖင့္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း လူအမ်ားႀကီးဝင္သာျဖစ္ၾကသည္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္သူမ်ားကိုဘုရားသခင္က တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါသည္။ က်န္လူမ်ားကို ဘုရားသခင္က မဆက္၍လား။ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွလံုးသားက ဘုရားသခင္ႏွင့္ မဆက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူသည္ ဦးေႏွာက္အသိႏွင့္ သြားေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ထုိသူႏွင့္ ဘုရားသခင္ဆက္၍ မရပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ထုိအတိုင္း သက္ေသေဖာ္ျပပါသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးက ထုိသို႔ေသာသူမ်ားသည္ မ်က္ေစ့ႏွင့္မျမင္၊နားျဖင့္မၾကား၊ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ မခံစားတတ္ေသးေသာသူမ်ားဟု ဆိုပါသည္။ (၁ေကာ၊ ၂း၉-၁ဝ)

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ သြားလာေသာသူမ်ားသည္ သင္ထားေသာအရာကို နားလည္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ထားေသာနက္နဲမႈကိုနားမလည္ပါ။ ဘုရားကိုခ်စ္၍ ႏွလံုးႏွင့္သြားလာေသာသူကို ဘုရားသခင္က ေဖာ္ျပပါသည္။တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုသည္လည္းဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပမႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တမန္ေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္အတူပါရွိွိ၍

ထုိမွတဆင့္ ပင္ေတကုေတၱေန႔ ေရာက္လာေသာအခါ အ့ံၾသဘြယ္ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ႏွင့္ျပဳေသာအမႈကို ေတြ႔ရသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို ခံရေသာလူစုက အသက္တာမ်ား ေျပာင္းလဲဖို႔ရန္ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကိုအစျပဳေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္လည္း မိမိတပည့္ေတာ္မ်ားအား သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ သြား၍ ငါ၏ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာသည့္အတြက္ ဧဝံေဂလိဆရာမ်ားသည္ ေလာကုတၱရာ၌ ေရႊတည္းဟူေသာထာဝရတည္ေသာအက်ိဳးကို ရမည္ျဖစ္သည္။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာသူမ်ားသည္ ထာဝရကာလ၌ ဧဝံေဂလိဆရာတို႔အတြက္ ေရႊျဖစ္ပါသည္။

''တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ထြက္သြား၍ ဘုရားသခင္သည္မစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊သူတို႔၌ျဖစ္ေသာနိမိတ္လကၡဏာအားျဖင့့္္ ႏႈတႈတ္က္ကပတ္တ္တရားေတာ္ကို တည္ေစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌တရားေဟာၾက၏''(မာ၊ ၁၆း၂ဝ)

တပည့္ေတာ္တို႔ထြက္သြားၿပီး ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာသည့္အခါ သခင္ဘုရား၏မစျခင္းသက္ေသပါေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ဧဝံေဂလိတရားကို သင္ေပးၿပီးပါဝင္၍ လႊတ္လိုက္ပါက ေငြျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘ႑ာ၌ ေရႊ၊ ေငြႏွင့္ေက်ာက္ေကာင္းဟူ၍ ရွိပါသည္။ ေငြသည္လည္း မီးမေလာင္ပါ။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းအမႈ၌ ဘုရားသခင္အတူပါရွိသည့္အခါ နိမိလကၡဏာျဖစ္၍ အ့ံၾသဘြယ္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းသက္ေသကို ေတြ႔ရပါသည္။ (တမန္၊၁၁း၁၉-၂၁)တြင္ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သေတဖန္၏အမႈေၾကာင့္ ညဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရသျဖင့္ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားသြားၾကၿပီးကုပ႐ု၊ အႏိၱအုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္သြားကာဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကပါသည္။ ေရႊျဖစ္ဖို႔မလုပ္ဘဲ တစ္ေနရာတည္း၌ ေနၾကသျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို ဖိအားေပး၍ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲလြင့္သြားေစပါသည္။

''ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္သည္ ထုိသူတို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္၍ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲၾက၏''(တ၊ ၁၁း၂၁)

ဧဝံေဂလိလုပ္ေသာသူတို႔၏အေပၚ၌ အၿမဲတေစဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္ရွိပါသည္။ အခစားလုပ္ေသာသူတို႔၌ မရွိပါ။ ေစတနာႏွင့္လုပ္ေသာသူ၊ ေမတၱာႏွင့္လုပ္ေသာသူတို႔အေပၚ၌ သခင္ဘုရား၏လက္ေတာ္အစဥ္ရွိပါသည္။ ထုိသို႔ရွိသျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယုံၾကည္၍ ေျပာင္းလဲလာၾကပါသည္။ ယေန႔ဧဝံေဂလိေဟာဖို႔ရန္ ကမၻာ့သာသနာျပဳအဖြဲ႕မ်ားက ရက္သတ္မွတ္၍ တြန္းအားေပးၾကသည္။ ဘုရားသခင္ ကမူ ေန႔တိုင္း ဧဝံေဂလိေဟာၾကဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔က လူမ်ိဳးႀကီးဝင္လား၊ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔ လူအမ်ားႀကီးဝင္လား၊ ဣသေရလလူတို႔ကဲ့သို႔လူအမ်ားႀကီးဝင္ျဖစ္ပါက အခမဲ့ရေသာဘုရားသားသမီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကေပမည္။ ဘုရားသခင္သားသမီးျဖစ္ရျခင္းက အခမဲ့ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာအားျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔ေရႊေရာက္ပါသလား၊ ေငြ ေရာက္ေနပါသလား။ ေကာင္းကင္သို႔ ေငြေရာက္လုိပါက ဧဝံေဂလိအတြက္ပ့ံပိုးၾကပါ။ ဆုေတာင္းၾကပါ။ ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊပို႔လိုပါက ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံၾကပါ။ သက္ေသခံခိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာေျပာခိုင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာဧဝံေဂလိသည္ စာကိုဖတ္ၿပီး၊ က်က္ၿပီးေဟာခိုင္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ အသက္တာ၌ ကိုယ္ေတြ႔ခံစားရေသာသက္ေသ၊ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို တဆင့္ျပန္၍ေျပာျပျခင္း၊သက္ေသခံျခင္းသည္သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဧဝံေဂလိတရားက အျပစ္သားတိုင္းအတြက္ ေကာင္းေသာသတင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္ရွိေနေသာသူသည္ ေသလွ်င္ ငရဲက်မွာေသျခာပါသည္။ ဘာသာတိုင္းကိုေလ့လာဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ မေကာင္းမႈျပဳေသာသူဘယ္တစ္ေယာက္မွ်ေကာင္းေသာေနရာသို႔မေရာက္ႏိုင္ပါ။

မိမိတို႔မေကာင္းတာ မလုပ္ပါဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုေနၾကေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုးက အပါယ္ေၾကာက္ေနပါကမေကာင္းတာလုပ္ထား၍ျဖစ္သည္။အျပစ္ရွိေန၍ျဖစ္ပါသည္။ အေၾ<ြကးမရွိပါက အေၾကြးရွင္ကို ေၾကာက္စရာမရွိပါ။ အေၾကြးရွိပါက အေၾကြးရွင္၏အသံကို ၾကားယံုႏွင့္ပင္ ပုန္းေနရပါသည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းကို ေၾကာက္ေနၾကရပါသည္။ ထုိအေျခမွ လြတ္ႏိုင္မည့္သတင္းက သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုမခံရ၊ သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးျဖစ္သည္။ (ေယာ၊၃း၁၈)(ဂလာ၊၃း၂၆) ဣသေရလလူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သက္ေသကိုထူဖို႔ ဘုရားသခင္၏လူျဖစ္ခြင့္သာရၾကသည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾကရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္သို႔ ဝင္ခြင့္ရၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေကာင္းကင္သို႔ မည္သည့္အရာပို႔ၾကမည္နည္းး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေလာက၌ ပိုင္ဆိုင္သမွ်တိုက္၊ အ္ိမ္၊ ကား၊ေရႊ၊ ေငြပစၥည္းဥစၥာအားလံုးတို႔သည္တစ္ေန႔ ေလာကမွ ထြက္ခြာသြားေသာအခါ က်န္ရစ္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။

ဧဝံေဂလိအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ပါဝင္ခဲ့သမွ်မက်န္ခဲ့ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာေျပာင္းလဲၿပီး ခင္ပြန္း၊ ဇနီးမေျပာင္းလဲေသးပါက၊ သူတို႔ငရဲသြားရမည့္အေရးစဥ္းစားၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ၾကပါရဲ႕လား၊ အမွန္ခ်စ္ပါက အိပ္ေပ်ာ္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ မခ်စ္ပါက ဒီေလာက္ဆိုးေသာသူ ငရဲသြားတာေတာင္နည္းေသးတယ္ဟု ဆိုၾကေပမည္။ သတင္းေကာင္းက လူတိုင္းၾကား၍ ခံစားဖို႔ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ေဝစာေဝျခင္းအားျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ယေန႔ မေျပာင္းလဲလွ်င္လည္း တစ္ေန႔ေျပာင္းလဲလာဖို႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲတိုင္း ေကာင္းကင္သို႔ ေရႊမႈန္ကေလးမ်ားပို႔ထားျခင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းကင္သို႔ ေရာက္သြားသည့္အခါ မ်ားစြာေသာဆုလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္ကို ဆင္ျခင္၍ အားထုတ္လ်က္ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ရန္ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။


နာမေတာ္ျမတ္၌
ညီအစ္ကိုၾကီး Dr. တင္ေမာင္ထြန္း (Rev)

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

ကိုေဇာက္ထိုးတစ္ေယာက္ ဘီယာကေလးေသာက္အျပီး ယုိင္တိယိုင္တိုင္ ျပန္အလာ၊ ေဂ်ာ္နသန္ႏိွပ္ျခင္း အသင္းေတာ္မွ ဆရာ မ်က္ျပဴးႏွင့္ လမ္း၌ ပက္ပင္းတိုးမိေတာ့သည္။ ကမန္းကတန္း လမ္းေၾကာင္းလြဲရန္ ၾကိဳးစားေသာ္လည္း ေနာက္က်ေခ်ျပီ။ ဆရာမ်က္ျပဴးက ေရွ ့မွပိတ္ရပ္လ်က္

မ်က္ျပဴး။။ ”ကို ေဇာက္ထိုး၊ ဘယ္လိုျဖစ္လာတာလဲ အတင္းေထာက္ တစ္ေယာက္လုပ္ေနျပီးေတာ့ လူျမင္လို ့မေကာင္းပါဘူး။ ဘုရား လည္းမၾကိဳက္ဘူး။”
ေဇာက္ထိုး။ ။”အတင္းေထာက္ မဟုတ္ပါဘူး ဆရာရယ္၊ အသင္းေထာက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ ေနာ္မယ္(လ္) ပါပဲ။ဘာမ်ား မွားေနလို ့လဲ။”
မ်က္ျပဴး။ ။”ဒီေလာက္ မ်က္ႏွာၾကီး နီျပီး ယိုင္တိယိုင္ထိုးျဖစ္ေနတာ ဘာမွမျဖစ္ဘူးဆိုတာ ဘယ္ဟုတ္ပါ့မလဲ။ ေျပာေတာ့ ဘြန္းအဂင္းဆို။”

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

 


JOB seekers Journal Vol.2,No.52

ဒီတစ္ပတ္ ဆရာေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စုိး (ေဘာဂေဗဒ)တုိ႔ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား Regional Business Seminar ေဟာေျပာပြဲက ျပန္လာၿပီး ေလယာဥ္ေပၚက ဆင္းဆင္းခ်င္း စာေရးသူ၏ လက္ကုိင္ဖုန္းျမည္ လာ၍ ေကာက္ကုိင္လုိက္ေတာ့ ...
“ကၽြန္မတုိ႔က အင္းစိန္ MIT ဓမၼတကၠသုိလ္ကပါ။ ဆရာ့ကုိကၽြန္မတို႔ေက်ာင္း မွာ စာေပေဟာေျပာပြဲ ဖိတ္ခ်င္လုိ႔ပါ”ဟုေျပာလာသည္။

စာေရးသူ အေနျဖင့္လည္း ဇူလုိင္လဆန္းက ေတာ္၀င္စင္တာတြင္ စာေရးသူရဲ႕ Myanmar's Land သင္တန္းေက်ာင္း Myanmar's Land ဖြင့္လွစ္ေရးအတြက္ အလုပ္႐ႈပ္ေန ေပမဲ့ ဓမၼတကၠသုိလ္ (MIT) ျဖစ္ေန၍ သြား ေရာက္ေဟာေျပာေပးျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဟာေျပာမည့္ ေခါင္းစဥ္ကုိေတာ့ ...

“လူငယ္ႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ”
ဟု ေပးလိုက္သည္။

ေဟာေျပာမည့္ေန႔ ဓမၼတကၠသုိလ္ကုိ ေရာက္ေတာ့ လူငယ္ပရိသတ္ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိေတြ႕၍ အားတက္ရသည္။ ဒီေဟာေျပာပြဲက စာေပ ေဟာေျပာ ပြဲလုိ႔ ဆုိေပမဲ့ တကၠသုိလ္ျဖစ္တာမုိ႔ Projector လည္း ရွိတာနဲ႔ စာေရးသူလည္း ပါ၀ါပြဳိင့္ ဆလုိက္႐ႈိးသုံးကာ Seminar ပုံစံ ေဟာေျပာျဖစ္ခဲ့သည္။

တကယ္ေတာ့ စာေပေဟာေျပာပြဲပုံစံေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ Seminar ပုံစံ ဆလုိက္႐ႈိးသုံး၍ ေဟာေျပာျခင္းပုံစံက မတူလွ။ စာေပေဟာေျပာပြဲပုံစံ အလြတ္သေဘာ ေဟာေျပာျခင္းက ပုိ၍လြတ္လပ္မႈရွိသည္။ Seminar ပုံစံ ဆလုိက္႐ႈိးအသုံးျပဳ ၍ ေဟာေျပာျခင္းက မိမိကုိယ္ကုိ ကန္႔သတ္လုိက္ ရာက်သည္။ ဆလုိက္႐ႈိးမ်ားျဖင့္ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိေဟာေျပာ မည့္အေၾကာင္းအရာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ပရိသတ္ကုိခ်ျပလုိက္သလုိ ျဖစ္သည့္ အျပင္ ယင္းဆလုိက္႐ႈိးမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေဘာင္၀င္ေအာင္ ေဟာေျပာရမည္ ဆုိ သည့္စိတ္ကလည္း ေဟာေျပာသူကုိ ၀န္ထုပ္ ၀န္ပုိးႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သြားေစသည္။ စာေပေဟာ ေျပာပြဲပုံစံ အလြတ္ေဟာေျပာျခင္းက စည္းေဘာင္ ကန္႔သတ္ မထား၍ ပုိမုိလြတ္လပ္ေပါ့ပါးသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

ေဟာေျပာပြဲတြင္ေတာ့ လူငယ္မ်ားစြန္႔ဦး တီထြင္ၿပီး ဘ၀ကုိႀကိဳးစားအား ထုတ္ ေအာင္ျမင္ခ်င္စိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေအာင္ အဓိကထား ေဟာေျပာျဖစ္ ခဲ့သည္။ ေရွးဦးစြာ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ ဆုိသည္မွာ ပုိက္ဆံရွာသည့္ စီးပြားေရးသက္ သက္မဟုတ္ဘဲ လူေတြကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ ကူညီ လုပ္ကုိင္ရမည္ဆုိသည္ကုိ စြန္႔စားတီထြင္ လုပ္ ကုိင္ရသည့္ စီးပြားေရးျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပရသည္။ ကနဦးမိတ္ဆက္ ေဟာေျပာအၿပီးမွာ ေတာ့ နားေထာင္ေနသည့္ ပရိသတ္ေတြ အေနျဖင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈအေပၚမွာ အနည္းငယ္ စိတ္၀င္စားလာသည္ ကုိ ေတြ႕ရသည္။

စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္း ဆုိသည္မွာ Apple, Facebook စသည့္ ဧရာမလုပ္ငန္းႀကီး မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မွမဟုတ္ပါ။ အဆုိေတာ္ တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ သီခ်င္းပုံစံ အသစ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး၊ သီဆုိဟန္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး၊ တင္ဆက္ပုံ တစ္မ်ဳိး မ်ဳိးကုိ စြန္႔ဦးတီထြင္ၿပီး ေအာင္ျမင္လာ ျခင္းမ်ဳိး၊ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ေရးဟန္အသစ္တစ္မ်ဳိး၊ တင္ျပပုံအသစ္တစ္မ်ဳိး မ်ဳိးကုိ ဆန္းသစ္တီထြင္ၿပီး ေအာင္ျမင္လာျခင္း မ်ဳိးကုိလည္း စြန္႔ဦးတီထြင္မႈဟု သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ အဓိကက လူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မိမိ၏ ဘ၀ကုိ စြန္႔ဦး တီထြင္ၿပီး မည္သူမဆုိ ေအာင္ ျမင္ႏုိင္သည္ဆုိေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

စြန္႔ဦးတီထြင္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေရး အတြက္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရမည့္ ၀ိေသသလကၡဏာ ၆ ခ်က္ရွိသည္။ ယင္း ၆ ခ်က္မွာ-
(၁) အနာဂတ္ ျမင္ကြင္းက်ယ္ ရွိရမည္။
(၂) စြမ္းအင္ျပည့္ၿဖိဳး တက္ႂကြဖ်တ္လတ္ရမည္။
(၃) ေအာင္ျမင္လုိစိတ္ ျပင္းထန္ရမည္။
(၄) အ႐ႈံးမ်ားကုိ သည္းခံႏုိင္ရမည္။ (ခုနစ္ခါလဲရင္ ရွစ္ခါထႏုိင္ရမည္။)
(၅) တီထြင္ဖန္တီးလုိစိတ္ ရွိရမည္ (၀ါ) တီထြင္ဖန္တီးႏုိင္ရမည္။
(၆) မေသမခ်ာ မေရရာမႈမ်ားကုိ သည္းခံႏုိင္ရမည္။ 

စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ မိမိမွာ ဤ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံၿပီဆုိပါက မိမိ၏အိပ္မက္မ်ား ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခု (သုိ႔မဟုတ္) မိမိဗီဇ၀ါသနာပါရာကုိ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ မိမိ၏ အိပ္မက္မ်ား လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေပၚ လာေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရာ၌ စာေရးသူတုိ႔ မျဖစ္မေနအသုံးျပဳရမည့္ ရင္းျမစ္ (Resource) ၄ မ်ဳိး ရွိသည္။ ယင္းရင္းျမစ္ ၄ မ်ဳိးမွာ-
(၁) ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ား (Physical Resources)
(၂) ေငြေၾကးရင္းျမစ္မ်ား (Financial Resources)
(၃) လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား (Human Resources)
(၄) အသိၪဏ္ဆုိင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ား (Intellectual Resources)
တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

မိမိ၏စိတ္ကူးဥာဏ္မ်ားကုိ ေအာင္ ျမင္မႈအေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေအာင္ ယင္းရင္း ျမစ္မ်ားကုိ မိမိတုိ႔တြင္ ျပည့္စုံလာေအာင္ ျဖည့္ တင္းၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ ျဖည့္တင္းၿပီးပါက သင့္ရဲ႕စိတ္ကူး အိပ္မက္မ်ားကုိ စတင္၍ လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္ပါၿပီ။ ဤကမၻာေလာကႀကီးတြင္ စာေရးသူတို႔အေနျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ဳိးစုံျဖင့္ ၀န္းရံ ေနထုိင္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ သင့္ အေနျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာ ႐ုိးရွင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ သည္ႏွင့္အမွ် စြန္႔ဦးတီထြင္သူတစ္ဦး အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဓိကက သင့္ရဲ႕အေတြးအေခၚေတြ၊ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္ေတြသည္ ...

(၁) ႐ုိးရွင္းဖုိ႔၊
(၂) ဆြဲေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိဖုိ႔၊
(၃) ႏုပ်ဳိဆန္းသစ္ၿပီး ေခတ္ႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီ 
ေထြျဖစ္ဖုိ႔သာ လုိအပ္ပါသည္။ ။
See you at the top!
လင္းသုိက္ၫြန္႔ (ျမန္မာ့ေျမ)

 

 

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

(ဆာ ၁၈း၂)

အို ..ထာ၀ရဘုရား၊ ကြ်န္ႏ္ုပ္၏ခြန္အားဗလ
ကိုယ္ေတာ္ကို ကြ်န္ဳပ္ခ်စ္ပါ၏
အို ..ထာ၀ရဘုရား၊ ကြ်န္ႏ္ုပ္၏ခြန္အားဗလ
ကိုယ္ေတာ္ကို ကြ်န္ဳပ္ခ်စ္ပါ၏

“ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏ေက်ာက္၊ ငါ၏ၿမိဳ႕႐ိုး၊

ငါ့ကို ကယ္လႊတ္ေသာသခင္ ငါ၏ဘုရား၊

ငါကိုးစားေသာအစြမ္းသတၱိ၊ ငါ၏အကြယ္အကာ၊

ငါ့ကိုကယ္တင္ေသာ ဦးခ်ဳိ၊

ငါ၏ရဲတိုက္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” (ဆာ ၁၈း၂)

http://www.youtube.com/watch?v=fc1l2rUKoos&list=PL96B4CA93443D7EE3

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)

ဆုေတာင္းရန္အခ်ိန္က်ၿပီက်ဴး။ ၆၇ တ၊ ၃း၁
Tis the Blessed Hour of Prayer 352

၁ ဆုေတာင္းရန္အခ်ိန္က်ၿပီ၊ စိတ္မ်ားႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိ၊
ကယ္တင္ရွင္မိတ္ေဆြနားမွာစည္းေဝးေနၾကသည္။
ယံုလ်က္ႏွင့္ထံေတာ္လာလွ်င္၊ ေဘးမ်ဳိးမ်ဳိးမွကြယ္ကာ၊
ေမာပန္းသူမ်ားၿငိမ္သက္သာ၊ ထုိမွာစိတ္ေပ်ာ္ေမြ႔ရာ။

ထပ္ဆိုရန္။
ဆုေတာင္းရန္ခ်ိန္သည္မဂၤလာရွိ၏။
ေမာပန္းသူမ်ားၿငိမ္သက္သာ၊ ထုိမွာစိတ္ေပ်ာ္ေမြ႔ရာ။

၂ ဆုေတာင္းရန္အခ်ိန္က်ၿပီ၊ ကယ္တင္ရွင္သည္လာမည္။
ၾကင္နာျခင္းကရုုဏာရိွ၊ ဆုေတာင္းသံနာမည္။
ဝန္ထုပ္မ်ားေျခေတာ္ရင္းမွာခ်ထားရန္မိန္႔ေသာခါ၊
ေမာပန္းသူမ်ားၿငိမ္သက္သာ၊ ထုိမွာစိတ္ေပ်ာ္ေမြ႔ရာ။


၃ ဆုေတာင္းရန္အခ်ိန္၌ပင္ယံုၾကည္ျခင္းအားႀကီးလွ်င္
ေတာင္းေသာဆုေက်းဇူးကုိပင္ရလိမ့္မည္အစဥ္။
ဝမ္းေျမာက္ျခင္းစံုလင္ေသာခါ၊ စိုးရိမ္ျခင္းမ်ားကင္းကြာ၊
ေမာပန္းသူမ်ားၿငိမ္သက္သာ၊ ထုိမွာစိတ္ေပ်ာ္ေမြ႔ရာ။

----


TIS THE BLESSED HOUR OF PRAYER
Words: Fan­ny Cros­by, 1880
Music: W. How­ard Doane

’Tis the blessèd hour of prayer, when our hearts lowly bend,
And we gather to Jesus, our Savior and Friend;
If we come to Him in faith, His protection to share,
What a balm for the weary, O how sweet to be there!

Refrain

Blessèd hour of prayer, blessèd hour of prayer,
What a balm for the weary, O how sweet to be there!

’Tis the blessèd hour of prayer, when the Savior draws near,
With a tender compassion His children to hear;
When He tells us we may cast at His feet every care,
What a balm for the weary, O how sweet to be there!

Refrain

’Tis the blessèd hour of prayer, when the tempted and tried
To the Savior Who loves them their sorrow confide;
With a sympathizing heart He removes every care;
What a balm for the weary, O how sweet to be there!

အလုိေတာ္ရွိရာျပဳေတာ္မူပါက်ဴး။ ၂၂၄ ေဟရွာ၊ ၂၉း၁၆
Have Thine own way, Lord 318

၁ အလုိေတာ္ရွိရာ၊ ျပဳေတာ္မူပါ။
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အုိးထိန္း၊ ကြၽႏု္ပ္အိုးေျမ၊
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ျမတ္အား၊ ေစာင့္ေနစဥ္ခါ၊
သေဘာေတာ္ရွိတုိင္း၊ ပံုသြင္းလုပ္ေပး။

၂ အလုိေတာ္ရွိရာ၊ ျပဳေတာ္မူပါ။
ယေန႔စံုစမ္း၍စစ္ေတာ္မူပါ။
ေရွ႔ေတာ္မွာႏွိမ့္ခ်၊ ဒူးေထာက္စဥ္ခါ၊
မိုးပြင့္ထက္ျဖဴေအာင္၊ ေဆးေတာ္မူပါ။

၃ အလုိေတာ္ရွိရာျပဳေတာ္မူပါ။
ဒုကၡေရာက္သည္ခါ၊ မေတာ္မူပါ။
တန္ခိုးေတာ္မဟာ၊ ကိုယ္ေတာ္၌သာ၊
တို႔ေတာ္မူၿပီးခါ၊ ခ်မ္းသာေပးပါ။

၄ အလုိေတာ္ရွိရာ၊ ျပဳေတာ္မူပါ။
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ျမတ္သာအုပ္စိုးမူပါ။
ဝိညာဥ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ျပည့္ေစၿပီးခါ၊
ခရစ္ေတာ္ဘုရား စိတ္တြင္ကိန္းပါ။
------

HAVE THINE OWN WAY, LORD
Words: Adelaide A. Poll­ard, 1907
Music: “Adelaide,” George C. Steb­bins, 1907


Have Thine own way, Lord! Have Thine own way!
Thou art the Potter, I am the clay.
Mold me and make me after Thy will,
While I am waiting, yielded and still.

Have Thine own way, Lord! Have Thine own way!
Search me and try me, Master, today!
Whiter than snow, Lord, wash me just now,
As in Thy presence humbly I bow.

Have Thine own way, Lord! Have Thine own way!
Wounded and weary, help me, I pray!
Power, all power, surely is Thine!
Touch me and heal me, Savior divine.

Have Thine own way, Lord! Have Thine own way!
Hold o’er my being absolute sway!
Fill with Thy Spirit ’till all shall see
Christ only, always, living in me.

လမ္းတေရွာက္လံုးက်ဴး။ ၂၅၄ တရား၊ ၃၂း၁၂
All the way 209

ထာဝရဘုရားတပါးတည္းသာလွ်င္ေဆာင္သြားေတာ္မူ၏။

၁ ကယ္တင္ရွင္ငါ့ကိုလမ္းျပသည္၊
ဘယ္ေတာ့တရန္ရွိသနည္း။
ငါ့ကုိလမ္းျပေတာ္မူရွင္အား
ဤဘဝအသက္ရွင္သည္တြင္၊
စံုစမ္းျခင္းမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ပင္
ဖိစီးႏွိပ္စက္လာေသာအခါ၊
ကုိယ္ေတာ္စီရင္တုိင္းျဖစ္ပါ။

၂ ကယ္တင္ရွင္ငါ့ကုိလမ္းျပစဥ္၊
ေထာက္မအားေပးလ်က္ႏွင့္ပင္။
စံုစမ္းျခင္းကုိခံႏုိင္ဘုိ႔ရာ၊
ေကြၽးေတာ္မူအသက္မုန္႔မွာ။
ခြန္အားျပည့္လ်က္ ေမာပန္းျခင္းကင္း။
ေသာက္လ်က္ေနသက္စမ္းေရတြင္း၊
ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔မွထြက္စီးေလ၊
ဝမ္းေျမာက္ျခင္းစမ္းေရျမင္ေပ။


၃ ကယ္တင္ရွင္ငါ့ကုိလမ္းျပသည္။
ကုိယ္ေတာ္ခ်စ္ျခင္းအံ့ဘြယ္တည္း။
ထက္အဘအိမ္ေတာ္တြင္ၿငိမ္းစြာ၊
ေနစိမ့္ငွါဂတိေတာ္ထား။
ကြၽႏု္ပ္ဝိညာဥ္အေတာင္ျဖန္႔လ်က္
ထြန္းေတာက္ေကာင္းကင္သို႔ပ်ံတက္၊
ထုိအခါစဥ္သီခ်င္းဆိုမည္။
ေယရွုငါ့ကုိလမ္းျပၿပီ။

------
ALL THE WAY MY SAVIOR LEADS ME
Words: Fanny Crosby
Music: Ro­bert Low­ry

All the way my Savior leads me

What have I to ask beside?
Can I doubt His tender mercy,
Who through life has been my Guide?
Heav’nly peace, divinest comfort,
Here by faith in Him to dwell!
For I know, whate’er befall me,
Jesus doeth all things well;
For I know, whate’er befall me,
Jesus doeth all things well.

All the way my Savior leads me
Cheers each winding path I tread,
Gives me grace for every trial,
Feeds me with the living Bread.
Though my weary steps may falter
And my soul athirst may be,
Gushing from the Rock before me,
Lo! A spring of joy I see;
Gushing from the Rock before me,
Lo! A spring of joy I see.

All the way my Savior leads me
O the fullness of His love!
Perfect rest to me is promised
In my Father’s house above.
When my spirit, clothed immortal,
Wings its flight to realms of day
This my song through endless ages:
Jesus led me all the way;
This my song through endless ages:
Jesus led me all the way.

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)


Come, now is the time to worship
Come now is the time to give your heart
Come just as you are to worship
Come just as you are before your God   Come

One day every tongue will confess You are God
One day every knee will bow
Still the greatest treasure remains for those
Who gladly choose you now