မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Sunday, Sep 21st

Last update07:15:45 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

E-mail Print PDFဘီလီဂေရဟမ္
ျမန္မာဘာသာျပန္၊  တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႔ခ်ိေနပါတယ္။ပထမစာအုပ္

မာတိက (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၉) ရွိပါတယ္။
အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) လက္လွမ္းမွိေသာ ေဟာေျပာခ်က္ (၁၀)ခုကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ အတိက္အျဖစ္ပ်က္မ်ားတမ္းတျခင္းထက္ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ "လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္" ၂ေကာ ၅း၁၇ က်မ္းပိုဒ္၊
၁။ အေဖၚမဲ့ျခင္း Loneliness
၂။ သခင္ေယရႈ-အဆံုးစြန္ဆံုးေသာအေျဖ Jesus; The Ultimate Solution
၃။ မိမိကိုယ္ကို အသံုး၀င္မည့္သူ ျဖစ္လာေစမည့္ ေသာ့သံုးေခ်ာင္း Three Keys to Usefulness
၄။ ႏွလံုးသားကို ေႏြးေထြးေစေသာ ဘုရားသခင္၏မီး God's Heart Warming Fire
၅။ အသက္တာကို အစမွ တဖန္ စတင္ျခင္း Starting Life Over
၆။ လိင္၊ အာဏာ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ ရုပ္၀ါဒ Sex, Power, Riches and Materialism
၇။ ေတာင္ေပၚ၌သြားေျပာပါ Go tell it on the Mountain
၈။ ဤေလာက၏ေမွ်ာ္လင့္ရာေယရႈ Jesus - the hope of the world
၉။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ရေသာတန္ခိုး Power when you prayer
၁၀။ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း The only way

 

ဒုတိယစာအုပ္

မာတိကာ (စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၇) ရွိပါတယ္။
၁။ အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သတင္းစာထဲ ေမြးကင္းစကေလး ၃၄၈ေလာင္း ထုတ္ထားတာေတြ႔တဲ့သတင္း၊ ရင္နင့္စရာေကာင္းသည္မွာ ေမြးဖြားခါစ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ထားမႈ မက်ဴးလြန္ရန္။ ဤစာအုပ္ငယ္အားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ာကို ရင့္က်က္ၾကီးထြားလာေစရန္ "ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာ ဤသူငယ္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အၾကင္သူသည္ မွားယြင္းေစ၏။ ထိုသူသည္ လည္ပင္း၌ ၾကိတ္ဆံုေက်ာက္ကို ဆြဲ၍ နက္နဲေသာပင္လယ္၌ နစ္ျမဳပ္ျခင္းကို ခ့ရလွ်င္ အေနသာ၍ေကာင္း၏" မသဲ ၁၈း၆
၂။ ကယ္တင္ျခင္း
၃။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရမႈ
၄။ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္
၅။ သမၼာက်မ္းစာ
၆။ ဆုေတာင္းျခင္း
၇။ သန႔္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္
၈။ ခရစ္ယာန္သက္ေသခံ
၉။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လုပ္ငန္းေတာ္
၁၀။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္း
၁၁။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း
၁၂။ နာခံျခင္း
၁၃။ အသင္းေတာ္
၁၄။ စာတန္၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္သူ
၁၅။ စံုစမ္းေနာက္ရွက္ျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
၁၆။ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း
၁၇။ ဆုေတာင္းျခင္းကို တားဆီးေသာအရာမ်ား
၁၈။ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း
၁၉။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းျပညြန္ၾကားျခင္း
၂၀။ အခက္အခဲ၊ ေဘးဒုကၡ
၂၁။ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆံုးမပဲျပင္ျခင္း
၂၂။ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း
၂၃။ ရက္ေရာစြာေပးလႈျခင္း
၂၄။ ဘုရားသခင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
၂၅။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
၂၆။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
၂၇။ ရိုးသားျခင္း
၂၈။ စိတ္ႏွလံုး
၂၉။ လွ်ာ
၃၀။ သူ႔တပါးကို ခြင့္လႊတ္ျခင္း
၃၁။ မွန္ကန္ေသာ ရႈျမင္မႈ

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
အမွတ္(၂၀၉) ေအာင္သုခလမ္း (၉)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ဖုန္း - ၆၆၃၀၉၁၊ ၉၀၈၆၁၂၆၉၄
Ph +95 1 663091, Mobile: +95 908612694  BGEA@202010

Hits: 951
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

လီစူးမိုးကုတ္ေလာပန္ ဦးေအာင္သိန္း သက္ေသခံခ်က္

ငယ္စဥ္က ၁၇ႏွစ္အရြယ္မွာ ေသျပီလို႕ အေလာင္းထားတဲ့ေနရာမွာ ထားစဥ္ ငိုခဲ့ရသည္။ ဆုေတာင္းေပးသူ ဆရာၾကီးက လာေခၚျပီး၊ မေသပဲ ျပန္လာႏိုင္ခဲ့သည္။
အိမ္ေထာင္က်စဥ္ ဇနီးသည္က သင္းေထာက္၏သမီး ယံုၾကည္သူ၊ ဦးေအာင္သိန္းက နတ္စားဘာသာျဖစ္သည္။ မိဘ ၂ဖက္စလံုးက သေဘာမတူခဲ့ၾကပါ။ ေမြးလာေသာ ကေလးကို ႏွစ္ျခင္းခံျပီး မိမိလည္း ႏွစ္ျခင္းခံခဲ့သည္။ ကေလးလည္း ေသးသြားျပီးေနာက္မွာ၊ ေသသည့္တိုင္ေအာင္ ဘုရားကိုသစၥာရွိမယ္ ဆံုးျဖတ္တယ္။ နတ္စားေဆြမ်ိဳးမ်ားက နတ္စားျပန္လုပ္ရန္ လာေခၚေသာ္လည္း ျငင္းပယ္လိုက္သည္။ နွစ္ျခင္းလဲခံျပီးျပီ၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားရန္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႕ လီစူးေဆြမ်ိဳးမ်ားမွာ မိုးကုတ္ျမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ေပါင္း၃၀၀ေက်ာ္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကျပီျဖစ္သည္။ နတ္စားမလုပ္ေတာ့ခ်ိန္ စီးပြားအခက္ခဲမ်ား ရွိျပီး၊ ၂က်ပ္ခြဲသာ ေငြေၾကးရွိသည္။ ဝက္ေခါင္းတစ္ခု ၂က်ပ္တစ္မတ္ႏွင့္ဝယ္ျပီး လူမ်ားကို ေကြ်းေမြးသည္။

ေထာင္၂ခါက်ခဲ့သည္။

ပထမအၾကိမ္တြင္ ျမစ္ၾကီးနား၊ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္းေဆာက္ခ်ိန္၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ေနစဥ္ လာေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာက္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဖမ္းဆီးသည္။ ျမစ္ၾကီးနားအခ်ဳပ္၊ ေထာင္၊ မႏၱေလးေထာင္၊ မိုးကုတ္ေထာင္မ်ားသို႕ေရႊ႕ေျပာင္းျပီး ေနာက္ဆံုး မိမိေက်ာက္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အား ေပးအပ္လိုက္ေသာအခါ လြတ္ျငိမ္းခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ အမႈလည္း ျပီးသြားပါသည္။

ေနာက္ပိုင္း မိုးကုတ္တြင္ လူ၃၅၀ခန္႕ကို ဘိန္း၊မူးရစ္ေဆး ျဖတ္ေပးသည့္လုပ္ငန္း၊ လူ၃၀၀ခန္႕ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ စာသင္ေက်ာင္း၊ မူၾကိဳ၊ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ လူမႈထူးခြ်န္ တတိယအဆင့္ဆုကို ေပးအပ္ခံရသည္။

ဒုတိယအၾကိမ္ ေက်ာက္လုပ္ငန္းျဖင့္၊ ေထာင္က်ျပန္သည္။ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ၁၀ႏွစ္၊ ၂လၾကာခဲ့သည္။ မိုးကုတ္ျမိဳ႕ေပၚသို႕ ေတာင္ေပၚလူမ်ားစြာ ေခၚလာ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ျမိဳ႕ခံမ်ားက မၾကိဳက္ၾက၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္မည္လား စိုးရိမ္မ်ားျဖင့္၊ ျပစ္မႈမရွိပဲ ဒုတိယအၾကိမ္ ေထာင္က်ခဲ့ရသည္။ ေထာင္က်ခ်ိန္တြင္ ဇနီးသည္တြင္ ေငြလည္းမရွိ၊ အတိုးေခ်းျပီး ၆ႏွစ္ေက်ာ္ရုန္းကန္ခဲ့ရသည္။ ညတိုင္း ဘုရားရွိခိုးသည္။ သား၂ေယာက္ႏွင့္ေခြ်းမမ်ားလည္း ေသဆံုးၾကသည္။ (မ်က္ရည္ျဖင့္)၊ ေယာကၤ်ားလည္း ေထာင္ထဲေရာက္၊ အားကိုးစရာလဲမရွိေတာ့ပါ။

ေထာင္ထဲတြင္ သမၼက်မ္းစာ မနက္၁၀ရြက္၊ ေန႕၁၀ရြက္၊ ည၁၀ရြက္ .. ေန႕စဥ္ အရြက္၃၀ဖတ္သည္။ ၂လမျပည္ခင္ တအုပ္လံုးျပီးသြားသည္။ အေဖၚအျဖစ္ ေခၚထားေသာ ေထာက္လွမ္းေရးမွ ထင္ရသူမ်ားႏွင့္အတူ က်မ္းစာဖတ္ခိုင္းသည္။ ၃လတစ္ၾကိမ္ လူသစ္လဲသည္။ ဗိုလ္မႈးဆိုသူမ်ားပင္လွ်င္ ငါ့ကိုတရားလာမေဟာနဲ႕ဟု ေျပာသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေထာင္ထဲေနစဥ္ ပြဲေတာ္မစားရသျဖင့္ ဆရာတစ္ပါး၊ ေရာက္ေစလိုသျဖင့္ ဆုေတာင္းရာ၊ ခ်င္းလူမ်ိဳး ဆရာတစ္ပါး ႏိုင္ငံျခားသို႕လူတစ္ဦးပို႕ေပးျခင္း (လူကုန္ကူးျခင္းျပစ္မႈ) ျဖင့္ ေထာင္ထဲေရာက္လာသည္။ ပြဲေတာ္ေပးသျဖင့္ ဆုေတာင္းျပည့္ခဲ့သည္။ စေကာပီယံ ကိုရန္ႏိုင္တို႕ႏွင့္လည္း ေတြ႕ျပီး၊ ေထာင္တြင္ အတူဆုေတာင္း၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳၾကသည္။

ဦးေအာင္သိန္း ၁၉၉၉ခုတြင္ ေထာင္က်သြားသည္။ ၁၂က ပုဒ္မျဖင့္ ရန္ကုန္သြားျပီး၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ လြတ္လမ္းရွာသည္။ မလြတ္ႏိုင္ဟု ဘယ္လိုမွလုပ္မရျဖစ္ခဲ့သည္။  ဇနီးျဖစ္သူက ကား၂စီး၊ ေပါင္မုန္႕ကားတစ္စီး၊ ရွိျပီး ေတာင္ေပၚမွ တိုက္မ်ားအားလံုးကို ဖ်က္သိမ္းရသည္။ ဇနီးသည္မွာ စိတ္ဓါတ္က်ျပီး ေသဖို႕အတြက္ ဘုရားသခင္ကို ေခၚေတာ္မူရန္ ဆုေတာင္းသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေယာကၤ်ားလည္း ေထာင္ထဲ၊ သားသမီးမ်ားကလည္း မလိမ္မာ၊ မူးရစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျပီး အိမ္ျပန္လာ၊ ေငြေတာင္းရန္၊ ပိုက္ဆံလည္းမရွိ၊ ၃လတိုင္ေအာင္ ဆုေတာင္းရသည္။ ထိုအခါ ေက်ာက္တစ္လံုး ရရွိျပီး ေရာင္းရေငြ ၁၄၀၀ ခန္႕ရရွိခဲ့သည္။ ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးခဲ့သည္။ အလုပ္တစ္ပတ္လုပ္၊ တစ္ပတ္ျပန္လာျပီး၊ ၁၅ရက္တစ္ခါ ရန္ကုန္ရွိ ခင္ပြန္းသည္ကို ေထာင္တြင္သြားေတြ႕သည္။ ေတြ႕တိုင္း ဇနီးျဖစ္သူက ငိုရသည္။

ဦးေအာင္သိန္းက စိတ္ဓါတ္လံုးဝမက်ပါ။ ဘုရားကိုလည္း အျပစ္မတင္ပါ။

ေထာင္ကျပန္ထြက္လာျပီးသည့္ေနာက္ စိတ္ေျပာင္းလိုက္သည္။ မူးရစ္ေဆးဝါးသံုးသျဖင့္ သား၂ေယာက္ေသဆံုးခဲ့သည္။ လူအမ်ားက ဒီေကာင္ ျပန္လာျပီး၊ ဘာမွလဲမရွိေတာ့ဘူး၊ သားေတြလည္း ေသကုန္ျပီ ..ဟု ေျပာၾကသည္။ ရန္ကုန္မွ အိမ္တစ္လံုးကို ေရာင္းခ်လိုက္ျပီး လမ္းခင္း၊ တံတားေဆာက္၊ စာသင္ေက်ာင္းေဆာက္သည္။ ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးလာသည္။ နံပါတ္(၁)မွာ ဘုရားပဲျဖစ္သည္။ ဘုရားေပးေသာ ေကာင္းၾကီးမ်ားကို မရွိဆင္းရဲသားမ်ားအား ေပးကမ္းရသည္။ လင္မယား၂ေယာက္ ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တစ္ခါမွ် စကားမမ်ားၾကပါ။

ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ခံယူခ်က္

အသက္ရွိစဥ္ ဘုရားက သံုးဖို႕ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႕အထိ လက္ထဲတြင္ ပိုက္ဆံမရွိေသာ္လည္း ေပးတာပါပဲ၊ လက္ရွိ ေက်ာက္မိုင္းမ်ား .. အစိုးရႏွင့္ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသြားေရာက္ျပီး၊ ေငြေၾကးေနာက္လိုက္ေနသူမ်ားအတြက္ သန္႕သန္႕ရွင္းရွင္းႏွင့္ ေငြရွာရန္၊ မ်ားမ်ားရွာ၊ ဘုရားပဲ တတ္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာလိုသည္။ ေငြမရွိေတာ့ဘူး ဟု မေျပာရန္၊ ေငြမလာေသးဖူး ဟု ခံယူရန္ျဖစ္သည္။ ဘုရားကို ေက်းဇူးတင္သည္။ အသက္ရွင္ခြင့္ေပးျခင္း၊ လႈဒါန္းခြင့္ေပးျခင္းမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္သည္။

ဇနီးသည္ကလည္း ဘုရားမၾကိဳက္တာ ဘာတစ္ခုမွ မလုပ္ခ်င္ေၾကာင္း၊ ခက္ခဲေသာကာလမ်ားတြင္ ဘုရားေက်ာင္း၊ ကြာယာသီခ်င္းမ်ား သြားေရာက္သီဆိုေနေၾကာင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းမွာရွိေနပါက စိတ္ညစ္မႈမရွိေၾကာင္း၊ ေျပာပါသည္။

အနာဂါတ္အတြက္၊ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္း ၈ခု ေဆာင္လိုပါသည္။ သားသမီး၊ေခြ်းမမ်ားကို အိမ္ေျမမ်ား ခြဲေဝမေပးပါ။ အားလံုး အတူေနထိုင္သည္။ ဦးေအာင္သိန္းသည္ အတန္းပညာ ၄တန္းသာ ေအာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပညာေရးကို အထူးအားေပးခ်င္သည္။ ေတာရြာမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ကာ၊ ပညာသင္ေစသည္။ အျခားေလာပန္မ်ားကို လႈဒါန္ရန္မေျပာလိုေသာ္လည္း ေျပာလိုသည့္အခ်က္မွာ၊ ဘုရားကိုဆက္ကပ္လွ်င္ စိတ္ခ်မ္းသာသည္၊ ဘုရားသည္ ေရႊေငြမ်ားကိုလည္း ေပးႏိုင္ပါသည္။ ယခုအခါ ဟိုးယခင္က အေဖၚမ်ားစြာ ခက္ခဲေနၾကသည္။ ဘုရားမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဖန္ဆင္းရွင္၊ ေလာကၾကီးကို ၆ရက္ႏွင့္ဖန္ဆင္းျပီး၊ တစ္ရက္ အနားယူေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ ဘုရားက ေကာင္းၾကီး၊ ေငြေၾကးမ်ား တစ္ခါေပးလည္းမသိ၊ ႏွစ္ခါေပးလည္းမသိ ျဖစ္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္တတ္ပါသည္။

ေထာင္မွျပန္ထြက္လာျပီး ၁၀ႏွစ္၂လအၾကာ၊ မိုးကုတ္လူအမ်ားစုမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္၊ တရုပ္ျပည္၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ စသျဖင့္ ေရာက္သြားၾကသည္။ အိမ္ေပါင္၊ ေငြတိုးယူျပီး အဆင္မေျပျဖစ္ေနၾကသည္။ သူတို႕အား ေနာင္တရၾကပါ၊ ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕ ေပးၾကပါဟု ေျပာေသာအခါ.. ဒီေကာင္၊ ေထာင္ကထြက္လာျပီး ဘာေတြလာေျပာေနသလဲ...ဟု ေျပာခံရသည္။ ေနာက္ပိုင္း မိမိျပန္လည္ တိုးပြားလာသည္ကို သူတို႕ေတြ႕ၾကရသည္။ ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕မကပါ။ ၾကံဳသလို ႏွစ္ဖို႕၊ သံုးဖို႕၊ ၅ဖို႕ စသျဖင့္ ေပးလႈပါသည္။

ကမၻာလူသားမ်ားအားလည္း ဘုရားကိုကိုးကြယ္သူမ်ား ျဖစ္ရန္၊ ေကာင္းကင္သစ္၊ေျမၾကီးသစ္တြင္ စံစားႏိုင္ရန္၊ ေလာကေနထိုင္စဥ္တြင္ စိတ္ခ်မ္းသာဖို႕ ဘုရားႏွင့္အျမဲေနထိုင္ရန္၊ ထိုအခါ ျငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္အတူ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ား ခံစားရေၾကာင္း၊ မိမိသည္ ေထာင္က်ေနစဥ္အတြင္း တစ္ခါမွ် စိတ္မညစ္ခဲ့ရေၾကာင္း သက္ေသခံေျပာၾကားပါသည္။

ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးသည္ ကမၻာအႏွံ႕ေရာက္ေနသူ လူစီးလူမ်ိဳးမ်ားအားလည္း လီစူးစကားျဖင့္ ဘုရားကို နံပါတ္(၁၀ ထားရန္ မွာၾကားစကားမ်ားကို ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

Reference: 
Saya Sai Aye Gospelinterview  2014 Published on Sep 9, 2014

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

လွပတင့္တယ္ေသာေျခလွမ္း၊ - Rev Saw Augustus


က်မ္းပိုဒ္။
ေရာမ ၁၀း၁၄-၁၅
သို႔ရာတြင္၊ မယံုၾကည္လွ်င္ အဘယ္သို႔ပဌနာျပဳႏိုင္မည္နည္း။ သိတင္းမၾကားလွ်င္ အဘယ္သို႔ ယံုၾကည္ ႏိုင္မည္နည္း။ ေဟာေျပာေသာသူမရွိလွ်င္ အဘယ္သို႔ၾကားႏိုင္မည္နည္း။ လူကိုမေစလႊတ္လွ်င္ အဘယ္သို႔ေဟာ ေျပာႏိုင္မည္နည္း။ ထိုသို႔ႏွင့္အညီ က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ ဝမ္းေျမာက္ စရာသိတင္း၊ ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာ၏ဝမ္းေျမာက္စရာသိတင္းကို ၾကားေျပာေသာသူ၏ ေျခတို႔သည္ အလြန္တင့္တယ္စြတကားဟု လာသတည္း။

လွပတင့္တယ္ေသာေျခလွမ္း၊ ေဒသနာေဟာၾကားျခင္း

ဆုေတာင္းျခင္း၊ စစ္သူၾကီးေနမန္ကို ကၠဳသေရလကြ်န္မေလးမွ အႏူေရာဂါေပ်ာက္ျခင္း၊ ပေရာဖက္ဗာလန္သည္ ဘုရားထံဆုေတာင္းျပီး မိမိအလိုေတာ္ကို ဘုရားထံတင္ျပျခင္း၊ စသည္တို႕ကို  အလိုေတာ္ႏွင့္အခြင့္ေတာ္ တို႕ကို နားလည္ဖို႕လိုေၾကာင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဘုရားၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ေျခလွမ္းကေလးမ်ားျဖင့္ ယံုၾကည္ျခင္းမွျငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာရရွိေၾကာင္း၊  အျခားသူမ်ားကိုပါ ဧဝံေဂလိေဝငွျပီး ဘဝခရီးသြားရန္အတြက္ ေဟာၾကားေသာေဒသနာ ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူေက်ာင္းလာတက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးဘဝ၊ ေရြးခ်ယ္စရာ ျမန္မာေက်ာင္းသား ၁၀ဦးခန္႕ကို ဆုေတာင္းျပီး မဲႏိႈက္ေရြးခ်ယ္ရာ၊ မိမိ မႏွစ္သက္ေသာ ရုပ္မေခ်ာသူခ်ည္း ၄ခါပင္ မဲက်သျဖင့္ လက္ေလ်ွာ့လိုက္ခဲ့သည္။ ဆက္မလုပ္ေတာ့။ ယခုအခါ ဘုရားအလိုေတာ္ ေယာကၤ်ားရေနျပီျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္ျခင္းရရွိျပီးေနာက္၊ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ျငိမ္သက္ျခင္းကို ဒုတိယအျဖစ္ ရရွိခဲ့သည္။ ထိုမွတဆင့္ စစ္မွန္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ရရွိသည္။

ယံုၾကည္သူျဖစ္လွ်က္ႏွင့္ ေမးေနက် ေမးခြန္းမွာ၊ ဟိုလူ ယံုၾကည္သူမဟုတ္ပဲ ခ်မ္းသာလိုက္တာ၊ တိုက္၊ ကား ဘယ္ႏွစ္စီးရွိျပီး.. ကိုယ္ေတာ္၊ ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ... ဆိုေသာေမးခြန္း၊  ယံုၾကည္သူမ်ား လံုးဝမေမးသင့္ပါ။ ထိုလူသည္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားျဖင့္ အိပ္ရ၊ မရေတာ့ မသိပါ။ မိမိတို႕မွာ ေကာင္းစြာ အိပ္ႏိုင္သည္။

ဧဝံေဂလိခရီးမ်ားထြက္သည္။ ဝိညာဥ္တစ္လံုးသည္ စၾကၤာဝဌာတစ္ခုလံုးထက္ တန္ဖိုးၾကီးသည္။ ထိုဝိညာဥ္တစ္လံုး ရရွိပါက အလြန္ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မစ္ရွင္ခရီးမ်ား သြားၾကသည္၊ အခ်ိဳ႕သည္ အလုပ္ထြက္ျပီး မစ္ရွင္သြားသည္။ မိမိစရိတ္ႏွင့္ သြားၾကသည္။ ဝိညာဥ္ေတာ္ ထိေတြ႕၊ ပို႕ေဆာင္မႈေအာက္ မစ္ရွင္ခရီးမ်ား ထြက္ၾကသည္။ ဝိညာဥ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကယ္တင္ျခင္းရသည္။ လွပတင့္တယ္ပါသည္။

မိမိတို႕၏ ညစ္ေပေနေသာ ေျခေထာက္မ်ားျဖင့္ လွပတင့္တယ္ေသာ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစသည့္ ေျခလွမ္းေလးမ်ားျဖစ္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။

ဘုရားသခင္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားပါေစ။

End of Sermon
Date: 24-Mar-2014  Sunday, JBCS church, Singapore

***********************

ႏွလံုးသာအိမ္မွ  Pastor's Corner
ဘုရား၏ေရဒါ
"အို ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြ်ႏ္ုပ္ကို စစ္ေစာ၍သိေတာ္မူ၏။ ... အလင္းသေဘာသည္တူပါ၏။"  ဆာလံ ၁၂၉း၁-၁၂

လူေတြတီထြင္တဲ့ ေရဒါဟာ အ့ံမခန္းပါ။ ဒါေပမဲ့ မေလးရွားေလယာဥ္ MH370 ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ကိစၥက ပို၍အံ့မခန္းပါ။

အဓိပၸါယ္က လူေတြရဲ့ဦးေႏွာက္အသိဥာဏ္က ဒီေလာက္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားရဲ့ဥာဏ္ေတာ္က အံ့ၾသျမင့္ျမတ္လြန္းပါတယ္။ (း၆)။

ဘယ္သူေတြက ဘယ္လိုၾကံစည္ျပီး ေလယာဥ္လမ္းေၾကာင္းကို လွည့္လိုက္တယ္ဆိုတာ မသိေပမဲ့ ဘုရားက ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ့ အၾကံအစည္၊ သြားတဲ့လမ္း၊ အက်င့္အားလံုးကို သိေနတယ္ဗ်။ (း၁-၃)

ညဆိတဲ့ မျမင္ႏိုင္၊ နားမလည္ႏိုင္၊ လက္လွမ္းမမွီႏိုင္တဲ့ အရာဟာလည္း ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ထိန္လင္းျပီ ဘြားကနဲ႕ ရွင္းလင္းေနတယ္တဲ့ေနာ။ အေၾကာင္းက ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ညဥ့္ဟာ ေန႕ကဲ့သို႕ လင္းတယ္တဲ့။ ေမွာင္မိုက္နဲ႕အလင္းဟာ သေဘာခ်င္းတူေနတယ္တဲ့။
ဟာေလလုယ (း၁၁-၁၂)

ခ်စ္ေသာ JBCS!
အဲဒီဘုရားဟာ JBCS ရဲ့ဘုရားတဲ့၊ ဘာပူပင္စိုးရိမ္စရာ လိုေသးလဲ။
အဲဒီဘုရားကို ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္၊ အဲဒီဘုရားအတြက္ အသက္ရွင္ရံုကလြဲျပီး ဘဝမွာ ဘာအေရးၾကီးေသးလဲ၊ ဟာေလလုယာ...

Click to hear tax & audio 10 minutes
http://murann.com/mp3/f-faith.peace.prosperity.sayaboat.23mar2014.htm

 

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)

ငါးၾကီးျမိဳခ်

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ငါး ၾကီး ေယာ န ကို ျမိဳ တဲ့ အ ေၾကာင္း သူ႔ဆရာမကို ေျပာျပသတဲ့ ..။

ဆရာမ။   "ခႏၱာေဗဒအရ ငါးၾကီး လူကိုျမိဳတယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေ၀လငါးဟာ အၾကီးဆံုး ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါ ျဖစ္ေပမဲ့ သူ႔ရဲ့ လည္ေခ်ာင္းက က်ဥ္းက်ဥ္းေလးရယ္"

ဆရာကလည္း ကေလးမေလး မခံခ်င္ေအာင္ ငါးက လူကို ျမိဳတယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆက္ေျပာေတာ့ ....

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

ခရစ္ေတာ္ဘုရားရဲ ့ေမြးေန ့ေတာ္အခါသမယမွာ၊ ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရြွင္ျခင္းမ်ားနဲ ့၊ ႏွဳတ္ခြန္း ဆက္လြွာေတြ၊ ပုိ ့စ္ကဒ္ေတြ၊ ပုိ ့ ၾက၊ေရးၾကနဲ ့အလြန္ၾကည္ႏူး ဘြယ္ေကာင္းပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့စိတ္ထဲမွာ၊ မေပ်ာ္ႏုိင္တာတစ္ခုက၊ Christmas ကုိ X’mas လုိ ့ေရးၾကတ့ဲ အေၾကာင္းေလးပါ။ ေရးၾကတ့ဲသူကုိအျပစ္တင္တာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊ ခံစားခ်က္ေလးကုိ ေ၀မွ်တာပါ။ ငယ္ ငယ္ကကြ်န္ေတာ္လဲ၊ ေရးခ့ဲဘူး ပါတယ္၊ အဲဒီတုံးကေတာ့၊ စာလုံးေလးအထူး အဆန္းဆုိျပီး ေရးခ့ဲတာပါ။ အခုေတာ့မေရး ေတာ့ပါဘူး၊ တမင္ကုိမေရးေတာ့တာပါ၊ ေရးရင္စိတ္ထဲမွာမေပ်ာ္လုိ ့။ ကုိယ္မေရးလဲသူမ်ားေတြေရးေနတာျမင္ရေတာ့လဲ ဒီခံစားရခ်က္ေတြေပၚေပၚလါတယ္။ ဒါေၾကာင့္၊ ခံစားခ်က္ေလးကုိေ၀မွ်လုိက္တာပါ။

Christmas ကုိ X’mas လုိ ့ေရးၾကတ့ဲသူမ်ားရဲ ့အေၾကာင္းရင္းကုိေလ့လါေတာ့၊ အမ်ဴိးမ်ိဴးေတြ ့ရပါတယ္။ ”အတုိေကာက္” ေရးတာပါတ့ဲ၊ တခ်ဴိ ့က ”ဂရိစာမွာ Christ ကုိ Xp နဲ ့စလုိ ့” Christmas=X’mas, Christian=Xtian=Xtianity” လုိ ့ သုံးၾကတာပါတ့ဲ၊ အမ်ဴိးမ်ဴိးပါဘဲ။ ကြ်န္ေတာ္ကသခ်ာၤေမဂ်ာယူခ့ဲေတာ့၊ X ကုိျမင္ရင္ ”မသိကိန္း”ဘဲေခါင္းထဲ၀င္လါပါတယ္။ မသိတ့ဲကိန္း၊ မသိတ့ဲသူ၊ မသိခ်င္တ့ဲအရာ၊ မသိေစခ်င္တ့ဲအရာေတြကုိ၊ ၾကက္ေျခခတ္ (X) လုိ ့ေရးၾကတယ္မဟုတ္လါး။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊နယူးဟမ္းရွဳိင္းယားက၊ ျမဳိ ့ေတာ္၀န္ Meldrim Thomson ေျပာတာက၊ X’mas လုိ ့ ေရးတာဟာ၊ ခရစ္ ယာန္မဟုတ္သူေတြေရးတ့ဲခရစ္စမတ္ပါ၊ တ့ဲ။ မိတ္ေဆြေတာ့မသိဘူး၊က်ြန္ေတာ္ကလက္ခံတယ္။

Christmas မွာခရစ္ေတာ္ကုိေဖ်ာက္ျပီး၊မသိကိန္း (ၾကက္ေျခခတ္) ကုိထည့္သုံးျခင္းဟာ၊ခရစ္ယာန္မ်ားသုံးသင့္တ့ဲ အကၡရာ မဟုတ္ပါဘူး၊ Franklin Graham ေျပာတာက၊ ”ဒါဟာ၊ခရစ္ေတာ္ရဲ ့နာမေတာ္နဲ ့ဆုိင္တ့ဲစစ္ပြဲၾကီးျဖစ္တယ္၊ ခရစ္ယာန္ မ်ားရဲ ့အျမင့္ျမတ္ဆုံးေသာပြဲေတာ္မွာ၊ ျမင့္ျမတ္တ့ဲခရစ္ေတာ္ရဲ ့နာမေတာ္ကုိေဖ်ာက္ဖ်က္ အစားထုိး ျပစ္တာျဖစ္တယ္”။ ခရစ္ေတာ္ေယရွဳ ဘုရားရဲ ့နာမေတာ္ကုိ၊ ”ခရစ္စမတ္မွာေရာ၊ ခရစ္ယာန္”မွာပါႏွဳတ္ယူ၊ အစားထုိးလုိ ့မရႏုိင္ပါဘူး၊ မယုံၾကည္ သူမ်ားကုိေတာင္ ”ေက်းဇူးျပဳျပီးမသုံးပါနဲ ့” လုိေျပာရမ့ဲအစား ကုိယ္တုိင္က၊ခုံခုံမင္မင္သုံး ေနၾကျခင္းဟာမသင့္ ေတာ္ဘူးလုိ ့၊ ခံစားမိတာပါ။

အခုေခတ္မွာ၊ခရစ္ေတာ္ကုိအစားထုိးေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းနဲ ့ခရစ္ယာန္မ်ားကုိတုိက္ခုိက္ေနတ့ဲအခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။ Merry Christmas ကုိ Happy Holidays လုိ ့သုံးရမယ္၊နိပါတ္ေတာ္စဥ္ပန္းခ်ီကားအရုပ္မ်ားလူျမင္ကြင္းမွာမထားရဘူးလုိ ့၊တခ်ဴိ ့ အလုပ္ေတြမွာ၊ စတုိးဆုိင္ ၾကီးေတြမွာ၊တခ်ဴိ ့ရုံးေတြမွာသတ္မွတ္ လါၾကတယ္။ခရစ္ေတာ္ ေၾကာင့္ စတုိးဆုိင္ မ်ား ေကာင္းၾကီး အၾကီးအက်ယ္ ခံစားရေပမ့ဲ၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ ့နာမေတာ္ကုိေတာ္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ခ်င္ၾကတယ္။ ၀မ္းနည္းစရာပါ။ ခရစ္ေတာ္ ေၾကာင့္၊ အျပစ္လြတ္ျခင္း၊ ငရဲမွလြတ္ ျခင္း၊ ဘုရားရွင္ရဲ ့အမ်က္ေတာ္မွ လြတ္ျခင္း၊ ဆုိတ့ဲကယ္တင္ ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူး ေတာ္ကုိခံစား ရျပီးမွ၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ ့နာမေတာ္ ကုိေဖ်ာက္ဖ်က္ အစားထုိးတ့ဲ၊ အေရးအသား ေတာ့မျပဳသင့္ပါဘူး။ ၾကက္ေျခခတ္ (X)ဟာခရစ္ေတာ္ ေနရာယူ လါတာေတြ၊ ဆန္တာကေလာ့၊ ကခရစ္စမတ္မွာ၊ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားထက္အေရးၾကီး ေနရာ၀င္လါတာေတြ၊ ခရစ္ေတာ္ မပါတ့ဲခရစ္စမတ္ ပါတီေတြ၊ဟာေပ်ာ္ၾက ေပမ့ဲအႏွစ္သာရ မျပည့္၀ၾကပါဘူး။ http://en.wikipedia.org/wiki/Xmas မွာလဲဒီအေၾကာင္း ေရးထားတာေတြ ့ရတယ္၊ပုိသိခ်င္ရင္ သြားဖတ္ၾကည့္ပါ။

က်ြန္ေတာ္ရဲ ့ခံစားခ်က္ကုိေ၀မွ်လုိက္တာပါ။ ခံစားခ်က္ခ်င္းမတူညီ ဘူးဆုိရင္လည္းကိစၥမရွိပါဘူး၊ တူညီတယ္ ဆုိရင္ေတာ့၊ ကယ္တင္ရွင္ ေယရွဳသခင္ရဲ ့နာမေတာ္အတြက္မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ရင္း အတူတုိက္ပြဲ၀င္ဖုိ ့၊ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

ေမတၱာမ်ားျဖင့္၊

ခရစ္ေတာ္၏ျမတ္ေသာနာမေတာ္ျမတ္၌

လတ္ေယရွဲ (ဒီဇင္ဘာ၊၂၀၁၀)

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

Key A
Beat: Slow Go Go
Intro: [A Gbm, D, Bm E)2

- ကိုယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းေလာကသစၥာ
စိတ္လွဳပ္ရွား အံ့ၾသဖြယ္လက္ရာ
ေရာင္စံုတိမ္တိုက္ ေကာင္းကင္မိုးၾကိဳးသံ
တန္ခိုးနွင့္ သက္ေသတည္ျမဲျခင္း

- သာယာရႈခင္း ေက်းငွက္ေတးသံ
ခီ်းမြမ္းျခင္းမ်ားနွင့္ သီခ်င္းဆို
ေလျပည္ေလညင္းေလးေတြ ေျပးေဆာ့ကာ
စမ္းေခ်ာင္းေလးေတြ လွုပ္ရွားသြား

Cho;  အိုငါ့၀ိညာဥ္ ကိုယ္ေတာ္အားခီ်းမြမ္း
ၾကီးျမတ္လွသည့္ အေၾကာင္းကို
အို ငါ့၀ိညာဥ္ ဘုရားရွင္ျမတ္ကို ခီ်းမြမ္းပါ
(ၾကီးျမတ္လွသည့္ အေၾကာင္းကို)

- ကိုယ္ေတာ္ဘုရား ေလာကသားကို
ခ်စ္ေသာေၾကာင့္အသက္ကို စြန္ ့ကာ
တိုင္ေတာ္တြင္ အျပစ္ရဲ့ ဒဏ္ေပးဆပ္ကာ
ေသြးနွင့္ ေဆးကာ ေျဖလႊတ္သြား

- ကိုယ္စိတ္နွလံုး သံုးပါျပည့္စံု
ဘုန္းတန္းခိုးနွင့္ ၾကြလာေသာအခါ
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္နွုး နိွမ့္ခ်ေသာစိတ္နွင့္
ခီ်းမြမ္းၾက ဟာေလလုယ။
(Cho)၂
အေျချပဳက်မ္း (ဆာ ၁၀၄း၁)


 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ေယရွုကြၽႏု္ပ္လာသည္က်ဴး။ ၁၈ဝ ဆာ၊ ၇၁း၄ Jesus I come 263

၁ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ ဝမ္းနည္းျခင္းထဲက၊
ကုိယ္ေတာ္ထံသို႔ကြၽႏု္ပ္လာသည္၊
လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္၊ ဝမ္းသာျခင္းထဲသို႔၊
ေယရွု၊ ကြၽႏု္ပ္လာၿပီ။
ဤေရာဂါက၊ က်န္းမာျခင္းျမတ္သုိ႔၊
ဆင္းရဲျခင္းမွ၊ ဝေျပာျခင္းရဘုိ႔၊
ဒုစရိုက္မ်ားက၊ ကုိယ္ေတာ္ထံသုိ႔၊
ေယရွု၊ ကြၽႏု္ပ္လာၿပီ။

၂ အလြန္ရွက္ေၾကာက္ဖြယ္ဆံုးရွုံးျခင္းက၊
ကုိယ္ေတာ္ထံသုိ႔ကြၽႏု္ပ္လာသည္။
တိုင္ေတာ္ျဖင့္ရေသာေအာင္ျမင္ျခင္းသို႔၊
ေယရွု၊ ကြၽႏု္ပ္လာၿပီ။
ခံရေသာဒုကၡေဝဒနာမွ၊
ကိုယ္ေတာ္၏ၿငိမ္သက္ဝမ္းေသာျခင္းသုိ႔။
ငိုေºကြးျခင္းမွ သီခ်င္းဆိုဘို႔ရာ။
ေယရွု၊ ကြၽႏု္ပ္လာၿပီ။ Read more... Link  

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

အဖေက်းဇူး

နံနက္ အာရံုလင္းခ်ိန္ ဟိုေကာင္းကင္ထက္မွာ
၀မ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေန႔စဥ္ ခံစားရ
ေတာင္ေပၚလွ်ိဳေျမာင္ျဖစ္ပါေစ၊ ေတာင္ေအာက္ ေျမျပန္႔ျဖစ္ပါေစ
ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရဲ့ ေမတၱာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေပ

ညဥ့္ခ်မ္း သန္းေကာင္ယံျဖစ္ပါေစ၊  အဖဘုရားရဲ့ အရိပ္ေအာက္မွာ

ျငိမ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာ ခံစားရ
အဆင္ေျပေနသည္ျဖစ္ပါေစ၊ ခက္ခဲေနသည္ျဖစ္ပါေစ
ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရဲ့ေမတၱာ လံုေလာက္လွ်က္ေန

Cho:  အုိအဖ . . ကိုယ္ေတာ္အား . . အစဥ္ခ်ီးမႊမ္းမည္

နာရီစကၠန္႔တုိင္းမွာ ခ်ီးမႊမ္း၍မကုန္ပါ
ယေန႔တိုင္ေအာင္ ၾကီးမားေမတၱာ ဂရုဏာ
အဖဘုရားရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ ၾကီးမားလွ