မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Thursday, Jul 30th

Last update03:30:37 PM GMT

You are here:: ေဆာင္းပါး-၁ ရသ၊စာေပ ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

ဘီလီဂေရဟမ္ တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ - BEGA@2010

E-mail Print PDFဘီလီဂေရဟမ္
ျမန္မာဘာသာျပန္၊  တရားေဟာခ်က္စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္၊ ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႔ခ်ိေနပါတယ္။ပထမစာအုပ္

မာတိက (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၉) ရွိပါတယ္။
အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) လက္လွမ္းမွိေသာ ေဟာေျပာခ်က္ (၁၀)ခုကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ အတိက္အျဖစ္ပ်က္မ်ားတမ္းတျခင္းထက္ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ "လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္" ၂ေကာ ၅း၁၇ က်မ္းပိုဒ္၊
၁။ အေဖၚမဲ့ျခင္း Loneliness
၂။ သခင္ေယရႈ-အဆံုးစြန္ဆံုးေသာအေျဖ Jesus; The Ultimate Solution
၃။ မိမိကိုယ္ကို အသံုး၀င္မည့္သူ ျဖစ္လာေစမည့္ ေသာ့သံုးေခ်ာင္း Three Keys to Usefulness
၄။ ႏွလံုးသားကို ေႏြးေထြးေစေသာ ဘုရားသခင္၏မီး God's Heart Warming Fire
၅။ အသက္တာကို အစမွ တဖန္ စတင္ျခင္း Starting Life Over
၆။ လိင္၊ အာဏာ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ ရုပ္၀ါဒ Sex, Power, Riches and Materialism
၇။ ေတာင္ေပၚ၌သြားေျပာပါ Go tell it on the Mountain
၈။ ဤေလာက၏ေမွ်ာ္လင့္ရာေယရႈ Jesus - the hope of the world
၉။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ရေသာတန္ခိုး Power when you prayer
၁၀။ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း The only way

 

ဒုတိယစာအုပ္

မာတိကာ (စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၇) ရွိပါတယ္။
၁။ အမွာစာ။ (ေအာင္သက္ညြန္႔) အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သတင္းစာထဲ ေမြးကင္းစကေလး ၃၄၈ေလာင္း ထုတ္ထားတာေတြ႔တဲ့သတင္း၊ ရင္နင့္စရာေကာင္းသည္မွာ ေမြးဖြားခါစ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ထားမႈ မက်ဴးလြန္ရန္။ ဤစာအုပ္ငယ္အားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ခေလးမ်ာကို ရင့္က်က္ၾကီးထြားလာေစရန္ "ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာ ဤသူငယ္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အၾကင္သူသည္ မွားယြင္းေစ၏။ ထိုသူသည္ လည္ပင္း၌ ၾကိတ္ဆံုေက်ာက္ကို ဆြဲ၍ နက္နဲေသာပင္လယ္၌ နစ္ျမဳပ္ျခင္းကို ခ့ရလွ်င္ အေနသာ၍ေကာင္း၏" မသဲ ၁၈း၆
၂။ ကယ္တင္ျခင္း
၃။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရမႈ
၄။ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္
၅။ သမၼာက်မ္းစာ
၆။ ဆုေတာင္းျခင္း
၇။ သန႔္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္
၈။ ခရစ္ယာန္သက္ေသခံ
၉။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လုပ္ငန္းေတာ္
၁၀။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္း
၁၁။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း
၁၂။ နာခံျခင္း
၁၃။ အသင္းေတာ္
၁၄။ စာတန္၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္သူ
၁၅။ စံုစမ္းေနာက္ရွက္ျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
၁၆။ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း
၁၇။ ဆုေတာင္းျခင္းကို တားဆီးေသာအရာမ်ား
၁၈။ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း
၁၉။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းျပညြန္ၾကားျခင္း
၂၀။ အခက္အခဲ၊ ေဘးဒုကၡ
၂၁။ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆံုးမပဲျပင္ျခင္း
၂၂။ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း
၂၃။ ရက္ေရာစြာေပးလႈျခင္း
၂၄။ ဘုရားသခင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
၂၅။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
၂၆။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
၂၇။ ရိုးသားျခင္း
၂၈။ စိတ္ႏွလံုး
၂၉။ လွ်ာ
၃၀။ သူ႔တပါးကို ခြင့္လႊတ္ျခင္း
၃၁။ မွန္ကန္ေသာ ရႈျမင္မႈ

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
အမွတ္(၂၀၉) ေအာင္သုခလမ္း (၉)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ဖုန္း - ၆၆၃၀၉၁၊ ၉၀၈၆၁၂၆၉၄
Ph +95 1 663091, Mobile: +95 908612694  BGEA@202010

Hits: 1038
Comments (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy

Facebook Google Twitter buttons

သက္ေသခံခ်က္မ်ား Testimony (random article)

ဘုရားရဲ့ေက်းဇူးေတာ္ - ဆရာေစာမင္းလြင္

ဘုရားရဲ့ေက်းဇူးေတာ္  - ဆရာေစာမင္းလြင္ (မေလးရွား၊ KLBC အသင္းေတာ္၊ ၂၄-ေဖေဖၚ၀ါရီ-၂၀၁၃)
ေကာင္းျမတ္ျခင္းနဲ႔ေက်းဇူးေတာ္ဟာ အံ့ၾသစရာျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္ေပါလုက ငါ့ေက်းဇူးသည္ေလာက္ေပသည္ ..လို႔ေျပာျပီး၊ ထပ္မေတာင္းသင့္ေတာ့ဘူး...လို႔ သေဘာရပါတယ္။ ဘ၀အသက္တာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဆီက မေတာင္းပဲရတဲ့ အရာမ်ားရွိသလို ဘုရားသခင္ဆီေတာင္းျပီး ရတဲ့ဆုေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေပတရုကလည္း ငါးတစ္ညလံုးဖမ္းေပမဲ့ တစ္ေကာင္မွ မမိဘူး။ ဘယ္ေလာက္စိတ္ဓါတ္က်စရာေကာင္းသလဲ။ ဒါေပမဲ သခင္ေယရႈနဲ႔ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္ သခင္ပိုက္ခ်ခိုင္းတဲ့ေနရာကို ပိုက္ခ်ေတာ့ ငါးေျမာက္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ 

မိုင္ရႈးမွာ ၁၉၉၉ခုႏွစ္က ၾကီးမားလွတဲ့ ေပါက္ကြဲမႈၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္သူမ်ားကေတာ့ ေသာဒံုျမိဳ႔ၾကီးလို၊ မေကာင္းမႈမ်ားတဲ့ မိုင္းရႈ ဘုရားဖ်က္ဆီးခံရျပီလို႔ ..ေျပာၾကပါတယ္။ အဲဒီေခတ္က တကယ္ပဲ မေကာင္းမႈ၊ ဒုစရိုက္ေတြ ေပါလွပါတယ္။ ေက်ာက္ျမတ္ရတနာမ်ား ထြက္တဲ့ မိုင္းရႈးမွာ စီးပြားေကာင္းေတာ့၊ မေကာင္းမႈမ်ိဳးစံု၊ မိုင္းရႈးေစ်းထဲ ေရာက္ကာစအခ်ိန္ ဗန္းခင္း၊ နံပတ္ဖိုးအထုတ္ကေလးေတြ၊ ေဆးထိုးအပ္ေရာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကို ေတြ႔ေတာ့ အံ့ၾသမိတယ္။ ေလးေကာင္ဂ်င္၊ ဖဲ၊ စသျဖင့္ ေလာင္းကစားပြဲ၊ အေသာက္စားပြဲမ်ားစြာ.. ။ ဂဏန္း၃လံုးရွိတဲ့ ခ်ဲထီဆိုတာ အႏို္မ့္ဆံုးအဆင့္ပါ။ 

ထိုးမယ္ေပါ။ ခ်ဲဆိုတာ အႏိုမ့္ဆံုးေသာ ေလာင္းကစားနည္းျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီတစ္ပါတ္ေတာ့..ဘုရားဆီကို ခ်ဲမထိုးေတာ့ပါဘူး..လို႔ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံထားတာလဲ ရွိတယ္။  အဲဒီအခ်ိန္ အင္မတန္ရင္းႏွီးတဲ့သူငယ္ခ်င္းက ရွားရွားပါးပါး ဂဏန္း၃လံုး ရပါတယ္။ တစ္လံုးခ်င္း ရတဲ့ဂဏန္၃လံုးကို အရမ္းထိုးခ်င္မိတယ္။ ခ်ဲထိုးခ်င္စိတ္နဲ႔ ဘုရားမၾကိဳက္ဘူး မထိုးဘူးဆိုတဲ့ စိတ္၂ခု စိတ္ရႈပ္ေနမိတယ္။ အရမ္းထိုးခ်င္တဲ့ ခ်ဲထီကို ၾကိတ္မွိတ္ျပီး၊ ခ်ဲဒိုင္ေတြနားမွာ တ၀ဲတလည္လည္ ေနရတယ္။ ခ်ဲကလည္း တစ္က်ပ္ထိုးလို႔ ေပါက္ရင္ ၈၀၀ ရတယ္။ တစ္ရာဖိုးထိုးရင္ ၈သိန္းရမယ္။ ေတာ္ေတာ္မက္စရာေကာင္းေပမဲ့..ေနာက္ဆံုး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္လို႔ မထိုးျဖစ္ပါ။ ခ်ဲဒိုင္ေတြ အားလံုးပိတ္သြားတဲ့အခ်ိန္ ..ခ်ဲမထိုးျဖစ္ခဲ့တာ။ ဘုရားကို ဂတိေပးတဲ့အတိုင္း ခ်ဲမထိုးခဲ့တဲ့အတြက္ အထူး ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းမိပါတယ္။ စိတ္လည္း အရမ္းေပါ့သြားပါတယ္။ 

ညေန ၃နာရီထိုးေတာ့ မိုင္းရႈး၊ ဆိုင္ေတြမွာ ဇေလာင္းတီဗြီေတြက ထုိင္းႏိုင္ငံမွာ ထြက္တဲ့ ဂဏန္း၃လံုးကို နာေထာင္၊ ၾကည့္ရႈၾကတယ္။ ဘာမွ အလုပ္မလုပ္ပဲ အဲဒီ တီဗြီပဲနားေထာင္၊ၾကည့္ၾကေတာ့ ေပါက္သူေတြလည္း ေပ်ာ္ၾက၊ လြဲသြားသူေတြလည္း ဟာ..ကနဲျဖစ္သြားၾကတယ္။ သူ႔မွာေတာ့ ဂဏန္း၃လံုး ၾကားလိုက္တဲ့အခ်ိန္ အလြန္စိတ္ဓါတ္က်သြားတယ္။ သူရထားတဲ့ ဂဏန္း၃လံုး ခ်ဲထီေပါက္သြားျပီေလ။ ခုနက ေအးခ်မ္းသြားတဲ့ စိတ္ေတြ ျဖစ္မွျဖစ္ရေလျခင္းလို႔ ထူပူ၊သြားေတာ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ဒီေကာင္းၾကီးမဂၤလာကို မိမိကို မေပးပဲ၊ ခ်ဲမထိုးေစသလဲဆိုတာ စဥ္းစားလို႔မရႏိုင္ေအာင္ျဖစ္မိတယ္။ နားမလည္ႏိုင္ဘူး။ ထိုင္ငိုခ်င္မိတယ္။ ဘုရားကိုလဲမေက်နပ္ျဖစ္မိတယ္။ ဘုရားဆိုတာ ရွိရဲ့လားလို႔ေတာင္ သံသယေတြျဖစ္လာတယ္။ ခရစ္ယန္အသက္တာ အသက္ရွင္ျခင္းဆိုတာလည္း သူ႔အတြက္ အဓိပၸါယ္မရွိေတာ့ပါဘူး။ ခုနက သူ႔ေပးလိုက္တဲ့ ဂဏန္း၃လံုးရသူက သူ႔ကို ၀မ္းသာအားရနဲ႔ ေျပးဖက္ျပီး မင္းဘယ္ေလာက္ဖိုးထိုးခဲ့သလဲ။ ငါကဘယ္ေလာက္ဖိုးထိုးတယ္..ေျပာျပီး အရမ္းေပ်ာ္ေနေပမဲ့၊ သူကေတာ့ မေပ်ာ္ႏိုင္ရွာပါဘူး။ 

ေနာက္ဆံုး စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နဲ႔ ျပန္မယ္... ဆိုျပီး ဆိုင္ကယ္ေထာက္ကို ေျခနဲ႔ကန္ျပီး ဆိုင္ကယ္ေပၚတက္ဖို႔လုပ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ ေထာက္ကေန ေက်ာက္ခဲတစ္လံုး လြင့္ထြက္သြားျပီး ရြံ ့ထဲက်သြားတယ္။ ေက်ာက္ကို ေကာက္ၾကည့္ေတာ့ အရည္ေသြးရွိတဲ့ေက်ာက္မ်ိဳးျဖစ္ပံုရတာေၾကာင့္၊ မျပန္ျဖစ္ပဲ ေက်ာက္၀ယ္တဲ့ဆီ လိုက္ျပ၊ ေရာင္းခ်ေတာ့ က်ပ္၃သိန္းခြဲရသြားတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းကို ျပန္လာျပီး အားလံုးကို လဘက္ရည္တိုက္၊ ေကြ်းေမြး.. အံ့ၾသစရာ၊ ၀မ္းနည္းစရာကေန ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ရရွိသြားခဲ့တယ္။

ထာ၀ရဘုရား၏ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာသည္ စည္းစိမ္ကိုျဖစ္ေစတတ္၏။ ထိုစည္းစိမ္ႏွင့္လည္း ၀မ္းနည္းျခင္းအေၾကာင္းကို ေရာေႏွာေတာ္မမူ၊  (သုတၱံ၁၉း၂၂)။ ခ်ဲထီေပါက္ရင္၊ မူရစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္လို႔ ပိုက္ဆံေတြရရင္လည္း ၀မ္းနည္းျခင္း ေရာေႏွာပါလာမွာျဖစ္တယ္။ ဘုရားရဲ့စကားကိုနားေထာင္ျပီး ဘုရားနဲ႔တည္ရင္ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားျပည့္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဆာလံ၁၂၈မွာ ထာ၀ရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ၍ လမ္းခရီးေတာ္သို႔ လိုက္သြားသမွ်ေသာသတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏..ဆိုပါတယ္။ ထာ၀ရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံျခင္းဆိုတာ ပညာ၏အခ်ဳပ္အခ်ာျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ က်မ္းစာထဲမွာ Obedience လို႔ေခၚပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကို ေျပာစကားကို နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အေပၚမွာ ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ..။

ဆရာေစာမင္းလြင္ 
(ကိုေမတၱာ - သင္းအုပ္ဆရာ)

 

ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual (random article)

ခရစ္ယာန္ႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္းမာဒေလနား (ျပင္ဦးလြင္)

ဆုေတာင္းျခင္းသည္ လူႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္တုိ႕၏ ဆက္သြယ္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း၊ စကားေျပာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ အသက္တာ၌ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အေလးနက္ဆံုးေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ စကားေျပာျခင္း၊ လိုအပ္ေသာအရာမ်ား ေ၀မွ်ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ နာမ္၀ိညာဥ္ ျဖစ္သည္။ "ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ေသာ သူတို႕သည္ နာမ္၀ိညာဥ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သစၥာႏွင့္လည္းေကာင္း ကိုးကြယ္ရမည္ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏" (ေယာ - ၄း၂၄)။ "ထိုသို႕ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ အညီ လူကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏" (တ-၁း၂၇) ။မိမိ ဖန္ဆင္းရွင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕လ်က္ အျပန္အလွန္ စကားေျပာ ဆက္သြယ္ထိေတြ႕ခ်ိန္သည္ ခရစ္ယာန္ အသက္တာ၌ အေရးႀကီးဆံုး အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈတို႕ကို တတ္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္တို႕ အသက္တာ၌ အႏွစ္သက္ဆံုး ေက်နပ္ဆံုး အခ်ိန္ ျဖစ္ရေပမည္။

Read more... Link  

Footer Monthly Articles & Web.Blogs

 

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔

 


Our Friendly Web & Blogs Links
jbcs.org.sg/main
woorank.com/en/www/sawpatrick.net
moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္သူတို႔လိုခ်င္ေနတ
spiritlessons.com/languages/index.htm
thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html
mahnkoko.blogspot.com.au
divinerevelations.info/languages/index.htm
mcathailand.com
myanmarinsingapore.com
karenfamily.org/profiles/blogs/links-1
zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html
streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html
tudoenkung.wordpress.com/online-bibles
burmesebible.com/links.htm
jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html
sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html
bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html
immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog
mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html
kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html
laaituibaptistchurch.com
mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html
mcflondon.com
dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html
imcwheaton.org
kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html
kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html
sawpatrick.net
shinthan.com
bangkokchristchurch.net
batupuei.webs.com
burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html
globalmcf.ning.com
intouchcnet.com
karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117
kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html
kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html
mcctulsa.com
mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html
mmwebgallery.com
nlbcusa.wordpress.com
sawchit.blog.com/2011/06/12/က်ီးတို႔အလယ္မွ-ေဒါင္း
sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html
simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html

swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html
thelordword.com
tkbc-japan.net
bangkokchristchurch.net

haineni.ning.com
bangkokchristchurch.net
globalmcf.ning.com/
thawthikho.blogspot.com
orangeask.com
miccfortwayneusa.blogspot.com
mcflondon.com
kokomaunguk.blogspot.com

mission-one.co.cc                   
chanlinnay.mandalaybloggers.org

thespiritfruit.com
mg-m.blogspot.com  က်မ္းစာေလ့လာနည္းမ်ား
mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔.
www.myatmingalar.com/ ျမတ္မဂၤလာေဒသနာမ်ား
myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ)

Ref:

http://www.alexa.com

Facebook Twiter Google Buttons

ရယ္ရႊင္ဘြယ္ရာ (Random Selection)ဒစၥကို နဲ႔ ခ်ပ္ခ်္ (Disco & Church) - ကာတြန္း မင္းေအာင္သက္လြင္
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ - ဒစၥကို နဲ႔ ခ်ပ္ခ်္ (ဘုရားေက်ာင္း) ကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပထားတာပါ။ ဒစၥကို မွာက မိန္းမငယ္ေလး တစ္ေယာက္တည္းက ရံုအျပည့္ ပရိတ္သတ္ကို ေဖ်ာ္ေျဖတာ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ပ္ခ်္ မွာက တစ္ေယာက္တည္းေသာ ပရိတ္သတ္ကို ကြာယာသံစံု နဲ႔ တရားေဟာဆရာမ်ားက ၀ိုင္း၀န္း ေဖ်ာ္ေျဖ ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒစၥကိုမွာ လူသြားမ်ားျပီး ခ်ပ္ခ်္မွာ ဘာ့ေၾကာင့္ လူလာနည္းရတာလဲ။ ဆင္ခ်င္စရာေလးပါ။

 

ဗဟုသုတေဆာင္းပါး (Random Selection)

တေန႔သ၌ စာေရးသူသည္ ရုံးပိတ္ရက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နံနက္ေစာေစာစီးစီး အိပ္ရာမွထ၍ သားသမီးမ်ားကို ကစားေစရန္ အလို႔ငွာ မိမိတိုက္ခန္းႏွင့္ မနီးမေ၀းရွိ ပန္းျခံအတြင္းသို႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။ သားသမီးမ်ား၏ ဒန္းစီးျခင္း၊ ေလွ်ာစီးျခင္း၊ စီးေဆာစီးျခင္း၊  ေတာင္ေပၚသို႔တက္ျခင္း၊ သဲမ်ားႏွင့္ကစားျခင္း၊ေျပးလႊားေဆာ့ကစားျခင္း၊ အမွဳတို႔၌ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္လိုက္ပါကစားရင္း အခ်ိန္အတန္ၾကာလာေသာအခါ ေမာပန္းျခင္း အျဖစ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေလေတာ့သည္။ သားသမီးမ်ားမွာလည္း  ကစားရသည္မွာ အတန္ပင္ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္သြားေသာေၾကာင့္ ကစားျခင္းကို ရပ္တန္ေစကာ ၄င္းတို႔အား လက္တြဲဆြဲေခၚျပီး အိမ္သို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ နံနက္ေစာေစာစီးစီး ကိုယ္လက္လွဳပ္ရွားမွဳကို ျပဳလိုက္ရေသာေၾကာင့္ စာေရးသူ၏၀မ္းမွာ တၾကဳတ္ၾကဳတ္ ျမည္ေအာင္ ဆာေလာင္လွသျဖင့္ အိမ္ဆီသို႔ သုတ္ေျခတင္ကာ အေျပးျပန္လာခဲ့သည္။ အိမ္သို႔ေရာက္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္တည္း

" မိန္းမေရ။ ေယာက်္ားဆာျပီေဟ့။ နံနက္စာ ဘာျပင္ထားလဲ။"
" ေကာင္ညွင္းေပါင္းနဲ႔ ဆီထမင္း လုပ္ေနတယ္ ေယာက်္ားေရ။ ျပီးေတာ့ ငါးေျခာက္လဲ ဖုတ္ေနတယ္။ မျပီးေသးဘူး။ ခဏေလး သည္းခံျပီး ေစာင့္ပါဦး။"
" ဒါဆိုလဲ ျမန္ျမန္ လုပ္ေဟ့။ ဒီမွာ ဆာလြန္းလို႔ မ်က္စိထဲမွာ အျဖဴအျပာေတြ ေရာေနျပီ။ "
" ေအးပါ။ ေအးပါ။"

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.1)

ကြၽႏု္ပ္၏ ခြန္အား ကြၽႏု္ပ္၏ဘ႑ာ
ကြၽႏု္ပ္ ကိုးစားရာ
ကြၽႏု္ပ္၏ အလင္း ကြၽႏု္ပ္ ၏ သီခ်င္း
ကြၽႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္းရာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . .

ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ခါ ထြက္ေျမာက္ရာ တံခါး
ေယရႈ တစ္ပါးတည္းသာ
ကြၽႏု္ပ္ေၾ<ြကးေၾကာ္ျခင္း ကြၽႏု္ပ္ကခုန္ျခင္း
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုသာ
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . .
ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း . . . သာ

ငါပိတ္ေသာ တံခါးကို ဘယ္သူမွ မဖြင့္ႏုိင္
ငါဖြင့္ေသာတံခါး ကို ဘယ္သူမွ မပိတ္ႏိုင္
ကိုယ္ေတာ့္ရဲ႕ ေရွ႕မွာ ကာဆီးႏိုင္တာ
တစ္ခုမွ တစ္ခုမွ မရွိပါ . .

ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ဘယ္အရာကိုမွ မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘက္ရိွရင္
ရန္သူ ကိုလည္း မေၾကာက္ပါ . .
ကိုယ္ေတာ္သာ အနားနားရိွရင္ အရာရာ အားလံုး ျပည္႔စံု . .


KoTawTaParTee.ppt

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.2)


ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတာ္ေပၚတြင္၊
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း အေသြးသြန္းေလာင္းျခင္းျဖင့္ အပယ္ခံငရဲထဲမွေရြးႏႈတ္ခဲ့ျပီ။
သင္ေပးဆပ္ရမဲ့အျပစ္ေၾကြးမ်ားအတြက္၊ သူအေသခံခဲ့ျပီ။

ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုခ်စ္ေတာ္မူသည္
သားေတာ္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္သည္၊ သင့္ကိုခ်စ္သည္။
ျမည္းစမ္းပါခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား၊


ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုခ်စ္သည္
သင့္ႏွလံုးသားထဲမွာခံစားရတဲ့အရာ ရင္ဖြင့္လ်က္ဘုရားကိုေျပာပါ
ေကာင္းျမတ္ေသာဘုရားသခင္ အသက္ရွင္ေၾကာင္းသိရမည္အမွန္

ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုခ်စ္ေတာ္မူသည္
သားေတာ္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္သည္၊ သင့္ကိုခ်စ္သည္။
ျမည္းစမ္းပါခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား၊သင့္ျပစ္ဝန္ထုပ္ခံေသာအရွင္၊
ေယရွုဘုိ႔သင္၌ေနရာအခန္းရွိသလားက်ဴး။ ၁၅၄ ဗ်ာ၊ ၃း၂ဝ
Have you any room for jesus? 351

၁ သင့္ျပစ္ဝန္ထုပ္ခံေသာအရွင္၊
ေနရန္အရပ္ရွိသလား။
ေခါက္လ်က္ဝင္ရန္ခြင့္ေတာင္းေနစဥ္၊
ျပစ္ရွိသူလက္ခံမည္လား။

ထပ္ဆိုရန္။
ဘုန္းႀကီးဘုရင္ေယရွုရွင္ဘုိ႔
ေနရန္အခန္းခုျပင္ေလ။
စိတ္ႏွလံုးတံခါးက်ယ္စြာဖြင့္၊
ခ်ိန္ရွိစဥ္ဝင္ရန္ေတာင္းပန္။


၂ ေပ်ာ္ပါးျခင္းႏွင့္ စီးပြါးေရးသာ၊
သင့္စိတ္တြင္ေနရာရွိေပ။
သင့္တြက္ေသခံရွင္သခင္အား၊
ေနရာသင္သည္ဖြင့္မေပး။

ထပ္ဆိုရန္။

၃ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ေခၚဘိတ္စဥ္ခါ၊
ေယရွုဘို႔ခ်ိန္ရွိသလား။
ယေန႔လက္ခံရာေန႔ျဖစ္ပါ။
နက္ျဖန္တိုင္ေအာင္မဆိုင္းရာ။

ထပ္ဆိုရန္။

၄ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔လြန္မသြားခင္၊
ေနရား၊ အခ်ိန္ကိုဆက္သ။
မၾကာခင္သင့္စိတ္ခုိင္မာလွ်င္
ေတာင္းပန္သံကုိသင္မၾကား။

ထပ္ဆိုရန္။ 
ဘုန္းႀကီးဘုရင္ေယရွုရွင္ဘုိ႔
ေနရန္အခန္းခုျပင္ေလ။
စိတ္ႏွလံုးတံခါးက်ယ္စြာဖြင့္၊
ခ်ိန္ရွိစဥ္ဝင္ရန္ေတာင္းပန္။

Have you any room for Jesus,
He who bore your load of sin?
As He knocks and asks admission,
Sinners, will you let Him in?

Refrain
Room for Jesus, King of Glory!
Hasten now His Word obey;
Swing the heart’s door widely open,
Bid Him enter while you may.

Room for pleasure, room for business,
But for Christ the Crucified,
Not a place that He can enter,
In the heart for which He died?

Refrain

Have you any room for Jesus,
As in grace He calls again?
O today is time accepted,
Tomorrow you may call in vain.

Refrain

Room and time now give to Jesus,
Soon will pass God’s day of grace;
Soon thy heart left cold and silent,
And thy Savior’s pleading cease.

Refrain

Room for Jesus, King of Glory!
Hasten now His Word obey;
Swing the heart’s door widely open,
Bid Him enter while you may.


Ref:  MCA Praise & Worship
http://www.youtube.com/watch?v=Meg_5AAPlp4&feature=em-uploademail-new

 

ခ်ီးမြမ္းေတးသီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား (random hymn No.3)

Because He Lives

God sent His son, they called Him Jesus
He came to love, heal, and forgive.
He lived and died to buy my pardon,
An empty grave is there to prove my Savior lives.
Because He lives, I can face tomorrow.
Because He lives, All fear is gone.
Because I know He holds the future,
And life is worth the living just because He lives.