ဆရာေဒဗစ္လားႏွင့္ႏွလံုးသားအိမ္မွ၊ထာ၀ရဘုရား၏နာမေတာ္မ်ား


ႏွလံုးသားအိမ္မွ

The Sing-Off
ယခုလက္ရွိ တီဗြီတြင္ျပေနေသာ The Sing-Off သီခ်င္းျပိဳင္ပြဲမွ လွပေသာလကၡဏာေလးတခု အားရသည္။
ျပိဳင္ပြဲ၀င္သူတိုင္း "အိမ္အျပန္သီခ်င္း" သို႔ "ဘိုင္ဘုိင္" သီခ်င္းတပုဒ္စီ ေလ့က်င့္ထားရသည္။ ျပိဳင္ပြဲမွရႈံးႏိုမ့္ခဲ့လွ်င္ ထိုသီခ်င္းကိုဆို၍ ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာသြားရသည္။

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ
ဒီ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ႏွင့္ အနာဂါတ္မွာ သင္စာေမးပြဲက်ေကာင္းက်မည္။ သင္အလုပ္ျပဳတ္ေကာင္းျပဳတ္မည္။ သင္ခ်စ္ရသူတဦးဦး ေသဆံုးသြားႏိုင္သည္..
ဤကဲ့သို႔ေသာအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ သီခ်င္းဆိုႏိုင္ပါ္မည္လား?..က်မ္းစာကေတာ့ ၇ ၾကိမ္လဲေသာ္လည္း ၇ ၾကိမ္ျပန္ထဖို႔ အေရးၾကီးေၾကာင္း ခြန္အားေပးထားသည္။

"ခပ္သိမ္းေသာအရာတို၌ ေက်းဇူးေတာ္ၾကီးလွပါ၏ဟု ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ နာမေတာ္ကိုေထာက္၍ ခမည္းေတာ္ဘုရား၊ သခင္ေရွ႔၊ ကာလအစဥ္မျပတ္ ၀န္ခံၾကေလ့"  (ဧ ၅း၂၀)

ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ အသစ္ေသာဂရုဏ၊ ၾကီးျမတ္ေသာသစၥာႏွင့္ ၾကြယ္၀ေသာေကာင္းၾကီးမဂၤလာအျဖာျဖာသည္ အေယာက္စီအေပၚသို႔ က်ေရာက္ပါေစေသာ။ ..ေစာၾသဂတ္စတပ္ (Rev, Judson Church)
ဆက္လက္ဖန္ရန္လင့္ - http://murann.com/heart.htm


ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အံ့ၾသဘြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာသခင္ဘုရား၏ အံ့ၾသဘြယ္နာမေတာ္မ်ား

"အာမင္"  THE AMEN

. . . ဘုရားသခင္၏ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါတို႔အထြဋ္၊ သစၥာ႐ွိ၍ ဟုတ္မွန္ေသာ သက္ေသခံံ၊ အာမင္ ၏ အမိန္႔ေတာ္ကား (ဗ်ာ၊ ၃း ၁၄)။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကယ္တင္႐ွင္ခရစ္ေတာ္က ေလာဒိကိအသင္း ေတာ္သို႔ “အာမင္” ဟု မိမိကိုယ္ကို မိတ္ဆက္ေဖၚျပထားပါသည္။ အာမင္၏ အဓိပၸါယ္မွာ ထိုအတိုင္းျဖစ္၏ဟု ဆိုလိုပါသည္။ အထက္ပါက်မ္းပုဒ္၌ “အာမင္” ဟုဆိုထားရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အရွင္ သည္ ဟုတ္မွန္ေသာသက္ေသခံျဖစ္ေၾကာင္း ရည္ၫႊန္းေဖၚျပေန ပါသည္။

ေဟ႐ွာ၊ ၆၅း၁၆ ၌ သစၥာေစာင့္ေသာ ဘုရားသခင္ဟု ေခၚေ၀ၚထား၏။ ကိုယ္ေတာ္က က်မ္းစာ႐ွိသမၼာတရားတိုင္းကို `အာမင္´ ဟုမိန္႔ဆိုထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အသင္းေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ မိန္႔မွာခ်က္တို႔ကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါသည္။ အသင္းေတာ္၌ သမၼာတရားတည္းဟူေသာခရစ္ေတာ္ ကိုယ္ေတာ္ တိုင္ တည္႐ွိေတာ္မူပါသည္။

ကိုယ္ေတာ္သည္ သမၼာတရား၊ လမ္းခရီး ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္။ သို႔ျငားလည္း ေလာဒိကိအသင္း ေတာ္သည္ မိမိကိုယ္ကိုကိုယ္ ႂကြယ္၀ၿပီ ဘာမွ်မလိုဟု စိတ္ထင္ ကာ `အာမင္´ဟု မေခၚႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေလာဒိကိၿမိဳ႕သည္ ထို ေခတ္အခ်ိန္ ေရာမအင္ပါယာလက္ထက္၌ ျဖဳဂိျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာသည္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

ဤအသင္းေတာ္သည္ ဟုတ္မွန္၍ သစၥာ႐ွိေသာသက္ေသခံမျဖစ္ခဲ့ပါ။ အသင္းေတာ္သည္ အပူလည္းမဟုတ္၊ အဧလည္း မဟုတ္၊ ေႏြး႐ံုသာျဖစ္ေနပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္က ထိုအသင္းေတာ္ အေပၚ သနားၾကင္နာမႈ ႐ွိေနပါသည္။ ထိုအသင္းေတာ္သည္ အဘယ္အမႈကို ျပဳထိုက္ပါ သနည္း။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ အားနည္းခ်က္႐ွိေၾကာင္း ကိုယ္ေတာ္သိမွတ္ ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိတို႔အမွားကို သိမွတ္ကာ ကိုယ္ေတာ္ထံ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ခဲ့လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုအျပစ္ ႐ွိသမွ်ကို လႊတ္ေတာ္မူပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ၀ိညာဥ္မ်က္စိကို ဖြင့္ေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ ဘိတ္သိက္ေပးေတာ္မူပါ။ (အာမင္)။ ေစာစံေအာင္ (Rev)
ဆက္လက္ဖတ္ရန္လင့္ခ္ - http://murann.com/hisnames.htm


ဆဲဗင္းေမာင္းတိန္း 7 Mountains
ဆရာေဒးဗစ္လား စင္ကာပူ ယုဒသန္အသင္းေတာ္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ကိုလက္ခံက ဒုတိယအၾကိမ္ ၄ရက္ဆက္တိုက္ က်မ္းစာသင္တန္းႏွင့္တရားေဒသနာေဟာၾကားျခင္းမ်ားကို စုစုေပါင္း ၁၅နာရီေက်ာ္ ပို႔ခ်သြားခဲ့ပါသည္။ ယခင္က စကားပင္ေကာင္းေကာင္းမေျပာရဲ၊မေျပႏိုင္ေသာ သူ႔အား ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာျခင္းအားျဖင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္၊ သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ လူျဖဴလူမည္းမ်ားစြာကို အဂၤလိပ္လိုေဟာၾကားႏိုင္သည့္အျပင္ ကမၻာတခြင္လွည့္လည္ျပီး ဘုရားရွင္ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ ဘာသာတရားႏွင့္ဘုရား ကြာျခားပံု၊ ဘာသာတရားသည္ေကာင္းေၾကာင္း၊ တရားကိုက်င့္ပါက အင္ေဖၚေမးရွင္း (Information) ကိုရရွိျပီး မိမိအျပစ္မ်ားကိုပို၍ျမင္လာေၾကာင္း။ ထာ၀ရဘုရားကိုသိရွိျပီးအတူသြားလာပါက ထိုအျပစ္မ်ားကိုခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရျပီး ေနာင္တြင္ထိုအျပစ္မ်ားိကုိ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့သည္ ထရန္စဖြန္ေမးရွင္း (Transformation) ရရွိသြားျပီ၊ မိမိဘ၀၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ မိသားစုသားသမီးမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း ..စသည့္ ဘုရား၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဘ၀သစ္ကိုရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ...

ဆရာေဒဗစ္လားသည္ မိမိ၏ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းလွေသာ အတိတ္ဘ၀မ်ားႏွင့္ သက္ေသခံေျပာၾကားေသာ တရားေဒသနာျဖစ္ပါသည္။  မိမိကိုယ္ကို မွန္ထဲၾကည့္လွ်င္ ေခ်ာသည္၊ မဆိုးဖူးဟု ထင္သူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမ္အသက္တာခရီးတြင္လည္း မိမိကုိယ္ကိုသိရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း၊ သူမ်ားကိုၾကည့္ျပီး လစာ၄ေတာင္၊၅ေထာာင္၊ အိမ္ၾကီး၊ ကားၾကီးမ်ားကိုလိုက္လံ ႏႈိင္းယွဥ္ေနေသာဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ရန္၊ မိမိျပသနာမ်ားကိုပဲ စဥ္းစား၊စိတ္ညစ္၊ေျဖရွင္းရန္ ၾကိဳးစားေနသူမ်ားလည္း ျပသနာမ်ားမွလြတ္ေျမာက္ရန္ .. နမူနာႏိႈင္းယွဥ္ရမည့္သူမွာ ေလာကသို႔လူသားအျဖစ္ၾကြဆင္းလာခဲ့သူ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ဘုရား၏ေက်းဇူးေတာ္၊ ျပသနာမ်ားကိုေအာင္ႏိုင္ေသာဘုရား၏ၾကီးျမတ္ျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကိုသာ မျခားမလတ္ဆုေတာင္း၊ခ်ီးမြမ္း၊၀မ္းေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ အသစ္ေသာဘ၀အသက္တာကို မိမိကဲ့သို႔ခံစားႏိုင္ရန္ ..ဘုန္းၾကီးမင္းသားအျဖစ္ ရိုးစင္းစြာ၊ႏွစ္လိုဘြယ္ရာစြာအမူရာမ်ား၊ရယ္ရႊင္ဖြယ္ရမ်ားျဖင့္ တရားနာသူ၆၀၀ခန္႔အား ေဟာၾကား၊ ပို႔ခ်သြားပါသည္။

မာကု အခန္းၾကီး၅တြင္ ၁၂ႏွစ္တိုင္၊ေသြးသြန္အနာေရးဂါျဖင့္ ေဆးသမားစံု၊ ေငြကုန္ခမ္းေသာ္လည္း သခင္ေယရႈကိုတို႔ထိလွ်င္ေပ်ာက္မည္ဆိုကာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ တို႔ထိုျခင္းျဖင့္ ေရာဂါေပ်ာက္ဆံုးသည္။ ထိုအခန္းမွာပါင္ ၁၂ႏွစ္သမီးေလး ေသဆံုးငိုေၾကြးေနေသာ မိဘမ်ားကို အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ဆိုက သခင္ေယရႈက ျပန္လည္ႏိုးထ၊အသက္ရွင္ေစသည္။ မိတ္ေဆြ .. ၂၀၁၂သည္ ထူးျခားေသာႏွစ္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။ သင့္အတြက္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ၂၀၁၂ႏွစ္သည္ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထူးျခားပါေစ ..ဟု ဆရာကေျပာသြားပါေသးသည္။

ဆရာေဒဗစ္လား (ကေနဒါ)၊ အဆိုေတာ္စံပီးႏွင့္ ေအာ္ဂင္တီးသမား မုံပီး (ျမန္မာျပည္)၊ ကိုဂြ်န္(ဒိန္းမတ္)၊ ကယ္ရိုလိုင္း(ၾသစေၾကးလွ်ား) တို႔ႏွင့္ အသင္းေတာ္မွပါ၀င္ေပးသူမ်ား မုရန္စာေစာင္မ်ားကိုျမန္မာျပည္တြင္ထုတ္ေ၀ေပးေသာ ဆရာမင္းေအာင္သက္လြင္အပါအ၀င္ တို႔ကို
အသင္းေတာ္မွ တန္ဖိုးမၾကီးေသာ္လည္း ခ်စ္ေမတၱာလက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆရာေဒဗစ္လားေဒသနာႏွင့္၊ စိတ္ႏွလံုးတခါးက်ယ္စြာဖြင့္-အခြင့္ရွိစဥ္၀င္ရန္ေတာင္ခံ ..ဓမၼသီခ်င္းျဖင့္ ဆပ္ကပ္ျပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္အားလံုးကို ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။  ေမာင္သာမန္

ဆက္လက္ၾကားနာရန္လင့္မ်ား..
David Lah's Sermon, Bible Study are available at  jbcs.org.sg, Facebook  JBCYF, murann.ezine & MCA and search at google.com by typing David Lah ..