ေငြေၾကးျပသနာ (ေန႔စဥ္ခြန္အား)ခရစ္ယာန္က်မ္းစာ ၌ ပါရွိသည့္ သခင္ေယရႈ စကားေတာ္မ်ားအနက္ ေငြေၾကးအေၾကာင္းကို အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ သခင္ ေျပာလိုပံုရသည္။ လုကာ ၁၂ က သခင့္စိတ္သေဘာထားကို အထင္အရွားဆံုး ေဖာ္ျပသည္။ စည္းစိမ္ဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းကို သခင္ အျပစ္ဖြဲ႔ ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အနာဂါတ္ဘ၀ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေအာင္ ေငြေၾကး

Read more: ေငြေၾကးျပသနာ (ေန႔စဥ္ခြန္အား)

ခရစ္ယာန္ႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္းမာဒေလနား (ျပင္ဦးလြင္)

ဆုေတာင္းျခင္းသည္ လူႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္တုိ႕၏ ဆက္သြယ္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း၊ စကားေျပာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ အသက္တာ၌ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အေလးနက္ဆံုးေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ စကားေျပာျခင္း၊ လိုအပ္ေသာအရာမ်ား ေ၀မွ်ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ နာမ္၀ိညာဥ္ ျဖစ္သည္။ "ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ေသာ သူတို႕သည္ နာမ္၀ိညာဥ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သစၥာႏွင့္လည္းေကာင္း ကိုးကြယ္ရမည္ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏" (ေယာ - ၄း၂၄)။ "ထိုသို႕ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ အညီ လူကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏" (တ-၁း၂၇) ။မိမိ ဖန္ဆင္းရွင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕လ်က္ အျပန္အလွန္ စကားေျပာ ဆက္သြယ္ထိေတြ႕ခ်ိန္သည္ ခရစ္ယာန္ အသက္တာ၌ အေရးႀကီးဆံုး အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈတို႕ကို တတ္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္တို႕ အသက္တာ၌ အႏွစ္သက္ဆံုး ေက်နပ္ဆံုး အခ်ိန္ ျဖစ္ရေပမည္။

.

Read more: ခရစ္ယာန္ႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္း

ကိုယ္ေတြ႔ (ေစာပက္ထရစ္၊ Maranatha Fellowship)ဆရာေစာပက္ထရစ္

ေလာကၾကီးတြင္ ရွင္ျပမရသည့္အရာမ်ားစြာရွိသည္။
ဥပမာ ..သူရဲရွိသည္၊ မရွိဘူး ဆိုသည္မွာ အေခ်တင္ေျပာမကုန္ေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ မျမင္ဘူးေသာသူ အမ်ားစုက မရွိဟု ဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမင္ဘူးေသာသူမ်ားက ရွိသည္ဟု အခိုင္အမာဆိုသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ကိုယ္တိုင္သရဲေျခာက္ခံဂရသူမ်ားက

Read more: ကိုယ္ေတြ႔ (ေစာပက္ထရစ္၊ Maranatha Fellowship)

ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈ ရယူနည္း - Larry Burkett


  ဆုေတာင္းလွ်င္လည္း ကာမဂုဏ္ ခံစားစရာတို႔ ရွိေစျခင္းငွာ အလြဲေတာင္းေသာေၾကာင့္ မရၾက။ ရွင္ယုဒ ၄ း ၃

  ဘ၀ေအာင္ျမင္ျခင္းကို  ဘုရားရွင္၏ အျမင္မွာ ေလာကသားအျမင္ႏွင့္ မတူညီပါ။ ဘုရားရွင္အလိုက် ေလာကေအာင္ျမင္မႈရဖို႔ သင္မည္သို႔ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံရမည္နည္း?
 ယေန႔ မဂၢဇင္းစာအုပ္မ်ားစြာတြင္ ဘ၀ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖၚေပးမည္ဟုေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားစြာ ေတြ႔ရွိေပမည္။ အမွန္ေျပာရလွ်င္ သူတို႔သည္ ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈလွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္ မ်ားကို မေဖၚျပႏိုင္ပါ။ သင္ကိုယ္တိုင္ တုံ႔ျပန္မႈရွိမွသာ လွ်ိဳ႔၀ွွက္ ္ခ်က္မ်ားကို ရႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ေျပာေသာ ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈ ဆိုသည္မွာ ေငြ၊ အာဏာ၊ ရာထူး မ်ားကို ဆိုလိုေၾကာင္း ထင္ရွားလွေပသည္။

.
Read more: ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈ ရယူနည္း - Larry Burkett

ေနဟမိမွတ္စာ က်မ္းစာသင္ၾကားျခင္းေနဟမိမွတ္စာ

ဆရာတိုးစက္

ဘာဘုလုန္ရွင္ဘုရင္ အာတေဇရဇ္မင္းၾကီးလက္ထက္ တိုင္းတပါးသို႔ကြ်န္အျဖစ္ေခၚေဆာင္သြားခံရေသာ အစၥေရးလူမ်ိဳး ေနဟမိအေၾကာင္း၊ ေယရုဆလင္တံတိုင္းေတာ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း သမၼာက်မ္းမွေကာက္ႏႈတ္ ေဟာၾကားေသာ ဆရာတိုးစက္ က်မ္းစာသင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

အခန္း(၁)။ ေနဟမိ၏ သူကိုယ္တိုင္မည္သို႔တုန္႔ျပန္သနည္း၊ မည္သို႔ ျပင္ဆင္သနည္း။ အစၥေရးလူမ်ိဳးတို႔၏ က်မ္းစာတြင္ ဧဇရ ႏွင့္ ေနဟမိ ႏွစ္ခုေပါင္းျပီး က်မ္းတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဧဇရသည္ ေယရုဆလင္သို႔ ျပန္လည္အေျခခ်ေသာအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ျပီး၊ ေနဟမိမွာ တံတိုင္းတည္ေသာအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ ဘာဘုလုန္ဘုရင္ၾကီး အာတေဇရဇ္မင္းၾကီး Artaxerxes I , 445 BC အႏွစ္၂၀ေျမာက္ နန္းသက္အခ်ိန္၊ ယခုေခတ္ ႏို၀င္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂လတာကာလ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဘာဘုလုန္နန္းေတာ္ ေဆာင္းရာသီ ရႈရွန္နန္းေတာ္တြင္ ေနဟမိထံသို႔ သတင္းေရာက္လာသည္။ ေယရႈဆလင္ျမိဳ႔တြင္ ရွိေနေသာ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ား၏ ၾကီးစြာေသာ ဒုကၡ၊ဆင္းရဲျခင္း၊ ကဲ့ရဲ့ျခင္းမ်ား ခံေနရသည္ကို ၾကားသိရေသာေၾကာင့္ ေနဟမိသည္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္း၊ အစာေရွာင္လွ်က္၊ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ ဘုရားသခင္ထံတြင္ ဆုေတာင္းသည္။ မိမိကဲ့သို႔ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လွ်က္ပင္  ဘုရားကို ျပစ္မွားေသာ မိမိတို႔ေဆြမ်ိဳးမ်ား အျပစ္မ်ား ေဘာ္ျပ၊ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္သည္။ ႏွစ္လတာလံုး ကယ္မပါရန္ ဆုေတာင္းျခင္းမွ ရွင္ဘုရင္၏ ဖလားေတာ္ကိုင္ျဖစ္လာသည္။

.
Read more: ေနဟမိမွတ္စာ က်မ္းစာသင္ၾကားျခင္း

ၾကင္နာျခင္း၏ပထ၀ီ၀င္ မာသာထရီစာ


A Geography of Compassion
တကယ္တမ္းက်ေတာ့လည္း
တိုင္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ ၾကားမွာ ၾကီးမားတဲ့ ျခားနားခ်က္ ဘယ္မွာ ရွိလို႔လဲ။ ဘယ္ေနရာ ဘယ္ေဒသကို သြားသြား  "လူ" မ်ားနဲ႔ ေသခ်ာေပါက္ သင္ေတြ႔ရမွာပဲ။ လူေတြဟာ ပံုပန္းသ႑န္ အသားအေရာင္ ကြဲျပားျခားနားမယ္။ လူေတြဟာ ပညာနဲ႔ အဆင့္အတန္း ဂုဏ္ဓန ကြာျခားခ်င္လည္း ကြားျခားမွာေပါ့။ သို႔ေသာ္ လူလူခ်င္း ျဖစ္ျပီးေတာ့ အားလံုးအတူတူပါပဲ။ သူတို႔အားလံုးကို ခ်စ္ရမွာျဖစ္သလို သူတို႔အားလံုးဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို လိုအပ္ေနသူလည္း အမွန္စင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္ပါရဲ့။

အိႏၷိယလူမ်ိဳးဟာ...
ကြ်န္မရဲ့ အနက္ရႈိင္းဆံုးေသာ ႏွလံုးသားေနရာမွာ ႏွစ္သက္ခဲ့ပါတယ္။ ခံစားရပါတယ္။ ဆာရီ (Sari) က သီလရွင္စစၥတာမ်ားကို ဆင္းရဲသူေတြထဲက သာ၍ ဆင္းရဲေသာ ခံစားမႈကို ေပးပါတယ္။ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ အတူ ကေလးသူငယ္မ်ားနွင့္အတူ၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားနဲ႔ အတူ၊ မေျပလည္ေသာသူမ်ားႏွင့္ အတူ၊ တသားတည္း ျဖစ္ေစပါတယ္။ မစ္ရွင္ဟာ ကမၻာေပၚမွာ ဆင္းရဲေသာသူမ်ား ၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈအတိုင္း ၀တ္ဆင္ျပီး ခံစားမႈကို မွ်ေ၀ခံစားခဲ့ၾကတာပါ။ အိႏၷိယ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ...
ကြ်မ္းက်င္သူအတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ အသိပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ အစြမ္းအစ ရွိသူမ်ားကို အမွန္လိုအပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းမ်ား ျပည့္စံုျပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ကြ်န္မတို႔ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ ေစာင့္ဆိုင္းရမလဲ။ မသိႏိုင္ပါဘူးရွင္။ ဒီအေတာအတြင္းမွာ လူေတြဟာ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ဖို႔ ရွိေနတယ္။ အစားအစာကို လိုအပ္လို႔ ေပးရပါတယ္။ ၀တ္ဆင္ဖို႔အတြက္ အ၀တ္ကို ရမွ ျဖစ္ပါမယ္။ ဂရုျပဳ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လည္း ေသခ်ာေပါက္ လုပ္ေပး ရမဲ့ ကိစၥပါ။ ကြ်န္မတို႔ရဲ့ လႈပ္ရွားမႈ နယ္ပယ္က ဒီေန႔ အိႏၷိယ အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဦးမယ္ ဆိုရင္ ကြ်န္မတို႔ရဲ့ လႈပ္ရွားမႈ ကလည္း ဆက္လက္ တည္ရွိ ေနရဦးမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

.
Read more: ၾကင္နာျခင္း၏ပထ၀ီ၀င္ မာသာထရီစာ

ဖိနပ္တစ္ရန္ - ညစဥ္ခြန္အား


ဆိုး
ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၇)ရက္ ၂၀၁၁ (တနလၤာေန႔)
တကြ်န္းႏိုင္ငံအရပ္သို႔ ငါ့ေရွ႔မွ ျငိမ္၀ပ္စြာေနၾက၊ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ အားျဖည့္ၾက၊ ခ်ဥ္းကပ္၍ ေျပာၾက၊ တရားေတြ႔ၾကကုန္အံ့ (ေဟ ၄၁ း၁)

ဖိနပ္တစ္ရန္
မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ေသာလူအခ်ိဳ႔မွာ တတိယႏိုင္ငံဟူေသာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ထြက္ခြာရန္ ၾကံစည္ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႔လည္း အဆင္ေျပ၍ သြားလာခြင့္ရကာ၊ သာ၍ တိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားသို႔ ထြက္ခြာ၍ ေလာက ဥစၥာ၊ စိးပြားရွာၾကပါသည္။ သာ၍ စိမ္းလန္းေသာ က်က္စားရာ ေဒသသို႔ ထြက္ခြာ၍ စြန္႔စား သြားမည့္ သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသစ္အတြက္ ပစၥည္းမ်ားကို မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ျပင္ဆင္၍ ယူသြားၾကပါ၏။ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာက ပစၥည္း၊ ပစၥယက ေစ်းသက္သာပါသည္။ ႏိုင္ငံသစ္မွာက ဘယ္လိုမွန္းမသိ၍ ယူစရာရွိတာကို ယူၾကရတာမို႔ ခ်င္းကေလးတန္ဘူး၏ အမ်ိဳးတစ္ေယာက္သည္ ၾသစေၾတးလ်ားတိုက္သို႔ သြားခြင့္ရလွ်င္ သံုးရန္ ဖိနပ္ေတာင္ ၀ယ္ကာ အိတ္ထဲထည့္ပါ၏။

.
Read more: ဖိနပ္တစ္ရန္ - ညစဥ္ခြန္အား

ယေန႔တြတ္ပီ ကံမေကာင္းပါ


ကိုေမတၱာ(သင္းအုပ္ဆရာ)

"ဆရာ .. လြန္ခဲ့တဲ့ ဆန္းေဒးမနက္ေစာေစာကပဲ သမီးေလးတစ္ေယာက္ ထပ္ရတယ္"
"ဟ ... သမီးခ်ည္းပဲ (၃)ေယာက္၊ ပြတာပဲ"
"ဟုတ္တယ္ဆရာ။ ဒါေၾကာင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ အပတ္က ကြ်န္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္း မေရာက္ႏိုင္တာေပါ့"
သမီးႏွစ္ေယာက္ေမြးထားရာမွ "တတိယေျမာက္တြင္ သားေလးျဖစ္ပါေစ" ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ တပည့္သည္ သမီးေလးသာထပ္ရလည္း ၀မ္းသာေသာမ်က္ႏွာျဖင့္ ဤသို႔ဆက္၍ ...

"အဲဒါဆရာ ... နက္ျဖန္ဆိုရင္ သမီးေလးေမြးတာ တစ္ပတ္ျပည့္မယ္ဆိုေတာ့ ဆရာလာျပီး ေခါင္းေဆးေပးပါေနာ္၊ ဒါမွ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ စံုသြားမွာ"

.
Read more: ယေန႔တြတ္ပီ ကံမေကာင္းပါ

ေဂရဇိန္ေတာင္မွ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ

ဆရာဦးေက်ာ္၀င္း

ၾကြယ္၀တဲ့အသက္တာေပးဖို႔ ကၠဳသေရလလူမ်ိဳးေတြကို ေမာေရွအားျဖင့္ ခါနန္ျပည္ကိုပို ့ေဆာင္ပါတယ္။ ဘုရားကိုသာ ယံုလိုက္ပါ။ ၾကြယ္၀ေသာအသက္တာေပးမယ္ က်မ္းစာကေျပာပါတယ္။ သူ႔ကိုယံုဖို႔က လြယ္သလိုလိုနဲ႔ ခက္သလို၊ ခက္သလိုလိုနဲ႔လည္း လြယ္ပါတယ္။ ဘုရားေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာေရွ၊ ေယာရႈတို႔ ဘုရားေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အာျဗာဟံကလည္း ဒီေနရာ ခႏၱာျပည္မွာပဲ ၾကြယ္၀တဲ့ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ယဇ္ကို ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ပူေဇာ္ပါတယ္။ 

.
Read more: ေဂရဇိန္ေတာင္မွ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ

အရာရာ၌ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းျခင္း

ခ်ိဳမနားလိန္း  "Thanksgiving"


ေမးခြန္းမ်ားစြာထဲမွ မၾကာခဏကိုယ့္ကိုယ္ကိုေမးေလ့ရွိသည့္ေမးခြန္း၊ယံုၾကည္သူမ်ားက ေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမွာ “ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ ကိုကြ်န္ုပ္ ဘယ္လိုသိနိုင္မလဲ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ ဓမၼအမွဳေတာ္ေဆာင္မ်ားက တရားေဟာစဥ္ ပလႅင္ေပၚမွ ပရိသတ္မ်ားအားတရားမေဟာခင္ ေမးေလ့ရွိေသာ၊ အေရးၾကီးေသာ ခြန္အားယူစရာေမးခြန္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ စာဖတ္သူမိတ္ေဆြမ်ားလည္း ဤေမးခြန္းကိုေမးျပီးျပီလား။ ထိုအလိုေတာ္ကိုေရာ သိျပီလား။ လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ဆႏၵရွိမည္ဆိုပါက၊ သက္သာေလာနိၾသဝါဒစာပထမေစာင္ ၅း၁၆-၁၈ ကိုဖတ္ရွုေလ့လာဆင္ျခင္ျပီး လက္ေတြ႔က်င့္ေဆာင္ၾကပါစို႔။

.
Read more: အရာရာ၌ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းျခင္း

အလင္းအားျဖင့္ ဘုန္းထင္ရွားေစဖို႔

ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (ညီအစ္ကိုၾကီး Dr.)

သားသမီးတို႔သည္ မိဘႏွစ္ပါးကို ရိုေသေလးစားစြာ ဆက္ဆံၾကသည္။ ၁၉၆၅-၇၀ ဧ၀ံေဂလိႏိုးထမႈျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ဘုရားႏွင့္လူသည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီးလို အလြန္အေ၀းၾကီးမရွိ၊ မိတ္ေဆြကဲ့သို႔ မိမိအနီးမွာပင္ရွိသည္ ဟုခံယူျပီး၊ အခ်ိဳ႔က ေလးစားထိုက္ေသာဘုရားကို မိတ္ေဆြကဲ့သို႔

Read more: အလင္းအားျဖင့္ ဘုန္းထင္ရွားေစဖို႔

ခရစ္စမတ္၊ ႏွစ္သစ္ ၂၀၁၁ အင္တာနက္မွ အဆိုေက်ာ္မ်ား၏ ျမန္မာဓမၼသီခ်င္းမ်ား

ခရစ္စမတ္ႏွင့္ႏွစ္သစ္ ၂၀၁၁
မွတ္မွတ္ရရ အင္တာနက္တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ေသာ ျမန္မာဓမၼသီခ်င္းမ်ား
31-Dec-2010

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ ၃သန္းခန္႔ရွိၾကသည္။ ဘန္ေကာက္မွာ အေျချပဳတဲ့ အမ္စီေအအသင္းေတာ္မွ ခရစ္စမတ္အၾကိဳ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းမွာ ျမန္မာရိုးရာ အိုးစည္ဗံုေမာင္း ခရစ္စမတ္သီခ်င္း - ၂၀၀၈ အခ်ိန္ကျဖစ္သည္

.
Read more: ခရစ္စမတ္၊ ႏွစ္သစ္ ၂၀၁၁ အင္တာနက္မွ အဆိုေက်ာ္မ်ား၏...