ဆရာမလုလုဝပ္ဆမ္ ပုသိမ္ပိုးကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ ဘိုးေဘးမ်ားေအာက္ေမ့ဘြယ္တရားေဒသနာ။

ဆရာမလုလုဝပ္ဆမ္
ပုသိမ္ပိုးကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ ဘိုးေဘးမ်ားေအာက္ေမ့ဘြယ္တရားေဒသနာ။
.
ဦးစြာ အခြင့္ရတဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဘိုးဘြားမ်ား ထင္ရွားရျခင္းက ဘုရားသခင္ ေက်းဇူးေတာ္ ေကာင္

ေယရမိ ၃း၂၂ ထာဝဘုရားေက်းဇူးေတာ္ ဂရုဏာေတာ္ ကုန္ဆံုးျခင္းမရွိပါ။ အံ့ျသခ်ီးမႊမ္ရပါမယ္။

ေယာရႈ ဆိုတဲ့ ဘိုးဘြား ကၠဳသေရလေခါင္းေဆာင္ ဘုရားအသံုးခ်ခံရပါတယ္။ ေယာဒန္ျမင္ကို ျဖက္ကူးစဥ္ ေသတၱာေတာ္ကို သယ္ေဆာင္ အံ့ဘြယ္အမႈျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားေျပာတဲ့အတိုင္း ပဋိညာဥ္ေသတၱာကို သယ္ယူျပီး ခႏၶာျပည္ကို ဝင္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ အဖဘုရားသခင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရက္မွန္ပါ။ အဲဒီက ေက်ာက္တံုး၁၂ခု ဟာ ကၠဳသေရလ ရာဇဝင္ျဖစ္ပါတယ္။
.
* ဘုရားသခင္က အံ့ျသဘြယ္အမႈကိုျပဳပါတယ္။ 

အေမရိကန္ အိုရယ္ေရာဘတ္ ဆိုသူ ဓမၼတကၠသိုလ္တည္ေဆာက္ျပီး ဆုေတာင္းျခင္း လက္အုပ္ခ်ီပံု အုတ္ကလာဟိုးမားျမိဳ႔မွာ ထင္ရွားပါတယ္။

စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆ မွာ ဖရန္ကလင္ဘီလီဂရမ္ ျမန္မာျပည္လာပါမယ္။ သူစိတ္ကူးေတာင္ မထာမိပါ။ ဘီလီဂေရဟမ္ ဆိုတဲ့ ဧဝံေဂလိ ဆရာျကီးရဲ့ သားျဖစ္ပါတယ္။ 
အံ့ျသဘြယ္ေတြပါ။ 

ဆာလံ ၇၈း၃_၄ ဘုရားအံ့ဘြယ္ရာမ်ားကို သတိရပါ။

* ဂိလအရပ္က ေက်ာက္တံုးမ်ား။ ဘုရားသခင္ရဲ့ အံ့ျသဘြယ္ ေမတၱာေတာ္ကို သတရျကပါ။ ခ်စ္ျခင္း အမွန္တရား ဆပ္ကပ္ျခင္း ေျဖာင့္မတ္ျခင္း သစၥာရွိျခင္း စာနာျခင္း သနားျခင္း ခံႏိုင္ရည္ရွိျခင္း ဝိညာဥ္ေရး နဲ့ ကာမဂုဏ္ထိန္းျခင္း ႏူးညံ့သိမ္ေမြျခင္း စတဲ့ ေက်ာက္ျမက္ ၁၂ခု ျဖစ္ပါတယ္။

* အသက္တာေဟာင္းကို ေအာက္ေမ့ျပီး အသက္တာသစ္ကို လွမ္းရပါမယ္။ လက္ဝါးကားတိုင္တရား ျဖစ္ပါတယ္။