ယံုျကည္သူမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးျကီးေသာ ရီဘိုင္ဘယ္ Revival သတင္းစကားပါ။ Amen

Fb မွတဆင္. မေန.က ဝိညာဥ္ဖခင္ၾကီး Billy Graham နွင္. 
သူ.သမီး Anne ၊ သား Franklin တုိ.၏ ေနာက္ဆံုးေသာ
ကာလအေပၚ ဤသုိ. ေဆြးေနြးျပီး ယံုၾကည္သူမ်ားအား
သမၼာသတိရွိဖုိ. သတိေပးၾကပါသည္။

Billy Graham : မ်ားစြာေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ စာတန္အား
တုိက္မည္.အစား လွ်မ္းေတာက္ထယ္ဝါမွဳကုိမက္ေမာ 
ေနၾကသည္၊ရွြန္းလက္ေတာက္ပထယ္ဝါ ေနမည္.အခ်ိန္ 
မဟုတ္ေတာ.ဘူး၊ အသင္းေတာ္မ်ာစြာသည္ လွည္.စားျခင္း 
ေနာက္သုိ.လုိက္ျပီး၊သမၼာတရားမွ ေသြဖယ္လမ္းလဲြ ေနၾကျပီ။
ဒါဟာ ေနာက္ဆံုး ေသာေန.ရက္ကာလ၏ နိမိတ္ပဲ။

Anne Graham :အေမရိကားနဲ.ကမၻာၾကီးသည္ ညစ္္ညဴးး
ရွဳပ္ေထြးျခင္းျဖင္.ျပည္.ေန ျပီး၊ဘုရားေကာင္းၾကီးနွင္.
မ်က္နွာသာေပးျခင္းမွလဲြေနျပီ္။အပုူတျပင္း ဆုေတာင္းရမည္.
အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ဘုရားသခင္အမ်က္ေတာ္ တရားစီရင္ျခင္း
မၾကာခင္လာေတာ.မယ္ဆုိတာ သတိထားသင္.သည္။
ဘုရားအမ်က္ေတာ္အား အဘယ္သူ ခံနိုင္မည္နည္း။

Franklin Graham: နုတ္ကပတ္ေတာ္ မနာခံျခင္းအျပစ္
ၾကီးစုိးေနျပီ၊ လူေတြ မနုိးၾကားပဲ သမၼာတရားဖက္သုိ.
ျပန္မလွည္.မွာကုိ အရမ္းစုိးရိမ္တယ္။ဘာ.ေၾကာင္.လဲ
ဆုိေတာ. “အဆံုးသုိ.ေရာက္လုနီးျပီ”။
( Share ျခင္းျဖင္. သင္သည္ ေထာင္၊ေသာင္းမကေသာသူထံသုိ.
( ထုိသတင္းအား သယ္ေဆာင္ျပီးသားျဖစ္သြားပါသည္)Amen!!

Amos SangFollow