အျပစ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရျခင္း - ဆရာေဇာ္ဝင္း

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တ ၂း၃၈ ေပတရုကလည္း၊ သင္တို႔၏အျပစ္ကို လြတ္ေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍ တေယာက္မွ်မၾကြင္း၊ ေယရႈခရစ္၏နာမ၌ ဗတၱိဇံ ကိုခံၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ သင္းအုပ္ဆရာဦးေဇာ္ဝင္း 8 June 2014 (Youtube search Saya Zaw Win) ၾသစေၾတးလွ်ား ပတ္ျမိဳ႕၊ တရားေဒသနာေဟာပါတယ္။ Youtube: ဘုရားရွင္ရဲ့ ဝိညာဥ္ေတာ္ရရွိထားျပီးရင္ အဲဒီလူကို ျမင္ရ၊ဆက္ဆံရရင္ သက္ေသသံုးမ်ိဳးနဲ႕ ဘုရားဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစပါတယ္...တဲ့။ ဘုရားသခင္ထံမွ အျပစ္လႊတ္ျခင္း ရရွိျပီးေနာက္မွာ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆင္းရဲဒုကၡၾကားထဲက ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ားနဲ႕ အသက္ရွင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္တရျခင္း၊ ေယရႈကိုရျခင္း၊ အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း၊ အျပစ္လႊတ္ခံရျခင္း၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ရရွိျခင္း အဆင့္ဆင့္ ခံစားရပါတယ္။ ကနဦးအသင္းေတာ္မ်ားရဲ့ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕အသင္းေတာ္၊ ရွမာရိျမိဳ႕အသင္းေတာ္မ်ားက ဝိညာဥ္ေတာ္ရရွိျခင္း ပင္ေတကုတၱိပြဲေတာ္မွ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ေကာင္းကင္မွာလာျခင္းကို ေပတရု၊ ေယာဟန္၊ ဖိလိပၸိ၊ တပ္မႈးေကာေနလိ တို႕တမန္ေတာ္ဝတၱဳ ၁း၈၊ ၂း၁၊ ၈း၁၇ ၁၀း၄၄ ဧဝံဂလိတရားျဖင့္ ေခၚသည္တဲ့။ အျပစ္လႊတ္ျခင္းနဲ႕အတူ တြဲျပီးပါလာတဲ့ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္တယ္။ ၁။ အျပစ္လႊတ္ျခင္း ၂။ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရျခင္း ကယ္တင္ျခင္းရတဲ့လူေတြကို ေန႕စဥ္အမွ် အသင္းေတာ္ကိုဝင္ေစပါတယ္။ အဆံပါတဲ့စပါးကို က်ီဆိုတဲ့ အသင္းေတာ္ကိုေရာက္ဖို႕ပါ။ က်ီထဲေရာက္သူကို ကယ္တင္ျခင္းေရာက္တယ္လို႕ေခၚပါတယ္။ ေနာင္တရျခင္း သခင္ေယရႈကိုရျခင္း ဗတၱိဇံခံျခင္း ဝိညာဥ္ေတာ္ရရွိျခင္း ဝိညာဥ္ေတာ္ရရ်ိထားသူမ်ာမွာ သက္ေသ(၃)ခုကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္ ၁။ အတြင္းသက္ေသ (ကိုယ့္အတြင္းမွာသိေနတယ္)။ ငါတို႕သည္ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္သည္ကို ဝိညာဥ္ေတာ္က သက္ေသခံသည္။ ဘယ္သူကေျပာလို႕မဟုတ္။ ကိုယ့္ဖာသာသိေနတယ္။ အေျဖရွိေနတယ္။ ၂။ စကားသက္ေသ။ သူတို႕စကားဟာ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ့ ထိန္းသိမ္း၊ ျပဳျပင္မႈနဲ႕ ေျပာလာတဲ့ စကားျဖစ္တယ္။ ႏႈတ္ကပတ္အညီ ေျပာလာပါတယ္။ ၃။ အက်င့္သက္ေသ။ အရင္ကအက်င့္နဲ႕ မတူေတာ့ဘူ။ သင္တိုအက်င့္နဲ႕ငါအက်င့္မတူ။ မိုးေကာင္းကင္နဲ႕ေျမၾကီးလို ကြာတယ္။ ေဟရွာ ၅၅။ ေခြး၊ေၾကာင္၊ခ်ိဳးငွက္ေလာင္ေတာင္ မျဖဴစင္တဲ့လူ႕အက်င့္ေတြရွိပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ လူက်င့္လူၾကံ ထက္ ႏိႈင္းယွဥ္မရတဲ့ ဘုရားဆီကလာတဲ့ အက်င့္မ်ိဳးပါ။၊ ဝိညာဥ္ေတာ္အတြင္းထဲ ေရာက္လာရင္ ဘုရားၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့အက်င့္ေတြ အဲဒီလူမွာ ျဖစ္လာပါတယ္။ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္နဲ႕ အသက္ရွင္တဲ့ ခရစ္ယန္အသက္တာကို အျမဲရွိေနဖို႕ ဆုေတာင္းျကပါလို႕...။