၇ႏွစ္ကာလအပိုင္းျခားသို႔မဟုတ္ရွီမီတာ (Shemitah) - by ကိုဒီးဒီ

ကမာၻေပၚတြင္ျပကၡဒိန္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ဂရယ္ဂိုရီရယ္ (Gregorian) တနည္းအားျဖင့္အေနာက္တိုင္းျပကၡဒိန္ သည္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုမွအသံုးျပဳေနေသာျပကၡဒိန္ျဖစ္သည္။ ဂ်ဳးလူမ်ိဳးမ်ား၏ျပကၡဒိန္ တနည္းအားျဖင့္ ေဟၿဗဲျပကၡဒိန္သည္ သမၼာက်မ္းစာကိုအေျခခံေရတြက္ထားေသာျပကၡဒိန္ျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္တိုင္းျပကၡဒိန္ သည္ ေနကိုၾကည့္ၿပီးေရတြက္ၿပီး၊ အစၥလာမ္ျပကၡဒိန္သည္ လကိုၾကည့္ၿပီးေရတြက္ထားပါသည္။ ေဟၿဗဲျပကၡဒိန္ သည္ေနႏွင့္လကိုအေျခခံေရတြက္ထား၏။ ကမာၻဦးက်မ္း ၁း၁၄ တြင္ဘုရားသခင္သည္ ေန႔ရက္၊အခ်ိန္မ်ားကို သိေစရန္ ေနႏွင့္လအပါအ၀င္ၾကယ္မ်ားကို မိုးေကာင္းကင္တြင္ခန္႔ထား၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈလူဇာတိခံ ယူလွ်က္ အစၥေရးႏိုင္ငံဗက္လင္ၿမိဳ႕တြင္ေမြးဖြါးေသာအခါ မာကုပညာရိွမ်ားသည္ ၾကယ္ကိုၾကည့္လွ်က္ေယရႈထံ သို႔အေရာက္လာႏိုင္ခဲ့သလို ၾကယ္မ်ားကိုၾကည့္ၿပီး ေမရိွယဆိုေသာကယ္တင္ရွင္ေမြးဖြါးလာမည္ကိုႀကိဳတင္တြက္ ႏိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုးေကာင္းကင္ရိွ ေန၊လ ႏွင့္ၾကယ္မ်ားသည္ လက္ရိွႏွင့္အနာဂတ္မ်ားတြင္ျဖစ္ပ်က္လာမည့္ အရာမ်ားကိုေဖၚျပလွ်က္ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ေဗဒင္အတတ္ပညာသည္အေကာင္းထက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားေသာ ေၾကာင့္အသံုးမျပဳရန္၊ မလိုက္စားရန္ ဘုရားသခင္တားျမစ္ထား၏။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ေဗဒင္ပညာမပါ၀င္သလို စာေရးသူသည္လည္းေဗဒင္ပညာမတတ္ကြ်မ္းပါ။ ဘုရားသခင္မွႀကိဳတင္ေပးထားေသာ နိမိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ သူျပန္လာမည့္အခ်ိန္၊ ကမာၻႀကီးအဆံုးခန္းျဖစ္ပ်က္လာမည့္နိမ္တ္လကၡဏာမ်ားကို သမၼာက်မ္းစာထဲမွေဖၚျပ ခ်က္မ်ားကို ကမာၻေပၚတြင္ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အရာမ်ားႏွင့္ယွဥ္တြဲေဖၚျပထားေသာေဆာင္းပါးသာျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ မေရာက္ခင္ ၎ႏွစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေဟာကိန္းမ်ားစြာထြက္ခဲ့ေသာ္လည္းမျဖစ္ေပၚလာပါ။ သို႔ေသာ္ စာေရးသူသတိထားမိသည္မွာ ၎ေဟာကိန္မ်ားသည္ မိုင္ရာျပကၡဒိန္ (Mayan Calendar) ႏွင့္ သိပၸံပညာကိုး ကားခ်က္တြင္မူတည္၏။ ဤေဆာင္းပါးသည္ ေဟာကိန္းမဟုတ္၊ သမၼာက်မ္းစာေဖၚျပခ်က္မ်ားကို ကမာၻျဖစ္ စဥ္မ်ား ႏွင့္ယွဥ္တြဲေဖၚျပခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္မႈသည္ စာဖတ္သူအပိုင္းျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္လည္းဘုရားသခင္ဒုတိႀကိမ္ၾကြလာမည့္ေန႔ရက္ကိုမည္သူမွ်မသိ၊ ေကာင္းကင္တမန္ပင္မသိေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာေဖၚျပခ်က္ကိုသတိရေစလိုပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ျပည့္စံု သည့္အေလွ်ာက္ သူလာမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ဆိုး၀ါးသည့္ကမာၻ႔ျဖစ္စဥ္မ်ားတြက္ ႀကိဳတင္နိမိတ္လကၡဏာမ်ားေပးထား သည္မွာ တရားမွ်တေသာ ဘုရားသခင္၏သေဘာသဘာ၀ျဖစ္သည္။ သူအလိုရိွသည္မွာ သူခ်စ္ေသာေလာက သားမ်ားအားလံုး အဆင္သင့္ရိွေနေစရန္ျဖစ္၏။

ေနာက္ဆံုးေသာနိမိတ္လကၡဏာမ်ားထဲမွ ၂ခုျဖစ္ေသာ ေသြးေရာင္လ (Blood moon) ႏွင့္ေနၾကတ္ျခင္းမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားသည္ ႏွစ္ ၂၀၀၀ အတြင္လံုး၀မျဖစ္ခဲ့လူးေသာအရာမ်ားျဖစ္ေန၏။အေၾကာင္းမွာ ေသြးလ ၄ႀကိမ္ဆက္တိုက္ျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ေနၾကတ္ျခင္း ၂ႀကိမ္ပါ၀င္ၿပီး ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားအားလံုးသည္ သမၼာက်မ္း စာ၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္၌က်ေရာက္ေနျပန္၏။

ထာဝရဘုရား၏ ထူးျမတ္ေသာ ေန႔ႀကီးမတိုင္မီွ၊ ေနသည္ ေမွာင္မိုက္အတိျဖစ္လိမ့္မည္။ လသည္လည္း ေသြးျဖစ္လိမ့္မည္။ တမန္ေတာ္ ၂း၂၀

၇ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ႏွင့္၇ႀကိမ္ (Shemitah and Jubilee)

ထာ၀ရဘုရားသည္ သိနေတာင္တြင္ေမာေရွအား သူ၏လူမ်ိဳးေတာ္ကိုခါနန္ျပည္မ၀င္ခင္မွာၾကားသည္မွာ-        “ေျခာက္ႏွစ္ပတ္လံုး လယ္လုပ္၍ အသီးကိုသိမ္းရမည္။ ၁၁ သတၱမႏွစ္တြင္ လယ္ကိုမလုပ္ဘဲ အလြတ္ထား ရမည္။ထြက္ေျမာက္ရာ၂၃း၁၀-၁၁”

ဤသေဘာတရားသည္ ကမာၻဦးကတည္းကရိွခဲ့၏။ ထာ၀ရဘုရားသည္ စၾက၀ဏာဖန္ဆင္းျခင္းကို ၆ရက္ျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီး ၇ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ၿငိမ္၀ပ္စြာေနလွ်က္ ထိုေန႔ကိုေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။ ထိုနည္းတူ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားမ်ားအဲဂုတုျပည္မွထြက္ခြါၿပီးသိနေတာင္မေရာက္ခင္တြင္ ဥပုသ္ေန႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကိုျပဌန္းခဲ့ၿပီး ရက္သတၱတစ္ပတ္တြင္ ၆ရက္အလုပ္လုပ္ၿပီး ၇ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ အလုပ္မလုပ္ရဘဲနားေနေသာဓေလ့စတင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၇ႏွစ္တာဆိုေသာအခိ်န္ပိုင္းျခားကို ေဟၿဗဲဘာသာျဖင့္ ရွီမီတာ (Shimatah) ဟုေခၚၿပီး ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ရီွမီတာအၿပီးတြင္ ႏွစ္ ၅၀ ေျမာက္ယုဘိလပြဲ (Jubilee) ပြဲကိုဆင္ႏြဲရန္ ထာ၀ရဘုရားမွ ညြန္ၾကား ထားပါသည္။ ႏွစ္၅၀ယုဘိလပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဘုရားသခင္ေျပာထားသည္မွာ-

ခုနွစ္ႏွစ္တခါ လႊတ္ျခင္းကိုျပဳရမည္။ လႊတ္ျခင္းတရားဟူမူကား၊ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ သူအား ဥစၥာကို ေခ်းငွား ေသာ ေၾကြးရွင္မည္သည္ကား၊ ထုိေၾကြးကို လႊတ္ရမည္။ ထာဝရဘုရားလႊတ္ျခင္းကာလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ထို ေၾကြးကို အိမ္နီးခ်င္း၊ ညီအစ္ကိုခ်င္း၌ မေတာင္းရ၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံသား၌ ေတာင္းရေသာ အခြင့္ရွိ၏။ ညီအစ္ကုိ၌ ရွိေသာ ကိုယ္ဥစၥာကို မေတာင္းဘဲလႊတ္ရမည္။ တရားေသာရာက်မ္း ၁၅း၁-၃

 

ႏွစ္၅၀ယုဘိလပြဲအရ လႊတ္ျခင္းထဲတြင္ ကြ်န္မ်ားကိုလႊတ္လပ္ေသာလူအျဖင့္သတ္မွတ္ျခင္း၊ အေၾကြးမ်ားကို ေလွ်ာ္ပစ္ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံထားေသာပစၥည္းမ်ား၊ ေပါင္ခံထားေသာေျမမ်ားကိုေလွ်ာ္ပစ္ၿပီးမူလပိုင္ရွင္သို႔ျပန္လည္ေပး အပ္ျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။

 

ပသခါပြဲ (Passover)

 

ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား (ဂ်ဳး) အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ကြ်န္ဘ၀မွကယ္တင္ရာတြင္ေမာရွည္ကိုဦးေဆာင္ေစၿပီး အံ့ဖြယ္အမႈ ၁၀ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအံ့ဖြယ္မႈျဖစ္ေသာ သားဦးသတ္ျခင္းတြင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားမထိရန္တြက္ အခါမလည္အနာအဆာမရိွေသာ ဆိတ္သို႔မဟုတ္သိုးသငယ္ကိုသတ္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္မွေပးေသာလႊတ္ေျမွာက္ ျခင္းကိုလက္ခံရယူေၾကာင္းအထိမ္းမွတ္သက္ေသလကၡဏာျဖင့္ တခါးတိုင္တြင္ ၎ဆိတ္ သို႔မဟုတ္ သိုး၏ေသြး ကိုသုတ္ထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎ဆိတ္သို႔မဟုတ္သိုးကိုမီးကင္ၿပီး တေဆးမပါေသာမုန္႔ျဖင့္စားရန္ထာ၀ရဘု ရားမွေစခိုင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုေန႔သည္ ပထမလ ၁၀ရက္ျဖစ္ၿပီး ပႆခါပြဲစတင္ေသာေန႔ျဖစ္ပါသည္။ လူသားအား လံုး၏အျပစ္မ်ားကို သခင္ေယရႈမွခံယူၿပီး လက္၀ါးကပ္တိုင္တြင္အေသသတ္ျခင္းကိုလည္း ပသခါေန႔တြင္ခံယူ ခဲ့ၿပီးထိုေန႔၌လည္းေနၾကတ္ခဲ့ပါသည္။

 

တံပိုးမႈတ္ပြဲေတာ္ (Feast of Trumpet)

 

တံပိုးမႈတ္ပြဲေတာ္ကို ၇လပထမရက္ (1st day of Tishri) တြင္က်င္းပေလ့ရိွ၏။ က်မ္းညြန္းမ်ားမွာ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၂၃း၂၄-၂၅၊ ေတာလည္ရာက်မ္း ၂၉း၁၊

 

သင္တို႔သည္ သတၱမလ၊ ပဌမေန႔ရက္၌ တန္ပိုးမႈတ္ပြဲ၊ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကို ျပဳရေသာ ဥပုသ္ေန႔ကို ေစာင့္ရၾက မည္။  ေလာကီအလုပ္ကို မလုပ္ရ။ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာကို ဆက္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၂၃း၂၄-၂၅

 

တံပိုးမႈတ္ျခင္းကို ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ေနာင္တ တရားရၿပီးဘုရားသခင္၏တရားစီရင္ျခင္းအတြက္ အဆင္ သင့္ျဖစ္ေစလိုအေသာအထိမ္းအမွတ္ျဖင့္က်င္းပႀကပါသည္။ ထိုလ၁၀ရက္ေန႔တြင္မူအျပစ္ေျဖရာယဇ္ပူေဇာ္ ေသာေန႔ (Atonement day) ျဖစ္ပါသည္။

 

အျပစ္ေျဖရာေန႔ (Day of Atonement)

 

သင္တို႔သည္ အစဥ္ေစာင့္ရေသာပညတ္ေတာ္ ဟူမူကား၊ အမ်ိဳးသားခ်င္းျဖစ္ေစ၊ သင္တို႔တြင္ တည္းေန ေသာ တပါးအမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ သတၱမလဆယ္ရက္ေန႔၌ အလုပ္ကိုအလွ်င္းမလုပ္၊ ၿခိဳးၿခံစြာက်င့္ လ်က္ေနရၾက မည္။

အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ အျပစ္ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ ကင္းစင္မည္အေၾကာင္း၊ ထိုေန႔ ရက္၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ သင္တို႔ကို စင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ၊ အျပစ္ေျဖျခင္း ကိုျပဳရမည္။ ထိုေန႔ရက္သည္ ထာဝရ ပညတ္ေတာ္အတိုင္း၊ သင္တို႔ၿငိမ္ဝပ္ရာဥပုသ္ေန႔၊ ၿခိဳးၿခံစြာက်င့္ရေသာ ေန႔ျဖစ္သတည္း။               ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၂၃း၂၉-၃၁

 

 

 

 

 

အျပစ္ေျဖရာယဇ္ကို တစ္ႏွစ္တစ္ခါျပဳလုပ္ရန္ထာ၀ရဘုရားေစခိုင္းထားၿပီးထိုေန႔တြင္ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ဂ်ဳးလူမ်ိဳး မ်ားသည္အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းကိုယေန႔တိုင္ေစာင့္ထိမ္းလွ်က္ရိွပါသည္။ က်င္းပေသာရက္မွာ ပထမလ ၁၀ ရက္ေန႔ျဖစ္ၿပီး အေနာက္တိုင္းျပကၡဒိန္တြင္ ၂၀၁၄၌ေအာက္တိုဘာေလးရက္တြင္က်ေရာက္ၿပီး ၂၀၁၅ အတြက္ စက္တင္ဘာ၂၃တြင္က်ေရာက္ပါသည္။ ၎ယဇ္ကိုယဇ္ပုေရာဟိတ္သာေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွၿပီးေရွးဦးစြာ ယဇ္ပေရာ ဟိတ္ႏွင့္သူမိသားစုအျပစ္ေျဖရန္ ႏြားထီးၿပိဳကို မီးရိႈ႕ပူေဇာ္ရ၏။ ထို႔ေနာက္တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအျပစ္ေျဖရန္ဆိတ္ သငယ္၂ေကာင္ျဖင့္အျပစ္ေျဖရ၏။ ဆိတ္သငယ္ကို တဲေတာ္ေရွ႕ေခၚလာၿပီး ၎ဆိတ္၂ေကာင္ကိုထာ၀ရဘုရား တြက္၁ေကာင္ႏွင့္ေဘးမဲ့လႊတ္ရန္၁ေကာင္တြက္ မဲခ် (စာေရး တံခ်) ေရြးခ်ယ္ရပါသည္။ ထာ၀ရဘုရားတြက္မဲ ေပါက္ေသာဆိတ္ကိုယဇ္ပူေဇာ္ၿပီး ေဘးမဲ့လႊတ္ရန္မဲေပါက္ေသာဆိတ္ေခါင္းေပၚသို႔ယဇ္ပေရာဟိတ္လက္ကိုတင္ ၿပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးမ်ား၏အျပစ္ကိုေရရြတ္လွ်က္ အျပစ္ေျဖျခင္းကိုျပဳၿပီးေတာထဲသို႔ေဘးမဲ့လႊတ္ရပါသည္။ သခင္ေယရႈသည္ပသခါတြင္အသတ္ခံရေသာသိုးသငယ္ျဖစ္သလို လူသားတစ္မ်ိဳးႏြယ္လံုးတြက္ အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ေကာင္အျဖင့္သန္႔ရွင္းျခင္းအမႈကိုပါတစ္ခါတည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ပိလမင္းေရွ႕ႏွင့္ပရိတ္သပ္အားလံုး ေရွ႕မွာ ဘာမွ်မေျပာေတာ့ဘဲ သိုးသငယ္လိုတိတ္ဆိတ္ ညိမ္သက္လွ်က္ရိွေနခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ယဇ္ေကာင္တစ္ ကိုသတ္ၿပီးတစ္ေကာင္ကိုလႊတ္ခဲ့ရေသာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း ကိုျပည့္စံုေစျခင္းဌာ အက်ဥ္းသားဗာရဗၺကို လႊတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာေပးခဲ့၏။ ဤသည္မွာ ေယရႈသည္လူသားမ်ားအတြက္အျပစ္ေျဖရာယဇ္ကိုတစ္ခါတည္းျဖင့္ ထာ၀ရ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

 

သေကေနပြဲ

 

 

၃၃ တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ။

၃၄ သင္တို႔သည္ သတၱမလ ဆယ္ငါးရက္ေန႔မွစ၍ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ထာဝရဘုရားဘို႔ သေကေနပြဲကို ခံရၾကမည္။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၂၃း၃၃-၃၄

 

သေကေနပြဲဆိုသည္မွာ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား ႏွစ္ ၄၀ ေတာတြင္းေနထိုင္ခဲ့ေသာ တဲပံုစံကိုေဆာက္လုပ္ၿပီး ထာ၀ရဘုရား၏အကြယ္အကာႏွင့္ေက်းဇူးေတာ္ကိုျပန္လည္ေရတြက္သည့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအစီ စဥ္ျဖစ္ သည္။ သေကေနတဲငယ္ကိုသစ္ကိုင္းမ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ၿပီး အမိုးကိုလည္းသစ္ကိုင္းသစ္ရြက္မ်ားျဖင့္ ေဆာက္ရပါသည္။ မိုးရြာလွ်င္မိုးစိုၿပီးညဖက္တြင္ ၾကယ္လမ်ားကိုေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ အီဂ်စ္လက္ေအာက္ကြ်န္ ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေတာထဲတြင္ေနခဲ့ရေသာသမိုင္းကိုသတိရေသာအေနျဖင့္ ဂ်ဳးလူမ်ိဳးမ်ားယေန႔တိုင္က်င္း ပလွ်က္ရိွေနပါ သည္။ ၂၀၁၅ သေကနပြဲသည္ စက္တင္ဘာ ၂၇ တနဂၤေႏြညေနမွ ေအာက္တိုဘာလ ၄ရက္ တနဂၤေႏြညေနထိ ျဖစ္သည္။

 

 

သမၼာက်မ္းစာျပကၡဒိန္ သို႔မဟုတ္ ဣသေရလ (အစၥေရး)ျပကၡဒိန္အရ ယခုလက္ရိွအခ်ိန္ (၂၀၁၅) သည္၇ႀကိမ္ ေျမာက္ ရီွမီတာႏွစ္ႏွင့္အတူ ႏွစ္ ၅၀ယုဘိလႏွစ္သို႔က်ေရာတ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၇ႀကိမ္ေျမာက္ရီွမီတာႏွစ္ သည္ ၂၅ စက္တင္ဘာ၂၀၁၄ မွ ၁၃ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅ ျဖစ္ပါသည္။

 

ဤႏွစ္ကာလအပို္င္းျခားတြင္ထူျခားမႈမ်ားစုေနပါသည္။ ၂၀၁၄ ရီွမီတာႏွစ္မ၀င္ခင္ ပႆခါပြဲေန႔ (April 2014) တြင္ လသည္ေသြးႏွင့္ျပည့္ေနေသာအေရာင္ (Blood moon) ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဤရီွမီတာႏွစ္အထြက္ ယုဘိလႏွစ္ အတြင္းရိွေသာ သေကေနပြဲေန႔ (Sukkot)တြင္ ေသြးႏွင့္ျပည့္ေသာလျဖစ္ေပၚမည္။ ဒိျပင္၇ႀကိမ္ေျမာက္ ရွီမီတာ ႏွစ္အတြင္း သေကေနပြဲ က်ေရာက္ေသာေန႔ႏွင့္ ပႆခါေန႔တြင္ ေသြးျဖင့္ ျပည့္ေသာလ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသြးလ ၄ခါဆက္တိုက္တြင္ ေန၂ခါၾကတ္ေသာျဖစ္စဥ္တြင္ ႏွစ္ ၂၀၀၀ တြင္းမရိွခဲ့။ ယခုစာ ေရးေနသည့္ခ်ိန္ထိ ေသြးလ ၃ႀကိမ္ႏွင့္ ေနၾကတ္ျခင္းတစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ထပ္ေနၾကတ္ျခင္း ၁ႀကိမ္ႏွင့္ ေသြးလ ၁ႀကိမ္ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာမကုန္ခင္ျဖစ္ေပၚရန္ရိွေနပါသည္။

 

 

ကမာၻ႔သမိုင္း၊ ျမန္မာသမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို သမၼာက်မ္းစာထဲမွ ရွီမီတာႏွစ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္ေသာ္ ထူးျခားျဖစ္ စဥ္မ်ားစြာေတြ႔ရ၏။ ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ပါ။ တိုက္ဆိုင္မႈဟုတ္မ ဟုတ္စာဖတ္သူဘဲဆံုးျဖတ္ပါ။

 

ရွီမီတာႏွစ္

ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား

1916-1917

ပထမကမာၻစစ္ျဖစ္၊ ႏွစ္ဖက္စစ္သည္ေပါင္း ၉သန္းေက်ာ္ႏွင့္အရပ္သား၇သန္းေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့။

ဂ်ာမဏီ၊ရုရွား၊ေအာတိုမန္၊ေအာ္စထရို-ဟန္ေဂရီအင္ပါယာရံႈးနိမ့္

1923-1924

ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာလံုး၀က်ဆံုးၿပီး တူရကီႏိုင္ငံျဖစ္ေပၚလာ။

တိုက်ိဳ၊ ယိုကိုဟားမားတြင္ ၇.၉ ျပင္းအားငလွ်င္လႈပ္၊ လူ၁၄၂ ၀၀၀ ေသဆံုး။

1930-1931

တူရကီ-ဂရိခ်စ္ၾကည္ေရးလက္မွတ္ေရးထိုး။Bank of United State အေမရိကဘဏ္ေငြေၾကး ဆံုးရံႈးမႈေၾကာင့္ပိတ္လိုက္ရ၊ေ၀ါစထရိစေတာ့ေစ်းကြက္ၿပိဳက်(၁၉၂၉ ေအာက္တိုဘာ)

နယူးဇီလန္၊ နီဂါရာဂြာငလွ်င္၊ဂ်ပန္တပ္မန္ခ်ဳးရီးရားေတာင္ပိုင္းကို သိမ္းပိုက္။

1937-1938

အေမရိကန္ႏိုင္ငံစီးပြါးေရးက်၊ ဂ်ဳးလူမ်ိဳးႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒအီတလီ တြင္ျပဌန္း၊ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ကိုလႊမ္းမိုးရန္ဂ်ပန္ႀကိဳးပမ္း၊ ဒုတိယကမာၻစစ္ (၁၉၃၉-၁၉၄၅)၊

1944-1945

ဂ်ပန္အႏူျမဴဗံုးက်ဲခံရၿပီး ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးဆံုး။ ျမန္မာႏိုင္ငံဒုတိယကမာၻစစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရ။

1951-1952

ကိုရီးယားစစ္ပဲြ(၁၉၅၀-၁၉၅၃)၊ ႏိုင္ငံေပါင္း၄၈ႏိုင္ငံႏွင့္ဂ်ပန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထိုး။

1958-1959

ဖဆပလျပိဳကြဲျခင္းေၾကာင့္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းအားတိုင္းျပည္ေခတၱထိမ္းရန္ လႊဲေျပာင္းေပး။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမွႏွ်ဴကလီးယားလက္နက္ပိုင္ဆိုင္လာ။

1965-1966

အေမရိကန္အေၾကြး၀ယ္စနစ္ျပႆနာ၊ေငြတန္ဖိုးက်ၿပီးစီးပြါးေရးထိုးက်။

1972-1973

သေႏၶသား/ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းကိုအေမရိကန္မွာတရား၀င္ခြင့္ျပဳ၊ ဗီယက္နမ္ကိုစစ္ရံႈး။ ကမာၻ ေငြေၾကးျပႆနာျဖစ္။

1979-1980

အေမရိကန္ေငြစုေငြေခ်းျပသာနာစတင္-၁၀ႏွစ္ၾကာခဲ့

1986-1887

ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုခ်ာႏိုလိုင္းႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖိုေပါက္ကြဲ၊

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ထိုးက်။ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေၾကးျပႆာနာ၊ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ၂၅ က်ပ္တန္သိမ္း၊ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာဆက္တိုက္ျဖစ္ ၈၈ အေရးခင္းဆက္ျဖစ္။

1993-1994

မကၠစီကိုေငြေၾကးျပႆနာ၊

2000-2001

အေမရိကန္ေ၀ါထရိတ္စင္တာတိုက္ခိုက္ခံၿပီးၿပိဳက်၊ စေတာ့ရွယ္ယာအဆိုး၀ါးဆံုးထိုးက်၊ အေမရိကန္ႏွင့္တာလီဘန္စစ္ျဖစ္။

2007-2008

ကမာၻေငြေၾကးျပႆနာျဖစ္၊ စီးပြါးက်၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔နာဂစ္မုန္တုိင္း၀င္ခဲ့။

2014-2015

လိင္တူထိမ္းျမားခြင့္ကိုအေမရိကန္တြင္တရား၀င္ခြင့္ျပဳ။ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္လူသတ္ပြဲမ်ားျဖစ္လွ်က္ရိွ၊ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္၊ အီရတ္စစ္ပြဲ၊ ISIS၊ အီရန္ႏ်ဴကလီးယားအေရး၊ႏုိင္ငံမ်ားစြာမွျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱာရယ္မ်ား၊ ရသီဥတုအ ေျပာင္းအလဲမ်ား။ ???

 

ကမာၻ႔သမိုင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္လက္ရိွကမာၻ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွႀကိဳတင္ေရးသား ထားသည္မွာ အသက္ရွင္ေနေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏သက္ေသျဖစ္သည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းတြင္ေဖၚျပထားေသာ ပထမ တံပိုးမႈတ္ျခင္းသည္ပထမကမာၻစစ္၊ ဒုတိယတံပိုးသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္၊ တတိယတံပိုးသည္ ယခင္ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုရိွ ခ်ာႏိုလိုင္းႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖို ေပါက္ကြဲျခင္း၊ စတုထၳတံပိုးမႈတ္ျခင္းသည္ ပင္နာတူပိုမီးေတာင္ေပါက္ကြဲျခင္းျဖစ္၊ ပဥၥမတံပိုးသည္ ပင္လယ္ေကြ႕ စစ္ပြဲႏွင့္ဆဒၵဟူစိန္က်ဆံုးခန္းျဖစ္၏။ ISIS အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔၊ အေရွ႕လယ္ပိုင္းျပႆနာျဖစ္ေသာ ဆီရီးယား၊ အီရတ္၊ အီရန္ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ႏိုင္ငံေရး ေျခ လွမ္း၊ တူရကီႏိုင္ငံေရးေျခလွမ္းမ်ား၊ ISIS အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔၊ အျခား ေသာအၾကမ္းဖက္မ်ား အဖြဲ႕၏လုပ္ရပ္မ်ား သည္ ဆဌမတံပိုး ေဖၚျပျခင္းမ်ားအတိုင္းျဖစ္ေန၏။ ဒိျပင္အျခားႏိုင္ငံ ႀကီးမ်ား၏ႏိုင္ငံေရးေျခလွမ္းႏွင့္ စစ္ေရး တည္ေဆာက္မႈမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးစစ္ပြဲျဖစ္ေသာ အာေမဂဒံုစစ္ပြဲတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္လွ်က္ရိွေၾကာင္း သက္ ေသျပေန၏။

 

ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီႀကိဳတင္ေရးထားသည့္ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္က အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အေျဖမွာ ဘုရားသခင္သည္ တရားမွ်တေသာဘုရား၊ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ သူလာမည့္အခ်ိန္တြင္ သူ႕သားသမီးမ်ားအဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္ ရည္ရြယ္ထား၏။ လူသားမ်ား၏ေရြးခ်ယ္ခြင့္သည္ လူ႔ေလာကအသက္ရွင္စဥ္ကာလ ႏွင့္ ဘုရားသခင္မလာခင္ အခိ်န္မ်ားတြင္သာရိွသည္။ ထိုအခ်ိန္ေနာက္တြင္လူသားမ်ားေရြးခ်ယ္ခြင့္မရိွေတာ့။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ထိုဘုရားသည္ ဘုရားတကာဘုရား (ဒံေယလ ၂း၄၇)၊ ဘုရင္တကာဘုရင္၊အရွင္တကာအရွင္ (ဗ်ာဒိတ္ ၁၉း၁၆)ျဖစ္ ေသာကမာၻေပၚရိွလူမ်ိဳးတိုင္း၏ဘုရားျဖစ္၏။ အသက္ရွင္ေသာဘုရားလည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ႕ကို ေခၚေသာသူတိုင္းကို ထူးေလ့ရိွ၏။ ထိုအသက္ရွင္ေသာဘုရားသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္သာဆိုင္ေသာ ဘုရား မဟုတ္။ လူမ်ိဳး တိုင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာဘုရားျဖစ္၏။ ထိုအသက္ရွင္ေသာဘုရားကိုလူတိုင္းစမ္းသပ္ႏိုင္၏။

 

မိတ္ေဆြ ဆိုးယုတ္ေသာေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္ကာလတြက္အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား။ ခရစ္ေတာ္၏ဒုတိယႀကိမ္ ျပန္လာျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကိုလာေခၚျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဒုတိယႀကိမ္ၾကြလာျခင္းသည္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏သားသမီးမ်ားကိုလာေရာက္သိမ္းယူျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏သားသမီးမ်ားကို မည္သို႔သတ္မွတ္ႏိုင္သ နည္း။ ေရာမ ၈း၁၀ အရ “ခရစ္ေတာ္၏ ဝိညာဥ္ကုိမရေသာသူမည္သည္ကားခရစ္ေတာ္ႏွင့္မဆုိင္။ ” ခရစ္ေတာ္၏ ၀ိညာဥ္ျဖစ္ေသာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သင့္အထဲတြင္ရိွရန္လိုပါသည္။ ေယရႈသည္ သင့္ႏွလံုးသားတံခါးကို ေန႕စဥ္ေခါက္လွ်က္ရိွေနပါသည္။ ပထမတဆင့္အေနျဖင့္ သူ႔ကိုလက္ခံေနရာေပးရန္လို၏။ ဒုတိယအဆင့္အေန ျဖင့္ မိမိ၏စိတ္၀ိညာဥ္ကို သူ႔စိတ္တိုင္းက်ျပဳျပင္သန္႔ရွင္းေစၿပီး အျပည့္အ၀အုပ္စိုးခြင့္ေပးမွ ထိုအသက္ရွင္ေသာ ဘုရား၏စိတ္၀ိညာဥ္သည္ သင့္အထဲတြင္ျပည့္၀စြာလႈပ္ရွားႏိုင္၏။ ၾကမ္းတမ္းဆိုးယုတ္လွေသာ ဤေနာက္ဆံုး ေသာအခ်ိန္ကာလကို သင့္ခြန္အားျဖင့္ေက်ာ္ျဖတ္ပါကမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ေယရႈႏွင့္ေက်ာ္ျဖတ္မွေသခ်ာ၏။ ရွင္မႆဲ ၂၅ ထဲတြင္ေဖၚျပထားေသာ သတို႔သမီး ၁၀ေယာက္သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကိုေျပာထားေသာက်မ္းညြန္းျဖစ္၏။ ဆီမရိွေသာသတို႔သမီး ၅ေယာက္သည္ ေယရႈ၏ညင္းပယ္ျခင္းကိုခံရၿပီးက်န္ရစ္ခဲ့၏။ ဆီသည္သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္၏။ မိတ္ေဆြ…သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုမညင္းပယ္မိပါေစႏွင့္။

 

ဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးအားလံုးကို သိရိွရယူႏိုင္ပါေစ။ အာမင္။

 

ေမတၱာျဖင့္

ကိုဒီးဒီ

၂၅ ဂ်ဳလိုင္ ၂၀၁၅

 

http://www.pray4zion.org/thecomingshemitahjubileeyear57745.html

Financial history http://www.economywatch.com/economy-business-and-finance-news/A_history_of_world_financial_crises_07-14.html