ဝိညာဥ္ခရီးသြားမွတ္တမ္း (၂) - ေဒါက္တာေဖျမတ္ဝင္း


အပိုင္း(၁)တြင္ ျမန္မာျပည္မွအစျပဳခဲ့ေသာ ဝိညာဥ္ခရီးသြားအပိုင္း(၁)ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေဒါက္တာေဖျမတ္ဝင္း စာအုပ္ အစ-အဆံုး အခန္းေပါင္း (၄၀) - စာမ်က္ႏွာ ၄၁၆ ရွိပါသည္။ အခန္း(၂-၇)အထိ ဖတ္ရႈလိုသူမ်ားအတြက္ PDF ဖိုင္ ႏွင့္ စာျမည္း ေရးေပးပို႕လိုက္ပါသည္။ 

ပါပူးဝါနယူးဂီနီႏိုင္ငံ (အာရွ)
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၉၉၀ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ီကို-ဆလမ္ဘာဂ်ာ ေရနံရွာေဖြေရးကုမၼဏီ ျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ဆရာဝန္အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ျပီး၊ တစ္ႏွစ္အၾကာ ပါပူးဝါနယူးဂီနီသို႕ စတင္ပါသည္။ လူတိုင္း ေန႕စဥ္ တစ္နာရီ ဘုရားအတြက္သီးသန္႕အခ်ိန္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းအခ်ိန္မ်ားအျပင္ဘက္ အလုပ္ခ်ိန္တြင္လည္း ဘုရားႏွင့္ေအးေဆးစြာ မိတ္သဟာရဖြဲ႕မည့္ အခ်ိန္မ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ နားခိုရန္ျဖစသည္။ စင္ကာပူကို ျဖတ္သန္းျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝက္ က်ယ္ဝန္းေသာ၊ လူဦးေရ (၃)သန္းရွိသည့္ ပါပူးဝါနယူးဂီနီႏိုင္ငံ ေမာရက္စ္ဘီျမိဳ႕မွ ေလယဥ္ငယ္ျဖင့္ ေတာတြင္းစခန္းသို႕ ေရာက္ရွိ၊ လုပ္ကိုင္ရပါသည္။ (၃)ပတ္လုပ္ျပီး ျမန္မာျပည္(၁)ပတ္ ျပန္နားရသည္။ အလုပ္အတူလုပ္သူ အမ်ားစုမွာ ပညာတတ္မဟုတ္၊ ဝင္ေငြေကာင္းျပီး လုပ္ကိုင္ျပီး၊ ဘီယာေသာက္၊ ေပ်ာ္ေအာင္ေနၾကရသည္။ အဆိပ္ျပင္းေသာေျမြ၊ အဆိပ္ရွိဧရာမပင့္ကူၾကီး၊ မိေခ်ာင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း စခန္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေဆးအိတ္ေက်ာ္ပိုး သြားလာလုပ္ကိုင္စဥ္ ေဘးကင္းခဲ့ပါသည္။ ငွက္၊ သားငါး၊ ပုဇြန္၊ တိရိစာၦန္မ်ား ႏွင့္ သဘာဝမပ်က္မစီး ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳး၊ေမြးျမဴရန္ပင္ မလိုပဲ သဘာဝအပင္မ်ားျဖင့္ စားေသာက္ႏိုင္ျပီး၊ ငါးပုဇြန္ေပါမ်ားလွသည္။ အမႈေတာ္ထမ္းရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း အစျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ သတၱဝါတို႕ကို အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအၽႊြက္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ ေတာ္ေတာင္၊ ေရေျမ၊ သဘာဝကို ဖန္ဆင္းေပးထားေၾကာင္း (ဆာ ၁၀၄)၊ ပါပူဝါနယူးဂီနီ ႏိုင္ငံေရာက္ေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္ပို၍ သေဘာေပါက္ နားလည္လာခဲ့သည္။ 


ဇိုင္ယာႏိုင္ငံ (အာဖရိက)
ပါပူးဝါနယူဂီနီ ေရနံရွာေဖြေရးအလုပ္ မွတဆင့္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း အားၾကီးမႈျဖင့္၊ အေမရိကန္ႏွစ္ျခင္းသာသနာျပဳအဖြဲ႕ျဖင့္ စင္ကာပူ၊ ဆရာဂမ္မွ တဆင့္ဆက္သြယ္ရာ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဖိလာဒဲဖီးယား သို႕ လူေတြ႕သြားေရာက္ေျဖဆို ေအာင္ျမင္ျပီး၊ အေမရိကန္မွတဆင့္ အာဖရိက၊ ဇိုင္ယာႏိုင္ငံ (ယခု ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံသို႕) ၁၉၉၃ ဇူလိုင္လတြင္ ထြက္ခြာလာခဲ့သည္။

ဇိုင္ယာႏိုင္ငံသည္ စစ္အာဏာရွင္ၾကီး မိုဘူတူ (၃၅)ႏွစ္ခန္႕ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသျဖင့္ အာဖရိကတြင္ နံပါတ္(၃) အခ်မ္းသာဆံုးႏိုင္ငံမွ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ယခင္ျပင္သစ္ကိုလိုနီႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ သယံဇာတၾကြယ္ဝျပီး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု မ်ားျပားလွသည္။ စစ္အာဏာျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရာမွ အျမဲမျငိမ္သက္ပဲ၊ သာသနာျပဳအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကိုပင္ အသိေပးႏိုင္ျခင္းမရွိ၊ အေရးေပၚအေျခေန၊ ျမိဳ႕ေတာ္ေလဆိပ္ပင္ ပိတ္ထားရခ်ိန္ ေဒါက္တာေဖျမတ္ဝင္း ဇိုင္ယာႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း Brazzaville ႏိုင္ငံမွတဆင့္ ကြန္ဂိုျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး၊ သာသနာျပဳေဆးရံုသို႕ ေရာက္ရွိသြားျခင္း၊ ျပင္သစ္စကားတစ္လံုးမွမတတ္ပဲ စစ္တပ္၊ စစ္သားမ်ား ၾကီးစိုးေသာ အာဖရိကအျငိမ္မသက္ ႏိုင္ငံ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာသူရွာမေတြ႕ႏိုင္ေသာ ဇိုင္ယာႏိုင္ငံ ဗန္ဂါျမိဳ႕၊ သာသာနာျပဳေဆးရံုသို႕ အံ့ၾသဘြယ္ အခက္ခဲမရွိေရာက္သြားသည္။ သာသနာျပဳခရီးအစတြင္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာရွိရံုျဖင့္ အမႈေတာ္ကို မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ့မွာလ္း အေစခံရန္အရည္အခ်င္းမရွိေၾကာင္း မသိေသးေပ။ သင္ခန္းစာမ်ားစြာ ေတြ႕ၾကံဳရသည္။ 

အေမရိကားမွ ထြက္ခြာစဥ္ ဆရာေတာ္ဂ်မ္းႏွင့္ဇနီးက ေပးလိုက္ေသာ စာကို ဖတ္ရင္း ဒူးေထာက္ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ပါသည္။

- ခ်စ္သား၊ မနက္ဖန္အတြက္ မစိုးရိမ္ႏွင့္
- ဘဝ၏အသစ္ေသာ စိန္ေခၚမႈကို မေၾကာက္ႏွင့္
- သင္နားမလည္ရံုႏွင့္ စိတ္ပ်က္စရာအေၾကာင္းမရွိလွပါ
- သင္ မသိသည့္အရာမ်ားကို ငါသိေတာ္မူသည္
- ထို႕ေၾကာင့္ သင့္အား တာဝန္ခ်ထားရာသို႕ ရႊင္လန္းစြာ သြားပါ
- ငါ၏ ဂတိေတာ္မွတစ္ပါး အျခားဘယ္အရာကိုမွ် သင္မလို
- ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္အရပ္သို႕ သြားရသည္မဆို၊ ငါသည္ သင့္ေရွ႕မွ သြားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိထားရန္သာ လိုအပ္ပါသည္....။ 
-

ခြဲစိတ္ဆရာဝန္-အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ျခင္း
တာဝန္လႊဲေပးမည့္ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ၾကီး ဒမ္ ထံမွ ေလ့လာ၊ မွတ္သားမႈ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ တာဝန္လႊဲသည္။ ခက္ခဲလွေသာ မတတ္မျဖစ္သည့္ ျပင္သစ္ဘာသာစကားကို အျပင္းထန္သင္ယူခဲ့သည္။ အေမရိကန္ဆရာဝန္တစ္ဦး စတင္ခဲ့ေသာ ကုတင္၄၅၀ဆန္႕၊ ဇိုင္ယာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္းဆံုး၊ ပစၥည္းအစံုလင္ဆံုး သာသနာျပဳေဆးရံုၾကီး၊ ၁၂ႏွစ္ၾကာမည့္ ဝိညာဥ္ခရီးအစျဖစ္သည္။ ယခင္က ျမန္မာျပည္ထက္ အစစ သာလြန္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႕ သြားလာခဲ့စဥ္ စိတ္အားငယ္ရေသာ္လည္း၊ ယခုအခါ အစာေရစာ ရွားပါးလွေသာ၊ ကမၻာ့အဆင္းရဲမြဲေတဆံုး၊ စရိုက္ၾကမ္းတမ္းေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဇိုင္ယာႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္သြားျပီး အမိျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိတ္အားတက္မိသည္။ (၁၉၉၃ ခု မွ ၁၉၉၅ ႏွစ္တြင္ျဖစ္သည္)။ 

သာသနာျပဳေဆးရံုတြင္ လူနာကို ေခတ္မီွေဆးျဖင့္ကုစားသည္ထက္ စိတ္၊ဝိညာဥ္ ျမင့္ကုစားျခင္းက ပိုမိုေအာင္ျမင္ေၾကာင္း၊ အတူရွိေနေသာ ခရစ္ယန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား အေရးပါမႈကို လက္ေတြ႕သိရသည္။ (၃၅)ႏွစ္လံုး သာသနာျပဳ၊ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဒင္ ပင္လွ်င္ စာတန္၏တိုက္ခိုက္မႈမ်ားစြာ ခံရသည္။ လူတို႕၏ ကဲ့ရဲ့ျပစ္တင္၊ ထိုးႏွက္ျခင္းကို ခံၾကရေသာအခါ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ ေစ့ေစ့ၾကည့္ေနရမည့္သူမွာ ခရစ္ေတာ္ပင္ျဖစ္ပါ၏။ ထုိသခင္ကဲ့သို႕ ရွက္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာအရာကို မမႈဘဲ (ေဟျဗဲ ၁၂း၂) အထက္ေတာ္မွ ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာဆုကို ရျခင္းငွာ ပန္းတံုးတိုင္သို႕ ေျပးၾကပါစို႕ (ဖိ ၃း၁၄)။ 

ေနာက္ဆံုး စစ္အာဏာရွင္ၾကီးမိုဘူတူ အစိုးရအား ျပည္နယ္မ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းတိုက္ခိုက္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်လုိက္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေသဆံုးသြားရွာသည္။ တိုက္ခိုက္အႏိုင္ရေသာ အစိုးရလည္း ေကာင္းမလိုႏွင့္ မထူးမျခားပါ။ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ဗိုလ္ႏွင့္တပ္မ်ား ေဆးရံုတြင္ ေသာက္စား၊ ရမ္းကား၊ ေသနပ္ေဖာက္ျပီး သာသနာျပဳမ်ားကို ရန္လို၊တိုက္ခိုက္ခ်ိန္၊ အားလံုး ေၾကာက္ရြံ႕၊ ႏႈတ္ဆိတ္၊ ေျပာသမွ်ခံေနရခ်ိန္တြင္ ဗီယက္နမ္စစ္တြင္း ႏွစ္မ်ားစြာ၊ သာသာနာျပဳခဲ့ေသာ ဂ်ာမန္ဘုန္းေတာ္ၾကီး၏ ရဲရင့္စြာျပန္ေခ်ပစကားႏွင့္ တည္ျငိမ္မႈမွာ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲဆဲျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အာဖရိက ျပည္သူတို႕၏ ႏွလံုးသားမ်ားတြင္ အျမစ္တြယ္လာမွသာ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာ ဝေျပာႏိုင္ၾကပါမည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ရန္ ေနာက္ထပ္ အႏွစ္(၅၀) ေစာင့္ရမည္ဟု ဆိုေနပါသည္။ ေဒါက္တာ ဒင္ေဖာင္တိန္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝက Wall Street Journal မဂၢဇင္ၾကီးက အနာဂါတ္ အလားအလာအေကာင္းဆံုးလူငယ္အျဖစ္ ေရြးခံရဖူးသည္။ အလားတူ အေမရိကန္သမၼတျဖစ္လာေသာ နစ္ဆင္၊ ကေနဒီ တို႕လည္း အလားအလာရွိေသာ လူငယ္အျဖစ္ အေရြးခံရဖူးသည္။ ဒင္ေဖါင္တိန္ ကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ အေစခံဘဝကို ေရြးခ်ယ္ျပီး အာဖရိက ေတာရြာေလးတစ္ခု၌ မိမိဘဝကို ျမွပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။ 

ေဒါက္တာေဖျမတ္ဝင္း တို႕၏ သာသနာျပဳအဖြဲ႕သည္ ေသေဘး၊ စြပ္စြဲမႈမ်ား၊ လုယက္မႈမ်ား၊ ေထာင္ခ်မႈမ်ားမွ ၾကံၾကံခံ၊ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္သည္။ အိုး.. အကြ်ႏ္ုပ္ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေက်းဇူးေတာ္ကို အစဥ္မျပတ္ အျမဲခ်ီးမႊမ္းပါမည္ (ဆာ ၃၀း ၁၁-၁၂)။ 

ဝိညာဥ္ေရးခြန္အားယူရန္ အလြန္ေကာင္းေသာ အပိုင္း(၂) ကို ေဒါင္းလုပ္ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ အံ့ၾသဘြယ္ ကမၻာ့အဆင့္ ျမန္မာ့သာသနာျပဳတစ္ဦး အာဖရိက (၁၂)ႏွစ္တာ အံ့ၾသဘြယ္ ဝိညာဥ္ခရီးမွတ္တမ္း အခန္း (၁-၇)အထိ တင္ျပလိုပါသည္။

အစ-အဆံုး စာအုပ္ အပိုင္းခန္းေပါင္း၄၀ စာအုပ္ကို မွာၾကားလိုသူမ်ား ေဒါက္တာေဖျမတ္ဝင္းထံ ဆက္သြယ္ပါရန္။ ဖုန္း - +၉၅ ၉၅၀၂၈၈၅၈

http://www.mediafire.com/view/35fvpumwwsoirji/dr.pemyat.win2.pdf (9.3MB)
http://www.mediafire.com/view/g2i5vuzvcg11nic/dr.pemyat.win3.pdf (8.9MB)