ေနာင္တႏွင့္ဂတိေတာ္၊ ဝိညာဥ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား (၁) - ေဒါက္တာေဖျမတ္ဝင္း


လူ႕ဘဝသည္ ယာယီတဲျဖစ္ျပီး ထာဝရေနအိမ္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ဆိုပါသည္ (၂ေကာ ၅း၁)။ အကယ္၍ က်မ္းစာေျပာသည့္အတိုင္း မွန္လွ်င္ လူ႕ဘဝကို တဖန္ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ လူ႕အသက္တာသည္လည္း အလြန္တိုေတာင္းလွပါသည္။ အခ်ိန္သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေရွ႕မွ အျမဲေျပးလွ်က္ရွိသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ ထင္သည္ထက္ အခ်ိန္ေႏွာင္းေန တတ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အသက္ရွင္စဥ္ အခ်ိန္ကို မည္သို႕ အသံုးခ်ၾက ပါမည္နည္း။ က်မ္းစာကို ယံုလွ်င္ ထာဝရအသက္တာ အတြက္ ျပင္ဆင္ၾကရပါမည္။ မယံုလွ်င္ေတာ့ ဤဘဝတစ္ခုအတြက္ပင္ အသက္ရွင္ၾကရန္ ရွိပါသည္။ သို႕ေသာ္ က်မ္းစာက မွန္ေနလွ်င္ ေနာက္တဖန္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခြင့္ကို ရရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ထာဝရဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သို႕သိရွိႏိုင္ပါသနည္း။ သိရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား။ ဘုရားသခင္သည္ အမွန္ပင္ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ပါသည္။ သိရန္ နည္းလမ္း တစ္ခုသာ ရွိပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ ဆက္သြယ္ ၾကည့္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ငါ့ကိုရွာေသာအခါ စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ႏွင့္ ရွာလွ်င္ ေတြ႕ၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္လည္း သင္တို႕အေတြ႕ကို ခံမည္ ဟု ဘုရားသင္က ေယ ၂၉း၁၃-၁၄ တြင္ အတိအလင္း ေျပာထားပါသည္။

က်မ္းစာက ေနာက္တခ်က္ ေျပာထားပါေသးသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေလာကီသား အမ်ားစုသည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႕ ေရာက္မည့္လမ္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္ေနၾကသည္။ ထိုေလာကီလမ္းသို႕ ဝင္သည့္ တံခါးသည္ က်ယ္ဝန္းျပီး ေလ််ာက္ရန္ လြယ္ကူပါသည္။ အသက္ရွင္ျခင္းသို႕ ေရာက္ေသာတံခါးႏွင့္ ဝိညာဥ္ခရီးလမ္းသည္ က်ဥ္းေျမာင္း ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ထိုလမ္းကို ေလွ်ာက္ေသာသူ နည္းပါးလွသည္ (မ ၇း၁၃-၁၄)။

ခရစ္ေတာ္ ေျပာခဲ့ေသာ ပံုျပင္ထဲမွ ေပ်ာက္ေသာသား ဆိုသည္မွာ (လု ၁၅) လမ္းမွားေပၚတြင္ ေလွ်ာက္ေနၾကေသာ သားသမီးမ်ားကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ျပီး လူသားအားလံုးသည္လည္း ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းစာက ေဖၚျပထားပါသည္ (မ ၆း၉)။

တစ္ခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္သည္လည္း ေပ်ာက္ေသာသား တစ္ဦး ့ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဤဝိညာဥ္ခရီး မွတ္တမ္းမ်ားကို ေရးသားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘဝခရီးေဖၚမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေဝငွလို၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အမွန္တကယ္ အသက္ရွင္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ့ ဘဝျဖစ္စဥ္က သက္ေသခံႏိုင္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္အတူ လိုက္ပါလွ်က္ ကြ်န္ေတာ့ဘဝခရီး၏ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာ မွတ္သားၾကပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

ဤဝိညာဥ္ခရီး၏ အဓိက ဇတ္ေဆာင္မွာ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ခလုပ္တိုက္ရင္း၊ လဲရင္း၊ တဖန္ထရင္ႏွင့္ပင္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ လိုက္ပါလာခဲ့ေသာ ခရီးသြားတစ္ဦးသာလွ်င္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားလိုပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤစာေစာင္သည္ ကြ်န္ေတာ့္အေၾကာင္းထက္ လမ္းျပပို႕ေဆာင္ေသာ ဘုရားအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ား အာရံုစိုက္ရမည္မွာ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘဝအေျပာင္းလဲ
ကြ်န္ေတာ့္ဘဝကို ေျပာင္းလဲေစသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား စတင္ခ်ိန္တြင္ ကြ်န္ေတာ္သည္ အသက္(၄၇)ႏွစ္ ရွိပါျပီ။ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ဆန္းရပ္ကြက္တြင္ မိသားစုႏွင့္ ေနထိုင္လွ်က္ ရွိပါသည္။ ဇနီးသည္ သည္လည္း ကြ်န္ေတာ္ကဲ့သို႕ ဆရာဝန္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သားသမီး(၃)ေယာက္တြင္ အငယ္ဆံုးပင္ အထက္တန္းသို႕ ေရာက္ရွိေနပါျပီ။ ထိုစဥ္က ကြ်န္ေတာ္သည္ ေဆးတကၠသိုလ္(၁) ခြဲစိတ္ကု ပညာဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ ရွိသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဘာသာေရးကို အေရးထားေသာ ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္မိသားစုမွ ေပါက္ဖြား ၾကီးျပင္းလာျပီး မိမိကိုယ္ကို ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအျဖစ္ ခံယူထားေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္ သခင္ေယရႈကို အကြ်မ္းတဝင္ သိခဲ့သူတစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ ရံဖန္ရံခါ က်မ္းစာဖတ္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ဘုရားဝတ္ျပဳျခင္း စသည့္ ခရစ္ယာန္ တို႕ျပဳၾကေသာ က်င့္ဝတ္တို႕ကို လိုက္နာေနရံုျဖင့္ ဘဝအတြက္ လံုေလာက္သည့္ အာမခံခ်က္ ရွိျပီဟု ထင္ခဲ့သည္။ ဘာသာေရး (Religion) ႏွင့္ ဘုရားကို သိကြ်မ္းျခင္း (Knowing God) ကို ကြဲျပားျခားနားေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္မသိခဲ့ပါ။

တစ္ေန႕တြင္ စာတန္မာနတ္၏ အလဲထိုးျခင္းကို ခံရပါေတာ့သည္။ ကြ်န္ေတာ့ဘဝသည္ သဲတြင္ အုတ္ျမစ္ခ်ထားသည့္ အိမ္ကဲ့သို႕ အေျခမခိုင္ပဲ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္း မုန္တိုင္းက်လာေသာအခါ ျပိဳလဲသြားခဲ့ရသည္။ (လု ၆း ၄၆-၄၉)။ ကြ်န္ေတာ္၏ မိုက္မဲမႈေၾကာင့္ သာယာခ်မ္းေျမ့ေနေသာ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ မိသားစု ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားသည္ ပ်က္စီဆံုးရံႈးျခင္းသို႕ ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ ထိုအရာမ်ားကို မည္သည့္ အဖိုးခေပး၊ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ပါမည္နည္း။ ကြ်န္ေတာ့ဘဝသည္ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ က်ိဳးပဲ့သြားေသာ ေၾကြပန္းကန္ျပား တစ္ခ်ပ္ကဲ့သို႕ ျဖစ္ရပါျပီ။ အသက္တာတြင္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ အစာေရွာင္ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ က်န္ရွိေသာ ဘဝကို ဘုရားလက္သို႕ အပ္ႏွံခဲ့သည္။ က်ိဳးပဲ့ေက်မြေသာ ႏွလံုးသားကို ဘုရားသခင္သည္ ဘယ္အခါမွ ျငင္းပယ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဂတိေတာ္ ရွိေသာ္လည္း ျပဳျပင္ ဖာေထး ေပးႏိုင္ရံုသာ ရွိမည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ ထင္ခဲံပါသည္။ ထို႕ထက္မ်ားစြာ သာလြန္၍ ဘုရားသည္ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ မသိခဲ့ပါ။ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕ကို အသစ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဘုရား (ဗ်ာ ၂၁း၅) ကို ကြ်န္ေတာ္ မသိရေသးပါ။

လူတို႕က်ဴးလြန္ၾကေသာ အျပစ္တိုင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ကို ဆန္႕က်င္ျပစ္မွားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေမတၱာကို ျပစ္မွားလွ်င္ မိမိႏွလံုးသား၏ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ျခင္းကို ခံရပါသည္ (၁ ေယာ ၃း၂၀-၂၁)။ ထိုသို႕ ကြ်န္ေတာ္ စိတ္ထိခိုက္၍ ေဆာက္တည္ရာမရ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို သိေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက အာရံုေျပာင္းႏိုင္ေစရန္ သူႏွင့္အတူ ခရီးထြက္ဖို႕ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ အျခား ဘာလုပ္ရမွန္း မသိသည့္အတြက္ ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူ၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို ကြ်န္ေတာ္ လက္ခံခဲ့သည္။ ဤခရီးသည္ ကြ်န္ေတာ့ဘဝကို ေျပာင္းလဲ၍ အသက္တာ၏ ဝိညာဥ္ခရီးကို အစပ်ိဳးခဲပါသည္။


ဝိညာဥ္ေရးခရီးအစ
ကြ်န္ေတာ့္မိတ္ေဆြသည္ ေအာင္ဆန္းႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွ သိကၡာရ သင္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဦးခ်စ္ေထြးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ၂၄-၆-၉၀ ေန႕ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ဦးေနာေန႕ အထူးအစီအစဥ္အရ ေရႊဘိုျမိဳ႕သို႕ သြားေရာက္ တရားေဟာရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ကြ်န္ေတာ့အား ေခၚေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မီးရထားေပၚတြင္ ျပဥ္ဦးလြင္သို႕ သြားေရာက္မည့္ အျခား သင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးႏွင့္ ဆံုၾကသည္။ ထိုသူမွာ ဆရာေတာ္ ဦးစံဖိုး ျဖစ္ပါသည္။ မႏၱေလးတြင္ တစ္ည ဝင္ေရာက္ နားခိုေသာအခါ မူလအစီအစဥ္ ပ်က္သြားျပီး၊ ျပဥ္ဦးလြင္သို႕ လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။  အေလးအနက္ မထားပဲ လွ်ပ္တစ္ျပတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘဝကို ေျပာင္းလဲေစခဲပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္ ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္လွ်က္ ေနထိုင္ သြားလာေနၾကရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဘဝ၏ လမ္းခုလတ္သို႕ က်ေရာက္ေသာအခါ အေရးၾကီးသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကတိုင္း ရရွိမည့္ ရလဒ္ကို အျမဲတမ္း ၾကိဳတင္၍ မခန္႕မွန္းႏိုင္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘဝကို ဘုရားလက္ထဲတြင္ အပ္ထားဖို႕ အေရးၾကီးပါသည္။ သို႕မွသာလွ်င္ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕သည္ ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္ အတိုင္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႕အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေပၚလာၾကပါမည္ (ေရာ ၈း၂၈)။

ျပင္ဦးလြင္ ေရာက္ေသာအခါ ေမွာင္ရီပ်ိဳးစျပဳ အခ်ိန္ရွိပါျပီ။ ကြ်န္ေတာ္သည္ တာဝန္အရ လာေရာက္ျခင္းမဟုတ္သည့္ အတြက္ ဆရာေတာ္ ဦးစံဖိုးႏွင့္အတူ အသင္းေတာ္၌ မတည္းခိုလိုပါ။ မလွမ္းမကမ္းရွိ ပုဂၢလိက တည္းခိုခန္းမ်ား ရွိရာသို႕ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ဧည့္ရာသီမဟုတ္သည့္ အတြက္ တည္းခိုခန္းမ်ား ပိတ္ထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ဝင္းဖက္သို႕ ျပန္၍ ေျခဦးလွည့္ခဲ့ရပါသည္။ ျပဥ္ဦးလြင္၏ ကရာနီႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္သည္ ေတာင္ကုန္းေလးေပၚတြင္ တည္ရွိပါသည္။ "ကရာနီကုန္းေပၚသြန္းေသာ" သီခ်င္းအစခ်ီသည္ကို ကြ်န္ေတာ္ ၾကားေယာင္မိပါသည္။ ထိုခဏခ်င္းတြင္ပင္ ကြ်န္ေတာ္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္တြင္၊ ထိုေနရာသို႕ ေရာက္ရွိေနရသည္ကို သိလိုက္ပါသည္။ အဖဘုရားထံ အိမ္ျပန္ရာလမ္းသည္ သားေတာ္ အေသခံရာ ကရာနီကုန္းကို ျဖတ္သန္း သြားရစျမဲျဖစ္ပါသည္။ ကုန္းေပၚတြင္ သြန္းေတာ္မူေသာ ေသြးေတာ္ျဖင့္ မေဆးေၾကာပဲ မည္သူမွ် ဘုရားထံမလာႏိုင္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္၏ "ကရာနီကုန္း" သို႕ ဘုရားသခင္ ပို႕ေဆာင္ေပးခဲပါျပီ။

မိတ္ေဆြ ... သင္သည္လည္း သင္၏ ကရာနီကုန္းသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ျပီးပါျပီလား။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္ ၾကီးစြာေသာ ဒုကၡဆင္းရဲႏွင့္ အႏၷရာယ္မ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳ၍ ဘဝ၏ စိုးရိမ္မွတ္ (Life's crisis point) သို႕ ေရာက္သည့္ အခါမွ အသိတရား ရရွိတတ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုအခ်ိန္ ေရာက္သည့္အထိ ေစာင့္ရန္မလိုပါ။ အဘယ္သူမွ် ပိတ္ထားေသာ တံခါးကို သင္တို႕အေရွ႕၌ ငါဖြင့္ထားသည္ဟု သခင္ေယရႈက ဆိုပါသည္ (ဗ်ာ ၃း၈)။ ယေန႕ အသိတရား ရႏိုင္ပါေသးသည္။ ယေန႕သည္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ စိတ္အခ်ရဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မနက္ဖန္သည္ လူကို ေစာင့္ပါမည္ေလာ။

X X X X X X X


ပင္ဦးလြင္ သာသနာဝင္းထဲတြင္
ကြ်န္ေတာ္တို႕ တည္းခိုရေသာ ေနရာသည္ ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳ ဆရာမ်ား ရွိစဥ္က ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ အေဟာင္းၾကီး ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ထပ္၌ အိပ္ၾကရပါသည္။ ေနာက္ေန႕ ေန႕လည္အခ်ိန္ေလာက္တြင္ တစ္ဦးတည္း တိတ္ဆိတ္စြာ ဆုေတာင္းလို၍ အေပၚထပ္သို႕ တက္ခဲ့သည္။ အသံုးျပဳျခင္း မရွိပဲ မလွဲမက်င္း ထားရွိေသာ အခန္းမ်ားစြာကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဝဲဘက္ အစြန္ဆံုး အခန္းေလးတစ္ခန္းထဲသို႕ ကြ်န္ေတာ္ ဝင္ေရာက္လွ်က္ ဒူးေထာက္လွ်က္ ဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။ "အဖဘုရား.. ပ်က္စီးသြားျပီျဖစ္ေသာ ဘဝကို ျပင္ဆင္ေပး၍ ဆံုးရံႈးခဲ့သည္ အရာမ်ား ျပန္လည္ရရွိမည္ဆိုပါက ကြ်န္ေတာ္သည္ အသက္ထက္ဆံုး အမႈေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ပါမည္။ သာသနာျပဳ ဆရာဝန္အျဖစ္ က်န္ရွိေသာ အသက္တာကို ဆက္ကပ္ပါမည္" ဟု ကြ်န္ေတာ္ဂတိျပဳခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္သည္ အသက္(၅၀) နီးေနျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္အား ေပးလႈရန္ အခ်ိန္သိပ္မက်န္ေတာ့သည့္အတြက္ ဘဝသည္ ပ်က္စီးယိုယြင္း ေနပါျပီ။ ေပးလႈရန္အတြက္ က်ိဳးပဲ့ေက်မြေနေသာ ႏွလံုးသားမွတစ္ပါး အျခားမရွိပါ။ ထိုစဥ္က ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ ယဇ္သည္ ထိုႏွလံုးသားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာမသိရွိခဲ့ေသးပါ။ ထိုႏွလံုးသားကို ဘုရားသခင္သည္ ဘယ္ေသာခါမွ် ျငင္းပယ္တတ္သည္ မဟုတ္ပါ (ဆာ ၅၁း၁၇)။

ဆုေတာင္း၍ အခန္းမွ ထြက္လာေသာအခါ တံခါးဝေပၚတြင္ ခ်ိတ္ထားသည့္ စာတန္းကို ဖတ္ရႈလိုက္ရပါသည္။ အခန္းထဲ ဝင္ခဲ့စဥ္က ထိုစာတန္းကို မေတြ႕ပဲ ထြက္လာေသာအခါမွ ေနာက္ျပန္လွည့္ အေနအထားႏွင့္ ေတြ႕ရွိရျခင္းသည္ တိုက္ဆိုင္မႈဟု မထင္ပါ။ အခန္း၏ အတြင္းအျပင္၌ ပင့္ကူမွ်င္မ်ားႏွင့္ ဖုန္အထပ္ထပ္ ဖံုးအုပ္လွ်က္ ရွိေသာ္လည္း ေရးထားသည့္ စာမ်ားကို ေကာင္းစြာဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Trust in the Lord.. Delight thyself also.  In Him..  And He shall give thee the desires of thine heart

ဆာလံ ၃၇း၃-၄ ျဖစ္သည္။ ထာဝရဘုရားထံ ခိုလႈံကိုးစား၍ ထာဝရဘုရား၌ ေမႊ႕ေလ်ာ္ျခင္းရွိေလာ့... သို႕ျပဳလွ်င္ သင္၏ ႏွလံုးအလိုျပည့္စံုရေသာ အခြင့္ကို ေပးေတာ္မူမည္။

ကြ်န္ေတာ္၏ ဆုေတာင္းသံကို ဘုရားသခင္ နားေျငာင္းေတာ္မူခဲ့ပါျပီ။ ဤအေျဖသည္ ဘုရားသခင္ေပးေသာ အေျဖျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္လံုးဝ ယံုၾကည္ခဲ့သည္။

က်မ္းစာထဲမွ ေပ်ာက္ေသာသားသည္ အိမ္ျပန္ရာလမ္း၌ အဖ၏ ဆီးၾကိဳ၊ ေပြ႕ဖက္၊ နမ္းရႈပ္ျခင္းကို ခံရေသာအခါ ဖခင္၏ အံ့ဘြယ္ေသာ ခံစားခ်က္ေမတၱာႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ခံစားခဲ့ရသည့္အတိုင္း ကြ်န္ေတာ္ခံစားခဲ့ရပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ ဒူးေထာက္လွ်က္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဂတိေတာ္ကို ရင္ဝယ္ ပိုက္လ်က္ တစ္ဖန္ ရွင္သန္လာေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႕ ျပန္လာခဲ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္၏ ဝိညာဥ္အသက္တာခရီးသည္ ထိုအခ်ိန္၌ပင္ အစပ်ိဳးခဲပါသည္။ ထိုခရီးတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား ရွိေၾကာင္းကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ မသိရေသးပါ။


ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္
ကြ်န္ေတာ္သည္ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ ေပးခဲ့ေသာ ဂတိေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္ အေကာင္းအထည္ေဖာ္ရန္ ၾကိဳးစားပါေတာ့သည္။ ေရွးဦးစြာ အဆင္မေျပေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကို အျမန္ဆံုး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အပူတျပင္း အားထုတ္ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္က ဇနီးသည္၏ ဆႏၷအရ ကြ်န္ေတာ္သည္ ေဖာ့ကန္ရပ္ကြက္ရွိ မိဘေနအိမ္၌ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။ သူႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ရန္ ၾကိဳးစားသည့္ အခါတိုင္း၊ အေျခအေနက ပို၍ ဆိုးလာခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းရေကာင္းမွန္း မသိခဲ့ပါ။ ထို႕အျပင္ ဝင္ေငြေကာင္းေသာ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုရရွိဖို႕ ထပ္မံၾကိဳးစားခဲ့သည္။ မူလကပင္ ေဆးခန္းထိုင္သည့္ ဂ်ီပီ (G.P) အလုပ္ကို မႏွစ္ျခိဳက္ခဲ့ပါ။ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားသာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အထူးကု စပယ္ရွယ္လစ္ (Specialist) ပုဂၢလိက ေဆးခန္းမ်ားကလည္း ထိုအခ်ိန္က အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ ကိုယ့္ထက္ ရာထူးၾကီးျပီး၊ အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္သည့္ ဆရာသမားၾကီးမ်ား အတြက္သာ ေနရာရွိပါသည္။ သို႕ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ အမွန္တကယ္ လိုလား ေတာင့္တေနေသာ အလုပ္မွာ ထိုစဥ္က ျမန္မာျပည္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္ေနျပီ ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံျခား ေရနံရွာေဖြေရး ကုမၸဏီမ်ားက ေဒၚလာေပး၍ ငွားရမ္းေသာ ဆရာဝန္ အလုပ္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ ကုမၸဏီ အနည္းုငယ္သာ ရွိလွ်က္ နီးစပ္သူမ်ားသာ အလုပ္ရၾကသည္။ မည္သို႕ စတင္ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ကိုပင္ မသိေသာ ကြ်န္ေတာ့အဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္စရာမရွိပါ။ ျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပမွာပါ၊ ေပးပို႕ခဲ့သည့္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားသည္ တံဆိပ္ေခါင္းဖိုး ကုန္သည္သာ ရွိခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေဖါ့ကန္ အိမ္ျခံဝင္းတြင္ အေဆာင္တစ္ခု ေဆာက္၍ ကိုယ္ပိုင္ေဆးခန္း ဖြင့္ရျပန္သည္။ ဇနီးသည္က ေငြထုတ္ေပးသည္။ ညီမကလည္း စရိတ္တခ်ိဳ႕ တစ္ဝက္ခံပါသည္။ ေဆးခန္းသို႕ ေန႕စဥ္ လူနာ ႏွစ္ဦး၊ သံုးဦးသာ လာေရာက္ျပသၾကပါသည္။ ထို႕အျပင္ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေနက ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာျခင္း မရွိပဲ၊ ပိုမိုဆိုးရြားလာခဲ့သည္။ ျပင္ဦးလြင္မွ ျပန္ေရာက္လာျပီးေနာက္ မ်ားမၾကာမီတြင္ပင္ တစ္ေန႕ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကြ်န္ေတာ္၏ ေယာကၡမက ဖုန္းဆက္ေခၚပါသည္။ အိမ္အေရာက္တြင္ ဇနီးသည္ႏွင့္ ကြာရွင္းရန္ အသင့္ျပင္ထားေသာ စာခ်ဳပ္၌ လက္မွတ္ထိုးေပးေစလိုေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ၾကီးစြာျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ မ်ားစြာပင္ တံုလႈပ္ေျခာက္ျခားခဲ့ရပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ထိုအစီအစဥ္ကို တစ္လ ေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္ ကြ်န္ေတာ္၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကိုေတာ့ ဇနီးသည္က လက္ခံခဲ့ပါသည္။

ထိုညေန ကြ်န္ေတာ္ မိဘအိမ္သို႕ ျပန္လာေသာအခါ ရင္ထဲတြင္ မည္သို႕ ခံစားေနရမည္ကို စာဖတ္သူမ်ား စဥ္းစား၍ ရႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံမွ ကြ်န္္ေတာ္၏ ႏွလံုးသာ ဆႏၵမ်ားကို ေပးသနားေတာ္မူမည္ ဆိုေသာ ဂတိေတာ္ကို ရရွိျပီးမွ ထိုသို႕ ျဖစ္ရသည္ကို နားမလည္ႏိုင္ပါ။ အိမ္ျပန္ေရာက္သည့္အခါ မိဘႏွင့္ ညီမတို႕ကို အသိမေပးလိုေသး၍ တိတ္ဆိတ္စြာ မိမိအခန္းထဲသို႕ ဝင္ခဲ့သည္။ အိပ္ခါနီးတြင္ အနီးရွိ Our Daily Bread (ေန႕စဥ္ခြန္အား) စာအုပ္ကို လွန္ေလွာလိုက္သည္ႏွင့္ It's Not Over Till It's Over (မဆံုးမခ်င္း၊ မျပီးေသးပါ) ဟု ေရးသားထားေသာ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထုတ္ စာေစာင္မွျဖစ္သည္။ ဆက္၍ ဖတ္ေသာအခါ ဘဝတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္ကသာ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဘုရားက ျပီးဆံုးျပီဟု ေျပာမွသာလွ်င္ အရာခပ္သိမ္းသည္လည္း ျပီးဆံုးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဖၚျပထားပါသည္။ ထိုေန႕ရက္သည္ ၉-၈-၉၀ ျဖစ္ပါသည္။ တဖန္ ၁၂-၈-၉၀ ေန႕ညေန ကြ်န္ေတာ္ အိပ္ယာေပၚ လဲေလ်ာင္း၍ ေတြေဝေနစဥ္ တစ္ဖက္ခန္းမွ စကားသံၾကားရသည္။ "How can God say no to something He has promised" ဘုရားသခင္က သူေပးထားျပီးေသာ ဂတိကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါမည္လား။ မိခင္က မ်က္စိကြယ္ေနသည့္ ဖခင္အား တရားစာအုပ္ထဲမွ ဖတ္ျပေနစဥ္ ၾကားရသည့္ စကားမ်ားျဖစ္ပါသည္။


ပထမဆံုးဝိညာဥ္ေရးသင္ခန္းစာ
ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြမ်ား မိမိတို႕ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သလို သံုးသပ္ မွတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့အဖို႕ေတာ့ ေရငတ္ေနစဥ္ ေရေအးတစ္ခြက္ ေသာက္လိုက္ရသည့္ ပမာ ခံစားခဲ့ရပါသည္။

ယခု ကြ်န္ေတာ္လိုေနေသာ အေျဖကို ဘုရားသခင္ ေပးခဲ့ျပီ။ ကြ်န္ေတာ္၏ အားနည္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ျပီ။ တဖန္ျပန္လည္၍ ျပင္ဦးလြင္တြင္ ရရွိခဲ့ေသာ ဂတိေတာ္ကို ရင္ဝယ္၌ ပိုက္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။

ဤတြင္ ဝိညာဥ္ေရးခရီး၏ ပထမဦးဆံုးေသာ သင္ခန္းစာကို ရရွိခဲ့သည္။ ကြ်န္ဳပ္တို႕သည္ ဘုရားရွင္ေတာ္ထံမွ ဂတိတစ္ခုကို ရတိုင္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရန္ လိုအပ္သည္။ မိမိအကူအညီ မလိုပဲ၊ ဘုရားသခင္သည္ သူဂတိေပးထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ႏိုင္ရပါသည္။ မိမိက ျငိမ္ဝပ္စြာ ေနမွသာလွ်င္ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေဖၚျပႏိုင္သည္။ (ဆာလံ ၄၆း၁၀ ႏွင့္ ေဟရွာ ၃၀း၁၅-၁၆)။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယံုၾကည္ေသာသူသာလွ်င္ ဂတိေတာ္ကို ခံစားရပါမည္ (ေယ ၁း၆-၈)။ စာတန္မာနတ္သည္ ရရွိျပီးေသာ ဂတိေတာ္မ်ားကို ခံစားျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္ အျမဲေႏွာက္ရွက္ေနပါမည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္ ရန္သူ၏ လွည့္ကြက္မ်ားကို မျမင္ႏိုင္ပါ။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကြ်န္ေတာ္သည္ ကိုယ္တိုင္ ဘာကိုမွ် မၾကိဳးစားေတာ့ပဲ ဘုရားကိုသာ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ပါသည္။

၁၄-၉-၉၀ ရက္ေန႕တြင္ တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး(၈)ကို ဖတ္မိသည္။ ခါနန္ျပည္သို႕ မဝင္မွီ ကၠဳသေရလ လူမ်ိဳးေတာ္အား ဘုရာသခင္မွာၾကားခဲ့ေသာ စကားမ်ားသည္ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ေရးသားခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႕ ကြ်န္ေတာ့္ကို တိုက္ရိုက္ ေျပာေနသည့္အလား ခံစားမိသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္လည္း ထိုလူမ်ိဳးေတာ္ကဲ့သို႕ပင္ ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္ကို ခံစားရန္ အခ်ိန္နီးကပ္လာျပီ ဟု စိတ္ထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ကတိေတာ္မ်ားကို ရရွိခံစားရာ တိုင္းျပည္သို႕ဝင္၍ ျပည့္စံုၾကြယ္ဝေသာ ဘဝသစ္ကို စရေတာ့မည္။

၁၇-၉-၉၀ ရက္ေန႕တြင္ မၾကာမီကမွ သိကြ်မ္းခဲ့ေသာ မိတ္ေဆြ ဦးေအာင္ျမင့္ တယ္လီဖုန္းဆက္လာသည္။ ဂ်ီကို (GECO) ေရနံရွာေဖြေရး ကုမၸဏီမွ ဆရာဝန္တစ္ဦး ႏိုင္ငံျခားသို႕ ထြက္ခြာသြား၍ သူ႕ေနရာ လစ္လပ္ေနေၾကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ္ ေလွ်ာက္လိုက မန္ေနဂ်ာကို သူေျပာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ၂၄-၉-၉၀ တြင္ ထိုအလုပ္ကို ကြ်န္ေတာ္ ရရွိခဲ့သည္။ GECO ကုမၸဏီဆိုသည္မွာ ယခင္က မၾကားဖူးပါ။ လိုလားေတာင့္တခဲ့သည့္ ေဒၚလာ အလုပ္ ... ရမည့္ရေတာ့လည္း လြယ္ကူလွပါတကား။  ထာဝရဘုရား အဖို႕ ဘယ္အရာသည္ ခက္ခဲပါသနည္း။

အို... မိုးေကာင္းကင္တို႕ သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့၊ ထာဝရဘုရားျပဳေတာ္မူျပီ  (ေဟရွာ ၄၄း၂၃)


ေဒါက္တာေဖျမတ္ဝင္း

(၁၉၄၂) ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕တြင္ အဖဦးစိန္ေဖ၊ အမိေဒၚျမတ္ေရႊတို႕မွ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ ငယ္စဥ္ကပင္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ရာ ဘီလူးကြ်န္း၊ ျဖဴး၊ ေက်ာက္တံခါး၊ သမင္အင္းကုန္း၊ က်ိဳကၡမီ၊ ေမာ္လျမိဳင္၊ ေတာင္ၾကီး၊ ကေလာ၊ ျမစ္ၾကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ တို႕၌ ၾကီးျပင္းလာခဲ့ပါသည္။ (၁၉၄၈)တြင္ ေမာ္လျမိဳင္၊ ေမာ္တင္လိန္း ဂ်ပ္ဆင္ေက်ာင္းမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး ထိုႏွစ္မွာပင္ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ၍ ေမာ္လျမိဳင္ ပထမႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ တြင္ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာခံယူခဲ့သည္။

ေမာ္လျမိဳင္ ဥပစာေကာလိပ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တို႕တြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ သိပၸံဘြဲ႕ရျပီးေနာက္ ေဆးတကၠသိုလ္(၂)သို႕ ဝင္ခြင့္ရလ်က္ (၁၉၆၈) M.B.B.S ဘြဲ႕ကိုရရွိသည္။ (၁၉၆၉)တြင္ ေဒါက္တာခင္ေလးညိဳ (စာေရးဆရာမ ျမေႏွာင္းညိဳ)ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ျပီး သားသမီး(၃)ေယာက္ႏွင့္ ေျမးတစ္ေယာက္ ထြန္းကားခဲ့သည္။

(၁၉၆၉ မွ ၁၉၈၂) အတြင္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းအျဖစ္ ဘုရားၾကီးတိုက္နယ္ေဆးရံု၊ သထံုေဆးရံုၾကီး၊ က်ိဳက္ပိတိုက္နယ္ေဆးရံု၊ မအူပင္ေဆးရံုၾကီး၊ ေအာင္ဆန္းအဆုပ္ေရာဂါ အထူးကုေဆးရံုၾကီးတို႕၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

(၁၉၈၄)တြင္ ေဆးတကၠသိုလ္(၂)မွာ မဟာသိပၸံ(ခြဲစိတ္) ဘြဲ႕ကို ရရွိျပီးေနာက္ ေဆး(၂)ႏွင့္ ေဆး(၁) တို႕၌ လ/ထ ကထိကအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း၊ မိမိဆႏၵအရ ဝန္ထမ္းအျဖစ္မွာ (၁၉၈၉)ု အကုန္တြင္ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။ (၁၉၉၀ မွ ၁၉၉၄) ႏွစ္မ်ားတြင္ GECO PRAKLA Schlumberger ေရနံကုမၸဏီႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ပါပူးဝါနယူးဂီနီ တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ (၁၉၉၃-၂၀၀၅) အထိ အေမရိကန္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မ်ား သာသနာျပဳ ဆရာဝန္အျဖစ္ ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံ၌ ခရစ္ေတာ္၏ အမႈေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ဇနီး၊ သားသမီး၊ ေျမးတို႕ႏွင့္အတူ ေအာင္ဆန္းရက္ကြက္ ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္လွ်က္ စာေရးသည့္အလုပ္၌ ေမႊ႕ေလ်ာ္လ်က္ရွိသည္။

အစ-အဆံုး စာအုပ္ အပိုင္းခန္းေပါင္း၄၀ စာအုပ္ကို မွာၾကားလိုသူမ်ား ေဒါက္တာေဖျမတ္ဝင္းထံ ဆက္သြယ္ပါရန္။ ဖုန္း - +၉၅ ၉၅၀၂၈၈၅၈

Index of 406p book & Covers (download 1.7MB)
http://www.mingalaronline.biz/stories/dr.pemyat.win1.pdf