ခရစ္စမတ္အေၾကာင္း ေတာင္ေပၚ၌သြားေျပာပါ Go Tell it on the Mountain - Billy Braham


ကမၻာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး အလန္႔အလြန္ နက္ရႈိုင္းစြာ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ေနသည့္ ဤကာလ၌ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္စမတ္ကို ေနာက္တၾကိမ္ထပ္မံ၍ က်င္းပၾကျပန္ပါျပီ။ ဤမွ်ခက္ခဲေသာ ကာလျဖစ္သျဖင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူတို႔သည္ ဤဆယ္စုႏွစ္၌ ဆက္လက္ရွင္သန္ဦးမည္ေလာ ဆိုသည္ကို မေသခ်ာေတာ့ေပ။ ကမၻာၾကီး စိတ္ဓါတ္ေရးရာ၊ သဘာဝေဘးဒဏ္၊ စီးပြားေရးရာ၊ အႏုျမဴစစ္ပြဲေၾကာင့္ လူအေျမာက္အမ်ား ေသဆံုးရမည့္ေဘးဆိုး စသည့္အႏၱရယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရနီးနီး အေျခအေန၌ ထိုသို႔ေသာ အႏၱရယ္မ်ားသည္ လူတို႔၏အာရံုကို ယိမ္းယိုင္ေစလွ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ေကာ္လိုရာဒိုျပည္နယ္၏ လွပေသာ ဤေတာင္တန္းမ်ားအၾကား၌ ထိုအေျခအေနဆိုးမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ယံုၾကည္ရခက္ေနသည္။  ၾသစၾကီးယားႏိုင္ငံ အဲလ္ပ္စ္ ေဒသရွိ လွပေသာျမိဳ႕ေလးတစ္ျမိဳ႕မွ ေလယာဥ္ျဖင့္ ပ်ံသန္းစဥ္က လြန္ခဲ့ေသာ ၁၇၆ႏွစ္က  Nicolas Church မွ ၂၆ႏွစ္အရြယ္ သင္းအုပ္ဆရာ ဂ်ိဳးဇက္မိုး သူ႔အသင္းေတာ္၏ ေအာ္ဂင္ၾကိဳးမ်ား ၾကြက္ကိုက္ဖ်က္ဆီးခံထားစဥ္ ခရစ္စမတ္အတြက္ အသင္းေတာ္တြင္ ေအာ္ဂင္သံမပါေတာ့ျပီ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သင္းအုပ္ဆရာသည္ အသင္းေတာ္အတြက္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို စပ္ျပီး သံစဥ္ထည့္သီဆိုေစခဲ့ရာ၊ ကမၻာေက်ာ္ၾကားလွေသာ တိတ္ဆိတ္ည၊ သန္႕ရွင္းည ...ခရစ္စမတ္သီခ်င္းကေလး ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာၾကီသည္ မတိတ္ဆိတ္ပါ။ မသန္႕ရွင္းပါ။ ဝမ္းနည္းစရာမ်ားျဖင့္ ျပည္ႏွက္ေလေခ်ျပီ။ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ သခင္ေယရႈထံ ျပန္လာပါက ျငိမ္သက္ျခင္းရရွိမည္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္၂၀၀၀ေက်ာ္မွ ပထမဆံုး ခရစ္စမတ္ညကို ျပန္စဥ္းစားပါ။ ဗက္လင္ျမိဳ႔၊ ရြာကေလးတရြာမွ သိုးထိန္းမ်ားကို လူ႕သမိုင္းတြင္ အေရးၾကီးဆံုးည ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက "ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းမရွိၾကႏွင့္" ခရစ္ေတာ္ ဤေလာကသို႔ ၾကြလာျပီဟု ေျပာခဲ့သည္။ အလားတူ လူသားအားလံုးတို႔သည္ ေတြးျပီးေၾကာက္ေနေသာ အရာမ်ားစြာရွိသည္။

ခရစ္ေတာ္ေယရႈက "ဤေလာက၌ သင္တို႔သည္ ဒုကၡဆင္းရဲကို ခံၾကရမည္။ သို႔ေသာ္လည္း မစိုးရိမ္ႏွင့္၊ ငါသည္ ဤေလာကကို ေအာင္ျပီ" ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ "ဝန္ေလး၍ပင္ပမ္းေသာအေပါင္းတို႔ ငါ့ထံသို႔ လာၾကေလာ့၊ ငါသည္ ခ်မ္သာေပးမည္" ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ ကားတိုင္ေပၚတြင္အေသခံျပီး ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာအခ်ိန္ ပထမဆံုးသိရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို "သင္တို႔ မေၾကာက္ၾကႏွင့္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤအရပ္၌ မရွိ၊ ထေျမာက္ေတာ္မူျပီ" ဟု မိန္႔ဆိုသည္။ ေသျခင္း၏ အေျဖကား ခရစ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။

ခရစ္စမတ္သည္ အစသာ ျဖစ္သည္။ ေၾကာက္ရြံ႕မႈအရင္းအျမစ္ကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ၾကြလာေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားႏွင့္အတူ လာျပီး၊ ထိုအျပစ္မ်ားကို ေျခေတာ္ရင္း၌ ခ်ထားလိုက္ပါ။ ထိုအခါ တိတ္ဆိတ္ည၊ သန္႔ရွင္းည ..အဓိပၸါယ္ကို သိလာႏိုင္ပါသည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢၾကီးသည္လည္း မၾကာခဏျဖစ္ေနေသာ စစ္ပြဲမ်ား မကယ္တင္ႏိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူ႕ႏွလံုးသားမွာ၊ ရာထူး၊ အာဏာ၊ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ ေလာဘရမၼက္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေလာကၾကီးသည္ တိုးတက္ေနသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း စာရိတၱေရး၊ ဝိညာဥ္ေရးအသိတို႔သည္ ေနာက္သို႔ဆုတ္လွ်က္ရွိၾကသည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေရာဂါအရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြမေတြ႕ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္က ဤေလာကို ကယ္တင္ရန္ ဘာေပးခဲ့သည္ကို ခရစ္စမတ္က ေျပာျပေနပါသည္။ "တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူသည္" . သမၼာက်မ္းစာအတိုင္း ခရစ္ေတာ္ေယရႈကို ခရစ္စမတ္လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုခရစ္ေတာ္ကို သင္ရွာေဖြေတြ႕ရွိသြားပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွလံုးသားတြင္ ျငိမ္သက္ျခင္း ရရွိလာမည္။ အျပစ္ကို ေက်ာခိုင္းတတ္လာမည္။ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို စဥ္းစားတတ္လာမည္။ သင့္အသက္တာကို တုိ႕ထိ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ သင့္ကို လူသစ္၊ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ယေန႕ညတြင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ ႏိႈးေဆာ္လိုပါသည္။

ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံျပီး၊ သင့္အသက္တာကို ေျပာင္းလဲခြင့္ေပးလိုက္ပါ။ ဝမ္းေျမာက္စရာဘဝသို႔ ကြ်ႏ္ုပ္ သင့္အတြက္ ယခုဆုေတာင္းေပးလိုပါသည္။ ဆုေတာင္းၾကပါစို႕။

"အဖ ဘုရားသခင္၊ ေယရႈခရစ္ေတာ္၌ ေပးေသာ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ခရစ္စမတ္ လက္ေဆာင္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အသက္တာ ပံုသ႑န္ ေျပာင္းလဲေပးေသာ တန္ခိုးေတာ္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ပူပင္ေသာက ျဖစ္ေနေသာ ႏွလံုးသာမ်ားထဲသို႔ ျငိမ္သက္ျခင္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေသာေၾကာင့္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ယခု (ၾကည့္ရႈေနသူ) အားလံုးအတြက္လည္း ဤဆုေတာင္းခ်က္အတိုင္း ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကဖို႔ ကြ်ႏ္ုပ္အထူး တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ အို..အဘ၊ ကိုယ္ေတာ့ကို ကြ်ႏ္ုပ္ျပစ္မွားမိပါျပီ။ ဤအျပစ္အတြက္ ဝမ္းနည္းေက်ကြဲပါသည္။ အျပစ္မ်ားကို ေက်ာခိုင္းလိုပါသည္။ ကိုယ္ေတာ့္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို သခင္အျဖစ္ ဝန္ခံပါသည္။ ယခုမွစ၍ လာမည့္အသက္တာမ်ား၌ ကိုယ္ေတာ့ေနာက္လိုက္လိုပါသည္။ သခင္ေယရႈ နာမ၌ ဆုေတာင္းပါ၏။ အာမင္"

ဘီလီဂေရဟန္ , Billy Graham
တရားေဟာခ်က္မ်ားစာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသည္။ 18-Dec-2013