သခင့္စကားယိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ The Lord's Word No.148 , Dec 2013


ေဆာင္းပါးႏွင့္သက္ေသခံခ်က္မ်ား

ရာသီစံု ခရစၥမတ္ မင္းေအာင္သက္လြင္
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခရစၥမတ္ မေလး - တပ္ႀကီးကုန္းအသင္းေတာ္ ေမွာ္ဘီ
ငါႏွင္႔ကြ်ႏ္ုပ္ Angel (Kalay)
ခရစၥမတ္ႏွင့္ ကၽြန္မ၏ငယ္စဥ္ဘဝအေတြ႔အႀကံဳ - ေတာႏွင္းပန္း (အင္းစိန္)
မုရန္ နံ႔သာပုံ (Bundle of Myrrh) ဆရာေစာစံေအာင္
ယံုၾကည္ျခင္းႏွင္႔ကတိေတာ္ ေနာ္သရဖီျမင္႔
သက္ေသခံခ်က္ မိုနာ ( ကေလာ )
စစ္မွန္ေသာခ်စ္ျခင္း နန္းရထိုက္
ဆုေတာင္းျခင္း L . နန္ကိုင္
ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၁၂ ( တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ ) - မင္းေအာင္သက္လြင္

ႏိုင္ငံတကာမွျမန္မာခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ႏွင့္ မိတ္သဟာရမ်ားအတြက္ အခမဲ့ျဖန္႔ခ်ိရန္ ကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္။   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Viber: 81222320, ေမျျမန္းစံုစမ္းရန္ (+၆၅ ၈၁၂၂၂၃၂၀), Facebook; lord's word, lord's heart,  www.thelordword.com

Download
http://www.jbcs.org.sg/NewLordsWord/doc/DEC2013.pdf