ေန႔စဥ္ခြန္အားစာအုပ္ကို ျမန္မာ၊မေလး၊စင္ကာပူရွိျမန္မာမ်ား မွာယူႏိုင္ပါသည္။ 


ေကာင္းျမတ္ က်က္သေရရွိေသာေန႔

21.10.2013

မေန႔က ကၽြန္ေတာ္အႏွစ္သက္ဆံုး အားကစားအသင္းမွာ ေနာက္ဆံုးဗိုလ္လုပြဲစဥ္ ႐ွံဳးနိမ့္ခဲ့ၿပီး ခ်န္ပီယံဆု အိပ္မက္အဆံုးသတ္သြား သည္။ ယေန႔ အလုပ္သြားရန္ ကားေပၚတက္စဥ္ ရာသီဥတုေအးၿပီး ထိုင္းမႈိင္းေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အႀကိဳက္ဆံုးအသင္း ႐ွံဳးသြားျခင္းက အေရးႀကီး ေသာကိစၥ မဟုတ္ျငားလည္း ဝမ္းနည္းဖြယ္ တနလၤာေန႔ကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ေရဒီယိုမွလာသည့္ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ ေျပာင္းသြား သည္။ အဆိုေတာ္ ကာစ္တင္ ကေရာင္းစ္၏ “Glorious Day” ေကာင္းျမတ္လွေသာေန႔ သီခ်င္း ျဖစ္သည္။ “တစ္ေန႔မွာ သခင့္ကို ကရာနီကုန္းေပၚေဆာင္ယူကာ ကားတိုင္မွာ သတ္ခဲ့တာ” ဘာခြန္အားမွ မျဖစ္ပါ။ “ျပင္းစြာေဝဒနာ ခံစားရသည္၊ စြန္႔ပစ္ျငင္းပယ္ခံရသည္။” စာသားမ်ားက ဆိုးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္၏ ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္း သတင္းေကာင္း ႏွင့္ ေသျခင္းကိုေအာင္ျခင္းအေၾကာင္းကို ဆက္၍သီက်ဴးသည္။
အဆိုးဆံုးေန႔မွ – ေယ႐ုရွလင္ေတာင္ေၾကာ ေန႔ခင္းဖက္အေမွာင္က်ခ်ိန္မွ လူသားတို႔အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာစစ္မွန္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းထြက္ေပၚလာ၏။ အေၾကာင္းမွာ ေယ႐ႈသည္ “ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္စား သံႏွင့္႐ိုက္ထားခံကာ၊ ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္မ်ားကို အေဝးသို႔ေဆာင္သြားၿပီ။” ထိုသခင္သည္ တစ္ေန႔ေသာအခါ ျပန္လာမည္။ “အို ေကာင္း ျမတ္လွေသာေန႔တည္း။”
သင့္အတြက္ ယေန႔သည္ ေန႔သစ္အစ မေကာင္းေသာေန႔ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ သင္စိတ္ပ်က္သြားေလာက္ေအာင္ ဒုကၡျပႆနာတစ္သီႀကီးက ေစာင့္ေကာင္းေစာင့္ေန မည္။ ေယ႐ႈထံ အာ႐ံုေျပာင္းလိုက္ပါ။ သင့္အတြက္ ကားတိုင္ေပၚ သခင္ျပဳခဲ႔သည့္အမႈ၊ ေသျခင္းကိုေအာင္ၿပီး ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း အမႈမ်ားကို ဆင္ျခင္ပါ။ “ဤအရပ္၌မရွိ၊ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီ” (မ ၂၈း၆)။ ထိုအခါ မည္သည့္ေန႔ရက္ မဆိုသည္ ေကာင္းျမတ္က်က္သေရ ရွိလိမ့္မည္။ — Dave Branon

အသက္သခင္၊ ကၽြႏ္ုပ္ကိုခ်စ္ေပ၊ အေသခံကာကယ္တင္ေပ၊ အျပစ္မ်ားအေဝးသို႔ေဆာင္၊ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစေရး ထေျမာက္ၿပီ၊ တစ္ေန႔သခင္ျပန္လာမည္၊ ေကာင္းျမတ္ဘုန္းထင္ရွားမည့္ေန႔တည္း။ — Chapman

အေလာင္းမဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္၏သခၤ်ဳိင္းဂူက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္ေစ၏။

 

ဖတ္ရန္: မ ၂၇း၂၇ - ၃၁၊ ၂၈း၁-၆
ဤအရပ္၌မရွိ။ မိ္န္႔ေတာ္မူသည္ အတိုင္း ျပန္ရွင္ေတာ္မူၿပီ။   မ ၂၈း၆
သမၼာက်မ္းစာ တစ္ႏွစ္တာ: □ ေဟရွာ ၆၂-၆၄ □ ၁ တိ ၁


လမ္းလြဲေသာစိတ္ႏွလံုး

20.10.2013

ႏြားအုပ္တင္လာေသာ ထရပ္ကား တစ္စီးေမွာက္သျဖင့္ အေဝးေျပးလမ္းမတြင္ နာရီ ေပါင္းမ်ားစြာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ျဖစ္္ပြားခဲ့ သည္။ ႏြားအုပ္လြတ္သြားၿပီး အေဝးေျပးလမ္းမ တစ္ေလွ်ာက္ ေျခဦးတည့္ရာ ေလွ်ာက္ေျပးသည္။ လမ္းလြဲသြားေသာ ႏြားအုပ္အေၾကာင္းသတင္းကို ဖတ္ၿပီး မၾကာခင္က ကၽြန္မေလ့လာခဲ့ေသာ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းႀကီး ၃၂ မွ ဘုရား သခင္ထံမွ လမ္းလြဲသြားသူမ်ားအေၾကာင္းကို စဥ္းစားမိသည္။
ဣသေရလဘုရင္ ေယေရာေဗာင္မင္းသည္ လူမ်ားကိုးကြယ္ရန္ ေရႊႏြားသူငယ္ႏွစ္ေကာင္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ (၃ ရာ ၁၂း၂၅-၃၂)။ သို႔ေသာ္ ေရႊႏြားကိုကိုးကြယ္ျခင္းက သူမွအစျပဳခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရေသာ ကၽြန္ ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ဘုရား၏တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ဘုန္းေတာ္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ႔ရေသာ္လည္း ဣသေရလလူတို႔သည္ မိမိစိတ္အလိုေနာက္လိုက္ၿပီး ဘုရားသခင္ထံမွလမ္းလြဲရန္ အခြင့္ ေပးခဲ့သည္ (ထြက္ ၃၂)။ သိနေတာင္ေပၚ၌ ေမာေရွက ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ ပညတ္မ်ားကို လက္ခံယူစဥ္ သူ႔အစ္ကိုအာ႐ုန္က ဘုရားသခင္၏လူမ်ား ေရႊႏြား႐ုပ္တု ျပဳလုပ္ၿပီး ဘုရားသခင္ထံမွ လမ္းလြဲေအာင္ ကူညီခဲ့သည္။ ေဟျဗဲၾသဝါဒစာကို ေရးသူက “စိတ္သေဘာမွားယြင္း”ၿပီး (ေဟျဗဲ ၃း၁၀) ႐ုပ္တုကိုးကြယ္ျခင္းကို ဘုရားသခင္ အမ်က္ေဒါသထြက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသတိေပးထားသည္။
ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ လမ္းလြဲလိုေသာ သေဘာရွိေၾကာင္းကို ဘုရား သခင္သိသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္ သူသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ “အျခားေသာဘုရား” ကို မကိုးကြယ္ရမည့္အေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာထား သည္ (ထြ ၂၀း ၂-၆)။
“ထာဝရဘုရားသည္ ႀကီ္ိးျမတ္ေသာဘုရား၊ ဘုရားတကာတို႔ထက္ႀကီးျမတ္ ေသာဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏” (ဆာ ၉၅း၃)။ ကိုယ္ေတာ္သည္ မွန္ေသာတစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ — Cindy Hess Kasper

ဦးတည္ရာမဲ့သြားလိုေသာ သေဘာရွိၿပီး ခ်စ္ေသာဘုရားကို စြန္႔လိုတာမို႔ အကၽြႏ္ုပ္ႏွလံုးကို ယူ၍ သခင့္ေရွ႕ေတာ္ ဝင္ခြင့္တံဆိပ္ခတ္မူပါ။

ဘယ္အရာမဆို တစ္စံုတစ္ရာကိုလိုခ်င္စိတ္က ဘုရားကိုလိုခ်င္ျခင္းထက္ ပိုေနပါက ၎သည္ ႐ုပ္တုကိုးကြယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ — A.B Simpson


ဖတ္ရန္: ထြက္ ၃၂း၂၁-၃၅
အို ဘုရားသခင္၊ ဤလူတို႔သည္ ျပစ္မွားေသာအျပစ္ ႀကီးလွပါ၏။ မိမိ တို႔အဘို႔ ေရႊဘုရားကို လုပ္ပါၿပီ။ ထြက္ ၃၂း၃၁
သမၼာက်မ္းစာ တစ္ႏွစ္တာ: □ ေဟရွာ ၅၉-၆၁ □ ၂ သက္ ၃

အဘယ္မွ်ၾကာမည္နည္း

19.10.2013

“ငံုးကို ေတာင္ေပၚမွာ လိုက္၍ရွာ သကဲ့သို႔” ေရွာလုမင္းသည္ ဒါဝိဒ္အား ၉ႏွစ္တာမွ် လိုက္လံေခ်ာင္းေျမာင္းခဲ့သည္ (၁ ရာ ၂၆း၂၀)။ “အို ထာဝရဘုရား၊ အကၽြႏ္ုပ္ကို အလွ်င္းမမွတ္ဘဲ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး ေမ့ေလ်ာ့ေတာ္မူမည္ နည္း။ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး မ်က္ႏွာေတာ္ကို ကြယ္ထားေတာ္မူမည္နည္း။ …အကၽြႏု္ပ္၏ရန္သူ သည္ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး အကၽြႏ္ုပ္ကို အုပ္စိုးရပါမည္နည္း” (ဆာ ၁၃း ၁-၂) ဟု ဒါဝိဒ္ ဆုေတာင္းခဲ႔သည္။
ၾကာျမင့္စြာ ဆင္းရဲခံရလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ၿပီး အေျဖခ်က္ခ်င္း လိုခ်င္သည္။ ဒုကၡကို ခဏသာ ခံလုိသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားက ေျဖရွင္း၍မရဘဲ ခံႏိုင္ရည္ရွိရွိ သည္းခံတံု႔ျပန္ရန္သာ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဒုကၡျပႆနာမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံ တင္ျပႏုိင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႐ုန္းကန္ေနရခ်ိန္မ်ားတြင္ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္အဖက သူႏွင့္ညိႇႏႈိင္းတိုင္ပင္ေစလိုသည္။ အျခားသူအားလံုးထက္ သူ၏သားသမီးမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္နားလည္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ထံ တင္ျပတိုင္ပင္ပါက ဉာဏ္အလင္းကို ရလိမ့္မည္။ ဒါဝိဒ္မင္း၏ အျဖစ္အပ်က္၌ ဘဝအသက္တာအတြက္ ေသခ်ာေသာအရာျဖစ္သည့္ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာကို သူျပန္ဆင္ျခင္သည္။ “အကၽြႏ္ုပ္သည္ က႐ုဏာေတာ္ကို ယံုၾကည္ပါ၏။ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းအရာ၌ ႏွလံုးရႊင္လန္းပါလိမ့္မည္။ အကၽြႏ္ုပ္၌ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ ေသာေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားကို ေထာမနာသီခ်င္းဆိုပါမည္” (း၅-၆) ဟု ဒါဝိဒ္ သူ႔ကို္ယ္ကို သတိေပးသည္။ ၾကာရွည္စြာ ဒုကၡခံစားရေသာ္လည္း စံုစမ္းျခင္းမ်ားၾကား၌ ဒါဝိဒ္သီခ်င္းဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူသည္ ဘုရားသခင္ခ်စ္ေတာ္မူေသာသား ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို သူသေဘာေပါက္ရန္သာ လိုသည္။
ေအ ဒဗလ်ဴ ေသာ္႐ို က “ဝိညာဥ္အသက္တာ၏ အျမင့္ဆံုး အထြတ္အထိပ္မွာ အစဥ္သာယာ၀ေျပာျခင္းေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ရျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာ ေတာ္ကို အႂကြင္းမဲ့ သံသယကင္းစြာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္” ဟုေရးခဲ့သည္။ ဒုကၡမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရစဥ္မွာပင္ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာကို ယံုၾကည္ႏိုင္ပါ၏။ — David Roper

ေယ႐ႈရွင္သည္ အမႈထား၏။ ၀မ္းနည္းေသာခါ ၾကင္နာသည္။ ေန႔တာရွည္ၾကာ၍ ညခ်ိန္မွာ ၿငီးေငြ႕ရာ၊ ေယ႐ႈရွင္သည္ ၾကင္နာ။ — Graeff

အျခားအရာမ်ား က်႐ႈံးသြားခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာက တည္ျမဲလ်က္ရွိတာ။

ဖတ္ရန္: ဆာ ၁၃

အိုထာဝရဘုရား၊ အကၽြႏ္ုပ္ကို အလွ်င္းမမွတ္ဘဲ အဘယ္မွ်ကာလ ပတ္လံုးမ်က္ႏွာေတာ္ကို ကြယ္ထား ေတာ္မူမည္နည္း။      ဆာ ၁၃း

သမၼာက်မ္းစာ တစ္ႏွစ္တာ: □ ေဟရွာ ၅၆-၅၈ □ ၂ သက္ ၂
ေန႔စဥ္ခြန္အား ျမန္မာဘာသာ
http://murann.com/odb.htm  (zawgyi font)
http://jbcs.org.sg  (pdf file)
http://myanmar-odb.org

English Language 
http://odb.org
ေန႔စဥ္ခြန္အားစာအုပ္ကို စင္ကာပူရွိျမန္မာမ်ား မွာယူႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ ျမန္မာလိုစာေရးျပီး မိမိအမည္၊ က်ား/မ လိပ္စာ၊ အလုပ္အကိုင္၊ အသင္းေတာ္အမည္၊  တယ္လီဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမး (ရွိလွ်င္)၊ ေမြးသကၠရစ္ တို႔ကို ေရးသားေပးပို႔ပါ။ သင့္ထံသို႔စာအုပ္တစ္အုပ္ ၃လတစ္ၾကိမ္ ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

လိပ္စာ (စင္ကာပူ)

RBC Ministries Asia Ltd
(Co. Reg No 197200718C)
MacPherson Road Post Office
PO Box 146
Singapore 913405႔


ျမန္မာျပည္မွမွာယူလိုသူမ်ားအတြက္လိပ္စာ

ေနာ္တာမလာေဖာ
ေန႔စဥ္ခြန္အာသာသနာလုပ္ငန္း
အမွတ္(၁) ေစာေတလိန္း
ဦးလူနီ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ရန္ကုန္ ဖုန္း၊ ၂၁၀၇၉၅


မေလးရွား - ဆက္သြယ္ရန္ ဆရာမန္းစည္းဆံု (ကြာလာလမ္ပူ KL)


ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေန႔စဥ္ဖတ္ရႈရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။