ရိတ္ေသာျမက္ပင္ေပၚမွာရြာေသာမိုး - အံၾသဘြယ္ရာနာမေတာ္မ်ား

ေစာစံေအာင္ (Rev)

(RAIN upon Mown Grass)

“ထိုမင္း၏သက္ေရာက္ျခင္းသည္ ရိတ္ေသာ ျမက္ပင္ေပၚမွာ ရြာေသာမိုးကဲ့သို႔၎၊ ေျမကို စိုေစေသာမိုးေပါက္မ်ားကဲ့သို႔၎ ျဖစ္လိမ့္မည္။” (ဆာ၊ ရ၂း ၆)

ဆာလံက်မ္းမ်ား၌ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖၚျပခ်က္မ်ား ပါ႐ွိတတ္ရာ ယခု ဆာလံ ၇၂ သည္ ေမ႐ွိယကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။ ဤဆာလံသည္ ဖခင္ျဖစ္သူဒါ၀ိဒ္က မိမိအသက္ႀကီးစဥ္(ေသခါနီး) မိမိသားေရွာလမုန္ကို၎၊ အနာဂတ္၌ ေမ႐ွိယႂကြလာအုပ္စိုးျခင္း ကို၎ ေဖၚျပေသာဆုေတာင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ဖခင္တစ္ဦးအေန ႏွင့္ မိမိသားသမီးမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ထံမွာ အေကာင္းဆံုး ေတာင္းေလွ်ာက္ေပးႏိုင္သည့္အခ်က္မွာ ဘုရားသခင္က သူတို႔အား ဥာဏ္ပညာေပးရန္၊ ေက်းဇူးတရားကို သိလ်က္ မိမိႏွင့္ ဆိုင္ေသာအမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

ဖခင္ဒါ၀ိဒ္ ဆုေတာင္းခ်က္ႏွင့္ သားေရွာလမုန္ကိုယ္တိုင္ ဆုေတာင္းခ်က္ေၾကာင့္ ေရွာလမုန္နန္းစံခ်ိန္ေရွ႕ပိုင္း၌ တိုင္းျပည္ ၿငိမ္၀ပ္ခ်မ္းသာျခင္း ႐ွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရွာလမုန္၏ တပါးအမ်ဳိးသား မိန္းမအမ်ားအျပားကို ၾကင္ယာ ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ျပည္သားမ်ားအေပၚ ေလးေသာ၀န္ထုတ္မ်ား တင္ျခင္း၊ ဘုရားႏွင့္ေ၀းကြာျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ရွိခဲ့၏။ ဤဆာလံက်မ္းပိုဒ္အမ်ားစုကို ေရွာလမုန္အုပ္စိုးျခင္းအတြက္ မယူႏိုင္ပါ။ ခရစ္ေတာ္အုပ္စိုးမည့္ ႏိုင္ငံကို ရည္ၫႊန္းလ်က္ ႐ွိပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ေ၀းကြာေနသ၍ အတၱစိတ္၊ ေမတၱာကင္းမဲ့ျခင္း၊ မတရားမႈမ်ား႐ွိေနမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွလံုးသား၌ ခရစ္ေတာ္အုပ္စိုးမွသာ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ႂကြယ္၀ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ တရားမွ်တမႈ ႐ွိပါမည္။

အိုအဖ အျပစ္မီးေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္၀ိညာဥ္သည္ ခမ္းေျခာက္ေန ပါ၏။ ကၽြႏု္ပ္အသက္တာသည္ နာက်င္မႈမ်ားျပည့္လွ်ံလ်က္ ႐ွိပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္က “ငါ့သား ငါ့ထံခ်ဥ္းကပ္ေလာ့။”ဟု ေျပာလ်က္႐ွိ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏စကားသည္ မိုးေရကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ ကၽြႏု္ပ္အား ခြန္အား သစ္ျဖင့္ လန္းဆန္းေစပါ။ အျပစ္မ်ားကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေစ မူပါ။ ကၽြႏု္ပ္၏ဘုရား ဆင္းႂကြ၍ ကယ္မေတာ္မူပါ။ မၿမဲေသာ ေလာကီအရာမ်ားကို တပ္မက္ျခင္းမွ လႊဲေရွာင္ကာကိုယ္ေတာ္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ပါသည္။ ေကာင္းကင္ဆုသရဖူရႏိုင္ရန္ ကူမေတာ္မူပါ (အာမင္)။

နာမေတာ္မ်ားကို ဆက္လက္ဖတ္လိုသူမ်ားအတြက္
http://www.jbcs.org.sg/main/index.php/2009-02-09-02-46-30