အသက္ေပးခ်စ္တဲ့သူ၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း - ဆရာေတာ္လတ္ေယရွဲ

ဆရာေတာ္လတ္ေယရွဲ

(သခင္ခရစ္ေတာ္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၏ေကာင္းၾကီးမဂၤလါမ်ား)။

တႏွစ္တခါ၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၊ က်င္းပတာမဟုတ္ပါ။ အပတ္စဥ္၊ တနဂၤေႏြကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းလည္း Easter Sunday ျဖစ္တယ္။

အိမ္၊ ရံုး၊ အျပင္မွာ ၀ါယာၾကိဳးေတြရႈပ္ေနေအာင္ ဆက္သြယ္ထားၾကသည္။ ေရနံပိုက္လိုင္းေတြလည္း ဆက္သြယ္ပို႔ေပးေနသည္။ ေလထဲမွာလည္း၊ ေၾကးနန္း၊ ေရဒီယို၊ တီဗီလႊင့္တာေတြလည္း ဆက္သြယ္ေရးေတြပါ။ တေနရာကတေနရာ၊ စီးဆင္းေနတဲ့အရာမ်ားျဖစ္သည္္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာေတြလည္း စီဆင္းေနတာလည္း ဒီသေဘာပါ။

ခရစ္ေတာ္ေသျခင္း မဆံုးသြားပါ။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျပီ .. ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ထံမွ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာစီးဆင္းလာျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ေျပာျပလိုပါသည္။

၁။ ခိုင္ခန္႔ျမဲျမံေသာယံုၾကည္ျခင္း
ေကာင္ၾကီးမဂၤလာကို ရရွိပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္သည္ အလြန္အေရးၾကီးသျဖင့္၊ ခိုင္ခံျမဲျမံဖို႔လိုပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္း စီးဆင္းရာလမ္းကို ရွင္းလင္းထားရန္လိုပါသည္္။  ခရစ္ေတာ္ အေသခံျပီးေနာက္ ယံုၾကည္ျခင္းေတြ၊ သံသယေတြနဲ႔ ျဖစ္သြားခဲသည္။ တပည့္ေတာ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္၊ထြက္သြားၾကသည္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို ၾကံဳရတဲ့အခါ ယံုၾကည္ျခင္းျမဲျမံလာျပန္သည္။ ထေျမာက္ျခင္းကို အေျခခံတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။

၂။ အသက္ရွင္ေသာေျမွ်ာ္လင့္ျခင္းတည္း
ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ။ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္း အသက္ရွင္မည္ ..ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေၾကာင့္ ဘာမဆို၊ လုပ္ရကိုင္ရဲပါသည္။ ေကာင္းကင္ခ်မ္းသာကို ၀င္စားရမည္ဆိုသည့္ ဂတိေတာ္ကို ေပးထားပါသည္။ ငါ့အဖအိမ္ေတာ္၌ ေနစရာအခန္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ငါသည္ လမ္းခရီး၊ သမၼာတရား၊ အသက္လည္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုပါသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္ထင္ျပသျပီး၊ အသက္ရွင္လွ်က္ လူ၅၀၀ေရွ႔တြင္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔တက္သြားသည္။ ခရစ္ေတာ္ျပန္လာမည္ ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ေပးထားပါသည္။ အသက္ရွင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဟူေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာသည္ ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္သည္။

၃။ ဒုကၡျပသနာမ်ားၾကား၌ ၀မ္းေျမာက္ႏိုင္ျခင္း
ေကာင္းၾကီးမဂၤလာျဖစ္သည္။ စာတန္အားျမင့္ အျမဲပိတ္ဆို႔ေနေသာ ဒုကၡမ်ား၊ အျပင္ခႏၷာသည္ မည္မွ်ျဖစ္ပါေစ အတြင္ခႏၱာခိုင္ခံ၊ေတာင့္တင္းပါသည္။ ဘယ္ေလာက္ ဒုကၡေရာက္ပါေစ .. ထိုၾကားမွ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ရပါသည္။ စံုစမ္းေႏွာက္ရွက္ျခင္းကို သည္းခံသူမဂၤလာရွိသည္။ ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္း၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္၊ မၾကားဖူးေသာ ေရာဂါမ်ားၾကားတြင္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကိုရသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ဘုရားသခင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းျဖင့္ရရွိေသာ တတိယေကာင္းၾကီးမဂၤလာျဖစ္သည္။

၄။ ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုး
ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ။ ဘုရားရား၏တန္ခိုးျဖင့္ ကြယ္ကာျခင္း၊ မယံုၾကည္ျခင္းမွေကာင္းၾကီးႏွင့္တန္ခိုးမ်ား စီးဆင္း ၀င္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုတန္ခိုးသည္ ခရစ္ေတာ္ အရွင္ဘုရားထံမွာလာသည္။ ၾကံစည္၍မမွီိႏိုင္ေသာ ျငိမ္သက္ျခင္းကိုေပးမည္ ဟုဆိုသည္။ ကြယ္ကာ၊ ေစာင့္ေရွာက္၊ ျငိမ္သက္ျခင္းကိုေပးသည္။ ကမၻာေျမၾကီးဆံုးတိုင္ သက္ေသျပပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ သာ၍ၾကီးေသာအမႈကို ျပဳလိမ့္မည္။ တန္ခိုးရွိပါသည္။ တန္ခိုးရွိေသာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ခႏၱာတြင္ ကိန္းေအာင္းျခင္းျဖင့္ ရရွိသည္။ ရွန္ဆံု၊ ဒံေယလ၊ ေယာသပ္ တို႔တြင္ တန္ခိုးမ်ားကို ျပသႏိုင္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထိေတြ႔၊ သီဆို၊ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားသည္ တန္ခိုးကို ျပသေနပါသည္။ ထိုအခ်က္ကို သိမွတ္ရန္၊ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာတခုျဖစ္သည္။

၅ အသစ္တဖန္ေမြးဖြားျခင္း
ေနာက္ဆံုးတခု၊ ပထမဆံုးေျပာရမည့္ေကာင္းၾကီးမဂၤလာဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ အေရးၾကီးဆံုးအရာတခုျဖစ္သည္။ အသစ္တဖန္ေမြးဖြားျခင္း ဟူေသာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာျဖစ္သည္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းမရွိလွ်င္ အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္းမရွိ။ (၂ေကာ ၅း၁၇) အသစ္ျပဳျပင္ေသာသတၱ၀ါ၊ အသစ္တဖန္ေမြးဖြားျခင္းမရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္မ၀င္ရ ဟုဆိုသည္။  ကြႏ္ုပ္တို႔ရွိသမွ်အျပစ္အားလံုးကို ယူေဆာင္၊ ေသဆံုးသြားရသည္။ သို႔ေသာ္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း Born Again, New Creation သည္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရွိသည္။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္က နိေကာဒင္ကို ေျပာခဲ့သည္။ အသစ္တဖန္ေမြးဖြားျခင္းရွိမွ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ၀င္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္၀ါးကပ္တိုင္ ၃ခုတြင္ ခိုးသားတဦးေနာက္တရျပီး၊  ေျပာင္းလဲေသာအခါ၊ ခရစ္ေတာ္ ယခုပင္ငါႏွင့္အတူရွိမည္ ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရာမွ ဘုရား၏ေကာင္းၾကီး မဂၤလာမ်ား ယံုၾကည္သူမ်ားထံ ခရစ္ေတာ္မွတဆင့္ စီး၀င္ေရာက္လာပါသည္။

ထိုသို႔ ေလာကရွိ ၀ိုင္ယာၾကိဳးမ်ား၊ ပိုက္လိုင္းမ်ား၊ ေလလႈိင္မ်ားမွတဆင့္စီးဆင္းသလို ဘုရားသခင္၏ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားသည္ ယံုၾကည္သူမ်ားအေပၚသို႔ 
တသြင္သြင္စီးဆင္းပါသည္။ ေလာကျမစ္မ်ားမွာ တိမ္ေကာျပီး၊ နည္းသြား၊ ခမ္းေျခာက္သြားႏိုင္ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ထံမွ ၾကြယ္၀ေသာေကာင္းၾကီး မဂၤလာမ်ားမွာ မခမ္းေျခာက္ႏိုင္ပါ။ ယံုၾကည္သူမ်ားထံ အျမဲစီးဆင္းေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

အားလံုးအေပၚေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ား သက္ေရာက္ပါေစ။

ဆရာေတာ္လက္ေယရွဲ၊ ဆန္ဖရန္စစၥကို
ဧျပီ ၂၄၊ ၂၀၁၂

က်မ္းပိုဒ္၊ ၁ေပ ၁း၃-၆
အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ေျမာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္းရွိေစျခင္းငွါ၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ညစ္စြန္းျခင္း၊ ညွိဳးႏြမ္းျခင္းႏွင့္ကင္းစင္ေသာ အေမြေတာ္ကို ငါတို႔သည္ ခံရေစမည္အေၾကာင္း၊ ေယရႈခရစ္ကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ ေစေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ ႀကီးစြာေသာကရုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ငါတို႔ကိုတဖန္ ျဖစ္ဘြားေစ ေတာ္မူေသာ၊ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္၏ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။         ထိုအေမြေတာ္သည္ကား၊ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ၌ ထင္ရွားေစျခင္းငွါ ျပင္္ဆင္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစမည္အေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္သည္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူ ေသာ သင္တို႔အဘို႔ ေကာင္းကင္ဘံု၌သိုထားလ်က္ရွိေသာ အေမြတည္း။ အရည္က်ိဳ၍ စံုစမ္းျခင္းကို ခံႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ပ်က္ဆီးတတ္ေသာေရႊကို စစ္ေၾကာစံုစမ္းျခင္းထက္၊ သင္တို႔ယံုၾကည္ျခင္းကုိ စစ္ေၾကာစံုစမ္း ေသာအရာသည္ သာ၍ျမတ္သည္ႏွင့္၊ ေယရႈခရစ္ေပၚထြန္ေတာ္မူေသာအခါ အခ်ီးအမြမ္း၊ ဂုဏ္အသေရ၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ အလိုငွါျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊

http://www.fbbcagapemedia.blogspot.com/2012/04/blog-post_06.html