ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္ထုတ္စာေစာင္ (April2012)


April 2012
ဘုရားရွင္ျပဳခဲ့ေသာေက်းဇူးမ်ားကိုခ်ီးမြမ္းဖို႔  - ညီအစ္ကိုႀကီးတင္ေမာင္ထြန္း
ၾကြလာခ်ိန္နီးၿပီျဖစ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖို႔ - ဆရာဦးေအာင္သက္ၫြန္႔
အလင္းေတာ္သို႔ေခၚသြင္းျခင္းခံရသူမ်ား  - ဆရာဦးၫြန္႕လွ
သိလ်က္ႏွင့္ဝန္မခံျခင္း၏အက်ိဳး - ညီအစ္ကိုေဇန
သက္ေသခံခ်က္မ်ား
http://burmesebible.com/pulpit/April 2012 pulpit.pdf

 

ဘုရားရွင္ျပဳခဲ့ေသာေက်းဇူးမ်ားကိုခ်ီးမြမ္းဖို႔

ယေန႔ စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၏ေလးနက္မႈကို ေဝငွလိုပါသည္။ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ဟူေသာစကားသည္ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ မစိမ္းပါ။ရင္းႏွီးေသာ ေဝါဟာရျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ေလးနက္မႈကို အခ်ိဳ႕က မသိၾကပါ။ ရံဖန္ရံခါ အမွတ္တမဲ့ ေပါ့ဆစြာ ျပဳမိတတ္ၾကသည္။ထုိသို႔ျပဳမိ ေနပါက အေလးဂ႐ုျပဳၿပီး ျပန္လွည့္ လာႏိုင္ၾကဖို႔ရန္ သတိေပးလိုပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယုံၾကည္သူတိုင္း စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၏မဂၤလာကို ခံစားေစဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၏ေလးနက္မႈကို သိ၍ ဝတ္ျပဳေနေသာသူက ခံစားရေသာ အက်ိဳးကို ထုတ္၍ မေျပာျပတတ္လွ်င္ပင္ ႏွလံုး၌ ခံစားၿပီး ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္ေနပါသည္။ စစ္မွန္ေသာဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္းျဖင့္ ဝတ္ျပဳေနၾကေသာသူအစုထဲသို႔ မယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ ေရာက္လာလွ်င္ပင္ ထုိသူသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ ္စကားကိုၾကားၿပီး၊ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ေသြးေဆာင္မႈအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကို အသက္တာ၌ ရရွိသြားႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူတိုင္းကို စကားေျပာလိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူတိုင္းကိုစကားေျပာ၍မရပါ။ အေၾကာင္းမွာႏွလံုးသားမတူၾက၍ ျဖစ္ပါသည္။ေမာေရွသည္ ႏွလံုးမွန္၍ ဘုရားသခင္ကစကားေျပာပါသည္။ ဘုရားရွင္သည္ ေမာေရွႏွင့္ စကားေျပာၿပီး၊ ေမာေရွမွတဆင့္ အျခားလူမ်ားကို ဆက္သြယ္မႈျပဳပါသည္။

ၿငိမ္ဝပ္စ္စြာေန၍ ခ်ီးမြမ္္းစရာဆင္ျခင္ပါ
'တဖန္ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ သင္တို႔သည္စီရင္ ရေသာဓမၼစည္းေဝးျခင္းတည္း ဟူေသာငါထာဝရဘုရား၏ပြဲေတာ္မ်ား ဟူမူကား၊ ေျခာက္ရက္ပတ္လံုံုး အလုပ္လုပ္ရမည္။ သတၱမေန႔ရက္သည္ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေနရေသာ ဥပုသ္ေန႔၊ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကို ျပဳရေသာေန႔ျဖစ္၏။'
(ဝတ္၊ ၂၃း၁-၃)


ဘုရားသခင္သည္ ေမာေရွအား ဦးစြာ စကားေျပာၿပီး၊ ေမာေရွမွတဆင့္ ဣသေရလလူတို႔အား စကားေျပာပါသည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးသည္ ေလာကႀကီးထဲ၌ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစဖို႔၊ ေဖာ္ျပဖို႔ရန္ ေလာကလူမ်ားၾကားမွ ပဋိညာဥ္ႏွင့္ ေခၚေတာ္မူျခင္းခံရေသာလူစု ျဖစ္ပါသည္။ အစအဦး၌ အာျဗဟံကိုေခၚေတာ္မူ၍ ထုိမွတဆင့္ ဣဇက္၊ယာကုပ္၊ ယာကုပ္သား တစ္ဆယ့္ႏွစ္ဦးမွ ဣသေရလလူမ်ိဳးသည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝင္လူစုျဖစ္ပါသည္။ဘုရားသခင္သည္ မ်က္ႏွာလိုက္၍ လူကိုစကားေျပာျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိလူမ်ိဳးေတာ္အား ေျခာက္ရက္ အလုပ္လုပ္ေစၿပီးမွသတၱေန႔ရက္၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေနေစပါသည္။ ထုိေန႔သည္ ထာဝရဘုရားကို ဝတ္ျပဳဖို႔ရန္ျဖစ္သည္။ ဝတ္ျပဳရာေန႔၌ အဘယ္ေၾကာင့္ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူရပါသနည္း။ အတိတ္အခ်ိန္က ဘုရားရွင္ မစခဲ့သည္မ်ားကိုျပန္၍ ဆင္ျခင္ၿပီး ခ်ီးမြမ္းႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ အညီကြၽႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္ျပည့္ေစေသာအရာမ်ား ရွိပါသည္။ ပထမတစ္ခုက ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီအသက္ရွင္ခဲ့ၾကပါက ေကာင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနၿပီး၊ ဒုတိယက အလိုေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး အခြင့္ေတာ္ လမ္း၌လိုက္ပါက သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနပါသည္။ ထုိအရာမ်ားကို ဆင္ျခင္ၿပီး အလိုေတာ္လမ္း၌ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ အားယူသင့္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အလုပ္မ်ားၿပီး အာ႐ံုျဖာေနပါက ဘုရားသခင္ျပဳခဲ့ေသာေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို မဆင္ျခင္ႏိုင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ၿငိမ္ဝပ္စြာေနဖို႔ရန္ မိန္႔ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနၿပီး ဆင္ျခင္ပါက ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားရာမွ ျပန္၍ က်န္းမာလာျခင္း၊ အေၾကြးမ်ားတက္ေနရာမ ွအေၾကြးေၾကသြားျခင္း၊ ေသေဘးႏွင့္ႀကဳံေနရာမွ လြတ္သြားျခင္းစသည္သို႔ေသာ ခ်ီးမြမ္းစရာမ်ားကို ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေနပါက သတိရၿပီး ခ်ီးမြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း အမႈျပဳဖို႔ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနခ်ိန္၌ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ရမည့္ဖုန္း သတင္းဝင္ေရာက္လာပါက စိတ္ၿငိမ္သက္ေနရာမွ အက်ိဳးအျမတ္ရမည့္
အလားအလာအေပၚ စိတ္ႏွလံုးအာ႐ံုေရာက္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေနေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းစိတ္က ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္ရက္လံုးလံုး ကိုယ္ေတာ္ျပဳေပးခဲ့ေသာ အရာမ်ားကို ျပန္၍ ဆင္ျခင္ၿပီး ခ်ီးမြမ္းႏိုင္ဖို႔ရန္ သတၱမေန႔ရက္၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ၿငိမ္ဝပ္စြာေန၍ေျခာက္ရက္လံုးလံုး ကိုယ္ေတာ္ျပဳခဲ့ေသာအမႈမ်ားကို ဆင္ျခင္သည့္အခါ မ်ားမ်ားမွတ္မိပါက စိတ္ႏွလံုးက ယိုဖိတ္ၿပီး ဝမ္းေျမာက္လ်က္ ခ်ီးမြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနၿပီး ခ်ီးမြမ္းစရာမ်ားကို ျပန္၍ ဆင္ျခင္ဖို႔ရန္ ကိုယ္ေတာ္ မိန္႔ေတာ္မူပါလ်က္ႏွင့္ ေလာကအရာမ်ား၌ အလုပ္မ်ားေနၿပီး အာ႐ံုျဖာေနပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ႐ႈံးၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။

'တႏွစ္တြင္ သံုံုးုးႀကိမ္ ငါ့အဘိုို႔ု႔ ပြဲြဲခဲခံရမည္။္။ ငါမွာထားခဲ့ဲ့ၿ့ပီးသည့္အတိုင္း၊အဗိဗလခ်ိန္းခ်က္ေသာေန႔ရ႔ရက္အခ်ိန္၌ အဇုမုမပြဲြဲကဲကိုိုခံ၍၊ ခုႏွစ္ရက္ပတ္လံုး တေဆးမဲ့ေသာမုန္႔ကို စားရမည္။ အေၾကာင္း္းမူကူကား၊ ထုိုိလိလတြငြင္ သင္သည္ အဲဂုတုဳၱဳျပည္က ထြက္လာသတည္း။ ထုိုိပိပြဲြဲကဲကိုိုခုခံစံစဥ္ ငါ့ထံသိုို႔ု႔အဘယ္သူမွ် လက္ခ်ည္းမေပၚလာရ။'
(ထြ၊ ၂၃း၁၄-၁၅)


ဘုရားသခင္သည္ တစ္ပတ္တြင္ ျပဳခဲ့ေသာေက်းဇူးမ်ားကို ေရတြက္ ခ်ီးမြမ္းႏိုင္ဖို႔ရန္ ေျခာက္ရက္လုပ္ၿပီး သတၱမေန႔ရက္၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာေန၍ျပန္လည္ဆင္ျခင္ခ်ီးမြမ္းဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ တႏွစ္တာ ခံစားရေသာ ေကာင္းႀကီးမ်ားကို ျပန္၍ဆင္ျခင္သိမွတ္ၿပီး ခ်ီးမြမ္းႏိုင္ဖို႔ရန္ တစ္ႏွစ္တြင္ သံုးႀကိမ္ဘုရားသခင္အဘို႔ပြဲခံရမည္အေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ကာလက သိပၸံပညာတိုးတက္ထြန္းကား၍ အဘက္ဘက္၌ခံစားစရာေလာကအရာမ်ားကလူကိုဘုရားေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းမစဥ္းစားႏိုင္ေအာင္ အာ႐ံုကို ေလာကဘက္သို႔ ဆြဲလ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္က ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေနပါဟု ေျပာသည္ကို ပညတ္အေနႏွင့္ ထုိင္ေနေသာ္လည္း ေလာကအရာကို အာ႐ံုေရာက္ေနပါက စိတ္က မၿငိမ္ႏိုင္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စိတ္ႏွလံုး ဘုရားသခင္အေပၚ၌မရွိဘဲ ေလာကအေပၚ၌ အာ႐ံုျဖာေနပါက ဘုရားသခင္ထံမွ ခံစားရမည့္ဝမ္းေျမာက္ျခင္း႐ႈံးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ႐ႈံးလွ်င္ယံုၾကည္ျခင္းလည္း ႐ႈံးၾကမည္။ ယံုၾကည္ျခင္း႐ႈံးၾကပါက ေကာင္းႀကီး႐ႈံးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္သို႔ တစ္ႏွစ္တြင္ သံုးႀကိမ္ေပၚလာၿပီး ဘုရား ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူရာ၌ ေလးလတစ္ခါ ဘုရားျပဳခဲ့ေသာ ေက်းဇူးမ်ားကို ျပန္၍ဆင္ျခင္ေရတြက္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။

တိုးပြားလာေသာ အစီးအပြားကို ေရတြက္

'သံုးႏွစ္တြင္ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ေပးရေသာ တတိယႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ၊ အစီးအပြားရွိသမွ် တို႔ကို ဆယ္ဘို႔တစ္ဘို႔ေကာက္ယူ၍'
(တရား၊ ၂၆း၁၂)


ယခုတဖန္ ဘုရားသခင္က သံုးႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ခံစားခဲ့ရေသာေက်းဇူးမ်ားကို ျပန္၍ဆင္ျခင္ၿပီး ေရတြက္ခ်ီးမြမ္းဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ရေသာေကာင္းႀကီးမွ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ ေပးၿပီးမွ ယခုသံုးႏွစ္တြင္ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ကိုလည္း ေပးဖို႔ေျပာသည္ဟုဆိုကာ ေလးသည္ဟု မမွတ္ယူၾကဖို႔လိုပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာသံုးႏွစ္က သိန္း၄ဝတန္ကားစီးေနၿပီးမွ ယခုသံုးႏွစ္အၾကာတြင္ သိန္းေထာင္ေက်ာ္တန္ကား စီးေနပါက သံုးႏွစ္တြင္ တိုးပြားလာေသာအစီးအပြားကအဘယ္မွ်ရွိလာသည္ကို ဆင္ျခင္သိမွတ္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကားအစုတ္ကေလးစီးေနရာမွ ကားအေကာင္းစီးရေသာဘဝသို႔ ဘုရားသခင္ပို႔ေဆာင္ေပးသည္ကို ဆင္ျခင္၍ခ်ီးမြမ္းၿပီး ဝမ္းေျမာက္ႏုိင္ၾကဖို႔ ျဖစ္သည္။ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔က ဘုရားေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ေသာအရာကို ျပန္၍ေရတြက္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္က အရင္မေပးဘဲ ေပးပါဟုေျပာေနသည္မဟုတ္၊ ေပးၿပီးေသာအရာကိုစဥ္းစားၿပီးမွ သံုးႏွစ္တြင္ တုိးပြားလာေသာအစီးအပြား၏ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ကို အျခားသူမ်ား အားလည္းမွ်ေဝခံစားႏိုင္ဖို႔ ေျပာေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာကို အိမ္ထဲ၌ထားမိပါက အမဂၤလာျဖစ္ေပမည္။ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာျဖစ္သည္။ ေရွ႕ေတာ္သို႔ ယူလာၾက၍ ေပးၾကဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားေပးထားသည္ကို ျပန္၍မဆင္ျခင္မိ၊ သတိလစ္၍ေနမိသျဖင့္ ေပးသင့္ေသာအရာကို မေပးမိပါက ေကာင္းႀကီး႐ႈံးယံုမွ်မက ဝမ္းေျမာက္ျခင္းလည္း႐ႈံးေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား တစ္ပတ္တစ္ခါ စဥ္းစားခိုင္းသည္။ တစ္ႏွစ္တြင္ သံုးႀကိမ္စဥ္းစားခိုင္းသည္။ ေနာက္ဆံုးႏွစ္သံုးႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္စဥ္းစားပါဟုမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဘုရားသခင္ကကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ေမတၱာႏွင့္ မစခဲ့သည့္အရာမ်ားကို သတိလစ္ၿပီး မဆင္ျခင္မိပါက ဘုရားသခင္အား မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာ၊ ေစာ္ကားရာေရာက္ပါသည္။ထုိသို႔မျဖစ္ဖို႔ရန္ ေရွ႕ေတာ္သို႔လာ၍ၿငိမ္ဝပ္စြာေနလ်က္ကိုယ္ေတာ္မစခဲ့ေသာအရာမ်ားကို ဆင္ျခင္ၾကဖို႔ အေလးဂ႐ုျပဳရန္ အားေပးလိုပါသည္။ေနာက္ဆံုး၌ ဘုရားသခင္သည္ ခုႏွစ္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္နားဖို႔ရန္ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။

ေျခာက္ႏွစ္ပတ္လံုံုးလယ္လုပ္လ်က္၊စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကိုသုတ္သင္၍အသီးကိုို သိမ္္းလ်က္ေနရမည္။ သတၱမႏွစ္သည္ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ဥပုသ္ႏွစ္၊ တျပည္လံုးၿငိမ္ဝပ္စြာေန၍..လယ္မလုပ္ရ၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကို မသုတ္သင္ရ။'
(ဝတ္၊ ၂၅း၃-၄)


ေျခာက္ႏွစ္လံုးလံုး လယ္လုပ္ၿပီးမွ သတၱမႏွစ္တြင္ လယ္မလုပ္ဖို႔၊ တစ္ႏွစ္လံုးၿငိမ္ဝပ္စြာ ေန၍ေျခာက္ႏွစ္ဘုရားေပးခဲ့ေသာေကာင္းႀကီးမ်ားကို ျပန္၍ဆင္ျခင္ေရတြက္ဖို႔မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ေက်းဇူးခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ကို ပူေဇာ္ေသာသူသည္ ငါ၏ဘုန္းကို ထင္ရွားေစေသာသူျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ (ဆာ၊ ၅ဝး၂၃)။

ဘုရားသခင္၏ဘုန္း မထင္ရွားေစေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းက ခ်ီးမြမ္းျခင္းမမည္ပါ။ ယေန႔ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ဘုရားသခင္ဘုန္းထင္ရွားေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းျပဳ၍ ဝမ္းေျမာက္ေနေသာ၊ ေကာင္းႀကီးျဖစ္ေနေသာ သူမ်ားစြာရွိေနၾကပါသည္။ ဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာ သက္ေသမ်ားရွိပါလွ်က္ အေလးဂ႐ုမျပဳပါက ကိုယ္သာ႐ႈံးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ရတတ္ေသာသူကို ထပ္၍ေပးမည္။ ဆင္းရဲေသာသူထံမွ ႏႈတ္မည္ဟု သတိေပးပါသည္။ မ်က္ေစ့ရွိပါလွ်က္ အာ႐ံုမျပဳဘဲ မွိတ္ထားပါကႏႈတ္ျခင္းခံၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ငါ့စကားကို နားေထာင္ၿပီးလိုက္ေလွ်ာက္ေသာသူကို လူမ်ိဳးတကာတို႔ထက္ ခ်ီးေျမႇာက္မည္ဟု ဂတိထားပါသည္။ လူမ်ားၾကား၌ အလုပ္လုပ္ေနရေသာ္လည္း မတူပါ။ ဘုရားရွင္၏ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း သက္ေသခံစားေနရပါသလား။ ဘုရားရွင္၏စကားကို နားေထာင္၍ လိုက္ေလွ်ာက္ေနပါက အမွန္ပင္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အာ႐ံုျပဳၾကည့္ပါက ထုိသို႔ ခ်ီးေျမႇာက္ခံေနရေသာသူမ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။


ႏွလံုံုးမမွန္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ

'ညစ္္ညဴးေသာ အစာကိုို
ငါ့ယ့ယဇ္ပ္ပလႅငႅင္သ္သိုို႔ု႔ေ႔ေဆာင္ခ္ခဲ့ဲ့ၾ့ၾကသည္
တကား'
(မာ၊ ၁း၇)


ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းဖို႔ ေပးေသာယဇ္က အဘယ့္ေၾကာင့္ညစ္ညဴးပါသနည္း။ မတရားစီးပြားျဖင့္ ရေသာေငြျဖင့္ ပူေဇာ္၍လား၊ မွန္ပါ
သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုထက္သာ၍ ဆိုးသည္က မိမိေပးလိုက္လွ်င္ ဘာျပန္ရမလဲဆိုသည့္ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္က ရၿပီးမွ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ရၿပီး၍ ေက်းဇူးတင္ေသာစိတ္ႏွင့္ေပးေသာသူကို ဘုရားသခင္က ထပ္၍ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေပးျခင္းက ရခ်င္လို႔ေပးတာမျဖစ္ရပါ။ (ကမၻာ၊ ၄)တြင္ ပထမဦးဆံုးေသာကိုးကြယ္ျခင္းကို ေတြ႔ရသည္။ ကာဣနႏွင့္ အာေဗလညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ယဇ္ပူေဇာ္ၾကသည္။ ကိုးကြယ္မႈျခင္းတူေသာ္လည္း ႏွလံုးမတူၾကပါ။ ႏွလံုးမတူသျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္က သစၥာႏွင့္ႏွလံုးမွန္ေသာသူ၏ပူေဇာ္သကၠာကိုပမာဏျပဳပါသည္။ ႏွလံုးမမွန္ေသာသူ၏ပူေဇာ္သကၠာကို ပမာဏမျပဳပါ။ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ပူေဇာ္သကၠာကိုပမာဏမျပဳပါက စိတ္မဆုိးပါႏွင့္။စိတ္ဆိုးပါက ေနာက္ထပ္သာ၍ ဆိုးေသာအေျခသို႔ ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ကာဣနသည္ မိမိပူေဇာ္သကၠာကို ဘုရားသခင္ပမာဏမျပဳ၍ေဒါသထြက္သျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ကသတိေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္၊ ကာဣနသည္ မိမိအမွားကို မျပင္ပါ။ ပို၍အရြဲ႕တိုက္ၿပီး ေနပါသည္။ ယေန႔ ဘုရားသခင္ကို စိတ္ေကာက္ၿပီး ဘုရားေက်ာင္းမလာၾက၊ ဘုရားေက်ာင္းလာၿပီး ေဘးက လူၾကည့္မရပါကဘာမွအက်ိဳးမရွိပါ။ ဘုရားေက်ာင္းလာသည္မွာ ေဘးကလူကို ၾကည့္ဖို႔မဟုတ္ပါ။ ႏွလံုးသားက ဘုရားကိုအာ႐ံုျပဳၿပီး ခ်ီးမြမ္းဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္မသာညည္းတြားေသာသူတို႔
သည္ မဂၤလာရွိၾက၏ဟု(မႆဲ၊၅း၄) ၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကားအစုတ္စီးေနရ၍ ညည္းတြားျခင္းသည္ဝိညာဥ္ထဲ၌ ညည္းတြားျခင္း မဟုတ္ပါ။ က်မသားေလး ကိုယ္ေတာ္အေပၚ၌ အာ႐ံုနည္းေနပါသည္။ ေခြၽးမေလး ကိုယ္ေတာ္ကို မရေသးပါဘူးဟူေသာ ညည္းတြားျခင္းသည္ အလိုေတာ္ႏွင့္ညီေသာ ညည္းတြားျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ (မာ၊ ၁း၇)တြင္ ဆက္၍

'အကြၽႏ္ု္ုတိုို႔ု႔သည္ကိုိုယ္ေတာ္ကိုို အဘယ္သိုို႔ု႔ ရႈတ္ခ်ပါသနည္းဟုေမးရာတြင္္၊ထာဝရဘုရား၏စားပြဲသည္ ယုတ္မာ၏ဟုဆိုေသာေၾကာင့့္္ ငါ့ကိုို ႐ႈတ္ခ်ၾကျပီီ' ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယေန႔ ခရစ္ယာန္မ်ား အ႐ႈပ္ခ်ဆံုးဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ထာဝရဘုရား၏စားပြဲ
သည္ ယုတ္မာ၏ဟုဆိုသည္မွာ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနဖို႔၊ ျပဳခဲ့ေသာေက်းဇူးမ်ားကိုခ်ီးမြမ္းပါဟု ေျပာသည္ကို ႐ႈပ္လုိက္တာဟု သေဘာထားေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ပူေဇာ္သကၠာျပဳရာ၌လည္း ဝတ္ေက်တန္းေက်သာ လုပ္ၾကသည္။ ယဇ္ေကာင္ကိုၾကည့္ပါက အနာအဆာႏွင့္ဆြံ႕အေနေသာအေကာင္ကို ေပးၾကသည္။ ယေန႔ခရစ္ယာန္မ်ားအလွဴေငြေပးသည့္အခါ ေဟာင္းေပ့၊ စုတ္ေပ့ဆိုေသာပိုက္ဆံကို ေပးၾကသည္။ ေကာင္းေသာအရာ၊ သစ္လြင္ေသာအရာေပးဖို႔ မစဥ္းစားၾက။ ထုိသို႔ျပဳေနၾကျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာကိုးကြယ္ျခင္း မျမည္ပါ။ စစ္မွန္ေသာကိုးကြယ္ျခင္းက ေက်းဇူးတင္ေသာႏွလံုးမွ လာပါသည္။ ယေန႔အမ်ားေသာယံုၾကည္သူမ်ားက ဘုရားအေပၚ၌ အာ႐ံုနည္းေနၾကသည္။ ေငြေၾကးၾကြယ္ဝခ်မ္းသာ၍ မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားကို အိမ္တစ္လံုးစီ အေမြေပးခဲ့
ေသာ္လည္း မိဘမ်ားဆံုးၿပီး မၾကာမွီ ထုိအေမြကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္၍ ဘာမွ မက်န္ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ဘာမွ်အေမြမေပးလွ်င္ေသာ္မွ မိမိသားသမီးမ်ားအား ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ဖို႔၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္မွန္ကန္ျခင္းကို အေလးထားဖို႔ သင္ေပးခဲ့ပါက ေကာင္းႀကီးအေမြ ရသြားမည္ျဖစ္သည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ပညာရွိေသာသူမ်ားျဖစ္ဖို႔ ကိုယ္ေတာ္အလိုေတာ္ရွိပါသည္။ပညာ၏အခ်ဳပ္အျခာက ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။ထိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းက ဘုရားသခင္စကားကို နားမေထာင္မိ၍ ဘုရားသခင္ဝမ္းနည္းသြားမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကို အမွန္ခ်စ္၍ ေက်းဇူးကို သိမွတ္ပါကဘုရားသခင္ဝမ္းနည္းသြားမည့္အမႈ႔ကို မျပဳလိုပါ။ စစ္မွန္ေသာဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းက ဘုရားေက်ာင္း၌သာရွိသည္မဟုတ္ပါ။ အိမ္၌လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဂိုဏ္းဂနမတူေသာသူမ်ား တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ခ်စ္ၾကၿပီး အိမ္၌စုေဝးၾကသည့္အခါစစ္မွန္ေသာဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (မႆဲ၊၂၆း၆-၃)တြင္ ဖာရိရွဲတစ္ေယာက္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေခၚဖိတ္၍ေကြၽးေမြးလ်က္ ဧည့္ဝတ္ျပဳပါသည္။ ဤသည္ ကားဖာရွိရွဲ၏ဝတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဆိုးခဲ့ဘူးေသာမိန္းမသည္လာ၍ အဘိုးမ်ားစြာထုိက္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴခြက္ကို ခြဲၿပီး ဆီေမႊးကို ကိုယ္ေတာ္ေပၚ၌ေလာင္းခ်ပါသည္။ထုိမိန္းမက ေက်းဇူးတင္ေသာစိတ္ႏွင့္ရွိသည့္အရာကိုအကုန္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳသည္ကို တပည့္ေတာ္မ်ားက ေဒါသထြက္ၾကပါသည္။ ထုိဆီေမႊးကိုေရာင္းၿပီး ဆင္းရဲေသာသူတို႔အားေပးစရာေကာင္းသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ထုိသို႔ဆိုသည္ကို သခင္ေယ႐ႈသိေတာ္မူလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္က ထုိမိန္းမကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ေႏွာက္ယွက္ၾကသနည္း။ သူသည္ ငါ၌ေကာင္းေသာအမႈကိုျပဳၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘုရားေက်ာင္းလာျခင္းသည္ေကာင္းေသာအမႈျပဳရာေရာက္ဖို႔ လိုပါသည္။ေကာင္းေသာအမႈျပဳျခင္းတိုင္း၌သက္ေသရွိပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္က
ဤဆီေမႊးကို ငါ့ကိုယ္ေပၚ၌ သြန္းေလာင္းျခင္းသည္ ငါ့အေလာင္းကိုသၿဂႋဳလ္မည္ဟု ျပင္ဆင္ျခင္းငွာ ျပဳသည္ဟုေျပာဆိုပါသည္။ ထုိမိန္းမကကိုယ္ေတာ္ကိုခ်စ္၍ ေမတၱာႏွင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လိုေနသည့္အရာကို လုပ္မိသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားပါသည္။ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်စ္ပါ။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ခ်စ္ၿပီးေပးပါ။ ကုသိုလ္လိုခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္၊ အက်ိဳးျပန္၍ရခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္မေပးပါႏွင့္။ အျခားသူဘာလိုေနသည္ကိုသိဖို႔ မလိုပါ။ ႏွလံုးမွန္ဖို႔သာလိုပါသည္။ ႏွလံုးမွန္ပါက လိုေသာအရာကို သိၿပီး ေပးမိမည္ျဖစ္သည္။သခင္ေယ႐ႈက အၾကင္အရပ္၌ လူႏွစ္ဦးသံုးဦးတို႔သည္ ငါ၏နာမကိုေထာက္၍စည္းေဝးၾက၏။ ထုိအရပ္၌ သူတို႔အလယ္မွာ ငါရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္တြင္ စုေဝးတိုင္း ကိုယ္ေတာ္ရွိသည္မဟုတ္ပါ။ ႏွလံုးသားအာ႐ံုက ကိုယ္ေတာ္အေပၚ၌ ထားၾကမွသာရွိမွာျဖစ္သည္။လူငါးေထာင္စုၿပီး ဟာေလလုယာ ေအာ္လွ်င္ အသံသာမည္ပါသည္။ ႏွလံုးသားပါၿပီးစိတ္သေဘာညီၫြတ္မွ ခ်ီးမြမ္းျခင္းက ေကာင္းကင္သို႔ ေရာက္ပါသည္။အာေဗလသည္ေသလြန္ေသာ္လည္းတရားေဟာေသး၏ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အသက္ရွင္ေနဖို႔ မလိုပါ။ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏အသက္က ထုိသို႔ သက္ေသဆက္ပါသည္။ ကာဣနမူကား ဘာလုပ္လုပ္မေအာင္ျမင္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘာလုပ္လုပ္မေအာင္ျမင္ပါက ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္ ဝတ္ျပဳမႈမွား ေန၍ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ႏွလံုးသားက ခံစားၿပီးမွ ေမတၱာႏွင့္ေက်းဇူးတရားကို သိမွတ္ၿပီး ပူေဇာ္သကၠာကို တင္လွဴ၍မွန္ကန္ေသာဝတ္ျပဳျခင္းကို ျပဳႏိုင္ၾကဖို႔ရန္ ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။

နာမေတာ္ျမတ္၌
ညီအစ္ကိုႀကီးတင္ေမာင္ထြန္း

Ref: 
Monthly Pulpit is available to download @
http://burmesebible.com/pulpit/