ညီအစ္ကိုတို႔ - ဆရာမ်ိဳးသူ


ဆရာမ်ိဳးသူ
ယုဒသန္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စင္ကာပူ) ၁၄ - စက္တင္ဘာ - ၂၀၀၈


ဂလာတိ ၆း ၁ -၂
ညီအစ္ကိုတို႔ လူသည္ သတိလစ္၍တစံုတခုေသာ ဒုစရိုက္ကို ျပဳမိလွ်င္၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးကို ခံရေသာသင္တို႔သည္ အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ကိုယ္တိုင္လြတ္မည့္ အေၾကာင္း ကုိယ့္ကို သတိျပဳလ်က္ သိမ္ေမြ႔ ႏူးညံေသာ သေဘာႏွင့္ထိုသို႔ေသာသူကို မစ၍ သူ၏ ေနရာ၌ တည္ျမဲတည္ေစျပန္ၾကေလာ့။ ထမ္းရြက္ စရာ၀န္ခ်င္း တို႔ကို အခ်င္းခ်င္း ကူညီ၍ ထမ္းရြက္ေသာ အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ တရားကိုက်င့္ၾကေလာ့။အသင္းေတာ္တြင္ ၀ိညာဥ္ခြန္အားနည္းေသာသူမ်ားရွိပါသည္။ အျပစ္မ်ားတြင္ က်င္လည္ေန သူမ်ားကို အခ်င္းခ်င္း ကူညီမစၾကည့္ရႈရန္လိုပါသည္။

ကမၻာဦးက်မ္း အခန္း ၄တြင္ ညီကို သတ္ေသာ ကာကၠဳန ကို ဘုရားသခင္က သူ ့ညီဘယ္မွာလည္း ေမးေသာအခါမသိသလိုေနခဲ့သည္။ ထိုသို႔ မျဖစ္ေစပဲ အာျဗာဟံကဲ့သို႔ သူ ့တူ ေလာတကို မရမက ကယ္တင္ ေခၚလာသည္။ ေသာဒံုျမိဳ ့ကို ဘုရားသခင္ဖ်က္ဆီးေသာအခါလည္း ေလာတကို ကယ္ ထုတ္ ခဲ့သည္။

ယခုလည္း ျမန္မာျပည္မွ အလုပ္ရွာရန္လာသူ မိတ္ေဆြမ်ားစြာရွိပါသည္။ ေငြေၾကး၊အလုပ္ အကိုင္အဆက္အသြယ္ လိုအပ္ေနပါသည္။ စင္ကာပူတြင္လည္း အလုပ္ အကိုင္သိပ္မလြယ္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ေလာက္ေတာ့ မဆိုးေသးပါ။ တတ္ႏိုင္သမွ် ႏွုတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လုိအပ္ေသာအကူအညီမ်ားကို ညီအစ္ကိုမ်ားကဲ့သို႔ ကူညီရန္လိုအပ္ပါသည္။


ဆုေတာင္းျခင္း။
ခရစ္ေတာ္တရားကို က်င့္ေသာအခါ ၀တၱရားမေၾကေသာ၊ ဂရုမစိုက္ေသာ ကာကၠဳနကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစပဲ၊ အာျဗာဟံကဲ့သို႔ ကိုယ့္ညီ၊ညီမ၊အစ္မ မ်ားကို ခ်စ္ေသာ၊ တာ၀န္ေက်ျပြန္ေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ျဖစ္ေစရန္ အဖဘုရားသခင္ မစ ေကာင္းခ်ီးေပးသနား ေတာ္မူ ပါမည့္ အေၾကာင္း ေယရႈနာမျဖင့္ ဆုေတာင္း ေတာင္းေလွ်ာက္ပါသည္အဖဘုရား။

JBCS Media မွ  2011 ထုတ္ေ၀ေသာ ႏွလံုးသားအိမ္မွ စာအုပ္မွထပ္မံတင္ျပပါသည္။