ပဋိညာဥ္တရားကို အစဥ္ေအာက္ေမ့၍တည္ေစေသာဘုရား - ညီအစ္ကိုဦးေယာသပ္

ပဋိညာဥ္ျပဳ၍အစဥ္ေအာက္ေမ့ၿပီး ေစာင့့္္ေရွာက္ေတာ္မူေသာထာဝရဘုရား

'ထာဝရဘုရား၏ဂုုဏ္ေက်းဇူးေတာ္က္ကိုို ခ်ိးမြမ္းၾကေလာ့။ နာမေတာ္ကိုို ပဌနာျပဳၾကေလာ့၊ အမႈေတာ္တိုို႔ု႔ကိုို လူမ်ားတိုို႔ု႔အား ျပသၾကေလာ့။....အာျဗဟံ၌ဂတိထား၍၊ ဣဇက္၌ က်ိန္ဆိုေတာ္မူလွ်က္၊ ယာကုပ္၌ ၿမဲၿမံ႔ေသာတရား၊ ဣသေရလ၌ နိစၥထာဝရပဋိညာဥ္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊လူမ်ိဳးအဆက္တစ္ေထာင္တိုင္ေအာင္မိန္႔ျမြတ္ေတာ္မူေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာ၊ဝန္ခံျခင္းတရားေတာ္ကို အစဥ္အၿမဲေအာက္ေမ့ေတာ္မူ၏။''(ဆာလံ၊ ၁ဝ၅း၈-၁၂) ''ေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသာသူတိုို႔ု႔ကိုိုေကြၽးေမြြးေတာ္္မူ၏။ ပဋိညာဥ္တရားကိုအစဥ္ေအာက္ေမ့ေတာ္မူ၏။''(ဆာလံ၊ံ၊ ၁၁၁း၅)

ပဋိညာဥ္ျပဳျခင္း၊ ပဋိညာဥ္ဖြဲ႕ျခင္း (Covenant Relationship) ဆုိသည့္ အမႈအရာကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘယ္လိုနားလည္ၾကပါသလဲ။ အိမ္၊ေျမ၊ကား၊ႏွစ္ဦးသေဘာတူ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္မ်ိဳးကိုမဆိုလိုပါ။ လူေရွ႕၊ ဘုရားေရွ႕၊ ႏွစ္ဖက္ေသာ မိဘသေဘာတူညီလ်က္၊တရားဝင္လက္ထက္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ သစၥာဂတိဝန္ခံခ်က္ျပဳကာ ထိမ္းျမားျခင္းအမႈႏွင့္သေဘာနီးစပ္ပါ၏။ တုိင္းႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ ကိုယ္စားလွယ္၊ သံတမန္မ်ားအားျဖင့္ အေရးႀကီးေသာအမႈအရာတစ္ခုအတြက္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရးထားျခင္းမ်ိဳးႏွင့္သာ၍ အသြင္တူပါသည္။ ေရွးသက္ဦးဆံပိုင္ ရွင္ဘုရင္မင္းျမတ္တို႔သည္စစ္ႏိုင္ေသာလက္ေအာက္ခံတုိင္းႏိုင္ငံငယ္မ်ားႏွင့္ စစ္ေျပၿငိမ္းၿပီးေနာက္ အခြန္ဘ႑ာဆက္ရန္ႏွင့္တစ္ဖက္ဘုရင္ငယ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူပညတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဌာန္း၍ပဋိညာဥ္ျပဳျခင္း၊ ပဋိညာဥ္ဖြဲ႕ျခင္းကိုျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိညာဥ္တရားေတာ္ဆိုသည္မွာ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ႏႈတ္ေတာ္မွ မိန္႔ဆိုေသာနာခံရန္(သို႔) လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ဝတၱရားႏွင့္အတူ ခံစားရရွိရမည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားပါရွိၿပီး ပ်က္ကြက္ပါက အေရးယူခံရမည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအားျဖင့္လူသားတစ္ဦး (သို႔) လူမ်ိဳးႏြယ္တစ္စု(သို႔) လူသားတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ဂတိဝန္ခံခ်က္ျပဳေစလွ်က္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူပဋိညာဥ္ဖြဲ႕ျခင္း၊ ပဋိညာဥ္ျပဳျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထာဝရဘုရုရားျပဳခဲ့ဲ့ၿ့ပီးေသာပဋိညာဥ္ဖြဲြဲ႕ျခင္း(၇)ပါး
(က)မိမိကိုယ္ေတာ္တိုင္ပထမလူသားႏွင့္ ပဋိညာဥ္ျပဳျခင္း။(ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ ပဋိညာဥ္) (ကမၻာ၊၂း၁၆-၁၇)
(ခ) အာဒံႏွင့္ျပဳေသာပဋိညာဥ္။ (ကမၻာ၊ ၃း၁၅-၂၁)
(ဂ)လူသားတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေနာဧအားျဖင့္ျပဳေသာပဋိညာဥ္။ (ကမၻာ၊ ၉း၉)
(ဃ) အာျဗဟံအား လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေစမည္ဟူေသာ ဂတိေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာပဋိညာဥ္။ (ကမၻာ၊၁၂း၁-၃)
(င) ေမာေရွအားျဖင့္ ဣသေရလလူမ်ိဳးေတာ္ႏွင့္ျပဳေသာပဋိညာဥ္။ (ထြ၊ ၁၉း၅)
(စ) လူမ်ိဳးေတာ္အား တုိင္းႏိုင္ငံ၊ ေျမေနရာ၊ ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ၊ ပါလာတိန(Palestine) နယ္ေျမဆိုင္ရာပဋိညာဥ္။ (တရား၊၃ဝး၃)
(ဆ) ဒါဝိတ္မင္းမိသားစုအမ်ိဳးအႏြယ္ႏွင့္အစဥ္တည္မည့္မင္းဆက္ဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္။ (၂ရာ၊၇း၁၆)တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ဧဒင္ဥယ်ာဥ္၌ ပထမလူသားႏွင့္ျပဳေသာပဋိညာဥ္ သည္အျပစ္ကင္းစင္ေသာ လူ၏အေျခအေနတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။အာဒံႏွင့္ျပဳေသာပဋိညာဥ္သည္က်႐ႈံးသြားေသာ လူသား၏အေျခအေနကို ေဖာ္ျပၿပီး ေရြးႏုတ္ကယ္တင္ရွင္ေပၚလာမည့္ဂတိေတာ္လည္း ပါရွိပါသည္။ ေနာဧႏွင့္ျပဳေသာပဋိညာဥ္ အားျဖင ့္ ကမာၻေပၚတြင္ အစိုးရေခတ္ကို အစျပဳေစခဲ့ပါသည္။အာျဗဟံႏွင့္ပဋိညာဥ္ဖြဲ႔ျခင္းအားျဖင့္ ဣသေရလလူမ်ိဳး(အစၥေရး)ႏိုင္ငံေပါက္ဖြားလာၿပီး၊ ထပ္ေလာင္းဂတိေတာ္မ်ား ျဖည့္စြက္ၿပီး အာဒံအားဂတိထားေသာေရြးႏုတ္ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းကိုလည္း ပို၍သိရွိနားလည္ေစခဲ့ပါသည္။ ေမာေရွအားျဖင့့္္ လူမ်ိဳးေတာ္ႏွင့့္္ျ့ပဳေသာပဋိညာဥ္ ၏ရလဒ္အက်ိဳးမွာ လူသားအေပါင္းသည္ ပညတ္ကို မေစာင့္၊အျပစ္ကို ျပဳၿမဲျပဳလ်က္ရွိသည့္အတြက္၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္စီရင္ခ်က္ေအာက္၌ ယေန႔႐ုပ္ခႏၶာသက္ရွင္လ်က္၊ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ဝိညာဥ္သက္အဆက္ျပတ္လ်က္ရွိပါသည္။ ပါလာတိနျပည္နယ္ဆိုိုင္ရာ နယ္ေျမပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္သည္ ပ်ံ႕လြင့္ေနေသာ အစၥေရးလူမ်ိဳးအတြက္ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ျခင္း၊ ထာဝရျပည္နယ္ေနရာကို အတည္ျဖစ္ေစၿပီး ဒါဝိတ္မင္းႏွင့္ျပဳေသာပဋိညာဥ္သည္ နန္းဆက္မျပတ္သည္သာမက ဒါဝိတ္၏သားေတာ္ျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ကာလတြင္ ဘုရင္တကာတို႔၏ဘုရင္အျဖစ္ေလာကတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို အုပ္စိုးေတာ္မူမည့္ ဗ်ာဒိတ္စကားမ်ား ျဖစ္ၿပီး ျပည့္စံုျခင္းအေၾကာင္းမ်ား ပါရွိပါသည္။ (၂ရာ၊ ၇း၈-၁၇၊ ဇာ၊ ၁၂း၈၊လု၊ ၁း၃၁-၃၃)


ပဋိညာဥ္တစ္ခုခုႏွင့္ တစ္ခုျခားနားခ်က္

ထာဝရဘုရားသည္ပဋိညာဥ္ျပဳေသာအခါ၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ မိမိသနားျခင္းဂ႐ုဏာ၊ ေက်းဇူးျပဳလုိေသာသေဘာကို အေျချပဳလွ်က္ခြၽင္းခ်က္မထားဘဲ ျပဳတတ္ပါသည္။ဥပမာ- အာျဗဟံႏွင့္ ပဋိညာဥ္ျပဳရာ၌ ''ငါသည္....လူမ်ိဳးႀကီီးျဖစ္ေစမည္။ ငါသည္ သင့့္္ကိုို ေကာင္းႀကီးေပးမည္'' ဟူ၍ူ ပဋိညာဥ္ဖြဲ႔ျခင္းခံရေသာသူ၏အားနည္းခ်က္ေပၚတြင္ မူမတည္ဘဲ မိမိအႀကံအစည္၊ အလိုေတာ္ၿပီးျပည့္စံုဖို႔သာ ရည္ရြယ္လွ်က္ပဋိညာဥ္ျပဳတတ္၏။ လူသား၏ထာဝရဘုရားပဋိညာဥ္ျပဳခ်က္အေပၚတုန္႔ျပန္မႈကို အထူးအေလးထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ နာခံျခင္းအားျဖင့္တုန္႔ျပန္လွ်င္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာအၿမဲခံစားရၿပီး၊ နာမခံခဲ့ပါလွ်င္ ဆံုးမပဲ့ျပင္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကို မလြဲမေသြခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ထာဝရဘုရား၏ပဋိညာဥ္၌ပါရွိေသာအႀကံအစည္ေတာ္ အလိုေတာ္တို႔ကိုဘယ္အရာမွ်၊ ဘယ္သူမွ မဆီးတားပယ္မဖ်က္ႏိုင္ဘဲ၊ အဆံုး၌ၿပီးျပည့္စံုမည္သာျဖစ္ပါသည္။ေမာေရွအားျဖင့္ ဣသေရလလူမ်ိဳးေတာ္ႏွင့္ ျပဳေသာပဋိညာဥ္သည္ သတ္မွတ္ခ်က္ထား၍ ျပဳခဲ့ေသာပဋိညာဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိပဋိညာဥ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာဝိနည္းထံုးဖြဲ႕မ်ား၊ ေန႔စဥ္ လူမူေရးဆိုင္ရာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ လူလူျခင္းဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ ပညတ္မ်ား၊ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးပါရွိပါသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ''သင္တို႔သည္ငါ့ပညတ္တို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္လွ်င္..သင္တို႔သည္ ေကာင္းႀကီးခံရမည္'' လူမ်ိဳးေတာ္ဘက္မွလည္း ပညတ္ေတာ္မ်ားကို လိုက္ေလွ်ာက္ပါမည္ဟု ဂတိခံ၀န္ျပဳၾကရပါသည္။တစ္နည္းအားျဖင့္ ေမာေရွအားျဖင့္ျပဳေသာပဋိညာဥ္သည္ အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ထာဝရဘုရားျပဳေသာ၊ ပဋိညာဥ္မ်ားအနက္ ပထမ(၃)ခုျဖစ္ေသာ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္၌ျပဳေသာ ပဋိညာဥ္၊ အာဒံႏွင့္ျပဳေသာပဋိညာဥ္၊ေနာဧ ႏွင့္ျပဳေသာပဋိညာဥ္တို႔သည္ေယဘုယ်ပဋိညာဥ္ျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ မပါေသာ္လည္းအဓိကတစ္ခ်က္ပါရွိၿပီး လူသားအားလံုးႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေနပါသည္။ အက်ံဳးဝင္လွ်က္ လူသားအားလံုးအေပၚမွာလႊမ္းမိုးအုပ္စိုးသက္ေရာက္ေနပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ပထမလူသားအာဒံႏွင့္ ဧဝအားျဖင့္ ယေန႔ လူသတၱဝါအားလံုးေမြးဖြားမ်ားျပားလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်န္ပဋိညာဥ္(၄)ခုသည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးႏွင့္ဆိုင္ၿပီးထုိလူမ်ိဳးေတာ္ႏွင့္သာ အဓိကပဋိညာဥ္ျပဳျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အဆံုး၌ ကမၻာသူကမၻာသား အားလံုးေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံစားရဖို႔ရန္ ထာဝရဘုရား၏အလိုေတာ္အႀကံအစည္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။

ပဋိညာဥ္တရားသစ္ (သိုို႔ု႔)သာ၍ျမတ္ေေသာပဋိညာဥ္

ပထမပဋိညာဥ္တရားကိုထာဝရဘုရားသည္ အျပစ္တင္၍မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ ဤလူမ်ိဳး၏ဘုိးေဘးတို႔ကို လက္ဆြဲ၍ အဲဂုတၱဳျပည္မွေဆာင္သြားေသာအခါသူတို႔၌ငါေပးေသာ ပဋိညာဥ္တရားႏွင့္ ျခားနားေသာ ပဋိညာဥ္တရားသစ္ကို ဣသေရလအမ်ိဳးသား ယုဒအမ်ိဳးသားတို႔၌ ငါေပးေသာအခ်ိန္ကာလေရာက္လိမ့္မည္။ အရင္ငါေပးဘူးေသာ ပဋိညာဥ္တရား၌ သူတို႔ သည္မတည္ၾက။ ငါသည္လည္းသူတို႔ကို မၾကည့္႐ႈမျပဳစုဘဲ ေန၏။

''ေနာင္ကာလအခါ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၌ ငါေပးအံ့ေသာ ပဋိညာဥ္တရားဟူမူကား ငါထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ပညတ္တို႔ကို သူတို႔စိတ္ဝိညာဥ္ထဲသို႔သြင္းမည္။သူတို႔ႏွလံုးေပၚမွာ ေရးထားမည္္။ ငါသည္သ္သူတူတိုို႔ု႔၏ဘုရားျဖစ္မည္။ သူတို႔သည္လည္း ငါ၏လူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။(ေဟၿဗဲ၊ ၈း၈-၁ဝ)

ထုိအခါ ငါသည္ သူတို႔အျပစ္မ်ားကို သည္းခံမည္။ သူတို႔ျပစ္မွားျခင္း၊ လြန္က်ဴးျခင္းမ်ားကိုို မေအာက္ေ္ေမ့ဘ့ဘဲ ေနမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။(ေဟၿဗဲ၊ ၈း၁၂)

(၈)ပါးေျမာက္ေသာပဋိညာဥ္တရားသစ္သည္၊ လူသားအားလံုး (အစၥေရးလူမ်ိဳးႏြယ္အေပါင္းကမၻာ့တိုင္းႏိုင္ငံအသီးသီးရွိလူသားႀကီးငယ္အလံုးစံုႏွင့္) အၾကြင္းမဲ့သက္ဆိုင္ၿပီး အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔၏စာေပ၊ ေဝါဟာရစကား၌ (၇)ဂဏန္းသည္ ''စံုလင္ျခင္း''အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး (၈)ဂဏန္းသည္ ထေျမာက္ရွင္ျပန္ျခင္း၊ အသစ္ဖန္ဆင္းျခင္းအဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။အဌမေျမာက္ေသာ ပဋိညာဥ္သည္ကမၻာသူ၊ ကမၻာသားအားလုံးႏွင့္ အၾကင္းမဲ့သက္ဆိုင္ၿပီး၊ ဤေနာက္ဆံုးေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရွိေသာ ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ထြက္စကားကို လက္ခံလွ်င္ အက်ိဳးေက်းဇူးသည္ ထာဝရေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံစားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ျငင္းပယ္လွ်င္မူကား ထာဝရပ်က္စီးျခင္းဆိုးက်ိဳးကို မလြဲမေသြ ခံရၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

''သားေတာ္ကိုို ယံုံၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုို မခံရ။ ထာဝရအသက္ကိုို ရ၏။သားေတာ္ကိုမယံုၾကည္ျငင္းပယ္ေသာသူမူကား ယခုပင္အျပစ္စီရင္ျခင္းခံရ၏။ အသက္ကိုိုမေတြ႔ရ။ထုိသူ၏အေပၚ၌ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္တည္ေနသည္။....သူခိုိုုးသည္ ခိုိုးျခင္း၊သတ္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါသာလာတတ္၏။ ငါမူကားသိုးတို႔သည္ အသက္လြတ္႐ံုမွ်သာမကအထူးသျဖင့္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ လာသတည္း။ (ေယာ၊ ၃း ၁၈၊၃၆)(ေယာ၊ ၁ဝး၁ဝ)

အဌမေျမာက္ေသာေနာက္ဆံုံုုးအခြင့္အေရးျဖစ္ေ္ေသာ ထာဝရဘုရားရွင္၏လူသားႏွင့္ျပဳေသာပဋိညာဥ္သည္ ပဋိညာဥ္တရားသစ္္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

(က)ပဋိညာဥ္တရားသစ္သည္ ေမာေရွ၏ပညတ္ေဟာင္းထက္ သာလြန္၏။ လူ၏အက်င့္ေပၚတြင္ မူမတည္ဘဲ သာ၍ျမတ္ေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ၿပီး ထုိေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္လည္း ဧကန္အမွန္ၿပီးျပည့္စံုေပမည္။ (ထြ၊ ၁၉း၅၊ ေဟၿဗဲ၊၇း၁၈-၂၂)


(ခ) ပဋိညာဥ္တရားသစ္သည္ သတ္မွတ္ခ်က္၊ ခြၽင္းခ်က္မထားဘဲ ကတိေတာ္ေပၚတြင္ အေျချပဳေသာေၾကာင့္သာ၍ ျပည့္စံု၏။ေမာေရွ၏ပဋိညာဥ္၌ ထာဝရဘုရားက သင္တို႔သည္ ငါ့ပညတ္တို႔ကို က်င့္ေစာင့္လွ်င္ဟု (ထြ၊ ၁၉း၅) သတ္မွတ္ခ်က္ထားေသာ္လည္း ပဋိညာဥ္ တရားသစ္၌္ မွာကား ငါသည္ ငါ့ပညတ္တိုို႔ု႔ကိုိုသူတိုို႔ု႔စိတ္ဝိညာဥ္ထဲသိုို႔ု႔သြင္းမည္၊ သူူတုိုိ႔ိ႔ႏွလွလံုံုးေပၚမွာငါေရးမည္ ဟု ဘုရားရွင္ဘက္မွလုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚမွာ မူတည္ပါ၏။ (ေဟျဗဲ၊ ၈း၁ဝ-၁၂)


(ဂ) ေမာေရွ၏ပဋိညာဥ္တရားေအာက္၌နာခံျခင္းသည္ေၾကာက္ရႊံ႕ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ (ေဟျဗဲ၊၂း၂၊ ေဟျဗ၊ဲ ၁၂း၂၅-၂၇) ပဋိိညာဥ္တရားသစ္ေအာက္၌ကား ၾကည္ညိဳခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာစိတ္ဝိညာဥ္၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္အလိုေတာ္ကို ဝန္ခံေသာႏွလံုးမွ စီးဆင္းလာျခင္း ျဖစ္၏။

(ဃ)ပဋိညာဥ္တရားသစ္တြင္ ယံုၾကည္ခံယူေသာသူတစ္ဦးခ်င္းစီအား သခင္ဘုရား၏ကိုယ္တိုင္ဖြင့္ျပျခင္းကို ခံစားရၿပီး ထာဝရလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈကို ေပးသည္။ (ေယာ၊၁ဝး၂၇-၃ဝ)

(င) ပဋိညာဥ္တရားသစ္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ရွိသမွ်ကို ဘုရားရွင္သည္ ေဆးေၾကာခြင့္လႊတ္သည္သာမက၊ ဘယ္ေတာ့မွျပန္၍ သတိမရေတာ့ပါ။ ''ထုိအခါ ငါသည္ သူတို႔အျပစ္မ်ားကို သည္းခံမည္။ သူတို႔ျပစ္မွားျခင္း၊ လြန္က်ဴးျခင္းမ်ားကို မေအာက္ေမ့ဘဲ ေနမည္ဟု ထာဝရဘုရုရား မိနိန္႔္႔ေ႔ေတာ္မ္မူ၏ူ၏''(ေဟျဗဲ၊ ၈း၁၂၊ေဟျဗဲ၊ ၁ဝး၁၇)

(စ) ပဋိညာဥ္တရားသစ္သည္ ေရြးႏုတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးကားတိုင္ေပၚတြင္ သားေတာ္လုပ္ေဆာင္ၿပီးေျမာက္သည့္သမၼာတရားေပၚတြင္အေျချပဳသျဖင့္ စိတ္ဝိညာဥ္၌ ၿငိမ္ဝပ္ျခင္း၊အျပည့္ရွိ၏။ (မႆဲ၊၂၆း၂၇-၂၈၊ ၁ေကာ၊ ၁၁း၂၅၊ ေဟၿဗဲ၊၉း၁၁-၂၃)


(ဆ) ဤပဋိညာဥ္တရားသစ္သည္ အစၥေရးလူမ်ိဳးျဖစ္သည့္ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေဘးဒဏ္ႀကီး(၇)ႏွစ္ကာလတြင္ ျပန္လည္ဆက္ႏြယ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထုိေဘးဒဏ္ႀကီးကာလတြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ေနာင္တရ၍ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံလာၿပီး၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ကာလတြင္ အုပ္စိုးေသာအခါ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔သည္ အျခားေသာလူမ်ိဳးအေပါင္းထက္ သာလြန္၍ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ဧကန္အမွန္ခံစားရမည္။ (ေဟျဗဲ၊ ၁ဝး၉၊ ေယရမိ၊ ၃၁း၃၁-၄ဝ၊ ဇာခရိ၊၁၂း၈၊ ၂ရာ၊၇း၈-၁၇)


(ဇ) ပဋိညာဥ္တရားသစ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏စံုလင္ေသာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းေပၚတြင္ အုတ္ျမစ္ခ်ေသာေၾကာင့္ ထာဝရေကာင္းႀကီးမဂၤလာႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည္။ ယံုၾကည္သူအားလံုးအတြက္လည္း အာျဗဟံံႏွင့့္္ ထာဝရဘုရားရွင္ပဋိညာဥ္ဖြဲ႕ျခင္း၌ ပါရွိေသာေကာင္းႀကီး မဂၤလာအားလံုးကိုလည္း ခံစားခြင့္၊ အေမြခံျဖစ္ခြင့္ အမွန္ရရွိေပမည္။(ဂလာ၊ ၃း၁၃-၂၉)


ပဋိညာဥ္တရားသစ္ႏွင္ဆိုင္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္

ကိုယ္ေတာ္ကားတိုင္ထက္၌ အသတ္မခံမွီ ေနာက္ဆံုးပသခါပြဲအၿပီးတြင္ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူေယ႐ုရွင္ၿမိဳ႕အထက္ခန္း၌ သခင္ဘုရားႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာပြဲေတာ္မဂၤလာ(Holy Communion) အစျပဳအပ္ႏွင္းခဲ့ပါသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ ကိုယ္ေတာ္မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားမွာ ''ဤမုန္႔ကား သင္တို႔အဖို႔အလို႔ငွါ စြန္႔ေသာ ငါ၏ကိုယ္ျဖစ္၏။ ငါ့ကို ေအာက္ေမ့ဖို႔ရန္ဤသို႔ျပဳၾကေလာ့ဟု၊ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ထုိုိ႔ိ႔ေနာက္္မွ စပ်စ္ရည္ခြက္ကိုိုုယူ၍ ဤခြက္ကား သင္တိုို႔ု႔အဖို႔အလို႔ငွါ သြန္းေသာငါ၏အေသြး၌တည္ေ္ေသာပဋိညာဥ္တရားသစ္ျဖစ္၏။''ဟုမိန္႔ေတာ္မူပါသည။္(လုကာ၊ ၂၂း၁၉-၂ဝ)


လူသားအေပါင္းႏွင့္ ထာဝရဘုရား ဤေနာက္ဆံုးေသာပဋိညာဥ္တရားသစ္ကိုဖြဲ႕ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းလုပ္ေဆာင္ရာ၌ သားေတာ္ေယ႐ႈခရစ္သည္ လူႏွင့္ဘုရားၾကားတစ္ဦးတည္းေသာ အာမခံျဖစ္သည္သာမက (၁တိ၊ ၂း၄-၆)ယဇ္ေကာင္သည္လည္း ဤေလာက၏အျပစ္ကိုေဆာင္သြားေသာ ဘုရားသခင္၏သုိးသူငယ္ျဖစ္သည့္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပဋိညာဥ္တရားသစ္ကို အတည္ျပဳေသာသြန္းေလာင္းေသာအေသြးသည္ သားေတာ္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ၊ စီးဆင္းေနေသာအေသြးေတာ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေသြးမသြန္းေလာင္းလွ်င္ အျပစ္ေျဖလြတ္ျခင္းမရွိ၊ အေသြး၌ အသက္တည္သည္ဟု ထာဝရဘုရား၏ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားရွိသည့္အတိုင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔လူသားအားလံုးသည္ မိမိဒုစ႐ိုက္အျပစ္မ်ားမွ ေနာင္တရၿပီး မွားယြင္းေသာကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မႈတို႔ကိုလည္း စြန္႔လြတ္ၿပီးေနာက္ ထာဝရဘုရားသခင္ကိုသာ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့၊ ဥာဏ္ရွိသမွ်၊ အစြမ္းရွိသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရန္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါလွ်င္၊ သားေတာ္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္သည္ကြၽန္ေတာ္၊ ကြၽန္မတစ္ဦးခ်င္းစီ၏အျပစ္ရွိသမွ်ကို ေဆးေၾကာစင္ၾကယ္ေစသည္သာမက၊ ထာဝရဘုရားရွင္၏ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ခံယူနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး အျပစ္ျပဳခ်င္ေသာစိတ္ကိုပင္ဖယ္ရွား၍ ၾသတၱပၾကည္လင္လာၿပီး၊ဝိညာဥ္သဘာဝသစ္ကိုလည္းကြၽန္ေတာ္၊ကြၽန္မအမွန္ရရွိေပမည္။ ''လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္၊ အသစ္ျပဳျပင္ေသာသတၱဝါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာအရာတို႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္အသစ္ျဖစ္ၾကၿပီ။''
(၂ေကာ၊ ၅း၁၇)


ပဋိညာဥ္တရားသစ္္၏ ထာဝရအက်ိဳးေက်းဇူး ေကာင္ၾကီးမဂၤလာမ်ား

ပဋိညာဥ္တရားသစ္သည္ေမာေရွ၏ပဋိညာဥ္ေဟာင္းကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါ။ ပညတ္ေတာ္ကို မည္သူမွ်အကုန္အစင္မလိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါ။လူသားတိုင္း၏အထဲ၌ထာဝရဘုရားကို ဆန္႔က်င္ေနေသာ၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မခံယူခ်င္ေသာ၊နားမလည္ေသာဇာတိပကတိသေဘာ သဘာဝရွိေနေပသည္။ ထုိသဘာဝသည္ အျပစ္တရားႏွင့္ဆိုင္ၿပီး၊ ေသျခင္းတရား၌ တည္ေနပါသည္။ ပဋိညာဥ္တရားသစ္၌မူကား သားေတာ္ကို စိတ္ဝိညာဥ္အားျဖင့္ ယံုၾကည္လက္ခံယုံမွ်ႏွင့္ အျပစ္လြတ္ျခင္းေက်းဇူး၊ ေသမင္းလက္မွ ႏုတ္ယူျခင္းခံရသည္သာမက ထာဝရဘုရားသခင္၏သားသမီး ျဖစ္လာရသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏လက္ေတာ္ထဲ၌ ထာဝရလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရရွိသည္သာမက မ်က္ေမွာက္ေလာက၌ အသက္ရွင္စဥ္ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေရာဂါ၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္၊ လူသူျပဳတတ္ေသာအႏၱရာယ္တို႔မွလည္း အကြယ္အကာရရွိၿပီး ၿငိမ္ဝပ္ေသာ၊ လံုၿခံဳေသာျပည့္စံုေသာအသက္တာကို အမွန္ရရွိေပမည္။ ဤထာဝရေကာင္းႀကီးမဂၤလာအလံုးစံုတို႔သည္ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံေသာ ပဋိညာဥ္တရားသစ္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေသာယံုၾကည္သူအားလံုးႏွင့္ အၾကြင္းမဲ့ သက္ဆိုင္ေသာ ထူးျမတ္ေသာ၊အံ့ၾသဖြယ္ေသာထာဝရေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္၊ ကြၽန္မယံုၾကည္သူထာဝရဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဓမၼသစ္အသင္းေတာ္၏ၾသဝါဒကို ခံယူေသာသခင္ဘုရား၏ႏႈတ္ထြက္စကားႏွင့္တမန္ေတာ္တို႔၏ၾသဝါဒ၌ တည္ေနေသာ အသင္းေတာ္သားအသီးသီး၊အႀကီး၊အငယ္၊အယုတ္၊အလတ္၊အျမတ္မေရြး ဗတိၱဇံမဂၤလာခံၿပီးေသာသူတိုင္းသည္ ထုိမုန္႔ကို ဖဲ့ေသာအခါခါ၊ ထုိခြက္ကို ေသာက္ေသာအႀကိမ္တိုင္း...ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ပဋိညာဥ္တရားသစ္၏ထူးျခားအံ့ၾသဖြယ္ေသာ ထာဝရဘုရား၏သားေတာ္အားျဖင့္ ပဋိညာဥ္ျပဳေတာ္မူေသာ အာျဗဟံအား ဂတိထားေတာ္မူေသာ၊ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာအျဖာျဖာျဖစ္ေသာသားေရး၊ သမီးေရး၊ စီးပြားေရး၊ စိတ္၏ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာ၊ခႏၶာကိုယ္၏က်န္းမာျခင္း၊ ျပည့္ဝစံုလင္စြာ ရရွိျခင္းအားျဖင့္ ထာဝရဘုရား၏ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းကို အစဥ္ခ်ီးမြမ္းႏိုင္လွ်က္ ထာဝရဘုရား၏ဘုန္းေတာ္ နာမေတာ္သည္ ကြၽန္ေတာ္၊ ကြၽန္မအသင္းေတာ္အားျဖင့္အစဥ္ ဘုန္းထင္ရွားပါေစသတည္းဟု ေမတၱာျဖင့္ ပဌနာျပဳလွ်က္ ေဝငွတိုက္တြန္းအားေပးႏိူးေဆာ္လုိက္ပါသည္ခင္ဗ်ား။

နာမေတာ္ျမတ္၌
ညီအစ္ကိုဦးေယာသပ္