ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္ Mar-2012 (Pulpit & Bible Study Helps)


ဘုရားရွင္ထံမွအလင္းကိုရ၍ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္း
ၾကြလာခ်ိန္နီးၿပီျဖစ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ပဋိညာဥ္တရားကို အစဥၤေအာက္ေမ့၍ တည္ေစေသာဘုရား - ညီအစ္ကိုဦးေယာသပ္
ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ဂ႐ုဏာေတာ္ - ညီအစ္ကိုဦးတင္ေမာင္ၾကည္
ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာ - ညီအစ္ကိုဦးဒယ္နီရယ္
ေၾကျငာမ်ား
March 2012
http://burmesebible.com/pulpit/2012Mar%20MMPulpit.pdf

 

ဘုရားရွင္ထံမွာအလင္းကိုရ၍

ႏႈတ္ကပတ္ဟူသည္ ထာဝရဘုရား၏ႏႈတ္ေတာ္မွ ျမြက္ဟမိန္႔ဆိုေတာ္မူေသာစကားမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ သတိေပးေသာစကားျဖစ္ပါကသတိေပးသည့္အတိုင္း ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သလို၊ အသိေပးေသာစကားျဖစ္ပါက အသိေပးသည့္အတိုင္းျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဂတိေပးျခင္းျဖစ္ပါကလည္း ဂတိစကားအတိုင္း အမွန္ပင္ျဖစ္လာရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္စစ္မွန္ေသာ ႏႈတ္ကပတ္စကားဟူသည္ အသက္ရွင္ေသာဘုရားမွလြဲ၍မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွမွ် မၾကားရႏိုင္ပါ။ အသက္ရွင္ေသာဘုရား၏စကားေတာ္မ်ားမွလြဲ၍အျခားမည္သည့္သြန္သင္စကား၊ အဆိုအမိန္႔မ်ားကို ႏႈတ္ကပတ္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို စာအေနႏွင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ ထုိအခ်ိန္က အသက္ရွင္ေသာဘုရားႏွင့္ လူသည္ အဆက္ရွိပါသည္။ (ကမၻာ၂း၁၅)တြင္ လူကို ဖန္ဆင္းၿပီး ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ကို ျပဳစုေစာင့္ေနေစဖို႔ရန္ ျမြက္ဆိုေသာႏႈတ္ကပတ္စကားကို ေတြ႔ရသည္။ (ကမၻာ၊ ၂း၁၆-၁၇)တြင္ ေကာင္းမေကာင္းသိကြၽမ္းရာအပင္၏အသီးကိုမစားဖို႔၊စားလွ်င္ေသမည္ဟု သတိေပးေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုေတြ႔ရသည္။ ပညတ္ႏွင့္တြဲ၍ သတိေပးစကားကို ေျပာသည့္အတိုင္း စားသည့္အခါေသရပါသည္။ ယေန႔ ဇီဝေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ဓာတုေဗဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႐ႈပေဗဒပညာရွင္မ်ားေပါင္း၍ ေလ့လာစစ္ေဆးခ်က္အရ လူသည္ ေသစရာအေၾကာင္းမရွိဘဲ ေသေန၍ အံ့ၾသၾကသည္။ လူသည္ ေသစရာအေၾကာင္းမရွိဘဲ ေသေနရျခင္းမွာ ဘုရားရွင္၏ႏႈတ္ကပတ္စကားမွန္ကန္မႈ၏သက္ေသျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ထာဝရဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္စကားကိုၾကားႏိုင္ေသာ ဓမၼအာ႐ံုဆက္သြယ္မႈျပတ္သြားခဲ့ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ဘုရားသခင္သည္ လူကို ပေရာဖက္မ်ားအားျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ ႏႈတ္ကပတ္စကားကုိ ေရးသားေစၿပီး သိေစပါသည္။ ဤသည္ကို ေရးသားထားေသာႏႈတ္ကပတ္အျဖစ္ သမၼာက်မ္းစာ၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

ဘုရားရွင္ထံမွအလင္းကိုရ၍
ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ကို နားလည္ႏိုင္ေသာဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေရးသားထား၍ သမၼာက်မ္းစာကို စာတတ္၍ ဖတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း နားမလည္ႏိုင္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ႏႈတ္ကပတ္၏နက္နဲမႈကို နားလည္ႏိုင္ဖို႔ ဓမၼာ႐ံုအားဖြင့္ျပ၊ ေဖာ္ျပမည့္ ဝိညာဥ္ေတာ္၏အသံမပါ၍ျဖစ္သည္။ အသက္ရွင္ေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က သတို႔သမီးကညာသည္ ပဋိသေႏၶယူ၍ သားေယာက်္ားကို ဘြားျမင္မည္အေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ လူ႔အေနႏွင့္ စဥ္စား၍ နားမလည္ႏိုင္ေသာအမႈျဖစ္ပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ (ကမၻာ၊၃း ၁၅)တြင္ မိန္းမ၏အမ်ိဳးအႏြယ္ဟုေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ဤအမႈ၌ သိပၸံပညာ မမွီႏိုင္ေတာ့ေသာအေျချဖစ္ပါသည္။ (လု၊ ၃း၃၇)ေဖာ္ျပခ်က္အရအာဒံႏွင့္ ဧဝ၏အဖသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူသည္အတြင္းသက္ေသ၏ေဖာ္ျပခ်က္အရမဟုတ္တာလုပ္ထားသူသည္ အပါယ္ကို ေၾကာက္သည္။ အျပစ္လုပ္ထားေသာ လူကေလးက အျပစ္ေပးမည့္လူႀကီးကို ေၾကာက္သကဲ့သို႔၊ အကုသိုလ္ျပဳထားေသာလူသားက အပါယ္ကို ေၾကာက္ပါသည္။ ထုိအာ႐ံုက လူ႔အထဲ၌ဘုရားထည့္ေပးထားေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သဘာဝတူသည့္ အာ႐ံုျဖစ္သည္။ ေရးသားထားေသာ ႏႈတ္ကပတ္ကိုဖတ္သည့္အခါထုိဓမၼအာ႐ံုပြင့္သြားမွ အဓိပၸာယ္ကိုနားလည္ပါသည္။ စာမတတ္၍ေရးသားထားေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အေထာက္အကူျပဳ လစဥ္ထုတ္စာေစာင္မဖတ္ႏိုင္လွ်င္လည္း အသက္ရွင္ေသာဘုရားႏွင့္ ထိေတြ႔သြားသည့္အခါ ဘုရားသခင္ ေဖာ္ျပလိုသည္ကို သိသြားပါသည္။ စာမတတ္၍ ကယ္တင္ျခင္းမရႏိုင္ဟု ဆိုပါက တရားမွ်တမႈမရွိဟု ဆိုဖြယ္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ရွင္ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွင္က စာတတ္သည္၊ မတတ္သည္မေရြး၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မေရြးပါ။ အားလံုးကိုအတူအမွ် ခံစားခြင့္ေပးထားပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွင္က ကမၻာဦးမွစ၍ ယေန႔ထက္တိုင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ အညီ ျပဳလာခဲ့ပါသည္။ အခ်ိန္ကာလ ေစ့ေသာအခါ မိန္းမဝမ္း၌ ပဋိသေႏၶယူေစၿပီး လူ႔သ႑ာန္ကို ယူေစ၍ လူတို႔ထိေတြ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ဖို႔ရန္၊ ျပဳခဲ့ေသာအရွင္သည္ အသက္ရွင္ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အရွင္ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ရွင္ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ဖို႔ရန္ တရားကို သိယံုမွ်ႏွင့္ မရပါ။ ထုိသို႔ရႏိုင္ပါက တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလုသည္ ေရွာလုဘဝကပင္ ရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ တရားကို ဆင္ျခင္ၿပီးမွ ဘုရားကိုအာ႐ံုျပဳသည့္အခါ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွင္ထံက အလင္းကို ရပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္သူမ်ားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ အသက္ရွင္ျခင္းဟူသည္ ႏႈတ္ကပတ္ကို ဖတ္႐ႈေလ့လာဆင္ျခင္ၿပီးေနာက္ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ ဖြင့္ျပမႈကို ခံရ၍ သေဘာေပါက္႐ံုမွ်ႏွင့္ မၿပီးပါ။ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သေဘာေပါက္ယံုမွ်ႏွင့္ သက္ေသမရေသးပါ။ သေဘာေပါက္ၿပီးပါက လက္ေတြ႔နာခံလုပ္ေဆာင္ၾကည့္ဖို႔လိုပါသည္။ဘုရားသခင္ကို ျမည္းစမ္း၍ ေခၚၾကည့္ဖို႔လိုပါသည္။

''ထာဝရဘုရုရားမိန္႔ေတာ္မူသူသည္ကား၊ င့ါ့ါကိုို ေခၚေလာ့ ငါထူးမည္။ ႀကီးီးေသာအရာ သင္မသိႏိုင္ေအာင္နက္နဲေသာအရာတို႔ကို ငါျပမည္။''(ေယရ၊ ၃၃း၃)

ႀကီးေသာအရာ သင္မသိႏိုင္ေအာင္ နက္နဲေသာအရာကို ငါျပမည္ဟူသည္အသက္ရွင္ေသာဘုရားႏွင့္ အဆက္ျဖစ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။အသက္ရွင္ေသာဘုရားႏွင့္ အဆက္ျဖစ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ဝိညာဥ္ေတာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌ ဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အသက္တာ၌ ဝိညာဥ္ေတာ္ဝင္ေရာက္လာျခင္း၏သက္ေသကို ခံစားရၾကၿပီလား။ ယံုၾကည္သူမွန္လွ်င္ ထုိသက္ေသကိုခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။သက္ေသမခံစားရေသးပါက ကိုယ္ေတာ္ကို ျမည္းစမ္းၾကည့္ၾကပါ။ ဘုရားသခင္သည္ေခၚလွ်င္ထူးေသာဘုရား၊အျမည္းအစမ္းခံေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုဘုရားသခင္ဘာလုပ္ေပးခဲ့သနည္း။ျပန္၍ ဆင္ျခင္လ်က္ သိမွတ္ၾကဖို႔လိုပါသည္။ အသက္ရွင္ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သိလာေသာသူကအသက္ရွင္ေသာဘုရားႏွင့္ မိႆဟာယရွိပါသည္။ ဤသည္မွာ အသက္ရွင္ေသာဘုရားႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက က်မ္းစာကို ဒိြဟသံသယျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ဆိုပါက ေရးထားေသာက်မ္းစာ မွားေနပါသလား၊ မမွားပါ။ အဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူျခင္းမွားၾက၍ ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းတတ္မ်ား၊ ဖာရိရွဲမ်ားတို႔က ခရစ္ေတာ္ေဟာေျပာေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာတရားကို နားမလည္ၾကပါ။ ထုိသူတို႔က အာျဗဟံသည္ မိမိတို႔အဘဟုဆိုၾကသည္။ ကိုယ္ေတာ္က အာျဗဟံမရွိမွီ ငါရွိသည္ဟု ျပန္၍ ဆိုပါသည္။ တဖန္ ဒါဝိတ္သည္ မိမိတို႔အဘဟု ဆိုၾကသည္။ ထုိဒါဝိတ္က မိမိအား သခင္ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကိုယ္ေတာ္က မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထိုသူတို႔က ကိုယ္ေတာ္ကိုလက္သမားသားဟု သာျမင္ၿပီး ဦးေႏွာက္ႏွင့္ တြက္၍ အေျဖထုတ္ေနၾကသည္။ က်မ္းကိုသာ ၾကည့္ၿပီးေလာကီဥာဏ္ႏွင့္ ဆင္ျခင္ပါက အေျဖမရႏိုင္ပါ။ က်မ္းမတတ္ၾက၍ မဟုတ္ပါ။ အလင္းကိုရဖို႔ လိုေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္က အလင္းကို ရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ မည္သည့္အခါ အလင္းရၾကမည္နည္း။ က်မ္းစာကို ဖတ္ရင္းႏွင့္ ႏွလံုးမွန္သည့္အခါ ႏွလံုးမွန္ေသာသူကို ဘုရားက အလင္းေပးပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အလင္းမည္မွ်ရခဲ့သနည္း။ ႏွလံုးမွန္စြာ အသက္ရွင္ပါက အလင္းကို တိုး၍ ရႏိုင္ပါသည္။အလင္းကိုရလာသည္ႏွင့္အမွ် ေလာကသဘာဝကို ပို၍ သိလာမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကိုလည္း တိုး၍သိလာၿပီး စိတ္ခ်မႈရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိမွ်မက လုပ္စရာမ်ားကိုလည္း ျမင္လာၿပီး၊ လုပ္ေဆာင္ေလသမွ်အေပၚ၌လည္း အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

သန္႔္႔ရွင္းျခင္း အသက္တာရဖိုို႔ု႔
ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အလင္းကို ရရွိထားသူသည္ အျခားအလင္းရထားသူကိုလည္း သိၿပီးအခ်င္းခ်င္း မိႆဟာယ ရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ဘုရား ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကိုယ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ေနေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိဘုရားရွင္က ငါသည္ ကပ္ကမၻာ ကုန္သည့္တိုင္ေအာင္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က အတူရွိခဲ့သလို ယခုႏွစ္သစ္၌လည္း အတူရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အတူရွိပါက ဝမ္းေျမာက္စရာေကာင္းၿပီး အက်ိဳးမ်ားစြာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအသက္တာ၌ ကိုယ္ေတာ္အတူ ပါရွိေနပါလ်က္ ဝမ္းနည္းစရာ မ်ားရွိၿပီး အက်ိဳးနည္း ေနသူမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဝမ္းနည္းစရာမ်ား ျပည့္ေနခဲ့ပါသလား၊ ဘုရားသခင္အေပၚ၌ အမွီျပဳ ခိုလႈံပါက ယခုႏွစ္၌ ဝမ္းနည္းစရာ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ဤသည္ကားဝမ္းေျမာက္စရာ ေျမာ္လင့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (တရား၊ ၆း၁)တြင္ ဣသေရလလူတို႔သည္ ထာဝရဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳေသာေၾကာင့္သူတို႔ကို မိဒ်န္လူတို႔လက္၌ ခုႏွစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အပ္ေတာ္မူေၾကာင္း ေတြ႔ၾကရပါသည္။ သစၥာရွင္ဘုရားက ခ်စ္၍ ထုိသို႔ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳ၍ ထုိအတိုင္းရွိေစၿပီး ဘာမွ်မျဖစ္ပါက ထုိလမ္း၌ ဆက္ေလွ်ာက္ေနမည္စိုး၍ ကြယ္ကာျခင္းကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီး စာတန္လူမ်ားကို ေႏွာက္ယွက္ ခြင့္ျပဳလိုက္ပါသည္။ ဘုရားလူျဖစ္ပါလ်က္ မည္မွ် အရွက္ရစရာျဖစ္ပါသနည္း။ ဘုရင္တကာတို႔၏ဘုရင္၊ အရွင္ တကာတို႔၏အရွင္၏သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကပါလ်က္ စာတန္လူမ်ား၏အႏိုင္ယူျခင္းကို ခံေနၾကရသည္။ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ထုိသို႔ျဖစ္ေစေသာ္လည္း အလိုေတာ္မဟုတ္ပါ။ အခြင့္ေတာ္လမ္း၌ ရွိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။အလိုေတာ္က ထုိသို႔မဟုတ္ပါ။ ၾကြယ္ဝေသာအသက္တာကို ခံစားေစၿပီး ဘုန္းထင္ရွားေစပါသည္။ ဝမ္းေျမာက္ေသာ အသက္တာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေနေသာ အသက္တာျဖစ္ယံုမွ်မကသူတစ္ပါးကိုလည္း အက်ိဳးျပဳေနေသာအသက္တာ ျဖစ္ပါသည္။ဘုရားသခင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ကုန္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ေပးခဲ့ေသာ ေကာင္းႀကီးမည္မွ်မ်ားလွပါသနည္း။ ျပန္လည္ ဆင္ျခင္၍ စာရင္းျပဳစုပါကနည္းမည္ မထင္ပါ။ မိမိက်မ္းစာေက်ာင္း မတက္ရ၍ ေကာင္းႀကီးမရဟု အခ်ိဳ႕ကဆိုၾကသည္။ ယေန႔က်မ္းစာေက်ာင္းမတက္ဘဲ ေကာင္းႀကီးရေနေသာသူမ်ားစြာရွိပါသည္။ ယေန႔က်မ္းစာေက်ာင္း မတက္ရေသာ္လည္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သိေသာသူမ်ားစြာ ရွိၾကပါသည္။ က်မ္းစာေက်ာင္းက အသိကိုသာေပးပါသည္။အရွိကို မည္သူမွ်မေပးႏိုင္ပါ။ က်မ္းစာကို သိၿပီး ကိုယ္တိုင္တုန္႔ျပန္မွအရွိျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ မိမိအထဲ၌သက္ေသကိုရသည္ဟု ဆိုသည္ျဖစ္၍ ထုိသက္ေသကို ရၾကၿပီလား။ မရၾကေသးပါက ႏွစ္သစ္ထဲ၌ ထုိသက္ေသကိုရဖို႔ရန္ ဦးစြာ ကိုယ္ေတာ္အသက္ရွင္ေနေတာ္မူေၾကာင္း သိဖို႔သက္ေသရရန္ ေတာင္းၾကည့္ပါ။ ျမည္းစမ္း၍ ေတာင္းေသာသူတိုင္းကို ကိုယ္ေတာ္က သက္ေသထူမည္ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က သက္ေသကို ရၿပီးယံုၾကည္သူျဖစ္လာေသာ္လည္း ဒုစရိုက္ထဲ၌ မၾကာခဏလဲမိသည္ဆိုပါက စိတ္မပ်က္ပါႏွင့္။ ယံုၾကည္သူျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုစရိုက္၌ လဲၿပိဳမိတတ္သည္မွာ သဘာဝျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိလဲမိေၾကာင္းသိပါ။ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ သတိေပးမႈကိုဂ႐ုျပဳပါ။ ဘုရားသခင္က ထုိသုိ႔ျဖစ္ေနသည္ကို အေျခအေနႏွင့္ သက္ေသထူပါသည္။ ဣသေရလလူမ်ား သူတို႔လုပ္ထားေသာအရာ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ရလာေသာအရာကို အျခားသူမ်ားက လာ၍အက်ိဳးခံစားသြားၾကသည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စုထားေသာအရာကို သူမ်ားလိမ္သြားသလား၊ မိမိတို႔ႀကိဳးစား အားထုတ္၍ရထားေသာ အရာကို အျခားသူမ်ားယူသြားသလား။ ထုိသို႔ျဖစ္ပါက အေၾကာင္းႏွစ္ခုေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ပထမတစ္ခ်က္က ဘုရားသခင္သည္ ထုိသူကို စိတ္ခ်၍ စာတန္ကိုခြင့္ေပးၿပီး ဂုဏ္ယူေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာသူက ခြန္အားရွိသည္။ စိတ္ပ်က္ၿပီး ဝမ္းနည္းငိုေၾကြးမေနပါ။ ထိုသူသည္ ဒုကၡထဲ၌ ဝမ္းေျမာက္ေသာသူျဖစ္ပါသည္။ ထုိအရာကသက္ေသျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္က ဒုကၡထဲ၌ ဝမ္းမေျမာက္ပါက ဒုစ႐ိုက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းေသခ်ာပါသည္။ ထုိသု႔ိ ျဖစ္ေနပါကသခင့္ထံသို႔ လာပါ။ ဒုစ႐ိုက္မ်ားကိုေဆးေၾကာျခင္း ခံယူလိုက္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ၿပီး သန္႔ရွင္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ထာဝရ အသက္ကိုသာ ေပးသည္မဟုတ္ပါ။ သန္႔ရွင္းျခင္းေပးသည္။ အသက္ရွင္ျခင္းေပးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပါလုက အသက္ရွင္ျခင္း လကၡဏာ၊သန္႔ရွင္းျခင္းလကၡဏာရွိဖို႔ (ေရာ၊၁၂း၁-၂)တြင္ သတိေပးသြန္သင္ထားပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ဒုစ႐ိုက္၌ ညစ္ညဴးေနပါက ယခုႏွစ္၌ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ လာၿပီး သန္႔ရွင္းျခင္းကို ရယူပါ။


ဘုရားသခင္ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းေျပာပါ

(ထြ၊၁၂)တြင္ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလလူမ်ားအား အဲဂုတၱဳျပည္၏ကြၽန္အျဖစ္မွ ကယ္လႊတ္ျခင္းခံရသည့္အခ်ိန္ ေရာက္တိုင္းပသခါပြဲကို က်င္းပရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထုိနည္းတူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာ၌လည္း ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ အသက္တာသစ္ကို ရၿပီးျပကၡဒိန္အသစ္အစျပဳပါသည္။ ထုိသို႔အျပစ္၏ကြၽန္ဘဝမွ လြတ္လာေသာအခ်ိန္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေမ့တတ္ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္ကို မေမ့ဘဲ အစဥ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ရန္ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိပါသည္။(ထြ၊၂၃း၁၄-၁၅) ထာဝရဘုရားသည္ဣသေရလလူတို႔အား တစ္ႏွစ္တြင္သံုးႀကိမ္ပြဲလုပ္ဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။

''တႏွစ္တြင္ သံုးႀကိမ္ငါ့အဘို႔ ပြဲခံရမည္။ ငါမွာထားခဲ့သည့့္္အတုိုိင္း အဗိဗလခ်ိန္းခ်က္ေသာေန႔ရက္အခ်ိန္၌ အဇုမပြဲကို ခံ၍၊ ခုႏွစ္ရက္ပတ္လံုးတေဆးမဲ့ဲ့ေ့ေသာမုနုန္႔္႔က႔ကိုိုစုစားရမည္။ အေၾကာင္း္းမူကူကား၊ ထုိုိလတြင္ သင္သည္ အဲဂုတုတၱဳျပည္ကထြက္လာသတည္း။
ထုိုိပိပြဲြဲကဲကိုိုခုခံစံစဥ္ ငါ့ထံံသိုို႔ု႔အဘယ္သူမွ် လက္ခ်ည္းမေပၚမလာရ။''

ထိုသို႔ ထာ၀ရဘုရားအဘ႔ုိပြဲလုပ္၍ ေရွ႕ေတာ္သို႔ လာသည္တြင္အဘယ္သူမွ်လက္ခ်ည္းမေပၚမလာဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္သို႔ ပြဲေတာ္ရက္၌ လာၾကရာတြင္ လက္ခ်ည္းလာၾကပါသလား။ အခ်ိဳ႕က ပြဲေတာ္သို႔လာၾကရာတြင္ ကားခပင္ အႏိုင္ႏိုင္ႏွင့္ လာရသည္ျဖစ္၍ အဘယ္အရာယူလာရဦးမည္နည္းဟု ဆိုၾကသည္။ခ်ီးမြမ္းစရာယဇ္ပါလာဖို႔လိုပါသည္။ကယ္တင္ျခင္းရခဲ့ေသာေက်းဇူး၊ စာတန္၏ေႏွာက္ယွက္မႈမွ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ လြတ္ခဲ့ေသာေက်းဇူး၊ဖ်ားနာသည့္အခါ ေဆး႐ံုမသြားရဘဲဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ေပ်ာက္သြားေသာေက်းဇူးစသည္ျဖင့္ အသက္တာ၌ ခံစားခဲ့ရေသာအေသးေလးမ်ားဟုထင္ရေသာ္လည္း ခ်ီးမြမ္းစရာမ်ားစြာရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕ေတာ္သို႔ လာႏိုင္ျခင္းပင္ ခ်ီးမြမ္းစရာရွိပါသည္။ ခ်ီးမြမ္းလိုစိတ္ရွိပါက ခ်ီးမြမ္းစရာမ်ားစြာရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကို ေပးစရာရွိပါလ်က္ ေရႊထုပ္ကို အိမ္၌ ထားၿပီး လက္တဆုတ္စာေလးယူမလာဖို႔ လိုပါသည္။ ဘုရားသခင္က သင့္ကို မစြန္႔ ၊သင့္ကို အလ်င္းပစ္၍မထားဟု ဂတိေတာ္ရွိပါသည္။ေန႔စဥ္စားေနရျခင္း၊ လံုၿခံဳစြာ ေနရျခင္းအတြက္ ခ်ီးမြမ္းပါ။ ခ်ီးမြမ္းပါကခ်ီးမြမ္းစရာ ထပ္၍ထပ္၍ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

''သင္တိုို႔ု႔တြင္ ေယာက်္္ားအေပါင္္းတိုို႔ု႔သည္ တႏွစ္လွ်င္သံုးႀကိိမ္ ထာဝရအရွင္ ဘုရုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌မ်က္ႏွာျပရၾကမည္။''
(ထြ၊ ၂၃း၁၇)

ေယာက်္ားအေပါင္းတို႔သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သံုးႀကိမ္ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ မ်က္ႏွာျပဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ယေန႔အမ်ားအားျဖင့္ မိန္းမႏွင့္ကေလးမ်ားကို ဘုရားေက်ာင္းလႊတ္ၾကေသာ္လည္း ေယာက်္ားအမ်ားက စီးပြားေရးကိစၥသြားသည္၊ ေဂါက္႐ိုက္သြားသည္ စသည္ျဖင့္ဘုရား ေက်ာင္းမေရာက္ၾက။ တစ္ႏွစ္သံုးႀကိမ္ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္သို႔ လာၾကလွ်င္ပင္အိပ္ငိုက္ၾကသည္။ ဘုရားအေပၚ၌ထားေသာ ႏွလံုးသားသက္ေသကေပၚပါသည္။ သစၥာရွိေသာဘုရားကသက္ေသထူပါသည္။ အေကာင္းကိုသက္ေသထူသလို၊ အဆိုးကိုလည္းသက္ေသထူပါသည္။ အဆုိးသက္ေသေပၚေနလွ်င္လည္းသိပါ။ ေနာင္တရၿပီး ဘုရားသခင္ဘက္လွည့္လိုက္ပါ။ လာမည့္ႏွစ္၌ ခ်ီးမြမ္းစရာပိုလာမည္ျဖစ္သည္။(၁တိ၊၁း၁၅)ကိုၾကည့္ပါက တမန္ေတာ္ႀကီးေပါလုက

''ေယ႐ႈခရစ္သည္အျပစ္ရွိေသာသူတို႔ကို ကယ္တင္ျခင္းငွွာ ဤေလာကသိုို႔ု႔ ၾကြလာေတာ္မူသည္ဟူေသာစကားသည္ သစၥာစကားျဖစ္သည္။ အျပစ္ရွိေသာသူတိုို႔ု႔တြင္ ငါသည္အ္အႀကီီးဆံုံုးျဖစ္၏''

ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးသည္ အလြန္မိုက္မဲေသာသူျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ က်မ္းတက္ၿပီး အသက္ရွင္မႈက လြဲေနပါသည္။

''ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါကိုင္မိၿပီဟု ကိုယ္ကိုကိုယ္မထင္ေသာ္လည္း္း၊ ငါျပဳေသာအမႈတစ္ခုဟုဟူမူမူကား ေနာက္က်ေသာအရာတိုို႔ု႔ကိုိုမမွတ္ဘဲ၊ ေရွ႕၌ရွိေသာအရာတို႔ကိုိုလွမ္္းကမ္း၍၊ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့့္္ ဘုရားသခင္သည္ အထက္အရပ္မွေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာဆုကိုရျခင္းငွာ၊ ပန္းတံုးတိုင္သို႔ ငါလိုက္ေျပး၏။''
(ဖိ၊ ၃း၁၃-၁၄)

တမန္ေတာ္ႀကီးသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ အသက္တာထိေတြ႔သြားသည့္အခါ ေနာက္က်ေသာအရာတို႔ကိုျပန္၍ ဆင္ျခင္စဥ္းစားလွ်က္စိတ္ပ်က္မေနဘဲ၊ အထက္အရပ္မွရမည့္ဆုကို အာ႐ံုျပဳ၍ ပန္းတံုးတိုင္သို႔ ေရာက္သည့္တိုင္ ေျပးပါသည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာ၌လည္း တမန္ေတာ္ႀကီးနည္းတူ လိုက္ေျပးရာ၌ အလိုေတာ္ႏွင့္ညီၿပီး ဟန္က်ေနပါက ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ဆက္ေျပးပါ။ ဟန္မက်ပါက အသက္ရွင္မႈမွားေနေၾကာင္းကိုသိၿပီး ေရွ႕ေတာ္သို႔ တိုးဝင္ပါ။ အသက္တာကိုျပဳျပင္မႈ ခံယူလိုက္ပါ။

ယေန႔ သက္ေသမ်ားစြာ ခံစားေနသူမ်ား၏သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ၾကားေနရပါသည္။ သက္ေသခံစားေနသူမ်ားသည္ ပါးစပ္ပိတ္၍ မေနႏိုင္ပါ။အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းေၾကာင္းသက္ေသကို မခံစားဘူးပဲ ဦးေႏွာက္အသိႏွင့္သာ သိ၍ ဘုရားသခင္အလြန္ေကာင္းျမတ္သည္ဟု ေျပာေသာသူသည္ မ်က္ႏွာ၌ ေပၚလြင္ပါသည္။ သက္ေသမပါေသာခ်ီးမြမ္းျခင္းက မ်က္ႏွာ၌ ႐ႈံ႕တြေနၿပီးဟန္ေဆာင္ေနမွန္း သိသာပါသည္။ အမွန္တကယ္သက္ေသခံစားၿပီးမွ ဘုရားေကာင္းေၾကာင္းသက္ေသခံသူသည္ အတြင္း၌ အမွန္ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ခံစားေန၍ မ်က္ႏွာ၌ေပၚလြင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က သင္တို႔သည္ ေလာက၏အလင္းျဖစ္ၾက၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ပတ္ဝန္းက်င္၌ အလင္းလင္းဖို႔ လိုပါသည္။ ယေန႔ ႏွစ္သစ္ထဲ၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔အသက္ရွင္ေလွ်ာက္သြားၾကမည္နည္း။ဘုရားသခင္က ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွ တစ္ပါးအဘယ္အေၾ<ြကးမွ မတင္မိေစႏွင့္ဟုမိန္႔ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာ၌ ဘုရားျပဳေသာေကာင္းျမတ္ျခင္းေက်းဇူးမ်ားကို ျပန္၍ ခ်ီးမြမ္းေျပာျပဖို႔ရန္ အေၾကြးမက်န္ေစဖို႔အတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳအသက္ရွင္ၾကဖို႔ရန္ ေမတၱာႏွင့္အသိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။

နာမေတာ္ျမတ္၌
ညီအစ္ကိုႀကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္း