ကမာၻေပၚရွိ လူ သံုးမ်ိဳး - (စိုးလြင္ဦး Rev)


စိုးလြင္ဦး

ဒီကမာၻေပၚမွာ အံ႔ဘြယ္ရာ လူ သံုးမ်ိဳးရွိေနတယ္။ သူတို႕ဟာကမာၻၾကီးကို
သံစဥ္မ်ားႏွင္႔ အလွဆင္ေနၾကတယ္။ သူတို႔သံုးဦးဟာပံုစံ၊ အက်င္႔၊ လားလားမွမတူေပမဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေစတဲ႔ သံစဥ္ေတြကိုေရာစပ္ တီးခတ္ၾကတာဟာ၊ဒီလူသံုးဦးထက္ပို႔ျပီး သာယာတဲ႔အသံေတြကို၊ ဒီကမာၻေပၚမွာ အဘယ္ဂီတပညာရွင္မွမတီးခတ္နိုင္ပါဘူး။ ဒီလူသံုးေယာက္ရဲ႔ သံစဥ္ေတြဟာ ဆန္က်င္ဖက္ အားျဖင္႔၀မ္းနည္းပူေဆြးမွဳ၊ ညီးညဴမွဳ၊အလိုမက်မွဳမ်ား၊ ငိုေၾကြးမွဳမ်ား၊ လူသံုးဦးမွာပါေနတယ္။ ဒါေပမဲ႔သူတို႔ သံုးဦးက သီခ်င္းမဆိုဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ ဒီလူေလးဦးကိုလူမိုက္သံုးဦး ဟုကင္ပြန္းတပ္ထားရတယ္။


လူမိုက္ၾကီးသံုးဦးတစ္ဦးဆီေလ႕ လာ ၾကည္႔ရေအာင္-

အခန္း(၁)

ပထမလူမိုက္
ဘုရားသၡင္မရွိဘူးဟု ယံုၾကည္ေနတဲ႔ လူမိုက္ျဖစ္တယ္။
“ဘုရားသၡင္မရွိ ဟုမိုက္ေသာသူသည္ထင္တ္၏။(ဆာလံ၊၁၄း၁)”
ဘုရားသၡင္မရွိဘူးဟုေျပာတဲ႔ထိုစိတ္ကဟာဘာလဲ။လူသားအသိဥာဏ္လို႔ေခၚတဲ႔အေရးမပါတဲ႔အေရးမပါတဲ႔အရာတစ္ခုပါ။အကန္႔အသတ္ရွိေနတဲ႔လူသားရဲ႔စိတ္ဘုရားသၡင္ကိုသတိမျပဳမိတဲ႔အတြက္ဘုရားသၡင္မရွိဘူးဟုေျပာေနတယ္။လူသားတစ္ေယာက္ဗဟုသုတ၊အသိရဖို႔သိျမင္႔နိုင္တဲ႔နည္းစနစ္သံုးခုရွိေနတယ္။

(၁)အက်ိဳးအေၾကာင္းဆင္ျခင္မွဳလိုသိရတဲ႔က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မွဳနဲ႔ဗဟုသုတ(ပညာ)ကိုလိုက္လံရွာေဖြျခင္း။
(၂)လက္ေတြ႕ စူးစမ္းစမ္းသပ္ ၾကည္ရႈရွာေဖြျခင္း။
(၃)ယၾံုကည္ျခင္းျဖစ္တယ္။

“ယံုၾကည္ျခင္းသည္ေျမာ္လင္႔ေသာအရာတို႔ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းျဖစ္၏။မျမင္ေသးေသာအရာတို႕ကိုသိမွတ္စြဲလမ္းျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္၏။(ေဟျဗဲ၊၁၁း၁)” ယံုၾကည္ျခင္းကိုေန႔စဥ္ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳ သိျမင္ျခင္း၊ နည္းစနစ္မွာ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကေပမဲ႔ ၊ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းေတာ႔မရွိပါ။ မလုပ္ေဆာင္ၾကပါ၊ဘုရားသခင္မရွိဘူးဟု ယံုၾကည္တဲ႔ လူရူး/လူမိုက္က ဘုရားသခင္ကို သိရွိဖို႔မွားယြင္းေသာ နည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳသည္။ ယံုၾကည္မွဳအစား၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆင္ျခင္မွဳကို အသံုးျပဳသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ထာ၀ရ အဆံုးမရွိေသာ ကာလအတြက္ အသက္၏ စစ္မွန္မွဳကို တူးဆြေသာ ၾကိယာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို သိရွိရန္ တစ္ခုတည္းေသာ ဦးေဆာင္ေသာလမ္းျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ျခငး္သည္ ကယ္တင္ျခင္းခံရန္ တစ္ခုတည္းေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ တိက်စြာေဖၚျပထားသည္။
“သခင္ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ေလာ႔။ ယံုၾကည္လွ်င္ သင္ႏွင္႔သင္၏ အိမ္သူအိမ္
သားတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို ႔ေရာက္လိုကင္မည္႔ (တမန္ေတာ္၊၁၆း၃၁)”
အဂၤလန္နိုင္ငံရွိ ေရွးေဟာင္း နာမည္ေက်ာ္ခဲ႔ ဟင္းဟက္ဒ္ ဟိုတယ္ၾကီး
၏ မိုးဖိုစဥ္မွာ ေရးထားသည္႔ စာရွိသည္၊ “ေၾကာက္ရႊံ႕ျခင္းက တံခါးေခါက္ခဲ႔တယ္။
ယုံၾကည္မွဳက တံခါးဖြင္႔ေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီမွာဘယ္သူမွမရွိဘူး”ဟုေရးထား သည္။ ထိုစာေရးခ်ိန္သည္အဂၤလန္၏အေမွာင္ဆံုးေသာတိုက္ပြဲျဖစ္သည္႔ဒန္ကတ္တိုက္ပြဲျဖစ္ေနခ်ိနိ္ျဖစ္သည္။အမ်ိဳးသားယံုၾကည္မွဳစြမ္းအားကိုကိုယ္စားျပဳေရး ထားေသာ၊ခြန္းအား တိုးပြားေစေသာ စာသားျဖစ္သည္။ ။ေၾကာက္ရႊံ႕ျပီး ေနခ်ိန္မွာအသက္အတြက္ အားကိုး ရွာေနခ်ိန္မွာ ယံုၾကည္မွဳသာ ရွိပါစစ္ပြဲေအာင္နိုင္မည္ဟု အားေပးေနသည္။ ထိုေၾကာင္႔ တစ္ဦးဆီ္တ႕ို၏ ယံုၾကည္မွဳသည္ လည္းေယရႈခရစ္ေတာ္ ထံကိုတိုး၀င္ နိုင္ရန္လိုပါသည္။ ဘုရားသခင္မရွိဘူး ဟုယံုၾကည္ေသာ လူမိုက္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ ၾကားနာရန္ လိုအပ္သည္။
“ယံုၾကည္ျခင္း သည္ၾကားနာျခင္း အားျဖင္႔ျဖစ္၏။ ။ၾကားနာျခင္း သည္လည္း ဘု၇ားသခင္၏ စကားေတာ္အားျဖင္႕ျဖစ္၏(ေရာ၊၁၀း၁၇) ”ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ထိုလူမိုက္၏ ျပႆနာတို႔အတြက္ အေျဖပါ။ ထိုလူမိုက္ကို ေမးခြန္းတစ္ခြန္း ေမးရန္လိုသည္။ ။ေယာဟန္ အခန္းၾကီး၊၃ အငယ္ ၃၆သည္သင္႔ကို ဘာေျပာသနည္း။ “သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာ၀ရအသက္ကို ရ၏။ သားေတာ္ကို ပယ္ေသာသူ မူကား အသက္ကို မေတြ႔ရ။ ထိုသူ၏ အေပၚ၌ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္သည္ တည္ေနသည္(ေယာ၃း၃၆)။


အခန္း(၂)


ဒုတိယလူမိုက္


ဒီလူမိုက္ကေတာ႔ ခ်မ္းသာတဲ႔လူမိုက္ျဖစ္ပါတယ္။
“သူေဌး တစ္ဦး၌ေျမေကာင္း၍ အသီးအႏွံမ်ား လွ၏။ ထုိသူေဌးက၊ ငါသည္အဘယ္သို႔ျပဳရ မည္နည္း။ အသီးအႏွံမ်ားကို သိုထားစရာအရပ္ မရွိ။ ။ျပဳမည္ အၾကံကား၊ ငါတိုက္မ်ားကို ဖ်က္၍က်ယ္ေသာ တိုက္တို႔ကိုတည္ျပီးမွ၊ ငါ၏အသီးအႏွံရွိသမွ်ၽတို႔ကို သိုထားမည္။ငါ၀ိညာဥ္ အားလည္း၊ အခ်င္း၀ိညာဥ္၊ သင္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာသံုးေဆာင္ရန္ဥစၥာမ်ားကို သိုထားလွ်က္ရွိျပီ။ ။ျငိမ္၀ပ္စြာေနေလာ႔။စားေသာက္ျခင္း၊ေပ်ာ္မေြ႕ျခင္းကိုျပဳေလာ႕၊ငါေျပာမည္ဟုသူေဌးအၾကံရွိ၏။ထိူတို႔အၾကံရွိစဥ္တြင္ဘုရားသခင္က၊အခ်င္းလူမိုက္၊ယေန႔ပင္သင္၏၀ိညာဥ္ကိုရုပ္သိမ္းရာအခ်ိန္ေရာက္လိမ္႔မည္။သို႕ျဖစ္၍သင္ျပင္ဆင္သိုထားေသာဥစၥာကိုအဘယ္သူပိုင္မည္နည္းဟုသူေဌးအားမိန္႔တာ္မူ၏။(လုကာ၊၁၂း၁၆၂၀)”ဒီလူကဥစၥာခ်မ္းသာတယ္၊ဒါေပမဲ႔သူရဲ႕တန္ဘိုးကိုမွားယြင္းတဲ႔အျမင္ကလူမိုက္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေစတယ္။လူရႈးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစတယ္။သူစားမယ္၊ေသာက္မယ္၊ေပ်ာ္မယ္၊ပါးမယ္ဆိုတဲ႔ပ်က္စီးေစတဲ႔အေတြးအေခၚမ်ားကသူ၀ိညာဥ္လြတ္ရာအတြက္ေ၀းေနေစတယ္။သူရဲ႔ေလာကီဥစၥာရတနာေတြကအနာဂတ္ထာ၀ရျပႆ နာျဖစ္တဲ႔ လြတ္ေျမာက္ေ၇းကို ေျဖရွင္းဖို႔မတတ္နိုင္ဘူး။ သိလွ်က္ျဖစ္ေစ၊ မသိဘဲျဖစ္ေစ လူတိုင္းဟာ သူတို႔ေတြရဲ႔ စိတ္ထဲမွာ တန္ဘိုးေတြ အခ်ိဳးအစားေတြကို ထည္႔တြက္ထားၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ္တို႔ရဲ႔ အိမ္မီးေလာင္ေနျပီဆိုပါစို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တိူ႔ဟာ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ေနတဲ႔ မီးေတာက္မီးလွ်ံထဲေတြၾကားထဲက ပစၥည္းတစ္ခုႏွစ္ခုေလာက္တာျပန္ယူနိုင္တယ္ ဆိုတာေတြးမိရဲ႔လား။
စဥ္းစားဖူးရဲ႔လား။ ဒီလိုပါဘဲလူေတြဟာ ဘ၀ရဲ႔အပိုပစၥည္းရွိဖို႔ (လက္ရွိအသက္တာအတြက္) သူတို႔ရဲ႔
၀ိညာဥ္ေတြကို ေရာင္းခ်ေနၾကတယ္။
ေဒၚလာ၁၀၀ ဟာေလး ဘက္သြားေနတဲ႔က ေလးတစ္ေယာက္ အတြက္ကစားစရာအရုပ္ ကေလးပါဘဲ။ ။ေဒၚလာ၁၀၀ဟာ တိက်တဲ႔တန္းဘိုး ရ်ိေနေပမဲ႔ကေလး အတြက္ကေတာ႔ကစား ဖို႔ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလိုဘဲလူမ်ားစြာ ဟာလည္း၀ိညာဥ္ေရးရာ နဲ႔ပတ္သက္ လာရင္ေဒၚလာ၁၀၀ေငြရတဲ႔ ကေလးလို႔ျဖစ္ေနတယ္။

နာမည္ေက်ာ္ပန္ခ်ီဆရာၾကီး ေဂ်ာ႔ဖရက္ဒရက္ ရဲ႔  အဦးဆံုးပန္းခ်ီကား ကေတာ႔”ကမာၻေလာကၾကီးရဲ႔ ဂုဏ္က်က္သေရဟာ ေသဆံုးသြားျပီ” လို႔အမည္ေပးထားတဲ႔ ပန္ခ်ီးကားပါ။ ကုန္ဆံုးျခင္းကို အလြယ္ကူုအရွင္း ဆံုးနည္းနဲ႔သ ရုပ္ေဖၚထားတယ္။ အေလာင္းစင္ေပၚမွာ အေလာင္ပတ္အ၀တ္ လြမးျခံဳရစ္ပတ္ထားတဲ႔ အေလာင္းတစ္ေလာင္း တင္ထားတယ္။ အေလာင္းထားတဲ႔ အခန္းထဲမွာတိတ္ဆိတ္ ေနပါတယ္လို႔ ပံုေပၚေစတဲ႔ အလ်ားလိုက္ရ်ည္လ်ားတဲ႔ မ်ဥ္းေၾကာင္းေတြ ဆြဲထားတယ္။ ႏွလံုးခုန္သံေတြရပ္ေနျပီ။ အသက္ဆိုတာထာ၀ရျပီး ဆံုးသြားျပီ။ ဒီမ်ဥ္းေတြကေျပာေနတယ္။ ဒါျဖင္႔အသက္ဆိုတာ ဘယ္ေလာက္တန္ဘိုးရွိေနလည္း။ေသျခင္း မရဏဆိုတာဘာလဲ။ ဒီေမးခြန္းေတြ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ စြဲျငိေစေနတယ္။ ဆိတ္ျငိမ္သက္ေနတဲ႔ ရုပ္အေလာင္းဟာ ကမာၻေျမအတြက္ဂုဏ္ ယူစရာေတြကိုျပေနပါတယ္။ တန္ဆာဆင္ထားတဲ႔ စစ္ဦးထုပ္၊ဒိုင္း၊ လွံတံနဲ႔ သံလက္စြပ္အိပ္ေတြက အေကာင္းဆံုးစစ္သည္ ေတာ္တစ္ဦးကို အမွတ္အသားျပဳ ထား ဆြဲထားတယ္။ သူဟာခ်စ္ျပီးျပီလို ႔ႏွင္းဆီပန္းကေျပာေနတယ္ တာကိုဆြဲထားတယ္။ သူဟာခရီးသြားျပီးျပီလို႔ ပင္လယ္ခံုးအိုးကြဲ
ေလးကေျပာေနတယ္။ သူဟာဂုဏ္ျပဳျခင္းကိုခံျပီးျပီဟု သူတစ္ခါက၀တ္ခဲ႔တဲ႔ေျမြပါသားေရ နဲ႔ခ်ဳပ္ထားတဲ႔ကုတ္ အက်ၤီကေျပာေနတယ္။ သူယဥ္ေက်းမွဳရွိဘူး လို႔ပံုေဖၚတဲ႔ဗ်တ္ေစာင္းနဲ႔ ပညာရွင္တစ္ဦးရဲ႔ စာအုပ္ကၾကြယ္၀တဲ႔ ၀ိုင္အရက္ေတြ ကိုေသာက္ျပီးျပီ ဟုေျပာေနတာကို ဆြဲထားတယ္။ အခုေတာ႔ သူေသျပီ။သူေဘးပတ္လည္မွာ ရွိတဲ႔အရာေတြဟာအသံုး မ၀င္ေတာ႔ဘူး။ေသျခင္းမရဏက ဘ၀ရဲ႔အပိုပစၥည္းေတြ
ကိုနိဂုဏ္းခ်ဳပ္လိုက္တယ္။ သူေဌးလူမိုက္အတြက္ ေမးခြန္း တစ္ခုေမးရရင္ လူသည္ဤစၾကာဝဠာကိုအၾကြင္းမဲ႔ အစိုးရမိမိ အသက္၀ိညာဥ္ရႈံးလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူးရွိသနည္း။ မိမိအသက္ ၀ိညာဥ္ကို အဘယ္ဥစၥာႏွင္ ႔ေရြးနိုင္သနည္း။ (မာကု၊၈း၃၆-၃၇)

အခန္း(၃)

တတိယလူမိုက္
တတိယလူကေတာ႔ အရွက္မရွိေသာလူမိုက္ျဖစ္တယ္။ “မိုက္ေသာသူသည္ ဒုစရိုက္ အျပစ္ကို မထီေလးစားျပဳတတ္၏။ (သုတၱံ။၁၄း၉)” ဒီလူမိုက္ကေတာ႔ သူမွာအျပစ္ရွိ တယ္လို႔ မခံစားဘူး။ လူသားအစက တဲ႔က၀င္ ေရာက္ကူး ဆက္ခဲ႔တဲ႔၊ ဗီဇအျပစ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သက္ရွိလူသားေတြရဲ႔ အစိပ္အပိုင္း အားလံုးထဲကို ထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ခြန္အားနဲ႔ လူသားရဲ႔ထာ၀ရ အသက္ကြန္ယက္ေတြကို ဖ်က္စီးကာ အလြန္ဆိုး၀ါးတဲ႔ ေသျခင္းတရားေတြကိုျဖစ္ေစ ခဲ႔တယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ အျပစ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး အေရးၾကီးတဲ႔ အခ်က္(၃)ခ်က္ကို ေဖၚျပထားတယ္။
(၁)အျပစ္ဟာ လူသားအားလံုးတြင္ရွိေနတယ္။
“ဤအေၾကာင္း အရာဟူမူကား၊ အျပစ္တရားသည္ တေယာက္ေသာသူ(အာဒံ) အားျဖင္႔ဤေလာကသို႔၀င္၍၊

အျပစ္တရားအားျဖင္ ႔ေသျခင္းတရား၀င္သည္ႏွင္႔ အညီ၊ လူအေပါင္း(ပုထုဇဥ္) တို႔သည္ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင္႕ေသျခင္းသို ႔ေရာက္ၾက၏။(ေရာမ၊၅း၁၂)”
“အျပစ္တရား၏ အခကား ေသျခင္းေပတည္း။(ေရာမ၊၆း၂၃)

(၂)ဒုစရိုက္အျပစ္
“အဘယ္ေၾကာင္႔နည္းဟူမူကား၊လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌
အေရပ်က္ၾကျပီ။(ေရာမ။၃း၂၃)” “အျပစ္မပါဘဲေကာင္းေသာ အက်င္႔ကိုက်င္႔ေသာ သူေတာ္ေကာင္း တစံုတေယာက္မွ်ေျမၾကီးေပၚမွာမရွိ။ (ေဒသနာ၊၇း၂၀)”
(၃)အျပစ္တရားဟာ ကရာနီအရပ္ရွိ ကားတိုင္ေပၚမွာ

အရွင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ဘုရားေပးဆပ္ေသျခင္းျဖင္႔ ေၾကေအးကုစားရန္ျဖစ္တယ္။
“ငါတို႔သည္အျပစ္ရွိစဥ္ပင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႕အတြက္ေၾကာင္႔အေသခံခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကိုအဘယ္မွ်ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကိုငါတို႔အားထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏(ေရာမ၊၅း၈)” “ေယရႈခရစ္ေတာ္၌ တည္ေသာသူတို႔သည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင္႔ ကင္းလြတ္ၾက၏။ (ေရာမ၊၈း၁)” ဒါေၾကာင္႔  အရွက္မရွိ တဲ႔လူမိုက္ကို ေမးခြန္းေမးျခင္တာကေတာ႔ဒီေလာက္ၾကီးမားတဲ႔ ကယ္တင္ျခင္းကို လစ္လူရႈျခင္ရတာလည္းလို႔ပါ။

နိဂံုး

ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မတို႕ဟာ ဒီလူမိုက္ေတြလိုျဖစ္ေနရင္ အခုပင္ယခုဘ၀ေနာင္ဘ၀ စိတ္ခ်ရေသာ သဥပဒီေသသနိဗၺာန္နဲ႔ အနူပဒိေသသနိဗၺာန္ကို လက္ေတြခံစားရန္ေယရႈခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ျမတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ျပီးေသာေၾကာင္႔၊ ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို အသက္ရဲ႔သခင္ဘုရားသခင္အျဖစ္ျဖင္႔ သင္႔ႏွလံုးသားမွာ အၾကြင္းမဲ႔ယံုၾကည္ရ မည္ျဖစ္တယ္။”ထိုသူ(ေယရႈ)ကို လက္ခံသမွ်ေသာသူတည္း ဟူုေသာကိုယ္ေတာ္(ေယရႈ)ကို ယံုၾကည္ ေသာသူတို႕အား၊ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ရေသာ အခြင္ကိုေပးေတာ္မူ၏(ေယာဟန္၊၁း၁၂)”

၀န္ခံခ်က္။ ။
Robert .B.Thieme,Jr၏ A quartets of Foots ကို ေကာက္နွဳတ္ ကိုးကားပါသည္။

Rev.soe lwin oo
အသင္းေတာ္ =ယံုၾကည္သူမ်ားအသင္းေတာ္(Believer Church(GFA)) ယခုအမွဳေတာ္ေဆာင္ရာေဒသ။ မေကြးတိုင္ေခ်ာက္ျမိဳ႕၊သာသနာနယ္တာ၀န္ခံ။