ဘိုးေဘး မ်ား စကား (ဆူနာမီေအာင့္ေမ့ဘြယ္)- ဆရာမ်ိဳးသူ


ဆရာမ်ိဳးသူ
က်မ္းစာဖတ္ျခင္း။ ေယရမိအနာဂါတ္တိ ၃၅ း ၁၆ - ၁၇ ေရခပ္သားျဖစ္ေသာ ေယာနဒပ္ ၏ သားေျမးတို႔သည္ မိမိတို႔အဘမွာထား ေသာစကားအတုိင္း က်င့္ၾက၍၊ ဤ လူမ်ဳိးသည္ ငါ့ စကား ကုိ နားမေထာင္ေသာေၾကာင့္၊ ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ ျခိမ္း သမွ်ေသာ ေဘးဥပဒ္တို႔ကုိ ယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားအေပါင္းတို႔အေပၚသို႔ ေရာက္ ေစမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါေျပာ ေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ နားမေထာင္ၾက။ ေခၚေသာ္လည္း မထူးၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၀၀၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ ဆူနာမီေၾကာင့္ လူ၃သိန္းမက ေသဆံုးျပီး။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာလည္း ဆံုးရံႈးမႈေတြ အမ်ားၾကီးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆလုံကြ်န္း တခုမွာ ထိုင္းမင္းသမီး အေပ်ာ္ဓါတ္ပံုလိုက္ရိုက္ ေနစဥ္ကပါ။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ဆလံု လူမ်ိဳးေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ ပင္လယ္ေရက အေ၀းၾကီး ဆုတ္သြားတဲ့အခါ ဆလံုမ်ား ငိုယို ၾကပါတယ္။ တိုးရစ္စ္ေတြက ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာ မသိပါဘူး။ ေပၚလာတဲ့ ငါးေတြကို လိုက္ေကာက္ၾကပါတယ္။ ဆလံုေတြက သူတို႔ လူၾကီးေတြ ေျပာစကားကို သတိရၾကတယ္။သူတို႔ ဘုိးေဘးေတြက ဒီေရလိႈင္း ဆုတ္သြားရင္ ျမင့္တဲ့ေနရာကို ေျပးၾကပါ။ လူသားစားတဲ့လႈိင္းလံုးၾကီး ၇ လုံး ဆင္းလာ လိမ့္မယ္လို႔ ဆိုစကားရွိေတာ့ တိုးရစ္စ္ ေတြကိုလည္း ေခၚျပီးအနီးနားက ေတာင္ကုန္း ေတြေပၚ ေျပးတက္ၾကတယ္။ တကယ္ပဲ လႈိင္းလံုးၾကီးေတြ လာပါတယ္။ ပစၥည္းေတြ၊ ေလွ၊အိမ္ေတြ အားလံုး ဆံုးရံႈး သြားၾကေပမဲ့ သူတို႔အသက္ေတြ မဆံုးရႈံးခဲ့ၾကပါဘူး။ ဘိုးေဘးမ်ား စကားကို အေလးထား နာခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ဘိုးေဘး မ်ား စကားဟာ တန္ဘိုးရွိပါတယ္။

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွာ ေရခပ္လူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းေရးထားပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ယုဒလူမ်ိဳးေအာက္မွာ ေနထိုင္ၾကတယ္။ ေမာေရွရဲ့ ေယာကၡမ အမ်ိဳးအႏြယ္ေတြျဖစ္ျပီး ေတာကြ်မ္းတယ္။ ေမာေရွက အကူအညီေတာင္းျပီး ေခၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ ေရခပ္ လူမ်ိဳးေတြဟာ တေနရာတည္းမွာ အတည္တက်မေနဘူး။ အိမ္မေဆာက္ဘူး၊ လယ္မလုပ္ဘူး၊ တဲနဲ႔ပဲေနတယ္။ စပ်စ္ပင္မစိုက္၊ စပ်စ္ရည္လည္း မေသာက္ပါဘူး။ စပ်စ္ရည္မွာ ေပ်ာ္ရင္ထာ၀ရဘုရားကို အားမကိုးပဲ ဗာလဘုရားကို ကိုးကြယ္သြားတတ္တယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။တဲနဲ႔ပဲ ေနရင္း အႏွစ္ ၂၀၀ေက်ာ္ေလာက္ ၾကာေတာ့ ေယရမိေခတ္၊ ကၠဳသေရလ လူမ်ိဳးေတြဘုရားစကားကို နားမေထာင္တဲ့ေခတ္မွာ တေန႔ေတာ့ ပေရာဖက္ ေယရမိဟာ ေရခပ္ အမ်ိဳးသား မ်ားဆီသြားျပီး မိတ္ဖြဲ႔တယ္။ ဗိမာန္ေတာ္ကို ဖိတ္ေခၚျပီး စပ်စ္ရည္တိုက္လို႔ မွာ လိုက္တယ္။

ျမိဳ႔ျပင္မွာေနတဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ေရခပ္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ဗာဗုလုန္ ေနဗုကၡေနဇာမင္းၾကီး လာ ေရာက္တိုက္ခိုက္ တဲ့အခါ လံုျခံဳမႈအတြက္ ေယရု ဆလင္ျမိဳ႔ထဲ ေရာက္ေန တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ ပါတယ္။ စပ်စ္ ရည္ကို ခ်ျပီးေတာ့ ေသာက္ၾကပါလို႔ ေျပာတဲ့အခါ ေရခပ္လူမ်ိဳးမ်ားဟာ မေသာက္ ၾကပါဘူး။ သူတို႔ ဘိုးေဘးမ်ားက မေသာက္ရန္ မွာထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပေရာဖက္ၾကီးေယရမိ က အံ့ၾသတယ္။ သူတို႔ ဘိုးေဘးမ်ားမွာစကားကို နာခံဆဲပါလား လို႔။ဘုရားက ေယရမိကို စကားေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေရခပ္လူမ်ိဳးမ်ားဟာ ဘုိးေဘး မ်ားမွာ စကားမ်ားကို တေသြမတိမ္း လိုက္နာၾကတယ္။ ငါတို႔ ကဳၠသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားဟာ စကား နားမေထာင္ ၾကပါလား။ ပေရာဖက္ တေယာက္ျပီးတေယာက္ ေစလႊတ္လည္း နားမေထာင္ၾက။ေရခပ္ေတြကေတာ့ ဘိုးဘြားမ်ားျဖစ္တဲ့ လူ႔စကားကို နားေထာင္ၾကေပမဲ့ ဘုရားစကားက လူ႔စကားေလာက္ေတာင္ တန္ဖိုးမရွိျဖစ္ သြားရတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ကၠဳသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ တကယ္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ သင္ခန္းစာ ယူရန္ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔စကားကို တန္ဖိုးထားျခင္းဟာ ေကာင္းပါတယ္။ ဘီလ္ ကလင္တန္ (အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း) တနာရီ စကားေျပာရင္ ေဒၚလာ ၄ သိန္းခြဲ တန္တယ္။ စကားေျပာေကာင္းျပီး ထိေရာက္တယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအတြက္ သူစကားက အရမ္း ေအာင္ျမင္ ပါတယ္။ သူ႔ထက္ေစ်းၾကီးတဲ့ လူတဦးရွိပါေသးတယ္။ ေဒၚနယ္ထရန္မိန္ရွင္း တခါေျပာရင္ ေဒၚလာ တသန္းခြဲတန္တယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။

လူ႔စကားကို တန္ဖိုးထားေပမဲ့ တန္ဖိုး မ်ားစြာ.. မ်ားစြာ .. ရွိတဲ့ ဘုရားစကားကို တန္ဖိုးထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ယံုၾကည္သူမဟုတ္တဲ့ ဦးေက်ာ္ဟိန္း အားျဖင့္ လူငယ္ေတြ ကို စကားေျပာခိုင္းေတာ့ လူေတြ ခြန္အားရၾကတယ္။ (ရုပ္ရွင္မင္းသား ဦးေက်ာ္ဟိန္း ယခုအခါ ဘုန္ၾကီး၀တ္သြားျပီး - အယ္ဒီတာ)။ ဦးေက်ာ္ဟိန္းစကားဟာ တန္ဖိုးရွိေကာင္းရွိပါမယ္။
ဘုရားသခင္ရဲ့ စကားထက္ သူတပါး လူ႔စကားေတြကို တန္ဘိုးထားေနခ်ိန္မွာ ယံုၾကည္သူကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ဘုရားစကားကို တန္ဖိုးထားရပါမယ္။ ကၠဳသေရလ လူမ်ိဳးမ်ား ဘုရားစကား နားမေထာင္ပဲ ေရခပ္မ်ား ဘိုးေဘးစကား နားေထာင္တာကို ေယရမိ အေတာ္ ခံျပင္း ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူ႔စကားကို တန္ဖိုးထားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားစကားကို ပုိျပီး တန္ဖိုးထား ဖို ့ရာ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္လိုပါတယ္။ ဘုရားသခင္အေယာက္စီတိုင္းကို ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

ဆရာမ်ိဳးသူ
(လက္ေထာက္သင္းအုပ္)
ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ စင္ကာပူ၊ ၁၆-ႏို၀င္ဘာ-၂၀၀၈ တရားေဒသနာယုဒသန္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စင္ကာပူ)၊ ဲJudson Baptist Church (Singapore) - 16-Nov-2008

JBCS ဆရာေစာၾသဂတ္စတတ္၏ ႏွလံုးသားအိမ္စာစုမ်ားမွ အခ်ိဳ႔ႏွင့္ မီဒီယာေဆာာင္းပါးမ်ားစာအုပ္ 2011 တြင္ ေဖၚျပျပီးျဖစ္သည္။
Download