ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္ - ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၁


Dec 2011

မကြၽႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူရွိေသာဘုရား ၁ - ညီအစ္ကိုႀကီးီမတင္ေမာင္ထြန္း
မ မိန္းမ၏အမ်ိဳးအႏြယ္ ၄ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႕ခုပ္
မေယ႐ႈခရစ္တည္းဟူေသာ အာမခံ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးတင္ေမာင္ၫို ၇
မ လူ႔ဇာတိအျဖစ္ကို ခံယူ၍ - ဆရာဦးေအာင္သက္ၫြန္႔ ၉
မ ခါးသည္းျခင္းသေဘာမရွိဖို႔ ၁၂ - ညီအစ္ကိုဦးဒယ္နီရယ္
မ ဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကိုးကြယ္ျခင္း ၁၅ - ညီအစ္ကို ေဇန

Click here for Archived Monthly Issues PDF files