ေန႔စဥ္ခြန္အား - ျမန္မာစာအင္တာနက္၊ အာရ္ဘီစီျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေန႔စဥ္ခြန္အား အင္တာနက္ ၀က္ဆိုဒ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၁ တြင္ စတင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ မုရန္မွ ၾကိဳဆိုပါသည္။ Welcome RBC Burmese/Myanmar Daily Bread.

http://myanmar-odb.org/

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္း

RBC သာသနာကို စတင္တည္ေထာင္သူ M. R. De Haan သည္ ဆရာ၀န္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးအျဖစ္ အမႈေတာ္ျမတ္၌ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေလးနက္ တည္ၾကည္ေသာအသံႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုတစိုက္မတ္မတ္သင္ၾကားမႈတို႔ေၾကာင့္ ဆရာႀကီးကို လူသိမ်ားထင္ရွားသည္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္းတို႔ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္ လက္ခံၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္၌ႀကီးထြားရင့္က်က္လာေစေရး ဆရာႀကီးက ဤသာသနာလုပ္ငန္းတြင္ သစၥာခံ ဆက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္အေရွ႕ဘက္ရွိ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ဌာန ေသးေသးေလးမွ Detroit Bible Class ေလး ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဆရာ၀န္ႀကီးသည္ ရာေထာင္ခ်ီေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဆာငတ္ေနသူ ေသာတရွင္တိုင္း၏အိမ္သိို႔ု ဖုန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။
ဆရာႀကီး၏ျပတ္သားေသာ၊ ခက္ထန္မာေက်ာေသာအသံတို႔ေၾကာင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာင္ျမင္မည့္အလားအလာမရွိေသာ္လည္း ေရဒီယိုအစီအစဥ္ေလးမွာ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ခဲ့သည္။ Dr. De Haan ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ အဓိကအေျချပဳကာ ထင္ဟပ္သြန္သင္ခ်က္သည္ လူမ်ားစြာအတြက္ သမၼာက်မ္းပညာကို ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ေသာ ပညာအရင္းအျမစ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုသင္ၾကားပို႔ခ်မႈ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ ေဟာေျပာ ခ်က္ကို က်မ္းစာေလ့လာရာ၌ အေထာက္အကူအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေပးရန္ ေသာတရွင္မ်ားက ဆရာႀကီးကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ပံုႏွိပ္ခဲ့ေသာစာအုပ္ကား ယေန႔ထိတိုင္ ေအာင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ေပးရေသာ Discovery Series စာအုပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ႏႈတ္ကပတ္ အရင္းအျမစ္စာေစာင္ေလးကို ေတာင္းဆိုမႈ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။
Dr. De Haan ၏ ႐ူပါ႐ံုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ အတိုင္း the Grand Rapids, Michigan အေျချပဳ သာသနာလုပ္ငန္းသည္ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ဤလက္ကမ္းစာေစာင္ေလး၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ အေျချပဳမူ၀ါဒမ်ားအတိုင္း ၀န္ခံဆက္ကပ္လ်က္ RBC သာသနာလုပ္ငန္းမွ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေလ့လာရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို တစ္ကမၻာလံုးသို႔ ေ၀မွ်ျဖန္႔ေ၀ေပးေနပါသည္။ Dr. De Haan ဤ သာသနာကို စတင္ခ်ိန္က တႏိုင္တပိုင္လုပ္ငန္းေလးအျဖစ္သာ အေျချပဳစတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ တြင္ US ရွိ ကၽြႏု္ပ္တို႔႐ံုးခ်ဳပ္၌ ခရစ္ယာန္၀န္ထမ္းေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ထိေအာင္ သခင္ဘုရားက ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ႐ံုးခြဲမ်ားႏွင့္ RBC resources မ်ား ျဖန္႔ေ၀ ေပးေနေသာ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားလည္း ကမၻာအႏွ႔ံတြင္ ရွိေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀မႈ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္သည့္ Our Daily Bread ဟုေခၚေသာ ေန႔စဥ္၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အေထာက္အကူျပဳစာအုပ္ေလးကို ဘာသာေပါင္း ၃၀ နီးပါး ဘာသာျပန္ဆိုထုတ္ေ၀လ်က္ရွိပါ သည္။
(ေရဒီယို သမၼာက်မ္းသင္ခန္းစာ) Radio Bible Class မွ RBC Ministries ဟူ၍ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အမည္ေျပာင္းေခၚဆိုခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ ကမၻာအႏွံ႔ရွိ မိတ္္ေဆြမ်ားထံသို႔ ေပးကမ္း ေနေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အရင္းအျမစ္မ်ား ထပ္တိုးပြားမႈကို ထင္ဟပ္ ေဖာ္ျပေနပါသည္။

အာရ္ဘီစီ၏ေခါင္းေဆာင္မႈ

ႏိုင္ငံတိုင္းရွိ လူအေပါင္းတို႔ထံသို႔ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ဧ၀ံေဂလိတရား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိေရး၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သဏၭာန္တူေသာအသက္တာ၌ ႀကီးထြားလာေရး၊ ဘုရားရွင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သိကၽြမ္းလာေရး၊ ထိုသူမ်ားကိုကူညီရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ သစၥာရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ ဆက္ကပ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီ ဟန္း၏ တတိယမ်ဳိးဆက္ျဖစ္ေသာ ဆရာ မတ္ ဒီ ဟန္း သည္ လက္ရွိသာသနာလုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ လုပ္ငန္းႀကီးထြားလ်က္ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိ ေသာ္လည္း  ေဒါက္တာ ဒီ ဟန္း ခ်မွတ္ခဲ့ေသာမူ၀ါဒအတိုင္း အာရ္ဘီစီက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။
ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ၿပီး ဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ရန္ ႏွစ္သက္သူ၊ ဘုရား၏လူ၊ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးအျဖစ္ ေဒါက္တာ ဒီ ဟန္းအား အမွတ္ရေနပါသည္။
“ခြန္အားေပးမစသူ´´ အျဖစ္ အမည္တြင္သူ ဆရာႀကီး ရစ္ခ်က္ ဒီ ဟန္းမွာ ဘုရား သခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သစၥာရွိစြာပိုင္းျခားသြန္သင္လ်က္၊ သာသနာလုပ္ငန္း၌လည္း သမၼာဓိတည္ၾကည္စြာ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ “ဘုရားရွင္ကိုယံုၾကည္၍ မွန္ရာကို ေဆာင္ရြက္ပါ´´ဟူသည့္ စကားက သူႏွစ္သက္ေသာ ေဆာင္ပုဒ္ပင္ျဖစ္သည္။
ယခုလက္ရွိ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဆရာႀကီး မတ္ ဒီ ဟန္းသည္ သနားၾကင္နာတတ္သူျဖစ္ၿပီး၊ မွန္ကန္တိက်မႈကို အေလးထားသည္။ ဘုရားျမတ္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အခ်က္က်က် ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္၊ ၾသ၀ါဒမ်ား မတိမ္းေစာင္းရေလေအာင္ အာ႐ံုစိုက္သူျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္၊
အာဘီစီ ေန႔စဥ္ခြန္အား (ျမန္မာဘာသာ) မွ တဆင့္ေဖၚျပပါသည္။

Congratulation!! to Myanmar-ODB

Sue Kheong Lye, Andry Rumangkang, Yudi Setiawan, Romualdo Salazar, Naw Day Day, CP Hia, Christina Yik ..etc.

http://myanmar-odb.org/

မုရန္