ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu


က်မ္းပိုဒ္။  ။ ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁ Philippians  2:5-11
ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစၾကေလာ့....Let the mind of CHRIST JESUS be in you.

 

Renewed Mind အသစ္ေသာစိတ္၀ိညာဥ္
Dr Ramond Mu
Burmese Family Camp (Sep 2012 - San Francisco)
လူေတြမွာ ကိုယ္၊

Read more: ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာ Burmese Family Camp...

Just sharing from today's Sermon at AITCF SWS

Like to share a short gist about what I heard at AIT Christian Fellowship Sunday Worship Service as follow:

Scripture: "The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life, and have it to the full. " (John 10:10)

Pastor Ashok shared about his experienced at a

Read more: Just sharing from today's Sermon at AITCF SWS

Travel to Ho Chi Minh City, Vietnam


ဗီယက္နမ္-စင္ကာပူ VSIP မွ ဟိုခ်ီမင္းျမိဳ႔တြင္းသို႔ ခရီးစဥ္

ဘတ္စ္ကားစီးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ကားစံုစမ္းရာ No.615, 617 မ်ား တိုက္ရိုက္ ဟိုခ်ီမင္းျမိဳ႔ထဲေရာက္သည္ဆိုေသာ္လည္း၊ No.613 ကားမ်ားခ်ည္းရွိေသာေၾကာင့္ 12,000 Don ေပးျပီး၊ Tay Ninh ဘက္စကားဂိတ္ဆံုးအထိ စီးလာခဲ့သည္။ ၂၁ကီလိုမီတာ ေ၀းသည္။ ထိုမွတဆင့္ No.65

Read more: Travel to Ho Chi Minh City, Vietnam

Reliving 1973 Kachin Christmas Eve in New York City!


New York City's Skyline.

ံHla Oo
The Big Apple or the New York City is a wholesomely overwhelming town for a simple jungle boy like me. Especially the enormous Romanesque facades of century old skyscrapers. And it hurts my neck so much that I’ve stopped trying to look up at their distinctive

Read more: Reliving 1973 Kachin Christmas Eve in New York...