သက္ေသခံခ်က္ - ျမန္မာျပည္အလည္ျပန္ခရီးစဥ္ႏွင့္ခရစ္စမတ္ဆုမြန္ (Aung Lwin)

I wish you all a merry Christmas and a happy new year.

I went to Myanmar and stayed there for 3 weeks. I really had a very good time because I met  some of my old friends and relatives  and spent some time with them. They all are my loved ones  so I was very happy to see and meet them all. When I think of the whole trip, I had joy in my heart  because they all are a part of my life. The journey includes travelling  by domestic flights, highway buses for return trip from Yangon to  Mandalay and also a local bus from Bhamo to Mandalay through very memorable lovely rough and dusty road but I enjoyed it because we cannot have this sort of experience here. I enjoyed having many different kinds of food, especially Burmese tea, shwe yin aye, Monhinka, Farludsa and etc.

About Christmas.

In the month of December, we can hear Christmas songs through medias such as  “ Joy to the world ...for the Lord (Savior) has come.. to reconcile God and sinners.”

Christmas is the celebration of Jesus Christ ‘s birthday as He came down from heaven to earth as a human being . He brought the good news that whoever believes and keeps abiding in him continuously will be allowed to enter Heaven instead of going to hell after death.

The reason is

(1) everybody is born with debt (sin).

(2) human beings  can never pay off their debt through good deeds only or by their own efforts such as meditation or other ways.

(3) There are no sinners in Heaven because God is Holy and His place (heaven) is perfect and the Holiest place.

(4) Jesus came from the perfect place (heaven) as God sent him to save people (sinners) on earth.

(5) to do so the perfect man Jesus was crucified (killed)on the cross (as per God’ Plan) so the perfect man’s blood on the  cross washed away the sin of Mankind.

(6) Jesus paid off our debt on behalf of us as we are in debt (sin) since we are born and throughout our lives.

(7) As Jesus paid off the debt whosoever believes in Him will be free from debt and spiritual bondage as per God’s promise.

I have attached the words of God who is the creator of universe and everything  including all living things on earth and Jesus' words from Holy Bible as follows.

God’s promise for forgiveness of people's Sin (debt),

John 3:16 "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son (Jesus), that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life (in Heaven).

約3:16         「神愛世人,甚至將他的獨生子賜給他們,叫一切信他的,不至滅亡,反得永生。

ေယာဟန္ ၃း၁၆ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကို ရေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားအေပါင္းတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူညည္။

Jesus’ Promise for His believers/followers tom get to Heaven after death. (Death means human's Spirit/ Soul leaves the physical body. body will remain on earth but every soul will be under God's judgment base on what a man believed and did on earth).

John 14: Jesus talks to  His Disciples

1 "Do not let your heart be troubled; believe in God, believe also in Me.

2 "In My Father's house (Heaven) are many dwelling places( mansions); if it were not so, I would have told you; for I go to prepare a place for you.

3 "If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to Myself, that where I am, there you may be also.

4 "And you know the way where I am going."

5 Thomas ( one of His twelve Disciples) said to Him, "Lord, we do not know where You are going, how do we know the way?"

6 Jesus *said to him, "I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father except through Me.

約14:1         「你們心裏不要憂愁;你們信神,也當信我。

約14:2         在我父的家裏有許多住處;若是沒有,我就早已告訴你們了。我去原是為你們豫備地方去。

約14:3         我若去為你們豫備了地方,就必再來接你們到我那裏去,我在那裏,叫你們也在那裏。

約14:4         我往那裏去,你們知道;那條路,你們也知道(有古卷:我往那裏去,你們知道那條路)。」

約14:5         多馬對他說:「主阿,我們不知道你往那裏去,怎麼知道那條路呢?」

約14:6         耶穌說「我就是道路、真理、生命;若不藉著我,沒有人能到父那裏去。

Jesus  said to His Disciples,

John 15: 7

If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you.

約15:7 你們若常在我裏面,我的話也常在你們裏面,凡你們所願意的,祈求,就給你們成就。

My Personal experience

As I have been believing God through Jesus for 25 years, the Spirit of God (Holy Spirit) lives in me and guide me on what I should do and what I should not do in daily life. What I found out from my experience  is that when I ignore the word of God and I do my own way then I faced with many problems in my daily life so I come to God and say “ Sorry my Father in heaven(God), I will follow your will and will rely on the Holy Spirit  and correct me and change my heart “ then I found out that my life was very beautiful (at work, at home, relationship with my son, my wife and wherever I go) and everything is going well. So In my heart , I have no doubt that after death I will be in Heaven with my Lord  Jesus who is sitting at the right hand of God in heaven not because of I am a good man because of God’s promise and Jesus' word. So dying is not to be afraid of, rather it is the most joyful day for me. And also I will meet my son and my wife in heaven one day because we all have faith in Jesus and my family is experiencing the presence of God on earth daily. The most important thing for us is to walk with Jesus daily by relying on Holy spirit which remind us the words of God in the Holy Bible.

John 8:12 Jesus  said, "I am the light of the world. Whoever follows me will have a life filled with light and will never live in the dark."

約8:12         耶穌又對眾人說:「我是世界的光。跟從我的,就不在黑暗裏走,必要得著生命的光。」

ေယာဟန္ ၈း၁၂  ဖန္တံုေယရႈက ငါသည္ဤေလာက၏ အလင္းျဖစ္သည္။ ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ေသာသူသည္ ေမွာင္မိုက္၌ မသြားမလာ၊ အသက္၏ အလင္းကိုရလိမ့္မည္ဟု မိန္႕ေတာ္မူသည္။ 

May God bless you and your family !

We wish you a merry Christmas and a happy new year.

Love from,

S.F (Aung lwin).