မဂၤလာရွိေသာ ႏႈတ္ျဖင့္၊ ေျပာဆို၊ခ်ီးမြမ္းတတ္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း - ဆရာစိုင္းေအး (Bangkok)

ဆရာစိုင္းေအး 

က်မ္းခ်က္။ ေယာဟန္ ၁၀း၁၀  သူခိုးသည္ ခိုးျခင္း၊ သတ္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါသာ လာတတ္၏။ ငါမူကား၊ သိုးတို႔သည္ အသက္လြတ္ရံုမွ်မက အထူးသျဖင့္ အသက္ျဖင့္ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ လာသတည္း။
ရွင္မႆဲ ၁၂ း ၂၈  ငါသည္ ဘုရားသခင္၏ဝိညာဥ္ေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွင္ထုတ္သည္မွန္လွ်င္၊ အကယ္စင္စစ္သင္တို႔၌ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ခ်ိန္ေရာက္ ေလၿပီ။

ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ပါသည္။

စာတန္ႏိုင္ငံတြင္ မာနလို၊ ေအာ္ဟစ္၊ စိတ္တို၊ ေဒါသၾကီး၊ လိမ္ေျပာ.. စသည္တို႔ လႊမ္းမိုးပါသည္။ ေငြ၊ အလုပ္၊ အာဏာ အတြက္ဦးစားေပးျခင္းမ်ားသည္ စာတန္ျဖစ္သည္။ ဘုရားကို ဦးထိပ္ထားျပီး ခရစ္ေတာ္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မိမိလုပ္ႏိုင္သည္မ်ားကို လုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဘုရားက ဘုရားအလုပ္ကို လုပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ လူက လူအလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္တြင္ ခရစ္ေတာ္ကိုပုတ္ခတ္ေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒါသထြက္လာျပီး၊ ျပန္လွန္တိုက္ခိုက္၊ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ မွားသည္။ စာတန္၀င္လာသည္။  မိမိ ဘုရားထံ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရသည္။ ယခုထိုသို႔ မလုပ္ေတာ့ပါ။ မိမိအမႈေဆာင္လုပ္ရာတြင္ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေရးျဖစ္မလာပဲ လူအမ်ားေရွ႔ ဂုဏ္ရွိ၊ မ်က္ႏွာရလိုျခင္း၊ ၾကြား၀ါလိုျခင္း၊ အာဏာရဖို႔  အမဂၤလာျဖစ္ေနျပီလား .. ဟု အျမဲ စစ္ေဆး၊ သံုးသပ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ့ကိုခ်စ္၊ ေၾကာက္ျပီး အမႈေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အမဂၤလာျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းမ်ား  တရား ၂၃ း ၂၇-၂၈ တြင္ဖတ္ျပပါသည္။ အနာေရာဂါမ်ားကိုလည္း ေပ်ာက္ေစပါသည္။ အမဂၤလာျဖစ္ေသာ AIDS အနာေရာဂါခံစားေနသည့္ မိန္းကေလးမ်ား မေလးရွား KLMCF တြင္ ေရွ႔ထြက္ဆက္ကပ္ၾက၍ ဆုေတာင္းေပးရပါသည္။ ဘုရားရွင္သည္ အနာေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၊ မဂၤလာျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဘိုးစဥ္ဘြားဆက္ ေရာဂါမ်ိဳးရိုး၊ အမဂၤလာမ်ားကိုလည္း ေပ်ာက္လြင့္ေစပါသည္။

၁။ အနာေရာဂါက်ေရာက္ျခင္း
၂။ ဘာလုပ္လုပ္မေအာင္ျမင္သည့္က်ိန္ျခင္း
ထိုအမဂၤလာ ၂ခုကို အမဂၤလာအျဖစ္ ထာ၀ရဘုရားသည္ ေပ်ာက္လႊင့္ေစပါသည္။ သက္သာေစပါသည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳး၊ အမဂၤလာျဖစ္ေနသည္၊ သြားေလရာရာတြင္ မိမိျမန္မာလူမ်ိဳးျဖစ္သည္ကို မေျပာခ်င္၊ အံ့ၾသရသည္။ ႏိုင္ငံတကာလြင့္သြားသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ေခတ္တြင္ အမဂၤလာမွ မဂၤလာအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေအာင္လုပ္မည္။

ေယယမိ ၁၇ း ၅ - ၈
လူကုိကုိးစား၍ လူသတၱဝါကုိ အမွီျပဳသျဖင့္၊  အဘယ္သူမွ်မေနေသာဆားေျမ၊ ေသြ႔ေျခာက္ ေသာလြင္ျပင္၌ ေနရလိမ့္မည္။  ထာဝရဘုရားကုိကုိးစားေသာသူ၊ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံအပ္ေသာသူျဖစ္၏။  ေရရွိေသာအရပ္၌ စိုက္၍ ျမစ္နားမွာ အျမစ္ျဖာသျဖင့္၊ အရြက္ မညီဳးးႏြမ္း၊ မုိဃ္းေခါင္ေသာကာလ၌ စိုးရိမ္စရာမရိွဘဲ၊ အစဥ္အျမဲအသီးကိုသီးတတ္ေသာ အပင္ႏွင့္ တူ၏။ ဟု ဆိုသည္။ မိမိေယာကၤ်ား။ မိမိအလုပ္ရွင္၊ မိမိကိုေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေသာ နိုင္ငံၾကီးမ်ားကို အားကိုးပါက သူတို႔သည္ ထာ၀ရမေပးႏိုင္ပါ။ တစ္ေန႔တြင္ ရပ္သြားျဖစ္သည္။ ေငြမရွိ၊ ပညာမရွိေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကိုကိုးစားသူ၊ ဘုရားသခင္ကို ပထမအျဖစ္ ကိုယ္ေတာ္ကိုခ်စ္ေသာသူျဖစ္ပါက အိမ္ေထာင္ျပဳပါ။ (ခက္ခဲခ်ိန္တြင္၊ လက္မထပ္ပဲ အတူေနသူမ်ား၊ တတိယႏိုင္ငံ သြားခြင့္ရရန္လက္ထပ္ေပးျခင္းမ်ားကို အမဂၤလာအျဖစ္ ေျပာဆိုပါသည္။)

ကိုယ့္ေက်းဇူးရွင္မ်ားကိုလည္း ႏႈတ္ျဖင့္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာဖို႔လိုသည္။ မိမိဇနီးသည္ကိုလည္း ခ်စ္သည္ဟု ေျပာရမည္။ ေကာင္းေသာစကားမ်ားကို မေခြ်တာႏွင့္၊ ေျပာရမည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အလုပ္ထြက္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ အလုပ္ရွင္အား လိမ္ေျပာျပီး၊ ျမန္မာျပည္ျပန္ရန္၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားေသဆံုးသျဖင့္ စသျဖင့္ လိမ္ေျပာျပီး အလုပ္ထြက္ၾကသည္။ အလုပ္ရွင္အတြက္ ဒုကၡေရာကရသည္။ ေက်းဇူးရွင္ကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာရမည္။ မနက္စာမစားရေသးခင္ ေခါက္ဆြဲ၀ယ္ေကြ်းသူအား ေက်းဇူးတင္စကားေျပာသူ၊ ေငြလံု၀မရွိစဥ္ ဘတ္၂၀၀ခန္႔ ေခ်းငွား၊ ေပးကမ္းခဲ့သူမ .. စသျဖင့္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာသူမ်ား မဂၤလာရွိေသာအသက္တာ ရရွိပါသည္။ မိမိေငြရွိစဥ္ ဘတ္၅၀၀၀သည္ တန္ဘိုးမရွိေသာ္လည္း၊ ေငြလံုး၀မရွိစဥ္ ဘတ္၅၀၀ သည္ တန္ဖိုးရွိလွပါသည္။ ေက်းဇူးတင္စကား မေမ့ရန္ျဖစ္သည္။ စားေသာက္ရေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္အား ႏႈတ္ျဖင့္ေက်းဇူးတင္ဆုေတာင္းရာတြင္၊ ေကြ်းေမြးသူကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ဆုေတာင္းဖို႔ မေမ့ရန္လုိပါသည္။ ( ဆရာစိုင္းေအးမွ အမ္စီေအအသင္းေတာ္မွ ဆရာဦးေဇာ္မင္း၊ ဆရာတူးဂ်ာတို႔အား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေက်းဇူးမဂၤလာစကားကို ဖြင့္ဟေျပာသြားပါသည္။)

လူ႔စကားသည္ ေျပာျပီးေသာအခါ ေလထဲတြင္ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ထိုစကားသည္ ေပ်ာက္မသြားပါ။ ထိုစကားသည္ မိမိထံျပန္ေရာက္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဘးကလူကို ေျပာပါ။ သင္သည္ ေကာင္းၾကီးရေသာသူျဖစ္သည္ .. ဟု စိတ္ေစတနာမွန္ျဖင့္ေျပာၾကပါ။ သူမ်ားကို ေကာင္းၾကီးေပးလွ်င္ ထိုေကာင္းၾကီးသည္ မိမိထံျပန္ေရာက္လာေလ့ရွိပါသည္။ ရႊီးျပီး၊ ေျမွာက္ပင့္ေျပာခ်င္းမဟုတ္ပဲ တကယ့္ယံုၾကည္သည့္စိတ္ျဖစ္လာမွ ေျပာရန္ျဖစ္သည္။

အျပစ္တင္စကားမ်ား၊ ရံႈခ်စကားမ်ား၊ နင္ကပ်င္းတာကိုး၊ ဒါေၾကာင့္အလုပ္က ထုတ္ခံရတာ .. စသျဖင့္ မေျပာရန္ျဖစ္သည္။

မိမိကား၀ယ္မည္ၾကံစဥ္ကလည္း ေယရႈနာမျဖင့္ ရမည္ဟု ယံုၾကည္မႈျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ယခု အိမ္၀ယ္မည္ၾကံသည္။ အိမ္ေစ်းေခါင္ခိုက္ေသာ္လည္း ၀ယ္မည့္ပံုစံျဖင့္ ဖႏီး၊သားသမီး၄ဦးႏွင့္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈေမးျမန္းရသည္။ တစ္ခ်ိန္တြင္ ဘုရားကေပးမည္ ယံုၾကည္ထားပါသည္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ရန္လည္း ဒီႏွစ္တြင္ ၁၂၅ကီလိုမွ ၇၅ကီလိုသို႔ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေလ့က်င့္၊ ၾကိဳးစားမည္ဟု ယခု ႏႈတ္ျဖင့္ေၾကျငာျပီျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ၾကိဳေျပာထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္လာလွ်င္၊ အေသခံသည့္တိုင္ေအာင္ ကိုယ့္အသက္ကို မႏွေမ်ာပါ။  

စာတန္ကိုေအာင္ႏိုင္ျခင္းတြင္
၁။ အေသြးေတာ္အားျဖင့္၊
၂။ သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္၊ (ႏႈတ္ျဖင့္သက္ေသခံျခင္း)
၃။ မိမိကိုယ္တိုင္ ေျပာသည့္အတိုင္း အသက္တာလုိက္နာ၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ..တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ အားလံုးအသက္တာကို၊ ျပည့္စံုရန္ျဖစ္သည္။ အားလံုးကို ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကိးေပးပါေစ။

၃-ေအာက္တိုဘာ-၂၀၁၀  အမ္စီေအအသင္းေတာ္
3-Oct-2011  MCA Bangkok

Audio Link
http://burmesebible.com/audio/Rev.Sai%20Aye_sermon_3.10.2010_M.C.A%20Bangkok.mp3

.