ကြ်န္ေတာ့၏ သက္ေသခံခ်က္ (သခင့္စကား အမွတ္စဥ္ ၉၁)

သခင့္စကားစာေစာင္ အမွတ္ ၉၁။   March 2009 မွ ထပ္မံေေၚျပပါသည္။ 

.