စင္ကာပူမွ ငိုရႈိက္ခ်ီးမြမ္းသံ - မင္းဟသၤာ
Article from Lord's Word (Sep-2010), Testimony of 15 years ago..
မင္းဟသၤာ (အင္းစိန္) သက္ေသခံခ်က္

.