ျမဲျမံခိုင္ခံ့ေသာေက်ာက္စူး - ျပည္ပေရာက္သင္းအုပ္ဆရာ (၄)

၂၀၁၀ ဇြန္လ  ျမန္မာသံစံုသီခ်င္း

June 13, 2010
တရားေဒသနာ - ဆရာလတ္ေယရွဲ (FBBC - San Francisco,  ေဒသနာ-အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

ျမဲျမံခိုင္ခံ့ေသာ ေက်ာက္စူး
  
  အေမရိကားသို႔ ပထမလာေရာက္ေသာ သေဘၤာမ်ားကို တူးေဖၚျပသထားသည့္ ျပတိုက္တြင္ ေက်ာက္စူးၾကီးမ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။ သေဘၤာၾကီးတြင္ ေက်ာက္စူး၂ခုကို ေတြ႔ရျပီး၊ သေဘၤာၾကီးမ်ား ေက်ာက္စူးၾကီးမ်ားျဖင့္ တည္ျငိမ္စြာရပ္တည္ႏိုင္ေစပါသည္။   တမန္ေတာ္ ၂၇ တြင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု၏ ေရာမအက်ဥ္းသားအျဖစ္ ပင္လယ္ခရီးစဥ္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သေဘၤာၾကီးဦးတည္ရာမဲ့ ေလတြင္လြင့္ေမ်ာေနစဥ္ ရွိသမွ်ပစၥည္း ေရထဲပစ္ခ်၊ ၀င္လာေသာေရမ်ားကို ထုတ္ပစ္၊ အက်ဥ္းသား ၂၇၆ေယာက္ ႏွင

.

့္ သေဘၤာမာလိန္မႈးတို႔ မိမိတို႔ဘုရားမ်ားကို ေအာ္ဟစ္ဆုေတာင္းရသည္။ သေဘၤာ၀မ္းထဲ တစ္ေယာက္တည္းဆုေတာင္းေသာ ရွင္ေပါလုမွ   ၂၁အစာကိုမစားဘဲ ၾကာျမင့္စြာေနၾကၿပီးမွ၊ ေပါလုသည္ ထိုသူတို႔၏အလယ္၌ထ၍၊ အခ်င္းလူတို႔၊ ငါ့စကားကိုနားေထာင္၍ ကေရေတကြၽန္းမွ မလႊင့္ဘဲေနလွ်င္ ဤပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးျခင္းႏွင့္ကင္းလြတ္ရၾက၏။ ၂၂ယခုတြင္ စိတ္သက္သာျခင္းရွိၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ သေဘၤာဆံုးျခင္းမွတပါး သင္တို႔တြင္ အဘယ္သူမွ်အသက္ မဆံုးရ။ ၂၃အဘယ္အေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ငါ့ကိုပိုင္္ေတာ္မူ၍၊ ငါကိုးကြယ္ေသာဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ ယေန႔ညဥ့္တြင္ ငါ့အနားမွာေပၚလာလ်က္၊ ၂၄ေပါလု၊ သင္သည္မစိုးရိမ္ႏွင့္။ ကဲသာဘုရင္ေရွ႔သို႔ ေရာက္ရမည္။ သင္ႏွင့္အတူ ပင္လယ္ကူးေသာသူအေပါင္းတို႔ကို ဘုရားသင္သည္ သင့္အားေပးေတာ္မူၿပီဟု ဆို၏။ ၂၅ထိုေၾကာင့္အခ်င္းလူတို႔၊ သက္သာျခင္းရွိၾကေလာ့။ ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ငါသည္ဘုရားသခင္ကိုအမွီျပဳ၍ ယံုျခင္းရွိ၏။ ၂၆သို႔ေသာ္လည္း တစံုတခုေသာကြၽန္းေပၚမွာ သေဘၤာတင္၍ ပ်က္ရမည္ဟုေပါလုဆို၏။    ယံုၾကည္သူ ရွင္ေပါလု တစ္ဦးတည္းျဖင့္ ဒုကၡအသက္အႏၱရယ္ေရာက္သူအားလံုးတို႔အေပၚ ဘုရားကတိေတာ္ကို ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ သက္ေရာက္ေစသည္။ သို႔ႏွင့္ ေန႔ညမသိ ၁၄ရက္ေျမာက္မွ ကုန္းေပၚေရာက္ျပီး ဘုရားကတိေတာ္အတိုင္း အားလံုးအသက္ရွင္၊ သေဘၤာၾကီးပ်က္စီးသြားရသည္။

   ေက်ာက္စူး ၄လက္ ခ်ျပီး ေလာကမုန္တိုင္း အႏၱရယ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ တ ၂၇း၂၉ တြင္ဆုေတာင္းၾကသည္။ ေလာကႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာကို ေက်ာက္စူး၄လက္ မကာကြယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ေက်ာက္စူး ၄ လက္အားျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ဘုရာသခင္၏ ေက်ာက္စူး၄လက္မွာ

၁။ ဘုရာသခင္ႏွင့္အတူရွိျခင္း ... အသက္ရွင္စဥ္၊ ေသသြားစဥ္၊ တမလြန္ဘ၀ေရာက္စဥ္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ယံုၾကည္သူ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူရွိေနပါသည္။ ဆာလံ၂၃ ေသမင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းတြင္ေရွာက္ေနရေသာ္လည္း ဘုရာသခင္အတူရွိသည္။ မျမင္ရေသာဘုရားသခင္သည္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုႏွင့္အတူရွိေနသလို ေလာကေလျပင္းမုန္တိုင္းတြင္ ငိုေနေသာကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အခန္း၌ အတူရွိေနပါသည္။

၂။ ဘုရာသခင္၏ ဂတိေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ .... ဘယ္ဘာသာမဆို မိမိတို႔ရဲ့ဘုရားသည္ မိမိတို႔ႏွင့္အတူရွိသည္ဟု ေျပာၾကပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ ဘုရားသည္ အတူရွိေနယံုမက အသက္ရွင္ပါသည္။ ကယ္တင္မည့္ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ဂတိလည္းေပးပါသည္။ ေလာကအခက္အခဲမ်ားရွိစဥ္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက  မစိုးရိမ္နဲ႔၊ လိုတာရွိရင္ေျပာပါ လို႔အားေပးစကားေျပာလာရင္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ႏွစ္သိမ့္မႈရပါသည္။ ဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္ ေျပာေသာ ဂတိေတာ္မွာ ႏွစ္သိမ့္ရံုမွ်မဟုတ္ပါ။ တကယ္ကို လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု ဂတိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဂတိေတာ္ေနာက္မွာ  အာမင္  ဟုေျပာျခင္းသည္ ဆုေတာင္းျခင္းအဆံုးသတ္စကားမဟုတ္ပါ။ ဂတိေတာ္ျပည့္စံုမည့္အေၾကာင္းဆိုလိုပါသည္။

၃။ ဘုရားသခင္သည္ ေပးသနားေတာ္မူသည္  ....  အသက္သရဖူကိုရရန္အတြက္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ကို ေက်ာ္ျဖက္ရပါသည္။ မုန္တိုင္းေက်ာ္လြန္ေသာအခါ ျငိမ္သက္ျခင္းကို ေပးပါသည္။ ေနာဧ သေဘၤာၾကီး ေရလြမ္းမိုးမႈျပီးသြားေသာအခါ ခ်ိဳးငွက္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေပးပါသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ား လက္မေလွ်ာ့ရန္ျဖစ္သည္။ ေယာဘ၀တၱဳေလာက္ ဆိုး၀ါးေသာအေျခအေနမ်ိဳးပင္လွ်င္ ေယာဘ၏ ဘုရားကို မစြန္႔လြတ္ပဲ ျမဲျမံေသာယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ လိုအပ္ေသာအရာအားလံုး ဘုရားသခင္က ေပးသနားေတာ္မူပါသည္။

၄။ ဘုရားသခင္သည္ ကိုုယ္တိုင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္ ...  တမန္ေတာ္၀တၱဳတြင္ သေဘၤာမုန္တိုင္းေၾကာင့္ သေဘၤာေပၚရွိသူအားလံုး သေဘၤာမျမဳတ္ရန္ အလုပ္လုပ္ေနရသည္။

အျပည့္အစံုကို အသင္းေတာ္၀က္ဆိုဒ္တြင္  နားဆင္ၾကပါ။
http://www.fbbcsf.org/2010Sermons/06132010.htm
 
 Audio, Video မ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးေသာ အမ္စီေအ (ဘန္ေကာက္)၊ ေဂ်ဘီစီ (စင္ကာပူ) ႏွင့္ အက္ဖ္ဘီဘီစီ (ဆန္ဖရန္စစၥကို)  .. မီဒီယာအဖြဲ႔မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳပါသည္။ ဘုရားရွင္ဆက္လက္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ...

ေမာင္သာမန္