ေတာ္ပါေသးရဲ့ .. ဘုရားမေပလို႔ (ဆိုး)
 To Post at Murann.com
 2nd Christian Literary Talk (Singapore) was done in May2010 by Saya Soe, Saya Metta & Saya Min Aung Thet Lwin

 ညစဥ္ခြန္အား
 
ဆရာဆိုး ထုတ္ေ၀တဲ့  ညစဥ္ခြန္အား ကို  ၀ိညာဥ္သစ္ eZine
 အင္တာနက္မွာ  ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 
http://www.jbcs.org.sg/bornagain/index.php/daily-supper

.