ဘ၀ခရီးလမ္းၾကမ္းမွ စာမူၾကမ္းမ်ား။ မီနီမဂၢဇင္း ႏွင့္ သခင့္စကား June2010


မင္းေအာင္သက္လြင္ - ဘ၀ခရီးလမ္းၾကမ္းမွ စာမူၾကမ္းမ်ား။ မီနီမဂၢဇင္း
ကာတြန္း၊ ကဗ်ာ၊ ဓမၼဟာသ၊ သက္ေသခံခ်က္၊ ေဆာင္းပါး၊ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္၊ ဘာသာျပန္

ရန္ကုန္တြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာေနရာမ်ား
၁။ Myanmar Bible Society bookshop အမွတ္ ၂၆၂ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊
    ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ဖုန္း ၂၅၀၀၁၄
၂။ C.L.C (Christian Literature Council) အမွတ္ ၁၉၁၊ ၃၉လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း ၂၄၉၁၇၆

စင္ကာပူတြင္ ရႏိုင္ေသာေနရာမ်ား
၁။ ယုုဒႆန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ Thomson Baptist Church, 45 Thomson Rd, Singapore (JBCS)
၂၊ ကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စေကာကရင္) Boy's Brigade HQ 105, Ganges Ave
၃။ Hakka Methodist Church, 1B Evelyn Road (near Novena MRT)

ပင္ရင္းဌာန - ျဖန္႔ခ်ိလိုသူမ်ား ဆက္သြယ္ပါ
၁။ မိျမသက္လြင္ မ-၁၁၄၉ ဟိုက္ပါတ္ ၂လမ္း၊ အင္းစိန္ျမိဳ႔၊ ရန္ကုန္ (ဖုန္း ၆၄၄၅၁၃)
Click Here to view Book Advertising


သခင့္စကား Lord's Word,  2010 June
Click Here to Download

.