အလံုးစံုဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္းမွသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္းသို႕ - Sweetie(ပုသိမ္)

Saturday, 19 September 2009 21:42 administrator Spritual

Sweetie(ပုသိမ္)

ယေန႕ကမၻာေပၚတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ကုိးကြယ္ေသာသူမ်ားသည္ ကမၻာ့လူဦးေရ ကိန္းဂဏန္းအရ အမ်ားဆံုးဟု သိရွိရပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဤမွ်ေလာက္မ်ားျပားလွေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအနက္ အေရအတြက္ မည္မွ်ဘုရားသခင္အား အမွန္တကယ္ခ်စ္၍ မိမိတို႕၏ အသက္တာအား ဘုရားသခင္အတြက္ ဆက္ကပ္ၾကပါသနည္း။

ကၽြန္မတို႕ ခရစ္ယာန္အမ်ားအျပား ဘုရားသခင္၏ သနားျခင္း ၊ ခ်စ္ျခင္း ၊ ေမတၱာ ၊ လူသားမ်ားအေပၚ ခ်စ္လြန္းသည့္အတြက္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႕သည့္ တိုင္ေအာင္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ အဂၢါေပေမတၱာေတာ္ကို ၾကားဖူးသိဖူးၾကပါသည္။ ကၽြန္မ ကိုယ္တိုင္ သည္လည္း ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႕ေတာ္မူ သည့္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားမ်ားကို ခ်စ္သည္မွာ ဟုတ္သည္ဟု ခံယူသည့္ အဆင့္မွာသာ ရွိသည္။ သို႕ေသာ္ နက္နက္နဲနဲ ေတြးေတာဆင္ျခင္မိျခင္းကား မရွိခဲ့ေပ။ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ကၽြန္မအား လူသားမ်ားအေပၚ ခ်စ္သည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏ နက္ရိႈင္းမႈကို ေဖာ္ျပသည့္အခါတြင္မွ သူ၏ေမတၱာကို ေကာင္းစြာနားလည္ခံစားမိခဲ့ရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ( ၅ )ႏွစ္ခန္႕က ဘုရားသခင္အား ၀ိညာဥ္ေတာ္က ေဖာ္ျပေသာ ဆုေတာင္းျခင္းနည္းလမ္းအတိုင္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့လ်က္ ဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းေနစဥ္ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ကၽြန္မအား ေမးခြန္းေမးခဲ့ပါသည္။ ေမးခြန္းဆိုေသာ္ လည္း လူသားမ်ား စကားေျပာသကဲ့သို႕ မဟုတ္ ၊ တခဏခ်င္းတြင္ အလံုးစံုကို သိျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တခဏခ်င္း ကၽြန္မသိလိုက္သည္မွာ အကယ္၍ သင္၏သားကို သခင္ ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႕ ကားတိုင္လမ္းကို ေလွ်ာက္ခိုင္းလွ်င္ သင္သူ႕အားေပးမည္လားဟု နားလည္သည္သာမက သူ၏တပါးတည္းေသာ သားအား ေပးလိုက္စဥ္ သူခံစားရေသာ နာက်ဥ္မႈကို ကၽြန္မ ခံစားသိရွိလိုက္ရသည္။ မိမိ၌ တစ္ပါးတည္းေသာသားသည္ ၊ ေ၀ဒနာမ်ားကိုခံလ်က္ ကားတိုင္လမ္းေလွ်ာက္ရမည္ကို ႀကိဳတင္သိျမင္ေသာ ဖခင္တစ္ေယာက္၏ ခံစားခ်က္ကို ကၽြန္မ ခံစားလိုက္ရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္မ၏ ႏွလံုးသားမွာ နက္ရိႈင္းစြာ နာၾကင္ခံစားရသည္သာမက မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွ မ်က္ရည္မ်ား လွိမ့္ဆင္းလာပါသည္။ ကၽြန္မ၏ ႏႈတ္မွလည္း ကိုယ္ေတာ္ ကၽြန္မ၏ သားကို ထိုကဲ့သို႕ ေသာ လမ္းမ်ိဳးေလွ်ာက္ရန္ ေတာင္းေသာ္ ကၽြန္မ မေပးႏိုင္ပါ။ မိခင္တစ္ေယာက္၏ သားအေပၚထားေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ပင္ သားေနရာ ကိုယ္စား၀င္ခံပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ထားမိပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္မွ ဘုရားသခင္၏ လူသားမ်ားအေပၚထားေသာ အဂၢါေပေမတၱာ၏ အတိမ္အနက္ကိုေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္မိခဲ့ပါသည္။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္လည္း ဥပမာမ်ားျဖင့္ သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ရွင္လုကာ အခန္းႀကီး (၁၅) ၊ အငယ္ ၃ မွ ၇ တြင္ ေပ်ာက္ေသာ သိုး ဥပမာ ၊ ရွင္လုကာ အခန္း ၁၅ ၊ အခန္းငယ္ ၈ မွ ၁၀ တြင္ ေပ်ာက္ေသာဒဂၤါးျပား ဥပမာ ၊ ရွင္လုကာ အခန္းႀကီး ၁၅ ၊ အခန္းငယ္ ၁၁ မွ ၃၂ တြင္ ေပ်ာက္ေသာသား ဥပမာ ၊ စသည္ျဖင့္ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ေပ်ာက္ေသာသိုး ဥပမာတြင္ သိုးတစ္ေကာင္သည္ လမ္းမွားသြားသျဖင့္ မိမိ၏ သခင္ဆီသို႕ ျပန္မလာတတ္သည့္အတြက္ သခင္ကိုယ္တိုင္မွ မေတြ႕ေတြ႕ေအာင္ ရွာေဖြၿပီး ၀မ္းေျမာက္စြာျဖင့္ သိုးၿခံထဲသို႕ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ေပ်ာက္ေသာ ဒဂၤါးဥပမာတြင္ ဒဂၤါးျပားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္မိမိ ေပ်ာက္လုိ႔ေပ်ာက္မွန္း မသိပါ။ သိုးသည္ မိမိ ကိုယ္ကို ေပ်ာက္မွန္းသိပါေသာ္လည္း ျပန္မလာတတ္ပါ။ ဒဂၤါးျပားသည္ မိမိ၏ အိမ္ထဲတြင္ပင္ ေပ်ာက္လ်က္ရွိပါသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ အိမ္သည္ အသင္းေတာ္ကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ အသင္းေတာ္ထဲတြင္ မိမိကိုယ္ကို မိမိေပ်ာက္၍ ေပ်ာက္ေနမွန္းမသိေသာသူမ်ားကို ဘုရားသခင္သည္ မုဆိုးမကဲ့သို႕ မရမက ရွာေဖြခဲ့ၿပီး ၀မ္းေျမာက္ စြာျဖင့္ သူ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ထဲသို႕ ျပန္လည္ ပို႕ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ေပ်ာက္ေသာသား ဥပမာတြင္ သားကိုယ္၌က မိမိကိုယ္ကို ေပ်ာက္ခ်င္၍ ေပ်ာက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဆိုးသြမ္းျခင္းသည္ မေကာင္းမွန္းသိလ်က္ႏွင့္ပင္ ဆက္လက္ဆိုးသြမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ေသာက္စား မူးယစ္ေပ်ာ္ပါးၿပီး ၊ ဖခင္ထံမွ အေမြမ်ားကုန္၍ စားစရာ မရွိေသာအခါမွ ေနာင္တရကာ ဖခင္ထံသို႕ ျပန္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ သို႕ေသာ္ ဖခင္သည္ ေပ်ာက္ေသာသားအား ၀မ္းေျမာက္ စြာ ႀကိဳဆိုၿပီး ၊ ယခင္သား ရာထူးကို ျပန္လည္ေပးသနားခဲ့သည္။ ဥပမာ သံုးခုစလံုးကို ၿခံဳ၍ ၾကည့္လွ်င္ မိမိကိုယ္တိုင္ေပ်ာက္မွန္းသိေသာ္လည္း ျပန္မလာတတ္ေသာ သိုး ၊ မိမိကိုယ္ကို ေပ်ာက္၍ေပ်ာက္မွန္းမသိေသာ ဒဂၤါးျပား ၊ မိမိကိုယ္၌က ေပ်ာက္ခ်င္၍ ေပ်ာက္ေနေသာ သား စသည္ျဖင့္ မည္သို႕ပင္ ေပ်ာက္ေစကာမူ ဘုရားသခင္ သည္ မိမိ၏ သားသမီးမ်ားကို မရမက ရွာေဖြၿပီး သူ၏ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္းသို႕ ပို႕ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႕ျပင္ ဥပမာ သံုးခုစလံုးတြင္ ေပ်ာက္ေသာ သားသမီးမ်ား သူ၏ ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ ျပန္လာေသာအခါ အလြန္ပင္၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤဥပမာမ်ားကို ဖတ္ရႈရျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ကၽြန္မတို႕အေပၚ ထားရွိေသာ ေမတၱာအတိမ္အနက္ကို သိရွိႏိုင္ပါသည္။

ဤမွ်ေလာက္ခ်စ္ေသာ ဘုရားသခင္အား ကၽြန္မတို႕ အဘယ္ကဲ့သို႕ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ျပန္လည္ဆပ္မည္နည္း။ အေျဖမွာ - ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္မတို႕၏ အသက္တာအားလံုးကို ဆက္ကပ္ေစလိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေရာမ ၁၂း၁ တြင္ “ညီအစ္ကိုတို႕ အသက္ရွင္ျခင္းလကၡဏာ ၊ သန္႕ရွင္းျခင္းလကၡဏာ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူဘြယ္ေသာ လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ယဇ္ကိုသင္တို႕သည္ ပူေဇာ္၍ မိမိကိုယ္ခႏၶာကိုဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ျခင္းတည္းဟူေသာ သင္တို႕ျပဳအပ္ေသာ ၀တ္ကိုျပဳမည္အေၾကာင္း ၊ ဘုရားသခင္၏ ကရုဏာေတာ္ကို ေထာက္ထား၍ သင္တို႕ကို ငါတိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ေပ၏လို႕ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ျခင္း ဆိုသည္မွာေကာ အဘယ္သို႕နည္း။ ယေန႕ ခရစ္ယာန္ေျမာက္ျမားစြာ မိမိတို႕ရွိရာေနရာက႑အသီးသီးတြင္ အသက္တာမ်ားကို ဆက္ကပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ မိမိတို႕ တတ္ႏိုင္သည့္အတိုင္း ေကာင္းႏိုးရာရာျဖင့္ မိမိ၏ ဥာဏ္ ၊ မိမိ၏ အႀကံအစည္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေနၾကသည္။ သို႕ေသာ္ အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္း၍ အရာမေရာက္ဘဲ ရွိေနတတ္သည္။ ကၽြန္မအား ဘုရားသခင္ေဖာ္ျပေသာ အသက္တာ ဆက္ကပ္ျခင္းမွာ ထိုကဲ့သို႕မဟုတ္ေပ။ ပထမဦးစြာ မိမိ၏ အသက္တာကို ဘုရားသခင္၏ လက္ထဲလံုး၀အပ္ႏွံထားရေပမည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ အႀကံအစည္ ကၽြႏ္ုပ္၏အေတြးအေခၚမ်ားကို ခဏေဘးဖယ္၍ ဖဘုရားသခင္အား ကၽြႏ္ုပ္ရွိပါ၏ အလိုေတာ္ရွိရာ ခိုင္းေစေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းရမည္။ ထိုကဲ့သို႕ ဘုရားသခင္ထံေတာ္ပါး၌ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္၍ ဆုေတာင္းလွ်င္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွေသာ္၄င္း ၊ စိတ္ႏွလံုးထဲမွေသာ္၄င္း ၊ ဘုရားသခင္ မိမိအား ခိုင္းေစလိုေသာအရာကို သိရွိလာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မသည္လည္း ထိုကဲ့သို႕ေသာ အသက္တာမ်ိဳးျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္သာ ဘုရားသခင္၏ အႀကံအစည္ေတာ္သည္ မိမိႀကံစည္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ပို၍ ျပည့္စံုၿပီး ထိေရာက္ေၾကာင္း ၊ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ တခါတရံတြင္ မိမိမလုပ္ခ်င္ေသာ ေၾကာက္ရြံေသာအလုပ္ မ်ိဳးကို ခိုင္းေစတတ္သည္။ ကၽြန္မသည္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ အသက္တာ ဆက္ကပ္ျခင္းအေၾကာင္း တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ရာ ခရစ္ယာန္အမ်ားစုသည္ မိမိတို႕အသက္္တာ အား ထိုကဲ့သို႕ အလံုးစံုဆက္ကပ္ျခင္းမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္႕ဆုတ္ေန တတ္သည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

မိမိတို႕၏ဆႏၵ လုပ္ေဆာင္လိုေသာအရာႏွင့္ ဘုရားသခင္ေစခိုင္းေသာအလုပ္တို႕ တစ္ထပ္တည္းမက်ဘဲ ဆန္႕က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနမွာကို စိုးေၾကာက္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိျဖစ္ခ်င္လိုေသာ ဆႏၵ လုပ္ေဆာင္လိုေသာအရာကိုသာ နားေညာင္းရန္ ေတာင္းေလွ်ာက္တတ္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ အျဖစ္မ်ိဳးသည္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ လိုလားေသာ အလံုးစံုဆက္ကပ္အပ္ႏွံေသာ အသက္တာမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ဆႏၵႏွင့္ အလိုေတာ္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ထိုသူတို႕၏ အသက္တာတြင္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တန္ခိုးအစြမ္းသတၱိျဖင့္ အျပည့္အ၀ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိတို႕၏ ဆႏၵကိုေရွ႕တန္းတင္၍ မိမိတို႕ လုပ္လိုေသာ အရာကိုသာလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ပန္းလူပန္းျဖစ္ျခင္း ၊ အခ်ိန္ကုန္ေသာ္လည္း တန္ခိုးမပါရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ျခင္း ၊ အေရးႀကီးဆံုးမွာ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ မညီေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕ေတာ္၌ မ်က္ႏွာမရျခင္း တို႕ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ဆင္ျခင္စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ က်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း “ငါ၏ အႀကံအစည္သည္ သင္တို႕၏ အႀကံအစည္ႏွင့္မတူ ။ ငါ၏ အက်င့္သည္လည္း သင္တို႕၏ အက်င့္ႏွင့္မတူ၊ မိုးေကာင္းကင္သည္ ေျမႀကီးထက္သာ၍ ျမင္သကဲ့သို႕ ငါ၏ အက်င့္သည္ သင္တို႕၏ အက်င့္ထက္၄င္း ၊ ငါ၏ အႀကံအစည္သည္ သင္တို႕၏ အႀကံအစည္တက္၄င္းသာ၍ ျမင့္၏” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ အသက္တာရရန္လိုလားသူတိုင္း ၊ မိမိအသက္တာကို ဘုရားသခင္၏ လက္ထဲလံုးစံုဆက္ကပ္ အပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အိုးထိန္းသမား (ဘုရားသခင္)လက္ထဲသို႕ မိမိတို႕ (ရႊံ႕)ကို လံုး၀အပ္ႏွံထားေသာအခါ အလွပဆံုး ၊ အေကာင္းမြန္ဆံုးလက္ရာအေျမာက္ဆံုး အိုးတစ္လံုး ျဖစ္လာမည္မွာ ဧကန္မလြဲပင္ ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ယေန႕မွစ၍ မိမိတို႕၏ အသက္တာမ်ားကို ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္အတိုင္း အလံုးစံုဆက္ကပ္အပ္ႏွံၾကပါစို႕ဟု ေမတၱာျဖင့္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လိုက္ပါ သည္။

Sweetie(ပုသိမ္)