ခြင့္ လႊတ္ ျခင္း ၏ အံ့ ဘြယ္ တန္ ခိုး

Saturday, 17 October 2009 09:01 administrator Spritual

Lewis Grizzard သည္ ငယ္ ရြယ္ စဥ္ ဘ ၀ က ေဂ်ာ္ ဂ်ီ ယာ ရွိ မက္ သ ဒစ္ ဘု ရား ေက်ာင္း ငယ္ တြင္ ၾကီး ျပင္း လာ ရ သည့္ ဘ ၀ အ ေၾကာင္း ကို အ ျမဲ တ ေစ ေရး သား တတ္ ျပီး၊ ထို အ ခိ်န္ ကာ လ မ်ား သည္ တန္ ဖိုး ရွိ ေသာ သူ ၏ ငယ္ ရြယ္ စဥ္ က ေလး ဘ ၀ ျဖစ္ ေၾကာင္း ကို လည္း ေျပာ ဆို တတ္ သည္။ Lewis က ေျပာ သည္ မွာ တစ္ ခါ က ျမိဳ ့ထဲ ရွိ ဆိုး သြမ္း လူ ငယ္ ညီ အစ္ ကို ႏွစ္ေယာက္ ဘု ရား ေက်ာင္း ရွိ ဆန္း ေဒး စ ကူး သင္ တန္း သို ့ လာ ေရာက္ ေႏွာင့္ ယွက္ ၾက သည္။ ေရာက္ သည့္ ပ ထ မ ည မွာ ပင္ ငါး တန္း က ေလး ႏွစ္ ဦး ကို ရုိက္ ႏွက္ ျပီး ဓ မၼ သီ ခ်င္း စာ အုပ္ ကို ဆန္း ေဒး စ ကူး ဆ ရာ မ ထံ သို ့ ပစ္ ေပါက္ လိုက္ သည္။ ဆ ရာ မ ခ မ်ာ အ ခ်ိန္ မွီ ေခါင္း ငုံ လိုက္ ၍ လြတ္ သြား သည္။

ဆ ရာ မ က ထို လူ ငယ္ ႏွစ္ ဦး ၏ မိုက္ ၾကည္ ့ၾကည္ ့ေန ေသာ မ်က္ လံုး မ်ား ကို စိုက္ ၾကည္ ့လိုက္ ျပီး ေကာင္း ကင္ တ မန္ ၏ အ သံ ကဲ့ သို ့ ႏူး ညံ့ ေသာ အ သံ ျဖင့္

” ရွင္ တို ့ ရဲ့ အ ျပဳ အ မူ ေတြ ကို ကြ်န္ မ၊ မ ၾကိဳက္ သ လို ခ ရစ္ ေတာ္ က လည္း မ ၾကိဳက္ ပါ ဘူး။ ဒါ ေပ မယ့္ ခ ရစ္ ေတာ္ က ရွင္ တို ့ကို ခြင့္ လႊတ္ ႏိုင္ ေသး ရင္၊ ကြ်န္ မ လည္း ခြင့္ လႊတ္ ႏိုင္ ပါ တယ္“

ဟု ေျပာ ဆို ျပီး ကြတ္ ကီ မုန္ ့ပန္း ကန္ ကို စား ရန္ ကမ္း ေပး လိုက္ သည္။

Lewis က

”ကြ်န္ ေတာ္ ေနာက္ ဆံုး ၾကား ရ တာ က ေတာ့ ဒီ ညီ အစ္ ကို ႏွစ္ ေယာက္ ၾကီး ျပင္း လာ တဲ့ အ ထိ တ န ဂၤေႏြ ေန ့တိုင္း ဘု ရား ေက်ာင္း တက္ တာ တစ္ ခါ မွာ မ ပ်က္ ခဲ့ ပါ ဘူး။ ဒါ က ေတာ့ ကြ်န္ ေတာ္ ပ ထ မ ဆံုး ၾကံဳ ေတြ ့ရ တဲ့ ခြင္ ့လႊတ္ ျခင္း တန္ ခိုး ပါ ဘဲ။“ ဟု ဆို သည္။

ခြင့္ လႊတ္ ျခင္း တန္ ခိုး သည္ လူ မ်ား ၏ ဘ ၀ အ ေပၚ တြင္ အ့ံ ၾသ စ ရာ ေကာင္း ေလာက္ ေအာင္ အ စြမ္း ထက္ ေလ သည္။ အ ထူး သ ျဖင့္ ”ငါ တို ့ ကို ေတာ့ ဘယ္ သူ မွ ခြင့္ မ လႊတ္ ႏိုင္ ဘူး” လို ့ထင္ ေန သူ ေတြ အ ေပၚ မွာ ပို ျပီး ထိ ေရာက္ သည္။ ေက်ာ္ ၾကား လွ ေသာ ေတာင္ ေပၚ ေဒ သ နာ ေတာ္ တြင္ ခ ရစ္ ေတာ္ က

”ခ မည္း ေတာ္ ဘုရား က ကြ်န္ ေတာ္ တို ့ ရဲ့ အ ျပစ္ မ်ား ကို ခြင့္ လႊတ္ သ လို အ ျခား သူ ေတြ ရဲ့ အ ျပစ္ မ်ား ကို လည္း ခြင့္ လႊတ္ ၾက ပါ ” ဟု

သြန္ သင္ သည္။ (ရွင္မႆဲ ၆း၁၄-၁၅)။ ရွင္ ေယာ ဟန္ က လည္း ဘု ရား သ ခင္ ထံ မွ ခ်စ္ ေမ တၱာ ႏွင့္ (ခြင့္ လႊတ္ ျခင္း) လာ သည့္ အ တြက္ တစ္ ေယာက္ ႏွင့္ တစ္ ေယာက္ ခ်စ္ ၾက ရန္ ကို လည္း တိုက္ တြန္း ထား ပါ သည္။ (၁ ေယာ ၄းရ) ။ ဆန္း ေဒး စ ကူး ဆ ရာ မ က ေလး တံု ့ ျပန္ ခဲ့ ပံု မွာ လြန္ စြာ မွ မွန္ ကန္ ပါ သည္။ ခ ရစ္ ေတာ္ သည္ ကြ်န္ ေတာ္ တို ့၏ အ ျပစ္ ကို ခြင့္ လႊတ္ ႏိုင္ ေသး လ်င္ ကြ်န္ ေတာ္ တို ့ သည္ လည္း သူ တစ္ ပါး ၏ အ ျပစ္ မ်ား ကို ခြင့္ လႊတ္ ႏိုင္ ရ မည္ ပင္။

၀န္ ခံ ခ်က္ ။ ။ Daily Grace စာ မ်က္ ႏွာ မ်ား မွ တစ္ ခု ေသာ ခြန္ အား ရ ဖြယ္ စာ မ်က္ ႏွာ ကို ဆီ ေလ်ာ္ ေအာင္ ျပန္ ဆို သည္။

နာ မ ေတာ္ ျမတ္ ၌

လွ မင္း သူ