ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အိမ္ေထာင္မိသားစု၊ (ကၾကီးမွအ)


က - ကယ္တင္ျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္အလင္း
ခ - ခရစ္ေတာ္... ဘုရားသားေတာ္
ဂ - ဂတိေတာ္ ... ကိုင္ဆြဲၾက
င - ျငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ ... ေယရႈရွင္
စ - စိုးစံ .. ႏွလံုးသားအမွန္
ဆ - ဆယ္ဖို႔တဖို႔ ... ေပးၾကစို႔
ဇ - ဇြဲရွိစြာ - ဆုေတာင္းပါ
ည - ညတိုင္း ... ၀တ္ျပဳၾက
တ - တရားေဒသနာ ... ေ၀ငွပါ
ထ - ထာ၀ရဘုရား ... ကိုးစားထား
ဒ - ဒို႔တေတြ ... ဘုရားသားသမီးေတြ
ၵဓ - ဓမၼဆရာ .. ျပဳစုပါ
န - ႏႈတ္ကပတ္ ... အလင္းျဖစ္၏
ပ - ေပးလႈပါ ... ၀မ္းေျမာက္ေစတနာ
ဖ - ဖတ္မွတ္ၾက ... သမၼာက်မ္းစာစကား
ဗ - ဗက္လင္ျမိဳ႔တြင္ ... ေယရႈဖြားျမင္
ဘ - ဘုရားရွင္အား ... ကိုးကြယ္မွ
မ - ေမရွိယ .. ၾကြလာဦးမည္
ယ - ေယရႈရွင္ .. ကယ္တင္ရွင္
ရ - ရထားေသာ .. ဆုေက်းဇူးမ်ား
လ - လာၾက .. သီဆိုၾက
၀ - ၀ိညာဥ္ေတာ္ .. အစဥ္ဖိတ္ေခၚ
ဟ - ဟာေလလုယ .. ခ်ီးမြမ္းၾက
အ - အာမင္ .. ၀န္ခံအစဥ္ ..

ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အိမ္ေထာင္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ .. သိလား ?

၁။  ဘုရားသခင္ႏွင့္ အကြ်မ္း၀င္ မိတ္ဖြဲ႔ရင္ ေကာင္းစားသူျဖစ္မယ္   ေယာဘ ၂၂း၂၁
၂။ ဆယ္ဖို႔တဖို႔ သစၥာရွိစြာေပးျခင္းျဖင့္ ေကာင္းကင္ဘ႑ာတံခါးပြင့္ပါေစ။ မာလခိ ၃း၁၀
၃။ မိဘကို ရုိေသလုပ္ေကြ်းလွ်င္ အသက္ရွည္ျပီး၊ ေကာင္းစားမည္။ ဧဖက္ ၆း ၁-၃
၄။ လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္း အဦးသီးဘုရားကိုေပးပါ၊ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ လွ်ံေစသည္။ သုတၱံက်မ္း ၃း၉-၁၀
၅။ ဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ ့ျပီး ဘုရားစကားအတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္ပါ၊ မဂၤလာရွိျပီး လုပ္တိုင္းေအာင္ျမင္မည္။ ဆာ ၁၁၂း၁-၃

အထက္ပါ (၅)ခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္၊ ပံုသက္ေသျပ အသက္ရွင္ေသာ အိမ္ေထာင္၊ မိသားစုတိုင္း ေအာင္ျမင္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အိမ္ေထာင္၊ မိသားစုမ်ား ျဖစ္ၾကမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အားလံုး သစၥာရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္မ်ားျဖစ္ပါေစ။

Woodlands, Admaraity Cell Group
ေဒၚေမစီ၊ မန္းသန္း၀င္း၊ ဆရာမလားထူး ...ခရစ္ယန္အိမ္ေထာင္ေန႔၊ တခန္းရပ္ျပကြက္တခု။