ျမန္မာ HCF - ေဆာင္ပုဒ္၊က်မ္းခ်က္မ်ား

  Healthcare Christian Fellowship, HCF Singapore ဆိုတဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ကို ၁၉၈၅ခုႏွစ္မွာ National University Hospital NUH စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာအဖြဲ႔ကေတာ့ ၁၉၉၅ ေနာက္ပိုင္းမွ ျမန္မာက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားစြာ စင္ကာပူေရာက္လာျပီး ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္မွ တည္တည္တံ့တံ့ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

   ကမၻာ HCF အဖြဲ႔ၾကီးကိုေတာ့ ၁၉၃၆ ခုနွစ္မွာ ေတာင္အာဖရိကမွ ခရစ္ယာန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဖရန္စစ္ ဂ်ရင္း Francis Grim ဆိုသူက စတင္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔၏ဖခင္ ေဆးရံုတက္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္လာေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ ထိုအခါ ေဆးရံုတြင္ သူ႔ဖခင္အတြက္  ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆးကုသမႈ၊ ေဆး၀ါး၊ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ .. စသည္တို႔မွာ လံုေလာက္ပါသည္္။ သို႔ေသာ္ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မွာ လစ္လွ်ဴထားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးရံုမ်ားတြင္ သခင္ေယရႈ၏ ခ်စ္ျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ အနာေရာဂါေပ်ာက္ေစျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ကယ္တင္ျခင္း တို႔ကို လူနာမ်ားအား က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွတဆင့္ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဆုေတာင္း၊ၾကိဳးစား စတင္ခဲ့ပါသည္။

  ယခုအခါတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္တြင္ HCF အဖြဲ႔မ်ားရွိေနျပီး၊ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ရွိေနျပီျဖစ္သည္။  က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္း မိတ္ႆယအဖြဲ႕၏ေဆာင္ပုဒ္၊က်မ္းခ်က္မ်ား၊ သီခ်င္းမ်ား၊ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းမ်ားကို အင္တာနက္၀က္ဆုိဒ္
http://www.hcfsg.co.cc တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။


က်မ္းခ်က္မ်ား .. (က်မ္းအလြတ္ရြတ္ျပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပေပးေလ့ရွိသည္)
၁။ (လု၊၁ဝး၉)
လူနာမ်ားကို ခ်မ္းသာ ေပးၾကေလာ့။ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သင္တို႔၌ တည္ေထာင္ေသာ အခ်ိန္နီးၿပီး ဟုသူတို႔အား ေဟာေျပာၾကေလာ့။(လု၊၁ဝး၉)
1. Heal the sick who are there and tell them, ‘The Kingdom of God is near you.’ (Luke 10:9)

၂။ (မ၊၉း၃၇-၃၈)
ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္က၊ စပါးရိတ္စရာ မ်ားစြာ႐ွိ၏။ ရိတ္ေသာ သူတို႔သည္ နည္းၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ သူတို႔ကို စပါးရိတ္ေစျခင္းငွါ ေစလႊတ္ေတာ္ မူမည္အေၾကာင္း၊ စပါး႐ွင္ကို ဆုေတာင္းၾကေလာ့ ဟုတပည့္ေတာ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။(မ၊၉း၃၇-၃၈)
2. Then he said to his disciples, “The harvest is plentiful but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field.” (Matt 9:37-38)

၃။ (ေကာ၊၃း၂၃)
လူ၏အမႈကိုသာ ေဆာင္႐ြက္သကဲ့သို႔ မဟုတ္၊ သခင္ဘုရား ၏အမႈေတာ္ကို ေဆာင္႐ြက္သကဲ့သို႔၊ ျပဳေလသမွ်တို႔၌ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ျပဳၾကေလာ့။(ေကာ၊၃း၂၃)
3. Whatever you do, work at it all your heart, as working for the Lord, not for men.
   (Col 3:23)


၄။ (ေယာ၊၂ဝး၂၁)
တဖန္ေယ႐ႈက၊ သင္တို႔၌ ၿငိမ္သက္ျခင္း ႐ွိေစသတည္း။ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ နည္းတူ၊ သင္တို႔ကို ငါေစလႊတ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္။ (ေယာ၊၂ဝး၂၁)
4. Again Jesus said, “Peace be with you! As the Father has sent me, I am sending you.”
  (John 20:21)


၅။ (၁ေကာ၊၁ဝး၃၁)
သင္တို႔သည္စားေသာ္၄င္း၊ ေသာက္ေသာ္၄င္း၊ မည္သည့္အမႈကို ျပဳေသာ္၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈကိစၥကို ျပဳၾကေလာ့။(၁ေကာ၊၁ဝး၃၁)
5. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.
   (1Cor 10:31)


၆။ (၁ေယာ၊၅း၁၁-၁၂)
သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ဟူမူကား၊ဘုရားသခင္သည္ငါတို႔အားထာဝရ အသက္ကိုေပးေတာ္မူ၍၊ထိုအသက္သည္ လည္းသားေတာ္၌ပါ၏။ သားေတာ္ကို ရေသာသူသည္ အသက္ကိုရ၏။ ဘုရားသခင္ ၏သားေတာ္ကို မရေသာသူမူကား အသက္ကိုမရ။ (၁ေယာ၊၅း၁၁-၁၂)
6. And this is the testimony; God has given us eternal life, and this life is in his Son. He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life.
  (1Jn 5:11-12)


၇။ (၁ေယာ၊၁း၉)
ကိုယ္အျပစ္တို႔ကိုေဖၚျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ငါတို႔အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္၍ဒုစ႐ိုက္႐ွိသမွ်ႏွင့္ကင္းစင္ေစျခင္းငွါဘုရားသခင္သည္သစၥာတရားႏွင့္၄င္း၊ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားႏွင့္၄င္းျပည့္စံုေတာ္မူ၏။(၁ေယာ၊၁း၉)
7. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.
  (1Jn 1:9)


၈။ (၁ေကာ၊၁ဝး၁၃)
လူ၌ျဖစ္တတ္ေသာစံုစမ္းေႏွာင့္႐ွက္ျခင္းကိုသာသင္တို႔သည္ခံရၾက၏။ ဘုရား သခင္သည္သစၥာႏွင့္ျပည့္စံု ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔ မခံႏိုင္ေသာ စံုစမ္း ေႏွာင့္႐ွက္ျခင္း ကိုသင္တို႔၌ ေရာက္စိမ့္ေသာငွါအခြင့္ေပးေတာ္မမူ။ သင္တို႔သည္ ခံႏိုင္မည္အေၾကာင္း စံုစမ္း ေႏွာင့္႐ွက္ျခင္း အရာႏွင့္တကြ၊ ထြက္ေျမာက္ေသာ လမ္းကိုလည္း စီရင္္ ျပဳျပင္ေတာ္မူ လိမ့္မည္။(၁ေကာ၊၁ဝး၁၃)
8. No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can stand up under it.  (1 Cor 10:13)

၉။ (သု၊၃း၅-၆)
ထာဝရဘုရားကိုစိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းကင္းမဲ့ကိုးစားေလာ့။ကိုယ္ဥာဏ္ကိုအမွီမျပဳႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ ထာဝရဘုရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ သင္၏ လမ္းခရီး တို႔ကို ပဲ့ျပင္ေတာ္ မူမည္။(သု၊၃း၅-၆)
9. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight.  (Proverbs 3:5-6)

၁ဝ (ေယာ၊၁၆း၂၄)
ယခုတိုင္ေအာင္ငါ၏နာမကိုအမွီျပဳ၍ သင္တို႔သည္ အဘယ္ဆုကိုမွ် မေတာင္း ၾကေသး။ သင္တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္စရာ အေၾကာင္း စံုလင္ေစျခင္းငွါ ေတာင္းၾကေလာ့။ ထိုသို႔ ေတာင္းလွ်င္ရၾကလိမ့္မည္။(ေယာ၊၁၆း၂၄)
10. Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.
  (John 16:24)

H.C.F Myanmar Fellowship (၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဆက္သြယ္ရန္)
ဥကၠဌ ဆရာဦးေစာထီအယ္ (၈၁၆ဝ၃၁၃၄)
ဒု ဥကၠဌ ဆရာမေနာ္အယ္ဝါး (၉ဝ၂၁၂၃၆၅)
အတြင္းေရးမွဴး ဆရာမဆဲဘြယ္ (၉၇၅၂၆၈၅၇)
ဘ႑ာေရးမွဳး ဆရာမစန္းစန္းလွ (၈၁၆၁၇၅၁၄)

က်မ္းစာေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္း
(Home-cell)
တြင္ပါဝင္ပါရန္ အားလံုးကို ဖိတ္ေခၚပါသည္။
ဆုေတာင္းေစလိုေသာ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား ႐ွိပါက၊ ဆက္သြယ္ရန္-
၁။ ဆရာမလြင္လြင္ေမာင္(၉၇၅၈၉၆၂၅)။ (Home-cell)

   တနလၤာေန႔ ညေန ၇းဝဝ နာရီ
၂။ ဆရာမေနာ္အယ္ဝါး(၉ဝ၂၁၂၃၆၅)။
(Home-cell)
    ၾကာသာပေတးေန႔ ညေန ၇းဝဝ နာရီ
၃။ ဆရာမေနာ္ဆဲဘြယ္(၉၇၅၂၆၈၅၇)။
(Home-cell)
    ေသာၾကာေန႔ ညေန ၇းဝဝ နာရီ
၄။ ဆရာမေနာ္လားပြဲ (၉၆၇၄၉၅၇၁)။
(Home-cell)
    ဗုဒၶဟူးေန႔ ညေန ၅းဝဝ နာရီ
၅။ ဆရာဦးေစာထီအယ္ (၈၁၆ဝ၃၁၃၄)
၆။ ဆရာဦးစံဝင္းခ်ဳိ (၉၂၃၁၈ဝ၄၃)
၇။ ဦးေစာေအာင္ႏိုင္ (၈၂၈၂၂၇၉၅)
 

အပါတ္စဥ္ Cell Groups မ်ားကို အဖြဲ႔၀င္မ်ား ေနအိမ္တြင္ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းၾကသည္။ လစဥ္ ေနာက္ဆုံးအပတ္အဂၤါေန.တုိင္း  HCF ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းရွိပါသည္။ လိပ္စာ -  Boys' Brigade 105 Ganges Avenue, Singapore 16969


မွီျငမ္းခ်က္မ်ား
http://burmesebible.com/document/hcfmyanmar.pdf
http://hcfsg.co.cc
http://www.jbcs.org.sg/bornagain/index.php/2009-02-08-07-30-25/246-myanmar-hcf-in-singapore

.